ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE,"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, okres Hodonín, ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Máš na to! Příloha č.1: Pravidla pro hodnocení žáků Verze z zpracována podle RVP ZV Platnost :

2 Pravidla pro hodnocení žáků (příloha ke ŠVP Máš na to! ) Hodnocení žáků upravuje vyhláška č.48/2005 Sb. Cílem hodnocení je poskytnout žákovi zpětnou vazbu, tj. co se naučil, v čem se zlepšil, v čem chybuje a jak postupovat dále. Hodnocení by mělo být pro žáky motivující. Je důležité uplatňovat přiměřenou náročnost a pedagogický takt, soustředit se na individuální pokrok každého žáka s ohledem na věkové zvláštnosti. Pravidla hodnocení prospěchu a chování žáků se vztahují na dobu pobytu žáků ve škole a na akce pořádané školou. 1. Kritéria hodnocení a sebehodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání Sledovaná kritéria - schopnost uplatňovat osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických i praktických úkolů, aplikovat je v širších souvislostech - samostatnost, tvořivost - přesnost, ucelenost a trvalost osvojení základních poznatků - aktivita v přístupu k plnění školních povinností, zájem o ně - přesnost, výstižnost a odborná správnost ústního i písemného projevu - kvalita výsledků činností, včetně domácí přípravy - osvojení účinných metod samostatného studia a jejich využívání Stupně hodnocení výsledků vzdělávání a) Stupeň 1 (výborný) - žák samostatně a tvořivě uplatňuje a interpretuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení úkolů. Jeho ústní i písemný projev je samostatný, přesný a výstižný. Výsledky jeho činnosti jsou kvalitní, pouze s nepodstatnými nedostatky. V předmětech výchovného zaměření je aktivní, projevuje zájem i v případě menší míry vrozených schopností. b) Stupeň 2 (chvalitebný) - žák samostatně a tvořivě, s menším podnětem vyučujícího, uplatňuje a interpretuje získané poznatky a dovednosti při řešení úkolů. Ústní a písemný projev má menší nepřesnosti ve správnosti a výstižnosti. Kvalita jeho výsledků je bez podstatných nedostatků. V předmětech s převahou výchovného zaměření projevuje zájem, ale jeho aktivita nemá trvalý charakter. c) Stupeň 3 (dobrý) -žák je při uplatňování a interpretaci osvojených poznatků a dovedností částečně veden vyučujícím, ale dokáže dojít k cíli sám.v ústním a písemném projevu se objevují nedostatky, ale celkový výsledek je stále ještě v souladu s očekávanými výstupy. V předmětech s převahou výchovného zaměření je žák aktivní málo, dopouští se chyb, projevuje malý zájem.

3 d) Stupeň 4 (dostatečný) - žák dokáže s obtížemi a jen s pomocí vyučujícího uplatňovat a interpretovat poznatky a dovednosti v praxi. V logice myšlení se vyskytují vážné chyby a nedostatky, které dokáže s pomocí opravit, ale jen nepřesně. V předmětech s převahou výchovného zaměření žák neprojevuje téměř žádnou snahu, není aktivní. e) Stupeň 5 (nedostatečný) - žák není schopen poznatky a dovednosti uplatnit a interpretovat při řešení úkolů, je nesamostatný, má podstatné nedostatky v ústním i písemném projevu, nejeví zájem o zlepšení. V předmětech s převahou výchovného zaměření je pasivní, bez zájmu. Hodnocení chování 1) Pravidla hodnocení chování - hodnocení chování žáků navrhuje třídní učitel po projednání s ostatními vyučujícími v pedagogické radě - kritériem pro hodnocení chování je dodržování pravidel školního řádu a obecných norem chování - při hodnocení chování se přihlíží k věku, morální a rozumové vyspělosti žáka 2) Stupně hodnocení chování a) Stupeň 1 (velmi dobré) - žák uvědoměle dodržuje pravidla a normy chování, méně závažných přestupků se dopouští výjimečně b) Stupeň 2 (uspokojivé) - žák se dopustí závažnějšího přestupku, nebo se opakovaně dopouští méně závažných přestupků. Žák je přístupný výchovnému působení a snaží se své chyby napravit. c) Stupeň 3 (neuspokojivé) - žák se dopustí závažného přestupku proti ustanovením školního řádu nebo obecných norem chování nebo se opakovaně dopouští závažných přestupků po udělení 2 z chování 2. Celkové hodnocení výsledků vzdělávání na vysvědčení, slovní hodnocení Způsoby celkového hodnocení výsledků vzdělávaní na vysvědčení jsou uvedeny v 15 vyhlášky č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání. Celkové hodnocení vzdělávání na vysvědčení je vyjádřeno klasifikačním stupněm, u předmětů s výchovným zaměřením slovně. Žáci mohou být na vysvědčení hodnoceni slovně i v ostatních předmětech, též v případě doporučení školského poradenského zařízení a na základě žádosti zákonných zástupců. Při použití slovního hodnocení vychází vyučující z kritérií uvedených v klasifikačních stupních. Slovní hodnocení je vypracováno srozumitelnou a přesnou formou s ohledem na psychologické zákonitosti. Hlavní důraz je kladen na úroveň osvojení očekávaných výstupů školního vzdělávacího programu.

