19. ledna 2008 V Plzni

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "19. ledna 2008 V Plzni"

Transkript

1 19. ledna 2008 V Plzni 1

2 Vš eobecná ustanovení: 1. Pořadatel : z pověřenívv PlKuS uspořá dá SK Škoda VS Plzeň 2. Datum a místo : neděle 15. března kuž elna SK Š koda VS Plzeň 3. Vedenímistrovství: ředitel - Roman PYTLÍK Hlavnírozhodčí - z pořá dajícího oddílu Rozhodčí - z pořá dajícího oddílu 4. Přihláš ky : přihlášky se neposílají, hráče nominujíokresníkuželkářské svazy na zá kladě postupového klíč e, písemnou formou ( em), který zašlou předsedovi STK na adresu : nejpozdě ji do 8. března Omluvit hráče z jeho startu mů že pouze příslušný Okresní kuželkářský svaz ( em), který zá roveň nahlásíjméno ná hradníka. Jiná forma omluvy nebude akceptová na!!! 5. Rozlosování: bude provedeno před zahá jením Mistrovství 6. Ú hrada : VV PlKuS hradí : 7. Zdravotnísluž ba : zajistípořá dajícíoddíl - Odměny : Hlavní rozhodčí 350,- Kč Drá hovírozhodčí300,- Kč - Proná jem kuželny (max. 100 Kč na drá hu/hod.) účastníci Mistrovství(hráči) starujína vlastníná klady Technická ustanovení: 8. Předpis : hraje se dle platných Pravidel a SŘ kuželkářského sportu a ustanovenítohoto Rozpisu 9. Systém : - v kvalifikaci startuje 24 hráčů v disciplíně 120 HS přes čtyři dráhy - hráči nastupujína drá hy blokovým způ sobem, pořadístartu se losuje - do finá le postupuje 12 nejlepších hráčů z kvalifikace, finá le se hraje na 120 HS - ve finá le nastupujíhráči ke startu dle umístě nív kvalifikaci, v pořadíod nejnižšího k nejvyššímu výkonu, celkové pořadíse určína zá kladě součtu výkonů dosažených v kvalifikaci a ve finá le 10. Časový rozvrh : - prezentace a losová nístartu : 8:30-8:45 hod. - zahá jenímpk společným ná stupem : 9:50 hod. - začá tek kvalifikačního startu : 9:00 hod. - začá tek finá lového startu : 15:30 hod. (po 30 minutové přestá vce po skončeníkvalifikace) - MPK bude ukončeno ná stupem všech zúčastně ných hráčů ve sportovním úboru a vyhlášením výsledků cca 18:30 hod. 11. Podmínky úč asti : - platný registračníprů kaz (ČKA) - nominace Okresním kuželkářským svazem podle počtu uvedeným níž e 2

3 Plzeň sko : 14 Domažlický okres : 9 Obhá jce titulu : Milan WAGNER (T.J. Sokol Plzeň V), pokud odmítne svoji účast, přechá zíjeho prá vo na Plzeň ský okres 12. Námitky : musíbýt podá ny písemně, nejpozdě ji do 15 minut po skončenístartu posledních startujících Hlavnímu rozhodčímu s vkladem 100,- Kč, který se v případě uzná níná mitky vrá tív plné výši, v opačném případě propadá ve prospě ch PlKuS 13. Vítěz a ceny : - vítě z Mistrovstvízíská vá titul Mistr Plzeň ského Kraje 2009, hráči na místě získá vajídiplomy - vítě z také získá vá prá vo přímého postupu na MPK Povinnosti : - hráči startujív řá dném sportovním úboru svého oddílu - pořá dajícíoddíl ve spolupráci s Hlavním rozhodčím zpracuje komplexní výsledky a spolu s hodnocením Mistrovstvízašle do 3 pracovních dnína ovou adresu : 15. Postup : - do MČR 2009 postupuje vítě z - Mistr Plzeň ského kraje hráči na místě - MČR se hraje na kuž elně v Olomouci 16. Různé : - Okresníkuželkářské svazy zajistípředá nítohoto Rozpisu nominovaným hráčů m - pořá dajícíoddíl je povinen zajistit na všech drahá ch provozuschopnou signalizaci přešlapů a koule zbavené nečistot - pořá dajícíoddíl zajistípro hráčky odpovídajícíobčerstvení - ve všech prostorá ch kuželny je zaká zá no kouřenípo celou dobu koná ní Mistrovství V Plzni Milan Vrabec v.r. Předseda STK PlK 3

4 19. ledna 2009 V Plzni 4

5 Vš eobecná ustanovení: 1. Pořadatel : z pověřenívv PlKuS uspořá dá SKK Rokycany 2. Datum a místo : neděle 15. března kuž elna SKK Rokycany 3. Vedenímistrovství: Ř editel - z pořá dajícího oddílu Hlavnírozhodčí - z pořá dajícího oddílu Rozhodčí - z pořá dajícího oddílu 4. Přihláš ky : přihlášky se neposílají, hráčky nominujíokresníkuželkářské svazy na zá kladě postupového klíč e, písemnou formou ( em), který zašlou předsedovi STK na adresu : nejpozdě ji do 8. března Omluvit hráčku z jejího startu mů že pouze příslušný Okresní kuželkářský svaz ( em), který zá roveň nahlásíjméno ná hradnice. Jiná forma omluvy nebude akceptová na!!! 5. Rozlosování: bude provedeno před zahá jením Mistrovství 6. Ú hrada : VV PlKuS hradí: 7. Zdravotnísluž ba : zajistípořá dajícíoddíl - Odmě ny : Hlavnírozhodčí250,- Kč Drá hovírozhodčí200,- Kč - Proná jem kuželny (max. 100,- Kč na dráhu/hod.) účastníci Mistrovství(hráčky) starujína vlastníná klady Technická ustanovení: 8. Předpis : hraje se dle platných Pravidel a SŘ kuželkářského sportu a ustanovenítohoto Rozpisu 9. Systém : - nejprve nastoupíke svému startu Ženy, blokovým způ sobem přes čtyři drá hy, pořadístartujících se losuje - poté nastoupíke svému startu Seniorky, blokovým způ sobem přes čtyři drá hy, pořadístartujících se losuje - Juniorky nastoupípo skončenístartu Seniorek, v případě účasti méně než čtyř Juniorek určíjeich zařazenído MistrovstvíHlavnírozhodčí 10. Časový rozvrh : - prezentace a losová nístartu Žen : 8:30-8:45 hod. - zahá jenímpk společným ná stupem : 8:50 hod. - začá tek startu : 9:00 hod. - MPK bude ukončeno ná stupem zúčastně ných hráčů ve sportovním úboru a vyhlášením pořadícca 11:15 hod. - prezentace a losová nístartu Seniorek : 11:00-11:15 hod. - zahá jenímpk společným ná stupem : cca 11:20 hod. - začá tek startu : cca 11:30 hod. - MPK bude ukončeno ná stupem zúčastně ných hráčů ve sportovním úboru a vyhlášením pořadícca 13:30 hod. - prezentace a losová nístartu Juniorek viz. bod 9. tohoto Rozpisu 5

6 11. Podmínky úč asti : - platný registračníprů kaz (ČKA) - nominace Okresním kuželkářským svazem podle počtu uvedeným níž e Ženy : Plzeň sko : 3 Domažlický okres : 4 Obhá jkyně titulu : Jaroslava PEŠ KOVÁ (SKK Rokycany), pokud odmítne svoji účast, přechá zíjejíprávo na Plzeň ský okres Seniorky : Plzeň sko : 4 Domažlický okres : 3 Obhá jkyně titulu : Květa KONOPÍKOVÁ (TJ Sokol Díly), pokud svoji účast odmítne, přecházíjeho prá vo na Domažlický okres Juniorky : bez omezení 12. Námitky : musíbýt podá ny písemně, nejpozdě ji do 15 minut po skončenístartu posledních startujících Hlavnímu rozhodčímu s vkladem 100,- Kč, který se v případě uzná níná mitky vrá tív plné výši, v opačném případě propadá ve prospě ch PlKuS 13. Vítěz a ceny : - vítě zka Mistrovstvízíská vá titul Mistr Plzeň ského Kraje 2009, hráčky na místě získá vajídiplomy - vítě zka také získá vá prá vo přímého postupu na MPK Povinnosti : - hráčky startujív řá dném sportovním úboru svého oddílu - pořá dajícíoddíl ve spolupráci s Hlavním rozhodčím zpracuje komplexní výsledky a spolu s hodnocením Mistrovstvízašle do 3 pracovních dnína ovou adresu : 15. Postup : - do MČR Žen 2009 postupuje vítě zka - Mistr Plzeň ského kraje hráčka na 2. místě - MČR se hraje na kuž elně Konstruktivy Praha - do MČR Seniorek 2009 postupuje vítě zka - Mistr Plzeň ského kraje MČR se hraje na kuž elně v Přerově - do MČR Juniorek 2009 postupuje vítě zka - Mistr Plzeň ského kraje hráčky na 2. a 3. místě - MČR se hraje na kuž elně v Rosicích 16. Různé : - Okresníkuželkářské svazy zajistípředá nítohoto Rozpisu nominovaným hráčkám - pořá dajícíoddíl je povinen zajistit na všech drahá ch provozuschopnou signalizaci přešlapů a koule zbavené nečistot - pořá dajícíoddíl zajistípro hráčky odpovídajícíobčerstvení - ve všech prostorá ch kuželny je zaká zá no kouřenípo celou dobu koná ní Mistrovství V Plzni Milan Vrabec v.r. Předseda STK PlK

