VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY"

Transkript

1 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, Zbyslavice, tel.: , IČO: VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Návrh struktury vlastního hodnocení školy byl projednán na pedagogické radě dne Na hodnocení se budou podílet všichni pracovníci školy. V procesu vlastního hodnocení školy jsme shromažďovali a analyzovali celou řadu informací a podkladů včetně různých forem zpětných vazeb od žáků i rodičů o úrovni vědomostí a dovedností žáků a také o podmínkách, ve kterých vzdělávání probíhá. Jako zdroj informací byly využity: 1. pedagogická dokumentace 2. dotazníky rodičů, žáků 3. rozhovory s žáky, učiteli, rodiči 4. vnitřní statistické ukazatele (SCIO) 5. hodnotící kniha akcí 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE: název školy Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace adresa školy Hlavní 103, Zbyslavice právní forma příspěvková organizace IČO IZO vedení školy Mgr. Iveta Buryanová, ředitelka školy kontakt tel.: název zřizovatele OBEC ZBYSLAVICE adresa zřizovatele Ve Dvoře 81, Zbyslavice kontakt tel.: fax: součásti školy kapacita IZO Počet žáků 2007/2008 Počet žáků 2008/2009 Počet žáků 2009/2010 Mateřská škola 24 dětí Základní škola 40 dětí Školní družina 28 dětí Školní jídelna 70 jídel

2 údaje o školské radě Datum zřízení Počet členů školské rady 3 2. VIZE ŠKOLY Vize školy Ve školním roce 2007/2008 a 2008/2009 byla škola jednotřídní. Ve školním roce 2009/2010 byla zřizovatelem udělena výjimka z počtu žáků a škola se tak stala dvoutřídní. Cíle a ŠVP Česká školní inspekce v rámci inspekční činnosti provedla hodnocení školního vzdělávacího programu školy. Školní vzdělávací program Základní školy a mateřské školy obce Zbyslavice, příspěvková organizace ŠKOLA HROU je v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. 3. PODMÍNKY KE VZDĚLÁVÁNÍ: Lidské zdroje učitelé se průběžně vzdělávají v rámci DVPP: 2007/ / /2010 Ekoateliér Tančící stoly Ekoateliér Květinový ateliér Šablony, šablonky a jejich kouzla Zvyšování jazykové úrovně Specializační studium Školský management - Vánoční výrobky - Zajímavé techniky nápady ve VV - Jak motivovat děti k činnostem v ŠD - Velikonoční krasličení - SPU v předškolním věku - Ekoateliér divotvorný papír - Specializační studium ŠM - Koordinátor ŠVP bylo podpořeno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci rozvojového programu Zpřístupnění DVPP ZŠ s ročníky pouze 1. stupně v roce 2008, Č. j.: 9052/ Angličtina pro mírně pokročilé 1. a 2. Činnostní učení ve výuce matematiky Činnostní učení ve výuce Čj v 2. a 3. ročníku Ekoateliér Tančící stoly Vánoce Logopedická intervence u dětí Šablony, šablonky a jejich kouzla Angličtina pro školáky I. Neslechové hodiny anglický jazyk 1. st. ZŠ Čtením a psaním ke kritickému myšlení Jak vytvořit projekt Respektovat a být respektován

