Právní aktuality - Finanční trh a obchodní společnosti leden & únor 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Právní aktuality - Finanční trh a obchodní společnosti leden & únor 2014"

Transkript

1 Bulletin BBH Právní aktuality - Finanční trh a obchodní společnosti leden & únor 2014

2 Obsah 1. Investiční nástroje, komodity a trhy Investiční fondy Bankovnictví a platební systémy Pojišťovnictví a penzijní fondy Regulace finančního trhu Obchodní společnosti a související otázky Investiční nástroje, komodity a trhy Politická dohoda o MiFID a MiFIR Na počátku roku bylo dosaženo politické dohody mezi EP a Radou o obsahu novelizované směrnice MiFID a nařízení MiFIR. Finální texty budou schváleny během jara. Nová právní úprava posiluje postavení investorů, zvyšuje požadavky na odbornou péči a transparentnost poskytovatelů investičních služeb. Přináší rovněž regulaci nových tržních platforem a poskytovatelů informačních služeb na kapitálovém trhu. Specificky jsou upraveny požadavky na transparentnost trhů. V průběhu roku 2014 bude ESMA pracovat na velkém počtu návrhů PTN a RTN v rámci druhé úrovně Lamfalussyho procesu. Bližší informace naleznete zde: Změny standardů ISDA ISDA a FOA EMIR zveřejnila dohodu o delegaci ISDA a FOA zveřejnily vzorovou ISDA / FOA EMIR dohodu o delegaci. Tento dokument by měl pomoci účastníkům trhu splnit jejich oznamovací povinnosti poskytnutím dvoustranné standardní formy dohody o delegaci plnění oznamovací povinnosti protistrany derivátu podle EMIR, kdy delegovaná osoba může jménem klienta hlásit příslušné údaje registru obchodních údajů. Bližší informace naleznete zde: www2.isda.org Přechod k ISDAFIX V lednu ISDA oznámila datum pro první fázi implementace dvoufázového procesu k přechodu na automatizované tržní prostředí ISDAFIX sazeb. Tyto kroky jsou důležité pro zajištění vyrovnání ISDAFIX praktik s vývojem postupů best practice při tvorbě referenčních sazeb. První fáze bude realizována v prvním čtvrtletí tohoto roku k posílení procesu ISDAFIX. Bližší informace naleznete zde: www2.isda.org Definice úvěrových derivátů ISDA připravuje revizi definic úvěrových derivátů z roku 2003 v návaznosti na vývoj trhu a regulatorního rámce. Vydání nových definic se předpokládá v září Bližší informace naleznete zde: www2.isda.org ISDA kalendář pro dodržování předpisů pro OTC deriváty V únoru ISDA vydala globální kalendář termínů pro dodržování předpisů a regulačních termínů pro oblast OTC derivátů. Bližší informace naleznete zde: www2.isda.org Trestněprávní odpovědnost za zneužití trhu Počátkem roku bylo dosaženo politické shody na směrnici o trestněprávním postihu za zneužívání trhu. Nová směrnice ukládá členským státům zavést harmonizované trestněprávní sankce vůči fyzickým a právnickým osobám, které porušily pravidla proti obchodování zasvěcených osob, a manipulaci s trhem na finančních trzích. Směrnice navazuje na nové nařízení o zneužívání trhu. Finální text směrnice bude vydán na jaře. Bližší informace jsou dostupné zde: ec.europa.eu/justice Zákon, kterým je implementována směrnice CRDIV a nařízení CRR V lednu schválila vláda návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti se stanovením přístupu k činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry a dohledu nad nimi, a předkládá jej Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR k projednání. Novela transponuje směrnici Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU ze dne 26. června 2013 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi a investičními podniky, o změně směrnice 2002/87/ES a zrušení směrnic 2006/48/ES a 2006/49/ES (směrnice CRD IV), nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (nařízení CRR) a článku 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/89/EU ze dne 16. listopadu 2011, kterou se mění směrnice 98/78/ES, 2002/87/ES, 2006/48/ES a 2009/138/ES, pokud jde o doplňkový dozor nad finančními subjekty ve finančním konglomerátu. Cílem návrhu zákona je posílení regulatorního rámce a vytvoření podmínek pro zajištění stability, bezpečnosti a dostatečné odolnosti bankovního sektoru a celého finančního systému, a to např. zavedením kapitálových rezerv za účelem posílení kapitálové vybavenosti bank a dalších finančních institucí či zavedením nových požadavků na řídicí a kontrolní systém instituce. Bližší informace jsou dostupné zde: Návrh koncepce rozvoje kapitálového trhu Cílem koncepce rozvoje kapitálového trhu vypracované Ministerstvem financí Slovenské republiky je dosažení úrovně kapitalizace a likvidity srovnatelné s trhy sousedních zemí a posílení kvality infrastruktury a standardů služeb. Navrhována jsou opatření v oblasti: infrastruktury trhu, likvidity trhu, nákladovosti systému a finanční osvěty a ochrany spotřebitele. Např. se navrhuje zvýšení počtu likvidních emisí opatření na podporu poptávky investorů po nových nástrojích kapitálového trhu, modernizace infrastruktury trhu a snížení administrativní a daňové zátěže obchodování na kapitálovém trhu. Bližší informace naleznete zde: Právní aktuality Finanční trh a obchodní společnosti Bulletin leden & únor 2014 Strana 2

