ŠKOLNÍ ŘÁD. 1. Slovanské gymnázium a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Masná 700/13, Praha 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ ŘÁD. 1. Slovanské gymnázium a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Masná 700/13, 110 00 Praha 1"

Transkript

1 ŠKOLNÍ ŘÁD 1. Slovanské gymnázium a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Masná 700/13, Praha 1 Tento školní řád byl vytvořen v souladu s platnou legislativou a vychází především: ze zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším a jiným vzděláním ze zákona č. 563 / 2004 Sb. o pedagogických pracovnících ze zákona č. 106 /1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, vč. následných úprav a změn ze zákona č. 101 / 2000 Sb. o ochraně osobních údajů z vyhlášky MŠMT ČR č. 13 / 2005 o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři Organizační ustanovení 1. Školní budova gymnázia se v pracovní dny otevírá v 7 hodin a uzavírá v 17 hodin, v pátek a v sobotu podle rozvrhu dálkového studia. Žák je povinen zaujmout své místo 5 min před zahájením výuky. Po skončení výuky provede úklid svého místa podle pokynů pedagoga. 2. Všechny návštěvy mají povinnost se hlásit v na studijním oddělení školy. 3. Systém výuky se stanoví následovně: 4. Vyučovací hodina trvá 45 minut, 5. Zahájení a ukončení vyučovací hodiny stanoví vyučující. 6. Přestávky mezi vyučováním jsou 10 minut, dopoledne jednu přestávka v délce 20 minut a od 11:50 jsou přestávky v délce 5 minut. 7. Ve škole je otevřen studentský klub od 7 hodin do 17 hodin. Práva a povinnosti školy 1. Škola zajišťuje odpovídající kvalitu výuky a výchovy v souladu se Školským zákonem. 2. Škola odpovídá za pořádek ve škole a zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech. 3. K tomu provede poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochraně prostřednictvím třídních učitelů na začátku školního roku, nebo při nástupu žáka do školy. Učitelé k tomu využijí hodiny předmětů tělesná výchova, na výletech, exkurzích a akcích mimo školu. 4. Třídní učitelé stanoví žákům trasy, po kterých mají přecházet, pokud část výuky bude

2 prováděna mimo budovu školy. Pro případ úrazu žáka během přecházení na jiné místo výuky bude nedodržení trasy považováno za vzdálení se z účasti na školní výuce. 5. Škola je povinna vést evidenci úrazů žáků, k nimž došlo během vyučování nebo při činnostech organizovaných školou. 6. Škola zajišťuje ochranu žáků před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace rasové i jiné, šikanování, nepřátelství nebo násilí. 7. Škola projedná a řeší návrhy a připomínky žáků a jejich zákonných zástupců v přiměřené době, stížnosti v zákonné lhůtě. 8. Škola projednává a uděluje výchovná opatření (pochvaly, kázeňská opatření). 9. Ředitel školy může na návrh pedagoga nebo pedagogické rady předepsat žákovi povinnost podrobit se doplňkovým zkouškám, a to v případě, pokud žákova absence v jednotlivých předmětech činí více než 30 % z odučených hodin klasifikačního období, nebo pokud získal pouze 50 % požadovaných známek. Žák nemůže opakovat ročník z prospěchových důvodů, mimo zvlášť odůvodněné případy, o kterých rozhoduje ředitel školy (např. dlouhodobá nemoc nebo dlouhodobá jazyková stáž v zahraničí). 10. Žákovi, který neplní povinnou školní docházku, může být ukončeno studium a. v případě neplnění studijních povinností b. v případě nedodržení podmínek smlouvy (zejména nezaplacení školného) c. v případě opakovaného porušování školního řádu d. v případě neomluvené absence delší než 5 vyučovacích dnů. 11. Žák, který neplní povinnou školní docházku, může být podmíněně vyloučen nebo vyloučen v případech uvedených v 31 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon), zejména za hrubé slovní a fyzické útoky vůči pracovníkům školy nebo školského zařízení o podmíněném vyloučení a vyloučení rozhoduje ředitel školy a informuje o něm zletilého žáka, zákonného zástupce nezletilého žáka a pedagogickou radu. 12. Škola vede o každém žákovi katalogový list, který obsahuje: jméno, příjmení, r.č., státní příslušnost, místo trvalého pobytu, kontaktní adresu zákonných zástupců a žáků, jméno a kontakt na ošetřujícího lékaře, zdravotní pojišťovnu. Práva žáků a jejich zákonných zástupců 1. Žák a jeho zákonný zástupce jsou oprávnění požadovat odpovídající úroveň a kvalitu vzdělávání a mají právo na veškeré dostupné informace o vzdělávání na škole. 2. Žák má právo obracet se na třídního učitele nebo přímo na vedení školy se svými připomínkami, návrhy a stížnostmi (hodnocení výsledků vzdělávání žáků, aj.). Na žádost žáka je možno přizvat na jednání jeho zákonného zástupce. 3. Žák má právo vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí jeho vzdělávání, přičemž jeho vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jeho věku a stupni vývoje. 4. Žák t má právo znát svou klasifikaci a její zdůvodnění v jednotlivých předmětech. 5. Žák má právo účastnit se mimoškolních akcí školy, školních zájezdů, besed, exkurzí atd. 6. Žák má právo požádat učitele o vysvětlení, konzultaci nebo radu při řešení jakéhokoli problému (studijního, osobního). 7. Žáci mají právo volit a být voleni do Školního parlamentu. Tito zástupci musí být zletilí. Mají právo upozorňovat na jakékoliv nedostatky, se kterými se v průběhu výuky setkali, dávat náměty a spolupodílet se na výuce a mimoškolních akcích školy. 8. Žák může na základě žádosti přerušit studium nejdéle na dva roky, o přerušení rozhodne ředitel školy. Žádost podává písemně zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka. 9. Žák má právo na pitný režim i během vyučovacích hodin. 10. Žák má právo využívat Studentský klub v době přestávek, volné hodiny nebo po vyučování.

