Právní aktuality - Finanční trh a obchodní společnosti leden & únor 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Právní aktuality - Finanční trh a obchodní společnosti leden & únor 2014"

Transkript

1 Bulletin BBH Právní aktuality - Finanční trh a obchodní společnosti leden & únor 2014

2 Obsah 1. Investiční nástroje, komodity a trhy Investiční fondy Bankovnictví a platební systémy Pojišťovnictví a penzijní fondy Regulace finančního trhu Obchodní společnosti a související otázky Investiční nástroje, komodity a trhy Politická dohoda o MiFID a MiFIR Na počátku roku bylo dosaženo politické dohody mezi EP a Radou o obsahu novelizované směrnice MiFID a nařízení MiFIR. Finální texty budou schváleny během jara. Nová právní úprava posiluje postavení investorů, zvyšuje požadavky na odbornou péči a transparentnost poskytovatelů investičních služeb. Přináší rovněž regulaci nových tržních platforem a poskytovatelů informačních služeb na kapitálovém trhu. Specificky jsou upraveny požadavky na transparentnost trhů. V průběhu roku 2014 bude ESMA pracovat na velkém počtu návrhů PTN a RTN v rámci druhé úrovně Lamfalussyho procesu. Bližší informace naleznete zde: Změny standardů ISDA ISDA a FOA EMIR zveřejnila dohodu o delegaci ISDA a FOA zveřejnily vzorovou ISDA / FOA EMIR dohodu o delegaci. Tento dokument by měl pomoci účastníkům trhu splnit jejich oznamovací povinnosti poskytnutím dvoustranné standardní formy dohody o delegaci plnění oznamovací povinnosti protistrany derivátu podle EMIR, kdy delegovaná osoba může jménem klienta hlásit příslušné údaje registru obchodních údajů. Bližší informace naleznete zde: www2.isda.org Přechod k ISDAFIX V lednu ISDA oznámila datum pro první fázi implementace dvoufázového procesu k přechodu na automatizované tržní prostředí ISDAFIX sazeb. Tyto kroky jsou důležité pro zajištění vyrovnání ISDAFIX praktik s vývojem postupů best practice při tvorbě referenčních sazeb. První fáze bude realizována v prvním čtvrtletí tohoto roku k posílení procesu ISDAFIX. Bližší informace naleznete zde: www2.isda.org Definice úvěrových derivátů ISDA připravuje revizi definic úvěrových derivátů z roku 2003 v návaznosti na vývoj trhu a regulatorního rámce. Vydání nových definic se předpokládá v září Bližší informace naleznete zde: www2.isda.org ISDA kalendář pro dodržování předpisů pro OTC deriváty V únoru ISDA vydala globální kalendář termínů pro dodržování předpisů a regulačních termínů pro oblast OTC derivátů. Bližší informace naleznete zde: www2.isda.org Trestněprávní odpovědnost za zneužití trhu Počátkem roku bylo dosaženo politické shody na směrnici o trestněprávním postihu za zneužívání trhu. Nová směrnice ukládá členským státům zavést harmonizované trestněprávní sankce vůči fyzickým a právnickým osobám, které porušily pravidla proti obchodování zasvěcených osob, a manipulaci s trhem na finančních trzích. Směrnice navazuje na nové nařízení o zneužívání trhu. Finální text směrnice bude vydán na jaře. Bližší informace jsou dostupné zde: ec.europa.eu/justice Zákon, kterým je implementována směrnice CRDIV a nařízení CRR V lednu schválila vláda návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti se stanovením přístupu k činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry a dohledu nad nimi, a předkládá jej Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR k projednání. Novela transponuje směrnici Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU ze dne 26. června 2013 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi a investičními podniky, o změně směrnice 2002/87/ES a zrušení směrnic 2006/48/ES a 2006/49/ES (směrnice CRD IV), nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (nařízení CRR) a článku 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/89/EU ze dne 16. listopadu 2011, kterou se mění směrnice 98/78/ES, 2002/87/ES, 2006/48/ES a 2009/138/ES, pokud jde o doplňkový dozor nad finančními subjekty ve finančním konglomerátu. Cílem návrhu zákona je posílení regulatorního rámce a vytvoření podmínek pro zajištění stability, bezpečnosti a dostatečné odolnosti bankovního sektoru a celého finančního systému, a to např. zavedením kapitálových rezerv za účelem posílení kapitálové vybavenosti bank a dalších finančních institucí či zavedením nových požadavků na řídicí a kontrolní systém instituce. Bližší informace jsou dostupné zde: Návrh koncepce rozvoje kapitálového trhu Cílem koncepce rozvoje kapitálového trhu vypracované Ministerstvem financí Slovenské republiky je dosažení úrovně kapitalizace a likvidity srovnatelné s trhy sousedních zemí a posílení kvality infrastruktury a standardů služeb. Navrhována jsou opatření v oblasti: infrastruktury trhu, likvidity trhu, nákladovosti systému a finanční osvěty a ochrany spotřebitele. Např. se navrhuje zvýšení počtu likvidních emisí opatření na podporu poptávky investorů po nových nástrojích kapitálového trhu, modernizace infrastruktury trhu a snížení administrativní a daňové zátěže obchodování na kapitálovém trhu. Bližší informace naleznete zde: Právní aktuality Finanční trh a obchodní společnosti Bulletin leden & únor 2014 Strana 2

3 Opatření NBS žádosti o schválení prospektu cenného papíru 1 Pro vymezení obsahu, účelu a důvodu přijetí tohoto opatření odkazujeme na Bulletin za měsíce listopad a prosinec 2013, část 1. (Investiční nástroje, komodity a trhy). Nová právní úprava nabyla účinnosti dne Bližší informace naleznete zde: Návrh opatření NBS o informačních povinnostech finančního zprostředkovatele Podle zákona o zprostředkování 2 je finanční agent, finanční instituce a finanční poradce mj. povinen předložit NBS zprávu o plnění povinností finanční instituce a samostatného finančního agenta týkající se kontroly plnění povinností vázaným finančním agentem a podřízeným finančním agentem. V této souvislosti má vedoucí pracovník samostatného finančního agenta a finančního poradce stejně povinnost předkládat zprávu o výkonu své funkce. Na základě poznatků z praxe se navrhuje specifikovat obsah, členění a způsob předkládání obou zpráv vedoucího zaměstnance prováděcím předpisem ve smyslu zákona o zprostředkování, přičemž uvedené je realizováno předmětným návrhem opatření. Účinnost nové právní úpravy je Bližší informace naleznete zde: 2. Investiční fondy Veřejná diskuse ke Crowdfundingu Komise připravila konzultační materiál k vymezení crowdfundingu a otázkám jeho případné regulace. Crowdfundingem se zde rozumí alternativní zdroj financování podniků či projektů na základě otevřené výzvy k veřejnosti, zpravidla prostřednictvím internetu. Finanční prostředky či jiné hodnoty jsou poskytnuty nejrůznějšími právním formami - jako dar, za odměnu, před-objednáváním produktu či služby, jako zápůjčka nebo investice. Cílem veřejné diskuse je blíže vymezit potenciál a rizika této relativně nové formy financování, jakož i limity a možnosti národní právní úpravy v členských státech a důvody a potenciální přínosy harmonizované regulace crowdfunfingu na úrovni EU. Bližší informace jsou dostupné zde: ec.europa.eu Nové právní formy investičních fondů V souvislosti s účinností nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích umožňuje ZISIF využívat také nových právních forem investičních fondů. Konkrétně se jedná o akciovou společnost s proměnným základním kapitálem, komanditní společnost na investiční listy a svěřenecký fond. Vedle těchto právních forem mohou mít investiční fondy nově rovněž právní formu společnosti s ručením omezeným, evropské společnosti, družstva a samozřejmě i právní formu akciové společnosti a podílového fondu. Opatření NBS o změně opatření NBS o náležitostech žádosti 3 Pro vymezení obsahu, účelu a důvodu přijetí tohoto opatření odkazujeme na Finanční bulletin za měsíce listopad a prosinec 2013, část 2. (Kolektivní investování). Nová právní úprava nabyla účinnosti dne Bližší informace naleznete zde: 3. Bankovnictví a platební systémy Příručka pro hodnocení bezpečnosti placení prostřednictvím internetu V lednu vydala ECB příručku pro hodnocení bezpečnosti plateb prostřednictvím internetu. Cílem příručky je usnadnit dohledovým orgánům provádění efektivních a srovnatelných hodnocení bezpečnosti platebních transakcí prostřednictvím internetu. Doporučení má být implementováno do 1. února Zahájení veřejné konzultace o návrhu rámcového nařízení ECB o jednotném mechanismu dohledu Začátkem února zveřejnila ECB návrh rámcového nařízení týkající se SSM k veřejné diskusi. Návrh nařízení o rámci SSM stanoví pravidla v následujících oblastech: hodnocení významu banky s cílem stanovit, zda banka spadá pod přímý, či nepřímý dohled ECB, dohled ECB nad celým SSM, spolupráce mezi ECB a národními orgány dohledu s cílem zajistit hladké fungování SSM, jazykový režim různých procesů v rámci SSM, všeobecné zásady výkonu dohledu ECB, postupy související s mikroobezřetnostními a makroobezřetnostními úkoly SSM, organizace úzké spolupráce se státy, jejichž měnou není euro, správní sankce za porušení příslušného právního předpisu. V souladu s nařízením o zřízení SSM bude konečné znění nařízení ECB o rámci SSM zveřejněno do 4. května Bližší informace naleznete zde: Rozhodnutí ECB o spolupráci s NOD členských států, jejichž měnou není euro v rámci bankovního dohledu ECB přijala v lednu rozhodnutí 4 o úzké spolupráci s národními orgány bankovního dohledu zúčastněných Právní aktuality Finanční trh a obchodní společnosti Bulletin leden & únor 2014 Strana 3 1 Opatření Národní banky Slovenska č. 2/2014 o náležitostech žádosti o schválení prospektu cenného papíru 2 Zákon č. 186/2009 Z. Z., o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene niektorých zákonov vo znení zákona č. 129/2010 Z. 3 Opatření Slovenské národní banky č. 1/2014, kterým se mění opatření Slovenské národní banky č. 6/2011 o náležitostech žádosti o udělení předchozího souhlasu České národní banky podle zákona o kolektivním investování 4 Rozhodnutí ECB/2014/5

