Obsah. E. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah. E. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa"

Transkript

1

2 Obsah Obsah Zemědělský půdní fond...5 Tabulka č. 1: Plošné bilance záborů ZPF podle katastrálních území (včetně ÚSES)...6 Tabulka č. 1v: Plošné bilance záborů ZPF podle katastrálních území (včetně ÚSES) varianty...10 Tabulka č. 2: Plošné bilance záborů ZPF podle katastrálních území pro ÚSES...14 Tabulka č. 2v: Plošné bilance záborů ZPF podle katastrálních území pro ÚSES varianty...17 Tabulka č. 3: Plošné bilance záborů ZPF podle MČ (včetně ÚSES)...20 Tabulka č. 3v: Plošné bilance záborů ZPF podle MČ (včetně ÚSES) varianty...23 Tabulka č. 4: Plošné bilance záborů ZPF podle MČ pro ÚSES...26 Tabulka č. 4v: Plošné bilance záborů ZPF podle MČ pro ÚSES varianty...28 Tabulka č. 5: Plošné bilance záborů ZPF pro etapu návrhu a rezervu...30 Tabulka č. 5v: Plošné bilance záborů ZPF pro etapu návrhu a rezervu varianty...30 Tabulka č. 6: Rozdíl záborů ZPF ÚP 1999 KÚP Tabulka č. 6v: Rozdíl záborů ZPF ÚP 1999 KÚP 2009 varianty Pozemky určené k plnění funkcí lesa...30 Tabulka č. 7: Plošné bilance záborů PUPFL...31 Územní plán hlavního města Prahy koncept 3

3 Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa 1. Zemědělský půdní fond Vyhodnocení záborů zemědělského půdního fondu bylo provedeno podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů a prováděcí Vyhlášky MŽP ČR č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů. Klasifikace do 5 tříd ochrany zemědělského půdního fondu (dále ZPF) byla provedena dle Metodického pokynu Odboru ochrany lesa a půdy MŽP ČR k odnímání půdy ze ZPF, č.j. OOLP/1067/96 ze dne Území řešená v etapě návrhu (rozvoj je podmíněn splněním specifických podmínek kap. 8.1) představují nároky na zábory ZPF o velikosti 475 ha (z toho 266 ha na půdách I. a II. třídy ochrany). Ve variantním návrhu je to 961 ha (z toho 467 ha na půdách I. a II. třídy ochrany). Územní rezervy (kap. 4.3) představují dalších 749 ha (z toho 371 ha na půdách I. a II. třídy ochrany), ve variantním návrhu je to 446 ha (z toho 247 ha na půdách I. a II. třídy ochrany). (Tab. č. 5 a 5v) Vyhodnocení bylo provedeno mimo zastavěné území, na základě aktuálního stavu evidence pozemků v katastru nemovitostí. Bilancovány jsou plochy navržené k vynětí ze ZPF, tj. plochy, na kterých jsou územním plánem navrženy jiné funkce než ty, které uvádí zákon jako pozemky tvořící ZPF. Pro posouzení záborů byly tyto plochy rozděleny do tří základních skupin: 1. Zastavitelné plochy jedná se o plochy, které jsou určeny ke skutečnému zastavění a dochází na nich k nevratné ztrátě půdního krytu. Jedná se o plochy s rozdílným způsobem využití s kódy OB, VV, SM, PR, SP (bydlení, veřejné vybavení, smíšené plochy a plochy sportu). Do této kategorie byly zahrnuty i plochy vodní (VO), neboť i na nich bude odstraněn půdní kryt a zákon považuje za součást ZPF pouze chovné rybníky a závlahové vodní nádrže. 2. Komunikace a dopravní plochy tyto plochy s kódem DK a DP jsou vzhledem ke svému specifickému charakteru a často celoměstskému významu bilancovány zvlášť mimo zastavitelné plochy 3. Zeleň včetně ÚSES jedná se o plochy přírodního charakteru, které již nelze intenzivně zemědělsky využívat, ale ke ztrátě půdního krytu zde nedochází a půda si uchová svůj produkční potenciál. Jsou to plochy s rozdílným způsobem využití s kódy ZL, ZN, ZP, RP (plochy lesní, nelesní, parkové a rekreace). Na plochách s kódem ZN jsou bilancovány pouze plochy určené pro skutečnou výsadbu porostů, plochy určené pro trvalé travní porosty (louky a pastviny) nejsou do bilancí zahrnuty, neboť u nich se nejedná o zábor ZPF. Rozdělení těchto ploch na uvedené kategorie vychází z výkresu č. O3 a O3v - podrobné členění ploch zeleně a ÚSES. Členění předpokládaných záborů ZPF pro základní řešení i varianty podle katastrálních území a městských částí, rozsah záborů pro půdy I.a II. třídy ochrany a půdy III.-V. třídy ochrany a rozdělení do výše uvedených skupin je uvedeno v přiložených tabulkách (č.1, 1v 4, 4v). Modře podbarvené buňky znázorňují hodnoty ve variantách odlišné od základního řešení. Plochy ÚSES jsou bilancovány ještě zvlášť v samostatné tabulce, protože v zákoně č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, je uvedeno, že na pozemky nezbytné k uskutečňování opatření, plánů a projektů tvorby ÚSES se nevztahují ustanovení o ochraně ZPF ( 59, odst. 3). Řešení navrhované Územním plánem hl. m. Prahy bude znamenat zábory zemědělského půdního fondu v nezastavěném území města v rozsahu ha pro zastavitelné plochy, ha pro zeleň (bez ÚSES), ha pro ÚSES a 545 ha pro dopravní plochy. Celkový rozsah činí ha. Ve variantním návrhu je celkový rozsah záborů ha, z toho pro zastavitelné plochy ha, pro zeleň bez ÚSES ha, pro ÚSES ha a pro dopravní plochy 578 ha. Variantní návrh tedy vyžaduje větší rozsah záborů ZPF, celkově se jedná o cca 370 ha navíc proti základnímu řešení, převážně pro zastavitelné plochy (rozsah záborů pro zeleň je menší, a to právě ve prospěch zastavitelných ploch, zábory pro ÚSES a dopravní plochy se téměř neliší). Tato čísla zahrnují i zábory na plochách, které již byly navrhovány k vynětí ze ZPF v platném ÚPHMP a jeho změnách, a které dosud nebyly realizovány. Rozdíl mezi těmito plochami převzatými z ÚPHMP a plochami nově navrhovanými činí 861 ha pro zastavitelné plochy, ha pro zeleň (včetně ÚSES) a 162 ha pro dopravní plochy, což znamená celkem ha nad rámec platného ÚPHMP, s převahou ploch určených pro zeleň. Ve variantách je to ha pro zastavitelné plochy, ha pro zeleň a 184 ha pro dopravní plochy, což znamená celkem ha nad rámec platného ÚPHMP, s větším podílem zastavitelných ploch. Viz schéma č. S7 a S7v - Rozdíl záborů ZPF ÚP 1999 KÚP 2009 (+ varianty) a tabulka č. 6 a 6v. Územní plán hlavního města Prahy koncept 5

4 Tabulka č. 1: Plošné bilance záborů ZPF podle katastrálních území (včetně ÚSES) Katastrální území Třída ochrany Zastavitelné plochy Zeleň Komunikace Celkem % podíl I.a II: 0, ,9041 0, , ,4 Újezd nad lesy III.,IV.,V. 26, ,2905 6, , ,6 ha 27, ,1946 6, ,9869 % 23,4 70,9 5,7 100 I.a II: 3,4822 3, ,3407 5,6 Újezd u Průhonic III.,IV.,V. 53, ,044 2, , ,4 ha 56, ,9025 2, ,7254 % 43,0 55,3 1,6 100 I.a II: 48, ,4206 1, , ,0 Čakovice III.,IV.,V ,0 ha 48, ,4206 1, ,9411 % 30,2 68,6 1,2 100 I.a II: 0 2,91 0 2,91 14,3 Černý most III.,IV.,V. 10,4228 7, , ,7 ha 10,4228 9, ,4193 % 51,0 49,0 0,0 100 I.a II: 2, ,0764 7, , ,6 Čimice III.,IV.,V. 0, ,4463 1, , ,4 ha 2, ,5227 8, ,7394 % 3,6 86,6 9,8 100 I.a II: 57, , , , ,2 Ďáblice III.,IV.,V. 5, ,6794 0, ,2013 5,8 ha 62, , , ,0442 % 15,7 76,2 8,1 100 I.a II: 50, ,0908 6, , ,7 Březiněves III.,IV.,V. 0 23,342 1, , ,3 ha 50, ,4328 7, ,9627 % 23,5 73,0 3,5 100 I.a II: 29, ,3081 1, , ,3 Benice III.,IV.,V. 1,166 32,1654 0, , ,7 ha 30, ,4735 1, ,91016 % 17,0 82,0 1,1 100 I.a II: 8, ,308 0, ,2935 7,4 Běchovice III.,IV.,V. 57, , , , ,6 ha 65, , , ,74 % 20,7 67,0 12,4 100 I.a II: 2, ,0719 1, , ,5 Bohnice III.,IV.,V. 0 10,4035 1, , ,5 ha 2, ,4754 2, ,3551 % 7,8 84,3 7,9 100 Dejvice III.,IV.,V. 0,0005 0, , ,0 ha 0,0005 0, ,8333 % 0,1 99,9 0,0 100 I.a II: 31, ,2588 1, , ,0 Dolní Chabry III.,IV.,V. 2, ,4928 3, , ,0 ha 33, ,7516 4, ,2488 % 12,9 85,3 1,8 100 I.a II: 0 2, ,4132 1,2 Dolní Měcholupy III.,IV.,V. 71, , , , ,8 ha 71, , , ,1638 % 35,2 57,0 7,8 100 I.a II: 8, ,8159 0, ,134 18,9 Dolní Počernice III.,IV.,V. 51, ,2202 7, , ,1 ha 59, ,0361 8, ,0841 % 25,1 71,5 3,4 100 I.a II: 4, ,2146 1, , ,2 Dubeč III.,IV.,V. 46, , , , ,8 ha 51, , , ,3531 % 12,9 81,6 5,5 100 I.a II: 67,752 52,1064 5, , ,6 Řeporyje III.,IV.,V. 31, ,2232 1, , ,4 ha 99, ,3296 6, ,605 % 52,0 44,8 3,3 100 I.a II: 0,2576 5,9997 1,4357 7,693 49,5 Řepy III.,IV.,V. 3,8736 3,886 0,0989 7, ,5 ha 4,1312 9,8857 1, ,5515 % 26,6 63,6 9,9 100 I.a II: 7, ,919 1, , ,3 Hloubětín III.,IV.,V. 2, ,5571 2, , ,7 ha 9, ,4761 4, ,0276 % 14,6 78,6 6,8 100 I.a II: 15,2011 6,7078 1, , ,9 Hlupočepy III.,IV.,V. 12, ,5161 1, , ,1 ha 27, ,2239 3, ,0204 % 47,7 46,9 5,4 100 I.a II: 5, ,33 1,097 55, ,2 Holyně III.,IV.,V. 0,5359 6, , ,8 ha 6, ,5184 1,097 61,9912 % 10,3 87,9 1,8 100 I.a II: 0, ,3359 3,0 Horní Měcholupy III.,IV.,V. 5,4554 3,2815 2, , ,0 ha 5,7913 3,2815 2, ,1143 % 52,1 29,5 18, Územní plán hlavního města Prahy koncept

5 I.a II: 63, , , , ,5 Horní Počernice III.,IV.,V. 61, , , , ,5 ha 124, , , ,242 % 21,3 71,6 7,1 100 I.a II: 0,7019 1,5923 0,0009 2,2951 3,2 Hostavice III.,IV.,V. 16, ,5162 0, , ,8 ha 17, ,1085 0, ,412 % 24,5 74,4 1,1 100 I.a II: 2,677 3, , ,1 Hostivař III.,IV.,V. 2, ,2814 0, , ,9 ha 4, ,6735 0, ,4789 % 13,5 86,5 0,0 100 Hrdlořezy III.,IV.,V. 0 7,5442 4, , ,0 ha 0 7,5442 4, ,7974 % 0,0 63,9 36,1 100 Háje III.,IV.,V. 1,3814 5,3064 0,0085 6, ,0 ha 1,3814 5,3064 0,0085 6,6963 % 20,6 79,2 0,1 100 I.a II: 3, ,3248 0,018 28, ,1 Hájek u Uhříněvsi III.,IV.,V. 13, ,1981 8, , ,9 ha 16, ,5229 9, ,502 % 8,3 87,4 4,4 100 Chodov III.,IV.,V. 5, , , ,0 ha 5, , ,3611 % 20,2 79,8 0,0 100 I.a II: 3, ,4913 8,405 23, ,0 Cholupice III.,IV.,V. 39, ,1597 4, ,601 82,0 ha 42, ,651 12, ,2865 % 32,7 57,6 9,7 100 I.a II: 11, ,2753 1, ,035 31,4 Jinonice III.,IV.,V. 19, ,9151 2, , ,6 ha 30, ,1904 3, ,0579 % 26,2 70,5 3,4 100 I.a II: 30, ,9004 1, , ,2 Křeslice III.,IV.,V. 7, ,0633 0, , ,8 ha 38, ,9637 2, ,0404 % 18,7 80,4 1,0 100 I.a II: 36, ,1691 1, , ,4 Kbely III.,IV.,V. 2,2166 3, ,8013 4,6 ha 39, ,7538 1, ,0278 % 31,0 68,0 0,9 100 Klánovice III.,IV.,V. 15,979 7,706 1, , ,0 ha 15,979 7,706 1, ,2542 % 63,3 30,5 6,2 100 I.a II: 0,0002 1, , ,8 Kobylisy III.,IV.,V. 0 4, , ,2 ha 0,0002 6, ,0865 % 0,0 100,0 0,0 100 I.a II: 4,3 52,7968 4, , ,9 Koloděje III.,IV.,V. 14, ,7962 1, , ,1 ha 18, ,593 5, ,0452 % 12,3 83,7 4,0 100 I.a II: 50, , , , ,2 Kolovraty III.,IV.,V. 0,4811 9,7391 0,78 11,0002 2,8 ha 50, , , ,8179 % 13,1 82,0 5,0 100 I.a II: 0 3,1871 2,6138 5, ,8 Komořany III.,IV.,V. 4,2269 2,619 0,0113 6, ,2 ha 4,2269 5,8061 2, ,6581 % 33,4 45,9 20,7 100 I.a II: 21, ,3905 2, , ,2 Královice III.,IV.,V. 4, ,7395 0,004 25, ,8 ha 25, ,13 2, ,5861 % 12,5 86,4 1,1 100 I.a II: 0, ,3936 0, , ,0 Kunratice III.,IV.,V. 11, ,3884 0,894 47, ,0 ha 12, ,782 1, ,9935 % 14,9 83,7 1,4 100 I.a II: 4,0095 5,3558 0, ,1617 7,2 Kyje III.,IV.,V. 27,795 91, , , ,8 ha 31, , ,58 141,159 % 22,5 68,6 8,9 100 I.a II: 0, ,9371 0, , ,5 Lahovice III.,IV.,V. 0,0004 6,8967 0,0001 6, ,5 ha 0, ,8338 0, ,9207 % 0,1 99,8 0,1 100 I.a II: 62, ,5011 7, , ,0 Letňany III.,IV.,V. 0,0171 8,0823 2, ,2587 7,0 ha 62, ,5834 9, ,7582 % 43,2 50,5 6,3 100 I.a II: 0 0 0,1371 0, ,0 Liboc III.,IV.,V ,0 ha 0 0 0,1371 0,1371 % 0,0 0,0 100,0 100 Územní plán hlavního města Prahy koncept 7