4 Sledované jevy při použití slovního hodnocení: - postoj ke školní práci, postoj k práci obecně, výdrž, zájem, iniciativa, zvláštní zájmy - chování ve skupině, schopnosti kontaktu, hodnotové postoje - chápání, porovnávání, zapamatování si, kombinování, tvořivé myšlení, řešení problémů, jazykové vyjadřování - ztížené podmínky, změna školy, vyučujícího, nepravidelná výuka - tělesné a zdravotní zvláštnosti 3. Metody, formy a prostředky k získávání podkladů pro hodnocení - soustavné pozorování žáka - soustavné sledování výkonů žáka a jeho připravenost na vyučování - různé druhy zkoušek (písemné, ústní, praktické), didaktické testy - kontrolní písemné práce a praktické zkoušky - analýza výsledků činnosti žáka (portfolia) - konzultace s vyučujícími, případně s pracovníky poradenských center - rozhovory s žákem a jeho zákonnými zástupci 4. Pravidla hodnocení a klasifikace - vyučující oznamuje výsledek každé klasifikace a poukazuje na klady a nedostatky hodnocených výkonů, při ústním zkoušení oznámí výsledek ihned, u písemných zkoušek nejpozději do 14 dnů - termín kontrolní písemné práce oznámí vyučující žákům včas, v jednom dni mohou žáci psát jen jednu kontrolní práci - hodnocení vyučující rozvrhne rovnoměrně na celé klasifikační období - vyučující je povinen vést soustavně a průkazně evidenci o hodnocení a klasifikaci žáka 5. Komisionální a opravné zkoušky Komisionální a opravné zkoušky se řídí 22 a 23 vyhlášky č.48/2005 Sb. o základním vzdělávání. 6. Organizace hodnocení žáků na vysvědčení - klasifikační stupeň (slovní hodnocení) určí vyučující příslušného předmětu - hodnotí se kvalita práce, její systematičnost a učební výsledky, které žák dosáhl za celé klasifikační období, stupeň klasifikace se neurčuje na základě aritmetického průměru známek - vyučující posuzuje výsledky žáka objektivně - případy problémů žáků v učení a chování se projednají na pedagogické radě - vyučující ve spolupráci s třídním učitelem připraví na konci klasifikačního období návrhy na opravné zkoušky s termíny konzultací

5 7. Způsob hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou na základě závěrů poradenského pracoviště vypracovány individuální vzdělávací programy, které plně respektují jejich vzdělávací potřeby. Vyučující hodnotí žáka s ohledem na diagnostikované zvláštnosti, řídí se též příslušnou legislativou k dané problematice. 8. Podávání informací o prospěchu a chování žáka Zákonného zástupce žáka informuje o prospěchu a chování žáka: - třídní učitel a vyučující jednotlivých předmětů podle pokynů vedení školy (třídní schůzky) - třídní učitel a vyučující, jestliže o to zákonní zástupci žáka požádají (v době konzultačních hodin vyučujícího nebo po dohodě) - třídní učitel v případě mimořádného zhoršení prospěchu nebo chování, ihned a prokazatelným způsobem

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Obsah: Právní vymezení Hodnocení výsledků vzdělávání čl.1 - Stupně klasifikace čl.2 - Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci čl.3 - Zásady hodnocení průběhu a

Více

BISKUPSKÉ GYMNÁZIUM BRNO. Klasifikační řád školy. I. Prospěch žáka v jednotlivých předmětech je klasifikován těmito stupni:

