Věc: Rozhodnutí o zrušení povolení k provozování záchranné stanice č.j. 4643/ENV/09-282/620/09-ZS7 ze dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Věc: Rozhodnutí o zrušení povolení k provozování záchranné stanice č.j. 4643/ENV/09-282/620/09-ZS7 ze dne 27. 10. 2009"

Transkript

1 Komu: Vršovická 65, Praha 10 tel.: fax: d l e r o z d ě l o v n í k u Č.j /ENV/ /630/15 V Praze dne Věc: Rozhodnutí o zrušení povolení k provozování záchranné stanice č.j. 4643/ENV/09-282/620/09-ZS7 ze dne Ministerstvo životního prostředí (dále jen MŽP ) jako ústřední orgán státní správy ochrany přírody podle ustanovení 79 odst. 1 a v souladu s ustanovením 79 odst. 3 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZOPK ), na základě provedeného správního řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád ), a po zvážení všech okolností vydává toto R O Z H O D N U T Í : povolení k provozování záchranné stanice pro handicapované živočichy v Praze - Jinonicích, které bylo rozhodnutím dle 5 odst. 9 MŽP č.j. 4643/ENV/09-282/620/09-ZS7 ze dne uděleno Českému svazu ochránců přírody ZO 11/28 Dolní Břežany, Sejcká Lhota 12, Chotilsko, Nový Knín (kontaktní adresa: Stýblova 40, Praha 4 se sídlem (místem provozování) Mezi Rolemi, Praha 5 (dále jen ČSOP Dolní Břežany ), s e r u š í v souladu s ustanovením 5 odst. 10 ZOPK, a to na základě změny a zániku podmínek, za jakých bylo povolení vydáno (zejména změna majetkoprávních poměrů, resp. smluvních podmínek v místě provozování záchranné stanice). O d ů v o d n ě n í Dne vydalo MŽP rozhodnutí č.j. 4643/ENV/09-282/620/09-ZS7, kterým v souladu s platným zněním ZOPK povolilo provozování záchranné stanice pro handicapované živočichy (dále jen ZS ). Rozhodnutí bylo vydáno na základě žádosti Českého svazu ochránců přírody základní organizace 11/28 Dolní Břežany, Na Drahách 96, Dolní Břežany, se sídlem (místem provozování) Mezi Rolemi, Praha 5. ZS byla do doby vydání tohoto rozhodnutí umístěna (provozována) na pozemcích v majetku hl. m. Prahy a v době vydání rozhodnutí MŽP disponoval provozovatel smlouvou o výpůjčce pozemku parc. č. 1073/2 k.ú. Jinonice, č. VYP/54/11/000423/2005. Tato smlouva byla dle sdělení Magistrátu hl. m. Prahy (podnět ze dne , přijatý MŽP pod č.j /ENV/ /630/14) vypovězena ke dni dohodou obou smluvních stran a tyto pozemky byly následně poskytnuty příspěvkové organizaci Lesy

2 hlavního města Prahy, opět za účelem provozování záchranné stanice touto příspěvkovou organizací. Nový uživatel pozemků nabídl provozovateli, jako dočasné řešení, smlouvu o spolupráci při zajištění péče o handicapované volně žijící živočichy. Předmětem této smlouvy bylo mimo jiné zajištění podmínek pro účely pokračování činnosti ZS. Smlouva byla uzavřena na dobu určitou, a to do Provozovatel tedy v současnosti nedisponuje právy, které by umožnovaly další provozování ZS. To lze považovat za významnou změnu podmínek ve smyslu 5 odst. 10 ZOPK. MŽP z výše uvedených důvodů zahájilo řízení dle 5 odst. 10 ZOPK dopisem č.j 68398/ENV/ /630/14 ze dne resp. č.j /ENV/ /630/14 ze dne , přičemž usnesením byla v souladu s požadavky správního řádu pod stejným č.j. stanovena 15denní lhůta pro vyjádření účastníků řízení a vzhledem k době, jež uplynula od vydání rozhodnutí ve věci povolení o provozování ZS, také možnost doplnit informace o případných změnách v kontaktních a identifikačních údajích i změnách věcného charakteru. V souladu s 71 odst. 3 ZOPK byly obeslány jako účastníci řízení obce v území, ve kterém ZS dosud působila (obce na území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Černošice, Říčany a hl. m. Prahy), dotčené orgány státní správy, u kterých tak stanoví 5 odst. 9 ZOPK a orgány ochrany přírody místně příslušné v rámci spádové oblasti ZS. Hlavní město Praha je účastníkem řízení rovněž s ohledem na vlastnictví pozemků na nichž byla dosud ZS provozována. Dne obdrželo MŽP vyjádření Magistrátu hl. m. Prahy (dále jen MHMP ) č.j /ENV/ /630/14, ve kterém MHMP uvádí, že nadále trvá na důvodech pro zrušení výše uvedeného rozhodnutí. Dne MŽP obdrželo vyjádření hlavního města Prahy č.j /ENV/ /630/14, ve kterém tento účastník řízení uvádí, že vítá zahájení správního řízení, přičemž očekává vyřešení koexistence dvou subjektů provozujících záchranné stanice s uvedením skutečností, které by podle hlavního města Prahy mohly být důvodem pro zrušení předmětného rozhodnutí (majetkové poměry, plnění povinností dle ZOPK ad.). Dne MŽP rovněž obdrželo vyjádření MěVS v Praze č.j /ENV/ /630/14, která uvádí, že k vedenému řízení nemá námitky. Dne MŽP obdrželo vyjádření ČSOP Dolní Břežany č.j /ENV/ /630/14, ve kterém zástupce provozovatele ZS dokládá evidenci aktuálně držených zvířat, informuje o jednání, jehož cílem by měl být vznik nového areálu ZS ve Středočeském kraji, žádá o přerušení řízení a rovněž požaduje ústní jednání. Dne obdrželo MŽP od ČSOP Dolní Břežany vyjádření č.j. 4185/ENV/15-203/630/15, ve kterém provozovatel ZS poukazuje na údajnou podjatost MHPM, odvolává ústní jednání požadované v předchozí žádosti a žádá o přerušení řízení. Předmětné řízení bylo následně na návrh ČSOP Dolní Břežany přerušeno do usnesením č.j. 6534/ENV/15-286/630/15 ze dne , tak aby ČSOP Dolní Břežany mohl doplnit informace týkající se změn či zániku podmínek, za kterých bylo původní rozhodnutí uděleno. Dne MŽP obdrželo doplnění informací od provozovatele ZS o jednání zastupitelstva Středočeského kraje o pronájmu nového areálu v Tuchlovicích. Dne MŽP od ČSOP ZO Dolní Břežany obdrželo usnesení zastupitelstva Středočeského kraje s návrhem smlouvy o pronájmu areálu v Tuchlovicích (č.j /ENV/ /630/15) a dne doplnění informací. Dne (č.j /ENV/ /630/15) MŽP oznámilo pokračování řízení, skončení dokazování a usnesením stanovilo lhůtu k vyjádření účastníkům řízení. Možnosti seznámit se se spisem využil dne zástupce MHMP, odboru životního prostředí (Ing. Magdalena Stehlíková) viz nahlédnutí do spisu č.j /ENV/ /630/15. Po stanovené lhůtě MŽP obdrželo vyjádření zástupkyně provozovatele ZS paní Aladzasové č.j /ENV/ /630/15, ve kterém paní Aladzasová navrhuje zastavit předmětné řízení z důvodů dostatečného vybavení areálu ZS v Jinonicích, tuto

