Rozšířění ocasatých obojživelníků ve Středočeském kraji

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozšířění ocasatých obojživelníků ve Středočeském kraji"

Transkript

1 Bohemia centralis, Praha, 17: , 1988 Rozšířění ocasatých obojživelníků ve Středočeském kraji Die Verbreitung der Schwanzlurche im mittelböhmischen Bezirk Vít ZAVADIL - Miroslav DITTRICH - Petr ŠAPOVALIV O stavu ohrožení našich obojživelníků je zvláště v posledních letech veřejnost dostatečně informována. Je to jedna z nejohroženějších skupin obratlovců. Obojživelníky likvidují obecně známé faktory: kyselý déšť, auto mobilismus, přímé ničení drobných vodních nádrží, napřimování potoků, regulace řek, meliorace, aplikace toxických látek v zemědělství, eutrofizace vod organickými, odpady vznikajícími při zemědělské velkovýrobě atd. Těmto civilizačním faktorům lze za stávajícího ekonomického vývoje a formální ochrany přírody bránit jen velmi omezeně. METODIKA Předkládaná práce má především charakter dokumentační. Pokouší se shromáždit údaje o lokalitách Středočeského kraje, kde se obojživelníci vyskytují nebo ještě v nedávné době vyskytovali. Přináší souhrn nám dostupné literatury, ale jejím těžištěm jsou zejména vlastní nepublikované nálezy a nepublikovaná pozorování celé řady profesionálních zoologů i milovníků přírody, pracovníků CHKO, oblastních muzeí a ONV; tyto údaje jsme získali formou korespondence, v malé míře též jako ústní sdělení. Všem těmto informátorům patří proto náš dík, zejména pak Miloši ANDĚROVI, pracovníku NM v Praze a Petru ROTHOVI z Liběchova, předsedovi herpetologické sekce Čs. zoologické společnosti ČSAV. Velkým množstvím nálezů přispěli dále Zdeněk SOUČEK, Václav LAŇKA, Leoš MELDA, Petr ZÁRUBA, Jiří HOUBA a další. Dále děkujeme Zbyňku HRKALOVI z ÚÚG v Praze za informace o hydrologických poměrech Středočeského kraje. V neposlední řadě patří 169

2 poděkování i vydavateli, který umožnil publikovat výsledky naší práce, a Pavlu PECINOVI, členu redakční rady Bohemia centralis. VI, členu redakční rady Bohemia centralis. Pro názornost předkládáme mapky dvojího druhu: mapu bodového rozšíření a mapu kvadrátového rozšíření druhu /na základě účelové podkladové mapy pro ÚVO ČSAV, vydané v Praze 1981/. V mapce bodového rozšíření označujeme lokality, které považujeme za prokázané, plným kroužkem. Většinu nálezů jsme se snažili osobně prověřit, jiné ověřovali profesionální zoologové, v některých případech jsme si vyžádali fotografie zvířat. Místa označená prázdným kroužkem jsou nálezy do roku Kroužkem se zaplněnou levou polovinou označujeme hlášenou či předpokládanou introdukci /blíže viz text u jednotlivých druhů/, kroužek se zaplněnou pravou polovinou je údaj nedoložený, pochybný nebo sporný. Obdobné značení /plný čtverec, prázdný čtverec se zvýrazněným obrysem, zaplněná levé či pravá polovina čtverce/ používáme i pro čtvercové mapy. Z publikace jsme vyloučili hlášení, která se nám zdála nevěrohodná, nebo ta, která ukazovala na možnost záměny druhu. Čtverec považujeme za obsazený druhem již při zjištění jediné lokality. Při popisu řadíme lokality podle okresů; ty jsou seřazeny abecedně. V jednotlivých okresech postupujeme od severu k jihu a od západu k východu podle čtverců na základě výše uvedené účelové podkladové mapy. V jednotlivých čtvercích řadíme lokality opět abecedně. Každá lokalita má své číslo, které jsme pro bližší orientaci vynesli i do mapy. V některých případech mají dvě nebo i tři lokality jedno číslo. Jedná se o lokality, které leží na katastrálním území jedné obce, ale jsou dosti od sebe vzdálené nebo vzájemně izolované. Protože některá hlášení došla ještě po uzávěrce naši ankety, byli jsme nuceni vypomoci si při číslování lokalit indexy a, b, c... atd. Dodatečným vřazením několika lokalit, původně informátory označených místním názvem, pod název nejbližší obce vzniklo to, že v celkovém pořadí chybí několik čísel /u čolka obecného č. 6, 7, 76, 184, u čolka horského č. 4, 21 a u mloka č. 88/. Nepodařilo se nám získat spolupracovníky ze všech oblastí Středočeského kraje. Nejlépe pokryty jsou okresy Nymburk, Rakovník, Kolín, Praha-východ a území hlavního města Prahy. Méně nálezů je z okresů Benešov, Praha-západ, Mladá Boleslav. Nejméně hlášení je z okresu Příbram, téměř bílými místy zůstávají okolí Votic, Miličína a Dolních Královic v okrese Benešov, okolí Mělníka, Slánsko, jižní část okresu Mladá Boleslav a zejména území ohraničené na severu spojnicí Kouřim - 170

3 Kutná Hora, na jihu řekou Sázavou a hranicí kraje. Vyzýváme tedy také touto cestou všechny zájemce o mapování obojživelníků a plazů ke spolupráci. V příštích letech by mělo být uzavřeno mapování žab a plazů. Na Základě těchto prací doplněných o nová hlášení se chceme na závěr pokusit o kvantitativní vyhodnocení jednotlivých druhů v kvadrátech a ekologické zhodnocení každého druhu. CHARAKTERISTIKA SLEDOVANÉHO ÚZEMÍ Hranice zjišťovaných lokalit jsou omezeny současným administrativním vymezením Středočeského kraje. V některých případech však uvádíme i lokality ležící mimo zkoumané území, a to zejména takové, které - mají společný kvadrát, - ukazuji na pravděpodobný výskyt i ve Středočeském kraji, je-li přilehlé území Středočeského kraje "bílé", - se týkají vzácnějších druhů. GEOMORFOLOGICKÉ POMĚRY Oblast zahrnuje nadmořské výšky od asi 160 m /Polabí mezi Liběchovem a hranicí Středočeského kraje/ do 860 m /hřebeny Brd/. Asi 50 % zkoumaného úžení tvoří nadmořské výšky m, přibližně 15 % do 200 m, asi 25 % m. Oblasti s nadmořskou výškou více než 600 m tvoří jen malou plochu středních Čech v Brdech a nepatrnou část v oblasti Vlašimské pahorkatiny, Hřebenů a Kralovické pahorkatiny. HYDROLOGICKE A KLIMATICKÉ POMĚRY Vodní režim povrchových toků Středočeského kraje je nutno posuzovat ze dvou hledisek - kvantitativního a kvalitativního. Základním předpokladem pro větší objemy povrchových zdrojů vody je dostatečné množství srážek. Z tohoto hlediska se Středočeský kraj řadí spíše mezi suchá území, průměrné roční srážky zde totiž kolísají od 500 až do 600 mm /podrobné údaje lze nalézt v Atlasu podnebí Československé republiky, 1958, a v tabulkách publikace Podnebí Československé socialistické republiky, 1961/. Obdobně nepříznivý vliv mají i geomorfologické poměry a geologická stavba; oba tyto faktory neumožňují vznik rozsáhlejších zamokřených ploch. 171

4 Pro život obojživelníků má proto značný význam stupeň znečištění povrchových toků. Je třeba skutečně mluvit pouze o stupni znečištění, protože na úze mí Středočeského kraje se významnější povrchové toky I. třídy čistoty prakticky nevyskytují. Ukazatelem, který rozhoduje o zařazení jednotlivých toků do čtyř tříd, je hodnota biochemické a chemické spotřeby kyslíku. Převážná část vodních toků spadá do II. třídy čistoty. Nejhorší situace je na Berounce a na Labi po ústí Jizery, kde vody dosahují nejvyšší IV. třídy čistoty. Z významně znečištěných vodních toků je třeba uvést ještě část toku Blanice a Doubravu, obě spadající do III. třídy čistoty. Toto, místy enormní znečištění povrchových vod, je způsobeno především kombinací splaškových a odpadních vod v místech větších sídelních celků a také průmyslových odpadů i zemědělského znečištění. Z uvedeného hodnocení povrchových toků vyplývá, že obojživelníci jsou dnes vázáni hlavně na určitý omezený typ vodních ploch - tůně, pískovny s podzemní vodou a tzv. nebeské nádrže, tj. nádrže napájené pouze dešťovou vodou. Drobné i větší nádrže tohoto charakteru jsou více méně roztroušeny po celém území. V intenzívně zemědělsky obdělávaných oblastech se obojživelníci rozmnožují téměř výhradně na mikrolokalitách, které tvoři často jen návesní rybníčky nebo drobné nádrže na soukromých pozemcích. Takové lokality jsou však osidlovány pouze druhy s širší ekologickou valencí. ROZŠÍŘENÍ JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ Popis rozšíření jednotlivých druhů se skládá z výčtu lokalit a z mapek. Lokality řadíme podle okresů, v okresech podle čtverců kvadrátového mapování /blíže viz metodika/. Každá lokalita má své číslo, které odpovídá označeni lokality v bodové mapce. U kumulace hlášených lokalit do nevelkého území pro přehlednost předkládáme i výseče z mapek. Údaje označujeme takto: číslo lokality druhu /např. 19/, lokalita /např. Hýskov/, časový údaj /např /, informátor /hapř. BELANSKÝ /1986/; informátor citovaný častěji, je označen zkratkou /např. HO, SK apod./. V abecedním seznamu zkratek informátorů uvádíme celé jméno a místo bydliště nebo pracoviště. Tento seznam obsahuje také jiné zkratky /např. MČ - muzeum Čáslav apod./. Celé datum nálezu uvádíme pouze u vzácnějších druhů a u pozoruhodných nálezů /např. topicky, fenologicky apod./, jinak jsme data zredukovali na rok. Informátor s nečitelným podpisem, jehož identitu se nám nepodařilo vypátrat, je označen jako Anonymus. 172