3 Opatření NBS žádosti o schválení prospektu cenného papíru 1 Pro vymezení obsahu, účelu a důvodu přijetí tohoto opatření odkazujeme na Bulletin za měsíce listopad a prosinec 2013, část 1. (Investiční nástroje, komodity a trhy). Nová právní úprava nabyla účinnosti dne Bližší informace naleznete zde: Návrh opatření NBS o informačních povinnostech finančního zprostředkovatele Podle zákona o zprostředkování 2 je finanční agent, finanční instituce a finanční poradce mj. povinen předložit NBS zprávu o plnění povinností finanční instituce a samostatného finančního agenta týkající se kontroly plnění povinností vázaným finančním agentem a podřízeným finančním agentem. V této souvislosti má vedoucí pracovník samostatného finančního agenta a finančního poradce stejně povinnost předkládat zprávu o výkonu své funkce. Na základě poznatků z praxe se navrhuje specifikovat obsah, členění a způsob předkládání obou zpráv vedoucího zaměstnance prováděcím předpisem ve smyslu zákona o zprostředkování, přičemž uvedené je realizováno předmětným návrhem opatření. Účinnost nové právní úpravy je Bližší informace naleznete zde: 2. Investiční fondy Veřejná diskuse ke Crowdfundingu Komise připravila konzultační materiál k vymezení crowdfundingu a otázkám jeho případné regulace. Crowdfundingem se zde rozumí alternativní zdroj financování podniků či projektů na základě otevřené výzvy k veřejnosti, zpravidla prostřednictvím internetu. Finanční prostředky či jiné hodnoty jsou poskytnuty nejrůznějšími právním formami - jako dar, za odměnu, před-objednáváním produktu či služby, jako zápůjčka nebo investice. Cílem veřejné diskuse je blíže vymezit potenciál a rizika této relativně nové formy financování, jakož i limity a možnosti národní právní úpravy v členských státech a důvody a potenciální přínosy harmonizované regulace crowdfunfingu na úrovni EU. Bližší informace jsou dostupné zde: ec.europa.eu Nové právní formy investičních fondů V souvislosti s účinností nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích umožňuje ZISIF využívat také nových právních forem investičních fondů. Konkrétně se jedná o akciovou společnost s proměnným základním kapitálem, komanditní společnost na investiční listy a svěřenecký fond. Vedle těchto právních forem mohou mít investiční fondy nově rovněž právní formu společnosti s ručením omezeným, evropské společnosti, družstva a samozřejmě i právní formu akciové společnosti a podílového fondu. Opatření NBS o změně opatření NBS o náležitostech žádosti 3 Pro vymezení obsahu, účelu a důvodu přijetí tohoto opatření odkazujeme na Finanční bulletin za měsíce listopad a prosinec 2013, část 2. (Kolektivní investování). Nová právní úprava nabyla účinnosti dne Bližší informace naleznete zde: 3. Bankovnictví a platební systémy Příručka pro hodnocení bezpečnosti placení prostřednictvím internetu V lednu vydala ECB příručku pro hodnocení bezpečnosti plateb prostřednictvím internetu. Cílem příručky je usnadnit dohledovým orgánům provádění efektivních a srovnatelných hodnocení bezpečnosti platebních transakcí prostřednictvím internetu. Doporučení má být implementováno do 1. února Zahájení veřejné konzultace o návrhu rámcového nařízení ECB o jednotném mechanismu dohledu Začátkem února zveřejnila ECB návrh rámcového nařízení týkající se SSM k veřejné diskusi. Návrh nařízení o rámci SSM stanoví pravidla v následujících oblastech: hodnocení významu banky s cílem stanovit, zda banka spadá pod přímý, či nepřímý dohled ECB, dohled ECB nad celým SSM, spolupráce mezi ECB a národními orgány dohledu s cílem zajistit hladké fungování SSM, jazykový režim různých procesů v rámci SSM, všeobecné zásady výkonu dohledu ECB, postupy související s mikroobezřetnostními a makroobezřetnostními úkoly SSM, organizace úzké spolupráce se státy, jejichž měnou není euro, správní sankce za porušení příslušného právního předpisu. V souladu s nařízením o zřízení SSM bude konečné znění nařízení ECB o rámci SSM zveřejněno do 4. května Bližší informace naleznete zde: Rozhodnutí ECB o spolupráci s NOD členských států, jejichž měnou není euro v rámci bankovního dohledu ECB přijala v lednu rozhodnutí 4 o úzké spolupráci s národními orgány bankovního dohledu zúčastněných Právní aktuality Finanční trh a obchodní společnosti Bulletin leden & únor 2014 Strana 3 1 Opatření Národní banky Slovenska č. 2/2014 o náležitostech žádosti o schválení prospektu cenného papíru 2 Zákon č. 186/2009 Z. Z., o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene niektorých zákonov vo znení zákona č. 129/2010 Z. 3 Opatření Slovenské národní banky č. 1/2014, kterým se mění opatření Slovenské národní banky č. 6/2011 o náležitostech žádosti o udělení předchozího souhlasu České národní banky podle zákona o kolektivním investování 4 Rozhodnutí ECB/2014/5

