PŘEHLED USNESENÍ Z 38. SCHŮZE RADY MĚSTA STUDÉNKY Z

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘEHLED USNESENÍ Z 38. SCHŮZE RADY MĚSTA STUDÉNKY Z"

Transkript

1

2 PŘEHLED USNESENÍ Z 38. SCHŮZE RADY MĚSTA STUDÉNKY Z Číslo Číslo usn. mat. Problematika Kontrola plnění usnesení Uzavření nájemních smluv k bytům ve vlastnictví města Studénky Prodej bytových jednotek č. 347/5 a č. 347/10 v domě čp. 347 v k. ú. Butovice Prodej budovy čp. 327 v k. ú. Butovice Záměr pronájmu a výpůjčky částí pozemku Záměr výpůjčky pozemků a staveb Žádost Mysliveckého spolku Poodří Studénka o prodej (převod) pozemků v k. ú. Studénka nad Odrou Darovací smlouva a smlouva o uzavření budoucí smlouvy darovací na pozemky v k. ú. Butovice a Studénka nad Odrou Žádost p. Ing. Bartečka o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést stavbu Odkanalizování části Studénka I smlouva o zřízení věcného břemene Zrušení platnosti usnesení a nabytí pozemků v k. ú. Butovice do vlastnictví města Studénky Žádost p. Pospěcha o prodej pozemku parc. č. 781/1 v k. ú. Butovice Žádost společnosti Dům seniorů Studénka, s. r. o., o prodej části pozemku parc. č. 1464/5 v k. ú. Butovice Prodej pozemku parc. č. 2092/1 v k. ú. Butovice Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. MHÚM/2015/0021/SD Sanace krovu a výměna střešní krytiny na starém zámku ve Studénce Rozhodnutí o přidělení zakázky na akci Opravy částí povrchů komunikací ve Studénce na ulici Mírové a v Nové Horce Vyhodnocení ostatní dopravní obslužnosti za rok Informace insolvenčního správce Přijetí účelově určeného daru pro Základní školu Studénka, Butovická 346, okres Nový Jičín Souhlas s uzavřením smlouvy o výpůjčce nebytových prostor č. 1/16 v budově čp př. 1 Povolení výjimky z nejvyššího počtu žáků v Základní škole T. G. Masaryka, Studénka, 2. května 500, okres Nový Jičín 825 př. 2 Přijetí účelově určeného daru pro Základní školu Studénka, Sjednocení 650, příspěvková organizace 826 př. 5 Souhlas s uzavřením smlouvy o výpůjčce nebytových prostor č. 1/16 v budově Poštovní čp Rozpočtové opatření v kompetenci Rady města Studénky č. RO/RMS/2016/ Rozpočtové opatření č. 2016/ Rozpočtový výhled města Studénky s analýzou financí a ratingem na roky 2017 až Rozhodnutí o přijetí dotace na projekt Novostavba chodníkového tělesa na ul. Butovická I. etapa Aktualizace akčního plánu a zásobníku projektů Programu rozvoje města Studénka Povolení konání svodu zvířat a schválení místa konání svodu 833 př. 4 Zadání veřejné zakázky na stavební práce Bezbariérové chodníky a přechody pro chodce ve Studénce Termínový plán konání schůzí Rady města Studénky a zasedání Zastupitelstva města Studénky pro rok př. 3 Zahraniční pracovní cesta starosty Strana 2 (celkem 11) Usnesení z 38. schůze RMS z

3 804/38/16 Rada města Studénky po projednání mat. č bere na vědomí 1.1. kontrolu plnění usnesení a úkolů předešlých schůzí Rady města Studénky, 1.2. kontrolu plnění usnesení a úkolů předešlých zasedání Zastupitelstva města Studénky. 805/38/16 Rada města Studénky po projednání mat. č. 2 uzavřít nájemní smlouvu k bytu standardní kvality, v domě s byty zvláštního určení na ul. Budovatelské ve Studénce, části Butovice, s pí V. Neblovou takto: výše nájemného včetně zálohy na služby činí 2.665,00 Kč měsíčně, se sníženou kvalitou, v domě na ul. Tovární ve Studénce, části Butovice, s pí J. Vojtěchovou takto: výše nájemného včetně zálohy na služby činí 2.030,00 Kč měsíčně, standardní kvality, v domě na ul. Budovatelské ve Studénce, části Butovice, s pí M. Matějovou takto: výše nájemného včetně zálohy na služby činí 4.467,00 Kč měsíčně, standardní kvality, v domě na ul. Budovatelské ve Studénce, části Butovice, s pí M. Šandlovou takto: výše nájemného včetně zálohy na služby činí 5.668,00 Kč měsíčně, standardní kvality, v domě na ul. Budovatelské ve Studénce, části Butovice, s pí E. Štěpandovou takto: výše nájemného včetně zálohy na služby činí 3.279,00 Kč měsíčně, standardní kvality, v domě na ul. Budovatelské ve Studénce, části Butovice, s pí A. Hochmanovou takto: výše nájemného včetně zálohy na služby činí 2.894,00 Kč měsíčně, standardní kvality, v domě na ul. Budovatelské ve Studénce, části Butovice, s manželi M. a P. Hebelkovými takto: výše nájemného včetně zálohy na služby činí 5.698,00 Kč měsíčně. T: /38/16 Rada města Studénky po projednání mat. č prodat bytovou jednotku č. 347/5 v budově čp. 347 včetně spoluvlastnického podílu ve výši 11854/74762 na společných částech budovy čp. 347 a pozemku parc. č. 1833/2 zastavěná plocha a nádvoří v obci Studénka, k. ú. Butovice, pí J. Anderovské za celkovou cenu ,00 Kč, 1.2. prodat bytovou jednotku č. 347/10 v budově čp. 347 včetně spoluvlastnického podílu ve výši 7944/74762 na společných částech budovy čp. 347 a pozemku Strana 3 (celkem 11) Usnesení z 38. schůze RMS z

