Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů Sportovního gymnázia, Kladno, Plzeňská 3103

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů Sportovního gymnázia, Kladno, Plzeňská 3103"

Transkript

1 Příloha Školního řádu Sportovního gymnázia, Kladno, Plzeňská 3103 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů Sportovního gymnázia, Kladno, Plzeňská Obecná ustanovení Tento klasifikační řád upravuje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů Sportovního gymnázia, Kladno, Plzeňská Je v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů, a s vyhláškou č. 13/2005 o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění pozdějších předpisů. Pravidla jsou závazná pro všechny pedagogické pracovníky školy. Případy, které tento klasifikační řád neřeší, rozhoduje v rámci platných právních norem a v rámci své pravomoci ředitel školy. 2. Zásady průběžného hodnocení 2.1. Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků je jednoznačné, srozumitelné, srovnatelné s předem stanovenými kritérii, věcné a všestranné. Vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu. Hodnocení je pedagogicky zdůvodněné, odborně správné a doložitelné Při hodnocení, průběžné i celkové klasifikaci pedagogický pracovník uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči žákovi Při celkové klasifikaci přihlíží učitel k věkovým zvláštnostem žáka i k tomu, že žák mohl v průběhu klasifikačního období zakolísat v učebních výkonech pro určitou indispozici Kontrolní písemné práce a další druhy zkoušek rozvrhne učitel rovnoměrně na celý školní rok tak, aby se nadměrně nenahromadily v určitých obdobích V předmětu, ve kterém vyučuje více učitelů, určí výsledný stupeň za klasifikační období příslušní učitelé po vzájemné dohodě Na začátku klasifikačního období vyučující prokazatelně seznámí žáky s pravidly a podmínkami klasifikace, na nichž se dohodla předmětová komise. Pokud vyučující používá bodovací systém, seznámí žáky na počátku klasifikačního období se způsobem, jakým si převedou body na známku Učitel oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace a poukazuje na klady a nedostatky hodnocených projevů. Při ústním zkoušení, které je prováděno výhradně před třídou, oznámí učitel žákovi výsledek hodnocení okamžitě a zdůvodní stanovený klasifikační stupeň. Vyučující seznámí žáky s výsledky písemných zkoušek a umožní jim do nich nahlédnout nejpozději do 21 dnů ode dne napsání. Učitel uchovává písemné práce, které musí být doložitelné po celé klasifikační období. Učitel je povinen vést soustavnou evidenci o každé klasifikaci žáka prostřednictvím elektronické žákovské knížky V případě nepřítomnosti žáka při ověřování znalostí, schopností a dovedností je zcela na rozhodnutí učitele, zda poskytne žákovi náhradní termín Vyučující dodržují zásady pedagogického taktu, zejména: nehodnotí žáky ihned po jejich návratu do školy po nepřítomnosti delší než jeden týden, jsou si vědomi toho, že účelem zkoušení není nacházet mezery ve vědomostech žáka, ale hodnotit to, co umí, v klasifikaci nezohledňuje chování žáka, 1

2 v případě zadávání nové látky k samostatnému nastudování předem sdělí, jakým způsobem má být nastudována, jakou formou a v jakém rozsahu bude ověřována (přitom tento přístup může být použit pouze jako doplňková forma výuky) Učitel zajistí všem žákům při zkoušení srovnatelné podmínky, a to v náročnosti zadání otázek a časovém rozsahu a průběhu V případě mimořádného zhoršení prospěchu žáka informuje zákonné zástupce žáka třídní učitel bezprostředně a prokazatelným způsobem. Ředitel školy informuje zákonné zástupce žáka o závažných prohřešcích žáků bezprostředně a prokazatelným způsobem. Stejným způsobem jsou informováni o prospěchu a chování zletilého žáka osoby s vyživovací povinností vůči němu Pokud absence žáka v daném předmětu přesáhne 30%, může být žákovi nařízena zkouška na doplnění klasifikace. O jejím konání rozhodne ředitel školy po projednání na pedagogické radě Pokud vyučující nemá dostatečné podklady pro uzavření klasifikace z jiného důvodu než je absence žáka, informuje o tom neprodleně třídního učitele. Třídní učitel danou situaci projedná s ředitelem školy V případě, že je žák neklasifikován v I. pololetí, koná zkoušku na doplnění klasifikace před kolektivem třídy nebo písemnou formou. Na návrh vyučujícího může být konána zkouška k dokončení klasifikace před tříčlennou zkušební komisí Pro potřeby klasifikace se předměty dělí do dvou skupin: předměty s převahou teoretického zaměření, předměty s převahou výchovného zaměření. 3. Zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků 3.1. Žáci mají možnost používat také formy sebehodnocení. Škola jim pro tyto formy vytváří odpovídající podmínky. Tím je zajištěna zpětná vazba objektivity hodnocení ze strany školy jako vzdělávací instituce Sebehodnocení je důležitou součástí hodnocení žáků Sebehodnocení je jedna z metod, díky níž si žák konfrontuje svůj pohled na sebe sama, své výkony, s pohledy vyučujících, spolužáků Při školní práci je žák veden tak, aby komentoval svoje výkony a výsledky Žák se zaměřuje především na posuzování vlastního individuálního pokroku vůči svému dřívějšímu výkonu. Žák sleduje vlastní činnosti, ověřuje si, jak daleko má k dosažení cíle Žák by měl být veden k tomu, aby byl schopen posoudit úroveň následujících kompetencí: schopnost přímé aplikace získaných kompetencí v praxi, schopnost samostatné prezentace svých znalostí formou otevřených mluvních cvičení, psaní textů, schopnost výběru určitých informací, selekce nepodstatných věcí a využívání mezipředmětových vztahů. 4. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 4.1. Každé pololetí se vydává žákovi vysvědčení; za 1. pololetí lze místo vysvědčení vydat žákovi výpis z vysvědčení Není-li žák v některém předmětu klasifikován, není vydáno vysvědčení, pouze výpis z vysvědčení. Vysvědčení obdrží teprve po uzavření klasifikace. Datum vydání vysvědčení odpovídá dni, kdy žák vykonal poslední zkoušku Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikačním stupněm, slovně nebo kombinací obou způsobů. O způsobu hodnocení rozhoduje ředitel školy se souhlasem školské rady. 2

