ŠKOLNÍ ROK 2007 / 2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ ROK 2007 / 2008"

Transkript

1 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2007 / 2008 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ Linecká Linecká ulice 43, Český Krumlov Jméno a příjmení ředitele Mgr. A. Karel Dvořák Telefon na ředitele na ředitele Jméno a příjmení školního Mgr. Jana metodika prevence Telefon Jméno a příjmení výchovného Mgr. Magdalena Vopatová poradce Telefon Počet tříd Počet žáků/studentů ZŠ - I stupeň 5 83 ZŠ - II.stupeň leté Gymnázium (Prima až Kvarta) 6leté Gymnázium (Prima až Sekunda) SŠ ostatní Celkem Použité zkratky: MPP Minimální preventivní program SPJ Sociálně patologické jevy NNO Nestátní neziskové organizace ŠMP Školní metodik prevence

2 A. ZMAPOVÁNÍ SITUACE VE ŠKOLE, PRO STANOVENÍ CÍLŮ MPP VSTUPNÍ INFORMACE A JEJICH ZDROJE 1. Sociální a jiné okolí školy. Základní škola Linecká je jednou ze čtyř škol ve městě. Školu navštěvují děti z města (jde především o část města Plešivec), kromě toho školu navštěvují i žáci z přilehlých obcí (Přídolí, Hořice, Kájov..) Ve školním roce 2007/2008 školu navštěvuje 206 žáků. 83 je jich v pěti třídách na prvním stupni a 123 také v pěti třídách na druhém stupni. Zaměřujeme se na integraci postižených žáků. Školu navštěvuje několik žáků neslyšících, jeden žák mentálně postižený, který je vyučován podle vzdělávacího programu Zvláštní škola, žák je zároveň tělesně postižený. Do první třídy nastoupila také tělesně postižená žákyně. Škola je pro tyto případy dobře vybavena, máme vybudován bezbariérový přístup do školy, žáci na vozíčcích využívají výtah, který byl z tohoto důvodu vybudován. Škola je také velmi dobře vybavena: ve většině tříd je nový nábytek, žáci využívají dvě počítačové učebny. Nedostatkem školy je špatná dopravní dostupnost, obzvlášť v letošním roce, kdy se provádí rekonstrukce budov, které ke škole nepatří. Děti vyučuje 15 učitelů, na škole pracuje jedno oddělení školní družiny, v něm se o děti stará jedna vychovatelka. Ve třídách, ve kterých jsou sluchově a mentálně postižení žáci, pomáhají učitelkám čtyři asistentky. Bohužel v šesté třídě, kde je velký počet žáků (30) a jeden žák je sluchově postižený, asistent chybí. Na škole je poměrně dost žáků, kteří mají zkušenosti s kouřením a alkoholem, najdou se i žáci, kteří se setkali a jistě i vyzkoušeli marihuanu. A nejsou to jen žáci, kteří pocházejí z neúplných a sociálně slabých rodin, ale i z rodin s dobrým rodinným zázemím. Velká část těchto žáků má velmi slabý prospěch, jsou mezi nimi také záškoláci. Někteří žáci se chovají velmi hrubě ke svým spolužákům a také chování k učitelům někdy vybočuje z normálu. Zarážející je snadná dostupnost všech zmiňovaných drog, První zkušenosti s alkoholem mají žáci většinou už ve velmi nízkém věku v rodinách při oslavách různých svátků a narozenin. Někteří žáci kouří s vědomím a svolením svých rodičů. Žáci navštěvují diskotéky a restaurace, kde se ke zmiňovaným drogám často také lehce dostanou. V některých obchodech nebývá žádným problémem pro nezletilé koupit si cigarety nebo alkohol. Další zkušenosti získávají v partách. Velmi problémovým místem v blízkosti školy je městský park, kde se scházejí různé party, které berou drogy a právě do parku naši žáci často chodí. Blízko školy často posedávají bezdomovci, kteří zde nejenom popíjejí, kouří cigarety, ale kouří také marihuanu. Velmi dobře při předcházení nebo případně při řešení SPJ s námi spolupracuje Městská policie, dobré zkušenosti máme také se Spirálou, PPP a sociálními pracovníky. Spolupráce s Policií ČR spočívá spíše v řešení případů, kdy se žáci již něčeho dopustili. Poněkud horší je spolupráce s některými dětskými lékaři obzvlášť tehdy, když potřebujeme pomoci s předcházením záškoláctví. 2. Informace od pedagogů Naše škola zcela určitě nevybočuje z řad ostatních škol ani počtem neomluvených hodin, ani jiných přestupků. Bližší informace budou doplněny na základě dotazníků. 3. Informace od rodičů Budou doplněny na základě vyhodnocení dotazníků, které rodiče vyplní během třídních schůzek.

