REALIZACE TRÉNINKOVÉ VÝZVY V MAS STOLOVÉ HORY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "REALIZACE TRÉNINKOVÉ VÝZVY V MAS STOLOVÉ HORY"

Transkript

1 REALIZACE TRÉNINKOVÉ VÝZVY V MAS STOLOVÉ HORY

2 1. co jsme od tréninkové výzvy očekávali Již při zpracování projektové žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova, Opatření III.4.1 Získávání dovedností, animace a provádění, jsme věděli, že je tréninková výzva jedním z povinných výstupů projektu. Jako nové, začínající MAS přišel tento výstup projektu velmi vhod. Získání povědomí o tom, jak celý proces funguje, včetně přípravy podkladů, vyhlášení výzvy, podání žádostí, hodnocení projektů, samotné realizace a vyúčtování projektů, bylo pro všechny zúčastněné přínosem. Pro pracovníky MAS byla realizace celého projektu jedna velká zkouška, od které jsme si slibovali zasvěcení do Programu rozvoje venkova a zvláště pak do Portálu farmáře, který je při podávání žádostí o dotaci nezbytné ovládat. Samotná očekávání při vyhlášení Výzvy byla samozřejmě velká, a to především ze strany žadatelů. Již v projektové žádosti jsme nastavili výdaje na tréninkovou výzvu v celkové výši Kč. Žádost o podporu mohli podat ti žadatelé, kteří splňovali podmínky stanovené výzvou jejich akce byla jednorázová, zaměřená na širokou veřejnost, konaná na území MAS Stolové hory, realizovaná v oblasti kultury, sportu či volnočasových aktivit. Nad všechna očekávání se sešlo celkem 24 žádostí, přičemž jedna byla vyřazena hned po otevírání obálek, jelikož nesplňovala podmínku konání akce na území MAS Stolové hory. Zbylých 23 žádostí postoupilo do dalšího hodnocení. Jelikož se v některých žádostech vyskytly nesrovnalosti, kterým členové hodnotící komise dostatečně nerozuměli, byli žadatelé vyzvání k ústním obhajobám. Po sečtení a vyhodnocení celkového počtu bodů od hodnotící komise bylo podpořeno celkem 15 projektových žádostí. Bodové ohodnocení bylo rozděleno do třech úrovní, ke každé pak byly přiřazeny procenta, kolik finančních prostředků z požadované částky dotace žadatel obdrží. Po těchto početních a papírových peripetiích přišla na řadu samotná realizace jednotlivých akcí. V jejich průběhu jsme nabývali opravdu cenné 1

3 zkušenosti s administrací projektu, především pak s Hlášeními o změnách, která v nás zanechala hluboké šrámy. Samotné podpořené akce však byly velmi kladně hodnoceny nejen samotnými pořadateli, ale především pak návštěvníky. Spolupořádáním těchto projektů se dostala MAS Stolové hory do povědomí široké veřejnosti, což byla přidaná hodnota jednotlivých akcí. Někteří podnikatelé a NNO žijící či působící na území MAS se začali zajímat o naši činnost a chtějí se i nadále aktivně zapojit. I přes nesčetné problémy s vyúčtováním našeho projektu pevně věříme, že prvním přerozdělením evropských peněz činnost MAS Stolové hory neskončí a naše úsilí a nabité zkušenosti zúročíme v budoucích výzvách. 2. jak jsme tréninkovou výzvu uspořádali 2.1 vymezení výzvy Tréninková výzva k předkládání žádostí o dotaci v rámci realizace projektu Osvojování zkušeností a příprava podkladů ISÚ MAS Stolové hory, o.s., reg. č. 13/018/34100/452/000022, je projektem realizovaným z Opatření III.4.1. Získávání dovedností, animace a provádění Programu rozvoje venkova. Spolu s náležitou identifikací zadavatele, hlavně telefonních čísel pracovníků poskytujících budoucím projektantům rady, je důležité srozumitelné stanovení cíle výzvy pro širokou veřejnost. Naše výzva si kladla za cíl podporu jednorázových akcí pro širokou veřejnost, konaných na území MAS Stolové hory, v oblasti kultury, sportu a volnočasových aktivit. Aby mohla MAS Stolové hory podpořit různé akce, je nutné, aby projekty splňovaly základní náležitosti, jako například aby šlo o projekt realizovaný subjektem s přiděleným IČ, aby realizace projektu proběhla na území spadajícím do MAS Stolové hory, aby šlo o akci neinvestičního charakteru přístupnou široké veřejnosti a aby byla zrealizovatelná v období mezi 21. března a 2. června Žadatel musí být schopen předložit vyúčtování akce do 14ti dnů od ukončení 2

4 realizace akce, popřípadě musí doložit Čestné prohlášení o schopnosti akci vyúčtovat do 3 dnů. Pak bude termín ukončení akce prodloužen až do 15. června. Tréninkový výzva MAS Stolové hory byla vyhlášena od 4. března do 17. března V případě, že se by se v našem regionu našel žadatel splňující podmínky, mohl se do výzvy přihlásit ode dne následujícího po vyhlášení až do posledního dne vyhlášení výzvy, tedy 17. března do hod. Ihned po uplynutí této doby je MAS povinna zkontrolovat úplnost obálek jejich hromadným otevřením. Žádosti doručené po stanoveném termínu jsou z hodnocení automaticky vyloučeny. Žádosti se odevzdávají ve 2 vyhotoveních, v originále a v kopii, a to v zalepené obálce s nadepsaným textem Žádost o dotaci v rámci Opatření III Tréninková výzva, NEOTVÍRAT. Doručit výzvu je možné osobně u pracovníka MAS, anebo na adrese sídla MAS do vlastních rukou pracovníka či zástupce MAS. Osobní doručení je možné pouze v pracovní dny a to v přesně vymezené době. Žádosti je možné a nutné konzultovat u pracovníka MAS ve stanovenou dobu. V případě MAS Stolové hory šlo o každý pracovní den od hod nebo prostřednictvím u. Po telefonické domluvě se bylo možné domluvit na jiném, vyhovujícím termínu. 2.2 žádost o dotaci Příjemce dotace musí prokazatelně vyvíjet činnost a působit (sídlo, bydliště, provozovna) na území MAS. V případě naší MAS se jedná o katastrální území obcí Suchý Důl, Velké Petrovice, Žďár nad Metují, Hronov, Žďárky, Stárkov, Vysoká Srbská, Velké Poříčí a Náchod. Žadatel může být obec, svazek obcí, nestátní neziskové organizace, tedy spolky,nadace a ústavy, dále zájmová sdružení osob, církve a jejich organizace a příspěvkové organizace, a to vždy ustanoveni podle 3

