PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY. na školní rok 2014/2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY. na školní rok 2014/2015"

Transkript

1 PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY zpracovaný pro Obchodní akademii a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31 na školní rok 2014/2015 Na základě Metodického doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních č. j / s účinností k a 13 příloh zaměřených na oblasti, kde dochází ke konkrétním projevům rizikového chování Drogy Doprava Poruchy příjmu potravy Alkohol Syndrom týraného dítěte Šikana Kyberšikana Homofobie Extremismus Vandalismus Záškoláctví Krádeže Tabák, přijímá Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31 na místo dosavadní Školní strategie prevence a Minimálního preventivního programu PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY, který stanovuje dlouhodobé, střednědobé i krátkodobé cíle v oblasti prevence projevů rizikového chování mládeže. Preventivní program školy plně odpovídá Metodickému doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních č. j / s účinností k a k němu zpracovaným 13 přílohám. K dlouhodobým cílům školy v této oblasti patří: systematicky vzdělávat školní metodiky prevence a další pedagogické pracovníky v netradičních technikách pedagogické preventivní práce s dětmi a mládeží pomáhat formovat správné postoje, hodnoty a způsoby chování, rozvíjet osobnost a sociální chování žáků soustavně přispívat k utváření zdravého životního stylu a k zavádění etické a právní výchovy dát maximální prostor pro rozvoj mimoškolních aktivit žáků, nabízet jim atraktivní způsoby trávení volného času 1

2 rozšířit a posílit význam prevence výskytu rizikového chování včetně zneužívání návykových látek věnovat pozornost rizikovým skupinám žáků průběžně sledovat výskyt rizikového chování a uplatňovat různé formy a metody umožňující včasné zachycení ohrožených dětí a mladistvých umožnit žákům a jejich rodičům důvěryhodné a dostupné poradenské služby ve škole i ve specializovaných institucích Za realizaci Preventivního programu školy zodpovídá ředitel školy. Školní metodik prevence koordinuje přípravu PPŠ, jeho zavádění a realizaci a vyhodnocuje její účinnost. Při své práci úzce spolupracuje s třídními učiteli a všemi pedagogickými pracovníky při vyhledávání problémových projevů chování a při preventivní práci s třídními kolektivy apod., dále spolupracuje s rodiči žáků, metodikem prevence při pedagogicko-psychologické poradně, krajským školským koordinátorem prevence, případně s dalšími krizovými, poradenskými a preventivními zařízeními. Na začátku školního roku budou všichni pedagogičtí pracovníci seznámeni na pedagogické radě s obsahem PPŠ i jeho 13 přílohami (seznámení s PPŠ učitelé potvrdí podpisem do prezenční listiny). PPŠ bude veřejně přístupný na webových stránkách školy, na což budou upozorněni žáci třídními učiteli na třídnických hodinách a všichni rodiče žáků na třídních schůzkách. Vyhodnocení účinnosti Minimálního preventivního programu ve školním roce 2013/2014 Vyhodnocení výsledků výchovně vzdělávacího procesu podle základních oblastí: a) oblast poskytování informací týkajících se zdravého životního stylu a rizikového chování u dětí a mládeže Přednášková činnost Výchovná poradkyně se představila nastupujícím žákům, informovala je o možnosti řešit jakýkoliv problém s třídním učitelem, výchovným poradcem či kterýmkoliv z pedagogů, ke kterému budou mít důvěru. Žáci vyplnili krátký anonymní dotazník ohledně drogové problematiky, který výchovná poradkyně zpracovala a výsledky předala jednak do jednotlivých tříd, jednak byly využity k informování rodičů žáků 1. ročníků na první společné schůzce v září Pro první ročníky se podařilo v říjnu v PPP Šumperk znovu zajistit besedu s Mgr. Muratidisovou, a to na téma Vztahy ve třídě, rizika při utváření třídního kolektivu, šikana. Pro dívky 1. ročníků organizuje společnost MP Education program Žena jako symbol života (Mgr. Blažková, červen 2014)), zaměřený na různé stránky psychického i fyzického dozrávání dívek a žen. Lektorka zdůrazňuje význam zdravého způsobu života a odpovědnosti za vlastní zdraví. Žáky 2. ročníků velmi zaujala poutavou formou podaná přednáška Romana Povaly Život v závislosti (příběh vyléčeného narkomana), uskutečněná v říjnu