3 11. Každé pololetí se vydává žákovi vysvědčení. Povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců 1. Povinností žáka je účastnit se výuky povinných a povinně volitelných předmětů, odborné praxe a nepovinných předmětů, pokud si je zvolil. Změna vybraného povinně volitelného předmětu není během studia možná, změna nepovinného předmětu je možná vždy na konci pololetí. 2. Povinností žáka je dodržovat školní a vnitřní řád a předpisy a pokyny vedení školy. 3. Žák je povinen ve škole chodit přiměřeně oblečen, vhodně a čistě upraven, a to po celou dobu vyučování a všech akcí pořádaných školou. 4. Přijde-li žák do výuky v rozporu s těmito požadavky, bude zapsán do třídní knihy a upozorněn třídním učitelem na porušování řádu školy. v případě nesjednání nápravy může být žákovi snížena známka z chování a při opakovaném porušování může být ze školy vyloučen. 5. Svým oblečením a zevnějškem musí žák reprezentovat typ školy, kterou navštěvuje. 6. Při slavnostních akcích (zahájení školního roku, maturitní zkouška, předávání maturitních vysvědčení, ukončení školního roku a další akce slavnostního charakteru) musí být žáci společensky oblečeni. 7. Všichni žáci jsou povinni dbát na úpravu svého zevnějšku, chovat se a vystupovat ukázněně při vyučování, o přestávkách i na veřejnosti a zdravit všechny zaměstnance školy. 8. Povinností žáka je chránit si své zdraví, dodržovat pravidla hygieny a bezpečnosti práce, zvláště ustanovení speciálních pracovišť (tělocvična), ve Studentském klubu a zásady protipožární prevence. v případě úrazu je žák povinen hlásit tuto skutečnost vyučujícímu, popř. na studijním oddělení školy. 9. V průběhu vyučování je zakázáno používat mobilní telefony elektronické hry a přehrávače. Žákům je zakázáno zapojování jakýchkoli el. spotřebičů do el. sítě. PC může být ve vyučování používán pouze se souhlasem vyučujícího. 10. O náhlé změně zdravotního stavu jsou neprodleně informováni zákonní zástupci žáků. 11. Povinností žáka je sdělit třídnímu učiteli údaje, které jsou nezbytné k vedení pedagogické dokumentace, každou jejich změnu neprodleně oznámí třídnímu učiteli. Veškeré změny osobních údajů žáka, včetně kontaktních údajů zákonného zástupce musí oznámit písemně do tří pracovních dnů. 12. Povinností žáka je plnit pokyny pedagogických pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy a školním nebo vnitřním řádem. 13. V případě, že pedagog nedorazí do vyučování do 5 minut od začátku hodiny, je žák povinen nahlásit tuto skutečnost na studijním oddělení školy. 14. Povinností žáka je dodržovat zákaz kouření v prostorách školy, jejím blízkém okolí a na všech školních akcích. Totéž se vztahuje na požívání alkoholu a ostatních drog. Je zakázáno, aby žáci do školy přinášeli jakékoli výbušniny, střelné a jiné zbraně nebo jejich napodobeniny, dále jakékoli omamné nebo psychotropní látky, či se zúčastnili výuky pod vlivem omamných látek a alkoholu. 15. Zletilí žáci a zákonní zástupci nezletilých žáků jsou povinni informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohli mít vliv na průběh vzdělávání, dokládat důvody své nepřítomnosti ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými řádem školy. 16. Zákonní zástupci nebo zletilí žáci dle Smlouvy o vzdělávání jsou povinni platit školné pololetně dle pokynů vedení školy. Neuhrazení školného je považováno za závažné porušení, pro které může být žák z docházky vyloučen. 17. Žák a jeho zákonný zástupce jsou povinni řídit se uzavřenou Smlouvou o vzdělávání a řádem školy, v případě, že jsou upozorněni na jejich porušování, jsou povinni

4 nedostatky odstranit. Docházka do školy, omlouvání nepřítomnosti 1. Při nástupu do školy obdrží žák průkaz žáka. Součástí průkazu žáka jsou záznamy o klasifikaci a docházce. Žák je povinen mít u sebe tento doklad. 2. Žák je povinen chodit do školy pravidelně a včas se zřetelem k rozvrhu výuky ve třídě, v níž jsou zařazeni. 3. Zákonný zástupce je povinen omluvit nepřítomnost žáka ve vyučování v den jeho nepřítomnosti telefonicky (např. SMS), popř. em, předem známou nepřítomnost oznámí škole v předstihu. Jestliže se žák neúčastní vyučování po dobu nejméně 5 vyučovacích dnů a jeho neúčast při vyučování není omluvena, vyzve písemně ředitel školy zákonného zástupce, popř. zletilý žák zároveň upozorněni, že pokud nebude doložen důvod nepřítomnosti, bude žák posuzován, jako by studia zanechal. Jestliže do 10 dnů od doručení výzvy žák (který neplní povinnou školní docházku) do střední školy nenastoupí, posuzuje se, jako by studia zanechal prvním dnem neomluvené účasti. 4. Zákonní zástupci nebo plnoletí žáci jsou povinni sdělit závazně termíny a důvod, kdy žák nebude ve škole. 5. Zákonný zástupce může omluvit nepřítomnost žáka ze zdravotních důvodů trvající 1 týden (pět vyučovacích dnů). Onemocnění žáka delší než jeden týden musí být potvrzeno lékařem. v případě, že lékař odmítne vydat potvrzení o nemoci, vyřeší tuto situaci zákonný zástupce, popř. zletilý žák s ředitelem školy. Nepřítomnost ve škole z rodinných důvodů delší než jeden den musí být povolena předem ředitelem školy. v naléhavých případech ji lze omluvit i dodatečně. Tyto absence jsou však omlouvány vždy na základě písemné žádosti zákonných zástupců a doporučení třídního učitele. Jestliže jakákoliv absence žáka nebude omluvena do 3 pracovních dnů po návratu žáka do školy, bude tato absence považována za neomluvenou s následnou sankcí. 6. Nemůže-li se zletilý žák zúčastnit vyučování z důvodů, které nemohl předem předvídat, je povinen on sám nebo jeho zákonný zástupce, do 24 hodin oznámit škole důvod nepřítomnosti a po návratu do školy nejpozději do tří dnů třídnímu učiteli nepřítomnost omluvit. Třídní učitel omluví nepřítomnost zletilého žáka při vyučování na základě omluvenky potvrzené lékařem nebo podepsané rodiči žáka nebo zákonnými zástupci. 7. Jednodenní absence ze zdravotních, nebo rodinných důvodů mohou omluvit zákonní zástupci nebo sami zletilí žáci, maximálně však 10x za školní rok. 8. Žák může v naléhavých případech opustit školu, po předchozím oznámení třídnímu učiteli (nebo jeho zástupci). 9. Je přísně zakázáno opouštět školu v době vyučování a o přestávkách, s výjimkou případů, kdy mají žáci volnou hodinu.

