Školní řád. Sportovního gymnázia, Vrbno pod Pradědem, nám. Sv. Michala 12, příspěvková organizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní řád. Sportovního gymnázia, Vrbno pod Pradědem, nám. Sv. Michala 12, příspěvková organizace"

Transkript

1 Školní řád Sportovního gymnázia, Vrbno pod Pradědem, nám. Sv. Michala 12, příspěvková organizace Legislativní rámec: 1. Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších doplňků 2. Zákon č. 563/12004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů v platném znění 3. Vyhláška MŠMT ČR č. 13/2005 Sb. o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři ve znění pozdějších doplňků 4. Vyhláška MŠMT ČR č. 48/2005 o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky ve znění pozdějších doplňků I. Docházka do střední školy 1. Povinností žáka je docházet do střední školy pravidelně a včas, podle stanoveného rozvrhu hodin a zúčastňovat se vyučování všem povinným, volitelným a nepovinným vyučovacím předmětům, které si zvolil. Tato povinnost se vztahuje i na docházku na tréninky žáků studujících obor sportovní příprava. 2. Žák se dále zúčastňuje všech akcí organizovaných školou, které jsou dány učebními osnovami nebo dle rozhodnutí ředitele školy souvisejí s výukou a vzděláváním ve střední škole. 3. Včasný příchod do školy znamená, že žák je v příslušné učebně přítomen a připraven na vyučování 10 minut před začátkem vyučovací hodiny. 4. Nemůže-li se nezletilý žák zúčastnit vyučování z předem známého důvodu, požádá předem písemně, v mimořádných případech telefonicky, zákonný zástupce žáka o uvolnění z vyučování. O uvolnění v rozsahu do tří dnů žádá třídního učitele, o uvolnění delší než tři dny žádá ředitele školy. 5. Nemůže-li se zletilý žák zúčastnit vyučování z předem známého důvodu, postupuje dle ustanovení odstavce 4, o uvolnění žádá vždy ředitele školy. V případě, že se potřebuje vzdálit z vyučování z důvodu plánovaného nebo nutného lékařského ošetření v průběhu vyučování, vyzvedne si u svého třídního učitele, případně v ředitelně, propustku. Stejně postupuje i v případě plánovaného lékařského ošetření na následující den. Potvrzenou lékařem ji bezprostředně po návratu, případně první den nástupu do výuky po nepřítomnosti, předkládá třídnímu učiteli. 6. Nemůže-li se nezletilý žák zúčastnit vyučování z důvodu, který nemohl předem předvídat, je zástupce žáka povinen nejpozději do 3 dnů oznámit třídnímu učiteli důvod nepřítomnosti. Písemnou omluvenku předkládá nezletilý žák třídnímu učiteli v tom dni, kdy se opět začne zúčastňovat výuky. 7. Třídní učitel omluví nepřítomnost nezletilého žáka při vyučování na základě omluvenky ve studijním průkaze, podepsané zástupcem žáka. V odůvodněných případech může třídní učitel vyžadovat omluvenku potvrzenou lékařem. 8. V primě kvartě plní žák povinnou školní docházku a zákonný zástupce je ze zákona povinen zabezpečit jeho řádnou účast ve výuce. 9. Nemůže-li se zletilý žák zúčastnit vyučování z důvodu, který nemohl předem předvídat, je povinen nejpozději do 3 dnů oznámit třídnímu učiteli důvod nepřítomnosti. Písemnou omluvenku předkládá třídnímu učiteli v tom dni, kdy se opět začne zúčastňovat výuky. 1

