Minimální preventivní program školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Minimální preventivní program školy"

Transkript

1 Minimální preventivní program školy Minimální preventivní program prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže pro ZŠ M. Alše pro školní rok 2013 / 2014 (akceptující Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže, č.j.: / , Metodický pokyn k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních, č.j.: / , Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení, č.j.: / a Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních, č.j.: 21291/ ) I. Cíl a vymezení oblasti prevence Cílem prevence je zabránit vzniku a šíření sociálně patologických jevů a rizikového chování a zvýšit odolnost dětí a mládeže vůči těmto negativním vlivům. Důležitým faktorem je také snížení rizik a vlivů, které narušují zdravý osobnostní a sociální vývoj mládeže. Prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti resortu školství představuje aktivity ve všech oblastech: drogových závislostí, alkoholismu a kouření, kriminality a delikvence, virtuálních drog (netolismus, televize a video), patologického hráčství (gambling), záškoláctví, šikanování, vandalismu a jiných forem násilného chování, xenofobie, rasismu, intolerance a antisemitismu. Tento program navazuje na snahy školy v oblasti prevence v předchozích letech a předpokládá návaznost v následujícím školním roce. Naší snahou je dosáhnout cílené prevence, která bude diferencovaná vzhledem k jednotlivým cílovým skupinám. II. Formy realizace programu 1) Práce s dětmi Prevence ve výchovně vzdělávací činnosti Žáci by měli získat základní informace týkající se všech oblastí sociálně patologických jevů. Vedle informací, by měli získat základní dovednosti, jak čelit negativnímu vlivu vrstevníků, měli by mít rozvinutou schopnost vypořádat se s odmítnutím, zklamáním a selháním. Učitelé by měli také posilovat sebevědomí žáků, vést žáky k zdravému sebeprosazování a k efektivnímu využívání volného času jako nejúčinnější metodě prevence - 1 -

2 sociálně patologických jevů (k tomu viz. níže). Důležité je, aby si učitelé získali důvěru dětí, aby jim mohli v případě potřeby pomoci. Žáci by také měli vědět, na koho se v případě obtíží mohou na škole obrátit (výchovní poradci, třídní či jiný učitel, apod.). Na prvním stupni se prevence zaměřuje na vytváření příznivého školního prostředí, výchovu ke zdravému životnímu stylu a prosociálnímu chování. Tato témata jsou rozvíjena v hodinách prvouky, ale jsou zařazována i do různých projektů mezipředmětového charakteru. Některá témata spadají do tématické celku Výchova ke zdraví. Na druhém stupni jsou některá z témat sociálně patologických jevů a rizikového chování přímo v osnovách jednotlivých předmětů (občanská výchova, rodinná výchova, přírodopis, chemie apod.) a tato témata jsou zařazena i do Školního vzdělávacího programu ať už v rámci jednotlivých předmětů nebo v rámci průřezových témat. V těchto hodinách by měl být dán prostor mimo jiné i diskusi, vlastní zkušenosti, předávání informací mezi žáky a vytváření vlastního názoru a postoje. V rámci třídnických hodin třídní učitelé řeší konkrétní problémy s dětmi a ve třídě. Analýza současného stavu Ve II. pololetí školního roku 2012 / 2013 proběhlo na škole dotazníkové šetření pomocí sady dotazníků o.s.sananim, jehož výsledky jsou zohledněny při aktualizaci Minimálního preventivního programu pro letošní školní rok. V této strategii budeme pokračovat i v letošním školním roce, kdy nám dotazníkové šetření, které se uskuteční během školního roku 2013 / 2014 umožní lépe analyzovat současný stav v oblasti rizikového chování mezi žáky a tím pádem efektivněji zaměřit prevenci, a navíc bude možné na základě jasných kritérií hodnotit efektivitu zvolených prostředků v loňském školním roce. Spolupráce s Prev-Centrem Občanské sdružení Prev-Centrum vede na škole již tradičně program všeobecné primární prevence nazvaný Prevence rizik a hlouposti, který je určen pro žáky ročníků a trvá tři vyučovací hodiny v každém pololetí. Lektory programu jsou studenti VŠ a VOŠ - vždy jedna dvojice pro všechny ročníky - kteří jsou proškoleni v dané problematice sociálně patologických jevů. Metodou diskusí, didaktických her, skupinové práce a dalších přinášejí mezi žáky témata jako komunikace, mezilidské vztahy a spolupráce, sebepoznání, problematika kouření, alkoholu a nelegálních návykových látek, ale otázky spojené s dospíváním či partnerskými vztahy. Již druhým rokem bude škole spolupracovat se stejnou dvojicí lektorů, od čehož si slibujeme další kvalitativní posun v rámci všeobecně preventivního působení