4 členských států SSM, jejichž měnou není euro. Toto rozhodnutí stanovuje: a) postup, který musí členské státy, jejichž měnou není euro, dodržet při navázání úzké spolupráce s ECB, b) způsob hodnocení takovýchto žádostí na straně ECB a c) způsob rozhodování o navázání úzké spolupráce s jednotlivými členskými státy a příslušnými NOD. Rozhodnutí dále upravuje postup v případě pozastavení nebo ukončení úzké spolupráce. Bližší informace naleznete zde: Stanovisko ECB k návrhu směrnice o elektronických platbách V únoru ECB zveřejnila stanovisko k návrhu směrnice upravující evropský trh pro elektronické platby, ECB plně podporuje cíle a obsah navrhované směrnice, a to zejména návrh na rozšíření seznamu služeb, které zahrnují počáteční platební služby a informace o službách týkajících se bankovního účtu. Mj. navrhuje zvýšení bezpečnosti iniciace plateb zahájení a podrobnější informace o účtu. Dále navrhuje vytvoření společného evropského standardu pro bezpečné způsoby ověřování identity uživatelů platebních služeb. Bližší informace naleznete zde: Stanovisko ECB k návrhu nařízení o odložení data přechodu na systém SEPA ECB vydala stanovisko k návrhu nařízení, kterým se mění nařízení (EU) č.260/2012 (dále jen,,nařízení ), pokud jde o přechod na úhrady a inkasa prováděné v rámci SEPA. Evropská komise předložila v lednu návrh na dodatečné přechodné období v délce 6 měsíců, které má umožnit bankám a jiným poskytovatelům platebních služeb zpracovávat platby, které nejsou v souladu s Nařízením až do 1. srpna 2014: Původní termín byl 1. února Bližší informace naleznete zde: Stanovisko ECB k návrhu nařízení o mezibankovních poplatcích Navrhované nařízení týkající se mezibankovních poplatků za platební transakce založené na kartách stanovuje jednotné technické a obchodní požadavky pro transakce platební kartou provedené v rámci Evropské unie. Mj. stanoví limit pro mezibankovní poplatky pro transakce debetní kartou spotřebitele ne více než 0,20 % z hodnoty transakce a pro platby spotřebitelskými kreditními kartami ne více než 0,30 % z hodnoty transakce, které se budou vztahovat na vnitrostátní nebo přeshraniční transakce. Druhá část navrhovaného nařízení stanoví obchodní pravidla a další technické požadavky, které se budou vztahovat na všechny kategorie kartových plateb. Bližší informace naleznete zde: Stanovisko ECB k novele směrnice o platebních službách na vnitřním trhu ECB podporuje navrhované změny, zejména s důrazem zvýšení bezpečnosti platebních služeb, pokrytí nových typů platebních služeb a jejich poskytovatelů a zvýšení ochrany spotřebitelů. Bližší informace naleznete zde: RTN ke kapitálovým požadavkům pro členy vypořádacích systémů EBA zahájila konzultaci návrhu RTN ke stanovení maržových požadavků pro členy vypořádacích systémů, které mohou použít pro výpočet svých kapitálových požadavků pro expozice vůči klientům. Kapitálové požadavky preferují uzavírání derivátů vypořádaných prostřednictvím ústřední protistrany oproti derivátům, které takto vypořádány nejsou. Vydání směrnice o úvěrech na bydlení Počátkem února byla přijata směrnice 2014/17/EU o hypotečním úvěru na nemovitosti určené k bydlení. Cílem této směrnice je vytvořit trh s hypotečními úvěry v celé Unii s vysokou úrovní ochrany spotřebitele. Členské státy budou muset transponovat její ustanovení do svého vnitrostátního práva do března Směrnice obsahuje požadavky na informace pro spotřebitele, povinnost posouzení úvěruschopnosti spotřebitele, předčasné splacení, pravidla pro úvěry v cizích měnách či požadavky na regulaci zprostředkovatelů a nebankovních poskytovatelů úvěrů na bydlení. Podrobně k tématu viz speciální bulletin BBH, který je dostupný zde: Standard pro elektronickou fakturaci bank Česká bankovní asociace spolu s ICT Unií připravuje standard B2C-ISDOC pro zlepšení tuzemského elektronického fakturačního procesu. Standard usnadňuje a sjednocuje postupy při zasílání elektronických faktur klientům přímo do elektronického bankovnictví. Ti údaje na faktuře zkontrolují a mohou ihned odeslat on-line platební příkaz k jejímu proplacení. ČBA tímto krokem zjednoduší fakturaci a pomůže klientůmspotřebitelům eliminovat chyby při zadávání plateb. Jedním z cílů České bankovní asociace ve vztahu k podnikatelskému sektoru je usnadnění a rozšíření elektronické fakturace mezi výstavci dokumentů a jejich zákazníky, klienty elektronického bankovnictví. Standard pro elektronickou fakturaci ČBA také zajistí jednotný otevřený přístup všem účastníkům trhu v oblasti elektronické fakturace. Praktické využití standardu spočívá především v přenosu platebních údajů bez zásahu lidského faktoru a jejich doručení do elektronického bankovnictví prostřednictvím elektronických faktur. Klient po přihlášení do elektronického bankovnictví pouze zkontroluje předvyplněné údaje a automaticky vygenerovaný platební příkaz odešle ke zpracování standardním procesem autorizace platby. Bližší informace naleznete zde: https://www.czech-ba.cz Návrh zákona o změně zákona o platebních službách 5 Návrh zákona je reakcí na neustálý rozvoj finančního trhu, na kterém je spotřebitel vůči subjektům finančního trhu ve slabším postavení. Pro zajištění zlepšení postavení spotřebitele na finančním trhu se návrh zákona zaměřuje na několik opatření, která především zvyšují transparentnost a srovnatelnost poplatků na finančním trhu. 5 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 492/2009 Z.z., o platebních službách a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů Právní aktuality Finanční trh a obchodní společnosti Bulletin leden & únor 2014 Strana 4