3 DOTAZNÍK Výsledky tohoto dotazníkového šetření by měly pomoci MěÚ Č.Krumlov a institucím, pracujícím s dětmi a mládeží pomoci zaměřit své úsilí v oblasti prevence společensky škodlivých jevů cíleněji a efektivněji, l Vaše ochota podílet se na tomto šetření může mnohému pomoci. V tomto konkrétním případě se jedná o součást Komplexního programu prevence sociálně -patologických jevů, který se zabývá předcházení takovým negativním projevům, jako jsou drogová závislost, alkoholismus, gamblerství, šikana apod. 1) Moje dítě navštěvuje : 1. st. ZŠ O 2.st.ZŠ O SŠ, učiliště O 2) Na škole, kterou moje dítě navštěvuje, negativními jevy ohroženo : je O není O nevím O 3) Za nejvíce ohrožující zdravý vývoj mého dítěte považuji : O šikana O drogy (nelegální) O násilí a agresivita všeobecně O kouření O drobná kriminalita (krádeže apod.) O alkohol O rasové, náboženské či jiné předsudky O jiné *** 4) Na škole, kterou mé dítě navštěvuje, patřičná pozornost předcházení těmto jevům věnována: je O není O nevím O 5) Podle mého názoru by těmto jevům mohlo být předcházeno tím, že 6) Bydlíme v Českém Krumlově: ano O ne O *** 7) V místě našeho bydliště mé dítě těmito jevy ohroženo : -.. je O není O nevím O 8) Za nejvíce ohrožující v této souvislosti považuji : O drogy (nelegální) O násilí a agresivita všeobecně O kouření O alkohol O drobná kriminalita (krádeže apod.) O jiné *** 9) Podle mého názoru by těmto jevům mohlo být předcházeno tím, že ) Ve městě Český Krumlov moje dítě těmito jevy ohrožené

4 je O není O nevím O 1 1) Za nejvíce ohrožující v této souvislosti považuji: *** 12) Těmto jevům by podle mého názoru bylo možné předcházet tím, že ) Sám (sama) se v aktivitách určených pro děti a mládež: angažuji O neangažuji O měl(-a) bych zájem O 14) Pokud bych se chtěl do těchto aktivit zapojit? ve spolupráci se školou O v místě bydliště O je mi jedno, kde O l 5) Moje představa o aktivitách, kde bych se mohl (-a) zapojit *** 16) Potřebné informace mám O nemám O možnost získat. Vím O nevím O kde je získat. Pozn.: Prostor pro případné další osobní sdělení, týkající se této problematiky, na druhé straně, O Zaškrtněte vyhovující odpověď *** Napište, prosím, vlastními slovy

5 4. Informace od žáků Budou doplněny na základě dotazníků. 5. Hodnocení MPP minulého školního roku V loňském roce jsme měli problémy především se záškoláctvím a hrubým chováním některých žáků k sobě ale i k učitelům. K velkým problémům patří kouření, ale pokud s touto závislostí nepomohou rodiče, těžko dosáhneme dobrých výsledků. B. CÍLE VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZMAPOVÁNÍ SITUACE Cílem primární prevence je zvýšit odolnost dětí vůči SPJ.Prevence je rozdělena na specifickou, která je zaměřena přímo na osobnost dítěte. Žáci budou seznámeni s MPP, budou vedeni k sebevědomí, správnému sebehodnocení, poznávání sebe sama, ke zvládnutí stresu a krizových situací, řešení problémů bez návykových látek. Druhou částí je nespecifická prevence, která je zaměřena především na volnočasové aktivity dětí. Důležitým cílem je spolupráce s rodiči. S MPP budou rodiče seznámeni na třídních schůzkách, budeme se snažit zapojit je do problematiky primární prevence a motivovat je ke spolupráci v rámci programu. Cíle programu: dlouhodobé (žáci) 1. trvale prohlubovat povědomí žáků o SPJ a o následcích, které mohou mít 2. posilovat právní vědomí 3. řešení konfliktů nenásilnou cestou 4. zlepšování komunikace mezi vrstevníky a také mezi dětmi a dospělými 5. osvojení hygienických návyků a sociálních vědomostí 6. zdravý životní styl 7. schopnost přiměřeně se prosadit v kolektivu dlouhodobé (učitelé) 1. pozitivní komunikace směrem ke kolegům, ale i k žákům 2. další vzdělávání učitelů v oblasti prevence 3. zlepšení týmové spolupráce dlouhodobé (rodiče) 1. zlepšení komunikace mezi rodiči a školou 5

