REALIZACE TRÉNINKOVÉ VÝZVY V MAS STOLOVÉ HORY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "REALIZACE TRÉNINKOVÉ VÝZVY V MAS STOLOVÉ HORY"

Transkript

1 REALIZACE TRÉNINKOVÉ VÝZVY V MAS STOLOVÉ HORY

2 1. co jsme od tréninkové výzvy očekávali Již při zpracování projektové žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova, Opatření III.4.1 Získávání dovedností, animace a provádění, jsme věděli, že je tréninková výzva jedním z povinných výstupů projektu. Jako nové, začínající MAS přišel tento výstup projektu velmi vhod. Získání povědomí o tom, jak celý proces funguje, včetně přípravy podkladů, vyhlášení výzvy, podání žádostí, hodnocení projektů, samotné realizace a vyúčtování projektů, bylo pro všechny zúčastněné přínosem. Pro pracovníky MAS byla realizace celého projektu jedna velká zkouška, od které jsme si slibovali zasvěcení do Programu rozvoje venkova a zvláště pak do Portálu farmáře, který je při podávání žádostí o dotaci nezbytné ovládat. Samotná očekávání při vyhlášení Výzvy byla samozřejmě velká, a to především ze strany žadatelů. Již v projektové žádosti jsme nastavili výdaje na tréninkovou výzvu v celkové výši Kč. Žádost o podporu mohli podat ti žadatelé, kteří splňovali podmínky stanovené výzvou jejich akce byla jednorázová, zaměřená na širokou veřejnost, konaná na území MAS Stolové hory, realizovaná v oblasti kultury, sportu či volnočasových aktivit. Nad všechna očekávání se sešlo celkem 24 žádostí, přičemž jedna byla vyřazena hned po otevírání obálek, jelikož nesplňovala podmínku konání akce na území MAS Stolové hory. Zbylých 23 žádostí postoupilo do dalšího hodnocení. Jelikož se v některých žádostech vyskytly nesrovnalosti, kterým členové hodnotící komise dostatečně nerozuměli, byli žadatelé vyzvání k ústním obhajobám. Po sečtení a vyhodnocení celkového počtu bodů od hodnotící komise bylo podpořeno celkem 15 projektových žádostí. Bodové ohodnocení bylo rozděleno do třech úrovní, ke každé pak byly přiřazeny procenta, kolik finančních prostředků z požadované částky dotace žadatel obdrží. Po těchto početních a papírových peripetiích přišla na řadu samotná realizace jednotlivých akcí. V jejich průběhu jsme nabývali opravdu cenné 1

3 zkušenosti s administrací projektu, především pak s Hlášeními o změnách, která v nás zanechala hluboké šrámy. Samotné podpořené akce však byly velmi kladně hodnoceny nejen samotnými pořadateli, ale především pak návštěvníky. Spolupořádáním těchto projektů se dostala MAS Stolové hory do povědomí široké veřejnosti, což byla přidaná hodnota jednotlivých akcí. Někteří podnikatelé a NNO žijící či působící na území MAS se začali zajímat o naši činnost a chtějí se i nadále aktivně zapojit. I přes nesčetné problémy s vyúčtováním našeho projektu pevně věříme, že prvním přerozdělením evropských peněz činnost MAS Stolové hory neskončí a naše úsilí a nabité zkušenosti zúročíme v budoucích výzvách. 2. jak jsme tréninkovou výzvu uspořádali 2.1 vymezení výzvy Tréninková výzva k předkládání žádostí o dotaci v rámci realizace projektu Osvojování zkušeností a příprava podkladů ISÚ MAS Stolové hory, o.s., reg. č. 13/018/34100/452/000022, je projektem realizovaným z Opatření III.4.1. Získávání dovedností, animace a provádění Programu rozvoje venkova. Spolu s náležitou identifikací zadavatele, hlavně telefonních čísel pracovníků poskytujících budoucím projektantům rady, je důležité srozumitelné stanovení cíle výzvy pro širokou veřejnost. Naše výzva si kladla za cíl podporu jednorázových akcí pro širokou veřejnost, konaných na území MAS Stolové hory, v oblasti kultury, sportu a volnočasových aktivit. Aby mohla MAS Stolové hory podpořit různé akce, je nutné, aby projekty splňovaly základní náležitosti, jako například aby šlo o projekt realizovaný subjektem s přiděleným IČ, aby realizace projektu proběhla na území spadajícím do MAS Stolové hory, aby šlo o akci neinvestičního charakteru přístupnou široké veřejnosti a aby byla zrealizovatelná v období mezi 21. března a 2. června Žadatel musí být schopen předložit vyúčtování akce do 14ti dnů od ukončení 2

4 realizace akce, popřípadě musí doložit Čestné prohlášení o schopnosti akci vyúčtovat do 3 dnů. Pak bude termín ukončení akce prodloužen až do 15. června. Tréninkový výzva MAS Stolové hory byla vyhlášena od 4. března do 17. března V případě, že se by se v našem regionu našel žadatel splňující podmínky, mohl se do výzvy přihlásit ode dne následujícího po vyhlášení až do posledního dne vyhlášení výzvy, tedy 17. března do hod. Ihned po uplynutí této doby je MAS povinna zkontrolovat úplnost obálek jejich hromadným otevřením. Žádosti doručené po stanoveném termínu jsou z hodnocení automaticky vyloučeny. Žádosti se odevzdávají ve 2 vyhotoveních, v originále a v kopii, a to v zalepené obálce s nadepsaným textem Žádost o dotaci v rámci Opatření III Tréninková výzva, NEOTVÍRAT. Doručit výzvu je možné osobně u pracovníka MAS, anebo na adrese sídla MAS do vlastních rukou pracovníka či zástupce MAS. Osobní doručení je možné pouze v pracovní dny a to v přesně vymezené době. Žádosti je možné a nutné konzultovat u pracovníka MAS ve stanovenou dobu. V případě MAS Stolové hory šlo o každý pracovní den od hod nebo prostřednictvím u. Po telefonické domluvě se bylo možné domluvit na jiném, vyhovujícím termínu. 2.2 žádost o dotaci Příjemce dotace musí prokazatelně vyvíjet činnost a působit (sídlo, bydliště, provozovna) na území MAS. V případě naší MAS se jedná o katastrální území obcí Suchý Důl, Velké Petrovice, Žďár nad Metují, Hronov, Žďárky, Stárkov, Vysoká Srbská, Velké Poříčí a Náchod. Žadatel může být obec, svazek obcí, nestátní neziskové organizace, tedy spolky,nadace a ústavy, dále zájmová sdružení osob, církve a jejich organizace a příspěvkové organizace, a to vždy ustanoveni podle 3

5 příslušného zákona České republiky. Dalším žadatelem může být fyzická či právnická osoba podnikající podle živnostenského zákona. Dotace, kterou může žadatel získat má své meze a v případě tréninkové výzvy MAS Stolové hory se pohybovala v rozmezí 1 000Kč až Kč. Tato dotace je přímá, nenávratná a je nutné ji předfinancovat z vlastních zdrojů. MAS Stolové hory podporovala 100% způsobilých projektů. Celková alokace se vyšplhala na Kč. Na dotaci není právní nárok. Jelikož jsme začínající MAS, tak zajímavostí a zároveň naším problémem byla způsobilost výdajů. Mezi způsobilé výdaje se řadil například pronájem prostor, zařízení, vybavení a techniky, doprava, ubytování, pronájem za zábor veřejných prostor, občerstvení, ale i propagace akcí pomocí tiskovin a drobný spotřební materiál jako papírové tácky anebo ceny do soutěží. Velmi důležité je pečlivé hlídání nezpůsobilých výdajů. Může se totiž stát, že i přes to, že jsou žadatelé poučeni a vědí, co je nezpůsobilý výdaj, zkoušejí tu a tam nějaký ve vyúčtování propašovat nebo prostě jen udělají chybu. Jde o nájem kancelářských prostor, účetní služby, spotřebu energií, telefon, vybavení kanceláře, občerstvení na jednáních a všechen spotřební materiál, který nemá přímou spojitost s akcí. Ty jsou nezpůsobilé. Sama žádost musí být podána na formulářích, které žadatelé mohli stáhnout na webech členských obcí a měst, MAS Stolové hory a který byl elektronicky zaslán všem členům naší MAS. Naše konkrétní formuláře naleznete přiloženy níže. Formulář je nutné pečlivě vyplnit, zejména část s procentuelním výpočtem žádané částky rozpočtu projektu, podepsat žadatelem nebo osobou oprávněnou za něj jednat a opatřit ho datem. Povinnou přílohou žádosti o dotaci je Doklad o existenci a fungování organizace, jako je například výpis z registru ekonomických subjektů Ares. Bez něho nebude projekt hodnocen. Každý žadatel má právo podat jen jednu žádost! V případě neúplnosti žádosti má být žadatel vyzván 4