4 parc. č. 1833/2 zastavěná plocha a nádvoří v obci Studénka, k. ú. Butovice, pí J. Anderovské za celkovou cenu ,00 Kč, 1.3. uzavřít kupní smlouvu mezi městem Studénka jako prodávajícím a pí J. Anderovskou jako kupující, jejímž předmětem je prodej bytových jednotek č. 347/5 a č. 347/10 v budově čp. 347 včetně příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech budovy čp. 347 a pozemku parc. č. 1183/2 zastavěná plocha a nádvoří v obci Studénka, k. ú. Butovice, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu. 807/38/16 Rada města Studénky po projednání mat. č prodat pozemek parc. č. 851 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 515 m 2, jehož součástí je stavba čp. 327 občanská vybavenost včetně příslušenství, vše v obci Studénka, k. ú. Butovice, p. Ing. D. Majerovi za celkovou cenu ,00 Kč, 1.2. uzavřít kupní smlouvu a smlouvu o zřízení služebnosti mezi městem Studénka jako prodávajícím a oprávněným ze služebnosti a p. Ing. D. Majerem jako kupujícím a povinným ze služebnosti, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu. 808/38/16 Rada města Studénky po projednání mat. č zveřejnit záměr pronájmu části pozemku parc. č. 209/1 ostatní plocha v obci Studénka, k. ú. Studénka nad Odrou, o výměře 60 m 2, a to na dobu neurčitou za účelem umístění dočasné stavby (kůlny na nářadí), při ceně nájmu 10,00 Kč/m 2 /rok, 1.2. zveřejnit záměr výpůjčky části pozemku parc. č. 209/1 ostatní plocha v obci Studénka, k. ú. Studénka nad Odrou, o výměře m 2, a to na dobu neurčitou za účelem chovu ryb. 809/38/16 Rada města Studénky po projednání mat. č. 6 zveřejnit záměr výpůjčky 1.1. pozemku parc. č. 2037/1 o ploše 699 m 2, části pozemku parc. č o ploše cca m 2, pozemku parc. č. 1839/1 o ploše 541 m 2 a pozemku parc. č. 1838/2 o ploše 128 m 2 včetně stavby čp. 893, vše v k. ú. Studénka nad Odrou, a to na dobu neurčitou za účelem zajištění výcvikové a zájmové činnosti a akcí Sboru dobrovolných hasičů Studénka nádraží, 1.2. pozemku parc. č. 2291/1 o ploše m 2 včetně stavby bez čp. (sociální zázemí), pozemku parc. č. 2291/5 o ploše 26 m 2 včetně stavby bez čp. (šatny) a pozemku parc. č. 2291/6 o ploše 126 m 2 včetně stavby čp. 987, vše v k. ú. Butovice, a to Strana 4 (celkem 11) Usnesení z 38. schůze RMS z

5 na dobu neurčitou za účelem zajištění výcvikové a zájmové činnosti a akcí Sboru dobrovolných hasičů Studénka Butovice. 810/38/16 Rada města Studénky po projednání mat. č. 7 zveřejnit záměr prodeje pozemku parc. č. 600/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 141 m 2 v obci Studénka, k. ú. Studénka nad Odrou, za minimální cenu ,00 Kč, tj. 214,11 Kč/m 2, a části pozemku parc. č. 600/1 zahrada o výměře cca m 2, v obci Studénka, k. ú. Studénka nad Odrou, za minimální cenu 203,20 Kč/m /38/16 Rada města Studénky po projednání mat. č nabýt pozemky parc. č ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 363 m 2 a parc. č ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 88 m 2, v obci Studénka, k. ú. Studénka nad Odrou, z vlastnictví Moravskoslezského kraje, se sídlem Ostrava, 28. října 117, IČ: , v hospodaření Správy silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace, se sídlem Ostrava, Úprkova 795/1, IČ: , do vlastnictví města Studénky, a to formou daru, 1.2. uzavřít darovací smlouvu mezi Moravskoslezským krajem, se sídlem Ostrava, 28. října 117, IČ: , zastoupeným Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem Ostrava, Úprkova 795/1, IČ: , jako dárcem a městem Studénka jako obdarovaným, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu, 1.3. souhlasit s možností nabytí částí pozemků parc. č. 2406/1 ostatní plocha, silnice, v obci Studénka, k. ú. Butovice, a parc. č. 2314/1 ostatní plocha, silnice, v obci Studénka, k. ú. Studénka nad Odrou, z vlastnictví Moravskoslezského kraje, se sídlem Ostrava, 28. října 117, IČ: , v hospodaření Správy silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace, se sídlem Ostrava, Úprkova 795/1, IČ: , do vlastnictví města Studénky, a to formou daru, 1.4. uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy darovací mezi Moravskoslezským krajem, se sídlem Ostrava, 28. října 117, IČ: , zastoupeným Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem Ostrava, Úprkova 795/1, IČ: , jako budoucím dárcem a městem Studénka jako budoucím obdarovaným, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu. 812/38/16 Rada města Studénky po projednání mat. č. 9 uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti) a smlouvu o právu provést stavbu k pozemkům parc. č a parc. č. 1856/1 v obci Strana 5 (celkem 11) Usnesení z 38. schůze RMS z

6 Studénka, k. ú. Butovice, mezi městem Studénka jako budoucím povinným z věcného břemene a společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, IČ: , zastoupenou p. Ing. M. Bartečkem, se sídlem Frýdek-Místek, Na Výsluní 2008, IČ: , jako budoucím oprávněným z věcného břemene, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu. T: /38/16 Rada města Studénky po projednání mat. č. 10 uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene (služebnosti) k pozemku parc. č. 2075/5 v obci Studénka, k. ú. Studénka nad Odrou, mezi p. Ing. P. Brožem jako povinným z věcného břemene a městem Studénka jako oprávněným z věcného břemene, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu. T: /38/16 Rada města Studénky po projednání mat. č zrušit platnost usnesení ZMS č. 133/08/15 z , kterým bylo rozhodnuto bezúplatně nabýt pozemky parc. č. 338, parc. č. 339 a parc. č. 341 v obci Studénka, k. ú. Butovice, z vlastnictví České republiky, Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Praha 4, Nusle, Na Pankráci 546/56, do vlastnictví města Studénky, 1.2. bezúplatně nabýt pozemky parc. č. 338 ostatní plocha o výměře 303 m 2, parc. č. 339 zahrada o výměře 593 m 2 a parc. č. 341 zahrada o výměře 101 m 2, vše v obci Studénka, k. ú. Butovice, z vlastnictví České republiky, Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Praha 4, Nusle, Na Pankráci 546/56, IČ: , do vlastnictví města Studénky a souhlasit se zavazujícími a omezujícími podmínkami obsaženými v článku č. VII. darovací smlouvy, 1.3. uzavřít darovací smlouvu mezi Českou republikou, Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, se sídlem Praha 4, Nusle, Na Pankráci 546/56, IČ: , jako dárcem a městem Studénka jako obdarovaným, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu. 815/38/16 Rada města Studénky po projednání mat. č. 12 nevyhovět žádosti p. S. Pospěcha o prodej pozemku parc. č. 781/1 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 40 m 2 v obci Studénka, k. ú. Butovice, za účelem výstavby garáže. Strana 6 (celkem 11) Usnesení z 38. schůze RMS z

