Věc: Rozhodnutí o zrušení povolení k provozování záchranné stanice č.j. 4643/ENV/09-282/620/09-ZS7 ze dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Věc: Rozhodnutí o zrušení povolení k provozování záchranné stanice č.j. 4643/ENV/09-282/620/09-ZS7 ze dne 27. 10. 2009"

Transkript

1 Komu: Vršovická 65, Praha 10 tel.: fax: d l e r o z d ě l o v n í k u Č.j /ENV/ /630/15 V Praze dne Věc: Rozhodnutí o zrušení povolení k provozování záchranné stanice č.j. 4643/ENV/09-282/620/09-ZS7 ze dne Ministerstvo životního prostředí (dále jen MŽP ) jako ústřední orgán státní správy ochrany přírody podle ustanovení 79 odst. 1 a v souladu s ustanovením 79 odst. 3 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZOPK ), na základě provedeného správního řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád ), a po zvážení všech okolností vydává toto R O Z H O D N U T Í : povolení k provozování záchranné stanice pro handicapované živočichy v Praze - Jinonicích, které bylo rozhodnutím dle 5 odst. 9 MŽP č.j. 4643/ENV/09-282/620/09-ZS7 ze dne uděleno Českému svazu ochránců přírody ZO 11/28 Dolní Břežany, Sejcká Lhota 12, Chotilsko, Nový Knín (kontaktní adresa: Stýblova 40, Praha 4 se sídlem (místem provozování) Mezi Rolemi, Praha 5 (dále jen ČSOP Dolní Břežany ), s e r u š í v souladu s ustanovením 5 odst. 10 ZOPK, a to na základě změny a zániku podmínek, za jakých bylo povolení vydáno (zejména změna majetkoprávních poměrů, resp. smluvních podmínek v místě provozování záchranné stanice). O d ů v o d n ě n í Dne vydalo MŽP rozhodnutí č.j. 4643/ENV/09-282/620/09-ZS7, kterým v souladu s platným zněním ZOPK povolilo provozování záchranné stanice pro handicapované živočichy (dále jen ZS ). Rozhodnutí bylo vydáno na základě žádosti Českého svazu ochránců přírody základní organizace 11/28 Dolní Břežany, Na Drahách 96, Dolní Břežany, se sídlem (místem provozování) Mezi Rolemi, Praha 5. ZS byla do doby vydání tohoto rozhodnutí umístěna (provozována) na pozemcích v majetku hl. m. Prahy a v době vydání rozhodnutí MŽP disponoval provozovatel smlouvou o výpůjčce pozemku parc. č. 1073/2 k.ú. Jinonice, č. VYP/54/11/000423/2005. Tato smlouva byla dle sdělení Magistrátu hl. m. Prahy (podnět ze dne , přijatý MŽP pod č.j /ENV/ /630/14) vypovězena ke dni dohodou obou smluvních stran a tyto pozemky byly následně poskytnuty příspěvkové organizaci Lesy

2 hlavního města Prahy, opět za účelem provozování záchranné stanice touto příspěvkovou organizací. Nový uživatel pozemků nabídl provozovateli, jako dočasné řešení, smlouvu o spolupráci při zajištění péče o handicapované volně žijící živočichy. Předmětem této smlouvy bylo mimo jiné zajištění podmínek pro účely pokračování činnosti ZS. Smlouva byla uzavřena na dobu určitou, a to do Provozovatel tedy v současnosti nedisponuje právy, které by umožnovaly další provozování ZS. To lze považovat za významnou změnu podmínek ve smyslu 5 odst. 10 ZOPK. MŽP z výše uvedených důvodů zahájilo řízení dle 5 odst. 10 ZOPK dopisem č.j 68398/ENV/ /630/14 ze dne resp. č.j /ENV/ /630/14 ze dne , přičemž usnesením byla v souladu s požadavky správního řádu pod stejným č.j. stanovena 15denní lhůta pro vyjádření účastníků řízení a vzhledem k době, jež uplynula od vydání rozhodnutí ve věci povolení o provozování ZS, také možnost doplnit informace o případných změnách v kontaktních a identifikačních údajích i změnách věcného charakteru. V souladu s 71 odst. 3 ZOPK byly obeslány jako účastníci řízení obce v území, ve kterém ZS dosud působila (obce na území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Černošice, Říčany a hl. m. Prahy), dotčené orgány státní správy, u kterých tak stanoví 5 odst. 9 ZOPK a orgány ochrany přírody místně příslušné v rámci spádové oblasti ZS. Hlavní město Praha je účastníkem řízení rovněž s ohledem na vlastnictví pozemků na nichž byla dosud ZS provozována. Dne obdrželo MŽP vyjádření Magistrátu hl. m. Prahy (dále jen MHMP ) č.j /ENV/ /630/14, ve kterém MHMP uvádí, že nadále trvá na důvodech pro zrušení výše uvedeného rozhodnutí. Dne MŽP obdrželo vyjádření hlavního města Prahy č.j /ENV/ /630/14, ve kterém tento účastník řízení uvádí, že vítá zahájení správního řízení, přičemž očekává vyřešení koexistence dvou subjektů provozujících záchranné stanice s uvedením skutečností, které by podle hlavního města Prahy mohly být důvodem pro zrušení předmětného rozhodnutí (majetkové poměry, plnění povinností dle ZOPK ad.). Dne MŽP rovněž obdrželo vyjádření MěVS v Praze č.j /ENV/ /630/14, která uvádí, že k vedenému řízení nemá námitky. Dne MŽP obdrželo vyjádření ČSOP Dolní Břežany č.j /ENV/ /630/14, ve kterém zástupce provozovatele ZS dokládá evidenci aktuálně držených zvířat, informuje o jednání, jehož cílem by měl být vznik nového areálu ZS ve Středočeském kraji, žádá o přerušení řízení a rovněž požaduje ústní jednání. Dne obdrželo MŽP od ČSOP Dolní Břežany vyjádření č.j. 4185/ENV/15-203/630/15, ve kterém provozovatel ZS poukazuje na údajnou podjatost MHPM, odvolává ústní jednání požadované v předchozí žádosti a žádá o přerušení řízení. Předmětné řízení bylo následně na návrh ČSOP Dolní Břežany přerušeno do usnesením č.j. 6534/ENV/15-286/630/15 ze dne , tak aby ČSOP Dolní Břežany mohl doplnit informace týkající se změn či zániku podmínek, za kterých bylo původní rozhodnutí uděleno. Dne MŽP obdrželo doplnění informací od provozovatele ZS o jednání zastupitelstva Středočeského kraje o pronájmu nového areálu v Tuchlovicích. Dne MŽP od ČSOP ZO Dolní Břežany obdrželo usnesení zastupitelstva Středočeského kraje s návrhem smlouvy o pronájmu areálu v Tuchlovicích (č.j /ENV/ /630/15) a dne doplnění informací. Dne (č.j /ENV/ /630/15) MŽP oznámilo pokračování řízení, skončení dokazování a usnesením stanovilo lhůtu k vyjádření účastníkům řízení. Možnosti seznámit se se spisem využil dne zástupce MHMP, odboru životního prostředí (Ing. Magdalena Stehlíková) viz nahlédnutí do spisu č.j /ENV/ /630/15. Po stanovené lhůtě MŽP obdrželo vyjádření zástupkyně provozovatele ZS paní Aladzasové č.j /ENV/ /630/15, ve kterém paní Aladzasová navrhuje zastavit předmětné řízení z důvodů dostatečného vybavení areálu ZS v Jinonicích, tuto

