ŠKOLNÍ ŘÁD. 1. Slovanské gymnázium a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Masná 700/13, Praha 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ ŘÁD. 1. Slovanské gymnázium a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Masná 700/13, 110 00 Praha 1"

Transkript

1 ŠKOLNÍ ŘÁD 1. Slovanské gymnázium a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Masná 700/13, Praha 1 Tento školní řád byl vytvořen v souladu s platnou legislativou a vychází především: ze zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším a jiným vzděláním ze zákona č. 563 / 2004 Sb. o pedagogických pracovnících ze zákona č. 106 /1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, vč. následných úprav a změn ze zákona č. 101 / 2000 Sb. o ochraně osobních údajů z vyhlášky MŠMT ČR č. 13 / 2005 o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři Organizační ustanovení 1. Školní budova gymnázia se v pracovní dny otevírá v 7 hodin a uzavírá v 17 hodin, v pátek a v sobotu podle rozvrhu dálkového studia. Žák je povinen zaujmout své místo 5 min před zahájením výuky. Po skončení výuky provede úklid svého místa podle pokynů pedagoga. 2. Všechny návštěvy mají povinnost se hlásit v na studijním oddělení školy. 3. Systém výuky se stanoví následovně: 4. Vyučovací hodina trvá 45 minut, 5. Zahájení a ukončení vyučovací hodiny stanoví vyučující. 6. Přestávky mezi vyučováním jsou 10 minut, dopoledne jednu přestávka v délce 20 minut a od 11:50 jsou přestávky v délce 5 minut. 7. Ve škole je otevřen studentský klub od 7 hodin do 17 hodin. Práva a povinnosti školy 1. Škola zajišťuje odpovídající kvalitu výuky a výchovy v souladu se Školským zákonem. 2. Škola odpovídá za pořádek ve škole a zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech. 3. K tomu provede poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochraně prostřednictvím třídních učitelů na začátku školního roku, nebo při nástupu žáka do školy. Učitelé k tomu využijí hodiny předmětů tělesná výchova, na výletech, exkurzích a akcích mimo školu. 4. Třídní učitelé stanoví žákům trasy, po kterých mají přecházet, pokud část výuky bude

2 prováděna mimo budovu školy. Pro případ úrazu žáka během přecházení na jiné místo výuky bude nedodržení trasy považováno za vzdálení se z účasti na školní výuce. 5. Škola je povinna vést evidenci úrazů žáků, k nimž došlo během vyučování nebo při činnostech organizovaných školou. 6. Škola zajišťuje ochranu žáků před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace rasové i jiné, šikanování, nepřátelství nebo násilí. 7. Škola projedná a řeší návrhy a připomínky žáků a jejich zákonných zástupců v přiměřené době, stížnosti v zákonné lhůtě. 8. Škola projednává a uděluje výchovná opatření (pochvaly, kázeňská opatření). 9. Ředitel školy může na návrh pedagoga nebo pedagogické rady předepsat žákovi povinnost podrobit se doplňkovým zkouškám, a to v případě, pokud žákova absence v jednotlivých předmětech činí více než 30 % z odučených hodin klasifikačního období, nebo pokud získal pouze 50 % požadovaných známek. Žák nemůže opakovat ročník z prospěchových důvodů, mimo zvlášť odůvodněné případy, o kterých rozhoduje ředitel školy (např. dlouhodobá nemoc nebo dlouhodobá jazyková stáž v zahraničí). 10. Žákovi, který neplní povinnou školní docházku, může být ukončeno studium a. v případě neplnění studijních povinností b. v případě nedodržení podmínek smlouvy (zejména nezaplacení školného) c. v případě opakovaného porušování školního řádu d. v případě neomluvené absence delší než 5 vyučovacích dnů. 11. Žák, který neplní povinnou školní docházku, může být podmíněně vyloučen nebo vyloučen v případech uvedených v 31 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon), zejména za hrubé slovní a fyzické útoky vůči pracovníkům školy nebo školského zařízení o podmíněném vyloučení a vyloučení rozhoduje ředitel školy a informuje o něm zletilého žáka, zákonného zástupce nezletilého žáka a pedagogickou radu. 12. Škola vede o každém žákovi katalogový list, který obsahuje: jméno, příjmení, r.č., státní příslušnost, místo trvalého pobytu, kontaktní adresu zákonných zástupců a žáků, jméno a kontakt na ošetřujícího lékaře, zdravotní pojišťovnu. Práva žáků a jejich zákonných zástupců 1. Žák a jeho zákonný zástupce jsou oprávnění požadovat odpovídající úroveň a kvalitu vzdělávání a mají právo na veškeré dostupné informace o vzdělávání na škole. 2. Žák má právo obracet se na třídního učitele nebo přímo na vedení školy se svými připomínkami, návrhy a stížnostmi (hodnocení výsledků vzdělávání žáků, aj.). Na žádost žáka je možno přizvat na jednání jeho zákonného zástupce. 3. Žák má právo vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí jeho vzdělávání, přičemž jeho vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jeho věku a stupni vývoje. 4. Žák t má právo znát svou klasifikaci a její zdůvodnění v jednotlivých předmětech. 5. Žák má právo účastnit se mimoškolních akcí školy, školních zájezdů, besed, exkurzí atd. 6. Žák má právo požádat učitele o vysvětlení, konzultaci nebo radu při řešení jakéhokoli problému (studijního, osobního). 7. Žáci mají právo volit a být voleni do Školního parlamentu. Tito zástupci musí být zletilí. Mají právo upozorňovat na jakékoliv nedostatky, se kterými se v průběhu výuky setkali, dávat náměty a spolupodílet se na výuce a mimoškolních akcích školy. 8. Žák může na základě žádosti přerušit studium nejdéle na dva roky, o přerušení rozhodne ředitel školy. Žádost podává písemně zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka. 9. Žák má právo na pitný režim i během vyučovacích hodin. 10. Žák má právo využívat Studentský klub v době přestávek, volné hodiny nebo po vyučování.