3 4.4. Do vyššího ročníku postoupí žák plnící povinnou školní docházku, který na konci 2. pololetí prospěl ze všech povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem s výjimkou předmětů výchovného zaměření stanovených rámcovým vzdělávacím programem a předmětů, z nichž byl uvolněn. Do vyššího ročníku postoupí i žák nižšího gymnázia, který již na nižším gymnáziu opakoval ročník, a to bez ohledu na prospěch tohoto žáka Do vyššího ročníku postoupí žák vyššího gymnázia, který na konci druhého pololetí příslušného ročníku prospěl ze všech povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem, s výjimkou předmětů, z nichž se žák nehodnotí Nelze-li žáka hodnotit na konci 1. pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín tak, aby hodnocení za 1. pololetí bylo provedeno nejpozději do dvou měsíců po skončení 1. pololetí. Není-li možné hodnotit ani v náhradním termínu, žák se za 1. pololetí nehodnotí Nelze-li žáka hodnotit na konci 2. pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín tak, aby hodnocení za 2. pololetí bylo provedeno nejpozději do konce září následujícího školního roku. V období měsíce září do doby hodnocení navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník Má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci 1. nebo 2. pololetí, může do tří pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně dozvěděl, nejpozději však do tří pracovních dnů od vydání vysvědčení, požádat ředitele školy o komisionální přezkoušení žáka; je-li vyučujícím žáka v daném předmětu ředitel školy, krajský úřad. Komisionální přezkoušení se koná nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti nebo v termínu dohodnutém se zákonným zástupcem žáka. Výsledek přezkoušení již nelze napadnout novou žádostí o přezkoušení. Výsledek přezkoušení stanoví komise hlasováním. Vyjádří se slovním hodnocením nebo stupněm prospěchu. Ředitel školy sdělí výsledek přezkoušení prokazatelným způsobem žákovi a zákonnému zástupci žáka. V případě změny hodnocení na konci 2. pololetí se žákovi vydá nové vysvědčení. O přezkoušení se pořizuje protokol, který se stává součástí dokumentace školy. Žák může v jednom dni vykonat přezkoušení pouze z jednoho předmětu. Není-li možné žáka ze závažných důvodů ve stanoveném termínu přezkoušet, stanoví orgán jmenující komisi náhradní termín přezkoušení. Konkrétní obsah a rozsah přezkoušení stanoví ředitel školy v souladu se školním vzdělávacím programem. Přezkoušením žáka není dotčena možnost vykonat opravnou zkoušku Žák, který plní povinnou školní docházku, opakuje ročník, pokud na konci 2. pololetí neprospěl nebo nemohl být hodnocen. To neplatí o žákovi, který na daném stupni školy již jednou ročník opakoval; tomuto žákovi může ředitel školy na žádost jeho zákonného zástupce povolit opakování ročníku pouze z vážných zdravotních důvodů Ředitel školy může žákovi, který splnil povinnou školní docházku a na konci 2. pololetí neprospěl nebo nemohl být hodnocen, povolit opakování ročníku, a to na základě odůvodněné žádosti jeho zákonného zástupce a po posouzení jeho dosavadních studijních výsledků Žáci kvart a žáci, kteří na daném stupni základní školy a víceletého gymnázia dosud neopakovali ročník, kteří na konci 2. pololetí neprospěli nejvýše ze dvou povinných předmětů s výjimkou předmětů výchovného zaměření, konají opravné zkoušky Opravné zkoušky se konají nejpozději do konce příslušného školního roku v termínu stanoveném ředitelem školy. Žák může v jednom dni skládat pouze jednu opravnou zkoušku. Opravné zkoušky jsou komisionální Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání nedostaví, neprospěl. Ze závažných důvodů může ředitel školy žákovi stanovit náhradní termín 3