7 19. ledna 2009 V Plzni 7

8 Vš eobecná ustanovení: 1. Pořadatel : z pověřenívv PlKuS uspořá dá SKK Rokycany 2. Datum a místo : sobota 14. března kuž elna SKK Rokycany 3. Vedenímistrovství: Ř editel - z pořá dajícího oddílu Hlavnírozhodčí - z pořá dajícího oddílu Rozhodčí - z pořá dajícího oddílu 4. Přihláš ky : přihlášky se neposílají, hráče nominujíokresníkuželkářské svazy na zá kladě postupového klíč e, písemnou formou ( em), který zašlou předsedovi STK na adresu : nejpozdě ji do 8. března Omluvit hráče z jeho startu mů že pouze příslušný Okresní kuželkářský svaz ( em), který zá roveň nahlásíjméno ná hradníka. Jiná forma omluvy nebude akceptová na!!! 5. Rozlosování: bude provedeno před zahá jením Mistrovství 6. Ú hrada : VV PlKuS hradí: - Odmě ny : Hlavnírozhodčí250,- Kč Drá hovírozhodčí200,- Kč - Proná jem kuželny (max. 100,- Kč na drá hu/hod.) účastníci Mistrovství(hráči) starujína vlastníná klady 7. Zdravotnísluž ba : zajistípořá dajícíoddíl Technická ustanovení: 8. Předpis : hraje se dle platných Pravidel a SŘ kuželkářského sportu a ustanovenítohoto Rozpisu 9. Systém : - nejprve nastoupíke svému startu Junioři, blokovým způ sobem přes čtyři drá hy, pořadístartujících se losuje - poté nastoupíke svému startu Senioři, blokovým způ sobem přes čtyři dráhy, pořadístartujících se losuje 10. Časový rozvrh : - prezentace a losová nístartu Juniorů : 8:30-8:45 hod. - zahá jenímpk společným ná stupem : 9:50 hod. - začá tek startu : 9:00 hod. - MPK bude ukončeno ná stupem zúčastně ných hráčů ve sportovním úboru a vyhlášením pořadícca 12:15 hod. - prezentace a losová nístartu Seniorů : 12:00-12:15 hod. - zahá jenímpk společným ná stupem : cca 12:20 hod. - začá tek startu : cca 12:30 hod. - MPK bude ukončeno ná stupem zúčastně ných hráčů ve sportovním úboru a vyhlášením pořadícca 16:45 hod. 11. Podmínky úč asti : - platný registračníprů kaz (ČKA) 8

9 - nominace Okresním kuželkářským svazem podle počtu uvedeným níž e Junioři : Plzeň sko : 6 Domažlický okres : 5 Obhá jce titulu : Martin MARŠ ÁLEK (SKK Rokycany), pokud odmítne svoji účast, přechá zíjeho prá vo na Plzeň ský okres Senioři : Plzeň sko : 7 Domažlický okres : 8 Obhá jce titulu : Václav CHMELÍŘ (SKK Rokycany), pokud odmítne svoji účast, přecházíjeho prá vo na Plzeň ský okres 12. Námitky : musíbýt podá ny písemně, nejpozdě ji do 15 minut po skončenístartu posledních startujících Hlavnímu rozhodčímu s vkladem 100,- Kč, který se v případě uzná níná mitky vrá tív plné výši, v opačném případě propadá ve prospě ch PlKuS 13. Vítěz a ceny : - vítě z Mistrovstvízíská vá titul Mistr Plzeň ského Kraje 2009, hráči na místě získá vajídiplomy - vítě z také získá vá prá vo přímého postupu na MPK Povinnosti : - hráči startujív řá dném sportovním úboru svého oddílu - pořá dajícíoddíl ve spolupráci s Hlavním rozhodčím zpracuje komplexní výsledky a spolu s hodnocením Mistrovstvízašle do 3 pracovních dnína ovou adresu : 15. Postup : - do MČR Juniorů 2009 postupuje vítě z - Mistr Plzeň ského kraje hráč na 2. místě - MČR se hraje na kuž elně v Pelhřimově - do MČR Seniorů 2009 postupuje vítě z - Mistr Plzeň ského kraje hráč na 2. místě - MČR se hraje na kuž elně v Přerově 16. Různé : - Okresníkuželká řské svazy zajistípředá nítohoto Rozpisu nominovaným hráčů m - pořá dajícíoddíl je povinen zajistit na všech drahá ch provozuschopnou signalizaci přešlapů a koule zbavené nečistot - pořá dajícíoddíl zajistípro hráčky odpovídajícíobčerstvení - ve všech prostorá ch kuželny je zaká zá no kouřenípo celou dobu koná ní Mistrovství V Plzni Milan Vrabec v.r. Předseda STK PlK 9

10 19. ledna 2008 V Plzni 10

11 Vš eobecná ustanovení: 1. Pořadatel : z pověřenívv PlKuS TJ Baník Stříbro 2. Datum a místo : sobota 14. března kuž elna TJ Baník Stříbro 3. Vedenímistrovství: Ř editel - z pořá dajícího oddílu Hlavnírozhodčí - z pořá dajícího oddílu Rozhodčí - z pořá dajícího oddílu 4. Přihláš ky : přihlášky se neposílají, hráče nominujíokresníkuželkářské svazy na zá kladě postupového klíč e, písemnou formou ( em), který zašlou předsedovi STK na adresu : nejpozdě ji do 8. března Omluvit hráče z jeho startu mů že pouze příslušný Okresní kuželkářský svaz ( em), který zá roveň nahlásíjméno ná hradníka. Jiná forma omluvy nebude akceptová na!!! 5. Rozlosování: bude provedeno před zahá jením Mistrovství 6. Ú hrada : VV PlKuS hradí: - Odmě ny : Hlavnírozhodčí250,- Kč Drá hovírozhodčí200,- Kč 7. Zdravotnísluž ba : zajistípořá dajícíoddíl - Proná jem kuželny (max. 100,- Kč na dráhu/hod.) účastníci Mistrovství(hráči,hráčky) starujína vlastníná klady Technická ustanovení: 8. Předpis : hraje se dle platných Pravidel a SŘ kuželkářského sportu a ustanovení tohoto Rozpisu 9. Systém : - nejprve nastoupíke svému startu Dorostenci, blokovým způ sobem přes čtyři dráhy, pořadístartujících se losuje - poté nastoupíke svému startu Dorostenky, blokovým způ sobem přes čtyři drá hy, pořadístartujících se losuje 10. Časový rozvrh : - prezentace a losová nístartu Dorostenců : 8:30-8:45 hod. - zahá jenímpk společným ná stupem : 8:50 hod. - začá tek startu : 9:00 hod. - MPK bude ukončeno ná stupem zúčastně ných hráčů ve sportovním úboru a vyhlášením pořadícca 15:00 hod. - prezentace a losová nístartu Dorostenek : 14:45-15:00 hod. - zahá jenímpk společným ná stupem : cca 15:15 hod. - začá tek startu : cca 15:30 hod. - MPK bude ukončeno ná stupem zúčastně ných hráčů ve sportovním úboru a vyhlá šením pořadícca 17:30 hod. 11. Podmínky úč asti : - platný registračníprů kaz (ČKA) 11