3 11. Každé pololetí se vydává žákovi vysvědčení. Povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců 1. Povinností žáka je účastnit se výuky povinných a povinně volitelných předmětů, odborné praxe a nepovinných předmětů, pokud si je zvolil. Změna vybraného povinně volitelného předmětu není během studia možná, změna nepovinného předmětu je možná vždy na konci pololetí. 2. Povinností žáka je dodržovat školní a vnitřní řád a předpisy a pokyny vedení školy. 3. Žák je povinen ve škole chodit přiměřeně oblečen, vhodně a čistě upraven, a to po celou dobu vyučování a všech akcí pořádaných školou. 4. Přijde-li žák do výuky v rozporu s těmito požadavky, bude zapsán do třídní knihy a upozorněn třídním učitelem na porušování řádu školy. v případě nesjednání nápravy může být žákovi snížena známka z chování a při opakovaném porušování může být ze školy vyloučen. 5. Svým oblečením a zevnějškem musí žák reprezentovat typ školy, kterou navštěvuje. 6. Při slavnostních akcích (zahájení školního roku, maturitní zkouška, předávání maturitních vysvědčení, ukončení školního roku a další akce slavnostního charakteru) musí být žáci společensky oblečeni. 7. Všichni žáci jsou povinni dbát na úpravu svého zevnějšku, chovat se a vystupovat ukázněně při vyučování, o přestávkách i na veřejnosti a zdravit všechny zaměstnance školy. 8. Povinností žáka je chránit si své zdraví, dodržovat pravidla hygieny a bezpečnosti práce, zvláště ustanovení speciálních pracovišť (tělocvična), ve Studentském klubu a zásady protipožární prevence. v případě úrazu je žák povinen hlásit tuto skutečnost vyučujícímu, popř. na studijním oddělení školy. 9. V průběhu vyučování je zakázáno používat mobilní telefony elektronické hry a přehrávače. Žákům je zakázáno zapojování jakýchkoli el. spotřebičů do el. sítě. PC může být ve vyučování používán pouze se souhlasem vyučujícího. 10. O náhlé změně zdravotního stavu jsou neprodleně informováni zákonní zástupci žáků. 11. Povinností žáka je sdělit třídnímu učiteli údaje, které jsou nezbytné k vedení pedagogické dokumentace, každou jejich změnu neprodleně oznámí třídnímu učiteli. Veškeré změny osobních údajů žáka, včetně kontaktních údajů zákonného zástupce musí oznámit písemně do tří pracovních dnů. 12. Povinností žáka je plnit pokyny pedagogických pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy a školním nebo vnitřním řádem. 13. V případě, že pedagog nedorazí do vyučování do 5 minut od začátku hodiny, je žák povinen nahlásit tuto skutečnost na studijním oddělení školy. 14. Povinností žáka je dodržovat zákaz kouření v prostorách školy, jejím blízkém okolí a na všech školních akcích. Totéž se vztahuje na požívání alkoholu a ostatních drog. Je zakázáno, aby žáci do školy přinášeli jakékoli výbušniny, střelné a jiné zbraně nebo jejich napodobeniny, dále jakékoli omamné nebo psychotropní látky, či se zúčastnili výuky pod vlivem omamných látek a alkoholu. 15. Zletilí žáci a zákonní zástupci nezletilých žáků jsou povinni informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohli mít vliv na průběh vzdělávání, dokládat důvody své nepřítomnosti ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými řádem školy. 16. Zákonní zástupci nebo zletilí žáci dle Smlouvy o vzdělávání jsou povinni platit školné pololetně dle pokynů vedení školy. Neuhrazení školného je považováno za závažné porušení, pro které může být žák z docházky vyloučen. 17. Žák a jeho zákonný zástupce jsou povinni řídit se uzavřenou Smlouvou o vzdělávání a řádem školy, v případě, že jsou upozorněni na jejich porušování, jsou povinni

