Pravidla pro hodnocení žáků

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pravidla pro hodnocení žáků"

Transkript

1 Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí příslušnými paragrafy školského zákona. Podrobnosti o hodnocení výsledků žáků a jeho náležitostech stanoví ministerstvo prováděcím právním předpisem. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou podrobně zpracována ve školním řádu z , odstavec II, včetně způsobu hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Zásady hodnocení prospěchu žáků Na naší škole plní hodnocení žáků nejen funkci orientační a informační, ale funguje i jako zpětná vazba pro žáka, zákonné zástupce i učitele, motivuje žáka k další aktivní práci. Má jasně stanovená pravidla, která jsou pro žáka i zákonné zástupce srozumitelná. Hodnocení je zaměřeno ke stanoveným výstupům, poskytuje informaci, do jaké míry si žák stanovené výstupy osvojil. Splňuje pravidla stanovená v jednotlivých předmětech tak, aby bylo efektivní a zároveň ucelené (komplexní). Zohledňuje specifické potřeby různě nadaných žáků, chlapců i dívek, žáků z různého sociálního prostředí. Škola podporuje pozitivní sebehodnocení žáků a usiluje o zvýšení sebeúcty každého dítěte. Hodnotí individuální pokrok dítěte bez srovnávání s ostatními. V hodnocení předmětů není zahrnuto chování žáka. Žáci mohou připomínky k sestavení kritérií hodnocení uplatnit přes své zástupce v Žákovské radě. Informace o prospěchu a chování Zákonné zástupce žáka informuje o prospěchu a chování: učitel jednotlivých předmětů běžně prostřednictvím žákovské knížky, dále osobně a na třídních schůzkách třídní učitel prokazatelným způsobem v případě mimořádného zhoršení prospěchu nebo chování Hodnocení prospěchu Způsoby hodnocení Klasifikace: Používá se vždy u písemných prací a na vysvědčení. Zásady pro použití klasifikace: známka z vyučovacího předmětu nezahrnuje chování žáka klasifikuje se jen probrané a procvičené učivo učitel bere vyváženě v úvahu vědomosti, dovednosti, postupy, práci s informacemi a komunikační dovednosti během celého klasifikačního období písemné práce jsou žákům předem oznámeny Jiné číselné způsoby hodnocení: Bodové a procentuální hodnocení je možné používat pro následnou klasifikaci písemných projevů

2 Slovní hodnocení: Používá se ve 3. čtvrtletí v 1. a v 6. ročníku. Hodnocení se provádí ve všech předmětech. Zásady pro použití slovního hodnocení: je zřejmá úroveň vzdělání žáka vzhledem k očekávaným výstupům hodnocení žákova osobního pokroku, píle, přístup ke vzdělání, porovnání s předcházejícími výsledky žák dostává informace o svých výsledcích a doporučení, jak dosáhnout zlepšení a předcházet neúspěchům adresnost hodnocení Sebehodnocení: Na prvním stupni děti hodnotí své dovednosti ústně nebo písemně podle daných předloh. Na druhém stupni budou děti pokračovat v sebehodnocení dle možností daných předmětů. Žákovské portfolio: Od 1. ročníku si žáci zakládají portfolia. Vkládají do nich své vybrané práce, testy, slohy, výkresy. V této práci pokračují dále na druhém stupni dle vlastního uvážení. Kritéria hodnocení Naukové předměty: Stupeň 1 (výborný) Žák dosahuje stanovených výstupů rychle, v určeném (nebo kratším) čase, s výrazným podílem samostatné práce a jen s minimální pomocí učitele. Projevuje výrazný zájem o výuku a o pozitivní rozvíjení své osobnosti. Řádně se na výuku připravuje a svědomitě plní zadané úkoly. Stupeň 2 (chvalitebný) Žák dosahuje stanovených výstupů v určeném čase, jen s malou pomocí učitele. Pracuje převážně samostatně. Projevuje zřetelný zájem o výuku a o rozvíjení své osobnosti. Jeho příprava na výuku a plnění zadaných úkolů vykazují drobné nedostatky. Stupeň 3 (dobrý) Žák dosahuje stanovených výstupů, ale v delším než určeném čase, s častou pomocí učitele, samostatně pracuje jen částečně. Projevuje menší zájem o výuku a rozvíjení své osobnosti. Jeho příprava na výuku a plnění zadaných úkolů často vykazují výraznější nedostatky. Stupeň 4 (dostatečný) Žák dosahuje i přes výraznou pomoc učitele, a za mnohem delší, než určený čas, jen některých stanovených výstupů. Schopnost samostatně pracovat projevuje pouze výjimečně. Projevuje malý zájem o výuku a rozvíjení své osobnosti. Jeho příprava na výuku a plnění zadaných úkolů trvale vykazují výrazné nedostatky. Stupeň 5 (nedostatečný) Žák nedosahuje prakticky žádných stanovených výstupů, ani ve výrazně delším, než určeném čase, a to i přes maximální pomoc a snahu učitele. Schopnost samostatně pracovat prakticky neprojevuje. O výuku a rozvíjení své osobnosti neprojevuje zájem. Na výuku se nepřipravuje

