Dotační program Podpora aktivit v sociální oblasti v MČ Brno Královo Pole

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dotační program Podpora aktivit v sociální oblasti v MČ Brno Královo Pole"

Transkript

1 Dotační program Podpora aktivit v sociální oblasti v MČ Brno Královo Pole Poskytovatelem dotací je MČ Brno-Královo Pole. Dotace z rozpočtu MČ Brno-Královo Pole jsou poskytovány na základě Zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v účinném znění. Účel programu Dotace se poskytuje na financování běžných neinvestičních výdajů, které souvisejí s poskytováním zejména aktivit v sociální oblasti (např. podpora sociálních služeb), které mají místní charakter a uživatelům jsou poskytovány v souladu s místními potřebami. Důvod podpory stanoveného účelu Zlepšení kvality života vybraným skupinám obyvatel MČ Brno-Královo Pole. Finanční limit Celkový předpokládaný objem finančních prostředků na dotační program v roce 2019 činí 490 tis. Kč. V případě, že Zastupitelstvo MČ Brno-Královo Pole v rámci schvalování rozpočtu na rok 2019 neschválí žádné finanční prostředky na dotační programy, nebudou dotace poskytnuty. Podmínky podpory Jeden subjekt může v rámci programu Podpora aktivit v sociální oblasti v MČ Brno Královo Pole podat jen jednu žádost, další žádosti již nebudou posuzovány. Dotace v rámci vyhlášeného programu může být přidělována do výše maximálně 40 tis. Kč v rámci jednoho programu a jednomu subjektu. S žadatelem bude následně uzavřena smlouva. Rada MČ Brno-Královo Pole si vyhrazuje právo požadavek na dotaci krátit.přidělené dotace podléhají finančnímu vypořádání. Na poskytnutí dotace není právní nárok. Dotace není poskytována na 100% pokrytí nákladů projektu ani činnosti. Vymezení okruhu žadatelů O dotaci mohou požádat veřejně prospěšné právnické osoby, poskytující registrované sociální služby cílovým skupinám obyvatel MČ Brno-Královo Pole (senioři, rodiny, děti a mládež, osoby se zdravotním a kombinovaným postižením, osoby v sociální krizi, etnické menšiny a cizinci). Dotace se neposkytují příspěvkovým organizacím, které zřídila zastupitelstva městských částí, statutárního města Brna nebo jiných měst.

2 Lhůta pro podání žádosti Žádosti o dotace na rok 2019 je možno podávat v termínu od do na podatelnu ÚMČ Brno Královo Pole, Palackého tř. 59, Brno nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové zprávy, ID: xyxbwjb. Rozhodující je razítko podatelny ÚMČ Brno Královo Pole/termín doručení do datové schránky. Žádost o dotaci z rozpočtu MČ Brno-Královo Pole mohou podat jednotlivé subjekty prostřednictvím formulářů, které jsou zveřejněny na webových stránkách MČ a jsou k dispozici na podatelně ÚMČ. Žádosti, u kterých nebude dodržen termín pro podání žádosti, nebudou hodnoceny. Žádosti, které nebudou obsahovat povinné náležitosti vč. příloh, nebudou dále posuzovány. Povinné přílohy k žádosti: Aktuální výpis z příslušného veřejného rejstříku Dokument, kterým je žadatel založen nebo zřízen Oprávnění k podnikání Aktuální pověření jednat jménem žadatele Kopie aktuální smlouvy o zřízení bankovního účtu Kopie aktuálního dokladu o vedení účtu Předpokládaný rozpočet na rok 2019 Povinné přílohy k žádosti předkládá žadatel o dotaci ve formě poskytovatelem ověřené kopie. Žadatel dále doloží doklad o zřízení bankovního účtu a o jeho oprávněnosti disponovat s tímto účtem. Kontaktní osoby a adresy: Michaela Ficková, DiS., ÚMČ Brno-Královo Pole, Palackého tř. 59, 3. patro. Tel klapka 258, Kriteria pro hodnocení žádosti Do hodnocení mohou být postoupeny pouze žádosti řádně vyplněné a podepsané. Posuzuje se vyplnění všech údajů a čestných prohlášení, doložení požadovaných příloh a dodržení lhůty pro podání žádosti. Sociální komise RMČ provede hodnocení žádosti a navrhne Radě MČ Brno-Královo Pole výši dotace na základě hodnocení dle následujících kriterií.

