Rozšířění ocasatých obojživelníků ve Středočeském kraji

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozšířění ocasatých obojživelníků ve Středočeském kraji"

Transkript

1 Bohemia centralis, Praha, 17: , 1988 Rozšířění ocasatých obojživelníků ve Středočeském kraji Die Verbreitung der Schwanzlurche im mittelböhmischen Bezirk Vít ZAVADIL - Miroslav DITTRICH - Petr ŠAPOVALIV O stavu ohrožení našich obojživelníků je zvláště v posledních letech veřejnost dostatečně informována. Je to jedna z nejohroženějších skupin obratlovců. Obojživelníky likvidují obecně známé faktory: kyselý déšť, auto mobilismus, přímé ničení drobných vodních nádrží, napřimování potoků, regulace řek, meliorace, aplikace toxických látek v zemědělství, eutrofizace vod organickými, odpady vznikajícími při zemědělské velkovýrobě atd. Těmto civilizačním faktorům lze za stávajícího ekonomického vývoje a formální ochrany přírody bránit jen velmi omezeně. METODIKA Předkládaná práce má především charakter dokumentační. Pokouší se shromáždit údaje o lokalitách Středočeského kraje, kde se obojživelníci vyskytují nebo ještě v nedávné době vyskytovali. Přináší souhrn nám dostupné literatury, ale jejím těžištěm jsou zejména vlastní nepublikované nálezy a nepublikovaná pozorování celé řady profesionálních zoologů i milovníků přírody, pracovníků CHKO, oblastních muzeí a ONV; tyto údaje jsme získali formou korespondence, v malé míře též jako ústní sdělení. Všem těmto informátorům patří proto náš dík, zejména pak Miloši ANDĚROVI, pracovníku NM v Praze a Petru ROTHOVI z Liběchova, předsedovi herpetologické sekce Čs. zoologické společnosti ČSAV. Velkým množstvím nálezů přispěli dále Zdeněk SOUČEK, Václav LAŇKA, Leoš MELDA, Petr ZÁRUBA, Jiří HOUBA a další. Dále děkujeme Zbyňku HRKALOVI z ÚÚG v Praze za informace o hydrologických poměrech Středočeského kraje. V neposlední řadě patří 169

2 poděkování i vydavateli, který umožnil publikovat výsledky naší práce, a Pavlu PECINOVI, členu redakční rady Bohemia centralis. VI, členu redakční rady Bohemia centralis. Pro názornost předkládáme mapky dvojího druhu: mapu bodového rozšíření a mapu kvadrátového rozšíření druhu /na základě účelové podkladové mapy pro ÚVO ČSAV, vydané v Praze 1981/. V mapce bodového rozšíření označujeme lokality, které považujeme za prokázané, plným kroužkem. Většinu nálezů jsme se snažili osobně prověřit, jiné ověřovali profesionální zoologové, v některých případech jsme si vyžádali fotografie zvířat. Místa označená prázdným kroužkem jsou nálezy do roku Kroužkem se zaplněnou levou polovinou označujeme hlášenou či předpokládanou introdukci /blíže viz text u jednotlivých druhů/, kroužek se zaplněnou pravou polovinou je údaj nedoložený, pochybný nebo sporný. Obdobné značení /plný čtverec, prázdný čtverec se zvýrazněným obrysem, zaplněná levé či pravá polovina čtverce/ používáme i pro čtvercové mapy. Z publikace jsme vyloučili hlášení, která se nám zdála nevěrohodná, nebo ta, která ukazovala na možnost záměny druhu. Čtverec považujeme za obsazený druhem již při zjištění jediné lokality. Při popisu řadíme lokality podle okresů; ty jsou seřazeny abecedně. V jednotlivých okresech postupujeme od severu k jihu a od západu k východu podle čtverců na základě výše uvedené účelové podkladové mapy. V jednotlivých čtvercích řadíme lokality opět abecedně. Každá lokalita má své číslo, které jsme pro bližší orientaci vynesli i do mapy. V některých případech mají dvě nebo i tři lokality jedno číslo. Jedná se o lokality, které leží na katastrálním území jedné obce, ale jsou dosti od sebe vzdálené nebo vzájemně izolované. Protože některá hlášení došla ještě po uzávěrce naši ankety, byli jsme nuceni vypomoci si při číslování lokalit indexy a, b, c... atd. Dodatečným vřazením několika lokalit, původně informátory označených místním názvem, pod název nejbližší obce vzniklo to, že v celkovém pořadí chybí několik čísel /u čolka obecného č. 6, 7, 76, 184, u čolka horského č. 4, 21 a u mloka č. 88/. Nepodařilo se nám získat spolupracovníky ze všech oblastí Středočeského kraje. Nejlépe pokryty jsou okresy Nymburk, Rakovník, Kolín, Praha-východ a území hlavního města Prahy. Méně nálezů je z okresů Benešov, Praha-západ, Mladá Boleslav. Nejméně hlášení je z okresu Příbram, téměř bílými místy zůstávají okolí Votic, Miličína a Dolních Královic v okrese Benešov, okolí Mělníka, Slánsko, jižní část okresu Mladá Boleslav a zejména území ohraničené na severu spojnicí Kouřim - 170

3 Kutná Hora, na jihu řekou Sázavou a hranicí kraje. Vyzýváme tedy také touto cestou všechny zájemce o mapování obojživelníků a plazů ke spolupráci. V příštích letech by mělo být uzavřeno mapování žab a plazů. Na Základě těchto prací doplněných o nová hlášení se chceme na závěr pokusit o kvantitativní vyhodnocení jednotlivých druhů v kvadrátech a ekologické zhodnocení každého druhu. CHARAKTERISTIKA SLEDOVANÉHO ÚZEMÍ Hranice zjišťovaných lokalit jsou omezeny současným administrativním vymezením Středočeského kraje. V některých případech však uvádíme i lokality ležící mimo zkoumané území, a to zejména takové, které - mají společný kvadrát, - ukazuji na pravděpodobný výskyt i ve Středočeském kraji, je-li přilehlé území Středočeského kraje "bílé", - se týkají vzácnějších druhů. GEOMORFOLOGICKÉ POMĚRY Oblast zahrnuje nadmořské výšky od asi 160 m /Polabí mezi Liběchovem a hranicí Středočeského kraje/ do 860 m /hřebeny Brd/. Asi 50 % zkoumaného úžení tvoří nadmořské výšky m, přibližně 15 % do 200 m, asi 25 % m. Oblasti s nadmořskou výškou více než 600 m tvoří jen malou plochu středních Čech v Brdech a nepatrnou část v oblasti Vlašimské pahorkatiny, Hřebenů a Kralovické pahorkatiny. HYDROLOGICKE A KLIMATICKÉ POMĚRY Vodní režim povrchových toků Středočeského kraje je nutno posuzovat ze dvou hledisek - kvantitativního a kvalitativního. Základním předpokladem pro větší objemy povrchových zdrojů vody je dostatečné množství srážek. Z tohoto hlediska se Středočeský kraj řadí spíše mezi suchá území, průměrné roční srážky zde totiž kolísají od 500 až do 600 mm /podrobné údaje lze nalézt v Atlasu podnebí Československé republiky, 1958, a v tabulkách publikace Podnebí Československé socialistické republiky, 1961/. Obdobně nepříznivý vliv mají i geomorfologické poměry a geologická stavba; oba tyto faktory neumožňují vznik rozsáhlejších zamokřených ploch. 171

4 Pro život obojživelníků má proto značný význam stupeň znečištění povrchových toků. Je třeba skutečně mluvit pouze o stupni znečištění, protože na úze mí Středočeského kraje se významnější povrchové toky I. třídy čistoty prakticky nevyskytují. Ukazatelem, který rozhoduje o zařazení jednotlivých toků do čtyř tříd, je hodnota biochemické a chemické spotřeby kyslíku. Převážná část vodních toků spadá do II. třídy čistoty. Nejhorší situace je na Berounce a na Labi po ústí Jizery, kde vody dosahují nejvyšší IV. třídy čistoty. Z významně znečištěných vodních toků je třeba uvést ještě část toku Blanice a Doubravu, obě spadající do III. třídy čistoty. Toto, místy enormní znečištění povrchových vod, je způsobeno především kombinací splaškových a odpadních vod v místech větších sídelních celků a také průmyslových odpadů i zemědělského znečištění. Z uvedeného hodnocení povrchových toků vyplývá, že obojživelníci jsou dnes vázáni hlavně na určitý omezený typ vodních ploch - tůně, pískovny s podzemní vodou a tzv. nebeské nádrže, tj. nádrže napájené pouze dešťovou vodou. Drobné i větší nádrže tohoto charakteru jsou více méně roztroušeny po celém území. V intenzívně zemědělsky obdělávaných oblastech se obojživelníci rozmnožují téměř výhradně na mikrolokalitách, které tvoři často jen návesní rybníčky nebo drobné nádrže na soukromých pozemcích. Takové lokality jsou však osidlovány pouze druhy s širší ekologickou valencí. ROZŠÍŘENÍ JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ Popis rozšíření jednotlivých druhů se skládá z výčtu lokalit a z mapek. Lokality řadíme podle okresů, v okresech podle čtverců kvadrátového mapování /blíže viz metodika/. Každá lokalita má své číslo, které odpovídá označeni lokality v bodové mapce. U kumulace hlášených lokalit do nevelkého území pro přehlednost předkládáme i výseče z mapek. Údaje označujeme takto: číslo lokality druhu /např. 19/, lokalita /např. Hýskov/, časový údaj /např /, informátor /hapř. BELANSKÝ /1986/; informátor citovaný častěji, je označen zkratkou /např. HO, SK apod./. V abecedním seznamu zkratek informátorů uvádíme celé jméno a místo bydliště nebo pracoviště. Tento seznam obsahuje také jiné zkratky /např. MČ - muzeum Čáslav apod./. Celé datum nálezu uvádíme pouze u vzácnějších druhů a u pozoruhodných nálezů /např. topicky, fenologicky apod./, jinak jsme data zredukovali na rok. Informátor s nečitelným podpisem, jehož identitu se nám nepodařilo vypátrat, je označen jako Anonymus. 172