6 2. zapojení rodičů do preventivních aktivit střednědobé 1. aktivní třídnické hodiny 2. spolupráce s třídními učiteli na pomoci problémovým žákům 3. stmelování kolektivů 4. v problémových třídách provést ve spolupráci s třídními učiteli sociometrické šetření 5. (www.diagnostikaskol.cz) 6. školní řád s e sankčním řádem zveřejnit na webových stránkách školy 7. rozšířit spolupráci s dalšími organizacemi krátkodobé 1. zajistit besedy nebo jiné aktivity s odborníky z organizací, které se zabývají pevencí a řešením SPJ 2. podporovat aktivity, které jsou zaměřeny na vhodném využití volného času dětí 3. zapojovat děti do aktivit v rámci školy 4. řešit aktuální problémové situace 5. zajistit proškolení učitelů 6. umístit prevenci na webové stránky školy 6

7 C. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM I. PRÁCE PEDAGOGICKÉHO SBORU A VEDENÍ ŠKOLY 1. V oblasti přímé práce pedagogů Za koordinaci preventivních aktivit na škole odpovídá školní metodik prevence, spolupracuje s výchovnou poradkyní, s vedením školy, školní psycholožkou, třídními a ostatními učiteli, s vychovatelkou, asistentkami, okresním metodikem prevence, s PPP, Spirálou, příslušnými odbory MÚ a ostatními institucemi. Všichni učitelé budou průběžně sledovat situaci z hlediska rizik výskytu SPJ. Zároveň si povedou přehled všech akcí, kterých se žáci zúčastní, budou si také zapisovat, jak akci hodnotí sami, ale také jak ji hodnotí žáci. Na základě těchto informací se budeme snažit vybírat takové akce, programy a besedy, které budou pro všechny ve škole co nejpřínosnější. Všechny informace budou soustředěny v preventivním týmu a všichni učitelé budou informováni na následující poradě. Metody práce Budou využívány tradiční metody práce (výklad, diskuze,..), ale také netradiční metody. samostatná práce plakáty, koláže, výtvarné práce, referáty práce ve skupinách scénky, rozhovory, výtvarné práce relaxační cvičení sociální a didaktické hry nácvik praktických dovedností, asertivní jednání, jednání a chování v krizových situacích, řešení problémů v partnerských a kamarádských vztazích, odmítání drog práce s dotazníky, testy, schránka důvěry 2. Plán vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti prevence SPJ Název a odborné zaměření vzdělávání ŠIKANA a její řešení ve školním prostředí Počet hodin Datum konání Realizátor organizace, odborník 16? NIDV, Paed.Dr. Zdeněk Martínek Počet školených pedagogů Bude doplněno 7