12 - nominace Okresním kuželkářským svazem podle počtu uvedeným níž e Dorostenci : Plzeň sko : 13 Domažlický okres : 10 Obhá jce titulu : Michal PYTLÍK (SKK Rokycany), pokud odmítne svoji účast, přecházíjejíprá vo na Plzeň ský okres Dorostenky : Obhá jkyně titulu : bez omezení Daniela POCHYLOVÁ (TJ Baník Stříbro) 12. Námitky : musíbýt podá ny písemně, nejpozdě ji do 15 minut po skončenístartu posledních startujících Hlavnímu rozhodčímu s vkladem 100,- Kč, který se v případě uzná níná mitky vrá tív plné výši, v opačném případě propadá ve prospě ch PlKuS 13. Vítěz a ceny : - vítě z Mistrovstvízíská vá titul Mistr Plzeň ského Kraje 2009, hráči (hráčky) na místě získá vajídiplomy - vítě z (vítě zka) také získá vá prá vo přímého postupu na MPK Povinnosti : - hráči (hráčky) startujív řá dném sportovním úboru svého oddílu - pořá dajícíoddíl ve spolupráci s Hlavním rozhodčím zpracuje komplexní výsledky a spolu s hodnocením Mistrovstvízašle do 3 pracovních dnína ovou adresu : 15. Postup : - do MČR Dorostenců 2009 postupuje vítě z - Mistr Plzeň ského kraje hráč na 2. a 3. místě - MČR se hraje na kuž elně ve Valaš ském Meziříčí - do MČR Dorostenek 2009 postupuje vítě zka - Mistr Plzeň ského kraje hráčka na 2. místě - MČR se hraje na kuž elně v České Třebové 16. Různé : - Okresníkuželkářské svazy zajistípředá nítohoto Rozpisu nominovaným hráčů m (hráčkám) - pořá dajícíoddíl je povinen zajistit na všech drahá ch provozuschopnou signalizaci přešlapů a koule zbavené nečistot - pořá dajícíoddíl zajistípro hráče (hráčky) odpovídajícíobčerstvení - ve všech prostorá ch kuželny je zaká zá no kouřenípo celou dobu koná ní Mistrovství V Plzni Milan Vrabec v.r. Předseda STK PlK 12

13 19. ledna 2008 V Plzni 13

14 Vš eobecná ustanovení: 1. Pořadatel : z pověřenívv PlKuS TJ Baník Stříbro 2. Datum a místo : neděle 15. března kuž elna TJ Baník Stříbro 3. Vedenímistrovství: Ř editel - z pořá dajícího oddílu Hlavnírozhodčí - z pořá dajícího oddílu Rozhodčí - z pořá dajícího oddílu 4. Přihláš ky : přihlášky se neposílají, hráče nominujíokresníkuželkářské svazy na zá kladě postupového klíč e, písemnou formou ( em), který zašlou předsedovi STK na adresu : nejpozdě ji do 8. března Omluvit hráče z jeho startu mů že pouze příslušný Okresní kuželkářský svaz ( em), který zá roveň nahlásíjméno ná hradníka. Jiná forma omluvy nebude akceptová na!!! 5. Rozlosování: bude provedeno před zahá jením Mistrovství 6. Ú hrada : VV PlKuS hradí: 7. Zdravotnísluž ba : zajistípořá dajícíoddíl - Odmě ny : Hlavnírozhodčí250,- Kč Drá hovírozhodčí200,- Kč - Proná jem kuželny (max. 100,- Kč na dráhu/hod.) účastníci Mistrovství(hráči,hráčky) starujína vlastníná klady Technická ustanovení: 8. Předpis : hraje se dle platných Pravidel a SŘ kuželkářského sportu a ustanovení tohoto Rozpisu 9. Systém : - nejprve nastoupíke svému startu Žá ci, pořadístartujících se losuje - poté nastoupíke svému startu Žá kyně, pořadístartujících se losuje 10. Časový rozvrh : - prezentace a losová nístartu Žá ků i Žá kyň : 8:30-8:45 hod. - zahá jenímpk společným ná stupem : 8:50 hod. - začá tek startu : 9:00 hod. - MPK bude ukončeno ná stupem zúčastně ných hráčů (hráček) ve sportovním úboru a vyhlášením pořadí 11. Podmínky úč asti : - platný registračníprů kaz (ČKA) - nominace Okresním kuželkářským svazem podle počtu uvedeným níž e Žáci : Plzeň sko : 6 Domažlický okres : 5 Obhá jce titulu : Jakub Šťastný (TJ Sokol Kdyně ), pokud odmítne svoji účast, přecházíjeho prá vo na Domažlický okres 14

15 Žákyně : Obhá jkyně titulu : bez omezení Andrea Palacká (TJ Havlovice), pokud odmítne svoji účast, přechá zíjejíprá vo na Domažlický okres 12. Námitky : musíbýt podá ny písemně, nejpozdě ji do 15 minut po skončenístartu posledních startujících Hlavnímu rozhodčímu s vkladem 100,- Kč, který se v případě uzná níná mitky vrá tív plné výši, v opačném případě propadá ve prospě ch PlKuS 13. Vítěz a ceny : - vítě z (vítě zka)mistrovstvízískává titul Mistr Plzeň ského Kraje 2009, hráči (hráčky) na místě získá vajídiplomy - vítě z (vítě zka) také získá vá prá vo přímého postupu na MPK Povinnosti : - hráči (hráčky) startujív řá dném sportovním úboru svého oddílu - pořá dajícíoddíl ve spolupráci s Hlavním rozhodčím zpracuje komplexní výsledky a spolu s hodnocením Mistrovstvízašle do 3 pracovních dnína ovou adresu : 15. Postup : - do MČR Žá ků 2009 postupuje vítě z - Mistr Plzeň ského kraje MČR se hraje na kuž elně v Teplé - do MČR Žá kyň 2009 postupuje vítě zka - Mistr Plzeň ského kraje MČR se hraje na kuž elně v Blansku 16. Různé : - Okresníkuželkářské svazy zajistípředá nítohoto Rozpisu nominovaným hráčů m (hráčkám) - pořá dajícíoddíl je povinen zajistit na všech drahá ch provozuschopnou signalizaci přešlapů a koule zbavené nečistot - pořá dajícíoddíl zajistípro hráče (hráčky) odpovídajícíobčerstvení - ve všech prostorá ch kuželny je zaká zá no kouřenípo celou dobu koná nímistrovství V Plzni Milan Vrabec v.r. Předseda STK PlK 15

Plzeňský Krajský Kuželkářský Svaz Rozpis Mistrovství Plzeňského Kraje 2015 MUŽI 120 HS 2.1. 2015

Plzeňský Krajský Kuželkářský Svaz Rozpis Mistrovství Plzeňského Kraje 2015 MUŽI 120 HS 2.1. 2015 Plzeňský Krajský Kuželkářský Svaz Rozpis Mistrovství Plzeňského Kraje 2015 MUŽI 120 HS 2.1. 2015 Všeobecná ustanovení: 1. Pořadatel: z pověření VV PlKKSu uspořádá TJ Sokol Kdyně 2. Datum a místo: Sobota

Více

Plzeňský Krajský Kuželkářský Svaz Rozpis Mistrovství Plzeňského Kraje 2018 MUŽI 120 HS V Plzni

Plzeňský Krajský Kuželkářský Svaz Rozpis Mistrovství Plzeňského Kraje 2018 MUŽI 120 HS V Plzni Plzeňský Krajský Kuželkářský Svaz Rozpis Mistrovství Plzeňského Kraje 2018 MUŽI 120 HS V Plzni 2.1. 2018 Všeobecná ustanovení: 1. Pořadatel : z pověření VV PlKKSu uspořádá SK Škoda VS Plzeň 2. Datum a

Více

Plzeňský Krajský Kuželkářský Svaz Rozpis Mistrovství Plzeňského Kraje 2019 MUŽI 120 HS V Plzni

Plzeňský Krajský Kuželkářský Svaz Rozpis Mistrovství Plzeňského Kraje 2019 MUŽI 120 HS V Plzni Plzeňský Krajský Kuželkářský Svaz Rozpis Mistrovství Plzeňského Kraje 2019 MUŽI 120 HS V Plzni 2. 1. 2019 Všeobecná ustanovení: 1. Pořadatel: z pověření VV PlKKSu uspořádá SKK Rokycany 2. Datum a místo:

Více

Královéhradecký krajský kuželkářský svaz

Královéhradecký krajský kuželkářský svaz ROZPIS MISTROVSTVÍ KKKS JEDNOTLIVCŮ 2012 Královéhradecký krajský kuželkářský svaz Předseda STK VV KKKS Jaroslav Dyntera Kategorie: Místo konání: Muži Hořice Datum: 18. únor 2012 Všeobecná ustanovení 1.