5 Anonymní jsou též některé údaje v evidenčních tabulkách akce ÚV ČSOP Evidence vodních ploch s výskytem obojživelníků, sběry v Národním muzeu a publikované články. Pokud zpravodaj uvádí převzatý údaj, jehož autora jmenuje, uvádíme to obvyklým způsobem, např. ROVNÝ in SO. Pro zjednodušení citujeme /obvyklým zkráceným způsobem/ v textu jen příležitostné informátory a publikované údaje, u odkazů na zkratky často frekventovaných informátorů najde čtenář úplnou citaci zdroje informace v seznamu pramenů na konci práce. Seznam zkratek AN -ANDĚRA Miloš, Národní muzeum, Praha BO -BOHÁČ Jasoň, Středočeské muzeum, Roztoky u Prahy DA -DALÍK Petr, Říčany DT -DITTRICH Miroslav, Praha ET -Evidenční tabulky /viz seznam pramenů pod heslem Kolektiv/ FU -FUCHS Roman, Praha GR -GRINDL Tomáš, Dolní Bousov HL -HANEL Lubomír, Kladruby HO -HOUBA Jiří, Praha KA -KAVKA Tomáš, Praha KO -KOSOUREK Pavel, Kněževes KSSPPOP - Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody LA - LAŇKA Václav, Rakovník LE - LEYPOLD Jan, Škvorec MČ - Muzeum Čáslav MCH - MÁCHA Petr, Praha ME - MELDA Leoš, Vlašim NM - Národní muzeum Praha PE - PECINA Pavel, KSSPPOP, Praha RO - ROTH Petr, Liběchov ROM - ROMANOVSKÝ Alexej, PřF UK, Praha RU - RUS Ivo, Okresní vlastivědné muzeum Kolín SK - SKÁLA Petr, CHKO Blaník SO - SOUČEK Zdeněk, Poděbrady ŠAP - ŠAPOVALIV Petr, Unhošť 173

6 ŠM - ŠMAHA Jiří, Praha UR - URBÁNEK Lubor, Litomyšl VG - VERGNER Ivan, Zbýšov ZA - ZAVADIL Vít, Škvorec Zl - ZIEGLER Václav, Pečky ZR - ZÁRUBA Petr, Praha MLOK SKVRNITÝ - SALAMANDRA SALAMANDRA (LINNAEUS,1758) Středočeský kraj je svým výškovým rozpětím pro výskyt mloka příhodný, ba přímo optimální [srv. např. ANDĚRA /1985/]. Reliéf středních Čech vylučuje horní výškově omezení, nejnižší lokalita leží u Liběchova m n.m. Přesto již při pohledu na schematickou mapku je patrná koncentrace mloka do dvou oblastí: povodí Berounky s maximem nálezů v okolí Křivoklátu /přitom lokality z území CHKO Křivoklátsko, hlášené J. ŠMAHOU a P. ŠTĚPÁNKEM, jsou pouze příklady výskytu; jejich úplný výčet bude publikován nálezci samostatně; totéž bude platit i pro další druhy obojživelníků, nalezené na území této CHKO/ a středního Povltaví s dolním tokem Sázavy s maximem výskytu u soutoku Sázavy s Vltavou. Souvisí to zřejmě nejen s vlhčím klimatem v údolí řek a jejich přítoků, ale i se skladbou vegetačního pokryvu, který v těchto oblastech tvoří převážně původní listnaté, event. smíšené lesy, protkané potůčky, což je biotop pro mloka nejpříhodnější. Nelze se ubránit dojmu, že obě oblasti spolu dříve tvořily souvislý celek, který je dnes poněkud narušen při dolním toku Berounky částečným odlesněním, hustou zástavou, neúměrnou chatovou výstavbou, rozvinutým průmyslem a s tím související značnou dopravní zátěži a přebujelým turismem. Velmi nápadná je hustota výskytu mloka na jižním a severním okraji Prahy v údolí Vltavy. I zde se nabízí myšlenka, že tento výskyt byl kdysi souvislý. Řidčeji jej nacházíme v Povltaví jižně od Slapské údolní nádrže, ve středním Posázaví, černokosteleckých lesích a Džbánu. Početně zřejmě ne příliš silné populace žijí na Kokořínsku /lokality č a/, v Českém ráji /lokality č / a na úpatí Železných hor /lokality č. 40 a 41/. Nejpozoruhodnější jsou nálezy v teplých nížinách, které vyvracejí dosavadní názory na ekologické nároky mloka: střední Pojizeří /lokality č. 47 a 48/, Klánovický les /lokalita č. 63/ a zejména lokality v Polabí - Vlkov nad Lesy, kde biotop tvoří 174

7 175

8 doubrava, rozmnožovacím stanovištěm je lesní rybníček, event. jeho přítok /lokalita č. 57/ a především Pečky /lokalita č. 55/, kde v naprosto odlesněné oblasti tvoří biotop mloka mlýnský náhon, protékající poli a vroubený řídkým břehovým porostem s převahou olše, vrby a topolu. U tohoto naleziště je navíc velmi podstatné to, že je zde mlok pozorován vcelku pravidelně od roku 1957 až do současnosti. I kdyby se jednalo o introdukci nebo splach - splavení z vyšších poloh, skutečnost, že je zde tento druh pozorován v rozmezí téměř třiceti let, svědčí o tom, že se zde rozmnožuje, 176

9 a to již do značné míry posouvá dosavadní názory na jeho ekologickou valenci. Z Polabí je mlok již znám. Udávají jej v 70. letech z Bohdanče a Dřiteče SKLENÁŘ a ROČEK /1979/. I když v případě Bohdanče autoři nevylučují introdukci, téměř třicetileté pozorování V. ZIEGLERA v Pečkách svědčí o tom, že populace mloka v teplých nížinách, i odlesněných, může existovat. Nález u Liběchova /175 m n.m./ zřejmě souvisí s výskytem mloka na Kokořínsku. Ostatně i další výskytiště /např. početná populace mloka u Krakovce - lokalita č a Šípů - lokalita č žijící v prostředí jehličnatého lesa: smrk, borovice, modřín s vtroušenou břízou/ svědčí o tom, že ve Středočeském kraji výskyt mloka není vázán, jak se tradičně u tohoto druhu udává, pouze na podhorské bučiny, listnaté lesy či enklávy listnáčů v rozsáhlejších jehličnatých porostech. Mloka můžeme nalézt hlavně v noci či časně zrána, ve dne především za deštivého počasí. Nejčasnější nález je hlášen od Srbska /lokalita č. 20a/ z , nejpozdnější je z od Celiny /lokalita č. l1l/. Obě data nejsou nijak extrémní, zejména na podzim zůstává mlok aktivní jistě déle. Neobvyklý je nález larev mloka z /Závist u Štěchovic, lokalita č. 109/. Kromě obecně známých negativních faktorů, působících na všechny obojživelníky, je mlok ohrožen zejména: 1. nahrazováním původních lesů jehličnatými monokulturami, 2. velkoplošným hospodařením v lesích s přemírou mechanizace a chemizace, 3. zanášením a následným zanikáním dříve čištěných lesních studánek, důležitých pro vývoj larev, 4. nežádoucími sběry výletníky, eventuálně teraristy. Okres Benešov 62/52: 1, Živohošť, 1973, VAŠÁK /1986/; Živohošť - Psané skály u Poličan, 1977, SLADKOVSKÝ a PLATIL in VAŠÁK /1986/. 61/53: 2. Krhanice - komplex požáreckých lesů s Panským potokem, bez data, PE; , KO. 61/54: 3. Čerčany, , HO; Hvězdonice - zřícenina Stará Dubá, 1981, , ZR; 5. Chocerady - SPR Ve studeném, 1985, PE; 1976, BEJBL in NERGER /1987/; 6. Lštění, , HO; 6a. Ostředek, 1982, ANDĚRA /1984/; 7. Přestavlky, , HO; 8. Zlenice, , HO. 62/54: 9. Benešov - Černý les, 1972, introdukce larev, ANONYMUS in VAŠÁK /1986/; 10. Postupice, 1974, ME. 177