2 10. Třídní učitel omluví nepřítomnost zletilého žáka na základě omluvenky podepsané lékařem. 11. Omluvenky předkládají zletilí i nezletilí žáci zpravidla první den nástupu po nepřítomnosti, nejdéle však do tří dnů. V případě, že tuto nedodrží, je jejich nepřítomnost ve výuce hodnocena jako neomluvená. 12. Pravidla uvedená v bodech dodržují i žáci, kterým je pro příslušný školní rok povoleno studium podle individuálního studijního plánu. Nepřítomnost ve výuce z důvodu tréninkové nebo závodní činnosti mimo rámec stanovený rozvrhem hodin omlouvají sportovcům trenéři. 13. Veškerá výše uvedená pravidla platí i pro omlouvání žáků studujících obor sportovní příprava z účasti na trénincích a sportovních soutěžích. 14. Žáci ubytovaní v domově mládeže, nezletilí i zletilí, informují o veškeré své nepřítomnosti vychovatele. U předem známé nepřítomnosti předem, u nepředvídané nepřítomnosti nejpozději do 3 dnů. II. Chování žáka 1. Přijetím do Sportovního gymnázia Vrbno p.p. se uchazeč stává žákem střední školy a podle toho také jedná. Dodržuje zásady kulturního chování nejen vůči dospělým, ale i vůči sobě navzájem. Pozdrav je samozřejmostí. 2. Žáci se přezouvají v šatnách. Každý žák má přidělenu skříňku s klíčem. V případě ztráty nebo poškození klíče si hradí vyhotovení náhradního. Ve skříňce si žáci udržují pořádek a nepoškozuji ji. Cenné věci a peníze si nenechávají ve skříňce, v odloženém oděvu ani v odložených aktovkách. K přezouvání do tříd používají papuče nebo nazouváky, do tělocvičny vstupují jen v obuvi se světlou podrážkou, která je určena výhradně pro výuku tělesné výchovy. 3. Dbají všech pravidel hygieny, předpisů BOZP a PO. Uvědomují si nebezpečí úrazu a snaží se mu svým chováním předcházet. Jestliže přesto si svým chováním úraz způsobí nebo jsou jeho svědkem, hlásí tuto skutečnost ihned nejbližšímu pedagogovi nebo v ředitelně. 4. Řídí se časovým režimem otvírání a zavírání školy, v době vyučování a o přestávkách se vzdalují z budov školy jen se souhlasem pedagoga. 5. Svým chováním nenarušují průběh vyučovacích hodin. Před začátkem hodiny jsou včas na svém místě a mají připraveny pomůcky na výuku. O přestávkách se mohou volně, ale vždy ukázněně, pohybovat po budově. 6. Toalety žáci navštěvují v době přestávek. Z vyučovacích hodin jsou uvolňováni za tímto účelem pouze v případě onemocnění na základě lékařského potvrzení. 7. Při přechodu mezi objekty dbají organizačních pokynů vyučujících a přezouvají se. Při přechodu přes komunikaci dbají o svou bezpečnost. Do knihovny a učebny Vv si nosí papuče. 8. Vstup do tělocvičny, posilovny a odborných učeben je dovolen jen za přítomnosti vyučujícího. Vstup do učeben IVT a jazyky II. se řídí zvláštním režimem, jehož znění je vyvěšeno na dveřích učebny. Při pobytu v tělocvičně, posilovně a odborných učebnách se řídí řádem příslušné učebny. 9. V jídelně se řídí řádem jídelny a pokyny dozírajících pedagogů. Zachovávají pravidla kulturního stolování a slušného chování. V šatně u jídelny si odkládají venkovní oděv, nepřezouvají se. 10. Do školy nesmí žáci nosit věci, které by mohly ohrozit zdraví nebo způsobit úraz. Za ztrátu cenných předmětů, které nesouvisejí s výukou, škola neručí. Zjistí-li ztrátu věci, 2