3 skutečnost MŽP pečlivě zvážilo a dospělo k názoru, že informace uvedené provozovatelem ZS nemění nic na skutečnosti, že provozovatel ZS v současnosti nedisponuje vlastnickými či užívacími právy k pozemku, které by umožnovaly další provozování ZS. To MŽP považuje za významnou změnu podmínek ve smyslu 5 odst. 10 ZOPK, jak je již uvedeno výše. Ve vyjádření provozovatele ZS je rovněž oznámena skutečnost o změně sídla provozovatele, kterým je nově adresa: Sejcká Lhota 12, Chotilsko, Nový Knín, s uvedením skutečnosti, že kontaktní adresou zůstává adresa: Stýblová 40, Praha 4. Dne MŽP obdrželo Vyjádření MHMP k podkladům pro rozhodnutí v řízení o zrušení povolení k provozování záchranné stanice v Praze 5 Jinonicích č.j /ENV/ /630/15, ve kterém MHMP mimo jiné uvádí, že nadále trvá na zrušení předmětného rozhodnutí zejména z důvodů nedostatečného technického a organizačního zajištění vyhovujících podmínek pro provoz ZS. Vzhledem ke skutečnosti, že výše uvedené podmínky posuzuje orgán veterinární správy a ochrany zvířat (v tomto případě Městská veterinární správa SVS v Praze), který tyto neshledal jako významné, nebyla tato námitka při rozhodování zásadní, zásadním byl právě důvod ztráty užívacích práv k pozemku parc. č. 1073/2 k.ú. Jinonice. Ke skutečnosti pronájmu nových prostor na území Středočeského kraje v obci Tuchlovice resp. provozování činnosti ZS v tomto novém areálu na základě původního rozhodnutí či návrhu provozovatele záchranné stanice ČSOP Dolní Břežany řešit změnu působiště záchranné stanice pouze změnou rozhodnutí o povolení k provozování záchranné stanice č.j. 4643/ENV/09-282/620/09-ZS7 ze dne lze konstatovat, že zejména s ohledem na jiný okruh účastníků řízení, stejně tak s ohledem na další změny podmínek, za nichž bylo předchozí rozhodnutí vydáno (změna místa ad.) není tento postup možný. Činnost ZS v novém areálu v Tuchlovicích je tedy možné provozovat pouze na základě nového rozhodnutí MŽP o povolení provozování ZS dle 5 odst. 10 ZOPK. Nutným předpokladem je zaslání žádosti o povolení provozovaní záchranné stanice, na základě které bude v rámci nového řízení za respektování nových skutečností rozhodnuto. MŽP se dále zabývalo otázkou zajištění péče o trvale a dočasně handicapované živočichy, kteří se nyní v ZS nacházejí. Pokud jde o živočichy dočasně neschopné přežít v přírodě, lze je vypustit do přírody za podmínek stanovených veterinárními předpisy a v souladu s omezeními Městské veterinární správy v Praze nařízenými v souvislosti s nedávnou nákazovou situací. Co se týče dočasně handicapovaných jedinců podle informací zástupkyně provozovatele ZS paní Aladzasové bylo v ZS ke dni celkem 13 exemplářů volně žijících jedinců (vše ptáci 7 jiřiček, 3 sojky, 1 havran a 2 straky). Všichni jedinci by již v tuto chvíli měly být vyléčeni a vypuštěni zpět do přírody. Trvale handicapovaní jedinci jsou dle drženi na základě výjimek ze zákazu chovu a držení dle 56 ZOPK udělených přímo paní Aladzasové, která tak může i po zrušení předmětného rozhodnutí s druhy disponovat v souladu s příslušnými právními předpisy jako soukromá osoba. Z vyjádření MHMP č.j /ENV/ /630/15 vyplývá, že platnost výjimek k držení zvláště chráněných jedinců a platnost odchylného postupu stanoveného pro držení jedinců volně žijících ptáků ve smyslu ZOPK byla zkrácena, upozorňujeme tedy na související povinnosti provozovatele záchranné stanice vyplývající z předpisů ochrany přírody a krajiny a dále veterinárních předpisů a předpisů na ochranu zvířat. Po vyhodnocení všech předložených podkladů a stanovisek dospělo MŽP k závěru, že byly naplněny podmínky pro zrušení povolení k provozování záchranné stanice, uděleného ČSOP Dolní Břežany, prostřednictvím rozhodnutí MŽP č.j. 4643/ENV/09-282/620/09-ZS7 ze dne S ohledem na výše uvedené skutečnosti bylo v souladu s ustanovením 5 odst. 10 ZOPK rozhodnuto o zrušení povolení k provozování záchranné stanice

4 v Jinonicích, provozované Českým svazem ochránců přírody ZO 11/28 Dolní Břežany, tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí. P o u č e n í Proti tomuto rozhodnutí lze podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad podle 152 správního řádu (s náležitostmi dle 82 správního řádu), a to u Ministerstva životního prostředí, Vršovická 65, Praha 10. Mgr. Veronika Vilímková ředitelka odbor druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků K dokumentu je připojen otisk úředního razítka Rozdělovník: Účastníkům řízení (na doručenku): 1. Magistrát hlavního města Prahy, odbor živ. prostředí, Mariánské nám. 2, Praha 1 2. Městský úřad městské části Praha 5, Náměstí 14. Října 1381/4, Praha 5 3. Obec Babice, Babice 6, Říčany 4. Obec Březí, Březí 101, Říčany 5. Obec Černé Voděrady, Č. Voděrady, nám. Lípy svobody 47, Kostelec n. Č. l. 6. Obec Čestlice, Čestlice Pitkovická 17, Říčany 7. Obec Dobřejovice, Na Návsi 26, Dobřejovice 8. Obec Doubek, Doubek 77, Říčany 9. Obec Herink, Do Višňovky 28, Říčany - Herink 10. Obec Hrusice, Hrusice 142, Senohraby 11. Obec Jevany, Černokostelecká 49, Jevany 12. Obec Kaliště, Kaliště 53, Ondřejov 13. Obec Kamenice, Ringhofferovo nám. 434, Kamenice 14. Obec Klokočná, Klokočná 61, Klokočná 15. Obec Konojedy, Konojedy 7, Konojedy 16. Město Kostelec n. Č. l., nám. Smiřických 5, Kostelec n. Č. l. 17. Obec Kostelec u Křížků, Kostelec u Křížků 73, Štiřín 18. Obec Kozojedy, Kozojedy 40, Kozojedy 19. Obec Křenice, Křenice 7, Šibřina 20. Obec Křížkový Újezdec, Křížkový Újezdec 37, Křížkový Újezdec 21. Obec Kunice, Kunice 92, Strančice 22. Obec Louňovice, Louňovice 6, Mukařov 23. Obec Mirošovice, Na Ohradě 190, Senohraby 24. Město Mnichovice, Masarykovo nám. 83, Mnichovice 25. Obec Modletice, Modletice 6, Dobřejovice 26. Obec Mukařov, Příčná 11, Mukařov 27. Obec Nučice, Nučice 2, Kostelec n. Č. l. 28. Obec Nupaky, Nupaky 106, Dobřejovice 29. Obec Oleška, Oleška 1, Oleška,

