Věc: Rozhodnutí o zrušení povolení k provozování záchranné stanice č.j. 4643/ENV/09-282/620/09-ZS7 ze dne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Věc: Rozhodnutí o zrušení povolení k provozování záchranné stanice č.j. 4643/ENV/09-282/620/09-ZS7 ze dne 27. 10. 2009"

Transkript

1 Komu: Vršovická 65, Praha 10 tel.: fax: d l e r o z d ě l o v n í k u Č.j /ENV/ /630/15 V Praze dne Věc: Rozhodnutí o zrušení povolení k provozování záchranné stanice č.j. 4643/ENV/09-282/620/09-ZS7 ze dne Ministerstvo životního prostředí (dále jen MŽP ) jako ústřední orgán státní správy ochrany přírody podle ustanovení 79 odst. 1 a v souladu s ustanovením 79 odst. 3 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZOPK ), na základě provedeného správního řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád ), a po zvážení všech okolností vydává toto R O Z H O D N U T Í : povolení k provozování záchranné stanice pro handicapované živočichy v Praze - Jinonicích, které bylo rozhodnutím dle 5 odst. 9 MŽP č.j. 4643/ENV/09-282/620/09-ZS7 ze dne uděleno Českému svazu ochránců přírody ZO 11/28 Dolní Břežany, Sejcká Lhota 12, Chotilsko, Nový Knín (kontaktní adresa: Stýblova 40, Praha 4 se sídlem (místem provozování) Mezi Rolemi, Praha 5 (dále jen ČSOP Dolní Břežany ), s e r u š í v souladu s ustanovením 5 odst. 10 ZOPK, a to na základě změny a zániku podmínek, za jakých bylo povolení vydáno (zejména změna majetkoprávních poměrů, resp. smluvních podmínek v místě provozování záchranné stanice). O d ů v o d n ě n í Dne vydalo MŽP rozhodnutí č.j. 4643/ENV/09-282/620/09-ZS7, kterým v souladu s platným zněním ZOPK povolilo provozování záchranné stanice pro handicapované živočichy (dále jen ZS ). Rozhodnutí bylo vydáno na základě žádosti Českého svazu ochránců přírody základní organizace 11/28 Dolní Břežany, Na Drahách 96, Dolní Břežany, se sídlem (místem provozování) Mezi Rolemi, Praha 5. ZS byla do doby vydání tohoto rozhodnutí umístěna (provozována) na pozemcích v majetku hl. m. Prahy a v době vydání rozhodnutí MŽP disponoval provozovatel smlouvou o výpůjčce pozemku parc. č. 1073/2 k.ú. Jinonice, č. VYP/54/11/000423/2005. Tato smlouva byla dle sdělení Magistrátu hl. m. Prahy (podnět ze dne , přijatý MŽP pod č.j /ENV/ /630/14) vypovězena ke dni dohodou obou smluvních stran a tyto pozemky byly následně poskytnuty příspěvkové organizaci Lesy

2 hlavního města Prahy, opět za účelem provozování záchranné stanice touto příspěvkovou organizací. Nový uživatel pozemků nabídl provozovateli, jako dočasné řešení, smlouvu o spolupráci při zajištění péče o handicapované volně žijící živočichy. Předmětem této smlouvy bylo mimo jiné zajištění podmínek pro účely pokračování činnosti ZS. Smlouva byla uzavřena na dobu určitou, a to do Provozovatel tedy v současnosti nedisponuje právy, které by umožnovaly další provozování ZS. To lze považovat za významnou změnu podmínek ve smyslu 5 odst. 10 ZOPK. MŽP z výše uvedených důvodů zahájilo řízení dle 5 odst. 10 ZOPK dopisem č.j 68398/ENV/ /630/14 ze dne resp. č.j /ENV/ /630/14 ze dne , přičemž usnesením byla v souladu s požadavky správního řádu pod stejným č.j. stanovena 15denní lhůta pro vyjádření účastníků řízení a vzhledem k době, jež uplynula od vydání rozhodnutí ve věci povolení o provozování ZS, také možnost doplnit informace o případných změnách v kontaktních a identifikačních údajích i změnách věcného charakteru. V souladu s 71 odst. 3 ZOPK byly obeslány jako účastníci řízení obce v území, ve kterém ZS dosud působila (obce na území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Černošice, Říčany a hl. m. Prahy), dotčené orgány státní správy, u kterých tak stanoví 5 odst. 9 ZOPK a orgány ochrany přírody místně příslušné v rámci spádové oblasti ZS. Hlavní město Praha je účastníkem řízení rovněž s ohledem na vlastnictví pozemků na nichž byla dosud ZS provozována. Dne obdrželo MŽP vyjádření Magistrátu hl. m. Prahy (dále jen MHMP ) č.j /ENV/ /630/14, ve kterém MHMP uvádí, že nadále trvá na důvodech pro zrušení výše uvedeného rozhodnutí. Dne MŽP obdrželo vyjádření hlavního města Prahy č.j /ENV/ /630/14, ve kterém tento účastník řízení uvádí, že vítá zahájení správního řízení, přičemž očekává vyřešení koexistence dvou subjektů provozujících záchranné stanice s uvedením skutečností, které by podle hlavního města Prahy mohly být důvodem pro zrušení předmětného rozhodnutí (majetkové poměry, plnění povinností dle ZOPK ad.). Dne MŽP rovněž obdrželo vyjádření MěVS v Praze č.j /ENV/ /630/14, která uvádí, že k vedenému řízení nemá námitky. Dne MŽP obdrželo vyjádření ČSOP Dolní Břežany č.j /ENV/ /630/14, ve kterém zástupce provozovatele ZS dokládá evidenci aktuálně držených zvířat, informuje o jednání, jehož cílem by měl být vznik nového areálu ZS ve Středočeském kraji, žádá o přerušení řízení a rovněž požaduje ústní jednání. Dne obdrželo MŽP od ČSOP Dolní Břežany vyjádření č.j. 4185/ENV/15-203/630/15, ve kterém provozovatel ZS poukazuje na údajnou podjatost MHPM, odvolává ústní jednání požadované v předchozí žádosti a žádá o přerušení řízení. Předmětné řízení bylo následně na návrh ČSOP Dolní Břežany přerušeno do usnesením č.j. 6534/ENV/15-286/630/15 ze dne , tak aby ČSOP Dolní Břežany mohl doplnit informace týkající se změn či zániku podmínek, za kterých bylo původní rozhodnutí uděleno. Dne MŽP obdrželo doplnění informací od provozovatele ZS o jednání zastupitelstva Středočeského kraje o pronájmu nového areálu v Tuchlovicích. Dne MŽP od ČSOP ZO Dolní Břežany obdrželo usnesení zastupitelstva Středočeského kraje s návrhem smlouvy o pronájmu areálu v Tuchlovicích (č.j /ENV/ /630/15) a dne doplnění informací. Dne (č.j /ENV/ /630/15) MŽP oznámilo pokračování řízení, skončení dokazování a usnesením stanovilo lhůtu k vyjádření účastníkům řízení. Možnosti seznámit se se spisem využil dne zástupce MHMP, odboru životního prostředí (Ing. Magdalena Stehlíková) viz nahlédnutí do spisu č.j /ENV/ /630/15. Po stanovené lhůtě MŽP obdrželo vyjádření zástupkyně provozovatele ZS paní Aladzasové č.j /ENV/ /630/15, ve kterém paní Aladzasová navrhuje zastavit předmětné řízení z důvodů dostatečného vybavení areálu ZS v Jinonicích, tuto