5 Jedním ze záměrů navrhovaného zákona je zprostředkování informací pro spotřebitele v jednoduché a dostupné formě prostřednictvím zasílání měsíčního, případně ročního výpisu poplatků, který byl veden v účetnictví poskytovatele platebních služeb vůči spotřebiteli, a zavést povinnost poskytovatelů platebních služeb zveřejnit ceník pro spotřebitele a zveřejňovat jeho změny v rozsahu posledních tří změn. Druhá oblast navrhované úpravy stanoví pravidla pro přesun platebního účtu, kterým budou vázáni všichni poskytovatelé platebních služeb na území Slovenské republiky. Určení závazného postupu pro přesun platebního účtu má uvedený proces zjednodušit, podpořit mobilitu spotřebitelů a zvýšit jejich zájem o informace k jednotlivým platebním účtům. Přijetí těchto opatření má nepřímo potenciál zlepšit obchodní příležitosti pro poskytovatele platebních služeb a současně zvýšit konkurenceschopnost jednotlivých poskytovatelů platebních služeb. V souvislosti s přesunem platebního účtu zároveň zavádí bezplatnost vypovězení rámcové smlouvy bez výjimky. Účinnost nové právní úpravy je navrhována na Bližší informace naleznete zde: 4. Pojišťovnictví a penzijní fondy Pojistné smlouvy v EU Analýza zpracovaná pro Komisi, která zkoumala překážky pro přeshraniční obchod v oblasti pojistného práva, identifikuje řadu překážek pro přeshraniční poskytování pojistných produktů. V současné době občan, který se přestěhuje za prací do jiné země EU, může být nucen uzavřít nové povinné ručení na své auto nebo může mít problémy s uznáním svých práv podle soukromého penzijního plánu, pokud byl tento plán uzavřen v zemi, odkud pochází. Podobně mohou být podniky s pobočkami v několika zemích EU nuceny uzavírat v každé zemi samostatnou pojistnou smlouvu za různých podmínek místo jedné smlouvy pro veškeré své podnikání. Na základě analýzy Komise připraví návrh možných řešení, která by vedla k harmonizaci pojistných smluv v EU. Požadavky ČNB na distribuční kanály V lednu zveřejnila ČNB dohledový benchmark specifikující požadavky k řízení a kontrole kvality činnosti distribuční sítě pojišťovny. ČNB požaduje, aby pojišťovna sítě nastavila adekvátní vnitřní kontrolní mechanismy pro dohled nad distribučními sítěmi. Cílem opatření je minimalizovat případy, kdy nekvalitní, neetická či dokonce nezákonná činnost distributorů a případné neplnění smluvních závazků či jednání v rozporu s vnitřními předpisy pojišťovny může vést k významným finančním ztrátám na straně pojišťovny a k ohrožení, snížení či ztrátě reputace pojišťovny u klientů či zájemců o pojištění. ČNB mj. specifikuje požadavky na smlouvu mezi pojišťovnou a distributory, nastavení dostatečných kontrolních opatření. Dále specifikuje některé požadavky na odměňování distributorů včetně rozložení výplaty provize v čase, na systém řešení stížností klientů a přijímání opatření k nápravě. Pojišťovna je dále povinna poskytnout distributorům dostatečné informace o nabízených produktech a proškolit osoby vykonávající distribuci tak, aby nabízení pojistných produktů zákazníkům bylo dostatečně kvalitní. ČNB dále specifikuje konkrétní požadavky na nastavení a kontrolu činnosti externí a interní distribuční sítě tak, aby byly vytvořeny předpoklady pro dostatečnou kvalitu distribuce. Bližší informace naleznete zde: Návrh opatření NBS o způsobu prokazování splnění podmínek pro povolení vzniku a činnosti doplňkové důchodové společnosti Dne vstoupila v platnost většina ustanovení zákona č. 318/2013 Z.z., na jehož základě došlo k poměrně rozsáhlé novelizaci zákona č. 650/2004 Z.z., o doplňkovém důchodovém spoření a o změně některých zákonů ve znění zákona č. 318/2013 Z.z. (dále jen zákon o doplňkovém důchodovém spoření"), včetně jeho ustanovení týkajících se udělení povolení na vznik a činnost doplňkové důchodové společnosti. Účelem návrhu opatření je stanovit, konkretizovat a ve výše zmíněném kontextu revidovaných změn aktualizovat způsob prokazování splnění podmínek pro udělení povolení ve smyslu zákona o doplňkovém důchodovém spoření. Návrh opatření věcně vychází z vyhlášky Národní banky Slovenska č. 161/2012 Z.z., o způsobu prokazování splnění podmínek pro povolení vzniku a činnosti doplňkové důchodové společnosti. Do návrhu opatření bylo však oproti textu vyhlášky č. 161/2012 Z.z. zapracováno několik věcných, formálně terminologických a legislativně- technických změn, a to jak v návaznosti na výše popsané Pozměňující změny, které byly provedeny v zákoně o doplňkovém důchodovém spoření, tak i v zájmu zohlednění zkušeností odborných útvarů NBS z dosavadní aplikační praxe v předmětné oblasti. Návrhem opatření zároveň dochází ke zrušení vyhlášky č.161/2012z.z. Účinnost nové právní úpravy je navrhována na Bližší informace naleznete zde: Návrh opatření NBS o náležitostech žádosti o udělení předchozího souhlasu NBS podle zákona o doplňkovém důchodovém spoření 6 Na základě výše uvedené novelizace zákona o doplňkovém důchodovém spoření účinné ode dne (zákon č. 318 / 2013 Z.z.) došlo kromě ustanovení týkajících se udělení povolení na vznik a činnost doplňkové důchodové společnosti také k novelizaci ustanovení zákona o doplňkovém důchodovém spoření týkajících se udělení předchozího souhlasu NBS. Účelem návrhu opatření je stanovit, konkretizovat a v kontextu výše zmíněných revidovaných změn aktualizovat náležitosti žádosti o udělení předchozího souhlasu NBS ve smyslu zákona o doplňkovém důchodovém spoření. Návrh opatření 6 Návrh opatření Národní banky Slovenska o náležitostech žádosti o udělení předchozího souhlasu České národní banky podle zákona o doplňkovém důchodovém spoření a o změně některých zákonů Právní aktuality Finanční trh a obchodní společnosti Bulletin leden & únor 2014 Strana 5