Více

ROZPIS. Mistrovství Plzeňska v kuželkách mužů jednotlivců. v disciplíně 120 HS

ROZPIS. Mistrovství Plzeňska v kuželkách mužů jednotlivců. v disciplíně 120 HS ROZPIS Mistrovství Plzeňska 2009 v kuželkách mužů jednotlivců v disciplíně 120 HS Ve Stříbře, 14.12.2008 Všeobecná ustanovení 1. Pořadatel Z pověření výkonného výboru MěKS Plzeň bylo uspořádání MP svěřeno

Více

Královéhradecký krajský kuželkářský svaz

Královéhradecký krajský kuželkářský svaz ROZPIS MISTROVSTVÍ KKKS 2006 JEDNOTLIVCŮ Královéhradecký krajský kuželkářský svaz Předseda STK VV KKKS Jaroslav Dyntera Kategorie: Místo konání: Muži Hořice Datum: 29. duben 2006 Všeobecná ustanovení 1.

Více

Mistrovství jednotlivců pro rok 2013 (26. 27. 01. 2013).

Mistrovství jednotlivců pro rok 2013 (26. 27. 01. 2013). Mistrovství jednotlivců pro rok 2013 (26. 27. 01. 2013). Mimo mužů a seniorů jsou ve všech kategoriích počty startujících neomezené. Podmínkou startu na MPK je účast na MDO absolvování celého startu 60/100/120

Více

Česká kuželkářská asociace. Krajský svaz kuželek Vysočina

Česká kuželkářská asociace. Krajský svaz kuželek Vysočina Česká kuželkářská asociace Krajský svaz kuželek Vysočina Muži Jihlava Datum: 19. února 2012 1) Pořadatel Z pověření KSK Vysočina uspořádá KK PSJ Jihlava 2) Termín Neděle 19. února 2012 3) Místo konání

Více

Česká kuželkářská asociace Kuželkářský svaz kraje Vysočina

Česká kuželkářská asociace Kuželkářský svaz kraje Vysočina Česká kuželkářská asociace Kuželkářský svaz kraje Vysočina Kategorie: Senioři / Senioři 60+ Žirovnice Datum: 27. ledna 2018 1) Pořadatel Z pověření KKS Vysočina uspořádá KK Slavoj Žirovnice 2) Termín Sobota

Více

Česká kuželkářská asociace. Kuželkářský svaz kraje Vysočina

Česká kuželkářská asociace. Kuželkářský svaz kraje Vysočina Česká kuželkářská asociace Kuželkářský svaz kraje Vysočina Muži Žirovnice Datum: 28. ledna 2017 1) Pořadatel Z pověření KSK Vysočina uspořádá KK Slavoj Žirovnice 2) Termín Sobota 28. ledna 2017 3) Místo

Více

Česká kuželkářská asociace. Kuželkářský svaz kraje Vysočina

Česká kuželkářská asociace. Kuželkářský svaz kraje Vysočina Česká kuželkářská asociace Kuželkářský svaz kraje Vysočina Muži Pelhřimov Datum: 31. ledna 2016 1) Pořadatel Z pověření KSK Vysočina uspořádá TJ Spartak Pelhřimov 2) Termín Neděle 31. ledna 2016 3) Místo

Více

Česká kuželkářská asociace Krajský svaz kuželek Vysočina

Česká kuželkářská asociace Krajský svaz kuželek Vysočina Česká kuželkářská asociace Krajský svaz kuželek Vysočina Kategorie: Muži Místo konání: Třebíč Datum: 2. února 2014 Všeobecná ustanovení 1) Pořadatel Z pověření KSK Vysočina uspořádá TJ Třebíč 2) Termín

Více

Česká kuželkářská asociace Krajský svaz kuželek Vysočina

Česká kuželkářská asociace Krajský svaz kuželek Vysočina Česká kuželkářská asociace Krajský svaz kuželek Vysočina Kategorie: Muži Místo konání: Třebíč Datum: 1. března 011 Všeobecná ustanovení 1) Pořadatel Z pověření KSK Vysočina uspořádá TJ Třebíč ) Termín

Více

Královéhradecký krajský kuželkářský svaz

Královéhradecký krajský kuželkářský svaz Rozpis Mistrovství Královéhradeckého kraje jednotlivců 2016 Královéhradecký krajský kuželkářský svaz Předseda STK VV KKKS Jaroslav Dyntera Kategorie: Místo konání: Muži Rychnov n. Kn. Datum: 30. leden

Více

Česká kuželkářská asociace. Kuželkářský svaz kraje Vysočina

Česká kuželkářská asociace. Kuželkářský svaz kraje Vysočina Česká kuželkářská asociace Kuželkářský svaz kraje Vysočina Kategorie: Senioři Kamenice nad Lipou Datum: 26. ledna 2019 1) Pořadatel Z pověření KKS Vysočina uspořádá TJ Slovan Kamenice nad Lipou 2) Termín

Více

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE Zátopkova 100/2, PS 40, Praha 6

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE Zátopkova 100/2, PS 40, Praha 6 ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Kategorie: Ženy Místo konání: Vracov Datum: 6. 7. května 2017 Všeobecná ustanovení 1. Pořadatel Z pověření VV ČKA uspořádá TJ Sokol Vracov

Více

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE www.kuzelky.cz Kategorie: Senioři 60+ Místo konání: Přerov Datum: 5. 6. května 2018 Všeobecná ustanovení 1. Pořadatelé Z pověření VV ČKA uspořádá TJ Spartak Přerov 2. Termíny

Více

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE www.kuzelky.cz Kategorie: Muži Místo konání: Rokycany Datum: 5. 6. května 2018 Všeobecná ustanovení 1. Pořadatelé Z pověření VV ČKA uspořádá SKK Rokycany 2. Termíny 5. 6. května

Více

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE Zátopkova 100/2, PS 40, Praha 6

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE Zátopkova 100/2, PS 40, Praha 6 ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Kategorie: Juniorky Místo konání: Aš Datum: 29. 30. dubna 2017 Všeobecná ustanovení 1. Pořadatel Z pověření VV ČKA uspořádá Kuželky Aš

Více

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE www.kuzelky.cz Kategorie: Muži Místo konání: Valašské Meziříčí Datum: 4. 5. května 2019 Všeobecná ustanovení 1. Pořadatelé Z pověření VV ČKA uspořádá TJ Valašské Meziříčí 2.

Více

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE www.kuzelky.cz Kategorie: Muži Místo konání: Rokycany Datum: 5. 6. května 2018 Všeobecná ustanovení 1. Pořadatelé Z pověření VV ČKA uspořádá SKK Rokycany 2. Termíny 5. 6. května

Více

Česká kuželkářská asociace. Kuželkářský svaz kraje Vysočina

Česká kuželkářská asociace. Kuželkářský svaz kraje Vysočina Česká kuželkářská asociace Kuželkářský svaz kraje Vysočina Kategorie: Senioři Kamenice nad Lipou Datum: 26. ledna 2019 1) Pořadatel Z pověření KKS Vysočina uspořádá TJ Slovan Kamenice nad Lipou 2) Termín

Více

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE www.kuzelky.cz Kategorie: Seniorky Místo konání: Kroměříž Datum: 5. 6. května 2018 Všeobecná ustanovení 1. Pořadatelé Z pověření VV ČKA uspořádá KK Kroměříž 2. Termín 5. 6. května

Více

Podmínkou startu na MPK je účast na MDO absolvování celého startu 60/100/120 HS! Kuželny pro MDO 2019 v daných kategoriích:

Podmínkou startu na MPK je účast na MDO absolvování celého startu 60/100/120 HS! Kuželny pro MDO 2019 v daných kategoriích: Mistrovství jednotlivců pro rok 2019 (05. 01. 2019). Pro kategorie mužů a seniorů je níže uvedený postupový klíč. Ostatní kategorie jsou bez omezení startujících, což je podmíněno nahlášením závazných

Více

Mistrovství jednotlivců pro rok 2015 (03. - 04. 01. 2015).