3 skutečnost MŽP pečlivě zvážilo a dospělo k názoru, že informace uvedené provozovatelem ZS nemění nic na skutečnosti, že provozovatel ZS v současnosti nedisponuje vlastnickými či užívacími právy k pozemku, které by umožnovaly další provozování ZS. To MŽP považuje za významnou změnu podmínek ve smyslu 5 odst. 10 ZOPK, jak je již uvedeno výše. Ve vyjádření provozovatele ZS je rovněž oznámena skutečnost o změně sídla provozovatele, kterým je nově adresa: Sejcká Lhota 12, Chotilsko, Nový Knín, s uvedením skutečnosti, že kontaktní adresou zůstává adresa: Stýblová 40, Praha 4. Dne MŽP obdrželo Vyjádření MHMP k podkladům pro rozhodnutí v řízení o zrušení povolení k provozování záchranné stanice v Praze 5 Jinonicích č.j /ENV/ /630/15, ve kterém MHMP mimo jiné uvádí, že nadále trvá na zrušení předmětného rozhodnutí zejména z důvodů nedostatečného technického a organizačního zajištění vyhovujících podmínek pro provoz ZS. Vzhledem ke skutečnosti, že výše uvedené podmínky posuzuje orgán veterinární správy a ochrany zvířat (v tomto případě Městská veterinární správa SVS v Praze), který tyto neshledal jako významné, nebyla tato námitka při rozhodování zásadní, zásadním byl právě důvod ztráty užívacích práv k pozemku parc. č. 1073/2 k.ú. Jinonice. Ke skutečnosti pronájmu nových prostor na území Středočeského kraje v obci Tuchlovice resp. provozování činnosti ZS v tomto novém areálu na základě původního rozhodnutí či návrhu provozovatele záchranné stanice ČSOP Dolní Břežany řešit změnu působiště záchranné stanice pouze změnou rozhodnutí o povolení k provozování záchranné stanice č.j. 4643/ENV/09-282/620/09-ZS7 ze dne lze konstatovat, že zejména s ohledem na jiný okruh účastníků řízení, stejně tak s ohledem na další změny podmínek, za nichž bylo předchozí rozhodnutí vydáno (změna místa ad.) není tento postup možný. Činnost ZS v novém areálu v Tuchlovicích je tedy možné provozovat pouze na základě nového rozhodnutí MŽP o povolení provozování ZS dle 5 odst. 10 ZOPK. Nutným předpokladem je zaslání žádosti o povolení provozovaní záchranné stanice, na základě které bude v rámci nového řízení za respektování nových skutečností rozhodnuto. MŽP se dále zabývalo otázkou zajištění péče o trvale a dočasně handicapované živočichy, kteří se nyní v ZS nacházejí. Pokud jde o živočichy dočasně neschopné přežít v přírodě, lze je vypustit do přírody za podmínek stanovených veterinárními předpisy a v souladu s omezeními Městské veterinární správy v Praze nařízenými v souvislosti s nedávnou nákazovou situací. Co se týče dočasně handicapovaných jedinců podle informací zástupkyně provozovatele ZS paní Aladzasové bylo v ZS ke dni celkem 13 exemplářů volně žijících jedinců (vše ptáci 7 jiřiček, 3 sojky, 1 havran a 2 straky). Všichni jedinci by již v tuto chvíli měly být vyléčeni a vypuštěni zpět do přírody. Trvale handicapovaní jedinci jsou dle drženi na základě výjimek ze zákazu chovu a držení dle 56 ZOPK udělených přímo paní Aladzasové, která tak může i po zrušení předmětného rozhodnutí s druhy disponovat v souladu s příslušnými právními předpisy jako soukromá osoba. Z vyjádření MHMP č.j /ENV/ /630/15 vyplývá, že platnost výjimek k držení zvláště chráněných jedinců a platnost odchylného postupu stanoveného pro držení jedinců volně žijících ptáků ve smyslu ZOPK byla zkrácena, upozorňujeme tedy na související povinnosti provozovatele záchranné stanice vyplývající z předpisů ochrany přírody a krajiny a dále veterinárních předpisů a předpisů na ochranu zvířat. Po vyhodnocení všech předložených podkladů a stanovisek dospělo MŽP k závěru, že byly naplněny podmínky pro zrušení povolení k provozování záchranné stanice, uděleného ČSOP Dolní Břežany, prostřednictvím rozhodnutí MŽP č.j. 4643/ENV/09-282/620/09-ZS7 ze dne S ohledem na výše uvedené skutečnosti bylo v souladu s ustanovením 5 odst. 10 ZOPK rozhodnuto o zrušení povolení k provozování záchranné stanice

4 v Jinonicích, provozované Českým svazem ochránců přírody ZO 11/28 Dolní Břežany, tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí. P o u č e n í Proti tomuto rozhodnutí lze podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad podle 152 správního řádu (s náležitostmi dle 82 správního řádu), a to u Ministerstva životního prostředí, Vršovická 65, Praha 10. Mgr. Veronika Vilímková ředitelka odbor druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků K dokumentu je připojen otisk úředního razítka Rozdělovník: Účastníkům řízení (na doručenku): 1. Magistrát hlavního města Prahy, odbor živ. prostředí, Mariánské nám. 2, Praha 1 2. Městský úřad městské části Praha 5, Náměstí 14. Října 1381/4, Praha 5 3. Obec Babice, Babice 6, Říčany 4. Obec Březí, Březí 101, Říčany 5. Obec Černé Voděrady, Č. Voděrady, nám. Lípy svobody 47, Kostelec n. Č. l. 6. Obec Čestlice, Čestlice Pitkovická 17, Říčany 7. Obec Dobřejovice, Na Návsi 26, Dobřejovice 8. Obec Doubek, Doubek 77, Říčany 9. Obec Herink, Do Višňovky 28, Říčany - Herink 10. Obec Hrusice, Hrusice 142, Senohraby 11. Obec Jevany, Černokostelecká 49, Jevany 12. Obec Kaliště, Kaliště 53, Ondřejov 13. Obec Kamenice, Ringhofferovo nám. 434, Kamenice 14. Obec Klokočná, Klokočná 61, Klokočná 15. Obec Konojedy, Konojedy 7, Konojedy 16. Město Kostelec n. Č. l., nám. Smiřických 5, Kostelec n. Č. l. 17. Obec Kostelec u Křížků, Kostelec u Křížků 73, Štiřín 18. Obec Kozojedy, Kozojedy 40, Kozojedy 19. Obec Křenice, Křenice 7, Šibřina 20. Obec Křížkový Újezdec, Křížkový Újezdec 37, Křížkový Újezdec 21. Obec Kunice, Kunice 92, Strančice 22. Obec Louňovice, Louňovice 6, Mukařov 23. Obec Mirošovice, Na Ohradě 190, Senohraby 24. Město Mnichovice, Masarykovo nám. 83, Mnichovice 25. Obec Modletice, Modletice 6, Dobřejovice 26. Obec Mukařov, Příčná 11, Mukařov 27. Obec Nučice, Nučice 2, Kostelec n. Č. l. 28. Obec Nupaky, Nupaky 106, Dobřejovice 29. Obec Oleška, Oleška 1, Oleška,

