ŠKOLNÍ ŘÁD. 1. Slovanské gymnázium a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Masná 700/13, Praha 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ ŘÁD. 1. Slovanské gymnázium a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Masná 700/13, 110 00 Praha 1"

Transkript

1 ŠKOLNÍ ŘÁD 1. Slovanské gymnázium a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Masná 700/13, Praha 1 Tento školní řád byl vytvořen v souladu s platnou legislativou a vychází především: ze zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším a jiným vzděláním ze zákona č. 563 / 2004 Sb. o pedagogických pracovnících ze zákona č. 106 /1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, vč. následných úprav a změn ze zákona č. 101 / 2000 Sb. o ochraně osobních údajů z vyhlášky MŠMT ČR č. 13 / 2005 o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři Organizační ustanovení 1. Školní budova gymnázia se v pracovní dny otevírá v 7 hodin a uzavírá v 17 hodin, v pátek a v sobotu podle rozvrhu dálkového studia. Žák je povinen zaujmout své místo 5 min před zahájením výuky. Po skončení výuky provede úklid svého místa podle pokynů pedagoga. 2. Všechny návštěvy mají povinnost se hlásit v na studijním oddělení školy. 3. Systém výuky se stanoví následovně: 4. Vyučovací hodina trvá 45 minut, 5. Zahájení a ukončení vyučovací hodiny stanoví vyučující. 6. Přestávky mezi vyučováním jsou 10 minut, dopoledne jednu přestávka v délce 20 minut a od 11:50 jsou přestávky v délce 5 minut. 7. Ve škole je otevřen studentský klub od 7 hodin do 17 hodin. Práva a povinnosti školy 1. Škola zajišťuje odpovídající kvalitu výuky a výchovy v souladu se Školským zákonem. 2. Škola odpovídá za pořádek ve škole a zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech. 3. K tomu provede poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochraně prostřednictvím třídních učitelů na začátku školního roku, nebo při nástupu žáka do školy. Učitelé k tomu využijí hodiny předmětů tělesná výchova, na výletech, exkurzích a akcích mimo školu. 4. Třídní učitelé stanoví žákům trasy, po kterých mají přecházet, pokud část výuky bude

2 prováděna mimo budovu školy. Pro případ úrazu žáka během přecházení na jiné místo výuky bude nedodržení trasy považováno za vzdálení se z účasti na školní výuce. 5. Škola je povinna vést evidenci úrazů žáků, k nimž došlo během vyučování nebo při činnostech organizovaných školou. 6. Škola zajišťuje ochranu žáků před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace rasové i jiné, šikanování, nepřátelství nebo násilí. 7. Škola projedná a řeší návrhy a připomínky žáků a jejich zákonných zástupců v přiměřené době, stížnosti v zákonné lhůtě. 8. Škola projednává a uděluje výchovná opatření (pochvaly, kázeňská opatření). 9. Ředitel školy může na návrh pedagoga nebo pedagogické rady předepsat žákovi povinnost podrobit se doplňkovým zkouškám, a to v případě, pokud žákova absence v jednotlivých předmětech činí více než 30 % z odučených hodin klasifikačního období, nebo pokud získal pouze 50 % požadovaných známek. Žák nemůže opakovat ročník z prospěchových důvodů, mimo zvlášť odůvodněné případy, o kterých rozhoduje ředitel školy (např. dlouhodobá nemoc nebo dlouhodobá jazyková stáž v zahraničí). 10. Žákovi, který neplní povinnou školní docházku, může být ukončeno studium a. v případě neplnění studijních povinností b. v případě nedodržení podmínek smlouvy (zejména nezaplacení školného) c. v případě opakovaného porušování školního řádu d. v případě neomluvené absence delší než 5 vyučovacích dnů. 11. Žák, který neplní povinnou školní docházku, může být podmíněně vyloučen nebo vyloučen v případech uvedených v 31 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon), zejména za hrubé slovní a fyzické útoky vůči pracovníkům školy nebo školského zařízení o podmíněném vyloučení a vyloučení rozhoduje ředitel školy a informuje o něm zletilého žáka, zákonného zástupce nezletilého žáka a pedagogickou radu. 12. Škola vede o každém žákovi katalogový list, který obsahuje: jméno, příjmení, r.č., státní příslušnost, místo trvalého pobytu, kontaktní adresu zákonných zástupců a žáků, jméno a kontakt na ošetřujícího lékaře, zdravotní pojišťovnu. Práva žáků a jejich zákonných zástupců 1. Žák a jeho zákonný zástupce jsou oprávnění požadovat odpovídající úroveň a kvalitu vzdělávání a mají právo na veškeré dostupné informace o vzdělávání na škole. 2. Žák má právo obracet se na třídního učitele nebo přímo na vedení školy se svými připomínkami, návrhy a stížnostmi (hodnocení výsledků vzdělávání žáků, aj.). Na žádost žáka je možno přizvat na jednání jeho zákonného zástupce. 3. Žák má právo vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí jeho vzdělávání, přičemž jeho vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jeho věku a stupni vývoje. 4. Žák t má právo znát svou klasifikaci a její zdůvodnění v jednotlivých předmětech. 5. Žák má právo účastnit se mimoškolních akcí školy, školních zájezdů, besed, exkurzí atd. 6. Žák má právo požádat učitele o vysvětlení, konzultaci nebo radu při řešení jakéhokoli problému (studijního, osobního). 7. Žáci mají právo volit a být voleni do Školního parlamentu. Tito zástupci musí být zletilí. Mají právo upozorňovat na jakékoliv nedostatky, se kterými se v průběhu výuky setkali, dávat náměty a spolupodílet se na výuce a mimoškolních akcích školy. 8. Žák může na základě žádosti přerušit studium nejdéle na dva roky, o přerušení rozhodne ředitel školy. Žádost podává písemně zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka. 9. Žák má právo na pitný režim i během vyučovacích hodin. 10. Žák má právo využívat Studentský klub v době přestávek, volné hodiny nebo po vyučování.