3 která s vyučováním souvisí, je povinen tuto skutečnost okamžitě ohlásit třídnímu učiteli nebo v ředitelně. 11. Žáci udržují v pořádku všechny zapůjčené školní pomůcky, učebnice, knihy a šetří veškeré zařízení školy. Každé poškození hlásí třídnímu učiteli případně v ředitelně. Svévolné poškození je žák povinen uhradit nebo zajistit opravu. 12. Žákům se zakazuje ve školních budovách nošení, držení, distribuce a zneužívání všech návykových látek. Včetně cigaret a alkoholu. Mimo školu, včetně volných dnů a prázdnin, se žáci chovají tak, jak je zvykem mezi slušnými lidmi a v souladu se zákony ČR. 13. Ve všech objektech školy a jejich bezprostřední blízkosti platí zákonem stanovený zákaz kouření. 14. V prvním týdnu po zahájení studia jsou rodiče vyzváni k podpisu souhlasu s prováděním namátkových testů na alkohol a drogy (dechová zkouška, testování vzorku moči) pracovníky školy v době vyučování. Tento souhlas je platný po celou dobu studia žáka až do dosažení zletilosti, rodiče ho mohou odvolat pouze písemně. O provedeném testování a jeho výsledku budou rodiče vždy informováni. 15. Pokud rodiče souhlas s testováním nepodepíší, bude škola v případě podezření z vlivu těchto látek na žáka v době vyučování postupovat v součinnosti s Policií ČR a v souladu s platnou legislativou. III. Změna studijního oboru a přestup do jiné střední školy 1. Ředitel střední školy může povolit na základě žádosti zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka změnu studijního oboru. Obsah, rozsah a termín rozdílových zkoušek určí ředitel školy. 2. O přestupu do jiné střední školy nebo přestupu z jiné školy do vyššího ročníku rozhoduje ředitel střední školy, do které se žák hlásí. Rozhoduje rovněž na základě žádosti žáka nebo jeho zákonného zástupce. IV. Přerušení studia, postup do vyššího ročníku, opakování ročníku 1. Ředitel střední školy může přerušit žákovi studium na základě žádosti jeho nebo jeho zákonného zástupce, a to až na dobu dvou let. Po dobu přerušení studia není žákem školy. 2. Do vyššího ročníku postupuje žák, který na konci druhého pololetí prospěl. 3. Žák, jehož prospěch je na konci druhého pololetí nedostatečný z nejvýše dvou vyučovacích předmětů, koná opravnou zkoušku. Termín určí ředitel v souladu s platnou vyhláškou. 4. Žák, který na konci druhého pololetí neprospěl a plní povinnou školní docházku, opakuje ročník. Tentýž ročník lze opakovat pouze jednou, v průběhu plnění povinné školní docházky může žák opakovat celkem pouze dva ročníky. 5. Žákovi, který povinnou školní docházku splnil, může ředitel opakování ročníku povolit. V. Komisionální zkouška 1. Komisionální zkoušku koná žák v těchto případech: a) koná-li rozdílovou zkoušku nebo zkoušku k dodatečnému hodnocení b) požádá-li zástupce žáka o jeho přezkoušení nebo koná-li se přezkoušení z podnětu ředitele střední školy c) koná-li opravné zkoušky 2. Komise pro komisionální přezkoušení je nejméně tříčlenná. Jejím předsedou je ředitel střední školy, zkoušející učitel vyučující žáka příslušnému předmětu a přísedící, který má 3