6 Libuš III.,IV.,V. 1,7996 5,318 0,021 7, ,0 ha 1,7996 5,318 0,021 7,1386 % 25,2 74,5 0,3 100 I.a II: 2, ,3069 0,321 33, ,4 Lipany III.,IV.,V. 0,0035 0, ,8957 2,6 ha 2, ,1991 0,321 34,6165 % 6,1 93,0 0,9 100 I.a II: 0, ,99 0, , ,1 Lipence III.,IV.,V. 107, ,1875 7, , ,9 ha 108, ,1775 8, ,1693 % 27,6 70,2 2,2 100 I.a II: 0 2,7386 0,7355 3,4741 8,0 Lochkov III.,IV.,V. 12, ,042 1, , ,0 ha 12, ,7806 2, ,3594 % 28,4 66,4 5,2 100 I.a II: 0, ,1811 0,001 16, ,6 Lysolaje III.,IV.,V. 5, ,2999 0, , ,4 ha 6, ,481 0, ,0441 % 17,7 82,3 0,0 100 Malešice III.,IV.,V. 0,0054 1,8661 7,5197 9, ,0 ha 0,0054 1,8661 7,5197 9,3912 % 0,1 19,9 80,1 100 I.a II: 25, , , , ,5 Miškovice III.,IV.,V. 0 2, ,6949 1,5 ha 25, , , ,5065 % 14,5 79,4 6,2 100 Modřany III.,IV.,V. 18, ,969 0, , ,0 ha 18, ,969 0, ,2095 % 56,6 43,4 0,0 100 I.a II: 0, ,5159 0, , ,6 Nebušice III.,IV.,V. 2, ,4767 0, , ,4 ha 3, ,9926 0, ,517 % 3,9 95,5 0,6 100 I.a II: 11, ,9282 8, , ,1 Nedvězí u Říčan III.,IV.,V. 0 2,3343 0,0015 2,3358 1,9 ha 11, ,2625 8, ,6433 % 9,1 84,1 6,9 100 I.a II: 0, ,9362 0, ,3934 7,6 Šeberov III.,IV.,V. 13, ,5986 4, , ,4 ha 14, ,5348 4, ,4039 % 5,3 93,0 1,8 100 Štěrboholy III.,IV.,V. 51, ,0445 7, , ,0 ha 51, ,0445 7, ,3536 % 51,7 40,9 7,4 100 I.a II: 4, , , , ,4 Přední Kopanina III.,IV.,V. 2,6452 4,7892 1,9628 9, ,6 ha 7, ,99 21, ,2883 % 13,4 46,9 39,7 100 I.a II: 8, ,1309 2,107 26, ,8 Petrovice III.,IV.,V. 2, ,4919 0, ,216 43,2 ha 11, ,6228 2, ,8305 % 23,5 71,8 4,7 100 I.a II: 15, ,6601 2, , ,5 Pitkovice III.,IV.,V. 16,532 38,1617 1, , ,5 ha 31, ,8218 3, ,17 % 18,8 79,0 2, ,0002 0,0986 0,1 Písnice III.,IV.,V. 45, ,2762 5, , ,9 ha 45, ,3746 5, ,8302 % 42,0 52,7 5,3 100 I.a II: 7, ,4436 0, , ,5 Radlice III.,IV.,V. 12,056 50,8547 1, , ,5 ha 19, ,2983 1, ,4621 % 17,7 81,0 1,3 100 I.a II: 4, ,3364 5, , ,5 Radotín III.,IV.,V. 9, ,4487 0, , ,5 ha 14, ,7851 6, ,4084 % 12,5 81,8 5,7 100 I.a II: 16, , ,328 74, ,8 Ruzyně III.,IV.,V. 13, ,296 7, ,437 43,2 ha 30, , , ,4922 % 23,3 50,2 26,5 100 I.a II: 11, , , ,963 89,7 Satalice III.,IV.,V. 0, ,5261 0, ,959 10,3 ha 11, ,857 11, ,922 % 6,0 88,0 5, ,0046 0,0166 4,0 Sedlec III.,IV.,V. 0 0,2547 0,1422 0, ,0 ha 0 0,2667 0,1468 0,4135 % 0,0 64,5 35,5 100 I.a II: 35, ,518 4, , ,4 Slivenec III.,IV.,V. 2, ,3795 0, , ,6 ha 38, ,8975 4, ,35 % 30,7 65,9 3, Územní plán hlavního města Prahy koncept

7 I.a II: 14, ,3336 0, , ,7 Sobín III.,IV.,V. 8, ,4771 0, , ,3 ha 22, ,8107 0, ,4839 % 17,2 82,8 0,1 100 I.a II: 3,5445 5,7691 0,1446 9, ,1 Střížkov III.,IV.,V. 0,0718 2,7651 0,1316 2, ,9 ha 3,6163 8,5342 0, ,4267 % 29,1 68,7 2,2 100 I.a II: 37, ,7884 2, ,421 54,4 Stodůlky III.,IV.,V. 29, ,51 1, , ,6 ha 67, ,2984 3, ,2922 % 61,3 35,0 3,6 100 I.a II: 7, ,34 8, , ,9 Suchdol III.,IV.,V. 5,8995 2,7302 0,0406 8, ,1 ha 13,863 35,0702 8,558 57,4912 % 24,1 61,0 14,9 100 I.a II: 69, ,328 12, , ,0 Třebonice III.,IV.,V. 74, , , , ,0 ha 144, , , ,539 % 58,5 30,3 11,2 100 I.a II: 27, , , , ,0 Třeboradice III.,IV.,V ,0 ha 27, , , ,8628 % 10,5 81,4 8,1 100 I.a II: 0,4254 4,6576 0,0278 5,1108 8,9 Zadní Kopanina III.,IV.,V. 1, ,384 0, , ,1 ha 2, ,0416 0,042 57,3113 % 3,9 96,0 0,1 100 I.a II: 4, ,6667 0, , ,2 Zbraslav III.,IV.,V. 21, ,046 0, , ,8 ha 25,562 83,7127 1, ,6345 % 23,1 75,7 1,2 100 I.a II: 17, ,1676 0, , ,7 Zličín III.,IV.,V. 23, ,6024 0, , ,3 ha 41, ,77 1, ,8102 % 46,4 51,5 2,1 100 I.a II: 3,436 25, , ,6 Záběhlice III.,IV.,V. 3, , , ,4 ha 7, , ,3005 % 16,6 83,4 0,0 100 I.a II: 0 4, , ,6 Malá Chuchle III.,IV.,V. 0 3, , ,4 ha 0 7, ,9662 % 0,0 100,0 0,0 100 I.a II: 1063, , , , ,5 Praha celkem III.,IV.,V. 1192, , , , ,5 ha 2255, , , ,616 % 22,3 72,3 5,4 100 I.a II: 8,4733 3,0386 0, , ,0 Točná III.,IV.,V. 16,5452 1,5748 0, , ,0 ha 25,0185 4,6134 0, ,3355 % 82,5 15,2 2,3 100 I.a II: 37, ,109 9, , ,5 Uhříněves III.,IV.,V. 26, , , , ,5 ha 64, , , ,4152 % 18,8 74,7 6,6 100 I.a II: 1, ,0595 0, , ,3 Velká Chuchle III.,IV.,V. 26, ,9577 0, , ,7 ha 28, ,0172 0, ,3077 % 46,8 52,2 1,0 100 I.a II: 7, , , , ,2 Vinoř III.,IV.,V. 6, ,1979 0, ,9482 9,8 ha 14, , , ,6404 % 5,5 90,6 3,9 100 I.a II: 34,0358 3,9546 1, , ,6 Vysočany III.,IV.,V. 0 2,3636 1,2489 3,6125 8,4 ha 34,0358 6,3182 2,788 43,142 % 78,9 14,6 6,5 100 Územní plán hlavního města Prahy koncept 9

8 Tabulka č. 1v: Plošné bilance záborů ZPF podle katastrálních území (včetně ÚSES) varianty Katastrální území Třída ochrany Zastavitelné plochy Zeleň Komunikace Celkem % podíl I.a II: 0, ,9041 0, , ,4 Újezd nad lesy III.,IV.,V. 26, ,2905 6, , ,6 ha 27, ,1946 6, ,9869 % 23,4 70,9 5,7 100 I.a II: 3,4822 3, ,3406 5,6 Újezd u Průhonic III.,IV.,V. 53, ,044 2, , ,4 ha 56, ,9024 2, ,7253 % 43,0 55,3 1,6 100 I.a II: 48, ,4206 1, , ,0 Čakovice III.,IV.,V ,0 ha 48, ,4206 1, ,9411 % 30,2 68,6 1,2 100 I.a II: 0 2,91 0 2,91 14,3 Černý most III.,IV.,V. 10,4228 7, , ,7 ha 10,4228 9, ,4193 % 51,0 49,0 0,0 100 I.a II: 2, ,1143 7, , ,6 Čimice III.,IV.,V. 0, ,4463 1, , ,4 ha 2,947 72,5606 8, ,7394 % 3,5 86,7 9,8 100 I.a II: 57, , , , ,2 Ďáblice III.,IV.,V. 5, ,5417 0, ,2012 5,8 ha 63, , , ,0447 % 15,8 76,1 8,1 100 I.a II: 57, ,3508 6, , ,0 Březiněves III.,IV.,V. 0,001 23,341 1, , ,0 ha 57, ,6918 7, ,0233 % 25,9 70,7 3,4 100 I.a II: 29, ,3081 1, , ,3 Benice III.,IV.,V. 1,166 32,1654 0, , ,7 ha 30, ,4735 1, ,8984 % 17,0 82,0 1,1 100 I.a II: 7, ,308 0, ,3745 7,3 Běchovice III.,IV.,V. 50, , , , ,7 ha 57, , , ,375 % 18,8 68,4 12,8 100 I.a II: 2, ,0719 1, , ,5 Bohnice III.,IV.,V. 0 10,4035 1, , ,5 ha 2, ,4754 2, ,3551 % 7,8 84,3 7,9 100 Dejvice III.,IV.,V. 0,0005 0, , ,0 ha 0,0005 0, ,8333 % 0,1 99,9 0,0 100 I.a II: 31, ,2594 1, , ,0 Dolní Chabry III.,IV.,V. 2, ,4928 3, , ,0 ha 33, ,7522 4, ,2494 % 12,9 85,3 1,8 100 I.a II: 0,2238 2, ,637 1,1 Dolní Měcholupy III.,IV.,V. 106, ,661 18, , ,9 ha 107, , , ,3682 % 44,2 48,3 7,5 100 I.a II: 9, ,1957 0, , ,2 Dolní Počernice III.,IV.,V. 54,26 101, , , ,8 ha 64, , , ,5774 % 30,2 63,8 5,9 100 I.a II: 10,557 34,2551 1, ,7145 8,4 Dubeč III.,IV.,V. 165, , , , ,6 ha 176, , , ,9564 % 31,7 61,1 7,2 100 I.a II: 67,752 52,1064 5, , ,6 Řeporyje III.,IV.,V. 31, ,2233 1, , ,4 ha 99, ,3297 6, ,6051 % 52,0 44,8 3,3 100 I.a II: 0,2576 5,9997 1,4357 7,693 49,5 Řepy III.,IV.,V. 3,8736 3,886 0,0989 7, ,5 ha 4,1312 9,8857 1, ,5515 % 26,6 63,6 9,9 100 I.a II: 26, ,5654 1, , ,5 Hloubětín III.,IV.,V. 5, ,4845 2, , ,5 ha 32, ,0499 4, ,1661 % 36,0 58,8 5,1 100 I.a II: 15,2011 6,7078 1, , ,4 Hlupočepy III.,IV.,V. 11, ,1252 1, , ,6 ha 26, ,833 3, ,7502 % 45,6 49,1 5,3 100 I.a II: 5, ,33 1,097 55, ,2 Holyně III.,IV.,V. 0,5359 6, , ,8 ha 6, ,5184 1,097 61,9912 % 10,3 87,9 1,8 100 I.a II: 0, ,3359 3,0 Horní Měcholupy III.,IV.,V. 5,4554 3,2815 2, , ,0 ha 5,7913 3,2815 2, ,1143 % 52,1 29,5 18, Územní plán hlavního města Prahy koncept

9 I.a II: 91, , , , ,4 Horní Počernice III.,IV.,V. 91, , , , ,6 ha 182, ,828 41, ,9861 % 30,5 62,6 6,9 100 I.a II: 0,7019 1,5923 0,0009 2,2951 3,2 Hostavice III.,IV.,V. 16, ,5162 0, , ,8 ha 17, ,1085 0, ,412 % 24,5 74,4 1,1 100 I.a II: 2,677 3, , ,1 Hostivař III.,IV.,V. 2, ,2814 0, , ,9 ha 4, ,6735 0, ,4789 % 13,5 86,5 0,0 100 Hrdlořezy III.,IV.,V. 0 7,5442 4, , ,0 ha 0 7,5442 4, ,7974 % 0,0 63,9 36,1 100 Háje III.,IV.,V. 1,3814 5,3064 0,0085 6, ,0 ha 1,3814 5,3064 0,0085 6,6963 % 20,6 79,2 0,1 100 I.a II: 3, ,875 0, ,03 14,1 Hájek u Uhříněvsi III.,IV.,V. 13, ,2434 9, , ,9 ha 16, , , ,5621 % 8,3 86,6 5,1 100 Chodov III.,IV.,V. 5, , , ,0 ha 5, , ,3611 % 20,2 79,8 0,0 100 I.a II: 3, ,4913 8,405 23, ,0 Cholupice III.,IV.,V. 39, ,1597 4, ,601 82,0 ha 42, ,651 12, ,2865 % 32,7 57,6 9,7 100 I.a II: 11, ,2753 1, ,035 31,4 Jinonice III.,IV.,V. 19, ,9151 2, , ,6 ha 30, ,1904 3, ,0579 % 26,2 70,5 3,4 100 I.a II: 30, ,9004 1, , ,2 Křeslice III.,IV.,V. 7, ,0633 0, , ,8 ha 38, ,9637 2, ,0404 % 18,7 80,4 1,0 100 I.a II: 36, ,1691 1, , ,4 Kbely III.,IV.,V. 2,2166 3, ,8013 4,6 ha 39, ,7538 1, ,0278 % 31,0 68,0 0,9 100 Klánovice III.,IV.,V. 15,979 7,706 1, , ,0 ha 15,979 7,706 1, ,2542 % 63,3 30,5 6,2 100 I.a II: 0,0002 1, , ,8 Kobylisy III.,IV.,V. 0 4, , ,2 ha 0,0002 6, ,0865 % 0,0 100,0 0,0 100 I.a II: 4,3 52,7968 4, , ,9 Koloděje III.,IV.,V. 14, ,7962 1, , ,1 ha 18, ,593 5, ,0452 % 12,3 83,7 4,0 100 I.a II: 59, , , , ,2 Kolovraty III.,IV.,V. 0,4811 9,7391 0,78 11,0002 2,8 ha 59, , , ,1399 % 15,1 80,1 4,8 100 I.a II: 0 3,1871 2,6138 5, ,8 Komořany III.,IV.,V. 4,2269 2,619 0,0113 6, ,2 ha 4,2269 5,8061 2, ,6581 % 33,4 45,9 20,7 100 I.a II: 72, ,4307 2, , ,9 Královice III.,IV.,V. 4,545 22,1141 0, , ,1 ha 77, ,5448 3, ,3075 % 36,7 61,6 1,7 100 I.a II: 0, ,9067 0, , ,6 Kunratice III.,IV.,V. 16, ,5874 1, , ,4 ha 17, ,4941 2, ,8956 % 19,7 77,9 2,4 100 I.a II: 4,0095 5,3558 0, ,1617 7,2 Kyje III.,IV.,V. 27,795 91, , , ,8 ha 31, , ,58 141,159 % 22,5 68,6 8,9 100 I.a II: 0, ,3642 0, , ,4 Lahovice III.,IV.,V. 0,0004 6,9681 0,0001 6, ,6 ha 0, ,3323 0, ,4192 % 0,1 99,8 0,1 100 I.a II: 63, ,5229 6, , ,0 Letňany III.,IV.,V. 0,0171 8,4525 1, ,2587 7,0 ha 63, ,9754 8, ,7582 % 43,5 50,8 5,8 100 I.a II: 0 0 0,1371 0, ,0 Liboc III.,IV.,V ,0 ha 0 0 0,1371 0,1371 % 0,0 0,0 100,0 100 Územní plán hlavního města Prahy koncept 11

