ŠKOLNÍ ROK 2007 / 2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ ROK 2007 / 2008"

Transkript

1 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2007 / 2008 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ Linecká Linecká ulice 43, Český Krumlov Jméno a příjmení ředitele Mgr. A. Karel Dvořák Telefon na ředitele na ředitele Jméno a příjmení školního Mgr. Jana metodika prevence Telefon Jméno a příjmení výchovného Mgr. Magdalena Vopatová poradce Telefon Počet tříd Počet žáků/studentů ZŠ - I stupeň 5 83 ZŠ - II.stupeň leté Gymnázium (Prima až Kvarta) 6leté Gymnázium (Prima až Sekunda) SŠ ostatní Celkem Použité zkratky: MPP Minimální preventivní program SPJ Sociálně patologické jevy NNO Nestátní neziskové organizace ŠMP Školní metodik prevence

2 A. ZMAPOVÁNÍ SITUACE VE ŠKOLE, PRO STANOVENÍ CÍLŮ MPP VSTUPNÍ INFORMACE A JEJICH ZDROJE 1. Sociální a jiné okolí školy. Základní škola Linecká je jednou ze čtyř škol ve městě. Školu navštěvují děti z města (jde především o část města Plešivec), kromě toho školu navštěvují i žáci z přilehlých obcí (Přídolí, Hořice, Kájov..) Ve školním roce 2007/2008 školu navštěvuje 206 žáků. 83 je jich v pěti třídách na prvním stupni a 123 také v pěti třídách na druhém stupni. Zaměřujeme se na integraci postižených žáků. Školu navštěvuje několik žáků neslyšících, jeden žák mentálně postižený, který je vyučován podle vzdělávacího programu Zvláštní škola, žák je zároveň tělesně postižený. Do první třídy nastoupila také tělesně postižená žákyně. Škola je pro tyto případy dobře vybavena, máme vybudován bezbariérový přístup do školy, žáci na vozíčcích využívají výtah, který byl z tohoto důvodu vybudován. Škola je také velmi dobře vybavena: ve většině tříd je nový nábytek, žáci využívají dvě počítačové učebny. Nedostatkem školy je špatná dopravní dostupnost, obzvlášť v letošním roce, kdy se provádí rekonstrukce budov, které ke škole nepatří. Děti vyučuje 15 učitelů, na škole pracuje jedno oddělení školní družiny, v něm se o děti stará jedna vychovatelka. Ve třídách, ve kterých jsou sluchově a mentálně postižení žáci, pomáhají učitelkám čtyři asistentky. Bohužel v šesté třídě, kde je velký počet žáků (30) a jeden žák je sluchově postižený, asistent chybí. Na škole je poměrně dost žáků, kteří mají zkušenosti s kouřením a alkoholem, najdou se i žáci, kteří se setkali a jistě i vyzkoušeli marihuanu. A nejsou to jen žáci, kteří pocházejí z neúplných a sociálně slabých rodin, ale i z rodin s dobrým rodinným zázemím. Velká část těchto žáků má velmi slabý prospěch, jsou mezi nimi také záškoláci. Někteří žáci se chovají velmi hrubě ke svým spolužákům a také chování k učitelům někdy vybočuje z normálu. Zarážející je snadná dostupnost všech zmiňovaných drog, První zkušenosti s alkoholem mají žáci většinou už ve velmi nízkém věku v rodinách při oslavách různých svátků a narozenin. Někteří žáci kouří s vědomím a svolením svých rodičů. Žáci navštěvují diskotéky a restaurace, kde se ke zmiňovaným drogám často také lehce dostanou. V některých obchodech nebývá žádným problémem pro nezletilé koupit si cigarety nebo alkohol. Další zkušenosti získávají v partách. Velmi problémovým místem v blízkosti školy je městský park, kde se scházejí různé party, které berou drogy a právě do parku naši žáci často chodí. Blízko školy často posedávají bezdomovci, kteří zde nejenom popíjejí, kouří cigarety, ale kouří také marihuanu. Velmi dobře při předcházení nebo případně při řešení SPJ s námi spolupracuje Městská policie, dobré zkušenosti máme také se Spirálou, PPP a sociálními pracovníky. Spolupráce s Policií ČR spočívá spíše v řešení případů, kdy se žáci již něčeho dopustili. Poněkud horší je spolupráce s některými dětskými lékaři obzvlášť tehdy, když potřebujeme pomoci s předcházením záškoláctví. 2. Informace od pedagogů Naše škola zcela určitě nevybočuje z řad ostatních škol ani počtem neomluvených hodin, ani jiných přestupků. Bližší informace budou doplněny na základě dotazníků. 3. Informace od rodičů Budou doplněny na základě vyhodnocení dotazníků, které rodiče vyplní během třídních schůzek.