5 Anonymní jsou též některé údaje v evidenčních tabulkách akce ÚV ČSOP Evidence vodních ploch s výskytem obojživelníků, sběry v Národním muzeu a publikované články. Pokud zpravodaj uvádí převzatý údaj, jehož autora jmenuje, uvádíme to obvyklým způsobem, např. ROVNÝ in SO. Pro zjednodušení citujeme /obvyklým zkráceným způsobem/ v textu jen příležitostné informátory a publikované údaje, u odkazů na zkratky často frekventovaných informátorů najde čtenář úplnou citaci zdroje informace v seznamu pramenů na konci práce. Seznam zkratek AN -ANDĚRA Miloš, Národní muzeum, Praha BO -BOHÁČ Jasoň, Středočeské muzeum, Roztoky u Prahy DA -DALÍK Petr, Říčany DT -DITTRICH Miroslav, Praha ET -Evidenční tabulky /viz seznam pramenů pod heslem Kolektiv/ FU -FUCHS Roman, Praha GR -GRINDL Tomáš, Dolní Bousov HL -HANEL Lubomír, Kladruby HO -HOUBA Jiří, Praha KA -KAVKA Tomáš, Praha KO -KOSOUREK Pavel, Kněževes KSSPPOP - Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody LA - LAŇKA Václav, Rakovník LE - LEYPOLD Jan, Škvorec MČ - Muzeum Čáslav MCH - MÁCHA Petr, Praha ME - MELDA Leoš, Vlašim NM - Národní muzeum Praha PE - PECINA Pavel, KSSPPOP, Praha RO - ROTH Petr, Liběchov ROM - ROMANOVSKÝ Alexej, PřF UK, Praha RU - RUS Ivo, Okresní vlastivědné muzeum Kolín SK - SKÁLA Petr, CHKO Blaník SO - SOUČEK Zdeněk, Poděbrady ŠAP - ŠAPOVALIV Petr, Unhošť 173

6 ŠM - ŠMAHA Jiří, Praha UR - URBÁNEK Lubor, Litomyšl VG - VERGNER Ivan, Zbýšov ZA - ZAVADIL Vít, Škvorec Zl - ZIEGLER Václav, Pečky ZR - ZÁRUBA Petr, Praha MLOK SKVRNITÝ - SALAMANDRA SALAMANDRA (LINNAEUS,1758) Středočeský kraj je svým výškovým rozpětím pro výskyt mloka příhodný, ba přímo optimální [srv. např. ANDĚRA /1985/]. Reliéf středních Čech vylučuje horní výškově omezení, nejnižší lokalita leží u Liběchova m n.m. Přesto již při pohledu na schematickou mapku je patrná koncentrace mloka do dvou oblastí: povodí Berounky s maximem nálezů v okolí Křivoklátu /přitom lokality z území CHKO Křivoklátsko, hlášené J. ŠMAHOU a P. ŠTĚPÁNKEM, jsou pouze příklady výskytu; jejich úplný výčet bude publikován nálezci samostatně; totéž bude platit i pro další druhy obojživelníků, nalezené na území této CHKO/ a středního Povltaví s dolním tokem Sázavy s maximem výskytu u soutoku Sázavy s Vltavou. Souvisí to zřejmě nejen s vlhčím klimatem v údolí řek a jejich přítoků, ale i se skladbou vegetačního pokryvu, který v těchto oblastech tvoří převážně původní listnaté, event. smíšené lesy, protkané potůčky, což je biotop pro mloka nejpříhodnější. Nelze se ubránit dojmu, že obě oblasti spolu dříve tvořily souvislý celek, který je dnes poněkud narušen při dolním toku Berounky částečným odlesněním, hustou zástavou, neúměrnou chatovou výstavbou, rozvinutým průmyslem a s tím související značnou dopravní zátěži a přebujelým turismem. Velmi nápadná je hustota výskytu mloka na jižním a severním okraji Prahy v údolí Vltavy. I zde se nabízí myšlenka, že tento výskyt byl kdysi souvislý. Řidčeji jej nacházíme v Povltaví jižně od Slapské údolní nádrže, ve středním Posázaví, černokosteleckých lesích a Džbánu. Početně zřejmě ne příliš silné populace žijí na Kokořínsku /lokality č a/, v Českém ráji /lokality č / a na úpatí Železných hor /lokality č. 40 a 41/. Nejpozoruhodnější jsou nálezy v teplých nížinách, které vyvracejí dosavadní názory na ekologické nároky mloka: střední Pojizeří /lokality č. 47 a 48/, Klánovický les /lokalita č. 63/ a zejména lokality v Polabí - Vlkov nad Lesy, kde biotop tvoří 174

7 175

8 doubrava, rozmnožovacím stanovištěm je lesní rybníček, event. jeho přítok /lokalita č. 57/ a především Pečky /lokalita č. 55/, kde v naprosto odlesněné oblasti tvoří biotop mloka mlýnský náhon, protékající poli a vroubený řídkým břehovým porostem s převahou olše, vrby a topolu. U tohoto naleziště je navíc velmi podstatné to, že je zde mlok pozorován vcelku pravidelně od roku 1957 až do současnosti. I kdyby se jednalo o introdukci nebo splach - splavení z vyšších poloh, skutečnost, že je zde tento druh pozorován v rozmezí téměř třiceti let, svědčí o tom, že se zde rozmnožuje, 176

9 a to již do značné míry posouvá dosavadní názory na jeho ekologickou valenci. Z Polabí je mlok již znám. Udávají jej v 70. letech z Bohdanče a Dřiteče SKLENÁŘ a ROČEK /1979/. I když v případě Bohdanče autoři nevylučují introdukci, téměř třicetileté pozorování V. ZIEGLERA v Pečkách svědčí o tom, že populace mloka v teplých nížinách, i odlesněných, může existovat. Nález u Liběchova /175 m n.m./ zřejmě souvisí s výskytem mloka na Kokořínsku. Ostatně i další výskytiště /např. početná populace mloka u Krakovce - lokalita č a Šípů - lokalita č žijící v prostředí jehličnatého lesa: smrk, borovice, modřín s vtroušenou břízou/ svědčí o tom, že ve Středočeském kraji výskyt mloka není vázán, jak se tradičně u tohoto druhu udává, pouze na podhorské bučiny, listnaté lesy či enklávy listnáčů v rozsáhlejších jehličnatých porostech. Mloka můžeme nalézt hlavně v noci či časně zrána, ve dne především za deštivého počasí. Nejčasnější nález je hlášen od Srbska /lokalita č. 20a/ z , nejpozdnější je z od Celiny /lokalita č. l1l/. Obě data nejsou nijak extrémní, zejména na podzim zůstává mlok aktivní jistě déle. Neobvyklý je nález larev mloka z /Závist u Štěchovic, lokalita č. 109/. Kromě obecně známých negativních faktorů, působících na všechny obojživelníky, je mlok ohrožen zejména: 1. nahrazováním původních lesů jehličnatými monokulturami, 2. velkoplošným hospodařením v lesích s přemírou mechanizace a chemizace, 3. zanášením a následným zanikáním dříve čištěných lesních studánek, důležitých pro vývoj larev, 4. nežádoucími sběry výletníky, eventuálně teraristy. Okres Benešov 62/52: 1, Živohošť, 1973, VAŠÁK /1986/; Živohošť - Psané skály u Poličan, 1977, SLADKOVSKÝ a PLATIL in VAŠÁK /1986/. 61/53: 2. Krhanice - komplex požáreckých lesů s Panským potokem, bez data, PE; , KO. 61/54: 3. Čerčany, , HO; Hvězdonice - zřícenina Stará Dubá, 1981, , ZR; 5. Chocerady - SPR Ve studeném, 1985, PE; 1976, BEJBL in NERGER /1987/; 6. Lštění, , HO; 6a. Ostředek, 1982, ANDĚRA /1984/; 7. Přestavlky, , HO; 8. Zlenice, , HO. 62/54: 9. Benešov - Černý les, 1972, introdukce larev, ANONYMUS in VAŠÁK /1986/; 10. Postupice, 1974, ME. 177

10 62/55: 10a. Radonice, 1947, 1962, HO. 61/55: 11. Samechov - SPR Ve studeném, 1961, 1970, 1972, 1974, 1980, F. VÁŇA, PODHORSKÝ, ZELENÝ, R. VÁŇA in VAŠÁK /1986/. Okres Beroun 60/48: 11a. Jablečno - SPR Kohoutov, okr. Rokycany, 1979, BÍLÝ /1986/; 1983 KSSPPOP; 1978, LA; 1985, ŠM. 61/48: 12. Jablečno, okr. Rokycany, , TAUBER, kartotéka depozitáře Národního muzea, leg. č. 8288/4,5; 8289/1-5 ad.; 1965, Galia /1987/. 59/49: 13. Dřevíč u Nižboru, , ANDĚRA /1984/; 13a. Nižbor - SPR Vůznice, 1958, 1980, LA; 14. Nový Jáchymov, , ANDĚRA /1984/; 15. Žloukovice, 1980 a 1986, ŠAP; bez data, leg. Anonymus, kartotéka depozitáře Národního muzea, leg. č /49: 16. Broumy, 1983, ŠAP; - osada V Luhu, 1981, ANDĚRA /1984/; - údolí Úpořského potoka, , ANDĚRA /1984/. 59/50: 17. Nižbor, 1969, DT; 1976 a 1986, ŠAP; - kopec Koš VIII, 1986, HRADIL in BELANSKÝ; Nižbor - u zámku, Rovina, 1985, ŠAP; , ŠM. 60/50: 18. Beroun - okolí, bez data, ŠTĚPÁNEK /1949/; bez data, ČIHAŘ /1981/; 19. Hýskov, 1984, BELANSKÝ /1987/; 20. Liteň - kopec Mramor, , HO; 20a. Srbsko, , BÍLÝ /1986/; 21. Svatý Jan pod Skalou, 1968; - vrch Doutnáč, 1972, oboje ANDĚRA /1985/. 61/ Drahlovice, bez data, ANDĚRA /1985/; 22a. Všeradice, bez data, ZIMMER in RIEGER /1987/; 22b. Vižina - les Buč, 1971, HO. 60/51: 23. Karlštejn, 1953, ROM in HANÁK /1986/; 1982, ANDĚRA /1984/; 24. Mořinka, 80. léta, NOVÁKOVÁ in ET. 61/51: 24a. Halouny, , ANDĚRA /1984/. Okres Kladno 57/49: 25. Bilichov, stálý výskyt, LORENC /1986/; bez data, ANDĚRA /1984/. 59/49: 26. Běleč - Koutek, 1982, ŠAP; 27. Běleč - zřícenina Jinčov, 1983, ANDĚRA /1984/; 28. Běleč - Vůznice, bez data /stálý výskyt/, LORENC /1986/. 58/50: 29. Kladno - Rozdělov, 1983, VÍTA in ET; 30. Svinářov, 1983, HRO- NÍKOVÁ in ET. 59/ Bratronice, 80. léta, ŠM; 32. Unhošť - Rymáňský vrch, 1983, PEŠEK in ŠAP. 178