6 k doplnění žádosti. V případě MAS Stolové hory na to měl 2 kalendářní dny, a pokud by tak žadatel neučinil, jeho žádost by nebyla dále posuzována. 2.3 hodnocení žádosti o dotaci Přijaté žádosti dále posoudila Výběrová komise MAS Stolové hory ve složení podle Stanov. Podle článku IX, bodu 1, písm. a) Výběrová komise třídí, hodnotí a vybírá projekty předložené žadateli. Každá žádost byla obodována podle hodnotících kritérií všemi členy komise a jejich body byly sečteny a podle nich stanoveno pořadí žádostí. První setkání komise proběhlo ihned po otevření obálek, tedy 17. března ve hod v Polici nad Metují. Po 2 kalendářních dnech se stejná komise sešla na veřejném projednání s žadateli, kteří byli vyzváni k doplnění žádosti, a to v Hronově, 19. března 2014 v hod. Hosty zasedání bylo 11 zástupců žadatelů, kteří se po jednom střídali před komisí s obhajobou své žádosti. Poté všichni opustili sál a Výběrová komise sečetla body u jednotlivých kritérií a stanovila pořadí. Žadatelů se v našem případě sešlo větší množství, než jaké jsme předpokládali, a proto Výběrová komise přistoupila na následující řešení. Projekty s bodovým ohodnocení v rozmezí bodů získaly 100% požadované částky dotace, projekty s bodovým ohodnocením v rozmezí bodů získaly 75% požadované dotace a projekty bodovým ohodnocením 71 a méně bodů získali 50% požadované částky až do přerozdělení alokované částky dotace. Z výsledků byla vytvořena tabulka s přiřazeným počtem bodů a navrhovanou výší dotace v Kč a v %, která dále posloužila jako podklad pro schválení podpořených projektů Programovým výborem a Valnou hromadou. Při shodném počtu bodů projektů umístěných na hranici podpory rozhodla veřejná obhajoba projektu. Ve stejný den rozhodoval o podpořených projektech Programový výbor, který podle článku VIII Stanov, bodu 1, pím. d) schvaluje výběr projektů provedený 5

7 Výběrovou komisí a schválený výběr předává ke schválení Valné hromadě. Výbor se jednohlasně 5ti hlasy usnesl na podpoře vybraných projektů. Valná hromada zasedající v Hronově tentýž den od hod schválila usnesení programového výboru MAS Stolové hory na podporu vybraných projektů předložených v rámci Tréninkové výzvy a to všemi přítomnými hlasy pro. Členové Výběrové komise doplnili informaci, že pokud některý z projektů svou dotaci odmítne, budou automaticky podpořeny projekty pod čarou. Členové Výběrové komise, kteří jsou zároveň žadatelem, o své žádosti nerozhodují, a to z důvodu rovného přístupu ke všem žadatelům. Proto bylo jeho hodnocení nahrazeno průměrným bodovým ohodnocením ostatních členů komise. Hodnotící kritéria, kterými se členové komise řídili, byla regionální význam, přínos akce zaměřený na nové nebo zaniklé aktivity, propagace akce a MAS, tradičnost akce, partnerství v akci z veřejného, neziskového nebo podnikatelského sektoru, ekonomická výhodnost projektu a veřejná obhajoba žádosti. V rámci Opatření III.4.1. byly ale také stanoveny nepřekročitelné maximální limity v rámci tréninkové výzvy. Pronájem prostor a zařízení nesměl souhrnně přesahovat 1 500Kč/hod, částka za ubytování pro jednoho účastníka nesměla být vyšší než 1 500Kč/noc, občerstvení mohlo stát max. 200Kč/osobu, doprava mohla stát max Kč a ceny do soutěží mohly stát do 250Kč/cenu. Do 2 pracovních dnů od zasedání byly žadatelům písemně oznámeny výsledky výzvy a seznam všech žádostí byl vyvěšen na webové stránky MAS Stolové hory. V případě, že žadatel s bodovým ohodnocením nesouhlasí, může se proti němu odvolat do 7 dnů na sídlo MAS. S podpořenými žadateli bude sepsána Smlouva o spolupořadatelství, která zaručí, že se bude moci MAS prezentovat na jednotlivých akcích. V případě zjištění, že projekt popsaný v žádosti neodpovídá reálnému plnění, nebude akce proplacena. Projekt lze podpořit i částkou nižší, než je požadovaná dotace, pokud s tím žadatel souhlasí a jedná se o projekt umístěný za posledním podpořeným projektem. 6

8 2.4 vyúčtování žádosti Do 14ti dnů od ukončení akce musí být na sídlo MAS podána Žádost o proplacení. Jinak je tomu v případě čestného prohlášení, jak jsme si řekli již dříve. Pokud žadatel žádost nepředloží ve sjednaném termínu, nebudou mu výdaje proplaceny. Žádost byla podána stejným způsobem jako žádost o dotaci, tedy doručena ve stanoveném termínu na stanovené místo poštou či osobně, opět ve dvou vyhotoveních v zalepené obálce s nadepsaným textem Žádost o proplacení dotace v rámci Opatření III Tréninková výzva. Formulář pro vyhodnocení a vyúčtování akce je k nalezení na webu MAS. K němu žadatel přiloží kopie daňových dokladů přímo souvisejících s realizací akce. K formuláři vyhodnocení také přiloží fotografie výstupů, a to z realizace akce, fotografie zakoupených cen a publicity. Navíc doloží jak propagoval akci v médiích, plakáty, letáky a prezenční listiny u občerstvení, ubytování a dopravy. Na fotografiích musí být zřejmá účast MAS. Nejdéle do 14ti dnů od předložení žádosti a jejím překontrolování je žadatel vyzván k přefakturování celé částky a ta bude poté převedena na jeho bankovní účet. 3. jaké měla tréninková výzva výsledky Výzvy se zúčastnilo 23 projektů ze tří mikroregionů v MAS Stolové hory. Celkem 14 jich bylo přes Tréninkovou výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci realizace projektu Osvojování zkušeností a příprava podkladů ISÚ MAS Stolové hory, o.s., reg. č. 13/018/34100/452/000022, realizovaným z Opatření III.4.1. financováno. Jeden z projektů byl z hodnocení po otevření obálek ihned vyřazen, a to pro to, že by nebyl realizován na území MAS Stolové hory, ale v Libereckém 7

9 kraji. Další z žadatelů nerealizoval projekt v rozsahu daném Smlouvou kvůli opravě komunikace kolem závodiště, a proto nepožadoval proplacení výdajů. Jedna schválená akce nebyla proplacena při vyúčtování projektu při Opatření III.4.1., jelikož nedošlo k jejímu včasnému nahlášení na poskytovatele dotace. Většina projektů přihlášených do tréninkové výzvy MAS Stolové hory ale byly bez formálních chyb. S čím jsme se potýkali nejčastěji bylo špatně uvedené číslo v kolonce příjmy, neboť žadatelé neodečetli jiné příjmy od konečných výdajů, za které bylo možné získat dotaci. Dále měli v rozpočtu nezpůsobilé výdaje jako proplacení banneru nebo zaplacení školitele (DPP nebo DPČ). Často taky nebylo jasné, jestli nebudou ceny dospolufinancovány jinak, nebo zda nebudou dále prodávány např. zda by nešlo dotace na občerstvení, které se bude dále prodávat. Po skončení a vyúčtování všech projektů došlo ke kontrole a posouzení projektu ze strany SZIF. Byla provedena korekce a shledány nedostatky v pozdní úhradě faktur podle Pravidel bodu 2, písm. j), tj. Po 30. červnu Dále jsme několikrát překročili maximální možné limity pro proplacení. Například šlo o nenahlášení akce podle pravidel, neboť šlo o projekt pod čarou, který byl dofinancován až po odstoupení od smlouvy jiného účastníka a tím pádem byl nahlášen příliš pozdě. Nebo byly u jiného projektu překročeny limity pro občerstvení, nebo bylo započítáno nezpůsobilé hovorné, medaile do soutěží, papírenské potřeby a tak dále. Zároveň jsme pozdním proplacením porušili pravidla (Pravidla, část A, kap. 15, bod 1.) a byla nám udělena sankce ve výši korekce. Tato situace vznikla v MAS Stolové hory pro to, že jsme si nenechali dostatek času pro konečné vyúčtování a proplacení financí přes naší partnerskou bankovní instituci. 10 dní, které jsme na převod financí příkazem k úhradě nastavili nebyl dostačující, a nesplněním tohoto závazku ze strany pracovníka banky došlo k nenávratnému poškození MAS Stolové hory. Od té doby se potýkáme na hraně 8

10 zániku a i přes to, že pověst tréninkových výzev se kloní k tomu, že jde o dotaci jednoduchou. Pro nás je to možnost získání financí klíčová. 4. doporučení plynoucí z naší tréninkové výzvy 15. července 2014 proběhlo v Polici nad Metují zhodnocení tréninkové výzvy, kterého se zúčastnila Výběrová komise a Programový výbor MAS Stolové hory. Byl zde shrnut celý průběh projektu proběhla zde diskuze s návrhy na připomínky a úkoly do budoucna, abychom věděli, čemu se příště vyhnout a co vylepšit. Hlavní problém, se kterým jsme se setkali, bylo, že jsme neměli dostatek náhradníků ve Výběrové komisi. Navrhlo se tedy, aby bylo hlasování a stanovování náhradníků součástí jednacího řádu této komise. Bylo by možné povolat náhradníka v případě, že by člen komise měl hlasovat o projektu, ve kterém je sám žadatelem. Nebo je možné postupovat stejně, jako postupovala MAS Stolové hory v případě této výzvy, a to tak, že místo bodů, které by člen, jenž je žadatelem, projektu dal, bude přičten k celkovému hodnocení průměr bodů ostatních hodnotících členů. Nebo je možné, aby se u každého projektu škrtl nejvyšší a nejnižší počet přidělených bodů, aby někdo projekt záměrně neprosazoval nebo naopak nepoškozoval. Dále jsme se potýkali s problémem osvojování potenciálních žadatelů, speciálně ve velkých městech. Abychom se tohoto problému příště vyvarovali, musíme se lépe zaměřit na tok informací z naší strany. Je potřeba co nejlépe spravovat webový portál MAS, aby se na něj lidé naučili chodit sbírat informace a aby šířili informace i do svého okolí. Dále je důležité informovat své členy pravidelně o novinkách v MAS pomocí u. Výběrová komise na počátku stanovila, že se bude dotace úspěšným žadatelům krátit, a to i přes to, že MAS Stolové hory šla do projektu s cílem uspokojit všechny možné zájemce. Alokované peníze nám ale zdaleka na pokrytí možných 9

