Prevence pohlavně přenosných onemocnění a metody antikoncepce. Edukační materiál pro pedagogy sexuální výchovy základních škol

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Prevence pohlavně přenosných onemocnění a metody antikoncepce. Edukační materiál pro pedagogy sexuální výchovy základních škol"

Transkript

1 Prevence pohlavně přenosných onemocnění a metody antikoncepce Edukační materiál pro pedagogy sexuální výchovy základních škol Číţková Petra 2011

2 OBSAH ÚVOD Anatomie pohlavních orgánů Anatomie ženského pohlavního ústrojí Anatomie mužských pohlavních orgánů Fyziologie pohlavních orgánů Fyziologie ženského pohlavního ústrojí Fyziologie mužského pohlavního ústrojí Pohlavně přenosná onemocnění Bakteriální pohlavně přenosná onemocnění Virová pohlavně přenosná onemocnění Parazitální pohlavně přenosná onemocnění Plísňová pohlavně přenosná onemocnění Prevence sexuálně přenosných onemocnění Metody antikoncepce Přirozené metody antikoncepce Hormonální antikoncepce Bariérová antikoncepce Chemická antikoncepce Bezpečnost a spolehlivost antikoncepce Mýty a pověry o antikoncepci SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY... 31

3 ÚVOD Edukační materiál prevence sexuálně přenosných onemocnění a metody antikoncepce byl vytvořen jako pomocný materiál pro výuku sexuální výchovy na druhém stupni základních škol. Obsahuje jen nepatrnou část celé problematiky sexuální výchovy, na druhou stranu povaţuji tato témata za základní stavební kámen sexuální výchovy. K materiálu je přiloţen disk, který obsahuje edukační přednášku na tato témata v programu Microsoft powerpoinint V tomto program naleznete vice názorných ukázek a obrázků, potřebné informace poté doplňuje tento edukační material. Doporučuji tedy pro výuku pouţít oba tyto edukační materiály pro její komplexnost, zajímavost a utříbenost. 3

4 1 Anatomie pohlavních orgánů 1.1 Anatomie ženského pohlavního ústrojí Pohlavní ústrojí ţeny se rozděluje na vnitřní a vnější orgány. Vnitřní orgány jsouuloţené uvnitř těla ţeny. Patří mezi ně děloha, vaječníky, vejcovody a pochva. Pochva (vagina) je orgán představující štěrbinovitou dutinu, která v dolní části ústí do poševní předsíně a v horní části se upíná na děloţní hrdlo v jeho střední třetině, takţe část děloţního hrdla zasahuje do pochvy, a tato část je nazývána jako děloţní čípek (portio vaginalis uteri).poševní stěna je tvořena vazivovými a svalovými vlákny, je poddajná a roztaţitelná. Poševní sliznice je pokryta dlaţdicovým epitelem a počet vrstev epitelu se mění v závislosti na menstruačním cyklu. V pochvě zdravé dospělé ţeny se za normálních podmínek vyskytuje bacil mléčného kvašení (Lactobacillus Doderleini), jehoţ působením glykogen z odloupaných povrchových buněk poševní sliznice zkvašuje na kyselinu mléčnou, proto má tento mazlavý povlak mléčnou barvu a kyselou reakci (ph 4,5). Kyselé prostředí v pochvě je obranným opatřením organismu proti vzestupu a mnoţení bakteriální flóry. Děloha (uterus) je svalový orgán o velikosti švestky váţící okolo 50 gramů. Je rozdělena na dvě části. Horní, objemnější část nazýváme děloţním tělem (corpus uteri), dolní část zasahující do pochvy nazýváme děloţním hrdlem (cervix uteri). Děloţní dutina má trojúhelníkovitý tvar a je vystlána děloţní sliznicí nazývanou endometrium. Na této sliznici probíhají od puberty do menopauzy cyklicky se opakující změny, tedy endometriální cyklus, podmíněný ovariálními hormony. Děloţní hrdlo má válcovitý tvar. Na kanálu děloţního hrdla rozlišujeme vnitřní branku, coţ je horní zúţená část a zevní branku, coţ je vyústění cervikálního kanálu do pochvy. K děloze jsou připojeny vejcovody (tubae uterinae), tedy trubicovité orgány na jejichţ koncích nacházíme rozšířenou část, ampuli. Kolem tohoto abdominálního ústí vejcovodů jsou řasy (fimbriae). Stěny vejcovodů tvoří svalová vrstva s moţností peristaltického pohybu. Vejcovodem putuje oplozené 4

5 vajíčko do děloţní dutiny posunováno peristaltickými pohyby svalové vrstvy a kmitáním epiteliálních řasinek. Vaječníky (ovaria) jsou párové orgány velikosti zploštělé švestky. Jsou zavěšené na peritoneální řase na zadní list širokého vazu pod ampulární částí vejcovodu.. S dělohou je vaječník spojen vazivovým pruhem. Vaječník obstarává dvě základní funkce. Tou první je tvorba a uvolňování zárodečné ţenské buňky vajíčka (oocyt) a druhou funkcí je produkce ovariálních hormonů, vyvolávající cyklické změny na děloţní sliznici, děloţním hrdle, poševní sliznici, mléčné ţláze a další, které představují tzv. sexuální cyklus v období pohlavní zralosti ţeny. Vnitřní ţenské pohlavní orgány jsou znázorněny na (Obrázek 1). Zevní rodidla jsou tvořena hrmou, velkými a malými stydkými pysky, poštěváčkem, panenskou blánou a hrází. Hrma (mons pubis) je polštářkovité vyklenutí nad dolní částí podbříšku a před stydkou sponou. Je tvořen tokovou vrstvou a po pubertě je ochlupená. Velké stydké pysky (labia majora pudendi) jsou koţní valy vycházející z hrmy. Jsou tvořeny téţ tukovou tkání a v dospělosti jsou pokryty řídkým ochlupením na zevních plochách. Kůţe na vnitřních plochách má spíše charakter sliznice. Oddálením velkých stydkých pysků od sebe vidíme ostatní části zevních rodidel. Vpředu poštěváček, pod ním zevní ústí močové trubice, pod je poševní vchod a na starnách malé stydké pysky. V dolní třetině velkých stydkých pysků jsou umístěny velké předsíňové ţlázy, které produkují hlenovitou tekutinu zvlhčující při pohlavním vzrušení poševní vchod a předsíň. Malé stydké pysky (labia minora pudendi) jsou koţní řasy uloţeny pod velými stydkými pysky.jsou tvořeny jemnou kůţí bez ochlupení. Na horní části se rozdvojují na dvě raménka. Zevní raménko přechází na horní plochu poštěváčku a tvoří jeho předkoţku, vnitřní raménko přirůstá zespodu k poštěváčku jako jeho uzdička. Poštěváček (klitoris) je zůstatek embryonálního základu zevních rodidel, ze kterého u chlapců vznikl pohlavní úd (penis). Je o velikosti menší fazole a při vzrušení se naplní krví, ztopoří díky topořivému tělísku. Poševní předsíň (vestibulum vaginae) je prostor ohraničený malými stydkými pysky. Poševní vchod se nachází pod ústím močové trubice. 5

6 Panenská blána (hymen) je pevná slizniční řasa různého tvaru. Při prvním pohlavním styku (defloraci) se její okraje roztrhnou na více cípů obvykle za mírného krvácení. Hráz (perineum) je část mezi spodní částí velkých stydkých pysků a konečníkem. Je asi 4 centimetry vysoká a je tvořena předními ramínky řitního svěrače. Hráz se za porodu stává součástí měkkých porodních cest. Zevní ţenské pohlavní orgány jsou znázorněny na obrázku 1. Obrázek 1 Ženské pohlavní orgány 1.2 Anatomie mužských pohlavních orgánů Pohlavní orgány muţe jsou tvořeny varlaty, nadvarlaty, chámovody, semennými váčky, prostatou a penisem. Varle (testis) je párová muţská pohlavní ţláza. Je místem tvorby spermií. Ty pro svou správnou tvorbu a zrání potřebují niţší teplotu neţ je teplota těla, a proto jsou varlata uloţena v koţovitém vaku, šourku (scrotum), kde je teplota asi 34 C. Nadvarle (epididymis) je také párový orgán přiléhající k varleti. Dochází zde k dozrávání a uchovávání spermií. 6