3 skutečnost MŽP pečlivě zvážilo a dospělo k názoru, že informace uvedené provozovatelem ZS nemění nic na skutečnosti, že provozovatel ZS v současnosti nedisponuje vlastnickými či užívacími právy k pozemku, které by umožnovaly další provozování ZS. To MŽP považuje za významnou změnu podmínek ve smyslu 5 odst. 10 ZOPK, jak je již uvedeno výše. Ve vyjádření provozovatele ZS je rovněž oznámena skutečnost o změně sídla provozovatele, kterým je nově adresa: Sejcká Lhota 12, Chotilsko, Nový Knín, s uvedením skutečnosti, že kontaktní adresou zůstává adresa: Stýblová 40, Praha 4. Dne MŽP obdrželo Vyjádření MHMP k podkladům pro rozhodnutí v řízení o zrušení povolení k provozování záchranné stanice v Praze 5 Jinonicích č.j /ENV/ /630/15, ve kterém MHMP mimo jiné uvádí, že nadále trvá na zrušení předmětného rozhodnutí zejména z důvodů nedostatečného technického a organizačního zajištění vyhovujících podmínek pro provoz ZS. Vzhledem ke skutečnosti, že výše uvedené podmínky posuzuje orgán veterinární správy a ochrany zvířat (v tomto případě Městská veterinární správa SVS v Praze), který tyto neshledal jako významné, nebyla tato námitka při rozhodování zásadní, zásadním byl právě důvod ztráty užívacích práv k pozemku parc. č. 1073/2 k.ú. Jinonice. Ke skutečnosti pronájmu nových prostor na území Středočeského kraje v obci Tuchlovice resp. provozování činnosti ZS v tomto novém areálu na základě původního rozhodnutí či návrhu provozovatele záchranné stanice ČSOP Dolní Břežany řešit změnu působiště záchranné stanice pouze změnou rozhodnutí o povolení k provozování záchranné stanice č.j. 4643/ENV/09-282/620/09-ZS7 ze dne lze konstatovat, že zejména s ohledem na jiný okruh účastníků řízení, stejně tak s ohledem na další změny podmínek, za nichž bylo předchozí rozhodnutí vydáno (změna místa ad.) není tento postup možný. Činnost ZS v novém areálu v Tuchlovicích je tedy možné provozovat pouze na základě nového rozhodnutí MŽP o povolení provozování ZS dle 5 odst. 10 ZOPK. Nutným předpokladem je zaslání žádosti o povolení provozovaní záchranné stanice, na základě které bude v rámci nového řízení za respektování nových skutečností rozhodnuto. MŽP se dále zabývalo otázkou zajištění péče o trvale a dočasně handicapované živočichy, kteří se nyní v ZS nacházejí. Pokud jde o živočichy dočasně neschopné přežít v přírodě, lze je vypustit do přírody za podmínek stanovených veterinárními předpisy a v souladu s omezeními Městské veterinární správy v Praze nařízenými v souvislosti s nedávnou nákazovou situací. Co se týče dočasně handicapovaných jedinců podle informací zástupkyně provozovatele ZS paní Aladzasové bylo v ZS ke dni celkem 13 exemplářů volně žijících jedinců (vše ptáci 7 jiřiček, 3 sojky, 1 havran a 2 straky). Všichni jedinci by již v tuto chvíli měly být vyléčeni a vypuštěni zpět do přírody. Trvale handicapovaní jedinci jsou dle drženi na základě výjimek ze zákazu chovu a držení dle 56 ZOPK udělených přímo paní Aladzasové, která tak může i po zrušení předmětného rozhodnutí s druhy disponovat v souladu s příslušnými právními předpisy jako soukromá osoba. Z vyjádření MHMP č.j /ENV/ /630/15 vyplývá, že platnost výjimek k držení zvláště chráněných jedinců a platnost odchylného postupu stanoveného pro držení jedinců volně žijících ptáků ve smyslu ZOPK byla zkrácena, upozorňujeme tedy na související povinnosti provozovatele záchranné stanice vyplývající z předpisů ochrany přírody a krajiny a dále veterinárních předpisů a předpisů na ochranu zvířat. Po vyhodnocení všech předložených podkladů a stanovisek dospělo MŽP k závěru, že byly naplněny podmínky pro zrušení povolení k provozování záchranné stanice, uděleného ČSOP Dolní Břežany, prostřednictvím rozhodnutí MŽP č.j. 4643/ENV/09-282/620/09-ZS7 ze dne S ohledem na výše uvedené skutečnosti bylo v souladu s ustanovením 5 odst. 10 ZOPK rozhodnuto o zrušení povolení k provozování záchranné stanice

4 v Jinonicích, provozované Českým svazem ochránců přírody ZO 11/28 Dolní Břežany, tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí. P o u č e n í Proti tomuto rozhodnutí lze podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad podle 152 správního řádu (s náležitostmi dle 82 správního řádu), a to u Ministerstva životního prostředí, Vršovická 65, Praha 10. Mgr. Veronika Vilímková ředitelka odbor druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků K dokumentu je připojen otisk úředního razítka Rozdělovník: Účastníkům řízení (na doručenku): 1. Magistrát hlavního města Prahy, odbor živ. prostředí, Mariánské nám. 2, Praha 1 2. Městský úřad městské části Praha 5, Náměstí 14. Října 1381/4, Praha 5 3. Obec Babice, Babice 6, Říčany 4. Obec Březí, Březí 101, Říčany 5. Obec Černé Voděrady, Č. Voděrady, nám. Lípy svobody 47, Kostelec n. Č. l. 6. Obec Čestlice, Čestlice Pitkovická 17, Říčany 7. Obec Dobřejovice, Na Návsi 26, Dobřejovice 8. Obec Doubek, Doubek 77, Říčany 9. Obec Herink, Do Višňovky 28, Říčany - Herink 10. Obec Hrusice, Hrusice 142, Senohraby 11. Obec Jevany, Černokostelecká 49, Jevany 12. Obec Kaliště, Kaliště 53, Ondřejov 13. Obec Kamenice, Ringhofferovo nám. 434, Kamenice 14. Obec Klokočná, Klokočná 61, Klokočná 15. Obec Konojedy, Konojedy 7, Konojedy 16. Město Kostelec n. Č. l., nám. Smiřických 5, Kostelec n. Č. l. 17. Obec Kostelec u Křížků, Kostelec u Křížků 73, Štiřín 18. Obec Kozojedy, Kozojedy 40, Kozojedy 19. Obec Křenice, Křenice 7, Šibřina 20. Obec Křížkový Újezdec, Křížkový Újezdec 37, Křížkový Újezdec 21. Obec Kunice, Kunice 92, Strančice 22. Obec Louňovice, Louňovice 6, Mukařov 23. Obec Mirošovice, Na Ohradě 190, Senohraby 24. Město Mnichovice, Masarykovo nám. 83, Mnichovice 25. Obec Modletice, Modletice 6, Dobřejovice 26. Obec Mukařov, Příčná 11, Mukařov 27. Obec Nučice, Nučice 2, Kostelec n. Č. l. 28. Obec Nupaky, Nupaky 106, Dobřejovice 29. Obec Oleška, Oleška 1, Oleška,