11 projektů nestačily, a tak došlo ke krácení z důvodu uspokojení více žadatelů o dotaci. Následně se ale množili dotazy žadatelů, jakých chyb se dopouštěli, že jim byla dotace zkrácena. Proto doporučujeme tento postup promyslet dopředu, aby byly jasně stanoveny podmínky bodování a podle nich porcentuelního přerozdělení alokovaných peněz na dotaci. Chyba, které se při vyplňování formuláře pro žádosti i pro vyúčtování žadatelé nejčastěji dopouštěli byla, že v oblasti rozpočtu postrádali kolonku příjmy. Jiné příjmy ale v tomto případě měli být odečteny od způsobilých výdajů, z nichž naše dotace byla vypočítána. Pro mnohé žadatele byla tato skutečnost zmatečná. Doporučujeme proto uspořádat školení před termínem podávání žádostí. Pro výběrovou komisi je složité během jednoho dne, ve kterém se s projekty seznámí, je zároveň i posoudit a obodovat. Proto vidíme jako vhodnější vícečetné zasedání Výběrové komise pro průběžné posuzování přijatých žádostí. Ale co je na tréninkové výzvě nejtěžší a časově nejnáročnější je administrativa, a to nejvíce ke konci projektu, při jeho konečném vyúčtování. Proto si na něj vyhraďte spoustu času a buďte obzvláště pečliví při konečné kontrole projektu. 5. přílohy 5.1 příloha č.1 - tabulka projektů 5.2 příloha č.2 - výstupy z projektů 5.3 příloha č.3 - základní informace o žadateli vzor 5.4 příloha č.4 - závěrečné vyhodnocení a vyúčtování akce - vzor 10

12 MAS Stolové hory Suchý Důl, Velké Petrovice, Žďár nad Metují, Hronov, Žďárky, Podáno v pořadí Název žadatele Název projektu Poskytnutá dotace v Kč 1. Městys Velké Poříčí Poříčské toulky ,- 2. Julinka Festival Jeden svět ,- 3. Městys Machov Divadelní představení Dívčí válka 5 525,- 4. TJ Sokol Police nad Metují 5. SDH Nízká Srbská Dětský den 0,- O pohár starosty SDH Nízká Srbská soutěž mladých hasičů 5 521,- 6. ZŠ a MŠ Machov Vše nejlepší k svátku 5 000,- 7. SDH Žďár nad Metují Soutěž o Žďárskou putovní proudnici 7 338,- 8. MC MaMiNa Velikonoční výstava 3 750,- Počet bodů Pořadí TJ Sokol Hlavňov Tajný výlet pro Hlavňovské občany 10. Sportovní centrum Dobrošov Jarní horský duatlon s jarním dvojběhem podle Gundersena 11. DSO Lesy Policka Seminář Nařízení o dřevě 0,- 12. Helena Brahová 13. Marie Dostálová, Pension Majka MČR v akrobatickém rock'n'rollu, kat. žáci a junioři, a Mezin. Soutěž kategorie A O pohár města 0, ,- Muzikantské setkání 4 915,- 14. Město Police nad Metují Výstava Richarda Vyškovského 7 500,- 15. SVH T-S 2 Pláň Zahájení muzejní sezóny v T-S 20 Pláň 0,- 16. Město Stárkov Antický dětský den Stárkov 7 500,- 17. SDH Běloves Memoriál Jirky Beka a Běloveský kilo 5 625,- 18. SDH Bukovice Pálení čarodějnic 0,- 19. SDH Radešov Dětská olympiáda SDH 0,- VYŘAZENO SK Fagone Mezinárodní závody spřežení Obec Bezděkov nad Metují TJ Spartak Police nad Metují 23. SVČ Déčko Náchod Tradiční vepřové hody s dechovkou pro všechny Mezinárodní Polický vandr 7 500,- Předávání dobrovolnické ceny Křesadlo , , SDH Suchý Důl Stavění máje a pálení čaroděnic 7 500,

13 PROJEKTY, KTERÉ BYLY PROPLACENY Z TRÉNINKOVÉ VÝZVY Poříčské toulky - Městys Velké Poříčí (1/2014/TV) Akci Poříčské toulky pořádal Městys Velké Poříčí ve spolupráci s SDH Velké Poříčí 8. května již podesáté v řadě. Účastníci se mohli těšit na cyklotrasy a trasy pro pěší, které se každý rok obměňují. Po trase toulek jsou připraveny stanoviště s kontrolními razítky a pro děti kvíz, který doplnili po cestě. Tras je na výběr hned několik. Po zdolání závodu na účastníky čeká diplom, pamětní lístek a občerstvení. Akce je propagována v regionálním tisku, ve zpravodajích, rozhlasem. Na jsou archivovány všechny proběhlé Poříčské toulky, které mají v našem regionu i v Polsku velký ohlas. Projekt byl spolufinancován z 50% a dopadl v naší tréninkové výzvě nejlépe. Byl ze strany MAS Stolové hory podpořen 100% dotací Kč s celkovým počtem 92 bodů z kritéria č.7, tedy podpora projektu bez nedostatků. Celkem se akce zúčastnilo návštěvníků. Předávání dobrovolnické ceny Křesadlo SVČ Déčko Náchod (23/2014/TV) Předávání ceny Křesadlo, ceny pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci, proběhlo 28.dubna 2014 v Náchodě v městském divadle dr. J.Čížka. Cena je určena pro dobrovolníky z regionu Náchodska, kteří zdarma a ve volném čase pomáhají druhým, neboť fenomén dobrovolnictví je v ČR a v okrese Náchod zanedbáván. Předchozí ročníky se povedlo spolufinancovat z grantu MŠMT. Akce byla propagována místními médii, na webu, facebooku a v rádiu. Déčko požadovalo dotaci ve výši 23%. Žádost měla původně významné nedostatky, které byly obratem objasněny a žádost Déčka byla podpořena 75% žádané dotace, tedy ve výši Kč za 89 bodů. Akce se celkem zúčastnilo 120 lidí. Novinkou ročníku bylo udělování ceny v kategorii bezva tým. Večer byl poklonou všem nominovaným dobrovolníkům.

14 Mezinárodní polický vandr Klub přátel turistiky TJ SPARTAK Police nad Metují, o.s. (22/2014/TV) Klub přátel turistiky je členem Mezinárodní organizace pro lidový sport IVV. Vandr má dlouholetou historii, kdy každou třetí sobotu v květnu jsou zhruba pro 500 vandrovníků připraveny trasy o délce 15 km a 25 km. V cíli každý obdrží pamětní medaili a diplom. Trasy jsou měněny podle krás okolní přírody. Odměnu dostane například nejpočetnější třída ZŠ z Police nad Metují, která se vandru zúčastní, nebo nejstarší či nevzdálenější vandrovník z ČR. 17. května 2014 se uskutečnil již 39.ročník vandru. Projekt byl ze 45% spolufinancován. Nedostatek Výběrová komise spatřovala především v rozpočtu, kdy nebylo jasné, zda některé položky nebudou spolufinancovány ještě z jiného zdroje nebo nebudou dále prodávány. Nedostatek byl obhájen a vandr dostal 80 bodů a žádost byla podpořena z 75%, tedy Kč. Pochodu se i přes nepřízeň počasí zúčastnilo 247 lidí z celé ČR. O pohár starosty SDH Nízká Srbská, soutěž mladých hasičů - SDH Nízká Srbská (5/2014/TV) SDH Nízká Srbská působí v obci Machov od roku 1881 a má ve svém kolektivu 22 mladých hasičů. Práce s mladými lidmi je jednou ze tří hlavních okruhů činnosti tohoto spolku. Soutěž O pohár starosty SDH Nízká Srbská je nejstarší soutěží pro mladé v okrese a v roce 2014 se konal její 31. ročník. Kolektivy soutěžících, cca 40ti týmů pocházejí i z okolních MAS, celkem tedy akce pojme kolem 500 lidí. Akce je prezentována na webu, sociálních sítích, rozhlasem a výlepem plakátů. Požadovaná míra dotace je 100%, částka 7 361,50 Kč. Žádost byla odevzdána bez nedostatků a Výběrová komise ji posoudila na 78 bodů. Byla tedy podpořena 75%, což činilo Kč. Počet účastníků závodů byl 450. Všichni účastníci dostali pamětní listy a vítězové kategorií dostali medaile a poháry.