4 nedostatky odstranit. Docházka do školy, omlouvání nepřítomnosti 1. Při nástupu do školy obdrží žák průkaz žáka. Součástí průkazu žáka jsou záznamy o klasifikaci a docházce. Žák je povinen mít u sebe tento doklad. 2. Žák je povinen chodit do školy pravidelně a včas se zřetelem k rozvrhu výuky ve třídě, v níž jsou zařazeni. 3. Zákonný zástupce je povinen omluvit nepřítomnost žáka ve vyučování v den jeho nepřítomnosti telefonicky (např. SMS), popř. em, předem známou nepřítomnost oznámí škole v předstihu. Jestliže se žák neúčastní vyučování po dobu nejméně 5 vyučovacích dnů a jeho neúčast při vyučování není omluvena, vyzve písemně ředitel školy zákonného zástupce, popř. zletilý žák zároveň upozorněni, že pokud nebude doložen důvod nepřítomnosti, bude žák posuzován, jako by studia zanechal. Jestliže do 10 dnů od doručení výzvy žák (který neplní povinnou školní docházku) do střední školy nenastoupí, posuzuje se, jako by studia zanechal prvním dnem neomluvené účasti. 4. Zákonní zástupci nebo plnoletí žáci jsou povinni sdělit závazně termíny a důvod, kdy žák nebude ve škole. 5. Zákonný zástupce může omluvit nepřítomnost žáka ze zdravotních důvodů trvající 1 týden (pět vyučovacích dnů). Onemocnění žáka delší než jeden týden musí být potvrzeno lékařem. v případě, že lékař odmítne vydat potvrzení o nemoci, vyřeší tuto situaci zákonný zástupce, popř. zletilý žák s ředitelem školy. Nepřítomnost ve škole z rodinných důvodů delší než jeden den musí být povolena předem ředitelem školy. v naléhavých případech ji lze omluvit i dodatečně. Tyto absence jsou však omlouvány vždy na základě písemné žádosti zákonných zástupců a doporučení třídního učitele. Jestliže jakákoliv absence žáka nebude omluvena do 3 pracovních dnů po návratu žáka do školy, bude tato absence považována za neomluvenou s následnou sankcí. 6. Nemůže-li se zletilý žák zúčastnit vyučování z důvodů, které nemohl předem předvídat, je povinen on sám nebo jeho zákonný zástupce, do 24 hodin oznámit škole důvod nepřítomnosti a po návratu do školy nejpozději do tří dnů třídnímu učiteli nepřítomnost omluvit. Třídní učitel omluví nepřítomnost zletilého žáka při vyučování na základě omluvenky potvrzené lékařem nebo podepsané rodiči žáka nebo zákonnými zástupci. 7. Jednodenní absence ze zdravotních, nebo rodinných důvodů mohou omluvit zákonní zástupci nebo sami zletilí žáci, maximálně však 10x za školní rok. 8. Žák může v naléhavých případech opustit školu, po předchozím oznámení třídnímu učiteli (nebo jeho zástupci). 9. Je přísně zakázáno opouštět školu v době vyučování a o přestávkách, s výjimkou případů, kdy mají žáci volnou hodinu.