Mistrovství jednotlivců pro rok 2015 (03. - 04. 01. 2015). Mistrovství jednotlivců pro rok 2015 (03. - 04. 01. 2015). Mimo mužů a seniorů jsou ve všech kategoriích počty startujících neomezené. Podmínkou startu na MPK je účast na MDO absolvování celého startu

Více

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE www.kuzelky.cz Kategorie: Muži Místo konání: Valašské Meziříčí Datum: 4. 5. května 2019 Všeobecná ustanovení 1. Pořadatelé Z pověření VV ČKA uspořádá TJ Valašské Meziříčí 2.

Více

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE www.kuzelky.cz Kategorie: Dorostenci Místo konání: České Velenice Datum: 28. 29. dubna 2018 Všeobecná ustanovení 1. Pořadatel Z pověření VV ČKA uspořádá TJ Lokomotiva České Velenice

Více

Technická ustanovení: platná pro všechny kategorie

Technická ustanovení: platná pro všechny kategorie Regionální kuželkářský svaz Náchod Hradec Králové R O Z P I S mistrovství jednotlivců pro rok 2009 Technická ustanovení: platná pro všechny kategorie Předpis : Podmínka účasti : Námitky : Různé : Hraje

Více

Mistrovství jednotlivců pro rok 2015 (09. - 10. 01. 2016).

Mistrovství jednotlivců pro rok 2015 (09. - 10. 01. 2016). Mistrovství jednotlivců pro rok 2015 (09. - 10. 01. 2016). Mimo mužů a seniorů jsou ve všech kategoriích počty startujících neomezené. Podmínkou startu na MPK je účast na MDO absolvování celého startu

Více

ROZPIS OKRESNÍHO MISTROVSTVÍ JEDNOTLIVCŮ 2018 ŽÁCI A ŽÁKYNĚ na 1x 60 HS

ROZPIS OKRESNÍHO MISTROVSTVÍ JEDNOTLIVCŮ 2018 ŽÁCI A ŽÁKYNĚ na 1x 60 HS ŽÁCI A ŽÁKYNĚ na 1x 60 HS 1) Pořadatel: Z pověření VV OKS J. Hradec a za finanční podpory MŠMT upořádá oddíl kuželek TJ Sokol Slavonice 2) Termín: 16. 12. 2017 (sobota) 3) Vedoucí funkcionáři: Ředitel

Více

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Kategorie: Finále Místo konání: Junioři Rokycany Datum: 23. 24. dubna 2016 Semifinále Místa konání: Teplice Kutná Hora Valašské Meziříčí

Více

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE Zátopkova 00/, PS 40, 60 7 Praha 6 Kategorie: Místo konání: Muži Hazlov Datum: 0. -. květen 006 Všeobecná ustanovení. Pořadatel Z pověření VV ČKA uspořádá TJ Jiskra Hazlov..

Více

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Kategorie: Finále Místo konání: Ženy Valašské Meziříčí Datum: 25. 26. dubna 2015 Semifinále Místa konání: Plzeň Kutná Hora Ivančice Náchod

Více

Pardubický krajský kuželkářský svaz ROZPIS. mistrovství Pardubického kraje 2019 jednotlivců

Pardubický krajský kuželkářský svaz ROZPIS. mistrovství Pardubického kraje 2019 jednotlivců Pardubický krajský kuželkářský svaz ROZPIS mistrovství Pardubického kraje 2019 jednotlivců Sportovně technická komise PKKS Ústí nad Orlicí 30. listopadu 2018 http://kuzelkypk.czechian.net/ 1 (1) Vypisovatel

Více

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE www.kuzelky.cz Kategorie: Muži Místo konání: Rokycany Datum: 5. 6. května 2018 Všeobecná ustanovení 1. Pořadatelé Z pověření VV ČKA uspořádá SKK Rokycany 2. Termíny 5. 6. května

Více

Pardubický krajský kuželkářský svaz ROZPIS. mistrovství Pardubického kraje 2018 jednotlivců

Pardubický krajský kuželkářský svaz ROZPIS. mistrovství Pardubického kraje 2018 jednotlivců Pardubický krajský kuželkářský svaz ROZPIS mistrovství Pardubického kraje 2018 jednotlivců Sportovně technická komise PKKS Ústí nad Orlicí 10. prosince 2017 http://kuzelkypk.czechian.net/ 1 (1) Vypisovatel

Více

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Kategorie: Finále Místo konání: Seniorky Vrchlabí Datum: 3. 4. května 2014 Semifinále Místa konání: Ústí n.l., Strakonice, Vracov, Přelouč

Více

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE Zátopkova 100/2, PS 40, Praha 6

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE Zátopkova 100/2, PS 40, Praha 6 ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Kategorie: Muži Místo konání: Přerov Datum: 6. 7. května 2017 Všeobecná ustanovení 1. Pořadatelé Z pověření VV ČKA uspořádá TJ Spartak

Více

R O Z P I S. Střídání drah se provádí po každých 30 hodech, dle čl. 19 a čl. 20, odst. 1. a 2., Pravidel kuželkářského sportu ČKA.

R O Z P I S. Střídání drah se provádí po každých 30 hodech, dle čl. 19 a čl. 20, odst. 1. a 2., Pravidel kuželkářského sportu ČKA. Mistrovství Prahy mužů jednotlivců na 2 x 120 hs pro rok 2017 1. Pořadatel : KK Konstruktiva Praha a SK Žižkov Praha z pověření VV PKS. 2. Místo : KK Konstruktiva Praha, dráhy 1-6 a SK Žižkov Praha, dráhy

Více

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Kategorie: Finále Místo konání: Senioři Pelhřimov Datum: 3. 4. května 2014 Semifinále Místa konání: Karlovy Vary, Praha-Braník Vyškov,

Více

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Kategorie: Finále Místo konání: Ženy Praha Žižkov Datum: 3. 4. května 2014 Semifinále Místa konání: Teplice, České Velenice, Blansko, Jičín

Více

Česká kuželkářská asociace. Kuželkářský svaz kraje Vysočina

Česká kuželkářská asociace. Kuželkářský svaz kraje Vysočina Česká kuželkářská asociace Kuželkářský svaz kraje Vysočina Muži Jihlava Datum: 25. ledna 2015 1) Pořadatel Z pověření KSK Vysočina uspořádá PSJ Jihlava 2) Termín Neděle 25. ledna 2015 3) Místo konání Čtyřdráhová

Více

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Kategorie: Finále Místo konání: Muži Poděbrady Datum: 25. 26. dubna 2015 Semifinále Místa konání: Liberec Žižkov Vyškov Zábřeh Datum: 14.

Více

ROZPIS. mistrovství Pardubického kraje 2012 jednotlivců

ROZPIS. mistrovství Pardubického kraje 2012 jednotlivců Pardubický krajský kuželkářský svaz ROZPIS mistrovství Pardubického kraje 2012 jednotlivců Sportovně technická komise PKKS Ústí nad Orlicí, 5. prosince 2011 http://kuzelkypk.czechian.net/ 1 (1) Vypisovatel

Více

Pardubický krajský kuželkářský svaz ROZPIS. mistrovství Pardubického kraje 2017 jednotlivců

Pardubický krajský kuželkářský svaz ROZPIS. mistrovství Pardubického kraje 2017 jednotlivců Pardubický krajský kuželkářský svaz ROZPIS mistrovství Pardubického kraje 2017 jednotlivců Sportovně technická komise PKKS Ústí nad Orlicí 27. listopadu 2016 http://kuzelkypk.czechian.net/ 1 (1) Vypisovatel

Více

R O Z P I S okresního přeboru j e d n o t l i v c ů pro rok 2 0 1 2 ve dnech 28. ledna 29. ledna 2012 ==========================================

R O Z P I S okresního přeboru j e d n o t l i v c ů pro rok 2 0 1 2 ve dnech 28. ledna 29. ledna 2012 ========================================== Výkonný výbor kuželek REGION BRUNTÁL, 792 01 BRUNTÁL R O Z P I S okresního přeboru j e d n o t l i v c ů pro rok 2 0 1 2 ve dnech 28. ledna 29. ledna 2012 ========================================== 1/

Více

Královehradecký krajský kuželkářský svaz. Rozpis 1. ročníku

Královehradecký krajský kuželkářský svaz. Rozpis 1. ročníku Královehradecký krajský kuželkářský svaz Rozpis 1. ročníku 2017-2018 Rozpis Open poháru juniorů 2 1. Vypisovatel: Královehradecký krajský kuželkářský svaz Turnaj je součástí přípravy na MS juniorů 2018