5 30. Obec Ondřejov, dr. Friče 274, Ondřejov 31. Obec Oplany, Oplany 79, Kostelec n. Č. l 32. Obec Pětihosty, Pětihosty 41, Pyšely 33. Obec Petříkov, Petříkov 61, Velké Popovice 34. Obec Popovičky, Chomutovice 12, Říčany 35. Obec Prusice, Prusice 44, Kostelec n. Č. l. 36. Obec Radějovice, Radějovice 10, Kamenice 37. Město Říčany, Masarykovo nám. 53, Říčany 38. Obec Senohraby, Příčná 61, Senohraby, 39. Obec Sluštice, Sluštice 21, Šibřina 40. Obec Strančice, Revoluční 383, Strančice, 41. Obec Struhařov, Mnichovická 179 Struhařov, Mnichovice, 42. Obec Stříbrná Skalice, Sázavská 323, Stříbrná Skalice 43. Obec Štíhlice, Štíhlice 5, Kostelec n. Č. l. 44. Obec Sulice, Želivec 150, Kamenice 45. Obec Světice, Světice 179, Říčany 46. Obec Svojetice, Svojetice 14, Mukařov 47. Obec Tehov, Tehov 107, Říčany 48. Obec Tehovec, Tehovecká 22, Tehovec 49. Obec Velké Popovice, Komenského nám. 254, Velké Popovice 50. Obec Vlkančice, Vlkančice 18, Vlkančice 51. Obec Všestary, Jaroslava Baťchy 141, Strančice 52. Obec Vyžlovka, Na Návsi 57, Kostelec n. Č. l. 53. Obec Výžerky, Výžerky 74, Kostelec n. Č. l. 54. Obec Zvánovice, Růžové nám. 158, Ondřejov 55. Město Černošice, Riegrova 1209, Černošice 56. Obec Bojanovice, Bojanovice 12, Davle 57. Obec Bratřínov, Bratřínov, 12, Hvozdnice 58. Obec Březová Oleško, Hlavní 1143, Zvole 59. Obec Buš, Buš 8, Slapy 60. Obec Černolice, Černolice 64, Mníšek pod Brdy 61. Obec Červený Újezd, Červený Újezd 26, Unhošť 62. Obec Číčovice, Číčovice 16, Středokluky 63. Obec Čisovice, Čísovice 4, Čisovice 64. Městys Davle, Na náměstí 63, Davle 65. Obec Dobrovíz, Dobrovíz Pražská 13, Jeneč 66. Obec Dobříč, Dobříč 10, Jinočany 67. Město Dobřichovice, Vítova 61, Dobřichovice 68. Obec Dolní Břežany, 5. Května 78, Dolní Břežany 69. Obec Drahelčice, Drahelčice - Na Návsi 25, Rudná 70. Obec Holubice, Holubice 175, Tursko 71. Obec Horoměřice, Velvarská 100, Horoměřice 72. Město Hostivice, Husovo náměstí 13, Hostivice 73. Obec Hradištko, Zámek 1, Hradištko 74. Obec Hvozdnice, Hvozdnice 160, Hvozdnice 75. Obec Choteč, Choteč 40, Třebotov 76. Obec Chrášťany, Chrášťany 28, Rudná 77. Obec Chýně, Chýně Hlavní 200, Hostivice 78. Obec Chýnice, Chýnice Karlštejnská 22, Tachlovice 79. Obec Jeneč, Lidická 82, Jeneč 80. Obec Jesenice, Budějovická 303, Jesenice 81. Město Jílové u Prahy, Masarykovo náměstí Jílové u Prahy 82. Obec Jíloviště, Pražská 81, Jíloviště 83. Obec Jinočany, Náměstí 5. Května 19, Jinočany 84. Obec Kamenný Přívoz, Kamenný Přívoz 10, Kamenný Přívoz 85. Obec Karlík, Karlík Karlická 1, Karlík 86. Obec Klínec, Klínec 138, Mníšek pod Brdy

6 87. Obec Kněževes, Kněževes - U Národního výboru 62, Středokluky 88. Obec Kosoř, Kosoř - Průběžná 260, Třebotov 89. Obec Kytín, Kytín 65, Mníšek pod Brdy 90. Obec Lety, Lety - Na Návsi 160, Dobřichovice 91. Město Libčice nad Vltavou, nám. Svobody 90, Libčice nad Vltavou 92. Obec Libeř, Libeř 35, Dolní Břežany 93. Obec Lichoceves, Lichoceves 20, Velké Přílepy 94. Obec Líšnice, Líšnice 175, Mníšek pod Brdy 95. Obec Měchenice, Měchenice - Hlavní 4, Davle 96. Město Mníšek pod Brdy, Dobříšská 56, Mníšek pod Brdy 97. Obec Nučice, Nučice - Kubrova 31, Nučice 98. Obec Ohrobec, Ohrobec - V Dolích5, 25245, Zvole 99. Obec Okoř, Okoř 13, Velké Přílepy 100. Obec Okrouhlo, Okrouhlo 99, Jílové u Prahy 101. Obec Ořech, Ořech - Baarovo nám. 20, Jinočany 102. Obec Petrov, Hlavní 30, Petrov 103. Obec Pohoří, Pohoří Chotouň 100, Jílové u Prahy 104. Obec Průhonice, Květnové nám. 73, Průhonice 105. Obec Psáry, Psáry Pražská 137, Psáry 106. Obec Ptice, Ptice 140, Úhonice 107. Obec Roblín, Roblín Karlštejnská 4, Třebotov 108. Město Roztoky, Nám. 5. Května 2, Roztoky 109. Město Rudná, Masarykova 94, Rudná 110. Město Řevnice, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 74, Řevnice 111. Obec Řitka, Na Návsi 54, Řitka 112. Obec Slapy, Slapy 72, Slapy 113. Obec Statenice, Statenice - Statenická 23, Horoměřice 114. Obec Středokluky, Lidická 61, Středokluky 115. Obec Svrkyně, Svrkyně 94, Velké Přílepy 116. Městys Štěchovice, Hlavní 3, Štěchovice 117. Obec Tachlovice, Jakubská náves 8, Tachlovice 118. Obec Trnová, Trnová 80, Mníšek pod Brdy 119. Obec Třebotov, Klidná Třebotov 120. Obec Tuchoměřice, V Kněžívce 212, Tuchoměřice 121. Obec Tursko, Čestmírovo nám. 59, Tursko 122. Obec Úholičky, Úholičky - Roztocká 6, Velké Přílepy 123. Obec Úhonice, Na Návsi 24, Úhonice 124. Obec Únětice, Unětice Náves 17/4,25262 Horoměřice 125. Obec Velké Přílepy, Pražská 162, Velké Přílepy 126. Obec Vestec, Vestecká 3, Jesenice 127. Obec Vonoklasy, Vonoklasy - Na návsi 4, Černošice 128. Obec Vrané nad Vltavou, Březovská 112, Vrané nad Vltavou 129. Obec Všenory, U Silnice 151, Všenory 130. Obec Zahořany, Zahořany 58, Mníšek pod Brdy 131. Obec Zbuzany, Zbuzany, Na Návsi 1, Jinočany 132. Obec Zlatníky- Hodkovice, Zlatníky - Hodkovice - Náves sv. Petra a Pavla 113, Dolní Břežany 133. Obec Zvole, Hlavní 33, Zvole 134. ČSOP ZO 11/28 Mezi Rolemi, Stýblova 40, Praha Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, Praha 1 DOSS (na doručenku): 1. Městská veterinární správa Státní veterinární správy ČR, Na Kozačce 3, Praha 2 2. Magistrát hlavního města Prahy, odbor životního prostředí, Mariánské nám. 2, Praha 1 (jako orgán ochrany přírody, myslivosti, rybářství a veterinární péče)

Okres Praha-západ. Počet obyvatel Okres, obec, část obce (díl), historická osada / lokalita

Okres Praha-západ. Počet obyvatel Okres, obec, část obce (díl), historická osada / lokalita Okres Praha-západ Okres, obec, část obce (díl), historická osada / lokalita Katastrální území Výměra v ha Rok připojení Počet obyvatel 1869 1880 1890 1900 1910 1921 1930 1950 1961 1970 a b j k l 1 2 3

Více

Obyvatelstvo. z toho. ženy. ve věku 0-14 let ve věku 65 a více let

Obyvatelstvo. z toho. ženy. ve věku 0-14 let ve věku 65 a více let CZ020A 131 231 66 421 23 915 16 045 66 645 62 812 797 42 615 28 537 37 621 35 284 54 449 45 560 1. Bojanovice 53910 4 440 201 72 65 214 201 19 114 89 187 180 222 147 1. Bojanovice 00686 6 277 124 47 42

Více

5. U stipendií z dotace nebo příspěvku ze státního rozpočtu je nutné respektovat závazky přijaté s příspěvkem nebo dotací.