10 Libuš III.,IV.,V. 1,7996 5,318 0,021 7, ,0 ha 1,7996 5,318 0,021 7,1386 % 25,2 74,5 0,3 100 I.a II: 4, ,1349 0,321 33, ,4 Lipany III.,IV.,V. 0,0035 0, ,8957 2,6 ha 4,511 30,0271 0,321 34,8591 % 12,9 86,1 0,9 100 I.a II: 0, ,1646 1, , ,9 Lipence III.,IV.,V. 107, ,1875 7, , ,1 ha 108, ,3521 9, ,7796 % 27,7 70,0 2,3 100 I.a II: 0 2,7386 0,7355 3,4741 8,0 Lochkov III.,IV.,V. 12, ,042 1, , ,0 ha 12, ,7806 2, ,3594 % 28,4 66,4 5,2 100 I.a II: 0, ,1811 0,001 16, ,6 Lysolaje III.,IV.,V. 5, ,2999 0, , ,4 ha 6, ,481 0, ,0441 % 17,7 82,3 0,0 100 Malešice III.,IV.,V. 0,0054 1,8661 7,5197 9, ,0 ha 0,0054 1,8661 7,5197 9,3912 % 0,1 19,9 80,1 100 I.a II: 25, , , , ,5 Miškovice III.,IV.,V. 0 2, ,6949 1,5 ha 25, , , ,5065 % 14,5 79,4 6,2 100 Modřany III.,IV.,V. 18, ,969 0, , ,0 ha 18, ,969 0, ,2095 % 56,6 43,4 0,0 100 I.a II: 8, ,4105 0, , ,1 Nebušice III.,IV.,V. 13, ,2916 0, , ,9 ha 21, ,7021 0, ,0739 % 27,0 72,4 0,6 100 I.a II: 11, ,9282 8, , ,1 Nedvězí u Říčan III.,IV.,V. 0 2,3343 0,0015 2,3358 1,9 ha 11, ,2625 8, ,6433 % 9,1 84,1 6,9 100 I.a II: 3, ,2819 0, ,3934 7,6 Šeberov III.,IV.,V. 46, ,8954 7, , ,4 ha 49, ,1773 7, ,4702 % 18,4 78,7 2,9 100 Štěrboholy III.,IV.,V. 51, ,0445 7, , ,0 ha 51, ,0445 7, ,3536 % 51,7 40,9 7,4 100 I.a II: 4, , , , ,4 Přední Kopanina III.,IV.,V. 2,6452 4,7892 1,9628 9, ,6 ha 7, ,99 21, ,2883 % 13,4 46,9 39,7 100 I.a II: 8, ,1309 2,107 26, ,8 Petrovice III.,IV.,V. 2, ,4919 0, ,216 43,2 ha 11, ,6228 2, ,8305 % 23,5 71,8 4,7 100 I.a II: 20, ,5548 2, , ,5 Pitkovice III.,IV.,V. 20,901 33,7926 1, , ,5 ha 41, ,3474 3, ,1699 % 24,4 73,3 2, ,0986 0,1 Písnice III.,IV.,V. 46, ,1722 7, , ,9 ha 46, ,2708 7, ,898 % 40,8 52,9 6,3 100 I.a II: 7, ,4436 0, , ,5 Radlice III.,IV.,V. 12,056 50,8547 1, , ,5 ha 19, ,2983 1, ,4621 % 17,7 81,0 1,3 100 I.a II: 5, ,726 5, , ,9 Radotín III.,IV.,V. 9, ,4418 0, ,438 28,1 ha 14, ,1678 6, ,1575 % 12,3 82,4 5,3 100 I.a II: 16, , ,328 74, ,8 Ruzyně III.,IV.,V. 13, ,296 7, ,437 43,2 ha 30, , , ,4922 % 23,3 50,2 26,5 100 I.a II: 11, , , ,963 89,7 Satalice III.,IV.,V. 0, ,5261 0, ,959 10,3 ha 11, ,857 11, ,922 % 6,0 88,0 5, ,0046 0,0166 4,0 Sedlec III.,IV.,V. 0 0,2547 0,1422 0, ,0 ha 0 0,2667 0,1468 0,4135 % 0,0 64,5 35,5 100 I.a II: 50, ,7299 4, , ,0 Slivenec III.,IV.,V. 2, ,3795 0, ,1758 9,0 ha 53, ,1094 4, ,619 % 36,3 60,8 2, Územní plán hlavního města Prahy koncept

11 I.a II: 14, ,3336 0, , ,7 Sobín III.,IV.,V. 8, ,4771 0, , ,3 ha 22, ,8107 0, ,4839 % 17,2 82,8 0,1 100 I.a II: 3,5445 5,7691 0,1446 9, ,1 Střížkov III.,IV.,V. 0,0718 2,7651 0,1316 2, ,9 ha 3,6163 8,5342 0, ,4267 % 29,1 68,7 2,2 100 I.a II: 38, ,7558 2, , ,4 Stodůlky III.,IV.,V. 29, ,7185 1, , ,6 ha 68, ,4743 3, ,292 % 62,3 34,3 3,4 100 I.a II: 7, ,7572 7, , ,9 Suchdol III.,IV.,V. 5,8995 2,7302 0,0406 8, ,1 ha 13,863 36,4874 7, ,4911 % 24,1 63,5 12,4 100 I.a II: 69, ,328 12, , ,0 Třebonice III.,IV.,V. 75, , , , ,0 ha 144, , , ,539 % 58,6 30,2 11,2 100 I.a II: 25, , , , ,0 Třeboradice III.,IV.,V ,0 ha 25, , , ,8628 % 9,8 82,1 8,1 100 I.a II: 0,4254 4,6576 0,0278 5,1108 8,9 Zadní Kopanina III.,IV.,V. 1, ,384 0, , ,1 ha 2, ,0416 0,042 57,3113 % 3,9 96,0 0,1 100 I.a II: 3, ,154 1, , ,2 Zbraslav III.,IV.,V. 21, ,046 0, , ,8 ha 25, ,2 1, ,502 % 23,0 75,3 1,7 100 I.a II: 17, ,1676 0, , ,7 Zličín III.,IV.,V. 23, ,6024 0, , ,3 ha 41, ,77 1, ,8102 % 46,4 51,5 2,1 100 I.a II: 3,436 25, , ,6 Záběhlice III.,IV.,V. 3, , , ,4 ha 7, , ,3005 % 16,6 83,4 0,0 100 I.a II: 0 4, , ,6 Malá Chuchle III.,IV.,V. 0 3, , ,4 ha 0 7, ,9662 % 0,0 100,0 0,0 100 I.a II: 1278, , , , ,4 Praha celkem III.,IV.,V. 1436, , , ,788 46,6 ha 2715, , , ,095 % 25,9 68,6 5,5 100 I.a II: 8,9489 3,0386 0, , ,5 Točná III.,IV.,V. 20,5392 1,5748 0, , ,5 ha 29,4881 4,6134 0, ,8051 % 84,7 13,3 2,0 100 I.a II: 98, , , , ,0 Uhříněves III.,IV.,V. 26, ,915 12, , ,0 ha 125, , , ,8562 % 29,4 65,2 5,3 100 I.a II: 1, ,0969 0, , ,4 Velká Chuchle III.,IV.,V. 26, ,9577 0, , ,6 ha 28, ,0546 0, ,3451 % 46,7 52,3 1,0 100 I.a II: 7, , , , ,2 Vinoř III.,IV.,V. 6, ,1979 0, ,9482 9,8 ha 14, , , ,6404 % 5,5 90,6 3,9 100 I.a II: 34,0358 3,9546 1, , ,6 Vysočany III.,IV.,V. 0 2,3636 1,2489 3,6125 8,4 ha 34,0358 6,3182 2,788 43,142 % 78,9 14,6 6,5 100 Územní plán hlavního města Prahy koncept 13

12 Tabulka č. 2: Plošné bilance záborů ZPF podle katastrálních území pro ÚSES Katastrální území Třída ochrany plocha (ha) % podíl I.a II: 2, ,0 Újezd nad Lesy III.,IV.,V. 6, ,0 9, I.a II: 3, ,3 Újezd u Průhonic III.,IV.,V. 8, ,7 11, I.a II: 43, ,0 Čakovice III.,IV.,V. 0 0,0 43, I.a II: 0,0705 8,2 Černý most III.,IV.,V. 0,788 91,8 0, I.a II: 0,04 5,6 Čimice III.,IV.,V. 0, ,4 0, I.a II: 33, ,5 Ďáblice III.,IV.,V. 1,9634 5,5 35, I.a II: 14, ,4 Březiněves III.,IV.,V. 2, ,6 17, I.a II: 7, ,8 Benice III.,IV.,V. 8,118 51,2 15, I.a II: 4,4037 6,5 Běchovice III.,IV.,V. 63, ,5 67, I.a II: 0,0328 0,7 Bohnice III.,IV.,V. 5, ,3 5, I.a II: 3, ,2 Dolní Chabry III.,IV.,V. 2, ,8 6, Dolní Měcholupy III.,IV.,V. 10, ,0 10, I.a II: 4, ,3 Dubeč III.,IV.,V. 30, ,7 34, I.a II: 27, ,5 Řeporyje III.,IV.,V. 17, ,5 44, I.a II: 6, ,1 Hloubětín III.,IV.,V. 0,98 12,9 7, I.a II: 2, ,5 Hlupočepy III.,IV.,V. 10,81 80,5 13, I.a II: 5, ,6 Holyně III.,IV.,V. 2, ,4 8, I.a II: 13, ,0 Horní Počernice III.,IV.,V. 43, ,0 57, I.a II: 0,5527 8,3 Hostavice III.,IV.,V. 6,099 91,7 6, I.a II: 1, ,2 Hostivař III.,IV.,V. 0,0626 4,8 1, Háje III.,IV.,V. 0, ,0 0, I.a II: 0, ,8 Hájek u Uhříněvsi III.,IV.,V. 7, ,2 8, Chodov III.,IV.,V. 0, ,0 0, I.a II: 1, ,0 Cholupice III.,IV.,V. 12,008 89,0 13, I.a II: 2, ,1 Jinonice III.,IV.,V. 11, ,9 13, I.a II: 4, ,7 Dolní Počernice III.,IV.,V. 15,86 79,3 19, Územní plán hlavního města Prahy koncept

13 I.a II: 8, ,8 Křeslice III.,IV.,V. 2, ,2 10, I.a II: 7, ,0 Kbely III.,IV.,V. 0 0,0 7, Klánovice III.,IV.,V. 8, ,0 8, Kobylisy III.,IV.,V. 0, ,0 0, I.a II: 1, ,3 Koloděje III.,IV.,V. 4, ,7 5, I.a II: 10, ,9 Kolovraty III.,IV.,V. 1, ,1 12, I.a II: 3, ,8 Komořany III.,IV.,V. 0,0048 0,2 3, I.a II: 20, ,2 Královice III.,IV.,V. 5,484 20,8 26, I.a II: 10, ,8 Kunratice III.,IV.,V. 4, ,2 14, I.a II: 0,0744 0,9 Kyje III.,IV.,V. 8, ,1 8, I.a II: 3, ,8 Lahovice III.,IV.,V. 5, ,2 9, I.a II: 0, ,2 Letňany III.,IV.,V. 3, ,8 3, Libuš III.,IV.,V. 0, ,0 0, I.a II: 0,629 94,4 Lipany III.,IV.,V. 0,0372 5,6 0, I.a II: 41, ,4 Lipence III.,IV.,V. 29, ,6 71, I.a II: 0,2526 9,0 Lochkov III.,IV.,V. 2, ,0 2, Lysolaje III.,IV.,V. 0, ,0 0, I.a II: 16, ,4 Miškovice III.,IV.,V. 0,6249 3,6 17, Modřany III.,IV.,V. 0, ,0 0, I.a II: 0, ,1 Nebušice III.,IV.,V. 2,141 79,9 2, I.a II: 13, ,1 Nedvězí u Říčan III.,IV.,V. 0,1308 0,9 13, I.a II: 16, ,6 Šeberov III.,IV.,V. 67, ,4 84, Štěrboholy III.,IV.,V. 0, ,0 0, I.a II: 1, ,2 Přední Kopanina III.,IV.,V. 0, ,8 1, I.a II: 1,221 55,2 Petrovice III.,IV.,V. 0, ,8 2, I.a II: 6, ,0 Pitkovice III.,IV.,V. 1, ,0 7, Územní plán hlavního města Prahy koncept 15

14 I.a II: 0,0699 0,4 Písnice III.,IV.,V. 17, ,6 17, I.a II: 1, ,0 Radlice III.,IV.,V. 3,479 74,0 4, I.a II: 4, ,2 Radotín III.,IV.,V. 4,76 50,8 9, I.a II: 7, ,3 Ruzyně III.,IV.,V. 3, ,7 10, I.a II: 12, ,0 Satalice III.,IV.,V. 0 0,0 12, I.a II: 0,0015 9,8 Sedlec III.,IV.,V. 0, ,2 0, I.a II: 4, ,5 Slivenec III.,IV.,V. 1, ,5 5, I.a II: 16, ,4 Sobín III.,IV.,V. 25, ,6 41, I.a II: 2, ,6 Střížkov III.,IV.,V. 0, ,4 2, I.a II: 3, ,0 Stodůlky III.,IV.,V. 5, ,0 9, I.a II: 1, ,5 Točná III.,IV.,V. 2, ,5 4, I.a II: 18, ,1 Uhříněves III.,IV.,V. 7, ,9 25, I.a II: 1,746 31,1 Velká Chuchle III.,IV.,V. 3, ,9 5, I.a II: 55, ,1 Vinoř III.,IV.,V. 2,2764 3,9 57, Vysočany III.,IV.,V. 0, ,0 0, I.a II: 1,3227 5,0 Zadní Kopanina III.,IV.,V. 25, ,0 26, I.a II: 14, ,9 Zbraslav III.,IV.,V. 12,199 45,1 27, I.a II: 7, ,0 Zličín III.,IV.,V. 0 0,0 7, I.a II: 1, ,0 Záběhlice III.,IV.,V. 0,1234 8,0 1, I.a II: 551, ,9 Praha celkem III.,IV.,V. 554, ,1 1105, I.a II: 3, ,5 Suchdol III.,IV.,V. 0,2688 7,5 3, I.a II: 29,026 66,2 Třebonice III.,IV.,V. 14, ,8 43, I.a II: 12, ,0 Třeboradice III.,IV.,V. 0 0,0 12, Územní plán hlavního města Prahy koncept

15 Tabulka č. 2v: Plošné bilance záborů ZPF podle katastrálních území pro ÚSES varianty Katastrální území Třída ochrany plocha (ha) % podíl I.a II: 2, ,0 Újezd nad Lesy III.,IV.,V. 6, ,0 9, I.a II: 3, ,3 Újezd u Průhonic III.,IV.,V. 8, ,7 11, I.a II: 43, ,0 Čakovice III.,IV.,V. 0 0,0 43, I.a II: 0,0705 8,2 Černý most III.,IV.,V. 0,788 91,8 0, I.a II: 0,04 5,6 Čimice III.,IV.,V. 0, ,4 0, I.a II: 32, ,6 Ďáblice III.,IV.,V. 1,8943 5,4 34, I.a II: 16, ,9 Březiněves III.,IV.,V. 2, ,1 19, I.a II: 7, ,8 Benice III.,IV.,V. 8,118 51,2 15, I.a II: 4,4037 6,5 Běchovice III.,IV.,V. 63, ,5 67, I.a II: 0,0328 0,7 Bohnice III.,IV.,V. 5, ,3 5, I.a II: 3, ,2 Dolní Chabry III.,IV.,V. 2, ,8 6, Dolní Měcholupy III.,IV.,V. 10, ,0 10, I.a II: 4, ,3 Dubeč III.,IV.,V. 30, ,7 34, I.a II: 27, ,5 Řeporyje III.,IV.,V. 17, ,5 44, I.a II: 7, ,5 Hloubětín III.,IV.,V. 0,98 11,5 8, I.a II: 2, ,5 Hlupočepy III.,IV.,V. 10,81 80,5 13, I.a II: 5, ,6 Holyně III.,IV.,V. 2, ,4 8, I.a II: 13, ,0 Horní Počernice III.,IV.,V. 43, ,0 57, I.a II: 0,5527 8,3 Hostavice III.,IV.,V. 6,099 91,7 6, I.a II: 1, ,2 Hostivař III.,IV.,V. 0,0626 4,8 1, Háje III.,IV.,V. 0, ,0 0, I.a II: 1, ,4 Hájek u Uhříněvsi III.,IV.,V. 7, ,6 8, Chodov III.,IV.,V. 0, ,0 0, I.a II: 1, ,0 Cholupice III.,IV.,V. 12,008 89,0 13, I.a II: 2, ,1 Jinonice III.,IV.,V. 11, ,9 13, I.a II: 4, ,6 Dolní Počernice III.,IV.,V. 15, ,4 20, Územní plán hlavního města Prahy koncept 17