3 Lidské zdroje odborně a pedagogicky způsobilí: Funkce Požadavek 2007/2008/úvazek 2008/2009/úvazek 2009/2010/úvazek ředitelka ZŠ učitelka ZŠ 7 vyhláška 317/2005 Sb. učitelství 1. st. /1 /1 /1 nekvalifikovaná/ 0,180 nekvalifikovaná/ 0,225 nekvalifikovaná/ 0,18 učitelka ZŠ učitelství 1. st. - - nekvalifikovaná/1 vychovatelka ŠD vychovatelství vychovatelství 0,47 vychovatelství 0,41 vychovatelství 0,48 učitelka MŠ učitelství pro MŠ /1 /1 /1 učitelka MŠ výchovný poradce koordinátor ŠVP koordinátor ICT koordinátor EVVO metodik prevence učitelství pro MŠ 7 vyhláška 72/2005 Sb. 9 vyhláška 317/2005 Sb. 9 vyhláška 317/2005 Sb. 8 vyhláška 317/2005 Sb. 9 vyhláška 317/2005 Sb. nekvalifikovaná/ 0, zahájeno studium nekvalifikovaná/ 0, ,41 ne ne ne ne ne ne Materiální zdroje Třídy jsou vybaveny funkčně a bezpečně. Hygienické závady byly nahlášeny zřizovateli školy. Postupně dle finančních možností závady odstraňuje. Zřizovatel počítá s rekonstrukcí půdních prostor. Herní sestava, zahrada a tělocvična jsou bezpečné, v dobrém technickém stavu, dostatečně vybavené viz revizní zprávy. Vyučující i žáci efektivně využívají pomůcky, učebnice a ICT ve vyučovacím procesu. Byly zakoupeny výukové programy, které žáci využívají ve výuce. Finanční zdroje Škola plní rozpočet a závazné ukazatele průběžně. Škola získala sponzorské dary: ,-Kč ,-Kč 4. PRŮBĚH VZDĚLÁVÁNÍ: Vyučování Dle hospitační činnosti učitelé používají vhodné metody vzhledem k vymezeným cílům a obsahu výuky, používají různé způsoby hodnocení žáků a různé organizační formy výuky. V hodině panuje bezpečná a pracovní atmosféra. Pedagogové dbají na dosažení maximálních výsledků žáků. Klademe důraz na individuální přístup.

4 Učení se žáků Žáci se aktivně zapojují ve vyučování, pracují samostatně i týmově, využíváme kooperativní vyučování založené na spolupráci. Ve školním roce 2009/2010 byli žáci 3. a 5. ročníků testování STONOŽKA. Naše škola v testování 3. ročníků patří mezi 10% nejúspěšnějších škol. V testování 5. ročníků patří mezi podprůměrné školy. (viz příloha) 5. KULTURA ŠKOLY: Spolupráce s rodiči Rodičům jsou pravidelně a systematicky podávány informace o žácích na třídních schůzkách, ale i při osobních konzultacích. O akcích školy jsou informováni v deníčcích a žákovských knížkách, na webu školy a na veřejné vývěsce v centru obce. V roce 2010 proběhlo dotazníkové šetření mezi rodiči. (vyhodnocení viz příloha) Komentář k dotazníku v MŠ: - celkově jsou rodiče spokojeni s pobytem dítěte ve školce -100% jsou rodiče spokojeni prostředím školky a připravenosti učitelé na práci s dětmi Komentář k dotazníku v ZŠ: -žák přichází ze školy spokojené - rodiče by si přáli více domácích úkolů - se školní jídelnou i družinou jsou spokojeni -vzdělávání žáků je organizováno dobře a rodiče jsou spokojeni s chováním učitelů Vzájemné vztahy Žáci se chovají k sobě navzájem, ale i k zaměstnancům školy přátelsky, vzájemně si pomáhají, spolupracují, dodržují školní řád. Každý rok se vytvářejí pravidla třídy s žáky. Je vytvořena schránka důvěry a problémy jsou řešeny na třídnických hodinách. Využíváme formy komunitního kruhu. Pedagogové byli proškoleni v programu Respektovat a být respektován. Zapojení do akcí školy Žáci se aktivně zapojují do školních kroužků a akcí a pomáhají při jejich organizaci. Dvakrát ročně připravují program pro veřejnost. Starší žáci připravují školní projekty pro mladší žáky (čertovský den, halloween, školní maškarní ples ) Z akcí jsou pořizovány fotografie, které jsou umístěny na webu školy. Rodiče, ale i žáci mohou využít Hodnotící knihu, kde mohou vyjádřit názory na veřejné akce pořádané školou. Výchovné poradenství Škola spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou. O výsledcích žáků jsou informováni všichni pedagogové školy. Metodik prevence každý rok zpracovává školní preventivní strategii a výchovný poradce roční plán. 6. ŘÍZENÍ ŠKOLY: Plánování Ředitelka školy zpracovává každoročně plán školy a analyzuje personální i materiální podmínky.