7 Chámovod (ductus deferens) je párová trubice spojující nadvarle s močovou trubicí, při ejakulaci slouţí k transportu spermií. Obsahuje buňky tvořící sekret, který je součástí spermatu a který zvyšuje ţivotaschopnost spermií. Předstojná žláza (prostata) je přídatná pohlavní ţláza nacházející se pod močovým měchýřem, obkruţuje močovou trubici. Produkuje sekret, který je také součástí spermatu. Semenné váčky (vesicula seminales) jsou párové orgány nacházející se mezi močovým měchýřem a konečníkem. Produkují sekret, který tvoří % spermatu. Obsahuje látky, které neutralizují kyselé prostředí v pochvě, a fruktózu, která je výţivou pro spermie. K produkci tohoto sekretu je zapotřebí muţského pohlavního hormonu, testosteronu. Pyj (penis) je kopulačním orgánem. Prochází jím močová trubice, slouţí také k močení. Do močové trubice ústí tzv. Cowperova ţláza, párová ţláza produkující sekret, který je součástí spermatu a který neutralizuje zbytky kyselé moči a vytváří tak ideální prostředí pro ţivotaschopnost spermií. Obsahuje houbovitá kavernózní tělesa, která se při vzrušení naplní krví a jsou zodpovědná za erekci, bez níţ by nebyl moţný pohlavní styk a tím i oplodnění. Na konci se rozšiřuje v ţalud (glans) krytý předkoţkou (praeputium). U ţeny penisu vývojově odpovídá klitoris. Ukázka pohlavního ústrojí muţe (Obrázek 2). Obrázek 2 Mužské pohlavní ústrojí 7

8 2 Fyziologie pohlavních orgánů 2.1 Fyziologie ženského pohlavního ústrojí 2.2 Fyziologie mužského pohlavního ústrojí 3 Pohlavně přenosná onemocnění Sexuálně přenosné nemoci neboli STD (sexually transmitted diseases) se jsou všechna infekční onemocnění obvykle přenášené mezi partnery nějakou formou sexuální aktivity(vaginální, orální či anální styk). Jejichţ symptomy se projevují v prvé řadě na pohlavních orgánech. 3.1 Bakteriální pohlavně přenosná onemocnění Syfilis (Příjice) Původce: Mikrob způsobující příjici syfilis se nazývá Treponema pallidum. Přenos: Do lidského organism můţe vstupovat nejen při vaginálním pohlavním styku, ale i přikontaktech ústy nebo konečníkem. Průběh: 1. stádium: V místech vstupu se asi za tři týdny utvoří takzvaný tvrdý vřed.jde v podstatě o ztrátu koţní nebo slizniční tkáně kruhového nebo oválného tvaru velikosti čočky aţ pětikorunové mince, výjimečně větší. Masově růţová spodina nekrvácí, výrazněji nebolí a mátuţší, aţ chrupavkovitý podklad. Asi za dalších sedm aţ deset dní se přidruţí nebolestivé zduření příslušných mízních uzlin. Tento vřed se za dva aţ tři týdny zahojí. 2. stádium Za dalších tři aţ pět týdnů se začínají na různých místech těla objevovat syfilitické vyráţky. Ty mohou být tak rozličného charakteru a umístění, ţe by je měl posuzovat vţdy odborný koţní lékař.. V té době však příjičný mikrob začíná pronikat do různých tkání celého těla. 8

9 3. stádium Vzniká aţ po řadě několika let, po tzv. orgánové syfilidě. V dnešní době, kdy bývá nákaza zachycena a léčena jiţ v prvních dvou stadiích, jsou tato orgánová poškození vzácností. Jedná se o poškození aorty, centrálního nervstva a jiných ţivotně důleţitých orgánů. Komplikace: Zákeřnost syfilitické infekce spočívá v tom, ţe v těhotenství proniká do krevního oběhu plodu a dává vznik tak zvané vrozené příjici. Těhotenství buď končí potratem nebo se narodí dítě syfilitickou infekcí trvale poškozené. Léčba: Suverénním lékem pořád klasický penicilin ve vysokých dávkách. Znamená to, ţe při včasném zachycení a léčení se jiţ dnes nemusíme syfilitické infekce, která dříve kosila celé generace našich předků, obávat. Gonorhoea (Kapavka) Kapavka gonorrhoea je vice neţ desetkrát častější sexuálně přenosnou chorobou neţ příjice. Původce: Mikroskopický původce gonokok. Přenos: Průběh: Kapavka vyvolává hnisavý zánět sliznic močového a pohlavního ústrojí. Kromě sliznic močové trubice a děloţního hrdla postihuje také často sliznici konečníku nebo také oční spojivku. Při pokročilé neléčené nákaze však můţe vyvolat i postiţeni jiných orgánů, kloubů, sliznice úst, nosu a hltanu. Vzácností nebývá v takových případech ani kapavčitá sepse otrava krve. Příznaky: Prvním příznakem u mužů bývá za tři aţ pět dni po podezřelém pohlavním styku pálení a řezání při močeni společně s hnisavým výtokem z močové trubice a zarudnutím jejího zevního ústí. Toto akutní stadium někdy můţe přejít do stádia chronického, kdy bolestivé příznaky vymizí, výtok se objevuje jenom ráno a šiří se z močového ústroji na ustrojí pohlavní (chámovody, nadvarlata) s následným moţným poškozením plodnosti. U ženy od nákazy do objevení se prvních příznaků uplyne často delší doba, průměrně pět aţ sedm dní. Příznaky (výtok a obtíţe při močeni) jsou však podstatně mírnější neţ u muţe. To je také příčinou toho, ţe často více neţ polovina kapavčitých nákaz u ţeny unikne 9

10 pozornosti. Ţena je v té době pochopitelně infekční a o své nemoci se často dozví, aţ kdyţ nakazí dalšího muţe. Léčba: Kombinace různých druhů antibiotik, z důvodu získané odolnosti gonokoka vůči penicilinu. I po vyléčeni kapavky jsou ještě nutná kontrolní vyšetřeni. Teprve opakovaná negativita těchto vyšetření na nepřítomnost gonokoka umoţňuje prohlásit pacienta nebo pacientku za zcela vyléčené a zdravé. Komplikace: Neléčená kapavka můţe vést k orgánovému poškození a ke vzestupu gonokoka do vyšších oddílů rodidel. Z toho pak můţe vzniknout postiţeni vejcovodů s jejich následnou neprůchodnosti a neplodností. Chlamýdiová infekce Původce: Chlamýdie jsou strukturálně velmi sloţité mikroorganismy a jejich růstový cyklus je nutí parazitovat v hostitelských buňkách. Tato jejich neschopnost růstu v umělém prostředí pravě velice znesnadňuje jejich zjištění. Chlamýdiové nákazy jsou v dnešní době vůbec nejčastější sexuálně přenosnou infekcí, často doprovázejí kapavku a u ţen způsobují záněty vnitřních pohlavních orgánů. Rovněţ u muţů způsobují nekapavčité záněty močové roury, které se projevují často jen velmi malými a snadno přehlédnutelnými příznaky. Příznaky: Mezi patrný příznak patří oční nákaza chlamýdiemi, tzv. trachom. Léčba: Nejúčinnějším lékem je tetracyklin. 3.2 Virová pohlavně přenosná onemocnění HIV / AIDS Onemocnění spočívající v selhání obranyschopnosti lidského organismu proti řadě běţných nakaţlivých nemocí a některých nádorů. Je to syndrom získaného selhání imunity Acquired immunodeficiency syndrome AIDS. Onemocněni je smrtelné. Původce: Virus HIV (human immunodeficiency virus. Výskyt viru: Virus se vyskytuje v krvi, spermatu a v poševnim sekretu. 10

11 Přenos: přenáší se pohlavním stykem, velmi často homosexuálním, infikovanou krví a během těhotenství nebo při porodu od nakaţené matky na plod či novorozence. Nepřenáší se slinami ani bodnutím hmyzem. Rizikové osoby: Největším rizikem nákazy jsou promiskuitní osoby střídající větší počet často neznámých sexuálních partnerů, dále homo- a bisexuální muţi, jejich sexuální partneři a v neposlední řadě pak narkomani a jiné osoby, které si půjčuji injekční stříkačky a jehly. Průběh: Zákeřnost tohoto onemocněni spočívá v téměř bezpříznakovém počátečním stádiu a velmi dlouhé inkubační době. Bezpříznakoví jedinci představuji největší nebezpečí šíření infekce. Léčba: V současné době existují léky, které nedokáţí nemoc vyléčit, nanejvýš zastaví její další postup někdy aţ na řadu let. Postiţeny je však nadosmrti infekční. Karcinom děložního čípku Karcinom neboli rakovina děloţního čípku patří mezi nejčastější nádorová onemocnění u ţen. Původce: Lidský Papilomavirus (HPV) a to především jeho typ 16 a 18 Příčiny: přetrvávající infekce HPV virem. Průběh: Rakovině děloţního čípku předcházejí přednádorové změny na děloţním čípku, které jsou velmi dobře zachytitelné při gynekologickém vyšetření v rámci screening, který se skládá z kolposkopického a cytologického vyšetření (viz kapitola Prevence sexuálně přenosných onemocnění). Přenos: k infekci virem HPV dochází přímým kontaktem kůţe nebo sliznice v místech drobných erozí při sexuálním styku s infikovaným partnerem. Přenos: sexuálním kontaktem, méně často třením či dotykem a kontaktem kůţe, u dětí je moţný přenos z matky na plod během porodu. Přenos viru je dán citlivostí hostitele, dávkou viru a délkou kontaktu. Léčba: Nejlepší léčbou je samotná prevence (viz kapitola Prevence sexuálně přenosných onemocnění).pokud ovšem dojde ke zjištění přítomnosti HPV viru u ţeny po cytologickém vyšetření, je odeslána na speciální kolposkopické vyšetření pomocí mikroskopu a znovu se odeberou cytologické stěry. Při podezření na HPV virus se provádí biopsie (odběr tkáně z děloţního čípku) 11