4 opravné zkoušky nejpozději do 15. září následujícího školního roku. Do té doby je žák zařazen do nejbližšího vyššího ročníku, popř. znovu do 9. ročníku V odůvodněných případech může krajský úřad rozhodnout o konání opravné zkoušky a komisionálního přezkoušení na jiné základní škole. Zkoušky se na žádost krajského úřadu účastní školní inspektor. 5. Ukončení základního vzdělávání 5.1. Dokladem o dosažení základního vzdělání je vysvědčení o úspěšném ukončení devátého, popř. desátého ročníku základního vzdělávání. Tato vysvědčení jsou opatřena doložkou o získání stupně základního vzdělání Žák, který úspěšně ukončil základní vzdělávání, nebo žák, který splnil povinnou školní docházku a nepokračuje v základním vzdělávání, přestává být žákem školy 30. června příslušného školního roku. Žák, který splnil povinnou školní docházku a koná opravnou zkoušku nebo bude hodnocen v náhradním termínu, je žákem školy do termínu konání těchto zkoušek, pokud mu nebylo povoleno opakování ročníku. Žák, který byl přijat k dalšímu vzdělávání ve střední škole, je považován za žáka základní školy do 31. srpna příslušného školního roku Žák, který po splnění povinné školní docházky nezískal základní vzdělání, může po splnění podmínek stanovených školským zákonem a na základě žádosti jeho zákonného zástupce pokračovat v základním vzdělávání, nejdéle však do konce školního roku, v němž žák dosáhne 18. roku věku Žákovi se zdravotním postižením může ředitel školy ve výjimečných případech povolit pokračování v základním vzdělání do konce školního roku, v němž žák dosáhne 20. roku věku. 6. Zásady pro používání slovního hodnocení 6.1. O slovním hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení rozhoduje ředitel školy se souhlasem školské rady a po projednání v pedagogické radě U žáka s vývojovou poruchou učení rozhodne ředitel školy o použití slovního hodnocení na základě žádosti zákonného zástupce žáka Třídní učitel po projednání s vyučujícími ostatních předmětů převede slovní hodnocení do klasifikace nebo klasifikaci do slovního hodnocení v případě přestupu žáka na školu, která hodnotí odlišným způsobem, a to na žádost této školy nebo zákonného zástupce žáka Je-li žák hodnocen slovně, převede třídní učitel po projednání s vyučujícími ostatních předmětů slovní hodnocení do klasifikace pro účely přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem a chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou jsou v případě použití slovního hodnocení popsány tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména ve vztahu k očekávaným výstupům formulovaným v učebních osnovách jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, k jeho vzdělávacím a osobnostním předpokladům a k věku žáka. Slovní hodnocení zahrnuje posouzení výsledků vzdělávání žáka v jeho vývoji, ohodnocení píle žáka a jeho přístupu ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon, a naznačení dalšího rozvoje žáka. Obsahuje také zdůvodnění hodnocení a doporučení, jak předcházet případným neúspěchům žáka a jak je překonávat Slovní hodnocení obsahuje také zdůvodnění hodnocení a doporučení, jak předcházet případným neúspěchům žáka a jak je překonávat. 4

5 7. Průběh a způsob hodnocení ve vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu 7.1. Ve středním vzdělávání může ředitel školy povolit žákovi se speciálními vzdělávacími potřebami, s mimořádným nadáním nebo i z jiných závažných důvodů vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu Vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu povoluje ředitel školy na základě žádosti podané zletilým žákem nebo zákonným zástupcem nezletilého žáka, který žádost také podepíše Žádost musí obsahovat podrobné zdůvodnění, popř. doporučení školského poradenského zařízení nebo lékaře Ředitel seznámí žáka a zákonného zástupce nezletilého žáka s průběhem vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu a s termíny zkoušek. Individuální vzdělávací plán, podepsaný ředitelem školy, žákem a zákonným zástupcem nezletilého žáka, se stává součástí osobní dokumentace žáka Obecné zásady studijního plánu: Individuální studijní plán je platný teprve až po schválení plánu vedením školy a nabývá platnosti v den vydání správního rozhodnutí Pokud žák nedodržuje zásady individuálního studijního plánu, a tím neplní své studijní a sportovní povinnosti, studijní plán mu bude ředitelem školy odebrán Případné další úpravy zásad studijního plánu musí být projednány s vedením školy Studijní plán může být zrušen na základě žádosti žáka či jeho zákonného zástupce adresované řediteli školy Žák je při individuálním studijním plánu plně uvolňován z výuky dle plánu předmětů Nevztahuje se na něho požadavek 70% účasti ve výuce těchto předmětů U sportovců kmenově zařazených se do neúčasti na výuce nezapočítává účast žáka na vybraných sportovních soutěžích a soustředěních pořádaných školou Podmínky udělení studijního plánu sportovcům: Žák zařazený do kmenového sportu na SG má možnost žádat o individuální studijní plán v případě, je-li reprezentantem ČR (příslušné věkové kategorie), nebo startuje-li v nejvyšší republikové soutěži (vždy musí být stvrzeno razítkem sportovního svazu nikoliv oddílu). Ve všech ostatních případech je možné žádat o povolení úpravy studia uvolňováním z výuky Žák zařazený do nekmenového sportu na SG má možnost žádat o individuální studijní plán pouze v případě, je-li reprezentantem v příslušném sportu (vždy musí být stvrzeno razítkem sportovního svazu nikoliv oddílu). Ve všech ostatních případech je možné žádat o povolení úpravy studia uvolňováním z výuky Pokud se žák připravuje na významnou soutěž (ME, MS, EP, OH ), má možnost žádat o časově omezený individuální studijní plán (maximálně na dobu 3 týdnů před soutěží) Udělení individuálního studijního plánu je plně v kompetenci ředitele školy Ředitel školy může udělit výjimku v udělování individuálního studijního plánu Povinnosti žáka s individuálním studijním plánem: Žák je povinen jednou měsíčně kontaktovat všechny vyučující (dle studijního plánu předmětů) a domluvit se s nimi na termínu zkoušení. Formu a obsah zkoušení určuje vždy vyučující. Po dohodě žáka s vyučujícím, lze stanovit rámcové termíny zkoušení i na delší období dopředu. 5