7 816/38/16 Rada města Studénky po projednání mat. č zrušit platnost usnesení ZMS č. 404/21/13 z , kterým bylo rozhodnuto zveřejnit záměr prodeje částí pozemků parc. č. 1464/5, parc. č. 1464/6, parc. č. 1464/7, parc. č. 1464/8 a parc. č. 1464/11, vše v obci Studénka, k. ú. Butovice, za účelem výstavby bytových domů a staveb souvisejících, 1.2. zveřejnit záměr prodeje části pozemku parc. č. 1464/5 zahrada o výměře cca m 2, v obci Studénka, k. ú. Butovice, za minimální cenu 750,00 Kč/m 2, za účelem výstavby domu seniorů. 817/38/16 Rada města Studénky po projednání mat. č prodat pozemek parc. č. 2092/1 ostatní plocha o výměře 29 m 2 v obci Studénka, k. ú. Butovice, p. J. Telaříkovi za cenu 1.170,00 Kč, tj. 40,34 Kč/m 2, 1.2. uzavřít kupní smlouvu mezi městem Studénka jako prodávajícím a p. J. Telaříkem jako kupujícím, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu. 818/38/16 Rada města Studénky po projednání mat. č. 15 uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. MHÚM/2015/0021/SD Sanace krovu a výměna střešní krytiny na starém zámku ve Studénce uzavřené mezi městem Studénka jako objednatelem a společností H & B delta, s. r. o., se sídlem Vsetín, Bobrky 382, IČ: , jako zhotovitelem, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu. 819/38/16 Rada města Studénky po projednání mat. č. 16 na základě a v souladu se zprávou o posouzení a hodnocení nabídek přidělit veřejnou zakázku malého rozsahu na akci Opravy částí povrchů komunikací ve Studénce na ulici Mírové a v Nové Horce a uzavřít smlouvu o dílo s uchazečem: SWIETELSKY stavební, s. r. o., Dopravní stavby MORAVA, se sídlem Šenov u Nového Jičína, Suvorovova 538, IČ: , za cenu nejvýše přípustnou ,97 Kč včetně DPH (ulice Mírová: ,42 Kč, Nová Horka: ,55 Kč včetně DPH), dle přílohy č. 4 předloženého materiálu. T: Strana 7 (celkem 11) Usnesení z 38. schůze RMS z

8 820/38/16 Rada města Studénky po projednání mat. č. 17 ponechat částku z vyúčtování závazku veřejné služby k zajištění ostatní dopravní obslužnosti za rok 2015 na zvláštním účtu sdružených prostředků pro snížení částky na úhradu ztrátovosti v roce T: /38/16 Rada města Studénky po projednání mat. č bere na vědomí 1.1. zprávu č. 5 o činnosti Ing. M. Koubka, insolvenčního správce úpadce Sportovní areály Studénka, s. r. o. v likvidaci, se sídlem Studénka, Budovatelská 770, IČ: , dle přílohy č. 1 předloženého materiálu protokol o jednání před Krajským soudem v Ostravě č. j. 29. Cm 1/2015 ve věci: žalobce Ing. M. Koubek proti žalovanému L. Honuskovi o náhradu škody ,00 Kč s příslušenstvím a protokol o vyhlášení rozsudku dle příloh č. 2 a 3 předloženého materiálu. 822/38/16 Rada města Studénky po projednání mat. č souhlasí s přijetím účelově určeného finančního daru od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o. p. s., se sídlem Praha 1, Vojtěšská 245/1, IČ: , ve výši ,00 Kč pro Základní školu Studénka, Butovická 346, okres Nový Jičín, IČ: Z: ředitelka základní školy Butovická 823/38/16 Rada města Studénky po projednání mat. č souhlasí s uzavřením smlouvy o výpůjčce nebytových prostor č. 1/16 v přízemí budovy A v budově čp. 650 na pozemcích parc. č. 1605/1, parc. č. 1605/2, parc. č. 1605/3 a parc. č. 1605/4 v obci Studénka, k. ú. Butovice, mezi Základní školou Studénka, Sjednocení 650, příspěvkovou organizací, IČ: , jako půjčitelem a SAK Studénka, příspěvkovou organizací, se sídlem Studénka, Budovatelská 770, IČ: , jako vypůjčitelem, za účelem pořádání odborných kroužků a kurzů, a to od do , dle přílohy č. 1 předloženého materiálu. Z: ředitelka základní školy Sjednocení 824/38/16 Rada města Studénky po projednání přínosu č povoluje výjimku v počtu žáků v IX. třídě od v Základní škole T. G. Masaryka, Studénka, 2. května 500, okres Nový Jičín, IČ: , dle důvodové zprávy předloženého materiálu. Strana 8 (celkem 11) Usnesení z 38. schůze RMS z

9 T: Z: ředitel základní školy T. G. Masaryka 825/38/16 Rada města Studénky po projednání přínosu č souhlasí s přijetím účelově určeného finančního daru od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o. p. s., se sídlem Praha 1, Vojtěšská 245/1, IČ: , ve výši ,00 Kč pro Základní školu Studénka, Sjednocení 650, příspěvková organizace, IČ: Z: ředitelka základní školy Sjednocení 826/38/16 Rada města Studénky po projednání přínosu č souhlasí s uzavřením smlouvy o výpůjčce nebytových prostor č. 1/16 v budově Poštovní čp. 659, v obci Studénka, k. ú. Butovice, mezi Mateřskou školou Studénka, Komenského 700, okres Nový Jičín, IČ: , jako půjčitelem a SAK Studénka, příspěvkovou organizací, se sídlem Studénka, Budovatelská 770, IČ: , jako vypůjčitelem, za účelem pořádání odborných kroužků a kurzů, a to od do , dle přílohy č. 1 předloženého materiálu. Z: ředitelka Mateřské školy Studénka 827/38/16 Rada města Studénky po projednání mat. č schvaluje změnu rozpočtu rozpočtovým opatřením v kompetenci Rady města Studénky č. RO/RMS/2016/ odboru školství, kultury a sociálních věcí, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 1.2. odboru vnitřních věcí, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, 1.3. odboru místního hospodářství a údržby majetku, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu tajemníkovi městského úřadu, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu. seznámit vedoucí odborů s rozhodnutím dle bodu 1. tohoto usnesení. T: Z: vedoucí odboru financí a rozpočtu 828/38/16 Rada města Studénky po projednání mat. č. 22 schválit změnu rozpočtu města Studénky rozpočtovým opatřením č. 2016/5, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu. Z: starosta Strana 9 (celkem 11) Usnesení z 38. schůze RMS z

10 829/38/16 Rada města Studénky po projednání mat. č. 23 vzít na vědomí rozpočtový výhled města Studénky s analýzou financí a ratingem na roky 2017 až 2021, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu. Z: starosta 830/38/16 Rada města Studénky po projednání mat. č. 24 přijmout dotaci z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši ,00 Kč na projekt Novostavba chodníkového tělesa na ul. Butovická 1. etapa. Z: starosta 831/38/16 Rada města Studénky po projednání mat. č. 25 schválit aktualizovaný akční plán na období a aktualizovaný zásobník projektů na období do roku 2020 Programu rozvoje města Studénka. Z: starosta 832/38/16 Rada města Studénky po projednání mat. č. 26 povolit v souladu se zákonem č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, konání svodu zvířat dne a schvaluje místem konání svodu areál Jarošova statku ve Studénce. T: Z: vedoucí odboru stavebního řádu, územního plánování a rozvoje 833/38/16 Rada města Studénky po projednání přínosu č zadat podlimitní veřejnou zakázku na službu Bezbariérové chodníky a přechody pro chodce ve Studénce, dle příloh předloženého materiálu, 1.2. stanovit komisi pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek ve složení: člen: L. Šobich starosta, náhradník: P. Odchodnický místostarosta, člen: Ing. J. Lev vedoucí odboru místního hospodářství a údržby majetku, náhradnice: Ing. E. Ďuláková referentka odboru místního hospodářství a údržby majetku, člen: Z. Odvářka referent odboru místního hospodářství a údržby majetku, Strana 10 (celkem 11) Usnesení z 38. schůze RMS z

