Usnesení 45. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 24. srpna 2016

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení 45. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 24. srpna 2016"

Transkript

1 Usnesení 45. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 24. srpna 2016 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo usnesení Obsah 839/45/16 schvaluje program 45. schůze rady městského obvodu konané dne 24. srpna /45/16 1) souhlasí s informací o kontrole plnění usnesení rady městského obvodu s tím, že usnesení č.: 1040/42/08 z 24. září 2008, 1169/49/13 z 16. ledna 2013, 1514/63/13 z 14. srpna 2013, 2050/87/14 z 30. července 2014, 2110/90/14 z 10. září 2014, 11/1/14 z 19. listopadu 2014, 109/6/15 z 11. února 2015, 186/10/15 z 8. dubna 2015, 239/13/15 z 20. května 2015, 241/13/15 z 20. května 2015, 249/13/15 z 20. května 2015, 537/27/15 z 2. prosince 2015, 631/31/16 z 10. února 2016 ke stálému plnění a usnesení s termínem plnění dosud nesplněná zůstávají ve sledování dle přílohy č. 1 2) vyřazuje z další kontroly plnění usnesení rady městského obvodu usnesení dle přílohy č. 1 předloženého materiálu. 841/45/16 1) projednala žádost Základní školy Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, příspěvkové organizace, IČ , o schválení smlouvy o výpůjčce se ZUŠ Edvarda Runda, Ostrava- Slezská Ostrava, Keltičkova 137/4, příspěvkovou organizací, IČO , dle přílohy č. 1 2) souhlasí s uzavřením smlouvy o výpůjčce mezi Základní školou Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, příspěvkovou organizací, IČ a Základní uměleckou školou Edvarda Runda, Ostrava-Slezská Ostrava, Keltičkova 137/4, příspěvkovou organizací, IČO , o užívání jedné místnosti a příslušenství budovy Základní školy Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, příspěvkové organizace, odloučeného pracoviště Bartovická 129/59, budovy na pozemku parc č.1345 v k. ú. Bartovice, za účelem výuky žáků, dle přílohy č. 2 3) ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a školství informovat ředitelku školy o rozhodnutí rady dle bodu č. 2 Z: Mgr. Veronika Škarpichová Tichá, DiS. T: 31. srpna /45/16 1) projednala žádost podanou dne společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem 1/10

2 Teplická 874/8, Děčín 4, IČO: zastoupené na základě plné moci Ing. Martinem Bartečkem, se sídlem Na Výsluní 2008, Frýdek-Místek o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu na pozemku parc. č v k. ú. Bartovice, dle přílohy č. 1 2) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0382/2016/MBaI o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu spočívající v povinnosti statutárního města Ostravy, městského obvodu Radvanice a Bartovice, se sídlem Těšínská 87/281, Ostrava-Radvanice, PSČ , IČ , na části pozemku parc. č. 2006, ostatní plocha, ostatní komunikace, o celkové výměře 3002 m 2 v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, strpět umístění stavby Ostrava 2001/1, Ogrodnik knn přípojky a umožnit přístup k této knn přípojce v souvislosti s jejím provozem, opravami či odstraněním, a to ve prospěch oprávněné společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4, IČ: , dle přílohy č. 2 3) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu 2 Z: Ing. Svatopluk Běrský T: 21. září 2016, 4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a zakládající právo umístit a provést stavbu, dle bodu 2 Z: T: 21. září /45/16 1) projednala žádost J.H., trvale bytem xxx, xxx, o prodloužení nájemní smlouvy č. 384/2013/MBaI uzavřené dne 2. srpna 2013, dle přílohy č. 1 2) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0383/2016/MBaI s J.H., trvale bytem xxx, xxx, dle přílohy č. 2 3) projednala žádost M.T., trvale bytem xxx, xxx, o prodloužení nájemní smlouvy č. 360/2014/MBaI uzavřené dne 29. srpna 2014, dle přílohy č. 3 4) rozhodla o uzavření dodatku č. 2 vedeného pod č. S 0384/2016/MBaI s M.T., trvale bytem xxx, xxx, dle přílohy č. 4 5) projednala žádost P.B., trvale bytem xxx, xxx, o prodloužení nájemní smlouvy č. 383/2013/MBaI uzavřené dne 1. srpna 2013, dle přílohy č. 5 6) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0385/2016/MBaI s P.B., trvale bytem xxx, xxx, dle přílohy č. 6 7) projednala žádost spolku CENTROM RDV z.s., se sídlem Sirotčí 765/45a, Ostrava- Vítkovice, IČ: , o změnu podnájemníka v bytě č. 1, na ulici Pátova 655/2, Ostrava-Radvanice, dle přílohy č. 7 8) rozhodla o uzavření dodatku č. 7 vedeného pod č. S 0325/2016/MBaI k nájemní smlouvě č. 300/2009/OMBŠK, ze dne 2. července 2009, se spolkem CENTROM RDV z.s., se sídlem Sirotčí 765/45a, Ostrava-Vítkovice, IČ: , dle přílohy č. 8 9) rozhodla o schválení výpovědi nájmu bytu S.B.., bytem xxx, xxx, dle přílohy č. 9 2/10 10) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodů 2, 4, 6, 8 a 9

