Významné milníky husitství v českých a německých dějinách

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Významné milníky husitství v českých a německých dějinách"

Transkript

1 LIBRETO EXPOZICE Název expozice: Významné milníky husitství v českých a německých dějinách JAN ŽIŽKA Z TROCNOVA (Život, působení a historický význam husitského vojevůdce) Umístění: TROCNOV, Památník Jana Žižky z Trocnova, přízemí objektu u parkoviště (Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích)

2 PRVNÍ MÍSTNOST TÉMA: PŘED VSTUPEM DO VELKÝCH DĚJIN [Hudební podmalba] Jezu Kriste, ščedrý kněže (http://www.youtube.com/watch?v=aev2fwfttbx) [Motto] Pochmurná, temná byla krajina a kdesi v dálce za horama hřmělo. Josef Svatopluk Machar: Matka Žižkova (1896) HT: TROCNOV, odlehlé místo, spíše samota, na dohled Novohradských hor. Podle pozdní pověsti se zde pod dubem, kde jeho matka nalezla úkryt před bouřkou, narodil slavný husitský vojevůdce Jan Žižka. BOHUŽEL, nevíme přesně, kdy se narodil (zřejmě kolem roku 1360), jak se jmenovali jeho rodiče, ani co znamená přízvisko Žižka, které nejspíš označovalo jednookého člověka. Jan zřejmě přišel o oko již v dětství. JAN, řečený ŽIŽKA, ač původem zeman, nebyl dobrý hospodář. Na konci 14. století mu v Trocnově a blízkém okolí už nic nepatřilo. Asi již dříve nalezl uplatnění ve službě mocnému rodu Rožmberků, možná krátce působil na pražském královském dvoře, většinu času ale zřejmě trávil v zahraničí jako žoldnéř. Jinak sotva vysvětlíme, proč o něm české prameny po dvacet let mlčí. NA POČÁTKU 15. STOLETÍ se Žižka vynořil v ozbrojených lapkovských družinách, jež škodily Rožmberkům, městu České Budějovice a podnikaly i výpady do Rakous. Rozsáhlou kriminální činnost často vykonávaly ve službách vlivných moravských šlechticů. Amnestie krále Václava IV. usnadnila Žižkovi vstup do vojenských oddílů, které v Pobaltí pomáhaly polsko litevské unii ve válce proti řádu německých rytířů. STÁRNOUCÍ VOJÁK se po návratu do Čech uchytil v Praze, pravděpodobně jako člen ostrahy dvora Václava IV. Záhy se nadchl pro ideály mistra Jana Husa, který požadoval nápravu církve a společnosti v duchu principů božího zákona obsaženého v textu Bible. Symbolem reformních snah se od podzimu 1414 stal kalich, vyjadřující husitské přesvědčení, že přijímání svátosti oltářní pod obojí způsobou všemi účastníky bohoslužby je Kristův příkaz.

3 SNAD SI ŽIŽKA UVĚDOMOVAL blízkost smrti a příklon k husitskému programu považoval za možnost jak uniknout pekelnému ohni, do něhož násilníci a lapkové patřili. S nadějí ve spasení tak čtyři roky po Husově tragickém skonu vstoupil v létě 1419 na scénu velkých dějin jako neohrožený bojovník boží. HLAS DOBY Princi, nad českým královstvím Nevládne zákon, zato stín Loupeží, pychu klid tam ruší, Pouze s průvodem ochranným Lze cestovat tím územím. To pro mě není, na mou duši. Eustach Deschamps, francouzský básník (asi 1397) HLAS DOBY Lucifer: To-li je ten lapka plný zlosti? Pohrám si s ním bez milosti, rúče s ním do pekelné školy, ať mu nalém v řit smoly! Hra o Kristovu zmrtvýchvstání i o jeho oslavení (15. století) EXPONÁTY P: Josef Mánes: Žižkovo narození (1859). Zvětšená kopie, u vstupu volně na zdi, v blízkosti motta Z: NG Praha, R P: Kamenná křtitelnice z kostela sv. Martina ve Střížově, kde byl malý Jan, nazývaný zdrobněle Ješek, podle místního podání pokřtěn (16. století). Originál volně u zdi Z: JČM (na místě) P: Kostel sv. Martina ve Střížově, vystavěný na přelomu století. Barevné foto na zdi Z: nutno zhotovit P: Rodový znak Jana Žižky červený rak na stříbrném poli (barvy nejsou průkazně doloženy) Replika na zdi (na místě, eventuálně nově zhotovit) Z: Zdeněk Vybíral (ed.), Husité. Na cestě za poznáním husitského středověku, Tábor: Husitské muzeum v Táboře 2011, s. 49.

4 P: Rak, ve středověku symbol vzdorovitosti a neústupnosti (kachel, kolem roku 1500) Odlitek na zdi (nutno zhotovit) Z: ZČM Plzeň, i. č P: Trocnovský dvorec v době života mladého Jana Žižky (model na základě archeologických výzkumů). Skleněná vitrína Z: na místě VT: Trocnov ve 14. století V Trocnově byly před rokem 1400 dva dvorce o celkové výměře dvou lánů, tj hektarů. Vznikly přibližně v polovině 14. století a jejich majitelé byli pravděpodobně bratři. Který z dvorců náležel Žižkovu otci a který jeho strýci, nelze s určitostí zjistit. Výnos zdejšího hospodářství, jež se v zásadě nelišilo od poddanských usedlostí, sotva postačoval k slušnému zabezpečení rodiny. Zdejší zemani, patřící mezi nižší šlechtu, proto museli mít i jiné zdroje příjmů. P: Středověké zemědělské nástroje srp, kosy, sekery běžně užívané i na Trocnově. Originály ve skleněné vitríně Z: JČM P: Pozdně středověké nádoby - mísy, hrnce a jiná keramika (včetně nálezů z Trocnova). Originály ve skleněné vitríně Z: JČM P: Žně v pozdním středověku Barevné foto (umístit dle logiky) Z: Bible olomoucká, Státní vědecká knihovna Olomouc, sign. III/díl I, fol. 114v P: Latinský záznam v nekrologiu českokrumlovského minoritského kláštera týkající se zřejmě rodičů a manželek Jana Žižky (pátý zápis shora). Barevná faksimile (kopie) ve skleněné vitríně Z: NK ČR Praha, sign. XIV B 15, fol. 142r Překlad a vysvětlení záznamu: 6. prosince [v den] biskupa a vyznavače Mikuláše Ješík, sladovník z Krumlova, / zemřel Peška, lovčí pána [Jindřicha z Rožmberka], Gregorius [Řehoř], otec Jana, / řečeného Syzka, matka Johana a manželky / jeho dvě Kateřiny s předky svými.

5 V uvedený den měli minorité vykonat modlitby či mše za všechny jmenované zesnulé. Pokud se zápis skutečně vztahuje k Žižkovi (identifikační predikát z Trocnova zde chybí), pak dokládá jeho těsné vazby k Českému Krumlovu. P: Rekonstrukce pravděpodobných příbuzenských vztahů Jana Žižky je nutně neúplná. Trocnovský zeman byl nepochybně spřízněn s mnoha nižšími šlechtici v sousedství, avšak tato pouta nedovedeme přesně postihnout. Odpovídající přehledné grafické ztvárnění na papíře pod sklem (nahradit stávající genealogický vývod) Z: František Šmahel, Záhady dvou Žižků a Žižkova věku, in: Husitský Tábor 3, 1980, s. 45 P: Groše, peníze a haléře z doby vlády Václava IV. Originály ve skleněné vitríně Z: JČM P: Jan, řečený Žižka, z Trocnova, Jan z Mysletína a Jaroslav z Krupé se 11. července 1378 přiznávají k dluhu, který mají u českobudějovických Židovek Jehuy a Stane ve výši tří kop a deseti grošů pražských. Dluh, zatížený úrokem 110%, zřejmě nebyl nikdy splacen. Faksimile (zhotovit) ve skleněné vitríně Z: ANM Praha P: Žižkův památník, zbudovaný roku 1938 v nedalekém Čeřejově, kde trocnovský zeman vlastnil do roku 1384 lán, na němž měla věno jeho manželka Kateřina. Barevné foto současného stavu Z: zhotovit P: Český Krumlov, v němž Žižka prokazatelně nalezl dočasné uplatnění ve službě Jindřichovi z Rožmberka na obraze Dělení Růží z poloviny 16. století. Barevná fotokopie centrálního výjevu Z: Národní památkový ústav ÚOP Telč, Státní zámek Telč, i. č. T 01101a P: Kachel s pětilistou růží, erbem rozrodu Vítkovců, mezi nimiž vynikli páni z Rožmberka (kolem roku 1500). Odlitek na zdi Z: MMP, i. č P: Hrad Český Krumlov v polovině 14. století (vizualizace Zlata Gersdorfová) Barevné foto (umístění dle logiky)