11

PŘEHLED USNESENÍ Z 22. SCHŮZE RADY MĚSTA STUDÉNKY Z Číslo Číslo

PŘEHLED USNESENÍ Z 22. SCHŮZE RADY MĚSTA STUDÉNKY Z Číslo Číslo PŘEHLED USNESENÍ Z 22. SCHŮZE RADY MĚSTA STUDÉNKY Z 12.11.2015 Číslo Číslo usn. mat. Problematika 457 1 Kontrola plnění usnesení 458 2 Návrh rozpočtu města Studénky pro rok 2016 459 3 Informace o plnění

Více

PŘEHLED USNESENÍ Z 32. SCHŮZE RADY MĚSTA STUDÉNKY Z

PŘEHLED USNESENÍ Z 32. SCHŮZE RADY MĚSTA STUDÉNKY Z PŘEHLED USNESENÍ Z 32. SCHŮZE RADY MĚSTA STUDÉNKY Z 12.05.2016 Číslo Číslo usn. mat. Problematika 679 1 Kontrola plnění usnesení 680 2 Stanovení ceny stočného pro rok 2016 681 3 Úprava platu ředitelky

Více

PŘEHLED USNESENÍ ZE 42. SCHŮZE RADY MĚSTA STUDÉNKY Z

PŘEHLED USNESENÍ ZE 42. SCHŮZE RADY MĚSTA STUDÉNKY Z PŘEHLED USNESENÍ ZE 42. SCHŮZE RADY MĚSTA STUDÉNKY Z 20.10.2016 Číslo Číslo usn. mat. Problematika 856 1 Kontrola plnění usnesení 857 2 Smlouva o přijetí daru Moravskoslezského kraje 858 3 Smlouva o poskytnutí

Více

MESTO STUDENKA. Usneseni. ze 47. schiize Rady rnesta tud en y kona ne dne cis. 1349/47/ /47/13

MESTO STUDENKA. Usneseni. ze 47. schiize Rady rnesta tud en y kona ne dne cis. 1349/47/ /47/13 MESTO STUDENKA Usneseni ze 47. schiize Rady rnesta tud en y kona ne dne 30.10.2013 cis. 1349/47/13-1373/47/13 Up ravena verze pro zvercj neni z diivod u dodrzeni pfi mere nosti zverejfiovani osobnich udaj

Více

PŘEHLED USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STUDÉNKY Z

PŘEHLED USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STUDÉNKY Z PŘEHLED USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STUDÉNKY Z 18.06.2015 Číslo usn. Číslo mat. 70 1 71 2 72 3 73 př. 1 Problematika Vnitroorganizační směrnice č. SM/ /2015/VV Jednací řád Zastupitelstva

Více

PŘEHLED USNESENÍ ZE 48. SCHŮZE RADY MĚSTA STUDÉNKY Z

PŘEHLED USNESENÍ ZE 48. SCHŮZE RADY MĚSTA STUDÉNKY Z PŘEHLED USNESENÍ ZE 48. SCHŮZE RADY MĚSTA STUDÉNKY Z 02.03.2017 Číslo Číslo usn. mat. Problematika 986 1 Kontrola plnění usnesení 987 2 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SŘÚPaR/2016/0012/SD PD Cyklostezka

Více

MESTO STUDENKA. Usneseni. cis. 1374/48/ /48/13

MESTO STUDENKA. Usneseni. cis. 1374/48/ /48/13 MESTO STUDENKA Usneseni ze 48. schuze Rady mesta tu denky kona ne dne 13.11.2013 cis. 1374/48/13-1412/48/13 Upravena verze pro zve rejneni z duvodf do drzeni primefenosti zvefejfiovani osobnich udaj f

Více

PŘEHLED USNESENÍ Z 12. SCHŮZE RADY MĚSTA STUDÉNKY ZE

PŘEHLED USNESENÍ Z 12. SCHŮZE RADY MĚSTA STUDÉNKY ZE PŘEHLED USNESENÍ Z 12. SCHŮZE RADY MĚSTA STUDÉNKY ZE 04.06.2015 Číslo Číslo usn. mat. Problematika 245 1 Kontrola plnění usnesení 246 př. 1 Žádost o souhlas s pronájmem nebytových prostor 247 2 Výroční

Více

PŘEHLED USNESENÍ Z 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STUDÉNKY Z

PŘEHLED USNESENÍ Z 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STUDÉNKY Z PŘEHLED USNESENÍ Z 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STUDÉNKY Z 11.02.2016 Číslo usn. Číslo mat. 143 1 144 2 145 3 Problematika Žádost SAK Studénka, příspěvková organizace, o poskytnutí veřejné finanční

Více

MĚSTO STUDÉNKA. Usnesení. z 3. schůze Rady města Studénky konané čís. 51/03/18 79/03/18

MĚSTO STUDÉNKA. Usnesení. z 3. schůze Rady města Studénky konané čís. 51/03/18 79/03/18 MĚSTO STUDÉNKA Usnesení z 3. schůze Rady města Studénky konané 13.12.2018 čís. 51/03/18 79/03/18 Upravená verze pro zveřejnění z důvodů dodržení přiměřenosti zveřejňování osobních údajů podle zákona o

Více

J;2,?? I L ~di s l av Honusek U ta rosta MESTO STUDENKA. Usneseni. ze 17. schuze Rady mesta Studenky kona ne doe Cis. 609/17/12-625/17/12

J;2,?? I L ~di s l av Honusek U ta rosta MESTO STUDENKA. Usneseni. ze 17. schuze Rady mesta Studenky kona ne doe Cis. 609/17/12-625/17/12 MESTO STUDENKA Usneseni ze 17. schuze Rady mesta Studenky kona ne doe 15.02.2012 Cis. 609/17/12-625/17/12 Up raveua verze pro zverejnen! z duvod ii dodrzeni pfi mercnosti zvei'ejiiovani osobnich udaju

Více

MESTO STUDENKA. Usneseni. z 9. zaseda ni Zastupitelstva mesta Studenky kona neho dne

MESTO STUDENKA. Usneseni. z 9. zaseda ni Zastupitelstva mesta Studenky kona neho dne MESTO STUDENKA Usneseni z 9. zaseda ni Zastupitelstva mesta Studenky kona neho dne 02.02.2012 cis. 186/09/12-206/09/12 Upravena verze pro zvefej nen i z duvodu dod rzeni primerenosti zvefejiiovani osob

Více

MĚSTO FULNEK. Usnesení. z 5. zasedání Zastupitelstva města Fulnek konaného dne čís. 89/05/15-118/05/15

MĚSTO FULNEK. Usnesení. z 5. zasedání Zastupitelstva města Fulnek konaného dne čís. 89/05/15-118/05/15 MĚSTO FULNEK Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva města Fulnek konaného dne 29.06.2015 čís. 89/05/15-118/05/15 Upravená verze pro zveřejnění z důvodů dodržení přiměřenosti zveřejňování osobních údajů