12 a odeslání vzorku na cytologický rozbor. Dojde- li k průkazu viru, ţena podstupuje oparční zákrok kolposkopii, kdy se odebere kuţelovitá část postiţeného děloţního hrdla nebo se provede odstranění buněčných změn pomocí elektrické kličky. Oba tyto zákroky jsou prováděny v celkové anestézii. Po 6 týdnech jde ţena znovu na vyšetření, kde se udělají kontrolní stěry a pošlou na histologické vyštření. Ţena je po zákroku sledována v intervalech 4 6 měsíců, dale záleţí na rozsahu postiţení, coţ určuje lékař. Hepatitidy Lékaři pouţívají pro označení zánětu jater slovo hepatitida. Často se mu ale nesprávně říká prostě "ţloutenka". To podle ţlutého zbarvení některých nemocných. Původce: Zánět jater můţe způsobit celá řada mikrobů kolem Vás. Můţe se jednat o součást váţných vnitřních chorob. Zánět můţe vyvolat také uţívání drog, alkoholu a jiných škodlivin i některých léků. Úplně nejčastěji se ale s označením hepatitida setkáme v případě zánětu jater vyvolaného viry. Příznaky: Nechutenství, hubnutí, únava, nevolnost a tlak v pravém podţebří, ztmavnutí moči, horečka. Játra se zvětší jako nafouknutý balón. U některých nemocných se objeví charakteristické ţluté zbarvení kůţe - ţloutenka. Ţluté zbarvení kůţe ale nemusí vůbec souviset se zánětem jater. Ţloutenka můţe být kromě jiného také příznakem onemocnění ţlučníku nebo ţlučových cest. Hepatitida můţe probíhat ve dvou základních formách - akutně a chronicky. Akutní - pro akutní průběh je charakteristický náhlý začátek s výraznými obtíţemi. Nemoc obvykle po dvou měsících ustává, nebo vzácně vede k selhání funkce jater. Některé druhy akutních zánětů přecházejí do chronicity. Chronická - chronická hepatitida vzniká nejčastěji přechodem z akutního onemocnění. Představuje velké riziko vzniku vleklého onemocnění poškozujícího játra. Často způsobuje nebezpečné komplikace. Původce: V současné době je známo mnoho druhů virů napadajících játra (hepatotropní viry). Nejdůleţitější viry z této početné skupiny, jsou viry vyvolávající virové záněty jater. Jsou označovány písmeny A, B, C, D a E a vyvolávají stejnojmenné hepatitidy. 12

13 Tabulka 1: Přehled virových Hepatitid Hepatitida Přenos Průběh Očkovací vakcína A Potraviny, voda, při jejich kontaminaci fekáliemi, nedostatečná osobní hygiena Nepřechází do chronické hepatitidy. Obvykle mírný průběh, symptomy odeznívají samy od sebe. Ve vzácných případech můţe hepatitida typu A způsobit jaterní onemocnění. Váţnější průběh a delši trvání jsou pravděpodobnější u starších lidí. ano B Krví, například při pohlavním styku, sdílení injekční stříkačky a z matky na dítě při porodu 95% osob nakaţených virem hepatitidz B se infekce zbaví a získá celoţivotní imunitu. U osob s chronickou infekcí se můţe objevit cirhóza a rakovina jater. ano C Krví, například při pohlavním styku, sdílení injekční stříkačky a z matky na dítě při porodu U 85% osob nakaţených virem hepatitidy typu C se jedná o chronickou infekci.cirhóza se vyvíjí u 20-30% pacientů během 20 let. Závaţné komplikace a rakovina jater se zjišťují u 4-8% pacientů s cirhózou. ne D Krví, jedná se o neúplný virus, který potřebuje virus Hepatitidy B Lidé nakaţení virem hepatitidy typu B u nichţ se rozvine hepatitida typu D, jsou více ohroţení chronickou infekcí a jejich nemoc je obvykle závaţnější. U 80% osob s chronickou infekcí se rozvine cirhóza. ne E Potraviny, voda, při jejich kontaminaci fekáliemi, nedostatečná osobní hygiena, vzácný výskyt v Evropských zemích Nákaza nepřechází v chronickou hepatitidu a není spojena s rakovinou jater. U těhotných ţen můţe způsobit závaţné jaterní onemocnění a smrt, zejména ve třetím trimestru těhotenství. ne 13

14 3.3 Parazitální pohlavně přenosná onemocnění Svrab Svrab je nakaţlivé parazitární koţní onemocnění způsobující úpornou svědivou vyráţku. Je rozšířen po celém světě, postihuje všechny rasy i vrstvy obyvatelstva.šíří se hlavně v kolektivech, kde ţijí lidé v těsném kontaktu (v rodinách, jeslích, internátech, domovech důchodců, nemocnicích, sociálních ústavech). Přenos: Nejčastější cesta přenosu je mezi sexuálními partnery. Imunitně oslabení jedinci mohou být k nákaze náchylnější. Původce: Mikroskopický, maximálně 0,5 mm velký roztoč, který se jmenuje zákoţka svrabová (Sarcoptes scabiei). Samičky lezou po kůţi, během několika minut se do ní zavrtávají a ve spodních vrstvách kůţe si razí chodbičky, ve kterých kaţdý den kladou 1 aţ 2 vajíčka. Z nich se líhnou larvy, které ţijí na povrchu těla. Z larev se během 18 aţ 23 dnů vyvinou nové samičky, které se opět zavrtávají nebo se mohou přenést na dalšího hostitele. Během několika měsíců se v příznivých podmínkách na lidském těle můţe vyvinout z jedné zákoţky aţ několik set jedinců. Zdroje nákazy: Nakaţený člověk - většinou nutný delší kontakt, loţní či osobní prádlo a ručníky pouţívané společně s infikovanou osobou je méně častý zdroj Příznaky: Svědění - stupňuje se zejména v noci na lůţku a při prohřátí těla, kdy zákoţky zvyšují svou aktivitu, na kůţi jsou viditelné chodbičky zákoţek jako několik milimetrů aţ několik centimetrů dlouhé, našedlé nebo narůţovělé, lehce vyvýšené nitkovité stopy s perleťově zbarvenou 2 aţ 3 mm velkou kupkou na konci, kde se nachází samička, výskyt chodbiček je zejména v místech s jemnou kůţí - meziprstní prostory, okolí genitálu, prsních bradavek, na hýţdích, zápěstích, v záhybech loketního a kolenního kloubu, na podbřišku, v místech, kde přiléhá prádlo. Hlava, krk a krajina mezi lopatkami nebývají u dospělých osob postiţeny, výskyt u dětí - na dlaních, ploskách nohou, obličeji a zádech - v místech kůţe poraněné škrábáním se tvoří strupy, do rozškrábaných ran můţe být druhotně zanesena infekce a rány mohou hnisat - zduřelé lymfatické uzliny - vyvoláno alergickou reakcí na zákoţky, zvláštní forma svrabu, charakterizovaná velkými krustami a strupy na obličeji a rukou, které však nesvrbí, avšak mohou 14

15 obsahovat aţ milion zákoţek - u lidí s oslabenou imunitou, starých, nemocných a zanedbaných Léčba: Lékař doporučí masti a krémy s obsahem látek, které zákoţky zničí. Tyto přípravky je však nutno aplikovat na celé tělo, od krku dolů. Přípravek musí působit na zákoţky kontaktně. V místě, kde mast není nanesena, mohou zákoţky přeţívat. Zároveň je nutné osobní prádlo, ručníky a loţní prádlo vyprat a vyvařit nebo alespoň důkladně přeţehlit ţehličkou nastavenou na nejvyšší teplotu. Věci, které nelze vystavovat vysoké teplotě, uloţit do igelitového pytle, vystříkat vhodným insekticidním prostředkem. Postele důkladně vyluxovat, matrace rozloţit, vystříkat insekticidním prostředkem, nechat vyschnout na slunci. Léčebnou kúru, během které je nemocnému doporučeno se nemýt, je nutno podstoupit opakovaně. Po kaţdé kúře je nutno všechno prádlo opět vyvařit, a teprve nyní se vykoupat. Dle pokynů lékaře současně léčit všechny osoby v těsném kontaktu s nakaţeným, i kdyţ nemají dosud klinické obtíţe. I kdyţ jsou zákoţky zničeny a nové chodbičky si nevrtají, klinické příznaky mohou přetrvávat i několik týdnů po ukončení léčby. Prevence: Dodrţovat zásady osobní hygieny. Vyvarovat se těsnému kontaktu s neznámými osobami. Vyhnout se přespávání v cizím loţním prádle. Vybírat si ověřená ubytovací zařízení. 3.4 Plísňová pohlavně přenosná onemocnění Kandidóza Jde o nadměrné pomnoţení kvasinek (candida allbicans) ve střevech, krvi a orgánech. Původce: Candida albicans je parazitická kvasinka, která osídluje střeva (10-15% střevní mikroflóry), pohlavní ústrojí, ústa, jícen a krk. Tato kvasinka ţije za normálních podmínek v rovnováze s ostatními bakteriemi (např. acidophilus a 15