Více

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE Zátopkova 00/, PS 40, 60 7 Praha 6 Kategorie: Finále Místo konání: Senioři Jičín Datum: 5. 6. dubna 05 Semifinále Místa konání: Ústí n. L. Poděbrady Kroměříž Vrchlabí Datum:

Více

DOSPĚLÝCH. České Budějovice

DOSPĚLÝCH. České Budějovice JIHOČESKÝ KRAJSKÝ KUŽELKÁŘSKÝ SVAZ ROZPIS JIHOČESKÉ KRAJSKÉ SOUTĚŽE DOSPĚLÝCH 2018 2019 České Budějovice 13.05.2018 http://kuzelkakraj.webnode.cz/ 1 Všeobecná ustanovení 1. Řízení soutěží: Všechny soutěže

Více

vydávají ROZPIS Divize AS Poděbrady / Praha

vydávají ROZPIS Divize AS Poděbrady / Praha Středočeský krajský kuželkářský svaz a Pražský kuželkářský svaz vydávají ROZPIS Divize AS 2018-2019 Poděbrady / Praha Všeobecná ustanovení 1. Řízení: Řídí Výkonné výbory SKKS a PKS prostřednictvím Sportovně-technické

Více

ROZPIS. Divize AS Poděbrady / Praha

ROZPIS. Divize AS Poděbrady / Praha Středočeský krajský kuželkářský svaz Pražský kuželkářský svaz a ROZPIS Divize AS 2017-2018 Poděbrady / Praha Všeobecná ustanovení 1. Řízení: Řídí Výkonné výbory SKKS a PKS prostřednictvím Sportovně technické

Více

Mistrovství ČR 2014 a finále Poháru ČKA

Mistrovství ČR 2014 a finále Poháru ČKA Mistrovství ČR 2014 a finále Poháru ČKA Místa a termíny konání semifinále Muži Ženy Senioři Seniorky Místa a termíny konání finále Místo Termín Účastníci Ubytování Pořad Dobřany (CB) Kosmonosy (KK) Kroměříž

Více

Mistrovství Domažlického Okresu jednotlivců, kategorie:

Mistrovství Domažlického Okresu jednotlivců, kategorie: Kuželna: Kuželky Holýšov Rozhodčí: MUŽI Šlajer Stanislav 1 Svoboda Milan TJ Sokol Kdyně 07667 175 117 0 292 167 98 0 265 342 215 0 557 2 Grössl David TJ Sokol Zahořany 10648 168 78 1 246 151 99 2 250 319

Více

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE Praha, 5. července 2008 Všeobecná ustanovení 1. Řízení Řídí Výkonný výbor ČKA prostřednictvím své Sportovně technické komise. 2. Pořadatel Pořadatelem každého vzájemného utkání

Více

Rozpis. Krajský přebor Vysočiny. soutěžní ročník 2016/17. Kuželkářský svaz kraje Vysočina. Ve Velkém Meziříčí dne

Rozpis. Krajský přebor Vysočiny. soutěžní ročník 2016/17. Kuželkářský svaz kraje Vysočina. Ve Velkém Meziříčí dne Kuželkářský svaz kraje Vysočina Rozpis Krajský přebor Vysočiny soutěžní ročník 2016/17 Ve Velkém Meziříčí dne 15.6.2016 Zdeněk Toman předseda KSK Vysočina Jiří Starý předseda STK KSK Vysočina Všeobecná

Více

Rozpis Poháru juniorů 2

Rozpis Poháru juniorů 2 Rozpis Poháru juniorů 2 1. Vypisovatel: Česká kuželkářská asociace 2. Řízení: Řídí Komise mládeže České kuželkářské asociace 3. Pořadatel: Pořadatelem každého turnaje je kuželkářský oddíl či klub (dále

Více

Všeobecná ustanovení. Technická ustanovení

Všeobecná ustanovení. Technická ustanovení Ústí nad Orlicí, 23. října 2007 Všeobecná ustanovení 1. Vypisovatel Komise mládeže České kuželkářské asociace pod záštitou prezidenta České kuželkářské a bowlingové federace. 2. Pořadatel Pořadatelem je

Více

Královéhradecký krajský kuželkářský svaz Pardubický krajský kuželkářský svaz ROZPIS. Východočeského poháru mládeže. 7.

Královéhradecký krajský kuželkářský svaz Pardubický krajský kuželkářský svaz ROZPIS. Východočeského poháru mládeže. 7. Královéhradecký krajský kuželkářský svaz Pardubický krajský kuželkářský svaz ROZPIS Východočeského poháru mládeže 7. ročník 2014-2015 Sportovně technická komise KKKS a PKKS Ústí nad Orlicí 10. srpna 2014

Více

Zpracoval : Milan Vrabec, Machá čkova 15, Plzeň, tel. : Archiv aktuá lních výsledků, Zpravodajů a

Zpracoval : Milan Vrabec, Machá čkova 15, Plzeň, tel. : Archiv aktuá lních výsledků, Zpravodajů a PLZEŇ SKÝ KUŽELKÁ Ř SKÝ SVAZ ROZLOSOVÁ NÍ Př eboru Plzeň ského Kraje 2008-2009 V Plzni 30. července 2008 Oficiálním hracím termínem je Sobota 09.00 hod. Pokud není uvedeno jinak, platí oficiální termín,

Více

Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS

Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS A. Všeobecná ustanovení ROZPIS FINÁLOVÉ ČÁSTI SOUTĚŽE 1. Řídící orgán Sportovně technický úsek sekretariátu ČTS Leoš Fiala, Ing.

Více

Rozpis divize jih 2016/17. Kuželkářský svaz kraje Vysočina Jihočeský krajský kuželkářský svaz. soutěžní ročník. Ve Velkém Meziříčí dne 25.6.

Rozpis divize jih 2016/17. Kuželkářský svaz kraje Vysočina Jihočeský krajský kuželkářský svaz. soutěžní ročník. Ve Velkém Meziříčí dne 25.6. Kuželkářský svaz kraje Vysočina Jihočeský krajský kuželkářský svaz Rozpis divize jih soutěžní ročník 2016/17 Ve Velkém Meziříčí dne 25.6.2016 Zdeněk Toman předseda KSK Vysočina Jiří Bláha předseda Jihočeského

Více

Zátopkova 100/2, PS 40, Praha 6-Břevnov Z Á P I S. ze zasedání výkonného výboru ČKA, konaného dne v Praze

Zátopkova 100/2, PS 40, Praha 6-Břevnov Z Á P I S. ze zasedání výkonného výboru ČKA, konaného dne v Praze ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6-Břevnov Z Á P I S ze zasedání výkonného výboru ČKA, konaného dne 8. 12. 2015 v Praze Přítomni: Omluveni: Petr Vaňura, Naděžda Dobešová,

Více

Mistrovství ČR družstev mládeže 2016 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS

Mistrovství ČR družstev mládeže 2016 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS Mistrovství ČR družstev mládeže 2016 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS A. Všeobecná ustanovení ROZPIS FINÁLOVÉ ČÁSTI SOUTĚŽE 1. Řídící orgán Sportovně technický úsek sekretariátu ČTS Leoš Fiala, Ing.

Více

Mistrovství České republiky seniorek Rozpis soutěže. A. Všeobecná ustanovení

Mistrovství České republiky seniorek Rozpis soutěže. A. Všeobecná ustanovení Mistrovství České republiky seniorek 2016 A. Všeobecná ustanovení Rozpis soutěže 1. Vyhlašovatel soutěže: Český volejbalový svaz, Zátopkova 100/2, PS40, 160 00 Praha 6, tel: 257 215 269, e-mail: cvf@cvf.cz,

Více

Mistrovství ČR družstev mládeže 2018 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS

Mistrovství ČR družstev mládeže 2018 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS Mistrovství ČR družstev mládeže 2018 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS A. Všeobecná ustanovení ROZPIS FINÁLOVÉ ČÁSTI SOUTĚŽE 1. Řídící orgán Sportovně technický úsek sekretariátu ČTS Leoš Fiala, Ing.

Více

MISTROVSTVÍ PRAHY DRUŽSTEV

MISTROVSTVÍ PRAHY DRUŽSTEV Pražský kuželkářský svaz vydává R O Z P I S MISTROVSTVÍ PRAHY DRUŽSTEV 2019/2020 PRAHA 15. 5. 2019 I. Všeobecná ustanovení: 1. Řízení Řídí Sportovně technická komise PKS (dále jen STK PKS). 2. Pořadatel

Více

PŘEBOR STŘEDOČESKÉHO SVAZU KARATE

PŘEBOR STŘEDOČESKÉHO SVAZU KARATE PŘEBOR STŘEDOČESKÉHO SVAZU KARATE SOBOTA 10. 6. 2017 ŘÍČANY Přebor Středočeského svazu karate je v oficiálních kategoriích nominační soutěží na Mistrovství ČR 2017, které proběhne v prosinci daného roku.