5 příslušného zákona České republiky. Dalším žadatelem může být fyzická či právnická osoba podnikající podle živnostenského zákona. Dotace, kterou může žadatel získat má své meze a v případě tréninkové výzvy MAS Stolové hory se pohybovala v rozmezí 1 000Kč až Kč. Tato dotace je přímá, nenávratná a je nutné ji předfinancovat z vlastních zdrojů. MAS Stolové hory podporovala 100% způsobilých projektů. Celková alokace se vyšplhala na Kč. Na dotaci není právní nárok. Jelikož jsme začínající MAS, tak zajímavostí a zároveň naším problémem byla způsobilost výdajů. Mezi způsobilé výdaje se řadil například pronájem prostor, zařízení, vybavení a techniky, doprava, ubytování, pronájem za zábor veřejných prostor, občerstvení, ale i propagace akcí pomocí tiskovin a drobný spotřební materiál jako papírové tácky anebo ceny do soutěží. Velmi důležité je pečlivé hlídání nezpůsobilých výdajů. Může se totiž stát, že i přes to, že jsou žadatelé poučeni a vědí, co je nezpůsobilý výdaj, zkoušejí tu a tam nějaký ve vyúčtování propašovat nebo prostě jen udělají chybu. Jde o nájem kancelářských prostor, účetní služby, spotřebu energií, telefon, vybavení kanceláře, občerstvení na jednáních a všechen spotřební materiál, který nemá přímou spojitost s akcí. Ty jsou nezpůsobilé. Sama žádost musí být podána na formulářích, které žadatelé mohli stáhnout na webech členských obcí a měst, MAS Stolové hory a který byl elektronicky zaslán všem členům naší MAS. Naše konkrétní formuláře naleznete přiloženy níže. Formulář je nutné pečlivě vyplnit, zejména část s procentuelním výpočtem žádané částky rozpočtu projektu, podepsat žadatelem nebo osobou oprávněnou za něj jednat a opatřit ho datem. Povinnou přílohou žádosti o dotaci je Doklad o existenci a fungování organizace, jako je například výpis z registru ekonomických subjektů Ares. Bez něho nebude projekt hodnocen. Každý žadatel má právo podat jen jednu žádost! V případě neúplnosti žádosti má být žadatel vyzván 4

6 k doplnění žádosti. V případě MAS Stolové hory na to měl 2 kalendářní dny, a pokud by tak žadatel neučinil, jeho žádost by nebyla dále posuzována. 2.3 hodnocení žádosti o dotaci Přijaté žádosti dále posoudila Výběrová komise MAS Stolové hory ve složení podle Stanov. Podle článku IX, bodu 1, písm. a) Výběrová komise třídí, hodnotí a vybírá projekty předložené žadateli. Každá žádost byla obodována podle hodnotících kritérií všemi členy komise a jejich body byly sečteny a podle nich stanoveno pořadí žádostí. První setkání komise proběhlo ihned po otevření obálek, tedy 17. března ve hod v Polici nad Metují. Po 2 kalendářních dnech se stejná komise sešla na veřejném projednání s žadateli, kteří byli vyzváni k doplnění žádosti, a to v Hronově, 19. března 2014 v hod. Hosty zasedání bylo 11 zástupců žadatelů, kteří se po jednom střídali před komisí s obhajobou své žádosti. Poté všichni opustili sál a Výběrová komise sečetla body u jednotlivých kritérií a stanovila pořadí. Žadatelů se v našem případě sešlo větší množství, než jaké jsme předpokládali, a proto Výběrová komise přistoupila na následující řešení. Projekty s bodovým ohodnocení v rozmezí bodů získaly 100% požadované částky dotace, projekty s bodovým ohodnocením v rozmezí bodů získaly 75% požadované dotace a projekty bodovým ohodnocením 71 a méně bodů získali 50% požadované částky až do přerozdělení alokované částky dotace. Z výsledků byla vytvořena tabulka s přiřazeným počtem bodů a navrhovanou výší dotace v Kč a v %, která dále posloužila jako podklad pro schválení podpořených projektů Programovým výborem a Valnou hromadou. Při shodném počtu bodů projektů umístěných na hranici podpory rozhodla veřejná obhajoba projektu. Ve stejný den rozhodoval o podpořených projektech Programový výbor, který podle článku VIII Stanov, bodu 1, pím. d) schvaluje výběr projektů provedený 5

7 Výběrovou komisí a schválený výběr předává ke schválení Valné hromadě. Výbor se jednohlasně 5ti hlasy usnesl na podpoře vybraných projektů. Valná hromada zasedající v Hronově tentýž den od hod schválila usnesení programového výboru MAS Stolové hory na podporu vybraných projektů předložených v rámci Tréninkové výzvy a to všemi přítomnými hlasy pro. Členové Výběrové komise doplnili informaci, že pokud některý z projektů svou dotaci odmítne, budou automaticky podpořeny projekty pod čarou. Členové Výběrové komise, kteří jsou zároveň žadatelem, o své žádosti nerozhodují, a to z důvodu rovného přístupu ke všem žadatelům. Proto bylo jeho hodnocení nahrazeno průměrným bodovým ohodnocením ostatních členů komise. Hodnotící kritéria, kterými se členové komise řídili, byla regionální význam, přínos akce zaměřený na nové nebo zaniklé aktivity, propagace akce a MAS, tradičnost akce, partnerství v akci z veřejného, neziskového nebo podnikatelského sektoru, ekonomická výhodnost projektu a veřejná obhajoba žádosti. V rámci Opatření III.4.1. byly ale také stanoveny nepřekročitelné maximální limity v rámci tréninkové výzvy. Pronájem prostor a zařízení nesměl souhrnně přesahovat 1 500Kč/hod, částka za ubytování pro jednoho účastníka nesměla být vyšší než 1 500Kč/noc, občerstvení mohlo stát max. 200Kč/osobu, doprava mohla stát max Kč a ceny do soutěží mohly stát do 250Kč/cenu. Do 2 pracovních dnů od zasedání byly žadatelům písemně oznámeny výsledky výzvy a seznam všech žádostí byl vyvěšen na webové stránky MAS Stolové hory. V případě, že žadatel s bodovým ohodnocením nesouhlasí, může se proti němu odvolat do 7 dnů na sídlo MAS. S podpořenými žadateli bude sepsána Smlouva o spolupořadatelství, která zaručí, že se bude moci MAS prezentovat na jednotlivých akcích. V případě zjištění, že projekt popsaný v žádosti neodpovídá reálnému plnění, nebude akce proplacena. Projekt lze podpořit i částkou nižší, než je požadovaná dotace, pokud s tím žadatel souhlasí a jedná se o projekt umístěný za posledním podpořeným projektem. 6