5. U stipendií z dotace nebo příspěvku ze státního rozpočtu je nutné respektovat závazky přijaté s příspěvkem nebo dotací. 5. U stipendií z dotace nebo příspěvku ze státního rozpočtu je nutné respektovat závazky přijaté s příspěvkem nebo dotací. 6. Při přiznávání a vyplácení stipendií je vždy třeba dodržovat účel určení a

Více

Soubor map Katedra zahradní a krajinné architektury Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů Česká zemědělská univerzita v Praze

Soubor map Katedra zahradní a krajinné architektury Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů Česká zemědělská univerzita v Praze Mapa koeficientu ekologické stability okresu dle metodiky Míchala (1995) pilotní projekt Praha Západ Soubor map Katedra zahradní a krajinné architektury Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních

Více

www.nasregion.cz V Praze dne 1. března 2016 Noviny Náš REGION Noviny do každé schránky

www.nasregion.cz V Praze dne 1. března 2016 Noviny Náš REGION Noviny do každé schránky www.nasregion.cz V Praze dne 1. března 2016 Noviny Náš REGION Noviny do každé schránky Regionální noviny pomáhají tvořit image a povědomí o Vaší společnosti. Na inzeráty v takových v novinách zareaguje

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis mačky: Naše mačka: 84044/ENV /1 1 Vyřizuje: Ing. SIezák/1.2442 PRAHA: 2. 11. 2011 Věc: Posuzování vlivů

Více

REGIONÁLNÍ PERIODIKA ULOŽENÁ V SOkA PRAHA-ZÁPAD (stav k 13. 8. 2014)

REGIONÁLNÍ PERIODIKA ULOŽENÁ V SOkA PRAHA-ZÁPAD (stav k 13. 8. 2014) REGIONÁLNÍ PERIODIKA ULOŽENÁ V SOkA PRAHA-ZÁPAD (stav k 13. 8. 2014) OBEC NÁZEV ROČNÍKY Černolice Černolík 2001 2003; 2007 2008 2001; 2003 Šance 2011 Černošice Černošické noviny 1957; 1959 1960; 1974 1977

Více

Seznam jeslí v OROP Říčany... 2. Seznam MŠ v ORP ŘÍČANY... 3. Seznam ZŠ v ORP Říčany... 6. Seznam školních jídelen v ORP Říčany...

Seznam jeslí v OROP Říčany... 2. Seznam MŠ v ORP ŘÍČANY... 3. Seznam ZŠ v ORP Říčany... 6. Seznam školních jídelen v ORP Říčany... Zpráva o postupu realizace projektu Podpora meziobecní spolupráce za období od začátku projektu do prvního oficiálního setkání představitelů obcí (podkladový materiál pro 1. oficiální setkání představitelů

Více

1 CÍLE A ÚČEL POŘÍZENÍ ÚZEMNÍ STUDIE KRAJINY

1 CÍLE A ÚČEL POŘÍZENÍ ÚZEMNÍ STUDIE KRAJINY 1 CÍLE A ÚČEL POŘÍZENÍ ÚZEMNÍ STUDIE KRAJINY Předním úkolem soudobé i budoucí krajinné péče, dnešního i zítřejšího krajinného plánu a úprav jest tvorba obytné krajiny zachování, obnova a vytváření krajinného

Více

Spolky registrované u Městského úřadu Černošice podle 70 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

Spolky registrované u Městského úřadu Černošice podle 70 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů Spolky registrované u Městského úřadu Černošice podle 70 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů Název Krajina 2 000, Studené 93, 254 01 Jílové u Prahy IČ: 65397941

Více

AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ 2010 ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ ORP ČERNOŠICE TEXTOVÁ ČÁST

AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ 2010 ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ ORP ČERNOŠICE TEXTOVÁ ČÁST AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ 2010 ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ ORP ČERNOŠICE TEXTOVÁ ČÁST pořizovatel územně analytických podkladů: MěÚ Černošice, Úřad územního plánování datum pořízení:

Více

3 Nezávislí za Dobřejovice

3 Nezávislí za Dobřejovice VYLOSOVANÉ POŘADÍ VOLEBNÍCH STRAN, HNUTÍ, SDRUŽENÍ A NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ PRO VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ KONANÝCH VE DNECH 0. 0. a. 0. 0 OBEC Babice Březí Čestlice Dobřejovice Doubek NÁZEV VOLEBNÍ STRANY

Více

ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ ORP ČERNOŠICE TEXTOVÁ ČÁST

ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ ORP ČERNOŠICE TEXTOVÁ ČÁST AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ 2014 ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ ORP ČERNOŠICE TEXTOVÁ ČÁST pořizovatel územně analytických podkladů: MěÚ Černošice, Úřad územního plánování datum pořízení:

Více

Spolky registrované u Městského úřadu Černošice podle 70 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

Spolky registrované u Městského úřadu Černošice podle 70 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů Spolky registrované u Městského úřadu Černošice podle 70 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů Název ZO ČSOP Archa Černolice, Černolice 159, 252 10 Mníšek pod

Více

221 Praha - Benešov u Prahy 9 (Čelákovice -) Praha - Strančice - Benešov u Prahy

221 Praha - Benešov u Prahy 9 (Čelákovice -) Praha - Strančice - Benešov u Prahy PID Praha - Čerčany km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 2501 2581 2503 2505 9101 2507 9103 2509 9105 2511 9107 2513 9109 2515 Poděbrady Kolín 0 Praha hl.n. P 0 17 4 07 4 37 4 50 5 07 5 20 5 37 5

Více

Metodika vyhodnocení vlivů politiky územního rozvoje a územně plánovací dokumentace na udržitelný rozvoj území

Metodika vyhodnocení vlivů politiky územního rozvoje a územně plánovací dokumentace na udržitelný rozvoj území Metodika vyhodnocení vlivů politiky územního rozvoje a územně plánovací dokumentace na udržitelný rozvoj území Příloha č. 3 Vzorový příklad užití metodiky v SO ORP Říčany Ing. Lubor Hruška, Ph.D., Ing.

Více

S-MHMP /2015 UZR

S-MHMP /2015 UZR HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor územního rozvoje *MHMPXP3EPEKC* MHMPXP3EPEKC adresáti dle rozdělovníku Váš dopis zn. Č.j. Vyřizuje / linka Datum MHMP 226846/2016 Mgr. Sýkorová /4865

Více

221 Praha - Benešov u Prahy 9 (Lysá nad Labem -) Praha - Strančice - Benešov u Prahy km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s.

221 Praha - Benešov u Prahy 9 (Lysá nad Labem -) Praha - Strančice - Benešov u Prahy km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. 221 Praha - Benešov u Prahy 9 ( -) Praha - Strančice - Benešov u Prahy km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 2501 2581 2503 2505 9101 2507 9103 2509 9105 PID Praha - Čerčany Sp 1381 2511 9107 Poděbrady

Více

221 Praha - Benešov u Prahy 9 (Čelákovice -) Praha - Strančice - Benešov u Prahy km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s.

221 Praha - Benešov u Prahy 9 (Čelákovice -) Praha - Strančice - Benešov u Prahy km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. JÍZDNÍ ŘÁD platí od. prosince 2 Praha - Benešov u Prahy ( -) Praha - Strančice - Benešov u Prahy Poděbrady nejede 2.XII.,.I. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 jede v, a 2.XII.,.,.V., 2.X.,.XI., nejede 2.XII., 2.,.V. 2

Více

221 Praha - Benešov u Prahy 9 Praha - Strančice - Benešov u Prahy km km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 2501

221 Praha - Benešov u Prahy 9 Praha - Strančice - Benešov u Prahy km km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 2501 221 Praha - Benešov u Prahy 9 Praha - Strančice - Benešov u Prahy km km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 2501 2489 2581 2503 2505 9101 2507 9103 2451 2509 PID Praha - Čerčany 9105 2511 9107 Poděbrady

Více

Místa vzniku archivních souborů, názvy a jejich metráže, čísla AP, místa uložení

Místa vzniku archivních souborů, názvy a jejich metráže, čísla AP, místa uložení vzniku archivních souborů, názvy a jejich metráže, čísla AP, místa uložení 4.07.04 Archiv: Místo vzniku arch. souboru: Alt Ukta 000 SOkA Praha-západ 383 BOROWY Erich 97-945 0,03 0 Mezisoučet Alt Ukta:

Více

přílohy: a) veřejná vyhláška oznámení o společném jednání a vystavení návrhu změny b) návrh Z 3016/00 ÚP SÚ HMP s přílohami

přílohy: a) veřejná vyhláška oznámení o společném jednání a vystavení návrhu změny b) návrh Z 3016/00 ÚP SÚ HMP s přílohami HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor územního rozvoje *MHMPXP52KJDR* MHMPXP52KJDR Adresáti dle rozdělovníku Váš dopis zn./ze dne Č.j. Vyřizuje / linka Datum MHMP 1758035/2016 Ing. Skopec,

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Říčany AKTUALIZACE 2012 Textová část vyhodnocení obcí

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Říčany AKTUALIZACE 2012 Textová část vyhodnocení obcí PROCES Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Říčany AKTUALIZACE 0 Textová část vyhodnocení obcí Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro rozvoj

Více

Váš dopis zn. Č.j. Vyřizuje / linka Datum MHMP /2016 Mgr. Sýkorová / Sp. zn. S-MHMP /2015 UZR Počet listů / příloh 2/2

Váš dopis zn. Č.j. Vyřizuje / linka Datum MHMP /2016 Mgr. Sýkorová / Sp. zn. S-MHMP /2015 UZR Počet listů / příloh 2/2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor územního rozvoje *MHMPXP3AVZTQ* MHMPXP3AVZTQ adresáti dle rozdělovníku Váš dopis zn. Č.j. Vyřizuje / linka Datum MHMP 122415/2016 Mgr. Sýkorová /

Více

Váš dopis zn. Č.j. Vyřizuje / linka Datum MHMP /2016 Ing. Jana Dvořáková / Sp. zn. S-MHMP /2016 UZR

Váš dopis zn. Č.j. Vyřizuje / linka Datum MHMP /2016 Ing. Jana Dvořáková / Sp. zn. S-MHMP /2016 UZR HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor územního rozvoje *MHMPXP4GKQNX* MHMPXP4GKQNX Adresáti dle rozdělovníku Váš dopis zn. Č.j. Vyřizuje / linka Datum MHMP 1208367/2016 Ing. Jana Dvořáková

Více

Magistrát hlavního města Prahy. Odbor územního rozvoje

Magistrát hlavního města Prahy. Odbor územního rozvoje HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor územního rozvoje *MHMPXP5W1YIU* MHMPXP5W1YIU Adresáti dle rozdělovníku Váš dopis zn./ze dne Č.j. Vyřizuje / linka Datum MHMP 216775/2017 Ing. Dvořáčková

Více

Metodika vyhodnocení vlivů politiky územního rozvoje a územně plánovací dokumentace na udržitelný rozvoj území

Metodika vyhodnocení vlivů politiky územního rozvoje a územně plánovací dokumentace na udržitelný rozvoj území Metodika vyhodnocení vlivů politiky územního rozvoje a územně plánovací dokumentace na udržitelný rozvoj území Příloha č. 1 Modelový příklad zpracování RURÚ v rámci ÚAP SO ORP Říčany Ing. Lubor Hruška,

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA: 68161/ENV/11 Ing. Pekárková/l.2921 26. 10. 2011 Věc: Posuzování

Více

Magistrát hlavního města Prahy. Odbor územního rozvoje

Magistrát hlavního města Prahy. Odbor územního rozvoje HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor územního rozvoje *MHMPXP5ELL2V* MHMPXP5ELL2V Adresáti dle rozdělovníku Váš dopis zn./ze dne Č.j. Vyřizuje / linka Datum MHMP 2064149/2016 Ing. arch.

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA: 48185/ENV/11 Ing. Špačková/l.2921 17. 6. 2011 Věc: Posuzování

Více

u 221 Praha - Benešov u Prahy 9 Praha - Strančice - Benešov u Prahy

u 221 Praha - Benešov u Prahy 9 Praha - Strančice - Benešov u Prahy km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 2501 ## 2571 2503 2505 9101 olín 0 Praha-Vysočany h0 +# z W 6 12 6 Praha hl.n. a hp p / W 6 19 Praha hl.n. a hp p z 0 20 4 20 $* 4 50 W 5 00 $* 5 16 5 20 W 5

Více

Zásady pro udělování a užívání značky ZÁPRAŽÍ originální produkt. ve znění platném od

Zásady pro udělování a užívání značky ZÁPRAŽÍ originální produkt. ve znění platném od Zásady pro udělování a užívání značky ZÁPRAŽÍ originální produkt ve znění platném od 1. 8. 2014 Zásady pro udělování a užívání značky ZÁPRAŽÍ originální produkt 1. Značka ZÁPRAŽÍ originální produkt 1.1

Více

Smluvní přepravní podmínky

Smluvní přepravní podmínky Smluvní přepravní podmínky v provozu mikrobusů pro přepravu občanů se zdravotním postižením s možností asistence během přepravy ve znění s 1. dodatkem ze dne 1. 1. 2011 a 2. dodatkem ze dne 1. 7. 2011

Více

Nový dopravní model v oblasti Kamenice, Průhonic a Říčan od 14.6.2009

Nový dopravní model v oblasti Kamenice, Průhonic a Říčan od 14.6.2009 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 10/2009 Vyšlo 29.05.2009 Obsah Nový dopravní model v oblasti Kamenice, Průhonic a Říčan od 14.6.2009... 1 Informování cestujících o změnách od 14.6.2009... 5 Železniční výluka

Více

Bullet n 2/2015. Změna adresy. Část úřadu v novém. pro obce správního obvodu ORP Černošice

Bullet n 2/2015. Změna adresy. Část úřadu v novém. pro obce správního obvodu ORP Černošice ! Bullet n pro obce správního obvodu ORP Černošice Část úřadu v novém Městský úřad Černošice získal formou pronájmu nové prostory pro kanceláře pracovníků sociálně právní ochrany. Po delší době se tak

Více

PŘÍLOHA článek 4, odst. 1.1., písm. d)

PŘÍLOHA článek 4, odst. 1.1., písm. d) PŘÍLOHA článek 4, odst. 1.1., písm. d) Kód obce Název Okres 531171 Hlásná Třebáň Beroun 531316 Karlštejn Beroun 531464 Loděnice Beroun 531545 Mořina Beroun 533602 Nenačovice Beroun 531979 Zadní třebáň

Více

ROZHODNUTÍ o vyloučení vstupu do lesa VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ o vyloučení vstupu do lesa VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Městský úřad v Říčanech, Masarykovo náměstí 53/40, 251 01 Říčany, ID DS: skjbfwd tel.: +420 323 618 111, fax: +420 323 603 734, http://www.ricany.cz, e-mail: podatelna@ricany.cz Vaše značka/ze dne: / Č.ev.:

Více

Analýza trhu práce v okrese za rok 2010 okres Praha-západ

Analýza trhu práce v okrese za rok 2010 okres Praha-západ Úřad práce Praha-západ Kartouzská 4 150 00 Praha 5 - Smíchov Analýza trhu práce v okrese za rok 2010 okres Praha-západ Schválil: JUDr. Miloslav Plaňanský ředitel Dne: Zpracovala: Stanislava Strnadová vedoucí

Více

Obecně závazná vyhláška Středočeského kraje č. 6/2006

Obecně závazná vyhláška Středočeského kraje č. 6/2006 Obecně závazná vyhláška Středočeského kraje č. 6/2006 o závazné části územního plánu velkého územního celku Pražského regionu Zastupitelstvo Středočeského kraje se usneslo dne 18. prosince 2006 vydat podle

Více

2/2016 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ OKRESNÍHO FOTBALOVÉHO SVAZU PRAHA-ZÁPAD

2/2016 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ OKRESNÍHO FOTBALOVÉHO SVAZU PRAHA-ZÁPAD 2/2016 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ OKRESNÍHO FOTBALOVÉHO SVAZU PRAHA-ZÁPAD Úvodní slovo Vážení sportovní přátelé, skončila podzimní část dalšího soutěžního ročníku. Všichni jsme si pomalu zvykli na nový IS i

Více

Dojížďka za službami je výrazně diferencována podle obslužného významu dojížďkových center a podle druhů služeb (a souvisí i s pohybem za prací).