5 30. Obec Ondřejov, dr. Friče 274, Ondřejov 31. Obec Oplany, Oplany 79, Kostelec n. Č. l 32. Obec Pětihosty, Pětihosty 41, Pyšely 33. Obec Petříkov, Petříkov 61, Velké Popovice 34. Obec Popovičky, Chomutovice 12, Říčany 35. Obec Prusice, Prusice 44, Kostelec n. Č. l. 36. Obec Radějovice, Radějovice 10, Kamenice 37. Město Říčany, Masarykovo nám. 53, Říčany 38. Obec Senohraby, Příčná 61, Senohraby, 39. Obec Sluštice, Sluštice 21, Šibřina 40. Obec Strančice, Revoluční 383, Strančice, 41. Obec Struhařov, Mnichovická 179 Struhařov, Mnichovice, 42. Obec Stříbrná Skalice, Sázavská 323, Stříbrná Skalice 43. Obec Štíhlice, Štíhlice 5, Kostelec n. Č. l. 44. Obec Sulice, Želivec 150, Kamenice 45. Obec Světice, Světice 179, Říčany 46. Obec Svojetice, Svojetice 14, Mukařov 47. Obec Tehov, Tehov 107, Říčany 48. Obec Tehovec, Tehovecká 22, Tehovec 49. Obec Velké Popovice, Komenského nám. 254, Velké Popovice 50. Obec Vlkančice, Vlkančice 18, Vlkančice 51. Obec Všestary, Jaroslava Baťchy 141, Strančice 52. Obec Vyžlovka, Na Návsi 57, Kostelec n. Č. l. 53. Obec Výžerky, Výžerky 74, Kostelec n. Č. l. 54. Obec Zvánovice, Růžové nám. 158, Ondřejov 55. Město Černošice, Riegrova 1209, Černošice 56. Obec Bojanovice, Bojanovice 12, Davle 57. Obec Bratřínov, Bratřínov, 12, Hvozdnice 58. Obec Březová Oleško, Hlavní 1143, Zvole 59. Obec Buš, Buš 8, Slapy 60. Obec Černolice, Černolice 64, Mníšek pod Brdy 61. Obec Červený Újezd, Červený Újezd 26, Unhošť 62. Obec Číčovice, Číčovice 16, Středokluky 63. Obec Čisovice, Čísovice 4, Čisovice 64. Městys Davle, Na náměstí 63, Davle 65. Obec Dobrovíz, Dobrovíz Pražská 13, Jeneč 66. Obec Dobříč, Dobříč 10, Jinočany 67. Město Dobřichovice, Vítova 61, Dobřichovice 68. Obec Dolní Břežany, 5. Května 78, Dolní Břežany 69. Obec Drahelčice, Drahelčice - Na Návsi 25, Rudná 70. Obec Holubice, Holubice 175, Tursko 71. Obec Horoměřice, Velvarská 100, Horoměřice 72. Město Hostivice, Husovo náměstí 13, Hostivice 73. Obec Hradištko, Zámek 1, Hradištko 74. Obec Hvozdnice, Hvozdnice 160, Hvozdnice 75. Obec Choteč, Choteč 40, Třebotov 76. Obec Chrášťany, Chrášťany 28, Rudná 77. Obec Chýně, Chýně Hlavní 200, Hostivice 78. Obec Chýnice, Chýnice Karlštejnská 22, Tachlovice 79. Obec Jeneč, Lidická 82, Jeneč 80. Obec Jesenice, Budějovická 303, Jesenice 81. Město Jílové u Prahy, Masarykovo náměstí Jílové u Prahy 82. Obec Jíloviště, Pražská 81, Jíloviště 83. Obec Jinočany, Náměstí 5. Května 19, Jinočany 84. Obec Kamenný Přívoz, Kamenný Přívoz 10, Kamenný Přívoz 85. Obec Karlík, Karlík Karlická 1, Karlík 86. Obec Klínec, Klínec 138, Mníšek pod Brdy

6 87. Obec Kněževes, Kněževes - U Národního výboru 62, Středokluky 88. Obec Kosoř, Kosoř - Průběžná 260, Třebotov 89. Obec Kytín, Kytín 65, Mníšek pod Brdy 90. Obec Lety, Lety - Na Návsi 160, Dobřichovice 91. Město Libčice nad Vltavou, nám. Svobody 90, Libčice nad Vltavou 92. Obec Libeř, Libeř 35, Dolní Břežany 93. Obec Lichoceves, Lichoceves 20, Velké Přílepy 94. Obec Líšnice, Líšnice 175, Mníšek pod Brdy 95. Obec Měchenice, Měchenice - Hlavní 4, Davle 96. Město Mníšek pod Brdy, Dobříšská 56, Mníšek pod Brdy 97. Obec Nučice, Nučice - Kubrova 31, Nučice 98. Obec Ohrobec, Ohrobec - V Dolích5, 25245, Zvole 99. Obec Okoř, Okoř 13, Velké Přílepy 100. Obec Okrouhlo, Okrouhlo 99, Jílové u Prahy 101. Obec Ořech, Ořech - Baarovo nám. 20, Jinočany 102. Obec Petrov, Hlavní 30, Petrov 103. Obec Pohoří, Pohoří Chotouň 100, Jílové u Prahy 104. Obec Průhonice, Květnové nám. 73, Průhonice 105. Obec Psáry, Psáry Pražská 137, Psáry 106. Obec Ptice, Ptice 140, Úhonice 107. Obec Roblín, Roblín Karlštejnská 4, Třebotov 108. Město Roztoky, Nám. 5. Května 2, Roztoky 109. Město Rudná, Masarykova 94, Rudná 110. Město Řevnice, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 74, Řevnice 111. Obec Řitka, Na Návsi 54, Řitka 112. Obec Slapy, Slapy 72, Slapy 113. Obec Statenice, Statenice - Statenická 23, Horoměřice 114. Obec Středokluky, Lidická 61, Středokluky 115. Obec Svrkyně, Svrkyně 94, Velké Přílepy 116. Městys Štěchovice, Hlavní 3, Štěchovice 117. Obec Tachlovice, Jakubská náves 8, Tachlovice 118. Obec Trnová, Trnová 80, Mníšek pod Brdy 119. Obec Třebotov, Klidná Třebotov 120. Obec Tuchoměřice, V Kněžívce 212, Tuchoměřice 121. Obec Tursko, Čestmírovo nám. 59, Tursko 122. Obec Úholičky, Úholičky - Roztocká 6, Velké Přílepy 123. Obec Úhonice, Na Návsi 24, Úhonice 124. Obec Únětice, Unětice Náves 17/4,25262 Horoměřice 125. Obec Velké Přílepy, Pražská 162, Velké Přílepy 126. Obec Vestec, Vestecká 3, Jesenice 127. Obec Vonoklasy, Vonoklasy - Na návsi 4, Černošice 128. Obec Vrané nad Vltavou, Březovská 112, Vrané nad Vltavou 129. Obec Všenory, U Silnice 151, Všenory 130. Obec Zahořany, Zahořany 58, Mníšek pod Brdy 131. Obec Zbuzany, Zbuzany, Na Návsi 1, Jinočany 132. Obec Zlatníky- Hodkovice, Zlatníky - Hodkovice - Náves sv. Petra a Pavla 113, Dolní Břežany 133. Obec Zvole, Hlavní 33, Zvole 134. ČSOP ZO 11/28 Mezi Rolemi, Stýblova 40, Praha Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, Praha 1 DOSS (na doručenku): 1. Městská veterinární správa Státní veterinární správy ČR, Na Kozačce 3, Praha 2 2. Magistrát hlavního města Prahy, odbor životního prostředí, Mariánské nám. 2, Praha 1 (jako orgán ochrany přírody, myslivosti, rybářství a veterinární péče)

Seznam jeslí v OROP Říčany... 2. Seznam MŠ v ORP ŘÍČANY... 3. Seznam ZŠ v ORP Říčany... 6. Seznam školních jídelen v ORP Říčany...