8 2.4 vyúčtování žádosti Do 14ti dnů od ukončení akce musí být na sídlo MAS podána Žádost o proplacení. Jinak je tomu v případě čestného prohlášení, jak jsme si řekli již dříve. Pokud žadatel žádost nepředloží ve sjednaném termínu, nebudou mu výdaje proplaceny. Žádost byla podána stejným způsobem jako žádost o dotaci, tedy doručena ve stanoveném termínu na stanovené místo poštou či osobně, opět ve dvou vyhotoveních v zalepené obálce s nadepsaným textem Žádost o proplacení dotace v rámci Opatření III Tréninková výzva. Formulář pro vyhodnocení a vyúčtování akce je k nalezení na webu MAS. K němu žadatel přiloží kopie daňových dokladů přímo souvisejících s realizací akce. K formuláři vyhodnocení také přiloží fotografie výstupů, a to z realizace akce, fotografie zakoupených cen a publicity. Navíc doloží jak propagoval akci v médiích, plakáty, letáky a prezenční listiny u občerstvení, ubytování a dopravy. Na fotografiích musí být zřejmá účast MAS. Nejdéle do 14ti dnů od předložení žádosti a jejím překontrolování je žadatel vyzván k přefakturování celé částky a ta bude poté převedena na jeho bankovní účet. 3. jaké měla tréninková výzva výsledky Výzvy se zúčastnilo 23 projektů ze tří mikroregionů v MAS Stolové hory. Celkem 14 jich bylo přes Tréninkovou výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci realizace projektu Osvojování zkušeností a příprava podkladů ISÚ MAS Stolové hory, o.s., reg. č. 13/018/34100/452/000022, realizovaným z Opatření III.4.1. financováno. Jeden z projektů byl z hodnocení po otevření obálek ihned vyřazen, a to pro to, že by nebyl realizován na území MAS Stolové hory, ale v Libereckém 7

9 kraji. Další z žadatelů nerealizoval projekt v rozsahu daném Smlouvou kvůli opravě komunikace kolem závodiště, a proto nepožadoval proplacení výdajů. Jedna schválená akce nebyla proplacena při vyúčtování projektu při Opatření III.4.1., jelikož nedošlo k jejímu včasnému nahlášení na poskytovatele dotace. Většina projektů přihlášených do tréninkové výzvy MAS Stolové hory ale byly bez formálních chyb. S čím jsme se potýkali nejčastěji bylo špatně uvedené číslo v kolonce příjmy, neboť žadatelé neodečetli jiné příjmy od konečných výdajů, za které bylo možné získat dotaci. Dále měli v rozpočtu nezpůsobilé výdaje jako proplacení banneru nebo zaplacení školitele (DPP nebo DPČ). Často taky nebylo jasné, jestli nebudou ceny dospolufinancovány jinak, nebo zda nebudou dále prodávány např. zda by nešlo dotace na občerstvení, které se bude dále prodávat. Po skončení a vyúčtování všech projektů došlo ke kontrole a posouzení projektu ze strany SZIF. Byla provedena korekce a shledány nedostatky v pozdní úhradě faktur podle Pravidel bodu 2, písm. j), tj. Po 30. červnu Dále jsme několikrát překročili maximální možné limity pro proplacení. Například šlo o nenahlášení akce podle pravidel, neboť šlo o projekt pod čarou, který byl dofinancován až po odstoupení od smlouvy jiného účastníka a tím pádem byl nahlášen příliš pozdě. Nebo byly u jiného projektu překročeny limity pro občerstvení, nebo bylo započítáno nezpůsobilé hovorné, medaile do soutěží, papírenské potřeby a tak dále. Zároveň jsme pozdním proplacením porušili pravidla (Pravidla, část A, kap. 15, bod 1.) a byla nám udělena sankce ve výši korekce. Tato situace vznikla v MAS Stolové hory pro to, že jsme si nenechali dostatek času pro konečné vyúčtování a proplacení financí přes naší partnerskou bankovní instituci. 10 dní, které jsme na převod financí příkazem k úhradě nastavili nebyl dostačující, a nesplněním tohoto závazku ze strany pracovníka banky došlo k nenávratnému poškození MAS Stolové hory. Od té doby se potýkáme na hraně 8

10 zániku a i přes to, že pověst tréninkových výzev se kloní k tomu, že jde o dotaci jednoduchou. Pro nás je to možnost získání financí klíčová. 4. doporučení plynoucí z naší tréninkové výzvy 15. července 2014 proběhlo v Polici nad Metují zhodnocení tréninkové výzvy, kterého se zúčastnila Výběrová komise a Programový výbor MAS Stolové hory. Byl zde shrnut celý průběh projektu proběhla zde diskuze s návrhy na připomínky a úkoly do budoucna, abychom věděli, čemu se příště vyhnout a co vylepšit. Hlavní problém, se kterým jsme se setkali, bylo, že jsme neměli dostatek náhradníků ve Výběrové komisi. Navrhlo se tedy, aby bylo hlasování a stanovování náhradníků součástí jednacího řádu této komise. Bylo by možné povolat náhradníka v případě, že by člen komise měl hlasovat o projektu, ve kterém je sám žadatelem. Nebo je možné postupovat stejně, jako postupovala MAS Stolové hory v případě této výzvy, a to tak, že místo bodů, které by člen, jenž je žadatelem, projektu dal, bude přičten k celkovému hodnocení průměr bodů ostatních hodnotících členů. Nebo je možné, aby se u každého projektu škrtl nejvyšší a nejnižší počet přidělených bodů, aby někdo projekt záměrně neprosazoval nebo naopak nepoškozoval. Dále jsme se potýkali s problémem osvojování potenciálních žadatelů, speciálně ve velkých městech. Abychom se tohoto problému příště vyvarovali, musíme se lépe zaměřit na tok informací z naší strany. Je potřeba co nejlépe spravovat webový portál MAS, aby se na něj lidé naučili chodit sbírat informace a aby šířili informace i do svého okolí. Dále je důležité informovat své členy pravidelně o novinkách v MAS pomocí u. Výběrová komise na počátku stanovila, že se bude dotace úspěšným žadatelům krátit, a to i přes to, že MAS Stolové hory šla do projektu s cílem uspokojit všechny možné zájemce. Alokované peníze nám ale zdaleka na pokrytí možných 9

