Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti."

Transkript

1 Pravidla pro hodnocení ţáka Úvod Hodnocení ţáků je součástí běţné výchovně vzdělávací činnosti pedagogických pracovníků, kterou vykonávají podle dohodnutých pravidel ve výuce i mimo ni. Hodnocení, probíhající po celý školní rok, je systematické. Hodnocení průběţné i pololetní vychází z Pravidel pro hodnocení ţáka. Obsah pravidel se řídí zákonem č.561/2004 Sb./školský zákon/ a vyhláškou č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání. Pravidla hodnocení prospěchu a chování ţáků se vztahují na dobu pobytu ţáků ve škole a na akce pořádané školou. Pravidla hodnocení 1. Zásady hodnocení - přiměřená náročnost - pedagogický takt - hodnocení podle věku ţáka - účast ţáka na hodnotícím procesu - respektování IVP - stanovení jasných kritérií pro hodnocení 2. Hodnocení - hodnocení ţáků probíhá ve všech vyučovacích předmětech - hodnotí učitel vyučovaného předmětu - na konci klasifikačního období se hodnotí kvalita práce ţáka za celé toto období - výsledná známka vychází ze soustavného sledování výkonů ţáka a jeho připravenosti na vyučování - při určování hodnotícího stupně postupuje vyučující objektivně - vyučující průběţně zapisují jednotlivé známky ţáků do třídních katalogů - na konci klasifikačního období zapisují třídní učitelé výsledné známky do školní matriky 3. Vymezení způsobu výsledného hodnocení - výsledné hodnocení práce ţáka v 1. i 2. pololetí školního roku se provádí slovním hodnocením z jednotlivých předmětů - platí pro všechny stupně základní školy speciální Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti. 4. Hodnocení v naukových předmětech - je prováděno příslušnou známkou odpovídající hodnotícímu stupni

2 Hodnocení žáků v předmětech - Jazyková komunikace, Matematika, ICT, Věcné učení, Nauka o společnosti, Nauka o přírodě Stupeň č pracuje samostatně, je velmi aktivní, projevuje velký zájem a snahu, výsledek práce má výbornou úroveň Stupeň č úkoly plní s malou dopomocí, je aktivní, projevuje zájem a snahu, výsledek práce má dobrou úroveň Stupeň č. 3 - úkoly plní převáţně s pomocí, ţák je málo aktivní, občas projeví zájem a snahu, výsledek práce má nízkou úroveň s pomocí Stupeň č. 4 - úkoly plní jen s pomocí, ţák je málokdy aktivní, projevuje velmi malý zájem a snahu, výsledek práce má velmi nízkou úroveň jen s pomocí Stupeň č. 5 - plnění úkolů je velmi náročné, ţák je pasivní i přes maximální pomoc učitele, chybí mu zájem i snaha, pracovní výsledek je na velmi nízké úrovni 5. Hodnocení v předmětech s výchovným zaměřením Hodnocení Pracovní výchova Stupeň č. 1 - ţák pracuje samostatně, je velmi aktivní, je schopen připravit si pracovní pomůcky a nářadí, dodrţuje bezpečnostní předpisy a pořádek na pracovišti Stupeň č. 2 ţák pracuje s malou pomocí, je aktivní, je schopen připravit si pracovní pomůcky a nářadí, dodrţuje bezpečnostní předpisy a pořádek na pracovišti Stupeň č. 3 ţák pracuje za podpory učitele, je málo aktivní, při dodrţování bezpečnostních předpisů a pořádku na pracovišti se projevují chyby s pomocí Stupeň č. 4 ţák pracuje jen se značnou pomocí učitele, je málo aktivní, při dodrţování bezpečnostních předpisů a pořádku na pracovišti vyţaduje stálý dohled jen s pomocí Stupeň č. 5 ţák ve všech oblastech hodnocení projevuje pasivitu. Hodnocení - Hudební výchova Stupeň č. 1 ţák je v činnostech velmi aktivní, plně vyuţívá své osobní předpoklady Stupeň č. 2 ţák je v činnostech aktivní, vyuţívá své osobní předpoklady Stupeň č. 3 ţák je v činnostech málo aktivní, své osobní předpoklady vyuţívá částečně s pomocí Stupeň č. 4 ţák je v činnostech málo aktivní, své osobní předpoklady vyuţívá ojediněle jen s pomocí Stupeň č. 5 ţák je v činnostech převáţně pasivní