3 Z: Ing. Svatopluk Běrský T: 31. srpna 2016, 11) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smluv, dodatků a výpovědi dle bodů 2, 4, 6, 8 a 9 Z: T: 31. srpna /45/16 1) bere na vědomí předloženou kontrolu plnění usnesení zastupitelstva městského obvodu dle přílohy č. 1 2) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu schválit předloženou kontrolu plnění usnesení zastupitelstva městského obvodu s tím, že usnesení č. 174/15 ze dne 4. dubna 2002 zůstává ve sledování dle termínu uvedeného v příloze č. 1 3) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu vyřadit z další kontroly plnění usnesení zastupitelstva městského obvodu usnesení dle přílohy č. 1 4) ukládá starostce městského obvodu předložit kontrolu plnění usnesení zastupitelstva městského obvodu dle přílohy č. 1 tohoto materiálu k projednání zastupitelstvu městského obvodu, Z: T: 8. září /45/16 1) projednala žádost podanou dne paní Mgr. I.Š. a panem doc. Ing. P. Š., Ph.D., oba bytem xxx, xxx, o prodej pozemku statutárního města Ostravy, svěřená správa městskému obvodu Radvanice a Bartovice a o uzavření kupní smlouvy na pozemek parc. č. 782/25, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 116 m 2 v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 2) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu souhlasit s prodejem pozemku parc. č. 782/84, který vznikne oddělením z původního pozemku parc. č. 782/25, ostatní plocha, ostatní komunikace, o celkové výměře 554 m 2 v k.ú. Radvanice a následně uzavřením kupní smlouvy č. S 0229/2016/MBaI s paní Mgr. I.Š. a panem doc. Ing. P. Š., Ph.D., oba bytem xxx, xxx na pozemek parc. č. 782/84, ostatní plocha, ostatní komunikace, o celkové výměře 116 m 2, v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 2 3) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu č. 2 Z: Ing. Svatopluk Běrský T: 8. září 2016, 4) ukládá starostce městského obvodu předložit materiál dle bodu č. 2 tohoto usnesení k projednání zastupitelstvu městského obvodu, Z: T: 8. září /45/16 1) rozhodla na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek o pořadí jednotlivých nabídek, o výběru nejvhodnější nabídky obdobně v souladu s ust. 81 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a o uzavření smlouvy o dílo č. S 0394/2016/MBaI na realizaci stavby OPRAVA OPLOCENÍ HŘBITOVA V BARTOVICÍCH s uchazečem, který předložil svou nabídku pod: pořadovým číslem 2 ENESPO, s.r.o. Sídlo: Buničitá 201/2, Vratimov IČ: za cenu nejvýše přípustnou Kč bez DPH dle přílohy č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 3/10 2) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zabezpečit všechny potřebné úkony k uzavření smlouvy o dílo č. S 0394/2016/MBaI dle bodu 1)

4 Z: Ing. Svatopluk Běrský T: 15. září ) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smlouvy o dílo č. S 0394/2016/MBaI dle bodu 1) Z: T: 15. září /45/16 1) rozhodla o záměru pronájmu objektu Společenského domu na ulici Bartovická 459/8, v Ostravě-Bartovicích, dle přílohy č. 1 po úpravě v příloze č. 1, 2) jmenuje tří člennou komisi pro otevírání obálek Oznámení záměru pronájmu dle přílohy č. 1 ve složení: 1., předseda 2. Bc. Aleš Boháč, MBA 3. Petra Janečková 3) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci bodu č. 1 Z: Ing. Svatopluk Běrský T: 31. srpna /45/16 1) projednala žádost náměstkyně primátora o vyjádření dle přílohy č. 1 a návrh obecně závazné vyhlášky o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí dle přílohy č. 3 2) doporučuje zastupitelstvu města schválit návrh obecně závazné vyhlášky o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí dle přílohy č. 3 3) zmocňuje místostarostu městského obvodu k podpisu odpovědi náměstkyni primátora statutárního města Ostravy dle přílohy č. 4 Z: Bc. Aleš Boháč, MBA T: 26. srpna /45/16 1) projednala protokol o kontrole ze dne , jejíž předmětem byla kontrola postupů městského obvodu Radvanice a Bartovice u převodů nemovitých věcí z majetku městského obvodu v letech 2013 až 2015 v rozsahu a za podmínek dle přílohy č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 a č. 5 2) doporučuje Zastupitelstvu městského obvodu Radvanice a Bartovice vzít na vědomí zprávu o kontrole včetně všech následujících dokumentů týkajících se námitek proti kontrolnímu zjištění a to v souladu s 129a zákona o obcích, 3) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu 1) a 2) Z: Ing. Svatopluk Běrský T: 8. září 2016, 4) pověřuje starostku městského obvodu Radvanice a Bartovice předložit Zastupitelstvu městského obvodu Radvanice a Bartovice protokol o kontrole včetně všech souvisejících dokumentů týkajících se předmětné kontroly Z: Ing. Svatopluk Běrský T: 8. září /45/16 1) projednala sdělení p. Mgr. I.Š. a p. doc. Ing. P. Š., Ph.D., oba bytem xxx, xxx, ve věci darování jejich pozemku parc. č. 789/11, ostatní plocha, ostatní komunikace, o celkové výměře 82 m 2 v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 4/10 2) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu souhlasit s darováním pozemku parc. č. 789/11 v k. ú. Radvanice, obec Ostrava a následně uzavřením darovací smlouvy č. S 0230/2016/MBaI s Mgr. I.Š. a doc. Ing. P.Š., Ph.D., oba bytem xxx, xxx na pozemek parc. č. 789/11, ostatní plocha, ostatní komunikace, o celkové výměře 82 m 2 v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 2

5 3) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu č. 2 Z: Ing. Svatopluk Běrský T: 8. září 2016, 4) ukládá starostce městského obvodu předložit materiál dle bodu č. 2 tohoto usnesení k projednání zastupitelstvu městského obvodu, Z: T: 8. září /45/16 1) projednala žádost o vzdání se předkupního práva na budovu č. p pana R. J., bytem xxx, xxx na pozemku parc. č. 2028/3 v k. ú. Radvanice v majetku statutárního města Ostravy, svěřená správa městskému obvodu Radvanice a Bartovice, dle přílohy č. 1 2) doporučuje Zastupitelstvu městského obvodu Radvanice a Bartovice akceptovat neuplatnění předkupního práva a prodej budovy s č. p pana R. J., bytem xxx,xxx na pozemku parc. č. 2028/3 v k. ú. Radvanice, v majetku statutárního města Ostravy, svěřená správa městskému obvodu Radvanice a Bartovice, manželům M. Š. a Ing. Z.Š., bytem xxx, xxx, dle přílohy č. 1 3) projednala dohodu o uznání dluhu a úhradě dluhu č. S 0380/2016/MBaI s panem R. J., bytem xxx, xxx, dle přílohy č. 5 4) doporučuje Zastupitelstvu městského obvodu Radvanice a Bartovice přistoupit k dohodě o uznání dluhu a úhradě dluhu č. S 0380/2016/MBaI, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu, 5) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu 2 a 4 Z: Ing. Svatopluk Běrský T: 8. září 2016, 6) ukládá starostce městského obvodu předložit materiál dle bodu č. 2 a 4 tohoto usnesení k projednání Zastupitelstvu městského obvodu Radvanice a Bartovice, Z: T: 8. září /45/16 1) schvaluje termín a místo konání 11. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Radvanice a Bartovice dne 8. září 2016 v 16:00 hod. v Hasičské zbrojnici v Ostravě Radvanicích a stanoví po úpravě návrh programu zasedání hodin zahájení - Schválení programu - Zpráva ověřovatelů zápisu z 10. zasedání - Volba ověřovatelů zápisu z 11. zasedání - Volba návrhové komise 5/10 Poř. č. Název materiálu Předkladatel materiálu 1. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva městského obvodu 2. Zápis z jednání kontrolního výboru 3. Návrh na uzavření Dohody o uznání dluhu se splátkovým kalendářem č. S 0327/2016/2016/MBaI s L. V. 4. Plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu městského obvodu ze leden červen 2016