3 11. Každé pololetí se vydává žákovi vysvědčení. Povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců 1. Povinností žáka je účastnit se výuky povinných a povinně volitelných předmětů, odborné praxe a nepovinných předmětů, pokud si je zvolil. Změna vybraného povinně volitelného předmětu není během studia možná, změna nepovinného předmětu je možná vždy na konci pololetí. 2. Povinností žáka je dodržovat školní a vnitřní řád a předpisy a pokyny vedení školy. 3. Žák je povinen ve škole chodit přiměřeně oblečen, vhodně a čistě upraven, a to po celou dobu vyučování a všech akcí pořádaných školou. 4. Přijde-li žák do výuky v rozporu s těmito požadavky, bude zapsán do třídní knihy a upozorněn třídním učitelem na porušování řádu školy. v případě nesjednání nápravy může být žákovi snížena známka z chování a při opakovaném porušování může být ze školy vyloučen. 5. Svým oblečením a zevnějškem musí žák reprezentovat typ školy, kterou navštěvuje. 6. Při slavnostních akcích (zahájení školního roku, maturitní zkouška, předávání maturitních vysvědčení, ukončení školního roku a další akce slavnostního charakteru) musí být žáci společensky oblečeni. 7. Všichni žáci jsou povinni dbát na úpravu svého zevnějšku, chovat se a vystupovat ukázněně při vyučování, o přestávkách i na veřejnosti a zdravit všechny zaměstnance školy. 8. Povinností žáka je chránit si své zdraví, dodržovat pravidla hygieny a bezpečnosti práce, zvláště ustanovení speciálních pracovišť (tělocvična), ve Studentském klubu a zásady protipožární prevence. v případě úrazu je žák povinen hlásit tuto skutečnost vyučujícímu, popř. na studijním oddělení školy. 9. V průběhu vyučování je zakázáno používat mobilní telefony elektronické hry a přehrávače. Žákům je zakázáno zapojování jakýchkoli el. spotřebičů do el. sítě. PC může být ve vyučování používán pouze se souhlasem vyučujícího. 10. O náhlé změně zdravotního stavu jsou neprodleně informováni zákonní zástupci žáků. 11. Povinností žáka je sdělit třídnímu učiteli údaje, které jsou nezbytné k vedení pedagogické dokumentace, každou jejich změnu neprodleně oznámí třídnímu učiteli. Veškeré změny osobních údajů žáka, včetně kontaktních údajů zákonného zástupce musí oznámit písemně do tří pracovních dnů. 12. Povinností žáka je plnit pokyny pedagogických pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy a školním nebo vnitřním řádem. 13. V případě, že pedagog nedorazí do vyučování do 5 minut od začátku hodiny, je žák povinen nahlásit tuto skutečnost na studijním oddělení školy. 14. Povinností žáka je dodržovat zákaz kouření v prostorách školy, jejím blízkém okolí a na všech školních akcích. Totéž se vztahuje na požívání alkoholu a ostatních drog. Je zakázáno, aby žáci do školy přinášeli jakékoli výbušniny, střelné a jiné zbraně nebo jejich napodobeniny, dále jakékoli omamné nebo psychotropní látky, či se zúčastnili výuky pod vlivem omamných látek a alkoholu. 15. Zletilí žáci a zákonní zástupci nezletilých žáků jsou povinni informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohli mít vliv na průběh vzdělávání, dokládat důvody své nepřítomnosti ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými řádem školy. 16. Zákonní zástupci nebo zletilí žáci dle Smlouvy o vzdělávání jsou povinni platit školné pololetně dle pokynů vedení školy. Neuhrazení školného je považováno za závažné porušení, pro které může být žák z docházky vyloučen. 17. Žák a jeho zákonný zástupce jsou povinni řídit se uzavřenou Smlouvou o vzdělávání a řádem školy, v případě, že jsou upozorněni na jejich porušování, jsou povinni

4 nedostatky odstranit. Docházka do školy, omlouvání nepřítomnosti 1. Při nástupu do školy obdrží žák průkaz žáka. Součástí průkazu žáka jsou záznamy o klasifikaci a docházce. Žák je povinen mít u sebe tento doklad. 2. Žák je povinen chodit do školy pravidelně a včas se zřetelem k rozvrhu výuky ve třídě, v níž jsou zařazeni. 3. Zákonný zástupce je povinen omluvit nepřítomnost žáka ve vyučování v den jeho nepřítomnosti telefonicky (např. SMS), popř. em, předem známou nepřítomnost oznámí škole v předstihu. Jestliže se žák neúčastní vyučování po dobu nejméně 5 vyučovacích dnů a jeho neúčast při vyučování není omluvena, vyzve písemně ředitel školy zákonného zástupce, popř. zletilý žák zároveň upozorněni, že pokud nebude doložen důvod nepřítomnosti, bude žák posuzován, jako by studia zanechal. Jestliže do 10 dnů od doručení výzvy žák (který neplní povinnou školní docházku) do střední školy nenastoupí, posuzuje se, jako by studia zanechal prvním dnem neomluvené účasti. 4. Zákonní zástupci nebo plnoletí žáci jsou povinni sdělit závazně termíny a důvod, kdy žák nebude ve škole. 5. Zákonný zástupce může omluvit nepřítomnost žáka ze zdravotních důvodů trvající 1 týden (pět vyučovacích dnů). Onemocnění žáka delší než jeden týden musí být potvrzeno lékařem. v případě, že lékař odmítne vydat potvrzení o nemoci, vyřeší tuto situaci zákonný zástupce, popř. zletilý žák s ředitelem školy. Nepřítomnost ve škole z rodinných důvodů delší než jeden den musí být povolena předem ředitelem školy. v naléhavých případech ji lze omluvit i dodatečně. Tyto absence jsou však omlouvány vždy na základě písemné žádosti zákonných zástupců a doporučení třídního učitele. Jestliže jakákoliv absence žáka nebude omluvena do 3 pracovních dnů po návratu žáka do školy, bude tato absence považována za neomluvenou s následnou sankcí. 6. Nemůže-li se zletilý žák zúčastnit vyučování z důvodů, které nemohl předem předvídat, je povinen on sám nebo jeho zákonný zástupce, do 24 hodin oznámit škole důvod nepřítomnosti a po návratu do školy nejpozději do tří dnů třídnímu učiteli nepřítomnost omluvit. Třídní učitel omluví nepřítomnost zletilého žáka při vyučování na základě omluvenky potvrzené lékařem nebo podepsané rodiči žáka nebo zákonnými zástupci. 7. Jednodenní absence ze zdravotních, nebo rodinných důvodů mohou omluvit zákonní zástupci nebo sami zletilí žáci, maximálně však 10x za školní rok. 8. Žák může v naléhavých případech opustit školu, po předchozím oznámení třídnímu učiteli (nebo jeho zástupci). 9. Je přísně zakázáno opouštět školu v době vyučování a o přestávkách, s výjimkou případů, kdy mají žáci volnou hodinu.