6 Žák je povinen pravidelně si doplňovat zameškané učivo v rozsahu učiva probraného jeho spolužáky. Doporučuje se osobní účast na vyučovacích hodinách v maximální možné míře Žák je povinen v prvním čtvrtletí, v pololetí a ve třetím čtvrtletí kontaktovat všechny vyučující (dle studijního plánu předmětů) a nechat si podpisem potvrdit protokol plnění studijních povinností (viz příloha správního rozhodnutí), stvrzující řádnou komunikaci mezi žákem a vyučujícím a řádné plnění jeho studijních povinností (doplňování probraného učiva, klasifikace). Vyplněný protokol odevzdá zástupci ředitele pro sportovní přípravu ke kontrole v určeném termínu (viz formulář). Pokud tak neučiní, či vyučující uzná, že žák neplní své studijní a sportovní povinnosti, individuální studijní plán mu bude odebrán Žák, jemuž byl udělen individuální studijní plán, je povinen docházet do hodin sportovní přípravy (netýká se nekmenových sportovců). Případné výjimky se řeší podáním žádosti k řediteli školy Žák, jemuž byl individuální studijní plán udělen, je povinen uzavřít svou klasifikaci v prvním pololetí do konce školního roku a v pololetí druhém do následujícího školního roku (žáci maturitních ročníků nejpozději do příslušného školního roku) Žák, jemuž byl individuální studijní plán udělen, je povinen nashromáždit za pololetí v předmětech český jazyk, matematika, cizí jazyk minimálně 4 zásadní známky a u ostatních předmětů minimálně 2 zásadní známky. V případě požadavku vyučujícího (po předchozím projednání se žákem a třídním učitelem), lze stanovit i více známek za klasifikační období. Stanovení počtu známek za pololetí (případně čtvrtletí) je nutné řešit s vyučujícími hned po udělení individuálního studijního plánu Pokud žák nedodržuje zásady individuálního studijního plánu, a tím neplní své studijní a sportovní povinnosti, studijní plán mu bude ředitelem školy odebrán. 8. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků na vysvědčení 8.1. Chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou se v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni: 1 - velmi dobré, 2 - uspokojivé, 3 neuspokojivé Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem se v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni prospěchu: 1 výborný, 2 chvalitebný, 3 dobrý, 4 dostatečný, 5 nedostatečný Při hodnocení žáka podle bodů 1, 2 se použije pro zápis stupně hodnocení slovní označení stupně hodnocení Výsledky vzdělávání žáka a chování žáka jsou v případě použití slovního hodnocení popsány tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména ve vztahu k očekávaným výstupům formulovaným v učebních osnovách jednotlivých předmětů, k jeho vzdělávacím a osobnostním předpokladům a k věku žáka. Slovní hodnocení zahrnuje posouzení výsledků vzdělávání žáka v jeho vývoji, hodnocení píle žáka a jeho přístupu ke vzdělávání. Obsahuje také zdůvodnění hodnocení a doporučení, jak předcházet případným neúspěchům žáka a jak je překonávat Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni: prospěl (a) s vyznamenáním není-li klasifikace nebo slovní hodnocení po převodu do klasifikace v žádném povinném předmětu stanoveném školním vzdělávacím programem horší než stupeň 2 chvalitebný a průměrný prospěch z povinných 6