3 Hodnocení Tělesná výchova Stupeň č. 1 ţák je velmi aktivní, cvičí se zájmem, plně vyuţívá své individuální schopnosti Stupeň č. 2 ţák je aktivní, cvičí s malými nedostatky, snaţí se o dosaţení výkonu odpovídajícího svým schopnostem Stupeň č. 3 ţák je málo aktivní, při cvičení se dopouští chyb, potřebuje pomoc učitele, své individuální schopnosti vyuţívá částečně s pomocí Stupeň č. 4 ţák je málo aktivní, při cvičení vyţaduje trvalou pomoc učitele, své individuální předpoklady vyuţívá ojediněle jen s pomocí Stupeň č. 5 ţák je převáţně pasivní, i přes podporu učitele má velmi malou snahu o dosaţení odpovídajících výkonů Hodnocení Výtvarná výchova Stupeň č. 1 ţák pracuje aktivně, plně vyuţívá své osobní předpoklady, dovednosti a návyky Stupeň č. 2 ţák pracuje aktivně, své osobní předpoklady, dovednosti a návyky vyuţívá za podpory učitele Stupeň č. 3 ţák pracuje aktivně, své osobní předpoklady, dovednosti a návyky vyuţívá za pomoci učitele s pomocí Stupeň č. 4 ţák pracuje, své osobní předpoklady, dovednosti a návyky vyuţívá jen se značnou pomocí učitele jen s pomocí Stupeň č. 5 ţák je pasivní, své předpoklady a slabě osvojené dovednosti a návyky, uplatňuje minimálně i za pomoci učitele Slovní hodnocení žáků s těžkým, se středně těžkým mentálním postižením a žáků postižených více vadami Kaţdý ţák je vzděláván na základě vlastního individuálního vzdělávacího plánu, nebo vlastního edukačního plánu. Jednotlivé plány vypracovává vyučující ţáka na základě doporučení odborných pracovníků z SPC. S těmito plány učitel seznamuje rodiče. Hodnocení : Hodnocení ţáka je prováděno komplexním popisem toho, co ţák za dané pololetí školního roku v jednotlivých předmětech zvládl. Důraz je kladen zejména na kladnou stylizaci slovní zprávy.

4 6. Hodnocení chování - hodnocení chování navrhuje třídní učitel na základě návrhů ostatních vyučujících - navrţená výchovná opatření se schvalují na pedagogické radě - při hodnocení chování vychází pedagog z dodrţování pravidel chování / vnitřní řád školy/ Stupně hodnocení chování Stupeň č. 1 ţák uvědoměle dodrţuje pravidla a normy chování, méně závaţných přestupků se dopouští výjimečně Velmi dobré Stupeň č. 2 ţák se projevuje v souladu s obsahem školního řádu, dopustí se závaţnějšího přestupku, nebo se opakovaně dopouští méně závaţných přestupků, ţák je přístupný výchovnému působení Uspokojivé Stupeň č. 3 - ţák se dopustí závaţného přestupku proti ustanovením vnitřního řádu školy, nebo se opakovaně dopouští závaţných přestupků, je nebezpečný svému okolí Neuspokojivé Mezi závaţné přestupky patří : Šikanování, záškoláctví, krádeţe, uţívání nebo distribuce drog, fyzické násilí a další porušování školního řádu mající charakter trestného činu a udály se ve škole nebo na akcích pořádaných školou. Úmyslné fyzické či ústní útoky vůči pracovníkům školy. Výchovná opatření Prostředky pro posílení motivace: Pochvala třídního učitele Pochvala ředitele školy Opatření k posílení kázně : Napomenutí třídního učitele Důtka třídního učitele Důtka ředitele školy Opatření k posílení kázně předchází zpravidla sníţené známce z chování. Za jeden přestupek lze udělit pouze jedno opatření bezprostředně po prohřešku. Typ opatření se řídí závaţností přestupku. Třídní učitel musí nejpozději do jednoho týdne prokazatelným způsobem informovat zákonné zástupce ţáka. 7. Celkové hodnocení žáka na vysvědčení - celkové hodnocení ţáka na vysvědčení se vyjadřuje stupni Prospěl s vyznamenáním chování je hodnoceno jako velmi dobré, průměr všech známek z povinných předmětů není vyšší neţ 1,5 a není hodnocen v ţádném z povinných předmětů horším stupněm neţ 2 Prospěl není-li hodnocen v ţádném povinném předmětu stupněm prospěchu 5, nebo odpovídajícím slovním hodnocením Neprospěl je-li v některém z povinných předmětů hodnocen stupněm prospěchu 5, nebo odpovídajícím slovním hodnocením