16 bifidobakterie) a kvasinkami v lidském organismu. Za určitých podmínek se však mnoţí, oslabuje imunitní systém a způsobuje infekci známou jako kandidóza. Mikroorganismus můţe cestovat krevním oběhem do mnoha tělních orgánů. Příčiny: Kaţdé oslabení imunitního systému, jehoţ příčinou mohou být například Steroidní hormony jako kortizon nebo anabolické steroidy v jídle nebo v lécích, zvláště v antikoncepčních pilulkách, Antibiotika podávaná lidem nebo zvířatům, jejichţ maso lidé jedí. Antibiotika ničí uţitečné bakterie (acidophilus, bifidobakter) stejně jako bakterie způsobující nemoc, pravidelné uţívání antikoncepčních pilulek, stres, nesprávná výţiva, kdy je přijímáno nadměrné mnoţství jednoduchých cukrů, přemíra alkoholu, léků nebo drog, nakaţení novorozence při porodu od matky, jeli genitální oblast zasaţena infekcí. Příznaky: Kůţe: svědění, pálení, bělavé, šupinaté ekzémy, malé puchýřky, zarudnutí, některé formy akné (léčbě vzdorující akné, hluboké boláky) plísňová onemocnění kůţe a nehtů Nehty: bělavá aţ naţloutlá prosvětlení, uvolňování nehtů z lůţka, zvýšená lámavost nehtů Trávící systém: zápach z ůst, nepříjemná chuť v ústech, tvorba aftů, povleklý jazyk, potíţe při polykání, říhání, nadýmání (především po poţití sladkých jídel), průjmy, zácpy, pálení a svědění konečníku, nevolnost, abnormální chuť na sladké, alkohol, popř. nesnášenlivost alkoholu Oči: rozmazané vidění, pálení a svědění očí, kruhy a váčky pod očima, slzení, přecitlivělost na světlo, červené oči, bolest v očích Nos: svědění v nose, chronická rýma, ucpaný nos Uši: Svědění, bolesti, záněty, ucpané uší, zvonění v uších, přecitlivělost na zvuky Pohlavní orgány a močové cesty: bílý, sýrovitý výtok v oblasti ţenských pohlavních orgánů - je doprovázen intenzívním svěděním, u muţů se výtok a svědění dostavují později, opakující se záněty dělohy, vaginální záněty, záněty močového měchýře a vaječníků, pokles tvorby pohlavních hormonů, poruchy menstruace, menstruační křeče a sníţení sexuální touhy. Vlasy: padání vlasů, tvorba lupů, suchá nebo naopak mastná pokoţka hlavy 16

17 Klouby a svaly: bolestivost, slabost, třes končetin Potíţe s hmotností: přibírání či naopak bezdůvodné ubývání na váze, nechutenství či neodolatelná chuť k jídlu (především na sladké) Srdce a plíce: dýchavičnost, kašel, bolesti v hrudníku... Psychika: deprese, zapomnětlivost, poruchy koncentrace, zmatenost, apatie, nespavost, změny nálad, ospalost, halucinace Léčba: Přírodní a doplňková léčba. Aby léčba byla úspěšná, musí být komplexní a zahrnovat následující léčebné postupy: 1. protikvasinkové přípravky a léky 2. protikvasinková dieta 3. obnova přirozené střevní mikroflóry tzv. probiotiky 4. posílení imunitního systému 5. posílení jater 6. doplňující opatření 3.5 Prevence sexuálně přenosných onemocnění Prevence (z lat. praevenire, předcházet) znamená soustavu opatření, která mají předcházet nějakému neţádoucímu jevu, například nemocem, drogovým závislostem, zločinům, nehodám, neúspěchu ve škole, sociálním konfliktům, násilí, ekologickým katastrofám a podobně. Prevence STD obecně: Vţdy pouţívat kondom, pokud si nejste zcela jisti, ţe váš partner netrpí sexuálně přenosným onemocněním. Kondom je jediným prostředkem, který dokáţe minimalizovat riziko přenosu sexuální přenosné nemoci. Omezit počet sexuálních partnerů. Střídání sexuálních partnerů geometrickou řadou zvyšuje riziko nákazy. Nezatajovat rizikový styk v minulosti. Při jakýchkoliv obtíţích či pohybnostech vyhledat lékaře (praktický, urolog, gynekolog, dermatovenerolog). Při potvrzení sexuálně přenosné nemoci je důleţité, aby byl přeléčen i Váš sexuální partner (prevence proti dalšímu přenosu). 17

18 Zdravý ţivotní styl, správná výţiva, dostatek spánku, odpočinku a pohybu, vynechání stresu a uţívání návykových látek (prevence oslabení imunity). 4 Metody antikoncepce Antikoncepce je souhrnný název pro metody zabraňující vzniku těhotenství, aniţ by vylučovaly samotný pohlavní styk. 4.1 Přirozené metody antikoncepce Metody přirozené antikoncepce jsou kromě metody přerušovaného pohlavního styku zaloţeny na plodném a neplodném období ţeny. Vyuţívá se zjištění, ţe ţena můţe otěhotnět jen v některé dny v průběhu menstruačního cyklu. V normálním měsíčním cyklu se vajíčko uvolňuje jen jednou, a to uprostřed mezi dvěma menstruacemi. Výhodami přirozených metod je jejich jednoduchost, snadná dostupnost a zdravotní nezávadnost. Mezi jejich nevýhody patří to, ţe nejsou příliš spolehlivé a neposkytují partnerům ochranu před pohlavními chorobami. Velice při nich záleţí na disciplinovanosti partnerů a na tom jak přesně dovedou určit ovulaci ţeny. Metoda plodných a neplodných dnů Tato metoda je zaloţena na omezené době ţivotaschopnosti spermií a vajíčka. Vajíčko je po ovulaci (uvolnění vajíčka) schopné oplodnění asi 24 hodin. Spermie v těle ţeny přeţívají aţ 3 dny. Plodné období u ţeny by tedy mělo být zhruba tři dny před ovulací a jeden den po ní. Tato metoda nechrání před pohlavně přenosnými chorobami. Metoda není vhodná pro mladistvé dívky, které v blízké době neplánují početí potomka, jelikoţ není tolik spolehlivá. 18

19 Metoda kontroly děložního hlenu Během ovulace (tedy tzv. plodných dnů) má děloţní hlen charakteristickou konzistenci, která usnadňuje pohyb a přeţití spermií v těle ţeny. Pro určení ovulace není důleţité mnoţství hlenu, ale jeho podoba Metoda sexuální abstinence Při této antikoncepční metodě se sex provozuje pouze v neplodných dnech.v plodných dnech se abstinuje. Přerušovaný pohlavní styk Jde o přerušení pohlavního styku před ejakulací partnera tak, aby došlo k výronu semene mimo pochvu. Tato metoda patří k nejstarším metodám. V naší republice je tato metoda v současné době velice rozšířená, především u párů, které jsou ještě bezdětné. Tato metoda je ale velice nespolehlivá, protoţe klade velice vysoké nároky na sebekontrolu muţe Metoda měření bazální teploty Metoda měření bazální teploty je zaloţena na skutečnosti, ţe v průběhu ovulace je tělesná teplota ţeny o několik desetin stupně vyšší neţ jindy. Měření bazální teploty (měření klidové teploty v pochvě nebo v konečníku) provádějte vţdy ráno po probuzení. Výsledky jsou pak vzájemně srovnatelné a nejsou ovlivněny denním reţimem, teplými nápoji, potravinami apod. Problém této metody je, ţe zvýšení bazální teploty nastává obvykle s mírným zpoţděním po začátku ovulace. Je tedy vhodné kombinovat tuto metodu s jinou metodou (například metoda kontroly děloţního hlenu), která vám poumůţe přesněji odhalit začátek ovulace. 19