3 DOTAZNÍK Výsledky tohoto dotazníkového šetření by měly pomoci MěÚ Č.Krumlov a institucím, pracujícím s dětmi a mládeží pomoci zaměřit své úsilí v oblasti prevence společensky škodlivých jevů cíleněji a efektivněji, l Vaše ochota podílet se na tomto šetření může mnohému pomoci. V tomto konkrétním případě se jedná o součást Komplexního programu prevence sociálně -patologických jevů, který se zabývá předcházení takovým negativním projevům, jako jsou drogová závislost, alkoholismus, gamblerství, šikana apod. 1) Moje dítě navštěvuje : 1. st. ZŠ O 2.st.ZŠ O SŠ, učiliště O 2) Na škole, kterou moje dítě navštěvuje, negativními jevy ohroženo : je O není O nevím O 3) Za nejvíce ohrožující zdravý vývoj mého dítěte považuji : O šikana O drogy (nelegální) O násilí a agresivita všeobecně O kouření O drobná kriminalita (krádeže apod.) O alkohol O rasové, náboženské či jiné předsudky O jiné *** 4) Na škole, kterou mé dítě navštěvuje, patřičná pozornost předcházení těmto jevům věnována: je O není O nevím O 5) Podle mého názoru by těmto jevům mohlo být předcházeno tím, že 6) Bydlíme v Českém Krumlově: ano O ne O *** 7) V místě našeho bydliště mé dítě těmito jevy ohroženo : -.. je O není O nevím O 8) Za nejvíce ohrožující v této souvislosti považuji : O drogy (nelegální) O násilí a agresivita všeobecně O kouření O alkohol O drobná kriminalita (krádeže apod.) O jiné *** 9) Podle mého názoru by těmto jevům mohlo být předcházeno tím, že ) Ve městě Český Krumlov moje dítě těmito jevy ohrožené

4 je O není O nevím O 1 1) Za nejvíce ohrožující v této souvislosti považuji: *** 12) Těmto jevům by podle mého názoru bylo možné předcházet tím, že ) Sám (sama) se v aktivitách určených pro děti a mládež: angažuji O neangažuji O měl(-a) bych zájem O 14) Pokud bych se chtěl do těchto aktivit zapojit? ve spolupráci se školou O v místě bydliště O je mi jedno, kde O l 5) Moje představa o aktivitách, kde bych se mohl (-a) zapojit *** 16) Potřebné informace mám O nemám O možnost získat. Vím O nevím O kde je získat. Pozn.: Prostor pro případné další osobní sdělení, týkající se této problematiky, na druhé straně, O Zaškrtněte vyhovující odpověď *** Napište, prosím, vlastními slovy