3 Žákům 2. a 3. ročníků byla určena přednáška Bc. Stehlíkové Můžeš se rozhodnout o riziku přenosu viru HPV. Velmi kladnou odezvu měla opět přednáška pana Tomáše Řeháka, nazvaná Světlo naděje v temnotě AIDS, uspořádaná pro 3. ročníky. Lektor dokáže zaujmout hlubokou znalostí tématu i schopností mluvit i o velmi vážných a smutných věcech s nadhledem a humorem. Zajímavým zpestřením výuky ve třetích ročnících byla účast zájemců ze třetích ročníků na pátém kole Ekonomicko-manažerské olympiády, pořádané FAME UTB Zlí či přednáška T. Martináka z PF UP Olomouc o finanční gramotnosti V prosinci 2013 uskutečnili žáci 4. ročníků návštěvu úřadu práce v Šumperku, na které byli seznámeni se situací na trhu práce v našem regionu, na možnosti hledání práce v ČR i v cizině. V zimním období vybírali žáci maturitních ročníků vhodné obory svých budoucích vysokoškolských studií. K tomu jim pomohly besedy s vysokoškoláky absolventy naší školy, různé publikace (Učitelské noviny se seznamem VŠ), individuální návštěva brněnské výstavy vysokých a vyšších odborných škol Gaudeamus a osobní prezentace zástupců VOŠ a Střední průmyslové školy Šumperk a Střední školy hotelnictví a služeb a Vyšší odborné školy Opava. Čím dál víc žáků využívá pro testování svých znalostí nabídky Národních srovnávacích zkoušek. Řešení rizikového chování Ve školním roce 2013/2014 nebyly řešeny žádné závažné případy projevů rizikového chování žáků školy. Výchovná opatření (napomenutí třídního učitele a důtka třídního učitele) byla během školního roku udělena za opakované pozdní příchody, zapomínání pomůcek, pozdní omlouvání absence a 2 neomluvené hodiny žákyně 2. ročníku. Ani v jednom pololetí nebyla udělena důtka ředitele školy ani snížený stupeň z chování. b) zapojení žáků do různých aktivit V září 2013 proběhl ve škole Evropský den jazyků. Pod vedením vyučujících cizích jazyků zhlédli žáci 1. ročníků prezentaci Oxford Study Dictionary, 2. ročníky se seznámily s činností Britské rady, 3. ročníky s možnostmi jazykových kurzů a studijních pobytů v zahraničí, 4. ročníky s pomaturitním jazykovým studiem na Akademii JAK v Šumperku. Velmi kladně lze hodnotit veškeré aktivity Hnutí GO na škole pod vedením Ing. Bronislavy Kuchtíkové. Dobrovolní aktivisté (cca 7 žáků) se scházejí průběžně v celém školním roce a připravují pro ostatní studenty různé akce. Nejnáročnější je zejména tradiční seznamovací pobyt žáků prvních ročníků. Ve školním roce 2013/2014 se konalo GO v Pustých Žibřidovicích, z 62 žáků prvních ročníků bylo přítomno 59 žáků. Záříjového vodáckého kurzu na řece Moravě se zúčastnilo 32 žáků třetích ročníků, dalších 20 žáků realizovalo jiné sportovní aktivity v místě školy, lyžařského výcvikového kurzu na Masarykově chatě v Orlických horách se zúčastnilo 21 žáků třídy 1. A. 3