4 členských států SSM, jejichž měnou není euro. Toto rozhodnutí stanovuje: a) postup, který musí členské státy, jejichž měnou není euro, dodržet při navázání úzké spolupráce s ECB, b) způsob hodnocení takovýchto žádostí na straně ECB a c) způsob rozhodování o navázání úzké spolupráce s jednotlivými členskými státy a příslušnými NOD. Rozhodnutí dále upravuje postup v případě pozastavení nebo ukončení úzké spolupráce. Bližší informace naleznete zde: Stanovisko ECB k návrhu směrnice o elektronických platbách V únoru ECB zveřejnila stanovisko k návrhu směrnice upravující evropský trh pro elektronické platby, ECB plně podporuje cíle a obsah navrhované směrnice, a to zejména návrh na rozšíření seznamu služeb, které zahrnují počáteční platební služby a informace o službách týkajících se bankovního účtu. Mj. navrhuje zvýšení bezpečnosti iniciace plateb zahájení a podrobnější informace o účtu. Dále navrhuje vytvoření společného evropského standardu pro bezpečné způsoby ověřování identity uživatelů platebních služeb. Bližší informace naleznete zde: Stanovisko ECB k návrhu nařízení o odložení data přechodu na systém SEPA ECB vydala stanovisko k návrhu nařízení, kterým se mění nařízení (EU) č.260/2012 (dále jen,,nařízení ), pokud jde o přechod na úhrady a inkasa prováděné v rámci SEPA. Evropská komise předložila v lednu návrh na dodatečné přechodné období v délce 6 měsíců, které má umožnit bankám a jiným poskytovatelům platebních služeb zpracovávat platby, které nejsou v souladu s Nařízením až do 1. srpna 2014: Původní termín byl 1. února Bližší informace naleznete zde: Stanovisko ECB k návrhu nařízení o mezibankovních poplatcích Navrhované nařízení týkající se mezibankovních poplatků za platební transakce založené na kartách stanovuje jednotné technické a obchodní požadavky pro transakce platební kartou provedené v rámci Evropské unie. Mj. stanoví limit pro mezibankovní poplatky pro transakce debetní kartou spotřebitele ne více než 0,20 % z hodnoty transakce a pro platby spotřebitelskými kreditními kartami ne více než 0,30 % z hodnoty transakce, které se budou vztahovat na vnitrostátní nebo přeshraniční transakce. Druhá část navrhovaného nařízení stanoví obchodní pravidla a další technické požadavky, které se budou vztahovat na všechny kategorie kartových plateb. Bližší informace naleznete zde: Stanovisko ECB k novele směrnice o platebních službách na vnitřním trhu ECB podporuje navrhované změny, zejména s důrazem zvýšení bezpečnosti platebních služeb, pokrytí nových typů platebních služeb a jejich poskytovatelů a zvýšení ochrany spotřebitelů. Bližší informace naleznete zde: RTN ke kapitálovým požadavkům pro členy vypořádacích systémů EBA zahájila konzultaci návrhu RTN ke stanovení maržových požadavků pro členy vypořádacích systémů, které mohou použít pro výpočet svých kapitálových požadavků pro expozice vůči klientům. Kapitálové požadavky preferují uzavírání derivátů vypořádaných prostřednictvím ústřední protistrany oproti derivátům, které takto vypořádány nejsou. Vydání směrnice o úvěrech na bydlení Počátkem února byla přijata směrnice 2014/17/EU o hypotečním úvěru na nemovitosti určené k bydlení. Cílem této směrnice je vytvořit trh s hypotečními úvěry v celé Unii s vysokou úrovní ochrany spotřebitele. Členské státy budou muset transponovat její ustanovení do svého vnitrostátního práva do března Směrnice obsahuje požadavky na informace pro spotřebitele, povinnost posouzení úvěruschopnosti spotřebitele, předčasné splacení, pravidla pro úvěry v cizích měnách či požadavky na regulaci zprostředkovatelů a nebankovních poskytovatelů úvěrů na bydlení. Podrobně k tématu viz speciální bulletin BBH, který je dostupný zde: Standard pro elektronickou fakturaci bank Česká bankovní asociace spolu s ICT Unií připravuje standard B2C-ISDOC pro zlepšení tuzemského elektronického fakturačního procesu. Standard usnadňuje a sjednocuje postupy při zasílání elektronických faktur klientům přímo do elektronického bankovnictví. Ti údaje na faktuře zkontrolují a mohou ihned odeslat on-line platební příkaz k jejímu proplacení. ČBA tímto krokem zjednoduší fakturaci a pomůže klientůmspotřebitelům eliminovat chyby při zadávání plateb. Jedním z cílů České bankovní asociace ve vztahu k podnikatelskému sektoru je usnadnění a rozšíření elektronické fakturace mezi výstavci dokumentů a jejich zákazníky, klienty elektronického bankovnictví. Standard pro elektronickou fakturaci ČBA také zajistí jednotný otevřený přístup všem účastníkům trhu v oblasti elektronické fakturace. Praktické využití standardu spočívá především v přenosu platebních údajů bez zásahu lidského faktoru a jejich doručení do elektronického bankovnictví prostřednictvím elektronických faktur. Klient po přihlášení do elektronického bankovnictví pouze zkontroluje předvyplněné údaje a automaticky vygenerovaný platební příkaz odešle ke zpracování standardním procesem autorizace platby. Bližší informace naleznete zde: https://www.czech-ba.cz Návrh zákona o změně zákona o platebních službách 5 Návrh zákona je reakcí na neustálý rozvoj finančního trhu, na kterém je spotřebitel vůči subjektům finančního trhu ve slabším postavení. Pro zajištění zlepšení postavení spotřebitele na finančním trhu se návrh zákona zaměřuje na několik opatření, která především zvyšují transparentnost a srovnatelnost poplatků na finančním trhu. 5 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 492/2009 Z.z., o platebních službách a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů Právní aktuality Finanční trh a obchodní společnosti Bulletin leden & únor 2014 Strana 4