5 30. Obec Ondřejov, dr. Friče 274, Ondřejov 31. Obec Oplany, Oplany 79, Kostelec n. Č. l 32. Obec Pětihosty, Pětihosty 41, Pyšely 33. Obec Petříkov, Petříkov 61, Velké Popovice 34. Obec Popovičky, Chomutovice 12, Říčany 35. Obec Prusice, Prusice 44, Kostelec n. Č. l. 36. Obec Radějovice, Radějovice 10, Kamenice 37. Město Říčany, Masarykovo nám. 53, Říčany 38. Obec Senohraby, Příčná 61, Senohraby, 39. Obec Sluštice, Sluštice 21, Šibřina 40. Obec Strančice, Revoluční 383, Strančice, 41. Obec Struhařov, Mnichovická 179 Struhařov, Mnichovice, 42. Obec Stříbrná Skalice, Sázavská 323, Stříbrná Skalice 43. Obec Štíhlice, Štíhlice 5, Kostelec n. Č. l. 44. Obec Sulice, Želivec 150, Kamenice 45. Obec Světice, Světice 179, Říčany 46. Obec Svojetice, Svojetice 14, Mukařov 47. Obec Tehov, Tehov 107, Říčany 48. Obec Tehovec, Tehovecká 22, Tehovec 49. Obec Velké Popovice, Komenského nám. 254, Velké Popovice 50. Obec Vlkančice, Vlkančice 18, Vlkančice 51. Obec Všestary, Jaroslava Baťchy 141, Strančice 52. Obec Vyžlovka, Na Návsi 57, Kostelec n. Č. l. 53. Obec Výžerky, Výžerky 74, Kostelec n. Č. l. 54. Obec Zvánovice, Růžové nám. 158, Ondřejov 55. Město Černošice, Riegrova 1209, Černošice 56. Obec Bojanovice, Bojanovice 12, Davle 57. Obec Bratřínov, Bratřínov, 12, Hvozdnice 58. Obec Březová Oleško, Hlavní 1143, Zvole 59. Obec Buš, Buš 8, Slapy 60. Obec Černolice, Černolice 64, Mníšek pod Brdy 61. Obec Červený Újezd, Červený Újezd 26, Unhošť 62. Obec Číčovice, Číčovice 16, Středokluky 63. Obec Čisovice, Čísovice 4, Čisovice 64. Městys Davle, Na náměstí 63, Davle 65. Obec Dobrovíz, Dobrovíz Pražská 13, Jeneč 66. Obec Dobříč, Dobříč 10, Jinočany 67. Město Dobřichovice, Vítova 61, Dobřichovice 68. Obec Dolní Břežany, 5. Května 78, Dolní Břežany 69. Obec Drahelčice, Drahelčice - Na Návsi 25, Rudná 70. Obec Holubice, Holubice 175, Tursko 71. Obec Horoměřice, Velvarská 100, Horoměřice 72. Město Hostivice, Husovo náměstí 13, Hostivice 73. Obec Hradištko, Zámek 1, Hradištko 74. Obec Hvozdnice, Hvozdnice 160, Hvozdnice 75. Obec Choteč, Choteč 40, Třebotov 76. Obec Chrášťany, Chrášťany 28, Rudná 77. Obec Chýně, Chýně Hlavní 200, Hostivice 78. Obec Chýnice, Chýnice Karlštejnská 22, Tachlovice 79. Obec Jeneč, Lidická 82, Jeneč 80. Obec Jesenice, Budějovická 303, Jesenice 81. Město Jílové u Prahy, Masarykovo náměstí Jílové u Prahy 82. Obec Jíloviště, Pražská 81, Jíloviště 83. Obec Jinočany, Náměstí 5. Května 19, Jinočany 84. Obec Kamenný Přívoz, Kamenný Přívoz 10, Kamenný Přívoz 85. Obec Karlík, Karlík Karlická 1, Karlík 86. Obec Klínec, Klínec 138, Mníšek pod Brdy

6 87. Obec Kněževes, Kněževes - U Národního výboru 62, Středokluky 88. Obec Kosoř, Kosoř - Průběžná 260, Třebotov 89. Obec Kytín, Kytín 65, Mníšek pod Brdy 90. Obec Lety, Lety - Na Návsi 160, Dobřichovice 91. Město Libčice nad Vltavou, nám. Svobody 90, Libčice nad Vltavou 92. Obec Libeř, Libeř 35, Dolní Břežany 93. Obec Lichoceves, Lichoceves 20, Velké Přílepy 94. Obec Líšnice, Líšnice 175, Mníšek pod Brdy 95. Obec Měchenice, Měchenice - Hlavní 4, Davle 96. Město Mníšek pod Brdy, Dobříšská 56, Mníšek pod Brdy 97. Obec Nučice, Nučice - Kubrova 31, Nučice 98. Obec Ohrobec, Ohrobec - V Dolích5, 25245, Zvole 99. Obec Okoř, Okoř 13, Velké Přílepy 100. Obec Okrouhlo, Okrouhlo 99, Jílové u Prahy 101. Obec Ořech, Ořech - Baarovo nám. 20, Jinočany 102. Obec Petrov, Hlavní 30, Petrov 103. Obec Pohoří, Pohoří Chotouň 100, Jílové u Prahy 104. Obec Průhonice, Květnové nám. 73, Průhonice 105. Obec Psáry, Psáry Pražská 137, Psáry 106. Obec Ptice, Ptice 140, Úhonice 107. Obec Roblín, Roblín Karlštejnská 4, Třebotov 108. Město Roztoky, Nám. 5. Května 2, Roztoky 109. Město Rudná, Masarykova 94, Rudná 110. Město Řevnice, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 74, Řevnice 111. Obec Řitka, Na Návsi 54, Řitka 112. Obec Slapy, Slapy 72, Slapy 113. Obec Statenice, Statenice - Statenická 23, Horoměřice 114. Obec Středokluky, Lidická 61, Středokluky 115. Obec Svrkyně, Svrkyně 94, Velké Přílepy 116. Městys Štěchovice, Hlavní 3, Štěchovice 117. Obec Tachlovice, Jakubská náves 8, Tachlovice 118. Obec Trnová, Trnová 80, Mníšek pod Brdy 119. Obec Třebotov, Klidná Třebotov 120. Obec Tuchoměřice, V Kněžívce 212, Tuchoměřice 121. Obec Tursko, Čestmírovo nám. 59, Tursko 122. Obec Úholičky, Úholičky - Roztocká 6, Velké Přílepy 123. Obec Úhonice, Na Návsi 24, Úhonice 124. Obec Únětice, Unětice Náves 17/4,25262 Horoměřice 125. Obec Velké Přílepy, Pražská 162, Velké Přílepy 126. Obec Vestec, Vestecká 3, Jesenice 127. Obec Vonoklasy, Vonoklasy - Na návsi 4, Černošice 128. Obec Vrané nad Vltavou, Březovská 112, Vrané nad Vltavou 129. Obec Všenory, U Silnice 151, Všenory 130. Obec Zahořany, Zahořany 58, Mníšek pod Brdy 131. Obec Zbuzany, Zbuzany, Na Návsi 1, Jinočany 132. Obec Zlatníky- Hodkovice, Zlatníky - Hodkovice - Náves sv. Petra a Pavla 113, Dolní Břežany 133. Obec Zvole, Hlavní 33, Zvole 134. ČSOP ZO 11/28 Mezi Rolemi, Stýblova 40, Praha Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, Praha 1 DOSS (na doručenku): 1. Městská veterinární správa Státní veterinární správy ČR, Na Kozačce 3, Praha 2 2. Magistrát hlavního města Prahy, odbor životního prostředí, Mariánské nám. 2, Praha 1 (jako orgán ochrany přírody, myslivosti, rybářství a veterinární péče)

Soubor map Katedra zahradní a krajinné architektury Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů Česká zemědělská univerzita v Praze

Soubor map Katedra zahradní a krajinné architektury Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů Česká zemědělská univerzita v Praze Mapa koeficientu ekologické stability okresu dle metodiky Míchala (1995) pilotní projekt Praha Západ Soubor map Katedra zahradní a krajinné architektury Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních

Více

www.nasregion.cz V Praze dne 1. března 2016 Noviny Náš REGION Noviny do každé schránky

www.nasregion.cz V Praze dne 1. března 2016 Noviny Náš REGION Noviny do každé schránky www.nasregion.cz V Praze dne 1. března 2016 Noviny Náš REGION Noviny do každé schránky Regionální noviny pomáhají tvořit image a povědomí o Vaší společnosti. Na inzeráty v takových v novinách zareaguje

Více

REGIONÁLNÍ PERIODIKA ULOŽENÁ V SOkA PRAHA-ZÁPAD (stav k 13. 8. 2014)

REGIONÁLNÍ PERIODIKA ULOŽENÁ V SOkA PRAHA-ZÁPAD (stav k 13. 8. 2014) REGIONÁLNÍ PERIODIKA ULOŽENÁ V SOkA PRAHA-ZÁPAD (stav k 13. 8. 2014) OBEC NÁZEV ROČNÍKY Černolice Černolík 2001 2003; 2007 2008 2001; 2003 Šance 2011 Černošice Černošické noviny 1957; 1959 1960; 1974 1977

Více

Seznam jeslí v OROP Říčany... 2. Seznam MŠ v ORP ŘÍČANY... 3. Seznam ZŠ v ORP Říčany... 6. Seznam školních jídelen v ORP Říčany...