5 HODNOCENÍ Hodnocení žáků je trvalá součást výchovně vzdělávacího procesu a důležitý prostředek ke splnění výchovně vzdělávacích úkolů školy. Jednou ze základních forem, kterou se vyjadřuje výsledek hodnocení, je klasifikace. Klasifikace především informuje žáka, do jaké míry si osvojil požadované vědomosti, dovednosti, návyky, a ukazuje mu jeho další rezervy. Je podnětem k jeho další aktivizaci. Má mít motivační charakter. Učiteli klasifikace ukazuje, jak se mu podařilo dosáhnout cíle stanoveného učebními osnovami. Klasifikace plní i společenskou funkci, informuje zákonné zástupce o pravidelném výkonu a výsledku práce jejich dětí. Klasifikační stupnice Při klasifikaci žáků se užívá dvou stupnic, a to: A) stupnice o třech stupních pro hodnocení chování, B) stupnice o pěti stupních pro hodnocení prospěchu. A. Stupnice pro klasifikaci chování Známkou z chování se hodnotí, jak žák plní ustanovení vnitřního řádu školy a dodržuje etiketu při reprezentaci sebe a školy na veřejnosti. Chování velmi dobré (stupeň 1). Takto je hodnocen žák, který chodí do školy pravidelně, přiměřeně oblečen a jeho chování se slučuje s řádem školy a s pravidly slušného a zdvořilého chování. Chování uspokojivé (stupeň 2). Takto může být klasifikován žák, který porušuje vnitřní řád školy nebo pravidla slušného a zdvořilého chování. Druhým stupněm se také klasifikuje žák, který má opakované pozdní příchody na výuku nebo žák, který má neomluvené absence v rozsahu 6-8 vyučovacích hodin (resp. 1 výukový den). Chování neuspokojivé (stupeň 3). Takto je klasifikován žák, který obzvlášť hrubým způsobem porušil vnitřní řád školy nebo pravidla slušného chování a také žák, který má opakované neomluvené absence (tj. více než 8 výukových hodin). Snížená známka z chování může být doprovázena podmíněným vyloučením ze školy, které zpravidla trvá do konce příslušného školního roku. Při méně závažných přestupcích proti pravidlům slušného chování a vnitřního řádu školy se používají tyto výchovné prostředky: napomenutí třídního učitele, důtka třídního učitele, důtka ředitele školy. Při posuzování výchovných opatření se postupuje následujícím způsobem: Kázeňské zápisy v třídní knize, včetně pozdních příchodů Neomluvené hodiny 5x = důtka třídního učitele 8x = důtka ředitele školy 11x = druhý stupeň z chování 13x a více = třetí stupeň z chování, podmíněné vyloučení ze školy nebo ukončení studia dle závažnosti zjištěných provinění do 15 hodin důtka třídního učitele do 30 hodin důtka ředitele školy do 45 hodin druhý stupeň z chování

6 do 60 hodin třetí stupeň z chování 60 a více hodin - třetí stupeň z chování, podmíněné vyloučení ze školy až ukončení studia Při souběhu zápisu v třídní knize a neomluvených hodin se postupuje přiměřeným zpřísněním trestu. Pokud dojde k závažnému porušení řádu školy nebo zvláště hrubému jednání vůči spolužákům nebo pracovníkům školy, kdy nepostačuje zápis do třídní knihy, je možno udělit, na základě rozhodnutí ředitele školy z podnětu mimořádné pedagogické rady, dle závažnosti ihned důtku třídního učitele nebo ředitele školy s následným sníženým stupněm z chování v závěru klasifikačního období. Při klasifikaci se hodnotí: a) stupeň osvojení stanoveného učiva, B. Stupnice pro klasifikaci prospěchu b) úroveň myšlení, přesnost, výstižnost vyjadřování, c) schopnost uplatňovat příslušné vědomosti, dovednosti a návyky při řešení praktických úkolů, d) aktivita, samostatnost, tvořivost, schopnost aplikace. Žák je hodnocen na základě ústního zkoušení, písemných prací a testů. Písemné práce trvající 1 vyučovací hodinu jsou zadávány v souladu s osnovami daného předmětu. Čtvrtletně jsou zadávány ředitelské prověrky syntetizující učivo daného časového období a fixující ho do větších globálních celků. Žák je ústně zkoušen minimálně 4 x za pololetí. Zákonní zástupci zletilý žák mají právo po předložení lékařského doporučení požádat ředitele školy o uvolnění žáka z tělesné výchovy. Žák je na vysvědčení klasifikován - Uvolněn. Výborně je klasifikován žák, který ve všech písemných projevech daného předmětu dosáhl % úspěšnosti. Má výborné znalosti, plynulý projev, uvádí příklady v návaznosti na probíranou látku, jeho vyjadřování je výstižné a přesné. Je schopen se orientovat v rozsahu celého probraného učiva. Učivo dovede doplňovat aktuálními informacemi a poznatky. Chvalitebně je klasifikován žák, který ve všech písemných projevech daného předmětu dosáhl % úspěšnosti. Má dobré znalosti, sám uvádí příklady v návaznosti na probíranou látku. Je schopen s pomocí vyučujícího či spolužáků se orientovat v rozsahu probraného učiva. Jeho vyjadřování není přesné, je třeba pomoc vyučujícího. Aktuální informace či poznatky uvádí jen na základě zadaného materiálu. Dobře je klasifikován žák, který ve všech písemných projevech daného předmětu dosáhl % úspěšnosti. Má dobré znalosti, ale jeho projev je nesouvislý na základě kladených otázek. Orientace v probraném učivu je neucelená. Vyjadřování je nepřesné. Dostatečně je klasifikován žák, který ve všech písemných projevech daného předmětu dosáhl % úspěšnosti. Má částečné znalosti ověřené na základě kladených otázek. S obtížemi formuluje své znalosti. Jeho příprava na vyučování je občas nedostatečná. Nedostatečně je klasifikován žák, který ve většině písemných projevů daného předmětu dosáhl 39 a méně % úspěšnosti. Má značné mezery ve znalostech, takže není schopen kontinuálně pracovat. Jeho příprava na vyučování je pravidelně nedostatečná. Nehodnocen je žák, který nelze hodnotit na konci 1. pololetí. Tomuto žákovi určí ředitel pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za 1. pololetí bylo provedeno nejpozději do daného školního roku. Není li možné žáka hodnotit ani v náhradním termínu, žák se za 1. pololetí nehodnotí.