Seznam jeslí v OROP Říčany... 2. Seznam MŠ v ORP ŘÍČANY... 3. Seznam ZŠ v ORP Říčany... 6. Seznam školních jídelen v ORP Říčany... Zpráva o postupu realizace projektu Podpora meziobecní spolupráce za období od začátku projektu do prvního oficiálního setkání představitelů obcí (podkladový materiál pro 1. oficiální setkání představitelů

Více

REGIONÁLNÍ PERIODIKA ULOŽENÁ V SOkA PRAHA-ZÁPAD (stav k 13. 8. 2014)

REGIONÁLNÍ PERIODIKA ULOŽENÁ V SOkA PRAHA-ZÁPAD (stav k 13. 8. 2014) REGIONÁLNÍ PERIODIKA ULOŽENÁ V SOkA PRAHA-ZÁPAD (stav k 13. 8. 2014) OBEC NÁZEV ROČNÍKY Černolice Černolík 2001 2003; 2007 2008 2001; 2003 Šance 2011 Černošice Černošické noviny 1957; 1959 1960; 1974 1977

Více

3 Nezávislí za Dobřejovice

3 Nezávislí za Dobřejovice VYLOSOVANÉ POŘADÍ VOLEBNÍCH STRAN, HNUTÍ, SDRUŽENÍ A NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ PRO VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ KONANÝCH VE DNECH 0. 0. a. 0. 0 OBEC Babice Březí Čestlice Dobřejovice Doubek NÁZEV VOLEBNÍ STRANY

Více

Místa vzniku archivních souborů, názvy a jejich metráže, čísla AP, místa uložení

Místa vzniku archivních souborů, názvy a jejich metráže, čísla AP, místa uložení vzniku archivních souborů, názvy a jejich metráže, čísla AP, místa uložení 4.07.04 Archiv: Místo vzniku arch. souboru: Alt Ukta 000 SOkA Praha-západ 383 BOROWY Erich 97-945 0,03 0 Mezisoučet Alt Ukta:

Více

u 221 Praha - Benešov u Prahy 9 Praha - Strančice - Benešov u Prahy

u 221 Praha - Benešov u Prahy 9 Praha - Strančice - Benešov u Prahy km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 2501 ## 2571 2503 2505 9101 olín 0 Praha-Vysočany h0 +# z W 6 12 6 Praha hl.n. a hp p / W 6 19 Praha hl.n. a hp p z 0 20 4 20 $* 4 50 W 5 00 $* 5 16 5 20 W 5

Více

Obecně závazná vyhláška Středočeského kraje č. 6/2006

Obecně závazná vyhláška Středočeského kraje č. 6/2006 Obecně závazná vyhláška Středočeského kraje č. 6/2006 o závazné části územního plánu velkého územního celku Pražského regionu Zastupitelstvo Středočeského kraje se usneslo dne 18. prosince 2006 vydat podle

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 Dle rozdělovníku Váš dopis ze dne: Naše značka: Vyřizuje : PRAHA: 107484/ENV/09 Ing. Špačková /l. 2921 4.1.20101. 2. 2006 Věc:

Více

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ Letiště Ruzyně 160 08 PRAHA 6 Sp. zn.: 12/730/0009/LKPR/01/12 Č. j.: 513-12-701 V Praze dne 14. 2. 2012 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Úřad pro civilní letectví

Více

ROZHODNUTÍ o vyloučení vstupu do lesa VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ o vyloučení vstupu do lesa VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Městský úřad v Říčanech, Masarykovo náměstí 53/40, 251 01 Říčany, ID DS: skjbfwd tel.: +420 323 618 111, fax: +420 323 603 734, http://www.ricany.cz, e-mail: podatelna@ricany.cz Vaše značka/ze dne: / Č.ev.:

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 Dle rozdělovníku Váš dopis ze dne: Naše značka: Vyřizuje : PRAHA: 107484/ENV/09 Ing. Špačková /l. 2921 12.5.20111. 2. 2006 Věc:

Více

Číslo 04/2011 Vyšlo 2.3.2011

Číslo 04/2011 Vyšlo 2.3.2011 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 04/2011 Vyšlo 2.3.2011 Obsah Trvalé změny PID od 6.3.2011 v příměstské dopravě... 1 Březnová zlepšení dopravy v Praze... 3 Časové jízdenky PID na každém nádraží... 4 Linka 193

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Říčany AKTUALIZACE 2012 Podklady pro RURÚ a RURÚ

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Říčany AKTUALIZACE 2012 Podklady pro RURÚ a RURÚ PROCES Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Říčany AKTUALIZACE 2012 Podklady pro RURÚ a RURÚ Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro rozvoj obcí

Více

T- D- 09/07 OBCE DOTČENÉ HLUKEM Z LETECKÉHO PROVOZU NA LETIŠTI PRAHA RUZYNĚ. NÁVRH SEZNAMU PRO ŘÍZENÍ E.I.A. K ZÁMĚRU VÝSTAVBY RWY 06R/24L

T- D- 09/07 OBCE DOTČENÉ HLUKEM Z LETECKÉHO PROVOZU NA LETIŠTI PRAHA RUZYNĚ. NÁVRH SEZNAMU PRO ŘÍZENÍ E.I.A. K ZÁMĚRU VÝSTAVBY RWY 06R/24L T- D- 09/07 OBCE DOTČENÉ HLUKEM Z LETECKÉHO PROVOZU NA LETIŠTI PRAHA RUZYNĚ. NÁVRH SEZNAMU PRO ŘÍZENÍ E.I.A. K ZÁMĚRU VÝSTAVBY RWY 06R/24L T- D- 09/07 OBCE DOTČENÉ HLUKEM Z LETECKÉHO PROVOZU NA LETIŠTI

Více

1) BUS poznání Hrusice, Jevany, Kostelec n. Č.l., Sázava 2) turistika Voděradskou bučinou do Jevan + Kostelec n.č.l. 15 km

1) BUS poznání Hrusice, Jevany, Kostelec n. Č.l., Sázava 2) turistika Voděradskou bučinou do Jevan + Kostelec n.č.l. 15 km NABÍDKA SPORTOVNÍHO ZÁJEZDU,,ZÁPADNÍ POSÁZAVÍ A BENEŠOVSKO VE DNECH 2. - 5.5.2013 Určeno pro pěší turistiku, cykloturistiku (silnice, trek, MTB) Ubytování: 3 noci s polopenzí v hotelu Hláska ve Zlenicích

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 Vážený pan RNDr. Vladimír Ludvík Veverkova 1343 500 02 Hradec Králové Váš dopis značky: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA: 84745/ENV/14

Více

STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE MAS ŘÍČANSKO

STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE MAS ŘÍČANSKO STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE MAS ŘÍČANSKO MAS Říčansko o.p.s. Pracovní verze srpen 2014 1 Obsah 1. Úvod Říčansko a jeho strategie 1.1. Metodika 1.2. Základní informace o strategii 1.3.