Seznam jeslí v OROP Říčany... 2. Seznam MŠ v ORP ŘÍČANY... 3. Seznam ZŠ v ORP Říčany... 6. Seznam školních jídelen v ORP Říčany... Zpráva o postupu realizace projektu Podpora meziobecní spolupráce za období od začátku projektu do prvního oficiálního setkání představitelů obcí (podkladový materiál pro 1. oficiální setkání představitelů

Více

AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ 2010 ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ ORP ČERNOŠICE TEXTOVÁ ČÁST

AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ 2010 ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ ORP ČERNOŠICE TEXTOVÁ ČÁST AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ 2010 ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ ORP ČERNOŠICE TEXTOVÁ ČÁST pořizovatel územně analytických podkladů: MěÚ Černošice, Úřad územního plánování datum pořízení:

Více

3 Nezávislí za Dobřejovice

3 Nezávislí za Dobřejovice VYLOSOVANÉ POŘADÍ VOLEBNÍCH STRAN, HNUTÍ, SDRUŽENÍ A NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ PRO VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ KONANÝCH VE DNECH 0. 0. a. 0. 0 OBEC Babice Březí Čestlice Dobřejovice Doubek NÁZEV VOLEBNÍ STRANY

Více

ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ ORP ČERNOŠICE TEXTOVÁ ČÁST

ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ ORP ČERNOŠICE TEXTOVÁ ČÁST AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ 2014 ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ ORP ČERNOŠICE TEXTOVÁ ČÁST pořizovatel územně analytických podkladů: MěÚ Černošice, Úřad územního plánování datum pořízení:

Více

221 Praha - Benešov u Prahy 9 (Čelákovice -) Praha - Strančice - Benešov u Prahy

221 Praha - Benešov u Prahy 9 (Čelákovice -) Praha - Strančice - Benešov u Prahy PID Praha - Čerčany km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 2501 2581 2503 2505 9101 2507 9103 2509 9105 2511 9107 2513 9109 2515 Poděbrady Kolín 0 Praha hl.n. P 0 17 4 07 4 37 4 50 5 07 5 20 5 37 5

Více

Metodika vyhodnocení vlivů politiky územního rozvoje a územně plánovací dokumentace na udržitelný rozvoj území

Metodika vyhodnocení vlivů politiky územního rozvoje a územně plánovací dokumentace na udržitelný rozvoj území Metodika vyhodnocení vlivů politiky územního rozvoje a územně plánovací dokumentace na udržitelný rozvoj území Příloha č. 3 Vzorový příklad užití metodiky v SO ORP Říčany Ing. Lubor Hruška, Ph.D., Ing.

Více

Místa vzniku archivních souborů, názvy a jejich metráže, čísla AP, místa uložení

Místa vzniku archivních souborů, názvy a jejich metráže, čísla AP, místa uložení vzniku archivních souborů, názvy a jejich metráže, čísla AP, místa uložení 4.07.04 Archiv: Místo vzniku arch. souboru: Alt Ukta 000 SOkA Praha-západ 383 BOROWY Erich 97-945 0,03 0 Mezisoučet Alt Ukta:

Více

Metodika vyhodnocení vlivů politiky územního rozvoje a územně plánovací dokumentace na udržitelný rozvoj území

Metodika vyhodnocení vlivů politiky územního rozvoje a územně plánovací dokumentace na udržitelný rozvoj území Metodika vyhodnocení vlivů politiky územního rozvoje a územně plánovací dokumentace na udržitelný rozvoj území Příloha č. 1 Modelový příklad zpracování RURÚ v rámci ÚAP SO ORP Říčany Ing. Lubor Hruška,

Více

ROZHODNUTÍ o vyloučení vstupu do lesa VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ o vyloučení vstupu do lesa VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Městský úřad v Říčanech, Masarykovo náměstí 53/40, 251 01 Říčany, ID DS: skjbfwd tel.: +420 323 618 111, fax: +420 323 603 734, http://www.ricany.cz, e-mail: podatelna@ricany.cz Vaše značka/ze dne: / Č.ev.:

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA: 68161/ENV/11 Ing. Pekárková/l.2921 26. 10. 2011 Věc: Posuzování

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA: 48185/ENV/11 Ing. Špačková/l.2921 17. 6. 2011 Věc: Posuzování

Více

u 221 Praha - Benešov u Prahy 9 Praha - Strančice - Benešov u Prahy

u 221 Praha - Benešov u Prahy 9 Praha - Strančice - Benešov u Prahy km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 2501 ## 2571 2503 2505 9101 olín 0 Praha-Vysočany h0 +# z W 6 12 6 Praha hl.n. a hp p / W 6 19 Praha hl.n. a hp p z 0 20 4 20 $* 4 50 W 5 00 $* 5 16 5 20 W 5

Více

Smluvní přepravní podmínky

Smluvní přepravní podmínky Smluvní přepravní podmínky v provozu mikrobusů pro přepravu občanů se zdravotním postižením s možností asistence během přepravy ve znění s 1. dodatkem ze dne 1. 1. 2011 a 2. dodatkem ze dne 1. 7. 2011

Více

Nový dopravní model v oblasti Kamenice, Průhonic a Říčan od 14.6.2009

Nový dopravní model v oblasti Kamenice, Průhonic a Říčan od 14.6.2009 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 10/2009 Vyšlo 29.05.2009 Obsah Nový dopravní model v oblasti Kamenice, Průhonic a Říčan od 14.6.2009... 1 Informování cestujících o změnách od 14.6.2009... 5 Železniční výluka

Více

Obecně závazná vyhláška Středočeského kraje č. 6/2006

Obecně závazná vyhláška Středočeského kraje č. 6/2006 Obecně závazná vyhláška Středočeského kraje č. 6/2006 o závazné části územního plánu velkého územního celku Pražského regionu Zastupitelstvo Středočeského kraje se usneslo dne 18. prosince 2006 vydat podle

Více

PŘÍLOHA článek 4, odst. 1.1., písm. d)

PŘÍLOHA článek 4, odst. 1.1., písm. d) PŘÍLOHA článek 4, odst. 1.1., písm. d) Kód obce Název Okres 531171 Hlásná Třebáň Beroun 531316 Karlštejn Beroun 531464 Loděnice Beroun 531545 Mořina Beroun 533602 Nenačovice Beroun 531979 Zadní třebáň

Více

Analýza trhu práce v okrese za rok 2010 okres Praha-západ

Analýza trhu práce v okrese za rok 2010 okres Praha-západ Úřad práce Praha-západ Kartouzská 4 150 00 Praha 5 - Smíchov Analýza trhu práce v okrese za rok 2010 okres Praha-západ Schválil: JUDr. Miloslav Plaňanský ředitel Dne: Zpracovala: Stanislava Strnadová vedoucí

Více

Strategická hluková mapa (SHM) pro pozemní komunikace pro oblast I.