7 předmětů není horší než 1,50 a chování je hodnoceno stupněm 1 velmi dobré nebo odpovídajícím slovním hodnocením, prospěl (a) není-li klasifikace nebo slovní hodnocení po převodu do klasifikace v některém povinném předmětu stanoveném školním vzdělávacím programem vyjádřena stupněm prospěchu 5 nedostatečný, neprospěl (a) je-li klasifikace nebo slovní hodnocení po převodu do klasifikace v některém povinném předmětu vyjádřena stupněm prospěchu 5 nedostatečný Výsledky práce v zájmových útvarech organizovaných školou se v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni: pracoval (a) úspěšně, pracoval (a) Při hodnocení žáků, kteří nejsou státními občany České republiky a plní povinnou školní docházku, ve vzdělávacím oboru český jazyk a literatura se na konci tří po sobě jdoucích pololetí po zahájení docházky do školy přihlíží především k píli žáka a jeho přístupu ke vzdělávání. 9. Výchovná opatření 9.1. Výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění a kázeňská opatření Výchovná opatření jsou součástí jednotného výchovného působení na žáky, vycházejí z průběžné spolupráce všech pracovníků školy Ředitel školy může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu jiné právnické či fyzické osoby žákovi po projednání v pedagogické radě udělit pochvalu nebo jiné ocenění za mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, záslužný nebo statečný čin nebo za dlouhodobou úspěšnou práci Třídní učitel může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu ostatních vyučujících žákovi po projednání s ředitelem školy udělit pochvalu nebo jiné ocenění za výrazný projev školní iniciativy nebo za déletrvající úspěšnou práci Při porušení povinností stanovených školním řádem lze podle závažnosti tohoto porušení žákovi uložit: napomenutí třídního učitele, důtku třídního učitele, důtku ředitele školy, podmíněné vyloučení žáka ze školy a vyloučení žáka ze školy. Žáka lze podmíněně vyloučit ze školy nebo vyloučit ze školy pouze v případě, že splnil povinnou školní docházku Výchovná opatření lze udělovat v průběhu celého školního roku, v průběhu jednoho pololetí nelze udělit totéž opatření jednomu žákovi dvakrát Napomenutí třídního učitele uděluje třídní učitel za opakované méně závažné přestupky Důtku třídního učitele uděluje třídní učitel před žáky příslušné třídy. Důtku třídního učitele uděluje třídní učitel za závažnější přestupek nebo za větší počet méně závažných přestupků. Uložení důtky třídního učitele neprodleně oznámí řediteli školy Důtku ředitele školy uděluje ředitel školy.třídní učitel může řediteli školy navrhnout udělení důtky ředitele školy za závažný přestupek proti školnímu řádu nebo za další přestupky po udělené důtce třídního učitele Ředitel školy může v případě závažného zaviněného porušení povinností stanovených školským zákonem nebo školním řádem rozhodnout o podmíněném vyloučení nebo vyloučení žáka ze školy. Třídní učitel může řediteli školy navrhnout podmíněné vyloučení nebo vyloučení žáka ze školy za závažné porušení povinností stanovených školským zákonem nebo školním řádem (šikana, krádež apod.). Ve sportovních třídách může navrhnout podmíněné vyloučení nebo vyloučení žáka ze školy trenér za neplnění požadavků sportovní přípravy. V rozhodnutí o podmíněném vyloučení stanoví ředitel školy zkušební lhůtu, a to nejdéle na dobu jednoho roku Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy se vždy považují za závažné zaviněné porušení povinností stanovených školským zákonem Kázeňská opatření a hodnocení žáka z chování při neomluvené absenci: 7

8 1 4 hodin = důtka třídního učitele 5 6 hodin nebo opakovaná absence = důtka ředitele školy 7 10 hodin = 2. stupeň z chování hodin = 3. stupeň z chování Vyšší neomluvená absence může vést k podmíněnému vyloučení nebo vyloučení žáka ze školy Ředitel školy nebo třídní učitel neprodleně oznámí udělení pochvaly a jiného ocenění nebo uložení napomenutí nebo důtky a jeho důvody prokazatelným způsobem žákovi a jeho zákonnému zástupci Udělení pochvaly a jiného ocenění a uložení napomenutí nebo důtky se zaznamenává třídní učitel do katalogového listu žáka. Udělení pochvaly a jiného ocenění se též zaznamená na vysvědčení za pololetí, v němž bylo uděleno. 10. Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci Podklady pro hodnocení a klasifikaci výchovně vzdělávacích výsledků a chování žáka získává vyučující těmito metodami, formami a prostředky: soustavným diagnostickým pozorováním žáka, soustavným sledováním výkonů žáka a jeho připravenosti na vyučování, různými druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové), kontrolními písemnými pracemi a praktickými zkouškami, analýzou výsledků činnosti žáka, konzultacemi s ostatními učiteli a podle potřeby i s pracovníky pedagogickopsychologických poraden a zdravotnických služeb, rozhovory se žákem a zákonnými zástupci žáka Žák nižšího gymnázia musí mít: z matematiky a českého jazyka alespoň 10 známek za každé pololetí, z toho nejméně jednu za ústní zkoušení a nejméně jednu za písemnou samostatnou práci, z cizího jazyka alespoň 8 známek za každé pololetí, z toho nejméně jednu za ústní zkoušení a nejméně jednu za písemnou samostatnou práci, z fyziky, chemie, zeměpisu, dějepisu a přírodopisu nejméně 6 známek za každé pololetí, z toho nejméně jednu za ústní zkoušení a jednu za samostatnou písemnou práci, z ostatních předmětů alespoň 2 známky za každé pololetí Žák vyššího gymnázia musí mít: z matematiky, českého jazyka a cizího jazyka alespoň 5 známek za každé pololetí, z toho nejméně jednu za ústní zkoušení a nejméně jednu za písemnou samostatnou práci, z fyziky, chemie, zeměpisu, základů společenských věd, dějepisu a biologie nejméně 4 známky za každé pololetí, z toho nejméně jednu za ústní zkoušení a jednu za samostatnou písemnou práci, z ostatních předmětů alespoň 2 známky za každé pololetí Zkoušení je prováděno zásadně před kolektivem třídy, nepřípustné je individuální přezkušování po vyučování. Výjimka je možná jen při diagnostikované vývojové poruše, kdy je tento způsob doporučen ve zprávě psychologa. Za získání dostatečných podkladů odpovídá vyučující příslušného předmětu. Výjimkou jsou situace, kdy časté, opakované či dlouhodobé absence nebo omluvy žáka znemožní této povinnosti dostát. Známky získávají vyučující průběžně během celého klasifikačního období. 8