3 Prev-Centrum rovněž nabízí program sekundární prevence Spokojená třída, dále terciární prevenci a služby dětského psychologa. V případě potřeby škola tyto služby ráda přijme. Spolupráce s Městskou policií Obdobně jako v případě Prev-Centra, rádi bychom v letošním roce, stejně jako v loňských letech, využili nabídku uceleného metodického programu pro 5. až 9. ročníky, který připravuje Útvar prevence Městské policie. Program má podobu jedno- až dvouhodinových setkání (podle věku žáků) s pracovníky Městské policie a v rámci těchto bloků je probírána nejrůznějšími formami a metodami práce (opět úměrně věku žáků) problematika sociálně patologických jevů, tentokrát ale z poněkud jiného úhlu. Pro ilustraci opět uveďme některá témata: šikana, kriminalita dětí, závislost očima zákona, základy právního vědomí. Programy nabízené Městskou policií se ukázaly jako efektivní a zejména komplexní co do pokrytí jak jednotlivých ročníků tak i probíraných témat. Naší snahou jak v rámci spolupráce s Prev-Centrem, tak i s Městskou policií je cílená prevence, tedy působení na všechny věkové kategorie žáků tak, aby každý absolvoval pokud možno všechny programy. Přednášky pro žáky I v letošním roce připravíme pro žáky ve spolupráci s dalšími organizacemi přednášky k aktuálním tématům a budeme se snažit žákům zprostředkovat pozitivní vzory a modely chování také například v podobě návštěv filmových představení a festivalů, jako jsou Jeden svět či AntiFetFest. Činnost mimo vyučování Mimoškolní aktivita na ZŠ M. Alše je dalším z pilířů prevence, jelikož součástí soustavné a systematické prevence je rovněž nabídka pozitivních alternativ využití volného času. Škola nabízí široké spektrum volnočasových aktivit v podobě specializovaných zájmových útvarů a kroužků. Kromě této nabídky mohou děti ještě využívat nabídky Domu dětí a mládeže na Suchdole

4 2) Práce s dospělými Rodiče Našim cílem je zapojit rodiče v maximální možné míře do dění ve škole, konkrétně je seznamovat s prevencí ve škole prostřednictvím třídních schůzek, dodávat jim základní informace týkající se sociálně patologických jevů, případně i upozorňovat na některá specifika s ohledem na věk žáků či aktuální možná rizika. V případě, že se ve škole objeví závažnější problém související s problematikou sociálně patologických jevů, pak je třeba situaci ihned řešit mimo jiné právě ve spolupráci s rodiči, čili je v zájmu školy, zajistit jim jako svým partnerům maximální míru informovanosti. V letošním školním roce se budeme snažit uspořádat přednášku pro rodiče na některé z témat prevence sociálně patologických jevů za pomoci například psychologů z Pedagogicko psychologické poradny či jiných odborníků. Učitelé Učitelé by měli v oblasti sociálně patologických jevů především vzájemně spolupracovat. Využívat činnosti výchovných poradců, metodika prevence, třídních, ale i ostatních učitelů. Důležité je si předávat nejen informace, ale i cenné zkušenosti. Třídní učitelé by pak měli v rámci vlastní výuky, ale i v rámci třídnických hodin pracovat se svými žáky, více je poznávat a včas odhalovat případné problémy a řešit je, všímat si vztahů ve třídě (lze využít sociometrických testů), včas odhalovat případné známky šikany (opět lze využít dotazníku na šikanu, či přímé diskuse, individuálních pohovorů s žáky apod.) či jiných sociálně patologických jevů. Pravidelné třídnické hodiny podporují kontakt žáků s třídním učitelem, řešení aktuálních problémů a prohlubují důvěru mezi žákem a učitelem. 3) Program proti šikanování Šikanu považujeme za zvláště zákeřný druh násilí, jelikož se jedná o často skrytou formu, takže i při relativně nízké intenzitě může docházet k závažným psychickým traumatům s dlouhodobými následky. Vzhledem k tomu, že šikana se v zárodečných fázích vyskytuje téměř v každé škole a svým způsobem patří k dynamice skupiny, je třeba věnovat tomuto jevu mimořádnou pozornost. Zejména by měl být kladen důraz na vytváření dobrých vztahů jak uvnitř třídních kolektivů, tak i mezi žáky a pedagogy