11 projektů nestačily, a tak došlo ke krácení z důvodu uspokojení více žadatelů o dotaci. Následně se ale množili dotazy žadatelů, jakých chyb se dopouštěli, že jim byla dotace zkrácena. Proto doporučujeme tento postup promyslet dopředu, aby byly jasně stanoveny podmínky bodování a podle nich porcentuelního přerozdělení alokovaných peněz na dotaci. Chyba, které se při vyplňování formuláře pro žádosti i pro vyúčtování žadatelé nejčastěji dopouštěli byla, že v oblasti rozpočtu postrádali kolonku příjmy. Jiné příjmy ale v tomto případě měli být odečteny od způsobilých výdajů, z nichž naše dotace byla vypočítána. Pro mnohé žadatele byla tato skutečnost zmatečná. Doporučujeme proto uspořádat školení před termínem podávání žádostí. Pro výběrovou komisi je složité během jednoho dne, ve kterém se s projekty seznámí, je zároveň i posoudit a obodovat. Proto vidíme jako vhodnější vícečetné zasedání Výběrové komise pro průběžné posuzování přijatých žádostí. Ale co je na tréninkové výzvě nejtěžší a časově nejnáročnější je administrativa, a to nejvíce ke konci projektu, při jeho konečném vyúčtování. Proto si na něj vyhraďte spoustu času a buďte obzvláště pečliví při konečné kontrole projektu. 5. přílohy 5.1 příloha č.1 - tabulka projektů 5.2 příloha č.2 - výstupy z projektů 5.3 příloha č.3 - základní informace o žadateli vzor 5.4 příloha č.4 - závěrečné vyhodnocení a vyúčtování akce - vzor 10

12 MAS Stolové hory Suchý Důl, Velké Petrovice, Žďár nad Metují, Hronov, Žďárky, Podáno v pořadí Název žadatele Název projektu Poskytnutá dotace v Kč 1. Městys Velké Poříčí Poříčské toulky ,- 2. Julinka Festival Jeden svět ,- 3. Městys Machov Divadelní představení Dívčí válka 5 525,- 4. TJ Sokol Police nad Metují 5. SDH Nízká Srbská Dětský den 0,- O pohár starosty SDH Nízká Srbská soutěž mladých hasičů 5 521,- 6. ZŠ a MŠ Machov Vše nejlepší k svátku 5 000,- 7. SDH Žďár nad Metují Soutěž o Žďárskou putovní proudnici 7 338,- 8. MC MaMiNa Velikonoční výstava 3 750,- Počet bodů Pořadí TJ Sokol Hlavňov Tajný výlet pro Hlavňovské občany 10. Sportovní centrum Dobrošov Jarní horský duatlon s jarním dvojběhem podle Gundersena 11. DSO Lesy Policka Seminář Nařízení o dřevě 0,- 12. Helena Brahová 13. Marie Dostálová, Pension Majka MČR v akrobatickém rock'n'rollu, kat. žáci a junioři, a Mezin. Soutěž kategorie A O pohár města 0, ,- Muzikantské setkání 4 915,- 14. Město Police nad Metují Výstava Richarda Vyškovského 7 500,- 15. SVH T-S 2 Pláň Zahájení muzejní sezóny v T-S 20 Pláň 0,- 16. Město Stárkov Antický dětský den Stárkov 7 500,- 17. SDH Běloves Memoriál Jirky Beka a Běloveský kilo 5 625,- 18. SDH Bukovice Pálení čarodějnic 0,- 19. SDH Radešov Dětská olympiáda SDH 0,- VYŘAZENO SK Fagone Mezinárodní závody spřežení Obec Bezděkov nad Metují TJ Spartak Police nad Metují 23. SVČ Déčko Náchod Tradiční vepřové hody s dechovkou pro všechny Mezinárodní Polický vandr 7 500,- Předávání dobrovolnické ceny Křesadlo , , SDH Suchý Důl Stavění máje a pálení čaroděnic 7 500,

13 PROJEKTY, KTERÉ BYLY PROPLACENY Z TRÉNINKOVÉ VÝZVY Poříčské toulky - Městys Velké Poříčí (1/2014/TV) Akci Poříčské toulky pořádal Městys Velké Poříčí ve spolupráci s SDH Velké Poříčí 8. května již podesáté v řadě. Účastníci se mohli těšit na cyklotrasy a trasy pro pěší, které se každý rok obměňují. Po trase toulek jsou připraveny stanoviště s kontrolními razítky a pro děti kvíz, který doplnili po cestě. Tras je na výběr hned několik. Po zdolání závodu na účastníky čeká diplom, pamětní lístek a občerstvení. Akce je propagována v regionálním tisku, ve zpravodajích, rozhlasem. Na jsou archivovány všechny proběhlé Poříčské toulky, které mají v našem regionu i v Polsku velký ohlas. Projekt byl spolufinancován z 50% a dopadl v naší tréninkové výzvě nejlépe. Byl ze strany MAS Stolové hory podpořen 100% dotací Kč s celkovým počtem 92 bodů z kritéria č.7, tedy podpora projektu bez nedostatků. Celkem se akce zúčastnilo návštěvníků. Předávání dobrovolnické ceny Křesadlo SVČ Déčko Náchod (23/2014/TV) Předávání ceny Křesadlo, ceny pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci, proběhlo 28.dubna 2014 v Náchodě v městském divadle dr. J.Čížka. Cena je určena pro dobrovolníky z regionu Náchodska, kteří zdarma a ve volném čase pomáhají druhým, neboť fenomén dobrovolnictví je v ČR a v okrese Náchod zanedbáván. Předchozí ročníky se povedlo spolufinancovat z grantu MŠMT. Akce byla propagována místními médii, na webu, facebooku a v rádiu. Déčko požadovalo dotaci ve výši 23%. Žádost měla původně významné nedostatky, které byly obratem objasněny a žádost Déčka byla podpořena 75% žádané dotace, tedy ve výši Kč za 89 bodů. Akce se celkem zúčastnilo 120 lidí. Novinkou ročníku bylo udělování ceny v kategorii bezva tým. Večer byl poklonou všem nominovaným dobrovolníkům.