5 HODNOCENÍ Hodnocení žáků je trvalá součást výchovně vzdělávacího procesu a důležitý prostředek ke splnění výchovně vzdělávacích úkolů školy. Jednou ze základních forem, kterou se vyjadřuje výsledek hodnocení, je klasifikace. Klasifikace především informuje žáka, do jaké míry si osvojil požadované vědomosti, dovednosti, návyky, a ukazuje mu jeho další rezervy. Je podnětem k jeho další aktivizaci. Má mít motivační charakter. Učiteli klasifikace ukazuje, jak se mu podařilo dosáhnout cíle stanoveného učebními osnovami. Klasifikace plní i společenskou funkci, informuje zákonné zástupce o pravidelném výkonu a výsledku práce jejich dětí. Klasifikační stupnice Při klasifikaci žáků se užívá dvou stupnic, a to: A) stupnice o třech stupních pro hodnocení chování, B) stupnice o pěti stupních pro hodnocení prospěchu. A. Stupnice pro klasifikaci chování Známkou z chování se hodnotí, jak žák plní ustanovení vnitřního řádu školy a dodržuje etiketu při reprezentaci sebe a školy na veřejnosti. Chování velmi dobré (stupeň 1). Takto je hodnocen žák, který chodí do školy pravidelně, přiměřeně oblečen a jeho chování se slučuje s řádem školy a s pravidly slušného a zdvořilého chování. Chování uspokojivé (stupeň 2). Takto může být klasifikován žák, který porušuje vnitřní řád školy nebo pravidla slušného a zdvořilého chování. Druhým stupněm se také klasifikuje žák, který má opakované pozdní příchody na výuku nebo žák, který má neomluvené absence v rozsahu 6-8 vyučovacích hodin (resp. 1 výukový den). Chování neuspokojivé (stupeň 3). Takto je klasifikován žák, který obzvlášť hrubým způsobem porušil vnitřní řád školy nebo pravidla slušného chování a také žák, který má opakované neomluvené absence (tj. více než 8 výukových hodin). Snížená známka z chování může být doprovázena podmíněným vyloučením ze školy, které zpravidla trvá do konce příslušného školního roku. Při méně závažných přestupcích proti pravidlům slušného chování a vnitřního řádu školy se používají tyto výchovné prostředky: napomenutí třídního učitele, důtka třídního učitele, důtka ředitele školy. Při posuzování výchovných opatření se postupuje následujícím způsobem: Kázeňské zápisy v třídní knize, včetně pozdních příchodů Neomluvené hodiny 5x = důtka třídního učitele 8x = důtka ředitele školy 11x = druhý stupeň z chování 13x a více = třetí stupeň z chování, podmíněné vyloučení ze školy nebo ukončení studia dle závažnosti zjištěných provinění do 15 hodin důtka třídního učitele do 30 hodin důtka ředitele školy do 45 hodin druhý stupeň z chování

6 do 60 hodin třetí stupeň z chování 60 a více hodin - třetí stupeň z chování, podmíněné vyloučení ze školy až ukončení studia Při souběhu zápisu v třídní knize a neomluvených hodin se postupuje přiměřeným zpřísněním trestu. Pokud dojde k závažnému porušení řádu školy nebo zvláště hrubému jednání vůči spolužákům nebo pracovníkům školy, kdy nepostačuje zápis do třídní knihy, je možno udělit, na základě rozhodnutí ředitele školy z podnětu mimořádné pedagogické rady, dle závažnosti ihned důtku třídního učitele nebo ředitele školy s následným sníženým stupněm z chování v závěru klasifikačního období. Při klasifikaci se hodnotí: a) stupeň osvojení stanoveného učiva, B. Stupnice pro klasifikaci prospěchu b) úroveň myšlení, přesnost, výstižnost vyjadřování, c) schopnost uplatňovat příslušné vědomosti, dovednosti a návyky při řešení praktických úkolů, d) aktivita, samostatnost, tvořivost, schopnost aplikace. Žák je hodnocen na základě ústního zkoušení, písemných prací a testů. Písemné práce trvající 1 vyučovací hodinu jsou zadávány v souladu s osnovami daného předmětu. Čtvrtletně jsou zadávány ředitelské prověrky syntetizující učivo daného časového období a fixující ho do větších globálních celků. Žák je ústně zkoušen minimálně 4 x za pololetí. Zákonní zástupci zletilý žák mají právo po předložení lékařského doporučení požádat ředitele školy o uvolnění žáka z tělesné výchovy. Žák je na vysvědčení klasifikován - Uvolněn. Výborně je klasifikován žák, který ve všech písemných projevech daného předmětu dosáhl % úspěšnosti. Má výborné znalosti, plynulý projev, uvádí příklady v návaznosti na probíranou látku, jeho vyjadřování je výstižné a přesné. Je schopen se orientovat v rozsahu celého probraného učiva. Učivo dovede doplňovat aktuálními informacemi a poznatky. Chvalitebně je klasifikován žák, který ve všech písemných projevech daného předmětu dosáhl % úspěšnosti. Má dobré znalosti, sám uvádí příklady v návaznosti na probíranou látku. Je schopen s pomocí vyučujícího či spolužáků se orientovat v rozsahu probraného učiva. Jeho vyjadřování není přesné, je třeba pomoc vyučujícího. Aktuální informace či poznatky uvádí jen na základě zadaného materiálu. Dobře je klasifikován žák, který ve všech písemných projevech daného předmětu dosáhl % úspěšnosti. Má dobré znalosti, ale jeho projev je nesouvislý na základě kladených otázek. Orientace v probraném učivu je neucelená. Vyjadřování je nepřesné. Dostatečně je klasifikován žák, který ve všech písemných projevech daného předmětu dosáhl % úspěšnosti. Má částečné znalosti ověřené na základě kladených otázek. S obtížemi formuluje své znalosti. Jeho příprava na vyučování je občas nedostatečná. Nedostatečně je klasifikován žák, který ve většině písemných projevů daného předmětu dosáhl 39 a méně % úspěšnosti. Má značné mezery ve znalostech, takže není schopen kontinuálně pracovat. Jeho příprava na vyučování je pravidelně nedostatečná. Nehodnocen je žák, který nelze hodnotit na konci 1. pololetí. Tomuto žákovi určí ředitel pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za 1. pololetí bylo provedeno nejpozději do daného školního roku. Není li možné žáka hodnotit ani v náhradním termínu, žák se za 1. pololetí nehodnotí.