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 Dle rozdělovníku Váš dopis ze dne: Naše značka: Vyřizuje : PRAHA: 101466/ENV/12 Ing. Pekárková /l. 2921 17.1.20131. 2. 2006 Věc:

Více

LISTOPAD. Seznam zastávek PID. Obsah. (trvalý stav) Sestavil a zpracoval: Ing. Pavel Macků ROPID VYSVĚTLIVKY A STRUKTURA HESEL SEZNAM LINEK A TRATÍ

LISTOPAD. Seznam zastávek PID. Obsah. (trvalý stav) Sestavil a zpracoval: Ing. Pavel Macků ROPID VYSVĚTLIVKY A STRUKTURA HESEL SEZNAM LINEK A TRATÍ Seznam zastávek PID (trvalý stav) LISTOPAD 2010 Obsah VYSVĚTLIVKY A STRUKTURA HESEL SEZNAM LINEK A TRATÍ ABECEDNÍ SEZNAM ZASTÁVEK A STANIC (metro, tramvaje, autobusy, lanovka, přívozy) ABECEDNÍ SEZNAM

Více

Územní plán ČERNOLIC. návrh

Územní plán ČERNOLIC. návrh Územní plán ČERNOLIC návrh Odůvodnění datum zpracování: červen 2009 1 Název: Územní plán Černolic Stupeň: Návrh Obec: Černolice starosta: Ing. Milan Macela IČ: 00241113 Pořizovatel: Obecní úřad Černolice

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 23. října 2013 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracovala: Ing. Martina Petržilková, MBA., kontakt: Martina

Více

Beroun Beroun-Město Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. 24 754 0 1 196,2 1 123,3 72,9 0,0 1 196,2 Beroun

Beroun Beroun-Město Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. 24 754 0 1 196,2 1 123,3 72,9 0,0 1 196,2 Beroun Název obce rozhodující části stokové sítě provozovaného celku Část obce rozhodující části stokové sítě Vlastník Provozovatel Počet obyvatel připojených stokovou sítí na ČOV Počet obyvatel připojených stokovou

Více

Číslo výletu. 14 Židovská Libeň. Malostranská A, 5, 12, 18, 20, 22, 91. 18 Pražský hrad. 20 Kampa

Číslo výletu. 14 Židovská Libeň. Malostranská A, 5, 12, 18, 20, 22, 91. 18 Pražský hrad. 20 Kampa Nové dopravní spojení Od uzávěrky třetího vydání Výletů s Dopravním podnikem hlavního města Prahy už uplynuly více než tři roky. Za tu dobu došlo k několika změnám v systému Pražské integrované dopravy,

Více

Číslo 04/2010 Vyšlo 18.2.2010

Číslo 04/2010 Vyšlo 18.2.2010 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 04/2010 Vyšlo 18.2.2010 Obsah Autobusová výluka v Kunraticích...1 Nová linka pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace od 22.2.2010... 1 Železniční výluky v Praze a

Více

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. V Praze dne Č. j.: Vyřizuje: Tel.: 25. srpna 2015 57921/ENV/15 Ing. Hejhal 267 122 730

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. V Praze dne Č. j.: Vyřizuje: Tel.: 25. srpna 2015 57921/ENV/15 Ing. Hejhal 267 122 730 ODESÍLATEL: Mgr. Evžen Doležal ředitel odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 ADRESÁT: Rozdělovník V Praze dne

Více

USNESENÍ z 16. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 9.3.2009

USNESENÍ z 16. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 9.3.2009 USNESENÍ z 16. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 9.3.2009 Místo konání: Přítomno : Omluven: Návrhová komise: Ověřovatelé zápisu: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 16 zastupitelů dle

Více

3.10 Bydlení. 3.10.1 Intenzita bytové výstavby

3.10 Bydlení. 3.10.1 Intenzita bytové výstavby PODKLADY PRO ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ STŘEDOČESKÉHO KRAJE ČERVEN 2013 3.10 Bydlení 3.10.1 Intenzita bytové výstavby V následujícím textu porovnáváme údaje před rokem 2000 a pozdější. Období 2001-2011

Více

Atletický trojboj 2013 Praha-západ - výsledky jednotlivců Rudná 11. 6. 2013. 50 m. Mladší žáci 1. - 3. ročník

Atletický trojboj 2013 Praha-západ - výsledky jednotlivců Rudná 11. 6. 2013. 50 m. Mladší žáci 1. - 3. ročník Atletický trojboj 2013 Praha-západ - výsledky jednotlivců Rudná 11. 6. 2013 Mladší žáci 1. - 3. ročník 50 m 1 Mitterwald Matyáš 2004 Dobřichovice 7,8 21 Icha Bořek 2003 Mníšek pod Brdy 8,8 2 Cafourek Jan

Více

Zařízení republikové úrovně (provozované státem) se na území kraje nevyskytují (neuvažujeme-li detašovaná pracoviště).

Zařízení republikové úrovně (provozované státem) se na území kraje nevyskytují (neuvažujeme-li detašovaná pracoviště). PODKLADY PRO ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ STŘEDOČESKÉHO KRAJE ČERVEN 2013 3.11 Občanská vybavenost sociální infrastruktura Do sociální infrastruktury zahrnujeme zejména zařízení charakteru veřejných

Více

MVDr. Josef Řihák, hejtman O Z N Á M E N Í

MVDr. Josef Řihák, hejtman O Z N Á M E N Í MVDr. Josef Řihák, hejtman V Praze dne 20. 2. 2013 O Z N Á M E N Í o konání 3. zasedání Zastupitelstva Středočeského kraje, které se uskuteční dne 11. 3. 2013 od 10 hodin v zasedací místnosti Zastupitelstva

Více

Obce připojené ku Praze k 17. Listopadu 2014 1

Obce připojené ku Praze k 17. Listopadu 2014 1 Obce připojené ku Praze k 17. Listopadu 2014 1 Oblast JV Prahy V této oblasti dochází k připojení obcí Dolní Břežany, Lhota a Zlatníky-Hodkovice. Tyto obce jsou nově obsluhovány novou linkou 104 a prodlouženou

Více

Projekt organizace Pražské integrované dopravy 2007

Projekt organizace Pražské integrované dopravy 2007 Regionální organizátor Pražské integrované dopravy Projekt organizace Pražské integrované dopravy 2007 změny k 1. 9. 2007 srpen 2007 PRAŽSKÁ DOPRAVA INTEGROVANÁ ROPID, Rytířská 10, 110 00 Praha 1, tel:

Více

Ministerstvo životního prostředí

Ministerstvo životního prostředí ODESílATEL: RNDr. Alena Vopálková ředitelka odboru zvláštní územní ochrany přírody a krajiny Vršovická 65 10010 Praha 10 ADRESÁT: Rozdělovník V Praze dne Čj.: 5. srpna 2014 51437/ENV/14 1731/62014 Věc:

Více

Věc: Pokračování těžby ložiska hnědého uhlí Turów mezistátní posuzování záměru prováděného mimo území České republiky