11 Okres Kolín 59/54: 33. Doubravčice /mezi Doubravčicemi a Kostelcem n. Černými lesy/, 1970, 1 exemplář, ŠŤASTNÝ /1986/. 60/54: 33a. Černé Voděrady, 1984, HO; 34. Jevany, , 3 exempláře, , 2 exempláře, , 2 exempláře, vše ZI; Jevany - Červená skála - kamenné moře v SPR Voděradské bučiny, 1983, ANONYMUS /1985/; 35. Penčice , 1 exemplář, ZI. 59/55: 36. Tuchoraz, 1986, PRŮŠA in RU /sporné/. 59/58: 36a. Týnec nad Labem, 30. léta, údaje několika místních obyvatel, kteří mloka výstižně popisují, sporné?, DT. Okres Kutná Hora 61/55: 37. Sázava nad Sázavou - rokle Čertova Brázda, 1983, ANDĚRA /1984/. 62/56: 38. Kácov, 1984 a 1986, ME; , ANDĚRA /1984/. 60/57: 39. Malešov, bez data, ŠTĚPÁNEK /1949/. 60/58: 40. Bílé Podolí - osada Koukalka, bez data, MČ; 41. Chotusice, bez data, MČ. 62/57: 42. Hostkovice, bez data, VG. 61/58: 43. Okřesaneč, bez data, VG. Okres Mělník 55/52: 44. Liběchov, , ŠAP, lokalita 175 m n.m. 55/53: 45. Konrádov, okr. Česká Lípa - údolí Bílých skal, 1986, larvy, MIKYSKOVÁ, ŠESTÁKOVÁ in M. PECINA /1986/; 46. Mšeno, 1939, J. MATOUŠ, doklad v Národním muzeu, leg , 5490, kartotéka depozitáře NM; bez data, ŠTĚPÁNEK /1949/. Okres Mladá Boleslav 54/54: 46a. SPR Malý Bezděz, okr. Česká Lípa, 1983, ANDĚRA /1984/. 56/54: 47. Strenice - Strenické údolí, bez data, PODANÝ /1967/. 56/55: 48. Strašnov, bez data, PODANÝ /1967/. 55/56: 49. Dobšín - Roubenka, 1984, DUFEK in GR., /sporné/; 50. Dolní Bousov - Robanský rybník, bez data, HRUŠANSKÝ in GR; 51. Vlčí pole - Hraběnčina studánka, , SLÁDKOVÁ et NECHANSKÁ in GR, /sporné/. 54/57: 52. okolí Hrubé Skály, okr. Semily, bez data, HÝZLER /1986/. 179

12 55/57: 53. Podtrosecká údolí, okr. Semily a Jičín, a 1983, ZI. Okres Nymburk 58/56: 54. Poděbrady - Na střelnici, , UR. 59/56: 55. Pečky - oblast Benešovky, , 2 exempláře, , 1 exemplář, , 1 exemplář, , 2 exempláře, , 1 exemplář, , 1 exemplář, , , , , , , , , , , , , , , , vždy 1 exemplář. Vletech 1976, 1979, 1981, 1983, 1986 nebyl mlok zastižen. V letech nebyla lokalita sledována, vše ZI; bez data, ŠACHL /1982/; 1967, ŠACHL in SO. 58/57: 56. Opolany, bez data, ŠACHL /1982/; 1959, ŠACHL in SO. 57/58: 57. Vlkov nad Lesy - rybníček Kábovec, , ZI. Hlavní město Praha 58/52: 58. Praha 6 - Liboc - Šárka, kolem roku 1960, VOGEL /1981/; 59. Praha 6 - Sedlec, do r. 1983, NOVÁKOVÁ in ET; 1985, STÁREK /1987/; 60. Praha 6 - Suchdol- Tiché údolí, bez data, NĚMEC /1980a/. 59/52: 61. Praha 6 - Střešovice, Lomená ul. 32, na zahradě 1 samice, 1978, ČIHAŘ /1981/. 59/53: 62. Praha 10 - Dubeček, vrch Rohožník. 1947, ANDĚRA /1985/. 59/54: 63. Praha 9 - Újezd nad Lesy - Klánovický les zv. Vidrholec, 70. léta, 1982, 1983, DA. 60/52: 64. Praha 5 - Lahovice - soutok Vltavy a Berounky, 1979, 1 exemplář, ČIHAŘ /1981/; 65. Praha 5 - Zbraslav, , ANDĚRA /1985/; , PE. Okres Praha-východ 58/52: 65a. Klecánky, 1982, ANDĚRA /1984/; 65b. Řež - "Močidla", 80. léta, ANDĚRA /1984/. 60/53: 66. Nebřenice, 1980, FARION /1986/. 59/54: 67. Doubek, 1979, LE. 60/54: 68. Božkov, , ZR; 69. Louňovice - SPR Voděradské bučiny, 1984, DA; 70. Mnichovice - Božkovský rybník /proti proudu potoka/, do r. 1984, ANDĚRA /1984/; 71. Myšlín, 1984, ZR; 72. Ondřejov, bez data, ANDĚRA /1984/; 73. Říčany, do r. 1975, MOUDRÝ /1986/. 61/54: 74. Kaliště, 1976, OPATRNÝ /1978/. 180

13 Okres Praha-západ 60/51: 75. Černolice, 1980, OPATRNÝ /1982/; 76. Černošice - potok Švarcava, 70. a 80. léta, ANDĚRA /1984/; 77. Řevnice, , ROM in HANÁK /1986/; 78. Třebotov - SPR Kulivá hora, , ZR; , PE in KSSPPOP. 61/51: 78a. Líšnice, 1983, ANDĚRA /1984/; 78b. Řitka, kolem r hojný, GALIA /1987/; 78c. Čisovice, 1959, HO. 58/52: 79. Roztoky - SPR Roztocký háj - Tiché údolí, NĚMEC /1980a/; Roztoky - malé levostranné přítoky Vltavy, , ČIHAŘ /1981/; 1980, ANONYMUS /1980/; 1986, ČTYROKÝ /1987/. 60/52: 80. Březová, , ANDĚRA /1985/; do roku 1986 ŠTĚPÁNKOVÁ in RIEGER /1987/; 81. Černíky, bez data, DUBSKÁ /1986/; 82. Dolní Břežany - břežanské údolí, , ANDĚRA /1985/; , PE; 83. Hradiště - Závist, , ANDĚRA /1985/; ŠTĚPÁNEK /1949/; bez data, ČIHAŘ /1981/; HANÁK /1983/; 84. Jarov, , ANDĚRA /1985/; - vrch Homole, 1984, ZA; 84a. Jíloviště, do r. 1986, ERNEST in RIEGER /1987/; 85. Károv, , ANDĚRA /1985/; 86. Klínec, 1984, MATYS in ET; 87. Lhota, , SK; 89. Měchenice, ANDĚRA /1984/; 1960, ŠM; stálý výskyt, VANĚK /1987/; bez data, ČIHAŘ /1981/; 89a. Nové Skochovice, , ERNEST in RIEGER /l987/; 89b. Ohrobec, 1975, ANDĚRA /1984/; 90. Oleško, 1974, SK; - Na dolech, bez data, ERNEST in RIEGER /1987/; 91. Zahořany, , SK; 92. Zvole, , ANDĚRA /1985/; - Zlaté údolí, bez data, stálý výskyt, ANDĚRA /1984/; 93. Zvolská homole, , ANDĚRA /1985/. 61/52: 94. Bohuliby - Zlatý potok, , ANDĚRA /1985/; 94a. Bojanovi-ce, bez data, larvy, ERNEST in RIEGER, 1987; bez data, VANĚK /1987/; 95. Bojov, 1984, MATYS in ET; 95a. Brunšov, stálý výskyt, PAUZR et PURKRÁBKOVÁ /1985/; 95b. Bratřínov-Kocába, 1959, HO; 96. Davle, , ANDĚRA /1985/; , ZA; , , 1949, 1956, , vše HO; 97. Horní Studené, 1967, larvy, HO; 1983, ERNEST, PRÁŠIL, RIEGER in RIEGER /1987/; 98. Hra-dišťko, , SK; 1984, ANDĚRA /1985/; 99. Hvozdnice, 1984, MATYS in ET; 100. Luka pod Medníkem, , HO; bez data, VOJTÍŠEK in RIEGER /1987/; , ANDĚRA /1985/; 100a. Masečín - údolí Kocáby, bez data, ERNEST in RIEGER /1987/; 101. Petrov, 1984, VOREL in ET; , BO; 102. Petrov - Zahořanské údolí, , ANDĚRA /1985/; 103. Pikovice, , HO; 1977, OPATRNÝ /1982/; , MCH; 103a. Rabyně, 1959, HO; 104. Slapy, 70. léta, ČIKAR /1987/; 105. Šlemín u Štěchovic, 1977, OPATRNÝ /1982/; 106. Štěchovice a okolí, bez data, 181