5 Charakteristika šikany Jako šikanování chápeme jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašovat žáka či skupinu žáků. Spočívá v cílených a opakovaných fyzických a psychických útocích jedincem nebo skupinou vůči jedinci či skupině žáků, kteří se neumí nebo z nejrůznějších důvodů nemohou bránit. Projevy šikany Verbální šikana: přímá a nepřímá, psychická šikana, kyberšikana (nadávky, pomluvy, vyhrožování, ponižování, útoky pomocí ů a SMS zpráv, vyvěšování urážlivých materiálů na internetové stránky apod.) Fyzická šikana: přímá a nepřímá (fyzické útoky v podobě bití, vydírání, krádeže, ničení majetku oběti apod.) Smíšená šikana: kombinace verbální a fyzické šikany (násilné a manipulativní příkazy apod.) Krizový plán Účelem tohoto krizového plánu je eliminovat či minimalizovat škody v případě, že k šikaně skutečně dojde. Tento plán stanovuje kompetence jednotlivých osob a způsoby řešení nastalých situací týkajících se šikany. Ze zákona vyplývá každému pedagogickému pracovníkovi školy povinnost šikanování mezi žáky předcházet, jeho projevy neprodleně řešit a každé jeho oběti poskytnout neprodleně pomoc. Pokud rodiče či případní další svědci informují školu o podezření nebo o již prokazatelných projevech šikany, je za odborné vyšetření záležitosti odpovědný ředitel školy. Při vyšetřování a nápravě šikanování je třeba spolupráce pověřeného zástupce vedení školy, školního metodika prevence, výchovného poradce, třídního učitele a zákonných zástupců jak oběti tak agresora. Účinné a bezpečné vyšetření šikany vychází z kvalifikovaného odhadu stadia a formy šikanování. Rozlišujeme dvě základní stadia počáteční šikanu a pokročilou šikanu (včetně neobvyklých forem, např. výbuch skupinového násilí vůči oběti, třídní lynčování apod.). a) Postup v případě zjištění šikany v počátečním stadiu: 1. Rozhovor s těmi, kteří na šikanování upozornili, a s oběťmi. 2. Nalezení vhodných svědků

6 3. Individuální, případně konfrontační rozhovory se svědky (v žádném případě však ne konfrontace agresora s obětí). 4. Zajištění ochrany obětem. 5. Rozhovor s agresorem, případně konfrontace mezi agresory. 6. Informování zákonných zástupců zúčastněných oběti i agresora, přičemž je třeba dbát na taktní přístup a zejména na zachování důvěrnosti informací. b) Postup v případě zjištění šikany v pokročilém stadiu: 1. Bezprostřední záchrana oběti. 2. Domluva pedagogických pracovníků na spolupráci a postupu vyšetřování. 3. Zabránění domluvě agresorů na křivé výpovědi. 4. Pokračující pomoc a podpora oběti. 5. V takovémuto závažnější případě šikanování nebo při podezření, že šikanování naplnilo skutkovou podstatu trestného činu, ředitel školy oznámí bez zbytečného odkladu tuto skutečnost Policii ČR a orgánu sociálně právní ochrany dítěte. Stejně tak ředitel oznámí orgánu sociálně právní ochrany dítěte skutečnosti, které ohrožují bezpečí a zdraví žáka - oběti. 6. Vlastní vyšetřování postup viz. a). Při takto pokročilých, brutálních a kriminálních šikanách je nutné další postup koordinovat s dalšími institucemi, zejména s pedagogicko psychologickou poradnou, střediskem výchovné péče, orgánem sociálně právní ochrany dítěte a Policií ČR. V mimořádných případech ředitel školy doporučí rodičům dobrovolné umístění dítěte do pobytového oddělení SVP případně místně příslušného diagnostického ústavu a podá návrh orgánu sociálně právní ochrany dítěte k zahájení práce s rodinou. V obou případech se dále doporučuje pracovat s agresorem a v případě potřeby mu zprostředkovat péči pedagogicko psychologické poradny, střediska výchovné péče či dalších odborníků (klinických psychologů, psychoterapeutů, psychiatrů). Pro potrestání agresorů lze užít i běžná výchovná opatření (napomenutí a důtka třídního učitele, důtka ředitele, snížení známky z chování, převedení do jiné třídy)