10 62/55: 10a. Radonice, 1947, 1962, HO. 61/55: 11. Samechov - SPR Ve studeném, 1961, 1970, 1972, 1974, 1980, F. VÁŇA, PODHORSKÝ, ZELENÝ, R. VÁŇA in VAŠÁK /1986/. Okres Beroun 60/48: 11a. Jablečno - SPR Kohoutov, okr. Rokycany, 1979, BÍLÝ /1986/; 1983 KSSPPOP; 1978, LA; 1985, ŠM. 61/48: 12. Jablečno, okr. Rokycany, , TAUBER, kartotéka depozitáře Národního muzea, leg. č. 8288/4,5; 8289/1-5 ad.; 1965, Galia /1987/. 59/49: 13. Dřevíč u Nižboru, , ANDĚRA /1984/; 13a. Nižbor - SPR Vůznice, 1958, 1980, LA; 14. Nový Jáchymov, , ANDĚRA /1984/; 15. Žloukovice, 1980 a 1986, ŠAP; bez data, leg. Anonymus, kartotéka depozitáře Národního muzea, leg. č /49: 16. Broumy, 1983, ŠAP; - osada V Luhu, 1981, ANDĚRA /1984/; - údolí Úpořského potoka, , ANDĚRA /1984/. 59/50: 17. Nižbor, 1969, DT; 1976 a 1986, ŠAP; - kopec Koš VIII, 1986, HRADIL in BELANSKÝ; Nižbor - u zámku, Rovina, 1985, ŠAP; , ŠM. 60/50: 18. Beroun - okolí, bez data, ŠTĚPÁNEK /1949/; bez data, ČIHAŘ /1981/; 19. Hýskov, 1984, BELANSKÝ /1987/; 20. Liteň - kopec Mramor, , HO; 20a. Srbsko, , BÍLÝ /1986/; 21. Svatý Jan pod Skalou, 1968; - vrch Doutnáč, 1972, oboje ANDĚRA /1985/. 61/ Drahlovice, bez data, ANDĚRA /1985/; 22a. Všeradice, bez data, ZIMMER in RIEGER /1987/; 22b. Vižina - les Buč, 1971, HO. 60/51: 23. Karlštejn, 1953, ROM in HANÁK /1986/; 1982, ANDĚRA /1984/; 24. Mořinka, 80. léta, NOVÁKOVÁ in ET. 61/51: 24a. Halouny, , ANDĚRA /1984/. Okres Kladno 57/49: 25. Bilichov, stálý výskyt, LORENC /1986/; bez data, ANDĚRA /1984/. 59/49: 26. Běleč - Koutek, 1982, ŠAP; 27. Běleč - zřícenina Jinčov, 1983, ANDĚRA /1984/; 28. Běleč - Vůznice, bez data /stálý výskyt/, LORENC /1986/. 58/50: 29. Kladno - Rozdělov, 1983, VÍTA in ET; 30. Svinářov, 1983, HRO- NÍKOVÁ in ET. 59/ Bratronice, 80. léta, ŠM; 32. Unhošť - Rymáňský vrch, 1983, PEŠEK in ŠAP. 178

11 Okres Kolín 59/54: 33. Doubravčice /mezi Doubravčicemi a Kostelcem n. Černými lesy/, 1970, 1 exemplář, ŠŤASTNÝ /1986/. 60/54: 33a. Černé Voděrady, 1984, HO; 34. Jevany, , 3 exempláře, , 2 exempláře, , 2 exempláře, vše ZI; Jevany - Červená skála - kamenné moře v SPR Voděradské bučiny, 1983, ANONYMUS /1985/; 35. Penčice , 1 exemplář, ZI. 59/55: 36. Tuchoraz, 1986, PRŮŠA in RU /sporné/. 59/58: 36a. Týnec nad Labem, 30. léta, údaje několika místních obyvatel, kteří mloka výstižně popisují, sporné?, DT. Okres Kutná Hora 61/55: 37. Sázava nad Sázavou - rokle Čertova Brázda, 1983, ANDĚRA /1984/. 62/56: 38. Kácov, 1984 a 1986, ME; , ANDĚRA /1984/. 60/57: 39. Malešov, bez data, ŠTĚPÁNEK /1949/. 60/58: 40. Bílé Podolí - osada Koukalka, bez data, MČ; 41. Chotusice, bez data, MČ. 62/57: 42. Hostkovice, bez data, VG. 61/58: 43. Okřesaneč, bez data, VG. Okres Mělník 55/52: 44. Liběchov, , ŠAP, lokalita 175 m n.m. 55/53: 45. Konrádov, okr. Česká Lípa - údolí Bílých skal, 1986, larvy, MIKYSKOVÁ, ŠESTÁKOVÁ in M. PECINA /1986/; 46. Mšeno, 1939, J. MATOUŠ, doklad v Národním muzeu, leg , 5490, kartotéka depozitáře NM; bez data, ŠTĚPÁNEK /1949/. Okres Mladá Boleslav 54/54: 46a. SPR Malý Bezděz, okr. Česká Lípa, 1983, ANDĚRA /1984/. 56/54: 47. Strenice - Strenické údolí, bez data, PODANÝ /1967/. 56/55: 48. Strašnov, bez data, PODANÝ /1967/. 55/56: 49. Dobšín - Roubenka, 1984, DUFEK in GR., /sporné/; 50. Dolní Bousov - Robanský rybník, bez data, HRUŠANSKÝ in GR; 51. Vlčí pole - Hraběnčina studánka, , SLÁDKOVÁ et NECHANSKÁ in GR, /sporné/. 54/57: 52. okolí Hrubé Skály, okr. Semily, bez data, HÝZLER /1986/. 179

12 55/57: 53. Podtrosecká údolí, okr. Semily a Jičín, a 1983, ZI. Okres Nymburk 58/56: 54. Poděbrady - Na střelnici, , UR. 59/56: 55. Pečky - oblast Benešovky, , 2 exempláře, , 1 exemplář, , 1 exemplář, , 2 exempláře, , 1 exemplář, , 1 exemplář, , , , , , , , , , , , , , , , vždy 1 exemplář. Vletech 1976, 1979, 1981, 1983, 1986 nebyl mlok zastižen. V letech nebyla lokalita sledována, vše ZI; bez data, ŠACHL /1982/; 1967, ŠACHL in SO. 58/57: 56. Opolany, bez data, ŠACHL /1982/; 1959, ŠACHL in SO. 57/58: 57. Vlkov nad Lesy - rybníček Kábovec, , ZI. Hlavní město Praha 58/52: 58. Praha 6 - Liboc - Šárka, kolem roku 1960, VOGEL /1981/; 59. Praha 6 - Sedlec, do r. 1983, NOVÁKOVÁ in ET; 1985, STÁREK /1987/; 60. Praha 6 - Suchdol- Tiché údolí, bez data, NĚMEC /1980a/. 59/52: 61. Praha 6 - Střešovice, Lomená ul. 32, na zahradě 1 samice, 1978, ČIHAŘ /1981/. 59/53: 62. Praha 10 - Dubeček, vrch Rohožník. 1947, ANDĚRA /1985/. 59/54: 63. Praha 9 - Újezd nad Lesy - Klánovický les zv. Vidrholec, 70. léta, 1982, 1983, DA. 60/52: 64. Praha 5 - Lahovice - soutok Vltavy a Berounky, 1979, 1 exemplář, ČIHAŘ /1981/; 65. Praha 5 - Zbraslav, , ANDĚRA /1985/; , PE. Okres Praha-východ 58/52: 65a. Klecánky, 1982, ANDĚRA /1984/; 65b. Řež - "Močidla", 80. léta, ANDĚRA /1984/. 60/53: 66. Nebřenice, 1980, FARION /1986/. 59/54: 67. Doubek, 1979, LE. 60/54: 68. Božkov, , ZR; 69. Louňovice - SPR Voděradské bučiny, 1984, DA; 70. Mnichovice - Božkovský rybník /proti proudu potoka/, do r. 1984, ANDĚRA /1984/; 71. Myšlín, 1984, ZR; 72. Ondřejov, bez data, ANDĚRA /1984/; 73. Říčany, do r. 1975, MOUDRÝ /1986/. 61/54: 74. Kaliště, 1976, OPATRNÝ /1978/. 180

13 Okres Praha-západ 60/51: 75. Černolice, 1980, OPATRNÝ /1982/; 76. Černošice - potok Švarcava, 70. a 80. léta, ANDĚRA /1984/; 77. Řevnice, , ROM in HANÁK /1986/; 78. Třebotov - SPR Kulivá hora, , ZR; , PE in KSSPPOP. 61/51: 78a. Líšnice, 1983, ANDĚRA /1984/; 78b. Řitka, kolem r hojný, GALIA /1987/; 78c. Čisovice, 1959, HO. 58/52: 79. Roztoky - SPR Roztocký háj - Tiché údolí, NĚMEC /1980a/; Roztoky - malé levostranné přítoky Vltavy, , ČIHAŘ /1981/; 1980, ANONYMUS /1980/; 1986, ČTYROKÝ /1987/. 60/52: 80. Březová, , ANDĚRA /1985/; do roku 1986 ŠTĚPÁNKOVÁ in RIEGER /1987/; 81. Černíky, bez data, DUBSKÁ /1986/; 82. Dolní Břežany - břežanské údolí, , ANDĚRA /1985/; , PE; 83. Hradiště - Závist, , ANDĚRA /1985/; ŠTĚPÁNEK /1949/; bez data, ČIHAŘ /1981/; HANÁK /1983/; 84. Jarov, , ANDĚRA /1985/; - vrch Homole, 1984, ZA; 84a. Jíloviště, do r. 1986, ERNEST in RIEGER /1987/; 85. Károv, , ANDĚRA /1985/; 86. Klínec, 1984, MATYS in ET; 87. Lhota, , SK; 89. Měchenice, ANDĚRA /1984/; 1960, ŠM; stálý výskyt, VANĚK /1987/; bez data, ČIHAŘ /1981/; 89a. Nové Skochovice, , ERNEST in RIEGER /l987/; 89b. Ohrobec, 1975, ANDĚRA /1984/; 90. Oleško, 1974, SK; - Na dolech, bez data, ERNEST in RIEGER /1987/; 91. Zahořany, , SK; 92. Zvole, , ANDĚRA /1985/; - Zlaté údolí, bez data, stálý výskyt, ANDĚRA /1984/; 93. Zvolská homole, , ANDĚRA /1985/. 61/52: 94. Bohuliby - Zlatý potok, , ANDĚRA /1985/; 94a. Bojanovi-ce, bez data, larvy, ERNEST in RIEGER, 1987; bez data, VANĚK /1987/; 95. Bojov, 1984, MATYS in ET; 95a. Brunšov, stálý výskyt, PAUZR et PURKRÁBKOVÁ /1985/; 95b. Bratřínov-Kocába, 1959, HO; 96. Davle, , ANDĚRA /1985/; , ZA; , , 1949, 1956, , vše HO; 97. Horní Studené, 1967, larvy, HO; 1983, ERNEST, PRÁŠIL, RIEGER in RIEGER /1987/; 98. Hra-dišťko, , SK; 1984, ANDĚRA /1985/; 99. Hvozdnice, 1984, MATYS in ET; 100. Luka pod Medníkem, , HO; bez data, VOJTÍŠEK in RIEGER /1987/; , ANDĚRA /1985/; 100a. Masečín - údolí Kocáby, bez data, ERNEST in RIEGER /1987/; 101. Petrov, 1984, VOREL in ET; , BO; 102. Petrov - Zahořanské údolí, , ANDĚRA /1985/; 103. Pikovice, , HO; 1977, OPATRNÝ /1982/; , MCH; 103a. Rabyně, 1959, HO; 104. Slapy, 70. léta, ČIKAR /1987/; 105. Šlemín u Štěchovic, 1977, OPATRNÝ /1982/; 106. Štěchovice a okolí, bez data, 181