6 Bc. Aleš Boháč, MBA 5. Vzdání se předkupního práva na budovu č.p na parc.č. 2028/3 v k.ú. Radvanice a Dohoda o uznání dluhu a úhradě dluhu č. S380/2016/MBaI 6. Návrh darovací smlouvy č. S 0230/2016/MBaI na pozemek parc. č. 789/11 v k.ú. Radvanice, obec Ostrava 7. Návrh kupní smlouvy č. S 0229/2016/MBaI na pozemek parc. č. 782/84 v k.ú. Radvanice, obec Ostrava 8. Zpráva o provedené kontrole 9. Návrh Smlouvy o poskytnutí podpory ze státního fondu Životního prostředí ČR v Rámci operačního programu Životní prostředí k projektu Energetické úspory objektu hasičské zbrojnice ul. U Statku 422/8, v Ostravě Bartovicích - Diskuze - Závěr. 853/45/16 1) projednala návrh dodatku č. 1 ke smlouvě č. 145/2009/OVŽPVH o sběru, svozu, využívání a odstraňování odpadů, uzavřenou se zhotovitelem služby OZO Ostrava s.r.o., IČ se sídlem Frýdecká 680/444, Ostrava dle přílohy č. 1 tohoto materiálu, 2) rozhodla o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 145/2009/OVŽPVH o sběru, svozu, využívání a odstraňování odpadů se zhotovitelem služby OZO Ostrava s.r.o., IČ se sídlem Frýdecká 680/444, Ostrava dle přílohy č. 1 tohoto materiálu, 3) ukládá vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí zajistit realizaci dle bodu č. 2) Z: Ing. Věra Raisová T: 30. listopadu 2016, 4) zmocňuje místostarostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu dodatku č. 1 dle přílohy č. 1 tohoto materiálu Z: Bc. Aleš Boháč, MBA T: 30. listopadu /45/16 1) projednala návrh smlouvy č. S 0392/2016/MBaI o pronájmu reklamních ploch na zadních stěnách čekáren autobusových zastávek se společností Inzertpress s.r.o., Chudenická 1059/30, Praha 10 Hostivař, IČO: dle přílohy č. 3 2) a) rozhodla o uzavření smlouvy č. S 0392/2016/MBAI o pronájmu reklamních ploch na zadních stěnách čekáren autobusových zastávek se společností Inzertpress s.r.o., Chudenická 1059/30, Praha 10 Hostivař, IČO: dle přílohy č. 3 po úpravě v čl. 3., bodě 3 a 4, b) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci bodu č. 2a) Z: Ing. Svatopluk Běrský T: 15. září 2016, c) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smlouvy č. S 0392/2016/MBaI dle bodu č. 2a) Z: T: 15. září 2016, 6/10 3) projednala návrh dodatku č. 2 vedeného pod č. S 0393/2016/MBaI k smlouvě o nájmu

7 plakátovacích ploch na zadních stěnách čekáren autobusových zastávek č. S 0591/2014/MBaI a dodatku č. 1 vedeného pod číslem S 0029/2015/MBaI se společností Rengl s.r.o., Zákopnická 354/11, Liberec, Liberec XIV - Ruprechtice, IČO: dle přílohy č. 6 4) a) rozhodla o uzavření dodatku č. 2 vedeného pod č. S 0393/2016/MBaI k smlouvě o nájmu plakátovacích ploch na zadních stěnách čekáren autobusových zastávek č. S 0591/2014/MBaI a dodatku č. 1 vedeného pod číslem S 0029/2015/MBaI se společností Rengl s.r.o., Zákopnická 354/11, Liberec, Liberec XIV - Ruprechtice, IČO: dle přílohy č. 6 b) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci bodu č. 4a) Z: Ing. Svatopluk Běrský T: 15. září 2016, c) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu dodatku č. 2 vedeného pod č. S 0393/2016/MBaI k nájemní smlouvě č. S 0591/2014/MBaI o pronájmu reklamních ploch na zadních stěnách čekáren autobusových zastávek dle bodu č. 4a) Z: T: 15. září /45/16 1) projednala žádost ze dne statutárního města Ostravy, Prokešovo nám. 8, Ostrava, dle přílohy č. 1 2) rozhodla souhlasit se svěřením pozemků: - parc. č. 3111, ostatní plocha, jiná plocha o celkové výměře m 2 - parc. č. 3112, zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště o celkové výměře 743 m 2 - parc. č. 3114, ostatní plocha, ostatní komunikace o celkové výměře 119 m 2 - parc. č. 3115, ostatní plocha, jiná plocha o celkové výměře 972 m 2 - parc. č. 3116, zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 761 m 2, jehož součástí je stavba s č.p. 798, vše v k. ú. Radvanice, obec Ostrava do správy statutárnímu městu Ostrava, městskému obvodu Radvanice a Bartovice, 3) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu č. 2 Z: Ing. Svatopluk Běrský T: 30. září 2016, 4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu souhlasu se svěřením do správy statutárnímu městu Ostrava, městskému obvodu Radvanice a Bartovice, dle bodu č. 2 tohoto usnesení, po jeho úpravě dle návrhu člena rady, Z: T: 30. září /45/16 1) projednala návrh smlouvy o uzavření budoucí smlouvy darovací č. S 0375/2016/SŘDaŽP s Moravskoslezským krajem, se sídlem ul. 28. října 117, Ostrava, zastoupeným z pověření hejtmana kraje Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem Úprkova 1, Ostrava, IČ , dle přílohy předloženého materiálu, 2) souhlasí s uzavřením smlouvy o uzavření budoucí smlouvy darovací č. S 0375/2016/SŘDaŽP s Moravskoslezským krajem, se sídlem ul. 28. října 117, Ostrava, zastoupeným z pověření hejtmana kraje Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem Úprkova 1, Ostrava, IČ dle přílohy 7/10 3) ukládá vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí zajistit realizaci