16 I.a II: 8, ,8 Křeslice III.,IV.,V. 2, ,2 10, I.a II: 7, ,0 Kbely III.,IV.,V. 0 0,0 7, Klánovice III.,IV.,V. 8, ,0 8, Kobylisy III.,IV.,V. 0, ,0 0, I.a II: 1, ,3 Koloděje III.,IV.,V. 4, ,7 5, I.a II: 10, ,0 Kolovraty III.,IV.,V. 1, ,0 12, I.a II: 3, ,8 Komořany III.,IV.,V. 0,0048 0,2 3, I.a II: 21,503 82,8 Královice III.,IV.,V. 4, ,2 25, I.a II: 10, ,5 Kunratice III.,IV.,V. 4, ,5 15, I.a II: 0,0744 0,9 Kyje III.,IV.,V. 8, ,1 8, I.a II: 3, ,8 Lahovice III.,IV.,V. 5, ,2 9, I.a II: 0, ,5 Letňany III.,IV.,V. 3, ,5 3, Libuš III.,IV.,V. 0, ,0 0, I.a II: 0,629 94,4 Lipany III.,IV.,V. 0,0372 5,6 0, I.a II: 45, ,6 Lipence III.,IV.,V. 29, ,4 75, I.a II: 0,2526 9,0 Lochkov III.,IV.,V. 2, ,0 2, Lysolaje III.,IV.,V. 0, ,0 0, I.a II: 16, ,4 Miškovice III.,IV.,V. 0,6249 3,6 17, Modřany III.,IV.,V. 0, ,0 0, I.a II: 0, ,1 Nebušice III.,IV.,V. 2,141 79,9 2, I.a II: 13, ,1 Nedvězí u Říčan III.,IV.,V. 0,1308 0,9 13, I.a II: 13, ,4 Šeberov III.,IV.,V. 64, ,6 78, Štěrboholy III.,IV.,V. 0, ,0 0, I.a II: 1, ,2 Přední Kopanina III.,IV.,V. 0, ,8 1, I.a II: 1,221 55,2 Petrovice III.,IV.,V. 0, ,8 2, I.a II: 6, ,0 Pitkovice III.,IV.,V. 1, ,0 7, Územní plán hlavního města Prahy koncept

17 I.a II: 0,0702 0,4 Písnice III.,IV.,V. 17,764 99,6 17, I.a II: 1, ,0 Radlice III.,IV.,V. 3,479 74,0 4, I.a II: 4, ,1 Radotín III.,IV.,V. 4, ,9 9, I.a II: 7, ,3 Ruzyně III.,IV.,V. 3, ,7 10, I.a II: 12, ,0 Satalice III.,IV.,V. 0 0,0 12, I.a II: 0,0015 9,8 Sedlec III.,IV.,V. 0, ,2 0, I.a II: 4, ,5 Slivenec III.,IV.,V. 1, ,5 5, I.a II: 16, ,4 Sobín III.,IV.,V. 25, ,6 41, I.a II: 2, ,6 Střížkov III.,IV.,V. 0, ,4 2, I.a II: 3, ,0 Stodůlky III.,IV.,V. 5, ,0 9, I.a II: 1, ,5 Točná III.,IV.,V. 2, ,5 4, I.a II: 18, ,0 Uhříněves III.,IV.,V. 7, ,0 25, I.a II: 1,746 31,1 Velká Chuchle III.,IV.,V. 3, ,9 5, I.a II: 55, ,1 Vinoř III.,IV.,V. 2,2764 3,9 57, Vysočany III.,IV.,V. 0, ,0 0, I.a II: 1,3227 5,0 Zadní Kopanina III.,IV.,V. 25, ,0 26, I.a II: 9, ,7 Zbraslav III.,IV.,V. 12,199 57,3 21, I.a II: 7, ,0 Zličín III.,IV.,V. 0 0,0 7, I.a II: 1, ,0 Záběhlice III.,IV.,V. 0,1234 8,0 1, I.a II: 550, ,0 Praha celkem III.,IV.,V. 549, ,0 1100, I.a II: 3, ,5 Suchdol III.,IV.,V. 0,2688 7,5 3, I.a II: 29,026 66,2 Třebonice III.,IV.,V. 14, ,8 43, I.a II: 12, ,0 Třeboradice III.,IV.,V. 0 0,0 12, Územní plán hlavního města Prahy koncept 19

18 Tabulka č. 3: Plošné bilance záborů ZPF podle MČ (včetně ÚSES) Městská část Třída ochrany Zastavitelné plochy Zeleň Komunikace Celkem % podíl I.a II: 3,4822 3, ,3407 5,6 Újezd III.,IV.,V. 53, ,044 2, , ,4 ha 56, ,9025 2, ,7254 % 43,0 55,3 1,6 100 I.a II: 101, , , , ,5 Čakovice III.,IV.,V. 0 2, ,6949 0,5 ha 101, , , ,3104 % 17,0 77,3 5,7 100 I.a II: 57, , , , ,2 Ďáblice III.,IV.,V. 5, ,6794 0, ,2013 5,8 ha 62, , , ,0442 % 15,7 76,2 8,1 100 I.a II: 50, ,0908 6, , ,7 Březiněves III.,IV.,V. 0 23,342 1, , ,3 ha 50, ,4328 7, ,9627 % 23,5 73,0 3,5 100 I.a II: 29, ,3081 1, , ,3 Benice III.,IV.,V. 1,166 32,1654 0, , ,7 ha 30, ,4735 1, ,8984 % 17,0 82,0 1,1 100 I.a II: 8, ,308 0, ,2935 7,4 Běchovice III.,IV.,V. 57, , , , ,6 ha 65, , , ,74 % 20,7 67,0 12,4 100 I.a II: 31, ,2588 1, , ,0 Dolní Chabry III.,IV.,V. 2, ,4928 3, , ,0 ha 33, ,7516 4, ,2488 % 12,9 85,3 1,8 100 I.a II: 0 2, ,4132 1,2 Dolní Měcholupy III.,IV.,V. 68, , , , ,8 ha 68, , , ,7673 % 34,6 57,6 7,8 100 I.a II: 4, ,2146 1, , ,1 Dubeč III.,IV.,V. 48, , , , ,9 ha 53, ,867 22, ,7497 % 13,4 81,1 5,5 100 I.a II: 66, , , , ,9 Řeporyje III.,IV.,V. 38, ,3465 1, , ,1 ha 105, , , ,17312 % 39,0 57,3 3,7 100 I.a II: 30, ,9004 1, , ,2 Křeslice III.,IV.,V. 7, ,0633 0, , ,8 ha 38, ,9637 2, ,0404 % 18,7 80,4 1,0 100 Klánovice III.,IV.,V. 15,979 7,706 1, , ,0 ha 15,979 7,706 1, ,2542 % 63,3 30,5 6,2 100 I.a II: 4,3 52,7968 4, , ,9 Koloděje III.,IV.,V. 14, ,7962 1, , ,1 ha 18, ,593 5, ,0452 % 12,3 83,7 4,0 100 I.a II: 52, ,44 18, , ,2 Kolovraty III.,IV.,V. 0, ,6313 0,78 11,8959 2,8 ha 52, , , ,4344 % 12,5 82,9 4,6 100 I.a II: 21, ,3905 2, , ,2 Královice III.,IV.,V. 4, ,7395 0,004 25, ,8 ha 25, ,13 2, ,5861 % 12,5 86,4 1,1 100 I.a II: 0, ,3936 0, , ,0 Kunratice III.,IV.,V. 11, ,3884 0,894 47, ,0 ha 12, ,782 1, ,9935 % 14,9 83,7 1, ,0002 0,0985 0,1 Libuš III.,IV.,V. 47, ,5942 5, , ,9 ha 47, ,6925 5,81 115,9686 % 40,9 54,1 5,0 100 I.a II: 0, ,99 0, , ,1 Lipence III.,IV.,V. 107, ,1875 7, , ,9 ha 108, ,1775 8, ,1693 % 27,6 70,2 2,2 100 I.a II: 0 2,7386 0,7355 3,4741 8,0 Lochkov III.,IV.,V. 12, ,042 1, , ,0 ha 12, ,7806 2, ,3594 % 28,4 66,4 5,2 100 I.a II: 0, ,1811 0,001 16, ,6 Lysolaje III.,IV.,V. 5, ,2999 0, , ,4 ha 6, ,481 0, ,0441 % 17,7 82,3 0,0 100 I.a II: 0, ,5159 0, , ,6 Nebušice III.,IV.,V. 2, ,4767 0, , ,4 ha 3, ,9926 0, ,517 % 3,9 95,5 0, Územní plán hlavního města Prahy koncept

19 I.a II: 11, ,9282 8, , ,1 Nedvězí u Říčan III.,IV.,V. 0 2,3343 0,0015 2,3358 1,9 ha 11, ,2625 8, ,6433 % 9,1 84,1 6,9 100 I.a II: 0, ,9362 0, ,3934 7,6 Šeberov III.,IV.,V. 13, ,5986 4, , ,4 ha 14, ,5348 4, ,4039 % 5,3 93,0 1,8 100 Štěrboholy III.,IV.,V. 51, ,0445 7, , ,0 ha 51, ,0445 7, ,3536 % 51,7 40,9 7,4 100 I.a II: 4, , , , ,4 Přední Kopanina III.,IV.,V. 2,6452 4,7892 1,9628 9, ,6 ha 7, ,99 21, ,2883 % 13,4 46,9 39,7 100 I.a II: 8, ,1309 2,107 26, ,8 Petrovice III.,IV.,V. 2, ,4919 0, ,216 43,2 ha 11, ,6228 2, ,8305 % 23,5 71,8 4,7 100 I.a II: 3,436 25, , ,4 Praha 10 III.,IV.,V. 3, , , , ,6 ha 7, ,291 11, ,2813 % 10,6 71,3 18,0 100 Praha 11 III.,IV.,V. 6, ,35 0, , ,0 ha 6, ,35 0, ,0574 % 20,3 79,7 0,0 100 I.a II: 12, ,717 11, , ,9 Praha 12 III.,IV.,V. 78, ,3226 5, , ,1 ha 90, , , ,49 % 43,8 48,4 7,8 100 I.a II: 110, , , , ,3 Praha 13 III.,IV.,V. 100, , , , ,7 ha 211, , , ,6754 % 60,9 31,5 7,6 100 I.a II: 12, ,7771 2, ,461 20,7 Praha 14 III.,IV.,V. 55, , , , ,3 ha 67, , , ,7742 % 23,1 70,7 6,2 100 I.a II: 3,0129 3, ,405 13,7 Praha 15 III.,IV.,V 7, ,5629 2, , ,3 ha 10, ,955 2, ,5932 % 22,7 72,9 4,4 100 I.a II: 4, ,3364 5, , ,5 Praha 16 III.,IV.,V. 9, ,4487 0, , ,5 ha 14, ,7851 6, ,4084 % 12,5 81,8 5,7 100 I.a II: 0,2576 5,9997 1,4357 7,693 49,5 Praha 17 III.,IV.,V. 3,8736 3,886 0,0989 7, ,5 ha 4,1312 9,8857 1, ,5515 % 26,6 63,6 9,9 100 I.a II: 62, ,5011 7, , ,0 Praha 18 III.,IV.,V. 0,0171 8,0823 2, ,2587 7,0 ha 62, ,5834 9, ,7582 % 43,2 50,5 6,3 100 I.a II: 36, ,1691 1, , ,4 Praha 19 III.,IV.,V. 2,2166 3, ,8013 4,6 ha 39, ,7538 1, ,0278 % 31,0 68,0 0,9 100 I.a II: 63, , , , ,5 Praha 20 III.,IV.,V. 61, , , , ,5 ha 124, , , ,242 % 21,3 71,6 7,1 100 I.a II: 0, ,9041 0, , ,4 Praha 21 III.,IV.,V. 26, ,2905 6, , ,6 ha 27, ,1946 6, ,9869 % 23,4 70,9 5,7 100 I.a II: 56, ,154 12, , ,7 Praha 22 III.,IV.,V. 56, , , , ,3 ha 112, , , ,1474 % 15,8 79,3 4,9 100 I.a II: 31, ,1131 3, , ,7 Praha 5 III.,IV.,V. 42, ,3454 5, , ,3 ha 73, ,4585 8, ,335 % 27,4 69,4 3,2 100 I.a II: 16, , , , ,3 Praha 6 III.,IV.,V. 13, ,4953 7, , ,7 ha 30, , , ,829 % 23,0 50,6 26,3 100 I.a II: 9, ,1233 8, , ,9 Praha 8 III.,IV.,V. 0, ,4953 2, , ,1 ha 9, , , ,6078 % 6,8 85,0 8,2 100 I.a II: 34,0358 3,9546 1, , ,0 Praha 9 III.,IV.,V. 2,2285 7,0107 1,291 10, ,0 ha 36, ,9653 2, ,0597 % 72,4 21,9 5,7 100 Územní plán hlavního města Prahy koncept 21

20 I.a II: 11, , , ,963 89,7 Satalice III.,IV.,V. 0, ,5261 0, ,959 10,3 ha 11, ,857 11, ,922 % 6,0 88,0 5,9 100 I.a II: 41, ,848 5, , ,3 Slivenec III.,IV.,V. 3, ,5679 0, , ,7 ha 44, ,4159 5, ,3414 % 23,9 73,2 2,9 100 I.a II: 7, ,352 8, , ,3 Suchdol III.,IV.,V. 5,8995 2,9849 0,1829 9, ,7 ha 13,863 35,3369 8, ,9047 % 23,9 61,0 15,0 100 I.a II: 1, ,3324 0, , ,3 Velká Chuchle III.,IV.,V. 26, ,6509 0, , ,7 ha 28, ,9833 0, ,2738 % 41,4 57,7 0,9 100 I.a II: 7, , , , ,2 Vinoř III.,IV.,V. 6, ,1979 0, ,9482 9,8 ha 14, , , ,6404 % 5,5 90,6 3,9 100 I.a II: 4, ,6038 0, , ,1 Zbraslav III.,IV.,V. 21, ,9427 0, , ,9 ha 25, ,5465 1, ,5226 % 15,8 83,3 0,9 100 I.a II: 33, ,91 2, , ,9 Zličín III.,IV.,V. 31, ,0795 0, , ,1 ha 65, ,9895 3, ,4041 % 28,5 70,0 1,4 100 I.a II: 8, ,8159 0, ,134 18,9 Dolní Počernice III.,IV.,V. 51, ,2202 7, , ,1 ha 59, ,0361 8, ,0841 % 25,1 71,5 3,4 100 I.a II: 1063, , , , ,5 Praha celkem III.,IV.,V. 1192, , , , ,5 ha 2255, , , ,47 % 22,3 72,3 5, Územní plán hlavního města Prahy koncept