7 Stupnice pro klasifikaci celkového prospěchu se řídí vyhláškou MŠMT ČR. Zkoušky pro doplnění klasifikace, opravné a komisionální zkoušky: a) zkouška pro doplnění klasifikace je možná při absenci více než 30% z odučených hodin klasifikačního období, nebo pokud žák nezíská alespoň 50% požadovaných známek. Pokud jsou žákovi předepsány zkoušky pro doplnění klasifikace, je třeba dodržet následující termíny: V prvém pololetí je stanoven termín uzavření známek do daného školního roku, v průběhu druhého pololetí, nejpozději do 30. června každého roku dle předem stanoveného harmonogramu. Do této doby se žák musí podrobit zkoušce pro doplnění klasifikace a dopsat všechny testy za dané pololetí. Pokud není možno žáka za první pololetí školního roku klasifikovat, je klasifikován na konci druhého pololetí. V druhém pololetí je stanoven termín zkoušek pro doplnění klasifikace dle závažnosti předmětu na konec školního roku a poslední týden v srpnu podle harmonogramu. Zkoušení probíhá za přítomnosti dvou vyučujících stejné či přibližné aprobace. Jeden den může být zkoušen pouze z 1 předmětu. v případě, že žák je u zkoušky pro doplnění klasifikace hodnocen stupněm nedostatečný, má nárok na opravnou zkoušku. Tu stanoví ředitel školy nejpozději do 30. září daného roku. Do doby vykonání zkoušky žák pokračuje ve studiu v příslušném (vyšším) ročníku. b) opravná komisionální zkouška z důvodu neprospěchu (žák je nejvýše ve dvou předmětech hodnocen nedostatečně) Žák, který je na konci druhého pololetí hodnocen nejvýše ze dvou předmětů známkou nedostatečná nebo neprospěl na konci prvního pololetí nejvýše ze 2 povinných předmětů vyučovaných pouze v prvním pololetí, dělá v posledním týdnu srpna opravnou komisionální zkoušku. Termín určí ředitel školy. V případě, že se žák ze závažných důvodů nemůže dostavit ke zkoušce ve stanoveném termínu, lze mimořádně povolit vykonání opravné zkoušky nejpozději do 30. září. Opravné zkoušky probíhají vždy za účasti dvou vyučujících stejné či podobné aprobace a předsedy zkušební komise. c) opravná komisionální zkouška v případě žák, který měl z objektivních důvodů posunutou klasifikaci do konce srpna a neprospěl nejvýše ze dvou předmětů. V tomto případě ředitel školy na žádost zletilého žáka nebo zákonných zástupců nezletilého žáka povolí komisionální přezkoušení do 30. září. d) komisionální zkouška z důvodu přezkoušení Přezkoušení bude provedeno komisionálně také v případě, že zletilý žák nebo zákonný zástupce žáka požádá písemně se zdůvodněním ředitelství školy o přezkoušení. Tato žádost musí být podána do 3 dnů ode dne, kdy se zletilý žák nebo zákonný zástupce žáka prokazatelně dozvěděl hodnocení, se kterým nesouhlasí. e) rozdílová komisionální zkouška V případě přestupu žáka z jiné střední školy, zváží ředitel školy a pedagogická rada, které předměty budou žákovi uznány (předměty korespondující s učebním plánem střední školy) a ze kterých bude žák dle vypracovaného harmonogramu skládat rozdílové zkoušky. Personální složení komisí pro výše uvedené zkoušky stanoví ředitel školy s tím, že předsedou zkušební komise může být jmenován ředitel nebo zástupce ředitele školy. O průběhu komisionálních zkoušek a zkoušek pro doplnění klasifikace se vede písemný zápis. Pokud bude žák u komisionální zkoušky hodnocen stupněm nedostatečný, může žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka požádat ředitele školy o opakování ročníku. Povolit

8 opakování ročníku je v kompetenci ředitele školy. v ostatních případech žák přestává být žákem školy dnem konání komisionální zkoušky. Žák, který se k vykonání komisionálních zkoušek nedostaví, je klasifikován stupněm nedostatečně. Ze zkoušky se musí žák omluvit v den jejího konání telefonicky nebo em a do tří dnů musí doložit písemně důvod nepřítomnosti o uznání omluvy a vypsání nového termínu rozhoduje ředitel školy. Tento školní řád vydává Taťjana Pergler, Ph.D ředitelka školy Platnost od 1. září 2014

Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1

Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1 Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (Klasifikační řád) 1. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků vycházejí ze zákona 561/2005 Sb., o předškolním,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. P r a k t i c k á š k o l a. při VÚ a SVP Klíčov IZO : 150 072 490 190 00 Praha 9 Prosek, Čakovická 51, e-mail varodi@klicov.

ŠKOLNÍ ŘÁD. P r a k t i c k á š k o l a. při VÚ a SVP Klíčov IZO : 150 072 490 190 00 Praha 9 Prosek, Čakovická 51, e-mail varodi@klicov. P r a k t i c k á š k o l a Praktická škola dvouletá při VÚ a SVP Klíčov IZO : 150 072 490 190 00 Praha 9 Prosek, Čakovická 51, e-mail varodi@klicov.cz Č.j. 74/05/Var ŠKOLNÍ ŘÁD OBSAH: 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Více

Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3. Klasifikační řád

Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3. Klasifikační řád Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3 Klasifikační řád Úvod Klasifikační řád popisuje hodnocení a klasifikaci prospěchu žáků a klasifikaci jejich chování. Vychází z vyhlášky č. 48/2005

Více

Klasifikační řád pro dálkové studium

Klasifikační řád pro dálkové studium Klasifikační řád pro dálkové studium 1. Základní zásady klasifikace prospěchu Klasifikace prospěchu je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu. Jejím cílem je vyjádřit příslušným klasifikačním

Více

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, 464 01 Frýdlant K r i t é r i a h o d n o c e n í projednán na pedagogické radě školy dne 21.11.2007 se schválenou platností od 22.11.2007 Obsah Úvod Článek I Článek II

Více

Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25

Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 186 00 Praha 8 Klasifikační řád Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou vydána v souladu s ustanovením 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13. Školní řád. Vypracoval: vedení školy

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13. Školní řád. Vypracoval: vedení školy Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13 Školní řád Vypracoval: vedení školy Projednáno Pedagogickou radou dne: 1. 9. 2005 Schváleno Školskou radou dne: 26. 9.

Více

Školní řád Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2

Školní řád Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2 Školní řád Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2 I. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců vycházejí ze Zákona č. 561/2004 Sb., 21 a 22, o předškolním,

Více

Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD

Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád zahrnuje základní údaje, týkající se práv a povinností žáků SOUE a jejich zákonných zástupců, organizace vyučování

Více

Hodnocení chování a prospěchu žáků - klasifikační řád

Hodnocení chování a prospěchu žáků - klasifikační řád Hodnocení chování a prospěchu žáků - klasifikační řád Tento klasifikační řád je součástí školního řádu. 1. Hodnocení chování Chování žáka se klasifikuje těmito stupni: Stupeň 1 (velmi dobré) žák se chová

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace Příloha č. 1 školního řádu

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace Příloha č. 1 školního řádu KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace Příloha č. 1 školního řádu 1. Hodnocení žáků na vysvědčení 1. 1. Vzdělávání žáka Výsledky vzdělávání žáka

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. (novelizace platná od 17. 2. 2014)

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. (novelizace platná od 17. 2. 2014) Gymnázium Na Pražačce Nad Ohradou 2825/23 130 00 Praha 3-Žižkov www.gymnazium-prazacka.cz gymnazium@gym-prazacka.cz KLASIFIKAČNÍ ŘÁD (novelizace platná od 17. 2. 2014) I. Získávání podkladů pro hodnocení

Více

K l a s i f i k a č n í ř á d

K l a s i f i k a č n í ř á d Střední odborná škola NET OFFICE Orlová, spol. s r. o. Energetiků 144, Orlová Lutyně, 735 14 zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 7108 K l a s i f i k a č n

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 1. Při prověřování znalostí a dovedností žáků se učitel řídí zejména těmito zásadami: (a) Obsah a rozsah ústních, písemných, grafických a praktických zkoušek

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola praktická a základní škola speciální Lomnice nad Popelkou Komenského 1000 PSČ 512 51 Lomnice nad Popelkou KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Zásady klasifikace a hodnocení Hodnocení žáka je organickou

Více

Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín, příspěvková organizace

Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín, příspěvková organizace Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín, příspěvková organizace 1. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Příloha č. 2 Školního řádu Postup při hodnocení žáků vyplývá z ustanovení 69, odst.