8 dle bodu č. 2 Z: Ing. Věra Raisová T: 31. srpna 2016, 4) zmocňuje místostarostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu smlouvy o uzavření budoucí smlouvy darovací č. S 0375/2016/SŘDaŽP s Moravskoslezským krajem, se sídlem ul. 28. října 117, Ostrava, zastoupeným z pověření hejtmana kraje Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem Úprkova 1, Ostrava, IČ , dle bodu č. 2 Z: Bc. Aleš Boháč, MBA T: 31. srpna /45/16 1) rozhodla na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek o vyloučení z účasti v zadávacím řízení na realizaci stavby s názvem REVITALIZACE VNITROBLOKU BYTOVÉ ZÓNY MEZI ULICEMI ROKYCANOVA A MATUŠÍNSKÉHO V OSTRAVĚ - RADVANICÍCH obdobně v souladu s ust. 60 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, uchazeče, který předložil svou nabídku pod: pořadovým číslem 2 Střední zahradnická škola, Ostrava, p. o. Sídlo: Žákovská 288/20, Ostrava - Hulváky IČ: z důvodu uvedeného v příloze č. 1To, č. 3 2) rozhodla na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek o pořadí jednotlivých nabídek, o výběru nejvhodnější nabídky obdobně v souladu s ust. 81 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a o uzavření smlouvy o dílo č. S 0395/2016/MBaI na realizaci akce REVITALIZACE VNITROBLOKU BYTOVÉ ZÓNY MEZI ULICEMI ROKYCANOVA A MATUŠÍNSKÉHO V OSTRAVĚ - RADVANICÍCH s uchazečem, který předložil svou nabídku pod: pořadovým číslem 1 Ostravské městské lesy a zeleň, s. r. o. Sídlo: Antonína Brože 3124/2, Ostrava - Zábřeh IČ: za cenu nejvýše přípustnou Kč bez DPH dle přílohy č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 3) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zabezpečit všechny potřebné úkony k uzavření smlouvy o dílo č. S 0395/2016/MBaI dle bodu 2) Z: Ing. Svatopluk Běrský T: 20. září ) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smlouvy o dílo č. S 0395/2016/MBaI dle bodu 2) Z: T: 20. září /45/16 1) projednala žádost společnosti SILNICE.CZ s.r.o., Červený dvůr 918/7, Krnov, IČ , o potvrzení referenčního listu na stavbu Udržovací práce na chodnících ul. Těšínská, Ostrava - Radvanice - I. etapa dle přílohy č. 1 2) souhlasí s potvrzením referenčního listu na stavbu Udržovací práce na chodnících ul. Těšínská, Ostrava - Radvanice - I. etapa, kterou realizovala společnost SILNICE.CZ s.r.o., Červený dvůr 918/7, Krnov, IČ dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 8/10

9 3) ukládá vedoucí odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí zajistit realizaci dle bodu č. 2 Z: Ing. Věra Raisová T: 31. srpna 2016, 4) zmocňuje místostarostu městského obvodu Radvanice a Bartovice k podpisu referenčního listu na stavbu Udržovací práce na chodnících ul. Těšínská, Ostrava - Radvanice - I. etapa dle bodu č. 2 Z: Bc. Aleš Boháč, MBA T: 31. srpna /45/16 1) projednala návrh dodatku č. 2 (vedeného pod č. S 0396/2016/MBaI) ke smlouvě o dílo č. S 0148/2016/MBaI a k dodatku č. 1 (vedeného pod č. S 0310/2016/MBaI) uzavřenými mezi statutárním městem Ostrava, městským obvodem Radvanice a Bartovice a společností Costruzione s.r.o., Spojů 835/2, Ostrava, IČ: , dle přílohy č. 1, 2) rozhodla uzavřít dodatek č. 2 (vedený pod č. S 0396/2016/MBaI) ke smlouvě o dílo č. S 0148/2016/MBaI a k dodatku č. 1 (vedeného pod č. 0310/2016/MBaI) uzavřenými mezi statutárním městem Ostrava, městským obvodem Radvanice a Bartovice a společností Costruzione s.r.o., Spojů 835/2, Ostrava, IČO: , dle přílohy č. 1, 3) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci bodu č. 2 Z: Ing. Svatopluk Běrský T: 15. září 2016, 4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu dodatku č. 2 (vedeného pod č. S 0396/2016/MBaI) ke smlouvě o dílo č. S 0148/2016/MBaI dle bodu č. 2 tohoto usnesení, Z: T: 15. září /45/16 1) schvaluje rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje na 3613, pol o tis. Kč na 3639, pol o 800 tis. Kč na 3113, pol o 416 tis. Kč snižují běžné výdaje na 3612, pol o 300 tis. Kč zvyšují kapitálové výdaje na 5512, pol. 6121, org. 16 o 167 tis. Kč na 3612, pol o tis. Kč zvyšují běžné výdaje na 2219, pol o tis. Kč 2) ukládá pracovnici pověřené vedením odboru financí a rozpočtu realizovat rozpočtová opatření dle bodu 1. tohoto usnesení Z: Ing. Hana Hanáčková T: 7. září /45/16 1) bere na vědomí protokol z jednání komise pro otevírání obálek a posouzení nabídek k záměru pronájmu č. 101, k bytu č. 9, na ulici Pátova 655/2, Ostrava-Radvanice, dle přílohy č. 1 9/10 2) rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. S 0397/2016/MBaI s H. Š., trvale bytem