5 Jedním ze záměrů navrhovaného zákona je zprostředkování informací pro spotřebitele v jednoduché a dostupné formě prostřednictvím zasílání měsíčního, případně ročního výpisu poplatků, který byl veden v účetnictví poskytovatele platebních služeb vůči spotřebiteli, a zavést povinnost poskytovatelů platebních služeb zveřejnit ceník pro spotřebitele a zveřejňovat jeho změny v rozsahu posledních tří změn. Druhá oblast navrhované úpravy stanoví pravidla pro přesun platebního účtu, kterým budou vázáni všichni poskytovatelé platebních služeb na území Slovenské republiky. Určení závazného postupu pro přesun platebního účtu má uvedený proces zjednodušit, podpořit mobilitu spotřebitelů a zvýšit jejich zájem o informace k jednotlivým platebním účtům. Přijetí těchto opatření má nepřímo potenciál zlepšit obchodní příležitosti pro poskytovatele platebních služeb a současně zvýšit konkurenceschopnost jednotlivých poskytovatelů platebních služeb. V souvislosti s přesunem platebního účtu zároveň zavádí bezplatnost vypovězení rámcové smlouvy bez výjimky. Účinnost nové právní úpravy je navrhována na Bližší informace naleznete zde: 4. Pojišťovnictví a penzijní fondy Pojistné smlouvy v EU Analýza zpracovaná pro Komisi, která zkoumala překážky pro přeshraniční obchod v oblasti pojistného práva, identifikuje řadu překážek pro přeshraniční poskytování pojistných produktů. V současné době občan, který se přestěhuje za prací do jiné země EU, může být nucen uzavřít nové povinné ručení na své auto nebo může mít problémy s uznáním svých práv podle soukromého penzijního plánu, pokud byl tento plán uzavřen v zemi, odkud pochází. Podobně mohou být podniky s pobočkami v několika zemích EU nuceny uzavírat v každé zemi samostatnou pojistnou smlouvu za různých podmínek místo jedné smlouvy pro veškeré své podnikání. Na základě analýzy Komise připraví návrh možných řešení, která by vedla k harmonizaci pojistných smluv v EU. Požadavky ČNB na distribuční kanály V lednu zveřejnila ČNB dohledový benchmark specifikující požadavky k řízení a kontrole kvality činnosti distribuční sítě pojišťovny. ČNB požaduje, aby pojišťovna sítě nastavila adekvátní vnitřní kontrolní mechanismy pro dohled nad distribučními sítěmi. Cílem opatření je minimalizovat případy, kdy nekvalitní, neetická či dokonce nezákonná činnost distributorů a případné neplnění smluvních závazků či jednání v rozporu s vnitřními předpisy pojišťovny může vést k významným finančním ztrátám na straně pojišťovny a k ohrožení, snížení či ztrátě reputace pojišťovny u klientů či zájemců o pojištění. ČNB mj. specifikuje požadavky na smlouvu mezi pojišťovnou a distributory, nastavení dostatečných kontrolních opatření. Dále specifikuje některé požadavky na odměňování distributorů včetně rozložení výplaty provize v čase, na systém řešení stížností klientů a přijímání opatření k nápravě. Pojišťovna je dále povinna poskytnout distributorům dostatečné informace o nabízených produktech a proškolit osoby vykonávající distribuci tak, aby nabízení pojistných produktů zákazníkům bylo dostatečně kvalitní. ČNB dále specifikuje konkrétní požadavky na nastavení a kontrolu činnosti externí a interní distribuční sítě tak, aby byly vytvořeny předpoklady pro dostatečnou kvalitu distribuce. Bližší informace naleznete zde: Návrh opatření NBS o způsobu prokazování splnění podmínek pro povolení vzniku a činnosti doplňkové důchodové společnosti Dne vstoupila v platnost většina ustanovení zákona č. 318/2013 Z.z., na jehož základě došlo k poměrně rozsáhlé novelizaci zákona č. 650/2004 Z.z., o doplňkovém důchodovém spoření a o změně některých zákonů ve znění zákona č. 318/2013 Z.z. (dále jen zákon o doplňkovém důchodovém spoření"), včetně jeho ustanovení týkajících se udělení povolení na vznik a činnost doplňkové důchodové společnosti. Účelem návrhu opatření je stanovit, konkretizovat a ve výše zmíněném kontextu revidovaných změn aktualizovat způsob prokazování splnění podmínek pro udělení povolení ve smyslu zákona o doplňkovém důchodovém spoření. Návrh opatření věcně vychází z vyhlášky Národní banky Slovenska č. 161/2012 Z.z., o způsobu prokazování splnění podmínek pro povolení vzniku a činnosti doplňkové důchodové společnosti. Do návrhu opatření bylo však oproti textu vyhlášky č. 161/2012 Z.z. zapracováno několik věcných, formálně terminologických a legislativně- technických změn, a to jak v návaznosti na výše popsané Pozměňující změny, které byly provedeny v zákoně o doplňkovém důchodovém spoření, tak i v zájmu zohlednění zkušeností odborných útvarů NBS z dosavadní aplikační praxe v předmětné oblasti. Návrhem opatření zároveň dochází ke zrušení vyhlášky č.161/2012z.z. Účinnost nové právní úpravy je navrhována na Bližší informace naleznete zde: Návrh opatření NBS o náležitostech žádosti o udělení předchozího souhlasu NBS podle zákona o doplňkovém důchodovém spoření 6 Na základě výše uvedené novelizace zákona o doplňkovém důchodovém spoření účinné ode dne (zákon č. 318 / 2013 Z.z.) došlo kromě ustanovení týkajících se udělení povolení na vznik a činnost doplňkové důchodové společnosti také k novelizaci ustanovení zákona o doplňkovém důchodovém spoření týkajících se udělení předchozího souhlasu NBS. Účelem návrhu opatření je stanovit, konkretizovat a v kontextu výše zmíněných revidovaných změn aktualizovat náležitosti žádosti o udělení předchozího souhlasu NBS ve smyslu zákona o doplňkovém důchodovém spoření. Návrh opatření 6 Návrh opatření Národní banky Slovenska o náležitostech žádosti o udělení předchozího souhlasu České národní banky podle zákona o doplňkovém důchodovém spoření a o změně některých zákonů Právní aktuality Finanční trh a obchodní společnosti Bulletin leden & únor 2014 Strana 5

6 věcně vychází z vyhlášky NBS č. 179/2012 Z.z., o náležitostech žádosti o udělení předchozího souhlasu NBS podle zákona o doplňkovém důchodovém spoření. Do návrhu opatření bylo však oproti textu vyhlášky č. 179/2012 Z.z. zapracováno několik věcných, formálně terminologických a legislativně- technických změn, a to jak v návaznosti na výše popsané Pozměňující změny, které byly provedeny v zákoně o doplňkovém důchodovém spoření, tak i v zájmu zohlednění zkušeností odborných útvarů NBS z dosavadní aplikační praxe v předmětné oblasti. Návrhem opatření zároveň dochází ke zrušení vyhlášky č. 179/2012 Z.z. Účinnost nové právní úpravy je navrhována na Bližší informace naleznete zde: Návrh opatření NBS o vlastních zdrojích finančního konglomerátu a metodách výpočtu dostatečné výšky vlastních zdrojů na úrovni finančního konglomerátu podle zákona o pojišťovnictví Účelem předmětného návrhu opatření je stanovit metodiku výpočtu dostatečné výšky vlastních zdrojů, koncentrace rizik a angažovanosti na úrovni finančního konglomerátu podle zákona č. 8 / 2008 Z.z., o pojišťovnictví a o změně některých zákonů, a také stanovit obsah, vzor, způsob a termíny předkládání hlášení o dostatečné výši vlastních zdrojů, o koncentraci rizik a o významných vnitroskupinových obchodech finančního konglomerátu. Opatření bylo připraveno tak, aby regulace finančních konglomerátů, jejichž činnosti jsou soustředěny v odvětví pojišťovnictví, byla v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2002/87/ES ze dne 16. prosince 2002 o doplňkovém dozoru nad úvěrovými institucemi, pojišťovnami a investičními podniky ve finančním konglomerátu. Účinnost nové právní úpravy je navrhována na Bližší informace naleznete zde: Opatření Ministerstva práce, sociálních věcí a rodiny Slovenské republiky 7 Ve smyslu předmětného opatření se klíčové informace o subvencovaném doplňkovém důchodovém fondu poskytují v listinné podobě a elektronicky na webovém sídle doplňkové důchodové společnosti. Opatření v této souvislosti blíže vymezuje také obsah, strukturu, formu a podmínky ohledně informací o výkonnosti příspěvkového penzijního fondu. Aktualizace klíčových informací se ve smyslu předmětného opatření uskuteční vždy po změně jakýchkoli údajů, které jsou obsahem klíčových informací, přičemž aktualizované klíčové informace budou zveřejňovány bez zbytečného odkladu. Nová právní úprava nabyla účinnosti dne Bližší informace naleznete zde: 5. Regulace finančního trhu Rada schválila posílení systému pojištění vkladů v EU Rada podpořila revizi systému pojištění vkladů (Deposit Guarantee Schemes, DGS) v členských státech. Hlavní cílem směrnice je zlepšit ochranu vkladů do výše 100 tisíc. Největší změny od původního návrhu se týkají pay-out (vyplácení vkladů), jehož lhůta bude od roku 2024 stanovena na 7 pracovních dnů, přičemž bude docházet k postupnému snižování z dnešních 20 pracovních dnů. Formální schválení ze strany Rady je očekáváno v březnu, po něm má EP učinit stejný krok (ve druhém čtení) na dubnovém zasedání pléna EP. Bližší informace naleznete zde: EP a Rada dosáhly dohody o změně stávající účetní legislativy Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS, pokud jde o zveřejňování nefinančních informací a informací týkajících se rozmanitosti některými velkými společnostmi a skupinami. Dohoda stanovuje, že pravidla se budou týkat pouze některých velkých firem s více než 500 zaměstnanci. Velké subjekty veřejného zájmu přesahující stanovenou mez budou muset ve svých zprávách zveřejňovat relevantní a užitečné informace z environmentální a sociální oblasti. Zahrnuje společnosti, které jsou kótovány na burze stejně jako některé z těch, které kótovány nejsou. Celkový rozsah zahrnuje asi 6 tis. společností v celé EU. Snahou je administrativní zátěž omezit na minimum. Firmy budou mít povinnost zveřejňovat stručné a užitečné informace potřebné pro pochopení jejich vývoje, výkonnosti, postavení a vlivu. Bližší informace naleznete zde: ec.europa.eu EU připravuje strukturální reformu bankovního sektoru Komise navrhla nová pravidla, která mají zabránit největším bankám s nejsložitější strukturou provádět riskantní obchodování na vlastní účet. Návrh se týká pouze největších a nejsložitějších bankovních domů v EU, které mají významné obchodní aktivity. Zakazuje bankám obchodování na vlastní účet s finančními nástroji a komoditami (tedy výhradně za účelem dosažení zisku pro banky), které je spojeno s mnoha riziky, ale nepřináší žádné hmatatelné výhody pro klienty banky nebo širší ekonomiku. Zákaz obchodování na vlastní účet by měl být platný od Bližší informace naleznete zde: ec.europa.eu Právní aktuality Finanční trh a obchodní společnosti Bulletin leden & únor 2014 Strana 6 7 Opatření Ministerstva práce, sociálních věcí a rodiny Slovenské republiky, kterým se stanoví obsah, struktura, forma, podmínky a způsob průběžné aktualizace a lhůty pro zveřejnění klíčových informací o subvencovaném doplňkovém důchodovém fondu Stanovisko ČNB k nutnosti zřídit pobočku pro poskytování služeb v ČR ČNB publikovala v únoru aktualizované stanovisko k případům, kdy je nezbytné zřídit pobočku pro poskytování finančních služeb na území ČR.