7 III. Evaluace minimálního preventivního programu Na základě výsledků dotazníkového šetření, jehož realizace je plánována na říjen 2013, bude tento program aktualizován v listopadu Na konci 1. pololetí školního roku 2013 / 2014 bude stejně jako v předchozích letech vyhodnocen program primární prevence Prevence rizik a hlouposti. Formativní evaluace Minimálního preventivního programu (přípravy a procesu) proběhne koncem školního roku 2013 / 2014, evaluace výsledků pak v následujícím období

Školní program proti šikanování v ZŠ Blatnice

Školní program proti šikanování v ZŠ Blatnice Školní program proti šikanování v ZŠ Blatnice Školní program proti šikanování je nejúčinnějším způsobem, jak ochránit žáky před šikanou. Předpokladem jeho fungování je dobrá všeobecná prevence rizikového

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice Zpracováno podle Metodického pokynu MŠMT k řešení šikanování na školách a školských zařízeních č.j. MSMT-22294/2013-1. Metodickým doporučením k primární

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Jevíčko U Zámečku 784 569 43 Jevíčko www.zsjevicko.cz MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2011/2012 Obsah: Úvod Řízení a realizace preventivních aktivit Vzdělávání Primární prevence

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Vnitřní směrnice

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Vnitřní směrnice OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Vnitřní směrnice MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 S PROGRAMEM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Číslo jednací: Zpracoval: SZSOs/2699/2014 PhDr. Evžen Sikora OBSAH STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ

Více

Školní preventivní strategie pro školní rok 2013/2014

Školní preventivní strategie pro školní rok 2013/2014 Školní preventivní strategie pro školní rok 2013/2014 Popis současného stavu problematiky Základním principem strategie prevence sociálně patologických jevů na naší škole je především výchova dětí a mládeže

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2009-2010 Vypracovala: Mgr. Jana Nálezková, ŠMP 1 Základní škola Brno, Milénova14 je školou sídlištního typu.

Více

Oblasti primární prevence Cíle programu

Oblasti primární prevence Cíle programu Obsah SoZŠ Integrál pro žáky se specifickými poruchami učení s.r.o. Vypracovala Mgr. Hana Štefaňáková, školní metodik prevence (aktualizace pro školní rok 2014-2015) Oblasti primární prevence Cíle programu

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Školní rok:2013/2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele 267 310 706 Minimální preventivní program Základní a mateřská

Více

PROGRAM PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ (dále jen PP)

PROGRAM PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ (dále jen PP) Střední lesnická škola Žlutice, Žižkov 345, 364 52 Žlutice PROGRAM PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ (dále jen PP) I. Klima a) Škola Naše škola je státní škola s právní subjektivitou zřizovaná Karlovarským krajem.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014 Motto: Největším vladařským uměním je vládnout sám sobě Seneca Předkladatel: Mgr. Zdeněk Géc, ředitel školy Vypracovala: Ing. Ilona Kutová, školní

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Školní rok: 2012/2013 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Minimální preventivní program ZŠ Dr. E.Beneše nám.j.berana 500 19600 Praha 9 Mgr.