10 xxx, xxx, dle přílohy č. 2 3) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zajistit realizaci dle bodu 2 Z: Ing. Svatopluk Běrský T: 31. srpna 2016, 4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu smlouvy dle bodu 2 Z: T: 31. srpna /45/16 1) rozhodla o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na vypracování projektové dokumentace ke stavebnímu řízení a provádění stavby, na zpracování rozpočtu stavby a energetického hodnocení budovy pro stavbu energetické úspory bytových domů ulice Rokycanova a Kobrova v Ostravě Radvanicích v rozsahu a za podmínek dle přílohy č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 2) jmenuje komisi pro otevírání obálek a posouzení nabídek ve složení: členové 1., starostka 2. Jana Maslovská, odbor majetkový, bytový a investic 3. Ing. Svatopluk Běrský, vedoucí odboru majetkového, bytového a investic náhradníci členů 1. Bc. Aleš Boháč, MBA, místostarosta 2. Petra Janečková, odbor majetkový, bytový a investic 3. Ing. Renáta Spěváková, pověřená zastupováním tajemnice 3) ukládá vedoucímu odboru majetkového, bytového a investic zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky, předložit zprávu hodnotící komise s návrhem na uzavření smlouvy o dílo na předmětnou veřejnou zakázku malého rozsahu dle bodu č. 1 tohoto usnesení, radě městského obvodu k projednání, Z: Ing. Svatopluk Běrský T: 15. září 2016, 4) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu dokumentů zadávacího řízení pro veřejnou zakázku dle bodu č. 1) Z: T: 15. září Bc. Aleš Boháč, MBA místostarosta Mgr. Martina Linhartová členka rady 10/10

Usnesení 20. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 26. srpna 2015

Usnesení 20. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 26. srpna 2015 Usnesení 20. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 26. srpna 2015 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 390/20/15 schvaluje program 20. schůze rady městského

Více

Usnesení 34. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 23. března 2016

Usnesení 34. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 23. března 2016 Usnesení 34. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 23. března 2016 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 672/34/16 schvaluje program 34. schůze rady

Více

Usnesení 65. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 14. června 2017

Usnesení 65. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 14. června 2017 Usnesení 65. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 14. června 2017 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo usnesení Obsah 1262/65/17 1) schvaluje program 65. schůze rady

Více

Usnesení 47. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 21. září 2016

Usnesení 47. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 21. září 2016 Usnesení 47. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 21. září 2016 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo usnesení Obsah 884/47/16 schvaluje program 47. schůze rady městského

Více

Usnesení 8. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 27. února 2019

Usnesení 8. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 27. února 2019 Usnesení 8. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 27. února 2019 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 127/8/19 1) schvaluje program 8. schůze rady městského

Více

Usnesení 63. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 17. května 2017

Usnesení 63. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 17. května 2017 Usnesení 63. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 17. května 2017 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo usnesení Obsah 1212/63/17 1) schvaluje program 63. schůze rady

Více

Usnesení 17. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 15. července 2015

Usnesení 17. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 15. července 2015 Usnesení 17. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 15. července 2015 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 330/17/15 schvaluje program 17. schůze rady

Více

Usnesení 52. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 30. listopadu 2016 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice:

Usnesení 52. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 30. listopadu 2016 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Usnesení 52. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 30. listopadu 2016 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo usnesení Obsah 986/52/16 schvaluje program 52. schůze rady

Více

Usnesení 18. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 29. července 2015

Usnesení 18. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 29. července 2015 Usnesení 18. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 29. července 2015 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 346/18/15 schvaluje program 18. schůze rady

Více

Usnesení 94. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 29. srpna 2018

Usnesení 94. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 29. srpna 2018 Usnesení 94. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 29. srpna 2018 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 1811/94/18 1) schvaluje program 94. schůze rady

Více

Usnesení 85. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 11. dubna 2018

Usnesení 85. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 11. dubna 2018 Usnesení 85. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 11. dubna 2018 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 1642/85/18 1) schvaluje program 85. schůze rady

Více

Usnesení 89. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 6. června 2018

Usnesení 89. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 6. června 2018 Usnesení 89. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 6. června 2018 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo usnesení Obsah 1720/89/18 1) schvaluje program 89. schůze rady

Více

Usnesení 17. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 31. července 2019

Usnesení 17. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 31. července 2019 Usnesení 17. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 31. července 2019 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo usnesení Obsah 305/17/19 1) schvaluje program 17. schůze

Více

Usnesení 74. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 18. října 2017

Usnesení 74. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 18. října 2017 Usnesení 74. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 18. října 2017 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo usnesení Obsah 1432/74/17 1) schvaluje program 74. schůze rady

Více

Usnesení 9. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 13. března 2019

Usnesení 9. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 13. března 2019 Usnesení 9. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 13. března 2019 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 140/9/19 1) schvaluje program 9. schůze rady

Více

Usnesení 92. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 25. července 2018

Usnesení 92. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 25. července 2018 Usnesení 92. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 25. července 2018 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 1775/92/18 1) schvaluje program 92. schůze

Více

Usnesení 83. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 14. března 2018

Usnesení 83. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 14. března 2018 Usnesení 83. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 14. března 2018 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 1607/83/18 1) schvaluje program 83. schůze rady

Více

Usnesení 80. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 31. ledna 2018

Usnesení 80. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 31. ledna 2018 Usnesení 80. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 31. ledna 2018 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 1553/80/18 1) schvaluje program 80. schůze rady

Více

Usnesení 72. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 20. září 2017

Usnesení 72. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 20. září 2017 Usnesení 72. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 20. září 2017 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 1403/72/17 1) schvaluje program 72. schůze rady

Více

Usnesení 22. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 23. září 2015

Usnesení 22. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 23. září 2015 Usnesení 22. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 23. září 2015 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo usnesení Obsah 427/22/15 schvaluje program 22. schůze rady městského

Více

Usnesení 86. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 25. dubna 2018

Usnesení 86. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 25. dubna 2018 Usnesení 86. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 25. dubna 2018 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 1661/86/18 1) schvaluje program 86. schůze rady