7 Stanovisko vymezuje základní kritéria pro určení, zda je finanční služba poskytována na území ČR, zda je možno službu poskytovatele na základě volného pohybu služeb nebo je nutno zřídit pobočku. Stanovisko dále uvádí demonstrativně konkrétní příklady situací, kdy je nutno pobočku v ČR zřídit, a kdy nikoliv. Bližší informace naleznete zde: Opatření NBS, kterým se zrušuje opatření NBS, kterým se stanoví postup devizových míst při uskutečňování plateb do zahraničí, ze zahraničí a vůči cizozemcům 8 Pro vymezení obsahu, účelu a důvodu přijetí tohoto opatření odkazujeme na Finanční bulletin za měsíce listopad a prosinec 2013, část 5. (Regulace finančního trhu). Nová právní úprava nabude účinnosti dne Bližší informace naleznete zde: Návrh opatření NBS o předkládání výkazů, hlášení a jiných zpráv obchodníky s cennými papíry a pobočkami zahraničních obchodníků s cennými papíry pro účely dohledu V návaznosti na PTN k CRR k výkazům, které budou finanční instituce (banky a obchodníci s cennými papíry) předkládat národním orgánům dohledu, došlo k významným změnám ve vykazování subjektů poskytujících bankovní a investiční služby. NBS tak zruší pravidla pro plnění informační povinnosti podle předchozí právní úpravy a zavádí nová metodická pravidla navazující na PTN pro předkládání výkazů, hlášení a jiných zpráv obchodníky s cennými papíry a pobočkami zahraničních obchodníků s cennými papíry pro účely provádění dohledu. Účinnost nové právní úpravy je od Bližší informace naleznete zde: Návrh opatření NBS o předkládání výkazů, hlášení a jiných zpráv bankami a pobočkami zahraničních bank pro účely dohledu Návrh dotčeného opatření souvisí se změnami zákona č. 483/2001 Z.z, o bankách a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, vyplývajícími z nařízení CRR a navazující PTN upravující oznamovací povinnosti subjektů finančního trhu (i) FINREP (pro oblast finančního výkaznictví) a (ii) COREP (pro oblast společného výkaznictví). Cílem opatření je zajišťování údajů pro NBS k výkonu dohledu nad bankami a pobočkami zahraničních bank prostřednictvím vzorů výkazů. Nejdůležitější změnou je vypuštění finančních dat pro dohled na konsolidovaném základě a pro sledování dodržování pravidel obezřetného podnikání. NBS bude nadále požadovat přípravu a předkládání finančních výkazů od bank na individuálním základě a od poboček zahraničních bank, včetně údajů o odměňování pro účely celoevropského požadavku stanoveného od EBA a některé výkazy související s činností banky jako obchodníka s cennými papíry. Až do vstupu v platnost jednotného vykazování likvidity na základě nařízení CRR (2018), bude NBS vyžadovat prokazování plnění povinnosti v oblasti likvidity na národní úrovni včetně hodnoty ukazatele krytí likvidity. Účinnost nové právní úpravy je Bližší informace naleznete zde: Návrh opatření NBS o předkládání výkazů 9 Cílem navrhovaného opatření je stanovit zejména konkrétní způsob předkládání výkazů a hlášení podle PTN a některé podrobnosti výkazů a hlášení. Účinnost nové právní úpravy je navrhována na Bližší informace naleznete zde: 6. Obchodní společnosti a související otázky Zveřejňování nefinančních informací velkými společnostmi Na počátku roku bylo dosaženo politické shody mezi EP a Radou ohledně nové směrnice o zveřejňování nefinančních informací a informací týkajících se rozmanitosti některými velkými společnostmi a skupinami. Tato směrnice zvyšuje transparentnost některých velkých firem ohledně jejich aktivit v oblasti sociální a životního prostředí. Cílem je podpořit aktivity obchodních společností v oblasti životního prostředí a v oblasti sociální, a tím přispívat k dlouhodobému hospodářskému růstu a zaměstnanosti. Dotčené společnosti budou zveřejňovat informace o své strategii a výsledcích, pokud jde o záležitosti v oblasti životního prostředí, sociálních a zaměstnaneckých otázkách a souvisejících aspektech, o dodržování lidských práv, boje proti korupci a úplatkářství, problémy a dodržování politiky rozmanitosti v orgánech těchto společností. Reforma veřejných zakázek V únoru byla přijata změna směrnic upravující veřejné zakázky v řadě oblastí hospodářství. 10 Členské státy musí do dubna 2016 promítnout nová pravidla do vnitrostátních právních předpisů, u elektronického zadávání veřejných zakázek je termín září Změnou je opuštění hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové ceny jako hlavního kritéria pro hodnocení. Zadavatelům nová směrnice umožní klást větší důraz na kvalitu, výhody v oblasti životního prostředí, sociální aspekty, inovace a celkovou ekonomickou výhodnost nabídek. Tato změna si slibuje zavedení většího počtu hodnotících kritérií a rozdělení váhy s menším příklonem k výši nabídkové ceny. Mělo by 9 Návrh opatření NBS o předkládání výkazů 9 bankami, pobočkami zahraničních bank, obchodníky s cennými papíry a pobočkami zahraničních obchodníků s cennými papíry za účelem zajištění shromažďování údajů podle zvláštního předpisu Právní aktuality Finanční trh a obchodní společnosti Bulletin leden & únor 2014 Strana 7 8 Opatření NBS č. 3/2014, kterým se zrušuje opatření České národní banky č. 1/2000, kterým se stanoví postup devizových míst při uskutečňování plateb do zahraničí, ze zahraničí a vůči cizozemcům 10 Jedná se o revizi směrnic 2004/17/ES (zadávání veřejných zakázek v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb) a 2004/18/ES (veřejné zakázky na stavební práce, dodávky a služby). Dále o přijetí směrnice o koncesních smlouvách.