Více

Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643

Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na období školního roku: 2009/2010 Zpracovala: Dagmar Kuželová, metodik prevence Ve Zruči nad Sázavou 13. 11. 2009 Mgr. Jana

Více

Základní škola a Mateřská škola Velemín, okres Litoměřice se sídlem Velemín 170, 411 31 ŘEŠENÍ ŠIKANOVÁNÍ

Základní škola a Mateřská škola Velemín, okres Litoměřice se sídlem Velemín 170, 411 31 ŘEŠENÍ ŠIKANOVÁNÍ Vypracoval: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Velemín, okres Litoměřice se sídlem Velemín 170, 411 31 ŘEŠENÍ ŠIKANOVÁNÍ Mgr. Ladislava Malíková, ředitelka školy Mgr. Ladislava Malíková, ředitelka

Více

ZŠ Spektrum, s.r.o. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

ZŠ Spektrum, s.r.o. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ Spektrum, s.r.o. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014-2015 Rok 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele

Více

pro školní rok 2014 / 2015 pro II. stupeň

pro školní rok 2014 / 2015 pro II. stupeň ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 622/3, DĚČÍN I příspěvková organizace tel: 412 517 063, 412 518 178 www.zsdckomen.cz E-mail : skola@zsdckomen.cz MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014 / 2015

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Základní škola a mateřská škola Rokytnice, okres Přerov, příspěvková organizace, Rokytnice 89, 751 04 ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Příloha Minimálního preventivního programu Školní program proti šikanování

Více

Minimální preventivní program Základní školy T. G. Masaryka Praha 7

Minimální preventivní program Základní školy T. G. Masaryka Praha 7 Minimální preventivní program Základní školy T. G. Masaryka Praha 7 1. Cíle minimálního preventivního programu 1.1. Stanovení cílů minimálního preventivního programu školy Stanovení cílů je prvním krokem

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. 2. Oblasti sociálně patologických jevů ve škole

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. 2. Oblasti sociálně patologických jevů ve škole 1 Škola:, PO MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Účinnost od: 1. 9. 2014 31. 8. 2015 1. Právní východiska Metodický pokyn MŠMT ČR čj.: 20 006/2007-51 k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže Metodický

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program OBSAH 1. Úvod 2. Přílohy k MPP 3. Vytyčení sociálně patologických jevů 4. Cíle MPP 5. Konkrétní cíle programu 6. Analýza současného stavu 7. Metody práce 8. Zastoupení témat

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Rosteme společně

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Rosteme společně ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Rosteme společně Pro rok 2012/2013 Předkladatel: Česká zahradnická akademie, střední škola a vyšší odborná

Více

Minimální preventivní program 2013/2014

Minimální preventivní program 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Podolí, příspěvková organizace Podolí č.p. 23, 664 03, IČ: 70997152 tel. ZŠ 544247621, 725 111 624; MŠ 544247204, 725111634; e-mail: zsmspodoli@gmail.com Minimální preventivní

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Školní rok 2013/2014 1. Úvod Minimální preventivní program je celoroční program zaměřený na osobnostní a sociální rozvoj, na výcvik v sociálně komunikativních dovednostech

Více

Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení

Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení Č.j. 24 246/2008-6 Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení Šikanování je mimořádně nebezpečná forma násilí, která ohroţuje

Více

Minimální preventivní program. Škola pro život školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program. Škola pro život školní rok 2014/2015 Střední škola umění a designu, stylu a módy a VOŠ Brno, Husova 10, pracoviště Francouzská 101 Minimální preventivní program Škola pro život školní rok 2014/2015 ředitel školy: ak.mal. Pavel Luffer koordinace

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ a MŠ Dolní Loučky školní rok 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy ZŠ a MŠ Dolní Loučky, okres Brno venkov, příspěvková organizace Zřizovatel Obec Dolní Loučky

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ PRAHA 3 2010/2011

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ PRAHA 3 2010/2011 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ PRAHA 3 2010/2011 ZŠ Praha 3, Havlíčkovo náměstí 10/300, psč: 130 00 tel.: 02/22782169, fax.: 02/22782585, e-mail: fzsskola@volny.cz Zpracovala: Mgr. Silvie Šilhanová,

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY V R O Č N Í K LXIX ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY SEŠIT 8 Vydáno: SRPEN 2013 Cena: 40 Kč OBSAH Část metodická Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž. Minimální preventivní program 2014-2015

Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž. Minimální preventivní program 2014-2015 Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž Minimální preventivní program 2014-2015 Kroměříž 2014 Minimální preventivní program 2014-2015 Školské zařízení: Vyšší odborná

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Více