Více

Usnesení 32. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 24. února 2016

Usnesení 32. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 24. února 2016 Usnesení 32. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 24. února 2016 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 636/32/16 schvaluje program 32. schůze rady městského

Více

Usnesení 81. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 14. února 2018

Usnesení 81. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 14. února 2018 Usnesení 81. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 14. února 2018 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 1565/81/18 1) schvaluje program 81. schůze rady

Více

Usnesení 5. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 16. ledna 2019

Usnesení 5. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 16. ledna 2019 Usnesení 5. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 16. ledna 2019 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 80/5/19 1) schvaluje program 5. schůze rady městského

Více

Usnesení 70. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 23. srpna 2017

Usnesení 70. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 23. srpna 2017 Usnesení 70. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 23. srpna 2017 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 1350/70/17 1) schvaluje program 70. schůze rady

Více

Návrh usnesení 95. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 12. září 2018

Návrh usnesení 95. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 12. září 2018 Návrh usnesení 95. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 12. září 2018 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo usnesení Obsah 1827/95/18 1) schvaluje program 95. schůze

Více

Usnesení 69. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 9. srpna 2017

Usnesení 69. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 9. srpna 2017 Usnesení 69. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 9. srpna 2017 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 1334/69/17 1) schvaluje program 69. schůze rady

Více

Usnesení 12. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 6. května 2015

Usnesení 12. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 6. května 2015 Usnesení 12. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 6. května 2015 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo usnesení Obsah 219/12/15 schvaluje program 12. schůze rady městského

Více

Usnesení 84. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 28. března 2018

Usnesení 84. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 28. března 2018 Usnesení 84. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 28. března 2018 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 1624/84/18 1) schvaluje program 84. schůze rady

Více

Usnesení 64. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 31. května 2017

Usnesení 64. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 31. května 2017 Usnesení 64. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 31. května 2017 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo usnesení Obsah 1237/64/17 1) schvaluje program 64. schůze rady

Více

Usnesení 82. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 28. února 2018

Usnesení 82. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 28. února 2018 Usnesení 82. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 28. února 2018 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 1583/82/18 1) schvaluje program 82. schůze rady

Více

Usnesení 41. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 29. června 2016

Usnesení 41. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 29. června 2016 Usnesení 41. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 29. června 2016 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo usnesení Obsah 776/41/16 schvaluje program 41. schůze rady

Více

Usnesení 49. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 19. října 2016

Usnesení 49. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 19. října 2016 Usnesení 49. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 19. října 2016 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo usnesení Obsah 927/49/16 schvaluje program 49. schůze rady městského

Více

Usnesení 77. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 29. listopadu 2017

Usnesení 77. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 29. listopadu 2017 Usnesení 77. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 29. listopadu 2017 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo usnesení Obsah 1480/77/17 1) schvaluje program 77. schůze

Více

Usnesení 66. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 28. června 2017

Usnesení 66. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 28. června 2017 Usnesení 66. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 28. června 2017 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo usnesení Obsah 1279/66/17 1) schvaluje program 66. schůze rady

Více

Usnesení 97. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 10. října 2018

Usnesení 97. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 10. října 2018 Usnesení 97. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 10. října 2018 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo usnesení Obsah 1848/97/18 1) schvaluje program 97. schůze rady

Více

Usnesení 36. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 20. dubna 2016

Usnesení 36. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 20. dubna 2016 Usnesení 36. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 20. dubna 2016 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo usnesení Obsah 696/36/16 schvaluje program 36. schůze rady městského

Více

Usnesení 3. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 5. prosince 2018

Usnesení 3. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 5. prosince 2018 Usnesení 3. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 5. prosince 2018 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo usnesení Obsah 40/3/18 1) schvaluje program 3. schůze rady

Více

Usnesení 11. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 22. dubna 2015

Usnesení 11. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 22. dubna 2015 Usnesení 11. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 22. dubna 2015 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 201/11/15 schvaluje program 11. schůze rady městského

Více

Usnesení 35. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 6. dubna 2016

Usnesení 35. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 6. dubna 2016 Usnesení 35. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 6. dubna 2016 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo usnesení Obsah 684/35/16 schvaluje program 35. schůze rady městského

Více

Usnesení 20. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Radvanice a Bartovice konaného dne 5. června 2014

Usnesení 20. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Radvanice a Bartovice konaného dne 5. června 2014 Usnesení 20. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Radvanice a Bartovice konaného dne 5. června 2014 Zastupitelstvo městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 222/20/14 schvaluje program

Více

Usnesení 14. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 5. června 2019

Usnesení 14. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 5. června 2019 Usnesení 14. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 5. června 2019 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 245/14/19 1) schvaluje program 14. schůze rady

Více

Usnesení 71. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 13. září 2017

Usnesení 71. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 13. září 2017 Usnesení 71. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 13. září 2017 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 1376/71/17 1) schvaluje program 71. schůze rady

Více

Usnesení 59. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 22. března 2017

Usnesení 59. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 22. března 2017 Usnesení 59. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 22. března 2017 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 1131/59/17 1) schvaluje program 59. schůze rady

Více

Usnesení 79. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 17. ledna 2018

Usnesení 79. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 17. ledna 2018 Usnesení 79. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 17. ledna 2018 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo usnesení Obsah 1533/79/18 1) schvaluje program 79. schůze rady

Více

Usnesení 16. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 1. července 2015

Usnesení 16. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 1. července 2015 Usnesení 16. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 1. července 2015 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo usnesení Obsah 310/16/15 schvaluje program 16. schůze rady

Více

Usnesení 76. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 15. listopadu 2017

Usnesení 76. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 15. listopadu 2017 Usnesení 76. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 15. listopadu 2017 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo usnesení Obsah 1460/76/17 1) schvaluje program 76. schůze

Více

Usnesení 20. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Radvanice a Bartovice konaného dne 7. června 2018

Usnesení 20. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Radvanice a Bartovice konaného dne 7. června 2018 Usnesení 20. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Radvanice a Bartovice konaného dne 7. června 2018 Zastupitelstvo městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 265/20/18 1) schvaluje

Více

Usnesení 10. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 27. března 2019