15 Soutěž o Žďárskou putovní proudnici - SDH Žďár nad Metují (7/2014/TV) SDH Žďár nad Metují byl založen už v roce 1879 a hlavní činností sboru je, kromě hasičských soutěží, organizování kulturních, společenských a sportovních akcí pro širokou veřejnost. Tato soutěž je pořádána 4.rokem pro 15 družstev a cca 100 diváků z řad široké veřejnosti, kteří pocházejí z více obcí MAS Stolové hory a jiných, má tedy dopad přes hranice naší MAS. Akce byla propagována pomocí webu, facebooku, rozhlasem, ale také i rozesláním ů do okolních obecních úřadů z žádostí o rozšíření. Akce byla spolufinancována a SDH žádalo o 75% dotaci. Žádost byla v pořádku a akce si vysloužila 77 bodů, 75% z požadované dotace, tedy Kč. Akce se zúčastnilo cca 200 účastníků a diváků, a to i přes nepřízeň počasí. I přes to, že závod kvůli dešti začal později, akce proběhla hladce. Velikonoční výstava Mateřské centrum MaMiNa-Maminky-Miminka-Nápady, o.s. (8/2014/TV) Cílem mateřského centra je práce s dětmi od útlého věku za doprovodu jejich rodičů. Nabízí pravidelné dopolední programy 5x týdně podle věku a potřeb dětí. Mateřské centrum pořádá také spoustu doplňkových akcí, mezi které patří I Velikonoční výstava, která je tradiční akcí, na které se mohou prezentovat Základní a Mateřské školy z celého Policka a jiné subjekty se svými velikonočními výtvory. Výstava probíhá tři dny a je hojně navštěvována veřejností. Spolek MaMiNa akci propaguje prostřednictvím webových stránek, regionálního tisku, facebookem, plakáty, vývěskami a dalšími. Akce nebyla jinak spolufinancována. V podané žádosti byly nalezeny drobné nedostatky, neboť nebyly specifikovány odměny lektorům dílen. Ve výsledku dostala výstava 74 bodů od Výběrové komise, a dostala dotaci 75% z požadované částky, tedy Kč. Výstavu navštívilo 384 dětí a 188 dospělých. Antický Dětská den Stárkov - Město Stárkov (16/2014/TV) Ve městě Stárkov žije asi 650 obyvatel a dětský den je pro něj již tradiční

16 a bohatě navštěvovanou akcí. Od roku 2013 navíc během dětského dne přibližuje dětem dějiny. K vidění byl tábor Římských legií, kde se děti mohli zapojit do výcviku vojáků, nebo také do výcviku gladiátorů nebo barbarů. Během programu byly pro děti připraveny různé soutěže. Akci je možné pojmout jako výukový program pro školy nebo ji přenést do jiné doby, jiného místa a na různé příležitosti, třeba uspořádat karneval. Akce byla prezentována v náchodských novinách, na webu města, na facebooku a infokanálem města, tedy pomocí sms. Výběrová komise v žádosti shledala jen drobné nedostatky, které byly obhájeny a Antický dětský den se dočkal dotace ve výši 7500 Kč, tedy 75% z požadované částky, a to za 74 udělených bodů. Akce zúčastnilo 500 návštěvníků, kteří si mohli život v Antice vyzkoušet na vlastní kůži. Memoriál Jirky Beka a Běloveský kilo - SDH Běloves (17/2014/TV) K roku 2014 má sbor dobrovolných hasičů v Bělovsi jako své členy 26 dětí ve věku od 6-18let. Kolektiv mladých hasičů zde založil Jiří Bek, oceněný in memoriam medailí za celoživotní přínos a rozvoj požární ochrany v okrese Náchod. Tato soutěž pro 9ti členná družstva probíhá podle mezinárodního soutěžního řádu CTIF. Rozsah soutěže přesahuje rozsah MAS a podporuje tak meziregionální spolupráci, a to již posedmé v řadě. Cílem je rozvoj zručnosti a dovednosti dětí, fair play, samostatnost a zároveň kolektivní činnost. Pro dorostence byla připravena soutěž v běhu s překážkami s názvem Běloveský kilo. Akce je propagovaná na internetu, v Náchodském zpravodaji a je uvedena v kalendáři Okresního sdružení hasičů ČMS. SDH žádalo o 71% část svého rozpočtu a z něho jim bylo přiděleno 75% z žádosti, tedy Kč za 73 bodů. V žádosti se objevili významné nedostatky, a to že jiné příjmy, např. od Královéhradeckého kraje a jiných sponzorů, nebyly odečteny od celkových nákladů rozpočtu. Celkem se akce zúčastnilo asi 350 lidí. Divadelní představení Dívčí válka - Městys Machov (3/2014/TV) Městys Machov, spolu se svými aktivními spolky, zajišťuje společenské, kulturní

17 a sportovní akce v obci. Jednou z akcí jara 2014 bylo i divadelní představení Dívčí válka v podání divadelního souboru Jirásek Choceň. Četnost ochotnických divadelních představení v Machově je způsobena hlavně tím, že sama obec divadelní spolek nemá. Akce je určena především pro obyvatele Machova, ale také pro ostatní majitele nemovitostí v obci a občany v MAS Stolové hory. Akce byla propagována ve zpravodaji, v novinách, ne webu, v rozhlase a na letácích či plakátech. Městys Machov požádal o dotaci 73% rozpočtu akce, a získal 75% požadované částky za získaných 72 bodů od Výběrové komise. Podání žádosti nemělo žádné nedostatky. Představení se zúčastnilo 104 diváků. Výstava Richarda Vyškovského - Město Police nad Metují (14/2014/TV) Muzeum papírových modelů je instituce zřízená městem Police nad Metují a působí v oblasti vzdělání, studia a výchovy, pořádá četné akce pro širokou veřejnost a programy zaměřené na předškolní a školní kolektivy. Výstava představila nejvýznamnějšího tvůrce papírových modelů v České republice, známého veřejnosti z časopisu ABC. Vydavatelství tohoto časopisu věnovalo pro návštěvníky časopisy zdarma. Součástí výstavy byl doprovodný program vernisáž, tvořivé dílny a komentované prohlídky. Akce se uskutečnila 31. května 2014 a vstup na ni byl zdarma. Účastníky byli místní obyvatelé a turisté z ČR i Polska. Výstava byla propagována v novinách, měsíčnících a celkově v regionálních médiích, na portálu Kladského pomezí a na facebooku. Pořadatelé výstavu původně nemohli spolufinancovat a žádost neměla žádné nedostatky, přesto dostala od Výběrové komise 72 bodů, a byla podpořena 75% z žádosti, tedy Kč. Výstavy se zúčastnilo 118 lidí. Stavění máje a pálení čarodějnic - SDH Suchý důl (24/2014/TV) SDH Suchý důl byl založen v roce 1883 na ochranu obyvatel a jejich majetku před požáry a okamžitě se stal nejaktivnějším spolkem v obci. Filipojakubská noc je obyčej, který je v našem regionu dodržovaný a v Suchém dole jej doprovází

18 I program konaný na hřišti s pomocí ostatních spolků, jako je například Spolek Suchodolských žen. Oba spolky společně pořádají více jiných akcí. V průběhu večera dojde k šermířským soubojům, k malování na obličej nebo k lampiónovému průvodu k Čertově skále. Pomoc s technikou přislíbili i jiní členové MAS Stolové hory. Akce byla propagována v rozhlase, občasníku, zpravodaji, na webu a pomocí plakátů. V žádosti nebyly nedostatky, a žádost byla ohodnocena 72 body a 75% z požadované dotace, tedy 7500 Kč. V rozpočtu byla akce z cca 40% spolufinancována. Akce se zúčastnilo cca 200 lidí a mezi nimi i polští přátelé ze Scinawki srednej, kteří tuto akci neznají. Akce byla dokladem dobré spolupráce mezi spolky a podnikateli a obcí v MAS Stolové hory. MČR v akrobatickém rock n rollu kategorie žáci a junioři a Mezinárodní soutěž mistrovské kategorie A O pohár města - Helena Brahová (12/2014/TV) Pořadatelka akce pořádá toto mistrovství už od roku 2000, a jde o druhou největší soutěž v České republice. Každoročně se tak mezi taneční veřejností prezentuje Náchod a divadlo dr. J.Čížka na české sportovní a kulturní scéně. V roce 2014 se akce uskutečnila 3. května za mezinárodní účasti polských a slovenských párů, kteří tančili v 7mi kategoriích. Akce se propaguje v rádiu, novinách, zpravodajích a v televizi ČT4 Sport, na webu města Náchod a jiných. Pořadatelé žádali o 100% dotaci od MAS, akce byla z poloviny spolufinancována. Žádost obsahovala drobné nedostatky v rozpočtu projektu, došlo k celkovému ponížení o příjmy od města a podnikatelů, čímž se změnila požadovaná míra dotace v %. MAS Stolové hory žádost podpořila 50% požadované částky, a to Kč, 71 body. Akce se zúčastnilo asi 250 osob a doprovodný program byl obohacen vystoupením mistryně ČR ve stepu a houslovým koncertem. Muzikantské setkání - Marie Dostálová, Pension Majka (13/2014/TV) Pension Majka byl uveden do provozu roku 1995 jako součást zemědělského rodinného statku Dostálův statek. V areálu je prostor pro pořádání komunálních

19 akcí, především pro o.s. Slaveňáci. Společně uspřádali také tuto akci, a to již počtvrté, bez finanční pomoci obce. Akce byla určena pro občany z MAS Stolové hory i MAS Broumovsko. Akce byla doprovázena mluveným slovem Petra Cirkla z Broumova. Setkání bylo propagováno rozhlasem obce a města Police nad Metují, v novinách, na webech, plakáty a osobními pozvánkami. Žadatelé žádali o 52% z rozpočtu, zbytek byl doplacen z jejich vlastních zdrojů, například ze vstupného. Žádost byla předběžně posouzena s drobnými nedostatky, a to v položce rozpočtu moderátor, tedy jeho proplacení, kdy DPP nebo DPČ jsou neuznatelné výdaje této žádosti. A také položku rozvoz, neboť nelze nárokovat výdaje za dopravné, pokud nejsou fakturovány jako služba. Tato žádost je poslední možná financovaná MAS a bude jí přidělen zbytek prostředků, tedy Kč. Po zjištění, že projekt Jeden svět nemůže být proplacen přes tréninkovou výzvu, byla částka navýšena na kč, tedy na čátku, která byla projektu bodově určena. Akce se zúčastnilo 100 posluchačů. Vše nejlepší k svátku! - ZŠ a MŠ Machov (6/2014/TV) Základní škola a Mateřská škola v Machově je příspěvková organizace s právní subjektivitou od roku Tento projekt obsahuje celodenní program pro maminky a děti, a pro veřejnost z Machova a širokého okolí. Akce je pořádána každoročně na náměstí pro čtyři generace. Programem pro děti je projekt, na kterém pracují během školního roku můj dům, můj hrad, kdy pátrají v historii svého rodinného domu, besedují se staviteli a tajemníkem obce. V loňském roce z jiného projektu vznikla výstava obrázků. Součástí programu je ukázka dravých ptáků a bublináře. Propagace se šířila pouze v obci a mezi rodiči. Žádost neobsahovala formální nedostatky, ovšem nebyla původně z důvodu finančního nedostatku grantu přijata. Stalo se tak až po odstoupení od smlouvy SK Fagone, a ZŠ a MŠ v Machově dosáhla na dotaci Kč. Akce se zúčastnilo 190 lidí.