5 Organizace školy Škola má ustanovenou funkční organizační strukturu s určením kompetencí a zodpovědnosti jednotlivých pracovníků, sestavuje seznam žáků na daný školní rok. Vzájemná komunikace, vztahy na pracovišti Mezi ředitelkou, učiteli a ostatními zaměstnanci funguje vzájemná efektivní komunikace, na pracovišti panuje vstřícná pracovní atmosféra a vzájemná spolupráce, což dokazují akce FKSP. 7. VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ: Zjištění výsledků vzdělávání Škola u žáků čtvrtletně zjišťuje výsledky vzdělávání a hodnotí dosažené úrovně. Ve školním roce se žáci 3. a 5. ročníků účastnili testování SCIO. Výsledky viz příloha. Hodnocení výsledků vzdělávání Škola zpracovává klasifikaci za čtvrtletí a pololetí. Další výsledky vzdělávání Škola se neúčastní okresních, krajských, státních ani mezinárodních soutěží pro velmi nízký počet žáků. 8. VÝSLEDKY PRÁCE ŠKOLY VZHLEDEM K PODMÍNKÁM VZDĚLÁVÁNÍ A EKONOMICKÝM ZDROJŮM: Celkové hodnocení využívání lidských zdrojů Škola efektivně využívá dosažené kvalifikace svých pracovníků, má sestavený dlouhodobý plán DVPP. Pedagogové využívají seminářů, které jsou hrazeny z ESF. Celkové hodnocení využívání materiálních zdrojů Škola disponuje velkými prostory. ICT technikou a pomůckami je zásobena dostatečně, dle finančních možností jsou doplňovány. Celkové hodnocení využívání finančních zdrojů Škola efektivně a účelně využívá finančních prostředků, získaných dotací a darů. Každý rok je žákům, ale někdy i rodičům předložen dotazník, kde se mohou vyjádřit, co ve škole chybí, aby se cítili lépe, a na základě jejich žádosti jsou nakoupeny pomůcky, dárky, hračky, ICT. Dopad vlastního hodnocení a zdokonalování školy Škola úzce spolupracuje s rodiči žáků. Účast na informačních a třídních schůzkách se blíží k 100 %. Se zpracovaným celoročním plánem jsou seznamováni nejen žáci, ale i rodiče, kteří se aktivně zapojují. Zpracováno dne Dne schváleno pedagogickou radou. Dne schváleno školskou radou. Mgr. Iveta Buryanová, ředitelka školy

6 Dotazník pro rodiče žáků ZŠ 1. Domácích úkolů je: mnoho 0 málo 8 přiměřeně 6 nevím 0 2. Dítě zvládá domácí úkoly: bez problému 6 s dopomocí 3 někdy sám 5 3. Vypráví dítě, co nového a zajímavého ve škole dělalo? ano 6 někdy 8 nikdy 0

7 4. Dítě přichází ze školy: spokojené 14 nespokojené 0 unavené 1 radostné 1 5. Jste spokojen s výukou svého dítěte? ano, určitě 9 ne 1 spíše ano 4 spíše 6. Kulturních a jiných akcí je: akorát 10 málo 2 mnoho 0 neumím posoudit 1 7. Webové stránky školy sleduji: pravidelně 1 někdy 10 nikdy 1

8 8. Dítě má nejraději: ČJ 4 M 8 TV 7 Prvouka, přírodověda, vlastivěda 2 Pč, VV, Hv 6 9. Jste spokojeni se školní jídelnou? ano 11 ne Jste spokojeni se školní družinou? ano 12 ne, proč: O úspěších, ale i problémech dítěte ve škole máme informací: dostatek 6 málo 3 přiměřeně 4

9 12. Lidé ve škole nám naslouchají, respektují naše názory: ano 12 ne Myslíte si, že vzdělávání žáků ve škole je organizováno: dobře 8 neumím posoudit 4 špatně, proč: Jste spokojeni s tím, jak se k dětem chovají učitelé a ostatní zaměstanci školy? ano 12 někdy Jak se cítí dítě v kolektivu? dobře 12 nevím 0 špatně, proč: 1

10 Dotazníky pro rodiče dětí v MŠ 1. Dítě přichází ze školky: spokojené 10 nespokojené 0 unavené 0 radostné 1 2. Jste spokojeni s pobytem svého dítěte v MŠ? ano, určitě 8 spíše ano 3 spíše 3. Jste spokojeni se školní jídelnou? ano 7 ne 1 někdy 3

11 4. Lidé ve školce nám naslouchají, respektují naše názory: ano 9 někdy 2 5. Ve školce se cítíme vítání. ano 9 ne 1 někdy 1 6. Kulturních a jiných akcí je: akorát 8 málo 1 mnoho 2 7. Vypráví dítě, co nového a zajímavého ve školce dělalo? ano 5 někdy 6 nikdy 0