5 HODNOCENÍ Hodnocení žáků je trvalá součást výchovně vzdělávacího procesu a důležitý prostředek ke splnění výchovně vzdělávacích úkolů školy. Jednou ze základních forem, kterou se vyjadřuje výsledek hodnocení, je klasifikace. Klasifikace především informuje žáka, do jaké míry si osvojil požadované vědomosti, dovednosti, návyky, a ukazuje mu jeho další rezervy. Je podnětem k jeho další aktivizaci. Má mít motivační charakter. Učiteli klasifikace ukazuje, jak se mu podařilo dosáhnout cíle stanoveného učebními osnovami. Klasifikace plní i společenskou funkci, informuje zákonné zástupce o pravidelném výkonu a výsledku práce jejich dětí. Klasifikační stupnice Při klasifikaci žáků se užívá dvou stupnic, a to: A) stupnice o třech stupních pro hodnocení chování, B) stupnice o pěti stupních pro hodnocení prospěchu. A. Stupnice pro klasifikaci chování Známkou z chování se hodnotí, jak žák plní ustanovení vnitřního řádu školy a dodržuje etiketu při reprezentaci sebe a školy na veřejnosti. Chování velmi dobré (stupeň 1). Takto je hodnocen žák, který chodí do školy pravidelně, přiměřeně oblečen a jeho chování se slučuje s řádem školy a s pravidly slušného a zdvořilého chování. Chování uspokojivé (stupeň 2). Takto může být klasifikován žák, který porušuje vnitřní řád školy nebo pravidla slušného a zdvořilého chování. Druhým stupněm se také klasifikuje žák, který má opakované pozdní příchody na výuku nebo žák, který má neomluvené absence v rozsahu 6-8 vyučovacích hodin (resp. 1 výukový den). Chování neuspokojivé (stupeň 3). Takto je klasifikován žák, který obzvlášť hrubým způsobem porušil vnitřní řád školy nebo pravidla slušného chování a také žák, který má opakované neomluvené absence (tj. více než 8 výukových hodin). Snížená známka z chování může být doprovázena podmíněným vyloučením ze školy, které zpravidla trvá do konce příslušného školního roku. Při méně závažných přestupcích proti pravidlům slušného chování a vnitřního řádu školy se používají tyto výchovné prostředky: napomenutí třídního učitele, důtka třídního učitele, důtka ředitele školy. Při posuzování výchovných opatření se postupuje následujícím způsobem: Kázeňské zápisy v třídní knize, včetně pozdních příchodů Neomluvené hodiny 5x = důtka třídního učitele 8x = důtka ředitele školy 11x = druhý stupeň z chování 13x a více = třetí stupeň z chování, podmíněné vyloučení ze školy nebo ukončení studia dle závažnosti zjištěných provinění do 15 hodin důtka třídního učitele do 30 hodin důtka ředitele školy do 45 hodin druhý stupeň z chování

6 do 60 hodin třetí stupeň z chování 60 a více hodin - třetí stupeň z chování, podmíněné vyloučení ze školy až ukončení studia Při souběhu zápisu v třídní knize a neomluvených hodin se postupuje přiměřeným zpřísněním trestu. Pokud dojde k závažnému porušení řádu školy nebo zvláště hrubému jednání vůči spolužákům nebo pracovníkům školy, kdy nepostačuje zápis do třídní knihy, je možno udělit, na základě rozhodnutí ředitele školy z podnětu mimořádné pedagogické rady, dle závažnosti ihned důtku třídního učitele nebo ředitele školy s následným sníženým stupněm z chování v závěru klasifikačního období. Při klasifikaci se hodnotí: a) stupeň osvojení stanoveného učiva, B. Stupnice pro klasifikaci prospěchu b) úroveň myšlení, přesnost, výstižnost vyjadřování, c) schopnost uplatňovat příslušné vědomosti, dovednosti a návyky při řešení praktických úkolů, d) aktivita, samostatnost, tvořivost, schopnost aplikace. Žák je hodnocen na základě ústního zkoušení, písemných prací a testů. Písemné práce trvající 1 vyučovací hodinu jsou zadávány v souladu s osnovami daného předmětu. Čtvrtletně jsou zadávány ředitelské prověrky syntetizující učivo daného časového období a fixující ho do větších globálních celků. Žák je ústně zkoušen minimálně 4 x za pololetí. Zákonní zástupci zletilý žák mají právo po předložení lékařského doporučení požádat ředitele školy o uvolnění žáka z tělesné výchovy. Žák je na vysvědčení klasifikován - Uvolněn. Výborně je klasifikován žák, který ve všech písemných projevech daného předmětu dosáhl % úspěšnosti. Má výborné znalosti, plynulý projev, uvádí příklady v návaznosti na probíranou látku, jeho vyjadřování je výstižné a přesné. Je schopen se orientovat v rozsahu celého probraného učiva. Učivo dovede doplňovat aktuálními informacemi a poznatky. Chvalitebně je klasifikován žák, který ve všech písemných projevech daného předmětu dosáhl % úspěšnosti. Má dobré znalosti, sám uvádí příklady v návaznosti na probíranou látku. Je schopen s pomocí vyučujícího či spolužáků se orientovat v rozsahu probraného učiva. Jeho vyjadřování není přesné, je třeba pomoc vyučujícího. Aktuální informace či poznatky uvádí jen na základě zadaného materiálu. Dobře je klasifikován žák, který ve všech písemných projevech daného předmětu dosáhl % úspěšnosti. Má dobré znalosti, ale jeho projev je nesouvislý na základě kladených otázek. Orientace v probraném učivu je neucelená. Vyjadřování je nepřesné. Dostatečně je klasifikován žák, který ve všech písemných projevech daného předmětu dosáhl % úspěšnosti. Má částečné znalosti ověřené na základě kladených otázek. S obtížemi formuluje své znalosti. Jeho příprava na vyučování je občas nedostatečná. Nedostatečně je klasifikován žák, který ve většině písemných projevů daného předmětu dosáhl 39 a méně % úspěšnosti. Má značné mezery ve znalostech, takže není schopen kontinuálně pracovat. Jeho příprava na vyučování je pravidelně nedostatečná. Nehodnocen je žák, který nelze hodnotit na konci 1. pololetí. Tomuto žákovi určí ředitel pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za 1. pololetí bylo provedeno nejpozději do daného školního roku. Není li možné žáka hodnotit ani v náhradním termínu, žák se za 1. pololetí nehodnotí.