20 PROJEKTY, KTERÉ NEBYLY PROPLACENY Z TRÉNINKOVÉ VÝZVY Festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden Svět Police nad Metují 2014 Julinka, o.s. (2/2014/TV) Občanské sdružení Julinka vytváří podmínky pro rozvoj dobrovolnictví, spolků a občanské společnosti na Policku. Filmový festival prezentoval průřez filmové nabídky pražského festivalu dokumentů Jeden svět, na který navazují tyto festivaly ve 33 městech v ČR. Polický festival zahrnul v 5ti dnech projekci 15ti dokumentů a 8 debat s odborníky a hosty. Projekt byl prezentován pomocí webu, facebooku, novin a tištěných materiálů, např. výlepem 200 ks plakátů nebo reportáže v rádiích. Festival je pořádán na dobrovolnické bázi a pořadatelé požadovali dotaci 8 000Kč, tedy 45% z celkových nákladů festivalu. Žádost měla nedostatek, a to, že částka byla požadována na bannery, což je neuznatelný výdaj. Došlo k přepracování a doplnění rozpočtu a žádost byla podpořena 75% z požadované dotace, 85 body a částkou Kč. Bohužel ale pro proplacení nebyl STIF uznán. Festival byl ozvláštněn speciálním pásem dokumentů Jeden svět na školách po skupinách celkem pro 1300 žáků a studentů. Účast mimo tento program byla asi 600 diváků. Pálení čarodějnic - SDH Bukovice (18/2014/TV) SDH Bukovice byl založen v roce Sbor hasičů v současné době vede kroužek mladých hasičů, a pořádá soutěže v požárním sportu a pořádají letní tábory. Pálení čarodějnic je v obci tradiční akce organizovaná pro širokou veřejnost. V programu byl zahrnut i lampionový průvod v maskách, který zajistila ZŠ a MŠ Bukovice. Průvod končí pálením čarodějnic a pro děti je nachystáno občerstvení v podobě špekáčku a něčeho na zub. Technickou pomoc poskytl člen MAS Stolové hory. Akce byla propagována na webech, na sociální síti SDH a pomocí plakátů. SDH požádalo o 75% svého rozpočtu. Projekt neměl žádné nedostatky, ale byl posouzen 66 body a zařadil se až za finančně ohodnocené projekty.

Identifikační údaje o zadavateli: Vyhlášení výzvy: Vymezení předmětu podpořené akce: Časový harmonogram výzvy: - 1 -

Identifikační údaje o zadavateli: Vyhlášení výzvy: Vymezení předmětu podpořené akce: Časový harmonogram výzvy: - 1 - Místní akční skupina MAS Jižní Haná o.p.s. vyhlašuje tréninkovou výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu rozvoje venkova ČR, opatření III. 4. 1. Získávání dovedností, animace a provádění

Více

Identifikační údaje o zadavateli:

Identifikační údaje o zadavateli: Místní akční skupina Staroměstsko vyhlašuje tréninkovou výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu rozvoje venkova ČR, opatření III. 4. 1. Získávání dovedností, animace a provádění Identifikační

Více

Obecně prospěšná společnost Jižní Haná o. p. s. a MAS Jižní Haná

Obecně prospěšná společnost Jižní Haná o. p. s. a MAS Jižní Haná Obecně prospěšná společnost Jižní Haná o. p. s. a MAS Jižní Haná vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o dotaci na podporu kulturních, společenských a sportovních akcí regionálního charakteru konaných

Více

Právní forma žadatele: občanské sdružení IČO: 26984423 Adresa žadatele (ulice, číslo, PSČ, obec):

Právní forma žadatele: občanské sdružení IČO: 26984423 Adresa žadatele (ulice, číslo, PSČ, obec): Číslo žádosti (Vyplní MAS Humpolecka) Žádost o dotaci v rámci tréninkové výzvy MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka, o.s. Část A: Základní informace o žadateli Název akce: Propagujeme tradiční řemesla

Více

1. Cíl výzvy. 2. Vymezení předmětu podpořené akce

1. Cíl výzvy. 2. Vymezení předmětu podpořené akce MAS Hustopečsko, o. s. vyhlašuje tréninkovou výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu rozvoje venkova ČR, opatření III. 4. 1. Získávání dovedností, animace a provádění 1. Cíl výzvy Cílem výzvy

Více

Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice

Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice Program upravuje poskytování dotací v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č.

Více

Město Rokytnice nad Jizerou

Město Rokytnice nad Jizerou Město Rokytnice nad Jizerou ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ (GRANTŮ) Z ROZPOČTU MĚSTA ROKYTNICE NAD JIZEROU na kulturní a sportovní akce, volnočasové aktivity, vzdělávání, činnost zájmových

Více

Podporované období: leden říjen 2016. Účel programu:

Podporované období: leden říjen 2016. Účel programu: PROGRAM 2016 - Program pro poskytování dotací z rozpočtu Zlínského kraje pro rok 2016 na požární techniku nebo věcné prostředky požární ochrany jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Zlínského kraje Podporované

Více

Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na volnočasové aktivity dětí a mládeže

Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na volnočasové aktivity dětí a mládeže Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na volnočasové aktivity dětí a mládeže Zastupitelstvo města Písek rozhodlo dne 03.11.2011 usnesením č. 244/11 vydat tato Pravidla pro poskytování příspěvků

Více

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Číslo projektu : CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablony III/2 č. V12_Zpracování žádosti o dotace Evropská unie a svět, P3 ANOTACE Jedná

Více

Grantové schéma na podporu zájmových aktivit v roce 2015 v Kralupech nad Vltavou

Grantové schéma na podporu zájmových aktivit v roce 2015 v Kralupech nad Vltavou Grantové schéma na podporu zájmových aktivit v roce 2015 Všechny programy jsou určeny pro fyzické a právnické osoby působící I. Program Podpora volného času a prevence kriminality mládeže Podpora soustavné

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA A VYÚČTOVÁNÍ POSKYTNUTÉHO FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU od MAS Polabí, o.p.s.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA A VYÚČTOVÁNÍ POSKYTNUTÉHO FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU od MAS Polabí, o.p.s. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA A VYÚČTOVÁNÍ POSKYTNUTÉHO FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU od MAS Polabí, o.p.s. (Vyplní se s ohledem na to, zda je příjemcem finančního příspěvku fyzická či právnická osoba.) 1. Název projektu 2.

Více

DOTAČNÍ PROGRAM pro poskytování dotací z rozpočtu města Adamova pro přímou podporu sportu a tělovýchovy v Adamově na období 2015 2018

DOTAČNÍ PROGRAM pro poskytování dotací z rozpočtu města Adamova pro přímou podporu sportu a tělovýchovy v Adamově na období 2015 2018 DOTAČNÍ PROGRAM pro poskytování dotací z rozpočtu města Adamova pro přímou podporu sportu a tělovýchovy v Adamově na období 2015 2018 1. Název dotačního programu a jeho vyhlašovatel 1.1. Název: Poskytování

Více

a státním rozpočtem.

a státním rozpočtem. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem. Z a d á v a c í d o k u m e n t a c e Priorita: 4 Adaptabilita a podnikání Opatření: 4.2 Specifické vzdělávání Název projektu:

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE Místní akční skupina Bohumínsko zájmové sdružení právnických osob PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE Verze příručky platná pro tréninkovou výzvu 2014 Stránka 1 z 10 Obsah MAS Bohumínsko 3 1. PRAVIDLA PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ/NABÍDEK

Více

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury I. Všeobecná ustanovení 1. Městská část Praha 16 - Radotín (dále

Více

A/ Sportovní akce B/ Kulturní a spole enské akce

A/ Sportovní akce B/ Kulturní a spole enské akce GRANTOVÝ PROGRAM REGIONU HRANICKO pravidla na rok 2008 1. Úvod, cíl programu Grantový program regionu Hranicko vznikl na základě spolupráce Mikroregionu Hranicko, Hranické rozvojové agentury a významných

Více

Vyhlášení mimořádného dotačního programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2014

Vyhlášení mimořádného dotačního programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2014 Vyhlášení mimořádného dotačního programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2014 Podpora rozvoje mezinárodních dobrovolnických aktivit mládeže Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Žádost o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na podporu kulturních aktivit a akcí

Žádost o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na podporu kulturních aktivit a akcí Fond kultury Zlínského kraje Žádost o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na podporu kulturních aktivit a akcí Název projektu Max. 100 znaků A) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŽADATELE Typ žadatele fyzická osoba/fyzická

Více

GRANTOVÝ PROGRAM Podpora sociálních aktivit 1. výzva pro rok 2014

GRANTOVÝ PROGRAM Podpora sociálních aktivit 1. výzva pro rok 2014 GRANTOVÝ PROGRAM Podpora sociálních aktivit 1. výzva pro rok 2014 Tato výzva se řídí Zásadami pro poskytování grantů města Třeboň Kontakt na administrátora: Mgr. Alena Zárubová, tel: 384342164, alena.zarubova@mesto-trebon.cz