20 4.2 Hormonální antikoncepce Hormonální antikoncepce patří mezi velmi bezpečné antikoncepční metody ochrany před početím. Jsou velice vhodné pro dlouhodobé uţívání. Mají i celou řadu pozitivních účinků na zdraví ţeny. Při této formě antikoncepce se pouţívají hormony estrogeny a gestageny, které jsou ţenskému tělu vlastní. Estrogeny potlačují především zrání a uvolňování vajíček z vaječníků, zamezují vzniku ovulace. Gestageny ovlivňují především změny hlenu v děloţním hrdle. Dochází tak k tvorbě velmi hustého hlenu,který brání průniku spermií do dělohy. Ve vyšším dávkování mohou gestageny zamezit i ovulaci. Dnešní hormonální antikoncepce je velice efektivní, velmi jednoduchá v uţívání, nemá ţádný vliv na sex a je naprosto bezpečná. Tato antikoncepce je ale nevhodná pro ţeny, které trpí nebo v minulosti trpěly nádorovým onemocněním (rakovina prsu, dělohy, nádory vaječníků), pro ţeny, které prodělaly hlubokou ţilní trombózu nebo embolii, mají vysoký krevní tlak, trpí chronickým onemocněním jater, nebo trpí vrozenými chorobami zvýšené sráţlivosti krve. Hormonální tabletky Hormonální tabletky patří mezi nejrozšířenější antikoncepční metodu v České republice. Tento druh antikoncepce se dále ještě dělí podle mnoţství hormonů v jednotlivé pilulce v průběhu cyklu. Podle toho se hormonální antikoncepce rozděluje na jednofázovou - hladina estrogenu a gestagenu v tabletce se v průběhu cyklu nemění, dvoufázovou - hladina estrogenů je stále stejná, v průběhu cyklu se mění pouze hladina gestagenů a třífázovou - v průběhu cyklu se mění hladiny gestagenů i estrogenů. Tato třífázová antikoncepce se snaţí nejvíce zachovat pravidelnost menstruace.výhodou této antikoncepční metody je, ţe je vysoce účinná, můţete si perfektně naplánovat těhotenství, navádí pravidelný menstruační cyklus, můţete si s ní regulovat menstruaci při dovolené, během menstruačního cyklu netrpíte tak velkými bolestmi. Má i pozitivní vliv na pleť, vlasy a nehty. (Obrázek ) 20

POHLAVNÍ SOUSTAVA. PhDr. Jitka Jirsáková,Ph.D. jitkajirsakova@seznam.cz

POHLAVNÍ SOUSTAVA. PhDr. Jitka Jirsáková,Ph.D. jitkajirsakova@seznam.cz POHLAVNÍ SOUSTAVA PhDr. Jitka Jirsáková,Ph.D. jitkajirsakova@seznam.cz Pohlavní soustava zajišťuje vznik nového života zabezpečuje existenci biologického druhu zajišťuje přenos genetických informací dělíme

Více

UKÁZKY Z VÝUKY LNÍ VÝCHOVY NA II. STUPNI ZŠZ. Téma: Pohlavní nemoci HIV / AIDS

UKÁZKY Z VÝUKY LNÍ VÝCHOVY NA II. STUPNI ZŠZ. Téma: Pohlavní nemoci HIV / AIDS UKÁZKY Z VÝUKY SEXUÁLN LNÍ VÝCHOVY NA II. STUPNI ZŠZ Téma: Pohlavní nemoci HIV / AIDS Ing.Eva Trynerová,, FZŠ Brdičkova, Praha 5 RVP ZV Vzdělávací oblast Člověk a zdraví je realizována s ohledem na věk

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

VY_32_INOVACE_11.15 1/6 3.2.11.15 Pohlavní soustava Pohlavní soustava

VY_32_INOVACE_11.15 1/6 3.2.11.15 Pohlavní soustava Pohlavní soustava 1/6 3.2.11.15 Cíl znát stavbu ženské a mužské pohlavní soustavy - umět vysvětlit její funkci - odvodit její význam - uvést onemocnění, příčiny, prevenci, ošetření Továrna na spermie a vajíčka - mužské

Více

Funkce pohlavního systému ženy ovaria oocyty ova folikul Graafův folikul

Funkce pohlavního systému ženy ovaria oocyty ova folikul Graafův folikul Funkce pohlavního systému ženy - zrání vajíček - produkce pohlavních hormonů - realizace pohlavního spojení = koitus - vytvoření vhodného prostředí pro vývoj plodu a jeho porod Vaječníky ovaria - párové

Více

PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd

PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Název šablony: PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Vzdělávací oblast/oblast dle RVP: 6 Člověk a příroda Okruh dle RVP: 6 3 - Přírodopis Tematická oblast: Přírodopis Člověk sada 2

Více

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ZDRAVOVĚDA Pohlavní

Více

Funkce pohlavního systému muže - tvorba spermií = spermatogeneze - realizace pohlavního spojení = koitus - produkce pohlavních hormonů

Funkce pohlavního systému muže - tvorba spermií = spermatogeneze - realizace pohlavního spojení = koitus - produkce pohlavních hormonů Funkce pohlavního systému muže - tvorba spermií = spermatogeneze - realizace pohlavního spojení = koitus - produkce pohlavních hormonů Stavba Varlata testes = mužské pohlavní žlázy - párové vejčité orgány,

Více

II. Plodnost a její podmínky

II. Plodnost a její podmínky II. Plodnost a její podmínky II/1. Biologické předpoklady přirozeného plánování rodičovství V průběhu menstruačního cyklu jsou dny, ve kterých žena může otěhotnět (období plodné), a dny, ve kterých k otěhotnění

Více

Člověk a příroda Biologie člověka Stavba a funkce lidského těla, 8.ročník. Žák si prohlubuje a získává informace o pohlavně přenosných nemocích.

Člověk a příroda Biologie člověka Stavba a funkce lidského těla, 8.ročník. Žák si prohlubuje a získává informace o pohlavně přenosných nemocích. VY_52_INOVACE_PCHA2_29_8A Vzdělávací oblast: Vzdělávací cíl: Kompetenční cíl: Autor: Člověk a příroda Biologie člověka Stavba a funkce lidského těla, 8.ročník Žák si prohlubuje a získává informace o pohlavně

Více

Cílová skupina žáci středních odborných škol (nezdravotnického zaměření)

Cílová skupina žáci středních odborných škol (nezdravotnického zaměření) Autor Mgr. Monika Kamenářová Tematický celek Pohlavní soustava Cílová skupina žáci středních odborných škol (nezdravotnického zaměření) Anotace Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, s jeho pomocí

Více

Výchova ke zdraví Poučení o lidském těle 1

Výchova ke zdraví Poučení o lidském těle 1 Výchova ke zdraví Poučení o lidském těle 1 Poučení o 1 lidském těle 1 4 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1) Antikoncepce musí být LDV Levná, dostupná, vratná správná

Více

Úvod ženské pohlavní orgány. Pochva 7. Faktory ovlivňující rovnováhu poševního prostředí 12

Úvod ženské pohlavní orgány. Pochva 7. Faktory ovlivňující rovnováhu poševního prostředí 12 Úvod ženské pohlavní orgány. Pochva 7 Estrogeny a vaginální sliznice 10 Faktory ovlivňující rovnováhu poševního prostředí 12 Co to je vaginální dyskomfort? 13 Vaginální dysmikrobie 14 Základní dělení poševních

Více

"Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT ". Rozmnožovací orgány 1/54

Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT . Rozmnožovací orgány 1/54 "Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT ". Rozmnožovací orgány 1/54 Hlavní funkce rozmnožovacích orgánů = zajištění existence druhu 21. března 2012 Rozmnožovací

Více

Variace Pohlavní soustava ženy

Variace Pohlavní soustava ženy Variace 1 Pohlavní soustava ženy 21.7.2014 16:03:50 Powered by EduBase BIOLOGIE ČLOVĚKA POHLAVNÍ SOUSTAVA POHLAVNÍ SOUSTAVA ŽENY Funkce pohlavního systému ženy 1. Zrání vajíček a jejich uvolňování z kůry

Více

Působení mikroorganizmů na vývoj plodu.

Působení mikroorganizmů na vývoj plodu. Projekt primární prevence vrozených vývojových vad Působení mikroorganizmů na vývoj plodu. Každá těhotná žena je v průběhu gravidity vystavena působení choroboplodných zárodků, či už běžných (rýma, zánět

Více

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK Očkování! Nejvýznamnější možnost prevence infekčních chorob! Lepší infekční chorobě předcházet než ji léčit! Významný objev v medicíně,

Více

Fyziologie těhotenství

Fyziologie těhotenství Fyziologie těhotenství Oplodnění K oplození vajíčka dochází ve vejcovodu - spermie jsou vstříknuty do zadní poševní klenby o odtud musí projít až k vnitřnímu ústí vejcovodu (pohyb spermií = 3-6 mm/min.)