7 Stupnice pro klasifikaci celkového prospěchu se řídí vyhláškou MŠMT ČR. Zkoušky pro doplnění klasifikace, opravné a komisionální zkoušky: a) zkouška pro doplnění klasifikace je možná při absenci více než 30% z odučených hodin klasifikačního období, nebo pokud žák nezíská alespoň 50% požadovaných známek. Pokud jsou žákovi předepsány zkoušky pro doplnění klasifikace, je třeba dodržet následující termíny: V prvém pololetí je stanoven termín uzavření známek do daného školního roku, v průběhu druhého pololetí, nejpozději do 30. června každého roku dle předem stanoveného harmonogramu. Do této doby se žák musí podrobit zkoušce pro doplnění klasifikace a dopsat všechny testy za dané pololetí. Pokud není možno žáka za první pololetí školního roku klasifikovat, je klasifikován na konci druhého pololetí. V druhém pololetí je stanoven termín zkoušek pro doplnění klasifikace dle závažnosti předmětu na konec školního roku a poslední týden v srpnu podle harmonogramu. Zkoušení probíhá za přítomnosti dvou vyučujících stejné či přibližné aprobace. Jeden den může být zkoušen pouze z 1 předmětu. v případě, že žák je u zkoušky pro doplnění klasifikace hodnocen stupněm nedostatečný, má nárok na opravnou zkoušku. Tu stanoví ředitel školy nejpozději do 30. září daného roku. Do doby vykonání zkoušky žák pokračuje ve studiu v příslušném (vyšším) ročníku. b) opravná komisionální zkouška z důvodu neprospěchu (žák je nejvýše ve dvou předmětech hodnocen nedostatečně) Žák, který je na konci druhého pololetí hodnocen nejvýše ze dvou předmětů známkou nedostatečná nebo neprospěl na konci prvního pololetí nejvýše ze 2 povinných předmětů vyučovaných pouze v prvním pololetí, dělá v posledním týdnu srpna opravnou komisionální zkoušku. Termín určí ředitel školy. V případě, že se žák ze závažných důvodů nemůže dostavit ke zkoušce ve stanoveném termínu, lze mimořádně povolit vykonání opravné zkoušky nejpozději do 30. září. Opravné zkoušky probíhají vždy za účasti dvou vyučujících stejné či podobné aprobace a předsedy zkušební komise. c) opravná komisionální zkouška v případě žák, který měl z objektivních důvodů posunutou klasifikaci do konce srpna a neprospěl nejvýše ze dvou předmětů. V tomto případě ředitel školy na žádost zletilého žáka nebo zákonných zástupců nezletilého žáka povolí komisionální přezkoušení do 30. září. d) komisionální zkouška z důvodu přezkoušení Přezkoušení bude provedeno komisionálně také v případě, že zletilý žák nebo zákonný zástupce žáka požádá písemně se zdůvodněním ředitelství školy o přezkoušení. Tato žádost musí být podána do 3 dnů ode dne, kdy se zletilý žák nebo zákonný zástupce žáka prokazatelně dozvěděl hodnocení, se kterým nesouhlasí. e) rozdílová komisionální zkouška V případě přestupu žáka z jiné střední školy, zváží ředitel školy a pedagogická rada, které předměty budou žákovi uznány (předměty korespondující s učebním plánem střední školy) a ze kterých bude žák dle vypracovaného harmonogramu skládat rozdílové zkoušky. Personální složení komisí pro výše uvedené zkoušky stanoví ředitel školy s tím, že předsedou zkušební komise může být jmenován ředitel nebo zástupce ředitele školy. O průběhu komisionálních zkoušek a zkoušek pro doplnění klasifikace se vede písemný zápis. Pokud bude žák u komisionální zkoušky hodnocen stupněm nedostatečný, může žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka požádat ředitele školy o opakování ročníku. Povolit