6 Z: Rožmberkové. Rod českých velmožů a jeho cesta dějinami, České Budějovice: Národní památkový ústav ÚOP České Budějovice 2011, s P: Burgundský vévoda Jan Nebojácný (+ 1419) se zde neobjevuje náhodou. S jeho dvorem byl ve styku jakýsi Jean (Jehan) Susque (Sisque) de Behaigne (z Čech), ztotožňovaný některými historiky s Janem Žižkou. Četné práce, sepsané v století, uvádějí, že Žižka bojoval i ve známé stoleté válce mezi Anglií a Francií. Přesvědčivý důkaz ale zatím chybí. Xerokopie pod sklem či na panelu Z: Václav Drška, Dějiny Burgundska, České Budějovice: Veduta 2011, s. 218 P: Výslech zajatého lapky s údaji o činnosti Jana Žižky v Popravčí knize pánů z Rožmberka (asi léta ). Faksimile nebo kopie ve skleněné vitríně Z: StOA Třeboň, Historica 49 (Popravčí kniha pánů z Rožmberka), fol. 21b Přepis výslechu týkající se Žižky a jeho bratra: A na Žižku Jan Holý pravil, že Žižka, Jindřich a bratr Žižkóv vzeli sú herynky, a že on a Troskovec odpověděli pánu, a že Žižka vzebral vozy a pánu [Jindřichovi z Rožmberka] odpověděl [vypověděl nepřátelství]. Opět pravil, že mlynář a Mikeš syn jeho v Žibřidově mlýně těch sú u sebe chovali a dávali jim potřebu, a že mezi nimi býval syn Žibřidóv. A také, že Matěj kupcóm vzal zlaté a Žižka zabil páně člověka. P: České Budějovice, pohled na město, kterému Žižka škodil a které ho pokládalo za nebezpečného delikventa. Originál nebo kopie dle možností JČM na panelu či pod sklem Z: sbírky JČM P: Opevněný Freistadt (staročesky Cáhlov), hornorakouské město na důležité silnici spojující jižní Čechy s Podunajím, si družina Matěje Vůdce, v níž působil Žižka, vyhlédla jako cíl plánovaného, leč neuskutečněného přepadu. Barevné foto současného stavu městského opevnění naa pnelu či pod sklem Z: zhotovit P: I lapkům se hodil dobrý kůň s patřičnou výstrojí. Podkovy, třmen a ostruhy z 15. století. Originály ve skleněné vitríně Z: JČM (depozitář) P: Zříceniny hradu Kraví Hora u Náměště nad Oslavou, místo Žižkova působení v obávané ozbrojené družině Viléma Sudlice z Litovan v letech Barevné foto současného stavu pod sklem či na panelu

7 Z: zhotovit P: Mapa zobrazující násilné činy bojových a lapkovských družin do roku 1419 podle popravčích zápisů jihlavských Mapa pod ochrannou folií či sklem Z: František Hoffmann, Bojové družiny na Moravě a v Čechách před husitskou revolucí a za revoluce, Táborský archiv 6, 1994, mapa č. 3 překreslit (!) P: Rvačky opilců a lapků při hře ve vrhcáby patří k typicky českým námětům zobrazovaným na pozdně středověkých kachlích. Pohled na ně měl být varováním před nectnostmi zhýralého života. Odlitek na zdi Z: ZČM Plzeň, i. č. NDP 8045 (Radyně) P: Záznam o Janu Žižkovi jako členu ozbrojené družiny na hradě Kraví Hora v popravčích a psaneckých zápisech jihlavských. Barevná kopie pod sklem či ve skleněné vitríně Z: Státní okresní archiv Jihlava, fond Městská správa Jihlava, oddělení Úřední knihy a rukopisy, i. č. 5, fol. 20r Překlad záznamu: Také týž Zikmund vyznal, že oloupili naše lidi, Heinricha Schustera a Petra se švagrem. U toho byli Rosseck, Poleczko, Zyzka, Schysska, Jane Velikej. P: Mapa zachycující Žižkovy doložené styky v letech Mapa pod sklem či ochrannou folií Z: Nově nakreslit (!) na základě prací Josef Pekař, Žižka a jeho doba, Praha: Vesmír 1930, s. XVII; František Hoffmann (ed.), Popravčí a psanecké zápisy jihlavské (Archiv český XXXVIII), Praha: CMS 2000, s (č. 23) P: Jan Matejko: Bitva u Grunwaldu. Detail obrazu z roku 1878 představuje Žižku jako bojovníka, který se po boku Poláků zúčastnil 15. července 1410 vítězného střetnutí s řádem německých rytířů. Žižkova účast v bitvě není sice doložena, je ale vysoce pravděpodobná. Barevná zmenšená kopie (zhotovit)pod sklem či na panelu Z: Warszawa, Muzeum Narodowe P: Hrad Radzyń, v jehož posádce pod velením Jana Sokola z Lamberka Jan Žižka sloužil od podzimu 1410 do února Barevné foto současného stavu pod sklem, ve skleněné vitríně či na panelu Z: zhotovit VT: Ve Václavově Praze

8 Král Václav IV. nesídlil od konce 14. století na Pražském hradě, ale v Královském dvoře (na místě nynějšího Obecního domu) na Starém Městě. Nedaleko odtud, v ulici Na příkopě, zřejmě vlastnil dům Jan Žižka. Po čase tento objekt prodal a koupil si menší v těsné blízkosti královského sídla (v dnešní Králodvorské ulici). S velkou pravděpodobností Žižka náležel do okruhu vyšehradských manů, mocenské struktury, kterou vytvořil Václav IV. pro obranu svých zájmů. P: Praha na počátku 16. století. V porovnání s dobou, kdy do ní přišel Jan Žižka, se pravobřežní část příliš nezměnila. Barevná fotokopie pod sklem či ve skleněné vitríně Z: Die Reisenbilder Pfalzgraf Ottheinrichs aus den Jahren 1536/37, edd. Angelika Marsch mit Josef H. Biller und Franz Dietrich Jakob, Weissenhorn: Anton H. Konrad Verlag 2001 (jinou reprodukci vlastní P. Č.) P: Trůnící král Václav IV. Barevná fotokopie pod sklem či ve skleněné vitríně Z: ÖNB Wien, Cod. 338 (Zlatá bula Karlova pro Říši, opis z roku 1400), fol. 14r Zobrazení krále na koni se sokolem a psem na kachlu z 15. století možná obráží zálibu Václava IV. v lovu. Odlitek na zdi Z: Regionální muzeum Kolín pobočka Muzeum Podlipanska Český Brod, i. č Odraz dvorského umění Václava IV. na kachlu nalezeném na Starém Městě pražském: král a lazebnice Odlitek na zdi Z: NM Praha, h. a., i. č P: Pražský hrad kolem roku 1400 (kresebná rekonstrukce) Barevná kopie pod sklem, ve vitríně či na panelu Z: František Šmahel Lenka Bobková, Lucemburkové. Česká koruna uprostřed Evropy, Praha: Nakladatelství Lidové noviny, s. 347 P: Prašná brána, část bývalého Královského a ulice Na příkopě roku 1793 (kolorovaný lept Leopolda Peukerta) Barevná kopie pod sklem, ve vitríně či na panelu Z: AMP 196 P: Vyšehrad kolem roku 1400 (kresebná rekonstrukce) Barevná kopie pod sklem, ve vitríně či na panelu