Věc: Pokračování těžby ložiska hnědého uhlí Turów mezistátní posuzování záměru prováděného mimo území České republiky ODESÍLATEL: Mgr. Evžen Doležal ředitel odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 ADRESÁT: dle rozdělovníku V Praze

Více

MINISTERSTVO ZIVOTNlHO PROSTREDI 10000 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ZIVOTNlHO PROSTREDI 10000 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 v, v, MINISTERSTVO ZIVOTNlHO PROSTREDI 10000 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 301 dle rozdělovníku Váš dopis značky: aše značka: 92309/ENV/1O Vyřizuje: Ing. Slezák/l. 2442 PRAHA: 4. II. 2010 Věc: Posuzování

Více

DOJÍŽĎKADO ZAMĚSTNÁNÍ AŠKOL

DOJÍŽĎKADO ZAMĚSTNÁNÍ AŠKOL republika kraj okres město SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ K 1. 3. 2001 DOJÍŽĎKADO ZAMĚSTNÁNÍ AŠKOL Okres Praha-západ Český statistický úřad OBYVATELSTVO Ročník 2003 SLDB Praha, 10. prosince 2003 Kód publikace:

Více

Nedostatečná kapacita základních škol, zejména v okresech Praha-východ a Praha-západ 4.4.2012 Petra Pecková, Marcela Erbeková, Věslav Michalik, Milan

Nedostatečná kapacita základních škol, zejména v okresech Praha-východ a Praha-západ 4.4.2012 Petra Pecková, Marcela Erbeková, Věslav Michalik, Milan Nedostatečná kapacita základních škol, zejména v okresech Praha-východ a Praha-západ 4.4.2012 Petra Pecková, Marcela Erbeková, Věslav Michalik, Milan Vácha Praha-západ od roku 2008 starosta Dolních Břežan

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA 2008/13350/430 14618/ENV/08 Mgr. Petrů/l.2317 25. 2. 2008 Věc:

Více

Městský úřad Prachatice

Městský úřad Prachatice Městský úřad Prachatice Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice Odbor komunálních služeb a dopravy, oddělení silničního hospodářství Č.j.: MUPt/34967/2014/04/KSD/Šve Oprávněná úřední osoba: Věra Švehlová Telefon:

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 stavební sekce - oblast Praha

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 stavební sekce - oblast Praha *crdux0085cyo* CRDUX0085CYO DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 stavební sekce - oblast Praha Sp. Zn.: MP-SDP0781/14-7/Lh V Praze dne 23. ledna 2015 Č. j.: DUCR-5077/15/Lh Telefon: +420 602 686

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 18. října 2011 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Ing. Ivana Dohnalová, kontakt: Ivana Dohnalová,

Více

PLÁN ROZVOJE VODOVODŮ A KANALIZACÍ ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY

PLÁN ROZVOJE VODOVODŮ A KANALIZACÍ ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY Ministerstvo zemědělství PLÁN ROZVOJE VODOVODŮ A KANALIZACÍ ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY STŘEDOČESKÝ KRAJ říjen 2007 OBSAH 1 ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 6 1.1 Základní údaje pro výpočet a bilanci potřeby vody 7 1.1.1

Více

Zásady územního rozvoje hl.m. Prahy Aktualizace č. 1 Opatření obecné povahy č. 43/2014. vydává

Zásady územního rozvoje hl.m. Prahy Aktualizace č. 1 Opatření obecné povahy č. 43/2014. vydává Zásady územního rozvoje hl.m. Prahy Aktualizace č. 1 Opatření obecné povahy č. 43/2014 Zastupitelstvo hl.m. Prahy (ZHMP), příslušné podle 7 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

Více

Schválené Žádosti o dotaci z opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie NUTS II Střední Čechy 20. kolo

Schválené Žádosti o dotaci z opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie NUTS II Střední Čechy 20. kolo Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 12. května 2014 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval:Ing. Petra Jelínková, kontakt: Petra Jelínková,

Více

Rozhodnutí. a n a ř i z u j e o b j í ž ď k u

Rozhodnutí. a n a ř i z u j e o b j í ž ď k u KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor dopravy a silničního hospodářství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Účastník řízení dle 27 odst. 1 správního řádu: Rozhodnutí Inženýrské stavby Brno, spol. s

Více

MAS Karlštejnsko, o.s.

MAS Karlštejnsko, o.s. MAS Karlštejnsko, o.s, Všeradice 100, 267 26 Všeradice Doručovací adresa / kancelář: Mořina 124, 267 17 Mořina IČ: 226 89 001, DIČ: CZ 26689001, tel: +420739364039, +420724786840, e-mail: maskarlstejnsko@gmail.com

Více

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. V Praze dne Č. j.: Vyřizuje: Tel.: 24. dubna 2015 29241/ENV/15 Ing. Hejhal 267 122 730

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. V Praze dne Č. j.: Vyřizuje: Tel.: 24. dubna 2015 29241/ENV/15 Ing. Hejhal 267 122 730 ODESÍLATEL: Mgr. Evžen Doležal ředitel odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 ADRESÁT: Rozdělovník V Praze dne

Více

Rozhodnutí. právnické osobě: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., IČ: 253 17 628 Mlýnská 68, 602 Brno

Rozhodnutí. právnické osobě: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., IČ: 253 17 628 Mlýnská 68, 602 Brno KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor dopravy a silničního hospodářství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Rozhodnutí Účastníci řízení dle 27 odst. 1 správního řádu: Firesta-Fišer, rekonstrukce, stavby

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební, oblast Praha

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební, oblast Praha *crdux008exfz* CRDUX008EXFZ DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební, oblast Praha Sp. Zn.: MP-SDP0094/15-11/Kr V Praze dne 24. dubna 2015 Č. j.: DUCR-19582/15/Kr Telefon: +420 972 241

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 23. 11. 2011 Č. j.: 92265/ENV/11 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

Obec Křížkový Újezdec

Obec Křížkový Újezdec Obec Křížkový Újezdec ZÁPIS o průběhu 2. zasedání Zastupitelstva obce Křížkový Újezdec v roce 2015, konaného dne 17. února 2015 od 17.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Křížkový Újezdec. Zasedání

Více

Koncepce rozvoje školství v regionu Dolnobřežansko

Koncepce rozvoje školství v regionu Dolnobřežansko Koncepce rozvoje školství v regionu Dolnobřežansko březen 2008 Úvod Vzdělání České republice poskytují školská zařízení státu, obcí, krajů a právnických osob a to v souladu s příslušnými právními předpisy.

