Program proti šikanování, speciální program, zaměřující se na primární a sekundární prevenci.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Program proti šikanování, speciální program, zaměřující se na primární a sekundární prevenci."

Transkript

1 Základní škola praktická a Základní škola speciální Bystřice pod Hostýnem Pod Dubíčkem 647, Bystřice pod Hostýnem Tel.: , fax , PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Program proti šikanování, speciální program, zaměřující se na primární a sekundární prevenci. Předpoklady pro regulérní účinnost programu: 1) Organizace a řízení školy Otázky prevence šikany a její minimalizace v našem zařízení se díky dobré vzájemné komunikaci jednotlivých pracovníků školy daří řešit již při prvních příznacích. Organizace chodu školy umožňuje častou, aktuální a pružnou komunikaci o problémových jevech. Škola vytváří podmínky bezpečného, respektujícího a spolupracujícího prostředí. Komunikace: a) Pravidelná. Pravidelná každodenní komunikace pedagogů před vyučováním, pokračující během velké přestávky ve sborovně. Před vyučováním probíhá krátké informativní sdělení ze strany vedení školy, předání informací mezi vychovateli a třídními učiteli o dění a vzniklých problémech internátních žáků předchozího dne. Během velké přestávky se řeší aktuální problémy, nevhodné projevy žáků a jejich okamžité minimalizování s nápravou. Všichni pedagogičtí pracovníci se pravidelně setkávají na častých aktuálních poradách, pedagogických radách a metodických sdruženích. b) Průběžná. Každý zaměstnanec školy je povinen zjištěné negativních projevy žáka neprodleně řešit s výchovným poradcem a třídním učitelem. Při řešení negativních projevů žáků spolupráce probíhá i s nepedagogickými pracovníky. 2) Vzdělávání pracovníků školy Všichni pracovníci školy znají důležitost prevence a vytváření bezpečného prostředí a znají postupy řešení problémů. Pedagogičtí pracovníci jsou proškolováni a obeznámeni s příznaky nezdravých sociálních vztahů, vědí, jak postupovat a uvědomují si důležitost prohlubování informovanosti v problematice šikany. Do DVPP se pravidelně zapojují všichni pedagogové naší školy a v průběhu školního roku se účastní odborných seminářů. Pracovníci školy se vzdělávají v akreditovaných kurzech. Učitelská knihovna je průběžně doplňována o aktuální literaturu z problematiky násilného chování, výtržnictví a šikanování. Přínosem a inspirací pro všechny pedagogické pracovníky našeho zařízení je také vzájemná hospitační činnost.

2 3) Preventivně výchovná činnost žáků S třídními kolektivy pracují zejména třídní učitelé ve spolupráci výchovného poradce a metodika prevence. Klademe důraz na rozvoj pozitivních mezilidských vztahů. Žáci postupně získávají informace o tom, co je a není šikana, jak se zachovat, když se v jejich blízkosti objeví, byť jen náznaky. Pedagogičtí pracovníci vedou důsledně a systematicky žáky k osvojování norem mezilidských vztahů, úctě k práci a životu druhého člověka. Preventivní činnosti probíhají zejména v hodinách výchovného charakteru (občanské výchově, výchově ke zdraví, pracovní a tělesné výchově, řečové výchově). K rozvoji mezilidských vztahů přispívá setkání kamarádů v rámci široké nabídky školních zájmových útvarů, v rámci projektových dnů (Den Země, Den dětí, Den prevence), při pravidelných turisticko - branných cvičeních a prožitkových pobytech v přírodě. Týmová spolupráce se uplatňuje také v rámci sportovních činností, soutěží a turnajů napříč třídami. Přátelské vztahy posilují také zážitkové, pobytové víkendy ve spolupráci s SVČ Holešov. Na závěr roku utužují žáci dobré vztahy a příjemnou atmosféru na jednodenních nebo dvoudenních školních výletech. Klíčová opatření 1) Společné vzdělávání a supervize Pedagogičtí pracovníci si na aktuálních poradách, pedagogických radách a v rámci metodického sdružení předávají informace nejen z problematiky SPJ, které získali během seminářů DVPP. Předností našeho zařízení jsou společné semináře pracovníků školy, které se uskutečňují v prostorách našeho zařízení. Během těchto společných setkání se náš kolektiv nejen vzdělává, rozšiřuje a doplňuje poznatky, ale také se posilují a utužují naše velmi dobré mezilidské vztahy. Ve školním roce 2008/09 se konaly společné semináře PhDr. F.Skorunka - Prevence SPJ, P. Siváková - Přizpůsobivost Rómů, M.Trojková - kurz pletení z pedigu, L.Frkal - kurz PC,stahování a úprava fotografií, práce s fotografií, Mgr. J.Zahradník - Problematika drog na školách. Náš tým zaměstnanců udržuje a upevňuje přátelskou atmosféru, pozitivní a veselou mysl také na již tradičních sezónních výletech do okolní krásné přírody Hostýnských vrchů. 2) Užší realizační tým V případě zjištění a zachycení nevhodného chování žáka se o postupu poradí tzv. užší realizační tým ve složení : TU, VP, MP, zástupce vedení školy. 3) Zmapování situace Pedagogové neustále sledují chování žáků a atmosféru ve třídách, skupinách. Stále monitorují výskyt náznaků nevhodného chování, všímají si varovných znaků šikanování, popřípadě ihned je řeší. Mapování realizujeme i prostřednictvím dotazníků a schránky důvěry. Problémy odkrýváme i v rámci preventivních besed s odborníky.