5 4. Informace od žáků Budou doplněny na základě dotazníků. 5. Hodnocení MPP minulého školního roku V loňském roce jsme měli problémy především se záškoláctvím a hrubým chováním některých žáků k sobě ale i k učitelům. K velkým problémům patří kouření, ale pokud s touto závislostí nepomohou rodiče, těžko dosáhneme dobrých výsledků. B. CÍLE VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZMAPOVÁNÍ SITUACE Cílem primární prevence je zvýšit odolnost dětí vůči SPJ.Prevence je rozdělena na specifickou, která je zaměřena přímo na osobnost dítěte. Žáci budou seznámeni s MPP, budou vedeni k sebevědomí, správnému sebehodnocení, poznávání sebe sama, ke zvládnutí stresu a krizových situací, řešení problémů bez návykových látek. Druhou částí je nespecifická prevence, která je zaměřena především na volnočasové aktivity dětí. Důležitým cílem je spolupráce s rodiči. S MPP budou rodiče seznámeni na třídních schůzkách, budeme se snažit zapojit je do problematiky primární prevence a motivovat je ke spolupráci v rámci programu. Cíle programu: dlouhodobé (žáci) 1. trvale prohlubovat povědomí žáků o SPJ a o následcích, které mohou mít 2. posilovat právní vědomí 3. řešení konfliktů nenásilnou cestou 4. zlepšování komunikace mezi vrstevníky a také mezi dětmi a dospělými 5. osvojení hygienických návyků a sociálních vědomostí 6. zdravý životní styl 7. schopnost přiměřeně se prosadit v kolektivu dlouhodobé (učitelé) 1. pozitivní komunikace směrem ke kolegům, ale i k žákům 2. další vzdělávání učitelů v oblasti prevence 3. zlepšení týmové spolupráce dlouhodobé (rodiče) 1. zlepšení komunikace mezi rodiči a školou 5

6 2. zapojení rodičů do preventivních aktivit střednědobé 1. aktivní třídnické hodiny 2. spolupráce s třídními učiteli na pomoci problémovým žákům 3. stmelování kolektivů 4. v problémových třídách provést ve spolupráci s třídními učiteli sociometrické šetření 5. (www.diagnostikaskol.cz) 6. školní řád s e sankčním řádem zveřejnit na webových stránkách školy 7. rozšířit spolupráci s dalšími organizacemi krátkodobé 1. zajistit besedy nebo jiné aktivity s odborníky z organizací, které se zabývají pevencí a řešením SPJ 2. podporovat aktivity, které jsou zaměřeny na vhodném využití volného času dětí 3. zapojovat děti do aktivit v rámci školy 4. řešit aktuální problémové situace 5. zajistit proškolení učitelů 6. umístit prevenci na webové stránky školy 6

7 C. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM I. PRÁCE PEDAGOGICKÉHO SBORU A VEDENÍ ŠKOLY 1. V oblasti přímé práce pedagogů Za koordinaci preventivních aktivit na škole odpovídá školní metodik prevence, spolupracuje s výchovnou poradkyní, s vedením školy, školní psycholožkou, třídními a ostatními učiteli, s vychovatelkou, asistentkami, okresním metodikem prevence, s PPP, Spirálou, příslušnými odbory MÚ a ostatními institucemi. Všichni učitelé budou průběžně sledovat situaci z hlediska rizik výskytu SPJ. Zároveň si povedou přehled všech akcí, kterých se žáci zúčastní, budou si také zapisovat, jak akci hodnotí sami, ale také jak ji hodnotí žáci. Na základě těchto informací se budeme snažit vybírat takové akce, programy a besedy, které budou pro všechny ve škole co nejpřínosnější. Všechny informace budou soustředěny v preventivním týmu a všichni učitelé budou informováni na následující poradě. Metody práce Budou využívány tradiční metody práce (výklad, diskuze,..), ale také netradiční metody. samostatná práce plakáty, koláže, výtvarné práce, referáty práce ve skupinách scénky, rozhovory, výtvarné práce relaxační cvičení sociální a didaktické hry nácvik praktických dovedností, asertivní jednání, jednání a chování v krizových situacích, řešení problémů v partnerských a kamarádských vztazích, odmítání drog práce s dotazníky, testy, schránka důvěry 2. Plán vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti prevence SPJ Název a odborné zaměření vzdělávání ŠIKANA a její řešení ve školním prostředí Počet hodin Datum konání Realizátor organizace, odborník 16? NIDV, Paed.Dr. Zdeněk Martínek Počet školených pedagogů Bude doplněno 7