21 Tabulka č. 3v: Plošné bilance záborů ZPF podle MČ (včetně ÚSES) varianty Městská část Třída ochrany Zastavitelné plochy Zeleň Komunikace Celkem % podíl I.a II: 3,4822 3, ,3406 5,6 Újezd III.,IV.,V. 53, ,044 2, , ,4 ha 56, ,9024 2, ,7253 % 43,0 55,3 1,6 100 I.a II: 99, ,157 33, , ,5 Čakovice III.,IV.,V. 0 2, ,6949 0,5 ha 99, , , ,3104 % 16,7 77,7 5,7 100 I.a II: 57, , , , ,2 Ďáblice III.,IV.,V. 5, ,5417 0, ,2012 5,8 ha 63, , , ,0447 % 15,8 76,1 8,1 100 I.a II: 57, ,3508 6, , ,0 Březiněves III.,IV.,V. 0,001 23,341 1, , ,0 ha 57, ,6918 7, ,0233 % 25,9 70,7 3,4 100 I.a II: 29, ,3081 1, , ,3 Benice III.,IV.,V. 1,166 32,1654 0, , ,7 ha 30, ,4735 1, ,8984 % 17,0 82,0 1,1 100 I.a II: 7, ,308 0, ,3745 7,3 Běchovice III.,IV.,V. 50, , , , ,7 ha 57, , , ,375 % 18,8 68,4 12,8 100 I.a II: 31, ,2594 1, , ,0 Dolní Chabry III.,IV.,V. 2, ,4928 3, , ,0 ha 33, ,7522 4, ,2494 % 12,9 85,3 1,8 100 I.a II: 0,2238 2, ,637 1,1 Dolní Měcholupy III.,IV.,V. 104, , , , ,9 ha 104, , , ,9716 % 43,8 48,6 7,6 100 I.a II: 10,557 34,2551 1, ,7145 8,4 Dubeč III.,IV.,V. 168, , , , ,6 ha 178, , , ,353 % 32,0 60,8 7,2 100 I.a II: 66, ,7712 8, , ,9 Řeporyje III.,IV.,V. 38, ,3465 1, , ,1 ha 105, ,1177 9, ,1672 % 39,0 57,3 3,7 100 I.a II: 30, ,8893 1, , ,2 Křeslice III.,IV.,V. 7, ,0633 0, , ,8 ha 38, ,9526 2, ,0293 % 18,7 80,4 1,0 100 Klánovice III.,IV.,V. 15,979 7,706 1, , ,0 ha 15,979 7,706 1, ,2542 % 63,3 30,5 6,2 100 I.a II: 4,3 52,7968 4, , ,9 Koloděje III.,IV.,V. 14, ,7962 1, , ,1 ha 18, ,593 5, ,0452 % 12,3 83,7 4,0 100 I.a II: 63, , , , ,3 Kolovraty III.,IV.,V. 0, ,6313 0,78 11,8959 2,7 ha 64, , , ,9991 % 14,9 80,6 4,5 100 I.a II: 72, ,4307 2, , ,9 Královice III.,IV.,V. 4,545 22,1141 0, , ,1 ha 77, ,5448 3, ,3075 % 36,7 61,6 1,7 100 I.a II: 0, ,9067 0, , ,6 Kunratice III.,IV.,V. 16, ,5874 1, , ,4 ha 17, ,4941 2, ,8956 % 19,7 77,9 2, ,0986 0,1 Libuš III.,IV.,V. 48, ,4902 7, , ,9 ha 48, ,5888 7, ,0365 % 39,8 54,2 6,0 100 I.a II: 0, ,1647 1, , ,9 Lipence III.,IV.,V. 107, ,1875 7, , ,1 ha 108, ,3522 9, ,7797 % 27,7 70,0 2,3 100 I.a II: 0 2,7386 0,7355 3,4741 8,0 Lochkov III.,IV.,V. 12, ,042 1, , ,0 ha 12, ,7806 2, ,3594 % 28,4 66,4 5,2 100 I.a II: 0, ,1811 0,001 16, ,6 Lysolaje III.,IV.,V. 5, ,2999 0, , ,4 ha 6, ,481 0, ,0441 % 17,7 82,3 0,0 100 I.a II: 8, ,4105 0, , ,1 Nebušice III.,IV.,V. 13, ,2916 0, , ,9 ha 21, ,7021 0, ,0739 % 27,0 72,4 0,6 100 Územní plán hlavního města Prahy koncept 23

22 I.a II: 11, ,9282 8, , ,1 Nedvězí III.,IV.,V. 0 2,3343 0,0015 2,3358 1,9 ha 11, ,2625 8, ,6433 % 9,1 84,1 6,9 100 I.a II: 3, ,2819 0, ,3934 7,6 Šeberov III.,IV.,V. 46, ,8954 7, , ,4 ha 49, ,1773 7, ,4702 % 18,4 78,7 2,9 100 Štěrboholy III.,IV.,V. 51, ,0445 7, , ,0 ha 51, ,0445 7, ,3536 % 51,7 40,9 7,4 100 I.a II: 4, , , , ,4 Přední Kopanina III.,IV.,V. 2,6452 4,7892 1,9628 9, ,6 ha 7, ,99 21, ,2883 % 13,4 46,9 39,7 100 I.a II: 8, ,1309 2,107 26, ,8 Petrovice III.,IV.,V. 2, ,4919 0, ,216 43,2 ha 11, ,6228 2, ,8305 % 23,5 71,8 4,7 100 I.a II: 3,436 25, , ,4 Praha 10 III.,IV.,V. 3, , , , ,6 ha 7, ,291 11, ,2813 % 10,6 71,3 18,0 100 Praha 11 III.,IV.,V. 6, ,35 0, , ,0 ha 6, ,35 0, ,0574 % 20,3 79,7 0,0 100 I.a II: 12, , , , ,7 Praha 12 III.,IV.,V. 82, ,3225 5, , ,3 ha 94, , , ,9597 % 45,0 47,4 7,6 100 I.a II: 110, , , , ,3 Praha 13 III.,IV.,V. 101, , , , ,7 ha 212, , , ,911 % 61,3 31,1 7,6 100 I.a II: 31, ,4235 2, , ,3 Praha 14 III.,IV.,V. 55, , , , ,7 ha 86, , , ,602 % 27,7 66,6 5,7 100 I.a II: 3,0129 3, ,405 13,7 Praha 15 III.,IV.,V. 7, ,5629 2, , ,3 ha 10, ,955 2, ,5932 % 22,7 72,9 4,4 100 I.a II: 5, ,726 5, , ,9 Praha 16 III.,IV.,V. 9, ,4418 0, ,438 28,1 ha 14, ,1678 6, ,1575 % 12,3 82,4 5,3 100 I.a II: 0,2576 5,9997 1,4357 7,693 49,5 Praha 17 III.,IV.,V. 3,8736 3,886 0,0989 7, ,5 ha 4,1312 9,8857 1, ,5515 % 26,6 63,6 9,9 100 I.a II: 63, ,5229 6, , ,0 Praha 18 III.,IV.,V. 0,0171 8,4525 1, ,2587 7,0 ha 63, ,9754 8, ,7582 % 43,5 50,8 5,8 100 I.a II: 36, ,1691 1, , ,4 Praha 19 III.,IV.,V. 2,2166 3, ,8013 4,6 ha 39, ,7538 1, ,0278 % 31,0 68,0 0,9 100 I.a II: 91, , , , ,4 Praha 20 III.,IV.,V. 91, , , , ,6 ha 182, ,828 41, ,9861 % 30,5 62,6 6,9 100 I.a II: 0, ,9041 0, , ,4 Praha 21 III.,IV.,V. 26, ,2905 6, , ,6 ha 27, ,1946 6, ,9869 % 23,4 70,9 5,7 100 I.a II: 122, , , , ,2 Praha 22 III.,IV.,V. 60, ,951 23, , ,8 ha 183, , , ,5878 % 22,9 72,5 4,6 100 I.a II: 31, ,1131 3, , ,6 Praha 5 III.,IV.,V. 41, ,9519 5, , ,4 ha 72, ,065 8, ,0622 % 27,0 69,8 3,2 100 I.a II: 16, , , , ,6 Praha 6 III.,IV.,V. 13, ,1288 7, , ,4 ha 30, , , ,1637 % 22,9 50,6 26,5 100 I.a II: 9, ,1613 8, , ,9 Praha 8 III.,IV.,V. 0, ,4953 2, , ,1 ha 9, , , ,6078 % 6,8 85,0 8,2 100 I.a II: 34,0358 3,9545 1, , ,0 Praha 9 III.,IV.,V. 5,3899 3,8494 1,291 10, ,0 ha 39,4257 7,8039 2, ,0597 % 78,8 15,6 5, Územní plán hlavního města Prahy koncept

23 I.a II: 11, , , ,963 89,7 Satalice III.,IV.,V. 0, ,5261 0, ,959 10,3 ha 11, ,857 11, ,922 % 6,0 88,0 5,9 100 I.a II: 56, ,0599 5, , ,5 Slivenec III.,IV.,V. 3, ,5679 0, ,9002 9,5 ha 59, ,6278 5, ,6104 % 28,6 68,8 2,6 100 I.a II: 7, ,7693 7, , ,3 Suchdol III.,IV.,V. 5,8995 2,9849 0,1829 9, ,7 ha 13,863 36,7542 7, ,9047 % 23,9 63,5 12,6 100 I.a II: 1, ,3698 0, , ,3 Velká Chuchle III.,IV.,V. 26, ,651 0, , ,7 ha 28, ,0208 0, ,3113 % 41,4 57,7 0,9 100 I.a II: 7, , , , ,2 Vinoř III.,IV.,V. 6, ,1979 0, ,9482 9,8 ha 14, , , ,6404 % 5,5 90,6 3,9 100 I.a II: 3, ,5181 1, , ,9 Zbraslav III.,IV.,V. 21, ,0141 0, ,192 32,1 ha 25, ,5322 1, ,9211 % 15,4 83,5 1,1 100 I.a II: 33, ,91 2, , ,9 Zličín III.,IV.,V. 31, ,0795 0, , ,1 ha 65, ,9895 3, ,4041 % 28,5 70,0 1,4 100 I.a II: 9, ,1957 0, , ,2 Dolní Počernice III.,IV.,V. 54,26 101, , , ,8 ha 64, , , ,5774 % 30,2 63,8 5,9 100 I.a II: 1278, , , , ,4 Praha celkem III.,IV.,V. 1436, , , ,487 46,6 ha 2715, , , ,174 % 25,9 68,6 5,5 100 E. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Územní plán hlavního města Prahy koncept 25

24 Tabulka č. 4: Plošné bilance záborů ZPF podle MČ pro ÚSES Městská část Třída ochrany plocha (ha) % podíl I.a II: 3, ,3 Újezd III.,IV.,V. 8, ,7 11, I.a II: 72, ,1 Čakovice III.,IV.,V. 0,6249 0,9 73, I.a II: 33, ,5 Ďáblice III.,IV.,V. 1,9634 5,5 35, I.a II: 14, ,4 Březiněves III.,IV.,V. 2, ,6 17, I.a II: 7, ,8 Benice III.,IV.,V. 8,118 51,2 15, I.a II: 4,4037 6,5 Běchovice III.,IV.,V. 63, ,5 67, I.a II: 3, ,2 Dolní Chabry III.,IV.,V. 2, ,8 6, Dolní Měcholupy III.,IV.,V. 10, ,0 10, I.a II: 4, ,7 Dolní Počernice III.,IV.,V. 15,86 79,3 19, I.a II: 4, ,3 Dubeč III.,IV.,V. 30, ,7 34, I.a II: 28,742 40,3 Řeporyje III.,IV.,V. 42,614 59,7 71, I.a II: 8, ,8 Křeslice III.,IV.,V. 2, ,2 10, Klánovice III.,IV.,V. 8, ,0 8, I.a II: 1, ,3 Koloděje III.,IV.,V. 4, ,7 5, I.a II: 11, ,2 Kolovraty III.,IV.,V. 1,2641 9,8 12, I.a II: 20, ,2 Královice III.,IV.,V. 5,484 20,8 26, I.a II: 10, ,8 Kunratice III.,IV.,V. 4, ,2 14, I.a II: 0,0699 0,4 Libuš III.,IV.,V. 18, ,6 18, I.a II: 41, ,4 Lipence III.,IV.,V. 29, ,6 71, I.a II: 0,2526 9,0 Lochkov III.,IV.,V. 2, ,0 2, Lysolaje III.,IV.,V. 0, ,0 0, I.a II: 0, ,1 Nebušice III.,IV.,V. 2,141 79,9 2, I.a II: 13, ,1 Nedvězí u Říčan III.,IV.,V. 0,1308 0,9 13, I.a II: 16, ,6 Šeberov III.,IV.,V. 67, ,4 84, Štěrboholy III.,IV.,V. 0, ,0 0, I.a II: 1, ,2 Přední Kopanina III.,IV.,V. 0, ,8 1, Územní plán hlavního města Prahy koncept

25 I.a II: 1,221 55,2 Petrovice III.,IV.,V. 0, ,8 2, I.a II: 12, ,0 Satalice III.,IV.,V. 0 0,0 12, I.a II: 9, ,2 Slivenec III.,IV.,V. 4, ,8 14, I.a II: 3, ,2 Suchdol III.,IV.,V. 0,2827 7,8 3, I.a II: 1,746 31,1 Velká Chuchle III.,IV.,V. 3, ,9 5, I.a II: 55, ,1 Vinoř III.,IV.,V. 2,2764 3,9 57, I.a II: 18, ,1 Zbraslav III.,IV.,V. 17, ,9 36, I.a II: 25, ,3 Zličín III.,IV.,V. 25, ,7 50, I.a II: 1, ,0 Praha 10 III.,IV.,V. 0,1234 8,0 1, Praha 11 III.,IV.,V. 0, ,0 0, I.a II: 6, ,1 Praha 12 III.,IV.,V. 15, ,9 22, I.a II: 33,3 61,5 Praha 13 III.,IV.,V. 20,818 38,5 54, I.a II: 1, ,2 Praha 15 III.,IV.,V. 0,0626 4,8 1, I.a II: 4, ,2 Praha 16 III.,IV.,V. 4,76 50,8 9, I.a II: 0, ,2 Praha 18 III.,IV.,V. 3, ,8 3, I.a II: 7, ,0 Praha 19 III.,IV.,V. 0 0,0 7, I.a II: 13, ,0 Praha 20 III.,IV.,V. 43, ,0 57, I.a II: 2, ,0 Praha 21 III.,IV.,V. 6, ,0 9, I.a II: 25, ,3 Praha 22 III.,IV.,V. 16, ,7 42, I.a II: 5, ,8 Praha 5 III.,IV.,V. 24, ,2 30, I.a II: 7, ,5 Praha 6 III.,IV.,V. 3, ,5 10, I.a II: 2, ,1 Praha 8 III.,IV.,V. 7, ,9 9, Praha 9 III.,IV.,V. 0, ,0 0, I.a II: 551, ,9 Praha celkem III.,IV.,V. 554, ,1 1105, I.a II: 7,326 31,3 Praha 14 III.,IV.,V. 16, ,7 23, Územní plán hlavního města Prahy koncept 27

26 Tabulka č. 4v: Plošné bilance záborů ZPF podle MČ pro ÚSES varianty Městská část Třída ochrany plocha (ha) % podíl I.a II: 3, ,3 Újezd III.,IV.,V. 8, ,7 11, I.a II: 72, ,1 Čakovice III.,IV.,V. 0,6249 0,9 73, I.a II: 32, ,6 Ďáblice III.,IV.,V. 1,8943 5,4 34, I.a II: 16, ,9 Březiněves III.,IV.,V. 2, ,1 19, I.a II: 7, ,8 Benice III.,IV.,V. 8,118 51,2 15, I.a II: 4,4037 6,5 Běchovice III.,IV.,V. 63, ,5 67, I.a II: 3, ,2 Dolní Chabry III.,IV.,V. 2, ,8 6, Dolní Měcholupy III.,IV.,V. 10, ,0 10, I.a II: 4, ,6 Dolní Počernice III.,IV.,V. 15, ,4 20, I.a II: 4, ,3 Dubeč III.,IV.,V. 30, ,7 34, I.a II: 28,742 40,3 Řeporyje III.,IV.,V. 42,614 59,7 71, I.a II: 8, ,8 Křeslice III.,IV.,V. 2, ,2 10, I.a II: 1, ,3 Koloděje III.,IV.,V. 4, ,7 5, I.a II: 11, ,2 Kolovraty III.,IV.,V. 1,2641 9,8 12, I.a II: 21,503 82,8 Královice III.,IV.,V. 4, ,2 25, I.a II: 10, ,5 Kunratice III.,IV.,V. 4, ,5 15, I.a II: 0,0702 0,4 Libuš III.,IV.,V. 18, ,6 18, I.a II: 45, ,6 Lipence III.,IV.,V. 29, ,4 75, I.a II: 0,2526 9,0 Lochkov III.,IV.,V. 2, ,0 2, Lysolaje III.,IV.,V. 0, ,0 0, I.a II: 0, ,1 Nebušice III.,IV.,V. 2,141 79,9 2, I.a II: 13, ,1 Nedvězí u Říčan III.,IV.,V. 0,1308 0,9 13, I.a II: 13, ,4 Šeberov III.,IV.,V. 64, ,6 78, Štěrboholy III.,IV.,V. 0, ,0 0, I.a II: 1, ,2 Přední Kopanina III.,IV.,V. 0, ,8 1, Klánovice III.,IV.,V. 8, ,0 8, Územní plán hlavního města Prahy koncept