3 Výchovy: Stupeň 1 (výborný) Žák je v činnostech aktivní, tvořivý, převážně samostatný. Má aktivní zájem o vyučovací předmět, na předmět je připraven včetně pomůcek. Stupeň 2 (chvalitebný) Žák je v činnostech méně aktivní, tvořivý a převážně samostatný. Spolupracuje s učitelem. Má menší zájem o vyučovací předmět. Stupeň 3 (dobrý) Žák je v činnostech málo aktivní a tvořivý. Projevuje malou snahu a zájem o vyučovací předmět. Stupeň 4 (dostatečný) Žák je v činnostech převážně pasivní. Projevuje minimální zájem o vyučovací předmět. Stupeň 5 (nedostatečný) Žák je v činnostech pasivní. V předmětu nepracuje, nenosí pomůcky. Neprojevuje zájem o vyučovací předmět. Uvolněn Týká se předmětů tělesná výchova a praktické činnosti. Žák je hodnocen jako uvolněn při dlouhodobých a zdravotních problémech (na základě vyjádření lékaře a písemné žádosti zákonných zástupců). Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje: Prospěl s vyznamenáním Není-li v žádném z povinných předmětů stanovených ŠVP žák hodnocen stupněm horším než 2 - chvalitebný a průměr stupňů povinných předmětů není vyšší než 1,5 a jeho chování je hodnoceno stupněm 1 - velmi dobře. Prospěl Není-li v žádném z povinných předmětů stanovených ŠVP žák hodnocen stupněm 5 - nedostatečný. Neprospěl Je-li v některém z povinných předmětů stanovených ŠVP hodnocen stupněm 5 - nedostatečný nebo není-li z něho hodnocen na konci druhého pololetí (viz vyhláška č. 454/2006 odst. 6,7). Nehodnocen Není-li možné žáka hodnotit z některého z povinných předmětů stanovených ŠVP na konci 1. pololetí (podmínky stanoveny v zákonu č.561/2004 Sb - 52 odst. 2,3)