Více

Bezpečnostně právní akademie Brno

Bezpečnostně právní akademie Brno Bezpečnostně právní akademie Brno Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Eva Hrobařová Název materiálu: Nemoci vylučovací soustavy Označení materiálu:

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Imunita a infekční nemoci Anotace Pracovní list seznamuje žáka s druhy infekčních chorob a se způsoby jejich

Více

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce 1) Riziko srdečně cévního onemocnění Hlavní příčinou úmrtí v Evropě jsou kardiovaskulární (srdečně-cévní) onemocnění. Mezi tato onemocnění

Více

DOPORUČENÍ WHO K PŘEPISU KOMBINOVANÉ ORÁLNÍ KONTRACEPCE 2004

DOPORUČENÍ WHO K PŘEPISU KOMBINOVANÉ ORÁLNÍ KONTRACEPCE 2004 Supplementum 18.3.2005 15:14 Stránka 11 DOPORUČENÍ WHO K PŘEPISU KOMBINOVANÉ ORÁLNÍ KONTRACEPCE 2004 P. Čepický Levret s. r. o., Praha Jak užívat tento dokument Tento dokument nepřináší závazné postupy,

Více

OPLOZENÍ erekci zvlhčením kontrakce varlat, nadvarlat a chámovodů 500 miliónů spermií prostagladiny

OPLOZENÍ erekci zvlhčením kontrakce varlat, nadvarlat a chámovodů 500 miliónů spermií prostagladiny OPLOZENÍ Nejprve dojde k erekci penisu, v důsledku naplnění erektilních kavernózních těles spongiózní tkáně penisu velkým množstvím krve pod velkým tlakem. Také u ženy je toto podráždění provázeno mírným

Více

Obsah. IMUNOLOGIE... 57 1 Imunitní systém... 57 Anatomický a fyziologický základ imunitní odezvy... 57

Obsah. IMUNOLOGIE... 57 1 Imunitní systém... 57 Anatomický a fyziologický základ imunitní odezvy... 57 Obsah Předmluva... 13 Nejdůležitější pojmy používané v textu publikace... 14 MIKROBIOLOGIE... 23 Mikroorganismy a lidský organismus... 24 Třídy patogenních mikroorganismů... 25 A. Viry... 25 B. Bakterie...

Více

VSTUPNÍ DOTAZNÍK. EuroFertil CZ, a.s

VSTUPNÍ DOTAZNÍK. EuroFertil CZ, a.s Vyplňte pečlivě tento dotazník před Vaší první návštěvou v centru nebo v jejím rámci. Dotazy, kterým nerozumíte nebo odpověď neznáte, nevyplňujte. VSTUPNÍ DOTAZNÍK PACIENTKA Titul, jméno a příjmení: Datum

Více

Obsah Úvod......................................... 1 Základní vlastnosti živé hmoty...............................

Obsah Úvod......................................... 1 Základní vlastnosti živé hmoty............................... Obsah Úvod......................................... 11 1 Základní vlastnosti živé hmoty............................... 12 1.1 Metabolismus.................................... 12 1.2 Dráždivost......................................

Více

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za Mgr. Jakub Dziergas Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada OBČANSKÁ

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Rosalgin 500 mg, granule pro vaginální roztok benzydamini hydrochloridum

Příbalová informace: informace pro uživatele. Rosalgin 500 mg, granule pro vaginální roztok benzydamini hydrochloridum sp.zn. sukls82957/2015 Příbalová informace: informace pro uživatele Rosalgin 500 mg, granule pro vaginální roztok benzydamini hydrochloridum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete

Více

Strašák EBOLA TÝKÁ SE TAKÉ NÁS EVROPANY? Bc. Helena Marcinková

Strašák EBOLA TÝKÁ SE TAKÉ NÁS EVROPANY? Bc. Helena Marcinková Strašák EBOLA TÝKÁ SE TAKÉ NÁS EVROPANY? Bc. Helena Marcinková Ebola a Česká republika máme se bát? Jaké je riziko, že se Ebola dostane do České republiky a začne se tu šířit? Riziko pro turisty nebo obchodní

Více

NEBUNĚČNÁ ŽIVÁ HMOTA VIRY

NEBUNĚČNÁ ŽIVÁ HMOTA VIRY NEBUNĚČNÁ ŽIVÁ HMOTA VIRY Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 11.3.2011 Mgr.Petra Siřínková Rozdělení živé přírody 1.nadříše.PROKARYOTA 1.říše:Nebuněční

Více

TĚHOTENSTVÍ a POROD. Jen život pro druhého má smysl

TĚHOTENSTVÍ a POROD. Jen život pro druhého má smysl TĚHOTENSTVÍ a POROD Jen život pro druhého má smysl OBSAH PUBLIKACE: 1. STRUČNÁ ANATOMIE 2. PRŮBĚH TĚHOTENSTVÍ 3. ZMĚNY V TĚHOTENSTVÍ 4. VÝVOJ PLODU 5. PRENATÁLNÍ DIAGNOSTIKA 6. VYŠETŘENÍ 7. VROZENÉ VÝVOJOVÉ

Více

OBSAH PŘEDMLUVA 9 PLÁNOVANÉ TĚHOTENSTVÍ 11 I. TRIMESTR (0. AŽ 12. TÝDEN) 20

OBSAH PŘEDMLUVA 9 PLÁNOVANÉ TĚHOTENSTVÍ 11 I. TRIMESTR (0. AŽ 12. TÝDEN) 20 OBSAH PŘEDMLUVA 9 PLÁNOVANÉ TĚHOTENSTVÍ 11 VĚK OBOU PARTNERŮ 11 ZDRAVOTNÍ STAV 12 Epilepsie 12 Diabetes mellitus 13 Srdeční choroby 13 Astma 13 Onemocnění ledvin 13 Herpes simplex II (genitální opar) 14

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy toto pro Vaše zdraví důležité preventivní vyšetření: vyšetření zaměřené na včasný záchyt zhoubného nádoru děložního čípku. V České republice každoročně onemocní zhoubným nádorem děložního čípku přibližně

Více

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy Příloha č. 4 - Vzorové dopisy a) Přední strana Zde vedle loga MZ Vážený pane, muž varianta 1 (50-70 let; bez K) neabsolvoval toto pro Vaše zdraví důležité preventivní vyšetření: V České republice každoročně

Více

Rozmnožovací soustava

Rozmnožovací soustava Rozmnožování = jeden ze základních znaků živých organismů - schopnost reprodukce je podmínkou udržení existence každého druhu. - člověk se rozmnožuje pouze pohlavně člověk pohlaví určeno geneticky (pohl.

Více

Mikroskopie versus kultivace, kdy, komu a proč? Jan Kestřánek PGK, FNHK

Mikroskopie versus kultivace, kdy, komu a proč? Jan Kestřánek PGK, FNHK Mikroskopie versus kultivace, kdy, komu a proč? Jan Kestřánek PGK, FNHK Vulvovaginální dyskomfort Akutní vulvovaginální dyskomfort (AVD): obtíže v oblasti zevního genitálu a pochvy jako je výtok, svědění

Více

Těhotenství, vývoj plodu, porod

Těhotenství, vývoj plodu, porod Těhotenství, vývoj plodu, porod Autor: Mgr. Anna Kotvrdová Vzdělávací oblast: Somatologie Tematický okruh: Pohlavní ústrohí ženy, těhotenství,vývoj plodu, porod Mezioborové přesahy a vazby: Ošetřovatelství,

Více

Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí

Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí Systém preventivních prohlídek v ČR je dlouhodobě propracovaný preventivní program, který umožňuje u Vašeho dítěte odhalit a včas léčit nejrůznější

Více

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2011 DIAGNOSTIKA A LÉČBA PACIENTŮ SE ZHOUBNÝM ONEMOCNĚNÍM SLINIVKY BŘIŠNÍ NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2011 DIAGNOSTIKA A LÉČBA PACIENTŮ SE ZHOUBNÝM ONEMOCNĚNÍM SLINIVKY BŘIŠNÍ NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 7 DIAGNOSTIKA A LÉČBA PACIENTŮ SE ZHOUBNÝM ONEMOCNĚNÍM SLINIVKY BŘIŠNÍ INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2011 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými odbornými společnostmi,

Více

JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU

JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU JAK SE PROBLÉMY S CUKROVKOU II. TYPU PROJEVUJÍ: Hormon řídící přeměnu cukru v těle se nazývá inzulín a je produkován slinivkou břišní. Lépe řečeno Langerhansovými

Více

Patologie ženského pohlavního ústrojí

Patologie ženského pohlavního ústrojí Patologie ženského pohlavního ústrojí Záněty jednotný dutý systém snadný vzestupný postup infekce (až do dutiny břišní) typický příznak výtok (fluor) mikrobiologické vyšetření mikrobiální obraz poševní

Více

Rakovina děložního čípku Co by měly pacientky vědět

Rakovina děložního čípku Co by měly pacientky vědět Rakovina děložního čípku Co by měly pacientky vědět Vejcovod Lidský papilomavirus (HPV) Vaječník Děloha Děložní čípek Co je HPV? HPV je běžným virem, jež postihuje ženy i muže. 1 Existuje více než 100

Více

Rozmnožovací soustava

Rozmnožovací soustava Všechny živé organizmy mají schopnost se rozmnožovat. Rozmnožování umožňuje rozmnožovací soustava (též pohlavní soustava či reprodukční systém). Rozmnožovací soustavu tvoří pohlavní orgány s pohlavními