Usnesení 10. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 27. března 2019 Usnesení 10. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 27. března 2019 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 158/10/19 1) schvaluje program 10. schůze rady

Více

Usnesení 47. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 5. prosince 2012

Usnesení 47. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 5. prosince 2012 Usnesení 47. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 5. prosince 2012 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 1108/47/12 1. schvaluje program 47. schůze

Více

Usnesení 79. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 9. dubna 2014

Usnesení 79. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 9. dubna 2014 Usnesení 79. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 9. dubna 2014 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo usnesení Obsah 1893/79/14 1. schvaluje program 79. schůze rady

Více

Usnesení 78. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 13. prosince 2017

Usnesení 78. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 13. prosince 2017 Usnesení 78. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 13. prosince 2017 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo usnesení Obsah 1504/78/17 1) schvaluje program 78. schůze

Více

Usnesení 10. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Radvanice a Bartovice konaného dne 9. června 2016

Usnesení 10. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Radvanice a Bartovice konaného dne 9. června 2016 Usnesení 10. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Radvanice a Bartovice konaného dne 9. června 2016 Zastupitelstvo městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 134/10/16 schvaluje program

Více

Usnesení 26. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 18. listopadu 2015

Usnesení 26. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 18. listopadu 2015 Usnesení 26. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 18. listopadu 2015 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 513/26/15 schvaluje program 26. schůze rady

Více

Usnesení 15. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Radvanice a Bartovice konaného dne 1. června 2017

Usnesení 15. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Radvanice a Bartovice konaného dne 1. června 2017 Usnesení 15. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Radvanice a Bartovice konaného dne 1. června 2017 Zastupitelstvo městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 202/15/17 1) schvaluje

Více

Usnesení 82. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 21. května 2014

Usnesení 82. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 21. května 2014 Usnesení 82. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 21. května 2014 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo usnesení Obsah 1963/82/14 1. schvaluje program 82. schůze rady

Více

Usnesení 2. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 21. listopadu 2018

Usnesení 2. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 21. listopadu 2018 Usnesení 2. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 21. listopadu 2018 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo usnesení Obsah 17/2/18 1) schvaluje program 2. schůze rady

Více

Usnesení 14. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 3. června 2015

Usnesení 14. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 3. června 2015 Usnesení 14. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 3. června 2015 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo usnesení Obsah 255/14/15 schvaluje program 14. schůze rady městského

Více

Usnesení 65. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 17. září 2013

Usnesení 65. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 17. září 2013 Usnesení 65. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 17. září 2013 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 1564/65/13 schvaluje program 65. schůze rady městského

Více

Usnesení 87. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 9. května 2018

Usnesení 87. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 9. května 2018 Usnesení 87. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 9. května 2018 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 1680/87/18 1) schvaluje program 87. schůze rady

Více

Usnesení 4. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Radvanice a Bartovice konaného dne 17. března 2015

Usnesení 4. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Radvanice a Bartovice konaného dne 17. března 2015 Usnesení 4. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Radvanice a Bartovice konaného dne 17. března 2015 Zastupitelstvo městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo usnesení Obsah 43/4/15 schvaluje program

Více

Usnesení 40. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 29. srpna 2012

Usnesení 40. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 29. srpna 2012 Usnesení 40. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 29. srpna 2012 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 933/40/12 1. schvaluje program 40. schůze rady

Více

Usnesení 4. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 19. prosince 2018

Usnesení 4. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 19. prosince 2018 Usnesení 4. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 19. prosince 2018 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo usnesení Obsah 59/4/18 1) schvaluje program 4. schůze rady

Více

Usnesení 53. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 13. března 2013

Usnesení 53. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 13. března 2013 Usnesení 53. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 13. března 2013 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 1242/53/13 schvaluje program 53. schůze rady

Více

Usnesení 24. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 21. října 2015

Usnesení 24. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 21. října 2015 Usnesení 24. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 21. října 2015 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 463/24/15 schvaluje program 24. schůze rady městského

Více

Usnesení 77. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 12. března 2014

Usnesení 77. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 12. března 2014 Usnesení 77. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 12. března 2014 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 1856/77/14 schvaluje program 77. schůze rady

Více

Usnesení 91. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 11. července 2018

Usnesení 91. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 11. července 2018 Usnesení 91. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 11. července 2018 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 1756/91/18 1) schvaluje program 91. schůze

Více

Usnesení 87. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 30. července 2014

Usnesení 87. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 30. července 2014 Usnesení 87. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 30. července 2014 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo usnesení Obsah 2048/87/14 1. schvaluje program 87. schůze

Více

Usnesení 55. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 10. dubna 2013

Usnesení 55. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 10. dubna 2013 Usnesení 55. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 10. dubna 2013 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 1298/55/13 schvaluje program 55. schůze rady

Více

Usnesení 74. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 29. ledna 2014

Usnesení 74. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 29. ledna 2014 Usnesení 74. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 29. ledna 2014 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 1787/74/14 schvaluje program 74. schůze rady

Více

Usnesení 58. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 13. března 2017

Usnesení 58. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 13. března 2017 Usnesení 58. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 13. března 2017 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 1109/58/17 1) schvaluje program 58. schůze rady

Více

Usnesení 13. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 22. května 2019

Usnesení 13. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 22. května 2019 Usnesení 13. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 22. května 2019 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 223/13/19 1) schvaluje program 13. schůze rady

Více

Usnesení 76. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 26. února 2014

Usnesení 76. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 26. února 2014 Usnesení 76. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 26. února 2014 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 1825/76/14 schvaluje program 76. schůze rady

Více

Usnesení 1. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 7. listopadu 2018

Usnesení 1. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 7. listopadu 2018 Usnesení 1. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 7. listopadu 2018 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 1/1/18 1) schvaluje program 1. schůze rady

Více

Usnesení 90. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 10. září 2014

Usnesení 90. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 10. září 2014 Usnesení 90. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 10. září 2014 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah 2108/90/14 1. schvaluje program 90. schůze rady městského

Více

Usnesení 61. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 3. července 2013

Usnesení 61. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 3. července 2013 Usnesení 61. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 3. července 2013 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 1441/61/13 schvaluje program 61. schůze rady