3 4) Společný postup při šikanování a) Jakékoliv zjištěné náznaky nevhodného sociálního chování bereme vážně, ihned řešíme b) Vedeme diskrétně rozhovory s obětí či informátorem c) Zajistíme bezpečnost oběti d) Svoláme užší realizační tým e) Najdeme a vytřídíme si vhodné svědky, nikdy nevyšetřujeme veřejně, informace získáváme diskrétně od důvěryhodných svědků, popř. konfrontací jejich svědectví f) Provedeme rozhovor s agresory, zajistíme, aby se nemohli domluvit (poslední krok, znát fakta, mít důkazy, setkání slouží k tomu, abychom agresory okamžitě zastavili a ochránili oběti). Upozornění agresorům, že při jakémkoliv náznaku šikanování bude postupováno v souladu se sankčním řádem g) Nedopustíme konfrontaci oběti a agresora h) Svoláme ihned výchovnou komisi i) Výchovný pohovor s agresory a jejich rodiči, neumožníme konfrontaci rodiče oběť agresor j) Zveřejnění případu před třídou k) Citlivě pracujeme se třídou, kde k události došlo 5) Prevence v třídnických hodinách Učitelé využívají některé hodiny disponibilní dotace k řešení třídních vztahů, při kterých se zaměřují na činnosti, rozvíjející pozitivní vztahy a klima třídy. Provádějí zpětnou vazbu. Žáci jsou seznamováni s následujícími tématy a jsou rozvíjeny znalosti v oblasti - Co je a co není šikana - Co je a co není donášení ( bonzování ) - Jakým způsobem se oběti zastat - Jakým vhodným způsobem vyhledat pomoc dospělé osoby 6) Prevence ve výuce Všichni učitelé vnímají důležitost vytváření bezpečného prostředí a kromě práce ve svém vyučovacím předmětu se soustřeďují na rozvoj pozitivních vztahů, umožňují rozvoj spolupráce i zpětnou vazbu. Vedou žáky k přímému slušnému a otevřenému vyjadřování. Všichni pedagogičtí pracovníci zejména věnují pozornost nově zařazeným žákům, umožňují každému žákovi zažívat pocit úspěchu. Vyhýbáme se technikám a metodám, které neúčelně navozují či zvyšují napětí žáků a následně vytvářejí potřebu uvolnit (vybít) negativní energii.