14 ČIHAŘ /1981/; ŠTĚPÁNEK /1949/; - údolí Kocáby, 1983, ANDĚRA /1984/; 106a. Třebenice, stálý výskyt, ANDĚRA /1984/; SLAVÍK et SLAVÍKOVÁ /1987/; 107. Třebsín, bez data, ANDĚRA /1984/; 108. Velký Medník u Štěchovic, 1977, OPATRNÝ /1982/; - Medník, , ZI; , MCH; , ANDĚRA /1985/; - SPR Medník, , PE in KSSPPOP; 1982, PRÁŠIL in RIEGER /1987/; 109. Závist u Štěchovic, 1977, , larvy, OPATRNÝ /1982/; 110. Žampach, 1977, OPATRNÝ /1982/; , ANDĚRA /1985/; 1983, ANDĚRA /1984/; , 1949, 1956, , vše HO; 1976, PRÁŠIL in RIEGER /1987/. Okres Příbram 61/51: 110a. Voznice a okolí, kolem r hojný, Galia /1987/. 62/51: 111. Čelina - Cholín, , ANDĚRA /1984/. 63/50: 112. Bohostice, 80. léta, ANDĚRA /1984/. 63/51: 113. Hrachov, 1979?, FU; 114. Solenice, 1983, ANDĚRA /1984/. Okres Rakovník 59/47: 115. Krakovec, , ZA; , SLAVÍK et SLAVÍKOVÁ /1987/; 116. Šípy, 1984, ZA; , SLAVÍK et SLAVÍKOVÁ /1987/; 58/48: 117. Řevníčov /poblíž žel. stanice Řevníčov/ - NCHÚ Prameny Klíčavy, 80. léta, ŠM; 118. Lužná - Belšanka, 1976, LA. 59/48: 119. Hracholusky - SPR Čertova Skála, , ANDĚRA /1985/; - Hracholusky - Valachov, 1978, LA; 120. Lubná, , ANDĚRA /1985/; zaniklá lokalita; 121. Nezabudice, 1979, OPATRNÝ /1982/; 1986 KA; 80. léta, ŠM; - Nezabudické skály, 1981, LA; - U rozvědčíka, 1981, LA; 122. Rakovník -potok Huřvinka, 1982, LA; - potok Sedm vodopádů, 1980, LA; 123. Skřivan, 80. léta, ŠM. 60/48; 123a. Branov - potok Klucná, 1960; - V luhu, 1978, oboje LA; 124. Branov - SPR Velká pleš, 1979, LA; 1985, PLESKOVÁ /1986/; 125. Hřebečníky - Na průhonu, 8O. léta, ŠM; 126. Kostelík - potok Javornice, 1959, LA; 127. Kouřimec, , 6 exemplářů, ZI; 128. Skryje, 1975, ZIMMER in RIEGER /1987/; , BO; 1984, ROSENDORF /1986/; 1985, ZA; - Týřov - zřícenina, 1977, ANDĚRA /1984/; - SPR Týřov - potok Úpoř, bez data, RIEGER /1987/ 1961, 1980, LA; 1985 ŠM; 1980, HO; - Stankoviště, 1983, KSSPPOP; 129. Skryje - u vrcholu Tří skal - stružka Zlá naháňka, 1983, KSSPPOP; 130. Týřovice, 1976, ANDĚRA /1985/. 57/49: 131. Milý - SPR Milská stráň, 1980, PE. 182

15 58/49: 132. Nové Strašecí, ŠTĚPÁNEK /1949/; 133. Ruda - rybníky Kracle, 80. léta, ŠM. 59/49: 134. Branov, , BO; 1977, ANDĚRA /1985/; stálý výskyt, BÍLÝ /1986/; 135. Častonice, 1970, LA; 136. Křivoklát, 1978, ŠAP; 1949 nález albinotické formy, VANĚK /1958/; NĚMEC /1980b/; ŠTĚPÁNEK /1949/; SPR Na babě, 1970, LA; 1986 KA, SO; 1970, HO; 137. Městečko, 70. léta, PE; , ŠAP; 80. léta, ANDĚRA /1984/; - potok Ryšava, 1966, LA; - Losy, 1967, LA; 137a. Račice - Dubina, 1970, HO; 138. Roztoky, 1980, Nerger; - potok Klucná, 1977, LA; 138a. Stříbrný luh, 1980, ŠM; stálý výskyt, LA; 139. Sýkořice - Vůznice, 1958, 1980, LA; , ŠAP; - Stará mýť, VII/1977, X/1982, ŠAP; 139a. Újezd nad Zbečnem, 1983, ANDĚRA /1984/; 140. Velká Buková lok. "Nezabudická silnice - Višňová", 1975, LA; 141. Zbečno - Kovářův luh, , ZA; - Klíčavská přehrada, , ANDĚRA /1984/; 142. Zbečno - Lánská obora, 1965, LA; 143. Zbečno - SPR Brdatka - potok Štíhlice, , LA. 60/49: 144. Karlova Ves, 80. léta, ŠM. ČOLEK OBECNÝ - TRITURUS VULGARIS (LINNAEUS,1758) Ekologická valence čolka obecného je značně široká a přírodní poměry včetně výškového reliéfu Středočeského kraje by mu svou povahou měly víceméně vyhovovat. Proto můžeme druh předpokládat i v "bílých místech", přestože se podle mapky nevyskytuje po celém území kraje. Při hlášení sehrála jistě svou roli i menší pozornost, která se tomuto druhu věnuje. Často nám totiž přicházela hlášení "roztroušeně běžný po celém území okresu" apod. Ačkoliv výroky tohoto typu najdeme dosud i v literatuře, takováto hlášení bez udání konkrétní lokality, jsme nevyhodnocovali. V nižších polohách se čolek obecný zdá být hojnější. V době páření ho najdeme v nejrůznějších vodních nádržích od nejmenších periodických kaluží přes tůňky, zavodňovací příkopy, slepá ramena vodních toků, lomy, pískovny až po vybetonované nádrže a zahradní bazénky, které jsou často jeho posledním útočištěm v bezlesých, intenzivně zemědělsky obhospodařovaných oblastech. Někdy však v těchto umělých nádržích prosperuje dobře. Např. v protipožární nádrži v Unhošti /lokalita č. 46/ žije populace, čítající stovky dospělých jedinců. Larvy čolka obecného jsme nalézali i v polovypuštěných rybnících. 183

16 184

17 Jako všechny naše druhy čolků, potřebuje čolek obecný ke svému rozmnožování vodu. Na rozdíl od ostatních dvou druhů žijících v Čechách i ve vodní fázi života však z vody dosti často vylézá, zejména za dne, kdy se ukrývá v blízkosti vodní nádrže,např. pod kameny, a v noci se do vody zase vrací. Ze všech tří druhů vodu také nejdříve opouští a přechází k suchozemskému způsobu života. Pokud v suchých letech vyschne periodická kaluž dříve, než to odpovídá jeho biologickému cyklu, a čolek obecný je nucen opustit vodu předčasně, pozorovali jsme na lokalitách 185

18 č. 158 a 160 v roce 1983, že se do ní po vydatných letních deštích znovu vrací a provádí pak opět i své charakteristické svatební tance v habitu suchozemské fáze života. Nejčasnější nálezy ve vodní fázi jsou z a z z Lipce /lokalita č. 71/. Pozdní výskyt aktivního jedince v suchozemské fázi života je ze na lokalitě č. 134a. Larvy jsme nalézali ještě i v září 1986 v Horoušanech /lokalita č. 152/. Čolek obecný je jistě v současně době ve Středočeském kraji stále ještě nejhojnější ocasatý obojživelník, ale v posledních dvaceti letech byl právě u tohoto druhu zaznamenán největší úbytek. Je totiž ohrožen všemi obecně známými faktory uvedenými v úvodu. Okres Benešov 61/53: 1, Pecerady - Podhájský rybník, do r. 1983, PE; , KO; 2. Podělusy, ANONYMUS in VAŠÍK /1986/; , KO; 3. Prosečnice, , KO; 4. Týnec nad Sázavou, , KO; 5. Zbořený Kostelec - slepé rameno Čakovického potoka, 1973, ANONYMUS in VAŠÁK /1986/; , KO. 62/53: 8. Bystřice, 1974, ME. 64/53: 9. Mezno, 1985, LE. 61/54: 10. Čerčany, , KO; 1946, 1953, HO; 11. Mrač, bez data, ANO- NYMUS in ET; , HO; 11a. Zlenice nad Sázavou - osada Dubsko, 1963, HO; , KO. 62/54: 12. Benešov - Šance, ; - rybník Dolní mydlářka, ; - Černý les, , F. VÁŇA in VAŠÁK /1986/; 13. Holčovice, 1976, MORAVEC /1978/; 14, Chotýšany, 1974; - rybník Prostřeďák, 1974, MORAVEC /1978/; 1974 ME; 15. Lhota Veselka, , ME; 16. Městečko, 1976, rybník Bába, MORAVEC /1978/; 17. Postupice, 1979, ME; 13. Pozov, 1986, ME. 63/54: 19. Ratměřice, 1977, MORAVEC /1978/. 62/55: 20. Hrazená Lhota, , ME; 21. Kladruby, , HL; 22. Vlašim, , MORAVEC /1978/. 63/55: 23. Malovidy, 1976, MORAVEC /1978/; 24. rybník Vorlina u Vlašimi, 1976, MORAVEC /1978/; 26. Stará Jizbice u Čechtic, 1978, MORAVEC /1986/; 27. Vlašim - u lesa Žižkov, , MORAVEC /1978/. 64/55: 25. Slavětín, 1975, MORAVEC /1978/. /Autor ve své práci uvádí Načeradec, podle ústního upřesnění lokality uvádíme Slavětín/. 186