Více

MĚSTO STUDÉNKA. Usnesení. ze 4. zasedání Zastupitelstva města Studénky konaného dne čís. 39/04/19 58/04/19

MĚSTO STUDÉNKA. Usnesení. ze 4. zasedání Zastupitelstva města Studénky konaného dne čís. 39/04/19 58/04/19 MĚSTO STUDÉNKA Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Studénky konaného dne 04.04.2019 čís. 39/04/19 58/04/19 Upravená verze pro zveřejnění z důvodů dodržení přiměřenosti zveřejňování osobních údajů

Více

L~USC k. I~~t.O:!v Fabia n MESTO ST UDENKA. z 64. sc huze Rady mesta Studenky konane d ne Cis. 176l/64/ /64/14

L~USC k. I~~t.O:!v Fabia n MESTO ST UDENKA. z 64. sc huze Rady mesta Studenky konane d ne Cis. 176l/64/ /64/14 MESTO ST UDENKA Usneseni z 64. sc huze Rady mesta Studenky konane d ne 01.10.201 4 Cis. 176l/64/14-1793/64/14 Upravena verze pro zverej neni z d iivod f dodrzeni primerenosti zverejiiovanf osobnich (Idaju

Více

PŘEHLED USNESENÍ Z 28. SCHŮZE RADY MĚSTA STUDÉNKY Z

PŘEHLED USNESENÍ Z 28. SCHŮZE RADY MĚSTA STUDÉNKY Z PŘEHLED USNESENÍ Z 28. SCHŮZE RADY MĚSTA STUDÉNKY Z 17.03.2016 Číslo Číslo usn. mat. Problematika 594 1 Kontrola plnění usnesení 595 2 Zpráva Policie České republiky, obvodního oddělení Studénka, o stavu

Více

Usnesení 20. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 26. srpna 2015

Usnesení 20. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 26. srpna 2015 Usnesení 20. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 26. srpna 2015 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 390/20/15 schvaluje program 20. schůze rady městského

Více

PŘEHLED USNESENÍ Z 31. SCHŮZE RADY MĚSTA STUDÉNKY Z

PŘEHLED USNESENÍ Z 31. SCHŮZE RADY MĚSTA STUDÉNKY Z PŘEHLED USNESENÍ Z 31. SCHŮZE RADY MĚSTA STUDÉNKY Z 21.04.2016 Číslo Číslo usn. mat. Problematika 641 1 Kontrola plnění usnesení 642 2 Snížení žalované částky 643 3 Právní stanovisko advokáta k usnesení

Více

PŘEHLED USNESENÍ Z 16. SCHŮZE RADY MĚSTA STUDÉNKY Z 06.08.2015

PŘEHLED USNESENÍ Z 16. SCHŮZE RADY MĚSTA STUDÉNKY Z 06.08.2015 PŘEHLED USNESENÍ Z 16. SCHŮZE RADY MĚSTA STUDÉNKY Z 06.08.2015 Číslo Číslo usn. mat. 327 1 Kontrola plnění usnesení 328 2 Problematika Smlouva o bezúplatném převodu hydraulického vyprošťovacího zařízení

Více

MĚSTO STUDÉNKA. Usnesení. z 8. schůze Rady města Studénky konané čís. 200/08/19 240/08/19

MĚSTO STUDÉNKA. Usnesení. z 8. schůze Rady města Studénky konané čís. 200/08/19 240/08/19 MĚSTO STUDÉNKA Usnesení z 8. schůze Rady města Studénky konané 25.04.2019 čís. 200/08/19 240/08/19 Upravená verze pro zveřejnění z důvodů dodržení přiměřenosti zveřejňování osobních údajů Libor Slavík

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

MĚSTO FULNEK. Usnesení. z 64. schůze Rady města Fulnek konané dne čís. 1219/64/ /64/17

MĚSTO FULNEK. Usnesení. z 64. schůze Rady města Fulnek konané dne čís. 1219/64/ /64/17 MĚSTO FULNEK Usnesení z 64. schůze Rady města Fulnek konané dne 23.01.2017 čís. 1219/64/17-1248/64/17 Upravená verze pro zveřejnění z důvodů dodržení přiměřenosti zveřejňování osobních údajů podle zákona

Více

Výpis z usnesení 10. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 13. května 2019

Výpis z usnesení 10. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 13. května 2019 Výpis z usnesení 10. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 13. května 2019 1/ Kontrola usnesení 10/73 b e r e n a v ě d o m í a) provedenou kontrolu usnesení. b) zprávu o činnosti komise dopravy.

Více

. VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 49 konané dne

. VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 49 konané dne . VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 49 konané dne 10. 10. 2016 Usnesení č. 913/16 RM uzavření dodatků ke Smlouvám o nájmech bytů zvláštního určení, na dobu určitou od 1. 1. 2017 do 31.

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

č. 420 Rada města schvaluje uzavření dohody o vzdání se práva na náhradu škody mezi městem Česká Třebová a manželi K. a V. P. v textu dle návrhu.

č. 420 Rada města schvaluje uzavření dohody o vzdání se práva na náhradu škody mezi městem Česká Třebová a manželi K. a V. P. v textu dle návrhu. č. 418 Rada města souhlasí se stavbou oplocení části pozemku 559/98, který sousedí s pozemkem ppč. 3791/3, vše v katastrálním území a obci Česká Třebová, ve vlastnictví města. č. 419 Rada města souhlasí

Více

Výpis z usnesení 13. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 10. července 2019

Výpis z usnesení 13. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 10. července 2019 Výpis z usnesení 13. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 10. července 2019 1/ Kontrola usnesení 13/100 b e r e n a v ě d o m í provedenou kontrolu usnesení. 2/ Rozpočtové opatření č. 10/2019 13/101

Více

Výpis z usnesení 14. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 15. srpna 2019

Výpis z usnesení 14. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 15. srpna 2019 Výpis z usnesení 14. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 15. srpna 2019 1/ Kontrola usnesení 14/107 b e r e n a v ě d o m í provedenou kontrolu usnesení. 2/ Rozbory hospodaření příspěvkových organizací

Více

OBEC Mosty u Jablunkova USNESENÍ. z 16. schůze Rady obce Mosty u Jablunkova. konané dne

OBEC Mosty u Jablunkova USNESENÍ. z 16. schůze Rady obce Mosty u Jablunkova. konané dne OBEC Mosty u Jablunkova USNESENÍ z 16. schůze Rady obce Mosty u Jablunkova konané dne 20.05.2019 Usnesením č. 16/155 schvaluje pořad 16. schůze rady obce. Usnesením č. 16/156 doporučuje zastupitelstvu

Více

- 0650/RMOb-Mich/1418/41

- 0650/RMOb-Mich/1418/41 41. schůze rady městského obvodu konané dne 18.07.2016 čís. 0630/RMOb-Mich/1418/41-0650/RMOb-Mich/1418/41 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/11 Přehled usnesení

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení z 52. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 26.09.2016 v kanceláři tajemníka v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec Usnesení č. 1/52R/2016