14 Mezinárodní polický vandr Klub přátel turistiky TJ SPARTAK Police nad Metují, o.s. (22/2014/TV) Klub přátel turistiky je členem Mezinárodní organizace pro lidový sport IVV. Vandr má dlouholetou historii, kdy každou třetí sobotu v květnu jsou zhruba pro 500 vandrovníků připraveny trasy o délce 15 km a 25 km. V cíli každý obdrží pamětní medaili a diplom. Trasy jsou měněny podle krás okolní přírody. Odměnu dostane například nejpočetnější třída ZŠ z Police nad Metují, která se vandru zúčastní, nebo nejstarší či nevzdálenější vandrovník z ČR. 17. května 2014 se uskutečnil již 39.ročník vandru. Projekt byl ze 45% spolufinancován. Nedostatek Výběrová komise spatřovala především v rozpočtu, kdy nebylo jasné, zda některé položky nebudou spolufinancovány ještě z jiného zdroje nebo nebudou dále prodávány. Nedostatek byl obhájen a vandr dostal 80 bodů a žádost byla podpořena z 75%, tedy Kč. Pochodu se i přes nepřízeň počasí zúčastnilo 247 lidí z celé ČR. O pohár starosty SDH Nízká Srbská, soutěž mladých hasičů - SDH Nízká Srbská (5/2014/TV) SDH Nízká Srbská působí v obci Machov od roku 1881 a má ve svém kolektivu 22 mladých hasičů. Práce s mladými lidmi je jednou ze tří hlavních okruhů činnosti tohoto spolku. Soutěž O pohár starosty SDH Nízká Srbská je nejstarší soutěží pro mladé v okrese a v roce 2014 se konal její 31. ročník. Kolektivy soutěžících, cca 40ti týmů pocházejí i z okolních MAS, celkem tedy akce pojme kolem 500 lidí. Akce je prezentována na webu, sociálních sítích, rozhlasem a výlepem plakátů. Požadovaná míra dotace je 100%, částka 7 361,50 Kč. Žádost byla odevzdána bez nedostatků a Výběrová komise ji posoudila na 78 bodů. Byla tedy podpořena 75%, což činilo Kč. Počet účastníků závodů byl 450. Všichni účastníci dostali pamětní listy a vítězové kategorií dostali medaile a poháry.

15 Soutěž o Žďárskou putovní proudnici - SDH Žďár nad Metují (7/2014/TV) SDH Žďár nad Metují byl založen už v roce 1879 a hlavní činností sboru je, kromě hasičských soutěží, organizování kulturních, společenských a sportovních akcí pro širokou veřejnost. Tato soutěž je pořádána 4.rokem pro 15 družstev a cca 100 diváků z řad široké veřejnosti, kteří pocházejí z více obcí MAS Stolové hory a jiných, má tedy dopad přes hranice naší MAS. Akce byla propagována pomocí webu, facebooku, rozhlasem, ale také i rozesláním ů do okolních obecních úřadů z žádostí o rozšíření. Akce byla spolufinancována a SDH žádalo o 75% dotaci. Žádost byla v pořádku a akce si vysloužila 77 bodů, 75% z požadované dotace, tedy Kč. Akce se zúčastnilo cca 200 účastníků a diváků, a to i přes nepřízeň počasí. I přes to, že závod kvůli dešti začal později, akce proběhla hladce. Velikonoční výstava Mateřské centrum MaMiNa-Maminky-Miminka-Nápady, o.s. (8/2014/TV) Cílem mateřského centra je práce s dětmi od útlého věku za doprovodu jejich rodičů. Nabízí pravidelné dopolední programy 5x týdně podle věku a potřeb dětí. Mateřské centrum pořádá také spoustu doplňkových akcí, mezi které patří I Velikonoční výstava, která je tradiční akcí, na které se mohou prezentovat Základní a Mateřské školy z celého Policka a jiné subjekty se svými velikonočními výtvory. Výstava probíhá tři dny a je hojně navštěvována veřejností. Spolek MaMiNa akci propaguje prostřednictvím webových stránek, regionálního tisku, facebookem, plakáty, vývěskami a dalšími. Akce nebyla jinak spolufinancována. V podané žádosti byly nalezeny drobné nedostatky, neboť nebyly specifikovány odměny lektorům dílen. Ve výsledku dostala výstava 74 bodů od Výběrové komise, a dostala dotaci 75% z požadované částky, tedy Kč. Výstavu navštívilo 384 dětí a 188 dospělých. Antický Dětská den Stárkov - Město Stárkov (16/2014/TV) Ve městě Stárkov žije asi 650 obyvatel a dětský den je pro něj již tradiční