7 Stupnice pro klasifikaci celkového prospěchu se řídí vyhláškou MŠMT ČR. Zkoušky pro doplnění klasifikace, opravné a komisionální zkoušky: a) zkouška pro doplnění klasifikace je možná při absenci více než 30% z odučených hodin klasifikačního období, nebo pokud žák nezíská alespoň 50% požadovaných známek. Pokud jsou žákovi předepsány zkoušky pro doplnění klasifikace, je třeba dodržet následující termíny: V prvém pololetí je stanoven termín uzavření známek do daného školního roku, v průběhu druhého pololetí, nejpozději do 30. června každého roku dle předem stanoveného harmonogramu. Do této doby se žák musí podrobit zkoušce pro doplnění klasifikace a dopsat všechny testy za dané pololetí. Pokud není možno žáka za první pololetí školního roku klasifikovat, je klasifikován na konci druhého pololetí. V druhém pololetí je stanoven termín zkoušek pro doplnění klasifikace dle závažnosti předmětu na konec školního roku a poslední týden v srpnu podle harmonogramu. Zkoušení probíhá za přítomnosti dvou vyučujících stejné či přibližné aprobace. Jeden den může být zkoušen pouze z 1 předmětu. v případě, že žák je u zkoušky pro doplnění klasifikace hodnocen stupněm nedostatečný, má nárok na opravnou zkoušku. Tu stanoví ředitel školy nejpozději do 30. září daného roku. Do doby vykonání zkoušky žák pokračuje ve studiu v příslušném (vyšším) ročníku. b) opravná komisionální zkouška z důvodu neprospěchu (žák je nejvýše ve dvou předmětech hodnocen nedostatečně) Žák, který je na konci druhého pololetí hodnocen nejvýše ze dvou předmětů známkou nedostatečná nebo neprospěl na konci prvního pololetí nejvýše ze 2 povinných předmětů vyučovaných pouze v prvním pololetí, dělá v posledním týdnu srpna opravnou komisionální zkoušku. Termín určí ředitel školy. V případě, že se žák ze závažných důvodů nemůže dostavit ke zkoušce ve stanoveném termínu, lze mimořádně povolit vykonání opravné zkoušky nejpozději do 30. září. Opravné zkoušky probíhají vždy za účasti dvou vyučujících stejné či podobné aprobace a předsedy zkušební komise. c) opravná komisionální zkouška v případě žák, který měl z objektivních důvodů posunutou klasifikaci do konce srpna a neprospěl nejvýše ze dvou předmětů. V tomto případě ředitel školy na žádost zletilého žáka nebo zákonných zástupců nezletilého žáka povolí komisionální přezkoušení do 30. září. d) komisionální zkouška z důvodu přezkoušení Přezkoušení bude provedeno komisionálně také v případě, že zletilý žák nebo zákonný zástupce žáka požádá písemně se zdůvodněním ředitelství školy o přezkoušení. Tato žádost musí být podána do 3 dnů ode dne, kdy se zletilý žák nebo zákonný zástupce žáka prokazatelně dozvěděl hodnocení, se kterým nesouhlasí. e) rozdílová komisionální zkouška V případě přestupu žáka z jiné střední školy, zváží ředitel školy a pedagogická rada, které předměty budou žákovi uznány (předměty korespondující s učebním plánem střední školy) a ze kterých bude žák dle vypracovaného harmonogramu skládat rozdílové zkoušky. Personální složení komisí pro výše uvedené zkoušky stanoví ředitel školy s tím, že předsedou zkušební komise může být jmenován ředitel nebo zástupce ředitele školy. O průběhu komisionálních zkoušek a zkoušek pro doplnění klasifikace se vede písemný zápis. Pokud bude žák u komisionální zkoušky hodnocen stupněm nedostatečný, může žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka požádat ředitele školy o opakování ročníku. Povolit

8 opakování ročníku je v kompetenci ředitele školy. v ostatních případech žák přestává být žákem školy dnem konání komisionální zkoušky. Žák, který se k vykonání komisionálních zkoušek nedostaví, je klasifikován stupněm nedostatečně. Ze zkoušky se musí žák omluvit v den jejího konání telefonicky nebo em a do tří dnů musí doložit písemně důvod nepřítomnosti o uznání omluvy a vypsání nového termínu rozhoduje ředitel školy. Tento školní řád vydává Taťjana Pergler, Ph.D ředitelka školy Platnost od 1. září 2014

ŠKOLNÍ ŘÁD. 1. Slovanské gymnázium a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Masná 700/13, 110 00 Praha 1

ŠKOLNÍ ŘÁD. 1. Slovanské gymnázium a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Masná 700/13, 110 00 Praha 1 ŠKOLNÍ ŘÁD 1. Slovanské gymnázium a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Masná 700/13, 110 00 Praha 1 Tento školní řád byl vytvořen v souladu s platnou legislativou a vychází především: ze zákona

Více

Klasifikační řád. 1. Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Odborné učiliště a Praktická škola, Kladno Vrapice, Vrapická 53 272 03 Kladno

Klasifikační řád. 1. Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Odborné učiliště a Praktická škola, Kladno Vrapice, Vrapická 53 272 03 Kladno Odborné učiliště a Praktická škola, Kladno Vrapice, Vrapická 53 272 03 Kladno Klasifikační řád Klasifikační řád Odborného učiliště a Praktické školy, Kladno Vrapice, (dále jen OU a PrŠ) je vydán v souladu

Více

Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1

Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1 Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (Klasifikační řád) 1. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků vycházejí ze zákona 561/2005 Sb., o předškolním,

Více

Střední škola automobilní Holice Nádražní 301, 534 01 Holice. (pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků) Čl.1 Klasifikace chování

Střední škola automobilní Holice Nádražní 301, 534 01 Holice. (pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků) Čl.1 Klasifikace chování Střední škola automobilní Holice Nádražní 301, 534 01 Holice Č.j. SŠA 1144/2012- ŠŘ-KŘ K L A S I F I K A Č N Í Ř Á D (pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků) Čl.1 Klasifikace chování 1. Klasifikaci

Více

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, 464 01 Frýdlant K r i t é r i a h o d n o c e n í projednán na pedagogické radě školy dne 21.11.2007 se schválenou platností od 22.11.2007 Obsah Úvod Článek I Článek II

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků K l a s i f i k a č n í ř á d I. Úvodní ustanovení 1. Tento Klasifikační řád je vydán v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Klasifikační řád pro dálkové studium

Klasifikační řád pro dálkové studium Klasifikační řád pro dálkové studium 1. Základní zásady klasifikace prospěchu Klasifikace prospěchu je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu. Jejím cílem je vyjádřit příslušným klasifikačním

Více

Klasifikační řád. Gymnázium, Praha 9, Českolipská 373. Hodnocení žáků

Klasifikační řád. Gymnázium, Praha 9, Českolipská 373. Hodnocení žáků Gymnázium, Praha 9, Českolipská 373 Hodnocení žáků Klasifikační řád Hodnocení žáků Gymnázia, Praha 9, Českolipská je zakotveno v Klasifikačním řádu, který stanovuje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání

Více

1. Řešení školních záležitostí. 2. Žádosti a jejich podávání

1. Řešení školních záležitostí. 2. Žádosti a jejich podávání 1. Řešení školních záležitostí Zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka řeší veškeré záležitosti, situace, žádosti apod. vždy nejprve s TŘÍDNÍM UČITELEM. Ke komunikaci lze kromě osobního jednání

Více

Pravidla pro hodnocení žáků Gymnázia Jana Keplera, Praha 6, Parléřova 2

Pravidla pro hodnocení žáků Gymnázia Jana Keplera, Praha 6, Parléřova 2 Pravidla pro hodnocení žáků Gymnázia Jana Keplera, Praha 6, Parléřova 2 Tato pravidla vycházejí ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. P r a k t i c k á š k o l a. při VÚ a SVP Klíčov IZO : 150 072 490 190 00 Praha 9 Prosek, Čakovická 51, e-mail varodi@klicov.