8 opakování ročníku je v kompetenci ředitele školy. v ostatních případech žák přestává být žákem školy dnem konání komisionální zkoušky. Žák, který se k vykonání komisionálních zkoušek nedostaví, je klasifikován stupněm nedostatečně. Ze zkoušky se musí žák omluvit v den jejího konání telefonicky nebo em a do tří dnů musí doložit písemně důvod nepřítomnosti o uznání omluvy a vypsání nového termínu rozhoduje ředitel školy. Tento školní řád vydává Taťjana Pergler, Ph.D ředitelka školy Platnost od 1. září 2014

S T ŘEDN Í PR Ů MY S L O VÁ Š K O LA, P r a h a 1 0, N a T ř e b e š í n ě 2 2 9 9 p ř í s p ě v k o v á o r g a n i z a c e z ř í z e n á H M P

S T ŘEDN Í PR Ů MY S L O VÁ Š K O LA, P r a h a 1 0, N a T ř e b e š í n ě 2 2 9 9 p ř í s p ě v k o v á o r g a n i z a c e z ř í z e n á H M P ŠKOLNÍ ŘÁD Ř002_01092013_Školní řád Stránka 1 z 9 Obsah ŠKOLNÍ ŘÁD... 1 1 Úloha školy... 3 2 Práva žáků žáci mají právo... 3 3 Povinnosti žáků žáci jsou povinni... 4 4 Žákům je zakázáno... 5 5 Práva a

Více

Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Hodonín Legionářů 1, 695 11 Hodonín. Č.j. GOH-1200/2014 ŠKOLNÍ ŘÁD

Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Hodonín Legionářů 1, 695 11 Hodonín. Č.j. GOH-1200/2014 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j. GOH-1200/2014 ŠKOLNÍ ŘÁD 1 A. ŠKOLNÍ ŘÁD OBSAH 1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, pravidla vzájemných vztahů žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy... str. 3 1.1.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ HORSTAV U HRADISKA 4, 772 00 OLOMOUC

ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ HORSTAV U HRADISKA 4, 772 00 OLOMOUC STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ HORSTAV U HRADISKA 4, 772 00 OLOMOUC Školní řád je vydán Střední školou stavební Horstav Olomouc,(dále jen škola) se sídlem v Olomouci, U Hradiska 4, PSČ 779 00, na základě zákona

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD SLEZSKÉHO GYMNÁZIA V OPAVĚ PRO ŠKOLNÍ ROK

ŠKOLNÍ ŘÁD SLEZSKÉHO GYMNÁZIA V OPAVĚ PRO ŠKOLNÍ ROK ŠKOLNÍ ŘÁD SLEZSKÉHO GYMNÁZIA V OPAVĚ PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Školní řád je zpracován na základě zákona č. 561/2004 Sb., Školského zákona a příslušných prováděcích předpisů (zejména vyhlášky č. 13/2005

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola. Schváleno školskou radou. Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014

ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola. Schváleno školskou radou. Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014 , ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola Schváleno školskou radou Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014 1 Obsah strana I. Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kuřim, s.r.o. ŠKOLNÍ ŘÁD platný od 23. 4. 2015

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kuřim, s.r.o. ŠKOLNÍ ŘÁD platný od 23. 4. 2015 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kuřim, s.r.o. ŠKOLNÍ ŘÁD platný od 23. 4. 2015 Projednáno v pedagogické radě dne: 22. 4. 2015 Schváleno školskou radou dne: 21. 4. 2015 Schválila: Ing.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Dagmar Válková, ZŘTV Mgr. Lubomír Škoda, ZŘTV. PhDr. Ladislav Pochyla ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Dagmar Válková, ZŘTV Mgr. Lubomír Škoda, ZŘTV. PhDr. Ladislav Pochyla ředitel školy Č.j.: Střední odborná škola obchodu a služeb, Olomouc, Štursova 14 ŠKOLNÍ ŘÁD Spisový znak 1.4. Skartační znak A 10 Vypracoval Schválil SSOS/625/2014 Mgr. Dagmar Válková, ZŘTV Mgr. Lubomír Škoda, ZŘTV

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kolín, Karoliny Světlé 135

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kolín, Karoliny Světlé 135 ŠKOLNÍ ŘÁD Účelem školního řádu je vytvoření příznivých podmínek pro vyučování v budově školy i ve zdravotnických zařízeních, ve kterých výuka probíhá. Důsledným dodržováním řádu pedagogickými pracovníky

Více

Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace. 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 Š K O L N Í Ř Á D

Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace. 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 Š K O L N Í Ř Á D Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 E-mail: skola@sosruska.cz, Web: www.sosruska.cz Š K O L N Í Ř Á D Každé