9 Z: František Šmahel Lenka Bobková: Lucemburkové. Česká koruna uprostřed Evropy, Praha: Nakladatelství Lidové noviny, s. 344 P: Betlémská kaple (č. 87), kazatelské působiště mistra Jana Husa (Folpert van Ouden Allen: Prospekt Prahy z roku 1685). Xerokopie detailu pod sklem, ve vitríně či na panelu Z: AMP 27; repro výřezu in: Alois Kubíček, Betlémská kaple, Praha: SNKLHU 1960, s. 36 P: Upálení Jana Husa v Kostnici 6. července 1415 a jeho druha mistra Jeronýma Pražského na stejném místě 30. května Oba muže odsoudil obecný koncil v Kostnici jako kacíře. Barevná kopie pod sklem, ve vitríně či na panelu Z: Latinský ilustrovaný rukopis Chronicon Concilii Constantiensis Ulricha Richentala, NK Praha, sign. XVII A18, fol. 11r 12v P: Hliněný husitský kalich. Originál v samostatné skleněné vitríně Z: NM Praha, h. a., i. č P: Kalich s řapíkem usnadňujícím přijímání svaté tekutiny. Originál v samostatné skleněné vitríně Z: Muzeum Litoměřice, i, č. 178 P: Podávání svátosti oltářní pod obojí způsobou dospělým i dětem (Jenský kodex). Barevná kopie pod sklem, ve vitríně či na panelu Z: NM Praha, sign. IV B 24, fol. 55v P: Adorace kalicha (kachel z 15. století). Odlitek na zdi Z: Husitské muzeum Tábor, i. č Interaktivní a audiovizuální elementy Videozáznam hrané rekonstrukce: Lapkové přepadají kupce, kteří se brání s dvojím možným ukončením podle přání návštěvníka dle principu kinematografu a) lapkové vítězí a radují se nad kořistí b) jsou přemoženi a odváděni do vězení. Tablet Z: zhotovit

10 Filmová sekvence z filmu Křižáci (Krzyźacy), natočeného roku 1960 polským režisérem Aleksandrem Fordem (pasáž s Janem Žižkou). LED obrazovka Z: DRUHÁ MÍSTNOST TÉMA: VÍTĚZNÝ HUSITSKÝ VÁLEČNÍK [hudební podmalba] Ktož jsú boží bojovníci (délka 1, 58 minuty) (http://www.youtube.com/watch?v=j7fp9brpyyu) [Motto] Militia est vita hominis super terram. Život člověka na pozemském světě je vojenskou službou. Job 7, 1 HT: NEDĚLE 30. ČERVENCE 1419 změnila české dějiny. Svržením protireformních konšelů z oken Novoměstské radnice v Praze propukla husitská revoluce. Jan Žižka náležel k organizátorům převratu. Po brzké smrti krále Václava IV. a krátké epizodě v Plzni zamířil v březnu 1420 na Tábor, nově založenou husitskou obec řídící se zásadami božího zákona. Ve funkci táborského hejtmana rychle získal pověst nepřemožitelného vojevůdce. VÝČET ŽIŽKOVÝCH VÍTĚZSTVÍ je dlouhý. Především jeho zásluhou odrazili husité, považovaní většinou křesťanské Evropy za kacíře, vojska dvou křížových výprav, vyhlášených papežem a vedených římským i uherským králem Zikmundem Lucemburským. Zikmund se jako dědic svatováclavské koruny dlouho marně snažil ovládnout České království. Většinu jeho území kontrolovaly, i díky vojenským úspěchům Jana Žižky, husitské svazy. ŽIŽKOVA VOJENSKÁ TAKTIKA spočívala ve využití vozové hradby, která chránila neurozené pěší bojovníky proti útokům těžké jízdy, a také v nasazení palných zbraní. Proslulý byl Žižkův cit pro terén, schopnost improvizovat a volit nečekaná řešení včetně partyzánských forem boje. Ze všech bitev, jež jako vojevůdce svedl, odešel jako vítěz. To je výkon v historii vojenství zcela ojedinělý. V ČERVNU 1421 utrpěl Žižka poranění dosud zdravého oka a buď úplně nebo téměř zcela oslepl. Postižení chápal jako zkoušku, kterou Bůh

11 prověřuje, zda i nadále vydrží hájit jeho pravdy. V přesvědčení, že je prodlouženou rukou boží, svůj boj ještě více vyhrotil. To vedlo k jeho neshodám s táborským duchovenstvem. Na počátku roku 1423 odešel Žižka z Tábora do východních Čech, kde vybudoval vlastní vojenský svaz, zaměřený nejen proti katolíkům, ale i proti umírněným husitům. HLAS DOBY Čtyři artikuly pražské shrnovaly husitský výměr božího zákona a zároveň byly Žižkovým programem: 1. aby slovo boží bylo bez překážky a svobodně hlásáno; 2. aby tělo boží bylo svobodně a bez překážky podáváno pod obojí způsobou všem křesťanům, kteří po tom touží; 3. aby přestalo panování kněží nad pozemskými statky a zbožím, které církev vlastní proti božímu přikázání; 4. aby byly odstraněny všechny smrtelné hříchy a nepořádky odporující božímu zákonu. HLAS DOBY Jeho řízením se hotovilo všechno vojsko a za ním šli všichni sedláci, třebas beze zbroje, jenom s cepy, palicemi, samostříly a sudlicemi a velmi ochotně ho poslouchali. Vavřinec z Březové: Husitská kronika HLAS DOBY Vyjádřím se jenom zkrátka: jako kdysi neviňátka zabil krutý Héródés, tak tys, Žižko věrolomný, poslal počet přeohromný zbožných duší do nebe Anonymní katolický básník z 15. století HLAS DOBY Tu prosíš, aby tě [Bůh ] uchoval ode všeho zlého, na očí úrazu i na životě Výklad Otčenáše (15. století) EXPONÁTY P: Stanislav Hudeček: Vzbouřený lid shazuje konšely z oken Novoměstské radnice 30. července 1419 Xerokopie pod sklem, ochrannou folií či na panelu Z:? P: Zlacený kalich (přelom století) Originál ve skleněné vitríně

12 Z: JČM (zápůjčka z českobudějovické diecéze) P: Jan Žižka plastika z táborského městského znaku ( ) Odlitek nebo replika (umístění dle logiky) Z: originál NM Praha; odlitek Husitské muzeum Tábor P: Pohled na Plzeň (v pozadí Rokycany a hrad Radyně) z počátku 16. století. O západočeské město na přelomu let soupeřili katolíci s husity, po Žižkově odchodu na Tábor se stalo nejvýznamnější českou katolickou pevností, již husité nikdy nedobyli. Barevná fotokopie pod sklem, ve skleněné vitríně či na panelu Z: Die Reisenbilder Pfalzgraf Ottheinrichs aus den Jahren 1536/37, edd. Angelika Marsch mit Josef H. Biller und Franz Dietrich Jakob, Weissenhorn: Anton H. Konrad Verlag 2001 (jinou reprodukci vlastní P. Č.) P: Panoramatický pohled na bojiště u Sudoměře, kde Žižka 25. března 1420 porazil cestou z Plzně na Tábor oddíly českých katolických šlechticů. Barevné foto současný stav (pod sklem či na panelu) Z: zhotovit VT: Husitský Tábor V předjaří 1420 obsadili husité ze Sezimova Ústí ostrožnu nad soutokem Lužnice a Tismenického potoka, podmanili si zdejší hrad a na místě zaniklého města Hradiště začali budovat vlastní obec s biblickým jménem Tábor. Nové sídliště městského charakteru se stalo střediskem husitských radikálů a hejtman Žižka rychle získal respekt jako organizátor a velitel táborských vojsk. P: Model opevnění Tábora po roce 1420 v rekonstrukci Dobroslavy Menclové. Speciální skleněná vitrína Z: VHÚ Praha Vojenské muzeum, p. č P: Opevněné město, možná Tábor., na kachlu z 15. století. Odlitek na zdi Z: Husitské muzeum Tábor, i. č P: Nejstarší zachovaná pečeť obce Hradiště hory Tábor: v kruhovém poli hora s kalichem, střeží ji cep a meč (11. října 1424). Faksimile ve skleněné vitríně Z: StoA Třeboň, Historica 154 P: Mapa Žižkových vojenských akcí v dubnu a v květnu Mapa pod sklem,i pod ochrannou folií či na panelu Z: Zhotovit na podkladě údajů Petra Čorneje