9 10.5. Vyučující oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace, klasifikaci zdůvodní, poukáže na klady a nedostatky. Po ústním vyzkoušení oznámí vyučující žákovi výsledek hodnocení okamžitě, výsledky hodnocení písemných prací oznámí žákovi do 21 dnů Kontrolní písemné práce rozvrhne vyučující rovnoměrně na celý školní rok. Čtvrtletní písemnou práci mohou žáci konat pouze jednu za den Vyučující je povinen vést soustavnou evidenci o každé klasifikaci žáka průkazným způsobem tak, aby mohl vždy doložit správnost celkové klasifikace žáka. V případě dlouhodobé nepřítomnosti nebo rozvázání pracovního poměru v průběhu klasifikačního období předá tento klasifikační přehled zastupujícímu učiteli nebo vedení školy Vyučující zajistí zapsání známek za 1. i za 2. pololetí do katalogových listů tak, aby nejpozději 48 hodin před konáním klasifikační pedagogické rady byly známky uzavřeny a zapsány. V případě předpokládané klasifikace stupněm nedostatečný informují příslušní vyučující zákonné zástupce žáka s dostatečným předstihem, nejpozději dva týdny před klasifikační pedagogickou radou. Do katalogových listů jsou zapisovány známky z jednotlivých předmětů, udělená výchovná opatření a další údaje o chování žáka, jeho pracovní aktivitě a činnosti ve škole Klasifikační stupeň určí vyučující, který vyučuje příslušný předmět. Při dlouhodobějším pobytu žáka mimo školu (lázeňské léčení, léčebné pobyty, dočasné umístění v ústavech atd.) vyučující respektuje známky žáka, které škole sdělí škola při instituci, ve které byl žák umístěn; žák se znovu nepřezkušuje V případě mimořádného zhoršení prospěchu žáka informuje zákonné zástupce vyučující předmětu bezprostředně a prokazatelným způsobem Vyučující dodržují zásady pedagogického taktu, zejména neklasifikují žáky ihned po jejich návratu do školy po nepřítomnosti delší než jeden týden, účelem zkoušení není nacházet mezery ve vědomostech žáka, ale hodnotit to, co umí. Vyučující klasifikuje jen probrané učivo, zadávání nového povinného učiva k samostatnému nastudování a následnému zkoušení v celé třídě není přípustné, před prověřováním znalostí musí mít žák dostatek času k naučení, procvičení a zažití učiva. 11. Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření Převahu teoretického zaměření mají jazykové, společenskovědní a přírodovědné předměty apod Při klasifikaci těchto předmětů se zejména sleduje: ucelenost, přesnost a trvalost osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic, zákonitostí a vztahů, kvalita a rozsah získaných dovedností vykonávat požadované intelektuální a motorické činnosti, schopnost uplatňovat osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení společenských a přírodních jevů a zákonitostí, kvalita myšlení, především jeho logika, samostatnost a tvořivost, aktivita v přístupu k činnostem, zájem o ně a vztah k nim, přesnost, výstižnost a odborná i jazyková správnost ústního a písemného projevu, kvalita výsledků činnosti, osvojení účinných metod samostatného studia Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií: Stupeň 1 (výborný) 9

