Základní škola a Mateřská škola Třemešná Třemešná 341 tel: IČ:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Třemešná Třemešná 341 tel: IČ: PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE 2014 / 2015 Na základě vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních jsou poskytovány dětem, žákům, studentům, jejich zákonným zástupcům, školám a školským zařízením bezplatně a to na žádost žákům jejich zákonných zástupců, škol nebo školských zařízení. Podmínkou poskytnutí poradenské služby je písemný souhlas žáka, v případě nezletilého žáka, písemný souhlas jeho zákonného zástupce. Souhlasu není třeba v případech stanovených zvláštními předpisy 1) Etický kodex výchovných poradců vymezuje profesionální vztahy výchovného poradce: 1) Žáci a studenti a. Výchovný poradce považuje za prvořadou a klíčovou záležitost zájmy dětí, žáků a studentů, které má v péči. b. Zajišťuje, aby děti, žáci a studenti chápali podstatu a cíl spolupráce s výchovným poradcem či intervence v co nejvyšší míře (s ohledem na věk, mentální úroveň a schopnost klientů). c. Nevyužívá ke svému osobnímu prospěchu profesionální vztahy, které mají s klienty či spolupracujícími osobami. 2) Rodiče a. Výchovný poradce vysvětluje rodičům nebo zákonným zástupcům podstatu spolupráce nebo profesionální intervence, které se týkají jejich dítěte. b. Výchovný poradce seznamuje rodiče či zákonné zástupce s vypracovaným Individuálním vzdělávacím plánem (u integrovaných žáků, studentů)., c. Výchovný poradce projednává s rodiči nebo zákonnými zástupci plány podpory jejich dítěte a způsob spolupráce.

2 3) Vztahy k odborníkům jiných profesí a. Výchovný poradce se snaží navázat a udržet kooperativní pracovní vztahy s odborníky příbuzných profesí a přistupuje k nim se stejným respektem a ochotou ke spolupráci, jako ke kolegům ze své profese. b. Zná okruh kompetencí a hranice kompetencí u odborníků příbuzných profesí. Poradenská činnost výchovného poradce je zaměřena na: - individuální pomoc při výchovných a prospěchových problémech dětí - pomoc při problémech týkajících se chování žáků, vztahů mezi nimi, vztahů mezi žáky a učiteli apod. - záškoláctví - vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost - průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s neprospěchem a vytváření předpokladů pro jeho snižování, aj. - pomoc žákům s potížemi osobního rázu - spolupráci s metodiky prevence - oblasti volby povolání - kariérové poradenství - spolupráci se školskými poradenskými zařízeními a středisky výchovné péče - péči o vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků Metodická a informační činnost výchovného poradce - vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti výchovného poradce, navržená a realizovaná opatření - poskytování informací o činnosti školy, školských a dalších poradenských zařízeních v regionu, o jejich zaměření, kompetencích a o možnostech využívání jejich služeb žákům a jejich zákonných zástupcům - předávání odborných informací z oblasti kariérového poradenství a péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pedagogickým pracovníkům školy

3 Roční plán práce výchovného poradce ZÁŘÍ, ŘÍJEN 1. stanovit konzultační hodiny, o těch pak informovat žáky i jejich zákonné zástupce prostřednictvím webových stránek školy, ELKY, také v prostorách školy 2. vypracovat plán výchovného poradce 3. informovat zákonné zástupce žáků a žáky o náležitostech poskytované poradenské služby, informovanost potvrdit podpisem zákonného zástupce 4. analýza situace ve škole, zjistit počty žáků na 1. a 2. stupni 5. zpracovat přehled žáků školy se speciálními vzdělávacími potřebami (zdravotní postižení, zdravotní znevýhodnění, sociální znevýhodnění, žáci mimořádně nadaní) 6. zajistit IVP daných žáků, jejich případnou reedukaci 7. sledovat žáky nadané a talentované 8. seznámit vyučující s žáky se SVP, integrovanými i nadanými a jejich potřebami, s jejich hodnocením podle 4, vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání 9. projednat na pedagogické radě integraci a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (žáci z jiného kulturního prostředí, žáci sociálně znevýhodnění) 10. projednat prevenci školní neúspěšnosti, primární prevenci sociálně patologických jevů 11. projednat s pedagogickými pracovníky aktivity školy zaměřené na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, aj. 12. nabídnout žákům možnost volnočasových aktivit a využití zájmových útvarů při škole, OS Sebastián Třemešná, ZUŠ Město Albrechtice 13. konzultace s TU žáci s výchovnými problémy, se špatnou pracovní morálkou apod. 14. řešení projevů problematické docházky do školy 15. projednat v pedagogické radě způsob informování o průběhu a výsledcích vzdělávání (žák, zákonný zástupce žáka) 16. provést individuální šetření k volbě povolání a individuální poradenství v této oblasti (ve spolupráci s třídními učiteli) 17. seznámit zákonné zástupce žáků a žáky 9. ročníku s pravidly pro přijímání do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole 18. zajistit publikace vztahující se k přijímacímu řízení, informace a kontakty na střední školy 19. zajistit účast žáků 9. třídy na chystaném veletrhu a burze škol 20. průběžně předávat žákům 9. třídy informace o SŠ, organizovat setkání žáků se zástupci SŠ, účast na dnech otevřených dveří, informace na vývěsce, webových stránkách, facebooku školy 21. zjistit předběžný zájem o studium na SŠ