8 se tak docílit kvality služeb, která je poskytována v soukromých zakázkách. Druhou změnou je možnost dělit veřejné zakázky na menší celky. Tato změna by měla prospět především malým a středním podnikům. Členské státy jsou povinny směrnici implementovat do dvou let. Bližší informace naleznete zde: Rekodifikace a nový režim pro podnikatele Spolu s novým občanským zákoníkem (NOZ) nabyl účinnosti zákon o obchodních společnostech a družstvech (ZOK), který zcela nahrazuje právní úpravu obchodních společností původně obsaženou v zák. 513/1991 Sb., obchodním zákoníku (dále jen "ObchZ"). Rekodifikace přinesla řadu změn i v oblasti finančního trhu. Mj. změna režimu dědictví stavebního spoření. Předmětem dědění bude zůstatek stavebního spoření, přičemž ve smlouvě nebude možné pokračovat. V pojištění se bude jiným způsobem zohledňovat nehmotná újma. Nový občanský zákoník upřednostňuje satisfakci v penězích, a to i tam, kde dosud stačila omluva. Novinkou jsou i definice pojmů pojištěný a pojistný zájem. Podle nového zákoníku jde u pojištěného o osobu, na jejíž život, zdraví, majetek nebo odpovědnost či jinou hodnotu pojistného zájmu se pojištění vztahuje. U bankovních služeb NOZ přináší řadu změn v kontraktačním procesu, v některých náležitostech smluv či v přísnějším požadavku na srozumitelnost a jednoznačnost, zejména ve vztahu ke spotřebitelům a slabším smluvním stranám. Bližší informace naleznete zde: obcanskyzakonik.justice.cz Obchodní rejstřík od ledna 2014 V návaznosti na NOZ upravuje zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, vedení veřejných rejstříků včetně obchodního rejstříku. Pro podání na OR jsou k dispozici elektronické formuláře dostupné na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti, které rovněž připravilo příslušné metodické materiály: Formuláře zohledňují možnost zápisu nových právních forem a dalších skutečností dle nové legislativy. Návrhy lze podat v listinné, nebo elektronické podobě, vždy však v podobě standardizovaného formuláře. Bližší informace naleznete zde: obcanskyzakonik.justice.cz povolení, licence, oprávnění apod. Účinnost nové právní úpravy je navrhována na Bližší informace naleznete zde: Právní aktuality Finanční trh a obchodní společnosti Bulletin leden & únor 2014 Strana 8 Návrh zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a o změně některých zákonů Zákon zavádí trestní odpovědnost právnických osob formou pravé trestní odpovědnosti, upravuje podmínky jejich trestní odpovědnosti, druhy trestů a ochranná opatření ukládaná právnickým osobám a postup orgánů činných v trestním řízení a soudů. Dochází k novele mnoha zákonů - jde o předpisy trestního práva a obecně předpisy upravující postup státních orgánů při uplatňování trestní odpovědnosti, jakož i předpisy regulující vznik, změnu, zrušení a zánik různých typů právnických osob (obchodní společnosti, nadace, neziskové organizace, neinvestiční fondy atd.). V řadě zákonů se zavádí podmínka bezúhonnosti právnické osoby jako jedna z podmínek, která musí být splněna pro vydání

9 Advokátní kancelář BBH, advokátní kancelář, s.r.o. dlouhodobě poskytuje svým klientům právní poradenství v oblasti práva finančních trhů. V rámci svých služeb nabízí také základní informační servis o nejvýznamnějších aktualitách v oblasti regulace a práva finančního trhu. Bulletin BBH je určen pouze jako obecná informace o některých důležitých novinkách a událostech v oblasti finančních trhů a související právní problematice. Jeho obsah není právním poradenstvím ani doporučením k určitému postupu v konkrétní situaci. Pokud jsou uváděny odkazy na připravované právní předpisy či stanoviska příslušných orgánů, upozorňujeme na možnost dalších změn v těchto návrzích. Vždy prosím konzultujete oficiálně zveřejněné texty právních předpisů, stanovisek a dalších dokumentů, na které je v bulletinu odkazováno. V případě zájmu o další informace nebo o individuální poradenství nebo konzultaci nás neváhejte kontaktovat. Kontakty: Tomáš Sedláček, Partner, Zdeněk Husták, Of counsel, Adam Nečas, Of counsel, Právní aktuality Finanční trh a obchodní společnosti Bulletin leden & únor 2014 Strana 9 BBH, advokátní kancelář, s.r.o. Klimentská 1207/ Praha 1 IČ: DIČ: CZ Městský soud v Praze oddíl C, vl ID datové schránky: 5e2sxwg Tel.: Fax: Web:

Akční plán na rok 2010 s přesahem do roku 2011

Akční plán na rok 2010 s přesahem do roku 2011 Příloha k Rámcové politice Ministerstva financí pro oblast finančního trhu Akční plán na rok 2010 s přesahem do roku 2011 Realizace konkrétních opatření v rámci hlavních témat definovaných v části IV Rámcové

Více

Bulletin BBH: Novela zákona o bankách

Bulletin BBH: Novela zákona o bankách Bulletin BBH: Novela zákona o bankách červenec 2014 Obsah 1. Nové požadavky na kapitál 2 2. Správa a řízení společnosti (corporate governance) 3 3. Krizové řízení v bankovním sektoru 4 4. Pravomoci orgánů

Více

NOVINKY Z LEGISLATIVY NA FINANČNÍM TRHU. Jiří Beran, Ministerstvo financí Konference EFPA, 30. 9. 2015

NOVINKY Z LEGISLATIVY NA FINANČNÍM TRHU. Jiří Beran, Ministerstvo financí Konference EFPA, 30. 9. 2015 NOVINKY Z LEGISLATIVY NA FINANČNÍM TRHU Jiří Beran, Ministerstvo financí Konference EFPA, 30. 9. 2015 HORKÉ LEGISLATIVNÍ LÉTO 2015 návrh zákon o úvěru pro spotřebitele novela zákona o podnikání na kapitálovém

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Bankovní právo.

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Bankovní právo. Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Kurs,, je určen pro posluchače bakalářského studia na oboru Finance a finanční služby a jeho cílem je poskytnout studentům ucelený soubor poznatků o právní

Více

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010 Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty Univerzita Třetího věku Hradec Králové Říjen 2010 Úvěrové instituce Banky akciové společnosti oprávněné přijímat vklady, poskytovat úvěry

Více

o) schválení změny depozitáře, nebo

o) schválení změny depozitáře, nebo Strana 2618 Sbírka zákonů č. 248 / 2013 Částka 96 248 VYHLÁŠKA ze dne 24. července 2013, kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti,

Více

ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA)

ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) ODŮVODNĚNÍ vyhlášky č. 31/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů

Více

Seznam použitých zkratek... 11 Předmluva... 13

Seznam použitých zkratek... 11 Předmluva... 13 Obsah Seznam použitých zkratek... 11 Předmluva... 13 KAPITOLA I Banka jako podnikatel... 15 1 Pojem a prameny práva... 15 2 Bankovní licence... 17 3 Organizace banky... 19 4 Provozní požadavky... 23 A.

Více

MF poř. č. 9. Název legislativního úkolu MF -- 06.12 01.14 II.

MF poř. č. 9. Název legislativního úkolu MF -- 06.12 01.14 II. návrh věcného záměru zákona MF poř. č. 9 I. Název legislativního úkolu Zákon o některých podmínkách nabízení, zprostředkování a poskytování finančních služeb a o finančním poradenství (zákon o distribuci

Více

Bulletin BBH. EMIR - Nový režim pro deriváty základní přehled. duben 2013. Nařízení o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních

Bulletin BBH. EMIR - Nový režim pro deriváty základní přehled. duben 2013. Nařízení o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních Bulletin BBH EMIR - Nový režim pro deriváty základní přehled Nařízení o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů (EMIR) duben 2013 Právní aktuality EMIR Bulletin duben 2013

Více

Komerční bankovnictví v České republice

Komerční bankovnictví v České republice Vysoká škola ekonomická v Praze Komerční bankovnictví v České republice Stanislava Půlpánová 2007 Obsah Obsah Uvod 9 1. Finanční systém 11 1.1 Banky jako součást FSI 11 1.2 Regulace finančního systému

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita Právní aspekty podnikání pojišťoven Druhy pojištění Sociální pojištění Zdravotní pojištění Komerční pojištění Penzijní připojištění Účel pojištění Zmírnit nebo odstranit nepříznivé důsledky nahodilých

Více

o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů

o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů ODŮVODNĚNÍ VYHLÁŠKY ze dne o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů I. OBECNÁ ČÁST Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA)

Více

ZÁKON č.240 ze dne 3. července 2013 o investičních společnostech a investičních fondech. Martin Jonáš Jana Kubínová Martin Koudelka