Dojížďka za službami je výrazně diferencována podle obslužného významu dojížďkových center a podle druhů služeb (a souvisí i s pohybem za prací). 5. Sociální pilíř 5.1 Struktura osídlení, vztahy v území Řešené území představuje extrémně polarizovanou část osídlení ČR, a sice bezprostřední zázemí hl. m. Prahy. Jde o typ ad-hoc vymezeného území analytického

Více

Strategická hluková mapa (SHM) pro pozemní komunikace pro oblast I.

Strategická hluková mapa (SHM) pro pozemní komunikace pro oblast I. Strategická hluková mapa (SHM) pro pozemní komunikace pro oblast I. Strategická hluková mapa (SHM) pro pozemní komunikace pro oblast I. Středočeský kraj, byla zpracována firmou EKOLA group, spol. s r.o.,

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Říčany

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Říčany Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Říčany Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

OZNÁMENÍ o pokračování územního řízení a nařízení veřejného ústního jednání

OZNÁMENÍ o pokračování územního řízení a nařízení veřejného ústního jednání HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR STAVEBNÍ Sp. zn. Praha S-MHMP 387742/2008/OST/He 17.2.2015 OZNÁMENÍ o pokračování územního řízení a nařízení veřejného ústního jednání Odbor stavební

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Říčany

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Říčany Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Říčany Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

Obecně závazná vyhláška Středočeského kraje č. 6/2006

Obecně závazná vyhláška Středočeského kraje č. 6/2006 Obecně závazná vyhláška Středočeského kraje č. 6/2006 o závazné části územního plánu velkého územního celku Pražského regionu Zastupitelstvo Středočeského kraje se usneslo dne 18. prosince 2006 vydat podle

Více

Věc: Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3016/00 ÚP SÚ HMP. Odbor územního rozvoje

Věc: Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3016/00 ÚP SÚ HMP. Odbor územního rozvoje HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor územního rozvoje *MHMPXP5ZTMF2* MHMPXP5ZTMF2 adresáti dle rozdělovníku Váš dopis zn./ze dne Č.j. Vyřizuje / linka Datum MHMP 314608/2017 Ing. Skopec,

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 Dle rozdělovníku Váš dopis ze dne: Naše značka: Vyřizuje : PRAHA: 107484/ENV/09 Ing. Špačková /l. 2921 4.1.20101. 2. 2006 Věc:

Více

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ Letiště Ruzyně 160 08 PRAHA 6 Sp. zn.: 12/730/0009/LKPR/01/12 Č. j.: 513-12-701 V Praze dne 14. 2. 2012 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Úřad pro civilní letectví

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 Dle rozdělovníku Váš dopis ze dne: Naše značka: Vyřizuje : PRAHA: 107484/ENV/09 Ing. Špačková /l. 2921 12.5.20111. 2. 2006 Věc:

Více

Váš dopis zn. Č.j. Vyřizuje / linka Datum MHMP /2016 Ing. Vladimír Skopec / Sp. zn. S-MHMP /2013 UZR

Váš dopis zn. Č.j. Vyřizuje / linka Datum MHMP /2016 Ing. Vladimír Skopec / Sp. zn. S-MHMP /2013 UZR HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor územního rozvoje *MHMPXP3EW2AJ* MHMPXP3EW2AJ Adresáti dle rozdělovníku Váš dopis zn. Č.j. Vyřizuje / linka Datum MHMP 231803/2016 Ing. Vladimír Skopec

Více

Číslo 04/2011 Vyšlo 2.3.2011

Číslo 04/2011 Vyšlo 2.3.2011 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 04/2011 Vyšlo 2.3.2011 Obsah Trvalé změny PID od 6.3.2011 v příměstské dopravě... 1 Březnová zlepšení dopravy v Praze... 3 Časové jízdenky PID na každém nádraží... 4 Linka 193

Více

Váš dopis zn. Č.j. Vyřizuje / linka Datum MHMP /2016 Ing. Jana Dvořáková / Sp. zn. S-MHMP /2016

Váš dopis zn. Č.j. Vyřizuje / linka Datum MHMP /2016 Ing. Jana Dvořáková / Sp. zn. S-MHMP /2016 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor územního rozvoje *MHMPXP56FM57* MHMPXP56FM57 Adresáti dle rozdělovníku Váš dopis zn. Č.j. Vyřizuje / linka Datum MHMP 1860392/2016 Ing. Jana Dvořáková

Více

*MHMPXP6ANSSJ* HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor územního rozvoje. Adresáti dle rozdělovníku

*MHMPXP6ANSSJ* HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor územního rozvoje. Adresáti dle rozdělovníku HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor územního rozvoje *MHMPXP6ANSSJ* MHMPXP6ANSSJ Adresáti dle rozdělovníku Váš dopis zn./ze dne Č.j. Vyřizuje / linka Datum MHMP 590615/2017 Ing. Jakub

Více

a) Zařazení železničních stanic a zastávek v PID do pásem a dle způsobu označení jízdenek PID pro jednotlivou jízdu Způsob označení jízdenek PID

a) Zařazení železničních stanic a zastávek v PID do pásem a dle způsobu označení jízdenek PID pro jednotlivou jízdu Způsob označení jízdenek PID Příloha č. 8 a) Zařazení železničních stanic a zastávek v PID do pásem a dle způsobu označení pro jednotlivou jízdu Stanice/zastávka Bečváry 013 5 Běleč 172 3 Beroun 170, 171, 4 173, 174 Beroun-Závodí

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne 8. 7. 2013 Č. j.: 46775/ENV/13 podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

TABULKA CEN JÍZDNÉHO V PID - PLNOCENNÉ JÍZDNÉ. 2 pásma. 15 min. 2 pásma. 30 min. 2 pásma. 2 pásma. 15 min. 15 min. 2 pásma. 2 pásma. 30 min. 30 min.

TABULKA CEN JÍZDNÉHO V PID - PLNOCENNÉ JÍZDNÉ. 2 pásma. 15 min. 2 pásma. 30 min. 2 pásma. 2 pásma. 15 min. 15 min. 2 pásma. 2 pásma. 30 min. 30 min. ZMĚNY NA JEDNOTLIVÝCH LINKÁCH 264 Linka je zrušena (nahrazena linkami 266 a 366) 265 V mimošpičkových obdobích pracovních dnů a v nepracovní dny je linka vedena pouze v trase Nádraží Uhříněves Lipany,

Více

210 - v. 1 Návazná autobusová doprava PID (jízdní řády: Týnec nad Sázavou 339 Řehenice, Babice Kamenice Jesenice Jílové u Prahy

210 - v. 1 Návazná autobusová doprava PID (jízdní řády:  Týnec nad Sázavou 339 Řehenice, Babice Kamenice Jesenice Jílové u Prahy 210 (platí v ) Praha - Vrané nad Vltavou - Čerčany, Vrané nad Vltavou - Dobříš 8 Praha - Vrané nad Vltavou - Čerčany 80 Praha - Vrané nad Vltavou - Dobříš km km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak

Více

1 ^ -0^- 2915. Ministerstvo životního prostředí

1 ^ -0^- 2915. Ministerstvo životního prostředí ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2t 1 ^ -0^- 2915 ODESILATEL: Mgr. Evžen Doležal ředitel odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Říčany AKTUALIZACE 2012 Podklady pro RURÚ a RURÚ

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Říčany AKTUALIZACE 2012 Podklady pro RURÚ a RURÚ PROCES Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Říčany AKTUALIZACE 2012 Podklady pro RURÚ a RURÚ Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro rozvoj obcí

Více

Platforma starostů ORP Říčany. Navýšení kapacity ZŠ Kostelec n. Č. l. Navýšení kapacity MŠ Kostelec n. Č. l. Rozšíření kapacity MŠ Zvánovice