Více

Pravidla pro žadatele a příjemce dotace z dotačního programu. Podpora mikroregionů a místních akčních skupin se sídlem v Plzeňském kraji 2015

Pravidla pro žadatele a příjemce dotace z dotačního programu. Podpora mikroregionů a místních akčních skupin se sídlem v Plzeňském kraji 2015 Pravidla pro žadatele a příjemce dotace z dotačního programu Podpora mikroregionů a místních akčních skupin se sídlem v Plzeňském kraji 2015 1 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z DOTAČNÍHO PROGRAMU

Více

Příspěvkového programu Zdravého města Strakonice a místní Agendy 21

Příspěvkového programu Zdravého města Strakonice a místní Agendy 21 Obecná pravidla Příspěvkového programu Zdravého města Strakonice a místní Agendy 21 I. Obecná charakteristika programu 1) Zaměření programu Název programu je Příspěvkový program Zdravého města Strakonice

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Cíl úpravy (1) Tato pravidla upravují jednotný postup pro poskytování finančních prostředků formou dotace

Více

GRANTOVÁ PRAVIDLA NADACE ČEZ. Čl. 1 Úvodní ustanovení

GRANTOVÁ PRAVIDLA NADACE ČEZ. Čl. 1 Úvodní ustanovení GRANTOVÁ PRAVIDLA NADACE ČEZ Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Nadace poskytuje nadační příspěvky v souladu s obecně prospěšným účelem, k němuž byla zřízena zejména v oblastech rozvoje duchovních hodnot, vědy,

Více

Zásady přidělování dotací v rámci rodinné politiky města Hodonína

Zásady přidělování dotací v rámci rodinné politiky města Hodonína Zásady přidělování dotací v rámci rodinné politiky města Hodonína Odbor sociálních služeb, MěÚ Hodonín, 2013 Schváleno Zastupitelstvem města Hodonína dne 15.10.2013 Nabývá účinnosti dnem schválení ZM Obsah

Více

Program podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže ve městě Český Krumlov na rok 2011.

Program podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže ve městě Český Krumlov na rok 2011. 1. Základní rámec Programu 1.1. Název programu Program podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže ve městě Český Krumlov na rok 2011. 1.2. Zdůvodnění Programu Tento Program je zaměřen na podporu činnosti

Více

Úvěr Pohořelice na realizaci akce Infrastruktura pro inovativní a ekologické vzdělávání na ZŠ Pohořelice

Úvěr Pohořelice na realizaci akce Infrastruktura pro inovativní a ekologické vzdělávání na ZŠ Pohořelice Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku na službu Úvěr Pohořelice na realizaci akce Infrastruktura pro inovativní a ekologické vzdělávání na ZŠ Pohořelice Zadavatel: Město Pohořelice, Vídeňská 699, 691

Více

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Kadaně

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Kadaně Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Kadaně čl. I Úvod 1. Tyto zásady stanovují jednotný postup při poskytování finančních prostředků z rozpočtu Města Kadaně za účelem podpory rozvoje činností

Více

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE Z ROZPOČTU OBCE DĚTMAROVICE

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE Z ROZPOČTU OBCE DĚTMAROVICE Obec Dětmarovice ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE Z ROZPOČTU OBCE DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice na svém jednání dne 12.12.2007 usnesením číslo 154/7 schválilo Zásady

Více

Předpis pro transparentnost výběru projektů a zamezení střetu zájmů (18. kolo PRV)

Předpis pro transparentnost výběru projektů a zamezení střetu zájmů (18. kolo PRV) MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO Suchá Loz č. p. 72, 687 53 Suchá Loz IČO: 270 15 777 www.masvychodnislovacko.eu Předpis pro transparentnost výběru projektů a zamezení střetu zájmů (18. kolo PRV) Termín Úkon Provádí

Více

Program rozvoje venkova ČR. Opatření IV.1.1. Místní akční skupina

Program rozvoje venkova ČR. Opatření IV.1.1. Místní akční skupina Program rozvoje venkova ČR Opatření IV.1.1 Místní akční skupina Zdroj: CP SZIF Analýza 48 vybraných žádostí MAS území MAS Počet obyvatel v území MAS (2006) 1 490 906 14 %ČR Rozloha území MAS (km 2 ) 22

Více

2. Harmonogram přípravy a realizace Programu

2. Harmonogram přípravy a realizace Programu 1. Základní rámec Programu 1.1. Název programu Program podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže města Český Krumlov v roce 2012. 1.2. Právní rámec Programu Program je v souladu s Pravidly pro poskytování

Více

Obecná ustanovení. Priority v dotační oblasti: Kultura

Obecná ustanovení. Priority v dotační oblasti: Kultura Dotační priority pro rok 2015 Obecná ustanovení Tyto Dotační priority stanoví podmínky pro poskytování programových dotací v jednotlivých oblastech pro rok 2015 v souladu se Zásadami pro poskytování programových

Více

MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav

MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA BAKOV NAD JIZEROU (dále jen Zásady ) I. Základní ustanovení 1.

Více

a státním rozpočtem.

a státním rozpočtem. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem. Z a d á v a c í d o k u m e n t a c e Priorita: 4 Adaptabilita a podnikání Opatření: 4.2 Specifické vzdělávání Název projektu:

Více

Realizace kulturních a sportovních akcí ve spolupráci s MAS Oslavka, o.p.s.

Realizace kulturních a sportovních akcí ve spolupráci s MAS Oslavka, o.p.s. Místní akční skupina OSLAVKA, o.p.s. Výzva k předkládání projektů 1) Název programu: Realizace kulturních a sportovních akcí ve spolupráci s MAS Oslavka, o.p.s.. 2) Celkový objem finančních prostředků:

Více

Čl. I. Úvodní ustanovení

Čl. I. Úvodní ustanovení KARLOVARSKÝ KRAJ RADA KRAJE PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE NA PODPORU SPORTOVNÍCH AKTIVIT A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE - ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Více

(projektová žádost dle osnovy, formuláře ISPROFIN, povinné přílohy)

(projektová žádost dle osnovy, formuláře ISPROFIN, povinné přílohy) Nabídka zpracování projektové žádosti do PRV 2007-2013 a LEADER Kompletní zpracování projektu do Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013 a opatření LEADER (projektová žádost dle osnovy, formuláře ISPROFIN,

Více

Formální náležitosti Programů

Formální náležitosti Programů Příloha č.1 Formální náležitosti Programů 1. Základní rámec Programu 1.1. Název programu Program podpory ekologické výchovy ve městě Český Krumlov v roce 2010. 1.2. Zdůvodnění Programu Program podpory

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 18. září 2013 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracovala: Ing. Jan Novopacký, kontakt: tel.: 222 871 757,

Více

I. Odůvodnění finanční podpory a kategorie dotací

I. Odůvodnění finanční podpory a kategorie dotací 1/9 I. Odůvodnění finanční podpory a kategorie dotací Podkladem pro směrování dotačních prostředků města do oblasti kultury je znalost problémů, které se zde vyskytují zejména neustále se zvyšující náklady

Více

OBEC BOHUSLAVICE IČ: 00302384, DIČ: CZ00302384 OKRES ŠUMPERK PSČ 789 72 583 444 334, 606 055 089

OBEC BOHUSLAVICE IČ: 00302384, DIČ: CZ00302384 OKRES ŠUMPERK PSČ 789 72 583 444 334, 606 055 089 OBEC BOHUSLAVICE IČ: 00302384, DIČ: CZ00302384 OKRES ŠUMPERK PSČ 789 72 583 444 334, 606 055 089 Směrnice č. 2/2014 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu Obce Bohuslavice subjektům, které nejsou založeny

Více

Dotační program města Česká Lípa v oblasti životního prostředí na rok 2015

Dotační program města Česká Lípa v oblasti životního prostředí na rok 2015 Dotační program města 1/5 Město vyhlašuje dotační program. Čl. I. Účel, na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty 1. V roce 2015 může být dotace z tohoto programu (dále jen dotace ) poskytnuta žadateli

Více

Pravidla pro poskytnutí grantu MČ Praha 1 JEDNIČKA PRO ROK 2015 sociální oblast. 1. Kdo může žádat o grant

Pravidla pro poskytnutí grantu MČ Praha 1 JEDNIČKA PRO ROK 2015 sociální oblast. 1. Kdo může žádat o grant Pravidla pro poskytnutí grantu MČ Praha 1 JEDNIČKA PRO ROK 2015 sociální oblast Tato pravidla jsou závazná pro všechny uchazeče. Účelem pravidel je: - poskytnout informace o výběrovém řízení - pomoci předkladatelům

Více

pojištění majetku Národní technické knihovny v Praze 6 Dejvicích

pojištění majetku Národní technické knihovny v Praze 6 Dejvicích 50º6'14.083"N, 14º23'26.365"E Národní technická knihovna National Technical Library Č.j.: NTK/451/09-8 Vyřizuje: Ing. Maštera V Praze dne: 10. 12. 2009 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

na předkládání Žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.1.2 Programu rozvoje venkova ČR, které budou naplňovat Strategii MAS

na předkládání Žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.1.2 Programu rozvoje venkova ČR, které budou naplňovat Strategii MAS na předkládání Žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.1.2 Programu rozvoje venkova ČR, které budou naplňovat Strategii MAS Valašsko Horní Vsacko: REALIZACE PROJEKTŮ 2013-2014 1. Úvod

Více

Dotační program na podporu aktivit v oblasti životního prostředí (ŽP) z fondu Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou na rok 2015