10 Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti uceleně, přesně a úplně a chápe vztahy mezi nimi. Pohotově vykonává intelektuální a motorické činnosti. Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí logicky správně, zřetelně se u něho projevuje samostatnost a tvořivost. Jeho ústní a písemný projev je správný, přesný a výstižný. Grafický projev je přesný a estetický. Výsledky jeho činnosti jsou kvalitní, pouze s menšími nedostatky, které je schopen samostatně odhalovat a korigovat. Je schopen samostatně studovat vhodné texty. Stupeň 2 (chvalitebný) Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti v podstatě uceleně, přesně a úplně. Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti. Samostatně a produktivně nebo podle menších podnětů učitele uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí správně, v jeho myšlení se projevuje logika a tvořivost. Ústní a písemný projev mívá menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků činnosti je zpravidla bez podstatných nedostatků. Drobných chyb a nepřesností se dopouští pouze ojediněle a opravuje je samostatně. Grafický projev je estetický, bez větších nepřesností. Je schopen samostatně nebo s menší pomocí studovat vhodné texty. Stupeň 3 (dobrý) Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojených požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic a zákonitostí nepodstatné mezery. Při vykonávání požadovaných intelektuálních a motorických činností projevuje nedostatky. Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede korigovat pouze za pomoci učitele. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností, při řešení teoretických a praktických úkolů se dopouští většího množství drobnějších chyb, nedostatků a nepřesností nebo jedné až dvou chyb závažných. Uplatňuje poznatky a provádí hodnocení jevů a zákonitostí podle podnětů učitele. Jeho myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé, v jeho logice se vyskytují chyby. V ústním a písemném projevu má nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho činnosti se projevují častější nedostatky, grafický projev je méně estetický a má menší nedostatky. Je schopen samostatně studovat podle návodu učitele. Stupeň 4 (dostatečný) Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojených požadovaných poznatků závažné mezery. Při provádění požadovaných intelektuálních a motorických činností je málo pohotový a má větší nedostatky. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností, při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují závažné chyby. Při využívání poznatků pro výklad a hodnocení jevů je nesamostatný. V logice myšlení se vyskytují závažné chyby, myšlení není tvořivé. Jeho ústní a písemný projev má vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho činnosti a v grafickém projevu se projevují nedostatky, grafický projev je málo estetický. Závažné nedostatky a chyby dovede žák s pomocí učitele opravit. Při samostatném studiu má velké těžkosti. Stupeň 5 (nedostatečný) Žák si požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně, má v nich závažné a značné mezery. Jeho dovednost vykonávat požadované intelektuální a motorické činnosti má velmi podstatné nedostatky. V uplatňování osvojených vědomostí a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují velmi závažné chyby. Při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí nedovede své vědomosti uplatnit ani s podněty učitele. Neprojevuje samostatnost v myšlení, vyskytují se u něho časté logické 10

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (příloha Školního řádu)

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (příloha Školního řádu) Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (příloha Školního řádu) Na základě zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění, vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb. (o základním vzdělávání a některých

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Damníkov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 15. ŠKOLNÍ ŘÁD PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním,

Více

Základní škola, Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Pravidla hodnocení a klasifikace žáků

Základní škola, Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Pravidla hodnocení a klasifikace žáků Základní škola, Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Pravidla hodnocení a klasifikace žáků Příloha č: 1 - Školního řádu Č.j.: Vypracoval: Mgr. Antonín Lačný, ředitel školy

Více

1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou

1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků nedílná součást školního řádu Základní školy v Ostravě Mariánských Horách, příspěvková organizace 1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (příloha školního řádu)

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (příloha školního řádu) Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace 5. května 233, 403 32 Povrly PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (příloha školního řádu) Vypracoval: Mgr.

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Moudrá sova se ve světě neztratí Obecná ustanovení 73 Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném

Více

5.1 Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou

5.1 Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Hodnocení žáka je nedílnou součástí výchovně-vzdělávacího procesu. Řídí se zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním

Více

d) Limit zameškaných hodin, při kterém žák nebude hodnocen a musí vykonat postupové zkoušky je stanoven na 50%.

d) Limit zameškaných hodin, při kterém žák nebude hodnocen a musí vykonat postupové zkoušky je stanoven na 50%. Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora, okres Bruntál Andělská Hora č. 215. PSČ: 793 32. IČ: 70645558. DIČ: CZ70645558 Tel.: 554 737 031-3, 603 717 216. Fax: 554 737 031. E-mail: zsandel@gmail.com

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace IČ: 21551472 Komenského 578, Milovice Mladá 289 23, tel: 325 532 598 ŠD Komenského 581, tel: 734 327 785, 730 127 454, MŠ Komenského 581,

Více

ZÁSADY HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A CHOVÁNÍ VE ŠKOLE

ZÁSADY HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A CHOVÁNÍ VE ŠKOLE PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ ZÁSADY HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A CHOVÁNÍ VE ŠKOLE A NA AKCÍCH POŘÁDANÝCH ŠKOLOU Základní vzdělávání vede k tomu, aby si žáci osvojili potřebné strategie

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2 Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2 Dokument č. 02.03 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ RG kapitola Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ze školního

Více

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků 2 Obsah 1. Úvod str. 3 2. Hodnocení žáků str.

Více

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou součástí Školního řádu Gymnázia Petra Bezruče, Frýdek-Místek, příspěvková organizace a jsou zpracována v souladu

Více

Klasifikační řád střední školy (součást školního řádu)

Klasifikační řád střední školy (součást školního řádu) Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola Brno. Klasifikační řád střední školy (součást školního řádu) Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků (Klasifikační řád)

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, C. BOUDY 1188 Cyrila Boudy 1188, 272 01 Kladno ŠKOLNÍ ŘÁD

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, C. BOUDY 1188 Cyrila Boudy 1188, 272 01 Kladno ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, C. BOUDY 1188 Cyrila Boudy 1188, 272 01 Kladno ŠKOLNÍ ŘÁD Ing. Zuzana Chvojková ředitelka Tento Školní řád byl schválen Školskou radou dne 7. května 2014, projednán pedagogickou

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Obecné zásady hodnocení 1. Při hodnocení a při průběţné i celkové klasifikaci pedagogický pracovník uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola TASOVICE, příspěvková organizace, okres Znojmo se sídlem Tasovice 374, 671 25 Hodonice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 3. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) Č.j.:

Více

Základní škola Bystré, okres Svitavy

Základní škola Bystré, okres Svitavy ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: I/2. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Č.j.: /2007 Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne 18.6. 2007 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9. 2007 PaedDr.