Platforma starostů ORP Říčany. Navýšení kapacity ZŠ Kostelec n. Č. l. Navýšení kapacity MŠ Kostelec n. Č. l. Rozšíření kapacity MŠ Zvánovice č. Cíl dle SD Oblast Název projektu 1 1.1. Společné plánování kapacit ZŠ a MŠ v regionu 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Platforma starostů ORP Období realizace 1/2016 6/2018 kontinuálně Nositel budoucího projektu

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 Vážený pan RNDr. Vladimír Ludvík Veverkova 1343 500 02 Hradec Králové Váš dopis značky: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA: 84745/ENV/14

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 10010 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 10010 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 10010 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky: Naše značka: 15620lENV /12 Vyřizuje: Ing. Hejhal/1.2730 PRAHA: 5.3.2012 Věc: Posuzování vlivů

Více

Adresáti dle rozdělovníku

Adresáti dle rozdělovníku HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAV NÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNU Adresáti dle rozdělovníku Váš dopis zn. Č.j. Vyřizuje / linka Datum MHMP 110 547/2005/OUP Ing.arch.L.Hadravová/4754 20.2. 2009 S-MHMP

Více

T- D- 09/07 OBCE DOTČENÉ HLUKEM Z LETECKÉHO PROVOZU NA LETIŠTI PRAHA RUZYNĚ. NÁVRH SEZNAMU PRO ŘÍZENÍ E.I.A. K ZÁMĚRU VÝSTAVBY RWY 06R/24L

T- D- 09/07 OBCE DOTČENÉ HLUKEM Z LETECKÉHO PROVOZU NA LETIŠTI PRAHA RUZYNĚ. NÁVRH SEZNAMU PRO ŘÍZENÍ E.I.A. K ZÁMĚRU VÝSTAVBY RWY 06R/24L T- D- 09/07 OBCE DOTČENÉ HLUKEM Z LETECKÉHO PROVOZU NA LETIŠTI PRAHA RUZYNĚ. NÁVRH SEZNAMU PRO ŘÍZENÍ E.I.A. K ZÁMĚRU VÝSTAVBY RWY 06R/24L T- D- 09/07 OBCE DOTČENÉ HLUKEM Z LETECKÉHO PROVOZU NA LETIŠTI

Více

Pro rozložení KES v zájmovém území viz kartogram Koeficient ekologické stability.

Pro rozložení KES v zájmovém území viz kartogram Koeficient ekologické stability. 4. Půdní fond 4.1 Struktura půdního fondu Struktura půdního fondu v zájmovém území byla vyhodnocena pomocí analýzy úhrnných hodnot druhů pozemků. Výsledky analýz jsou promítnuty do kartogramů, ve kterých

Více

Základní demografická studie populačního vývoje Mukařovska (a okolních obcí) s ohledem na potřebnou kapacitu základní školy v Mukařově

Základní demografická studie populačního vývoje Mukařovska (a okolních obcí) s ohledem na potřebnou kapacitu základní školy v Mukařově Základní demografická studie populačního vývoje Mukařovska (a okolních obcí) s ohledem na potřebnou kapacitu základní školy v Mukařově Autor: Ing. Vít Šoupal Datum realizace: červenec-srpen 2008 Verze:

Více

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 121730/0009/LKPR/Ol/12 ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ Letiště Ruzyně 160 08 PRAHA 6 Sp. zn.: 121730/0009/LKPR/01l12 Č.j.: 513-12-701 V Praze dne 14.2.2012 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Úřad

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor územního plánování a stavebního řádu Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno Č.j. JMK 93837/2016 Sp.Zn. S-JMK 59548/2016/OÚPSŘ Brno 15.6.2016 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š

Více

S-MHMP /2016 OCP

S-MHMP /2016 OCP HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor ochrany prostředí dle rozdělovníku Váš dopis zn. Č.j. Vyřizuje / telefon Datum MHMP 22323/2017/II/Fi Ing.Fidranská / 236004259 9.1.2017 Sp. zn. S-MHMP-1975347/2016

Více

CHARAKTERISTIKA NAVRŽENÉHO SYSTÉMU

CHARAKTERISTIKA NAVRŽENÉHO SYSTÉMU CHARAKTERISTIKA NAVRŽENÉHO SYSTÉMU Navržený systém Zelených pásů se skládá ze tří typů skladebných prvků. Jsou navrženy tak, aby je bylo možné promítnout do návrhu řešení zásad územního rozvoje. Tvoří

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 Dle rozdělovníku Váš dopis ze dne: Naše značka: Vyřizuje : PRAHA: 101466/ENV/12 Ing. Pekárková /l. 2921 17.1.20131. 2. 2006 Věc:

Více

Stanovisko k vyhodnocení vlivu koncepce na životní prostředí

Stanovisko k vyhodnocení vlivu koncepce na životní prostředí HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor ochrany prostředí Váš dopis zn. Č. j. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP 1562044/2013/UZR Bc.Razímová/4216 09.10.2015 MHMP 1582062/2015/UZR MHMP-1768543/2015/OCP/

Více

Strana 421 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001. Částka 6 Rozesláno dne 12. prosince 2014 O B S A H

Strana 421 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001. Částka 6 Rozesláno dne 12. prosince 2014 O B S A H Strana 421 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Ročník 2014 VĚSTNÍK p r á v n í c h p ř e d p i s ů S t ř e d o č e s k é h o k r a j e Částka 6 Rozesláno dne 12. prosince 2014 O B

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 Dle rozdělovníku Váš dopis ze dne: Naše značka: Vyřizuje : PRAHA: 90177/ENV/12 Ing. Pekárková /l. 2921 19.10.20121. 2. 2006 Věc:

Více

3. úplná aktualizace ÚAP SO ORP ŘÍČANY 2014 ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ŘÍČANY

3. úplná aktualizace ÚAP SO ORP ŘÍČANY 2014 ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ŘÍČANY Atelier Tplan, s.r.o., Na Šachtě 9, Praha 7, 17 3. úplná aktualizace ÚAP SO ORP ŘÍČANY 214 ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ŘÍČANY Textová část vyhodnocení

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA: 71411/ENV/13 Mgr. Piekníková/l.2817 29. 10. 2013 76786/ENV/13

Více

Připomínky Svazu měst a obcí ČR k návrhu vyhlášky o stanovení seznamu aglomerací pro účely hodnocení a snižování hluku

Připomínky Svazu měst a obcí ČR k návrhu vyhlášky o stanovení seznamu aglomerací pro účely hodnocení a snižování hluku Připomínky Svazu měst a obcí ČR k návrhu vyhlášky o stanovení seznamu aglomerací pro účely hodnocení a snižování hluku Svaz měst a obcí ČR (dále také Svaz ) uplatňuje k uvedenému materiálu níže uvedené

Více

R o z h o d n u t í. v y d á v á podle 19a odst. 2 zákona o integrované prevenci

R o z h o d n u t í. v y d á v á podle 19a odst. 2 zákona o integrované prevenci V Praze dne: 14.4.2015 Číslo jednací: 165642/2014/KUSK OŽP/Dur Spisová značka: SZ_165642/2014/KUSK/13 Oprávněná Ing. Karol Durdík úřední osoba: dle rozdělovníku R o z h o d n u t í Krajský úřad Středočeského

Více

S-MHMP /2010/OOP-VIII-39/R-6/11/Zul Mgr. Zuláková R O Z H O D N U T Í

S-MHMP /2010/OOP-VIII-39/R-6/11/Zul Mgr. Zuláková R O Z H O D N U T Í HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ SZn.: Vyřizuje: Telefon: S-MHMP-1043810/2010/OOP-VIII-39/R-6/11/Zul Mgr. Zuláková 236 004 384 Podle rozdělovníku Praha 03.02.2011

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 ZÁPIS V Praze dne 24. 6. 2014 Č.j.: 45600/ENV/14 z veřejného projednání dokumentace a posudku podle ustanovení 17 zákona č. 100/2001

Více

Počet zásobených osob v připojených obcích nebo jejich částech. Vodovodní řady, Celková délka (km) Název Typ Vlastník