Dotační program na podporu aktivit v oblasti životního prostředí (ŽP) z fondu Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou na rok 2015 Dotační program na podporu aktivit v oblasti životního prostředí (ŽP) z fondu Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou na rok 2015 Dotace na podporu aktivit v oblasti ŽP Účel podpory Důvody podpory

Více

CZ.1.07/1.1.00/56.2091

CZ.1.07/1.1.00/56.2091 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

MĚSTO VIMPERK VÝZVA: PODPORA SPORTU 2015/1

MĚSTO VIMPERK VÝZVA: PODPORA SPORTU 2015/1 MĚSTO VIMPERK VÝZVA: PODPORA SPORTU 2015/1 Výzva k předkládání žádostí o finanční podporu z rozpočtu města Vimperk pro rok 2015 na realizaci Programu pro poskytování dotací na podporu kulturních, sportovních,

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Název programu: Výzva k podání nabídek ROP NUTS II Jihozápad Registrační číslo a název CZ.1.14/2.4.00/19.02574, Modernizace odborných učeben projektu: a dílen SOŠ Velešín Název zakázky: Pořízení vybavení

Více

Tyršova 1832/9, 70200 Ostrava Moravská Ostrava IČ: 27857255 DIČ:

Tyršova 1832/9, 70200 Ostrava Moravská Ostrava IČ: 27857255 DIČ: Výzva k podání cenových nabídek Pro výběrové řízení v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku a instalaci. Výzva k podání cenových nabídek (dále jen Výzva ) byla zpracována mimo režim zákona č.137/2006

Více

KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA

KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA Pravidla a podmínky pro podávání žádostí, rozhodování a udělování grantů v sociální oblasti města Kolína pro rok 2014 (Pravidla) Platnost a účinnost od: 14.

Více

OTÁZKY A ODPOVĚDI PROGRAMOVÁ OBLAST CZ06 KULTURNÍ DĚDICTVÍ A SOUČASNÉ UMĚNÍ

OTÁZKY A ODPOVĚDI PROGRAMOVÁ OBLAST CZ06 KULTURNÍ DĚDICTVÍ A SOUČASNÉ UMĚNÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI PROGRAMOVÁ OBLAST CZ06 KULTURNÍ DĚDICTVÍ A SOUČASNÉ UMĚNÍ ROZPOČET A FINANCOVÁNÍ PROJEKTU Kdy si lze zažádat o zálohu na financování projektu? Požadavek na zálohovou platbu se vyplňuje

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce):

Více

Litomyšl Streetball 2013

Litomyšl Streetball 2013 1 Litomyšl Streetball 2013 Informace o streetballovém turnaji: 1. O turnaji 2. Připravovaný ročník 2013 3. Nabídka spolupráce 4. Shrnutí 5. Kontakt 2 1. O turnaji Turnaj byl založen 9.9.2006 v Litomyšli.

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace:

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace: Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Žádost o dotaci je nutno podat ve lhůtě pro podání žádostí o dotaci, která je stanovena v Programu

Žádost o dotaci je nutno podat ve lhůtě pro podání žádostí o dotaci, která je stanovena v Programu Metodický pokyn k podávání žádostí o dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy z Programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu Žádost o dotaci je nutno podat

Více

Výzva INEX - SDA Kostelecké Horky k podání nabídek pro projekt SEKOPLI (sociální ekonomika - komunitní plánování - integrace)

Výzva INEX - SDA Kostelecké Horky k podání nabídek pro projekt SEKOPLI (sociální ekonomika - komunitní plánování - integrace) Výzva INEX - SDA Kostelecké Horky k podání nabídek pro projekt SEKOPLI (sociální ekonomika - komunitní plánování - integrace) 1. Zadavatel: INEX - SDA Kostelecké Horky 517 41, Kostelecké Horky 25 IČO:

Více

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace 2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace se sídlem Smetanovy sady 625, 769 01 Holešov jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu Vzdělávání

Více

Ministerstvo zemědělství Odbor vzdělávání a poradenství

Ministerstvo zemědělství Odbor vzdělávání a poradenství Ministerstvo zemědělství Odbor vzdělávání a poradenství Metodika k DT 9.F.e. Regionální přenos informací prostřednictvím Krajských informačních středisek pro rozvoj zemědělství a venkova (KIS) pro rok

Více

Seminář pro příjemce finanční podpory z I. výzvy OP VK v Jihočeském kraji pro oblast podpory 3.2

Seminář pro příjemce finanční podpory z I. výzvy OP VK v Jihočeském kraji pro oblast podpory 3.2 Seminář pro příjemce finanční podpory z I. výzvy OP VK v Jihočeském kraji pro oblast podpory 3.2 VÝTAH Z FINANČNÍCH PRAVIDEL OP VK - VYSVĚTLENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ - VĚCNÉ ZMĚNY V TEXTU PŘÍRUČKY PRO PŘÍJEMCE

Více

FINANČNÍ MECHANISMUS EHP / NORSKA BLOKOVÝ GRANT CZ 0001 FOND TECHNICKÉ ASISTENCE POKYNY PRO ŽADATELE. 4. Výzva. (prosinec 2009)

FINANČNÍ MECHANISMUS EHP / NORSKA BLOKOVÝ GRANT CZ 0001 FOND TECHNICKÉ ASISTENCE POKYNY PRO ŽADATELE. 4. Výzva. (prosinec 2009) FINANČNÍ MECHANISMUS EHP / NORSKA BLOKOVÝ GRANT CZ 0001 FOND TECHNICKÉ ASISTENCE POKYNY PRO ŽADATELE 4. Výzva (prosinec 2009) Základní informace Fond Technické asistence je specifická forma grantové pomoci

Více

VYZÝVÁ k předložení nabídky.

VYZÝVÁ k předložení nabídky. Výzva k podání nabídky Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje (dále jen RRA PK), nám. Republiky 12, 530 21 Pardubice, jako zadavatel, vyzývá k podání nabídky na zakázku malého rozsahu - nejedná

Více

Základní škola Tvrdonice

Základní škola Tvrdonice Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ČESKÝ BROD. náměstí Husovo 70 282 01 Český Brod IČ 00235334 DIČ CZ00235334. Tel. 321 612 111 www.cesbrod.cz cesbrod@cesbrod.cz

ČESKÝ BROD. náměstí Husovo 70 282 01 Český Brod IČ 00235334 DIČ CZ00235334. Tel. 321 612 111 www.cesbrod.cz cesbrod@cesbrod.cz ČESKÝ BROD Pravidla pro poskytování a použití finančních prostředků z Programu na rekonstrukci a opravy fasád nemovitostí v městské památkové zóně města Český Brod náměstí Husovo 70 282 01 Český Brod IČ

Více

I. Podmínky poskytování finanční podpory grantu na rok 2015

I. Podmínky poskytování finanční podpory grantu na rok 2015 I. Podmínky poskytování finanční podpory grantu na rok 2015 1.Všeobecné podmínky pro poskytnutí finanční podpory žádosti o finanční podporu mohou podávat právnické i fyzické osoby odevzdat žádost o finanční

Více

Výsledkem auditu bude písemný dokument, který bude obsahovat 2 části:

Výsledkem auditu bude písemný dokument, který bude obsahovat 2 části: +NLDSY112ZOOW+ MINISTERSTVO KULTURY ČR V Praze dne 27. října 2010 Čj. MK 27 736/2010 Vyřizuje: JUDr. P. Smolíková Výtisk č. 3 PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o. Kateřinská 40/466 120 00 Praha

Více

MČ Praha-Zličín, Tylovická 207, 155 21 Praha Zličín

MČ Praha-Zličín, Tylovická 207, 155 21 Praha Zličín MČ Praha-Zličín, Tylovická 207, 155 21 Praha Zličín vyhlašuje usnesením Zastupitelstva MČ Praha Zličín ze dne 26.11.2014 PROGRAM PODPORY ČINNOSTI PRO VOLNÝ ČAS DĚTÍ A MLÁDEŽE 1. Jednorázové akce ve volném

Více

Grantové schéma Podpora sociální integrace ve Středočeském kraji 13. 3. 2006

Grantové schéma Podpora sociální integrace ve Středočeském kraji 13. 3. 2006 1 Grantové schéma Podpora sociální integrace ve Středočeském kraji 13. 3. 2006 2 Podpora bude poskytnuta neinvestičním projektům zaměřeným na snížení počtu sociálně vyloučených osob, zejména starších 15

Více

Manuál pro čerpání finančních prostředků krajských organizací

Manuál pro čerpání finančních prostředků krajských organizací Manuál pro čerpání finančních prostředků krajských organizací platný k 1. 6. 2013 1. Disponibilní finanční prostředky krajské organizace Každá krajská organizace má na příslušný kalendářní rok k dispozici

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ RUČENÍ Z PROGRAMU RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ RUČENÍ Z PROGRAMU RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE Příloha č. 5: SMLOUVA O POSKYTNUTÍ RUČENÍ Z PROGRAMU RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE 1. CEJIZA, s.r.o. údaj o zápisu v obchodním rejstříku zastoupená: MUDr. Bořkem Semrádem, jednatelem společnosti sídlo:

Více

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP)

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Výzva k předkládání žádostí o dotaci z Fondu investic Libereckého kraje s odvoláním

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Ing. Lubomírem Šmídem, starostou obce Na Budínku 240, Kobylnice IČ: 00488160 CZ700488160, není plátce DPH

Ing. Lubomírem Šmídem, starostou obce Na Budínku 240, Kobylnice IČ: 00488160 CZ700488160, není plátce DPH SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU OBCE KOBYLNICE Smluvní strany: 1. Obec Kobylnice zastoupená: Ing. Lubomírem Šmídem, starostou obce sídlo: Na Budínku 240, Kobylnice IČ: 00488160 DIČ: CZ700488160,