4 Způsob hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 1. Žák s vývojovou poruchou učení může být v daném předmětu hodnocen slovně na základě žádosti zákonného zástupce žáka. 2. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na vytvoření nezbytných podmínek při vzdělávání i klasifikaci a hodnocení. 3. Při hodnocení žáků se speciálními potřebami se přihlíží k povaze postižení nebo znevýhodnění. Vyučující respektují doporučení psychologických vyšetření žáků a uplatňují je při klasifikaci a hodnocení chování žáků a také volí vhodné a přiměřené způsoby získávání podkladů. Všechna navrhovaná opatření a způsob hodnocení se projednávají se zákonným zástupcem. 4. U žáka s vývojovou poruchou učení rozhodne ředitel školy o použití slovního hodnocení na základě žádosti zákonného zástupce žáka (zákon č. 561/2004 Sb - 51, odst. 4). 5. Vyučující klade důraz na ten druh projevu, ve kterém má žák předpoklady podávat lepší výkony (viz doporučení PPP). 6. Hodnocení nadaných žáků (na základě návrhu PPP a dohodě se zákonným zástupcem) - způsob vzdělávání a hodnocení viz 17 zákona č. 561/2004 Sb. Při hodnocení žáků, kteří nejsou státními občany ČR, se postupuje podle 38 zákona č.561/2004 Sb. a 15, odst. 9 vyhlášky č. 48/2005 Sb. Odlišnosti pro zkoušky při plnění povinné školní docházky v zahraničí - postupuje se podle 18 a 19 vyhlášky č. 48/2005 a vyhlášky č. 454/ , odst. 2, 5 a 21, odst. 1, 2. Postup do vyššího ročníku Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí prospěl ze všech povinných předmětů s výjimkou předmětů výchovného zaměření a předmětů, z nichž byl uvolněn. Do vyššího ročníku postoupí i žák 1. stupně, který již v rámci 1. stupně opakoval ročník a žák 2. stupně, který již v rámci 2. stupně opakoval ročník, a to bez ohledu na prospěch tohoto žáka. Ředitel školy může mimořádně nadaného žáka přeřadit do vyššího ročníku - viz zákon č. 56/2004, 17 a 18. Opakování ročníku Žák opakuje ročník, pokud na konci 2. pololetí neprospěl nebo nemohl být hodnocen. Neplatí to pro žáka, který na daném stupni již jednou ročník opakoval. Tomuto žákovi bude povoleno opakování ročníku pouze z vážných zdravotních důvodů na žádost zákonného zástupce a na základě doporučujícího vyjádření odborného lékaře (viz ŠZ 52 odst. 6). Opravné zkoušky Žák na daném stupni dosud neopakoval ročník a na konci druhého pololetí neprospěl nejvýše ze dvou povinných předmětů, s výjimkou předmětů výchovného zaměření, koná opravnou zkoušku. Opravná zkouška se koná nejpozději do konce příslušného školního roku (31.8.). V jednom dni může žák konat pouze jednu opravnou zkoušku. Opravná zkouška je komisionální. Žák, který nevykoná úspěšně opravnou zkoušku, nebo se ke zkoušce nedostaví - neprospěl. Ze závažných důvodů může ředitel školy povolit náhradní termín, a to nejpozději do 15. září

5 Komisionální přezkoušení V případě pochybnosti zákonného zástupce žáka o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí, může požádat zákonný zástupce požádat ředitele školy do tří dnů o přezkoumání. (viz 52 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb.) Zásady hodnocení chování žáků kritériem pro hodnocení chování je dodržování pravidel chování stanovené školním řádem, dodržování vnitřního řádu pracoven a zásad chování ve třídách škola hodnotí a klasifikuje chování žáků především ve škole, bezprostředním okolí školy a při školních akcích při hodnocení chování se přihlíží k věku, morální a rozumové vyspělosti žáka třídní učitel, či ostatní vyučující projednají chování žáků při vážném porušení školního řádu, vnitřního řádu učeben, zásad chování ve třídách a ředitel po projednání na pedagogické radě rozhoduje o návrhu klasifikace chování formy výchovných opatření (viz. Školní řád) Kritéria pro jednotlivé stupně klasifikace chování: Stupeň 1 (velmi dobré) Žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a ustanovení školního řádu. Má dobrý vztah ke všem spolužákům a přispívá k utváření dobrých pracovních podmínek pro vyučování a pro výchovu mimo vyučování. Méně závažných přestupků se dopouští ojediněle. Stupeň 2 (uspokojivé) Chování žáka není v souladu s pravidly chování a s ustanoveními školního řádu. Dopustí se závažnějšího přestupku nebo se opakovaně dopouští méně závažných přestupků. Žák není vždy přístupný výchovnému působení. Stupeň 3 (méně uspokojivé) Žák se dopustí závažného přestupku nebo se dopouští opakovaně závažnějších přestupků proti pravidlům chování nebo školního řádu

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Vnitřní předpis Účinnost: od 3.9. 2007 Základní škola a Mateřská škola Spisový znak: Loučovice Skartační znak: A5 Razítko školy: Počet stran: 12 Přílohy: 2 Podpis ředitele školy: Pravidla pro hodnocení

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD VI. KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

ŠKOLNÍ ŘÁD VI. KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ ŘÁD VI. KLASIFIKAČNÍ ŘÁD I. Pravidla hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou II. Stupně hodnocení prospěchu a chování při použití klasifikace III.Opravné

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY HODNOCENÍ ŽÁKA VE ŠKOLE Příloha č.1 Školního řádu

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY HODNOCENÍ ŽÁKA VE ŠKOLE Příloha č.1 Školního řádu Základní škola Hýskov, příspěvková organizace se sídlem Školní 112, Hýskov, 267 06 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY HODNOCENÍ ŽÁKA VE ŠKOLE Příloha č.1 Školního řádu Č.j.: 08 /2012 ŠKOLA PRO DĚTI, Schválil: Mgr.Lenka