4 7) Prevence ve školním životě mimo vyučování Školské zařízení zajišťuje v souladu s pracovním řádem pedagogických pracovníků dohled nad žáky, a to především ve škole v době před vyučováním, o přestávkách a na vytipovaných rizikových místech ve škole - WC, šatna, zavřené dveře tříd během přestávky. Riziková místa jsou průběžně a pravidelně sledovány a kontrolovány službou, konající dozor. Tato místa jsou dozorována se zvýšenou intenzitou také učiteli a vychovateli, kteří mají třídu v blízkosti těchto míst, i častým pohybem nepedagogických zaměstnanců. V případě opakování problému hledáme a děláme další pružná opatření. 8) Ochranný režim Školní řád stanovuje zcela jasný, odmítavý postoj ke všem projevům šikany. stanovena pravidla chování, včetně sankcí za jejich porušení. Jsou v něm V případě, že preventivní opatření selhává, k potrestání agresora využíváme výchovná opatření školy, stanovená dle sankčního řádu, který je součástí školního řádu : Sankční rozpětí : Počáteční šikana dle závažnosti DTU- snížený stupeň (1.,2. a 3. stádium) - Výchovná komise s účastí zák.zást., oznámení OSPODU(opak. přestupku) Pokročilá šikana 3.stupeň z chování (4. a 5. stádium) - Výchovná komise s účastí zák. zást., oznámení OSPODU, PČR, spolupráce se specializovanými institucemi (SVP,DDÚ, apod.), v případě vážného zranění voláme ZZS Ředitelství školy doporučí zákonným zástupcům Umístění dítěte do pobytového oddělení SVP, popř. pobyt žáka v diagnostickém ústavu Výchovná komise Podá návrh orgánu sociálně právní ochrany dítěte k zahájení práce s rodinou Zajistí dočasné umístění agresora o přestávkách mimo třídu, do blízkosti pedagoga

5 9) Spolupráce s rodiči Škola vždy spolupracuje s rodiči a) Systémově - konzultační dny b) Třídní schůzky c) Informování školy v případě, že rodiče pozorují změnu chování dítěte d) Informovaností a komunikací v případě, že se objeví šikana e) Akcí školy s účastí rodičů, veřejnosti f) Vystoupení na veřejnosti 10) Školní poradenské služby Konzultační hodiny výchovného poradce a metodika prevence 11) Spolupráce se specializovanými zařízeními Při předcházení případům šikany a při jejich řešení je důležitá spolupráce s dalšími institucemi a orgány - V resortu školství spolupracujeme s PPP KM SVP VM SVP Kelč SVP KM SPC KM V resortu sociální péče sociální odbor Policie ČR prapor.b.králová (PIS) Mgr. I.Gábová nprap.m.hort Policie ČR Městská policie p.šenovský )Vztahy se školami v okolí Komunikujeme převážně s bystřickými základními školami, velmi dobré vztahy utužujeme s partnerskou OU a ZŠ praktickou Holešov a léty ověřená spolupráce s odbornými učilišti, zejména OU Kelč, Křenovice a OU Bystřice pod Hostýnem. 13) Evaluace Evaluace je zpracována jako součást ŠVP

6 KRIZOVÝ PLÁN Odhad závažnosti problému ( zredukovat na rozpoznání dvou stupňů ) A) Počáteční onemocnění, 1., 2. a 3. stupeň šikanování. Normy, hodnoty a postoje vůči šikanování ve skupině nejsou přijaty většinou. B) Pokročilé onemocnění, 4. a 5. stupeň šikanování. Normy, hodnoty a postoje vůči šikanování byly přijaty většinou či dokonce všemi členy skupiny. I/ Postupy pro počáteční stadia vyšetřování (škola zvládne řešit vlastními silami) Vlastní strategie: viz společný postup při šikanování Důležitý je moment překvapení a skrytosti, abychom vyšetřovaného zaskočili a on nebyl připraven. Rozhovory s informátory, oběťmi a svědky uskutečnit tak, aby to ostatní nevěděli. Vždy je nutno chránit zdroj informací. O pohovorech provést prokazatelný a důkladný záznam. Vyšetřit v tent den. Rozhovor s obětí snažit se, aby oběť cítila útěchu, vyhýbat se hned vyšetřujícím otázkám ( př. je strašně dobře, žes přišel právě za mnou, nevím, jestli já v tvém věku bych našla tolik odvahy, apod. ) Úkolem strategie první pomoci je nalezení odpovědí na následující otázky: Kdo je obětí, popřípadě kolik je obětí? ( dokážu si představit, že ve třídě je někdo, kdo má podobnou bolest jako ty ) Kdo je agresorem, popřípadě kolik je agresorů? Kdo z nich je iniciátor, kdo je aktivní účastník šikanování a kdo je současně obětí i agresorem? ( dokážu si představit, že je tam žák, který může ubližovat i se chovat pěkně.) Co, kdy, kde a jak dělali agresoři konkrétním obětem? (až v závěru k čemu vlastně došlo, kterým agresivním projevům) Jak dlouho šikanování trvá? Výpovědi k jednotlivým otázkám je nutné důkladně zapsat a uspořádat do důkazního materiálu. Psát se souhlasem dětí. Mít jistotu, jak šikanování konkrétně probíhalo.