14 ČIHAŘ /1981/; ŠTĚPÁNEK /1949/; - údolí Kocáby, 1983, ANDĚRA /1984/; 106a. Třebenice, stálý výskyt, ANDĚRA /1984/; SLAVÍK et SLAVÍKOVÁ /1987/; 107. Třebsín, bez data, ANDĚRA /1984/; 108. Velký Medník u Štěchovic, 1977, OPATRNÝ /1982/; - Medník, , ZI; , MCH; , ANDĚRA /1985/; - SPR Medník, , PE in KSSPPOP; 1982, PRÁŠIL in RIEGER /1987/; 109. Závist u Štěchovic, 1977, , larvy, OPATRNÝ /1982/; 110. Žampach, 1977, OPATRNÝ /1982/; , ANDĚRA /1985/; 1983, ANDĚRA /1984/; , 1949, 1956, , vše HO; 1976, PRÁŠIL in RIEGER /1987/. Okres Příbram 61/51: 110a. Voznice a okolí, kolem r hojný, Galia /1987/. 62/51: 111. Čelina - Cholín, , ANDĚRA /1984/. 63/50: 112. Bohostice, 80. léta, ANDĚRA /1984/. 63/51: 113. Hrachov, 1979?, FU; 114. Solenice, 1983, ANDĚRA /1984/. Okres Rakovník 59/47: 115. Krakovec, , ZA; , SLAVÍK et SLAVÍKOVÁ /1987/; 116. Šípy, 1984, ZA; , SLAVÍK et SLAVÍKOVÁ /1987/; 58/48: 117. Řevníčov /poblíž žel. stanice Řevníčov/ - NCHÚ Prameny Klíčavy, 80. léta, ŠM; 118. Lužná - Belšanka, 1976, LA. 59/48: 119. Hracholusky - SPR Čertova Skála, , ANDĚRA /1985/; - Hracholusky - Valachov, 1978, LA; 120. Lubná, , ANDĚRA /1985/; zaniklá lokalita; 121. Nezabudice, 1979, OPATRNÝ /1982/; 1986 KA; 80. léta, ŠM; - Nezabudické skály, 1981, LA; - U rozvědčíka, 1981, LA; 122. Rakovník -potok Huřvinka, 1982, LA; - potok Sedm vodopádů, 1980, LA; 123. Skřivan, 80. léta, ŠM. 60/48; 123a. Branov - potok Klucná, 1960; - V luhu, 1978, oboje LA; 124. Branov - SPR Velká pleš, 1979, LA; 1985, PLESKOVÁ /1986/; 125. Hřebečníky - Na průhonu, 8O. léta, ŠM; 126. Kostelík - potok Javornice, 1959, LA; 127. Kouřimec, , 6 exemplářů, ZI; 128. Skryje, 1975, ZIMMER in RIEGER /1987/; , BO; 1984, ROSENDORF /1986/; 1985, ZA; - Týřov - zřícenina, 1977, ANDĚRA /1984/; - SPR Týřov - potok Úpoř, bez data, RIEGER /1987/ 1961, 1980, LA; 1985 ŠM; 1980, HO; - Stankoviště, 1983, KSSPPOP; 129. Skryje - u vrcholu Tří skal - stružka Zlá naháňka, 1983, KSSPPOP; 130. Týřovice, 1976, ANDĚRA /1985/. 57/49: 131. Milý - SPR Milská stráň, 1980, PE. 182

15 58/49: 132. Nové Strašecí, ŠTĚPÁNEK /1949/; 133. Ruda - rybníky Kracle, 80. léta, ŠM. 59/49: 134. Branov, , BO; 1977, ANDĚRA /1985/; stálý výskyt, BÍLÝ /1986/; 135. Častonice, 1970, LA; 136. Křivoklát, 1978, ŠAP; 1949 nález albinotické formy, VANĚK /1958/; NĚMEC /1980b/; ŠTĚPÁNEK /1949/; SPR Na babě, 1970, LA; 1986 KA, SO; 1970, HO; 137. Městečko, 70. léta, PE; , ŠAP; 80. léta, ANDĚRA /1984/; - potok Ryšava, 1966, LA; - Losy, 1967, LA; 137a. Račice - Dubina, 1970, HO; 138. Roztoky, 1980, Nerger; - potok Klucná, 1977, LA; 138a. Stříbrný luh, 1980, ŠM; stálý výskyt, LA; 139. Sýkořice - Vůznice, 1958, 1980, LA; , ŠAP; - Stará mýť, VII/1977, X/1982, ŠAP; 139a. Újezd nad Zbečnem, 1983, ANDĚRA /1984/; 140. Velká Buková lok. "Nezabudická silnice - Višňová", 1975, LA; 141. Zbečno - Kovářův luh, , ZA; - Klíčavská přehrada, , ANDĚRA /1984/; 142. Zbečno - Lánská obora, 1965, LA; 143. Zbečno - SPR Brdatka - potok Štíhlice, , LA. 60/49: 144. Karlova Ves, 80. léta, ŠM. ČOLEK OBECNÝ - TRITURUS VULGARIS (LINNAEUS,1758) Ekologická valence čolka obecného je značně široká a přírodní poměry včetně výškového reliéfu Středočeského kraje by mu svou povahou měly víceméně vyhovovat. Proto můžeme druh předpokládat i v "bílých místech", přestože se podle mapky nevyskytuje po celém území kraje. Při hlášení sehrála jistě svou roli i menší pozornost, která se tomuto druhu věnuje. Často nám totiž přicházela hlášení "roztroušeně běžný po celém území okresu" apod. Ačkoliv výroky tohoto typu najdeme dosud i v literatuře, takováto hlášení bez udání konkrétní lokality, jsme nevyhodnocovali. V nižších polohách se čolek obecný zdá být hojnější. V době páření ho najdeme v nejrůznějších vodních nádržích od nejmenších periodických kaluží přes tůňky, zavodňovací příkopy, slepá ramena vodních toků, lomy, pískovny až po vybetonované nádrže a zahradní bazénky, které jsou často jeho posledním útočištěm v bezlesých, intenzivně zemědělsky obhospodařovaných oblastech. Někdy však v těchto umělých nádržích prosperuje dobře. Např. v protipožární nádrži v Unhošti /lokalita č. 46/ žije populace, čítající stovky dospělých jedinců. Larvy čolka obecného jsme nalézali i v polovypuštěných rybnících. 183

16 184

17 Jako všechny naše druhy čolků, potřebuje čolek obecný ke svému rozmnožování vodu. Na rozdíl od ostatních dvou druhů žijících v Čechách i ve vodní fázi života však z vody dosti často vylézá, zejména za dne, kdy se ukrývá v blízkosti vodní nádrže,např. pod kameny, a v noci se do vody zase vrací. Ze všech tří druhů vodu také nejdříve opouští a přechází k suchozemskému způsobu života. Pokud v suchých letech vyschne periodická kaluž dříve, než to odpovídá jeho biologickému cyklu, a čolek obecný je nucen opustit vodu předčasně, pozorovali jsme na lokalitách 185