4 Žáci využívají široké nabídky možností trávení volného času, navštěvují kroužky (kroužek aktivistů Hnutí GO cca 7 žáků, odbíjená cca 12 žáků, vytrvalostní sporty 6 žáků, posilovna cca 9 žáků, výtvarný a rukodělný kroužek KLUBÍČEK cca 12 žáků) a jazykové kurzy na státní jazykové škole. c) kvalita mezilidských vztahů Úroveň mezilidských vztahů na škole, přátelská atmosféra, otevřenost a vstřícnost, vzájemné respektování se jsou na škole na velmi dobré úrovni. Studenti mohou vznášet veškeré své připomínky k provoznímu, organizačnímu i personálnímu zajištění chodu školy na pravidelných studentských radách (schůzky zástupců jednotlivých tříd s vedením školy) nebo ve zvláštní schránce pro ředitele školy. d) poradenská činnost Škola pokračovala v tradičním navázání kontaktů s rodiči. Již v září proběhly schůzky s rodiči žáků 1. ročníků. Kromě seznámení s cílem a obsahem vzdělávání na škole jsou rodiče informováni o Preventivním programu školy a o možnostech řešení rizikového chování žáků (viz Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních, č. j / s účinností k a jeho 13 příloh webové stránky školy). Rodiče dále spolupracují se školou a s třídními učiteli zejména při zajišťování odborných exkurzí a školních výletů, účastní se stužkovacího plesu maturitních ročníků, vděčni jsme za jejich sponzorskou činnost. Na pedagogické radě na začátku školního roku byly projednány případy žáků, u nichž PPP diagnostikovala speciální vzdělávací potřeby, a vyučující byli upozorněni na nutnost individuálního přístupu k jejich vzdělávání a k hodnocení jejich výkonů. Stejně tak bude uplatňován individuální přístup u dalších žáků se zdravotními problémy (žák se spastickou diparézou, žákyně s těžkým sluchovým postižením). Pro jednoho žáka 3. ročníku zpracovala výchovná poradkyně individuální vzdělávací plán. Z tohoto pohledu lze hodnotit realizaci plánu výchovného poradenství i Preventivního programu školy na Obchodní akademii a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk ve školním roce 2013/2014 jako efektivní. Šumperk 28. srpna 2014 Zpracovala: Ing. Jitka Bednářová, výchovná poradkyně 4

5 PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ V návaznosti na Metodický pokyn ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k řešení šikanování ve školách a školských zařízení, č. j /2014-1, je Preventivní program školy (Minimální preventivní program) na Obchodní akademii a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31 doplněn o následující Program proti šikanování. Cílem programu je vytvořit ve škole bezpečné, respektující a spolupracující prostředí, a to především cestou otevřené komunikace mezi žáky ve třídách a mezi žáky a učiteli. Projevem zdraví komunity jsou zejména bezpečné a kamarádské vztahy a překonání osobních individuálních rozdílů. I. Prevence šikany Všichni učitelé a pracovníci školy věnují maximální pozornost projevům chování žáků ke spolužákům a jiným učitelům a jsou nanejvýš vnímaví ke všem signálům negativních projevů, které by mohly překročit hranici běžné studentské recese a přerůst v zárodky šikanování. Ve vyučovacích hodinách registrují např. posměšné poznámky na adresu určitého žáka, pokořující přezdívky, nadávky, ponižování, hrubé žerty na jeho účet, nevybíravou kritiku žáka pronášenou nepřátelským až nenávistným nebo pohrdaným tónem, nadřazené příkazy, kterým se žák podřizuje, případně i fyzické násilí. Je však třeba sledovat chování žáků i v době přestávek na chodbách školy, v jídelně či na školních akcích. O vztazích a šikanování je třeba se žáky mluvit, na problematiku šikanování upozornit i rodiče (viz 1. schůzka s rodiči žáků prvních ročníků vždy na začátku září nového školního roku). Je vhodné pracovat s potencionálními oběťmi šikany, je nutné tlumit agresivní sklony možných agresorů. Každý žák by měl mít možnost zažít úspěch. Ve vzájemných vztazích pěstovat empatii. Při sebemenším podezřelém chování žáků upozorní vyučující třídního učitele a výchovného poradce, aby mohla být okamžitě učiněna odpovídající opatření. Stejně tak vyučující upozorní třídního učitele a výchovného poradce, pokud na nevhodné chování ze strany spolužáků upozorní sám žák, jeho spolužák nebo rodiče. II. Postup řešení šikanování pro vyšetřování počáteční šikany Vlastní strategie vyšetřování počáteční šikany zahrnuje pět kroků: 1. provést rozhovor s informátory a oběťmi v případě, že nejdříve hovoříme s informátorem, například odvážným kamarádem nebo rodičem jednoho z týraných žáků, následují ihned rozhovory s oběťmi (ne s podezřelými pachateli!) 2. najít vhodné svědky vytipujeme členy skupiny, kteří budou ochotni pravdivě vypovídat (v tomto kroku se dělá nejvíce chyb!) 5