8 3. Plán vzdělávání ŠMP v oblasti prevence SPJ Název a odborné Počet Datum konání Realizátor organizace, odborník zaměření vzdělávání hodin Agresivita?? NIDV, Paed.Dr. Zdeněk Martínek Bude doplněno 4. Způsob spolupráce s ostatními pedagogy Na škole byl založen preventivní tým školní metodik prevence Mgr. Jana ředitel školy Mgr. A. Karel Dvořák výchovný poradce Mgr. Magdalena Vopatová školní psycholog Mgr. Darina Petrů učitel Mgr. Petr Florián Porady budou 1x za měsíc, v případě potřeby častěji. Úkoly budou rozděleny na první poradě. potom bude vše doplněno do MPP. Počty pedagogických Celkem: 15 pracovníků Vedení školy: 2 2 Z toho učitelé Vychovatelé 1 1 Mistři odborné výchovy Jiné (vepište) 4 asistentky ped. Podílející se aktivně na prevenci Nepodílející se aktivně na prevenci II. SPOLUPRÁCE ŠKOLY S RODIČI 1. Způsoby seznámení rodičů s činností ŠMP, možnostmi spolupráce a MPP bude s MPP seznámena Školská rada před třídními schůzkami budou rodiče seznámeni s ŠMP (Mgr. J. ), s tím, kdy mohou ŠMP navštívit (konzultační hodiny: sudý týden 13:00 14:00, úterý lichý týden 13:00 14:00, čtvrtek), kde(kabinet č. 19, druhé patro)a co mohou konzultovat. Rodiče budou také informováni o možnosti zapojit se do prevence ve škole i mimo ni. Kontakt na ŠMP bude zapsán do ŽK. 8

9 2. Aktivity pro rodiče Název aktivity Bude doplněno, až nám bude konání akce realizátorem potvrzeno Datum konání Realizátor, přednášející Aktivity podporující spolupráci školy s rodiči Název aktivity Datum konání Vedoucí programu Školní výlet Květen až červen Mgr. S. Houšková Společné oslavy narozenin Září 2007/ červen 2008 Mgr. J. Pšenčíková Návštěvy nemocných dětí Září 2007/ červen 2008 Mgr. J. Pšenčíková Ostatní akce budou průběžně doplňovány *) III. PROGRAM PREVENTIVNÍCH AKTIVIT PRO ŽÁKY ŠKOLY 1. Způsob seznámení žáků s činností ŠMP, možnostmi pomoci a MPP (Osobní představení se ŠMP v jednotlivých třídách a seznámení žáků s tím kdy (konzultační hodiny), kde (v kterém kabinetu), jak (osobní schůzka, schránka důvěry + jaký je způsob odpovídání na vhozené dotazy, školní časopis ) a v jakých záležitostech (vypsat min. viz vyhl. č. 72/2005 Sb., např. šikana, násilí ve škole, doma, sexuální a jiné zneužívání, ohrožení, závislosti, ) ho mohou kontaktovat.) V každé třídě bude na nástěnce nebo magnetické tabuli informace, kdy má ŠMP konzultační hodiny, ve kterém kabinetě se osobní schůzka může uskutečnit. Zároveň tam bude upozornění, že mohou své dotazy nebo problémy vhazovat do schránky důvěry, kterou bude mít na starosti výchovný poradce. Odpovědi budou zveřejňovány na nástěnce ve vstupní hale školy.zároveň bude napsáno s jakými problémy se mohou žáci na ŠMP obracet (šikana, násilí ve škole i doma, sexuální i jiné zneužívání, ohrožení, závislosti. Do preventivní činnosti zapojíme také školní parlament, který si vzal na starost ředitel školy. 9

10 2. 1. Nespecifická a specifická prevence pro žáky ve výuce, která je součástí učebních osnov Aktivity, které jsou součástí učebního plánu (na základě již zpracovaného Školního vzdělávacího programu) + aktivity které nejsou součástí učebního plánu. Jde o aktivity, které nereagují na aktuální problémy a týkají se všech tříd v daném ročníku ročník (třídy) Vyučovaný Preventivní aktivita a její zaměření, způsob jejího vedení předmět (např. předávání informací, prožitková aktivita, ) Čj Komunikativní dovednosti, schopnost klást otázky a vyjádřit svůj názor 8. ročník Rv, Ov 2. ročník Prvouka Právní minimum, prevence závislosti na návykových látkách, sexuální zneužívání beseda městský strážník Učitel A. Hanušová A. Hanušová Osobní bezpečí při cestě do školy a ze školy (Ajaxův zápisník) Beseda městský strážník Mgr. S Houšková Prvouka Zásady vzájemné komunikace děti dospělí (samostatná práce dětí, hraní rolí) Mgr. S Houšková Čj čtení Osobní bezpečí příběhy a dětská literatura Mgr. S Houšková Čj sloh Zásady vzájemné komunikace Mgr. S Houšková 4. ročník Vlastivěda Životní prostředí, vztahy mezi lidmi Mgr. L. Zapletalová Dopravní výchova 3. ročník Prvouka Dopravní hřiště Mgr. L. Zapletalová Dopravní výchova, závislosti, mezilidské vztahy Ajaxův zápisník Mgr. M. Vopatová 6. ročník Zeměpis Bezpečnost v krajině Mgr. M. Vopatová Dějepis Negativní vliv drog v dějinách výklad, beseda Mgr. J. Pěstitelství Ochrana a zlepšování životního prostředí beseda Mgr. J ročník Tv, Ov, Rv První pomoc, mezilidské vztahy, závislosti, bezpečnost při pobytu v přírodě, právní minimum Mgr. M. Vopatová 9. ročník Matematika Krádeže, podvody beseda s diskuzí při výkladu Mgr. P. Florián Informatika Softwarové pirátství, ochrana osobních informací Mgr. P. Florián 6. ročník Rv Prevence závislosti na alkoholu a tabáku - beseda Mgr. M. Pánková 5. ročník 10