16 a bohatě navštěvovanou akcí. Od roku 2013 navíc během dětského dne přibližuje dětem dějiny. K vidění byl tábor Římských legií, kde se děti mohli zapojit do výcviku vojáků, nebo také do výcviku gladiátorů nebo barbarů. Během programu byly pro děti připraveny různé soutěže. Akci je možné pojmout jako výukový program pro školy nebo ji přenést do jiné doby, jiného místa a na různé příležitosti, třeba uspořádat karneval. Akce byla prezentována v náchodských novinách, na webu města, na facebooku a infokanálem města, tedy pomocí sms. Výběrová komise v žádosti shledala jen drobné nedostatky, které byly obhájeny a Antický dětský den se dočkal dotace ve výši 7500 Kč, tedy 75% z požadované částky, a to za 74 udělených bodů. Akce zúčastnilo 500 návštěvníků, kteří si mohli život v Antice vyzkoušet na vlastní kůži. Memoriál Jirky Beka a Běloveský kilo - SDH Běloves (17/2014/TV) K roku 2014 má sbor dobrovolných hasičů v Bělovsi jako své členy 26 dětí ve věku od 6-18let. Kolektiv mladých hasičů zde založil Jiří Bek, oceněný in memoriam medailí za celoživotní přínos a rozvoj požární ochrany v okrese Náchod. Tato soutěž pro 9ti členná družstva probíhá podle mezinárodního soutěžního řádu CTIF. Rozsah soutěže přesahuje rozsah MAS a podporuje tak meziregionální spolupráci, a to již posedmé v řadě. Cílem je rozvoj zručnosti a dovednosti dětí, fair play, samostatnost a zároveň kolektivní činnost. Pro dorostence byla připravena soutěž v běhu s překážkami s názvem Běloveský kilo. Akce je propagovaná na internetu, v Náchodském zpravodaji a je uvedena v kalendáři Okresního sdružení hasičů ČMS. SDH žádalo o 71% část svého rozpočtu a z něho jim bylo přiděleno 75% z žádosti, tedy Kč za 73 bodů. V žádosti se objevili významné nedostatky, a to že jiné příjmy, např. od Královéhradeckého kraje a jiných sponzorů, nebyly odečteny od celkových nákladů rozpočtu. Celkem se akce zúčastnilo asi 350 lidí. Divadelní představení Dívčí válka - Městys Machov (3/2014/TV) Městys Machov, spolu se svými aktivními spolky, zajišťuje společenské, kulturní

17 a sportovní akce v obci. Jednou z akcí jara 2014 bylo i divadelní představení Dívčí válka v podání divadelního souboru Jirásek Choceň. Četnost ochotnických divadelních představení v Machově je způsobena hlavně tím, že sama obec divadelní spolek nemá. Akce je určena především pro obyvatele Machova, ale také pro ostatní majitele nemovitostí v obci a občany v MAS Stolové hory. Akce byla propagována ve zpravodaji, v novinách, ne webu, v rozhlase a na letácích či plakátech. Městys Machov požádal o dotaci 73% rozpočtu akce, a získal 75% požadované částky za získaných 72 bodů od Výběrové komise. Podání žádosti nemělo žádné nedostatky. Představení se zúčastnilo 104 diváků. Výstava Richarda Vyškovského - Město Police nad Metují (14/2014/TV) Muzeum papírových modelů je instituce zřízená městem Police nad Metují a působí v oblasti vzdělání, studia a výchovy, pořádá četné akce pro širokou veřejnost a programy zaměřené na předškolní a školní kolektivy. Výstava představila nejvýznamnějšího tvůrce papírových modelů v České republice, známého veřejnosti z časopisu ABC. Vydavatelství tohoto časopisu věnovalo pro návštěvníky časopisy zdarma. Součástí výstavy byl doprovodný program vernisáž, tvořivé dílny a komentované prohlídky. Akce se uskutečnila 31. května 2014 a vstup na ni byl zdarma. Účastníky byli místní obyvatelé a turisté z ČR i Polska. Výstava byla propagována v novinách, měsíčnících a celkově v regionálních médiích, na portálu Kladského pomezí a na facebooku. Pořadatelé výstavu původně nemohli spolufinancovat a žádost neměla žádné nedostatky, přesto dostala od Výběrové komise 72 bodů, a byla podpořena 75% z žádosti, tedy Kč. Výstavy se zúčastnilo 118 lidí. Stavění máje a pálení čarodějnic - SDH Suchý důl (24/2014/TV) SDH Suchý důl byl založen v roce 1883 na ochranu obyvatel a jejich majetku před požáry a okamžitě se stal nejaktivnějším spolkem v obci. Filipojakubská noc je obyčej, který je v našem regionu dodržovaný a v Suchém dole jej doprovází

18 I program konaný na hřišti s pomocí ostatních spolků, jako je například Spolek Suchodolských žen. Oba spolky společně pořádají více jiných akcí. V průběhu večera dojde k šermířským soubojům, k malování na obličej nebo k lampiónovému průvodu k Čertově skále. Pomoc s technikou přislíbili i jiní členové MAS Stolové hory. Akce byla propagována v rozhlase, občasníku, zpravodaji, na webu a pomocí plakátů. V žádosti nebyly nedostatky, a žádost byla ohodnocena 72 body a 75% z požadované dotace, tedy 7500 Kč. V rozpočtu byla akce z cca 40% spolufinancována. Akce se zúčastnilo cca 200 lidí a mezi nimi i polští přátelé ze Scinawki srednej, kteří tuto akci neznají. Akce byla dokladem dobré spolupráce mezi spolky a podnikateli a obcí v MAS Stolové hory. MČR v akrobatickém rock n rollu kategorie žáci a junioři a Mezinárodní soutěž mistrovské kategorie A O pohár města - Helena Brahová (12/2014/TV) Pořadatelka akce pořádá toto mistrovství už od roku 2000, a jde o druhou největší soutěž v České republice. Každoročně se tak mezi taneční veřejností prezentuje Náchod a divadlo dr. J.Čížka na české sportovní a kulturní scéně. V roce 2014 se akce uskutečnila 3. května za mezinárodní účasti polských a slovenských párů, kteří tančili v 7mi kategoriích. Akce se propaguje v rádiu, novinách, zpravodajích a v televizi ČT4 Sport, na webu města Náchod a jiných. Pořadatelé žádali o 100% dotaci od MAS, akce byla z poloviny spolufinancována. Žádost obsahovala drobné nedostatky v rozpočtu projektu, došlo k celkovému ponížení o příjmy od města a podnikatelů, čímž se změnila požadovaná míra dotace v %. MAS Stolové hory žádost podpořila 50% požadované částky, a to Kč, 71 body. Akce se zúčastnilo asi 250 osob a doprovodný program byl obohacen vystoupením mistryně ČR ve stepu a houslovým koncertem. Muzikantské setkání - Marie Dostálová, Pension Majka (13/2014/TV) Pension Majka byl uveden do provozu roku 1995 jako součást zemědělského rodinného statku Dostálův statek. V areálu je prostor pro pořádání komunálních

