Plán práce výchovných poradců ISŠ Cheb, ve školním roce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Plán práce výchovných poradců ISŠ Cheb, ve školním roce 2011-2012"

Transkript

1 Integrovaná střední škola, Cheb Plán práce výchovných poradců ISŠ Cheb, ve školním roce Výchovní poradci působící na ISŠ, Cheb: Mgr. Oldřiška Kábová vedoucí VP a MP na škole, výchovná poradkyně - Mgr. Ivana Utíkalová V oblasti výchovného působení svou činnost zaměříme zejména na: A. Shromažďování a zpřístupňování informací pro žáky ucházející se o další studium B. Zajištění možností přestupu neúspěšných žáků v rámci školy na jiné studijní či učňovské obory C. Poradenství zákonným zástupcům i zletilým žákům s ohledem na očekávání a předpoklady žáků ve spolupráci s TU a dalšími odborníky D. Výchovnou činnost výchovných poradců E. Informace rodičům o možnostech dalšího studia žáků F. Spolupráci s třídními učiteli a metodickou pomoc pro všechny učitele v oblasti VP G. Podchycení žáků s poruchami učení i dalšími poruchami, zdravotním znevýhodněním, vytvoření jejich rejstříku a zaměření na spolupráci s PPP v Chebu a dalšími specialisty v oblasti poruch učení i poruch chování ( psychologové, psychiatři aj. ) H. Spolupráci s metodiky prevence patologických jevů I. Spolupráci s Úřadem práce v Chebu, Policií ČR a dalšími institucemi J. Vytvoření funkční a organizačně produktivní skupiny výchovných poradců a metodiků prevence na ISŠ, Cheb K. Zkvalitnění přípravy studentů všech ročníků, zvl. se zaměřením na žáky maturitních tříd L. Přípravu ISO certifikaci kvality Každý z výchovných poradců bude mít předběžně určenou oblast (budovy) svého působení, ale žáci budou upozorněni na to, že jakýkoliv výchovný poradce či metodik je jim k dispozici dle jejich uvážení (důvěra v osloveného poradce či metodika prevence). 1

2 Výchovní poradci a metodikové se budou alespoň jednou měsíčně scházet na poradě pod vedením vedoucí VP mgr. Kábové, zde budou konzultovat jednotlivé problémy na škole či konkrétní případy výchovných problémů, budou kontrolovat plnění plánu na školní rok, kreativně přispívat dalšími návrhy na jednotlivé akce a plán budou stále dle potřeb aktualizovat. Veškeré zápisy a podklady z jednání jednotlivých VP se budou shromažďovat u vedoucí výchovných poradců, aby měla celkový přehled o výchovném působení na škole, zároveň bude informovat o všech akcích i jednáních ředitele školy. Zápisy z jednání budou vloženy do karty jednotlivých žáků. Výchovní poradci i metodikové prevence byli upozorněni na to, že veškeré informace z jednání i zápisy jsou přísně důvěrné. Každý z výchovných poradců bude mít zpracován plán svého působení, kde se může zaměřit i na jednotlivé speciální problémy, bude však vždy důsledně vycházet ze závazného a společného plánu výchovných poradců na tento školní rok. Metodikové prevence budou vycházet z Minimálního programu prevence na školní rok 2011/2012. Plán práce výchovné poradkyně Mgr. Oldřišky Kábové na školní rok Rozpracování hlavních úkolů a jejich časové upřesnění: 1. Příprava plánu výchovného poradce září 2. Seznámení učitelů s úkoly výchovného poradce září 3. Stanovení konzultačních hodin VP a MP - září 4. Vytvoření přehledu žáků s poruchami učení a chování, přehledu žáků se zdravotním a sociálním znevýhodněním září, říjen 5. Práce na metodických postupech pro učitele 6. Vzdělávání učitelů v oblasti prevence patologických jevů, vzdělávání v oblasti poruch chování a učení žáků 2