ZÁKON č.240 ze dne 3. července 2013 o investičních společnostech a investičních fondech. Martin Jonáš Jana Kubínová Martin Koudelka ZÁKON č.240 ze dne 3. července 2013 o investičních společnostech a investičních fondech Martin Jonáš Jana Kubínová Martin Koudelka Základní informace Účinnost od 19. srpna 2013 Transpoziční charakter =>

Více

Srovnání požadavků na statut

Srovnání požadavků na statut Srovnání požadavků na statut (Vyhláška č. 246/2013 Sb. o statutu fondu kolektivního investování vs. Vyhláška č. 193/2011 Sb., o minimálních náležitostech statutu fondu kolektivního investování) původní

Více

BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY 2010-2013. 15.6.2012 Mezinárodní obchodní operace 1

BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY 2010-2013. 15.6.2012 Mezinárodní obchodní operace 1 BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY V Z D Ě L Á VA C Í M AT E R I Á L K E K U R Z U M E Z I N Á R O D N Í O B C H O D N Í O P E R A C E S L E Z S K Á U N I V E R Z I TA V O PAV Ě O K R E S N Í H O S P O D Á Ř S K Á KO

Více

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2015. o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2015. o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2015 o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona

Více

Penzijní reforma v České republice leden 2012

Penzijní reforma v České republice leden 2012 Bulletin BBH Penzijní reforma v České republice leden 2012 Obsah 1. Penzijní reforma - obecný přehled... 2 2. Důchodové spoření - nový druhý pilíř penzijního systému... 3 3. Doplňkové penzijní spoření

Více

MF poř. č. 16. Název legislativního úkolu. návrh zákona o kolektivním investování. Předpokládaný termín nabytí účinnosti

MF poř. č. 16. Název legislativního úkolu. návrh zákona o kolektivním investování. Předpokládaný termín nabytí účinnosti MF poř. č. 16 I. Název legislativního úkolu návrh zákona o kolektivním investování Předkladatel Spolupřed- kladatel 1 Stanovený termín předložení vládě Předpokládaný termín nabytí účinnosti MF -- 08.12

Více

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Vyhláška č. /2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 234/2009 Sb., o ochraně proti zneužívání trhu a transparenci, ve znění vyhlášky č. 191/2011 Sb. A. OBECNÁ ČÁST 1. Vysvětlení nezbytnosti přijaté

Více

Newsletter 2/2014 ÚNOR 2014

Newsletter 2/2014 ÚNOR 2014 Newsletter 2/2014 ÚNOR 2014 Obsah Zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2014... 3 NEWSLETTER 2/2014 2/6 Zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2014 Technická novela zákona o veřejných zakázkách a vliv nového

Více

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 12. ledna 2015

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 12. ledna 2015 Třídící znak 2 0 1 1 5 5 6 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 12. ledna 2015 k některým ustanovením zákona o bankách a zákona o spořitelních a úvěrních družstvech týkajícím se jednotné licence

Více

Příručka pro podnikání v roce 2010

Příručka pro podnikání v roce 2010 Příručka pro podnikání v roce 2010 Vydavatel: Hospodářská komora České republiky Aktuální elektronická forma publikace je k dispozici na http://www.komora.cz Copyright Hospodářská komora České republiky,

Více

Solvency II: nový právní režim pro pojišťovny

Solvency II: nový právní režim pro pojišťovny Bulletin BBH Právní aktuality Solvency II: nový právní režim pro pojišťovny březen 2015 Právní aktuality Solvency II Bulletin březen 2015 Strana 2 Obsah 1. Úvod... 2 2. Základní struktura Solvency II...

Více

Tzv. euronovela energetického zákona. Mgr. Antonín Panák Energetický regulační úřad

Tzv. euronovela energetického zákona. Mgr. Antonín Panák Energetický regulační úřad Tzv. euronovela energetického zákona Mgr. Antonín Panák Energetický regulační úřad Důvody připravované novely 1) implementace unijního práva - směrnice 2009/72/ES o společných pravidlech pro vnitřní trh

Více

Praktické otázky vyplývající ze vztahu ČNB k vybraným mezinárodním obchodním operacím

Praktické otázky vyplývající ze vztahu ČNB k vybraným mezinárodním obchodním operacím Praktické otázky vyplývající ze vztahu ČNB k vybraným mezinárodním obchodním operacím V Z D Ě L Á VA C Í M AT E R I Á L K E K U R Z U M E Z I N Á R O D N Í O B C H O D N Í O P E R A C E S L E Z S K Á U

Více

Program opatření k vyloučení diskriminačního chování a pravidel provozovatele distribuční soustavy pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím

Program opatření k vyloučení diskriminačního chování a pravidel provozovatele distribuční soustavy pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím k vyloučení diskriminačního chování a pravidel provozovatele distribuční soustavy pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem () Obsah 1. Úvod... 2 1.1. Účel programu opatření... 2 1.2. Právní

Více

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR PRÁVO (zkouška číslo 2) Cíl předmětu Získat základní informace o obsahu a rozsahu právního systému České republiky a oborech práva, které účetní při výkonu své praxe potřebuje s přihlédnutím k aktuálním

Více

Bankovní právo - 8. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D.,

Bankovní právo - 8. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Obsah: Základní informace o právní úpravě IS a IF, Investiční společnosti

Více

návrhu vyhlášky o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance

návrhu vyhlášky o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance ODŮVODNĚNÍ návrhu vyhlášky o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance I. OBECNÁ ČÁST 1. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejich hlavních principů Předkládaný

Více

Srovnání dopadů dle typu fondu

Srovnání dopadů dle typu fondu Srovnání dopadů dle typu fondu (Komparace hlavních institutů české regulace a regulace dle typu fondu) Fondy kolektivního investování Oprávněnost rozhodný limit n/a povinnost disponovat povolení bez ohledu

Více

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. b) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. /2013 Sb.

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. b) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. /2013 Sb. Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2013, o předkládání výkazů České národní bance statisticky významnými vykazujícími osobami pro účely sestavení statistiky platební bilance, investiční pozice a dluhové služby vůči

Více

3. investiční zprostředkovatel zprostředkovává s odbornou péčí uzavření smlouvy o poskytování investičních služeb nebo je pověřen třetí osobou

3. investiční zprostředkovatel zprostředkovává s odbornou péčí uzavření smlouvy o poskytování investičních služeb nebo je pověřen třetí osobou ODŮVODNĚNÍ vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 231/2009 Sb., o náležitostech a způsobu vedení deníku obchodníka s cennými papíry a náležitostech a způsobu vedení evidence investičního zprostředkovatele

Více

Ochrana spotřebitele na trhu

Ochrana spotřebitele na trhu Ochrana spotřebitele na trhu finančních služeb Ing. Dušan Hradil odbor Analýzy a rozvoj finančního trhu Ministerstvo financí ČR Evropské spotřebitelsk ebitelské centrum 20. června 2006 Obsah prezentace

Více

Úvod 1. Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3

Úvod 1. Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3 Úvod 1 Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3 1.1 Česká národní banka............................3 1.2 Obchodní banky.................................4 1.3 Česká bankovní asociace (ČBA)....................5

Více

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh)

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah tématu : 1. Cíle a důvody realizace důchodové reformy. 2. Státní důchod (I. pilíř). 3. Základní fakta a mechanismus fungování důchodové

Více

P Ř Í L O H A. Základní teze k prováděcím předpisům

P Ř Í L O H A. Základní teze k prováděcím předpisům P Ř Í L O H A Základní teze k prováděcím předpisům 1. Základní teze k připravovanému návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991

Více

Obecné pokyny pro používání identifikačních kódů právnických osob

Obecné pokyny pro používání identifikačních kódů právnických osob EIOPA(BoS(14(026 CS Obecné pokyny pro používání identifikačních kódů právnických osob EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Více

INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH

INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH 1. Údaje o Bance jako právnické osobě, která vykonává činnosti stanovené v licenci ČNB a základní informace související investičními službami poskytovanými

Více

VYHLÁŠKA. o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů

VYHLÁŠKA. o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů VYHLÁŠKA ze dne o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů Česká národní banka stanoví podle 32 odst. 2 a 45 odst. 2 zákona č. 190/2004

Více

Právní aktuality Čtvrtá AML směrnice březen 2015

Právní aktuality Čtvrtá AML směrnice březen 2015 Bulletin BBH Právní aktuality Čtvrtá AML směrnice březen 2015 Právní aktuality Čtvrtá AML směrnice Bulletin březen 2015 Strana 2 Obsah 1. Shrnutí... 2 2. Působnost nového režimu... 2 3. Politicky exponované