3 Kritéria pro dotace: Body: Kontinuita činnosti podporovaného subjektu 0 až 5 Počet osob z Kr. Pole, kterým je podpora (např. služba) poskytnuta, důležitost programu 0 až 5 Kvalita spolupráce s ÚMČ, význam soc. služby pro obyvatele MČ 0 až 5 Reálnost ročního finančního rozpočtu 0 až 5 Schopnost žadatele naplnit projekt 0 až 5 Finanční spoluúčast žadatele nebo jiných zdrojů 0 až 5 Sociální komise RMČ Brno-Královo Pole navrhuje poskytnutí dotace v roce 2019 těm žadatelům, jejichž žádosti dosáhly min. 15 bodů. Výše dotace se stanoví v závislosti na: Požadované částce (výši) dotace Počtu získaných bodů Lhůta pro rozhodnutí žádosti RMČ Brno-Královo Pole o dotacích rozhodne nejpozději do Podmínky pro poskytnutí dotace Podmínky použití dotace a způsob finančního vypořádání budou upraveny ve smlouvě o poskytnutí dotace. Dotaci nelze převést na jinou osobu. Vyúčtování dotace musí být provedeno do Vyúčtování poskytnuté dotace musí být zpracováno samostatně a je třeba ho předložit s příslušnými originálními doklady na sociální odbor ÚMČ Brno-Královo Pole, včetně podrobné zprávy o činnostech, na které byla dotace čerpána. K vyúčtování slouží vzor, který je k dispozici na webových stránkách MČ a na sociálním odboru ÚMČ. Na originálních dokladech bude uvedena poznámka Hrazeno z rozpočtu MČ Královo Pole a tento originální doklad bude předložen k vyúčtování. V případě nevyčerpání celé částky dotace je nutné vrácení zůstatku.

4 Dotace nelze čerpat: Na výdaje za pohoštění, kapesné, stravné, předměty osobní spotřeby Na odpisy majetku, investiční výdaje Na dotace třetím subjektům Na úhradu DPH v případě, že má žadatel právo na odpočet DPH Na pokuty, penále, úvěry a půjčky, bankovní poplatky Tento program schválila Rada MČ Brno-Královo Pole dne: usnesením číslo Program bude zveřejněn na úřední desce způsobem umožňujícím dálkový přístup nejméně 30 dnů před počátkem lhůty pro podání žádosti a bude zveřejněn 90 dnů ode dne vyvěšení na úřední desce. Přílohy: Žádost o dotaci z rozpočtu MČ Brno Královo Pole - formulář Finanční vyúčtování dotace - formulář

5 Žádost o dotaci z rozpočtu MČ Brno Královo Pole z programu Podpora aktivit v sociální oblasti v MČ Brno Královo Pole na rok 2019 Název subjektu žadatele: IČ/DIČ Adresa sídla žadatele: Telefon: webová adresa: Telefon ( Brno): (Brno): Statutární zástupce nebo osoba oprávněná jednat za žadatele ( jméno, příjmení, funkce, adresa, telefon): Číslo bankovního účtu žadatele (vč. kódu banky): Název a adresa peněžního ústavu: Právní forma subjektu: Registrován u koho: (např. MV ČR, soud) Spisová značka a datum zápisu: Registrovaná služba: Identifikátor služby: (číslo registrace soc. služby) Datum registrace služby: Typ sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: Účel dotace (stručně ): Popis, cíl a předpokládaný přínos projektu (stručně, popřípadě v příloze max. 3str.)