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební - územní odbor Praha

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební - územní odbor Praha *crdux00901ah* CRDUX00901AH DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební - územní odbor Praha Sp. Zn.: MP-SDP0736/14-9/Kr V Praze dne 10. září 2015 Č. j.: DUCR-52006/15/Kr Telefon: +420 972

Více

NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY

NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY Č. j. SVS/2015/050968-M 11111111111111111111111111 svspes5c6447c2 NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Olomoucký kraj, (dále také.kvs Olomouc"), jako

Více

Ing. Jiří Sovina, Ph.D. Přehled významnějších prací v oblasti stavební projekce

Ing. Jiří Sovina, Ph.D. Přehled významnějších prací v oblasti stavební projekce Ing. Jiří Sovina, Ph.D. autorizovaný inženýr pro městské inženýrství, stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, č. autorizace : 0000823 Přehled významnějších prací v oblasti stavební projekce

Více

R o z h o d n u t í. u d ě l u j e v ý j i m k u

R o z h o d n u t í. u d ě l u j e v ý j i m k u V Praze dne: 3. 7. 2014 Číslo jednací: 098466/2014/KUSK Spisová značka: SZ-081566/2014/KUSK/5 Vyřizuje: RNDr. Jana Štěpánková l. 487 Značka: OŢP/JSTEP Dle rozdělovníku Udělení výjimky z ochranných podmínek

Více

Číslo 14/2011 Vyšlo 15.8.2011

Číslo 14/2011 Vyšlo 15.8.2011 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 14/2011 Vyšlo 15.8.2011 Obsah Tramvajové výluky v září 2011... 1 Od září vyjede expresní příměstská linka 334... 1 Linka 193 se prodlouží k vršovickému nádraží... 2 Nová midibusová

Více

Ú ř a d m ě s t y s e Z l o n i c e - s t a v e b n í ú ř a d Náměstí Pod Lipami čp. 29, 273 71 Zlonice 312 591 123, 724 188 400, fax 312 591 615

Ú ř a d m ě s t y s e Z l o n i c e - s t a v e b n í ú ř a d Náměstí Pod Lipami čp. 29, 273 71 Zlonice 312 591 123, 724 188 400, fax 312 591 615 Ú ř a d m ě s t y s e Z l o n i c e - s t a v e b n í ú ř a d Náměstí Pod Lipami čp. 29, 273 71 Zlonice 312 591 123, 724 188 400, fax 312 591 615 Č.j.: 667-211/15 Zlonice dne 18.6.2015 Vyřizuje: František

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 15. 5. 2012 Č. j.: 36025/ENV/12 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz

Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2400/11-4858/2011-746/HH Rousínov, dne 11. října 2011 Oprávněná úřední

Více

Vyjádření k povinnosti označit druh zvířete vyžadující zvláštní péči ve vztahu k záchranným stanicím a k povolování záchranných stanic

Vyjádření k povinnosti označit druh zvířete vyžadující zvláštní péči ve vztahu k záchranným stanicím a k povolování záchranných stanic ODBOR ŽIVOČIŠNÝCH KOMODIT 17210 SPISOVÁ ZN.: = čj. NAŠE ČJ.: 19721/2009-17210 VYŘIZUJE ODDĚLENÍ OCHRANY ZVÍŘAT, JUDr. Spurná TELEFON: 221 812 346 FAX: 221 812 967 E-MAIL: jana.spurna@mze.cz ADRESA: Těšnov

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Nad Stadionem 199, VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: VÚP 5820/13-SEB-1165/12-326.1-44 Vyřizuje:

Více

Trať Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov Revitalizace trati Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov

Trať Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov Revitalizace trati Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha *crdux008cxwc* CRDUX008CXWC Sp. Zn.: MP-SDP0180/15-4/Bj V Praze dne 31. března 2015 Č. j.: DUCR-16601/15/Bj Telefon:+420 972 241

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 7. 7. 2014 Č.j.: 48872/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Místní koeficient podle 12 zákona o dani z nemovitostí k 1.1.2012 č. UFO naz. UFO č. obce naz.obce koeficient 21 BENEŠOV 534382 SÁZAVA 2.0 21 BENEŠOV 530921 VRANOV 2.0 21 BENEŠOV 529567 ČTYŘKOLY 2.0 21

Více

Obecní úřad Dolany, odbor výstavby - stavební úřad 783 16 Dolany u Olomouce Č.j. SSP/62/10/Ve v Dolanech 9.3.2010 Oprávněná úřední osoba pro vyřízení a podepisování : M. Večeřová Tel. 585396242 Fax: 585396404

Více

ANALÝZA REALITNÍHO TRHU

ANALÝZA REALITNÍHO TRHU Bankovní institut vysoká škola Martin Dobyáš ANALÝZA REALITNÍHO TRHU PRAHA ZÁPAD Vedoucí práce : Ing. Petr Ort Ph.D. 2009-1 - OBSAH ANALÝZA REALITNÍHO TRHU... 1 OBSAH... 2 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA TRHU...

Více

Městská část Praha 13 Úřad městské části Odbor stavební Oddělení výstavby Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 5

Městská část Praha 13 Úřad městské části Odbor stavební Oddělení výstavby Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 5 SPIS. ZN.: Č.J.: ARCHIV : 2012 VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: VYS 23998/2015/VO P13-35420/2015 Ing. Kateřina Vorlová 235 011 292 235 011 438 VorlovaK@p13.mepnet.cz Městská část Praha 13 Úřad městské části

Více

Školy kolabují. Pomůže premiér? Padesát starostů na Praze-východ a Praze-západ se zapojilo do záchranné akce. Napsali dopis premiéru Nečasovi

Školy kolabují. Pomůže premiér? Padesát starostů na Praze-východ a Praze-západ se zapojilo do záchranné akce. Napsali dopis premiéru Nečasovi STRANA 3 Vltavané slaví STRANY 4 5 Auto, moto, kola a kolečka 7 Jílovská tvrz padla St eda 30. kv tna 14:00 až 18:00 hod DEN D TÍ S LIJÁŠEM MODERUJE Ji í Zbo il ZŠ lijáš Baarova 360, Praha 4 Michle > Trojnohý

Více

Rozhodnutí. uzavírku silnice první třídy I/23 dle 24 zákona o pozemních komunikacích takto:

Rozhodnutí. uzavírku silnice první třídy I/23 dle 24 zákona o pozemních komunikacích takto: KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor dopravy a silničního hospodářství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Rozhodnutí Účastníci řízení dle 27 odst. 1 správního řádu: STRABAG a.s., Praha 5, Na Bělidle

Více

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: 129172/2011 ST2/Koh MMHK/148830/2011 Iva Kohoutková 495 707 882 iva.kohoutkova@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU DATUM: 9.9.2011

Více

odbor výstavby,t. G. Masaryka 35, Svitavy tel.: 461 550 211,fax.: 461 532 141,e-podatelna: posta@svitavy.cz, www.svitavy.cz

odbor výstavby,t. G. Masaryka 35, Svitavy tel.: 461 550 211,fax.: 461 532 141,e-podatelna: posta@svitavy.cz, www.svitavy.cz Městský úřad Svitavy odbor výstavby,t. G. Masaryka 35, Svitavy tel.: 461 550 211,fax.: 461 532 141,e-podatelna: posta@svitavy.cz, www.svitavy.cz Č.j.: 23588-11/OV-389-2011/hal Oprávněné úřední osoby: Luděk

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Ekonomická část H o s p o d á ř s k ý r o k 2013 Zpracovala: Mgr. Pavla Kicková 1. Obsah 1. Údaje o zařízení str. 3 2. Rozpočet a hospodaření s rozpočtem od OŠMS str. 4 + příloha 3.