11 Vlastivěda Násilí, rasismus, xenofobie, šikana, demokracie Mgr. V. Pondělík Čj sloh Kriminalita, vztahy mezi lidmi, šikana, nebezpečí Mgr. V. Pondělík Čj čtení Mezilidské vztahy Mgr. V. Pondělík 7. ročník Rv Domácí násilí výklad, diskuze, anorexie, bulimie jídelníček, drogy - beseda Mgr. N. Ov Kouření, alkohol scénky, rasismus diskuze, závist, šikana - Mgr. N. diskuze Dějepis Vztahy ve společnosti feudální a kapitalistické porovnání - Mgr. J. plakáty Vaření Zdravá výživa - jídelníčky Mgr. J. 8. ročník Rv AIDS film, diskuze, anorexie, bulimie vytvoření plakátů návykové látky - beseda Mgr. N. Ov Svoboda vyznání, nerovnost diskuze, deprese, alkohol, kouření Mgr. N. vytvoření plakátů, diskuze Chemie Drogy - výklad Mgr. N. Přírodopis Šikana, rasismus diskuze, první pomoc video, AIDS - diskuze Mgr. N. Dějepis Násilí, rasismus, šikana výklad, diskuze Mgr. J. Vaření Zdravá výživa - jídelníčky Mgr. J. 9. ročník Rv Přenosné choroby film, věková hranice trestní odpovědnosti beseda, úrazy, šikana diskuze, návykové látky prezentace, internet Mgr. N. Chemie Drogy, alkohol výklad, diskuze Mgr. N. Přírodopis Šikana diskuze, seminární práce Mgr. N. Dějepis Rasismus, násilí, demokracie, sekty diskuze Mgr. J. Pč Okrasné rostliny, pěstování ovoce, léčivých rostlin práce na zahradě, internet, časopisy Mgr. J. osnova MPP *) 11

12 6. ročník (třídy) Preventivní aktivita a její zaměření, způsob jejího vedení (např. předávání informací, prožitková aktivita, ) Seznamovací pobyt prožitkové aktivity, vytvoření lepších vztahů v kolektivu Realizátor Mgr. J. Průcha, Mgr. M. Pánková Spirála Komplexní program speciální primární prevence 7. ročník Komplexní program speciální primární prevence Spirála 3. ročník Komunitní kruh řešení prvních problémů ve škole i doma Mgr. J. Pšenčíková Třídní oslavy narozenin, úspěchů žáků ve sportu Mgr. J. Pšenčíková ročník Malá policejní akademie Po sestavení plánu besed s městskou policií bude plán přiřazen Učitelé RV 12

13 2. 2. Specifická prevence pro žáky ve výuce, reagující na individuální situaci ve třídě SPJ který bude řešen: násilí Jak byla situace zjištěna: písemnou formou oznámila matka chlapce, který odmítal chodit do školy, protože měl strach Kdo bude situaci řešit jméno učitele nebo externího odborníka, organizace: Olga Bártová KOCERO, ředitel školy Mgr. A. K. Dvořák, zástupkyně Mgr. I. Polášková, výchovný poradce Mgr. M. Vopatová ŠMP - Mgr. J. Kdy bude situace řešena: S použitím jakých metod bude intervence vedena: pohovor s matkou, p. Bártová zajde do rodiny Způsob ověření efektivity intervence: Jednorázové aktivity pro žáky Název aktivity, akce Datum Realizátor Špicberky Další akce budou průběžně doplňovány Volnočasové aktivity pro žáky Název aktivity, akce, kroužku Sportovní odpoledne, turnaje Datum nebo frekvence konání Dle zájmu žáků Vedoucí programu Mgr. M. Pánková, Mgr. M. Vopatová Školní atletický čtyřboj Červen 2008 Mgr. M. Pánková, Mgr. M. Vopatová Lyžařský kurz Leden 2008 Mgr. M. Vopatová Pobyt u moře Itálie Květen (červen)2008 Mgr. M. Vopatová Soutěž Den plný prevence Říjen 2007 ČČK, MP Soutěž Hlídky mladých zdravotníků Květen 2008 ČČK Seznam kroužků bude doplněn *) 13