Více

PŘEBOR STŘEDOČESKÉHO SVAZU KARATE

PŘEBOR STŘEDOČESKÉHO SVAZU KARATE PŘEBOR STŘEDOČESKÉHO SVAZU KARATE NEDĚLE 21. 10. 2018 ŘÍČANY Přebor Středočeského svazu karate je v oficiálních kategoriích nominační soutěží na Mistrovství ČR 2018, které proběhne v prosinci daného roku.

Více

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE Praha, 7. dubna 2012 Všeobecná ustanovení 1. Řízení Řídí Výkonný výbor ČKA prostřednictvím své Sportovně technické komise. 2. Pořadatel Pořadatelem každého vzájemného utkání

Více

Mistrovství ČR 2015 a finále Poháru ČKA

Mistrovství ČR 2015 a finále Poháru ČKA Mistrovství ČR 2015 a finále Poháru ČKA Místa a termíny konání semifinále Muži Ženy Senioři Junioři Místa a termíny konání finále Místo Termín Účastníci Ubytování Pořad Liberec Žižkov Vyškov 4 48 Ne Zábřeh

Více

SVČ ATLAS A BIOS PŘEROV

SVČ ATLAS A BIOS PŘEROV SVČ ATLAS A BIOS PŘEROV Asociace školních sportovních klubů České republiky GYMNÁZIUM JANA BLAHOSLAVA a STŘEDNÍ PEDAGOGICKÁ ŠKOLA PŘEROV SK PŘEROV ODDÍL ATLETIKY PROPOZICE Poháru rozhlasu s Českou spořitelnou

Více

Č E S K Á G Y M N A S T I C K Á F E D E R A C E 160 17 Praha 6, Zátopkova 100/2, p. o. box 40 tel./fax 242 249 260, e-mail: cgf@gymfed.

Č E S K Á G Y M N A S T I C K Á F E D E R A C E 160 17 Praha 6, Zátopkova 100/2, p. o. box 40 tel./fax 242 249 260, e-mail: cgf@gymfed. Č E S K Á G Y M N A S T I C K Á F E D E R A C E 160 17 Praha 6, Zátopkova 100/2, p. o. box 40 tel./fax 242 249 260, e-mail: cgf@gymfed.cz R O Z P I S M i s t r o v s t v í Č e s k é r e p u b l i k y jednotlivkyň

Více

SÁLOVÁ KOMISE ČESKÉHO SVAZU CYKLISTIKY

SÁLOVÁ KOMISE ČESKÉHO SVAZU CYKLISTIKY ČESKÝ SVAZ CYKLISTIKY CZECH CYCLING FEDERATION FEDERATION TCHEQUE DE CYCLISME Nad Hliníkem 4/1186, 150 00 Praha 5 Motol http://www.ceskysvazcyklistiky.cz Phone: 252 219 006 Fax: 252 210 373 IČO: 49626281

Více

KRÁSNÝ DVŮR. 163 m 6541 m. ZÁMECKÝm PARKem. kategorií. Závod je pořádán v rámci oslav 70. výročí TJ KrásnýDvůr. "Memoriál Jaroslava Štůly"

KRÁSNÝ DVŮR. 163 m 6541 m. ZÁMECKÝm PARKem. kategorií. Závod je pořádán v rámci oslav 70. výročí TJ KrásnýDvůr. Memoriál Jaroslava Štůly 55.ík ročn 2. 2017 ZÁMECKÝm PARKem "Memoriál Jaroslava Štůly" KRÁSNÝ DVŮR 18 kategorií v délkách od: 163 m 6541 m DO: 1947-2017 Závod je pořádán v rámci oslav 70. výročí TJ KrásnýDvůr Prezentace závodu

Více

Mistrovství ČR mládeže jednotlivců 2013 ROZPIS SOUTĚŽE

Mistrovství ČR mládeže jednotlivců 2013 ROZPIS SOUTĚŽE A. Všeobecná ustanovení Mistrovství ČR mládeže jednotlivců 2013 ROZPIS SOUTĚŽE 1. Řídící orgán Sportovně technický úsek sekretariátu ČTS Leoš Fiala Štvanice 38, 170 00 Praha 7 tel. 222 333 417, mobil 777

Více

ROZPIS SOUTĚŽÍ VODNÍHO PÓLA MUŽŮ PRO ROK 2010/2011

ROZPIS SOUTĚŽÍ VODNÍHO PÓLA MUŽŮ PRO ROK 2010/2011 ROZPIS SOUTĚŽÍ VODNÍHO PÓLA MUŽŮ PRO ROK 2010/2011 I.LIGA MUŽI Řízení soutěží: Pořadatel soutěží: soutěže řídí Český svaz vodního póla prostřednictvím svého STK jednotlivé kluby dle přihlášek a rozlosování

Více

KRAJSKÉ SOUTĚŽE DÍVKY

KRAJSKÉ SOUTĚŽE DÍVKY R O Z P I S KRAJSKÉ SOUTĚŽE DÍVKY a CHLAPCI Starší žákyně, mladší žákyně, žáci Soutěžní období 2014-2015 Karlovarský krajský volejbalový svaz Gorkého 280, 356 01 Sokolov, tel. 352 604 629 e-mail: javurek@cvf.cz

Více

Rozpis soutěží

Rozpis soutěží Rozpis soutěží ČSVP 2016 2017 Článek 1 Všeobecné ustanovení 1) Soutěže jsou organizovány Českým svazem vodního póla (dále jen ČSVP ) a řízené Soutěžní komisí (dále jen SK ) 2) Soutěže se hrají podle platného

Více

Mistrovství ČR mládeže jednotlivců 2018 ROZPIS SOUTĚŽE

Mistrovství ČR mládeže jednotlivců 2018 ROZPIS SOUTĚŽE A. Všeobecná ustanovení Mistrovství ČR mládeže jednotlivců 2018 ROZPIS SOUTĚŽE 1. Řídící orgán Sportovně technický úsek sekretariátu ČTS Leoš Fiala Štvanice 38, 170 00 Praha 7 tel. 222 333 417, mobil 777

Více

Rozpis soutěží ČSVP

Rozpis soutěží ČSVP Rozpis soutěží ČSVP 2017 2018 Aktualizace 19. 8. 2018 Všeobecné ustanovení 1) Soutěže jsou organizovány Českým svazem vodního póla (dále jen ČSVP ) a řízené Soutěžní komisí (dále jen SK ) prostřednictvím

Více

Královéhradecký krajský kuželkářský svaz Pardubický krajský kuželkářský svaz ROZPIS. 6. ročník 2013-2014

Královéhradecký krajský kuželkářský svaz Pardubický krajský kuželkářský svaz ROZPIS. 6. ročník 2013-2014 Královéhradecký krajský kuželkářský svaz Pardubický krajský kuželkářský svaz ROZPIS Východočeského poháru mládeže 6. ročník 2013-2014 Sportovně technická komise KKKS a PKKS Ústí nad Orlicí 6. září 2013

Více

SÁLOVÁ KOMISE ČESKÉHO SVAZU CYKLISTIKY

SÁLOVÁ KOMISE ČESKÉHO SVAZU CYKLISTIKY ČESKÝ SVAZ CYKLISTIKY CZECH CYCLING FEDERATION FEDERATION TCHEQUE DE CYCLISME Nad Hliníkem 4/1186, 150 00 Praha 5 Motol http://www.ceskysvazcyklistiky.cz Phone: 252 219 006 Fax: 252 210 373 IČO: 49626281

Více

Z á p i s. ze zasedání výkonného výboru ČKA, konaného dne 8.února 2007 v Praze

Z á p i s. ze zasedání výkonného výboru ČKA, konaného dne 8.února 2007 v Praze Z á p i s ze zasedání výkonného výboru ČKA, konaného dne 8.února 2007 v Praze Přítomni: Jančálek, Dobeš,Koblížek,Kupová, Jakoubek, Vaňura, Palánová, Pluhařová Omluveni: John, Matyášová, Slavík, Němec 1.