8 3. Plán vzdělávání ŠMP v oblasti prevence SPJ Název a odborné Počet Datum konání Realizátor organizace, odborník zaměření vzdělávání hodin Agresivita?? NIDV, Paed.Dr. Zdeněk Martínek Bude doplněno 4. Způsob spolupráce s ostatními pedagogy Na škole byl založen preventivní tým školní metodik prevence Mgr. Jana ředitel školy Mgr. A. Karel Dvořák výchovný poradce Mgr. Magdalena Vopatová školní psycholog Mgr. Darina Petrů učitel Mgr. Petr Florián Porady budou 1x za měsíc, v případě potřeby častěji. Úkoly budou rozděleny na první poradě. potom bude vše doplněno do MPP. Počty pedagogických Celkem: 15 pracovníků Vedení školy: 2 2 Z toho učitelé Vychovatelé 1 1 Mistři odborné výchovy Jiné (vepište) 4 asistentky ped. Podílející se aktivně na prevenci Nepodílející se aktivně na prevenci II. SPOLUPRÁCE ŠKOLY S RODIČI 1. Způsoby seznámení rodičů s činností ŠMP, možnostmi spolupráce a MPP bude s MPP seznámena Školská rada před třídními schůzkami budou rodiče seznámeni s ŠMP (Mgr. J. ), s tím, kdy mohou ŠMP navštívit (konzultační hodiny: sudý týden 13:00 14:00, úterý lichý týden 13:00 14:00, čtvrtek), kde(kabinet č. 19, druhé patro)a co mohou konzultovat. Rodiče budou také informováni o možnosti zapojit se do prevence ve škole i mimo ni. Kontakt na ŠMP bude zapsán do ŽK. 8

9 2. Aktivity pro rodiče Název aktivity Bude doplněno, až nám bude konání akce realizátorem potvrzeno Datum konání Realizátor, přednášející Aktivity podporující spolupráci školy s rodiči Název aktivity Datum konání Vedoucí programu Školní výlet Květen až červen Mgr. S. Houšková Společné oslavy narozenin Září 2007/ červen 2008 Mgr. J. Pšenčíková Návštěvy nemocných dětí Září 2007/ červen 2008 Mgr. J. Pšenčíková Ostatní akce budou průběžně doplňovány *) III. PROGRAM PREVENTIVNÍCH AKTIVIT PRO ŽÁKY ŠKOLY 1. Způsob seznámení žáků s činností ŠMP, možnostmi pomoci a MPP (Osobní představení se ŠMP v jednotlivých třídách a seznámení žáků s tím kdy (konzultační hodiny), kde (v kterém kabinetu), jak (osobní schůzka, schránka důvěry + jaký je způsob odpovídání na vhozené dotazy, školní časopis ) a v jakých záležitostech (vypsat min. viz vyhl. č. 72/2005 Sb., např. šikana, násilí ve škole, doma, sexuální a jiné zneužívání, ohrožení, závislosti, ) ho mohou kontaktovat.) V každé třídě bude na nástěnce nebo magnetické tabuli informace, kdy má ŠMP konzultační hodiny, ve kterém kabinetě se osobní schůzka může uskutečnit. Zároveň tam bude upozornění, že mohou své dotazy nebo problémy vhazovat do schránky důvěry, kterou bude mít na starosti výchovný poradce. Odpovědi budou zveřejňovány na nástěnce ve vstupní hale školy.zároveň bude napsáno s jakými problémy se mohou žáci na ŠMP obracet (šikana, násilí ve škole i doma, sexuální i jiné zneužívání, ohrožení, závislosti. Do preventivní činnosti zapojíme také školní parlament, který si vzal na starost ředitel školy. 9