ŠKOLNÍ ŘÁD. P r a k t i c k á š k o l a. při VÚ a SVP Klíčov IZO : 150 072 490 190 00 Praha 9 Prosek, Čakovická 51, e-mail varodi@klicov. P r a k t i c k á š k o l a Praktická škola dvouletá při VÚ a SVP Klíčov IZO : 150 072 490 190 00 Praha 9 Prosek, Čakovická 51, e-mail varodi@klicov.cz Č.j. 74/05/Var ŠKOLNÍ ŘÁD OBSAH: 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Více

Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3. Klasifikační řád

Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3. Klasifikační řád Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3 Klasifikační řád Úvod Klasifikační řád popisuje hodnocení a klasifikaci prospěchu žáků a klasifikaci jejich chování. Vychází z vyhlášky č. 48/2005

Více

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 21 Práva žáků, studentů a zákonných zástupců dětí a nezletilých

Více

Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25

Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 186 00 Praha 8 Klasifikační řád Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou vydána v souladu s ustanovením 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 1. Při prověřování znalostí a dovedností žáků se učitel řídí zejména těmito zásadami: (a) Obsah a rozsah ústních, písemných, grafických a praktických zkoušek

Více

Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád

Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád Klasifikační řád projednán na pedagogické radě 21.6.2013 Platnost od 1.9.2013 Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád Článek 1 Zásady hodnocení a klasifikace 1)

Více

KLASIFIKACE A HODNOCENÍ ŽÁKŮ

KLASIFIKACE A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Příloha školního řádu č. 1 KLASIFIKACE A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení a klasifikace žáků se může provádět těmito způsoby: 1. Zkoušením žáků - ústní nebo písemnou formou. 2. Zkoušením formou testů, které jsou

Více

Hodnocení prospěchu a chování žáků střední školy

Hodnocení prospěchu a chování žáků střední školy Hodnocení prospěchu a chování žáků střední školy A. Hodnocení prospěchu žáka probíhá v souladu s 3 odst. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 vyhlášky č. 13/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů Za hodnocení prospěchu

Více

1. Pravidla hodnocení Církevního gymnázia Plzeň

1. Pravidla hodnocení Církevního gymnázia Plzeň Příloha č. 1 1. Pravidla hodnocení Církevního gymnázia Plzeň Hodnocením žáka rozumíme měření očekávaných výstupů v jednotlivých vyučovacích předmětech (případně vzdělávacích oborech) na základě předem

Více

Klasifikační řád (dle 30, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon)

Klasifikační řád (dle 30, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon) 1. Obecné zásady Heroldovy sady 1, 101 00 Praha 10 Vršovice Klasifikační řád (dle 30, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon) A) Klasifikace je jednou z forem hodnocení. Klasifikace je průběžná

Více

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce.

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce. 6.1. HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků vychází ze zákona č.561/2004 Sb., školského zákona a z vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Hodnocení

Více

ORGANIZAČNÍ A ŘÍDÍCÍ NORMA. č. 1/2011/Ř Š K O L N Í Ř Á D

ORGANIZAČNÍ A ŘÍDÍCÍ NORMA. č. 1/2011/Ř Š K O L N Í Ř Á D ORGANIZAČNÍ A ŘÍDÍCÍ NORMA č. 1/2011/Ř Š K O L N Í Ř Á D Jméno Funkce Zpracoval Romana Ficencová zástupce ředitele školy pro EPÚ Schválil Mgr. Jan Cigánik ředitel školy Datum 1. 9. 2011 1. 9. 2011 Podpis

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. (novelizace platná od 17. 2. 2014)

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. (novelizace platná od 17. 2. 2014) Gymnázium Na Pražačce Nad Ohradou 2825/23 130 00 Praha 3-Žižkov www.gymnazium-prazacka.cz gymnazium@gym-prazacka.cz KLASIFIKAČNÍ ŘÁD (novelizace platná od 17. 2. 2014) I. Získávání podkladů pro hodnocení

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD LAUDEROVÝCH ŠKOL

ŠKOLNÍ ŘÁD LAUDEROVÝCH ŠKOL ŠKOLNÍ ŘÁD LAUDEROVÝCH ŠKOL Školní řád Lauderových škol stanoví základní práva a povinnosti žáků základní školy Gur Arje, gymnázia Or Chadaš a některá práva a povinnosti učitelů, ředitele a dalších pracovníků

Více

Školní řád Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2

Školní řád Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2 Školní řád Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2 I. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců vycházejí ze Zákona č. 561/2004 Sb., 21 a 22, o předškolním,

Více

Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov

Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov ŠKOLNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 OBSAH: 1 PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ A JEJICH ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ 1.1 PRÁVA ŽÁKŮ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ NEZLETILÝCH ŽÁKŮ 1.2 POVINNOSTI ŽÁKŮ

Více

Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD

Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád zahrnuje základní údaje, týkající se práv a povinností žáků SOUE a jejich zákonných zástupců, organizace vyučování

Více

Gymnázium, Praha 8, Ústavní 400. Klasifikační řád

Gymnázium, Praha 8, Ústavní 400. Klasifikační řád Gymnázium, Praha 8, Ústavní 400 Klasifikační řád Klasifikační řád stanovuje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Je vydán v souladu s ustanovením 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace Příloha č. 1 školního řádu

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace Příloha č. 1 školního řádu KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace Příloha č. 1 školního řádu 1. Hodnocení žáků na vysvědčení 1. 1. Vzdělávání žáka Výsledky vzdělávání žáka

Více

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků Střední škola obchodu a služeb, Teplice, příspěvková organizace Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků Tato pravidla vychází ze zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Práva žáků. Povinnosti žáků a zákonných zástupců

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Práva žáků. Povinnosti žáků a zákonných zástupců ŠKOLNÍ ŘÁD Je vydán jako soubor pravidel, která upravují vzájemné vztahy mezi žáky, pedagogickými pracovníky a ostatními zaměstnanci školy. Účelem je vytvořit příznivé podmínky pro plné využívání vyučovací

Více

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 ŠKOLNÍ ŘÁD

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 ŠKOLNÍ ŘÁD Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád Gymnázia, Praha 5, Na Zatlance 11 vychází ze zákona číslo 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělání (školský zákon),

Více

K l a s i f i k a č n í ř á d

K l a s i f i k a č n í ř á d Střední odborná škola NET OFFICE Orlová, spol. s r. o. Energetiků 144, Orlová Lutyně, 735 14 zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 7108 K l a s i f i k a č n

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD Základní řídící dokument organizace (dokument úrovně A ) ŠKOLNÍ ŘÁD

ŠKOLNÍ ŘÁD Základní řídící dokument organizace (dokument úrovně A ) ŠKOLNÍ ŘÁD Strana 1 z 7 ŘÍZENÝ DOKUMENT ŠKOLNÍ ŘÁD (základní řídící dokument SMJ úrovně A zpracovaný dle požadavků ČSN EN ISO 9001:2001) Datum platnosti: ode dne schválení Výtisk číslo: 1 Nahrazuje: Vydání č. 10

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO ŘÁDU: PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO ŘÁDU: PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO ŘÁDU: PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (dále jen Pravidla) jsou zpracovány v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13. Školní řád. Vypracoval: vedení školy

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13. Školní řád. Vypracoval: vedení školy Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13 Školní řád Vypracoval: vedení školy Projednáno Pedagogickou radou dne: 1. 9. 2005 Schváleno Školskou radou dne: 26. 9.