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků 13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, příspěvková organizace Pravidla pro hodnocení žáků - 1 - Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou, zásady

Více

Základní škola a mateřská škola Rohle, okres Šumperk

Základní škola a mateřská škola Rohle, okres Šumperk Základní škola a mateřská škola Rohle, okres Šumperk Příloha ke směrnici část 2. ŠKOLNÍ ŘÁD PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Školní rok: 2011/2012 Vydala: Mgr. Bc. Marie Rychlá Školská rada

Více

Škola na míru. 3. Stupně hodnocení prospěchu a chování v případě použití klasifikace a jejich charakteristika, včetně předem stanovených kritérií

Škola na míru. 3. Stupně hodnocení prospěchu a chování v případě použití klasifikace a jejich charakteristika, včetně předem stanovených kritérií 6. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Obsah 1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků ve škole a na akcích pořádaných školou 1.1 Zásady hodnocení průběhu a výsledku vzdělávání 1.2

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Základní škola Vrané nad Vltavou U Školy 208, Vrané nad Vltavou, 252 46 www.zsvrane.cz info@zsvrane.cz 257 760 341 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků (vnitřní metodický pokyn) Vypracovala: Mgr. Dana Ullwerová

Více

Masarykova základní škola Lanžhot Masarykova 22, Lanžhot 691 51

Masarykova základní škola Lanžhot Masarykova 22, Lanžhot 691 51 Masarykova základní škola Lanžhot Masarykova 22, Lanžhot 691 51 Pravidla hodnocení žáků Vypracovala: Mgr. Helena Pláteníková Platnost ode dne: 24.11.2010 1 Pravidla hodnocení žáků Významným rysem hodnocení

Více

8 Hodnocení žáků a autoevaluace školy

8 Hodnocení žáků a autoevaluace školy 8 Hodnocení žáků a autoevaluace školy Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou vyjádřena ve směrnici, která je součástí Organizačního řádu školy. 8.1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOHUŇOVICE Pod Lipami 210, 783 14 Bohuňovice ČESKÁ REPUBLIKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOHUŇOVICE Pod Lipami 210, 783 14 Bohuňovice ČESKÁ REPUBLIKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOHUŇOVICE Pod Lipami 210, 783 14 Bohuňovice ČESKÁ REPUBLIKA Telefon / Fax +420 585 389 343, +420 585 389 941 email: zsbohun@bohunovice.cz Platí od 28.01. 2013 Ředitelka

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 1/ 2012

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 1/ 2012 Základní škola a Střední škola, Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Vypracoval: 1/ 2012 Mgr. Hana Slapničková, ředitelka školy Pedagogická rada

Více

Vnitřní řád pro hodnocení a klasifikaci žáků

Vnitřní řád pro hodnocení a klasifikaci žáků (Školní řád část III. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků) Vnitřní řád pro hodnocení a klasifikaci žáků OBSAH 1. Úvod 2. Pravidla hodnocení a klasifikace žáka základní školy 3. Opravné zkoušky

Více

Klasifikační řád. Mgr. Miroslav Kettner. ředitel školy

Klasifikační řád. Mgr. Miroslav Kettner. ředitel školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚČÍN VI, ŠKOLNÍ 1544/5 PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 405 02 Děčín VI, Školní 1544/5 e-mail: skola@zszelenice.cz www.zszelenice.cz, fax 412 539306 Klasifikační řád Mgr. Miroslav

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Malšova Lhota, Lhotecká 39 PRAVIDLA HODNOCENÍ

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Malšova Lhota, Lhotecká 39 PRAVIDLA HODNOCENÍ Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Malšova Lhota, Lhotecká 39 PRAVIDLA HODNOCENÍ Tento dokument byl aktualizován ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb. a vyhlášky MŠMT 48/2005 Sb. Obsah: 1. Obecná

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice příspěvková organizace

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice příspěvková organizace Pravidla pro hodnocení výsledků Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice příspěvková organizace O b s a h Článek Obsah článku Strana 1. Zásady hodnocení žáka 2 1.1. Hodnocení učitelem.. 2 1.2. Vlastní