6 věcně vychází z vyhlášky NBS č. 179/2012 Z.z., o náležitostech žádosti o udělení předchozího souhlasu NBS podle zákona o doplňkovém důchodovém spoření. Do návrhu opatření bylo však oproti textu vyhlášky č. 179/2012 Z.z. zapracováno několik věcných, formálně terminologických a legislativně- technických změn, a to jak v návaznosti na výše popsané Pozměňující změny, které byly provedeny v zákoně o doplňkovém důchodovém spoření, tak i v zájmu zohlednění zkušeností odborných útvarů NBS z dosavadní aplikační praxe v předmětné oblasti. Návrhem opatření zároveň dochází ke zrušení vyhlášky č. 179/2012 Z.z. Účinnost nové právní úpravy je navrhována na Bližší informace naleznete zde: Návrh opatření NBS o vlastních zdrojích finančního konglomerátu a metodách výpočtu dostatečné výšky vlastních zdrojů na úrovni finančního konglomerátu podle zákona o pojišťovnictví Účelem předmětného návrhu opatření je stanovit metodiku výpočtu dostatečné výšky vlastních zdrojů, koncentrace rizik a angažovanosti na úrovni finančního konglomerátu podle zákona č. 8 / 2008 Z.z., o pojišťovnictví a o změně některých zákonů, a také stanovit obsah, vzor, způsob a termíny předkládání hlášení o dostatečné výši vlastních zdrojů, o koncentraci rizik a o významných vnitroskupinových obchodech finančního konglomerátu. Opatření bylo připraveno tak, aby regulace finančních konglomerátů, jejichž činnosti jsou soustředěny v odvětví pojišťovnictví, byla v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2002/87/ES ze dne 16. prosince 2002 o doplňkovém dozoru nad úvěrovými institucemi, pojišťovnami a investičními podniky ve finančním konglomerátu. Účinnost nové právní úpravy je navrhována na Bližší informace naleznete zde: Opatření Ministerstva práce, sociálních věcí a rodiny Slovenské republiky 7 Ve smyslu předmětného opatření se klíčové informace o subvencovaném doplňkovém důchodovém fondu poskytují v listinné podobě a elektronicky na webovém sídle doplňkové důchodové společnosti. Opatření v této souvislosti blíže vymezuje také obsah, strukturu, formu a podmínky ohledně informací o výkonnosti příspěvkového penzijního fondu. Aktualizace klíčových informací se ve smyslu předmětného opatření uskuteční vždy po změně jakýchkoli údajů, které jsou obsahem klíčových informací, přičemž aktualizované klíčové informace budou zveřejňovány bez zbytečného odkladu. Nová právní úprava nabyla účinnosti dne Bližší informace naleznete zde: 5. Regulace finančního trhu Rada schválila posílení systému pojištění vkladů v EU Rada podpořila revizi systému pojištění vkladů (Deposit Guarantee Schemes, DGS) v členských státech. Hlavní cílem směrnice je zlepšit ochranu vkladů do výše 100 tisíc. Největší změny od původního návrhu se týkají pay-out (vyplácení vkladů), jehož lhůta bude od roku 2024 stanovena na 7 pracovních dnů, přičemž bude docházet k postupnému snižování z dnešních 20 pracovních dnů. Formální schválení ze strany Rady je očekáváno v březnu, po něm má EP učinit stejný krok (ve druhém čtení) na dubnovém zasedání pléna EP. Bližší informace naleznete zde: EP a Rada dosáhly dohody o změně stávající účetní legislativy Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS, pokud jde o zveřejňování nefinančních informací a informací týkajících se rozmanitosti některými velkými společnostmi a skupinami. Dohoda stanovuje, že pravidla se budou týkat pouze některých velkých firem s více než 500 zaměstnanci. Velké subjekty veřejného zájmu přesahující stanovenou mez budou muset ve svých zprávách zveřejňovat relevantní a užitečné informace z environmentální a sociální oblasti. Zahrnuje společnosti, které jsou kótovány na burze stejně jako některé z těch, které kótovány nejsou. Celkový rozsah zahrnuje asi 6 tis. společností v celé EU. Snahou je administrativní zátěž omezit na minimum. Firmy budou mít povinnost zveřejňovat stručné a užitečné informace potřebné pro pochopení jejich vývoje, výkonnosti, postavení a vlivu. Bližší informace naleznete zde: ec.europa.eu EU připravuje strukturální reformu bankovního sektoru Komise navrhla nová pravidla, která mají zabránit největším bankám s nejsložitější strukturou provádět riskantní obchodování na vlastní účet. Návrh se týká pouze největších a nejsložitějších bankovních domů v EU, které mají významné obchodní aktivity. Zakazuje bankám obchodování na vlastní účet s finančními nástroji a komoditami (tedy výhradně za účelem dosažení zisku pro banky), které je spojeno s mnoha riziky, ale nepřináší žádné hmatatelné výhody pro klienty banky nebo širší ekonomiku. Zákaz obchodování na vlastní účet by měl být platný od Bližší informace naleznete zde: ec.europa.eu Právní aktuality Finanční trh a obchodní společnosti Bulletin leden & únor 2014 Strana 6 7 Opatření Ministerstva práce, sociálních věcí a rodiny Slovenské republiky, kterým se stanoví obsah, struktura, forma, podmínky a způsob průběžné aktualizace a lhůty pro zveřejnění klíčových informací o subvencovaném doplňkovém důchodovém fondu Stanovisko ČNB k nutnosti zřídit pobočku pro poskytování služeb v ČR ČNB publikovala v únoru aktualizované stanovisko k případům, kdy je nezbytné zřídit pobočku pro poskytování finančních služeb na území ČR.