13 P: Žižkova pečeť z roku 1420 s výbuchem revoluce změnil táborský hejtman erb raka vystřídal kalich. Faksimile pečeti ve skleněné vitríně Z: StOA Třeboň, Historica 216 (originál či faksimile listiny v Trocnově) P: Nejstarší zápis slavného husitství chorálu Ktož jsú boží bojovníci v Jistebnickém kancionálu. Autorství textu, který vznikl v táborském prostředí, se dříve chybně připisovalo Žižkovi. Barevná fotokopie pod sklem Z: KNM II C 7, pag. 87 VT: Husitské směry I když všichni husité vyznávali program čtyř pražských artikulů. Existovaly mezi nimi značné názorové rozdíly, podmíněné i regionálně. Proto postupem času vytvořili několik samostatných svazů. Nejradikálnější byli táborité, k důsledným husitům náleželi východočeští stoupenci kalicha, zvaní orebité, vlivný pražský svaz kolísal mezi radikálním a umírněným výkladem husitských zásad. Proti nebezpečí, které jim hrozilo od křižáckých výprav, jejichž účastníci pocházeli převážně z německých oblastí, dnešního Rakouska, Uher i z katolických zemí Koruny české (Slezsko, Horní a Dolní Lužice), se však dokázali vždy semknout. P: Papežský nuncius Fernando zveřejňuje 17. března 1420 ve Vratislavi papežskou listinu (bulu) vyhlašující první křížovou výpravu proti husitům. Barevná fotokopie pod sklem či na panelu Z: ÖNB Wien, Cod , fol. 155r P: Papež Martin V., jeden ze strůjců protihusitských křižáckých výprav (výřez z obrazu Studna života od Jana van Eyck). Barevná fotokopie pod sklem či na panelu Z: Museo del Prado Madrid (reprodukce in: Jarmila Vacková, Van Eyck, Praha: Academia 2005, s. 206, obr. 131) P: Římský a uherský král Zikmund vyobrazený husity jako krutý pohanský císař Maxentius (Deska z Náměště). Jeden z nejvýznamnějších evropských pozdně středověkých panovníků a vynikající diplomat, uctívaný v německých oblastech Svaté říše římské i v Uhrách, v zápase s husity neuspěl. Barevná fotokopie pod sklem či na panelu, resp. replika Z: Moravská galerie Brno, sign. A 38 P: Při pohledu na vojenskou převahu nepřátel se husité často přirovnávali k biblickému Davidovi, který přemohl Goliáše (kachel z 15. století).

14 Odlitek na zdi Z: Husitské muzeum Tábor, i. č. 193 P: Král Zikmund si oblíbil emblém dvorského rytířského řádu, který roku 1408 založil. Byl jím přemožený drak, jinotaj ďábla, symbolizující panovníkův boj proti pohanům a kacířům. Husité chápali působivý znak jinak, jako odkaz k ryšavému draku z Apokalypsy, bojujícímu ve službách Antikrista. Této interpretaci napomáhala i barva Zikmundových vlasů a vousů. Barevná fotografie látkového emblému Dračího řádu na panelu Z: Bayerisch Nationalmuseum München, i. č. T 3973 (barevné repro in: Jiří Fajt Barbara Drake Boehm, Karel IV., císař z boží milosti, Praha: Academia 2006, s P: Dračí řád obepínající znak Zikmundova uherského království na kachlu z 15. století Odlitek na zdi či ve skleněné vitríně Z: Muzeum města Brna, i. č P: Jako panovník Svaté říše římské užíval Zikmund ve znaku též císařského orla. Odlitek na zdi či ve skleněné vitríně Z: Archeologický ústav AV ČR (depozitář), i. č. T P: Král Zikmund v křižáckém ležení na Letné před Prahou v červenci Barevná fotokopie pod sklem či na panelu Z: ÖNB Wien, Cod , fol. 155r P: Lorenz Janscha: Vrch Vítkov (Žižkov) se Špitálským polem (nynější Karlín) na počátku 19. století. Místo Žižkovy slavné, byť rozsahem nevelké bitvy, která 14. července 1420 rozhodla o porážce první křížové výpravy. Barevná fotokopie pod sklem či na panelu Z: AMP 238 P: Malý Bor u Horažďovic: kostel sv. Maří Magdaleny s hřbitovem. Opěrný bod Žižkova postavení v bitvě, v níž 12. září 1420 porazil vojsko jihočeské a západočeské katolické šlechty (současný stav). Barevné foto pod sklem Z: zhotovit VT: Žižkovy bitvy v roce 1420 Všechny tři významné bitvy, v nichž táborský hejtman roku 1420 zvítězil, prozrazují shodný rukopis. Žižka zaujal výhodné postavení (u Sudoměře přehradil vozy cestu mezi rybníky, na Vítkově vybudoval provizorní pevnost

15 v závěru úzkého táhlého návrší, v Malém Boru využil kamenného kostela), takže útočící jízdní vojsko nemohlo udeřit plnou silou a muselo s nepořízenou ustoupit. P: Železná přilba typu cassis. Pokud možno originál ve skleněné vitríně Z: ZČM Plzeň, i. č P: Fragment drátěné košile. Originál ve skleněné vitríně Z: JČM (depozitář) P: Třmen železný hruškový. Originál ve skleněné vitríně Z: JČM, i. č. 100 P: Železná uzda se stopami stříbrné inkrustace. Originál ve skleněné vitríně Z: NM Praha, h. a., i. č P: Bodný meč z přelomu století. Originál ve skleněné vitríně Z: JČM, i. č. 111 P: Bojová sekera. Originál ve skleněné vitríně Z: JČM (depozitář) P: Sudlice (eventuálně halapartna), určená především ke strhávání jízdních bojovníků z koní. Originál ve skleněné vitríně Z: JČM (depozitář) P: Železný kladívkový palcát ve tvaru ruky s dýkou. Originál ve skleněné vitríně Z: NM Praha, h. a., i. č P: Hlavice palcátu železná osmiperá. Originál ve skleněné vitríně Z: VHÚ Vojenské muzeum Praha, i. č. X 30 P: Bojový cep s násadou spirálově obtočenou železným páskem. Cepy, palcáty a jiné typy bijáků byly určeny k prorážení plátové zbroje.

16 Originál ve skleněné vitríně Z: NM Praha, h. a., i. č P: Železný biják ve tvaru koule. Originál ve skleněné vitríně Z: NM Praha, h. a., i. č. 500 P: Kuše (samostříl), obávaná zbraň s dostřelem metrů. Originál či replika ve skleněné vitríně Z: zámek Opočno, i. č (eventuálně jiný zdroj) P: Velká pavéza se znakem města Prahy. Replika zavěšená na stěně Z: MMP, i. č P: Hlaveň osmihranné bronzové ručnice (takzvané píšťaly) z první poloviny 15. století. Originál ve Skleněné vitríně Z: zámek Žleby, i. č P: Železná osmihranná hákovnice z první poloviny 15. století. Originál ve skleněné vitríně Z: MMP, i. č P: Kamenné kule. Originál ve skleněné vitríně Z: JČM (depozitář) VT: Husité a kláštery Husité ničili kláštery a pronásledovali mnichy, protože neuznávali řeholní řády. Skutečný kněz měl podle jejich mínění kázat a vést věřící po cestě spasení, nikoliv neužitečně rozjímat v ústraní. Rozumí se samo sebou, že husité odebírali klášterům i všem církevním institucím pozemkový majetek ve shodě s názorem, že kněží jsou povinni dodržovat apoštolskou chudobu a hmotné zabezpečení jim má zajišťovat farní osada nebo obec. P: Svorník z cisterciáckého kláštera ve Zlaté Koruně, napadeného Žižkou na jaře i na podzim Volně u zdi Z: JČM (depozitář) P: Prachatice: vnitřní gotická brána původního opevnění města, které Žižka v čele táborského vojska dobyl v listopadu 1420 a přikázal usmrtit veškeré