BISKUPSKÉ GYMNÁZIUM BRNO. Klasifikační řád školy. I. Prospěch žáka v jednotlivých předmětech je klasifikován těmito stupni: BISKUPSKÉ GYMNÁZIUM BRNO Klasifikační řád školy I. Prospěch žáka v jednotlivých předmětech je klasifikován těmito stupni: l - výborný 2 - chvalitebný 3 - dobrý 4 - dostatečný 5 - nedostatečný Chování žáka

Více

Škola na míru. 3. Stupně hodnocení prospěchu a chování v případě použití klasifikace a jejich charakteristika, včetně předem stanovených kritérií

Škola na míru. 3. Stupně hodnocení prospěchu a chování v případě použití klasifikace a jejich charakteristika, včetně předem stanovených kritérií 6. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Obsah 1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků ve škole a na akcích pořádaných školou 1.1 Zásady hodnocení průběhu a výsledku vzdělávání 1.2

Více

Základní škola, Most, Jakuba Arbesa 2454, příspěvková organizace. V Mostě dne 1. 9. 2007 Mgr. Libuše Hrdinová (ředitelka školy

Základní škola, Most, Jakuba Arbesa 2454, příspěvková organizace. V Mostě dne 1. 9. 2007 Mgr. Libuše Hrdinová (ředitelka školy Základní škola, Most, Jakuba Arbesa 2454, příspěvková organizace PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Spisový znak: 2-2 Skartační znak: A5 V Mostě dne 1. 9. 2007 Mgr. Libuše Hrdinová (ředitelka

Více

ZÁSADY HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A CHOVÁNÍ VE ŠKOLE

ZÁSADY HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A CHOVÁNÍ VE ŠKOLE PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ ZÁSADY HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A CHOVÁNÍ VE ŠKOLE A NA AKCÍCH POŘÁDANÝCH ŠKOLOU Základní vzdělávání vede k tomu, aby si žáci osvojili potřebné strategie

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Příloha školního řádu č. 1 Základní škola Halenkov, okres Vsetín IČO: 476 592 62 ředitel školy: Mgr. Soňa Růžičková Pravidla pro hodnocení žáků (platná od 4. 9. 2006) Obsah: - Obecná ustanovení str. 2

Více

1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou

1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků nedílná součást školního řádu Základní školy v Ostravě Mariánských Horách, příspěvková organizace 1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKA

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKA PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKA Vnitřní klasifikační řád určuje pravidla hodnocení a klasifikace žáků Základní školy a Mateřské školy Ostravice. Ve svých ustanoveních vychází z platné legislativy, zejména

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. PŘÍLOHA 2 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

ŠKOLNÍ ŘÁD. PŘÍLOHA 2 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků PŘÍLOHA 2 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 1928 Základní škola Chabařovice, Masarykova 559, okres Ústí nad Labem školní řád - příloha 2 ravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Č.

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků 13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, příspěvková organizace Pravidla pro hodnocení žáků - 1 - Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou, zásady

Více

Klasifikační řád. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Základní školy Červená Voda 341, okres Ústí nad Orlicí

Klasifikační řád. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Základní školy Červená Voda 341, okres Ústí nad Orlicí Klasifikační řád Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Základní školy Červená Voda 341, okres Ústí nad Orlicí 1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích

Více

Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou.

Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou. 1.1 Zásady hodnocení průběhu a výsledku vzdělávání. 1. Za první pololetí může škola žákovi vydat vysvědčení

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice příspěvková organizace

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice příspěvková organizace Pravidla pro hodnocení výsledků Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice příspěvková organizace O b s a h Článek Obsah článku Strana 1. Zásady hodnocení žáka 2 1.1. Hodnocení učitelem.. 2 1.2. Vlastní

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Základní škola Vrané nad Vltavou U Školy 208, Vrané nad Vltavou, 252 46 www.zsvrane.cz info@zsvrane.cz 257 760 341 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků (vnitřní metodický pokyn) Vypracovala: Mgr. Dana Ullwerová

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (příloha Školního řádu)

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (příloha Školního řádu) Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (příloha Školního řádu) Na základě zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění, vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb. (o základním vzdělávání a některých