27 I.a II: 1,221 55,2 Petrovice III.,IV.,V. 0, ,8 2, I.a II: 12, ,0 Satalice III.,IV.,V. 0 0,0 12, I.a II: 9, ,2 Slivenec III.,IV.,V. 4, ,8 14, I.a II: 3, ,2 Suchdol III.,IV.,V. 0,2827 7,8 3, I.a II: 1,746 31,1 Velká Chuchle III.,IV.,V. 3, ,9 5, I.a II: 55, ,1 Vinoř III.,IV.,V. 2,2764 3,9 57, I.a II: 12, ,9 Zbraslav III.,IV.,V. 17, ,1 30, I.a II: 25, ,3 Zličín III.,IV.,V. 25, ,7 50, I.a II: 1, ,0 Praha 10 III.,IV.,V. 0,1234 8,0 1, Praha 11 III.,IV.,V. 0, ,0 0, I.a II: 6, ,1 Praha 12 III.,IV.,V. 15, ,9 22, I.a II: 33,3 61,5 Praha 13 III.,IV.,V. 20,818 38,5 54, I.a II: 1, ,2 Praha 15 III.,IV.,V. 0,0626 4,8 1, I.a II: 4, ,1 Praha 16 III.,IV.,V. 4, ,9 9, I.a II: 0, ,5 Praha 18 III.,IV.,V. 3, ,5 3, I.a II: 7, ,0 Praha 19 III.,IV.,V. 0 0,0 7, I.a II: 13, ,0 Praha 20 III.,IV.,V. 43, ,0 57, I.a II: 2, ,0 Praha 21 III.,IV.,V. 6, ,0 9, I.a II: 25, ,4 Praha 22 III.,IV.,V. 16, ,6 42, I.a II: 5, ,8 Praha 5 III.,IV.,V. 24, ,2 30, I.a II: 7, ,5 Praha 6 III.,IV.,V. 3, ,5 10, I.a II: 2, ,1 Praha 8 III.,IV.,V. 7, ,9 9, Praha 9 III.,IV.,V. 0, ,0 0, I.a II: 550, ,0 Praha celkem III.,IV.,V. 549, ,0 1100, I.a II: 8, ,8 Praha 14 III.,IV.,V. 16, ,2 24, Územní plán hlavního města Prahy koncept 29

28 Tabulka č. 5: Plošné bilance záborů ZPF pro etapu návrhu a rezervu Třída ochrany Etapa návrhu (ha) Rezerva (ha) I., II. 265, ,2986 III., IV., V. 209, ,452 Praha celkem 475, ,7506 Tabulka č. 5v: Plošné bilance záborů ZPF pro etapu návrhu a rezervu varianty Třída ochrany Etapa návrhu (ha) Rezerva (ha) I., II. 466, ,3952 III., IV., V. 494, ,2414 Praha celkem 961, ,6366 Tabulka č. 6: Rozdíl záborů ZPF ÚP 1999 KÚP 2009 Třída ochrany Zastavitelné plochy Zeleň Komunikace I.,II. 419, ,97 72,99 III:,IV.,V. 441, ,33 88,71 2. Pozemky určené k plnění funkcí lesa K dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL), tj. k záborům PUPFL v důsledku řešení navrhovaného Územním plánem hl. m. Prahy, dojde v 68 lokalitách. Vyhodnocení bylo provedeno na základě aktuálního stavu evidence pozemků v katastru nemovitostí. Bilancovány jsou plochy PUPFL dle katastru nemovitostí, na kterých jsou navrhovány jiné funkce než lesní porosty. Z hlediska územního plánu mohou být plochy s charakterem lesa též ve funkčních plochách ZL,ZN, RP (plochy lesní, nelesní a rekreace) a plochách pěstebních, v těchto plochách proto zábory bilancované nejsou. V zásadě se jedná o tři typy záborů: 1. plochy již ve skutečnosti nejsou lesními pozemky, jde o uvedení do souladu se skutečností, přestože v katastru nemovitostí jsou evidovány jako lesní porosty (cca 1,66 ha) 2. plochy převzaté z ÚHMP z r.1999 (cca 1,12 ha) 3. malé plochy doplňující okraje stávající zástavby (cca 1,90 ha) 4. největší podíl záborů nezbytné plochy pro dopravní stavby, zejména nadřazený komunikační systém a železniční koridory (cca 8,32 ha) Řešení navrhované Územním plánem hl. m. Prahy bude znamenat zábory pozemků určených k plnění funkcí lesa v rozsahu 14,54 ha. (ve variantě se rozsah záborů PUPFL nemění). K faktickému záboru dochází v podstatě však pouze u 3. a 4. kategorie podle výše uvedeného členění, tj 10,22 ha. Bilance jsou vyčísleny v přiložené tabulce (č. 7) Tabulka č. 6v: Rozdíl záborů ZPF ÚP 1999 KÚP 2009 varianty Třída ochrany Zastavitelné plochy Zeleň Komunikace I.,II. 616, ,34 69,29 III:,IV.,V. 662, ,93 113,51 Rozsah záborů zemědělského půdního fondu a pozemků určených k plnění funkcí lesa je znázorněn ve výkrese č. O4 a O4v - Předpokládaný zábor ZPF a PUPFL. Ochrana ZPF je jeden z významných faktorů, který by měl zamezit souvislému rozšiřování zastavěného území. Zpřísněním režimu povolování změn projednané a schválené ÚPD, ve kterém se nezastavitelné plochy mění na zastavitelné a povolováním těchto změn jen výjimečně na základě prokázaného zvýšeného veřejného zájmu, by rozsah ZPF neměl být zásadně snižován záborem pro stavby nebo zpevněné plochy. Prostory s nejkvalitnější zemědělskou půdou je třeba dlouhodobě ochránit před trvalým znehodnocením jejich produkčního potenciálu a zachovat návaznost na prostory obdobného charakteru na území Středočeského kraje. 30 Územní plán hlavního města Prahy koncept

CESKA REPUBLIKA - STATNI POZEMKOVY URAD Sídlo: Husinecká 1024/11a, 13000 Praha 3, IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774

CESKA REPUBLIKA - STATNI POZEMKOVY URAD Sídlo: Husinecká 1024/11a, 13000 Praha 3, IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774 v,,,,,v CESKA REPUBLIKA - STATNI POZEMKOVY URAD Sídlo: Husinecká 1024/11a, 13000 Praha 3, IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774 SZ SPU 228397/2015 NABÍDKA POZEMKŮ K PRON ÁJMU/PACHTU Krajský pozemkový úřad pro

Více

ZÁSILKA NA AUTO ZÁSILKA NA PICK-UP

ZÁSILKA NA AUTO ZÁSILKA NA PICK-UP C e n í k P R A H A a o k o l í BĚŽNÉ doručení c e n y j s o u u v e d e n y b e z D P H (vyzvednutí podle aktuální situace, doručení do 2-3 hodin od objednání, není garantováno) MALÁ ZÁSILKA AUTO PICK-UP

Více

CESKA REPUBLIKA - STATNI POZEMKOVY URAD Sídlo: Husinecká l024/11a, 13000 Praha 3, IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774

CESKA REPUBLIKA - STATNI POZEMKOVY URAD Sídlo: Husinecká l024/11a, 13000 Praha 3, IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774 v,,,,,v CESKA REPUBLIKA - STATNI POZEMKOVY URAD Sídlo: Husinecká l024/11a, 13000 Praha 3, IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774 NABÍDKA POZEMKŮ K PRON ÁJMU/PACHTU Krajský pozemkový úřad pro hlavní město Praha

Více

5. Úhrn zdrojů fin. vypořádání (ř.3 a ř.4) , , , ,02

5. Úhrn zdrojů fin. vypořádání (ř.3 a ř.4) , , , ,02 Příloha 6 k usnesení Zastupitelstva HMP ze dne PŘEHLED FINANČNÍHO VYPOŘÁDÁNÍ MČ celkem 1 2 3 v Kč Praha 1 Praha 2 Praha 3 4 760 385,54 0,00 0,00 2 192 825,02 183 277,34 3 522 257,31 2 127 781,02 1 054

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA,

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA, Návrh OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA, kterou se mění vyhláška č. 32/1998 Sb. hl. m. Prahy, o cenové mapě stavebních pozemků, ve znění pozdějších předpisů Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 2017

Více

20. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA, kterou se mění vyhláška č. 32/1998 Sb. hl. m. Prahy, o cenové mapě stavebních pozemků, ve znění pozdějších předpisů

20. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA, kterou se mění vyhláška č. 32/1998 Sb. hl. m. Prahy, o cenové mapě stavebních pozemků, ve znění pozdějších předpisů 20. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA, kterou se mění vyhláška č. 32/1998 Sb. hl. m. Prahy, o cenové mapě stavebních pozemků, ve znění pozdějších předpisů Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 18. 12.

Více

Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstvo hlavního města Prahy. číslo 2in ze dne

Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstvo hlavního města Prahy. číslo 2in ze dne Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 2in ze dne 15.12.2016 k návrhu obecně závazné vyhlášky hlavního města Prahy o aktualizaci cenové

Více

Příloha č. 2 k usnesení ZHMP č. 11/52 ze dne 29.11.2007. Zásady územního rozvoje hl. m. Prahy. Zadání

Příloha č. 2 k usnesení ZHMP č. 11/52 ze dne 29.11.2007. Zásady územního rozvoje hl. m. Prahy. Zadání Příloha č. 2 k usnesení ZHMP č. 11/52 ze dne 29.11.2007 Zásady územního rozvoje hl. m. Prahy Zadání 2007 Z á s a d y ú z e m n í h o r o z v o j e h l. m. P r a h y Zadání 2007 Pořizovatel : Magistrát

Více

Firemní označení, reklamní a informační zařízení v památkově chráněném území hlavního města Prahy

Firemní označení, reklamní a informační zařízení v památkově chráněném území hlavního města Prahy Firemní označení, reklamní a informační zařízení v památkově chráněném území hlavního města Prahy PŘÍRUČKA PAMÁTKOVÉ PÉČE MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor památkové péče (AKTUALIZACE 2016) MAGISTRÁT

Více

Hlavní město Praha. USNESENí. Zastupitelstvo hlavního města Prahy

Hlavní město Praha. USNESENí. Zastupitelstvo hlavního města Prahy Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNíHO MĚSTA PRAHY USNESENí Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 12/4 ze dne 17.12.2015 k návrhu obecně závazné vyhlášky hlavního města Prahy o aktualizaci cenové

Více

ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÝCH ZMĚN IV ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY

ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÝCH ZMĚN IV ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY Příloha č. 4 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 16/67 ze dne 28. 4. 2016 ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÝCH ZMĚN IV ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY Důvody pro pořízení celoměstsky významných změn

Více

Aktuální součtová tabulka

Aktuální součtová tabulka Aktuální součtová tabulka Typ události počet tj. v % uchráněno (tis. Kč) Požár (P) požár 551 23,68 40 652,00 Požár bez účasti JPO 8 0,34 0,00 Dopravní nehoda (DN) Dopravní nehoda silniční 176 7,56 0,00

Více

Aktuální součtová tabulka Období od : do:

Aktuální součtová tabulka Období od : do: Aktuální součtová tabulka Období od : 1.4.2012 do: 30.6.2012 Typ události počet tj. v % uchráněno (tis. Kč) Požár (P) požár 706 31,31 85 860,10 Požár bez účasti JPO 16 0,71 20,00 Dopravní nehoda (DN) Dopravní

Více

Příloha č. 2 k obecně závazné vyhlášce č. 19/2013 Sb. hl. m. Prahy MĚSTSKÁ ČÁST KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ ČÍSLO PARCELNÍ POČET ROKŮ DOBY OSVOBOZENÍ OD DANĚ

Příloha č. 2 k obecně závazné vyhlášce č. 19/2013 Sb. hl. m. Prahy MĚSTSKÁ ČÁST KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ ČÍSLO PARCELNÍ POČET ROKŮ DOBY OSVOBOZENÍ OD DANĚ Příloha č. 2 k obecně závazné vyhlášce č. 19/2013 Sb. hl. m. Prahy MĚSTSKÁ ČÁST KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ ČÍSLO PARCELNÍ POČET ROKŮ DOBY OSVOBOZENÍ OD DANĚ Praha 1 Malá Strana 752 2 Praha 1 Malá Strana 753 2 Praha

Více

Katastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha Pod sídlištěm 9/1800, 182 14 Praha 8

Katastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha Pod sídlištěm 9/1800, 182 14 Praha 8 Katastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha Pod sídlištěm 9/1800, 182 14 Praha 8 Číslo jednací: Vaše č.j./ze dne: Vyřizuje / linka: Dne: OO-4/2009-101 / Košťálová Jitka/ 284042037

Více

Bilance schválených r ozpočtů MČ na r ok 2012

Bilance schválených r ozpočtů MČ na r ok 2012 Soubor rozpočtů Praha 1 Praha 2 Praha 3 Praha 4 Praha 5 Praha 6 MČ hl.m.prahy 1 2 3 4 5 6 0,00 0,00 0,00 0,00 150,50 13,00 5,00 40,00 434 648,00 115 900,00 18 150,00 25 800,00 48 550,00 28 450,00 25 750,00

Více

Komentář k návrhu rozdělení příspěvku na výkon státní správy ze státního rozpočtu městským částem hlavního města Prahy na rok 2014

Komentář k návrhu rozdělení příspěvku na výkon státní správy ze státního rozpočtu městským částem hlavního města Prahy na rok 2014 Komentář k návrhu rozdělení příspěvku na výkon státní správy ze státního rozpočtu městským částem hlavního města Prahy na rok 2014 Vládní návrh zákona o státním rozpočtu na rok 2014 stanovil finanční vztah

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA,

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA, 5. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA, kterou se mění vyhláška č. 32/1998 Sb. hl. m. Prahy, o cenové mapě stavebních pozemků, ve znění pozdějších předpisů Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 27. 3.

Více

Aktuální součtová tabulka

Aktuální součtová tabulka Aktuální součtová tabulka Typ události počet tj. v % uchráněno (tis. Kč) Požár (P) požár 533 26,53 29 215,00 Požár bez účasti JPO 9 0,45 500,00 Dopravní nehoda (DN) Dopravní nehoda silniční 188 9,36 0,00

Více

Návrh OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 10/2011 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku ze vstupného. Čl.

Návrh OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 10/2011 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku ze vstupného. Čl. Návrh OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 10/2011 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku ze vstupného Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne.vydat podle 44 odst.

Více

Příloha č.1a k Výroku

Příloha č.1a k Výroku Příloha č.1a k Výroku změna MČ katastr stav návrh po Z-1000 1190/ 06 Praha 5 Smíchov veřejné vybavení /VV/ 301 Kolovraty Kolovraty sloužící oddechu /SO3,5/ sportu /SP/ 956 Lysolaje Lysolaje zahrádky a

Více

REINŽENÝRING PODNIKATELSKÝCH PROCESŮ

REINŽENÝRING PODNIKATELSKÝCH PROCESŮ REINŽENÝRING PODNIKATELSKÝCH PROCESŮ JAKO KLÍČ K REALIZACI NÁROČNÝCH CÍLŮ ROZVOJE SPOLEČNOSTI PO VSTUPU ZAHRANIČNÍCH INVESTORŮ Ing. Luboš Pavlas předseda představenstva a generální ředitel V Praze dne

Více

22. Obecně závazná vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 32/1998 Sb. hl. m. Prahy, o cenové mapě stavebních pozemků, ve znění pozdějších předpisů

22. Obecně závazná vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 32/1998 Sb. hl. m. Prahy, o cenové mapě stavebních pozemků, ve znění pozdějších předpisů 22. Obecně závazná vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 32/1998 Sb. hl. m. Prahy, o cenové mapě stavebních pozemků, ve znění pozdějších předpisů Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 13. 12.

Více

Aktuální součtová tabulka

Aktuální součtová tabulka Aktuální součtová tabulka Typ události počet tj. v % uchráněno (tis. Kč) Požár (P) požár 479 22,79 110 693,00 Požár bez účasti JPO 15 0,71 2 030,00 Dopravní nehoda (DN) Dopravní nehoda silniční 230 10,94

Více

Katastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha Pod sídlištěm 9/1800, 182 14 Praha 8

Katastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha Pod sídlištěm 9/1800, 182 14 Praha 8 Katastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha Pod sídlištěm 9/1800, 182 14 Praha 8 Číslo jednací: Vaše č.j./ze dne: Vyřizuje / linka: Dne: OO-14/2010-101 / Kudrlová Kateřina/ 284042039

Více

PŘEHLED PODNĚTŮ NA ZMĚNY ÚP SÚ HL. M. PRAHY PROJEDNÁVANÝCH ORGÁNY HL. M. PRAHY

PŘEHLED PODNĚTŮ NA ZMĚNY ÚP SÚ HL. M. PRAHY PROJEDNÁVANÝCH ORGÁNY HL. M. PRAHY PŘEHLED PODNĚTŮ NA ZMĚNY ÚP SÚ HL. M. PRAHY PROJEDNÁVANÝCH ORGÁNY HL. M. PRAHY VYĚTLIVKY: KUP Komise Rady hl. m. Prahy pro změny územního plánu hl. m. Prahy VURM Výbor pro územní rozvoj a územní plán Zastupitelstva

Více

19. Obecně závazná vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 32/1998 Sb. hl. m. Prahy, o cenové mapě stavebních pozemků, ve znění pozdějších předpisů

19. Obecně závazná vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 32/1998 Sb. hl. m. Prahy, o cenové mapě stavebních pozemků, ve znění pozdějších předpisů 19. Obecně závazná vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 32/1998 Sb. hl. m. Prahy, o cenové mapě stavebních pozemků, ve znění pozdějších předpisů Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 15. 12.