14 IV. OSTATNÍ AKCE V OBLASTI PREVENCE SPJ 14

15 V. SPOLUPRÁCE S OKOLÍM ŠKOLY Organizace Jméno odborníka Kontakt (adresa, telefon, ) Městská policie P. Pípal , Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Spirála PPP Policie ČR Ppor.Michaela Pavlíčková ČSČK *) VI. EVIDENCE A EFEKTIVITA Všechny akce budou vyhodnocovány formou dotazníků, diskuze s učiteli i žáky. poznatky budou využity při zpracování závěrečné zprávy MPP a tvorbě programu na rok 2008/2009 VII. ZÁVĚREČNÉ INFORMACE Datum Podpis ředitele/ředitelky školy Seznámení ředitele/ředitelky školy s MPP Mgr. A. K. Dvořák Seznámení pedagogického sboru školy s MPP 15

ŠKOLNÍ ROK 2010 / 2011

ŠKOLNÍ ROK 2010 / 2011 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2010 / 2011 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ Linecká Linecká ulice 43, 381 01 Český Krumlov Jméno a příjmení ředitele Mgr. A.

Více

. -. (uveďte školní rok)

. -. (uveďte školní rok) MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. -. (uveďte školní rok) ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tento Minimální preventivní program (MPP) 1) : 1. 2.

Více

ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 MPP 2010/2011 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ, ZUŠ a MŠ Stachy 384 73 Stachy 253 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Miloslav

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55, Kovářov 80 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Libor Mandovec Telefon na ředitele

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55, Kovářov 80 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Libor Mandovec Telefon na ředitele

Více

ŠKOLNÍ ROK 2007/2008

ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Základní škola Český Krumlov, Za Nádražím

Více

ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2009/ ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP ZŠ Linecká, Linecká ulice 43 381 01 Český

Více

ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Návrh osnovy MPP MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ, ZUŠ a MŠ Stachy 384 73 Stachy 253 Jméno a příjmení ředitele Mgr.Miloslav

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. František Slípka Telefon na ředitele

Více

ŠKOLNÍ ROK 07/08. SŠOSaP a VOŠ Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice,370 04

ŠKOLNÍ ROK 07/08. SŠOSaP a VOŠ Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice,370 04 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 7/8 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení SŠOSaP a VOŠ Kněžskodvorská

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ Vodňany Alešova, 50 389 01 Vodňany Jméno a příjmení

Více

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové:

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové: MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2010/2011 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice Obránců míru 369 Kopřivnice ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Michaela Lukešová

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK./. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ, ZUŠ a MŠ Stachy 384 73 Stachy 253 Jméno a příjmení ředitele zastupující ředitelka

Více

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední polytechnická, České Budějovice Nerudova 59, 370 04 České Budějovice Jméno a příjmení

Více

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Obchodní akademie, Husova 1, 370 21 České Budějovice Jméno a příjmení ředitele RNDr. Zdeňka

Více

MINIMÁLNÍ ŠKOLNÍ ROK./. PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele E-mail na ředitele

MINIMÁLNÍ ŠKOLNÍ ROK./. PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele E-mail na ředitele MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK./. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele E-mail na ředitele Jméno a příjmení školního metodika prevence (ŠMP) Telefon

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení

Více

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední polytechnická, České Budějovice Nerudova 59, 370 04 České Budějovice Jméno a příjmení

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení

Více

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2015 červen 2016 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Realizátor:

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009 Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Čs. exilu 669, 708 00 Ostrava-Poruba Web: www.gym669ova.cz E-mail: reditel@gym669ova.cz sekretariat@gym669ova.cz Tel., fax: +420 596 910 135

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ BUDĚJOVICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední škola a

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. VOŠ, SPŠ a SOŠ řemesel služeb, Strakonice, Zvolenská 934. Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. VOŠ, SPŠ a SOŠ řemesel služeb, Strakonice, Zvolenská 934. Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZÁKLADNÍ ÚDAJE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele VOŠ, SPŠ a SOŠ řemesel služeb, Strakonice, Zvolenská 934 Ing.