Více

Mimotělní oplození. léčebně řeší stavy, kdy:

Mimotělní oplození. léčebně řeší stavy, kdy: VÝZNAM VYŠETŘENÍ REPRODUKČNÍ IMUNITY PRO IVF-ET Jindřich Madar pracoviště reprodukční imunologie Ústavu pro péči o matku a dítě Praha Podolí Metoda mimotělního oplození s následným přenosem embrya do dělohy

Více

IV. Určování plodných a neplodných období

IV. Určování plodných a neplodných období IV. Určování plodných a neplodných období Každá zdravá žena ve věku pohlavní zralosti může v průběhu menstruačního cyklu na svém těle pozorovat víceméně pravidelně se opakující změny, které souvisejí s

Více

Průvodce antikoncepcí A guide to contraception

Průvodce antikoncepcí A guide to contraception Průvodce antikoncepcí A guide to contraception Čeština Czech V dnešní době existuje hned několik druhů antikoncepce. Tento letáček nabízí některé základní informace ke všem druhům a pomůže vám rozhodnout,

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

Léčebné a vyšetřovací polohy

Léčebné a vyšetřovací polohy Léčebné a vyšetřovací polohy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje září 2010 Bc. Zouharová Klára Polohování nemocného Polohování ukládání N

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Pregnyl 500 Pregnyl 1500 Pregnyl 5000 prášek pro přípravu injekčního roztoku s rozpouštědlem gonadotrophinum chorionicum humanum Přečtěte si pozorně celou příbalovou

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Civilizační choroby (nemoci srdce) Anotace Pracovní list stručně shrnuje problematiku civilizačních chorob,

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

Ošetřování N se zánětem VDN

Ošetřování N se zánětem VDN Ošetřování N se zánětem VDN Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2010 Bc. Zouharová Klára Charakteristika onemocnění: sinusitis = zánět

Více

Poznáváme homeopatii. Jak šetrně léčit psy a kočky. MVDr. Michaela Švaříčková, MVDr. Václav Holzbauer

Poznáváme homeopatii. Jak šetrně léčit psy a kočky. MVDr. Michaela Švaříčková, MVDr. Václav Holzbauer MVDr. Michaela Švaříčková, MVDr. Václav Holzbauer Poznáváme homeopatii Jak šetrně léčit psy a kočky Máme doma štěně, kotě Růst a dospívání Stáří Domácí homeopatická lékárna Ukázka knihy z internetového

Více

Příbalová informace: informace pro uživatelku. Escapelle, 1500 mikrogramů, tableta Levonorgestrelum

Příbalová informace: informace pro uživatelku. Escapelle, 1500 mikrogramů, tableta Levonorgestrelum Sp.zn.sukls170715/2014 A sp.zn.sukls238446/2012, sukls41514/2013 Příbalová informace: informace pro uživatelku Escapelle, 1500 mikrogramů, tableta Levonorgestrelum Přečtěte si pozorně celou příbalovou

Více

Průvodce použitím přípravku YERVOY (ipilimumab)

Průvodce použitím přípravku YERVOY (ipilimumab) Průvodce použitím přípravku YERVOY (ipilimumab) Informační brožura pro pacienty Yervoy podléhá dalšímu sledování, které umožní rychlé získávání nových informací o bezpečnosti. Pokud se u Vás vyskytne jakýkoli

Více

Lněné semínko celé. www.steza.cz

Lněné semínko celé. www.steza.cz Lněné semínko celé LNĚNÉ semeno příznivě ovlivňuje zdravou funkci střev. Semena pomáhají při problémech se zažíváním a při zácpě. Zevně lze použít ve formě obkladů. Příprava a dávkování: 1 čajová lžička

Více

VY_32_INOVACE_07_B_18.notebook. July 08, 2013

VY_32_INOVACE_07_B_18.notebook. July 08, 2013 1 Škola Autor Název Téma SOŠ a SOU Milevsko Mgr. Jaroslava Neumannová VY_32_INOVACE_07_B_18_ZDR Vzdušné nákazy Datum tvorby 6.5.2013 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0557III/2 Inovace a zkvalitněnívýuky

Více

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie a Člověk a zdraví.

Více

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY ALKOHOL A JEHO ÚČINKY CO JE TO ALKOHOL? Alkohol je bezbarvá tekutina, která vzniká kvašením cukrů Chemicky se jedná o etanol Používá se v různých oblastech lidské činnosti např. v lékařství, v potravinářském

Více

VAKCÍNU, OCHRÁNIT. JE JEN JEDNA. ZEPTEJTE SE NA KTERÁ VÁM MÙ E POMOCI VAŠI DCERU BUDOUCNOST VAŠÍ DCERY

VAKCÍNU, OCHRÁNIT. JE JEN JEDNA. ZEPTEJTE SE NA KTERÁ VÁM MÙ E POMOCI VAŠI DCERU BUDOUCNOST VAŠÍ DCERY BUDOUCNOST VAŠÍ DCERY JE JEN JEDNA. ZEPTEJTE SE NA VAKCÍNU, KTERÁ VÁM MÙ E POMOCI VAŠI DCERU OCHRÁNIT. Registrovaná ochranná známka MERCK & CO., INC., Whitehouse Station, N.J., U.S.A. Copyright MERCK &

Více

Příbalová informace: Informace pro uživatele. Pregnyl 1500 Pregnyl 5000 gonadotropinum chorionicum humanum prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok

Příbalová informace: Informace pro uživatele. Pregnyl 1500 Pregnyl 5000 gonadotropinum chorionicum humanum prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok Příbalová informace: Informace pro uživatele Pregnyl 1500 Pregnyl 5000 gonadotropinum chorionicum humanum prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve,

Více

JAK SPRÁVNĚ HUBNOUT 5/6. Kandidóza Diety, návody, zkušenosti. Tipy a rady jak hubnout. Vaše příběhy. Obezita a nemoci Proč se vyvarovat obezitě.

JAK SPRÁVNĚ HUBNOUT 5/6. Kandidóza Diety, návody, zkušenosti. Tipy a rady jak hubnout. Vaše příběhy. Obezita a nemoci Proč se vyvarovat obezitě. JAK SPRÁVNĚ HUBNOUT 2014 5/6 Kandidóza Diety, návody, zkušenosti. Tipy a rady jak hubnout. Vaše příběhy. Rizika a vliv sacharidů na infekce Obezita a nemoci Proč se vyvarovat obezitě. Tisíce žen už to

Více

STANDARDNÍ LÉČBA. MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha

STANDARDNÍ LÉČBA. MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha STANDARDNÍ LÉČBA MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha STANDARDNÍ LÉČBA OBECNĚ 1/ Cíl potlačení aktivity choroby zmírnění až odstranění příznaků choroby navození dlouhodobého, bezpříznakového období - remise

Více

Relaxační klasická masáž

Relaxační klasická masáž Relaxační klasická masáž Masáže jsou považovány za jeden z vůbec nejstarších osvědčených léčebných prostředků užívaných již o tisíciletí k odstranění bolesti zad, šíje, k nastolení dobré nálady a k uvolnění

Více

Hygiena a školní zdravotnictví. Infekční onemocnění

Hygiena a školní zdravotnictví. Infekční onemocnění Hygiena a školní zdravotnictví Infekční onemocnění Základní pojmy Původci: bakterie, viry, červi (hlísti, hlístice), členovci Inkubační doba: interval od proniknutí původců nákazy do organismu po první

Více

TRÁPÍ VÁS VAGINÁLNÍ MYKÓZY?

TRÁPÍ VÁS VAGINÁLNÍ MYKÓZY? TRÁPÍ VÁS VAGINÁLNÍ MYKÓZY? Zatočte s nimi! Poševní mykózy jsou velmi častým onemocněním žen, ale trápí také malá děvčátka. Příčina může být různá, příznaky bývají velmi podobné. Nejčastěji se projevují

Více

Senná rýma Informace pro alergiky

Senná rýma Informace pro alergiky Senná rýma Informace pro alergiky Co je alergie...3 Alergeny...4 Alergická rýma...5 Co způsobuje alergickou rýmu...5 Jak alergen rýmu způsobuje...6 Klasifikace alergické rýmy...7 Klasifikace alergické

Více

POHLAVNÍ ONEMOCNĚNÍ A JEJICH PROJEVY NA KŮŽI

POHLAVNÍ ONEMOCNĚNÍ A JEJICH PROJEVY NA KŮŽI POHLAVNÍ ONEMOCNĚNÍ A JEJICH PROJEVY NA KŮŽI onemocnění přenášené z člověka na člověka přímým kontaktem (nejčastěji pohlavním stykem) KAPAVKA ( GONORRHOEA) nejrozšířenější pohlavní onemocnění původcem

Více

Oběhová soustava. Oběhová soustava je tvořena složitou sítí cév a srdcem

Oběhová soustava. Oběhová soustava je tvořena složitou sítí cév a srdcem Oběhová soustava Oběhová soustava je tvořena složitou sítí cév a srdcem Zabezpečuje: Přepravu (transport): - přepravcem je krev (soustava oběhová) - zabezpečuje přísun základních kamenů živin do buněk,