19 akcí, především pro o.s. Slaveňáci. Společně uspřádali také tuto akci, a to již počtvrté, bez finanční pomoci obce. Akce byla určena pro občany z MAS Stolové hory i MAS Broumovsko. Akce byla doprovázena mluveným slovem Petra Cirkla z Broumova. Setkání bylo propagováno rozhlasem obce a města Police nad Metují, v novinách, na webech, plakáty a osobními pozvánkami. Žadatelé žádali o 52% z rozpočtu, zbytek byl doplacen z jejich vlastních zdrojů, například ze vstupného. Žádost byla předběžně posouzena s drobnými nedostatky, a to v položce rozpočtu moderátor, tedy jeho proplacení, kdy DPP nebo DPČ jsou neuznatelné výdaje této žádosti. A také položku rozvoz, neboť nelze nárokovat výdaje za dopravné, pokud nejsou fakturovány jako služba. Tato žádost je poslední možná financovaná MAS a bude jí přidělen zbytek prostředků, tedy Kč. Po zjištění, že projekt Jeden svět nemůže být proplacen přes tréninkovou výzvu, byla částka navýšena na kč, tedy na čátku, která byla projektu bodově určena. Akce se zúčastnilo 100 posluchačů. Vše nejlepší k svátku! - ZŠ a MŠ Machov (6/2014/TV) Základní škola a Mateřská škola v Machově je příspěvková organizace s právní subjektivitou od roku Tento projekt obsahuje celodenní program pro maminky a děti, a pro veřejnost z Machova a širokého okolí. Akce je pořádána každoročně na náměstí pro čtyři generace. Programem pro děti je projekt, na kterém pracují během školního roku můj dům, můj hrad, kdy pátrají v historii svého rodinného domu, besedují se staviteli a tajemníkem obce. V loňském roce z jiného projektu vznikla výstava obrázků. Součástí programu je ukázka dravých ptáků a bublináře. Propagace se šířila pouze v obci a mezi rodiči. Žádost neobsahovala formální nedostatky, ovšem nebyla původně z důvodu finančního nedostatku grantu přijata. Stalo se tak až po odstoupení od smlouvy SK Fagone, a ZŠ a MŠ v Machově dosáhla na dotaci Kč. Akce se zúčastnilo 190 lidí.

20 PROJEKTY, KTERÉ NEBYLY PROPLACENY Z TRÉNINKOVÉ VÝZVY Festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden Svět Police nad Metují 2014 Julinka, o.s. (2/2014/TV) Občanské sdružení Julinka vytváří podmínky pro rozvoj dobrovolnictví, spolků a občanské společnosti na Policku. Filmový festival prezentoval průřez filmové nabídky pražského festivalu dokumentů Jeden svět, na který navazují tyto festivaly ve 33 městech v ČR. Polický festival zahrnul v 5ti dnech projekci 15ti dokumentů a 8 debat s odborníky a hosty. Projekt byl prezentován pomocí webu, facebooku, novin a tištěných materiálů, např. výlepem 200 ks plakátů nebo reportáže v rádiích. Festival je pořádán na dobrovolnické bázi a pořadatelé požadovali dotaci 8 000Kč, tedy 45% z celkových nákladů festivalu. Žádost měla nedostatek, a to, že částka byla požadována na bannery, což je neuznatelný výdaj. Došlo k přepracování a doplnění rozpočtu a žádost byla podpořena 75% z požadované dotace, 85 body a částkou Kč. Bohužel ale pro proplacení nebyl STIF uznán. Festival byl ozvláštněn speciálním pásem dokumentů Jeden svět na školách po skupinách celkem pro 1300 žáků a studentů. Účast mimo tento program byla asi 600 diváků. Pálení čarodějnic - SDH Bukovice (18/2014/TV) SDH Bukovice byl založen v roce Sbor hasičů v současné době vede kroužek mladých hasičů, a pořádá soutěže v požárním sportu a pořádají letní tábory. Pálení čarodějnic je v obci tradiční akce organizovaná pro širokou veřejnost. V programu byl zahrnut i lampionový průvod v maskách, který zajistila ZŠ a MŠ Bukovice. Průvod končí pálením čarodějnic a pro děti je nachystáno občerstvení v podobě špekáčku a něčeho na zub. Technickou pomoc poskytl člen MAS Stolové hory. Akce byla propagována na webech, na sociální síti SDH a pomocí plakátů. SDH požádalo o 75% svého rozpočtu. Projekt neměl žádné nedostatky, ale byl posouzen 66 body a zařadil se až za finančně ohodnocené projekty.

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007 2013 (dále

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 28415/2015-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 28415/2015-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 28415/2015-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007 2013 (dále

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000 Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále jen

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

Obecně prospěšná společnost Jižní Haná o. p. s. a MAS Jižní Haná

Obecně prospěšná společnost Jižní Haná o. p. s. a MAS Jižní Haná Obecně prospěšná společnost Jižní Haná o. p. s. a MAS Jižní Haná vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o dotaci na podporu kulturních, společenských a sportovních akcí regionálního charakteru konaných

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016 Návrh pro PV MSMT-22479/2015-2 III. Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016 NEINVESTIČNÍ PROGRAMY Obsah I. Základní poslání Programů...3 1. Cíle Programů...3

Více

Dotační program Rodina a ochrana práv dětí

Dotační program Rodina a ochrana práv dětí Příloha č. 1 k příkazu ministryně č. 16/2014 Dotační program Rodina a ochrana práv dětí Metodika Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu nestátním neziskovým organizacím

Více

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY GRANTOVÁ POLITIKA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY V OBLASTI KULTURY A UMĚNÍ Připravili: komise Rady HMP pro posuzování grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění, Poradní sbor primátora

Více

STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE 2014 2020 MAS Mezi Hrady, z.s.p.o.

STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE 2014 2020 MAS Mezi Hrady, z.s.p.o. STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE 2014 2020 Místní akční skupina Mezi Hrady, z.s.p.o. Obsah 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O MAS... 4 1.1 IDENTIFIKACE MAS... 4 1.2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ÚZEMÍ MAS MEZI HRADY...