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Základní řídící dokument organizace (dokument úrovně A ) KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Základní řídící dokument organizace (dokument úrovně A ) KLASIFIKAČNÍ ŘÁD 1. 9. 2012 Vydání č. 7 Strana 1 z 11 ŘÍZENÝ DOKUMENT KLASIFIKAČNÍ ŘÁD (základní řídící dokument SMJ úrovně A zpracovaný dle požadavků ČSN EN ISO 9001:2001) Datum platnosti: ode dne schválení Výtisk číslo:

Více

Vnitřní klasifikační řád pro OA

Vnitřní klasifikační řád pro OA Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř, Na Valech 690 Vnitřní klasifikační řád pro OA 1 Zásady klasifikace Při hodnocení, průběžné i celkové klasifikaci učitel

Více

Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace

Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Obsah: A. Práva žáků B. Povinnosti žáků C. Práva zákonných zástupců žáka D. Povinnosti zákonných zástupců žáka E. Provoz školy F. Bezpečnost

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kolín, Karoliny Světlé 135

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kolín, Karoliny Světlé 135 Školní řád pro studenty vyšší odborné školy Školní řád je vypracován na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a v souladu

Více

Čl. 1 HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁNÍ ŽÁKŮ NA VYSVĚDČENÍ

Čl. 1 HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁNÍ ŽÁKŮ NA VYSVĚDČENÍ GYMNÁZIUM PRAHA 4 Na Vítězné pláni 1160 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 422/15 Vypracoval: Mgr. P. Imramovská Schválil: PhDr. J. Mervínský Podpis ředitele: Účinnost ode dne: 1. 9. 2015 Školská rada schválila

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Vnitřní klasifikační řád

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Vnitřní klasifikační řád Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kadaň, Komenského 562, příspěvková organizace 1. Zásady klasifikace Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Vnitřní klasifikační řád Při hodnocení,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3 Základní škola Zahrádka, U Zásobní zahrady 8, Praha 3 (dále jen ZŠZ), vydává v souladu s 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Chování žáka je klasifikováno těmito stupni: 1 - velmi dobré 2 - uspokojivé 3 neuspokojivé

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Chování žáka je klasifikováno těmito stupni: 1 - velmi dobré 2 - uspokojivé 3 neuspokojivé KLASIFIKAČNÍ ŘÁD 1. Pravidla hodnocení a klasifikace 2. Zásady klasifikace 3. Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci 4. Klasifikace chování 5. Výchovná opatření 6. Klasifikace a hodnocení žáků

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD SŠINFOTECH

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD SŠINFOTECH KLASIFIKAČNÍ ŘÁD SŠINFOTECH Zásady hodnocení a klasifikace prospěchu vycházejí ze zákona č. 561/2004 Sb., a vyhlášky č.13/2005 Sb. a upravují kompetence a postupy pedagogických pracovníků školy. Cílem

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ F. KŘIŽÍKA 110 00 PRAHA 1, NA PŘÍKOPĚ 16 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Klasifikační řád SPŠ Ing. Miloš Kodad ředitel školy - 2 - I. Zásady hodnocení průběhu

Více

Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín, příspěvková organizace

Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín, příspěvková organizace Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín, příspěvková organizace 1. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Příloha č. 2 Školního řádu Postup při hodnocení žáků vyplývá z ustanovení 69, odst.

Více

Hodnocení chování a prospěchu žáků - klasifikační řád

Hodnocení chování a prospěchu žáků - klasifikační řád Hodnocení chování a prospěchu žáků - klasifikační řád Tento klasifikační řád je součástí školního řádu. 1. Hodnocení chování Chování žáka se klasifikuje těmito stupni: Stupeň 1 (velmi dobré) žák se chová

Více

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků 7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 7.1 Hodnocení žáků 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků Účelem hodnocení je poskytnout žákům i jejich rodičům co nejčastější zpětnou vazbu. Hodnocení současně přispívá i

Více

Školní řád. Sportovního gymnázia, Vrbno pod Pradědem, nám. Sv. Michala 12, příspěvková organizace

Školní řád. Sportovního gymnázia, Vrbno pod Pradědem, nám. Sv. Michala 12, příspěvková organizace Školní řád Sportovního gymnázia, Vrbno pod Pradědem, nám. Sv. Michala 12, příspěvková organizace Legislativní rámec: 1. Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STROJNÍ A ELEKTROTECHNICKÁ U HŘIŠTĚ VELEŠÍN KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STROJNÍ A ELEKTROTECHNICKÁ U HŘIŠTĚ VELEŠÍN KLASIFIKAČNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STROJNÍ A ELEKTROTECHNICKÁ U HŘIŠTĚ 527 382 32 VELEŠÍN Obsah: Úvodní ustanovení... 3 Hodnocení a klasifikace prospěchu žáků... 4 Klasifikace ve vyučovacích předmětech... 5 Neuzavření

Více

Základní škola a Mateřská škola, Bílá Třemešná, okres Trutnov (Red_IZO: 650031172) KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

Základní škola a Mateřská škola, Bílá Třemešná, okres Trutnov (Red_IZO: 650031172) KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Směrnice č. 01 Školní řád příloha č. 03 Klasifikační řád KLASIFIKAČNÍ ŘÁD 1. Základní zásady hodnocení a klasifikace a) Hodnocení žáka je součástí výchovně vzdělávacího procesu. Je komplexním posouzením

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. I. Hodnocení vzdělávání

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. I. Hodnocení vzdělávání Gymnázium Jana Opletala, Litovel, Opletalova 189 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Hodnocení vzdělávání žáků vychází z příslušných ustanovení 51odst.5, 69 zákona č. 561/2004 Sb., školský

Více

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti.

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti. Pravidla pro hodnocení ţáka Úvod Hodnocení ţáků je součástí běţné výchovně vzdělávací činnosti pedagogických pracovníků, kterou vykonávají podle dohodnutých pravidel ve výuce i mimo ni. Hodnocení, probíhající

Více

Gymnázium, Nový Bydžov, Komenského 77. Klasifikační řád. 2/ Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu.

Gymnázium, Nový Bydžov, Komenského 77. Klasifikační řád. 2/ Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu. Gymnázium, Nový Bydžov, Komenského 77 Klasifikační řád I. Zásady klasifikace 1/ Klasifikace je jednou ze základních forem zpětné vazby, která poskytuje žákovi informace o správnosti postupu, průběhu či

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD VOŠ, OA a SOUT Chotěboř Pracoviště SOU technického Chotěboř

ŠKOLNÍ ŘÁD VOŠ, OA a SOUT Chotěboř Pracoviště SOU technického Chotěboř ŠKOLNÍ ŘÁD VOŠ, OA a SOUT Chotěboř Pracoviště SOU technického Chotěboř I. Základní povinnosti žáků, studentů a zákonných zástupců nezletilých žáků 1. Žáci a studenti jsou povinni: a) řádně docházet do

Více

Základní škola je rozdělena na 2 stupně. I. stupněm se rozumí 1. až 5. ročník, II. stupněm se rozumí 6. až 9. ročník.