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ F. KŘIŽÍKA 110 00 PRAHA 1, NA PŘÍKOPĚ 16 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Klasifikační řád SPŠ Ing. Miloš Kodad ředitel školy - 2 - I. Zásady hodnocení průběhu

Více

Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace

Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Obsah: A. Práva žáků B. Povinnosti žáků C. Práva zákonných zástupců žáka D. Povinnosti zákonných zástupců žáka E. Provoz školy F. Bezpečnost

Více

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce.

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce. 6.1. HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků vychází ze zákona č.561/2004 Sb., školského zákona a z vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Hodnocení

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Základní škola Havířov Šumbark M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků projednáno na pedagogické radě školy dne 30. 8. 2010 1. Pravidla hodnocení klasifikace

Více

Střední průmyslová škola stavební, Plzeň 301 00 Plzeň, Chodské nám. 2. Příloha Školního řádu 2014 / 2015

Střední průmyslová škola stavební, Plzeň 301 00 Plzeň, Chodské nám. 2. Příloha Školního řádu 2014 / 2015 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání Příloha Školního řádu 2014 / 2015 1.1. Výsledky vzdělávání žáků jsou hodnoceny pětistupňovou klasifikační řadou takto: 1. stupeň - výborný - žák pracuje samostatně,

Více

Klasifikační řád. (dle 30, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon)

Klasifikační řád. (dle 30, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon) Obchodní akademie, Praha 10, Heroldovy sady 1 1 Obecné zásady Klasifikační řád (dle 30, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon) 1.1 Klasifikace je jednou z forem hodnocení. Klasifikace je průběžná

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Čl. 1 Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků 1. Ve výchovně vzdělávacím procesu se uskutečňuje hodnocení průběžné a celkové. Průběžné hodnocení se uplatňuje při

Více

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, PRAHA 4, OHRADNÍ 57 ŠKOLNÍ ŘÁD

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, PRAHA 4, OHRADNÍ 57 ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, PRAHA 4, OHRADNÍ 57 ŠKOLNÍ ŘÁD Praha, březen 2015 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Školní řád je, podle ust. 28, odst. 1, písm. g) a 30, odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO ŘÁDU: PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO ŘÁDU: PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO ŘÁDU: PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (dále jen Pravidla) jsou zpracovány v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Hodnocení žáků speciálních tříd

Hodnocení žáků speciálních tříd Příloha č. 2 Hodnocení žáků speciálních tříd Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků je: jednoznačné, srozumitelné, srovnatelné s předem stanovenými kriterii, věcné, všestranné Hodnocení

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. I. Hodnocení vzdělávání

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. I. Hodnocení vzdělávání Gymnázium Jana Opletala, Litovel, Opletalova 189 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Hodnocení vzdělávání žáků vychází z příslušných ustanovení 51odst.5, 69 zákona č. 561/2004 Sb., školský

Více

Školní řád I. Docházka do školy

Školní řád I. Docházka do školy Ředitelka školy na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění vydává Školní řád I. Docházka do školy Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z příčin předem známých, předloží

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD SŠINFOTECH

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD SŠINFOTECH KLASIFIKAČNÍ ŘÁD SŠINFOTECH Zásady hodnocení a klasifikace prospěchu vycházejí ze zákona č. 561/2004 Sb., a vyhlášky č.13/2005 Sb. a upravují kompetence a postupy pedagogických pracovníků školy. Cílem

Více

A příloha - Klasifikační řád (Toto hodnocení vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona a vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání).

A příloha - Klasifikační řád (Toto hodnocení vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona a vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání). A příloha - Klasifikační řád (Toto hodnocení vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona a vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání). 1. Zásady průběžného hodnocení a hodnocení výsledků vzdělávání

Více

Vnitřní klasifikační řád pro OA

Vnitřní klasifikační řád pro OA Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř, Na Valech 690 Vnitřní klasifikační řád pro OA 1 Zásady klasifikace Při hodnocení, průběžné i celkové klasifikaci učitel

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD VOŠ, OA a SOUT Chotěboř Pracoviště SOU technického Chotěboř

ŠKOLNÍ ŘÁD VOŠ, OA a SOUT Chotěboř Pracoviště SOU technického Chotěboř ŠKOLNÍ ŘÁD VOŠ, OA a SOUT Chotěboř Pracoviště SOU technického Chotěboř I. Základní povinnosti žáků, studentů a zákonných zástupců nezletilých žáků 1. Žáci a studenti jsou povinni: a) řádně docházet do

Více

Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád

Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád Klasifikační řád projednán na pedagogické radě 21.6.2013 Platnost od 1.9.2013 Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád Článek 1 Zásady hodnocení a klasifikace 1)

Více

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Pravidla hodnocení výsledků vzdělávaní žáků. Čl. 1. Charakteristika Pravidel

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Pravidla hodnocení výsledků vzdělávaní žáků. Čl. 1. Charakteristika Pravidel Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Pravidla hodnocení výsledků vzdělávaní žáků Čl. 1 Charakteristika Pravidel Tato Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou součástí

Více

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 ŠKOLNÍ ŘÁD

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 ŠKOLNÍ ŘÁD Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád Gymnázia, Praha 5, Na Zatlance 11 vychází ze zákona číslo 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělání (školský zákon),

Více

Druhy hodnocení: Forma hodnocení: Zaznamenání hodnocení Procenta Elektronická ŽK (6. - 9. ročník) ŽK (zaznamenává žák)

Druhy hodnocení: Forma hodnocení: Zaznamenání hodnocení Procenta Elektronická ŽK (6. - 9. ročník) ŽK (zaznamenává žák) Organizační řád školy Část č. 6 Školní řád Pravidla hodnocení žáků Čj.: Dne: 1. září 2013 Platnost ode dne: 1. září 2013 Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE DR. ALBÍNA BRÁFA, HOTELOVÁ ŠKOLA A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY TŘEBÍČ ŠKOLNÍ ŘÁD

OBCHODNÍ AKADEMIE DR. ALBÍNA BRÁFA, HOTELOVÁ ŠKOLA A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY TŘEBÍČ ŠKOLNÍ ŘÁD OBCHODNÍ AKADEMIE DR. ALBÍNA BRÁFA, HOTELOVÁ ŠKOLA A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY TŘEBÍČ ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád je vydán v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD LAUDEROVÝCH ŠKOL

ŠKOLNÍ ŘÁD LAUDEROVÝCH ŠKOL ŠKOLNÍ ŘÁD LAUDEROVÝCH ŠKOL Školní řád Lauderových škol stanoví základní práva a povinnosti žáků základní školy Gur Arje, gymnázia Or Chadaš a některá práva a povinnosti učitelů, ředitele a dalších pracovníků

Více

Gymnázium, Nový Bydžov, Komenského 77. Klasifikační řád. 2/ Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu.