Více

U S N E S E N Í. 2. Zpráva o hospodaření Města Kojetína a příspěvkových organizací za 1. pololetí 2016 (tisk R/391)

U S N E S E N Í. 2. Zpráva o hospodaření Města Kojetína a příspěvkových organizací za 1. pololetí 2016 (tisk R/391) U S N E S E N Í z 41. schůze Rady města Kojetína, konané dne 17. srpna 2016, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Zpráva o hospodaření Města Kojetína

Více

MESTO STUDENKA. Usneseni. z 57. sch uze Rady mesta Studenky konane dne

MESTO STUDENKA. Usneseni. z 57. sch uze Rady mesta Studenky konane dne MESTO STUDENKA Usneseni z 57. sch uze Rady mesta Studenky konane dne 14.05.2014 cis. 1587/57/14-1625/57/14 Upraven a verzc pro zverejneni z du vod u dodrzeni primefen osti zverejfiova ni osobnich udaj

Více

Město Kravaře. Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře

Město Kravaře. Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře Město Kravaře Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 20. 4. 2016 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře usn. čís. 11.92/2016-11. 99/2016 Mgr. Monika Brzesková

Více

RELAX CENTRUM U BAZÉNU,

RELAX CENTRUM U BAZÉNU, č. 522 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí finanční dotace ve výši 2.000.000 Kč Pardubickému kraji, IČ 70892822, Komenského náměstí 125, Pardubice- Staré Město, 530 02 Pardubice,

Více

Usnesení. Místostarosta 12/3.1 Zpráva o činnosti Svazku obcí Čistá Odra Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o činnosti Svazku obcí Čistá Odra

Usnesení. Místostarosta 12/3.1 Zpráva o činnosti Svazku obcí Čistá Odra Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o činnosti Svazku obcí Čistá Odra Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Frýdlant nad Ostravicí konaného 21.09.2016 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ na ulici Hlavní čp. 139 Organizační záležitosti 12/1.1 Program 12.

Více

MĚSTO STUDÉNKA. Usnesení. ze 4. schůze Rady města Studénky konané čís. 80/04/19 119/04/19

MĚSTO STUDÉNKA. Usnesení. ze 4. schůze Rady města Studénky konané čís. 80/04/19 119/04/19 MĚSTO STUDÉNKA Usnesení ze 4. schůze Rady města Studénky konané 24.01.2019 čís. 80/04/19 119/04/19 Upravená verze pro zveřejnění z důvodů dodržení přiměřenosti zveřejňování osobních údajů podle zákona

Více

Usnesení 72. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 20. září 2017

Usnesení 72. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 20. září 2017 Usnesení 72. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 20. září 2017 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 1403/72/17 1) schvaluje program 72. schůze rady

Více

upravené v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

upravené v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů U S N E S E N Í z 5. schůze Rady obce Bystřice konané dne 5. února 2019 ve 13:00 hod. upravené v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í z 9. schůze rady města konané dne 11. května 2010

U S N E S E N Í z 9. schůze rady města konané dne 11. května 2010 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 9. schůze rady města konané dne 11. května

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých usneseních ze 48. schůze Rady města Šluknov konané dne 13. června 2016 v kanceláři starostky Program jednání: Odbor ekonomický

Informace o přijatých usneseních ze 48. schůze Rady města Šluknov konané dne 13. června 2016 v kanceláři starostky Program jednání: Odbor ekonomický Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení 46. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 46. schůze Rady města Šternberka ze dne Číslo: 1563/46 Usnesení 46. schůze Rady města Šternberka ze dne 16. 01. 2017 program schůze dne 16.01.2017 O: Mgr. I. Černocká T: 16.01.2017 Číslo: 1564/46 důvodovou zprávu ke změně směrnice S 61-06 Oběh

Více

U S N E S E N Í. 79. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne od 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno

U S N E S E N Í. 79. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne od 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno U S N E S E N Í 79. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne 24. 10. 2018 od 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno Přítomni: Mgr. Michal Kulhánek, Ing. Mgr. Michal Šidák, Jaromír Dvořák, Ladislav

Více

U S N E S E N Í. 17. schůze Rady města Krnova, konané ve středu dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově

U S N E S E N Í. 17. schůze Rady města Krnova, konané ve středu dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově Rada města KRNOVA SS 017/15/Ko U S N E S E N Í 17. schůze Rady města Krnova, konané ve středu dne 2. 9. 2015 ve 14:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově čís. usn. 654/17 670/17 Rozdělovník - členové

Více

23. schůze RM Rychvald MATERIÁL URČENÝ PRO SCHŮZI RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

23. schůze RM Rychvald MATERIÁL URČENÝ PRO SCHŮZI RADY MĚSTA RYCHVALD DNE MATERIÁL URČENÝ PRO SCHŮZI RADY MĚSTA RYCHVALD DNE 20. 5. 2019 Usnesení z 23. schůze Rady města Rychvald, dne 20. 05. 2019 Kontrola usnesení 23/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých

Více

- 0029/RMOb-Mich/1418/2

- 0029/RMOb-Mich/1418/2 2. schůze rady městského obvodu konané dne 01.12.2014 čís. 0010/RMOb-Mich/1418/2-0029/RMOb-Mich/1418/2 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/10 Přehled usnesení

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE U S N E S E N Í ze 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného dne 23.6.2009 303/17z předložený program 17. zasedání Zastupitelstva

Více

. ANONYMIZOVANÝ VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 52 konané dne

. ANONYMIZOVANÝ VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 52 konané dne . ANONYMIZOVANÝ VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 52 konané dne 21. 11. 2016 Usnesení č. 991/16 RM uzavření dodatků ke smlouvám o nájmech bytů, na dobu určitou od 1. 1. 2017 do 31. 12.

Více

z jednání Rady městského obvodu Hrabová, konaného dne

z jednání Rady městského obvodu Hrabová, konaného dne Usnesení č. 103 z jednání Rady městského obvodu Hrabová, konaného dne 17.10.2018 103/2379.) Rada městského obvodu Hrabová informaci o provedení následné veřejnosprávní kontroly za rok 2017 a průběžné veřejnosprávní

Více

MĚSTO STUDÉNKA. Usnesení. ze 6. schůze Rady města Studénky konané čís. 150/06/19 195/06/19

MĚSTO STUDÉNKA. Usnesení. ze 6. schůze Rady města Studénky konané čís. 150/06/19 195/06/19 MĚSTO STUDÉNKA Usnesení ze 6. schůze Rady města Studénky konané 21.03.2019 čís. 150/06/19 195/06/19 Upravená verze pro zveřejnění z důvodů dodržení přiměřenosti zveřejňování osobních údajů Libor Slavík

Více

Usnesení 63. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 17. května 2017

Usnesení 63. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 17. května 2017 Usnesení 63. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 17. května 2017 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo usnesení Obsah 1212/63/17 1) schvaluje program 63. schůze rady

Více

Usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne

Usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne Usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 05.09.2018 Přítomni: Omluveni: dle presenční listiny Zdeněk Gürtler, Ing. Tomáš Kupka, Bc. Hana Nevrlá, Mgr. Vladimír Švidrnoch, DiS. Mandátová

Více

RADA MĚSTA ČÁSLAVI USNESENÍ ze zasedání Rady města Čáslavi, konaného dne

RADA MĚSTA ČÁSLAVI USNESENÍ ze zasedání Rady města Čáslavi, konaného dne RADA MĚSTA ČÁSLAVI USNESENÍ ze zasedání Rady města Čáslavi, konaného dne 20. 03. 2019 Č.j.: 8039/2019 132/2019 Program zasedání Rada města Čáslavi schvaluje svým usnesením č. 132/2019 program zasedání.