Základní škola je rozdělena na 2 stupně. I. stupněm se rozumí 1. až 5. ročník, II. stupněm se rozumí 6. až 9. ročník. 8. PŘÍLOHY 8.1 HODNOCENÍ ŽÁKŮ 8.1.1 Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání Za první pololetí vydává škola žákovi výpis z vysvědčení; za druhé pololetí vysvědčení. Základní škola je rozdělena na

Více

Hodnocení žáků speciálních tříd

Hodnocení žáků speciálních tříd Příloha č. 2 Hodnocení žáků speciálních tříd Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků je: jednoznačné, srozumitelné, srovnatelné s předem stanovenými kriterii, věcné, všestranné Hodnocení

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Základní škola Havířov Šumbark M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků projednáno na pedagogické radě školy dne 30. 8. 2010 1. Pravidla hodnocení klasifikace

Více

Klasifikační řád. (dle 30, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon)

Klasifikační řád. (dle 30, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon) Obchodní akademie, Praha 10, Heroldovy sady 1 1 Obecné zásady Klasifikační řád (dle 30, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon) 1.1 Klasifikace je jednou z forem hodnocení. Klasifikace je průběžná

Více

Pravidla pro hodnocení žáků Gymnázia a obchodní akademie Mariánské Lázně (klasifikační řád)

Pravidla pro hodnocení žáků Gymnázia a obchodní akademie Mariánské Lázně (klasifikační řád) Pravidla pro hodnocení žáků Gymnázia a obchodní akademie Mariánské Lázně (klasifikační řád) Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů neboli KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Gymnázia a obchodní akademie

Více

Školní řád. Sportovního gymnázia, Vrbno pod Pradědem, nám. Sv. Michala 12, příspěvková organizace

Školní řád. Sportovního gymnázia, Vrbno pod Pradědem, nám. Sv. Michala 12, příspěvková organizace Školní řád Sportovního gymnázia, Vrbno pod Pradědem, nám. Sv. Michala 12, příspěvková organizace Legislativní rámec: 1. Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO ŘÁDU: PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO ŘÁDU: PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO ŘÁDU: PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (dále jen Pravidla) jsou zpracovány v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Zákon č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů PŘÍLOHA KE KLASIFIKAČNÍMU ŘÁDU Zákon č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 1. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků ( 51) 1.1. Každé pololetí se vydává žákovi vysvědčení; za první

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace č. j.: 271/2015 I.

ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace č. j.: 271/2015 I. ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace č. j.: 271/2015 I. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Smysl, cíl, působnost školního řádu (1) Školní řád definuje

Více

I. HODNOCENÍ CHOVÁNÍ ŽÁKŮ Chování žáka se klasifikuje těmito stupni

I. HODNOCENÍ CHOVÁNÍ ŽÁKŮ Chování žáka se klasifikuje těmito stupni HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků 1. Ve výchovně vzdělávacím procesu se uskutečňuje klasifikace průběžná a celková. Průběžná klasifikace se uplatňuje při hodnocení dílčích

Více

Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01

Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01 Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01 (podle 51-53 zákona č. 561/2004 Sb. ( Školský zákon ) a podle 17 20 Vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb.) Zásady hodnocení průběhu

Více

Příkaz ředitele č. 03/06-07

Příkaz ředitele č. 03/06-07 Příkaz ředitele č. 03/06-07 PROVÁDĚCÍ SMĚRNICE K ORGANIZACI STUDIA A KLASIFIKACI VOŠ podle 92 až 103 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), vyhlášky č. 10/2005 Sb. o vyšším odborném vzdělávání a v návaznosti

Více

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Pravidla hodnocení výsledků vzdělávaní žáků. Čl. 1. Charakteristika Pravidel

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Pravidla hodnocení výsledků vzdělávaní žáků. Čl. 1. Charakteristika Pravidel Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Pravidla hodnocení výsledků vzdělávaní žáků Čl. 1 Charakteristika Pravidel Tato Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou součástí

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Příloha E: PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Platnost: od 1. 9. 2008 Obsah: 1. Hodnocení

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ platný od 1. 9. 2012 Obsah 1.

Více

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, PRAHA 4, OHRADNÍ 57 ŠKOLNÍ ŘÁD

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, PRAHA 4, OHRADNÍ 57 ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, PRAHA 4, OHRADNÍ 57 ŠKOLNÍ ŘÁD Praha, březen 2015 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Školní řád je, podle ust. 28, odst. 1, písm. g) a 30, odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Klasifikační řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace

Klasifikační řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Klasifikační řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Obsah: 1. Úvod 2. Způsob hodnocení žáků 3. Klasifikace ve vyučovacích předmětech 4. Hodnocení chování žáků 5. Podklady pro klasifikaci

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD SZŠ

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD SZŠ KLASIFIKAČNÍ ŘÁD SZŠ V Trutnově dne 9.10.2012 schválila rada školy a ředitel VOŠZ a SZŠ Trutnov Mgr. Bc. Roman Hásek pod č.j. VOŠZ a SZŠ TU 540/2012 Obsah: Část I. Úvodní ustanovení 1 Část II. Hodnocení

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola praktická a základní škola speciální Lomnice nad Popelkou Komenského 1000 PSČ 512 51 Lomnice nad Popelkou KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Zásady klasifikace a hodnocení Hodnocení žáka je organickou

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD SOŠS a VOŠ ARITA spol. s r.o.

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD SOŠS a VOŠ ARITA spol. s r.o. KLASIFIKAČNÍ ŘÁD SOŠS a VOŠ ARITA spol. s r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ a. Tento klasifikační řád je vydán v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Cílem tohoto řádu je stanovení jednotných a jasných pravidel pro objektivní hodnocení výsledků vzdělávání žáků, klasifikaci.

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Cílem tohoto řádu je stanovení jednotných a jasných pravidel pro objektivní hodnocení výsledků vzdělávání žáků, klasifikaci. Příloha č. l KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Cílem tohoto řádu je stanovení jednotných a jasných pravidel pro objektivní hodnocení výsledků vzdělávání žáků, klasifikaci. 1. Zásady hodnocení - klasifikace 1.1 Při hodnocení

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí příslušnými paragrafy školského zákona. Podrobnosti o hodnocení výsledků žáků a jeho náležitostech stanoví ministerstvo prováděcím

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Klasifikační řád školy

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Klasifikační řád školy Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Klasifikační řád školy Předmětné právní předpisy ke Klasifikačnímu řádu: Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZEMĚDĚLSKO-TECHNICKÁ BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM ŠKOLNÍ ŘÁD. SOŠ, SOU a OU Bystřice nad Pernštejnem

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZEMĚDĚLSKO-TECHNICKÁ BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM ŠKOLNÍ ŘÁD. SOŠ, SOU a OU Bystřice nad Pernštejnem VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZEMĚDĚLSKO-TECHNICKÁ BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM 566550917, 566552360 566553143, http://www.szesby.cz, e-mail:szesbys@szesby.cz, PSČ 593 17 Zpracoval: Mgr. Ivo

Více

Soukromá hotelová škola Bukaschool s.r.o.