4 aprobaci pro týž nebo příbuzný předmět. Je-li ředitel školy vyučujícím příslušného předmětu, jmenuje předsedu komise krajský úřad.výsledek zkoušky vyhlásí předseda veřejně v den konání zkoušky. Rozhodnutí o klasifikaci je konečné v případech uvedených pod písmeny b) a c). VI. Zanechání studia 1. Jestliže žák hodlá zanechat studia, sdělí to jeho zákonný zástupce nebo zletilý žák sám písemně řediteli střední školy. 2. Žák přestává být žákem střední školy dnem následujícím po dni, kdy řediteli střední školy bylo doručeno sdělení o zanechání studia. 3. Jestliže se žák neúčastní vyučování po dobu nejméně tří vyučovacích dnů a jeho neúčast není omluvena, vyzve ředitel střední školy písemně zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka, aby neprodleně doložil důvody nepřítomnosti. Jestliže do deseti dnů od doručení výzvy žák do střední školy nenastoupí nebo nedoloží důvod nepřítomnosti, posuzuje se, jako by studia zanechal prvním dnem neomluvené neúčasti. Tímto dnem přestává být žákem školy. 4. Žák nemůže zanechat studia nebo studium přerušit, pokud ve střední škole plní povinnou školní docházku. Ředitel školy v tomto případě postupuje v souladu s jinými právními předpisy. VII. Výchovná opatření, hodnocení a klasifikace Tento článek je ošetřen ve Vnitřním klasifikačním řádu Sportovního gymnázia, Vrbno pod Pradědem, nám. Sv. Michala 12, příspěvková organizace, který je nedílnou součástí Školního řádu. VIII. Ukončení studia 1. Studium gymnázia se ukončuje maturitní zkouškou. Dnem následujícím po dni, kdy žák vykonal úspěšně maturitní zkoušku, přestává být žákem školy. 2. Nevykonal-li žák v určeném termínu úspěšně maturitní zkoušku, zachovávají se mu práva a povinnosti do konce školního roku, v němž měl studium ukončit. 3. Žákem přestává být také ten žák, který zanechá studia, kterému nebylo povoleno opakování ročníku nebo maturitní zkoušky anebo který je za studia vyloučen. IX. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami nebo s mimořádným nadáním 1. Ve středních školách se vytvářejí podmínky pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a dále podmínky pro rozvíjení mimořádného nadání a talentu žáků. Těmto žákům středních škol může ředitel školy povolit vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu, v němž při zachování obsahu a rozsahu stanoveného učebním plánem a učebními osnovami, je určena zvláštní organizace výuky a délka studia. 2. Individuální vzdělávací plán žákům se speciálními vzdělávacími potřebami povoluje ředitel podle stanovených pravidel na základě doporučení školského poradenského zařízení, a to na dobu stanovenou tímto zařízením. 3. Individuální vzdělávací plán povoluje podle stanovených pravidel ředitel školy studentům oboru sportovní příprava a to vždy na jeden školní rok na základě doporučení trenéra a vyjádření lékaře. 4. Studenům oboru sportovní příprava a tělesná výchova, kteří jsou integrováni ve třídách se studenty oboru gymnázium-všeobecné, může ředitel školy povolit studium podle individuálního studijního plánu. Tento je vnitřní normou školy a jeho smyslem je stanovit 4

5 jasná pravidla pro neúčast těchto studentů ve výuce dle stanoveného rozvrhu hodin a k náhradním způsobům získávání podkladů pro klasifikaci. Součástí školního řádu jsou Pravidla individuálního studijního plánu. X. Další opatření 1. V prvním roce studia ve škole jsou rodiče žáků vyzváni k podpisu souhlasu se zveřejňováním významných úspěchů svých dětí (včetně jejich fotografií) na webových stránkách školy, v propagačních materiálech školy, ve výročních zprávách apod. Tento souhlas rodičů platí po celou dobu studia až do dosažení zletilosti. Odvolat ho mohou kdykoliv písemně. Pokud rodiče tento souhlas nepodepíší, škola postupuje v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů 2. Mobilní telefony mohou žáci ve škole používat pouze mimo vyučovací hodiny. Ve vyučovacích hodinách mají žáci mobilní telefony vypnuté. Za jejich případné ztráty škola neručí. 3. Žákům se zakazuje parkování vozidel na parkovištích u obou budov školy. Tato parkoviště jsou určena pro vozidla zaměstnanců školy. Parkoviště u hlavní budovy mohou využívat i studenti večerního studia. 4. Zájmy studentů zastupuje volený studentský parlament. Parlament spolupracuje s ředitelstvím školy ve všech záležitostech týkajících se žáků, ve své činnosti se řídí schválenými pravidly. 5. Zájmy zákonných zástupců nezletilých žáků, zletilých žáků, zaměstnanců a zřizovatele zastupuje Školská rada, která je volena v souladu s platným zákonem, který současně stanoví její pravomoci. Závěrečná ustanovení 1. Součástí Školního řádu jsou Pravidla pro pedagogické pracovníky. 2. Školní řád byl schválen usnesením Školské rady č. 2008/03 ze dne a nabývá účinnosti dne a ruší Školní řád ze dne Ve Vrbně pod Pradědem, PaedDr. Michaela Hradilová ředitelka školy 5