Gymnázium, Nový Bydžov, Komenského 77. Klasifikační řád. 2/ Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu. Gymnázium, Nový Bydžov, Komenského 77 Klasifikační řád I. Zásady klasifikace 1/ Klasifikace je jednou ze základních forem zpětné vazby, která poskytuje žákovi informace o správnosti postupu, průběhu či

Více

Vnitřní klasifikační řád

Vnitřní klasifikační řád STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A OBCHODNÍ AKADEMIE, RUMBURK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Františka Nohy 959/6, 408 30, RUMBURK, P.O.BOX 67 Vnitřní klasifikační řád Mgr. Ladislav Pokorný V Rumburku 1. září 2012

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Odborné učiliště a Praktická škola, Mohelnice, Vodní 27, 789 85 Mohelnice Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Článek 1 Zásady hodnocení a klasifikace Základním principem hodnocení a klasifikace

Více

Střední průmyslová škola Třebíč ŠKOLNÍ ŘÁD

Střední průmyslová škola Třebíč ŠKOLNÍ ŘÁD Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, 674 01 Třebíč ŠKOLNÍ ŘÁD I. OBECNÁ USTANOVENÍ Školní řád je vydán na základě platné legislativy ČR, zejména zákona ČR č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Klasifikační řád (dle 30, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon)

Klasifikační řád (dle 30, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon) 1. Obecné zásady Heroldovy sady 1, 101 00 Praha 10 Vršovice Klasifikační řád (dle 30, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon) A) Klasifikace je jednou z forem hodnocení. Klasifikace je průběžná

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace č. j.: 271/2015 I.

ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace č. j.: 271/2015 I. ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace č. j.: 271/2015 I. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Smysl, cíl, působnost školního řádu (1) Školní řád definuje

Více

Klasifikační řád. Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy. součást Školního řádu

Klasifikační řád. Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy. součást Školního řádu Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy Klasifikační řád součást Školního řádu Ve Zlíně 24. 8. 2011 Schválila: Mgr. Marta Fojtíková V souladu s ustanoveními

Více

Školní řád. Sportovního gymnázia, Vrbno pod Pradědem, nám. Sv. Michala 12, příspěvková organizace

Školní řád. Sportovního gymnázia, Vrbno pod Pradědem, nám. Sv. Michala 12, příspěvková organizace Školní řád Sportovního gymnázia, Vrbno pod Pradědem, nám. Sv. Michala 12, příspěvková organizace Legislativní rámec: 1. Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD SOŠS a VOŠ ARITA spol. s r.o.

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD SOŠS a VOŠ ARITA spol. s r.o. KLASIFIKAČNÍ ŘÁD SOŠS a VOŠ ARITA spol. s r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ a. Tento klasifikační řád je vydán v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Docházka do školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Docházka do školy ŠKOLNÍ ŘÁD I. Docházka do školy 1. Žák je povinen chodit do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin. Žáci OU jsou povinni chodit pravidelně a včas i na odbornou praxi. 2. Docházka do zájmových kroužků

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Cílem tohoto řádu je stanovení jednotných a jasných pravidel pro objektivní hodnocení výsledků vzdělávání žáků, klasifikaci.

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Cílem tohoto řádu je stanovení jednotných a jasných pravidel pro objektivní hodnocení výsledků vzdělávání žáků, klasifikaci. Příloha č. l KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Cílem tohoto řádu je stanovení jednotných a jasných pravidel pro objektivní hodnocení výsledků vzdělávání žáků, klasifikaci. 1. Zásady hodnocení - klasifikace 1.1 Při hodnocení

Více

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou součástí Školního řádu Gymnázia Petra Bezruče, Frýdek-Místek, příspěvková organizace a jsou zpracována v souladu

Více

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků 7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 7.1 Hodnocení žáků 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků Účelem hodnocení je poskytnout žákům i jejich rodičům co nejčastější zpětnou vazbu. Hodnocení současně přispívá i

Více

1.3. Žák je povinen dodržovat pravidla bezpečnosti práce a požární předpisy, s nimiž byl seznámen na začátku školního roku.

1.3. Žák je povinen dodržovat pravidla bezpečnosti práce a požární předpisy, s nimiž byl seznámen na začátku školního roku. Š K O L N Í Ř Á D pro žáky dálkového vzdělávání oboru Obchodní akademie platný od 1. 9. 2010 pro Střední odbornou školu Emila Holuba, s.r.o., Dukelská třída 65, Brno 614 00 1. Podrobnosti k výkonu práv

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD PLATNÝ OD 1.9.2011

ŠKOLNÍ ŘÁD PLATNÝ OD 1.9.2011 ŠKOLNÍ ŘÁD PLATNÝ OD 1.9.2011 Soukromá výtvarná střední škola Písek ŠKOLNÍ ŘÁD A) PRÁVA ŽÁKŮ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ NEZLETILÝCH ŽÁKŮ Žáci mají právo: 1. Na vzdělání a školské služby. 2. Na informace o průběhu

Více

1. ZÁSADY KLASIFIKACE, ZÍSKÁVÁNÍ PODKLADŮ PRO HODNOCENÍ

1. ZÁSADY KLASIFIKACE, ZÍSKÁVÁNÍ PODKLADŮ PRO HODNOCENÍ Klasifikační řád vychází z 69 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání

Více

Základní škola a Mateřská škola, Bílá Třemešná, okres Trutnov (Red_IZO: 650031172) KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

Základní škola a Mateřská škola, Bílá Třemešná, okres Trutnov (Red_IZO: 650031172) KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Směrnice č. 01 Školní řád příloha č. 03 Klasifikační řád KLASIFIKAČNÍ ŘÁD 1. Základní zásady hodnocení a klasifikace a) Hodnocení žáka je součástí výchovně vzdělávacího procesu. Je komplexním posouzením

Více

5 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD OA

5 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD OA Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Mladá Boleslav, T. G. Masaryka 14 5 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD OA Číslo jednací: 5/2015 Spisový znak / skartační

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Článek I Zásady klasifikace

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Článek I Zásady klasifikace příloha č. 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků zpracováno podle vyhlášky č. 13/2005 Sb. o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, v platném znění a zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním,

Více

Řád Strana 1 (celkem 10) Školní řád Ř04. Schválení pro použití ve organizace Jméno Funkce Datum Podpis. Ř04_Školní řád.doc 1.4.