Více

ŠKOLNÍ ROK 2006/2007

ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 osnova závěrečné zprávy o plnění MPP ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ÚDAJE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a Mateřská škola L. Kuby, L. Kuby 48 České Budějovice 370 07 Jméno a příjmení

Více

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN 2014/2015 Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Nová Ves pod Pleší Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Preventista: Bc. Hana Zemanová Realizátor: Základní škola Nová Ves pod Pleší Garant: Ředitelství ZŠ Nová Ves pod Pleší

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015.

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2014/. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro ZŠ Bechyně, Školní 293 kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Výchovné poradenství Výchovný poradce: Mgr. Hana Topičová Hlavní okruhy činnosti výchovného poradce: péče o duševní zdraví žáků péče o žáky s výukovými potížemi péče o žáky s výchovnými problémy pomoc

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Horní Stropnice Horní Stropnice 214 373 35 Jméno a příjmení

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice Školní rok 2013/2014 Zpracovala:Mgr. Irena Novotná OBSAH 1. Úvod 2. Cíl minimálního preventivního

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Dr. Miroslava Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2015-2016 Metodik primární prevence: Mgr. Lucie Provazníková Marková

Více

lškola bez drog a šikany

lškola bez drog a šikany Minimální program prevence sociálně patologických jevů Školní rok 2007-2008 lškola bez drog a šikany Cíl : Informovanost všech žáků v oblasti sociálně patologických jevů. Systematická výuka a výchova ke

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Jih Mariánské Lázně Minimální preventivní program 1.stupeň pro školní rok 2015/2016 1 Charakteristika školy První stupeň navštěvuje 363 žáků, z toho 175 dívek a 188 chlapců, v 15 třídách.

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2014 červen 2015 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Horní Stropnice Horní Stropnice 214 373 35 Jméno a příjmení

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ a MŠ Vyšší Brod Náměstí 58, 382 73 Vyšší Brod Jméno a příjmení ředitelky Mgr. M. Nováková

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola S V I T Á V K A příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014-2015 Preventista: Marcela Langrová Realizátor: Základní škola Komenského 157 Svitávka Garant: Ředitelství

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Výchovné poradenství Výchovný poradce: Mgr. Hana Topičová Hlavní okruhy činnosti výchovného poradce: péče o duševní zdraví žáků péče o žáky s výukovými potížemi péče o žáky s výchovnými problémy pomoc

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy Zpracovaly: Mgr. Lenka Sýkorová Mgr. Věra Jaborová I. Úvod Nárůst sociálně patologických jevů včetně zneužívání návykových látek u dětí školního věku se stává celospolečenským problémem. Primární prevence

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2012/2013

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2012/2013 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2012/2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ a ZUŠ Horažďovice, příspěvková organizace adresa školy: Blatenská ul. 540,

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Hotelová škola, OA a SPŠ Teplice, Benešovo náměstí 604/1 Teplice 415 49-za část OA Jméno a příjmení

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 013/14 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. Zdeňka

Více

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Účinnost od: 1. 1. 2011 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických

Více

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018 Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018 Zpracovaly: Mgr. Martina Černá, Mgr. Petra Kňurová 1. Úvod Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy

Více

Primární prevence na škole

Primární prevence na škole Primární prevence na škole Preventivní tým: Školní metodik prevence: školní metodik prevence zástupkyně ředitele školy výchovná poradkyně Mgr. Ivona Gryčová Konzultační hodiny : pondělí: 13,30 14,30 Individuální

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE OBSAH 1. Úvod 2. Vytýčení sociálně patologických jevů 3. Cíl minimálního preventivního programu 4. Charakteristika školy 5. Analýza současného stavu