6 3. provést individuální, případně konfrontační rozhovory se svědky (nikdy nekonfrontovat oběť s agresorem!) většinou postačí, když mluvíme s jednotlivými žáky, teprve vyskytnou-li se těžkosti, konfrontujeme dva či více svědků. Nevhodné je vyšetřovat společně svědky a agresory! 4. zajistit ochranu obětem šikany pořadí tohoto kroku není pevně dáno. Pokud by bylo ohroženo bezpečí oběti, její ochrana je prvořadým úkolem. U počátečních stádií šikanování však nejsou většinou mimořádná bezpečnostní opatření zapotřebí. 5. provést rozhovory s agresory, případně konfrontaci mezi nimi tento krok vyšetřování šikanování je vždy až poslední. Bez informací o konkrétních projevech šikanování z předchozích kroků a bez shromážděných důkazů nemá smysl s agresory mluvit, protože všechno zapřou a zpochybní. Hlavní význam tohoto rozhovoru spočívá v okamžitém zastavení agresorů a ochraně oběti, ale i jich samých před následky vlastních činů. Většinou je možné "přitlačit je ke zdi" upozorněním, že při jakémkoliv náznaku šikanování budou okamžitě vyloučeni ze školy, případně to bude ohlášeno policii apod. Zároveň zdůrazníme, že k jejich snaze napravit situaci bude přihlédnuto ve výchovné komisi. Úkolem strategie první pomoci je nalézt odpovědi na následující otázky: - Kdo je obětí, popřípadě kolik jich je? - Kdo je agresorem, popřípadě kolik jich je? Kdo z nich je iniciátor, kdo je aktivní účastník šikanování a kdo je obětí i agresorem? - Co, kdy a kde dělali agresoři konkrétním obětem? - K jak závažným agresivním a manipulativním projevům došlo? - Jak dlouho šikanování trvá? Výpovědi k jednotlivým otázkám je nutné důkladně zapsat a vytvořit kvalitní důkazní materiál. Pro vyšetření šikany je třeba svolat výchovnou komisi, spolupracovat s rodiči obětí i agresorů a také rozebrat celou situaci před třídou, dále ji sledovat a pracovat se vztahy ve třídě na jejich uzdravení. pro vyšetřování pokročilé šikany s neobvyklou formou (např. výbuch skupinového násilí vůči oběti, třídní lynčování) Doporučený postup má v zásadě charakter poplachové směrnice. To znamená, že všichni pedagogové předem vědí, co mají v krizové situaci dělat, a v případě potřeby jsou schopni zabezpečit nezbytný sled protikrizových opatření. 1. První kroky pomoci zvládnout vlastní šok z brutálního násilí a zajistit oběti bezpečí Pedagog bývá přítomností obnaženého brutálního násilí na oběti zcela paralyzován a mnohdy reaguje tak, že je jeho reakce vesměs chybná a pro oběť bolestivá (např. uteče ze třídy pro pomoc do vedlejší třídy, zcela bezradný volá o pomoc, odmítne se smířit se situací a odejde ze třídy něco si vyřídit, násilí bagatelizuje, obviňuje oběť z provokace apod.). Jako správná reakce se jeví okamžitá pomoc pedagoga oběti (to, že učitelka např. oběť obejme, vezme do náruče a ptá se ho, co se mu stalo, jestli ho něco bolí, agresory zlomí, jejich 6