19 Okres Beroun 60/49: 28. Nový Jáchymov, , ŠAP; 29. Zdice, , ŠAP. 61/49: 30. Hořovice, 1984, ZÍTEK in ET; 31. Tlustice, 1984, ZÍTEK in ET. 59/50: 32. Nižbor, , ŠAP. 60/50: 32a. Koda, , HO; 32b. Liteň, 1969, HO; 33. Srbsko, 1985, ZR; , HO; 33a. Tetín, , HO. 61/50: 34. Běštín, 1984, Zítek in ET; 35. Hostomice, 1984, ZÍTEK in ET; 35a. Osovec, 1966, 1971, , HO; 1987 ŠŤASTNÝ et HO in HO; 35b. Velký Chlumec - rybník Muchovský, , ROČEK /1968/; 36. Vižina, , 1956, HO. 60/51: 37. Karlštejn - SPR - lom Paraple, , PE - KSSPPOP. 61/51: 38. Halouny, 1956, HO; 39. Svinaře, 1956, HO. Okres Kladno 57/49: 40. Bilichov - Bilichovské údolí, , PE - KSSPPOP. 58/50: 41. Kladno, 1984, VÍTA in ET; 42. Rozdělov, 1984, VÍTA in ET; 42a. Smečno, 80. léta, REHÁK /1986/. 59/50: 43. Bratronice - východně od obce, 80. léta, ŠM; 44. Kyšice, 1984, VÍTA in ET; 45. Malé Kyšice, , ŠAP; 46. Unhošť, 1984, VÍTA in ET; , ZA; , ŠAP; , PEŠEK in ŠAP; - Šibenec, 1983, ZA; - Rybárna, , - Suchý mlýn, , ŠAP; - Ledárenské rybníky, , PEŠEK in ŠAP. Okres Kolín 59/54: 47. Břežany II - "Chrástnice", , ZA; - "Na babách", 1970, KŘÍŽ /1986/; 48. Hradešín, 1985, LE; 1986, ZA; , GALIA /1987/; - rybník Kbelka, bez data, KULICH /1984/; 49. Limuzy, , ZA; 50. Přišímasy, , ZA; 51. Tismice, , ZA. 60/54: 52. Černé Voděrady, , ZR; 53. Jevany, bez data,wondreys /1987/; stálý výskyt, DA; - SPR Voděradské bučiny, , ZR; - rybník Šáchovec, 1978, DT; 53a. Vyžlovka, stálý výskyt, DA. 59/55: 53b. Český Brod, konec 70. let, STÁREK /1987/; 53c Vrbčany, 1987 ZA; 54. Tuchoraz, 1984, ŠŤASTNÝ /1986/; , DT; 55. Tuchoraz - Na stráni, , DT; 56. Zahrady, , RO et MCH. 60/55: 57. Kostelec n. Č. lesy - rybník Smíchovák, , MCH; konec 70. let, STÁREK /1987/; 58. Oleška, 1978, 1980, DT. 187

20 59/56: 59. Nová Ves I - CHPV Lom u Nové Vsi, , RU. 60/56: 60. Sedlov, 1986, RU. 59/57: 61. Bělušice, , DT; 62. Býchory, , DT; 63. Hanín, 1984, RU; 64. Hradišťko I, , DT; 65. Kolín, 1981, DT; 66. Konárovice - Labuť, , DT; 67. Ovčáry, , DT; 68. Tři Dvory, , DT; 69. Veletov, , DT. 59/58: 70. Krakovany, , DT; 71. Lipec, , DT; 72. Lžovice, , DT; 73. Selmice /okr. Pardubice/, , DT; 74. Uhlířská Lhota , DT. Okres Kutná Hora 61/55: 74a. Otryby, , 1941, 1947, 1951, , 1966, HO; 74b. Rataje nad Sázavou - Iváň, 1938, HO; 1980, negat. nález, HO. 61/56: 75. Sudějov, 1985, ME. 60/58: 75a. Bílé Podolí - Koukalka, 1986, MČ; 77. Žehušice - Žehušická skalka, , KSSPPOP; - obora, 1986, MČ. 62/55: 77a. Pelíškův Most - Vranice, 1938, HO; 77b. Soběšín, 1966, , HO; , negat. nález, HO. 61/58: 77c. Klucké Chvalovice, 1986, MČ; 78. Zbýšov - rybník Pilský, 1986, MČ; 1984, VG in ET; 1974 VG; 79. Žleby - Markovice, 1986, MČ. 62/58: 80. Čejkovice, 1984, VG in ET; OPATRNÝ /1978/; 1986, MČ. Okres Mělník 54/53: 81. Nedamov /okr. České Lípa/, , ŠTĚPÁNEK, kartotéka de pozitáře NM; 1970, ZA. 57/52: 82. Byškovice, 1983, BRESTOVANSKÝ in M. PECINA /1986/. 55/53: 83. Střednice, 1986, RO; 84. Vojtěchov - Planý důl, 1984, ŠESTÁKOVÁ in M. PECINA /1986/. 56/53: 85. Mělník, , DT; 86. Strážnice, 1986, MYKYSKOVÁ in M. PE CINA /1986/; 87. Velký Borek, 1985, M. PECINA /1986/. 57/53: 88. Martinov - Černá skála, bez data, ŽALMAN /1986/. Okres Mladá Boleslav 57/54: 89. Kochánky, bez data, PODANÝ /1967/; 90. Sojovice, , , ZA. 54/55: 91. celý severní cíp okresu, bez data, PODANÝ /1967/; 92. Mnicho vo Hradiště a okolí, bez data, PODANÝ /1967/. 54/56: 92a. Mužský, 1986, HÝZLER /1986/; , ROČEK /1968/. 188

Zařízení republikové úrovně (provozované státem) se na území kraje nevyskytují (neuvažujeme-li detašovaná pracoviště).

Zařízení republikové úrovně (provozované státem) se na území kraje nevyskytují (neuvažujeme-li detašovaná pracoviště). PODKLADY PRO ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ STŘEDOČESKÉHO KRAJE ČERVEN 2013 3.11 Občanská vybavenost sociální infrastruktura Do sociální infrastruktury zahrnujeme zejména zařízení charakteru veřejných

Více

Dolní. Krupá. Bezděz. Plužná. Bukovno. Boreč. Strenice. Vtelno. Chotětov. Dolní. Slivno. Loučeň Vlkava Tišice. Kostelní Hlavno. Předměřice.

Dolní. Krupá. Bezděz. Plužná. Bukovno. Boreč. Strenice. Vtelno. Chotětov. Dolní. Slivno. Loučeň Vlkava Tišice. Kostelní Hlavno. Předměřice. Přehled výletů Dolní Krupá Deštná Klášter Hradiště nad Jizerou 2 Snědovice Houska Hošťka Luka Radouň Vidim Plužná Katusice Mšeno Sukorady Liběchov 12 Nebužely Chorušice Lhotka Cítov 8 ernouček Bezno Libáň

Více

3.10 Bydlení. 3.10.1 Intenzita bytové výstavby

3.10 Bydlení. 3.10.1 Intenzita bytové výstavby PODKLADY PRO ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ STŘEDOČESKÉHO KRAJE ČERVEN 2013 3.10 Bydlení 3.10.1 Intenzita bytové výstavby V následujícím textu porovnáváme údaje před rokem 2000 a pozdější. Období 2001-2011

Více

18. Přírodní rezervace Rybníky

18. Přírodní rezervace Rybníky 18. Přírodní rezervace Rybníky Nedaleko od silnice Kozlovice Tichá, asi v polovině vzdálenosti mezi okraji těchto obcí, byl kdysi rybníček, který již zanikl. Na jeho místě vznikla přirozenou sukcesí mokřadní

Více

RYBOLOV VE STŘEDOČESKÉM KRAJI Vážení, brožura, která se Vám dostává do rukou, Vám pomůže orientovat se v oblasti lovu ryb ve Středočeském kraji. Je určena všem milovníkům přírody bez ohledu na úroveň

Více

Mnichovo Hradiště. Libuň Bělá pod Bezdězem Dobřeň. Branžež Kněžmost Bakov nad Jizerou. Mšeno Bukovno Dolní. Kosmonosy. Dobrovice.

Mnichovo Hradiště. Libuň Bělá pod Bezdězem Dobřeň. Branžež Kněžmost Bakov nad Jizerou. Mšeno Bukovno Dolní. Kosmonosy. Dobrovice. Polabím na lodi Mnichovo Hradiště Okna Klášter Hradiště nad Jizerou Deštná Lomnice nad Popelkou Libuň Houska Luka Bělá pod Bezdězem Dobřeň Boseň Březovice Lobeč Vidim Plužná Újezd pod Troskami Branžež

Více

Seznam silnic uzavřených průběžně od dne 2.června 2013 :

Seznam silnic uzavřených průběžně od dne 2.června 2013 : Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace Zborovská 11, 150 21, Praha 5 Seznam silnic uzavřených průběžně od dne 2.června 2013 : III/11620 - Mořina Karštejn - okr. Beroun

Více

Výzkum povrchových vod u města Rokycany řeka Klabavka

Výzkum povrchových vod u města Rokycany řeka Klabavka Výzkum povrchových vod u města Rokycany řeka Klabavka Základní škola Ulice Míru, Rokycany Mgr. Monika Abrtová Únor 2015 1 Obsah 1 Navštívená lokalita... 2 2 Předmět zkoumání... 2 3 Vymezení území... 2

Více

Tabulka č. 1: Celkové pořadí srovnávacího výzkumu Město pro byznys Středočeského kraje 2011

Tabulka č. 1: Celkové pořadí srovnávacího výzkumu Město pro byznys Středočeského kraje 2011 Celkové pořadí Tabulka č. 1: Celkové pořadí srovnávacího výzkumu Město pro byznys Středočeského kraje 2011 Podnikatelské prostředí (více detailů v tabulce č. 2) Kvalita lokality (více detailů v tabulce

Více

HONITBY - OBORY VE STŘEDOČESKÉM KRAJI

HONITBY - OBORY VE STŘEDOČESKÉM KRAJI HONITBY - OBORY VE STŘEDOČESKÉM KRAJI Bílí jeleni v Žehušické oboře Vážení, brožura, kterou jste právě otevřeli, Vám pomůže orientovat se v pravidlech myslivosti v ČR a v honitbách Středočeského kraje.

Více

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. V Praze dne Č. j.: Vyřizuje: Tel.: 25. srpna 2015 57921/ENV/15 Ing. Hejhal 267 122 730

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. V Praze dne Č. j.: Vyřizuje: Tel.: 25. srpna 2015 57921/ENV/15 Ing. Hejhal 267 122 730 ODESÍLATEL: Mgr. Evžen Doležal ředitel odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 ADRESÁT: Rozdělovník V Praze dne

Více

v Praze a na Kokořínsku

v Praze a na Kokořínsku Na výletech s mobilem Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky v Praze a na Kokořínsku Co jsou virtuální naučné stezky? Jedná se o nový moderní způsob značení přírodních, kulturních a turistických

Více

Variaposter. 252 x 119 NÁDRAŽÍ FORMÁT CENA + TERMÍNY PROVOZOVÁNÍ

Variaposter. 252 x 119 NÁDRAŽÍ FORMÁT CENA + TERMÍNY PROVOZOVÁNÍ Variaposter Variaposter přináší mimořádně účinnou kombinaci středního formátu (3 x A0) a umístění ve výši očí. Variapostery jsou umístěné na nejfrekventovanějších místech nádraží, často ve spojení s moderními

Více

Co prozradí žáby zpěvem?