12 8. Myslíte si, že jsou učitelé dobře připraveni na svou práci? ano 11 někdy 0 9. Webové stránky školy sleduji: pravidelně 6 nikdy 1 někdy Jste spokojeni s prostředím školky? ano 11

13 Komentáře k dotazníkům: Základní škola Co je potřeba zlepšit: jídlo mohla by být zdravější strava lepší informovanost při změně rozvrhu některé akce nebyly uvedeny v ŽK Co chybí ve škole: počítače, více gaučů na odpočinek zprovoznit PC děti více povinností Další připomínky: omezit počítače, zamezit přístup na nevhodné stránky nové chlapecké záchody velmi příjemné, domácké prostředí mít větší autoritu k žákovi chválím zřízení šk. hřiště na šk. zahradě líbí se mi možnosti zúčastnit se spolu s dítětem výletů a jiných akcí školy oceňuji akce školy a individuální přístup k žákům myslím si, že by měli mít děti ve škole volný přístup k internetu líbí se mi akce pořádané školou, pěkný přístup k dětem, vstřícnost k potřebám dětí děkuji všem paním učitelkám za jejich obětavost a čas, který věnují navíc Mateřská škola: Co je potřeba zlepšit: vchodové dveře do MŠ v zimě nejdou zavírat pravidelně měnit jídelní lístky (každý týden) trochu málo místa v šatně na převlékání bylo by příjemné, kdyby byla MŠ otevřená aspoň část prázdnin kuchyni, každý měsíc se vaří to samé Co chybí ve školce: oddělené toalety (kluci-holky) kroužky pro předškoláky školka v přírodě, výlety Jiné připomínky: chválím práci SRPŠ, obětavost p. Vašutové (s rodinou) a ostatních členů děkuji MŠ za osobní přístup a věnování vlastního času, mimoškolním aktivitám, přála bych MŠ finanční prostředky pro zvelebení školy např. rekonstrukce tělocvičny myslím, že by bylo dobré zamyslet se nad možností zvýšení kapacity školky

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-511/13-Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-511/13-Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIZ-511/13-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Vlčnov, příspěvková organizace Sídlo: 687

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1093/09-04. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1093/09-04. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1093/09-04 Název školy: Základní škola Tachov, Kostelní 583, příspěvková organizace Adresa: Kostelní 583, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01129/09-06. Základní škola Lenešice, okres Louny. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01129/09-06. Základní škola Lenešice, okres Louny. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-01129/09-06 Základní škola Lenešice, okres Louny Adresa: 439 23 Lenešice, Knížete Václava 391 Identifikátor: 600083101 IČ:

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-149/13-C

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-149/13-C Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-149/13-C Název právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Frymburk vykonávající činnost školy: Sídlo: 382 79 Frymburk 112 IČO:

Více

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj.: ČŠI-158/08-05. Předmět inspekční činnosti:

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj.: ČŠI-158/08-05. Předmět inspekční činnosti: Název školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj.: ČŠI-158/08-05 Základní škola Marie Curie-Sklodowské, Jáchymov, okres Karlovy Vary Adresa: Husova 992, 362 51 Jáchymov Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-103/09-11. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-103/09-11. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-103/09-11 Základní škola a Mateřská škola Bohdalec, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace Adresa: Bohdalec

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA V ŽIHLI

ZÁKLADNÍ ŠKOLA V ŽIHLI Š k o l n í v z d ě l á v a c í p r o g r a m pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA V ŽIHLI Žihle 2013 Obsah 1. Identifikační údaje...3 2. Charakteristika školy...4 2.1 Úplnost a velikost školy...4 2.2

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Opatovec, okres Svitavy. Opatovec 119, 568 02 Svitavy. Identifikátor školy: 600 100 324

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Opatovec, okres Svitavy. Opatovec 119, 568 02 Svitavy. Identifikátor školy: 600 100 324 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Opatovec, okres Svitavy Opatovec 119, 568 02 Svitavy Identifikátor školy: 600 100 324 Termín konání inspekce: 5. - 10. leden

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LETCE FRANTIŠKA NOVÁKA SOKOLEČ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2012/2013 Vypracovala: Mgr. Iveta Sixtová ředitelka školy Výroční zprávu schválila Školská rada