Více

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. 13. září /ENV/16 Ing. Benková V Praze dne Čj.: Vyřizuje: Tel.:

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. 13. září /ENV/16 Ing. Benková V Praze dne Čj.: Vyřizuje: Tel.: ODESÍLATEL: Mgr. Evžen Doležal ředitel odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 ADRESÁT: Rozdělovník V Praze dne

Více

Návrh zadání změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy. Rozsah (m 2 ) Číslo změny. Katastrální území. Městská část.

Návrh zadání změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy. Rozsah (m 2 ) Číslo změny. Katastrální území. Městská část. Z 2989/10 Praha - Čakovice Čakovice změna funkčního využití ploch; ÚSES - logistického parku, čerpací stanice pohonných hmot a sportovního areálu Z 2990/00 Praha - Kunratice Kunratice změna funkčního využití

Více

Katastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha Pod sídlištěm 9/1800, Praha 8

Katastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha Pod sídlištěm 9/1800, Praha 8 Katastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha Pod sídlištěm 9/1800, 182 14 Praha 8 Číslo jednací: Vaše č.j./ze dne: Vyřizuje / linka: Dne: OO-8/2011-101 / Košťálová Jitka/ 284042037

Více

ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÝCH ZMĚN V 1. ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL.M. PRAHY

ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÝCH ZMĚN V 1. ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL.M. PRAHY ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÝCH ZMĚN V 1. ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL.M. PRAHY Důvody pro pořízení celoměstsky významných změn V (1. část) Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy

Více

Příloha č. 2 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 39/11 ze dne

Příloha č. 2 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 39/11 ze dne Příloha č. 2 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 39/11 ze dne 29. 5. 2014 Bilance schválených rozpočtů MČ na rok 2014 Soubor rozpočtů Praha 1 Praha 2 Praha 3 Praha 4 Praha 5 Praha 6 MČ hl.m.prahy 1 2 3 4

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky / ze dne: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA 33964/ENV/14 Ing. Soukupová/l.2321 14. 5. 2014 Věc: Posuzování

Více

VĚKOVÉ SLOŽENÍ OBYVATELSTVA HL. M. PRAHY

VĚKOVÉ SLOŽENÍ OBYVATELSTVA HL. M. PRAHY LIDÉ A SPOLEČNOST Ročník 2011 Obyvatelstvo Praha, 2011 Kód publikace: 104003-11 Č. j.: 00482/2011-7105 VĚKOVÉ SLOŽENÍ OBYVATELSTVA HL. M. PRAHY v roce 2010 Zpracoval: Oddělení regionálních analýz a informačních

Více

ODESILATEL: ADRESÁT: Rozděl o vnik. V Praze dne. 13. září /ENV/16 Ing. Benková

ODESILATEL: ADRESÁT: Rozděl o vnik. V Praze dne. 13. září /ENV/16 Ing. Benková 11 Doručeno 15 09 2016 MCP11/16/049982 listy 4 druh cd pfflohy 1 ODESILATEL: Mgr. Evžen Doležal ředitel odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Ministerstvo životního prostředí

Více

Příloha č. 7 k zápisu z 1. jednání Výboru pro územní rozvoj a územní plán ZHMP ze dne 12. 2. 2015

Příloha č. 7 k zápisu z 1. jednání Výboru pro územní rozvoj a územní plán ZHMP ze dne 12. 2. 2015 číslo úpravy MČ katastrální území, parc. č. předmět stav návrh 819 Praha 7 826 Praha 7 909 Praha 5 Holešovice p.č. 438/2 a části p.č. 438/3,10 a 11 Holešovice p.č. 89/7-8, 111, 160/2; a části 153, 160/1,

Více

STAVEBNICTVÍ A BYTOVÁ VÝSTAVBA V ČESKÉ REPUBLICE

STAVEBNICTVÍ A BYTOVÁ VÝSTAVBA V ČESKÉ REPUBLICE 1 STAVEBNICTVÍ A BYTOVÁ VÝSTAVBA V ČESKÉ REPUBLICE Diskusní setkání, 24. 5. 2012 VÝSLEDKY SLDB Obydlené byty podle právního důvodu užívání bytu ČR Obydlené byty celkem ve vlastním domě v osobním vlastnictví

Více

Příloha č.2 VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY Z 2832/00

Příloha č.2 VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY Z 2832/00 pořadové kategorie číslo MČ popis veřejně prospěšné stavby číslo 1 DK 12 Praha 12 - Pražský (Silniční) okruh Slivenec - D1 v hranicích hl. m. Prahy 1 DK 36 Lochkov - Pražský (Silniční) okruh Slivenec -

Více

Z-948. Materiál k projednání. zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy dne: k návrhu na pořízení celoměstsky významných změn IV. ÚP SÚ hl.m.

Z-948. Materiál k projednání. zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy dne: k návrhu na pořízení celoměstsky významných změn IV. ÚP SÚ hl.m. zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy dne: Materiál k projednání Z-948 k návrhu na pořízení celoměstsky významných změn IV. ÚP SÚ hl.m.prahy Obsah materiálu: 1. Návrh usnesení 2. Příloha č.1 k usnesení

Více

PŘEHLED PROJEDNÁVANÝCH PODNĚTŮ NA ÚPRAVY ÚP SÚ HL. M. PRAHY ORGÁNY HL. M. PRAHY

PŘEHLED PROJEDNÁVANÝCH PODNĚTŮ NA ÚPRAVY ÚP SÚ HL. M. PRAHY ORGÁNY HL. M. PRAHY PŘEHLED PROJEDNÁVANÝCH PODNĚTŮ NA ÚPRAVY ÚP SÚ HL. M. PRAHY ORGÁNY HL. M. PRAHY VYSVĚTLIVKY: KUP Komise rady hl. m. Prahy pro změny územního plánu hl. m. Prahy VURM Výbor pro územní rozvoja územní plán

Více

ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE HL. M. PRAHY 2009. hlavní m sto Praha

ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE HL. M. PRAHY 2009. hlavní m sto Praha ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE HL. M. RAHY 2009 hlavní m sto raha Odůvodnění návrhu Zásad územního rozvoje kraje hl. m. raha Obsah: Úvod str. 1 1. Vymezení řešeného území str. 2 2. Základní

Více

NÁVRH H L A V N Í H O MĚSTA PRAHY. Příloha č. 2 k usnesení ZHMP č. 17/43 ze dne 29.5.2008

NÁVRH H L A V N Í H O MĚSTA PRAHY. Příloha č. 2 k usnesení ZHMP č. 17/43 ze dne 29.5.2008 Příloha č. 2 k usnesení ZHMP č. 17/43 ze dne 29.5.2008 Upravené znění na základě projednání HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU H L A V N

Více

PŘEHLED PODNĚTŮ NA ZMĚNY ÚP SÚ HL. M. PRAHY PROJEDNÁVANÝCH ORGÁNY HL. M. PRAHY

PŘEHLED PODNĚTŮ NA ZMĚNY ÚP SÚ HL. M. PRAHY PROJEDNÁVANÝCH ORGÁNY HL. M. PRAHY PŘEHLED PODNĚTŮ NA ZMĚNY ÚP SÚ HL. M. PRAHY PROJEDNÁVANÝCH ORGÁNY HL. M. PRAHY VYĚTLIVKY: KUP Komise Rady hl. m. Prahy pro změny územního plánu hl. m. Prahy VURM Výbor pro územní rozvoj a územní plán Zastupitelstva

Více

A.3 POPIS VODOVODŮ A KANALIZACÍ V MĚSTSKÝCH ČÁSTECH AKTUALIZACE PRVKUK HL.M. PRAHY

A.3 POPIS VODOVODŮ A KANALIZACÍ V MĚSTSKÝCH ČÁSTECH AKTUALIZACE PRVKUK HL.M. PRAHY Příloha č. 3 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 30/133 ze dne 2. 11. 2017 A.3 POPIS VODOVODŮ A KANALIZACÍ V MĚSTSKÝCH ČÁSTECH AKTUALIZACE HL.M. PRAHY STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: Program rozvoje vodovodů

Více

Demografie, bydlení a veřejná vybavenost v Praze

Demografie, bydlení a veřejná vybavenost v Praze SEKCE STRATEGIÍ A POLITIK Demografie, bydlení a veřejná vybavenost v Praze SHRNUTÍ DEMOGRAFIE BYDLENÍ REGIONÁLNÍ ŠKOLSTVÍ SPORT A REKREACE KULTURA SOCIÁLNÍ SLUŽBY A ZDRAVOTNICTVÍ VYSOKÉ ŠKOLY OBCHOD červen

Více

PŘEHLED PODNĚTŮ NA ZMĚNY ÚP SÚ HL. M. PRAHY PROJEDNÁVANÝCH ORGÁNY HL. M. PRAHY

PŘEHLED PODNĚTŮ NA ZMĚNY ÚP SÚ HL. M. PRAHY PROJEDNÁVANÝCH ORGÁNY HL. M. PRAHY PŘEHLED PODNĚTŮ NA ZMĚNY ÚP SÚ HL. M. PRAHY PROJEDNÁVANÝCH ORGÁNY HL. M. PRAHY VYĚTLIVKY: KUP Komise Rady hl. m. Prahy pro změny územního plánu hl. m. Prahy VURM Výbor pro územní rozvoj a územní plán Zastupitelstva

Více

Podněty na změny ÚP SÚ hl. m. Prahy závěry projednání

Podněty na změny ÚP SÚ hl. m. Prahy závěry projednání Podněty na změny ÚP SÚ závěry projednání číslo podnětu městská část katastr předmět změny z na žadatel hodnocení pořizovatele odůvodnění závěr KUP závěr VURM 670 Řeporyje Třebonice změna funkčního využití

Více

Podněty na CVZ V - 6. část _ nekompletní

Podněty na CVZ V - 6. část _ nekompletní Podněty na CVZ V - 6. část _ nekompletní číslo podnětu MČ katastr předmět změny z na žadatel 655 MČ Praha - Kunratice Kunratice - výstavba RD ZMK OB Hana Šabotičová 656 MČ Praha 4 Krč omezení zástavby

Více

Komentář k návrhu dotačních vztahů z rozpočtu hlavního města Prahy k městským částem hlavního města Prahy na rok 2014

Komentář k návrhu dotačních vztahů z rozpočtu hlavního města Prahy k městským částem hlavního města Prahy na rok 2014 Komentář k návrhu dotačních vztahů z rozpočtu hlavního města Prahy k městským částem hlavního města Prahy na rok 2014 Celkový objem dotačních vztahů z rozpočtu hl. m. Prahy ( dále jen DVz) k městským částem

Více

KARTY (1. 8. 10. 2012)

KARTY (1. 8. 10. 2012) KARTY (1. 8. 10. 2012) KARTA PI.1 strana 2 DŮVĚŘUJI DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI KARTA PV.7 strana 3 ANO ANO NE NE KARTA EU.23 strana 5 ANO ANO NE NE KARTA EU.16 strana 5 VELMI DOBRÁ DOBRÁ ŠPATNÁ VELMI

Více

Podniková norma PREdi ČÍSLOVÁNÍ A ZNAČENÍ ENERGETICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Podniková norma PREdi ČÍSLOVÁNÍ A ZNAČENÍ ENERGETICKÝCH ZAŘÍZENÍ Zpracoval: Pavel Siegl S 22 300 Provozní analýzy, Josef Krejčí S 24 200 Příprava staveb Schválil: Vydal: 14. 9. 2015 Lubomír Vavro vedoucí sekce S 21 000 Správa sítě Strana: 1/29 1. 10. 2015 Rozhodnutím

Více

U P R A V E N Ý N Á V R H P R O G R A M U J E D N Á N Í

U P R A V E N Ý N Á V R H P R O G R A M U J E D N Á N Í U P R A V E N Ý N Á V R H P R O G R A M U J E D N Á N Í 19. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, které se koná dne 15.9. 2016 od 9,00 hod. (v případě potřeby jednání pokračuje v pátek 16.9. 2016)

Více

ZADÁNÍ ZMĚN VLNY 10 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY

ZADÁNÍ ZMĚN VLNY 10 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY ZADÁNÍ ZMĚN VLNY 10 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY Důvody pro pořízení změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a stanovení hlavních cílů rozvoje území Pořízení změn

Více

Přehled kandidátních listin podaných do zastupitelstev městských částí, ze kterých se kandidátní listiny podávají Magistrátu hl. m.

Přehled kandidátních listin podaných do zastupitelstev městských částí, ze kterých se kandidátní listiny podávají Magistrátu hl. m. Přehled kandidátních listin podaných do zastupitelstev městských částí, ze kterých se kandidátní listiny podávají Magistrátu hl. m. Prahy Volební strany jsou u jednotlivých městských částí uvedeny v abecedním

Více

3. Výdaje městských částí hl. m. Prahy

3. Výdaje městských částí hl. m. Prahy 3. Výdaje městských částí hl. m. Prahy v tis. Kč Kapitola Rozpočet Rozpočet RU Úpravy Skutečnost Skuteč. % plnění schválený upravený % z celku za 4.čtvrtletí k 31.12. z celku RU 01 1 106 311,1 1 052 195,3

Více

Muži B - 1.B/B A3B ne 17:00 3 (Trunc)

Muži B - 1.B/B A3B ne 17:00 3 (Trunc) SC Radotín Velké Popovice so 12.3. 14:30 T. ne 13.3. 17:00 UMT SK Motorlet Praha B Praha 1999 AFK Union Žižkov so 19.3. 10:30 UMT ne 20.3. 17:00 UMT so 19.3. 13:00 UMT FK Meteor Praha VIII B FK Újezd n.lesy

Více

Příloha 1 NAVRŽENÁ NOVÁ SÍŤ PÁTEŘNÍCH A HLAVNÍCH CYKLOTRAS (CYKLOGENEREL) Generel 2010

Příloha 1 NAVRŽENÁ NOVÁ SÍŤ PÁTEŘNÍCH A HLAVNÍCH CYKLOTRAS (CYKLOGENEREL) Generel 2010 Příloha 1 NAVRŽENÁ NOVÁ SÍŤ PÁTEŘNÍCH A HLAVNÍCH CYKLOTRAS (CYKLOGENEREL) 2010 Generel 2010 Generel 2003 Cyklogenerel 2010 detail centrum Cyklogenerel 2003 detail centrum GENEREL 2010 popis základní sítě

Více

Aktuální součtová tabulka

Aktuální součtová tabulka Aktuální součtová tabulka Typ události počet tj. v % uchráněno (tis. Kč) Požár (P) požár 477 19,18 22 068,00 Požár bez účasti JPO 5 0,20 900,00 Dopravní nehoda (DN) Dopravní nehoda silniční 195 7,84 0,00

Více

MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ R o č n í k 2001 V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 5 Vydáno: Kč OBSAH METODICKÁ OPATŘENÍ 6. Spádovost lůžkových zdravotnických zařízení v hlavním městě Praze (akutní lůžková

Více

1. Finanční prostředky na asistenta pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním

1. Finanční prostředky na asistenta pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽA A TĚLOVÝCHOVY Určeno ředitelům mateřských, základních, speciálních, středních a soukromých škol na území hl. m.prahy Váš dopis

Více

Created with novapdf Printer (www.novapdf.com). Please register to remove this message. Číslo oblasti. Číslo oblasti

Created with novapdf Printer (www.novapdf.com). Please register to remove this message. Číslo oblasti. Číslo oblasti 223 Zařazení katastrálních území měst do oblastí v příloze č. 39 vyhlášky a) abecední uspořádání katastrálních území měst do oblastí Tabulky č. 2 P r a h a 1 Benice 602582 12 57 Lysolaje 729931 21 2 Běchovice