5 8. Prodloužení klasifikačního období Nelze-li ţáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozději do dvou měsíců po skončení prvního pololetí. Není-li moţné hodnotit ani v náhradním termínu, ţák se za první pololetí nehodnotí. Nelze-li ţáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozději do konce září následujícího školního roku. V období měsíce září do doby hodnocení navštěvuje ţák nejbliţší vyšší ročník, popřípadě znovu devátý ročník. Ţáci devátých ročníků a ţáci, kteří na daném stupni základní školy dosud neopakovali ročník, kteří na konci druhého pololetí neprospěli nejvýše ze dvou povinných předmětů s výjimkou předmětů výchovného zaměření, konají opravné zkoušky. Opravné zkoušky se konají nejpozději do konce příslušného školního roku v termínu stanoveném ředitelem školy. Ţák můţe v jednom dni skládat pouze jednu opravnou zkoušku. Opravné zkoušky jsou komisionální. Komisi jmenuje ředitel školy, v případě, ţe je vyučujícím daného předmětu ředitel, jmenuje komisi krajský úřad. Ţák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání nedostaví, neprospěl. Ze závaţných důvodů můţe ředitel školy stanovit náhradní termín opravné zkoušky nejpozději do 15. září následujícího školního roku. Do té doby je ţák zařazen do nejbliţšího vyššího ročníku, popřípadě do devátého ročníku. O přezkoušení se pořizuje protokol, který se stává součástí dokumentace školy. 9. Hodnocení v zájmových útvarech Pracoval úspěšně Pracoval 10. Sebehodnocení Všichni pedagogové podporují sebehodnocení ţáků ve vyučovacích hodinách. Jedenkrát za týden se pak ţáci hodnotí společně s kolektivem a třídním učitelem. Ţáci 1. i 2.stupně vyuţívají k týdennímu sebehodnocení hodiny jazykové komunikace. Způsob sebehodnocení ţáků záleţí na společné domluvě ţáků a učitele. 10. Výstupní hodnocení Hlavním obsahem výstupního hodnocení je vyjádření o dosaţené výstupní úrovni vzdělání. Obsahuje vyjádření o moţnostech ţáka a jeho nadání, o předpokladech pro další vzdělávání či uplatnění, o chování ţáka v průběhu povinné školní docházky a o dalších významných skutečnostech ve vzdělávání ţáka. Výstupní hodnocení škola ţákovi vydává do 10 pracovních dnů po odevzdání přihlášky ke vzdělávání na střední škole, nejdříve však na konci 1. pololetí a nejpozději 5 pracovních dnů po posledním dni stanoveném pro odevzdání přihlášky.