10 2. 1. Nespecifická a specifická prevence pro žáky ve výuce, která je součástí učebních osnov Aktivity, které jsou součástí učebního plánu (na základě již zpracovaného Školního vzdělávacího programu) + aktivity které nejsou součástí učebního plánu. Jde o aktivity, které nereagují na aktuální problémy a týkají se všech tříd v daném ročníku ročník (třídy) Vyučovaný Preventivní aktivita a její zaměření, způsob jejího vedení předmět (např. předávání informací, prožitková aktivita, ) Čj Komunikativní dovednosti, schopnost klást otázky a vyjádřit svůj názor 8. ročník Rv, Ov 2. ročník Prvouka Právní minimum, prevence závislosti na návykových látkách, sexuální zneužívání beseda městský strážník Učitel A. Hanušová A. Hanušová Osobní bezpečí při cestě do školy a ze školy (Ajaxův zápisník) Beseda městský strážník Mgr. S Houšková Prvouka Zásady vzájemné komunikace děti dospělí (samostatná práce dětí, hraní rolí) Mgr. S Houšková Čj čtení Osobní bezpečí příběhy a dětská literatura Mgr. S Houšková Čj sloh Zásady vzájemné komunikace Mgr. S Houšková 4. ročník Vlastivěda Životní prostředí, vztahy mezi lidmi Mgr. L. Zapletalová Dopravní výchova 3. ročník Prvouka Dopravní hřiště Mgr. L. Zapletalová Dopravní výchova, závislosti, mezilidské vztahy Ajaxův zápisník Mgr. M. Vopatová 6. ročník Zeměpis Bezpečnost v krajině Mgr. M. Vopatová Dějepis Negativní vliv drog v dějinách výklad, beseda Mgr. J. Pěstitelství Ochrana a zlepšování životního prostředí beseda Mgr. J ročník Tv, Ov, Rv První pomoc, mezilidské vztahy, závislosti, bezpečnost při pobytu v přírodě, právní minimum Mgr. M. Vopatová 9. ročník Matematika Krádeže, podvody beseda s diskuzí při výkladu Mgr. P. Florián Informatika Softwarové pirátství, ochrana osobních informací Mgr. P. Florián 6. ročník Rv Prevence závislosti na alkoholu a tabáku - beseda Mgr. M. Pánková 5. ročník 10

11 Vlastivěda Násilí, rasismus, xenofobie, šikana, demokracie Mgr. V. Pondělík Čj sloh Kriminalita, vztahy mezi lidmi, šikana, nebezpečí Mgr. V. Pondělík Čj čtení Mezilidské vztahy Mgr. V. Pondělík 7. ročník Rv Domácí násilí výklad, diskuze, anorexie, bulimie jídelníček, drogy - beseda Mgr. N. Ov Kouření, alkohol scénky, rasismus diskuze, závist, šikana - Mgr. N. diskuze Dějepis Vztahy ve společnosti feudální a kapitalistické porovnání - Mgr. J. plakáty Vaření Zdravá výživa - jídelníčky Mgr. J. 8. ročník Rv AIDS film, diskuze, anorexie, bulimie vytvoření plakátů návykové látky - beseda Mgr. N. Ov Svoboda vyznání, nerovnost diskuze, deprese, alkohol, kouření Mgr. N. vytvoření plakátů, diskuze Chemie Drogy - výklad Mgr. N. Přírodopis Šikana, rasismus diskuze, první pomoc video, AIDS - diskuze Mgr. N. Dějepis Násilí, rasismus, šikana výklad, diskuze Mgr. J. Vaření Zdravá výživa - jídelníčky Mgr. J. 9. ročník Rv Přenosné choroby film, věková hranice trestní odpovědnosti beseda, úrazy, šikana diskuze, návykové látky prezentace, internet Mgr. N. Chemie Drogy, alkohol výklad, diskuze Mgr. N. Přírodopis Šikana diskuze, seminární práce Mgr. N. Dějepis Rasismus, násilí, demokracie, sekty diskuze Mgr. J. Pč Okrasné rostliny, pěstování ovoce, léčivých rostlin práce na zahradě, internet, časopisy Mgr. J. osnova MPP *) 11

12 6. ročník (třídy) Preventivní aktivita a její zaměření, způsob jejího vedení (např. předávání informací, prožitková aktivita, ) Seznamovací pobyt prožitkové aktivity, vytvoření lepších vztahů v kolektivu Realizátor Mgr. J. Průcha, Mgr. M. Pánková Spirála Komplexní program speciální primární prevence 7. ročník Komplexní program speciální primární prevence Spirála 3. ročník Komunitní kruh řešení prvních problémů ve škole i doma Mgr. J. Pšenčíková Třídní oslavy narozenin, úspěchů žáků ve sportu Mgr. J. Pšenčíková ročník Malá policejní akademie Po sestavení plánu besed s městskou policií bude plán přiřazen Učitelé RV 12