7 útoky zůstanou v půli cesty a naopak oběť prožije úžasný pocit záchrany). Jde tedy o to, projevit veřejně lásku, soucit s obětí a odvahu podat mu pomocnou ruku. Otázkou zůstává přiměřenost zásahu učitele proti agresorovi (učitel například razantněji odtrhne agresora od oběti, agresor spadne a poraní se). Prokáže-li se, že zásah učitele byl nutnou obranou oběti, která se nacházela v ohrožení života, nebude proti učiteli trestní řízení zahájeno. V rámci první pomoci je dále třeba: - zalarmovat další pedagogické pracovníky a domluvit se s nimi na spolupráci při vyšetřování, a to i za cenu přerušení vyučování (učitel, který šikanování odhalil, nesmí nechat žáky ani na chvíli bez dozoru) - zabránit tomu, aby se svědkové mohli domlouvat na křivé výpovědi (učitel, který postiženou třídu hlídá, nedovolí, aby spolu žáci komunikovali, v rámci možností s nimi realizuje nějaký program) - pokračovat v pomoci oběti např. utišit panickou hrůzu, odvést ji do bezpečí, v případě zranění zajistit lékařskou pomoc, informovat rodiče, návazně zprostředkovat odbornou psychoterapeutickou pomoc - ohlásit věc policii 2. Vyšetřování V případě pokročilé šikany bude vyšetřování značně obtížné, protože musíme předpokládat, že téměř všichni budou lhát a zapírat. Důležité je dokončit vyšetřování ještě v ten den, kdy k otevřenému násilí došlo, abychom zabránili agresorům zamést stopy a domlouvat se na maření vyšetřování. I zde má vyšetřování 5 kroků, jen pomoc oběti se dostala na první místo. a) pomoc oběti b) rozhovor s obětí (umožňuje-li to její zdravotní stav) a s informátory (je vhodné tyto informace doplnit i o informace od ostatních pedagogů) c) nalezení vhodných svědků ideální je najít tzv. "bílou vránu" silnou morální bytost soucítící s obětí, která se nenechala přeprogramovat skupinovým tlakem ke krutosti, ale nemá odvahu přímo informovat učitele, nechce "bonzovat" d) rozhovor se svědky postupně promluvit se všemi svědky (agresory si necháme až nakonec!) e) rozhovor s agresory právě oni nejúporněji lžou a dokážou nasměrovat falešnou stopu! 3. Léčba Léčba pokročilé šikany je velmi obtížná, protože normy šikanování už přijala většina členů skupiny. Odpor proti rozkrytí skupiny a jejímu uzdravení mají všichni členové skupiny a nezřídka ho ještě posílí rodiče obětí a rodiče agresorů. Vždy je nutné jádro agresorů ze skupiny vyloučit, někdy je potřeba rozdělit i zbytek třídy a spojit ho s jinou třídou. Úkolem je sestavit takové kolektivy žáků, které budou dávat naději na vytvoření pozitivních vztahů. V každé skupině je dobré mít několik relativně silných pozitivních osobností. Doporučuje se dále pracovat nejen s obětí, ale i s agresorem, v případě rozvinuté šikany mu zprostředkovat pomoc pedagogicko-psychologické poradny, klinických psychologů, psychoterapeutů nebo psychiatrů. 7