Strategická hluková mapa (SHM) pro pozemní komunikace pro oblast I. Strategická hluková mapa (SHM) pro pozemní komunikace pro oblast I. Strategická hluková mapa (SHM) pro pozemní komunikace pro oblast I. Středočeský kraj, byla zpracována firmou EKOLA group, spol. s r.o.,

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Říčany

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Říčany Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Říčany Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 Dle rozdělovníku Váš dopis ze dne: Naše značka: Vyřizuje : PRAHA: 107484/ENV/09 Ing. Špačková /l. 2921 4.1.20101. 2. 2006 Věc:

Více

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ Letiště Ruzyně 160 08 PRAHA 6 Sp. zn.: 12/730/0009/LKPR/01/12 Č. j.: 513-12-701 V Praze dne 14. 2. 2012 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Úřad pro civilní letectví

Více

Číslo 04/2011 Vyšlo 2.3.2011

Číslo 04/2011 Vyšlo 2.3.2011 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 04/2011 Vyšlo 2.3.2011 Obsah Trvalé změny PID od 6.3.2011 v příměstské dopravě... 1 Březnová zlepšení dopravy v Praze... 3 Časové jízdenky PID na každém nádraží... 4 Linka 193

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 Dle rozdělovníku Váš dopis ze dne: Naše značka: Vyřizuje : PRAHA: 107484/ENV/09 Ing. Špačková /l. 2921 12.5.20111. 2. 2006 Věc:

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne 8. 7. 2013 Č. j.: 46775/ENV/13 podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Obecně závazná vyhláška Středočeského kraje č. 6/2006

Obecně závazná vyhláška Středočeského kraje č. 6/2006 Obecně závazná vyhláška Středočeského kraje č. 6/2006 o závazné části územního plánu velkého územního celku Pražského regionu Zastupitelstvo Středočeského kraje se usneslo dne 18. prosince 2006 vydat podle

Více

Platforma starostů ORP Říčany. Navýšení kapacity ZŠ Kostelec n. Č. l. Navýšení kapacity MŠ Kostelec n. Č. l. Rozšíření kapacity MŠ Zvánovice

Platforma starostů ORP Říčany. Navýšení kapacity ZŠ Kostelec n. Č. l. Navýšení kapacity MŠ Kostelec n. Č. l. Rozšíření kapacity MŠ Zvánovice č. Cíl dle SD Oblast Název projektu 1 1.1. Společné plánování kapacit ZŠ a MŠ v regionu 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Platforma starostů ORP Období realizace 1/2016 6/2018 kontinuálně Nositel budoucího projektu

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 10010 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 10010 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 10010 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky: Naše značka: 15620lENV /12 Vyřizuje: Ing. Hejhal/1.2730 PRAHA: 5.3.2012 Věc: Posuzování vlivů

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 Vážený pan RNDr. Vladimír Ludvík Veverkova 1343 500 02 Hradec Králové Váš dopis značky: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA: 84745/ENV/14

Více

1 ^ -0^- 2915. Ministerstvo životního prostředí

1 ^ -0^- 2915. Ministerstvo životního prostředí ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2t 1 ^ -0^- 2915 ODESILATEL: Mgr. Evžen Doležal ředitel odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Říčany AKTUALIZACE 2012 Podklady pro RURÚ a RURÚ

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Říčany AKTUALIZACE 2012 Podklady pro RURÚ a RURÚ PROCES Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Říčany AKTUALIZACE 2012 Podklady pro RURÚ a RURÚ Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro rozvoj obcí

Více

T- D- 09/07 OBCE DOTČENÉ HLUKEM Z LETECKÉHO PROVOZU NA LETIŠTI PRAHA RUZYNĚ. NÁVRH SEZNAMU PRO ŘÍZENÍ E.I.A. K ZÁMĚRU VÝSTAVBY RWY 06R/24L

T- D- 09/07 OBCE DOTČENÉ HLUKEM Z LETECKÉHO PROVOZU NA LETIŠTI PRAHA RUZYNĚ. NÁVRH SEZNAMU PRO ŘÍZENÍ E.I.A. K ZÁMĚRU VÝSTAVBY RWY 06R/24L T- D- 09/07 OBCE DOTČENÉ HLUKEM Z LETECKÉHO PROVOZU NA LETIŠTI PRAHA RUZYNĚ. NÁVRH SEZNAMU PRO ŘÍZENÍ E.I.A. K ZÁMĚRU VÝSTAVBY RWY 06R/24L T- D- 09/07 OBCE DOTČENÉ HLUKEM Z LETECKÉHO PROVOZU NA LETIŠTI

Více

Základní demografická studie populačního vývoje Mukařovska (a okolních obcí) s ohledem na potřebnou kapacitu základní školy v Mukařově

Základní demografická studie populačního vývoje Mukařovska (a okolních obcí) s ohledem na potřebnou kapacitu základní školy v Mukařově Základní demografická studie populačního vývoje Mukařovska (a okolních obcí) s ohledem na potřebnou kapacitu základní školy v Mukařově Autor: Ing. Vít Šoupal Datum realizace: červenec-srpen 2008 Verze:

Více

Pro rozložení KES v zájmovém území viz kartogram Koeficient ekologické stability.

Pro rozložení KES v zájmovém území viz kartogram Koeficient ekologické stability. 4. Půdní fond 4.1 Struktura půdního fondu Struktura půdního fondu v zájmovém území byla vyhodnocena pomocí analýzy úhrnných hodnot druhů pozemků. Výsledky analýz jsou promítnuty do kartogramů, ve kterých

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 Dle rozdělovníku Váš dopis ze dne: Naše značka: Vyřizuje : PRAHA: 101466/ENV/12 Ing. Pekárková /l. 2921 17.1.20131. 2. 2006 Věc:

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ř Í Č A N Y Odbor životního prostředí - vodoprávní úřad

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ř Í Č A N Y Odbor životního prostředí - vodoprávní úřad M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ř Í Č A N Y Odbor životního prostředí - vodoprávní úřad Komenského nám. 1619, 25101 Říčany, tel. 323 618 211, fax. 323 618 264 VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: Č.j. VYŘIZUJE: TEL.:

Více

Identifikační údaje : Název záměru: Změna užívání skladové haly na lakování drobných dílů Lakovna SAN

Identifikační údaje : Název záměru: Změna užívání skladové haly na lakování drobných dílů Lakovna SAN Praha: 24.03.2011 Dle rozdělovníku Číslo jednací: 028478/2011/KUSK Spisová značka: SZ_028478/2011/KUSK Vyřizuje: Ing. Ondřej Černý l. 691 Značka: OŽP/Če ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001

Více

Městská část Praha 22 Úřad městské části

Městská část Praha 22 Úřad městské části Městská část Praha 22 Úřad městské části odbor výstavby Nové náměstí 1250, 104 00 Praha 114 Č.j.: P22 6750/2010 OV 05 V Uhříněvsi dne: 21.12.2010 Sp.zn: MC22 2111/2007 OV 05 k.ú. Hájek u Uhříněvsi, Královice,

Více

CHARAKTERISTIKA NAVRŽENÉHO SYSTÉMU

CHARAKTERISTIKA NAVRŽENÉHO SYSTÉMU CHARAKTERISTIKA NAVRŽENÉHO SYSTÉMU Navržený systém Zelených pásů se skládá ze tří typů skladebných prvků. Jsou navrženy tak, aby je bylo možné promítnout do návrhu řešení zásad územního rozvoje. Tvoří

Více

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ Letiště Ruzyně 160 08 PRAHA 6 Sp. zn.: 12/730/0009/LKPR/03/12 Č. j.: 6535-12-701 V Praze dne 31. 10. 2012 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Úřad pro civilní letectví jako

Více

F A R N Í P Ř Í S L U Š N O S T J E D N O T L I V Ý C H V N Ě J Š Í C H O B C Í

F A R N Í P Ř Í S L U Š N O S T J E D N O T L I V Ý C H V N Ě J Š Í C H O B C Í F A R N Í P Ř Í S L U Š N O S T J E D N O T L I V Ý C H V N Ě J Š Í C H O B C Í STARÝ / NOVÝ NÁZEV OBCE Alej u sv. Jana Aloisov farnost Kyje (od 1812) Aujezd / Újezd Aujezdec / Újezdec Auřiněves / Uhříněves