Více

jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje

jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje Zápis z jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje Termín pátek 10. ledna 2014 v 10:30 (po jednání k RegionTouru) 14:30 hodin Místo Středočeský kraj, jednací místnost Zastupitelstva kraje č. 1096, I. patro

Více

Program podpory a rozvoje veřejných kulturních služeb na území statutárního města Ostrava v letech 2012 2016

Program podpory a rozvoje veřejných kulturních služeb na území statutárního města Ostrava v letech 2012 2016 Program podpory a rozvoje veřejných kulturních služeb na území statutárního města Ostrava v letech 2012 2016 1. Název programu Název programu je: Program podpory a rozvoje veřejných kulturních služeb na

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Ivana Huňařová

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Ivana Huňařová UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Ivana Huňařová UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra společenských věd BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Ivana Huňařová Cesta

Více

a publicitních aktivit

a publicitních aktivit Evaluace komunikačních Verze 1.0 ke dni 1. 1. 2011 Obsah Obsah... 2 Seznam zkratek... 3 1. Úvod... 4 2. Legislativní a metodický rámec... 5 3. Cíle evaluační studie a evaluační otázky... 7 4. Cíle a cílové

Více

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor cestovního ruchu Č.j.: 40438/2014-54 NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PODPROGRAM ZÁSADY PRO ŽADATELE 1. VÝZVA NPPCR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 1 z

Více

MAS vybrala první projekty v programu Leader a uspořádala Národní konferenci Venkov 2009

MAS vybrala první projekty v programu Leader a uspořádala Národní konferenci Venkov 2009 Číslo 2 / Zima 2009 www.mas-mostenka.cz Zpravodaj MAS Partnerství Moštěnka, o.s. pro Strategický plán Leader 2008 2013 MAS vybrala první projekty v programu Leader a uspořádala Národní konferenci Venkov

Více

Důležité informace pro žadatele o grant & Často kladené dotazy

Důležité informace pro žadatele o grant & Často kladené dotazy Důležité informace pro žadatele o grant & Často kladené dotazy 1 Kdo může žádat o nadační příspěvek/grant? 4 1.1 Naše organizace je před registrací, můžeme přesto žádat? 4 1.2 Můžeme žádat, když je naše

Více

Psaní projektů EU. Ing. Mgr. Hana Janiková

Psaní projektů EU. Ing. Mgr. Hana Janiková Psaní projektů EU Ing. Mgr. Hana Janiková O krok napřed Zvyšování kvality ve vzdělávání v Pardubickém kraji II. - reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.28/02.0007 1 Obsah Slovníček nejdůležitějších pojmů... 3 1

Více

Strategický plán Leader

Strategický plán Leader Místní akční skupina Brána Písecka 1 Obsah 6 Strategie... 4 6.1 Priority a cíle... 5 6.1.1 Vize... 5 6.1.2 Struktura priorit a opatření... 5 6.1.3 Přehled priorit a opatření... 6 6.1.4 Návaznost strategického

Více

Obsah: Je připravena smlouva o financování 21

Obsah: Je připravena smlouva o financování 21 Obsah: PŘÍPRAVA PROJEKTU 2 Nápad na papíře - Projektový záměr/fiche 3 Jak zaplatit realizaci? Vytipování finančních zdrojů 6 Kde a jak zažádat o peníze? Příprava žádosti o grant/dotaci/úvěr 10 Žádost,

Více

PŘÍLOHA I K VÝZVĚ K PODÁVÁNÍ NABÍDEK

PŘÍLOHA I K VÝZVĚ K PODÁVÁNÍ NABÍDEK PŘÍLOHA I K VÝZVĚ K PODÁVÁNÍ NABÍDEK ZADÁVACÍ PODMÍNKY ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ A PROPAGACE SIMULACÍ JEDNÁNÍ INSTITUCÍ EU PRO STUDENTY STŘEDNÍCH A VYSOKÝCH ŠKOL NABÍDKOVÉ ŘÍZENÍ PRA-9/2013 Obsah 1. Název

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeţí pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 aţ 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeţí pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 aţ 2015 Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy č. j.: 16 300/2010-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeţí pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 aţ 2015 Úvod Ministerstvo školství, mládeţe

Více

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č.

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. 6/2010 Pokyny pro žadatele program podpory obcí ležících v regionech národních

Více

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor cestovního ruchu Č.j.: 38765/2012-54 NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PODPROGRAM ZÁSADY PRO ŽADATELE 1. VÝZVA NPPCR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 1 z

Více

Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast EVROPSKÁ KOMISE PRŮVODCE PROGRAMEM PROGRAM KULTURA (2007 2013)

Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast EVROPSKÁ KOMISE PRŮVODCE PROGRAMEM PROGRAM KULTURA (2007 2013) PROGRAM KULTURA Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast EVROPSKÁ KOMISE PRŮVODCE PROGRAMEM PROGRAM KULTURA (2007 2013) března 2009 Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu

Více

Integrovaná strategie území MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. pro období 2014 2020

Integrovaná strategie území MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. pro období 2014 2020 Integrovaná strategie území MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. pro období 2014 2020 3. pracovní návrh - květen 2015 Dokument byl zpracován v rámci projektu Podpora absorpční kapacity (CZ.1.08), jehož nositelem

Více

Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru

Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru Vsetín, říjen 2006 Kolektiv autorů: Ing. Milan Půček, MBA; Ing. Pavel Pelc; Mgr. Ondřej Sláma; Ing. Petr Kozel Vydání této publikace bylo uhrazeno z projektu

Více

UDRŽITELNOST PROJEKTŮ ROP Jihovýchod

UDRŽITELNOST PROJEKTŮ ROP Jihovýchod UDRŽITELNOST PROJEKTŮ ROP Jihovýchod Newsletter 08/2011 SPECIÁL TÉMA DNE: UDRŽITELNOST PROJEKTŮ aneb slavnostním zahájením provozu to teprve začíná A je to konečně tady, ten den, kdy zahajujete užívání

Více

Emil Katschner. Cena 10 Kč Číslo 2 ÚNOR 2008

Emil Katschner. Cena 10 Kč Číslo 2 ÚNOR 2008 Cena 10 Kč Číslo 2 ÚNOR 2008 Emil Katschner Podobizna na obálce únorového Polického měsíčníku nám připomíná v pořadí druhého reprezentanta generace Katschnerů, která v Polici zapustila své kořeny na dlouhou

Více

Pedagogické střípky III

Pedagogické střípky III Pedagogické střípky III Sborník projektových záměrů, realizovatelných ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání, vypracovaných a obhájených účastníky III. ročníku Studia pedagogiky volného času v

Více