17 dospělé muže. Dobytí Prachatic bylo součástí vojenských akcí, jimiž Žižka rozšiřoval mocenskou sféru táborského svazu v jihočeském regionu. Barevné foto současného stavu pod sklem či na panelu Z: zhotovit VT: Táborský hejtman v rodném kraji O několik týdnů dříve, než dobyl Prachatice, začlenil Žižka do táborské sféry Lomnici nad Lužnicí v sousedství rožmberské Třeboně a vypálil (Novou) Bystřici na rakouské hranici. Operoval tak znovu v krajině, již důvěrně znal z doby mládí i z let působení v lapkovských tlupách. Jeden z jeho selských bojovníků, kteří se k němu přidávali v čase válečných kampaní, později přiznal, že v Bystřici zabil na rynku cepy tři člověky. P: Lomnice nad Lužnicí gotický kostel sv. Jana Křtitele a záznam vyznání Václava Holého z Březovíka. Barevné foto (současný stav) a xerokopie na panelu Z: foto zhotovit; StOA Třeboň, Historica 49 (Popravčí kniha pánů z Rožmberka, fol. 34b) P: Listina o příměří mezi táborskou stranou (zastoupenou hejtmany Janem, řečeným Žižka, z Trocnova, Chvalem z Machovic, Zbyňkem z Buchova a Pavlíkem z Mutic) a mocným katolickým šlechticem Oldřichem z Rožmberka, datovaná 18. listopadu 1420 po úspěších táborských vojsk v jižních Čechách. Originál či faksimile ve skleněné vitríně či pod sklem Z: StOA Třeboň. Historica 216 (originál či faksimile v Trocnově) P: Charles Louis Philippot: Fiktivní podobizna Oldřicha z Rožmberka ( ), mocného katolického šlechtice a od léta 1420 Žižkova protivníka. Závěsný obraz (kopie) nebo barevné foto pod sklem Z: Národní památkový ústav České Budějovice Hrad a zámek Český Krumlov P: Hrad Švamberk (Krasíkov), severně od Plzně v kresebné rekonstrukci. Před Žižkovým vojskem zde počátkem roku 1421 kapituloval vůdce katolického svazu v Plzeňsku Bohuslav ze Švamberka, který brzy přešel na táborskou stranu. Barevná kopie pod sklem či na panelu Z: Josef Dolejší Leonid Křížek, Husité. Vrchol válečného umění v Čechách , Praha: Elkapress 2009, s P: Kachel s labutí, znakem pánů ze Švamberka Odlitek na stěně nebo originál ve skleněné vitríně Z: MMP, i. č. 5559

18 P: Stylizované zobrazení středověkého Chomutova, který dobyl Žižka s tábority a pražským husitským vojskem v neděli 16. března Pozdější, dnes již neexistující nápis na takzvané Chlebné bráně připomínal událost slovy: Když nastala Květná neděle roku 1421, přepadl Žižka Chomutov, způsobil mnoho nářku a bídy, zabil 1363 křesťanů. Bůh nás stále ochraňuj před řáděním tak velkého tyrana. Černobílá xerokopie na panelu Z: Zdena Binterová et alii, Dějiny Chomutova, Chomutov 1997, s. 11. VT: Svatá válka Protože Chomutov odmítl kapitulovat, byl (stejně jako dříve Prachatice) vzat útokem a husité velkou část zdejších obyvatel, tentokrát včetně žen a Židů, usmrtili. Je to důkaz, jak nesmlouvavě byla vedena válka za absolutní, svatou pravdu božího zákona. Nepřátelé husitů, zvláště křižácká intervenční vojska, postupovala proti husitským kacířům namnoze ještě surověji a nezastavila se ani před zabíjením dětí. Žižka se obvykle řídil pevnými pravidly a vzory starozákonního válečníka Jozue a krále Alexandra Makedonského. Pokud město či hrad kapitulovaly bez boje, zachoval poraženým život, v opačném případě mohli dospělí muži očekávat smrt. P: Na jaře 1421 při tažení k Litoměřicům se Žižka zmocnil pevnůstky řádu německých rytířů a dal ji přebudovat v hrad nazvaný Kalich, po němž se až do smrti psal. Žádný jiný majetek vojevůdce nezískal a ani po něm netoužil. Předpokládaný vzhled Žižkova hradu v rekonstrukční kresbě J. Otradovce. Černobílá xerokopie na panelu Z: Milan Sýkora, Kelch, Jungfrau und Litaisch drei Hussitenburgen in Nordwestbóhmen, in: Burgen und Schlösser 4, 2012, s P: Nedostatek kvalitní mince řešili husité ražbou měďáků a takzvaných kalíšků z roztaveného náboženského náčiní. Originály černé mince ve skleněné vitríně Z: JČM (numismatická sbírka) P: Hrad Rabí u Horažďovic, při jehož dobývání v červnu 1421 utrpěl Žižka vážné zranění dosud zdravého oka (současný stav). Barevné foto pod sklem či na panelu Z: zhotovit P: Hrad Rabí řez vnitřním hradem ve 14. století (kresebná rekonstrukce Dobroslavy Menclové) Černobílá xerokopie pod sklem či na panelu Z: Dobroslava Menclová, České hrady. Díl první, Praha: Odeon 1972, s. 323

symbolem kalich = přijímání pod obojí (chléb=hostie, víno z kalicha = Kristova krev, pouze kněží, ostatním zakázáno)

symbolem kalich = přijímání pod obojí (chléb=hostie, víno z kalicha = Kristova krev, pouze kněží, ostatním zakázáno) Husitství symbolem kalich = přijímání pod obojí (chléb=hostie, víno z kalicha = Kristova krev, pouze kněží, ostatním zakázáno) výraz rovnosti všech věřících stoupenci pod obojí = utrakvisté, kališníci,

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: Středověk Cílová skupina: 1. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s osobností Jana Žižky a to nejen

Více

Po vyhrané bitvě u Sudoměře husité pod velení Jana Žižky vypalují Sezimovo Ústí a v roce 1420 zakládají město Tábor.

Po vyhrané bitvě u Sudoměře husité pod velení Jana Žižky vypalují Sezimovo Ústí a v roce 1420 zakládají město Tábor. Jan Hus byl sice upálen, ale jeho učení se šířilo dále. Lidé se snažili žít podle jeho myšlenek. Začali si říkat husité. K husitství se hlásila část šlechty a měšťanstva, ale nejvíc chudina. Do svého čela

Více

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.)

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Č. Jméno Adresa školy... Adresa bydliště.... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut pro další vzdělávání Senovážné nám. 25, 110 00

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu ZELENÁ DO BUDOUCNOSTI Operační program: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Klíčová aktivita:

Více

VY_32_INOVACE_VL4_09_04

VY_32_INOVACE_VL4_09_04 VY_32_INOVACE_VL4_09_04 ANOTACE Šablona Název: Téma: Autor: Očekávaný výstup: Klíčová slova: materiál k samostatné práci žáků vhodný k samostatnému prověřování vědomostí žáků III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

ží žijí v p epychu a prodávají odpustky Jan Hus. profesorem na pražské univerzit 6. ervence 1415 byl v Kostnici upálen

ží žijí v p epychu a prodávají odpustky Jan Hus. profesorem na pražské univerzit 6. ervence 1415 byl v Kostnici upálen DOBA HUSITSKÁ Václav IV. neměl takové vladařské schopnosti jako jeho otec. Za jeho vlády prožívá země úpadek. Život chudiny se zhoršil, šlechta bojuje s králem o moc a církev nesmírně bohatne. Mnozí kněží

Více

Rožmberkové, řád sv. Jana Jeruzalémského a Strakonicko

Rožmberkové, řád sv. Jana Jeruzalémského a Strakonicko Rožmberkové, řád sv. Jana Jeruzalémského a Strakonicko Sv. Jakub a Filip (nástěnné malby) kapitulní síň strakonického hradu Díky svému rozsáhlému majetku, hospodářskému zázemí a přízni dárců mohli johanité

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

Název DUM: VY_32_INOVACE_4B_12_Husitské_války_II_Křížové_výpravy. Název vzdělávacího materiálu: Husitské války II. Křížové výpravy

Název DUM: VY_32_INOVACE_4B_12_Husitské_války_II_Křížové_výpravy. Název vzdělávacího materiálu: Husitské války II. Křížové výpravy Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/21.3210 Téma sady: Dějepis pro 6. 7. ročník Název DUM: VY_32_INOVACE_4B_12_Husitské_války_II_Křížové_výpravy Vyučovací

Více

Reformátoři církve Jan Viklef anglický učenec, ze kterého vycházel i Jan Hus, žádal vrátit se ke skromnému životu církve.

Reformátoři církve Jan Viklef anglický učenec, ze kterého vycházel i Jan Hus, žádal vrátit se ke skromnému životu církve. Husitská revoluce (15. století) Václav IV. - syn Karla IV. neměl panovnické schopnosti svého otce - opíral se o drobnou šlechtu, a tím si znepřátelil vysokou šlechtu, která ho nechala na čas uvěznit -

Více

DOBA HUSITSKÁ. 1. Doplňte neúplný text.