18 č. 158 a 160 v roce 1983, že se do ní po vydatných letních deštích znovu vrací a provádí pak opět i své charakteristické svatební tance v habitu suchozemské fáze života. Nejčasnější nálezy ve vodní fázi jsou z a z z Lipce /lokalita č. 71/. Pozdní výskyt aktivního jedince v suchozemské fázi života je ze na lokalitě č. 134a. Larvy jsme nalézali ještě i v září 1986 v Horoušanech /lokalita č. 152/. Čolek obecný je jistě v současně době ve Středočeském kraji stále ještě nejhojnější ocasatý obojživelník, ale v posledních dvaceti letech byl právě u tohoto druhu zaznamenán největší úbytek. Je totiž ohrožen všemi obecně známými faktory uvedenými v úvodu. Okres Benešov 61/53: 1, Pecerady - Podhájský rybník, do r. 1983, PE; , KO; 2. Podělusy, ANONYMUS in VAŠÍK /1986/; , KO; 3. Prosečnice, , KO; 4. Týnec nad Sázavou, , KO; 5. Zbořený Kostelec - slepé rameno Čakovického potoka, 1973, ANONYMUS in VAŠÁK /1986/; , KO. 62/53: 8. Bystřice, 1974, ME. 64/53: 9. Mezno, 1985, LE. 61/54: 10. Čerčany, , KO; 1946, 1953, HO; 11. Mrač, bez data, ANO- NYMUS in ET; , HO; 11a. Zlenice nad Sázavou - osada Dubsko, 1963, HO; , KO. 62/54: 12. Benešov - Šance, ; - rybník Dolní mydlářka, ; - Černý les, , F. VÁŇA in VAŠÁK /1986/; 13. Holčovice, 1976, MORAVEC /1978/; 14, Chotýšany, 1974; - rybník Prostřeďák, 1974, MORAVEC /1978/; 1974 ME; 15. Lhota Veselka, , ME; 16. Městečko, 1976, rybník Bába, MORAVEC /1978/; 17. Postupice, 1979, ME; 13. Pozov, 1986, ME. 63/54: 19. Ratměřice, 1977, MORAVEC /1978/. 62/55: 20. Hrazená Lhota, , ME; 21. Kladruby, , HL; 22. Vlašim, , MORAVEC /1978/. 63/55: 23. Malovidy, 1976, MORAVEC /1978/; 24. rybník Vorlina u Vlašimi, 1976, MORAVEC /1978/; 26. Stará Jizbice u Čechtic, 1978, MORAVEC /1986/; 27. Vlašim - u lesa Žižkov, , MORAVEC /1978/. 64/55: 25. Slavětín, 1975, MORAVEC /1978/. /Autor ve své práci uvádí Načeradec, podle ústního upřesnění lokality uvádíme Slavětín/. 186

19 Okres Beroun 60/49: 28. Nový Jáchymov, , ŠAP; 29. Zdice, , ŠAP. 61/49: 30. Hořovice, 1984, ZÍTEK in ET; 31. Tlustice, 1984, ZÍTEK in ET. 59/50: 32. Nižbor, , ŠAP. 60/50: 32a. Koda, , HO; 32b. Liteň, 1969, HO; 33. Srbsko, 1985, ZR; , HO; 33a. Tetín, , HO. 61/50: 34. Běštín, 1984, Zítek in ET; 35. Hostomice, 1984, ZÍTEK in ET; 35a. Osovec, 1966, 1971, , HO; 1987 ŠŤASTNÝ et HO in HO; 35b. Velký Chlumec - rybník Muchovský, , ROČEK /1968/; 36. Vižina, , 1956, HO. 60/51: 37. Karlštejn - SPR - lom Paraple, , PE - KSSPPOP. 61/51: 38. Halouny, 1956, HO; 39. Svinaře, 1956, HO. Okres Kladno 57/49: 40. Bilichov - Bilichovské údolí, , PE - KSSPPOP. 58/50: 41. Kladno, 1984, VÍTA in ET; 42. Rozdělov, 1984, VÍTA in ET; 42a. Smečno, 80. léta, REHÁK /1986/. 59/50: 43. Bratronice - východně od obce, 80. léta, ŠM; 44. Kyšice, 1984, VÍTA in ET; 45. Malé Kyšice, , ŠAP; 46. Unhošť, 1984, VÍTA in ET; , ZA; , ŠAP; , PEŠEK in ŠAP; - Šibenec, 1983, ZA; - Rybárna, , - Suchý mlýn, , ŠAP; - Ledárenské rybníky, , PEŠEK in ŠAP. Okres Kolín 59/54: 47. Břežany II - "Chrástnice", , ZA; - "Na babách", 1970, KŘÍŽ /1986/; 48. Hradešín, 1985, LE; 1986, ZA; , GALIA /1987/; - rybník Kbelka, bez data, KULICH /1984/; 49. Limuzy, , ZA; 50. Přišímasy, , ZA; 51. Tismice, , ZA. 60/54: 52. Černé Voděrady, , ZR; 53. Jevany, bez data,wondreys /1987/; stálý výskyt, DA; - SPR Voděradské bučiny, , ZR; - rybník Šáchovec, 1978, DT; 53a. Vyžlovka, stálý výskyt, DA. 59/55: 53b. Český Brod, konec 70. let, STÁREK /1987/; 53c Vrbčany, 1987 ZA; 54. Tuchoraz, 1984, ŠŤASTNÝ /1986/; , DT; 55. Tuchoraz - Na stráni, , DT; 56. Zahrady, , RO et MCH. 60/55: 57. Kostelec n. Č. lesy - rybník Smíchovák, , MCH; konec 70. let, STÁREK /1987/; 58. Oleška, 1978, 1980, DT. 187

20 59/56: 59. Nová Ves I - CHPV Lom u Nové Vsi, , RU. 60/56: 60. Sedlov, 1986, RU. 59/57: 61. Bělušice, , DT; 62. Býchory, , DT; 63. Hanín, 1984, RU; 64. Hradišťko I, , DT; 65. Kolín, 1981, DT; 66. Konárovice - Labuť, , DT; 67. Ovčáry, , DT; 68. Tři Dvory, , DT; 69. Veletov, , DT. 59/58: 70. Krakovany, , DT; 71. Lipec, , DT; 72. Lžovice, , DT; 73. Selmice /okr. Pardubice/, , DT; 74. Uhlířská Lhota , DT. Okres Kutná Hora 61/55: 74a. Otryby, , 1941, 1947, 1951, , 1966, HO; 74b. Rataje nad Sázavou - Iváň, 1938, HO; 1980, negat. nález, HO. 61/56: 75. Sudějov, 1985, ME. 60/58: 75a. Bílé Podolí - Koukalka, 1986, MČ; 77. Žehušice - Žehušická skalka, , KSSPPOP; - obora, 1986, MČ. 62/55: 77a. Pelíškův Most - Vranice, 1938, HO; 77b. Soběšín, 1966, , HO; , negat. nález, HO. 61/58: 77c. Klucké Chvalovice, 1986, MČ; 78. Zbýšov - rybník Pilský, 1986, MČ; 1984, VG in ET; 1974 VG; 79. Žleby - Markovice, 1986, MČ. 62/58: 80. Čejkovice, 1984, VG in ET; OPATRNÝ /1978/; 1986, MČ. Okres Mělník 54/53: 81. Nedamov /okr. České Lípa/, , ŠTĚPÁNEK, kartotéka de pozitáře NM; 1970, ZA. 57/52: 82. Byškovice, 1983, BRESTOVANSKÝ in M. PECINA /1986/. 55/53: 83. Střednice, 1986, RO; 84. Vojtěchov - Planý důl, 1984, ŠESTÁKOVÁ in M. PECINA /1986/. 56/53: 85. Mělník, , DT; 86. Strážnice, 1986, MYKYSKOVÁ in M. PE CINA /1986/; 87. Velký Borek, 1985, M. PECINA /1986/. 57/53: 88. Martinov - Černá skála, bez data, ŽALMAN /1986/. Okres Mladá Boleslav 57/54: 89. Kochánky, bez data, PODANÝ /1967/; 90. Sojovice, , , ZA. 54/55: 91. celý severní cíp okresu, bez data, PODANÝ /1967/; 92. Mnicho vo Hradiště a okolí, bez data, PODANÝ /1967/. 54/56: 92a. Mužský, 1986, HÝZLER /1986/; , ROČEK /1968/. 188

Okres Praha-západ. Počet obyvatel Okres, obec, část obce (díl), historická osada / lokalita

Okres Praha-západ. Počet obyvatel Okres, obec, část obce (díl), historická osada / lokalita Okres Praha-západ Okres, obec, část obce (díl), historická osada / lokalita Katastrální území Výměra v ha Rok připojení Počet obyvatel 1869 1880 1890 1900 1910 1921 1930 1950 1961 1970 a b j k l 1 2 3

Více

Zařízení republikové úrovně (provozované státem) se na území kraje nevyskytují (neuvažujeme-li detašovaná pracoviště).