13 2. 2. Specifická prevence pro žáky ve výuce, reagující na individuální situaci ve třídě SPJ který bude řešen: násilí Jak byla situace zjištěna: písemnou formou oznámila matka chlapce, který odmítal chodit do školy, protože měl strach Kdo bude situaci řešit jméno učitele nebo externího odborníka, organizace: Olga Bártová KOCERO, ředitel školy Mgr. A. K. Dvořák, zástupkyně Mgr. I. Polášková, výchovný poradce Mgr. M. Vopatová ŠMP - Mgr. J. Kdy bude situace řešena: S použitím jakých metod bude intervence vedena: pohovor s matkou, p. Bártová zajde do rodiny Způsob ověření efektivity intervence: Jednorázové aktivity pro žáky Název aktivity, akce Datum Realizátor Špicberky Další akce budou průběžně doplňovány Volnočasové aktivity pro žáky Název aktivity, akce, kroužku Sportovní odpoledne, turnaje Datum nebo frekvence konání Dle zájmu žáků Vedoucí programu Mgr. M. Pánková, Mgr. M. Vopatová Školní atletický čtyřboj Červen 2008 Mgr. M. Pánková, Mgr. M. Vopatová Lyžařský kurz Leden 2008 Mgr. M. Vopatová Pobyt u moře Itálie Květen (červen)2008 Mgr. M. Vopatová Soutěž Den plný prevence Říjen 2007 ČČK, MP Soutěž Hlídky mladých zdravotníků Květen 2008 ČČK Seznam kroužků bude doplněn *) 13

14 IV. OSTATNÍ AKCE V OBLASTI PREVENCE SPJ 14

15 V. SPOLUPRÁCE S OKOLÍM ŠKOLY Organizace Jméno odborníka Kontakt (adresa, telefon, ) Městská policie P. Pípal , Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Spirála PPP Policie ČR Ppor.Michaela Pavlíčková ČSČK *) VI. EVIDENCE A EFEKTIVITA Všechny akce budou vyhodnocovány formou dotazníků, diskuze s učiteli i žáky. poznatky budou využity při zpracování závěrečné zprávy MPP a tvorbě programu na rok 2008/2009 VII. ZÁVĚREČNÉ INFORMACE Datum Podpis ředitele/ředitelky školy Seznámení ředitele/ředitelky školy s MPP Mgr. A. K. Dvořák Seznámení pedagogického sboru školy s MPP 15

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Dětský domov, Základní škola a Školní jídelna Žíchovec 17

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Dětský domov, Základní škola a Školní jídelna Žíchovec 17 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Dětský domov, Základní škola a Školní jídelna Žíchovec 17 kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr.

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a Mateřská škola, Šanov, okres Znojmo, příspěvková organizace Jméno a příjmení

Více

. -. (uveďte školní rok)

. -. (uveďte školní rok) MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. -. (uveďte školní rok) ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tento Minimální preventivní program (MPP) 1) : 1. 2.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ Dubí 1, Školní náměstí 177 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Bc. Jan Holub Telefon 417

Více

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední polytechnická, České Budějovice Nerudova 59, 370 04 České Budějovice Jméno a příjmení

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program OBSAH 1. Úvod 2. Přílohy k MPP 3. Vytyčení sociálně patologických jevů 4. Cíle MPP 5. Konkrétní cíle programu 6. Analýza současného stavu 7. Metody práce 8. Zastoupení témat

Více

Minimální preventivní program na Základní škole a mateřské škole ve Středoklukách

Minimální preventivní program na Základní škole a mateřské škole ve Středoklukách Minimální preventivní program na Základní škole a mateřské škole ve Středoklukách Zpracovatel : Mgr. Dagmar Kubíčková Realizátor : výchovný poradce a všichni učitelé Termín realizace : školní rok 2013-2014

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ BUDĚJOVICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední škola a

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE (metodika str. 6) Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele 274773268 Minimální preventivní program Základní škola Praha 10,

Více

pro školní rok 2014 / 2015 pro II. stupeň

pro školní rok 2014 / 2015 pro II. stupeň ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 622/3, DĚČÍN I příspěvková organizace tel: 412 517 063, 412 518 178 www.zsdckomen.cz E-mail : skola@zsdckomen.cz MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014 / 2015