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ 2014 Č.j.: /2014/ŠPE Tato pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání jsou součástí organizačního řádu školy jako doplňující část školního řádu Základní školy

Více

ŠKOLNÍ Ř Á D. Ostrava - Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ Ř Á D. Ostrava - Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace ŠKOLNÍ Ř Á D Ostrava - Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace V souladu s 30 zákona č. 561/ 2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a Vyhláškou

Více

S t ř e d n í š k o l a t e c h n i c k á a o b c h o d n í, Kosinova 4, Olomouc

S t ř e d n í š k o l a t e c h n i c k á a o b c h o d n í, Kosinova 4, Olomouc S t ř e d n í š k o l a t e c h n i c k á a o b c h o d n í, Kosinova 4, Olomouc V souladu s 30 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném vzdělávání (školský zákon) je vydán

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v souladu se Školním vzdělávacím programem pro základní vzdělávání ŠKOLA POROZUMĚNÍ

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v souladu se Školním vzdělávacím programem pro základní vzdělávání ŠKOLA POROZUMĚNÍ Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 1 Motto: "Jestli se učíš proto, aby sis zapamatoval, zapomeneš. Jestli se učíš proto, abys porozuměl, zapamatuješ si." Čínské přísloví Pravidla pro hodnocení

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD SLEZSKÉHO GYMNÁZIA V OPAVĚ PRO ŠKOLNÍ ROK

ŠKOLNÍ ŘÁD SLEZSKÉHO GYMNÁZIA V OPAVĚ PRO ŠKOLNÍ ROK ŠKOLNÍ ŘÁD SLEZSKÉHO GYMNÁZIA V OPAVĚ PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Školní řád je zpracován na základě zákona č. 561/2004 Sb., Školského zákona a příslušných prováděcích předpisů (zejména vyhlášky č. 13/2005

Více

Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Hodonín Legionářů 1, 695 11 Hodonín. Č.j. GOH-1200/2014 ŠKOLNÍ ŘÁD

Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Hodonín Legionářů 1, 695 11 Hodonín. Č.j. GOH-1200/2014 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j. GOH-1200/2014 ŠKOLNÍ ŘÁD 1 A. ŠKOLNÍ ŘÁD OBSAH 1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, pravidla vzájemných vztahů žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy... str. 3 1.1.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ HORSTAV U HRADISKA 4, 772 00 OLOMOUC

ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ HORSTAV U HRADISKA 4, 772 00 OLOMOUC STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ HORSTAV U HRADISKA 4, 772 00 OLOMOUC Školní řád je vydán Střední školou stavební Horstav Olomouc,(dále jen škola) se sídlem v Olomouci, U Hradiska 4, PSČ 779 00, na základě zákona

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání ţáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání ţáků Příloha ŠVP č.1 : Obsah: Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání ţáků - jsou nedílnou součástí Školního řádu a školního vzdělávacího programu školy Úvod 1. Obecné principy hodnocení 2. Stupně hodnocení

Více

Účinnost od: 2.2.2015

Účinnost od: 2.2.2015 Školní řád základní školy Škola Horní Jiřetín Školní řád základní školy Účinnost od: 2.2.2015 Obsah: A Školní řád 1. Práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců ve škole a pravidla vzájemných vztahů žáků

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Zásady hodnocení průběhu a výsledku vzdělávání

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Zásady hodnocení průběhu a výsledku vzdělávání Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Zásady hodnocení průběhu a výsledku vzdělávání 1. Hodnocení žáka je organickou součástí výchovně vzdělávacího procesu a jeho řízení. 2. Za první pololetí

Více

S T ŘEDN Í PR Ů MY S L O VÁ Š K O LA, P r a h a 1 0, N a T ř e b e š í n ě 2 2 9 9 p ř í s p ě v k o v á o r g a n i z a c e z ř í z e n á H M P

S T ŘEDN Í PR Ů MY S L O VÁ Š K O LA, P r a h a 1 0, N a T ř e b e š í n ě 2 2 9 9 p ř í s p ě v k o v á o r g a n i z a c e z ř í z e n á H M P ŠKOLNÍ ŘÁD Ř002_01092013_Školní řád Stránka 1 z 9 Obsah ŠKOLNÍ ŘÁD... 1 1 Úloha školy... 3 2 Práva žáků žáci mají právo... 3 3 Povinnosti žáků žáci jsou povinni... 4 4 Žákům je zakázáno... 5 5 Práva a

Více

Z á k l a d n í š k o l a Košťálov, okres Semily ŠKOLNÍ ŘÁD

Z á k l a d n í š k o l a Košťálov, okres Semily ŠKOLNÍ ŘÁD Z á k l a d n í š k o l a Košťálov, okres Semily ŠKOLNÍ ŘÁD Článek 1 - Práva žáků Ţák má právo : 1. Na vzdělání a účast ve výuce podle rozvrhu. 2. Na odpočinek a volný čas. 3. Na zabezpečení přístupu k

Více