3 7. Příspěvky na školní web, poradna žákům i učitelům v elektronické podobě - 8. Řešení výchovných problémů žák, učitel - 9. Zveřejňování dostupných informací o dalším studiu na nástěnkách VP od října 10. Shromažďování podkladů o VŠ a VOŠ 11. Pomoc žákům při vyplňování přihlášek k dalšímu studiu září, listopad - květen 12. Informace žákům 1. ročníků o výchovném poradenství září, říjen 13. Informace rodičům o dalším studiu maturujících žáků, případně informace pro rodiče žáků 3. ročníků třídní kroužky 14. Konzultace s třídními učiteli 4. ročníků o předpokladech zájemců o studium na VŠ a VOŠ a reálnosti přijetí některých žáků 15. Spolupráce s ředitelem školy v oblasti výchovného poradenství a prevence 16. Činnost vztahující se k odstranění některých studijních problémů (dle individuálních potřeb žáků) dle zájmu žáků- 17. Optimalizace přijímacích zkoušek do 1. ročníků dle potřeby 18. Spolupráce s metodiky, především v oblasti prevence drogové závislosti a předcházení šikany a kyberšikany na škole, extremismu, rasismu a xenofobie, záškoláctví sociometrické testy, metodiky, akce školy 19. Poradenství v případech poruch chování, spolupráce s příslušnými institucemi 20. Práce ve výchovné komisi školy 21. Práce se žáky s poruchami učení, spolupráce na vytváření individuálních plánů 3

4 22. Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy v oblasti práce s nadanými žáky 23. Spolupráce s úřadem práce při výměně informací o možnostech umístění budoucích absolventů školy a předání informací žákům vyšších tříd, spolupráce s IPS při organizování besed a Burzy škol v říjnu a listopadu. Plán práce výchovného poradce ISŠ Cheb na školní rok Mgr. Ivana Utíkalová Výchovný poradce se podílí na řešení výchovných i studijních problémů žáků všech tříd školy. Činnost je založena na spolupráci s vedením školy, s týmem výchovných poradců a metodiků, třídními učiteli, rodiči žáků, nejvíce však na přímém působení na žáky. K tomu jsou využívány formy individuálních rozhovorů, besed, informací ve třídách, HTU, třídní kroužky atd. Konkrétní oblasti působení VP: 1) Spolupráce s TU (HTU) napomáhat TU při řešení výchovných a studijních problémů jednotlivých žáků, ale i třídních kolektivů zaměřit se zvláště na první ročníky, v nichž dochází nejčastěji k vztahovým problémům (nesoudržnost třídy, šikana, problémové vztahy mezi spolužáky, mezi žákem a učitelem, ), studijním problémům vyplývajících z přechodu na jiný stupeň školy (neprospěch). 2) Stanovit konzultační hodiny pro žáky pomáhat jednotlivcům se školními i osobními problémy, které se škol. výukou souvisejí. Zprostředkovat konzultace na jiných odborných pracovištích (PPP, děts. psycholog, psychiatr, úřad práce ). 4

5 3) Poskytovat informace zákonným zástupcům zprostředkovaně přes TU např. na třídních kroužcích, přímou konzultací s VP či výchovnou komisí při řešení konkrétního výchovného nebo studijního problému. 4) Sledovat výskyt a četnost patolog. jevů a podílet se na jejich řešenízaměřit se zvláště na záškoláctví, šikanu, konzumaci návykových látek (v zadaném úseku školy získávat informace a podklady od TU, podílet se na návrzích výchovných trestů a sledovat jejich důsledné ukládání). 5) Vést evidenci žáků zdravotně a sociálně znevýhodněných žáků 5) Napomáhat žákům závěrečných ročníků s orientací na trhu práce nebo při výběru vysoké školy Zpracovala za tým VP: Mgr. Oldřiška Kábová vedoucí VP a MP Dne Schváleno ředitelem školy dne. PhDr. Bc. Miroslav Liška ředitel školy 5