6 6

ŠKOLNÍ ŘÁD PRO ŽÁKY A STUDENTY ŠKOLY (příloha k organizačnímu řádu školy č. 1, školní rok 2014-2015)

ŠKOLNÍ ŘÁD PRO ŽÁKY A STUDENTY ŠKOLY (příloha k organizačnímu řádu školy č. 1, školní rok 2014-2015) Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola Most příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD PRO ŽÁKY A STUDENTY ŠKOLY (příloha

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kolín, Karoliny Světlé 135

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kolín, Karoliny Světlé 135 ŠKOLNÍ ŘÁD Účelem školního řádu je vytvoření příznivých podmínek pro vyučování v budově školy i ve zdravotnických zařízeních, ve kterých výuka probíhá. Důsledným dodržováním řádu pedagogickými pracovníky

Více

Střední průmyslová škola Zlín, tř. Tomáše Bati 4187

Střední průmyslová škola Zlín, tř. Tomáše Bati 4187 Střední průmyslová škola Zlín, tř. Tomáše Bati 4187 Čl. 1) OBECNÁ USTANOVENÍ I. Školní řád Střední průmyslové školy Zlín, tř. Tomáše Bati 4187 je vydán na základě zákona ČR č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace. 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 Š K O L N Í Ř Á D

Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace. 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 Š K O L N Í Ř Á D Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 E-mail: skola@sosruska.cz, Web: www.sosruska.cz Š K O L N Í Ř Á D Každé

Více

Gymnázium Boženy Němcové, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 324

Gymnázium Boženy Němcové, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 324 Gymnázium Boženy Němcové, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 324 ŠKOLNÍ ŘÁD Platný od 1. 9. 2014 Š K O L N Í Ř Á D Školní řád vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Školní řád. AKADEMICKÉ GYMNÁZIUM škola hlavního města Prahy Štěpánská 22, 110 00 Praha 1 ČASOVÝ REŽIM DNE A PROVOZ ŠATEN

Školní řád. AKADEMICKÉ GYMNÁZIUM škola hlavního města Prahy Štěpánská 22, 110 00 Praha 1 ČASOVÝ REŽIM DNE A PROVOZ ŠATEN AKADEMICKÉ GYMNÁZIUM škola hlavního města Prahy Štěpánská 22, 110 00 Praha 1 Školní řád tel.: 221 421 931 fax : 221 421 957 e-mail : agstepanska@agstepanska.cz č.j.: /2014 vymezující práva a povinnosti

Více

Mendelova střední škola, Nový Jičín, p. o. Nový Jičín, Divadelní 4

Mendelova střední škola, Nový Jičín, p. o. Nový Jičín, Divadelní 4 Mendelova střední škola, Nový Jičín, p. o. Nový Jičín, Divadelní 4 ŠKOLNÍ ŘÁD šk. r. 2014/2015 Obsah I. Úvod... 1 II. Přijetí uchazeče ke studiu... 2 III. Ukončení a zanechání studia žáka... 2 IV. Povolení

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15, příspěvková organizace se sídlem Sochorova 15, 682 01 Vyškov ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Schválil: Mgr. Eva Novotná RNDr. Petr Hájek Pedagogická

Více

Školní řád. ON_16/01092012 Verze : 1.4. Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality příloha č. 4.14

Školní řád. ON_16/01092012 Verze : 1.4. Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality příloha č. 4.14 Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality příloha č. 4.14 ON_16/01092012 Verze : 1.4 Počet stran: 27 Počet příloh: 1 Školní řád Dokument v listinné podobě bez podpisu ředitele

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD SLEZSKÉHO GYMNÁZIA V OPAVĚ PRO ŠKOLNÍ ROK

ŠKOLNÍ ŘÁD SLEZSKÉHO GYMNÁZIA V OPAVĚ PRO ŠKOLNÍ ROK ŠKOLNÍ ŘÁD SLEZSKÉHO GYMNÁZIA V OPAVĚ PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Školní řád je zpracován na základě zákona č. 561/2004 Sb., Školského zákona a příslušných prováděcích předpisů (zejména vyhlášky č. 13/2005