Více

Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana

Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana Klinické studie provedené v Národním onkologickém centru, s nádorovým onemocněním mléčné žlázy, konečníku, střeva, plic a děložního čípku. STANDARDNÍ CHEMOTERAPIE,

Více

Endokrinní soustava - Diabetes mellitus

Endokrinní soustava - Diabetes mellitus I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 16 Endokrinní soustava - Diabetes

Více

70/2012 Sb. VYHLÁŠKA

70/2012 Sb. VYHLÁŠKA 70/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. února 2012 o preventivních prohlídkách Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon

Více

NEZAPOMÍNEJME NA PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY ANEB ZDRAVÍ NAPROTI

NEZAPOMÍNEJME NA PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY ANEB ZDRAVÍ NAPROTI www.mzcr.cz www.centrumprevence.cz Tato informační příručka byla vydána Centrem prevence, o. s. za podpory Ministerstva zdravotnictví, k rozšíření povědomí o preventivních programech, na které máme nárok

Více

1. CO JE PŘÍPRAVEK VIDAZA A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

1. CO JE PŘÍPRAVEK VIDAZA A K ČEMU SE POUŽÍVÁ PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Vidaza 25 mg/ml prášek pro přípravu injekční suspenze Azacitidinum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než vám začne být tento přípravek podáván.

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 14 VY 32 INOVACE 0115 0214

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 14 VY 32 INOVACE 0115 0214 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 14 VY 32 INOVACE 0115 0214 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor

Více

ALKOHOL, pracovní list

ALKOHOL, pracovní list ALKOHOL, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ALKOHOL V naší kultuře se alkohol pojímá jako tzv. sociální pití. Je

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK

ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK Pro účely preventivní sportovně-kardiologické prohlídky ve zdravotnickém zařízení ProCorde s.r.o. v Chomutově. Příjmení, jméno:............................... Rodné číslo:.....................

Více

Vysoký krevní tlak High Blood Pressure. Chronic kidney disease chapter 2. Chronické onemocnění ledvin

Vysoký krevní tlak High Blood Pressure. Chronic kidney disease chapter 2. Chronické onemocnění ledvin High Blood Pressure Chronic kidney disease chapter 2 Chronické onemocnění ledvin je jednou z hlavních příčin chronického onemocnění ledvin. Kromě toho může nedostatečně léčený vysoký krevní tlak vést k

Více

70/2012 Sb. VYHLÁŠKA

70/2012 Sb. VYHLÁŠKA 70/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. února 2012 o preventivních prohlídkách Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon

Více

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu David Belada FN a LF UK v Hradci Králové 1.Toxicita léčby lymfomů Co je to toxicita léčby? Jaký je rozdíl mezi časnou a pozdní toxicitou?

Více

Poruchy spojené s menstruačním cyklem a jejich léčba. MUDr. Zdeňka Vyhnánková

Poruchy spojené s menstruačním cyklem a jejich léčba. MUDr. Zdeňka Vyhnánková Poruchy spojené s menstruačním cyklem a jejich léčba MUDr. Zdeňka Vyhnánková Hormonální změny během menstruačního cyklu do ovulace stoupá hladina estrogenů 10x, hladina progesteronu je nulová v druhé polovině

Více

Vysoká škola zdravotnická, o. p. s.

Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7, PSČ 150 00 OŠETŘOVATELSKÁ DOKUMENTACE PORODNÍ SÁL Místo odborné praxe: Jméno a příjmení studenta: Studijní obor: Podpis studenta: Ročník studia:

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŢIVATELE. ORTHO-GYNEST D, vaginální kuličky s prodlouţeným uvolňováním estriolum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŢIVATELE. ORTHO-GYNEST D, vaginální kuličky s prodlouţeným uvolňováním estriolum PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŢIVATELE ORTHO-GYNEST D, vaginální kuličky s prodlouţeným uvolňováním estriolum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, neţ začnete tento přípravek pouţívat.

Více

SI O TOM PROMLUVIT JE NEJVYŠŠÍ ČAS. Rychlý průvodce otázkami sexuality a lidského papilomaviru (HPV) >> www.hpv-college.cz

SI O TOM PROMLUVIT JE NEJVYŠŠÍ ČAS. Rychlý průvodce otázkami sexuality a lidského papilomaviru (HPV) >> www.hpv-college.cz JE NEJVYŠŠÍ ČAS SI O TOM PROMLUVIT Rychlý průvodce otázkami sexuality a lidského papilomaviru (HPV) Vydáno pod odbornou záštitou Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost a Sdružení soukromých gynekologů

Více

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce Kapitola III Poruchy mechanizmů imunity buňka imunitního systému a infekce Imunitní systém Zásadně nutný pro přežití Nezastupitelná úloha v obraně proti infekcím Poruchy imunitního systému při rozvoji

Více

Diabetes neboli Cukrovka

Diabetes neboli Cukrovka Diabetes mellitus Diabetes neboli Cukrovka Skupina onemocnění s nedostatkem nebo sníženým účinkem hormonu inzulinu Diabetes mellitus 1. typu Diabetes mellitus 2. typu Narušený metabolismus- vstřebávání

Více

Biologie člověka, člověk a zdraví. Dataprojektor, vizualizér, pracovní listy, plakáty. Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Biologie člověka, člověk a zdraví. Dataprojektor, vizualizér, pracovní listy, plakáty. Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Biologie (BIO) Biologie člověka, člověk a zdraví Tercie 3 hodiny týdně Dataprojektor, vizualizér, pracovní listy, plakáty Etologie Odvodí na základě pozorování

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. DECAPEPTYL 0,1 mg (triptorelin acetát) Injekční roztok

Příbalová informace: informace pro uživatele. DECAPEPTYL 0,1 mg (triptorelin acetát) Injekční roztok sp.zn. sukls202015/2014 Příbalová informace: informace pro uživatele DECAPEPTYL 0,1 mg (triptorelin acetát) Injekční roztok Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

Více

Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím

Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím Imunodeficience. Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím Základní rozdělení imunodeficiencí Primární (obvykle vrozené) Poruchy genů kódujících

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. SYNAREL (nafarelini acetas) nosní sprej, roztok

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. SYNAREL (nafarelini acetas) nosní sprej, roztok PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE SYNAREL (nafarelini acetas) nosní sprej, roztok Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje

Více

Hlášení těhotenství (formulář) RO-GNE: HLÁŠENÍ TĚHOTENSTVÍ

Hlášení těhotenství (formulář) RO-GNE: HLÁŠENÍ TĚHOTENSTVÍ Tento přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Můžete přispět tím, že nahlásíte jakékoli nežádoucí účinky, které se u Vás vyskytnou. Zároveň žádáme

Více

PRACOVNÍ LIST - Exkurze z biologie, Praha: The Human Body Exhibition

PRACOVNÍ LIST - Exkurze z biologie, Praha: The Human Body Exhibition 1. Odpovězte na zadané otázky (odpovědi se také dozvíte v průběhu exkurze): A) Kdo má silnější svaly, muži, nebo ženy? Zdůvodněte: B) Kde se nacházejí nejmenší kosti v lidském těle? C) Co je to syndrom

Více

Náhlé příhody břišní. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr.

Náhlé příhody břišní. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr. Náhlé příhody břišní Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Březen 2010 PhDr. Markéta Bednářová NÁHLÉ PŘÍHODY BŘIŠNÍ (NPB) Akutní onemocnění

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola 2. stupeň ZŠ Základní Zdravověda Rizika

Více

Kazuistiky. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Znojmo, Jana Palacha 8 Intimní zdraví bez komplikací CZ.1.07/1.1.16/02.

Kazuistiky. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Znojmo, Jana Palacha 8 Intimní zdraví bez komplikací CZ.1.07/1.1.16/02. Kazuistiky 1. Kazuistiky z oblasti gynekologie Kazuistika č. 1 Pacientka B. K, 21 let, studentka VŠ, zdravá, nekuřačka, dosud se s ničím neléčila, v rodině bez výskytu onkologického onemocnění. Absolvovala

Více

PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd

PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Název šablony: PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Vzdělávací oblast/oblast dle RVP: 6 Člověk a příroda Okruh dle RVP: 6 3 - Přírodopis Tematická oblast: Přírodopis Člověk sada 2

Více

Ceník zdravotnických služeb (v Kč) platný od 1.1.2014 Nemocnice Nymburk s.r.o. Administrativní

Ceník zdravotnických služeb (v Kč) platný od 1.1.2014 Nemocnice Nymburk s.r.o. Administrativní Ceník zdravotnických služeb (v Kč) platný od 1.1.2014 Nemocnice Nymburk s.r.o. Administrativní Označení služby a ostatní výkony Česko samoplátci cizinci samoplátci akutní výkony Doprovod pacienta Strava

Více