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro SŠOSaP a VOŠ, Kněžskodvorská 33/A, České kterou platí tento MPP Budějovice, 370 04 Jméno a příjmení ředitele

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2014/15 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. Zdeňka

Více

ŠKOLNÍ ROK 2015-2016

ŠKOLNÍ ROK 2015-2016 Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ÚDAJE ŠKOLNÍ ROK 2015-2016 Název

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2009 2013

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2009 2013 Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2009 2013 Zpracoval: Mgr. Tomáš Krchňák metodik prevence Wichterlovo gymnázia 1. Úvod Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Mgr. Vlasta Kollariková, Mgr. Božena Doktorová. Kollarikova.v@seznam.cz, bozenado@seznam.cz

ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Mgr. Vlasta Kollariková, Mgr. Božena Doktorová. Kollarikova.v@seznam.cz, bozenado@seznam.cz MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro SŠOSaP a VOŠ, Kněžskodvorská 33/A, České kterou platí tento MPP Budějovice, 370 04 Jméno a příjmení ředitele

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk

Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk Minimální preventivní program na školní rok 2014 2015 1. Seznámení ředitele školy s minimálním preventivním programem - proběhne v září 2014. 2. Seznámení

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro ZŠ Nová Včelnice kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. Jaromír Hrbek Telefon na ředitele 384

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Název a adresa školy Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Jarmila Benýšková Telefon na ředitele 387

Více

Plán školního metodika prevence školní rok 2012/2013. Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice 315 692 010

Plán školního metodika prevence školní rok 2012/2013. Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice 315 692 010 Plán školního metodika prevence školní rok 2012/2013 Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice 315 692 010 Statutární zástupce: Výchovný poradce: Školní metodik

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ ÚDOLÍ DESNÉ šk. rok: 2010/2011

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ ÚDOLÍ DESNÉ šk. rok: 2010/2011 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ ÚDOLÍ DESNÉ šk. rok: 2010/2011 I. Metodik prevence: - Mgr. Jana Učňová - kancelář výchovného poradce, 3. patro ZŠ a MŠ pracoviště Petrov nad Desnou - tel.: 583 550

Více

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 Obsah: 1. Úvod... 1 2. Výchozí situace a analýza současného stavu... 1 3.

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Základní škola a Mateřská škola Habry, V Zahradách 18, 582 81 Habry Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Obsah: 1. Předmět úpravy 2. Vymezení základních pojmů 3. Začlenění

Více

DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA - posilování zájmu o svou bezpečnost - vyhýbání se negativním jevům

DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA - posilování zájmu o svou bezpečnost - vyhýbání se negativním jevům PLÁN ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE NA ŚKOLNÍ ROK 2015/2016 Přípravná třída DÍTĚ A JEHO TĚLO - upevňování přátelských vztahy - prevence šikany DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA - posilování zájmu o svou bezpečnost - vyhýbání

Více

Minimální preventivní program QP - 01-1. Obsah

Minimální preventivní program QP - 01-1. Obsah Schválil: Mgr. Richard Červený Počet stran: 1/6 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických jevů Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Analýza současného stavu ve škole Garant programu

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Lučina, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem

Více

Preventivní program školy

Preventivní program školy Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Preventivní program školy Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2015/2016 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program ZÁKLADNÍ ŠKOLA TACHOV, HORNICKÁ 1325, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 září 2015 Zpracovala: Mgr. Lenka Doležalová Moto: Zdravý životní styl Cíle: Dlouhodobé:

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Hotelová škola, OA a SPŠ Teplice, Benešovo náměstí 604/1 Teplice 415 49 za část Hotelové školy Jméno

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ÚDAJE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a Mateřská škola Malšice Malšice 232, 391 75 Malšice Jméno a příjmení ředitele

Více

ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. Libor Hrbek Telefon na ředitele 384 490 020 E-mail na ředitele

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník.

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015 Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. Statutární zástupce: Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Výchovný

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ Alešova Vodňany Alešova ulice č.50 38901 Vodňany Jméno a příjmení ředitele Mgr. Pavel

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 1 Základní údaje Název a adresa školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace Ředitel školy Mgr. Radim Motyčka

Více

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Litoměřice, Šaldova 6, detašované pracoviště

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. Libor Hrbek Telefon na ředitele 384 490 020 E-mail na ředitele

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace Hlavní 25 742 83 Olbramice

Více