Více

Usnesení 67. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 67. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 67. schůze Rady města Šternberka ze dne 29.4.2013 Číslo 1808 Zodpovídá: OdPVV Termín: 29.4.2013 program schůze dne 29.04.2013 Číslo 1809 Zodpovídá: FO Termín: 30.4.2013 zápis z jednání finančního

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Výpis usnesení z 24. schůze Rady města konané dne anonymizovaný

Výpis usnesení z 24. schůze Rady města konané dne anonymizovaný číslo usnesení termín zodpovídá 2016/24/752 RM schvaluje program 24. schůze RM. 2016/24/753 RM schvaluje prodloužení termínu plnění usnesení č. 2015/9/251 do 31. 5. 2017. RM pověřuje ke dni 16. 12. 2016

Více

Usnesení 74. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 18. října 2017

Usnesení 74. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 18. října 2017 Usnesení 74. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 18. října 2017 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo usnesení Obsah 1432/74/17 1) schvaluje program 74. schůze rady

Více

Usnesení. z 60. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí od 16:00 hod v: Zasedací místnost, na: Radnice

Usnesení. z 60. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí od 16:00 hod v: Zasedací místnost, na: Radnice Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 60. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 09.01.2017 od 16:00 hod v: Zasedací místnost, na: Radnice Rada města schvaluje: 2194/R/090117: předložený

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 1015 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemků stpč. 3368 o výměře 6m 2 a ppč. 219/3 o výměře 369 m 2 v katastrálním území a obci Česká Třebová, v textu dle návrhu. Náklady

Více

z 4.řádného jednání rady města konaného dne od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech

z 4.řádného jednání rady města konaného dne od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech V ý p i s u s n e s n í z 4.řádného jednání rady města konaného dne 2.4.2013 od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech Usnesení č. 101/2013 Rada města schvaluje program řádného jednání rady města. Usnesení

Více

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 136/11/15 Rada obce Doubrava program 11. schůze Rady obce Doubrava konané dne 10. 06. 2015 1. Zahájení a procesní záležitosti 2. Představení

Více

Mgr. Zdeněk Hlinčík, Martin Adam, Mgr. Jiří Vaněk, Petr Marek, Jaroslav Machytka. Omluveni: Zasedání řídil:

Mgr. Zdeněk Hlinčík, Martin Adam, Mgr. Jiří Vaněk, Petr Marek, Jaroslav Machytka. Omluveni: Zasedání řídil: Upraveno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Město Stráž pod Ralskem U S N E S E N Í z 26. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem konaného dne 27. září 2017 Přítomní: Omluveni:

Více

U S N E S E N Í. 70. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne od 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno

U S N E S E N Í. 70. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne od 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno U S N E S E N Í 70. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne 18. 6. 2018 od 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno Přítomni: Mgr. Michal Kulhánek, Ing. Mgr. Michal Šidák, PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 58. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 4. 3.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 58. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 4. 3. 1 z 7 9.3.2016 9:49 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 58. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih která se konala 4. 3. 201610:00 (usn. č. 2265/58 - usn. č. 2278/58) Bc. Martin

Více

USNESENÍ 25. schůze Rady města Bílovec, konané dne

USNESENÍ 25. schůze Rady města Bílovec, konané dne USNESENÍ 25. schůze Rady města Bílovec, konané dne 25. 05. 2015 Rada města po projednání RM/25/418 program jednání 25. schůze Rady města Bílovec RM/25/419 uzavření dodatku č. 10 ke smlouvě o nájmu bytu

Více

Usnesení z 11. zasedání ZM konaného dne Program. Kontrola plnění usnesení ZM. Společnosti s majetkovou účastí města

Usnesení z 11. zasedání ZM konaného dne Program. Kontrola plnění usnesení ZM. Společnosti s majetkovou účastí města Usnesení z 11. zasedání ZM konaného dne 27. 4. 2016 Program 16/011/002/00/00 - Program 11. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh ZM schvaluje program 11. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh. Kontrola plnění

Více

Usnesení přijatá na 43. schůzi Rady obce Doubrava konané dne /43/16 s c h v a l u j e 459/43/16 s c h v a l u j e 460/43/16

Usnesení přijatá na 43. schůzi Rady obce Doubrava konané dne /43/16 s c h v a l u j e 459/43/16 s c h v a l u j e 460/43/16 Usnesení přijatá na 43. schůzi Rady obce Doubrava konané dne 31. 08. 2016 458/43/16 Rada obce Doubrava program 43. schůze Rady obce Doubrava konané dne 31. 08. 2016 1. Zahájení a procesní záležitosti 2.

Více

Výpis z usnesení 81. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 7. června 2018

Výpis z usnesení 81. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 7. června 2018 Výpis z usnesení 81. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 7. června 2018 1/ Kontrola usnesení 81/432 b e r e n a v ě d o m í a) provedenou kontrolu usnesení. b) předložené zprávy o činnosti komise

Více

PŘEHLED USNESENÍ Z 26. SCHŮZE RADY MĚSTA STUDÉNKY Z 25.02.2016

PŘEHLED USNESENÍ Z 26. SCHŮZE RADY MĚSTA STUDÉNKY Z 25.02.2016 PŘEHLED USNESENÍ Z 26. SCHŮZE RADY MĚSTA STUDÉNKY Z 25.02.2016 Číslo Číslo usn. mat. Problematika 564 1 Kontrola plnění usnesení 565 2 Souhlas s nákupem vozidla pro rozvoz stravy pro Mateřskou školu Studénka,

Více

Výpis usnesení ze 17. schůze Rady města konané dne anonymizovaný

Výpis usnesení ze 17. schůze Rady města konané dne anonymizovaný číslo usnesení termín zodpovídá 2019/17/546 RM schvaluje program 17. schůze RM. 2019/17/547 RM schvaluje záměr pachtu pozemku parcelní číslo 845/1 zahrada o výměře 1 045 m2 v obci Štětí, katastrální území

Více

Usnesení 56. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 56. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2036/56 Usnesení 56. schůze Rady města Šternberka ze dne 07. 08. 2017 navrhuje program schůze Rady města Šternberka dne 07.08.2017

Více

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 15/16/Ko

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 15/16/Ko ZM města KRNOVA SS 15/16/Ko 15. zasedání ZM U S N E S E N Í z 15. zasedání Zastupitelstva města Krnova, konaného ve středu dne 7. září 2016 v 16:30 hod. v Hasičské zbrojnici, ul. Partyzánů v Krnově č.