DOBA HUSITSKÁ. 1. Doplňte neúplný text. DOBA HUSITSKÁ 1. Doplňte neúplný text. Za vlády syna Karla IV. prožívá naše země úpadek. Mnozí kněží žijí v a prodávají. Mezi kněžími, kteří žádají, aby církev byla chudá a pomáhala lidem, byl i. Byl profesorem

Více

VY_32_INOVACE_279.notebook

VY_32_INOVACE_279.notebook Popis a použití výukového materiálu Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3707 Šablona: III/2 Č. materiálu: VY_32_INOVACE_279 Jméno

Více

Škrtni všechny nesprávné odpovědi.

Škrtni všechny nesprávné odpovědi. 1. Jaký je nejvyšší titul středověkého panovníka? Král. Císař. Kníže. Kralevic. Zeman. Šlechtic. 2. Která bitva ukončila boje husitů v Čechách? Bitva u Sudoměře. Bitva u Lipan. Bitva u Přibyslavi. 3. Z

Více

Název DUM: VY_32_INOVACE_4B_13_Husitské_války_III_Basilejská_kompaktáta. Název vzdělávacího materiálu: Husitské války III. Basilejská kompaktáta.

Název DUM: VY_32_INOVACE_4B_13_Husitské_války_III_Basilejská_kompaktáta. Název vzdělávacího materiálu: Husitské války III. Basilejská kompaktáta. Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/21.3210 Téma sady: Dějepis pro 6. 7. ročník Název DUM: VY_32_INOVACE_4B_13_Husitské_války_III_Basilejská_kompaktáta Vyučovací

Více

Krajina v okolí Jevišovic byla osídlena už od pradávna. První zmínka o tomto městu pochází z roku 1289, kdy město patřilo Bočkovi z Kunštátu.

Krajina v okolí Jevišovic byla osídlena už od pradávna. První zmínka o tomto městu pochází z roku 1289, kdy město patřilo Bočkovi z Kunštátu. Kalich - Jevišovice V době panování Hynka z Kunštátu zvaného Suchý Čert byly Jevišovice centrem husitství na jihozápadní Moravě. Tuto část jevišovických dějin připomíná památník na vrchu Žalově (u přehrady),

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany. Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/ Téma sady: Dějepis pro ročník

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany. Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/ Téma sady: Dějepis pro ročník Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/21.3210 Téma sady: Dějepis pro 6. 7. ročník Název DUM: VY_32_INOVACE_4B_11_Husitské_války_I_Smrt_Václava_IV Vyučovací

Více

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany. Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/ Téma sady: Dějepis pro ročník

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany. Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/ Téma sady: Dějepis pro ročník Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/21.3210 Téma sady: Dějepis pro 6. 7. ročník Název DUM: VY_32_INOVACE_4B_15_Husitství_II_Husité Vyučovací předmět: Dějepis

Více

Identifikátor materiálu EU: ICT 1 12 Žák se seznámí s osobností Jiřího z Poděbrad. Mgr. Blanka Šteindlerová

Identifikátor materiálu EU: ICT 1 12 Žák se seznámí s osobností Jiřího z Poděbrad. Mgr. Blanka Šteindlerová Identifikátor materiálu EU: ICT 1 12 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT = Předmět/téma Žák se seznámí s osobností Jiřího z Poděbrad. Mgr. Blanka Šteindlerová Čeština Člověk a společnost

Více

Č. Příjmení a jméno: Adresa školy:... Adresa bydliště:...

Č. Příjmení a jméno: Adresa školy:... Adresa bydliště:... Č. Příjmení a jméno: Adresa školy:.... Adresa bydliště:..... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut pro další vzdělávání Senovážné

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav 52, 565 42 Tel.: 465 482 115 e:mail: škola@vraclav.cz www: zsvraclav.cz Číslo projektu Název šablony Vyučovací předmět Vzdělávací

Více

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/ Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448 CZ.1.07/1.5.00/34.0448 DIGITÁLNÍ

Více

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/ Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448 CZ.1.07/1.5.00/34.0448 Digitální

Více

Autoři husitských válek

Autoři husitských válek Autoři husitských válek MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012 VY_32_INOVACE_VYC19 Období husitských válek Hlavní autoři a významná díla Hlavní autoři a významná díla Jan Hus Petr Chelčický Vavřinec z Březové Tomáš

Více

DOMINO PŘEMYSLOVCI SV. LUDMILA

DOMINO PŘEMYSLOVCI SV. LUDMILA DOMINO PŘEMYSLOVCI K textu najděte správný obrázek. Na dolní straně obrázku je jméno další osobnosti, k ní najděte popisku a potom obrázek. Na dolní straně bude jméno další osobnosti dějin. Tak pokračujte

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA C)Počátky našeho písemnictví 5)Literatura předhusitská a husitská (konec 14. století - polovina 15.století) C) POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ (polovina 9.století- počátek 15.století)

Více

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 10 11 12 Návod Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Více

2581/21/7.1.4/2010 PROJEKTU: Test pro žáky 4. ročníku Přemyslovci. Zdroj textu: vlastní

2581/21/7.1.4/2010 PROJEKTU: Test pro žáky 4. ročníku Přemyslovci. Zdroj textu: vlastní NÁZEV ŠKOLY: Základní škola a Mateřská škola Jakubčovice nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace AUTOR: Mgr. Martina Pajurková NÁZEV: VY_12_INOVACE_1.2.07.4._VL TÉMA: Vlastivěda, dějiny- Přemyslovci,

Více

Doba husitská a obraz husitství v české literatuře

Doba husitská a obraz husitství v české literatuře Maturitní otázka č. 4, E4 Zdeněk Tobolík Doba husitská a obraz husitství v české literatuře Osnova: 1. Charakteristika politických a společenských poměrů za vlády Václava IV. 2. Kritici církve, Jan Hus

Více

Legenda o svaté Ane ce České

Legenda o svaté Ane ce České Legenda o svaté Ane ce České Pracovní list k výtvarné soutěži pro děti a mládež (kategorie I, děti ve věku 6 10 let) Život svaté Anežky Anežka Přemyslovna se díky svému příkladnému životu a činům stala

Více

Pozdní středověk Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje.

Pozdní středověk Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Pozdní středověk Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. duben 2011 Mgr.Jitka Cihelníková Pozdní středověk (14.stol.- +16.stol.) Evropa v krizi

Více

Husitské vojenství. OČEKÁVANÝ VÝSTUP Objasní taktiku husitských bojovníků a popíše využití jednotlivých husitských zbraní, práce s textem

Husitské vojenství. OČEKÁVANÝ VÝSTUP Objasní taktiku husitských bojovníků a popíše využití jednotlivých husitských zbraní, práce s textem Husitské vojenství AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP Objasní taktiku husitských bojovníků a popíše využití jednotlivých husitských zbraní, práce s textem FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU pracovní list

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 409 Jméno autora Mgr. Romana BLÁHOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 5. 2. 2012 Ročník, pro který je DUM určen 4. Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

ČESKÉ ZEMĚ SOUČÁSTÍ VELKÉ HABSBURSKÉ ŘÍŠE PRACOVNÍ LIST S KONTROLOU

ČESKÉ ZEMĚ SOUČÁSTÍ VELKÉ HABSBURSKÉ ŘÍŠE PRACOVNÍ LIST S KONTROLOU ČESKÉ ZEMĚ SOUČÁSTÍ VELKÉ HABSBURSKÉ ŘÍŠE PRACOVNÍ LIST S KONTROLOU 1. Doplňte neúplný text. Po smrti Ludvíka Jagellonského byl roku 1526 zvolen na český trůn člen mocného evropského rodu, který pocházel

Více

Národní hrdost (pracovní list)

Národní hrdost (pracovní list) Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity, okres Příbram 6. ročník Národní hrdost (pracovní list) Mgr. Jana Vršecká VY_32_INOVACE_VO.Vr.20-1 - Popis Předmět: Výchova k občanství Stupeň vzdělávání: druhý