Více

Politika výkonu hlasovacích práv

Politika výkonu hlasovacích práv Politika výkonu hlasovacích práv Účinnost ke dni: 22.07.2014 ZFP Investments, investiční společnost, a.s., se sídlem Antala Staška 2027/79, Krč, 140 00 Praha 4, IČO 242 52 654, zapsaná v obchodním rejstříku,

Více

DU V OBLASTI KAPITÁLOVÉHO KAPITÁLO TRHU TRH

DU V OBLASTI KAPITÁLOVÉHO KAPITÁLO TRHU TRH ZÁKON O DOHLEDU V OBLASTI KAPITÁLOVÉHO TRHU 15/1998 Sb. PŮSOBNOST A PRAVOMOCI ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY V OBLASTI KAPITÁLOVÉHO TRHU Předmět úpravy Tento zákon upravuje působnost a pravomoci České národní banky

Více

každé osoby uvedené v tomto seznamu,.

každé osoby uvedené v tomto seznamu,. Strana 4562 Sbírka zákonů č. 344 / 2014 Částka 137 344 VYHLÁŠKA ze dne 19. prosince 2014, kterou se mění vyhláška č. 247/2013 Sb., o žádostech podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech

Více

Směrnice o platebních službách na vnitřním trhu

Směrnice o platebních službách na vnitřním trhu MINISTERSTVO FINANCÍ ČR ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA VÝSLEDEK VEŘEJNÉ KONZULTACE Směrnice o platebních službách na vnitřním trhu 1 VÝSLEDEK VEŘEJNÉ KONZULTACE Směrnice o platebních službách na vnitřním trhu Ministerstvo

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

Legislativa investičního bankovnictví

Legislativa investičního bankovnictví Legislativa investičního bankovnictví Vymezit investiční bankovnictví není úplně jednoduchou záležitostí. Existuje totiž několik pojetí definice investičního bankovnictví. Obecně lze ale říct, že investiční

Více

Název položky Banka Úvěrová instituce, která působí podle zákona č.21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.

Název položky Banka Úvěrová instituce, která působí podle zákona č.21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů. POPIS ČÍSELNÍKU : : 001 Výčet položek číselníku: Typy a třídy sledovaných objektů SUBJEKT Vybrané typy a třídy sledovaných objektů. Může zahrnovat i vybrané typy subjektů v ČR podle obecně závazných právních

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ NA FINANČNÍM TRHU. Ministerstvo financí ČR

MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ NA FINANČNÍM TRHU. Ministerstvo financí ČR SHRNUTÍ VÝSTUPŮ VEŘEJNÉ KONZULTACE MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ NA FINANČNÍM TRHU Ministerstvo financí ČR l i s t o p a d 2 0 0 8 1 M I N I S T E R S TVO FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY L E T E N S

Více

IZ GLOBAL MARKETS AS PRAVIDLA PRO ZVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ

IZ GLOBAL MARKETS AS PRAVIDLA PRO ZVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ IZ GLOBAL MARKETS AS PRAVIDLA PRO ZVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ V SOULADU S POŽADAVKY ČL. 142, ODST. 3 A 4 ČL. 150 VZHÁŠKY Č. 35 O KAPITÁLOVÉ PŘIMĚŘENOSTI A LIKVIDITĚ INVESTIČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ Tato pravidla

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

INFORMACE O SPOLEČNOSTI HV GROUP, S.R.O.

INFORMACE O SPOLEČNOSTI HV GROUP, S.R.O. INFORMACE O SPOLEČNOSTI HV GROUP, S.R.O. Vnitřní směrnice č. 3/2015 Určena: Vytvořil: Schválil: Pro zákazníky Zprostředkovatele Compliance Jednatelka společnosti Platnost od: 1. 2. 2015 Účinnost od: 1.

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 66-41-M/02 Obchodní akademie Školní

Více

IV. Mezinárodní konference EFPA ČR: Honorované poradenství výhoda pro poradce nebo pro klienta? Prováděcí předpisy k ZPKT/MiFID II, ZDP a ZÚS

IV. Mezinárodní konference EFPA ČR: Honorované poradenství výhoda pro poradce nebo pro klienta? Prováděcí předpisy k ZPKT/MiFID II, ZDP a ZÚS IV. Mezinárodní konference EFPA ČR: Honorované poradenství výhoda pro poradce nebo pro klienta? Prováděcí předpisy k ZPKT/MiFID II, ZDP a ZÚS JUDr. Dr. Vít Ossendorf, Ph.D., LL.M. ČNB 30. 9. 2015 Přehled

Více

návrhu vyhlášky o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance

návrhu vyhlášky o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance ODŮVODNĚNÍ návrhu vyhlášky o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance I. OBECNÁ ČÁST 1. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejich hlavních principů Předkládaný

Více

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů 1 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník - platnost od 22. 3. 2012, účinnost od 1. 1. 2014 Návrh zákona, kterým se mění některé

Více

KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ

KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 2 2. Kategorie zákazníků dle směrnice MIFID... 2 2.1 Neprofesionální zákazník... 2 2.2 Profesionální zákazník... 2 2.3 Způsobilá protistrana... 3 3.

Více

Nemovitostní fondy v roce 2009. www.apogeo.cz 1

Nemovitostní fondy v roce 2009. www.apogeo.cz 1 Nemovitostní fondy v roce 2009 www.apogeo.cz 1 Úvod / ZÁKON 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů (zákon č. 337/2005 Sb., zákon č. 57/2006 Sb., zákon č. 70/2006 Sb., zákon

Více

Finanční produkty a jejich využití v postproduktivním věku

Finanční produkty a jejich využití v postproduktivním věku Finanční produkty a jejich využití v postproduktivním věku Ing. Petr Šafránek Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců České republiky www.afiz.cz Listopad 2013 1 Finanční produkty lze

Více

Návrh Asociace pro kapitálový trh na zavedení Individuálního penzijního účtu (IPU)

Návrh Asociace pro kapitálový trh na zavedení Individuálního penzijního účtu (IPU) Návrh Asociace pro kapitálový trh na zavedení Individuálního penzijního účtu (IPU) Východiska Forma vytváření dlouhodobých rezerv s podporou státu Státní podpora je postavená na stejnou úroveň jako u soukromého

Více

Kategorizace zákazníků podle směrnice MiFID

Kategorizace zákazníků podle směrnice MiFID Kategorizace zákazníků podle směrnice MiFID Obsah 1. Úvodní ustanovení... 1 2. Kategorie zákazníků... 1 2.1 Neprofesionální zákazník... 1 2.2 Profesionální zákazník... 2 2.3 Způsobilá protistrana... 3

Více

PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ

PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ AKRO investiční společnost, a.s. Slunná 25 162 00 Praha 6 PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ AKRO investiční společnost, a.s., identifikační číslo 492 41 699, se sídlem Praha 6, Slunná 547/25 (dále jen společnost,

Více

Kategorizace zákazníků

Kategorizace zákazníků Kategorizace zákazníků Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 2 2. Kategorie zákazníků dle směrnice MIFID... 2 2.1 Neprofesionální zákazník... 2 2.2 Profesionální zákazník... 2 2.3 Způsobilá protistrana... 3 3.

Více

a) která je tuzemským investorem s přímou investicí v zahraničí a výše jeho podílu na podnikání zahraniční

a) která je tuzemským investorem s přímou investicí v zahraničí a výše jeho podílu na podnikání zahraniční Částka 91 Sbírka zákonů č. 235 / 2013 Strana 2203 235 VYHLÁŠKA ze dne 23. července 2013 o předkládání výkazů České národní bance statisticky významnými vykazujícími osobami pro účely sestavení statistiky

Více

Bulletin BBH. Právní aktuality - Finanční trh a obchodní společnosti. září & říjen 2014

Bulletin BBH. Právní aktuality - Finanční trh a obchodní společnosti. září & říjen 2014 Bulletin BBH Právní aktuality - Finanční trh a obchodní společnosti září & říjen 2014 Obsah 1. Investiční nástroje, komodity a trhy... 2 2. Kolektivní investování... 3 3. Bankovnictví a platební systémy.

Více

ZÁSADY ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

ZÁSADY ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ: 25677888 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5446 Tel: 224 116 702 Fax: 224 119 548 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Společnost ČSOB

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 19.9.2014,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 19.9.2014, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 19.9.2014 C(2014) 6515 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 19.9.2014, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/17/EU, pokud

Více

O - C O N S U L T s. r. o.