Více

Usnesení 48. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 19. prosince 2012

Usnesení 48. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 19. prosince 2012 Usnesení 48. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 19. prosince 2012 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 1127/48/12 1. schvaluje program 48. schůze

Více

Usnesení 72. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 18. prosince 2013

Usnesení 72. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 18. prosince 2013 Usnesení 72. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 18. prosince 2013 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 1739/72/13 schvaluje program 72. schůze rady

Více

Usnesení 39. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 15. srpna 2012

Usnesení 39. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 15. srpna 2012 Usnesení 39. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 15. srpna 2012 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 902/39/12 1. schvaluje program 39. schůze rady

Více

Usnesení 78. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 26. března 2014

Usnesení 78. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 26. března 2014 Usnesení 78. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 26. března 2014 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 1872/78/14 1. schvaluje program 78. schůze rady

Více

Usnesení 62. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 3. května 2017

Usnesení 62. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 3. května 2017 Usnesení 62. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 3. května 2017 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 1180/62/17 1) schvaluje program 62. schůze rady

Více

Usnesení 54. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 27. března 2013

Usnesení 54. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 27. března 2013 Usnesení 54. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 27. března 2013 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 1266/54/13 schvaluje program 54. schůze rady

Více

Usnesení 52. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 27. února 2013

Usnesení 52. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 27. února 2013 Usnesení 52. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 27. února 2013 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 1216/52/13 1. schvaluje program 52. schůze rady

Více

Usnesení 31. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 10. února 2016

Usnesení 31. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 10. února 2016 Usnesení 31. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 10. února 2016 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 614/31/16 schvaluje program 31. schůze rady městského

Více

Usnesení 63. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 14. srpna 2013

Usnesení 63. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 14. srpna 2013 Usnesení 63. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 14. srpna 2013 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 1511/63/13 schvaluje program 63. schůze rady

Více

- 0650/RMOb-Mich/1418/41

- 0650/RMOb-Mich/1418/41 41. schůze rady městského obvodu konané dne 18.07.2016 čís. 0630/RMOb-Mich/1418/41-0650/RMOb-Mich/1418/41 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/11 Přehled usnesení

Více

Usnesení. Usnesení. 44. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne čís. 1944/RMObM1014/44/ /RMObM1014/44/12

Usnesení. Usnesení. 44. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne čís. 1944/RMObM1014/44/ /RMObM1014/44/12 44. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 14. 5. 2012 čís. 1944/RMObM1014/44/12-1951/RMObM1014/44/12 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled

Více

Usnesení 50. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 30. ledna 2013

Usnesení 50. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 30. ledna 2013 Usnesení 50. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 30. ledna 2013 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 1170/50/13 Schvaluje program 50. schůze rady

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 141. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 141. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 1 z 9 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 141. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih která se konala 28. 11. 201710:00 (usn. č. 5822/141 - usn. č. 5837/141) Bc. Martin Bednář

Více

Usnesení 49. mimořádné schůze rady města konané dne čís /RMm1014/ /RMm1014/49. Usnesení. Statutární město Ostrava rada města

Usnesení 49. mimořádné schůze rady města konané dne čís /RMm1014/ /RMm1014/49. Usnesení. Statutární město Ostrava rada města 49. mimořádné schůze rady města konané dne 08.07.2014 čís. 10428/RMm1014/49-10437/RMm1014/49 Ing. Jiří Hrabina náměstek primátora Ing. Tomáš Petřík náměstek primátora Strana 1/11 Přehled usnesení rady

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 129. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 129. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 1 z 6 30.8.2017 14:10 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 129. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih která se konala 29. 8. 2017 10:45 (usn. č. 5308/129 - usn. č. 5312/129)

Více

0297/RMOb-Svi/1822/15

0297/RMOb-Svi/1822/15 15. schůze rady městského obvodu konané dne 10.06.2019 čís. 0286/RMOb-Svi/1822/15 0297/RMOb-Svi/1822/15 Ing. Radim Smetana starosta Ing. Daniel Žitník místostarosta Strana 1/9..,... co. Přehled usnesení

Více

Usnesení 56. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 24. dubna 2013

Usnesení 56. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 24. dubna 2013 Usnesení 56. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 24. dubna 2013 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 1313/56/13 schvaluje program 56. schůze rady

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 21. dubna 2008 čís. 157/12 - čís. 175/12

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 103. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 7. 3.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 103. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 7. 3. 1 z 6 8.3.2017 10:50 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 103. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih která se konala 7. 3. 2017 10:00 (usn. č. 4284/103 - usn. č. 4292/103) Bc.

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 80. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 80. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 1 z 6 19.8.2016 11:12 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 80. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih která se konala 18. 8. 201609:00 (usn. č. 3227/80 - usn. č. 3233/80) Bc.

Více

U S N E S E N Í. 6. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne od 16:00 na Obecním úřadě Velké Březno

U S N E S E N Í. 6. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne od 16:00 na Obecním úřadě Velké Březno U S N E S E N Í 6. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne 11. 02. 2019 od 16:00 na Obecním úřadě Velké Březno Přítomni: pan Karel Jungbauer, Ing. Hana Šlechtová, Ing. Jan Fiala, paní Zuzana

Více

PŘEHLED USNESENÍ Z 38. SCHŮZE RADY MĚSTA STUDÉNKY Z

PŘEHLED USNESENÍ Z 38. SCHŮZE RADY MĚSTA STUDÉNKY Z PŘEHLED USNESENÍ Z 38. SCHŮZE RADY MĚSTA STUDÉNKY Z 01.09.2016 Číslo Číslo usn. mat. Problematika 804 1 Kontrola plnění usnesení 805 2 Uzavření nájemních smluv k bytům ve vlastnictví města Studénky 806

Více

- 1 - U S N E S E N Í. z 41. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 19. července (č. 536/41 547/41)

- 1 - U S N E S E N Í. z 41. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 19. července (č. 536/41 547/41) - 1 - U S N E S E N Í z 41. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 19. července 2016 (č. 536/41 547/41) Přítomní členové rady : I. Mikulica, R. Schmuch, Mgr. M. Konečná, P. Kukučka, Ing. M. Robenek

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více