Více

Sportovní klub Kuželky Vrchlabí. 22. ročník Vrchlabské ligy kuželkářů

Sportovní klub Kuželky Vrchlabí. 22. ročník Vrchlabské ligy kuželkářů Sportovní klub Kuželky Vrchlabí 22. ročník Vrchlabské ligy kuželkářů Vrchlabí 2015 2016 Místo: Pořadatel: kuželna Vrchlabí SKK Vrchlabí Hrací termíny: říjen 2015 duben 2016 Hrací dny: čtvrtek, sobota,

Více

ROZPISY POHÁRŮ DOSPĚLÝCH A ŽÁKŮ 58. ROČNÍK POHÁRU ÚSTECKÉHO KFS VE FOTBALE DOSPĚLÝCH 2018

ROZPISY POHÁRŮ DOSPĚLÝCH A ŽÁKŮ 58. ROČNÍK POHÁRU ÚSTECKÉHO KFS VE FOTBALE DOSPĚLÝCH 2018 PŘÍLOHA ČÍSLO 3 ROZPISY POHÁRŮ DOSPĚLÝCH A ŽÁKŮ 58. ROČNÍK POHÁRU ÚSTECKÉHO KFS VE FOTBALE DOSPĚLÝCH 2018 Článek 1 - Řízení soutěže Pohár ÚKFS ve fotbale dospělých doplňuje mistrovské soutěže dospělých

Více

Rozpis soutěží

Rozpis soutěží Rozpis soutěží ČSVP 2016 2017 Všeobecné ustanovení 1) Soutěže jsou organizovány Českým svazem vodního póla (dále jen ČSVP ) a řízené Soutěžní komisí (dále jen SK ) prostřednictvím Sportovně technické komise

Více

PRAVIDLA KRASOBRUSLENÍ platná pro Českou republiku

PRAVIDLA KRASOBRUSLENÍ platná pro Českou republiku Č E S K Ý K R A S O B R U S L A Ř S K Ý S V A Z PRAVIDLA KRASOBRUSLENÍ platná pro Českou republiku SYSTÉM MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ platné pro ČKS Platnost od 1. 11. 2010 1 Mistrovství ČR seniorů - seniorky

Více

R O Z P I S. Mistrovství Prahy šestičlenných družstev na 6 x 100 HS pro soutěžní ročník 2018 / 2019

R O Z P I S. Mistrovství Prahy šestičlenných družstev na 6 x 100 HS pro soutěžní ročník 2018 / 2019 R O Z P I S Mistrovství Prahy šestičlenných družstev na 6 x 100 HS pro soutěžní ročník 2018 / 2019 I. Všeobecná ustanovení: 1. Vypisovatel soutěže: Výkonný výbor Pražského kuželkářského svazu (dále PKS).

Více

Rozpis soutěží

Rozpis soutěží Rozpis soutěží ČSVP 2016 2017 Všeobecné ustanovení 1) Soutěže jsou organizovány Českým svazem vodního póla (dále jen ČSVP ) a řízené Soutěžní komisí (dále jen SK ) prostřednictvím Sportovně technické komise

Více

Česká basketbalová federace Zátopkova 100/2, Praha 6 Bank. spojení: GE Money, č. ú /0600

Česká basketbalová federace Zátopkova 100/2, Praha 6 Bank. spojení: GE Money, č. ú /0600 Česká basketbalová federace Zátopkova 100/2, 160 70 Praha 6 Bank. spojení: GE Money, č. ú. 1716905504/0600 Dokument je průběžně aktualizován! R O Z P I S turnajů o titul Mistr České republiky sezóny 2015/2016

Více

Mistrovství ČR 2016 a finále Poháru ČKA

Mistrovství ČR 2016 a finále Poháru ČKA Mistrovství ČR 2016 a finále Poháru ČKA Místa a termíny konání semifinále Muži Senioři Junioři Místo Termín Účastníci Ubytování Pořad Aš 21.2.2016 Dačice Pelhřimov 4 48 Ne Pevný Vrchlabí Liberec Slavonice

Více

Český volejbalový svaz. ÚŘEDNÍ ZPRÁVA STK ČVS č. 01 /

Český volejbalový svaz. ÚŘEDNÍ ZPRÁVA STK ČVS č. 01 / ÚŘEDNÍ ZPRÁVA STK ČVS č. 01 / 2016-17 Extraliga mužů - ut. č. 1 České Budějovice - start hráče bez průkazu, pokuta 500,- Kč - zaplaceno - ut. č. 3 Liberec - start hráče bez průkazu, pokuta 500,- Kč - zaplaceno

Více

Rozpis PPL CUP- MČR jednotlivců mužů a žen 2015. www.cztenis.cz/mcr/ A.Všeobecná ustanovení. 1.Řídící orgán STK ČTS

Rozpis PPL CUP- MČR jednotlivců mužů a žen 2015. www.cztenis.cz/mcr/ A.Všeobecná ustanovení. 1.Řídící orgán STK ČTS Rozpis PPL CUP- MČR jednotlivců mužů a žen 2015 www.cztenis.cz/mcr/ A.Všeobecná ustanovení 1.Řídící orgán STK ČTS Ing.Leoš Fiala,Štvanice 38,170 00 Praha 7 Tel.:222333418 m.777922395 e- mail:leos.fiala

Více

ČESKÝ SVAZ HÁZENÉ Bolzanova 1, 110 00 Praha 1

ČESKÝ SVAZ HÁZENÉ Bolzanova 1, 110 00 Praha 1 ČESKÝ SVAZ HÁZENÉ Bolzanova 1, 110 00 Praha 1 Karviná 20. 05. 2014 PROPOZICE Mistrovství ČR starších žáků pro soutěžní ročník 2013/2014 (Finálový turnaj žákovské ligy) 1. Pořadatel: z pověření ČSH oddíl

Více

SÁLOVÁ KOMISE ČESKÉHO SVAZU CYKLISTIKY

SÁLOVÁ KOMISE ČESKÉHO SVAZU CYKLISTIKY ČESKÝ SVAZ CYKLISTIKY CZECH CYCLING FEDERATION FEDERATION TCHEQUE DE CYCLISME Nad Hliníkem 4/1186, 150 00 Praha 5 Motol http://www.ceskysvazcyklistiky.cz Phone: 252 219 006 Fax: 252 210 373 IČO: 49626281

Více

Propozice. Mistrovství České republiky AVZO TSČ ČR 16. srpna 2014

Propozice. Mistrovství České republiky AVZO TSČ ČR 16. srpna 2014 Propozice Mistrovství České republiky AVZO TSČ ČR 16. srpna 2014 LIBOVOLNÁ PISTOLE LP 60 SPORTOVNÍ PISTOLE SP 30+30 Pořadatel: Rada střelectví AVZO TSČ ČR z.s. Pořádající organizace: PS AVZO Semily Místo

Více

Rozlosování soutěží družstev pro sezónu 2014/2015

Rozlosování soutěží družstev pro sezónu 2014/2015 Krajská STK (Praha + Stř.Čechy) Romana Loskotová Souběžná I.č.26 158 00 Praha 5 tel.: 608 246 878 e-mail: stk@badmintonpraha.eu Rozlosování soutěží družstev pro sezónu 2014/2015 2. Regionální liga Praha

Více

Rozpis soutěží

Rozpis soutěží Rozpis soutěží ČSVP 2016 2017 Všeobecné ustanovení 1) Soutěže jsou organizovány Českým svazem vodního póla (dále jen ČSVP ) a řízené Soutěžní komisí (dále jen SK ) prostřednictvím Sportovně technické komise

Více

Ústecký krajský atletický svaz. Halové soutěže. Vydala STK ÚKAS

Ústecký krajský atletický svaz. Halové soutěže. Vydala STK ÚKAS Ústecký krajský atletický svaz Halové soutěže 2015 Vydala STK ÚKAS ROZPISY HALOVÝCH PŘEBORŮ ÚSTECKÉHO KRAJE SPOLEČNÁ USTANOVENÍ Základní ustanovení a) závodí se podle Pravidel atletiky a ustanovení této

Více

Z Á P I S. ze zasedání výkonného výboru ČKA, konaného dne v Brně

Z Á P I S. ze zasedání výkonného výboru ČKA, konaného dne v Brně ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6-Břevnov Z Á P I S ze zasedání výkonného výboru ČKA, konaného dne 16. 1. 2014 v Brně Přítomni: Omluveni: Petr Vaňura, Naděžda Dobešová,

Více