8 III. Výchovná opatření Pro potrestání agresorů škola zvolí podle závažnosti provinění některé z běžných výchovných opatření: - napomenutí a důtka třídního učitele, důtka ředitele, podmíněné vyloučení, vyloučení ze studia - snížení známky z chování - převedení do jiné třídy V mimořádných případech ředitel školy - doporučí rodičům dobrovolné umístění dítěte do pobytového oddělení SVP, případně doporučí realizovat dobrovolný diagnostický pobyt žáka v místně příslušném diagnostickém ústavu; - podá návrh orgánu sociálně právní ochrany dítěte k zahájení práce s rodinou V Šumperku 28. srpna 2014 Ing. Tom Ristovský Zpracovala: Ing. Jitka Bednářová ředitel školy výchovná poradkyně školní metodik prevence 8

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Jevíčko U Zámečku 784 569 43 Jevíčko www.zsjevicko.cz MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2011/2012 Obsah: Úvod Řízení a realizace preventivních aktivit Vzdělávání Primární prevence

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Vnitřní směrnice

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Vnitřní směrnice OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Vnitřní směrnice MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 S PROGRAMEM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Číslo jednací: Zpracoval: SZSOs/2699/2014 PhDr. Evžen Sikora OBSAH STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ

Více

PROGRAM PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ (dále jen PP)

PROGRAM PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ (dále jen PP) Střední lesnická škola Žlutice, Žižkov 345, 364 52 Žlutice PROGRAM PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ (dále jen PP) I. Klima a) Škola Naše škola je státní škola s právní subjektivitou zřizovaná Karlovarským krajem.

Více

Školní preventivní strategie pro školní rok 2013/2014

Školní preventivní strategie pro školní rok 2013/2014 Školní preventivní strategie pro školní rok 2013/2014 Popis současného stavu problematiky Základním principem strategie prevence sociálně patologických jevů na naší škole je především výchova dětí a mládeže

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014 Motto: Největším vladařským uměním je vládnout sám sobě Seneca Předkladatel: Mgr. Zdeněk Géc, ředitel školy Vypracovala: Ing. Ilona Kutová, školní

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Základní údaje Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Název školy Jméno a příjmení ředitele Mgr. Pavlína Kociánová Telefon na ředitele 515 333

Více

Minimální preventivní program 2013/ 2014

Minimální preventivní program 2013/ 2014 ZŠ v Jemnici, příspěvková organizace, náměstí Svobody 88 Minimální preventivní program 2013/ 2014 Úvod Minimální preventivní program vychází z pokynu MŠMT, č. j.:14514/2000-51, který do prevence sociálněpatologických

Více

Minimální preventivní program: Program primární prevence rizikového chování 2014/2015

Minimální preventivní program: Program primární prevence rizikového chování 2014/2015 Minimální preventivní program: Program primární prevence rizikového chování 2014/2015 Tento program je otevřeným materiálem, který je možné kdykoliv doplnit o další náměty, návrhy, poznatky či informace.

Více

Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643

Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na období školního roku: 2009/2010 Zpracovala: Dagmar Kuželová, metodik prevence Ve Zruči nad Sázavou 13. 11. 2009 Mgr. Jana

Více

Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž. Minimální preventivní program 2014-2015

Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž. Minimální preventivní program 2014-2015 Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž Minimální preventivní program 2014-2015 Kroměříž 2014 Minimální preventivní program 2014-2015 Školské zařízení: Vyšší odborná

Více

o činnosti školy Obchodní akademie Vlašim školní rok 2013/2014

o činnosti školy Obchodní akademie Vlašim školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy Obchodní akademie Vlašim školní rok 2013/2014 Strana 1 (celkem 45) STRUKTURA VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 pro střední školy a vyšší odborné školy

Více

Minimální preventivní program Základní školy T. G. Masaryka Praha 7

Minimální preventivní program Základní školy T. G. Masaryka Praha 7 Minimální preventivní program Základní školy T. G. Masaryka Praha 7 1. Cíle minimálního preventivního programu 1.1. Stanovení cílů minimálního preventivního programu školy Stanovení cílů je prvním krokem