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Obecné zásady hodnocení 1. Při hodnocení a při průběţné i celkové klasifikaci pedagogický pracovník uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči

Více

Z á k l a d n í š k o l a Košťálov, okres Semily ŠKOLNÍ ŘÁD

Z á k l a d n í š k o l a Košťálov, okres Semily ŠKOLNÍ ŘÁD Z á k l a d n í š k o l a Košťálov, okres Semily ŠKOLNÍ ŘÁD Článek 1 - Práva žáků Ţák má právo : 1. Na vzdělání a účast ve výuce podle rozvrhu. 2. Na odpočinek a volný čas. 3. Na zabezpečení přístupu k

Více

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků 2 Obsah 1. Úvod str. 3 2. Hodnocení žáků str.

Více

Vnitřní pravidla ZŠ a ZUŠ Lipnice nad Sázavou pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ( příloha školního řádu)

Vnitřní pravidla ZŠ a ZUŠ Lipnice nad Sázavou pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ( příloha školního řádu) Vnitřní pravidla ZŠ a ZUŠ Lipnice nad Sázavou pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ( příloha školního řádu) 1. Podklady pro hodnocení Pozorování z hlediska přípravy ţáka na výuku, práce při vyučování,

Více

ZÁSADY HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A CHOVÁNÍ VE ŠKOLE

ZÁSADY HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A CHOVÁNÍ VE ŠKOLE PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ ZÁSADY HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A CHOVÁNÍ VE ŠKOLE A NA AKCÍCH POŘÁDANÝCH ŠKOLOU Základní vzdělávání vede k tomu, aby si žáci osvojili potřebné strategie

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (příloha Školního řádu)

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (příloha Školního řádu) Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (příloha Školního řádu) Na základě zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění, vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb. (o základním vzdělávání a některých

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání ţáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání ţáků Příloha ŠVP č.1 : Obsah: Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání ţáků - jsou nedílnou součástí Školního řádu a školního vzdělávacího programu školy Úvod 1. Obecné principy hodnocení 2. Stupně hodnocení

Více

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce.

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce. 6.1. HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků vychází ze zákona č.561/2004 Sb., školského zákona a z vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Hodnocení

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ 2014 Č.j.: /2014/ŠPE Tato pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání jsou součástí organizačního řádu školy jako doplňující část školního řádu Základní školy

Více

5.1 Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou

5.1 Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Hodnocení žáka je nedílnou součástí výchovně-vzdělávacího procesu. Řídí se zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním

Více

1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou

1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků nedílná součást školního řádu Základní školy v Ostravě Mariánských Horách, příspěvková organizace 1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování

Více

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou součástí Školního řádu Gymnázia Petra Bezruče, Frýdek-Místek, příspěvková organizace a jsou zpracována v souladu

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2 Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2 Dokument č. 02.03 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ RG kapitola Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ze školního

Více

d) Limit zameškaných hodin, při kterém žák nebude hodnocen a musí vykonat postupové zkoušky je stanoven na 50%.

d) Limit zameškaných hodin, při kterém žák nebude hodnocen a musí vykonat postupové zkoušky je stanoven na 50%. Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora, okres Bruntál Andělská Hora č. 215. PSČ: 793 32. IČ: 70645558. DIČ: CZ70645558 Tel.: 554 737 031-3, 603 717 216. Fax: 554 737 031. E-mail: zsandel@gmail.com

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (příloha školního řádu)

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (příloha školního řádu) Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace 5. května 233, 403 32 Povrly PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (příloha školního řádu) Vypracoval: Mgr.