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Slavonice, stavební odbor Horní náměstí 525, Slavonice Č.j: 4420/2010/SÚ 6 Slavonice, dne: 4.5.2011 Oprávněná úřední osoba: Ing. Jan Balcar E-mail: stavebni@slavonice-mesto.cz Telefon: 384

Více

Zásady územního rozvoje hl.m. Prahy Aktualizace č. 1 Opatření obecné povahy č. 43/2014. vydává

Zásady územního rozvoje hl.m. Prahy Aktualizace č. 1 Opatření obecné povahy č. 43/2014. vydává Zásady územního rozvoje hl.m. Prahy Aktualizace č. 1 Opatření obecné povahy č. 43/2014 Zastupitelstvo hl.m. Prahy (ZHMP), příslušné podle 7 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

Více

Č.j. Vyřizuje / linka Datum S-MHMP 1108391/2015 RED-KM Cyrusová/2820 10. 9. 2015 ROZHODNUTÍ. s c h v a l u j e

Č.j. Vyřizuje / linka Datum S-MHMP 1108391/2015 RED-KM Cyrusová/2820 10. 9. 2015 ROZHODNUTÍ. s c h v a l u j e HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR KANCELÁŘ ŘEDITELE MHMP oddělení krizového managementu dle rozdělovníku Č.j. Vyřizuje / linka Datum S-MHMP 1108391/2015 RED-KM Cyrusová/2820 10. 9.

Více

Středočeský kraj Obec s rozšířenou působností Benešov

Středočeský kraj Obec s rozšířenou působností Benešov ST-1 Obec s rozšířenou působností Benešov Obec Řešené Benešov všechna k.ú. ÚP Městský úřad Benešov Bukovany všechna k.ú. ÚPN SÚ Městský úřad Týnec nad Sázavou Bystřice všechna k.ú. ÚPN SÚ Městský úřad

Více

MINISTERSTVO ZIVOTNlHO PROSTREDI 10000 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ZIVOTNlHO PROSTREDI 10000 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 v, v, MINISTERSTVO ZIVOTNlHO PROSTREDI 10000 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 301 dle rozdělovníku Váš dopis značky: aše značka: 92309/ENV/1O Vyřizuje: Ing. Slezák/l. 2442 PRAHA: 4. II. 2010 Věc: Posuzování

Více

Počet zásobených osob v připojených obcích nebo jejich částech. Vodovodní řady, Celková délka (km) Název Typ Vlastník

Počet zásobených osob v připojených obcích nebo jejich částech. Vodovodní řady, Celková délka (km) Název Typ Vlastník Název Typ Vlastník Počet zásobených osob v připojených obcích nebo jejich částech Vodovodní řady, Celková délka (km) vodovod Lipence rozvodná vodovodní sít Městská část Praha Lipence 2 330 42,0 Rozvodná

Více

1) BUS poznání Hrusice, Jevany, Kostelec n. Č.l., Sázava 2) turistika Voděradskou bučinou do Jevan + Kostelec n.č.l. 15 km

1) BUS poznání Hrusice, Jevany, Kostelec n. Č.l., Sázava 2) turistika Voděradskou bučinou do Jevan + Kostelec n.č.l. 15 km NABÍDKA SPORTOVNÍHO ZÁJEZDU,,ZÁPADNÍ POSÁZAVÍ A BENEŠOVSKO VE DNECH 2. - 5.5.2013 Určeno pro pěší turistiku, cykloturistiku (silnice, trek, MTB) Ubytování: 3 noci s polopenzí v hotelu Hláska ve Zlenicích

Více

Dotčené obce: Roztoky, Únětice, Úholičky, Husinec, Zdiby

Dotčené obce: Roztoky, Únětice, Úholičky, Husinec, Zdiby P1 Roztoky ZP1_P1 - místně omezené Sedlec - Únětický potok Únětice Úholičky - - levý břeh Vltavy možnosti průchodu podél Podmoráňský potok Řež Vltava Husinec - Klecany - Podmoráňský potok, Vltavy (zúžení

Více

Územní rozhodnutí. Městský úřad Mníšek pod Brdy Stavební úřad Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy. Výroková část:

Územní rozhodnutí. Městský úřad Mníšek pod Brdy Stavební úřad Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy. Výroková část: Městský úřad Mníšek pod Brdy Stavební úřad Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy Mníšek pod Brdy, dne 21. srpna 2012 Č.j.: SÚ 6209/12-1019/2012-Rys Spis.znač.: 1019/2012-Rys Oprávněná úřední osoba: Rysová

Více

Obecní úřad Kostelec nad Vltavou 398 58 Kostelec nad Vltavou čp.104 tel., 382593327, e-mail:kostelecnadvltavou@volny.cz www.kostelecnadvltavou.

Obecní úřad Kostelec nad Vltavou 398 58 Kostelec nad Vltavou čp.104 tel., 382593327, e-mail:kostelecnadvltavou@volny.cz www.kostelecnadvltavou. Obecní úřad Kostelec nad Vltavou 398 58 Kostelec nad Vltavou čp.104 tel., 382593327, e-mail:kostelecnadvltavou@volny.cz www.kostelecnadvltavou.cz čj. TP/OÚ/1-2009 v Kostelci nad Vltavou dne 26.10.2009

Více

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. V Praze dne Č. j.: Vyřizuje: Tel.: 25. srpna 2015 57921/ENV/15 Ing. Hejhal 267 122 730

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. V Praze dne Č. j.: Vyřizuje: Tel.: 25. srpna 2015 57921/ENV/15 Ing. Hejhal 267 122 730 ODESÍLATEL: Mgr. Evžen Doležal ředitel odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 ADRESÁT: Rozdělovník V Praze dne

Více

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. V Praze dne Č. j.: Vyřizuje: Tel.: 24. dubna 2015 29241/ENV/15 Ing. Hejhal 267 122 730

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. V Praze dne Č. j.: Vyřizuje: Tel.: 24. dubna 2015 29241/ENV/15 Ing. Hejhal 267 122 730 ODESÍLATEL: Mgr. Evžen Doležal ředitel odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 ADRESÁT: Rozdělovník V Praze dne

Více

Městský úřad Prachatice

Městský úřad Prachatice Městský úřad Prachatice Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice Odbor komunálních služeb a dopravy, oddělení silničního hospodářství Č.j.: MUPt/34967/2014/04/KSD/Šve Oprávněná úřední osoba: Věra Švehlová Telefon:

Více

STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE MAS ŘÍČANSKO

STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE MAS ŘÍČANSKO STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE MAS ŘÍČANSKO MAS Říčansko o.p.s. Pracovní verze srpen 2014 1 Obsah 1. Úvod Říčansko a jeho strategie 1.1. Metodika 1.2. Základní informace o strategii 1.3.