Počet zásobených osob v připojených obcích nebo jejich částech. Vodovodní řady, Celková délka (km) Název Typ Vlastník Název Typ Vlastník Počet zásobených osob v připojených obcích nebo jejich částech Vodovodní řady, Celková délka (km) vodovod Lipence rozvodná vodovodní sít Městská část Praha Lipence 2 330 42,0 Rozvodná

Více

Město Hostivice ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Městského úřadu Hostivice

Město Hostivice ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Městského úřadu Hostivice Město Hostivice ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městského úřadu Hostivice Organizační řád Městského úřadu Hostivice vychází ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění. Tento vnitřní předpis vydává Rada města

Více

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ Letiště Ruzyně 160 08 PRAHA 6 Sp. zn.: 12/730/0009/LKPR/03/12 Č. j.: 6535-12-701 V Praze dne 31. 10. 2012 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Úřad pro civilní letectví jako

Více

Zápis z pracovního setkání starostů ORP Říčany a Průhonice

Zápis z pracovního setkání starostů ORP Říčany a Průhonice Zápis z pracovního setkání starostů ORP Říčany a Průhonice téma: Projednávání investic do kapacit ZŠ v ORP Říčany a v obci Průhonice místo: MěÚ v Říčanech, Masarykovo náměstí 53, zasedací místnost 53 datum:

Více

Společné jednání se bude konat dne 20, od 9.00 hod. ve velkém zasedacím sále Institutu plánování a rozvoje hl.m. Prahy Vyšehradská 57, Praha 2

Společné jednání se bude konat dne 20, od 9.00 hod. ve velkém zasedacím sále Institutu plánování a rozvoje hl.m. Prahy Vyšehradská 57, Praha 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR STAVEBNÍ A ÚZEMNÍHO PLÁNU n adresáti dle rozdělovníku Váš dopis zn. Č.j. S-MHMP 545554/2014/SUP S-MHMP 545570 /2014/SUP Vyřizuje / linka * / Datum

Více

F A R N Í P Ř Í S L U Š N O S T J E D N O T L I V Ý C H V N Ě J Š Í C H O B C Í

F A R N Í P Ř Í S L U Š N O S T J E D N O T L I V Ý C H V N Ě J Š Í C H O B C Í F A R N Í P Ř Í S L U Š N O S T J E D N O T L I V Ý C H V N Ě J Š Í C H O B C Í STARÝ / NOVÝ NÁZEV OBCE Alej u sv. Jana Aloisov farnost Kyje (od 1812) Aujezd / Újezd Aujezdec / Újezdec Auřiněves / Uhříněves

Více

Městská část Praha 22 Úřad městské části

Městská část Praha 22 Úřad městské části Městská část Praha 22 Úřad městské části odbor výstavby Nové náměstí 1250, 104 00 Praha 114 Č.j.: P22 6750/2010 OV 05 V Uhříněvsi dne: 21.12.2010 Sp.zn: MC22 2111/2007 OV 05 k.ú. Hájek u Uhříněvsi, Královice,

Více

ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ŘÍČANY

ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ŘÍČANY Atelier T-plan, s.r.o., Na Šachtě 9, Praha 7, 170 00 3. úplná aktualizace ÚAP SO ORP ŘÍČANY 2014 ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ŘÍČANY Verze upravená podle

Více

Dotčené obce: Roztoky, Únětice, Úholičky, Husinec, Zdiby

Dotčené obce: Roztoky, Únětice, Úholičky, Husinec, Zdiby P1 Roztoky ZP1_P1 - místně omezené Sedlec - Únětický potok Únětice Úholičky - - levý břeh Vltavy možnosti průchodu podél Podmoráňský potok Řež Vltava Husinec - Klecany - Podmoráňský potok, Vltavy (zúžení

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA: 41099/ENV/13 Mgr. Piekníková/l. 2817 12.6.2013 Věc: Posuzování

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ř Í Č A N Y Odbor životního prostředí - vodoprávní úřad

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ř Í Č A N Y Odbor životního prostředí - vodoprávní úřad M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ř Í Č A N Y Odbor životního prostředí - vodoprávní úřad Komenského nám. 1619, 25101 Říčany, tel. 323 618 211, fax. 323 618 264 VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: Č.j. VYŘIZUJE: TEL.:

Více

Středočeský kraj Obec s rozšířenou působností Benešov

Středočeský kraj Obec s rozšířenou působností Benešov ST-1 Obec s rozšířenou působností Benešov Obec Řešené Benešov všechna k.ú. ÚP Městský úřad Benešov Bukovany všechna k.ú. ÚPN SÚ Městský úřad Týnec nad Sázavou Bystřice všechna k.ú. ÚPN SÚ Městský úřad

Více

Magistrát města České Budějovice Odpověď na dotaz vznesený s využitím zákona o svobodném přístupu k informacím

Magistrát města České Budějovice Odpověď na dotaz vznesený s využitím zákona o svobodném přístupu k informacím Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Statutární město České, Magistrát města České, jako povinný subjekt ve smyslu ustanovení 2 odst. 1 zákona

Více

Identifikační údaje : Název záměru: Změna užívání skladové haly na lakování drobných dílů Lakovna SAN

Identifikační údaje : Název záměru: Změna užívání skladové haly na lakování drobných dílů Lakovna SAN Praha: 24.03.2011 Dle rozdělovníku Číslo jednací: 028478/2011/KUSK Spisová značka: SZ_028478/2011/KUSK Vyřizuje: Ing. Ondřej Černý l. 691 Značka: OŽP/Če ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001

Více

Zásady územního rozvoje hl.m. Prahy Aktualizace č. 1 Opatření obecné povahy č. 43/2014. vydává

Zásady územního rozvoje hl.m. Prahy Aktualizace č. 1 Opatření obecné povahy č. 43/2014. vydává Zásady územního rozvoje hl.m. Prahy Aktualizace č. 1 Opatření obecné povahy č. 43/2014 Zastupitelstvo hl.m. Prahy (ZHMP), příslušné podle 7 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

Více

1) BUS poznání Hrusice, Jevany, Kostelec n. Č.l., Sázava 2) turistika Voděradskou bučinou do Jevan + Kostelec n.č.l. 15 km

1) BUS poznání Hrusice, Jevany, Kostelec n. Č.l., Sázava 2) turistika Voděradskou bučinou do Jevan + Kostelec n.č.l. 15 km NABÍDKA SPORTOVNÍHO ZÁJEZDU,,ZÁPADNÍ POSÁZAVÍ A BENEŠOVSKO VE DNECH 2. - 5.5.2013 Určeno pro pěší turistiku, cykloturistiku (silnice, trek, MTB) Ubytování: 3 noci s polopenzí v hotelu Hláska ve Zlenicích

Více

Dotčené územní samosprávné celky a dotčené správní úřady dále upozorňujeme ve smyslu 10f odst. 5 zákona na možnost zaslání vyjádření k návrhu

Dotčené územní samosprávné celky a dotčené správní úřady dále upozorňujeme ve smyslu 10f odst. 5 zákona na možnost zaslání vyjádření k návrhu ODESÍLATEL: Mgr. Evžen Doležal ředitel odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 ADRESÁT: Rozdělovník V Praze dne

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Městského úřadu Hostivice. Město Hostivice Husovo nám. 13, Hostivice

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Městského úřadu Hostivice. Město Hostivice Husovo nám. 13, Hostivice Město Hostivice Husovo nám. 13, 253 80 Hostivice ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městského úřadu Hostivice Číslo směrnice MUH/SZ01/120501 Název směrnice Organizační řád Městského úřadu Hostivice Nabytím účinnosti této

Více

R o z h o d n u t í. MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Staroměstské nám Praha 190. Adresáti: dle rozdělovníku

R o z h o d n u t í. MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Staroměstské nám Praha 190. Adresáti: dle rozdělovníku MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Staroměstské nám. 6 110 15 Praha 190 Adresáti: dle rozdělovníku Č.j. MMR-27292/2014-83/2054 V Praze dne 27. srpna 2014 R o z h o d n u t í Ministerstvo pro místní rozvoj,

Více