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát. Základní škola a mateřská škola Na Beránku v Praze 12

Česká školní inspekce Pražský inspektorát. Základní škola a mateřská škola Na Beránku v Praze 12 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIA - 390/10-A Název školy Základní škola a mateřská škola Na Beránku v Praze 12 Adresa: Pertoldova 3373/51, 143 00 Praha 4 - Modřany Identifikátor:

Více

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr pořádá pořádá Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr Krásný Dvůr 24.08.2013 Zpracovala: Mgr. Ivana Bejčková ředitelka školy 1 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola a Mateřská

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA-1069/12-A. Česko Britská základní škola, s.r.o.

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA-1069/12-A. Česko Britská základní škola, s.r.o. Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIA-1069/12-A Název kontrolované osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Česko Britská základní škola, s.r.o. K Lesu 558/2, 142 00 Praha

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. Č. j. ČŠIH-171/12-H. Mgr. Jiřím Šimkem, ředitelem školy. Statutární město Hradec Králové

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. Č. j. ČŠIH-171/12-H. Mgr. Jiřím Šimkem, ředitelem školy. Statutární město Hradec Králové Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIH-171/12-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Hradec Králové, Habrmanova 130 Sídlo: 500 02 Hradec

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ - 1081/12-Z. náměstí Míru 7, 763 16 Fryšták. příspěvková organizace

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ - 1081/12-Z. náměstí Míru 7, 763 16 Fryšták. příspěvková organizace Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIZ - 1081/12-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Základní škola Fryšták, okres Zlín, příspěvková organizace náměstí

Více

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 Název školy, adresa Zřizovatel školy Ředitel školy Druhy a typy škol Základní škola a Mateřská škola T.G. Masaryka Drásov, Brno venkov, Drásov 167,

Více

Základní škola Břest, okres Kroměříž. Výroční zpráva. Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014

Základní škola Břest, okres Kroměříž. Výroční zpráva. Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014 Základní škola Břest, okres Kroměříž Výroční zpráva Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014 Adresa IČO tel.: email:; web: Břest 61;768 23 709 912 51 +420573354031 zs@zsbrest.cz www.zsbrest.cz

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Zpracoval: Mgr. Pavel Hartman, zástupce

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337 261 01 Příbram VI tel. 318 623817; 607543945 tel., fax 318 635739 E-mail: 3zs@pbm.czn.cz www.zsbrezovehory.cz Vlastní hodnocení školy za období školního

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1222/11-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1222/11-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-1222/11-H Název právnické osoby První soukromá základní škola v Hradci Králové, s. r. o. vykonávající činnost školy: Sídlo: Vocelova

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM č.j.: 205/2013

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM č.j.: 205/2013 Školní vzdělávací prgram Vzdělání pro budoucnost Základní škola a Mateřská škola Oty Pavla Buštěhrad, okres Kladno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM č.j.: 205/2013 VZDĚLÁNÍ PRO BUDOUCNOST zpracovaný dle Rámcového

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1470/08-02. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1470/08-02. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1470/08-02 Název školy: Masarykovo klasické gymnázium, s. r. o. Adresa: Táborská 1685, 251 01 Říčany u Prahy Identifikátor: 610 451

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav. Na Františku 32, 294 02 Kněžmost skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav. Na Františku 32, 294 02 Kněžmost skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Na Františku 32, 294 02 Kněžmost skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Koncepční záměr rozvoje školy pro období 2013 2019 1 Obsah

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Huntířov, okres Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace www.skola-huntirov.cz zshuntirov@volny.cz Zpracovala a

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Kněžmost, okres Mladá Boleslav Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kněžmost, okres Mladá Boleslav Adresa: Na Františku 32, 294 02 Kněžmost Identifikátor školy: 600 049 167 Termín konání inspekce:

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název programu Název školy ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Adresa

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA-498/12-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA-498/12-A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIA-498/12-A Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Praha 3, V Zahrádkách 48/1966 Sídlo: V Zahrádkách 48/1966,

Více

"S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT"

S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT Základní škola Zvole okres Žďár nad Sázavou Zvole 84 592 56 Zvole 777 787 587 zszvole@centrum.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM "S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT" MOTTO: Cílem výchovy není, aby všechny děti

Více