Více

Základní škola a Mateřská škola Velemín, okres Litoměřice se sídlem Velemín 170, 411 31 ŘEŠENÍ ŠIKANOVÁNÍ

Základní škola a Mateřská škola Velemín, okres Litoměřice se sídlem Velemín 170, 411 31 ŘEŠENÍ ŠIKANOVÁNÍ Vypracoval: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Velemín, okres Litoměřice se sídlem Velemín 170, 411 31 ŘEŠENÍ ŠIKANOVÁNÍ Mgr. Ladislava Malíková, ředitelka školy Mgr. Ladislava Malíková, ředitelka

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2009-2010 Vypracovala: Mgr. Jana Nálezková, ŠMP 1 Základní škola Brno, Milénova14 je školou sídlištního typu.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Rosteme společně

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Rosteme společně ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Rosteme společně Pro rok 2012/2013 Předkladatel: Česká zahradnická akademie, střední škola a vyšší odborná

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Školní rok 2013/2014 1. Úvod Minimální preventivní program je celoroční program zaměřený na osobnostní a sociální rozvoj, na výcvik v sociálně komunikativních dovednostech

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ PRAHA 3 2010/2011

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ PRAHA 3 2010/2011 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ PRAHA 3 2010/2011 ZŠ Praha 3, Havlíčkovo náměstí 10/300, psč: 130 00 tel.: 02/22782169, fax.: 02/22782585, e-mail: fzsskola@volny.cz Zpracovala: Mgr. Silvie Šilhanová,

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Základní škola a mateřská škola Rokytnice, okres Přerov, příspěvková organizace, Rokytnice 89, 751 04 ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Příloha Minimálního preventivního programu Školní program proti šikanování

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Školní rok: 2012/2013 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Minimální preventivní program ZŠ Dr. E.Beneše nám.j.berana 500 19600 Praha 9 Mgr.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Školní rok:2013/2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele 267 310 706 Minimální preventivní program Základní a mateřská

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ a MŠ Dolní Loučky školní rok 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy ZŠ a MŠ Dolní Loučky, okres Brno venkov, příspěvková organizace Zřizovatel Obec Dolní Loučky

Více

Školní program proti šikanování v ZŠ Blatnice

Školní program proti šikanování v ZŠ Blatnice Školní program proti šikanování v ZŠ Blatnice Školní program proti šikanování je nejúčinnějším způsobem, jak ochránit žáky před šikanou. Předpokladem jeho fungování je dobrá všeobecná prevence rizikového

Více

pro školní rok 2014 / 2015 pro II. stupeň

pro školní rok 2014 / 2015 pro II. stupeň ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 622/3, DĚČÍN I příspěvková organizace tel: 412 517 063, 412 518 178 www.zsdckomen.cz E-mail : skola@zsdckomen.cz MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014 / 2015

Více

práce s třídním kolektivem Metodika

práce s třídním kolektivem Metodika 6 práce s třídním kolektivem Metodika práce s třídním kolektivem Metodika Název projektu: Centra podpory inkluzivního vzdělávání Registrační číslo projektu: CZ 1.07/4.1.00/06.0020 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013 2015 Gymnázium a SOŠ Horská 309, Hostinné Zpracovala: Mgr. Doubrava Dřízhalová - školní metodička prevence Úvod Primární prevencí rozumíme veškeré konkrétní aktivity

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Dr. Hrubého 2, Šternberk MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2010/2011 Zpracovala: Zuzana Pšejová Obsah Úvod...3 REALIZACE MPP NA NAŠÍ ŠKOLE 1 Spolupráce s ředitelkou a pedagogy

Více

Základní školy LIPENEC

Základní školy LIPENEC VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní školy LIPENEC 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Markéta Loulová, ředitelka školy 1 2 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole Název školy Zřizovatel školy Charakteristika školy

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY V R O Č N Í K LXIX ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY SEŠIT 8 Vydáno: SRPEN 2013 Cena: 40 Kč OBSAH Část metodická Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Více