Co prozradí žáby zpěvem? Co prozradí žáby zpěvem? ( Obojživelníci Vysočiny a jejich biotopy ) Jaromír Maštera Autoři většiny fotografií: Jaromír Maštera a Jan Dvořák Co prozradí žáby svým zpěvem? 1) Je jaro! zima definitivně skončila

Více

1) BUS poznání Hrusice, Jevany, Kostelec n. Č.l., Sázava 2) turistika Voděradskou bučinou do Jevan + Kostelec n.č.l. 15 km

1) BUS poznání Hrusice, Jevany, Kostelec n. Č.l., Sázava 2) turistika Voděradskou bučinou do Jevan + Kostelec n.č.l. 15 km NABÍDKA SPORTOVNÍHO ZÁJEZDU,,ZÁPADNÍ POSÁZAVÍ A BENEŠOVSKO VE DNECH 2. - 5.5.2013 Určeno pro pěší turistiku, cykloturistiku (silnice, trek, MTB) Ubytování: 3 noci s polopenzí v hotelu Hláska ve Zlenicích

Více

MVDr. Josef Řihák, hejtman O Z N Á M E N Í

MVDr. Josef Řihák, hejtman O Z N Á M E N Í MVDr. Josef Řihák, hejtman V Praze dne 20. 2. 2013 O Z N Á M E N Í o konání 3. zasedání Zastupitelstva Středočeského kraje, které se uskuteční dne 11. 3. 2013 od 10 hodin v zasedací místnosti Zastupitelstva

Více

REGIONÁLNÍ PERIODIKA ULOŽENÁ V SOkA PRAHA-ZÁPAD (stav k 13. 8. 2014)

REGIONÁLNÍ PERIODIKA ULOŽENÁ V SOkA PRAHA-ZÁPAD (stav k 13. 8. 2014) REGIONÁLNÍ PERIODIKA ULOŽENÁ V SOkA PRAHA-ZÁPAD (stav k 13. 8. 2014) OBEC NÁZEV ROČNÍKY Černolice Černolík 2001 2003; 2007 2008 2001; 2003 Šance 2011 Černošice Černošické noviny 1957; 1959 1960; 1974 1977

Více

Enviromentální přínos nízkého a středního lesa v Českém krasu.

Enviromentální přínos nízkého a středního lesa v Českém krasu. Enviromentální přínos nízkého a středního lesa v Českém krasu. Lesy zaujímají 38% rozlohy CHKO Český kras. Údolí Berounky u Srbska. Vlevo NPR Koda, vpravo NPR Karlštejn. Jeřáb krasový (Sorbus eximia) Jeřáb

Více

JÍZDNÍ ŘÁD 2014 2015 platí od 14. června 2015. PID Praha - Stratov km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 5851 R 941

JÍZDNÍ ŘÁD 2014 2015 platí od 14. června 2015. PID Praha - Stratov km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 5851 R 941 9 ( - Strančice -) Praha - Čelákovice PID Praha - Stratov km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 5851 5873 5875 5801 2500 R 941 2500 9401 R 781 5805 7 Sp 1800 Trutnov Ústí n.lab. 0 Praha P 0 26 4 24

Více

Číslo výletu. 14 Židovská Libeň. Malostranská A, 5, 12, 18, 20, 22, 91. 18 Pražský hrad. 20 Kampa

Číslo výletu. 14 Židovská Libeň. Malostranská A, 5, 12, 18, 20, 22, 91. 18 Pražský hrad. 20 Kampa Nové dopravní spojení Od uzávěrky třetího vydání Výletů s Dopravním podnikem hlavního města Prahy už uplynuly více než tři roky. Za tu dobu došlo k několika změnám v systému Pražské integrované dopravy,

Více

Brno. Liberec. Karlovy Vary

Brno. Liberec. Karlovy Vary Brno Největší moravské město leží na soutoku Svitavy a Svratky. Jeho dominantou je hrad Špilberk. Je významným průmyslovým a kulturním centrem, městem veletrhů. Otázka: Které město leží pod horou Ještěd?

Více

Přírodní rizika. Výzkum možných rizik v blízkém okolí Adamova. Autoři: Soňa Flachsová Anna Kobylková. Škola: ZŠ a MŠ Adamov, Komenského 4, 679 04

Přírodní rizika. Výzkum možných rizik v blízkém okolí Adamova. Autoři: Soňa Flachsová Anna Kobylková. Škola: ZŠ a MŠ Adamov, Komenského 4, 679 04 Přírodní rizika Výzkum možných rizik v blízkém okolí Adamova Autoři: Soňa Flachsová Anna Kobylková Škola: ZŠ a MŠ Adamov, Komenského 4, 679 04 1) OBSAH 1) Obsah 2) Úvod 3) Cíl 4) Realizační část 5) Závěr

Více

Losovací čísla 20214/15 (zkrácené názvy klubů) OP - FERDINAND: NE úř. začátek

Losovací čísla 20214/15 (zkrácené názvy klubů) OP - FERDINAND: NE úř. začátek Losovací čísla 20214/15 (zkrácené názvy klubů) A1A OP - FERDINAND: NE úř. začátek 1. Neveklov A SO úř. 2. Jírovice SO úř. 3. Jankov A 4. Struhařov A NE 15:00 5. Maršovice A 6. Pravonín A 7. Vrch.Janovice

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora.

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora. POPIS ČÍSELNÍKU : OKRES_LAU Název: Okresy v České republice Charakteristika: Číselník okresů v České republice založený na číselníku okresů OKRES_LAU, který vydal Český statistický úřad s platností od

Více

Úplný název pracoviště ÚFO

Úplný název pracoviště ÚFO Číslo pracoviště Číslo ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO číslo územního pracoviště číslo krajského FU Finanční úřad pro hlavní město Prahu 451 2001 Územní pracoviště pro Prahu 1 451 2002 Územní pracoviště

Více

D.13 - Hloubky zaplavení Q 100

D.13 - Hloubky zaplavení Q 100 D.13 - Hloubky Q 100 ICOB 576077 Albrechtice nad Orlicí 535427 Bakov nad Jizerou 579041 Batňovice 535443 Bělá pod Bezdězem 535451 Benátky nad Jizerou 563919 Bílý Kostel nad Nisou nezaplaveno 312 0 1 289

Více

Hrady, zámky, tvrze: Církevní stavby:

Hrady, zámky, tvrze: Církevní stavby: Hrady, zámky, tvrze: Bělá pod Bezdězem (okres Mladá Boleslav) zámek Brandýs nad Labem stavby v zámeckém parku Čechtice (okres Benešov) zámek Dlouhá Lhota (okres Příbram) zámek Dolní Beřkovice (okres Mělník)

Více

Novostavba rodinného domu v Přerově XI Vinary, ul. Růžová

Novostavba rodinného domu v Přerově XI Vinary, ul. Růžová č.j. NZ 50/07 Novostavba rodinného domu v Přerově XI Vinary, ul. Růžová Nálezová zpráva o provedení archeologického výzkumu ARCHAIA Olomouc, o.p.s. Feat. ARCHAIA Brno o.p.s. 2007 2 Tato práce, která vznikla

Více

Vývoj věkové struktury obyvatelstva v okresech ČR a její proměny v důsledku demografického stárnutí

Vývoj věkové struktury obyvatelstva v okresech ČR a její proměny v důsledku demografického stárnutí Vývoj věkové struktury obyvatelstva v okresech ČR a její proměny v důsledku demografického stárnutí Age structure of the population in districts of the Czech Republic and its changes relating demographic

Více

Benchmarking Říčany. projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Benchmarking Říčany. projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Benchmarking Říčany projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností 1 1 SO ORP Říčany charakteristika území Správní obvod obce s

Více

Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky MATYÁŠ

Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky MATYÁŠ Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky MATYÁŠ Název zvláště chráněného území Přírodní památka Matyáš Předmět ochrany a jeho popis Předmětem ochrany podle zřizovacího předpisu

Více

Středočeský kraj. Říčany u Prahy Kominictví Pechlát Široká 241 251 01 Říčany u Prahy 323 603 444 www.kominy-pechlat.cz

Středočeský kraj. Říčany u Prahy Kominictví Pechlát Široká 241 251 01 Říčany u Prahy 323 603 444 www.kominy-pechlat.cz Středočeský kraj Říčany u Prahy Kominictví Pechlát Široká 241 251 01 Říčany u Prahy 323 603 444 www.kominy-pechlat.cz Jaroslav Štafek Husova 75/5 251 01 Říčany-Radošovice 606 560 120, 323 603 703 jarda.stafa@seznam.cz

Více

3.11 Ob anská vybavenost

3.11 Ob anská vybavenost 3.11 Ob anská vybavenost Do sociální infrastruktury zahrnujeme zejména za ízení charakteru ve ejných služeb, která z podstatné ásti jsou zabezpe ována ve ejnou správou (stát, kraj, obec). Za ízení republikové

Více

Seznam jeslí v OROP Říčany... 2. Seznam MŠ v ORP ŘÍČANY... 3. Seznam ZŠ v ORP Říčany... 6. Seznam školních jídelen v ORP Říčany...