7 Vypracovat přehled hlavních typů agresorů u jejich jmen si poznamenat přesné údaje kdy, kde, jak a komu co dělali Struktura vyšetřování, vedení rozhovoru ( viz Kolář M. - Bolest šikanování s ) Náprava Vyšetřování vždy do určité míry prolíná s nápravou. 1/ Výchovný pohovor s agresory a jejich rodiči před výchovnou komisí Nátlak prostřednictvím komisionálního pohovoru. (!! Nezvat najednou více agresorů se svými rodiči) Posloupnost vedení jednání seznámení rodičů s problémem vyjádření všech zúčastněných pedagogů vyjádření žáků (agresorů) vyjádření rodičů seznámení rodičů a žáka se závěrem rozhodnutí komise Pro potrestání agresorů využít výchovná opatření školy dle sankčního řádu: viz ochranný režim 2/ Oznámení o potrestání agresorů před celou třídou a následná práce se třídou Třídní učitel zveřejňuje tak, aby se nedostal do konfliktu. (.Všichni, jak tady jsme, máme nějaká práva, žáci jmenují svá práva, nejdůležitější právo je právo na bezpečí. To právo v této třídě bylo porušeno, byl bych špatný učitel, kdybych to přehlížel. To je ten důvod, kvůli kterému tady jsme. Ocenění přítomných rodičů, pro které to není lehké, hledat společný průsečík, že jim to není lhostejné apod. Kdo z vás souhlasí s myšlenkou, že každý člověk, který udělá něco protiprávního, musí být potrestán. Souhlas přítomných zvednutím ruky. Pedagogická rada navrhuje ) Zveřejnění případu má význam i z hlediska prevence. 3/ Ochrana oběti Intenzivní a důsledné sledování situace. Neponechávat oběť osudu a zajistit její maximální ochranu. Udržovat kontakt s rodinou. Důsledně sledovat agresory.

8 II/ Postupy pro pokročilá stadia vyšetřování šikany Vyžaduje vysoce odborné a psychologicky tvrdší postupy. 1/ Bezprostřední záchrana oběti a překonání šoku pedagoga - zásah učitele je nutnou obranou oběti, která se nachází v ohrožení života 2/ Domluva pedagogických pracovníků na spolupráci a postupu vyšetřování - závažnost situace, učitel přeruší vyučování a dohodne se s kolegy, kdo a co bude dělat - nikdy neponechat žáky bez dozoru 3/ Zabránění domluvě agresorů na křivé výpovědi - dozor ve třídě, popř. rozdělení třídy do malých skupinek 4/ Pokračující pomoc a podpora oběti - v případě vážnějšího zranění zajistit lékařskou pomoc, informovat rodiče - je-li možný krátký rozhovor co se stalo, kdo ublížil 5/ Nahlášení policii ČR,OSPODU - oznámení trestného činu 6/ Vlastní vyšetřování - zabránit domluvě pachatelů, důležitá je rychlost vyšetřování - vyšetření provést téhož dne - mluvit se všemi zúčastněnými žáky Nedělat zásadní kroky ve vyšetřování, využít možnosti spolupráce s některým z dostupných odborných pracovišť a institucí. Zpracováno v souladu s metodickým pokynem MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení č.j / Postupy řešení šikanování čerpány z knihy Bolest šikanování a Skrytý svět šikanování, M. Kolář. Schéma vypracování vycházelo z materiálů, použitých ze semináře semináře Šikana v otázkách a odpovědích, lektor Mgr. Jiří Maléř, etoped, odborník na danou problematiku. Mgr. Jaroslava Bezděková ředitelka školy Mgr. Marcela Trojková metodik prevence V Bystřici pod Hostýnem dne