Více

ŽIVOT V ČESKÝCH ZEMÍCH PO HUSITSKÝCH VÁLKÁCH PRACOVNÍ LIST

ŽIVOT V ČESKÝCH ZEMÍCH PO HUSITSKÝCH VÁLKÁCH PRACOVNÍ LIST ŽIVOT V ČESKÝCH ZEMÍCH PO HUSITSKÝCH VÁLKÁCH PRACOVNÍ LIST 1. Doplňte text. Král Zikmund Lucemburský zemřel roku 1437 bez. Jeho smrtí končí vláda rodu v Čechách. Nástupcem se stal jeho zeť, ten vládl krátce

Více

STŘEDOVĚK poděbradská éra D 35

STŘEDOVĚK poděbradská éra D 35 STŘEDOVĚK poděbradská éra D 35 1. Kdo byl kdo v období 1434 1471? a) Alžběta Celská b) Václav Šašek z Bířkova c) Fridrich III. d) Petr Chelčický e) Hynek Ptáčník z Pirkštejna f) Lev z Rožmitálu g) Jan

Více

České stavovské povstání

České stavovské povstání České stavovské povstání Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kokory Číslo projektu: CZ.1.07/14.00/21.2149 Datum: 10. 9. 2012 Autor: Denisa Biskupová Název: VY_ 32_ INOVACE_ 16_D_ Stavovské povstání

Více

Návod na přípravu skládačky: Návod na použití skládačky:

Návod na přípravu skládačky: Návod na použití skládačky: Skládačka Návod na přípravu skládačky: Každá skládačka se v tomto souboru skládá ze tří částí: 1) karta se zadáním; 2) karta s odpověďmi; 3) fotografie. Všechny tři části vytiskneme. Každou skládačku můžeme

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu ZELENÁ DO BUDOUCNOSTI Operační program: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Klíčová aktivita:

Více

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Politická situace Po vítězství katolické ligy v bitvě na Bílé hoře nedaleko Prahy roku 1620, se ujal vlády Ferdinand II. (1620-1637). Záhy zkonfiskoval veškerý

Více

Mají být Češi na co hrdí?

Mají být Češi na co hrdí? Mají být Češi na co hrdí? Co si představuješ pod pojmem hrdost? Zkus to vysvětlit vlastními slovy : Na co jsi ty sám/sama hrdý/hrdá? V jakých chvílích se v lidech nejčastěji probouzí vlastenectví?. Kdy

Více

ČESKÝ STÁT ZA PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ PRACOVNÍ LIST

ČESKÝ STÁT ZA PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ PRACOVNÍ LIST 1. Přečti si následující text a poté odpověz na připojené otázky. Roku 1197 pan Přemysl a jeho příznivci táhli ku Praze, připraveni buď zemřít, nebo sobě zjednati chleba a pánu svému Přemyslovi knížectví.

Více

http://www.prezentace-pro-dejepis.freeeee.net Prusko Řád německých rytířů Pohanské Prusy Již v době před naším letopočtem sídlily ve východním Pobaltí baltské kmeny Prusů. Prusové nepřijali křesťanskou

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

VY_12_INOVACE_88. Pro žáky 7. ročníku ZŠ Člověk a společnost Dějepis Křesťanství a středověká Evropa

VY_12_INOVACE_88. Pro žáky 7. ročníku ZŠ Člověk a společnost Dějepis Křesťanství a středověká Evropa VY_12_INOVACE_88 Pro žáky 7. ročníku ZŠ Člověk a společnost Dějepis Křesťanství a středověká Evropa Leden 2012 Mgr. Regina Kokešová Slouží k prezentaci nového učiva Doplnění informací v učebnici z jiných

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: Středověk Cílová skupina: první ročník studijních oborů SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s osobností

Více

Středověká literatura - test. VY_32_INOVACE_CJL1.1.11a PhDr. Olga Šimandlová září Jazyk a jazyková komunikace. 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

Středověká literatura - test. VY_32_INOVACE_CJL1.1.11a PhDr. Olga Šimandlová září Jazyk a jazyková komunikace. 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Přemyslovci Boleslav III.

Přemyslovci Boleslav III. Přemyslovci Boleslav III. Tematická oblast Přemyslovci Datum vytvoření 18.11.2012 Ročník První Stručný obsah Začala politická a hospodářská krize českého státu Způsob využití Výklad nové látky, opakování

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č.j.: 714/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 235 ze dne 20.09.2016 Založení Nadačního fondu na podporu realizace pavilonu Alfonse Muchy na vrchu Vítkově pro Slovanskou

Více

KRONIKA tak řečeného DALIMILA

KRONIKA tak řečeného DALIMILA KRONIKA tak řečeného DALIMILA PASEKA PRAHA - LITOMYŠL 2005 Obsah (5) UVOĎ (9) PŘEDMLUVA Tuto se počíná kronika (12) KAPITOLA 1 O babylonské věži a sedmdesáti jazycích (13) KAPITOLA 2 O vzniku českého národa

Více

Kategorie A ( třída ZŠ)

Kategorie A ( třída ZŠ) 1. Jak se jmenuje architektonický prvek, typický pro středověké duchovní stavby, kterým se do gotické stavby vstupovalo? a) Portál b) Rozeta c) Fiála 2. V průběhu 11. a 12. století se mnohé evropské, ale

Více

ročník 7. č. 17 název

ročník 7. č. 17 název č. 17 název Husitské období v Kadani anotace Pracovní list prohlubuje učivo o husitském hnutí v Kadani. Testovou i zábavnou formou si žáci prohlubují znalosti z období husitství v Kadani. Součástí pracovního

Více

Hrady v našem regionu Hrad Kunětická hora Hrad Lanšperk Hrad Litice Hrad Potštejn Hrad Žampach Zámky v našem regionu Nový zámek Kostelec nad Orlicí

Hrady v našem regionu Hrad Kunětická hora Hrad Lanšperk Hrad Litice Hrad Potštejn Hrad Žampach Zámky v našem regionu Nový zámek Kostelec nad Orlicí Hrady v našem regionu Hrad Kunětická hora Mohutný pozdně gotický hrad na Kunětické hoře tvoří impozantní dominantu a symbol zdejšího kraje.až do husitských válek byla Kunětická hora v majetku blízkého

Více

1. ROTUNDA SVATÉHOVÁCLAVA A JEJÍ OSUDY DO POČÁTKU STAVBY SPYTIHNĚVOVY BAZILIKY 31

1. ROTUNDA SVATÉHOVÁCLAVA A JEJÍ OSUDY DO POČÁTKU STAVBY SPYTIHNĚVOVY BAZILIKY 31 OBSAH Předmluva prezidenta republiky Václava Klause 16 Předmluva arcibiskupa pražského Mons. Dominika Duky 17 Úvodem 21 1. ROTUNDA SVATÉHOVÁCLAVA A JEJÍ OSUDY DO POČÁTKU STAVBY SPYTIHNĚVOVY BAZILIKY 31

Více

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům).

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům). Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_22_Svatá Anežka Česká Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační

Více

JINDŘICHOHRADECKÝ ZNAK

JINDŘICHOHRADECKÝ ZNAK Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044 JINDŘICHOHRADECKÝ ZNAK Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Vytvořili žáci 7. tříd, školní

Více

CZ.1.07/1.4.00/

CZ.1.07/1.4.00/ Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633 Autor: Ivana Stupková Název materiálu: VY_12_INOVACE_CJ.5.Stu.14_premyslovsti_kralove Datum: 12. 3. 2013 Ročník: pátý Vzdělávací oblast:

Více

ZPRAVODAJ 9/2015. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ 9/2015. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ 9/2015 Vážení přátelé slánského muzea, letní prázdniny jsou za námi, podzim se pomalu blíží a s ním i zahájení nové sezóny KPH, pokračování přednáškového cyklu v malé galerii muzea, ale i ukončení

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0301

CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden)

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Tematický plán pro 7. ročník Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Témata rozložená do jednotlivých měsíců školního roku MĚSÍC září říjen listopad prosinec TÉMATA Počátek středověku a vznik prvních evropských

Více

Nástup Lucemburků v Čechách

Nástup Lucemburků v Čechách Nástup Lucemburků v Čechách Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0119 Po smrti Václava III. v roce 1306 došlo v českém státě k bojům o královský trůn. Největší nároky si kladli Jindřich Korutanský a Rudolf