Seznam jeslí v OROP Říčany... 2. Seznam MŠ v ORP ŘÍČANY... 3. Seznam ZŠ v ORP Říčany... 6. Seznam školních jídelen v ORP Říčany... Zpráva o postupu realizace projektu Podpora meziobecní spolupráce za období od začátku projektu do prvního oficiálního setkání představitelů obcí (podkladový materiál pro 1. oficiální setkání představitelů

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce)

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Rok Měsíc České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Blansko Brno - město Brno - venkov Břeclav Hodonín Vyškov

Více

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 Původní Název FÚ Nové Číslo číslo číslo územního FÚ FÚ pracoviště 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 358 ÚP BRUNTÁL Územní pracoviště v Bruntále 463 3205 35 ÚP ČESKÝ BROD Územní

Více

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr Seznam stanic systému a InterKurýr Název ŽST Brno hl. n. *IK 725015267 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 12.30 18.00 12.30 18.00 12.30 18.00

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Příloha č. 7 k zápisu z 1. jednání Výboru pro územní rozvoj a územní plán ZHMP ze dne 12. 2. 2015

Příloha č. 7 k zápisu z 1. jednání Výboru pro územní rozvoj a územní plán ZHMP ze dne 12. 2. 2015 číslo úpravy MČ katastrální území, parc. č. předmět stav návrh 819 Praha 7 826 Praha 7 909 Praha 5 Holešovice p.č. 438/2 a části p.č. 438/3,10 a 11 Holešovice p.č. 89/7-8, 111, 160/2; a části 153, 160/1,

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67 okres: Městský výbor Praha.. Sektor včelstev k.. k.. a,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, včelstev včelstev včelstev Vykoupeno medu v kg v r. kočujících kočovných vozů kočovných přívěsů, včelstev včelstev včelstev nad

Více

Mezinárodní noc pro netopýry 2013

Mezinárodní noc pro netopýry 2013 Mezinárodní noc pro netopýry 2013 Mezinárodní noc pro netopýry se koná již posedmnácté na přelomu srpna a září na řadě míst v Evropě odkud se díky oslavám Roku netopýra v roce 2012 rozšířila i na další

Více

Vazba na VHP MKOL. Vazba na PHP. Typ LO. Vazba na RS. Kap. Název kraje ID vodního útvaru ID opatření Název opatření

Vazba na VHP MKOL. Vazba na PHP. Typ LO. Vazba na RS. Kap. Název kraje ID vodního útvaru ID opatření Název opatření RS Hlavní město Praha 12911030 DV110024 Revitalizace PB Vltavy Jarov - Zbraslav A C.4.13 5, 40 čl11/3/i 1_MORFLG Hlavní město Praha 12911030 DV110025 Revitalizace PB Vltavy Komořany A C.4.13 5, 40 čl11/3/i

Více

Fotodokumentace terénního průzkumu historického osídlení na Drahanské vrchovině (leden duben 2008)

Fotodokumentace terénního průzkumu historického osídlení na Drahanské vrchovině (leden duben 2008) Příloha k diplomové práci Tomáš Jurčí, UP Olomouc 2008 Fotodokumentace terénního průzkumu historického osídlení na Drahanské vrchovině (leden duben 2008) Benátky Foto 1 Stará cesta vedoucí z Benátek do

Více

Věc: Návrh na vyhlášení maloplošného zvláště chráněného území, přírodní památky

Věc: Návrh na vyhlášení maloplošného zvláště chráněného území, přírodní památky Praha: 22.9.2010 Dle rozdělovníku Číslo jednací: 124044/2010/KUSK Spisová značka: SZ_124044/2010/KUSK/1 Vyřizuje: Kateřina Puršová/ 257 280 654 Značka: OŽP/Pu Věc: Návrh na vyhlášení maloplošného zvláště

Více

Ing. Jiří Sovina, Ph.D. Přehled významnějších prací v oblasti stavební projekce

Ing. Jiří Sovina, Ph.D. Přehled významnějších prací v oblasti stavební projekce Ing. Jiří Sovina, Ph.D. autorizovaný inženýr pro městské inženýrství, stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, č. autorizace : 0000823 Přehled významnějších prací v oblasti stavební projekce

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 39 Lesy v ČR Pro potřeby projektu

Více

Mgr.J.Mareš VODSTVO ČR EU-VK VY_32_INOVACE _655. Díky poloze můžeme ČR označit za střechu Evropy.

Mgr.J.Mareš VODSTVO ČR EU-VK VY_32_INOVACE _655. Díky poloze můžeme ČR označit za střechu Evropy. Mgr.J.Mareš VODSTVO ČR EU-VK VY_32_INOVACE _655 Díky poloze můžeme ČR označit za střechu Evropy. Úmoří ČR Povodí- z určitého území voda stéká do jedné řeky Úmoří- z určitého území je voda odváděna do jednoho

Více

Zprávy STK VV StčTS č. 3 ze dne 10. 7. 2013

Zprávy STK VV StčTS č. 3 ze dne 10. 7. 2013 Středočeský tenisový svaz Ostrov Štvanice 38, 170 00 Praha 7, tel. 777 922 395, 222 333 418, mail: stredocesky@cztenis.cz Zprávy STK VV StčTS č. 3 ze dne 10. 7. 2013 A) SOUTĚŽE DRUŽSTEV VV StčTS konstatoval

Více

Inovace pro efektivní energetiku, dopravu a stavebnictví statutárního města OSTRAVY 11. 9. 2013, VŠB TU Ostrava

Inovace pro efektivní energetiku, dopravu a stavebnictví statutárního města OSTRAVY 11. 9. 2013, VŠB TU Ostrava Inovace pro efektivní energetiku, dopravu a stavebnictví statutárního města OSTRAVY 11. 9. 2013, VŠB TU Ostrava ROZVOJ ÚZEMÍ A VYVOLANÁ DOPRAVA Ing. Petr Hofhansl, Ph.D. AF CITYPLAN s.r.o., Jindřišská

Více

OFICIÁLNÍ NÁZVY DRUŽSTEV Ročník: 2012 / 2013

OFICIÁLNÍ NÁZVY DRUŽSTEV Ročník: 2012 / 2013 OFICIÁLNÍ NÁZVY DRUŽSTEV Ročník: 2012 / 2013 A1A II.třída - OP : 201029 Sokol Miřetice 201036 SK Olbramovice 201058 Sokol Vrchotovy Janovice 201008 Jawa Divišov 201016 Sokol Jírovice 201052 Sokol Teplýšovice

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

Změny oproti verzi v 18.00 ve středu 5. června:

Změny oproti verzi v 18.00 ve středu 5. června: Stav městské hromadné dopravy v Praze stav k 05.00 ve čtvrtek 6. 6. 2013 NÁVRH VAR 0606A Změny oproti verzi v 18.00 ve středu 5. června: - obnovení provozu na lince A metra, mimo provoz zůstávají stanice

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav, 6 tel.: 6 8 e-mail: skola@vraclav.cz www.zsvraclav.cz Číslo projektu CZ..07/..00/.7 Název šablony III/ Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva únor 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

D.11 - Cílová ochrana zastavěných území

D.11 - Cílová ochrana zastavěných území D.11 - Cílová ochrana zastavěných území Obec Kraj Vodní tok ID vodního útvaru Albrechtice nad Orlicí KH Orlice 10403000 30,3 32,0

Více

VODSTVO ČR pracovní list

VODSTVO ČR pracovní list VODSTVO ČR pracovní list VY_52_INOVACE_CVSD2_11_4B Ročník: 4. Vzdělávací oblast: Člověk ve světě místo kde ţijeme Anotace: Autor: Vzdělávací cíl: Kompetenční cíl: Pracovní list se zabývá vodstvem ČR. V

Více

Mgr. Martin Šťastný, E K O S L U Ž B Y: průzkumy-managementdidaktika, Antala Staška 187, 512 51 Lomnice nad Popelkou IČ 87050170

Mgr. Martin Šťastný, E K O S L U Ž B Y: průzkumy-managementdidaktika, Antala Staška 187, 512 51 Lomnice nad Popelkou IČ 87050170 Mgr. Martin Šťastný, E K O S L U Ž B Y: průzkumy-managementdidaktika, Antala Staška 187, 512 51 Lomnice nad Popelkou IČ 87050170 Dosavadní reference: Projekty, průzkumy: r. 2013: Stav k 20.12.2013 Plán

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 466 Autor: Jan Smija Datum: 17. 4. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika Téma:

Více

EU V/2 1/Z34. Česká republika. rostlinstvo a živočišstvo, ochrana přírody

EU V/2 1/Z34. Česká republika. rostlinstvo a živočišstvo, ochrana přírody EU V/2 1/Z34 Česká republika rostlinstvo a živočišstvo, ochrana přírody Výukový materiál (prezentace PPTX) lze vyuţít v hodinách zeměpisu v 8. ročníku ZŠ. Tématický okruh: Regionální geografie České republiky

Více

Příloha č. 2 k usnesení ZHMP č. 11/52 ze dne 29.11.2007. Zásady územního rozvoje hl. m. Prahy. Zadání

Příloha č. 2 k usnesení ZHMP č. 11/52 ze dne 29.11.2007. Zásady územního rozvoje hl. m. Prahy. Zadání Příloha č. 2 k usnesení ZHMP č. 11/52 ze dne 29.11.2007 Zásady územního rozvoje hl. m. Prahy Zadání 2007 Z á s a d y ú z e m n í h o r o z v o j e h l. m. P r a h y Zadání 2007 Pořizovatel : Magistrát

Více

SEKCE B: PRÁCE. Internetový server - nabídka a poptávka po pracovních místech. Přehled volných pracovních míst, nabídky a poptávky na pracovní místa

SEKCE B: PRÁCE. Internetový server - nabídka a poptávka po pracovních místech. Přehled volných pracovních míst, nabídky a poptávky na pracovní místa Rozvoj znalostí a dovedností žáků a pracovníků v zařízeních pro výkon ústavní výchovy (CZ.1.07/1.2.00/14.0098) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Evropského sociálního fondu. Katalog institucí

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva květen 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Obsah. Přílohy: Grafická část Karty obcí

Obsah. Přílohy: Grafická část Karty obcí Obsah E. Opatření na ochranu území před povodněmi...2 E.1 Kapacity koryt vodních toků...2 E.2 Záplavová území...2 E.3 Území určená k rozlivům...7 E.4 Území chráněná před povodněmi...7 E.5 Návrh protipovodňových

Více

ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013

ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013 ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013 Číslo pracoviště Název pracoviště ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO Číslo ÚFO Kód ÚFO VEMA c_pracufo c_ufo k_ufo_vema FÚ pro hlavní město Prahu Finanční úřad pro

Více

očekávaný výstup ročník 9. č. 14 název

očekávaný výstup ročník 9. č. 14 název č. 14 název anotace očekávaný výstup druh učebního materiálu Pracovní list druh interaktivity Aktivita ročník 9. Praha, Středočeský, Karlovarský, Plzeňský, Jihočeský a ostatní kraje ČR V pracovních listech