9 Základní škola praktická a Základní škola speciální Bystřice pod Hostýnem Pod Dubíčkem 647, Bystřice pod Hostýnem Tel.: , fax , P R O G R A M P R O T I Š I K A N O V Á N Í

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola praktická a základní škola speciální Mělník, příspěvková organizace Seifertova 179, Mělník Školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program Motto: Škola bez drog, šikany a záškoláctví

Více

PROGRAM PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ (dále jen PP)

PROGRAM PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ (dále jen PP) Střední lesnická škola Žlutice, Žižkov 345, 364 52 Žlutice PROGRAM PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ (dále jen PP) I. Klima a) Škola Naše škola je státní škola s právní subjektivitou zřizovaná Karlovarským krajem.

Více

ŠVP Strana 1 (celkem 336)

ŠVP Strana 1 (celkem 336) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠVP Strana 1 (celkem 336) ŠKOLA V POHYBU Základní škola Kosmonosy, Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav Platnost dokumentu od 1.9.2014 ŠVP Strana 2 (celkem

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2009-2010 Vypracovala: Mgr. Jana Nálezková, ŠMP 1 Základní škola Brno, Milénova14 je školou sídlištního typu.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014 Motto: Největším vladařským uměním je vládnout sám sobě Seneca Předkladatel: Mgr. Zdeněk Géc, ředitel školy Vypracovala: Ing. Ilona Kutová, školní

Více

Školní program proti šikaně

Školní program proti šikaně Adresa: tř. Svornosti 37/900, 779 00 Olomouc Telefon: 585 158 920 Fax: 585 158 938 www.logopaed.cz E-mail: skola@logopaed.cz Bankovní spojení: KB Olomouc 7138-811/0100 IČ: 00601683 DIČ: CZ00601683 Č. j.:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Školní rok: 2012/2013 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Minimální preventivní program ZŠ Dr. E.Beneše nám.j.berana 500 19600 Praha 9 Mgr.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Školní rok 2013/2014 1. Úvod Minimální preventivní program je celoroční program zaměřený na osobnostní a sociální rozvoj, na výcvik v sociálně komunikativních dovednostech

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ PRAHA 3 2010/2011

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ PRAHA 3 2010/2011 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ PRAHA 3 2010/2011 ZŠ Praha 3, Havlíčkovo náměstí 10/300, psč: 130 00 tel.: 02/22782169, fax.: 02/22782585, e-mail: fzsskola@volny.cz Zpracovala: Mgr. Silvie Šilhanová,

Více

Školní program proti šikanování v ZŠ Blatnice

Školní program proti šikanování v ZŠ Blatnice Školní program proti šikanování v ZŠ Blatnice Školní program proti šikanování je nejúčinnějším způsobem, jak ochránit žáky před šikanou. Předpokladem jeho fungování je dobrá všeobecná prevence rizikového

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Jevíčko U Zámečku 784 569 43 Jevíčko www.zsjevicko.cz MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2011/2012 Obsah: Úvod Řízení a realizace preventivních aktivit Vzdělávání Primární prevence

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Základní údaje Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Název školy Jméno a příjmení ředitele Mgr. Pavlína Kociánová Telefon na ředitele 515 333

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice Zpracováno podle Metodického pokynu MŠMT k řešení šikanování na školách a školských zařízeních č.j. MSMT-22294/2013-1. Metodickým doporučením k primární

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Školní rok:2013/2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele 267 310 706 Minimální preventivní program Základní a mateřská