Zařízení republikové úrovně (provozované státem) se na území kraje nevyskytují (neuvažujeme-li detašovaná pracoviště). PODKLADY PRO ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ STŘEDOČESKÉHO KRAJE ČERVEN 2013 3.11 Občanská vybavenost sociální infrastruktura Do sociální infrastruktury zahrnujeme zejména zařízení charakteru veřejných

Více

Obyvatelstvo. z toho. ženy. ve věku 0-14 let ve věku 65 a více let

Obyvatelstvo. z toho. ženy. ve věku 0-14 let ve věku 65 a více let CZ020A 131 231 66 421 23 915 16 045 66 645 62 812 797 42 615 28 537 37 621 35 284 54 449 45 560 1. Bojanovice 53910 4 440 201 72 65 214 201 19 114 89 187 180 222 147 1. Bojanovice 00686 6 277 124 47 42

Více

ARNOŠTOVICE (ř.k.f.ú.) - komplet přímo: 8, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 z mikrofilmů: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16

ARNOŠTOVICE (ř.k.f.ú.) - komplet přímo: 8, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 z mikrofilmů: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16 ARNOŠTOVICE (ř.k.f.ú.) - komplet přímo: 8, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 z mikrofilmů: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16 BAKOV NAD JIZEROU (ř.k.f.ú.) - komplet přímo: 8, 9, 10, 11, 12,

Více

Volné termíny přednášek Krkavcovití pro rok 2017/2018

Volné termíny přednášek Krkavcovití pro rok 2017/2018 Volné termíny přednášek Krkavcovití pro rok 2017/2018 Název školy Okres / Městská část 36. t. PO 4.9. Pražské humanitní gymnázium, š.p.o. Praha 4 - Nusle ÚT 5.9. ZŠ Strossmayerovo nám. Praha 7 - Holešovice

Více

X X Y Y Z

X X Y Y Z X X Y Y Z Y Y Z Z Z Z M o ž n o s t i p o u ž i t í - b i l l b o a r d y info: 800 880 850 www.tvarnice.cz www.tvarnice.cz ztracené bednění zdicí tvárnice příčkovky ztracené bednění zdicí tvárnice příčkovky

Více

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje Zapojování jednotek SDH obcí do plnění úkolů ochrany obyvatelstva Charakteristika Středočeského kraje Hasičský záchranný sbor Jednotky sborů dobrovolných hasičů

Více

Ondrášovka krajský přebor. Sport Invest I.A třída skupina A

Ondrášovka krajský přebor. Sport Invest I.A třída skupina A Ondrášovka krajský přebor 1 Sportovní sdružení Ostrá 30 21 4 2 3 70:26 73 postupuje do divize 2 Sokol Hostouň 30 20 3 3 4 66:38 69 postupuje do divize 3 Slovan VELVARY 30 17 4 1 8 79:44 60 doplňuje divizi

Více

Dolní. Krupá. Bezděz. Plužná. Bukovno. Boreč. Strenice. Vtelno. Chotětov. Dolní. Slivno. Loučeň Vlkava Tišice. Kostelní Hlavno. Předměřice.

Dolní. Krupá. Bezděz. Plužná. Bukovno. Boreč. Strenice. Vtelno. Chotětov. Dolní. Slivno. Loučeň Vlkava Tišice. Kostelní Hlavno. Předměřice. Přehled výletů Dolní Krupá Deštná Klášter Hradiště nad Jizerou 2 Snědovice Houska Hošťka Luka Radouň Vidim Plužná Katusice Mšeno Sukorady Liběchov 12 Nebužely Chorušice Lhotka Cítov 8 ernouček Bezno Libáň

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 10010 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 10010 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 10010 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky: Naše značka: 15620lENV /12 Vyřizuje: Ing. Hejhal/1.2730 PRAHA: 5.3.2012 Věc: Posuzování vlivů

Více

NABÍDKA SPORTOVNÍHO ZÁJEZDU

NABÍDKA SPORTOVNÍHO ZÁJEZDU NABÍDKA SPORTOVNÍHO ZÁJEZDU Křivoklátsko, Rakovnicko, Berounsko, Praha jih VE DNECH 30. 4. 3. 5. 2015 ------------------------------------------------------------------------------ Určeno pro pěší turistiku,

Více

18. Přírodní rezervace Rybníky

18. Přírodní rezervace Rybníky 18. Přírodní rezervace Rybníky Nedaleko od silnice Kozlovice Tichá, asi v polovině vzdálenosti mezi okraji těchto obcí, byl kdysi rybníček, který již zanikl. Na jeho místě vznikla přirozenou sukcesí mokřadní

Více

Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano

Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano 1. Nejrozsáhlejší česká nížina se jmenuje Hornomoravský úval. (Ne. Polabí) 2. Na horu Javořice se můžeme vydat na Českomoravské vrchovině. (Ano.) 3. Řeka Labe protéká na dolním toku Českým středohořím.

Více

Seznam silnic uzavřených dne 3. června 2013 :

Seznam silnic uzavřených dne 3. června 2013 : Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace Zborovská 11, 150 21, Praha 5 Seznam silnic uzavřených dne 3. června 2013 : II/115 - Psáry - Černošice okr. Praha západ - zaplavená

Více

011 Praha - Kolín 1 Praha - Kolín 7 Beroun - Praha - Český Brod km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 9301

011 Praha - Kolín 1 Praha - Kolín 7 Beroun - Praha - Český Brod km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 9301 011 Praha - Kolín 1 Praha - Kolín 7 Beroun - Praha - Český Brod PID Praha - Pečky km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 9301 9303 9305 9307 8803 9309 9905 9311 9909 9313 9913 9315 Ze stanice Beroun

Více

Zpravodaj T O K Č T p ř i T J Z D R A V Í č. 2/2016

Zpravodaj T O K Č T p ř i T J Z D R A V Í č. 2/2016 Tělovýchovná jednota Zdraví, Malého 319/1, 186 00 Praha 8 www.tj-zdravi.wz.cz Zpravodaj T O K Č T p ř i T J Z D R A V Í č. 2/2016 Kalendář akcí KČT TJ Zdraví na druhé pololetí 2016 A) Organizační poznámky

Více

VY_32_INOVACE_4_Z_15_ČLOVĚK A PŘÍRODA

VY_32_INOVACE_4_Z_15_ČLOVĚK A PŘÍRODA VY_32_INOVACE_4_Z_15_ČLOVĚK A PŘÍRODA Předmět: Zeměpis Ročník: 6.-9. Poznámka: Vypracoval: Středočeský kraj Mgr. Irena Lorencová Obr.1 Poloha Praha západ Praha východ Obr.3 Okresy Správa kraje : PRAHA

Více

a) Zařazení železničních stanic a zastávek v PID do pásem a dle způsobu označení jízdenek PID pro jednotlivou jízdu Způsob označení jízdenek PID

a) Zařazení železničních stanic a zastávek v PID do pásem a dle způsobu označení jízdenek PID pro jednotlivou jízdu Způsob označení jízdenek PID Příloha č. 8 a) Zařazení železničních stanic a zastávek v PID do pásem a dle způsobu označení pro jednotlivou jízdu Stanice/zastávka Bečváry 013 5 Běleč 172 3 Beroun 170, 171, 4 173, 174 Beroun-Závodí

Více

ADRESÁŘ RYBÁŘSKÝCH KROUŽKŮ

ADRESÁŘ RYBÁŘSKÝCH KROUŽKŮ ADRESÁŘ RYBÁŘSKÝCH KROUŽKŮ Územní svaz: Středočeský Okres BENEŠOV Rybářský Kroužek Ulice: Líštěnecká Jméno: Maršík Jiří MO Bystřice u Benešova Město: Bystřice Funkce: Vedoucí mládeže PSČ 257 51 Telefon

Více

Obsah. E. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa

Obsah. E. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Obsah Obsah...3 1. Zemědělský půdní fond...5 Tabulka č. 1: Plošné bilance záborů ZPF podle katastrálních území (včetně ÚSES)...6 Tabulka č. 1v: Plošné bilance záborů ZPF podle katastrálních území (včetně

Více

Labe. Bílina. Morava. Česká řeka s největším povodím. Pramení v Krkonoších, území naší republiky opouští za Hřenskem. Labe v Ústí nad Labem?

Labe. Bílina. Morava. Česká řeka s největším povodím. Pramení v Krkonoších, území naší republiky opouští za Hřenskem. Labe v Ústí nad Labem? Labe Česká řeka s největším povodím. Pramení v Krkonoších, území naší republiky opouští za Hřenskem. Otázka: Která řeka se vlévá do Labe v Ústí nad Labem? Bílina Vlévá se zleva do Labe v Ústí nad Labem.

Více

ZÁSILKA NA AUTO ZÁSILKA NA PICK-UP

ZÁSILKA NA AUTO ZÁSILKA NA PICK-UP C e n í k P R A H A a o k o l í BĚŽNÉ doručení c e n y j s o u u v e d e n y b e z D P H (vyzvednutí podle aktuální situace, doručení do 2-3 hodin od objednání, není garantováno) MALÁ ZÁSILKA AUTO PICK-UP

Více

Výzkum povrchových vod u města Rokycany řeka Klabavka

Výzkum povrchových vod u města Rokycany řeka Klabavka Výzkum povrchových vod u města Rokycany řeka Klabavka Základní škola Ulice Míru, Rokycany Mgr. Monika Abrtová Únor 2015 1 Obsah 1 Navštívená lokalita... 2 2 Předmět zkoumání... 2 3 Vymezení území... 2

Více

RYBOLOV VE STŘEDOČESKÉM KRAJI Vážení, brožura, která se Vám dostává do rukou, Vám pomůže orientovat se v oblasti lovu ryb ve Středočeském kraji. Je určena všem milovníkům přírody bez ohledu na úroveň

Více

3.10 Bydlení. 3.10.1 Intenzita bytové výstavby

3.10 Bydlení. 3.10.1 Intenzita bytové výstavby PODKLADY PRO ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ STŘEDOČESKÉHO KRAJE ČERVEN 2013 3.10 Bydlení 3.10.1 Intenzita bytové výstavby V následujícím textu porovnáváme údaje před rokem 2000 a pozdější. Období 2001-2011

Více

Na pozemku je zřízena školka ovocných, lesních nebo okrasných 2 až 7 a 10

Na pozemku je zřízena školka ovocných, lesních nebo okrasných 2 až 7 a 10 Příloha č. 1 Seznam způsobů využití pozemků z KN Název Význam Kód druhu pozemku skleník, pařeniště Na pozemku je zřízen skleník nebo pařeniště. 2 až 7 a 1 školka Na pozemku je zřízena školka ovocných,

Více

Strategická hluková mapa (SHM) pro pozemní komunikace pro oblast I.