Více

1.2. Práva uvedená v odstavci 1.1. pod písmeny b), c) a e) mají také zákonní zástupci nezletilých žáků.

1.2. Práva uvedená v odstavci 1.1. pod písmeny b), c) a e) mají také zákonní zástupci nezletilých žáků. Školní řád GYMNÁZIA JANA PALACHA Úvodní část Školní řád (dále jen ŠŘ), vydaný v souladu s 30 zák. č. 561/2004 Sb. (školský zákon), je interním předpisem GJP (dále jen škola), jehož dodržování je závazné

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola. Schváleno školskou radou. Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014

ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola. Schváleno školskou radou. Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014 , ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola Schváleno školskou radou Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014 1 Obsah strana I. Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech

Více

Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky

Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky Organizační řád školy 1. Základní umělecká škola Strání je součástí příspěvkové organizace Základní škola a Základní umělecká škola Strání zřízenou obcí. Jejím statutárním orgánem je ředitelka školy, kterou

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Oddíl I A práva

ŠKOLNÍ ŘÁD. Oddíl I A práva sídlo: Kozí 1, 110 00 Praha 1 adresa: Olšanská 55/5, 130 00 Praha 3 telefon: 224 816 617, 608 359 995 emailová adresa: konzervator.praha@seznam.cz webové stránky: www.konzervatorpraha.cz ŠKOLNÍ ŘÁD Oddíl

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Všestary, příspěvková organizace se sídlem Všestary 57, 503 12 Všestary ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 01. ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Schválil: PaedDr. Petr Fikejz, ředitel školy

Více

Školní řád Obchodní akademie

Školní řád Obchodní akademie Obchodní akademie a Jazyková škola S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, Čelakovského 200, 397 01 Písek Školní řád Obchodní akademie Školní řád Obchodní akademie a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ HORSTAV U HRADISKA 4, 772 00 OLOMOUC

ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ HORSTAV U HRADISKA 4, 772 00 OLOMOUC STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ HORSTAV U HRADISKA 4, 772 00 OLOMOUC Školní řád je vydán Střední školou stavební Horstav Olomouc,(dále jen škola) se sídlem v Olomouci, U Hradiska 4, PSČ 779 00, na základě zákona

Více

S t ř e d n í š k o l a t e c h n i c k á a o b c h o d n í, Kosinova 4, Olomouc

S t ř e d n í š k o l a t e c h n i c k á a o b c h o d n í, Kosinova 4, Olomouc S t ř e d n í š k o l a t e c h n i c k á a o b c h o d n í, Kosinova 4, Olomouc V souladu s 30 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném vzdělávání (školský zákon) je vydán

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vypracovala: Schválila: Základní škola J. Gutha-Jarkovského, příspěvková organizace se sídlem Praha 1, Truhlářská 22 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD PhDr. Jitka Kendíková, ředitelka školy PhDr. Jitka

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Vyšší odborné školy zdravotnické. Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola 5. května 51, Praha 4

ŠKOLNÍ ŘÁD. Vyšší odborné školy zdravotnické. Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola 5. května 51, Praha 4 Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola 5. května 51, Praha 4 ŠKOLNÍ ŘÁD Vyšší odborné školy zdravotnické V Praze dne 16. 10. 2013 Schváleno školskou radou dne 16. 10. 2013 PhDr.

Více

Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Hodonín Legionářů 1, 695 11 Hodonín. Č.j. GOH-1200/2014 ŠKOLNÍ ŘÁD

Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Hodonín Legionářů 1, 695 11 Hodonín. Č.j. GOH-1200/2014 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j. GOH-1200/2014 ŠKOLNÍ ŘÁD 1 A. ŠKOLNÍ ŘÁD OBSAH 1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, pravidla vzájemných vztahů žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy... str. 3 1.1.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Dagmar Válková, ZŘTV Mgr. Lubomír Škoda, ZŘTV. PhDr. Ladislav Pochyla ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Dagmar Válková, ZŘTV Mgr. Lubomír Škoda, ZŘTV. PhDr. Ladislav Pochyla ředitel školy Č.j.: Střední odborná škola obchodu a služeb, Olomouc, Štursova 14 ŠKOLNÍ ŘÁD Spisový znak 1.4. Skartační znak A 10 Vypracoval Schválil SSOS/625/2014 Mgr. Dagmar Válková, ZŘTV Mgr. Lubomír Škoda, ZŘTV