Více

Minimální preventivní program 2013/ 2014

Minimální preventivní program 2013/ 2014 ZŠ v Jemnici, příspěvková organizace, náměstí Svobody 88 Minimální preventivní program 2013/ 2014 Úvod Minimální preventivní program vychází z pokynu MŠMT, č. j.:14514/2000-51, který do prevence sociálněpatologických

Více

Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643

Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na období školního roku: 2009/2010 Zpracovala: Dagmar Kuželová, metodik prevence Ve Zruči nad Sázavou 13. 11. 2009 Mgr. Jana

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ a MŠ Dolní Loučky školní rok 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy ZŠ a MŠ Dolní Loučky, okres Brno venkov, příspěvková organizace Zřizovatel Obec Dolní Loučky

Více

pro školní rok 2014 / 2015 pro II. stupeň

pro školní rok 2014 / 2015 pro II. stupeň ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 622/3, DĚČÍN I příspěvková organizace tel: 412 517 063, 412 518 178 www.zsdckomen.cz E-mail : skola@zsdckomen.cz MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014 / 2015

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Rosteme společně

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Rosteme společně ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Rosteme společně Pro rok 2012/2013 Předkladatel: Česká zahradnická akademie, střední škola a vyšší odborná

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Vnitřní směrnice

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Vnitřní směrnice OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Vnitřní směrnice MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 S PROGRAMEM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Číslo jednací: Zpracoval: SZSOs/2699/2014 PhDr. Evžen Sikora OBSAH STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ

Více

Základní školy LIPENEC

Základní školy LIPENEC VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní školy LIPENEC 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Markéta Loulová, ředitelka školy 1 2 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole Název školy Zřizovatel školy Charakteristika školy

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Základní škola a mateřská škola Rokytnice, okres Přerov, příspěvková organizace, Rokytnice 89, 751 04 ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Příloha Minimálního preventivního programu Školní program proti šikanování

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Bratčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Bratčice 69, 664 67 p.syrovice, IČO : 70999384 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Radim najdu si správnou

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ HRANICE, STRUHLOVSKO, příspěvková organizace 2013-2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ HRANICE, STRUHLOVSKO, příspěvková organizace 2013-2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ HRANICE, STRUHLOVSKO, příspěvková organizace 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Milena entová 1. Analýza současného stavu Naše škola je úplná s devíti postupnými ročníky,

Více

ZŠ Spektrum, s.r.o. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

ZŠ Spektrum, s.r.o. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ Spektrum, s.r.o. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014-2015 Rok 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Základní škola, Kostelec u Holešova, okres Kroměříž Mgr. Renata Hudcová školní metodik prevence Mgr. Zdeněk Ballnér ředitel školy 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Dr. Hrubého 2, Šternberk MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2010/2011 Zpracovala: Zuzana Pšejová Obsah Úvod...3 REALIZACE MPP NA NAŠÍ ŠKOLE 1 Spolupráce s ředitelkou a pedagogy

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Základní škola Chlumec nad Cidlinou Školní rok : 2014 /2015 Základní škola Chlumec nad Cidlinou Kozelkova 123 telefon: 495 474 570 skola@zschlumecnc.cz Obsah: 1. Charakteristika

Více

Skálův institut Praha 2, Apolinářská 4

Skálův institut Praha 2, Apolinářská 4 Skálův institut Praha 2, Apolinářská 4 Závěrečné práce absolventů jednoročního výcviku Primární prevence drogových a jiných závislostí pro školní metodiky a další pracovníky primární protidrogové prevence

Více

Základní škola a Mateřská škola Velemín, okres Litoměřice se sídlem Velemín 170, 411 31 ŘEŠENÍ ŠIKANOVÁNÍ

Základní škola a Mateřská škola Velemín, okres Litoměřice se sídlem Velemín 170, 411 31 ŘEŠENÍ ŠIKANOVÁNÍ Vypracoval: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Velemín, okres Litoměřice se sídlem Velemín 170, 411 31 ŘEŠENÍ ŠIKANOVÁNÍ Mgr. Ladislava Malíková, ředitelka školy Mgr. Ladislava Malíková, ředitelka

Více