Strategická hluková mapa (SHM) pro pozemní komunikace pro oblast I. Strategická hluková mapa (SHM) pro pozemní komunikace pro oblast I. Strategická hluková mapa (SHM) pro pozemní komunikace pro oblast I. Středočeský kraj, byla zpracována firmou EKOLA group, spol. s r.o.,

Více

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. V Praze dne Č. j.: Vyřizuje: Tel.: 25. srpna 2015 57921/ENV/15 Ing. Hejhal 267 122 730

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. V Praze dne Č. j.: Vyřizuje: Tel.: 25. srpna 2015 57921/ENV/15 Ing. Hejhal 267 122 730 ODESÍLATEL: Mgr. Evžen Doležal ředitel odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 ADRESÁT: Rozdělovník V Praze dne

Více

Rozpis dotace na přímé vzdělávací výdaje pro školy a školská zařízení zřizovaná Středočeským krajem na rok 2014 dle jednotlivých účelových znaků

Rozpis dotace na přímé vzdělávací výdaje pro školy a školská zařízení zřizovaná Středočeským krajem na rok 2014 dle jednotlivých účelových znaků okres Benešov strana 1 Účel. Název Schválený znak Položka Org.cizí organizace rozpočet 33353 3231 5336 10101 ZUŠ Votice 4 360 449 33052 3231 5336 10101 21 832 33051 3231 5336 10101 8 920 celkem 4 391 201

Více

SEZNAM REVÍRŮ ČRS SE STANOVENOU HORNÍ MÍROU KAPRA TRNAVA - ÚN TRNÁVKA RADA ČRS VESLAŘSKÝ KANÁL RAČICE RADA ČRS.

SEZNAM REVÍRŮ ČRS SE STANOVENOU HORNÍ MÍROU KAPRA TRNAVA - ÚN TRNÁVKA RADA ČRS VESLAŘSKÝ KANÁL RAČICE RADA ČRS. Vítáme Vás na stránkách Carp Teamu Ela, které jsou převážně o lovu ryb na českých vodách. Naleznete zde poznatky z lovu trofejních ryb, ale i o běžném rybaření, které ovšem neztrácí kvalitu ani příjemný

Více

MĚSTA A KRAJE ČESKÉ REPUBLIKY 1. Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 4. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s kraji ČR.

MĚSTA A KRAJE ČESKÉ REPUBLIKY 1. Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 4. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s kraji ČR. MĚSTA A KRAJE ČESKÉ REPUBLIKY 1 Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 4. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s kraji ČR. MĚSTA největší město a zároveň hlavní město Praha ostatní větší města: Brno, Ostrava,

Více

Co prozradí žáby zpěvem?

Co prozradí žáby zpěvem? Co prozradí žáby zpěvem? ( Obojživelníci Vysočiny a jejich biotopy ) Jaromír Maštera Autoři většiny fotografií: Jaromír Maštera a Jan Dvořák Co prozradí žáby svým zpěvem? 1) Je jaro! zima definitivně skončila

Více

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 514/515/516/523 nákladní pro tratě

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 514/515/516/523 nákladní pro tratě Správa železniční dopravní cesty, státní organizace SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD 514/515/516/523 nákladní pro tratě (Čerčany) Trhový Štěpánov Benešov u Prahy (Heřmaničky) Olbramovice Sedlčany Kutná Hora hl.n. Zruč

Více

Povodně na území Česka

Povodně na území Česka Fakulta stavební ČVUT v Praze Katedra hydrauliky a hydrologie Předmět VIZP K141 FSv ČVUT Povodně na území Česka Doc. Ing. Aleš Havlík, CSc. http://hydraulika.fsv.cvut.cz/vin/prednasky.htm Zpracováno na

Více

Mnichovo Hradiště. Libuň Bělá pod Bezdězem Dobřeň. Branžež Kněžmost Bakov nad Jizerou. Mšeno Bukovno Dolní. Kosmonosy. Dobrovice.

Mnichovo Hradiště. Libuň Bělá pod Bezdězem Dobřeň. Branžež Kněžmost Bakov nad Jizerou. Mšeno Bukovno Dolní. Kosmonosy. Dobrovice. Polabím na lodi Mnichovo Hradiště Okna Klášter Hradiště nad Jizerou Deštná Lomnice nad Popelkou Libuň Houska Luka Bělá pod Bezdězem Dobřeň Boseň Březovice Lobeč Vidim Plužná Újezd pod Troskami Branžež

Více

POVRCH ČESKÉ REPUBLIKY

POVRCH ČESKÉ REPUBLIKY POVRCH ČESKÉ REPUBLIKY Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 4. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s povrchem ČR. POVRCH ČESKÉ REPUBLIKY přirozené hranice ČR tvoří většinou hory, na jihu pak řeka střed

Více

Soubor map Rozšíření autochtonních populací přimíšených a vtroušených druhů dřevin v porostech NPR Voděradské bučiny

Soubor map Rozšíření autochtonních populací přimíšených a vtroušených druhů dřevin v porostech NPR Voděradské bučiny Soubor map Rozšíření autochtonních populací přimíšených a vtroušených druhů dřevin v porostech NPR Voděradské bučiny Autorský kolektiv Ing. Lukáš Bílek Ph.D, Doc. Ing. Jiří Remeš Ph.D, Mapa je výsledkem

Více

A.14 - Přehled všech maloplošných ZCHÚ ve vazbě na vody

A.14 - Přehled všech maloplošných ZCHÚ ve vazbě na vody A.14 - Přehled všech maloplošných ZCHÚ ve vazbě na vody Číslo Název 118 NPR Hrabanovská černava Zbytek polabské černavy s typickými společenstvy 1933 Horní a střední Labe 132 PR Chropotínský háj Zbytek

Více

Příčiny a průběh povodní v červnu Ing. Petr Šercl, Ph.D.

Příčiny a průběh povodní v červnu Ing. Petr Šercl, Ph.D. Příčiny a průběh povodní v červnu 2013 Ing. Petr Šercl, Ph.D. Úvod Povodně v průběhu června 2013 byly způsobeny třemi epizodami významných srážek, přičemž u prvních dvou epizod byla velikost odtoku značně

Více

SEKCE E: ZÁKONY. Typ organizace: Probační a mediační služba

SEKCE E: ZÁKONY. Typ organizace: Probační a mediační služba Rozvoj znalostí a dovedností žáků a pracovníků v zařízeních pro výkon ústavní výchovy (CZ.1.07/1.2.00/14.0098) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Evropského sociálního fondu. Katalog institucí

Více

Krkonoše. Smrk. Jeseníky

Krkonoše. Smrk. Jeseníky Krkonoše Nejvyšší pohoří v České republice najdeme na severu Čech při hranici s Polskem. Pokrývá je smrkový les. K nejnápadnějším vrcholům patří Kozí hřbety, Luční hora, Studniční hora a samozřejmě Sněžka.

Více

Novostavba rodinného domu v Přerově XI Vinary, ul. Růžová

Novostavba rodinného domu v Přerově XI Vinary, ul. Růžová č.j. NZ 50/07 Novostavba rodinného domu v Přerově XI Vinary, ul. Růžová Nálezová zpráva o provedení archeologického výzkumu ARCHAIA Olomouc, o.p.s. Feat. ARCHAIA Brno o.p.s. 2007 2 Tato práce, která vznikla

Více

ARNOŠTOVICE (ř.k.f.ú.) - komplet skenerem: 8, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 z mikrofilmů: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16

ARNOŠTOVICE (ř.k.f.ú.) - komplet skenerem: 8, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 z mikrofilmů: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16 ARNOŠTOVICE (ř.k.f.ú.) - komplet skenerem: 8, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 z mikrofilmů: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16 BAKOV NAD JIZEROU (ř.k.f.ú.) - komplet skenerem: 8, 9, 10,

Více

210 - v. 1 Návazná autobusová doprava PID (jízdní řády: Týnec nad Sázavou 339 Řehenice, Babice Kamenice Jesenice Jílové u Prahy

210 - v. 1 Návazná autobusová doprava PID (jízdní řády:  Týnec nad Sázavou 339 Řehenice, Babice Kamenice Jesenice Jílové u Prahy 210 (platí v ) Praha - Vrané nad Vltavou - Čerčany, Vrané nad Vltavou - Dobříš 8 Praha - Vrané nad Vltavou - Čerčany 80 Praha - Vrané nad Vltavou - Dobříš km km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak

Více

Statistická ročenka půdního fondu České republiky

Statistická ročenka půdního fondu České republiky Statistická ročenka půdního fondu České republiky Český úřad zeměměřický a katastrální Praha 2005 ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ STATISTICKÁ ROČENKA PŮDNÍHO FONDU ČESKÉ REPUBLIKY Souhrnné výstupy

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci Měsíční statistická zpráva srpen 2017 Zpracoval: Bc. Jaroslav Mikšaník http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/olk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Olomouckém kraji

Více

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Dle rozdělovníku Datum Oprávněná úřední osoba Číslo jednací Spisová značka 16.1. 2013 Petr Pavelčík KUZL 3408/2013 KUSP 3408/2013

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne 8. 7. 2013 Č. j.: 46775/ENV/13 podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