7 Stanovisko vymezuje základní kritéria pro určení, zda je finanční služba poskytována na území ČR, zda je možno službu poskytovatele na základě volného pohybu služeb nebo je nutno zřídit pobočku. Stanovisko dále uvádí demonstrativně konkrétní příklady situací, kdy je nutno pobočku v ČR zřídit, a kdy nikoliv. Bližší informace naleznete zde: Opatření NBS, kterým se zrušuje opatření NBS, kterým se stanoví postup devizových míst při uskutečňování plateb do zahraničí, ze zahraničí a vůči cizozemcům 8 Pro vymezení obsahu, účelu a důvodu přijetí tohoto opatření odkazujeme na Finanční bulletin za měsíce listopad a prosinec 2013, část 5. (Regulace finančního trhu). Nová právní úprava nabude účinnosti dne Bližší informace naleznete zde: Návrh opatření NBS o předkládání výkazů, hlášení a jiných zpráv obchodníky s cennými papíry a pobočkami zahraničních obchodníků s cennými papíry pro účely dohledu V návaznosti na PTN k CRR k výkazům, které budou finanční instituce (banky a obchodníci s cennými papíry) předkládat národním orgánům dohledu, došlo k významným změnám ve vykazování subjektů poskytujících bankovní a investiční služby. NBS tak zruší pravidla pro plnění informační povinnosti podle předchozí právní úpravy a zavádí nová metodická pravidla navazující na PTN pro předkládání výkazů, hlášení a jiných zpráv obchodníky s cennými papíry a pobočkami zahraničních obchodníků s cennými papíry pro účely provádění dohledu. Účinnost nové právní úpravy je od Bližší informace naleznete zde: Návrh opatření NBS o předkládání výkazů, hlášení a jiných zpráv bankami a pobočkami zahraničních bank pro účely dohledu Návrh dotčeného opatření souvisí se změnami zákona č. 483/2001 Z.z, o bankách a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, vyplývajícími z nařízení CRR a navazující PTN upravující oznamovací povinnosti subjektů finančního trhu (i) FINREP (pro oblast finančního výkaznictví) a (ii) COREP (pro oblast společného výkaznictví). Cílem opatření je zajišťování údajů pro NBS k výkonu dohledu nad bankami a pobočkami zahraničních bank prostřednictvím vzorů výkazů. Nejdůležitější změnou je vypuštění finančních dat pro dohled na konsolidovaném základě a pro sledování dodržování pravidel obezřetného podnikání. NBS bude nadále požadovat přípravu a předkládání finančních výkazů od bank na individuálním základě a od poboček zahraničních bank, včetně údajů o odměňování pro účely celoevropského požadavku stanoveného od EBA a některé výkazy související s činností banky jako obchodníka s cennými papíry. Až do vstupu v platnost jednotného vykazování likvidity na základě nařízení CRR (2018), bude NBS vyžadovat prokazování plnění povinnosti v oblasti likvidity na národní úrovni včetně hodnoty ukazatele krytí likvidity. Účinnost nové právní úpravy je Bližší informace naleznete zde: Návrh opatření NBS o předkládání výkazů 9 Cílem navrhovaného opatření je stanovit zejména konkrétní způsob předkládání výkazů a hlášení podle PTN a některé podrobnosti výkazů a hlášení. Účinnost nové právní úpravy je navrhována na Bližší informace naleznete zde: 6. Obchodní společnosti a související otázky Zveřejňování nefinančních informací velkými společnostmi Na počátku roku bylo dosaženo politické shody mezi EP a Radou ohledně nové směrnice o zveřejňování nefinančních informací a informací týkajících se rozmanitosti některými velkými společnostmi a skupinami. Tato směrnice zvyšuje transparentnost některých velkých firem ohledně jejich aktivit v oblasti sociální a životního prostředí. Cílem je podpořit aktivity obchodních společností v oblasti životního prostředí a v oblasti sociální, a tím přispívat k dlouhodobému hospodářskému růstu a zaměstnanosti. Dotčené společnosti budou zveřejňovat informace o své strategii a výsledcích, pokud jde o záležitosti v oblasti životního prostředí, sociálních a zaměstnaneckých otázkách a souvisejících aspektech, o dodržování lidských práv, boje proti korupci a úplatkářství, problémy a dodržování politiky rozmanitosti v orgánech těchto společností. Reforma veřejných zakázek V únoru byla přijata změna směrnic upravující veřejné zakázky v řadě oblastí hospodářství. 10 Členské státy musí do dubna 2016 promítnout nová pravidla do vnitrostátních právních předpisů, u elektronického zadávání veřejných zakázek je termín září Změnou je opuštění hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové ceny jako hlavního kritéria pro hodnocení. Zadavatelům nová směrnice umožní klást větší důraz na kvalitu, výhody v oblasti životního prostředí, sociální aspekty, inovace a celkovou ekonomickou výhodnost nabídek. Tato změna si slibuje zavedení většího počtu hodnotících kritérií a rozdělení váhy s menším příklonem k výši nabídkové ceny. Mělo by 9 Návrh opatření NBS o předkládání výkazů 9 bankami, pobočkami zahraničních bank, obchodníky s cennými papíry a pobočkami zahraničních obchodníků s cennými papíry za účelem zajištění shromažďování údajů podle zvláštního předpisu Právní aktuality Finanční trh a obchodní společnosti Bulletin leden & únor 2014 Strana 7 8 Opatření NBS č. 3/2014, kterým se zrušuje opatření České národní banky č. 1/2000, kterým se stanoví postup devizových míst při uskutečňování plateb do zahraničí, ze zahraničí a vůči cizozemcům 10 Jedná se o revizi směrnic 2004/17/ES (zadávání veřejných zakázek v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb) a 2004/18/ES (veřejné zakázky na stavební práce, dodávky a služby). Dále o přijetí směrnice o koncesních smlouvách.

8 se tak docílit kvality služeb, která je poskytována v soukromých zakázkách. Druhou změnou je možnost dělit veřejné zakázky na menší celky. Tato změna by měla prospět především malým a středním podnikům. Členské státy jsou povinny směrnici implementovat do dvou let. Bližší informace naleznete zde: Rekodifikace a nový režim pro podnikatele Spolu s novým občanským zákoníkem (NOZ) nabyl účinnosti zákon o obchodních společnostech a družstvech (ZOK), který zcela nahrazuje právní úpravu obchodních společností původně obsaženou v zák. 513/1991 Sb., obchodním zákoníku (dále jen "ObchZ"). Rekodifikace přinesla řadu změn i v oblasti finančního trhu. Mj. změna režimu dědictví stavebního spoření. Předmětem dědění bude zůstatek stavebního spoření, přičemž ve smlouvě nebude možné pokračovat. V pojištění se bude jiným způsobem zohledňovat nehmotná újma. Nový občanský zákoník upřednostňuje satisfakci v penězích, a to i tam, kde dosud stačila omluva. Novinkou jsou i definice pojmů pojištěný a pojistný zájem. Podle nového zákoníku jde u pojištěného o osobu, na jejíž život, zdraví, majetek nebo odpovědnost či jinou hodnotu pojistného zájmu se pojištění vztahuje. U bankovních služeb NOZ přináší řadu změn v kontraktačním procesu, v některých náležitostech smluv či v přísnějším požadavku na srozumitelnost a jednoznačnost, zejména ve vztahu ke spotřebitelům a slabším smluvním stranám. Bližší informace naleznete zde: obcanskyzakonik.justice.cz Obchodní rejstřík od ledna 2014 V návaznosti na NOZ upravuje zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, vedení veřejných rejstříků včetně obchodního rejstříku. Pro podání na OR jsou k dispozici elektronické formuláře dostupné na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti, které rovněž připravilo příslušné metodické materiály: Formuláře zohledňují možnost zápisu nových právních forem a dalších skutečností dle nové legislativy. Návrhy lze podat v listinné, nebo elektronické podobě, vždy však v podobě standardizovaného formuláře. Bližší informace naleznete zde: obcanskyzakonik.justice.cz povolení, licence, oprávnění apod. Účinnost nové právní úpravy je navrhována na Bližší informace naleznete zde: Právní aktuality Finanční trh a obchodní společnosti Bulletin leden & únor 2014 Strana 8 Návrh zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a o změně některých zákonů Zákon zavádí trestní odpovědnost právnických osob formou pravé trestní odpovědnosti, upravuje podmínky jejich trestní odpovědnosti, druhy trestů a ochranná opatření ukládaná právnickým osobám a postup orgánů činných v trestním řízení a soudů. Dochází k novele mnoha zákonů - jde o předpisy trestního práva a obecně předpisy upravující postup státních orgánů při uplatňování trestní odpovědnosti, jakož i předpisy regulující vznik, změnu, zrušení a zánik různých typů právnických osob (obchodní společnosti, nadace, neziskové organizace, neinvestiční fondy atd.). V řadě zákonů se zavádí podmínka bezúhonnosti právnické osoby jako jedna z podmínek, která musí být splněna pro vydání