Více

SEKCE C: BYDLENÍ. Typ organizace: Azylový dům

SEKCE C: BYDLENÍ. Typ organizace: Azylový dům Rozvoj znalostí a dovedností žáků a pracovníků v zařízeních pro výkon ústavní výchovy (CZ.1.07/1.2.00/14.0098) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Evropského sociálního fondu. Katalog institucí

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva duben 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Seznam zastávek ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o., provozní oblast Mladá Boleslav

Seznam zastávek ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o., provozní oblast Mladá Boleslav BA Bačalky 260890 Bačalky,,prodejna 260890 Bačalky,Lično 260890 Bakov n.jiz.,,nám. 260260 260510 260560 Bakov n.jiz.,,pražská 260230 260331 Bakov n.jiz.,,v sadech 260005 260240 260250 260331 260370 260510

Více

u 221 Praha - Benešov u Prahy 9 Praha - Strančice - Benešov u Prahy

u 221 Praha - Benešov u Prahy 9 Praha - Strančice - Benešov u Prahy km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 2501 ## 2571 2503 2505 9101 olín 0 Praha-Vysočany h0 +# z W 6 12 6 Praha hl.n. a hp p / W 6 19 Praha hl.n. a hp p z 0 20 4 20 $* 4 50 W 5 00 $* 5 16 5 20 W 5

Více

Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky. v Českém krasu

Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky. v Českém krasu Na výletech s mobilem Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky v Českém krasu Co jsou virtuální naučné stezky? Jedná se o nový moderní způsob značení přírodních, kulturních a turistických

Více

Robin Povšík Náměstek hejtmana Středočeského kraje pro oblast dopravy 7.10.2010, Prague Marriot Hotel

Robin Povšík Náměstek hejtmana Středočeského kraje pro oblast dopravy 7.10.2010, Prague Marriot Hotel Doprava a dopravní infrastruktura významný faktor rozvoje regionů Středočeský kraj Robin Povšík Náměstek hejtmana Středočeského kraje pro oblast dopravy 7.10.2010, Prague Marriot Hotel Středočeský kraj

Více

NAUČNÁ STEZKA VELKÝ JAVORNÍK VŠE O LESNÍ SPRÁVĚ

NAUČNÁ STEZKA VELKÝ JAVORNÍK VŠE O LESNÍ SPRÁVĚ 1 Frenštát pod Radhoštěm Jandovo stromořadí 2 Lesní správa Frenštát pod Radhoštěm 3 Státní lesy na Frenštátsku NAUČNÁ STEZKA VELKÝ JAVORNÍK VŠE O LESNÍ SPRÁVĚ Naučná stezka Velký Javorník provází zelenou

Více

R o z h o d n u t í. u d ě l u j e v ý j i m k u

R o z h o d n u t í. u d ě l u j e v ý j i m k u V Praze dne: 3. 7. 2014 Číslo jednací: 098466/2014/KUSK Spisová značka: SZ-081566/2014/KUSK/5 Vyřizuje: RNDr. Jana Štěpánková l. 487 Značka: OŢP/JSTEP Dle rozdělovníku Udělení výjimky z ochranných podmínek

Více

Změny oproti pondělí 3. června:

Změny oproti pondělí 3. června: Stav městské hromadné dopravy v Praze stav k 05.00 v úterý4. 6. 2013 Změny oproti pondělí 3. června: - uzavření stanice Muzeum na trati A - změna ve vedení náhradní tramvajové linky XBna základě omezení

Více

Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra fyzické geografie a geoekologie Půdní profil

Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra fyzické geografie a geoekologie Půdní profil Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra fyzické geografie a geoekologie Půdní profil Pedogeografie a biogeografie Václav ČERNÍK 2. UBZM ZS 2012/2013 1. Základní údaje o lokalitě Název

Více

S T Á T N Í ÚŘA D P R O J A D E R N O U B E Z P EČNOST

S T Á T N Í ÚŘA D P R O J A D E R N O U B E Z P EČNOST S T Á T N Í ÚŘA D P R O J A D E R N O U B E Z P EČNOST 110 00 Praha 1, Senovážné náměstí 9 Přírodní radioaktivita dodávané pitné vody (informace) Zákon č.18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie

Více

6. Přírodní památka Profil Morávky

6. Přírodní památka Profil Morávky 6. Přírodní památka Profil Morávky Řeka Morávka se v úseku od Kamence ve Skalici až po Staré Město zahlubuje do terénu až na skalní podloží. Řeka zde vytváří kaňonovité údolí, skalní prahy a peřeje i hluboké

Více

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011)

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011) Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011) Brožury Adršpašsko-Teplické skály Anenské slatinné lázně, Lázně Bělohrad Brány Orlických hor Cesta kamene turistický produkt Cestujeme po

Více

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14 Zastavení první... Hloubětín Na místě Hloubětína žili lidé již v 10. století. Jméno obce historické prameny spojují s postavou vladyky Hlupoty. Dnešní podobu získal Hloubětín až v roce 1907. K Praze byl

Více

ZE1ACZEZ06DT - 1. Testový sešit obsahuje 14 úloh. Pokyny pro vyplňování záznamového archu. Na řešení úloh máte 40 minut.

ZE1ACZEZ06DT - 1. Testový sešit obsahuje 14 úloh. Pokyny pro vyplňování záznamového archu. Na řešení úloh máte 40 minut. ZE1ACZEZ06DT Systémový projekt KVALITA I 2 A1 U1 Tvorba nástrojů pro evaluaci a autoevaluaci výsledků vzdělávání MOSTY A MĚSTA ZEMĚPIS ZŠ Testový sešit obsahuje 14 úloh. Na řešení úloh máte 40 minut. Odpovědi

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Labe

ČESKÁ REPUBLIKA Labe Základní škola Sedmikráska, o.p.s. Bezručova 293, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm ČESKÁ REPUBLIKA Labe Autor: Mgr. Pavel Sedlák Vytvořeno: září 2013 Název: VY_32_INOVACE_VL_04_ČESKÁ REPUBLIKA 4. 5. ročník

Více

Číslo 04/2011 Vyšlo 2.3.2011

Číslo 04/2011 Vyšlo 2.3.2011 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 04/2011 Vyšlo 2.3.2011 Obsah Trvalé změny PID od 6.3.2011 v příměstské dopravě... 1 Březnová zlepšení dopravy v Praze... 3 Časové jízdenky PID na každém nádraží... 4 Linka 193

Více

PŘÍLOHA K ROZKAZU O ZAVEDENÍ GVD - PŘEHLED OMEZENÍ JÍZDY VLAKŮ

PŘÍLOHA K ROZKAZU O ZAVEDENÍ GVD - PŘEHLED OMEZENÍ JÍZDY VLAKŮ PŘÍLOHA K ROZKAZU O ZAVEDENÍ GVD - PŘEHLED OMEZENÍ JÍZDY VLAKŮ Platí od 14. prosince 2014 Z m ě n y Číslo změny Platí od Opravil aktualizace 12. ledna 2015 KANGO 1. 2. února 2015 KANGO 2. 13. dubna 2015

Více

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Ústředí ČSSZ Adresa: Křížová 25, 225 08 Praha 5 Telefonní ústředna: +420 257 061 111 Adresa e-podatelny: posta@cssz.cz Regionální pracoviště ČSSZ (včetně Okresních

Více

Povodňová rizika v hlavním městě Praze. a přijatá řešení ke zmírnění jejich následků

Povodňová rizika v hlavním městě Praze. a přijatá řešení ke zmírnění jejich následků Povodňová rizika v hlavním městě Praze a přijatá řešení ke zmírnění jejich následků Ing. Rostislav Guth vedoucí oddělení ochrany obyvatelstva odboru krizového řízení Magistrátu hlavního města Prahy Charakteristika

Více

Prezentace, start: Rakovník, sokolovna Pro ubytované je sokolovna otevřena v pátek 3. VII. 2015 od 17:00 hodin.

Prezentace, start: Rakovník, sokolovna Pro ubytované je sokolovna otevřena v pátek 3. VII. 2015 od 17:00 hodin. 4.. AŽ 6.. ČERVENCE 2015 32. ROČNÍK POCHOD JE POŘÁDÁN ZA FINČNÍ SPOLUÚČASTI MĚSTA RAKOVNÍKA A KRAJSKÉHO ÚŘADU STŘEDOČESKÉHO KRAJE POCHOD JE POŘÁDÁN V RÁMCI OSLAV 600 LET OD UPÁLENÍ MISTRA JA POCHOD LZE

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Investiční příležitosti ve Středočeském kraji

Investiční příležitosti ve Středočeském kraji Regionální prezentace Investiční příležitosti ve Středočeském kraji Regionální kancelář pro Středočeský kraj a Prahu Jakub Munzar Základní údaje 14% území ČR 1,14 mil. Obyvatel Kraj nemá vlastní krajské

Více

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV podle 7 odst. 4 písm. e) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění Agentura

Více

Česko jede 2014 Brno, 6. 11. 2014

Česko jede 2014 Brno, 6. 11. 2014 Česko jede 2014 Brno, 6. 11. 2014 Řeka Jizera Největší pravostranný přítok Labe (cca 165 km). Propojuje státní hranice s Polskem, turistické regiony Jizerské hory, Krkonoše, Český ráj, Střední Čechy (Polabí)

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Mgr. Lenka Zemánková Místo, kde žijeme Severní Morava a Slezsko Učební pomůcky:

Mgr. Lenka Zemánková Místo, kde žijeme Severní Morava a Slezsko Učební pomůcky: Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_39 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

PŘÍRODNÍ PODMÍNKY. Z_054_Česká republika_přírodní podmínky. Autor: Mgr. Jitka Kořístková

PŘÍRODNÍ PODMÍNKY. Z_054_Česká republika_přírodní podmínky. Autor: Mgr. Jitka Kořístková Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního

Více

VY_32_INOVACE_06_Českomoravská subprovincie_11

VY_32_INOVACE_06_Českomoravská subprovincie_11 VY_32_INOVACE_06_Českomoravská subprovincie_11 AUTOR: VĚRA JANSKÁ ŠKOLA: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Datum: listopad

Více