Více

Věc: Pokračování těžby ložiska hnědého uhlí Turów mezistátní posuzování záměru prováděného mimo území České republiky

Věc: Pokračování těžby ložiska hnědého uhlí Turów mezistátní posuzování záměru prováděného mimo území České republiky ODESÍLATEL: Mgr. Evžen Doležal ředitel odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 ADRESÁT: dle rozdělovníku V Praze

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX006LR3N* UOHSX006LR3N ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S888/2014/VZ-25298/2014/513/JLí/EŠt Brno 18. prosince 2014 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

Rozhodnutí o vydání integrovaného povolení

Rozhodnutí o vydání integrovaného povolení V Praze dne: 30.10.2009 Číslo jednací: 137937/2009/KUSK OŽP/Hra Spisová značka: SZ_137937/2009/KUSK/5 Vyřizuje: Bc. Eva Hrabovská l. 929 Dle rozdělovníku Rozhodnutí o vydání integrovaného povolení Krajský

Více

*MVCRX028BDR4* MVCRX028BDR4 prvotní identifikátor

*MVCRX028BDR4* MVCRX028BDR4 prvotní identifikátor Doručeno dne: 7. 1. 2015 *MVCRX028BDR4* MVCRX028BDR4 prvotní identifikátor Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly náměstí Hrdinů 1634/3 Praha 4 140 21 Č. j. MV-170926-4/ODK-2014 Praha 6. ledna 2015 ROZHODNUTÍ

Více

Ú ř a d m ě s t y s e Z l o n i c e - s t a v e b n í ú ř a d Náměstí Pod Lipami čp. 29, 273 71 Zlonice 312 591 123, 724 188 400, fax 312 591 615

Ú ř a d m ě s t y s e Z l o n i c e - s t a v e b n í ú ř a d Náměstí Pod Lipami čp. 29, 273 71 Zlonice 312 591 123, 724 188 400, fax 312 591 615 Ú ř a d m ě s t y s e Z l o n i c e - s t a v e b n í ú ř a d Náměstí Pod Lipami čp. 29, 273 71 Zlonice 312 591 123, 724 188 400, fax 312 591 615 Č.j.: 667-211/15 Zlonice dne 18.6.2015 Vyřizuje: František

Více

Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz

Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2400/11-4858/2011-746/HH Rousínov, dne 11. října 2011 Oprávněná úřední

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 23. 11. 2011 Č. j.: 92265/ENV/11 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

Ministerstvo zemědělství Pozemkový úřad Praha-východ

Ministerstvo zemědělství Pozemkový úřad Praha-východ Ministerstvo zemědělství Pozemkový úřad Praha-východ Za Poříčskou bránou 256/6, Praha 8 - Karlín, 186 00 Praha 86 Spisová značka.: 2RP1862/2010-130710 Č.j.: 188294/2011-MZE-130710 Vyřizuje: Ing. René Polanková

Více

LISTOPAD. Seznam zastávek PID. Obsah. (trvalý stav) Sestavil a zpracoval: Ing. Pavel Macků ROPID VYSVĚTLIVKY A STRUKTURA HESEL SEZNAM LINEK A TRATÍ

LISTOPAD. Seznam zastávek PID. Obsah. (trvalý stav) Sestavil a zpracoval: Ing. Pavel Macků ROPID VYSVĚTLIVKY A STRUKTURA HESEL SEZNAM LINEK A TRATÍ Seznam zastávek PID (trvalý stav) LISTOPAD 2010 Obsah VYSVĚTLIVKY A STRUKTURA HESEL SEZNAM LINEK A TRATÍ ABECEDNÍ SEZNAM ZASTÁVEK A STANIC (metro, tramvaje, autobusy, lanovka, přívozy) ABECEDNÍ SEZNAM

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 stavební sekce - oblast Praha

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 stavební sekce - oblast Praha *crdux0085cyo* CRDUX0085CYO DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 stavební sekce - oblast Praha Sp. Zn.: MP-SDP0781/14-7/Lh V Praze dne 23. ledna 2015 Č. j.: DUCR-5077/15/Lh Telefon: +420 602 686

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA: 37464/ENV/13 Mgr. Piekníková/l. 2817 30.5.2013 Věc: Posuzování

Více

Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1474657/2012/1/OZP/VI Ing. Pospíšilová / 4439 15.01.2013

Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1474657/2012/1/OZP/VI Ing. Pospíšilová / 4439 15.01.2013 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Dobeš Jiří Ing. Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1474657/2012/1/OZP/VI Ing. Pospíšilová / 4439 15.01.2013 Věc:

Více

Změnu č. 1 Územního plánu obce Lhotka

Změnu č. 1 Územního plánu obce Lhotka Obec LHOTKA, 739 47, okr. Frýdek-Místek IČ: 00296864, tel. i fax 558661850, e-mail info@obec-lhotka.eu Č.j.: 82/2010 Datum 15. 12. 2010 Záznam o účinnosti Správní orgán, který Změnu č. 1 Územního plánu

Více

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ Letiště Ruzyně 160 08 PRAHA 6 č.j. 7967-14-701 V Praze dne 17. 12. 2014 spis.zn.: 12/730/0100/LKPM/05/14

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ Letiště Ruzyně 160 08 PRAHA 6 č.j. 7967-14-701 V Praze dne 17. 12. 2014 spis.zn.: 12/730/0100/LKPM/05/14 ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ Letiště Ruzyně 160 08 PRAHA 6 č.j. 7967-14-701 V Praze dne 17. 12. 2014 spis.zn.: 12/730/0100/LKPM/05/14 V EŘEJNÁ V Y H L Á Š K A V y r o z u m ě n í o p o k r a č o v á n í s

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne 9. 6. 2014 Č. j. 39584/ENV/14 podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera. Řešení souběhu veřejné příměstské dopravy na úseku Říčany - Praha. Bc.

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera. Řešení souběhu veřejné příměstské dopravy na úseku Říčany - Praha. Bc. Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Řešení souběhu veřejné příměstské dopravy na úseku Říčany - Praha Bc. Martin Zahrádka Diplomová práce 2014 PODĚKOVÁNÍ Chtěl bych poděkovat mému vedoucímu

Více

ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Výroková část. I. vydává. dle ustanovení 17 odst. 1 písm. a) a c) vodního zákona. souhlas

ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Výroková část. I. vydává. dle ustanovení 17 odst. 1 písm. a) a c) vodního zákona. souhlas *MEJAX0087MFS* MĚSTSKÝ ÚŘAD JABLUNKOV Odbor životního prostředí a zemědělství Dukelská 144 739 91 JABLUNKOV Č.J.: MEJA 20936/2015 SP. ZN.: SPI 2599/2015/ŽP VYŘIZUJE: TEL: Bc. Vladimíra Kozielková 558 340

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MLADÁ VOŽICE S.z.: SMUMV0381/2012/výst/Ho Dagmar Holubová / 381 201 917 23.4.2012

Více

Číslo 04/2010 Vyšlo 18.2.2010

Číslo 04/2010 Vyšlo 18.2.2010 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 04/2010 Vyšlo 18.2.2010 Obsah Autobusová výluka v Kunraticích...1 Nová linka pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace od 22.2.2010... 1 Železniční výluky v Praze a

Více

Ministerstvo životního prostředí

Ministerstvo životního prostředí ODESílATEL: RNDr. Alena Vopálková ředitelka odboru zvláštní územní ochrany přírody a krajiny Vršovická 65 10010 Praha 10 ADRESÁT: Rozdělovník V Praze dne Čj.: 5. srpna 2014 51437/ENV/14 1731/62014 Věc:

Více

Dohoda o vzájemné spolupráci Obcí SORJ v odpadovém hospodářství uzavřená mezi

Dohoda o vzájemné spolupráci Obcí SORJ v odpadovém hospodářství uzavřená mezi Dohoda o vzájemné spolupráci Obcí SORJ v odpadovém hospodářství uzavřená mezi Svazek obcí Region Jih Jaroslava Baťchy141, 251 63 Všestary IČ: 63112671 Zastoupen: předsedkyní Mgr. Dagmar Zajíčkovou a místopředsedou

Více

Vyhodnocení návrhů obcí na aktualizaci ZÚR SK (čerpáno z ÚAP

Vyhodnocení návrhů obcí na aktualizaci ZÚR SK (čerpáno z ÚAP Vyhodnocení návrhů obcí na aktualizaci ZÚR SK (čerpáno z ÚAP ORP položka obec (k.ú.) 1 Maršovice Benešov 2 3 Řehenice, Poříčí nad Sázavou, Týnec nad Sázavou, Bukovany, Benešov a Bystřice Struhařov, Postupice

Více

Č.j.: OSČ/SH MI17515/2014-6 tel/fax: 546419537, 546451516 V Ivančicích Vyřizuje: Ing. Michaela Sochorová e-mail: sochorova@muiv.cz dne 9.10.