ORP Benešov Středočeský kraj

ORP Benešov Středočeský kraj Historické městské soubory Historické vesnické soubory Zámky 1 2 1 170 Hrady, tvrze, zříceniny 1 4 120 Křesťanské sakrální památky 1 7 165 Židovské památky 1 15 Technické památky Muzea, galerie 6 6 210

Více

Tabulka č. 1: Celkové pořadí srovnávacího výzkumu Město pro byznys Středočeského kraje 2011

Tabulka č. 1: Celkové pořadí srovnávacího výzkumu Město pro byznys Středočeského kraje 2011 Celkové pořadí Tabulka č. 1: Celkové pořadí srovnávacího výzkumu Město pro byznys Středočeského kraje 2011 Podnikatelské prostředí (více detailů v tabulce č. 2) Kvalita lokality (více detailů v tabulce

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Zpráva o situaci na trhu práce Plzeňský kraj Červen 2017 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky V tomto měsíci celkový

Více

Základní škola Kaznějov, příspěvková organizace, okres Plzeň-sever

Základní škola Kaznějov, příspěvková organizace, okres Plzeň-sever Základní škola Kaznějov, příspěvková organizace, okres Plzeň-sever DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Název projektu Registrační číslo projektu UČENÍ JE SKRYTÉ BOHATSTVÍ INOVACE VÝUKY ZŚ KAZNĚJOV CZ.1.07/1.1.12/02.0029

Více

Seznam silnic uzavřených průběžně od dne 2.června 2013 :

Seznam silnic uzavřených průběžně od dne 2.června 2013 : Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace Zborovská 11, 150 21, Praha 5 Seznam silnic uzavřených průběžně od dne 2.června 2013 : III/11620 - Mořina Karštejn - okr. Beroun

Více

Statistická ročenka půdního fondu České republiky

Statistická ročenka půdního fondu České republiky Statistická ročenka půdního fondu České republiky Český úřad zeměměřický a katastrální Praha 2006 ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ S T A T I S T I C K Á R O Č E N K A P Ů D N Í H O F O N D U Č E S

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva prosinec 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci Měsíční statistická zpráva leden 2017 Zpracoval: Bc. Jaroslav Mikšaník http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/olk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Olomouckém kraji

Více

Rybníky a malé vodní nádrže jako součást kulturního dědictví z pohledu kvality vodního prostředí

Rybníky a malé vodní nádrže jako součást kulturního dědictví z pohledu kvality vodního prostředí MINISTERSTVO KULTURY ČESKÉ REPUBLIKY Rybníky a malé vodní nádrže jako součást kulturního dědictví z pohledu kvality vodního prostředí Miloš ROZKOŠNÝ, Miriam DZURÁKOVÁ, Hana HUDCOVÁ, Pavel SEDLÁČEK Výzkumný

Více

Název okresu BYT 2+1*

Název okresu BYT 2+1* Název okresu BYT 2+1* Okres Benešov 1 630 000 1 630 000 1 646 300 1 Okres Beroun 1 640 000 1 640 000 1 656 400 1 Okres Blansko 1 250 000 1 250 000 1 240 000 0 Okres Brno-město 2 200 000 2 200 000 2 310

Více

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. V Praze dne Čj.: Vyřizuje: Tel.: 16. května /ENV/16 Ing. Hejhal

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. V Praze dne Čj.: Vyřizuje: Tel.: 16. května /ENV/16 Ing. Hejhal ODESÍLATEL: Mgr. Evžen Doležal ředitel odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 ADRESÁT: Rozdělovník V Praze dne

Více

v Praze a na Kokořínsku

v Praze a na Kokořínsku Na výletech s mobilem Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky v Praze a na Kokořínsku Co jsou virtuální naučné stezky? Jedná se o nový moderní způsob značení přírodních, kulturních a turistických

Více

Český svaz ochránců přírody. Záchranná stanice a Ekocentrum Pasíčka

Český svaz ochránců přírody. Záchranná stanice a Ekocentrum Pasíčka Český svaz ochránců přírody Záchranná stanice a Ekocentrum Pasíčka Obojživelníci a jejich funkce v přírodě Ukazatelé čistoty vod a prostředí Jako první reagují na změny životního prostředí Patří do potravy

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva říjen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Variaposter. 252 x 119 NÁDRAŽÍ FORMÁT CENA + TERMÍNY PROVOZOVÁNÍ

Variaposter. 252 x 119 NÁDRAŽÍ FORMÁT CENA + TERMÍNY PROVOZOVÁNÍ Variaposter Variaposter přináší mimořádně účinnou kombinaci středního formátu (3 x A0) a umístění ve výši očí. Variapostery jsou umístěné na nejfrekventovanějších místech nádraží, často ve spojení s moderními

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva říjen 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

STAVEBNICTVÍ A BYTOVÁ VÝSTAVBA V ČESKÉ REPUBLICE

STAVEBNICTVÍ A BYTOVÁ VÝSTAVBA V ČESKÉ REPUBLICE 1 STAVEBNICTVÍ A BYTOVÁ VÝSTAVBA V ČESKÉ REPUBLICE Diskusní setkání, 24. 5. 2012 VÝSLEDKY SLDB Obydlené byty podle právního důvodu užívání bytu ČR Obydlené byty celkem ve vlastním domě v osobním vlastnictví

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva únor 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Na západní straně řešeného území dominuje Klánovický les, který je velmi populárním cílem turistů i cykloturistů.

Na západní straně řešeného území dominuje Klánovický les, který je velmi populárním cílem turistů i cykloturistů. Značené turistické trasy vstupují do zájmového území od Klánovic a od Hradešína přes Hostín. V Klánovicích je iniciačním a výchozím bodem žel. stanice Praha Klánovice, odkud jsou značené trasy směrově

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem Měsíční statistická zpráva leden 2017 Zpracoval: Bc. Michal Tuček http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/ulk/informace/bulletiny Informace o nezaměstnanosti v Ústeckém

Více

D.13 - Hloubky zaplavení Q 100

D.13 - Hloubky zaplavení Q 100 D.13 - Hloubky Q 100 ICOB 576077 Albrechtice nad Orlicí 535427 Bakov nad Jizerou 579041 Batňovice 535443 Bělá pod Bezdězem 535451 Benátky nad Jizerou 563919 Bílý Kostel nad Nisou nezaplaveno 312 0 1 289

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem Měsíční statistická zpráva duben 2017 Zpracoval: Bc. Michal Tuček http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/ulk/informace/bulletiny Informace o nezaměstnanosti v Ústeckém

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni Měsíční statistická zpráva říjen 2016 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Plzeňském kraji k

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové. leden 2017

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové. leden 2017 Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové leden 2017 Zpracovala: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém kraji k 31. 1. 2017 V tomto

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva květen 2015

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva květen 2015 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva květen 2015 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr Seznam stanic systému a InterKurýr Název ŽST (*IK=InterKurýr) Kontaktní spojení Brno hl.n. *IK 972625244 04.15 05.30 05.40 11.30 12.00 17.45 18.00 23.00 04.15 05.30 05.40 11.30 12.00 17.45 18.00 23.00

Více

Přílohy. Seznam příloh

Přílohy. Seznam příloh Přílohy Seznam příloh Obr. 1: Košťálova studánka odtok, Thomsonův přepad (Jaitnerová, červenec 2015) Obr. 2: Machle odtok, Thomsonův přepad (Jaitnerová, září 2015) Obr. 3: Staviště odtok (Jaitnerová, září

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Liberci. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Liberci Měsíční statistická zpráva duben 2017 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Libereckém

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva leden 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva září 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji k

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva únor 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji k

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni. Měsíční statistická zpráva. listopad Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS.

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni. Měsíční statistická zpráva. listopad Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni Měsíční statistická zpráva listopad 2017 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Plzeňském kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva říjen 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva leden 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Zpráva o situaci na trhu práce Plzeňský kraj Duben 2012 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky K 30. 4. 2012 bylo

Více

JÍZDNÍ ŘÁD 2014 2015 platí od 14. června 2015. PID Praha - Stratov km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 5851 R 941

JÍZDNÍ ŘÁD 2014 2015 platí od 14. června 2015. PID Praha - Stratov km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 5851 R 941 9 ( - Strančice -) Praha - Čelákovice PID Praha - Stratov km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 5851 5873 5875 5801 2500 R 941 2500 9401 R 781 5805 7 Sp 1800 Trutnov Ústí n.lab. 0 Praha P 0 26 4 24

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem Měsíční statistická zpráva březen 2017 Zpracoval: Bc. Michal Tuček http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/ulk/informace/bulletiny Informace o nezaměstnanosti v Ústeckém

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva únor 2017 Zpracoval: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva září 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji k

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červen 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva prosinec 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Věc: Rozhodnutí o zrušení povolení k provozování záchranné stanice č.j. 4643/ENV/09-282/620/09-ZS7 ze dne 27. 10. 2009

Věc: Rozhodnutí o zrušení povolení k provozování záchranné stanice č.j. 4643/ENV/09-282/620/09-ZS7 ze dne 27. 10. 2009 Komu: Vršovická 65, 100 10 Praha 10 tel.: +420 267 122 700 fax: +420 267 311 096 www.mzp.cz, info@mzp.cz d l e r o z d ě l o v n í k u Č.j. 64946/ENV/15-2962/630/15 V Praze dne 2.11. 2015 Věc: Rozhodnutí

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva srpen 2017 Zpracoval: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti v Karlovarském

Více