Řád Strana 1 (celkem 10) Školní řád Ř04. Schválení pro použití ve organizace Jméno Funkce Datum Podpis. Ř04_Školní řád.doc 1.4. Řád Strana 1 (celkem 10) Školní řád Ř04 Schválení pro použití ve organizace Jméno Funkce Datum Podpis Zpracoval Mgr. Libuše Kolářová PVK 30.10.2007 Schválil Mgr. Libuše Kolářová ředitelka 28.3.2008 Identifikace

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3 Základní škola Zahrádka, U Zásobní zahrady 8, Praha 3 (dále jen ZŠZ), vydává v souladu s 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01

Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01 Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01 (podle 51-53 zákona č. 561/2004 Sb. ( Školský zákon ) a podle 17 20 Vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb.) Zásady hodnocení průběhu

Více

Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy

Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy Š K O L N Í Ř Á D Vydán: ve Zlíně 24. 8. 2011 Schvaluje: Mgr. Marta Fojtíková, ředitelka Úvod V souladu s ustanoveními

Více

Klasifikační řád střední školy (součást školního řádu)

Klasifikační řád střední školy (součást školního řádu) Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola Brno. Klasifikační řád střední školy (součást školního řádu) Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků (Klasifikační řád)

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků na střední škole

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků na střední škole Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, Komenského 234 Příloha školního řádu čj. 1076/2014, účinnost od 1. 9. 2014 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků na střední škole

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. 190 00 PRAHA 9, Českobrodská 32a

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. 190 00 PRAHA 9, Českobrodská 32a Příloha č. 2 Střední škola kosmetiky a hotelnictví BEAN, s. r. o. a Soukromá střední odborná škola a Střední odborné učiliště BEAN, s. r. o. 190 00 PRAHA 9, Českobrodská 32a KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Vydán rozhodnutím

Více

G y m n á z i u m, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace. Pravidla pro hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků. Příloha č.

G y m n á z i u m, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace. Pravidla pro hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků. Příloha č. G y m n á z i u m, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace Příloha č. 1 Pravidla pro hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků Zásady hodnocení výsledků vzdělávání Hodnocení průběhu a výsledků

Více

Školní řád. Vyšší odborná škola Jana Ámose Komenského. IČ: 71341200 IZO: 181019116 Nádražní 120, 702 00 Ostrava

Školní řád. Vyšší odborná škola Jana Ámose Komenského. IČ: 71341200 IZO: 181019116 Nádražní 120, 702 00 Ostrava Vyšší odborná škola Jana Ámose Komenského IČ: 71341200 IZO: 181019116 Nádražní 120, 702 00 Ostrava Školní řád Článek I. Obecná ustanovení 1. Školní řád vyšší odborné školy je vydáván v souladu s ustanovením

Více

Střední zdravotnická škola, Trutnov, Procházkova 303 SANKČNÍ ŘÁD. Čl.I Úvodní část 1

Střední zdravotnická škola, Trutnov, Procházkova 303 SANKČNÍ ŘÁD. Čl.I Úvodní část 1 SANKČNÍ ŘÁD Čl.I Úvodní část 1) Na základě ustanovení 30 odst. 1) zákona č.561/2004 Sb.o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a dle Metodického

Více

Š K O L N Í Ř Á D Střední školy Pohoda s.r.o., Kosmonautů 2022, Litoměřice

Š K O L N Í Ř Á D Střední školy Pohoda s.r.o., Kosmonautů 2022, Litoměřice Š K O L N Í Ř Á D Střední školy Pohoda s.r.o., Kosmonautů 2022, Litoměřice I. Práva žáků, studentů a zákonných zástupců nezletilých žáků 1) Žáci a studenti mají právo a) na vzdělání a školské služby podle

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE, Český Těšín, Sokola Tůmy 12

OBCHODNÍ AKADEMIE, Český Těšín, Sokola Tůmy 12 tel.: 558 712 649 fax: 558 711 894 e-mail: oa.obc@obaka-cestesin.cz www.obaka-cestesin.cz KLASIFIKAČNÍ ŘÁD // Školní rok 2014/2015 je zpracován v souladu s platnou školskou legislativou: - zákon č. 561/2004

Více

Klasifikační řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace

Klasifikační řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Klasifikační řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Obsah: 1. Úvod 2. Způsob hodnocení žáků 3. Klasifikace ve vyučovacích předmětech 4. Hodnocení chování žáků 5. Podklady pro klasifikaci

Více

II. Klasifikace prospěchu v teoretickém vyučování

II. Klasifikace prospěchu v teoretickém vyučování Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Tábor, Nám. T.G.Masaryka 788 5.3. Pravidla hodnocení, chování a prospěchu žáků střední škola Platný a účinný od 1.9. 2015 Schválen Školskou radou střední

Více

HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Masarykova gymnázia

HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Masarykova gymnázia HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Masarykova gymnázia platný od školního roku 2013/14 OBSAH Obsah Úvod...2 Hodnocení a klasifikace žáků...3 1. Hodnocení prospěchu...3 2. Hodnocení chování...5 3. Celkové

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a mateřská škola Potůčky PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (klasifikační řád) Zpracovala: Mgr. Jana Kunstová Projednáno na pedagogické radě dne: 06. 12. 2011 Platnost od: 07.

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ platný od 1. 9. 2012 Obsah 1.

Více

Klasifikační řád, dodatek ke školnímu řádu platný pro odloučené pracoviště Krupka

Klasifikační řád, dodatek ke školnímu řádu platný pro odloučené pracoviště Krupka Klasifikační řád, dodatek ke školnímu řádu platný pro odloučené pracoviště Krupka Klasifikační řád školy je zpracován v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Masarykova střední škola chemická Křemencova 12, 116 28 Praha 1

Masarykova střední škola chemická Křemencova 12, 116 28 Praha 1 Masarykova střední škola chemická Křemencova 12, 116 28 Praha 1 ŠKOLNÍ ŘÁD Základním úkolem školy je výchova žáků v duchu humanity a obecně uznávaného mravního kodexu a jejich všeobecné i odborné vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Czech Prestige - jazykové školy Natálie Gorbaněvské, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o.

ŠKOLNÍ ŘÁD. Czech Prestige - jazykové školy Natálie Gorbaněvské, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o. ŠKOLNÍ ŘÁD Czech Prestige - jazykové školy Natálie Gorbaněvské, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o. č.j. 235-1/14 - Czech Prestige - jazyková škola Natálie Gorbaněvské, jazyková škola

Více

7. Hodnocení žáků. 7.1 Způsoby hodnocení žáků

7. Hodnocení žáků. 7.1 Způsoby hodnocení žáků 7. Hodnocení žáků Hodnocení žáků se řídí 69 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání.