Více

Seznam usnesení 21. Zastupitelstva HMP ze dne

Seznam usnesení 21. Zastupitelstva HMP ze dne Z-4719 21/28 15.12.2016 k návrhu na pořízení změn vlny 10 ÚP SÚ hl.m. Prahy na území správního obvodu Prahy 6 Z-4734 21/29 15.12.2016 k návrhu na pořízení změn vlny 10 ÚP SÚ hl.m. Prahy na území správního

Více

Seznam nalezených obchodních míst více na

Seznam nalezených obchodních míst více na Praha 2 - Vinohrady Italská 384/3 Praha 2 - Vinohrady Moravská 1530/9 Praha 2 - Vinohrady Belgická 519/21 Přemyslovská 2 Praha 1 - Nové Město Jindřišská 909/14 Kubelíkova 1155/44 Praha 2 - Nové Město Karlovo

Více

OBECNÁ CHARAKTERISTIKA, PØÍÈINY ZMÌN ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ A OVLIVÒUJÍCÍ FAKTORY

OBECNÁ CHARAKTERISTIKA, PØÍÈINY ZMÌN ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ A OVLIVÒUJÍCÍ FAKTORY OBECNÁ CHARAKTERISTIKA, PØÍÈINY ZMÌN ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ A OVLIVÒUJÍCÍ FAKTORY Vybrané informační zdroje (publikace, internet) Český statistický úřad (ČSÚ): www.czso.cz Publikace: Statistická ročenka ČR

Více

ÚZEMNÍ ANALÝZA AKTUÁLNÍCH DEVELOPERSKÝCH PROJEKTŮ ZAMĚŘENÝCH NA VÝSTAVBU BYTOVÝCH DOMŮ NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY (ZÁŘÍ 2010)

ÚZEMNÍ ANALÝZA AKTUÁLNÍCH DEVELOPERSKÝCH PROJEKTŮ ZAMĚŘENÝCH NA VÝSTAVBU BYTOVÝCH DOMŮ NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY (ZÁŘÍ 2010) ÚTVAR ROZVOJE HL. M. PRAHY Odbor strategické koncepce ÚZEMNÍ ANALÝZA AKTUÁLNÍCH DEVELOPERSKÝCH PROJEKTŮ ZAMĚŘENÝCH NA VÝSTAVBU BYTOVÝCH DOMŮ NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY (ZÁŘÍ 2010) Zpracoval Mgr. Michal Němec

Více

I. Soubor rozpočtů hlavního města Prahy

I. Soubor rozpočtů hlavního města Prahy Důvodová zpráva I. Soubor rozpočtů hlavního města Prahy Rada hlavního města Prahy konstatuje, že bylo schváleno 58 samostatných rozpočtů na rok 2014 včetně rozpočtových výhledů do roku 2019. Z toho rozpočet

Více

Aktuální součtová tabulka

Aktuální součtová tabulka Aktuální součtová tabulka Typ události počet tj. v % uchráněno (tis. Kč) Požár (P) požár 479 21,69 172 395,00 Požár bez účasti JPO 6 0,27 634,00 Dopravní nehoda (DN) Dopravní nehoda silniční 205 9,28 0,00

Více

Dodatek Č. 1. v tomto znění:

Dodatek Č. 1. v tomto znění: Dodatek Č. 1 k Rámcové smlouvě na provádění stavebně údržbových a rekonstrukčních prací, ze dne 15. 8. 2012 uzavřené podle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění,

Více

Z-1357. Materiál k projednání. zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy dne: k návrhu zadání změny Z-1820/07 Územního plánu sídelního útvaru hl.m.

Z-1357. Materiál k projednání. zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy dne: k návrhu zadání změny Z-1820/07 Územního plánu sídelního útvaru hl.m. zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy dne: Materiál k projednání Z-1357 k návrhu zadání změny Z-1820/07 Územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy Obsah materiálu: 1. Návrh usnesení 2. Příloha č.1 k usnesení

Více

S C H V Á L E N Ý P R O G R A M J E D N Á N Í

S C H V Á L E N Ý P R O G R A M J E D N Á N Í S C H V Á L E N Ý P R O G R A M J E D N Á N Í 30. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, které se konalo dne 20. 6. 2013 od 16,00 hod. (schváleno v Zastupitelstvu hl.m. Prahy dne 20. 6. 2013) ústně

Více

S C H V Á L E N Ý P R O G R A M J E D N Á N Í P O K R A Č O V Á N Í

S C H V Á L E N Ý P R O G R A M J E D N Á N Í P O K R A Č O V Á N Í S C H V Á L E N Ý P R O G R A M J E D N Á N Í P O K R A Č O V Á N Í 21. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, které se konalo dne 25.11. 2016 od 9,00 hod. ve Velké zasedací síni Nové radnice, Praha

Více

Seznam nalezených obchodních míst více na

Seznam nalezených obchodních míst více na Praha 2 - Vinohrady Italská 384/3 Praha 2 - Vinohrady Moravská 1530/9 Praha 2 - Vinohrady Belgická 519/21 Přemyslovská 2 Praha 1 - Nové Město Jindřišská 909/14 Kubelíkova 1155/44 Praha 2 - Nové Město Karlovo

Více

P R O G R A M U J E D N Á N Í

P R O G R A M U J E D N Á N Í N Á V R H P R O G R A M U J E D N Á N Í 21. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, které se koná dne 24.11. a 25.11. 2016 od 9,00 hod. Pravidelný bod v pevném čase 12,30 13,15 Návrhy, připomínky

Více

Příloha k vyhlášce č. 561/2006 Sb. 1 Aglomerace nad 250 000 obyvatel. 1.1 Aglomerace Praha

Příloha k vyhlášce č. 561/2006 Sb. 1 Aglomerace nad 250 000 obyvatel. 1.1 Aglomerace Praha Příloha k vyhlášce č. 561/2006 Sb. 1 Aglomerace nad 250 000 obyvatel 1.1 Aglomerace Praha Rozsah: Aglomerace zasahuje na území těchto měst a obcí: hlavní město Praha, Bořanovice, Černošice, Čestlice, Dobřejovice,

Více

S C H V Á L E N Ý P R O G R A M J E D N Á N Í 2. P O K R A Č O V Á N Í

S C H V Á L E N Ý P R O G R A M J E D N Á N Í 2. P O K R A Č O V Á N Í S C H V Á L E N Ý P R O G R A M J E D N Á N Í 2. P O K R A Č O V Á N Í 21. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, které se konalo dne 15.12. 2016 od 9,00 hod. ve Velké zasedací síni Nové radnice,

Více

PŘEHLED PROJEDNÁVANÝCH PODNĚTŮ NA ÚPRAVY ÚP SÚ HL. M. PRAHY ORGÁNY HL. M. PRAHY

PŘEHLED PROJEDNÁVANÝCH PODNĚTŮ NA ÚPRAVY ÚP SÚ HL. M. PRAHY ORGÁNY HL. M. PRAHY PŘEHLED PROJEDNÁVANÝCH PODNĚTŮ NA ÚPRAVY ÚP SÚ HL. M. PRAHY ORGÁNY HL. M. PRAHY VYSVĚTLIVKY: KUP Komise rady hl. m. Prahy pro změny územního plánu hl. m. Prahy VURM Výbor pro územní rozvoja územní plán

Více

U P R A V E N Ý N Á V R H P R O G R A M U J E D N Á N Í

U P R A V E N Ý N Á V R H P R O G R A M U J E D N Á N Í U P R A V E N Ý N Á V R H P R O G R A M U J E D N Á N Í 31. zasedání Zastupitelstva hlavního města, které se koná dne 19. 9. 2013 od 9,00 hod. (v případě potřeby jednání pokračuje v pátek 20.9. 2013) (Schváleno

Více

Podněty na CVZ V - 1.-6. část zbylé k projednání

Podněty na CVZ V - 1.-6. část zbylé k projednání Podněty na CVZ V - 1.-6. část zbylé k projednání číslo podnětu městská část katastr předmět změny z na žadatel závěr KUP závěr VURM 482 MČ Praha 14 Hloubětín 494 Vinoř Vinoř 506 Libuš Písnice 561 MČ Praha

Více

P R O G R A M U J E D N Á N Í

P R O G R A M U J E D N Á N Í N Á V R H P R O G R A M U J E D N Á N Í 16. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, které se koná dne 28.4. a 29.4. 2016 od 9,00 hod. Pravidelný bod v pevném čase 12,30 13,15 Návrhy, připomínky a

Více

Magistrát hlavního města Prahy. Městská část Praha 1 Správní obvod Praha 1. Praha 1 - Staré Město Správní obvod Praha 1

Magistrát hlavního města Prahy. Městská část Praha 1 Správní obvod Praha 1. Praha 1 - Staré Město Správní obvod Praha 1 ALMANACH obce.info Magistrát hlavního města Prahy Obecní úřad tel.: 236 00 11 11 primator: Mariánské náměstí 2 fax: 236 00 70 88 Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. PSČ 110 01 mobil: Počet obyvatel: 1 276

Více

5. Vybrané ekonomické údaje

5. Vybrané ekonomické údaje 5. Vybrané ekonomické údaje 5.1. Finanční vypořádání s městskými částmi hl. m. Prahy za rok 2010 Projednání návrhů finančních vypořádání s představiteli jednotlivých městských částí hl. m. Prahy proběhlo

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 2 Afs 35/2010-163 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců Mgr. Radovana Havelce a JUDr.

Více

10. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze vstupného

10. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze vstupného 10. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze vstupného Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 23. 6. 2011 vydat podle 44 odst. 3 písm. d) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze,

Více

S C H V Á L E N Ý P R O G R A M J E D N Á N Í

S C H V Á L E N Ý P R O G R A M J E D N Á N Í S C H V Á L E N Ý P R O G R A M J E D N Á N Í 21. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, které se konalo dne 24.11. a 25.11. 2016 od 9,00 hod. ve Velké zasedací síni Nové radnice, Praha 1, Mariánské

Více

Demografie, bydlení a veřejná vybavenost v Praze

Demografie, bydlení a veřejná vybavenost v Praze SEKCE STRATEGIÍ A POLITIK Demografie, bydlení a veřejná vybavenost v Praze SHRNUTÍ DEMOGRAFIE BYDLENÍ REGIONÁLNÍ ŠKOLSTVÍ OBCHOD SPORT A REKREACE KULTURA SOCIÁLNÍ SLUŽBY A ZDRAVOTNICTVÍ VYSOKÉ ŠKOLY OBCHOD

Více

Usnesení z 99. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 22.9.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 99. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 22.9.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 99. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 22.9.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1. Výpověď nájemní smlouvy BD edašovská 353

Více

5. Vybrané ekonomické údaje

5. Vybrané ekonomické údaje 5. Vybrané ekonomické údaje 5.1. Finanční vypořádání s městskými částmi hl. m. Prahy za rok 2012 Projednání návrhů finančních vypořádání s představiteli jednotlivých městských částí hl. m. Prahy proběhlo

Více

Právní předpis hl. m. Prahy č. 10/2011. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze vstupného

Právní předpis hl. m. Prahy č. 10/2011. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze vstupného Právní předpis hl. m. Prahy č. 10/2011 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze vstupného Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 23.6.2011 vydat podle 44 odst. 3 písm. d) zákona č. 131/2000

Více

ÚZEMNÍ ANALÝZA AKTUÁLNÍCH DEVELOPERSKÝCH PROJEKTŮ ZAMĚŘENÝCH NA VÝSTAVBU BYTOVÝCH DOMŮ NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY (2011)

ÚZEMNÍ ANALÝZA AKTUÁLNÍCH DEVELOPERSKÝCH PROJEKTŮ ZAMĚŘENÝCH NA VÝSTAVBU BYTOVÝCH DOMŮ NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY (2011) ÚZEMNÍ ANALÝZA AKTUÁLNÍCH DEVELOPERSKÝCH PROJEKTŮ ZAMĚŘENÝCH NA VÝSTAVBU BYTOVÝCH DOMŮ NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY (2011) Mgr. Michal Němec říjen 2011 Územní analýza aktuálních developerských projektů zaměřených

Více

Kód městské části. Název části obce

Kód městské části. Název části obce Název Název Název dílu Praha 554782 Praha 1 Praha 1 500054 Holešovice 490067 Holešovice (Praha 1) 414956 0 0 0 Praha 554782 Praha 1 Praha 1 500054 Hradčany 490075 Hradčany (Praha 1) 400041 1 166 1 056

Více

Katastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha Pod sídlištěm 9/1800, 182 14 Praha 8

Katastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha Pod sídlištěm 9/1800, 182 14 Praha 8 Katastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha Pod sídlištěm 9/1800, 182 14 Praha 8 Číslo jednací: Vaše č.j./ze dne: Vyřizuje / linka: Dne: OO-5/2010-101 / Predescu Adrian/ 284042048

Více

Seznam usnesení 8. Zastupitelstva HMP ze dne 18. 6. 2015

Seznam usnesení 8. Zastupitelstva HMP ze dne 18. 6. 2015 Z-3400 8/1 18.6.2015 k návrhu na vyhrazení si pravomoci rozhodovat v samostatné působnosti Zastupitelstvem hlavního města Prahy Z-3401 8/2 18.6.2015 k volbě přísedících Městského soudu v Praze Z-3503 8/3

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví DIPLOMOVÁ PRÁCE 2017 Bc. Roman Kačírek 1 2 Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci vypracoval samostatně,

Více

Komentář k návrhu dotačních vztahů k městským částem hl. m. Prahy na rok 2012

Komentář k návrhu dotačních vztahů k městským částem hl. m. Prahy na rok 2012 Komentář k návrhu dotačních vztahů k městským částem hl. m. Prahy na rok 2012 I. Komentář k návrhu dotačních vztahů k městským částem hl. m. Prahy na rok 2012 z rozpočtu vlastního hlavního města Prahy

Více

Námitky zástupce veřejnosti ke konceptu Územního plánu hlavního města Prahy

Námitky zástupce veřejnosti ke konceptu Územního plánu hlavního města Prahy Centrum pro podporu občanů / Center for Citizens Support Chlumova 17, CZ 130 00 Praha 3 e-mail: cepo@arnika.org ELEKTRONICKOU POŠTOU Magistrát hlavního města Prahy Odbor územního plánu Jungmannova 29/34

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci PRAHA JAKO ŽADATEL A PŘÍJEMCE ZE SF / FS A NÁRODNÍCH ZDROJŮ

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci PRAHA JAKO ŽADATEL A PŘÍJEMCE ZE SF / FS A NÁRODNÍCH ZDROJŮ MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci PRAHA JAKO ŽADATEL A PŘÍJEMCE ZE SF / FS A NÁRODNÍCH ZDROJŮ ZÁŘÍ 2011 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské

Více

Zadání celoměstsky významných změn V ÚP SÚ hl. m. Prahy závěry projednání

Zadání celoměstsky významných změn V ÚP SÚ hl. m. Prahy závěry projednání Zadání celoměstsky významných změn V ÚP SÚ hl. m. Prahy závěry projednání Číslo změny Městská část 2841 Praha 6 Liboc, Ruzyně 1807/1, 1837/63 a další, k.ú. Ruzyně, 468/1,2 a další, k.ú. Liboc; lokalita

Více

Kanalizace, stoka G - informace pro občany

Kanalizace, stoka G - informace pro občany Kanalizace, stoka G - informace pro občany Městské části Praha-Dubeč byla předložena k odsouhlasení změna územního plánu za účelem vybudování hlavní stoky splaškové kanalizace, která bude vedena naší městskou

Více

VOLEBNÍ, DEMOGRAFICKÉ A EKONOMICKÉ

VOLEBNÍ, DEMOGRAFICKÉ A EKONOMICKÉ VOLEBNÍ, DEMOGRAFICKÉ A EKONOMICKÉ CHARAKTERISTIKY VOLEBNÍCH OBVODŮ ČESKÉ REPUBLIKY Volební, demografické a ekonomické charakteristiky volebních obvodů ČR HLAVNÍ MĚSTO PRAHA... 4 VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY

Více

N Á V R H P O Ř A D U J E D N Á N Í

N Á V R H P O Ř A D U J E D N Á N Í N Á V R H P O Ř A D U J E D N Á N Í 29. zasedání Zastupitelstva hlavního města, které se koná dne 23.6.2005 (odsouhlaseno Radou HMP dne 14.6.2005) 1. Složení slibu Františka Adámka nového člena ZHMP za

Více