Více

Mendelova střední škola, Nový Jičín, p. o. Nový Jičín, Divadelní 4

Mendelova střední škola, Nový Jičín, p. o. Nový Jičín, Divadelní 4 Mendelova střední škola, Nový Jičín, p. o. Nový Jičín, Divadelní 4 ŠKOLNÍ ŘÁD šk. r. 2014/2015 Obsah I. Úvod... 1 II. Přijetí uchazeče ke studiu... 2 III. Ukončení a zanechání studia žáka... 2 IV. Povolení

Více

Školní řád Obchodní akademie

Školní řád Obchodní akademie Obchodní akademie a Jazyková škola S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, Čelakovského 200, 397 01 Písek Školní řád Obchodní akademie Školní řád Obchodní akademie a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Více

SEZNAM SMĚRNIC A PRÁVNÍCH PŘEDPISU platných na OA, SPgŠ a JŠ Beroun ke dni 1.září 2006. A) Pedagogicko organizační. B) Ekonomické

SEZNAM SMĚRNIC A PRÁVNÍCH PŘEDPISU platných na OA, SPgŠ a JŠ Beroun ke dni 1.září 2006. A) Pedagogicko organizační. B) Ekonomické Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, U Stadionu 486, 266 37 Beroun IČO 47558415, tel. 311 622 311 SEZNAM SMĚRNIC A PRÁVNÍCH PŘEDPISU platných

Více

II. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ III. VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE

II. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ III. VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE I. ŠKOLNÍ ŘÁD II. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ III. VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Školní řád, Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a Vnitřní řád domova mládeže Střední odborné

Více

1.2. Práva uvedená v odstavci 1.1. pod písmeny b), c) a e) mají také zákonní zástupci nezletilých žáků.

1.2. Práva uvedená v odstavci 1.1. pod písmeny b), c) a e) mají také zákonní zástupci nezletilých žáků. Školní řád GYMNÁZIA JANA PALACHA Úvodní část Školní řád (dále jen ŠŘ), vydaný v souladu s 30 zák. č. 561/2004 Sb. (školský zákon), je interním předpisem GJP (dále jen škola), jehož dodržování je závazné

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD PRO ŽÁKY A STUDENTY ŠKOLY (příloha k organizačnímu řádu školy č. 1, školní rok 2014-2015)

ŠKOLNÍ ŘÁD PRO ŽÁKY A STUDENTY ŠKOLY (příloha k organizačnímu řádu školy č. 1, školní rok 2014-2015) Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola Most příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD PRO ŽÁKY A STUDENTY ŠKOLY (příloha

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15, příspěvková organizace se sídlem Sochorova 15, 682 01 Vyškov ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Schválil: Mgr. Eva Novotná RNDr. Petr Hájek Pedagogická

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD I. PRAVIDLA CHOVÁNÍ ŽÁKŮ

ŠKOLNÍ ŘÁD I. PRAVIDLA CHOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOLNÍ ŘÁD Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice n. L., Neklanova 1806, příspěvková organizace Školní řád Střední odborné školy a Středního odborného učiliště (dále jen školní řád)

Více

S t ř e d n í š k o l a t e c h n i c k á a o b c h o d n í, Kosinova 4, Olomouc

S t ř e d n í š k o l a t e c h n i c k á a o b c h o d n í, Kosinova 4, Olomouc S t ř e d n í š k o l a t e c h n i c k á a o b c h o d n í, Kosinova 4, Olomouc V souladu s 30 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném vzdělávání (školský zákon) je vydán

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, C. BOUDY 1188 Cyrila Boudy 1188, 272 01 Kladno ŠKOLNÍ ŘÁD

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, C. BOUDY 1188 Cyrila Boudy 1188, 272 01 Kladno ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, C. BOUDY 1188 Cyrila Boudy 1188, 272 01 Kladno ŠKOLNÍ ŘÁD Ing. Zuzana Chvojková ředitelka Tento Školní řád byl schválen Školskou radou dne 7. května 2014, projednán pedagogickou

Více

ŠKOLNÍ A KLASIFIKAČNÍ ŘÁD PRO STŘEDNÍ ŠKOLU (SŠ) 1 ŠKOLNÍ ŘÁD PRO STŘEDNÍ ŠKOLU 2 2 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD PRO STŘEDNÍ ŠKOLU 7