Více

GYMNÁZIUM PETRA BEZRUČE, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Školní řád. Gymnázia Petra Bezruče

GYMNÁZIUM PETRA BEZRUČE, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Školní řád. Gymnázia Petra Bezruče GYMNÁZIUM PETRA BEZRUČE, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní řád Gymnázia Petra Bezruče Platnost od 1. září 2014 Školní řád ÚVOD Školní řád je zpracován zejména na základě zákona č. 561/2004 Sb.

Více

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava Poruba, příspěvková organizace. Školní řád

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava Poruba, příspěvková organizace. Školní řád Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava Poruba, příspěvková organizace Školní řád Čl. 1 Žák se dobrovolným rozhodnutím ke studiu na střední škole zavazuje řádně chodit do školy, osvojovat si znalosti stanovené

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Jirkov, Krušnohorská 1675, okres Chomutov

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Jirkov, Krušnohorská 1675, okres Chomutov Mgr. Martin Reihs 2014/2015 2014/2015 OBSAH Obecná ustanovení... 2 A. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců... 2 1. Žáci mají právo:... 2 2. Žáci jsou povinni:... 2 3. Zákonní zástupci žáků

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD I. PRAVIDLA CHOVÁNÍ ŽÁKŮ

ŠKOLNÍ ŘÁD I. PRAVIDLA CHOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOLNÍ ŘÁD Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice n. L., Neklanova 1806, příspěvková organizace Školní řád Střední odborné školy a Středního odborného učiliště (dále jen školní řád)

Více

S T ŘEDN Í PR Ů MY S L O VÁ Š K O LA, P r a h a 1 0, N a T ř e b e š í n ě 2 2 9 9 p ř í s p ě v k o v á o r g a n i z a c e z ř í z e n á H M P

S T ŘEDN Í PR Ů MY S L O VÁ Š K O LA, P r a h a 1 0, N a T ř e b e š í n ě 2 2 9 9 p ř í s p ě v k o v á o r g a n i z a c e z ř í z e n á H M P ŠKOLNÍ ŘÁD Ř002_01092013_Školní řád Stránka 1 z 9 Obsah ŠKOLNÍ ŘÁD... 1 1 Úloha školy... 3 2 Práva žáků žáci mají právo... 3 3 Povinnosti žáků žáci jsou povinni... 4 4 Žákům je zakázáno... 5 5 Práva a

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kuřim, s.r.o. ŠKOLNÍ ŘÁD platný od 23. 4. 2015

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kuřim, s.r.o. ŠKOLNÍ ŘÁD platný od 23. 4. 2015 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kuřim, s.r.o. ŠKOLNÍ ŘÁD platný od 23. 4. 2015 Projednáno v pedagogické radě dne: 22. 4. 2015 Schváleno školskou radou dne: 21. 4. 2015 Schválila: Ing.

Více

SEZNAM SMĚRNIC A PRÁVNÍCH PŘEDPISU platných na OA, SPgŠ a JŠ Beroun ke dni 1.září 2006. A) Pedagogicko organizační. B) Ekonomické

SEZNAM SMĚRNIC A PRÁVNÍCH PŘEDPISU platných na OA, SPgŠ a JŠ Beroun ke dni 1.září 2006. A) Pedagogicko organizační. B) Ekonomické Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, U Stadionu 486, 266 37 Beroun IČO 47558415, tel. 311 622 311 SEZNAM SMĚRNIC A PRÁVNÍCH PŘEDPISU platných

Více

II. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ III. VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE

II. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ III. VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE I. ŠKOLNÍ ŘÁD II. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ III. VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Školní řád, Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a Vnitřní řád domova mládeže Střední odborné

Více