Č.j.: OSČ/SH MI17515/2014-6 tel/fax: 546419537, 546451516 V Ivančicích Vyřizuje: Ing. Michaela Sochorová e-mail: sochorova@muiv.cz dne 9.10. M Ě S T S K Ý Ú Ř A D I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice Odbor správních činností silniční hospodářství Pracoviště P. Bezruče 4, 664 91 Ivančice Č.j.: OSČ/SH MI17515/2014-6 tel/fax:

Více

Zásady upravující postup při majetkoprávních úkonech s nemovitým majetkem ve vlastnictví Královéhradeckého kraje. Přehled

Zásady upravující postup při majetkoprávních úkonech s nemovitým majetkem ve vlastnictví Královéhradeckého kraje. Přehled Zásady upravující postup při majetkoprávních úkonech s nemovitým majetkem ve vlastnictví Královéhradeckého kraje Přehled Část I. Obecná ustanovení Předmět úpravy Související právní předpisy Evidence majetku

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S193/2015/VZ-11020/2015/512/PMu Brno: 11. května 2015

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S193/2015/VZ-11020/2015/512/PMu Brno: 11. května 2015 *UOHSX0072045* UOHSX0072045 USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S193/2015/VZ-11020/2015/512/PMu Brno: 11. května 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle ustanovení 112 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

USNESENÍ z 16. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 9.3.2009

USNESENÍ z 16. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 9.3.2009 USNESENÍ z 16. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 9.3.2009 Místo konání: Přítomno : Omluven: Návrhová komise: Ověřovatelé zápisu: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 16 zastupitelů dle

Více

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Číslo jednací: Vyřizuje: Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování VÚP 328.3-1070/1475/08 Ka-24 Pavel Kavlík Telefon: 388 459 047 Ve Vimperku dne: 15.8.2008

Více

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí, 294 01 Bakov nad Jizerou

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí, 294 01 Bakov nad Jizerou Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí, 294 01 Bakov nad Jizerou Č.j: Výst. 824/2008/slez/330-5 Bakov nad Jizerou, dne: 28.5.2008 Vyřizuje: Petr Slezák E-mail: slezak@bakovnj.cz Telefon: 326

Více

ROZHODNUTÍ. ú z e m n í r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

ROZHODNUTÍ. ú z e m n í r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y Úřad městyse Suchdol nad Odrou Komenského 318, 742 01 Suchdol n.o. - stavební úřad - pracoviště Suchdol n.o. - tel.: 556 770 107, fax.: 556 713 210, e-mail: stavebni.urad@suchdol-nad-odrou.cz Sp.zn.: 1158/2015/Gr

Více

DUBEN. Seznam zastávek PID. Obsah. (trvalý stav) Sestavil a zpracoval: Ing. Pavel Macků ROPID VYSVĚTLIVKY A STRUKTURA HESEL SEZNAM LINEK

DUBEN. Seznam zastávek PID. Obsah. (trvalý stav) Sestavil a zpracoval: Ing. Pavel Macků ROPID VYSVĚTLIVKY A STRUKTURA HESEL SEZNAM LINEK Seznam zastávek PID (trvalý stav) DUBEN 2014 Obsah VYSVĚTLIVKY A STRUKTURA HESEL SEZNAM LINEK ABECEDNÍ SEZNAM ZASTÁVEK A STANIC (metro, tramvaje, autobusy, lanovka, přívozy) ABECEDNÍ SEZNAM ZASTÁVEK A

Více

Ú ř a d m ě s t y s e Z l o n i c e - s t a v e b n í ú ř a d

Ú ř a d m ě s t y s e Z l o n i c e - s t a v e b n í ú ř a d Ú ř a d m ě s t y s e Z l o n i c e - s t a v e b n í ú ř a d Náměstí Pod Lipami čp. 29, 273 71 Zlonice 312 591 123, 724 188 400, fax 312 591 615 Č.j.: 1441-402/14 Zlonice dne 10.4.2015 Vyřizuje: František

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ 0Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky / ze dne: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA 57766/ENV/13 Ing. Soukupová/l.2321 19. 8. 2013 Věc: Posuzování

Více

Beroun Beroun-Město Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. 24 754 0 1 196,2 1 123,3 72,9 0,0 1 196,2 Beroun

Beroun Beroun-Město Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. 24 754 0 1 196,2 1 123,3 72,9 0,0 1 196,2 Beroun Název obce rozhodující části stokové sítě provozovaného celku Část obce rozhodující části stokové sítě Vlastník Provozovatel Počet obyvatel připojených stokovou sítí na ČOV Počet obyvatel připojených stokovou

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S181/2014/VZ-7771/2014/513/RNi Brno 18. dubna 2014

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S181/2014/VZ-7771/2014/513/RNi Brno 18. dubna 2014 *UOHSX005Y416* UOHSX005Y416 USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S181/2014/VZ-7771/2014/513/RNi Brno 18. dubna 2014 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

A. Výroková část integrovaného povolení ve znění pozdějších změn se mění a doplňuje takto:

A. Výroková část integrovaného povolení ve znění pozdějších změn se mění a doplňuje takto: V Praze dne: 23.12.2013 Číslo jednací: 158129/2013/KUSK OŽP/Dvk Spisová značka: SZ_158129/2013/KUSK/6 Vyřizuje: Ing. Klára Dvořáková, l. 655 Značka: OŽP/Dvk Rozhodnutí Dle rozdělovníku Krajský úřad Středočeského

Více

Vyjádření k povinnosti označit druh zvířete vyžadující zvláštní péči ve vztahu k záchranným stanicím a k povolování záchranných stanic

Vyjádření k povinnosti označit druh zvířete vyžadující zvláštní péči ve vztahu k záchranným stanicím a k povolování záchranných stanic ODBOR ŽIVOČIŠNÝCH KOMODIT 17210 SPISOVÁ ZN.: = čj. NAŠE ČJ.: 19721/2009-17210 VYŘIZUJE ODDĚLENÍ OCHRANY ZVÍŘAT, JUDr. Spurná TELEFON: 221 812 346 FAX: 221 812 967 E-MAIL: jana.spurna@mze.cz ADRESA: Těšnov

Více

Rozhodnutí. 4. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení (dále jen změna IP )

Rozhodnutí. 4. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení (dále jen změna IP ) KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Spisová zn.: OZP 914/2010 Kle Rozhodnutí Krajský úřad kraje Vysočina,

Více

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Č.j: 1674/1676/2012 Milín, dne: 15.3.2013 Vyřizuje: Soňa Poláková E-mail: sumilin@volny.cz Telefon: 318 691 173 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z

Více

ČÁST I. Oznámení návrhu na vyhlášení přírodní rezervace Maršálka a jejího ochranného pásma

ČÁST I. Oznámení návrhu na vyhlášení přírodní rezervace Maršálka a jejího ochranného pásma ODDĚLENÍ SPRÁVA CHKO ŽELEZNÉ HORY Náměstí 317 538 25 Nasavrky tel.: +420 469 326 500 fax: +420 469 326 515 ID DS: kpddyvy e-mail: zelhory@nature.cz www.nature.cz Dle rozdělovníku NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ: SR/0035/ZH/2015-1

Více

Darovací smlouva ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Darovací smlouva --------------------------------------------------------------------------------------------------- Darovací smlouva --------------------------------------------------------------------------------------------------- ev. č. smlouvy LP, s.p.: Letiště Praha, s.p. se sídlem: Praha 6, K letišti 6/1019, PSČ

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Slavonice, stavební odbor Horní náměstí 525, Slavonice Č.j: 2360/2012/SÚ 4 Slavonice, dne: 26.10.2012 Oprávněná úřední osoba: Ing. Jan Balcar E-mail: stavebni@slavonice-mesto.cz Telefon: 384

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 25. 10. 2013 Č.j.: 75857/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na

Více