9 Advokátní kancelář BBH, advokátní kancelář, s.r.o. dlouhodobě poskytuje svým klientům právní poradenství v oblasti práva finančních trhů. V rámci svých služeb nabízí také základní informační servis o nejvýznamnějších aktualitách v oblasti regulace a práva finančního trhu. Bulletin BBH je určen pouze jako obecná informace o některých důležitých novinkách a událostech v oblasti finančních trhů a související právní problematice. Jeho obsah není právním poradenstvím ani doporučením k určitému postupu v konkrétní situaci. Pokud jsou uváděny odkazy na připravované právní předpisy či stanoviska příslušných orgánů, upozorňujeme na možnost dalších změn v těchto návrzích. Vždy prosím konzultujete oficiálně zveřejněné texty právních předpisů, stanovisek a dalších dokumentů, na které je v bulletinu odkazováno. V případě zájmu o další informace nebo o individuální poradenství nebo konzultaci nás neváhejte kontaktovat. Kontakty: Tomáš Sedláček, Partner, Zdeněk Husták, Of counsel, Adam Nečas, Of counsel, Právní aktuality Finanční trh a obchodní společnosti Bulletin leden & únor 2014 Strana 9 BBH, advokátní kancelář, s.r.o. Klimentská 1207/ Praha 1 IČ: DIČ: CZ Městský soud v Praze oddíl C, vl ID datové schránky: 5e2sxwg Tel.: Fax: Web:

Bulletin BBH. Právní aktuality. Finanční trh a obchodní společnosti

Bulletin BBH. Právní aktuality. Finanční trh a obchodní společnosti Bulletin BBH Právní aktuality Finanční trh a obchodní společnosti květen & červen 2014 Obsah 1. Investiční nástroje, komodity a trhy... 2 2. Investiční fondy... 3 3. Bankovnictví a platební systémy...

Více

Právní aktuality Finanční trh a obchodní společnosti září & říjen 2013

Právní aktuality Finanční trh a obchodní společnosti září & říjen 2013 Bulletin BBH Právní aktuality Finanční trh a obchodní společnosti září & říjen 2013 Obsah 1. Investiční nástroje, komodity a trhy.. 2 2. Investiční fondy... 5 3. Bankovnictví a platební systémy... 7 4.

Více

FINANČNÍM TRHEM v roce 2012

FINANČNÍM TRHEM v roce 2012 Zpráva o VÝKONU DOHLEDU NAD FINANČNÍM TRHEM 2012 Zpráva o VÝKONU DOHLEDU nad FINANČNÍM TRHEM v roce 2012 ISBN 978-80-87225-46-2 OBSAH ÚVOD 5 VYJÁDŘENÍ VÝBORU PRO FINANČNÍ TRH 6 A. DOHLED NAD FINANČNÍM

Více

Nový zákon o pojišťovnictví. Bulletin BBH - říjen 2009

Nový zákon o pojišťovnictví. Bulletin BBH - říjen 2009 Nový zákon o pojišťovnictví Bulletin BBH - říjen 2009 Nový zákona o pojišťovnictví Po téměř ročním projednávání v parlamentu byl na konci srpna vydán ve sbírce zákonů nový zákon o pojišťovnictví 1 ( ZPoj

Více

Bulletin BBH. Právní aktuality Směrnice MiFID II a nařízení MiFIR

Bulletin BBH. Právní aktuality Směrnice MiFID II a nařízení MiFIR Bulletin BBH Právní aktuality Směrnice MiFID II a nařízení MiFIR Červen 2014 Obsah Shrnutí... 2 1. Působnost regulace MiFID II... 3 2. Podmínky po poskytování investičních služeb... 3 3. Regulované obchodní

Více

Zákon o investičních společnostech a investičních fondech Základní přehled nového režimu pro fondový byznys srpen 2013

Zákon o investičních společnostech a investičních fondech Základní přehled nového režimu pro fondový byznys srpen 2013 Bulletin BBH Zákon o investičních společnostech a investičních fondech Základní přehled nového režimu pro fondový byznys srpen 2013 Nový zákon o investičních společnostech a fondech Bulletin srpen 2013

Více

Bulletin BBH. říjen 2011. Směrnice o správcích alternativních investičních fondů (AIFMD)

Bulletin BBH. říjen 2011. Směrnice o správcích alternativních investičních fondů (AIFMD) Bulletin BBH říjen 2011 Směrnice o správcích alternativních investičních fondů (AIFMD) - přehled nového režimu pro speciální fondy a jejich správce - Právní aktuality Finanční trh Bulletin říjen 2011 Strana

Více

Finanční instituce a regulace jejich činnosti v ČR a v rámci EU

Finanční instituce a regulace jejich činnosti v ČR a v rámci EU Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a účetnictví Finanční instituce a regulace jejich činnosti v ČR a v rámci EU Bakalářská práce Autor: Evgeniya Bibik Bankovní management, bankovní manažer

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. Předkládaný návrh zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů A. OBECNÁ ČÁST

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. Předkládaný návrh zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů A. OBECNÁ ČÁST 1 DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů A. OBECNÁ ČÁST Předkládaný návrh zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů (dále jen zákon ) je transpozicí

Více

Částka 74. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o podnikání na kapitálovém trhu

Částka 74. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o podnikání na kapitálovém trhu Strana 3446 Sbírka zákonů č. 230 / 2008 230 ZÁKON ze dne 5. června 2008, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Více

Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA)

Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) IVa2. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) NÁVRH ZÁKONA O ÚVĚRU PRO SPOTŘEBITELE (VERZE DO MEZIRESORTNÍHO PŘIPOMÍNKOVÉHO ŘÍZENÍ, 17. ČERVEN 2015) Obsah SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA... 7 A.