Soukromá hotelová škola Bukaschool s.r.o. Soukromá hotelová škola Bukaschool s.r.o. Františka Kmocha 1823, 434 01 Most +420 476 706 696 www.bukaschool.cz info@bukaschool.cz ŠKOLNÍ KLASIFIKAČNÍ ŘÁD I. Úvodní ustanovení 1. Tento klasifikační řád

Více

Střední průmyslová škola Zlín, tř. Tomáše Bati 4187 HODNOCENÍ A KLASIFIKACE ŽÁKŮ SPŠ ZLÍN

Střední průmyslová škola Zlín, tř. Tomáše Bati 4187 HODNOCENÍ A KLASIFIKACE ŽÁKŮ SPŠ ZLÍN Střední průmyslová škola Zlín, tř. Tomáše Bati 4187 PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO ŘÁDU č. 1 HODNOCENÍ A KLASIFIKACE ŽÁKŮ SPŠ ZLÍN Čl. 1 Pravidla hodnocení a klasifikace žáků 1. Ve výchově a vzdělávání rozlišujeme hodnocení

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY MANAGEMENTU A PRÁVA, ŽITNÁ 1119/12, RUMBURK

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY MANAGEMENTU A PRÁVA, ŽITNÁ 1119/12, RUMBURK KLASIFIKAČNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY MANAGEMENTU A PRÁVA, ŽITNÁ 1119/12, RUMBURK Hodnocení studenta je organickou součástí výchovně vzdělávacího procesu a jeho řízení. Klasifikace je jednou z forem hodnocení,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. platný pro Vyšší odbornou školu Březnice počínaje dnem 1. listopadu 2011.

ŠKOLNÍ ŘÁD. platný pro Vyšší odbornou školu Březnice počínaje dnem 1. listopadu 2011. Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice, Rožmitálská 340 sídlo: Rožmitálská 340, PSČ 262 72 Březnice 318 682 961; fax 318 682 964; e-mail: skola@sbrez.cz, www.sbrez.cz ŠKOLNÍ ŘÁD platný pro

Více

Zásady pro hodnocení studentů VOŠ

Zásady pro hodnocení studentů VOŠ Školní rok 2009 2010 Zákon č. 561/04 Sb. Vyhláška MŠMT ČR č. 10/2005 Sb. Vyhláška MŠMT ČR č. 470/2006 Sb. Zásady pro hodnocení studentů VOŠ Jsou nedílnou součástí Školního řádu Hodnocení a klasifikace

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Docházka do školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Docházka do školy ŠKOLNÍ ŘÁD I. Docházka do školy 1. Žák je povinen chodit do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin. Žáci OU jsou povinni chodit pravidelně a včas i na odbornou praxi. 2. Docházka do zájmových kroužků

Více

A příloha - Klasifikační řád (Toto hodnocení vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona a vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání).

A příloha - Klasifikační řád (Toto hodnocení vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona a vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání). A příloha - Klasifikační řád (Toto hodnocení vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona a vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání). 1. Zásady průběžného hodnocení a hodnocení výsledků vzdělávání

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE DR. ALBÍNA BRÁFA, HOTELOVÁ ŠKOLA A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY TŘEBÍČ ŠKOLNÍ ŘÁD

OBCHODNÍ AKADEMIE DR. ALBÍNA BRÁFA, HOTELOVÁ ŠKOLA A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY TŘEBÍČ ŠKOLNÍ ŘÁD OBCHODNÍ AKADEMIE DR. ALBÍNA BRÁFA, HOTELOVÁ ŠKOLA A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY TŘEBÍČ ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád je vydán v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Š K O L N Í Ř Á D oddíl I. pro Střední odbornou školu Emila Holuba, s.r.o., Dukelská třída 65, Brno 614 00 Platný od 1.9.2014 1. Povinnosti a práva

Š K O L N Í Ř Á D oddíl I. pro Střední odbornou školu Emila Holuba, s.r.o., Dukelská třída 65, Brno 614 00 Platný od 1.9.2014 1. Povinnosti a práva Š K O L N Í Ř Á D oddíl I. pro Střední odbornou školu Emila Holuba, s.r.o., Dukelská třída 65, Brno 614 00 Platný od 1.9.2014 1. Povinnosti a práva žáků a jejich zákonných zástupců 1.1. Základní povinností

Více

Školní řád zkrácené dálkové formy studia oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika (dále PMP)

Školní řád zkrácené dálkové formy studia oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika (dále PMP) Školní řád zkrácené dálkové formy studia oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika (dále PMP) Tento školní řád vychází ze zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), vyhlášky č. 374/2006 Sb., kterou se mění

Více

Školní řád Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace (platný od 1.9. 2011)

Školní řád Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace (platný od 1.9. 2011) Školní řád Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace (platný od 1.9. 2011) Školní řád SPŠT Jablonec nad Nisou (dále jen školní řád) vychází ze zákona

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Čl. 1 Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků 1. Ve výchovně vzdělávacím procesu se uskutečňuje hodnocení průběžné a celkové. Průběžné hodnocení se uplatňuje při

Více

Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Turnov, Skálova 373 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Turnov, Skálova 373 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Turnov, Skálova 373 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Klasifikační řád vydává ředitelství SUPŠ a VOŠ Turnov na základě 30 zákona č. 561/2004 Sb.(Školský zákon) Obsah

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Ředitel Gymnázia Ústí nad Orlicí vydává Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků jako součást školního řádu gymnázia. Pravidla vychází: - ze zákona

Více

Školní řád a Klasifikační řád

Školní řád a Klasifikační řád STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA s.r.o. Školní 268, Velvary 273 24 Školní řád a Klasifikační řád Platný od 1. 9. 2010 nahrazuje dokument ze dne 1. 9. 2009 obsahuje úpravy schválené pedagogickou radou dne 26. 1. 2011,

Více

Ředitel školy se souhlasem Školní rady

Ředitel školy se souhlasem Školní rady Ředitel školy se souhlasem Školní rady podle 30 školského zákona 1 a vyhlášky ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři 2 vydává a ustanovuje tento

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, okres Hodonín, ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Máš na to! Příloha č.1: Pravidla pro hodnocení žáků Verze z 30.08.2009 zpracována podle RVP ZV Platnost : 1.9.2009

Více

1. DODATEK KE ŠKOLNÍMU ŘÁDU. Projednán a schválen pedagogickou radou dne: 4. 12. 2006. Projednán a schválen školskou radou dne: 4. 12.

1. DODATEK KE ŠKOLNÍMU ŘÁDU. Projednán a schválen pedagogickou radou dne: 4. 12. 2006. Projednán a schválen školskou radou dne: 4. 12. 1. DODATEK KE ŠKOLNÍMU ŘÁDU Projednán a schválen pedagogickou radou dne: 4. 12. 2006 Projednán a schválen školskou radou dne: 4. 12. 2006 Dodatek nabývá účinnosti dne: 5. 12. 2006 1. Vnášení, držení, distribuce,

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

2005/71 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání 71/2005

2005/71 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání 71/2005 2005/71 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání 71/2005 Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb.,

Více