Více

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Zadávací dokumentace pro projekt dodávky služeb hrazený z projektu na administraci nadregionálního grantového schématu Priorita 2 Sociální integrace a rovnost příležitostí

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO MĚSTSKÁ ČÁST BRNO LÍŠEŇ Zastupitelstvo městské části. Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu MČ Brno-Líšeň

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO MĚSTSKÁ ČÁST BRNO LÍŠEŇ Zastupitelstvo městské části. Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu MČ Brno-Líšeň STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO MĚSTSKÁ ČÁST BRNO LÍŠEŇ Zastupitelstvo městské části Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu MČ Brno-Líšeň Obsah: I. Obecná ustanovení... 2 II. Předkládání žádostí... 2 III. Dotace

Více

Zápis z jednání hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek. Dodávka kancelářských potřeb

Zápis z jednání hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek. Dodávka kancelářských potřeb Zápis z jednání hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek přijatých v rámci zakázky malého rozsahu ve smyslu 6 v návaznosti na 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném

Více

6. výzva k předkládání žádostí o dotaci

6. výzva k předkládání žádostí o dotaci M A S 6. výzva k předkládání žádostí o dotaci 2012 Místní akční skupina ORLICKO (dále jen MAS ORLICKO) vyhlašuje VI. výzvu k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.I.2.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Registrační číslo projektu: Název projektu: Zajištění doplňkových služeb (ubytování) projektu ADAM CZ.1.04/1.1.06/52.00053 ADAptabilita zaměstnanců - ADAM Identifikační

Více

v y z ý v á I. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky

v y z ý v á I. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky Výzva k podání cenové nabídky k účasti ve zjednodušeném podlimitním zadávacím řízení na stavební zakázku podle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na realizaci akce: Rekonstrukce

Více

Obec Račice, Račice 5, 675 55 Račice, IČ 00378526 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem:

Obec Račice, Račice 5, 675 55 Račice, IČ 00378526 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Obec Račice, Račice 5, 675 55 Račice, IČ 00378526 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Poskytnutí úvěru na realizaci investiční akce - Vybudování splaškové kanalizace v obci

Více

Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních zájmových aktivit dětí a mládeže v roce 2015

Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních zájmových aktivit dětí a mládeže v roce 2015 Dotační program vyhlášený Jihomoravským krajem Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních zájmových aktivit dětí a mládeže v roce 2015 I. Základní ustanovení 1. Právní předpisy a dokumenty Podpora

Více

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE Krajský úřad Číslo smlouvy u poskytovatele: Číslo smlouvy u příjemce: SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE uzavřená v souladu s ust. 159 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších

Více

Zadávací dokumentace 1. Druh zadávacího řízení 2. Zadavatel 3. Druh a předmět zakázky Druh zakázky: Předmět zakázky: 4.

Zadávací dokumentace 1. Druh zadávacího řízení 2. Zadavatel 3. Druh a předmět zakázky Druh zakázky: Předmět zakázky: 4. Zadávací dokumentace 1. Druh zadávacího řízení Zjednodušené podlimitní řízení dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ). 2.

Více

S M L O U V A o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

S M L O U V A o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje S M L O U V A o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje I. SMLUVNÍ STRANY 1. Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava zastoupen: IČ: 70890692 DIČ: CZ70890692 bankovní

Více

Směrnice č. 1/2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Jíkev Čl. I Úvodní ustanovení Čl. II Žádost o dotaci

Směrnice č. 1/2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Jíkev Čl. I Úvodní ustanovení Čl. II Žádost o dotaci Směrnice č. 1/2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Jíkev Čl. I Úvodní ustanovení 1. Dotací se pro účely těchto pravidel rozumí finanční prostředky poskytnuté dle ustanovení 85 písm. c)

Více

PRAVIDLA PRO GRANTOVÉ ŘÍZENÍ NROS Z PROSTŘEDKŮ FONDU JARMILY SCHULZOVÉ

PRAVIDLA PRO GRANTOVÉ ŘÍZENÍ NROS Z PROSTŘEDKŮ FONDU JARMILY SCHULZOVÉ PRAVIDLA PRO GRANTOVÉ ŘÍZENÍ NROS Z PROSTŘEDKŮ FONDU JARMILY SCHULZOVÉ 1. ÚVODEM Účelem těchto pravidel je poskytnout informace o systému grantového řízení a pomoci tak žadatelům o příspěvek připravit

Více

IV. ÚČELOVÉ URČENÍ A VÝŠE DOTACE

IV. ÚČELOVÉ URČENÍ A VÝŠE DOTACE j Mi }Rf\\ ^KuSLh/NK V M< ~.s ícrajskv"uraď ČÍSLO SMLOUVY ;DODATKU;' SMLOUVA ^ - ^ í - SS\ S& K o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje I. SMLUVNÍ STRANY 1. Moravskoslezský kraj se sídlem:

Více

Cíl programu: Finanční pomoc subjektům působícím v oblasti sociální integrace a poskytování sociálních a humanitárních služeb.

Cíl programu: Finanční pomoc subjektům působícím v oblasti sociální integrace a poskytování sociálních a humanitárních služeb. SPOLEČNĚ ZA ÚSMĚV Obecné podmínky grantového programu pro rok 2015 Cíl programu: Finanční pomoc subjektům působícím v oblasti sociální integrace a poskytování sociálních a humanitárních služeb. Způsob

Více

1 Základní údaje o zadavateli : Svaz venkovské turistiky. Datum: 20. 07. 2011

1 Základní údaje o zadavateli : Svaz venkovské turistiky. Datum: 20. 07. 2011 Datum: 20. 07. 2011 Ev.č. SVT-2011-02 Vyřizuje: Ing. Petr Novák Tel. 777 317 111 E-mail: info@svazvt.cz Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky s vyšší hodnotou na služby, nespadající do režimu

Více

PŘÍLOHA Č. 14 VZOR MONITOROVACÍ ZPRÁVY/HLÁŠENÍ O POKROKU. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 12

PŘÍLOHA Č. 14 VZOR MONITOROVACÍ ZPRÁVY/HLÁŠENÍ O POKROKU. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 12 PŘÍLOHA Č. 14 VZOR MONITOROVACÍ ZPRÁVY/HLÁŠENÍ O POKROKU Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 12 Etapová/závěrečná monitorovací zpráva o realizaci projektu/hlášení o pokroku 1 předkládá

Více

Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb

Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb Dobrovolný svazek obcí,,vedrovice a Kubšice ČOV a tlaková kanalizace Vedrovice 326, 671 75 Vedrovice dále též DSO a rovněž zadavatel Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb Poskytnutí

Více

Vyhlašuje VIII. Výzvu

Vyhlašuje VIII. Výzvu Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Dne 30. listopadu 2011 místní akční skupina Vyhlídky,o.s.(dále jen MAS)se sídlem Nebužely 92, 277 34, Vyhlašuje VIII.

Více

VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na přidělení dotací z Fondu kultury Zlínského kraje na podporu kulturních aktivit a akcí, které se uskuteční v roce 2015

VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na přidělení dotací z Fondu kultury Zlínského kraje na podporu kulturních aktivit a akcí, které se uskuteční v roce 2015 VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na přidělení dotací z Fondu kultury Zlínského kraje na podporu kulturních aktivit a akcí, které se uskuteční v roce 2015 I. Vyhlašovatel programu Zlínský kraj, Tř. T. Bati 21,

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Využití externích služeb v oblasti posílení personálního zajištění administrace grantového schématu v Opatření 1.1 a 4.1 vyhlašovaného Úřadem práce v Ostravě ZADAVATEL Česká republika

Více

VÝZVA ZÁJEMCŮM. s názvem

VÝZVA ZÁJEMCŮM. s názvem VÝZVA ZÁJEMCŮM k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen Výzva ) s názvem ZPRACOVÁNÍ

Více

S M L O U V A č. o poskytnutí dotace z rozpočtu města Mikulov I. SMLUVNÍ STRANY

S M L O U V A č. o poskytnutí dotace z rozpočtu města Mikulov I. SMLUVNÍ STRANY Příloha č. 1 S M L O U V A č. o poskytnutí dotace z rozpočtu města Mikulov 1. Město Mikulov se sídlem: zastoupen: Náměstí 1, 692 20 Mikulov I. SMLUVNÍ STRANY a IČ: 7000283347 DIČ: CZ 00283347 bankovní

Více

VYHLÁŠENÍ Programu pro poskytnutí finanční podpory z Fondu kultury Zlínského kraje v oblasti: neinvestiční finanční podpora kulturních aktivit a akcí

VYHLÁŠENÍ Programu pro poskytnutí finanční podpory z Fondu kultury Zlínského kraje v oblasti: neinvestiční finanční podpora kulturních aktivit a akcí VYHLÁŠENÍ Programu pro poskytnutí finanční podpory z Fondu kultury Zlínského kraje v oblasti: neinvestiční finanční podpora kulturních aktivit a akcí I. Vyhlašovatel programu Zlínský kraj, Tř. T. Bati

Více

Monitorovací zpráva účastníka měsíční

Monitorovací zpráva účastníka měsíční POKYNY PRO ÚČASTNÍKA PROJEKTU CZECHEKOSYSTEM K ADMINISTRACI MONITORINGU Pokyny pro účastníka k průběžné měsíční monitorovací zprávě: Cílem monitorovací zprávy je zhodnocení průběhu uplynulého období a

Více

Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015

Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015 Dotační program vyhlášený Jihomoravským krajem Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015 I. Základní ustanovení 1. Právní předpisy a dokumenty Podpora poskytovaná Jihomoravským krajem

Více