O - C O N S U L T s. r. o. IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ LIBERECKÉHO KRAJE 14. ZÁŘÍ 2013 - LIBEREC PREZENTACE SPOLEČNOSTI O - C O N S U L T s. r. o. 460 01 Liberec, Baarova 48/4 * auditorská činnost (tři auditoři), daňové poradenství (3

Více

Bulletin BBH. Právní aktuality Směrnice MiFID II a nařízení MiFIR

Bulletin BBH. Právní aktuality Směrnice MiFID II a nařízení MiFIR Bulletin BBH Právní aktuality Směrnice MiFID II a nařízení MiFIR Červen 2014 Obsah Shrnutí... 2 1. Působnost regulace MiFID II... 3 2. Podmínky po poskytování investičních služeb... 3 3. Regulované obchodní

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ Ing. Václav Zeman E-mail: zeman@fbm fbm.vutbr.cz 9. červenec 2007 Přednáška č. 1 Banka a její funkce ve finančním systému Obchodování s

Více

Předpisová základna pro Fondy kvalifikovaných investorů současnost x od července 2013

Předpisová základna pro Fondy kvalifikovaných investorů současnost x od července 2013 Bude depozitář přísnější??? Speciální fondy kvalifikovaných investorů činnosti depozitáře po zavedení nového zákona od července 2013 Eva Syková, manažerka oddělení Depozitářských služeb UniCredit Bank

Více

Platné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s

Platné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s Platné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění - 2-17 Limity

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia Název tématického celku: Aktuální změny právního prostředí provozování pojišťovací činnosti v České republice, v zemích evropského hospodářského

Více

Kurzové rozdíly a valutové pokladny

Kurzové rozdíly a valutové pokladny KURZOVÉ ROZDÍLY KUR str. 1 Kurzové rozdíly a valutové pokladny Právní úprava: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů zejména: 4 odst. 12 povinnost vést účetnictví v peněžních

Více

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů.

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů. Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru (pro všechny varianty poskytovaných zápůjček Novacredit) 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní

Více

Všeobecná pravidla pro poskytnutí dotace v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007-2013

Všeobecná pravidla pro poskytnutí dotace v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007-2013 Příloha č. 1 Všeobecná pravidla pro poskytnutí dotace v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007-2013 (dále jen Pravidla ) 1. Splnění účelu projektu Příjemce

Více

Informace k některým aspektům realizace projektů OP VK a změna příručky

Informace k některým aspektům realizace projektů OP VK a změna příručky Informace k některým aspektům realizace projektů OP VK a změna příručky Olga Kryštofová 22.1.2014 Osnova 1. Příručka pro příjemce verze 8 2. Vliv nového občanského zákoníku 89/2012 Sb na projekty OPVK.

Více

Přichází nová éra. Petr Jaroš 6. 9. 2011 / Mikulov Připraveno pro konferenci e-government 20:10

Přichází nová éra. Petr Jaroš 6. 9. 2011 / Mikulov Připraveno pro konferenci e-government 20:10 Přichází nová éra Petr Jaroš 6. 9. 2011 / Mikulov Připraveno pro konferenci e-government 20:10 Skupina ČSOB vedoucí hráč na trhu finančních služeb v České republice součást mezinárodní bankopojišťovací

Více

ZÁKON. ze dne 2. února 2006. o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ

ZÁKON. ze dne 2. února 2006. o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ 57 ZÁKON ze dne 2. února 2006 o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ Změna zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných

Více

Finanční právo. Přednáška. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 16. dubna 2014

Finanční právo. Přednáška. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 16. dubna 2014 Finanční právo Přednáška JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 16. dubna 2014 PRÁVO FINANČNÍHO TRHU Finanční trh Systém subjektů a vztahů mezi nimi, které umožňují shromažďování, soustřeďování (akumulace, agregace)

Více

Návrh. ZÁKON ze dne... 2016, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o úvěru pro spotřebitele

Návrh. ZÁKON ze dne... 2016, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o úvěru pro spotřebitele IIIb. Návrh ZÁKON ze dne... 2016, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o úvěru pro spotřebitele Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o České

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

MŽP poř. č. 2. Název legislativního úkolu

MŽP poř. č. 2. Název legislativního úkolu MŽP poř. č. 2 I. Název legislativního úkolu návrh zákona, kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů

Více

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava Čj.: MSK 55726/2012 Sp. zn.: Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Datum: KON/27349/20 ll/smy 113.1 V10 Mojmír

Více

> Výrazné zjednodušení pravidel pro obhospodařovatele neoprávněné přesáhnout rozhodný limit 100 mil. EUR, včetně samosprávných investičních fondů.

> Výrazné zjednodušení pravidel pro obhospodařovatele neoprávněné přesáhnout rozhodný limit 100 mil. EUR, včetně samosprávných investičních fondů. > Nové varianty a možnosti FKI pro investory nejen v ČR Pavel Doležal, AVANT investiční společnost, a.s. ZISIF přehled novinek > Výrazné zjednodušení pravidel pro obhospodařovatele neoprávněné přesáhnout

Více

Článek 1. Předmět a oblast působnosti

Článek 1. Předmět a oblast působnosti L 107/76 25.4.2015 ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2015/656 ze dne 4. února 2015 o podmínkách, za nichž mohou úvěrové instituce zahrnout mezitímní zisk nebo zisk ke konci roku do kmenového kapitálu

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolní Tošanovice, IČ 00576875 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolní Tošanovice, IČ 00576875 za rok 2014 Elektronický podpis - 16.3.2015 KUMSX01GYKXT Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Alexandra Klajmonová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor

Více

9. Přednáška Česká národní banka

9. Přednáška Česká národní banka 9. Přednáška Česká národní banka Česká národní banka ústřední banka České republiky, - zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance (novela č. 257/2004 Sb.). hlavní cíl CENOVÁ STABILITA, Další cíle: podpora

Více

Hlavní rysy y směrnice o energetické účinnosti

Hlavní rysy y směrnice o energetické účinnosti Hlavní rysy y směrnice o energetické účinnosti Mezinárodní konference CombinES komplexní renovace budov kombinace metody EPC s dotacemi na zateplení Městská knihovna v Praze, Mariánské nám. 1, Praha 1,

Více

Právní úprava cenných papírů. Tereza Hološková Michal Špicar Jan Tobolka

Právní úprava cenných papírů. Tereza Hološková Michal Špicar Jan Tobolka Právní úprava cenných papírů Tereza Hološková Michal Špicar Jan Tobolka DLUHOPIS Zákon č. 190/2004 Sb. o dluhopisech I. Část: základní ustanovení II. Část: zvláštní druhy dluhopisů III. Část: státní dozor

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 290 Sbírka zákonů č. 43 / 2013 43 ZÁKON ze dne 31. ledna 2013, kterým se mění zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

b) čtvrtletně apředkládá do 45 kalendářních dnů po

b) čtvrtletně apředkládá do 45 kalendářních dnů po Strana 7038 Sbírka zákonů č. 433 / 2009 433 VYHLÁŠKA ze dne 24. listopadu 2009 ozpůsobu předkládání, formě a náležitostech výkazů pojišťovny a zajišťovny Česká národní banka stanoví podle 136 odst. 1 písm.

Více

Úvěry na sezónní náklady Účelové podnikatelské provozní úvěry poskytnuté klientům na sezónní náklady. Zahrnují i provozní úvěry neziskovému sektoru.

Úvěry na sezónní náklady Účelové podnikatelské provozní úvěry poskytnuté klientům na sezónní náklady. Zahrnují i provozní úvěry neziskovému sektoru. : 30 POPIS ČÍSELNÍKU : Výčet položek číselníku: Typy úvěrů TYPUVERU Typy účelových a finančních úvěrů podle účelu použití úvěru nebo jeho charakteru. Doplňkově obsahuje účelovou kategorizaci uložených

Více

Prováděcí právní předpisy k zákonu o integrované prevenci - 2013. Ing. Jan Maršák, Ph.D. Seminář, Hradec Králové, 21.5.2013

Prováděcí právní předpisy k zákonu o integrované prevenci - 2013. Ing. Jan Maršák, Ph.D. Seminář, Hradec Králové, 21.5.2013 Prováděcí právní předpisy k zákonu o integrované prevenci - 2013 Ing. Jan Maršák, Ph.D. Seminář, Hradec Králové, 21.5.2013 Obsah prezentace Předchozí prováděcí předpisy k zákonu o integrované prevenci

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 15. SRPNA 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 15. SRPNA 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 15. SRPNA 2012 OBSAH Úvodní ustanovení 1 Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 2 Termínovaný vklad CREDITAS

Více

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2007

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2007 Zpráva o přijatých opatřeních a plnění programu opatření k vyloučení diskriminačního chování, pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem a opatření k zajištění organizačního a informačního

Více