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE, PRAHA 1, DUŠNÍ 7 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

OBCHODNÍ AKADEMIE, PRAHA 1, DUŠNÍ 7 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD OBCHODNÍ AKADEMIE, PRAHA 1, DUŠNÍ 7 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Článek 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků vycházejí z 30, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění a vyhlášky

Více

Školní řád. Gymnázium a Obchodní akademie Bučovice

Školní řád. Gymnázium a Obchodní akademie Bučovice Gymnázium a Obchodní akademie Bučovice Číslo jednací: 12/2014 Školní řád Článek 1 Obecná část Školní řád specifikuje a rozvádí zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Gymnázium Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21, 312 00 Plzeň tel. 377 183 311, fax: 377 183 310, e-mail: gop@pilsedu.cz. Klasifikační řád

Gymnázium Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21, 312 00 Plzeň tel. 377 183 311, fax: 377 183 310, e-mail: gop@pilsedu.cz. Klasifikační řád Gymnázium Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21, 312 00 Plzeň tel. 377 183 311, fax: 377 183 310, e-mail: gop@pilsedu.cz Úvod Klasifikační řád Nedílnou součástí výchovně vzdělávací práce školy je hodnocení klasifikace

Více

Školní řád. Základní škola, Bílovec, Wolkerova 911, příspěvková organizace

Školní řád. Základní škola, Bílovec, Wolkerova 911, příspěvková organizace Základní škola, Bílovec, Wolkerova 911, příspěvková organizace Č.j.: ZSWBi/00159/2013 Účinnost: od 2.9.2013 PR vzala na vědomí dne: 2.9.2013 Vydala: Mgr. Renata Fryčková Spisový znak: Skartační znak: Schváleno

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2 Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2 Dokument č. 02.03 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ RG kapitola Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ze školního

Více

1. Výsledky vzdělávání žáků v jednotlivých předmětech se hodnotí na vysvědčení stupni prospěchu:

1. Výsledky vzdělávání žáků v jednotlivých předmětech se hodnotí na vysvědčení stupni prospěchu: Škola: Střední škola knižní kultury, o.p.s. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Příloha č. 1 Školního řádu Střední školy knižní kultury, o.p.s. Č.j.: Účinnost od: 1. 9. 2014 Spisový znak: A.1

Více

Školní řád střední školy umění a designu, stylu a módy

Školní řád střední školy umění a designu, stylu a módy Školní řád střední školy umění a designu, stylu a módy I. Obecná ustanovení 1. Smysl, cíl, působnost školního řádu (1) Školní řád definuje a určuje organizaci chodu školy. Je závazný pro žáky a pedagogické

Více

Školní řád ZUŠ. Základní škola umělecká škola, příspěvková organizace, Dvořákova 349,793 05 Moravský Beroun, IČ: 71294040.

Školní řád ZUŠ. Základní škola umělecká škola, příspěvková organizace, Dvořákova 349,793 05 Moravský Beroun, IČ: 71294040. Základní škola umělecká škola, příspěvková organizace, Dvořákova 349,793 05 Moravský Beroun, IČ: 71294040 Školní řád ZUŠ Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním

Více

Pravidla chování žáků školy, práva a povinnosti žáků. Příloha č. 4 školního řádu. 2. třídní učitel

Pravidla chování žáků školy, práva a povinnosti žáků. Příloha č. 4 školního řádu. 2. třídní učitel Střední odborná škola Stodůlky, s.r.o. Kuncova 1580, 155 00 Praha 5 Stodůlky, IČ: 25122690, IZO:110007701 Tel/Fax:251 621 744, Tel.:251 627 089, e-mail: sosstodulky@seznam.cz Firma zapsána dne 21.4.1997

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Cyrilometodějské církevní základní školy

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Cyrilometodějské církevní základní školy 16. srpna 2010 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Cyrilometodějské církevní základní školy Motto: Řekni jim, co se naučí, nauč je, co jsi jim slíbil, a vyzkoušej je z toho, co jsi vyučoval. OBSAH 1. Zásady hodnocení průběhu

Více

Gymnázium, Praha 8, Ústavní 400. Školní řád

Gymnázium, Praha 8, Ústavní 400. Školní řád I. Základní ustanovení Gymnázium, Praha 8, Ústavní 400 Školní řád 1) Školní řád vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. 1 Základní ustanovení

ŠKOLNÍ ŘÁD. 1 Základní ustanovení Gymnázium, Brno, třída Kapitána Jaroše 14 tř. Kpt. Jaroše 14, 658 70 Brno 2, poštovní přihrádka 270 tel: +420-545 32 12 82, fax: +420-545 57 73 71, email: jaroska@jaroska.cz č.j.: GKJ416/2013 V Brně dne

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY, HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, Zvolenovská537, 37341 Hluboká nad Vltavou ŠKOLNÍ ŘÁD

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY, HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, Zvolenovská537, 37341 Hluboká nad Vltavou ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY, HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, Zvolenovská537, 37341 Hluboká nad Vltavou ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Projednáno Pedagogickou radou dne: 29. listopadu 2013

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD Základní řídící dokument organizace (dokument úrovně A ) ŠKOLNÍ ŘÁD

ŠKOLNÍ ŘÁD Základní řídící dokument organizace (dokument úrovně A ) ŠKOLNÍ ŘÁD Strana 1 z 14 ŘÍZENÝ DOKUMENT ŠKOLNÍ ŘÁD (základní řídící dokument SMJ úrovně A zpracovaný dle požadavků ČSN EN ISO 9001:2001) Datum platnosti: ode dne schválení Výtisk číslo: 1 Nahrazuje: Vydání č. 11

Více

Školní řád. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 www.gymozart.cz. 1 Základní ustanovení

Školní řád. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 www.gymozart.cz. 1 Základní ustanovení Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 www.gymozart.cz Školní řád 1 Základní ustanovení 1. Tento školní řád vydává ředitel školy na základě 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD VI. KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

ŠKOLNÍ ŘÁD VI. KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ ŘÁD VI. KLASIFIKAČNÍ ŘÁD I. Pravidla hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou II. Stupně hodnocení prospěchu a chování při použití klasifikace III.Opravné

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace, 360 01 Karlovy Vary Vnitřní řád školní družiny V Karlových Varech 30.srpna 2013 Mgr. Jan Poula ředitel školy Vnitřní řád školní družiny

Více

Školní řád. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány2

Školní řád. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány2 Školní řád Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány2 V Ivančicích dne 27. 11. 2013 Obsah 1 Základní ustanovení... 3 A Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6.1 Pravidla pro hodnocení žáků Tato pravidla vycházejí ze zákona č. 561/2004 Sb. Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků

Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků příloha Školního řádu - vychází z 51, 52 a 53 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon ve znění pozdějších předpisů a z vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb., ve znění

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY MANAGEMENTU A PRÁVA, ŽITNÁ 1119/12, RUMBURK

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY MANAGEMENTU A PRÁVA, ŽITNÁ 1119/12, RUMBURK KLASIFIKAČNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY MANAGEMENTU A PRÁVA, ŽITNÁ 1119/12, RUMBURK Hodnocení studenta je organickou součástí výchovně vzdělávacího procesu a jeho řízení. Klasifikace je jednou z forem hodnocení,

Více

Školní řád Sportovního gymnázia, Kladno, Plzeňská 3103

Školní řád Sportovního gymnázia, Kladno, Plzeňská 3103 V souladu s ustanovením odst. 1 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydává ředitel školy tento

Více