4 LISTOPAD, PROSINEC 1. předat žákům přihlášky ke vzdělávání ve střední škole pro první kolo přijímacího řízení na předepsaném tiskopisu pro talentové zkoušky, upozornit na nutnost vyplnit a odeslat přihlášky na střední školy s talentovou zkouškou (do ) 2. rozdat žákům zápisový lístek k potvrzení úmyslu stát se žákem střední školy (obory vzdělávání s talentovou zkouškou) do 30. listopadu nabídka profitestů na ÚP, případná návštěva ÚP 4. analýza zájmů žáků o školy, individuální konzultace 5. upozornit žáky 5. a 7. třídy na možnost studia na víceletých gymnáziích 6. informovat třídní učitele o kariérovém poradenství a poradenské pomoci při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků 7. průběžně aktualizovat informace na vývěskách, nástěnkách a webových stránkách 8. exkurze do regionálních provozů a firem a doporučení těchto exkurzí žákům a jejich rodičům 9. zorganizovat poradenství k volbě povolání a individuální poradenství v této oblasti (ve spolupráci s třídními učiteli) 10. zaměřit pozornost na žáky s výchovnými a vzdělávacími problémy na základě čtvrtletního hodnocení 11. probrat případné návrhy výchovných opatření s TU, metodikem prevence a vedením školy 12. projednat možnost dodatečného odkladu školní docházky u žáků, kteří projeví nedostatečnou tělesnou nebo duševní vyspělost LEDEN, ÚNOR 1. provést instruktáž k vyplňování přihlášek na střední školy a zápisových lístků 2. přijímací řízení na SŠ s talentovými zkouškami 3. možnost individuálních konzultací vycházejících žáků s výchovným poradcem o zvolených studijních a učebních oborech 4. pomoc prostřednictvím informačních technologií při vyhledávání vhodného typu SŠ 5. pomoc při vyplňování přihlášek a zápisových lístků 6. ve spolupráci s TU známky, hodnocení, výstupní hodnocení, potvrzení, podpisy na přihláškách ke studiu 7. následná kontrola přihlášek a jejich příloh 8. projednat na pedagogické radě případné slovní hodnocení u žáků s vývojovou poruchou učení 9. projednat na pedagogické radě péči o žáky s neprospěchem a vytváření předpokladů pro jeho snižování 10. projednat na pedagogické radě žáky, kteří neprospěli, nemohou být hodnoceni 11. případné konzultace s rodiči neprospívajících žáků 12. zápis žáků do 1. třídy 13. dohlédnout na zohledňování žáků se SVP při klasifikaci 14. kontrola platnosti odborných posudků i integrace žáků se SPU a ZP 15. aktualizace složek žáků s SVP 16. informace o přijímacím řízení 17. projednat na pedagogické radě péči o vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků

5 BŘEZEN, DUBEN 1. kontrola plnění IVP, reedukace, případné konzultace s PPP, SPC 2. kontrola IVP (obsah, správní rozhodnutí v případě zamítnutí, seznámení zákonných zástupců, vyhodnocení školského poradenského zařízení) 3. informace k případnému odvolání k přijetí na SŠ 4. kontrola pozvánek k přijímacím zkouškám a první kolo přijímacího řízení 5. rozdat žákům zápisový lístek k potvrzení úmyslu stát se žákem střední školy do 15. března 6. případná kontrola a evidence pozvánek k přijímacím zkouškám druhého kola přijímacího řízení 7. profesní orientace žáků 8. třídy 8. projednat s pedagogickými pracovníky aktivity školy zaměřené na prevenci záškoláctví, závislosti, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami 9. projednat na pedagogické radě prevenci školní neúspěšnosti, primární prevenci sociálně patologických jevů 10. projednat na pedagogické radě průběh a výsledky chování žáků na akcích pořádaných školou 11. zpracovat analýzu příčin záškoláctví žáků včetně přijetí příslušných opatření KVĚTEN, ČERVEN 1. projednat na pedagogické radě komisionální a opravné zkoušky 2. projednat na pedagogické radě použití slovního hodnocení u žáků s vývojovou poruchou učení 3. zpracovat údaje o přijímacích řízeních do středních škol (úspěšnost žáků, typy středních škol, ) 4. projednat na pedagogické radě žáky, kteří opakují ročník (neprospěli, nemohou být hodnoceni) 5. kontrola práce se žáky se SPU a poruchami chování 6. zajistit kontrolní vyšetření žákům, kterým končí termín platnosti integrace (PPP, SPC) 7. zajistit kontrolní vyšetření žáků 8. třídy se SPU zaměřit se na volbu povolání, profesní orientaci 8. druhé kolo přijímacího řízení 9. zkompletovat dokumentaci žáků s SPU, SPCH, ZP 10. objednat přihlášky na SŠ a zápisové lístky 11. zohlednit žáky se SVP při závěrečné klasifikaci 12. sepsat zprávu o činnosti VP, zhodnocení

6 PRŮBĚŽNĚ PO CELÝ ŠKOLNÍ ROK: - spolupráce s PPP, SPC, ÚP a IPS Bruntál, PČR, OÚ, orgány péče o dítě, sociálním kurátorem, krizovým centrem dle potřeby konzultace - spolupracovat s ŘŠ, metodikem prevence - spolupráce s učiteli, rodiči - upevňování důvěry mezi učiteli a žáky - zlepšování kontaktů mezi učiteli, žáky a rodiči - vést dokumentaci VP - zajišťovat vyšetření žáků se SVP - účastnit se akcí pořádaných pro VP - evidence problémových žáků a žáků se SPU a konzultace s nimi - citlivě a zodpovědně posuzovat neomluvenou absenci a evidovat žáky s neomluvenými hodinami a upozorňovat na ně vedení školy - pomoc při řešení konfliktních situací ve škole - vést přehled o negativních jevech na škole během školního roku ve spolupráci s metodikem prevence sociálně patologických jevů - spolupracovat s TU, vyučujícími, vedoucími zájmových útvarů a rodiči při rozvíjení talentu žáků - získávání nových poznatků z problematiky výchovného poradenství přednášky, semináře, časopisy, knižní novinky, využití videokazet a DVD, internetu a jiných mediálních prostředků - pravidelně informovat pedagogický sbor na pedagogických radách o plnění úkolů VP a o aktuální situaci na poli výchovně-vzdělávacím V Třemešné dne 19. září 2014 Zpracovala: Bc. Zuzana Fojtková, výchovný poradce

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Z Š V Zahrádkách Směrnice o poskytování poradenské služby pro základní školy Č.j.: 175/11. Účinnost od:2010 Změny: 22.11. 2011.

Z Š V Zahrádkách Směrnice o poskytování poradenské služby pro základní školy Č.j.: 175/11. Účinnost od:2010 Změny: 22.11. 2011. Škola Z Š V Zahrádkách Směrnice o poskytování poradenské služby pro základní školy Č.j.: 175/11 Účinnost od:2010 Změny: 22.11. 2011 Obsah: 1. Právní východiska 1.1 Základní právní východiska 1.2 Další

Více

Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 28 odst. 6, 121 odst. 1 a 123 odst.

Více

Poskytování poradenských služeb

Poskytování poradenských služeb Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 72/2005 Sb. Vyhláška o poskytování poradenských služeb ve školách a... - znění dle 116/11 Sb. 72/2005 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

1. Výchozí legislativní rámec výchovného poradenství

1. Výchozí legislativní rámec výchovného poradenství 1. Výchozí legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. Podle školského zákona

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HOLZOVA 1, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní rok 2013/ 2014 1. Úvod Výchovnou poradkyní pro II. stupeň je na ZŠ Brno, Holzova 1, příspěvková organizace Mgr.