ŠKOLNÍ A KLASIFIKAČNÍ ŘÁD PRO STŘEDNÍ ŠKOLU (SŠ) 1 ŠKOLNÍ ŘÁD PRO STŘEDNÍ ŠKOLU 2 2 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD PRO STŘEDNÍ ŠKOLU 7 ŠKOLNÍ A KLASIFIKAČNÍ ŘÁD PRO STŘEDNÍ ŠKOLU (SŠ) Obsah školní rok 2009-2010 VOŠ obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, přísp. org 1 ŠKOLNÍ ŘÁD PRO STŘEDNÍ ŠKOLU 2 1.1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Vyšší odborné školy zdravotnické. Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola 5. května 51, Praha 4

ŠKOLNÍ ŘÁD. Vyšší odborné školy zdravotnické. Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola 5. května 51, Praha 4 Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola 5. května 51, Praha 4 ŠKOLNÍ ŘÁD Vyšší odborné školy zdravotnické V Praze dne 16. 10. 2013 Schváleno školskou radou dne 16. 10. 2013 PhDr.

Více

Školní řád. AKADEMICKÉ GYMNÁZIUM škola hlavního města Prahy Štěpánská 22, 110 00 Praha 1 ČASOVÝ REŽIM DNE A PROVOZ ŠATEN

Školní řád. AKADEMICKÉ GYMNÁZIUM škola hlavního města Prahy Štěpánská 22, 110 00 Praha 1 ČASOVÝ REŽIM DNE A PROVOZ ŠATEN AKADEMICKÉ GYMNÁZIUM škola hlavního města Prahy Štěpánská 22, 110 00 Praha 1 Školní řád tel.: 221 421 931 fax : 221 421 957 e-mail : agstepanska@agstepanska.cz č.j.: /2014 vymezující práva a povinnosti

Více

Školní řád. Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55

Školní řád. Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55 Školní řád Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55 K zabezpečení chodu školy vydávám v souladu s ustanovením 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a

Více

ŘÁD ŠKOLY (ŠKOLNÍ ŘÁD)

ŘÁD ŠKOLY (ŠKOLNÍ ŘÁD) ŘÁD ŠKOLY (ŠKOLNÍ ŘÁD) čj. ZD-004/08-2010 Střední škola informačních technologií, s.r.o. Vychází ze zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), vyhlášky MŠMT č. 13/2005 Sb. o středním vzdělávání a z rámcových

Více

Školní řád Úvodní ustanovení Práva a povinnosti studentů

Školní řád Úvodní ustanovení Práva a povinnosti studentů EVANGELICKÁ AKADEMIE, VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ Školní řád Evangelická akademie nabízí ve své vyšší odborné škole sociálně právní vzdělání a výchovu budoucím sociálním pracovníkům. Své vzdělávací

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD Gymnázium Jana Nerudy, škola hlavního města Prahy Hellichova 3, Praha 1 RNDr. Juraj Liška, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD Gymnázium Jana Nerudy, škola hlavního města Prahy Hellichova 3, Praha 1 RNDr. Juraj Liška, ředitel školy ŠKOLNÍ ŘÁD Gymnázium Jana Nerudy, škola hlavního města Prahy Hellichova 3, Praha 1 RNDr. Juraj Liška, ředitel školy Ze dne: 31.8.2013 Platnost od 2.9. 2013 1 A. OBECNÁ USTANOVENÍ Školní řád Gymnázia Jana

Více

Gymnázium Boženy Němcové, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 324

Gymnázium Boženy Němcové, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 324 Gymnázium Boženy Němcové, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 324 ŠKOLNÍ ŘÁD Platný od 1. 9. 2014 Š K O L N Í Ř Á D Školní řád vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Š K O L N Í Ř Á D. Střední odborné školy

Š K O L N Í Ř Á D. Střední odborné školy Š K O L N Í Ř Á D Střední odborné školy Obor vzdělání: 79-41-K/41 Gymnázium Obor vzdělání: 78-42-M/02 Ekonomické lyceum Obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Obor vzdělání: 69-41-L/02 Masér sportovní

Více

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Erbenova 184, 344 01 Domažlice

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Erbenova 184, 344 01 Domažlice Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Erbenova 184, 344 01 Domažlice ŠKOLNÍ ŘÁD VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY SOCIÁLNÍ PRÁCE USTANOVENÍ ŠKOLNÍHO ŘÁDU VYCHÁZÍ ZE ZÁKL ADNÍCH PRÁVNÍCH

Více

Základní škola a Mateřská škola Nový Knín se sídlem nám. Jiřího z Poděbrad 53, 262 03 Nový Knín

Základní škola a Mateřská škola Nový Knín se sídlem nám. Jiřího z Poděbrad 53, 262 03 Nový Knín Základní škola a Mateřská škola Nový Knín se sídlem nám. Jiřího z Poděbrad 53, 262 03 Nový Knín ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst.1) zákona č.561/2004 Sb., o předškolním,

Více