Více

ŠVP ZŠ Meziměstí - ŠKOLA PRO KAŽDÉHO

ŠVP ZŠ Meziměstí - ŠKOLA PRO KAŽDÉHO 6. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení jsou zpracována na základě vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání. 1 Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Základní škola 5. května Dvůr Králové n/l

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Základní škola 5. května Dvůr Králové n/l KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Základní škola 5. května Dvůr Králové n/l Podkladem tohoto klasifikačního řádu je 51 53 zákona číslo 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a 14 17, 22 a 23 vyhlášky číslo 48/2005

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Základní škola Špitálská, Špitálská 789, Praha 9 Vysočany

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Základní škola Špitálská, Špitálská 789, Praha 9 Vysočany KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Základní škola Špitálská, Špitálská 789, Praha 9 Vysočany Klasifikační řád je zpracován v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon a vyhláškou MŠMT č. 48/2005 Sb., o základním

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD PŘÍLOHA ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD PŘÍLOHA ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU Základní škola a mateřská škola Stupno, okres Rokycany KLASIFIKAČNÍ ŘÁD PŘÍLOHA ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU Klasifikační řád základní školy je zpracován v souladu se zněním zákona č.561/2004 Sb./ve znění pozdějších

Více

Gymnázium Jana Palacha Mělník. Pravidla pro hodnocení

Gymnázium Jana Palacha Mělník. Pravidla pro hodnocení Gymnázium Jana Palacha Mělník Pravidla pro hodnocení Pravidla pro hodnocení Gymnázia Jana Palacha, Mělník, Pod Vrchem 3421 vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném

Více

Základní škola, Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Pravidla hodnocení a klasifikace žáků

Základní škola, Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Pravidla hodnocení a klasifikace žáků Základní škola, Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Pravidla hodnocení a klasifikace žáků Příloha č: 1 - Školního řádu Č.j.: Vypracoval: Mgr. Antonín Lačný, ředitel školy

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků jsou zpracována na základě vyhlášky MŠMT č.48/2005 Sb. O základním vzdělávání a některých záležitostech plnění povinné školní docházky a zákona č.561/2004

Více

Obsah. Zpracovali: ZŘTV a ZŘPV. Projednán na pedagogické radě dne: 22.11.2012 Schválil ředitel školy dne: 22.11.2012.

Obsah. Zpracovali: ZŘTV a ZŘPV. Projednán na pedagogické radě dne: 22.11.2012 Schválil ředitel školy dne: 22.11.2012. II. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (Součást směrnice č.6) (viz zákon č.49/2009 Sb, kterým se mění zákon č.561/2004 Sb, vyhláška č.374/2006 Sb.ze dne 17.7.2006, která mění vyhlášku č.13/2005

Více

5.1 Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou

5.1 Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Hodnocení žáka je nedílnou součástí výchovně-vzdělávacího procesu. Řídí se zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním

Více

Základní škola a mateřská škola Rohle, okres Šumperk

Základní škola a mateřská škola Rohle, okres Šumperk Základní škola a mateřská škola Rohle, okres Šumperk Příloha ke směrnici část 2. ŠKOLNÍ ŘÁD PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Školní rok: 2011/2012 Vydala: Mgr. Bc. Marie Rychlá Školská rada

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 1/ 2012

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 1/ 2012 Základní škola a Střední škola, Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Vypracoval: 1/ 2012 Mgr. Hana Slapničková, ředitelka školy Pedagogická rada

Více

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek - Chlebovice, Pod Kabáticí 107, příspěvková organizace KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek - Chlebovice, Pod Kabáticí 107, příspěvková organizace KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek - Chlebovice, Pod Kabáticí 107, příspěvková organizace KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Vypracovala: Mgr. A. Hadwigerová, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne 29.

Více

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13 Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13 Hodnocení a klasifikace žáků Čl. 1 1. Účelem hodnocení a klasifikace je ověřit, jak žáci dosáhli cílů vzdělávání stanovených

Více

Příloha č. 2 Hodnocení žáků

Příloha č. 2 Hodnocení žáků Příloha č. 2 Hodnocení žáků Hodnocení žáků je neopomenutelným aspektem zejména v rámci autoevaluace školy (ale rovněž v oblasti motivace a uvědomění si zodpovědnosti za své studium). Hodnocení (klasifikace)

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530, příspěvková organizace Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků (Příloha školního řádu) Obsah dokumentu Pravidla pro hodnocení výsledků

Více