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 KAREL IV. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_30_13 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLECANY okres Praha východ DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL TÉMA: Karel IV. VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Člověk a jeho svět VZDĚLÁVACÍ OBOR: TÉMATICKÝ OKRUH: ROČNÍK: Vlastivìda Lidé a čas

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 10 11 12 Návod Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Více

VY_32_INOVACE_Č J5_01_03. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT PRAHA

VY_32_INOVACE_Č J5_01_03. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT PRAHA VY_32_INOVACE_Č J5_01_03 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT PRAHA VY_32_INOVACE_Č J5_01_03 Anotace - Materiál obsahuje 2 listy úvodu, 8 listů prezentace, 3 pracovní listy s texty,

Více

Brloh Zadání prvního kola

Brloh Zadání prvního kola Brloh Zadání prvního kola Odpovědi odešlete prostřednictvím našich webových stránek http://brloh.math.muni.cz Odpovězte na otázku: 1 Alfanumerická 17 953 178621 752 95 74269 7913 1739 82 17 953 713 17931

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 466 Autor: Jan Smija Datum: 17. 4. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika Téma:

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: Středověk Cílová skupina: první ročník studijních oborů SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s osobností

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

Bonus: Děti Marie Terezie

Bonus: Děti Marie Terezie Bonus: Děti Marie Terezie Marie Alžběta (1737 1740) Marie Anna (6. října 1738, Vídeň 19. listopadu 1789, Klagenfurt) Marie Anna Habsbursko-Lotrinská, byla dobročinnou a sociálně angažovanou dcerou královny

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU

OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU 1. Francká a Byzantská říše: Justinián I. kopule 1453 miniatury latina Chlodvík 2. Islám: bůh vyznavač islámu 3. Slované: Přiřaď k jednotlivým státům, zda se jedná o Slovany východní,

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Otázkové okruhy pro státní závěrečné zkoušky. magisterského studia dějepisu

Otázkové okruhy pro státní závěrečné zkoušky. magisterského studia dějepisu Otázkové okruhy pro státní závěrečné zkoušky magisterského studia dějepisu Program Učitelství pro základní školy obor Učitelství dějepisu pro ZŠ Výsledkem magisterského studia historie na KHI a obsahem

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA C)Počátky našeho písemnictví 1)Písemnictví staroslověnské (pol. 9.století Velká Morava) C) POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ (polovina 9.století- počátek 15.století) 1)Písemnictví staroslověnské

Více

Ict9- D- 15 JAN HUS. (asi ) Vypracovala Tereza Zalabáková

Ict9- D- 15 JAN HUS. (asi ) Vypracovala Tereza Zalabáková Ict9- D- 15 JAN HUS (asi 1371-6. 7. 1415) Vypracovala Tereza Zalabáková KNĚZ KAZATEL SPISOVATEL MYSLITEL MLÁDÍ Narodil se v Husinci u Prachatic Studoval na pražské univerzitě, kde později i přednášel Kolem

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav 52, 565 42 Tel.: 465 482 115 e:mail: škola@vraclav.cz www: zsvraclav.cz Číslo projektu Název šablony Vyučovací předmět Vzdělávací

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU. Zpracování tohoto DUM bylo financováno z projektu OPVK, výzva 1.5

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU. Zpracování tohoto DUM bylo financováno z projektu OPVK, výzva 1.5 GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 10.4.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Přemyslovci, Lucemburkové, Jagellonci, Habsburkové

Přemyslovci, Lucemburkové, Jagellonci, Habsburkové VY_32_INOVACE_DUM.D.20 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Autor: Mgr. Miroslav Páteček Vytvořeno: listopad 2012 Člověk a společnost Klíčová slova: Třída: Obrázky: Anotace: Přemyslovci,

Více

Opakování a procvičování učiva vlastivědy

Opakování a procvičování učiva vlastivědy Opakování a procvičování učiva vlastivědy Téma : Panovníci a významné osobnosti nejstarších českých dějin Cíl : Vyhledávání a zpracování získaných informací Pomůcky : pracovní listy, kartičky s panovníky

Více

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.)

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Č. Jméno Adresa školy... Adresa bydliště.... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut pro další vzdělávání Senovážné nám. 25, 110 00

Více

Název DUM: VY_32_INOVACE_4B_16_Jan_Lucemburský_na_českém_trůně. Název vzdělávacího materiálu: Jan Lucemburský na českém trůně.

Název DUM: VY_32_INOVACE_4B_16_Jan_Lucemburský_na_českém_trůně. Název vzdělávacího materiálu: Jan Lucemburský na českém trůně. Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/21.3210 Téma sady: Dějepis pro 6. 7. ročník Název DUM: VY_32_INOVACE_4B_16_Jan_Lucemburský_na_českém_trůně Vyučovací

Více

Vlastivěda ve 4. ročníku opakování dějepisné části. 1. stanoviště test znalostí z naší historie na listu papíru ( kontrola tabulkou )

Vlastivěda ve 4. ročníku opakování dějepisné části. 1. stanoviště test znalostí z naší historie na listu papíru ( kontrola tabulkou ) Hodnocení hodiny Jméno autora práce: Název práce: Zaměření, cíle práce: Věk žáků: Jaroslava Kmínková Vlastivěda ve 4. ročníku opakování dějepisné části Procvičení učiva 10 let Použité programy (SW): Ponškola

Více

Vlastík Úvodní obrazovka Obrázky z českých dějin V proudu staletí Hrajeme si Otázky z českých dějin Licenční ujednání Registrovat Tisk testů

Vlastík Úvodní obrazovka Obrázky z českých dějin V proudu staletí Hrajeme si Otázky z českých dějin Licenční ujednání Registrovat Tisk testů Vlastík Úvodní obrazovka Obrázky z českých dějin V proudu staletí Hrajeme si Otázky z českých dějin Licenční ujednání Registrovat Tisk testů min. 5 max. 100 otázek, uzavřený (výběr z několika odpovědí)

Více

10. REALISMUS. D)Realismus v české próze a dramatu 80. a 90. let. a)historická próza

10. REALISMUS. D)Realismus v české próze a dramatu 80. a 90. let. a)historická próza 10. REALISMUS D)Realismus v české próze a dramatu 80. a 90. let a)historická próza a)historická próza za nejvýznamnější české autory historických próz jsou považováni: Alois Jirásek a Zikmund Winter. Alois

Více

ZA PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ PRACOVNÍ LIST

ZA PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ PRACOVNÍ LIST ZA PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ PRACOVNÍ LIST 1. Doplňte správně nebo zakroužkujte správnou odpověď. V polovině 11. století se rozhořel boj mezi papežem a císařem o to, kdo je na světě mocnější. Toho využil kníže,

Více

Č. Příjmení a jméno:. Adresa školy:... Adresa bydliště:...

Č. Příjmení a jméno:. Adresa školy:... Adresa bydliště:... Č. Příjmení a jméno:. Adresa školy:.... Adresa bydliště:..... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut pro další vzdělávání Senovážné

Více

Rudolf II. - mecenáš umění

Rudolf II. - mecenáš umění Rudolf II. - mecenáš umění AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP zhodnotí vládu Rudolfa II. a jeho podíl na politickém, kulturním a vědeckém rozkvětu Prahy hlavním sídlem habsburské říše - porozumění

Více

Brno. Liberec. Karlovy Vary

Brno. Liberec. Karlovy Vary Brno Největší moravské město leží na soutoku Svitavy a Svratky. Jeho dominantou je hrad Špilberk. Je významným průmyslovým a kulturním centrem, městem veletrhů. Otázka: Které město leží pod horou Ještěd?

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

ČESKÁ REPUBLIKA NAŠE VLAST

ČESKÁ REPUBLIKA NAŠE VLAST ČESKÁ REPUBLIKA NAŠE VLAST Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 4. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základy státního zřízení a politického systému ČR a státními symboly. ČESKÁ REPUBLIKA hlavním

Více

Český humanismus: literatura v národním jazyce

Český humanismus: literatura v národním jazyce Český humanismus: literatura v národním jazyce Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Číslo a název šablony klíčové aktivity: Identifikátor: Škola: Předmět: Tematická oblast: Název: I/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Jan lucembruský. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_335 8. 6. 2012

Jan lucembruský. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_335 8. 6. 2012 Jan lucembruský Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_335 8. 6. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace o počátku vlády Jana Lucemburského Prezentace slouží k názornému výkladu a opakování, žáci si v závěru

Více