Více

NÁRODNÍ DISKRECE DLE NĚKTERÝCH EVROPSKÝCH PŘEDPISŮ REGULUJÍCÍCH KAPITÁLOVÝ TRH (MIFID II, MIFIR, MAR, TD II A UCITS V)

NÁRODNÍ DISKRECE DLE NĚKTERÝCH EVROPSKÝCH PŘEDPISŮ REGULUJÍCÍCH KAPITÁLOVÝ TRH (MIFID II, MIFIR, MAR, TD II A UCITS V) MINISTERSTVO FINANCÍ Konzultační materiál NÁRODNÍ DISKRECE DLE NĚKTERÝCH EVROPSKÝCH PŘEDPISŮ REGULUJÍCÍCH KAPITÁLOVÝ TRH (MIFID II, MIFIR, MAR, TD II A UCITS V) 1 KONZULTAČNÍ MATERIÁL Národní diskrece

Více

Příloha IV - Materiál Ochrana spotřebitele při poskytování finančních služeb v ČR přehled právní úpravy. I. Úvod

Příloha IV - Materiál Ochrana spotřebitele při poskytování finančních služeb v ČR přehled právní úpravy. I. Úvod Příloha IV - Materiál Ochrana spotřebitele při poskytování finančních služeb v ČR přehled právní úpravy I. ÚVOD...VIII II. OBECNĚ K OCHRANĚ SPOTŘEBITELE A JEJÍ PRÁVNÍ ÚPRAVĚ...VIII III. ÚPRAVA OCHRANY

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2002

ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2002 ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2002 BRNO květen 2003 OBSAH I. ÚVOD...3 II. LEGISLATIVNÍ ČINNOST ÚŘADU 1. NOVELY ZÁKONA O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK...7 2. STAV PŘÍPRAVY

Více

Komerční banka. 1. otázka: Měly by se změny, navržené v tomto dokumentu, přednostně řešit samoregulací?

Komerční banka. 1. otázka: Měly by se změny, navržené v tomto dokumentu, přednostně řešit samoregulací? Komerční banka 1. otázka: Měly by se změny, navržené v tomto dokumentu, přednostně řešit samoregulací? Na tuto otázku neexistuje jednoznačná odpověď. Domníváme se však, že stát by měl stanovit obecná pravidla

Více

ZÁKLADNÍ PROSPEKT ze dne 20. června 2012 (dále jen Základní prospekt ) J&T BANKA, a.s.

ZÁKLADNÍ PROSPEKT ze dne 20. června 2012 (dále jen Základní prospekt ) J&T BANKA, a.s. ze dne 20. června 2012 (dále jen Základní prospekt ) J&T BANKA, a.s. Dluhopisový program v objemu 25 000 000 000 Kč s dobou trvání 20 let Společnost J&T BANKA, a.s., IČO: 47115378, se sídlem Praha 8, Pobřežní

Více

D I P L O M O V Á P R Á C E

D I P L O M O V Á P R Á C E JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra práva Studijní program: N6208 Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání marketing a management D I P L O M O V Á P

Více

Důvodová zpráva. k návrhu zákona o úvěru pro spotřebitele OBECNÁ ČÁST

Důvodová zpráva. k návrhu zákona o úvěru pro spotřebitele OBECNÁ ČÁST Důvodová zpráva k návrhu zákona o úvěru pro spotřebitele OBECNÁ ČÁST Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad Viz přílohu k důvodové zprávě k návrhu zákona o úvěru pro spotřebitele.

Více

STATUT. Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory:

STATUT. Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: ČP INVEST investiční společnost, a.s. Na Pankráci 1658/121 140 21

Více

Raiffeisen fond dluhopisových trendů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen fond dluhopisových trendů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Obsah 1 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK... 4 2 FOND KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ... 7 2.1 OZNAČENÍ PODÍLOVÉHO FONDU... 7 2.2 DEN VZNIKU FONDU... 7 2.3

Více

Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 2020

Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 2020 Verze: 1.0 listopad 2013 Ministerstvo pro místní

Více

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační číslo: MAD 92 Příloha OM OP LZZ: D2 Číslo revize: 4 Číslo

Více

STATUT. Fond korporátních dluhopisů otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory:

STATUT. Fond korporátních dluhopisů otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: Fond korporátních dluhopisů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: ČP INVEST investiční společnost, a.s. Na Pankráci 1658/121 140 21 Praha 4 www.cpinvest.cz

Více

ZAVEDENÍ SEPA V ČESKÉ REPUBLICE

ZAVEDENÍ SEPA V ČESKÉ REPUBLICE ZAVEDENÍ SEPA V ČESKÉ REPUBLICE Rámcový implementační plán Verze 2 Aktualizace: Říjen 2013 PŘEDMLUVA Vážení čtenáři, Praha, červenec 2013 Od první edice plánu zavedení SEPA v České republice uplynuly 3

Více

VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy VYHLÁŠKA č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry ve znění vyhlášky č. 282/2008 Sb., vyhlášky č. 380/2010 Sb., vyhlášky č.

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY EVROPSKÉHO PARLAMENTU * k návrhu Komise SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2013/ /EU

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY EVROPSKÉHO PARLAMENTU * k návrhu Komise SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2013/ /EU P7_TA-PROV(2013)0341 Smlouvy o úvěru na bydlení ***I Pozměňovací návrh přijatý Evropským parlamentem dne 10. září 2013 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o smlouvách o úvěru na bydlení (COM(2011)0142

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY poskytování služeb MONECO, spol. s r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY poskytování služeb MONECO, spol. s r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY poskytování služeb MONECO, spol. s r.o. Tyto všeobecné obchodní podmínky pro poskytování investičních služeb jsou podmínkami společnosti MONECO, spol. s r.o., se sídlem Gorkého

Více

Výroční zpráva 2011. Úvod. Pojistný trh. ČAP a její členové

Výroční zpráva 2011. Úvod. Pojistný trh. ČAP a její členové Výroční zpráva 2011 Úvod ČAP a její členové Pojistný trh 1 Obsah Úvod 02 Úvodní slovo prezidenta 05 Vývoj národního hospodářství Pojistný trh 08 Pojišťovny 10 Vývoj předepsaného pojistného 12 Struktura

Více

SMĚRNICE. (Text s významem pro EHP)

SMĚRNICE. (Text s významem pro EHP) 29.6.2013 Úřední věstník Evropské unie L 182/19 SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2013/34/EU ze dne 26. června 2013 o ročních účetních závěrkách, konsolidovaných účetních závěrkách a souvisejících

Více

UniCredit Bank Czech Republic, a. s.

UniCredit Bank Czech Republic, a. s. ZÁKLADNÍ PROSPEKT UniCredit Bank Czech Republic, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let Tento dokument představuje základní

Více