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a Mateřská škola, Šanov, okres Znojmo, příspěvková organizace Jméno a příjmení

Více

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Zpracovala: PhDr. Jana Zapletalová, 2011 1 Obsah: Úvod 1. Základní charakteristika poradenských

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

VYHLÁŠKA č. 72/2005 Sb. ze dne 9. února 2005. ve znění vyhlášky 116/2011 Sb. ze dne 15. dubna 2011,

VYHLÁŠKA č. 72/2005 Sb. ze dne 9. února 2005. ve znění vyhlášky 116/2011 Sb. ze dne 15. dubna 2011, VYHLÁŠKA č. 72/2005 Sb. ze dne 9. února 2005 ve znění vyhlášky 116/2011 Sb. ze dne 15. dubna 2011, o poskytování poradenských sluţeb ve školách a školských poradenských zařízeních Ministerstvo školství,

Více

KONCEPCE PREVENCE SOCIOPATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43 příspěvková organizace

KONCEPCE PREVENCE SOCIOPATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43 příspěvková organizace KONCEPCE PREVENCE SOCIOPATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43 příspěvková organizace KONCEPCE PREVENCE SOCIOPATOLOGICKÝCH JEVŮ Název školy: ZŠ a ZUŠ, Liberec,

Více

Závěrečná zpráva o činnosti výchovného poradce ZŠ Fryšták ve školním roce 2011/12

Závěrečná zpráva o činnosti výchovného poradce ZŠ Fryšták ve školním roce 2011/12 Výchovné poradenství Výchovná poradkyně Miluše Šafářová poskytovala po celý školní rok odbornou pomoc učitelům, žákům a jejich rodičům především v těchto oblastech: 1. Výchova a vzdělávání žáků se speciálními

Více

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM (Špp) Základní škola a Mateřská škola Lázně Kynžvart, K Rybníku 346, 354 91 Lázně Kynžvart, příspěvková organizace Zpracovalo: Centrum podpory inkluzivního vzdělávání Plzeň Vejprnická

Více

Základní škola Fryšták Zpráva o činnosti výchovného poradce Mgr. Miluše Šafářová

Základní škola Fryšták Zpráva o činnosti výchovného poradce Mgr. Miluše Šafářová Základní škola Fryšták Zpráva o činnosti výchovného poradce Mgr. Miluše Šafářová 2012/13 Poradenské služby ve škole Povinnost školy poskytovat odbornou poradenskou pomoc výchovným poradcem a školním metodikem

Více

Základní škola v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Základní školy v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy

Základní škola v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Základní školy v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy Č.j. : 1-2012/2013 Účinnost : 3.9.2012 V návaznosti na ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a na základě ustanovení

Více

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro pracovníky školských poradenských zařízení Jana Hanzlíková, Klára Zelenková, Václava Masáková RAMPS-VIP III, Realizace a metodická podpora poradenských

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011-1 - 1 Charakteristika školy 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace úplná adresa: Slovanská alej 13,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

SOUBOR pedagogicko-organizačních informací pro ŠSŠ polytechnickou Prostějov

SOUBOR pedagogicko-organizačních informací pro ŠSŠ polytechnickou Prostějov SOUBOR pedagogicko-organizačních informací pro ŠSŠ polytechnickou Prostějov na školní rok 2014/2015 zpracovala: Ing. Jitka Karhanová schválil: Ing. Radomil Poles Obsah 1. Organizace školního roku 2014/2015

Více

Systém poradenských služeb v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti v České republice

Systém poradenských služeb v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti v České republice Systém poradenských služeb v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti v České republice Zuzana Freibergová Národní informační středisko pro poradenství V České republice vedle sebe působí v oblasti vzdělávání

Více

21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI PLÁN VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI A HOSPODÁŘSKÉHO ZABEZPEČENÍ NA ŠKOLNÍ ROK Havířov, 1. září 2014 Obsah 1. ORGANIZACE VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI ZŠ... 3 1.1 Speciální škola... 3 1.2 Základní škola...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Název organizace: Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice,příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Název organizace: Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice,příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Název organizace: Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice,příspěvková organizace IČO: 46773738 Sídlo: Lovosice,Mírová 225 410 02, zvs.lovosice@raz-dva.cz

Více

Školní podpůrný program

Školní podpůrný program Název projektu: Centra podpory inkluzivního vzdělávání Registrační číslo projektu: CZ 1.07/4.1.00/06.0020 Školní podpůrný program Plán inkluzivního rozvoje školy Základní škola, Chlumec nad Cidlinou, okres

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, C. BOUDY 1188 Cyrila Boudy 1188, 272 01 Kladno ŠKOLNÍ ŘÁD

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, C. BOUDY 1188 Cyrila Boudy 1188, 272 01 Kladno ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, C. BOUDY 1188 Cyrila Boudy 1188, 272 01 Kladno ŠKOLNÍ ŘÁD Ing. Zuzana Chvojková ředitelka Tento Školní řád byl schválen Školskou radou dne 7. května 2014, projednán pedagogickou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola pro tělesně postižené Liberec, Lužická 920/7, příspěvková organizace adresa: Lužická 920/7, 460 01 Liberec, telefon: 485 110 677, e-mail: stastny.zsms@seznam.cz, webové

Více