Více

- VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA -

- VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6/2, 385 17, Vimperk Pracoviště: Nad Stadionem 199, Vimperk Odbor výstavby a územního plánování VÁŠ DOPIS ZN: E DNE: NAŠE ZN: VÚP 7505/15-SEB-3409/12-326.1-87 VYŘIZUJE:

Více

Cena děkana Dopravní fakulty ČVUT

Cena děkana Dopravní fakulty ČVUT Cena děkana Dopravní fakulty ČVUT Název projektu:železniční trať Praha Jesenice Velké Popovice Téma: Dopravní stavby Autoři Marek Wagner, Karolína Hausenblasová, Matěj Dědek Gymnázium Opatov, 2014/15,

Více

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování. R O Z H O D N U T Í -veřejná vyhláška-

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování. R O Z H O D N U T Í -veřejná vyhláška- Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování SPIS. ZN.: VÚP 3938/2013-Han Č.J.: VUP 24594/13-HAN 3938/2013 VYŘIZUJE: Ladislav Hána TEL.: 388 459 057 E-MAIL:

Více

10000 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

10000 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 10000 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky 1 ze dne: Naše značka: 97856/ENV/lO Vyřizuje: Ing. Krausová/1.2142 PRAHA 10. u. 2010 Věc: Posuzování

Více

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí, 294 01 Bakov nad Jizerou

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí, 294 01 Bakov nad Jizerou Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí, 294 01 Bakov nad Jizerou Č.j: Výst. 824/2008/slez/330-5 Bakov nad Jizerou, dne: 28.5.2008 Vyřizuje: Petr Slezák E-mail: slezak@bakovnj.cz Telefon: 326

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA: 65301/ENV/12 Ing. Vozka/ l. 2509 7.8.2012 Věc: Posuzování vlivů

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Nad Stadionem 199, VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: VÚP 24459 /12-SEB-4583/12-326.1-31 Vyřizuje:

Více

Část I. Oznámení návrhu na vyhlášení Národní přírodní rezervace Větrušické rokle

Část I. Oznámení návrhu na vyhlášení Národní přírodní rezervace Větrušické rokle 1 Ministerstvo životního prostředí ODESílATEL: Ministerstvo životního prostředí Odbor zvláštní územní ochrany přírody a krajiny Vršovická 65 10010, Praha 10 ADRESÁT: Dle rozdělovníku V Praze dne Č.j.:

Více

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Č.j: 1674/1676/2012 Milín, dne: 15.3.2013 Vyřizuje: Soňa Poláková E-mail: sumilin@volny.cz Telefon: 318 691 173 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z

Více

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín 1-1173/2012 Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Č.j: 1173/2012 Milín, dne: 12.11.2012 Vyřizuje: Renata Melicharová E-mail: sumilin@volny.cz Telefon: 318 691 173 V E Ř E J N Á V Y H L

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování nám. Míru 62, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 ID datové schránky: 24ebrt5 č.j.: OVÚP/4432/13/Kr vyřizuje: Eva Krčmářová tel.:

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 Dle rozdělovníku Váš dopis ze dne: Naše značka: Vyřizuje : PRAHA: 16453/ENV/11/ Ing. Lehejček/ l. 2434 29. 4. 2011 Věc: Posuzování

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 93/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 73 ze dne 11.02.2015 Prohlášení vlastníka o rozdělení nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám dle 1166 a násl. zákona č. 89/2012

Více

Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1474657/2012/1/OZP/VI Ing. Pospíšilová / 4439 15.01.2013

Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1474657/2012/1/OZP/VI Ing. Pospíšilová / 4439 15.01.2013 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Dobeš Jiří Ing. Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1474657/2012/1/OZP/VI Ing. Pospíšilová / 4439 15.01.2013 Věc:

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 17.06.2014, od 19,00 hodin na obecním úřadu ve Slapech

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 17.06.2014, od 19,00 hodin na obecním úřadu ve Slapech Obec Slapy Zastupitelstvo obce Slapy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 17.06.2014, od 19,00 hodin na obecním úřadu ve Slapech Zahájení v 19, 30 hod Přítomni: Ing. František Neužil,

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V L A Š I M odbor dopravy a silničního hospodářství Jana Masaryka 302, 258 14 Vlašim

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V L A Š I M odbor dopravy a silničního hospodářství Jana Masaryka 302, 258 14 Vlašim M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V L A Š I M odbor dopravy a silničního hospodářství Jana Masaryka 302, 258 14 Vlašim Číslo jednací : ODSH 10759/15 LuE Číslo spisu: 1762/2015 Číslo evidenční: 2015/019 Oprávněná úřední

Více

- VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA -

- VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6/2, 385 17, Vimperk Pracoviště: Nad Stadionem 199, Vimperk Odbor výstavby a územního plánování VÁŠ DOPIS ZN: E DNE: NAŠE ZN: VÚP 11651/14-SEB-4584/12-326.1-99 VYŘIZUJE:

Více

OBEC Libějovice Zastupitelstvo obce Libějovice Zápis a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Libějovice č. 5/2012 ze dne 11. 5.

OBEC Libějovice Zastupitelstvo obce Libějovice Zápis a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Libějovice č. 5/2012 ze dne 11. 5. OBEC Libějovice Zastupitelstvo obce Libějovice Zápis a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Libějovice č. 5/2012 ze dne 11. 5. 2012 Přítomni: Jan Chrt, Zuzana Svatá, Jan Kieweg, Jaroslav Kučera, ing.

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno Váš dopis zn.: Ze dne: Č. j.: JMK 134534/2014 Sp. zn.: S-JMK 134534/2014 OŽP/Bra Vyřizuje: Ing. Pavel Brázdil

Více

Krajská veterinární správa. Nařízení Státní veterinární správy. pro Olomoucký kraj třída Míru 101, 779 00 Olomouc. Č. j.

Krajská veterinární správa. Nařízení Státní veterinární správy. pro Olomoucký kraj třída Míru 101, 779 00 Olomouc. Č. j. Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Olomoucký kraj třída Míru 101, 779 00 Olomouc Č. j. SVS/2013/038990-M Nařízení Státní veterinární správy o zrušení částí některých vymezených ochranných

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí. verze po veřejném projednání

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí. verze po veřejném projednání MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 8. března 2013 Č. j.: 15412/ENV/13 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA -

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Nad Stadionem 199, VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: VÚP 14886 /12-SEB-1098/12-326.1-11 Vyřizuje:

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 13. řádné jednání rady městské části, konané dne 29. 4. 2013 v 17:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Krajský úřad Královéhradeckého kraje. Viz. rozdělovník

Krajský úřad Královéhradeckého kraje. Viz. rozdělovník Krajský úřad Královéhradeckého kraje Viz. rozdělovník Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 25029/ZP/2014-Čr 24.02.2014 Odbor oddělení Vyřizuje linka e-mail Odbor životního

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE OZNÁMENÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE OZNÁMENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MLADÁ VOŽICE S.z.: SMUMV1919/2012/výst/Ho Dagmar Holubová / 381 201 917 10.9.2012

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/11333/2012 Pf Pflugmacherová Šárka 386804020 pflugmacherovas@c-budejovice.cz 15.3.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/11333/2012 Pf Pflugmacherová Šárka 386804020 pflugmacherovas@c-budejovice.cz 15.3. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Obec Jablonná Obecně závazná vyhláška č. 1/2014,

Obec Jablonná Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, Obec Jablonná Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, Požární řád obce Obec Jablonná na základě usnesení zastupitelstva ze dne 12. července 2014 podle 29 odst. 1 písm. o) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb., o požární

Více

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: ZNAČKA SPISU: SSSÚ/96197/Dre/2012 (SSSÚ/96196/Dre/2012) ČÍSLO JEDNACÍ: SSSÚ/96197/2012-4

Více