Více

Základní škola a mateřská škola při nemocnici, Kadaň Chomutovská 1289, 432 01 Kadaň

Základní škola a mateřská škola při nemocnici, Kadaň Chomutovská 1289, 432 01 Kadaň Základní škola a Mateřská škola při nemocnici, Kadaň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Vypracovala: Mgr. Martina Smiljeková Pedagogická rada schválila dne: 30. 8. 2013

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2.B. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 1.1 / A10 Č.j.: ZŠPR/167/2009

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2.B. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 1.1 / A10 Č.j.: ZŠPR/167/2009 Vypracoval: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Ostrava-Proskovice, Staroveská 62, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2.B. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 1.1 / A10

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Příloha : Klasifikační řád. ZŠ genpor. Františka Peřiny, Praha Řepy, Socháňova 1139

ŠKOLNÍ ŘÁD. Příloha : Klasifikační řád. ZŠ genpor. Františka Peřiny, Praha Řepy, Socháňova 1139 ŠKOLNÍ ŘÁD Příloha : Klasifikační řád ZŠ genpor. Františka Peřiny, Praha Řepy, Socháňova 1139 I. Všeobecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561 / 2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Základní škola, Most, Jakuba Arbesa 2454, příspěvková organizace. V Mostě dne 1. 9. 2007 Mgr. Libuše Hrdinová (ředitelka školy

Základní škola, Most, Jakuba Arbesa 2454, příspěvková organizace. V Mostě dne 1. 9. 2007 Mgr. Libuše Hrdinová (ředitelka školy Základní škola, Most, Jakuba Arbesa 2454, příspěvková organizace PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Spisový znak: 2-2 Skartační znak: A5 V Mostě dne 1. 9. 2007 Mgr. Libuše Hrdinová (ředitelka

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKA

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKA PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKA Vnitřní klasifikační řád určuje pravidla hodnocení a klasifikace žáků Základní školy a Mateřské školy Ostravice. Ve svých ustanoveních vychází z platné legislativy, zejména

Více

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek - Chlebovice, Pod Kabáticí 107, příspěvková organizace KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek - Chlebovice, Pod Kabáticí 107, příspěvková organizace KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek - Chlebovice, Pod Kabáticí 107, příspěvková organizace KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Vypracovala: Mgr. A. Hadwigerová, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne 29.

Více

Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou.

Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou. 1.1 Zásady hodnocení průběhu a výsledku vzdělávání. 1. Za první pololetí může škola žákovi vydat vysvědčení

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků na střední škole

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků na střední škole Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, Komenského 234 Příloha školního řádu čj. 1076/2014, účinnost od 1. 9. 2014 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků na střední škole

Více

Školní řád, pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Školní řád, pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Školní řád, pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Č.j. 2/2005 Spisový znak: 2-2 Razítko školy: Základní škola a Mateřská škola Raspenava, Fučíkova 430, okr. Liberec, příspěvková organizace Účinnost:

Více

Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337 PSČ 261 01 Příbram VI tel. 318 623817 tel., fax 318 635739 mob.: 607543945 E-mail:

Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337 PSČ 261 01 Příbram VI tel. 318 623817 tel., fax 318 635739 mob.: 607543945 E-mail: Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337 PSČ 261 01 Příbram VI tel. 318 623817 tel., fax 318 635739 mob.: 607543945 E-mail: 3zs@pbm.czn.cz www.tenzor.cz/zsbrezhory Pravidla pro hodnocení výsledků

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ -KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ -KLASIFIKAČNÍ ŘÁD 3. základní škola, Rakovník, Okružní 2331, Rakovník ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ -KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Č.j.: 1A /2011 Vypracoval: Schválil: Pedagogická

Více

K l a s i f i k a č n í ř á d

K l a s i f i k a č n í ř á d Církevní základní škola ORBIS-PICTUS s.r.o. Budějovická 825, 390 02 Tábor K l a s i f i k a č n í ř á d 1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou

Více

1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou

1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků nedílná součást školního řádu Základní školy v Ostravě Mariánských Horách, příspěvková organizace 1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (příloha Školního řádu)

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (příloha Školního řádu) Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (příloha Školního řádu) Na základě zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění, vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb. (o základním vzdělávání a některých

Více

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce.

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce. 6.1. HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků vychází ze zákona č.561/2004 Sb., školského zákona a z vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Hodnocení

Více