6 Výše požadované dotace (max. výše 40 tis. Kč)*: Jakému okruhu a počtu osob z MČ Královo Pole je projekt určen: Finanční prostředky získané v předcházejících dvou letech (z jiných finančních zdrojů např. MPSV, KÚ nebo města Brna): Rok 2017 Rozpočet MPSV, KÚ a jiné: Rozpočet města Brna: Rok 2018 Rozpočet MPSV, KÚ a jiné: Rozpočet města Brna: Předpokládaný rozpočet v Kč Předpokládané náklady v Kč Skutečnost roku 2018 Návrh plánu roku 2019 Provozní náklady Ostatní náklady Náklady celkem V Brně dne: Jméno a podpis oprávněné osoby ke zpracování: K žádosti přiložte: aktuální výpis z příslušného veřejného rejstříku dokument, kterým je žadatel založen nebo zřízen dokument o registraci soc. služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., v účinném znění, popř. oprávnění k podnikání aktuální pověření jednat jménem žadatele kopie aktuální smlouvy o zřízení bankovního účtu kopie aktuálního dokladu o vedení účtu Čestné prohlášení Prohlašuji, že na stejný účel, který je doložen při vyúčtování dotace, nežádáme dotaci na MMB nebo na jiném ÚMČ a nemáme nevyrovnané závazky vůči městu Brnu nebo organizaci zřízené městem včetně organizací, ve kterých má město Brno podíl. V Brně dne Podpis oprávněné osoby

7 Zpracování osobních údajů Osobní údaje v žádosti a jejich přílohách jsou MČ zpracovávány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne (tzv. GDPR) a zákonem č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů v rozsahu stanoveném MČ. Osobní údaje žadatele jméno, příjmení, , telefon uvedené v žádosti a jejich přílohách jsou za účelem rozhodnutí o této žádosti poskytnuty členům příslušných komisí MČ a členům Rady MČ. V případě neschválení žádosti budou ÚMČ osobní údaje archivovány dle Spisového a skartačního řádu (SSŘ) po dobu 10 let od následujícího roku od data rozhodnutí. V případě kladného vyřízení žádosti budou osobní údaje zpracovávány po dobu platnosti smlouvy o poskytnutí dotace a následně archivovány dle SSŘ po dobu 10 let od následujícího roku po ukončení platnosti smlouvy. V Brně dne Podpis oprávněné osoby *pozn.dotaci nelze poskytnout na 100% pokrytí nákladů

8 Finanční vyúčtování dotace z programu "Podpora aktivit v sociální oblasti v MČ Brno-Královo Pole" na rok 2019 PŘÍJEMCE (jméno a příjmení/název/obchodní firma) ADRESA (trvalé bydliště/místo podnikání/sídlo) IČ (u fyzické osoby i datum narození a rodné číslo): Plátce/neplátce DPH Název dotačního programu Název projektu/akce/činnosti Celkové výdaje na projekt/akci/činnost ( v Kč ): Výše poskytnuté dotace ( v Kč ): Z dotace vráceno ( v Kč ): Prostředky vráceny na účet dne Osoba odpovědná za vyúčtování dotace (jméno a příjmení, funkce) Soupis dokladů vztahujících se k realizaci projektu/akce/činnosti číslo účetního dokladu v účetní evidenci číslo prvotního účetního dokladu název dokladu datum vystavení dokladu účel platby částka v Kč (bez DPH)* z toho částka hrazená z dotace MČ Královo Pole Celkem: 0,00 0,00 V Brně dne: Název/obchodní firma a podpis příjemce, resp. osoby oprávněné jednat za příjemce nebo jeho jménem (příp. též otisk razítka). * Není-li příjemce plátcem DPH, uvede celkové výdaje včetně DPH. Je-li příjemce plátcem DPH, ale nemůže v konkrétním případě uplatnit nárok na odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, uvede rovněž celkové výdaje včetně DPH. Pokud je příjemce plátcem DPH a má nárok v konkrétním případě uplatnit nárok na odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude částka uvedena bez DPH. Poznámka: v případě více dokladů vložte do soupisu další řádky.