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

USNESENÍ Z 41. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC KONANÉHO DNE

USNESENÍ Z 41. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC KONANÉHO DNE Zveřejněna upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle platných právních předpisů. USNESENÍ Z 41. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC

Více

U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 9. listopadu 2011

U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 9. listopadu 2011 U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 9. listopadu 2011 u p r a v e n á v e r z e č. 351 úhradu nákladů za ušití nových sak z poskytnutého příspěvku Spolku Městské hudby Kynšperk nad

Více

U s n e s e n í č. 129/R10/ /R10/2019 z 10. schůze rady města konané dne v budově MěÚ Meziboří od hodin

U s n e s e n í č. 129/R10/ /R10/2019 z 10. schůze rady města konané dne v budově MěÚ Meziboří od hodin U s n e s e n í č. 129/R10/2019-143/R10/2019 z 10. schůze rady města konané dne 29.04.2019 v budově MěÚ Meziboří od 14.00 hodin U s n e s e n í č. 129/R10/2019 bere na vědomí zprávu o hospodaření s bytovým

Více

Usnesení 8. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 27. února 2019

Usnesení 8. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 27. února 2019 Usnesení 8. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 27. února 2019 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 127/8/19 1) schvaluje program 8. schůze rady městského

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město Kravaře Náměstí 405/43, Kravaře tel.: , isds: iv5bfnz

Město Kravaře Náměstí 405/43, Kravaře tel.: ,   isds: iv5bfnz Město Kravaře Náměstí 405/43, 747 21 Kravaře tel.: +420 553 777 911, e-mail: posta@kravare.cz, isds: iv5bfnz USNESENÍ z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře, konaného dne 26. 4. 2017 v zasedací místnosti

Více

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 29.06.2016 Přítomni: Omluveni: dle presenční listiny Mgr. Daniel Kašička, Mgr. Vladimír Švidrnoch, DiS., Ing. Petr Urbanec, Mgr. Iveta Zechová

Více

U S N E S E N Í. 72. schůze Rady města Krnova, konané dne ve 13:00 hod., v zasedací místnosti MěÚ Krnov. čísl. usn.

U S N E S E N Í. 72. schůze Rady města Krnova, konané dne ve 13:00 hod., v zasedací místnosti MěÚ Krnov. čísl. usn. KRNOMK-40598/2018smid Rada města KRNOVA SM 072/18/Sm U S N E S E N Í 72. schůze Rady města Krnova, konané dne 30. 5. 2018 ve 13:00 hod., v zasedací místnosti MěÚ Krnov čísl. usn. 3210/72-3247/72 Rozdělovník

Více

Usnesení ze zasedání Rady města Jablonné v Podještědí č. 75 ze dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady města Jablonné v Podještědí č. 75 ze dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Usnesení ze zasedání Rady města Jablonné v Podještědí č. 75 ze dne 28. 8. 2017 od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/3586/2017 Počet listů dokumentu: 3 Usnesení RM č. 1543/2017 Rada

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í 1 z 7 Rada města Hostinné P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Hostinné, konané dne 14.05.2019 242/15/RM/2019 Schválení programu 15. schůze RM program 15. schůze: 1. Schválení programu

Více

MĚSTO FULNEK. Usnesení. z 25. mimořádné schůze Rady města Fulnek konané dne čís. 472/25/15-490/25/15

MĚSTO FULNEK. Usnesení. z 25. mimořádné schůze Rady města Fulnek konané dne čís. 472/25/15-490/25/15 MĚSTO FULNEK Usnesení z 25. mimořádné schůze Rady města Fulnek konané dne 18.08.2015 čís. 472/25/15-490/25/15 Upravená verze pro zveřejnění z důvodů dodržení přiměřenosti zveřejňování osobních údajů podle

Více

463/2017/RM 476/2017/RM)

463/2017/RM 476/2017/RM) MĚSTO ZÁKUPY U S N E S E N Í z 63. schůze Rady města Zákupy, která se konala dne 27. 6. 2017 (č. usnesení 463/2017/RM 476/2017/RM) usnesení č. 463/2017/RM Plnění usnesení rady města bere na vědomí zprávu

Více

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané 13. června 2018, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

1353/81/RM/2018 Hodnocení činnosti KD a knihovny za rok 2018 I. Rada města bere na vědomí zprávu o hodnocení činnosti KD a knihovny za rok 2018.

1353/81/RM/2018 Hodnocení činnosti KD a knihovny za rok 2018 I. Rada města bere na vědomí zprávu o hodnocení činnosti KD a knihovny za rok 2018. Rada města Štramberka PŘEHLED USNESENÍ z 81. schůze Rady města Štramberka, která se konala dne 30.10.2018 1352/81/RM/2018 Hodnocení turistické sezóny 2018 Hodnotící zprávu cestovního ruchu pro rok 2018

Více

Usnesení 70. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 23. srpna 2017

Usnesení 70. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 23. srpna 2017 Usnesení 70. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 23. srpna 2017 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 1350/70/17 1) schvaluje program 70. schůze rady

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 31. 1. 2018 od 16:00 hod. ve

Více

Město Kravaře. Usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře

Město Kravaře. Usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře Město Kravaře Usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 24. 2. 2016 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře usn. čís. 10.82/2016-10.91/2016 Mgr. Monika Brzesková

Více

Zastupitelstvo města Příbora

Zastupitelstvo města Příbora Zastupitelstvo města Příbora U S N E S E N Í ze 17. zasedání Zastupitelstva města Příbora konaného dne 22.09.2016 v jednacím sále piaristického kláštera v Příboře od 16.00 hod. VARIANTA USNESENÍ URČENÁ

Více

20. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

20. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 20. zasedání Rady města Rychvald, dne 22. 06. 2015 Kontrola usnesení 20/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Služební cesty na měsíc červenec 2015 20/2. Rada

Více

Usnesení 7. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 7. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 7. schůze Rady města Šternberka ze dne 09.03.2015 Číslo: 160/7 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 09.03.2015 Číslo: 161/7 Zodpovídá: OdPVV Termín: 31.03.2015 zápis z jednání

Více

Usnesení 98. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 98. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 98. schůze Rady města Šternberka ze dne 25.08.2014 Číslo: 2800 Zodpovídá: OdPVV Termín: program schůze dne 25.08.2014 Číslo: 2801 Zodpovídá: FO Termín: 11.09.2014 zápis z jednání finančního výboru

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých usneseních ze 110. schůze Rady města Šluknov konané dne 25. července 2018 v kanceláři tajemnice Program jednání:

Informace o přijatých usneseních ze 110. schůze Rady města Šluknov konané dne 25. července 2018 v kanceláři tajemnice Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

upravené v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

upravené v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů U S N E S E N Í z 6. schůze Rady obce Bystřice konané dne 5. března 2019 ve 13:00 hod. upravené v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov USNESENÍ 82. schůze Rady městského obvodu Martinov konané dne 11. června 2018 čís. 917/82 933/82 1/6 917/82 Rada městského obvodu Martinov 11. června 2018

Více