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Moudrá sova se ve světě neztratí Obecná ustanovení 73 Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném

Více

Základní škola, Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Pravidla hodnocení a klasifikace žáků

Základní škola, Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Pravidla hodnocení a klasifikace žáků Základní škola, Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Pravidla hodnocení a klasifikace žáků Příloha č: 1 - Školního řádu Č.j.: Vypracoval: Mgr. Antonín Lačný, ředitel školy

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Damníkov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 15. ŠKOLNÍ ŘÁD PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním,

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Základní škola 5. května Dvůr Králové n/l

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Základní škola 5. května Dvůr Králové n/l KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Základní škola 5. května Dvůr Králové n/l Podkladem tohoto klasifikačního řádu je 51 53 zákona číslo 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a 14 17, 22 a 23 vyhlášky číslo 48/2005

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Zásady hodnocení průběhu a výsledku vzdělávání

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Zásady hodnocení průběhu a výsledku vzdělávání Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Zásady hodnocení průběhu a výsledku vzdělávání 1. Hodnocení žáka je organickou součástí výchovně vzdělávacího procesu a jeho řízení. 2. Za první pololetí

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace IČ: 21551472 Komenského 578, Milovice Mladá 289 23, tel: 325 532 598 ŠD Komenského 581, tel: 734 327 785, 730 127 454, MŠ Komenského 581,

Více

Klasifikační řád střední školy (součást školního řádu)

Klasifikační řád střední školy (součást školního řádu) Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola Brno. Klasifikační řád střední školy (součást školního řádu) Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků (Klasifikační řád)

Více

Základní škola a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím Szkoła Podstawowa i Przedszkole Dr. Olszaka 156, Karviná Fryštát, 733 01

Základní škola a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím Szkoła Podstawowa i Przedszkole Dr. Olszaka 156, Karviná Fryštát, 733 01 Zásady hodnocení a klasifikace žáků Základní škola a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím Szkoła Podstawowa i Przedszkole Dr. Olszaka 156, Karviná Fryštát, 733 01 Přijaté Pedagogickou radou dne

Více

Základní škola Bystré, okres Svitavy

Základní škola Bystré, okres Svitavy ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: I/2. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Č.j.: /2007 Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne 18.6. 2007 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9. 2007 PaedDr.

Více

6.1 Pravidla pro hodnocení žáků z dokumentu školy Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

6.1 Pravidla pro hodnocení žáků z dokumentu školy Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 6. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 6.1 Pravidla pro hodnocení žáků z dokumentu školy Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 6.1.1 Způsoby hodnocení (klasifikací, slovně, kombinací obou způsobů)

Více

Čl. 1. ÚVOD. Učitel pracuje s vědomím, že hodnotící proces má motivační funkci a formativní význam.

Čl. 1. ÚVOD. Učitel pracuje s vědomím, že hodnotící proces má motivační funkci a formativní význam. Základní škola Praha Kolovraty, Mírová 57 Organizační řád školy Část: Vnitřní předpis č. Klasifikační řád školy Č.j. 180/12 Spisový znak Skartační znak Vypracoval Schválil Pedagogická rada projednala dne

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Všestary, příspěvková organizace se sídlem Všestary 57, 503 12 Všestary ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 01. ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Schválil: PaedDr. Petr Fikejz, ředitel školy

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD SLEZSKÉHO GYMNÁZIA V OPAVĚ PRO ŠKOLNÍ ROK

ŠKOLNÍ ŘÁD SLEZSKÉHO GYMNÁZIA V OPAVĚ PRO ŠKOLNÍ ROK ŠKOLNÍ ŘÁD SLEZSKÉHO GYMNÁZIA V OPAVĚ PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Školní řád je zpracován na základě zákona č. 561/2004 Sb., Školského zákona a příslušných prováděcích předpisů (zejména vyhlášky č. 13/2005

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec Dubenec 156, 544 55 IČO: 75017881 www.zsdubenec.cz Tel: +420 499 694 138 bankovní spojení: 181792245/0300 e-mail: zs.dubenec@tiscali.cz ŠKOLNÍ

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v souladu se Školním vzdělávacím programem pro základní vzdělávání ŠKOLA POROZUMĚNÍ

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v souladu se Školním vzdělávacím programem pro základní vzdělávání ŠKOLA POROZUMĚNÍ Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 1 Motto: "Jestli se učíš proto, aby sis zapamatoval, zapomeneš. Jestli se učíš proto, abys porozuměl, zapamatuješ si." Čínské přísloví Pravidla pro hodnocení

Více