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola, Liberec, Švermova 403/40 příspěvková organizace, 460 10, Liberec 10 Školní rok 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola, Liberec, Švermova 403/40 příspěvková organizace, 460 10, Liberec 10 Školní rok 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola, Liberec, Švermova 403/40 příspěvková organizace, 460 10, Liberec 10 Školní rok 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROGRAMU Školní preventivní program vychází

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. pro školní rok

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. pro školní rok Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína a Základní škola a mateřská škola Jana Pavla II. Hradec Králové Orlické nábřeží 356/1, 500 03 Hradec Králové MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014 / 2015

Více

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY Vypracovala: Mgr. Marcela Hořínková MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) Školní rok:

Více

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY Vypracovala: Mgr. Marcela Hořínková MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) Školní rok:

Více

Zpráva o činnosti školní rok 2010-11

Zpráva o činnosti školní rok 2010-11 Zpráva o činnosti školní rok 2010-11 1 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy: Základní škola, Soběslav, Komenského 20, okres Tábor Adresa školy: Komenského 20/I, Soběslav, 392

Více

Minimální preventivní program 2013/2014

Minimální preventivní program 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Podolí, příspěvková organizace Podolí č.p. 23, 664 03, IČ: 70997152 tel. ZŠ 544247621, 725 111 624; MŠ 544247204, 725111634; e-mail: zsmspodoli@gmail.com Minimální preventivní

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55, Kovářov 80 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Libor Mandovec Telefon na ředitele

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Doudleby nad Orlicí Školní vzdělávací program: MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM CÍLEM PRIMÁRNÍ PREVENCE JE ZVÝŠENÍ ODOLNOSTI DĚTÍ A MLÁDEŽE VŮČI SOCIÁLNĚ- NEŽÁDOUCÍM JEVŮM.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Školní rok:2013/2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele 267 310 706 Minimální preventivní program Základní a mateřská

Více

Základní škola Benátky nad Jizerou Husovo náměstí 55, 29471

Základní škola Benátky nad Jizerou Husovo náměstí 55, 29471 Základní škola Benátky nad Jizerou Husovo náměstí 55, 29471 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 vypracovala: Ing. Jana Urbanová 13.9.2014 2 Druh primární prevence: specifická i nespecifická

Více

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 Obsah: 1. Úvod... 1 2. Výchozí situace a analýza současného stavu... 1 3.

Více

Minimální preventivní program 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Dana Lukešová

Minimální preventivní program 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Dana Lukešová Základní škola praktická a Základní škola speciální Lužiny Praha 5, Trávníčkova 743, PSČ 55 00 Minimální preventivní program 204/205 Vypracovala: Mgr. Dana Lukešová 0 . ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa

Více

Základní školy LIPENEC

Základní školy LIPENEC VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní školy LIPENEC 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Markéta Loulová, ředitelka školy 1 2 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole Název školy Zřizovatel školy Charakteristika školy

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Základní škola Chlumec nad Cidlinou Školní rok : 2014 /2015 Základní škola Chlumec nad Cidlinou Kozelkova 123 telefon: 495 474 570 skola@zschlumecnc.cz Obsah: 1. Charakteristika

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Škola: ZŠ Zbraslavice Období: šk. rok 2012/2013 Zpracovala: Aneta Zdeňková Obsah: 1. Úvod 2. Charakteristika školy 3. Zmapování současné situace ve škole (sociální okolí školy,

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Školní rok 2013/2014 1. Úvod Minimální preventivní program je celoroční program zaměřený na osobnostní a sociální rozvoj, na výcvik v sociálně komunikativních dovednostech

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola praktická a základní škola speciální Mělník, příspěvková organizace Seifertova 179, Mělník Školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program Motto: Škola bez drog, šikany a záškoláctví

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014 Podle ustanovení 10 odst.3 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Jindřichův Hradec V, Větrná 54 Výroční zpráva školy za školní rok 2012/2013 Mgr. Jaroslava Rážová, ředitelka školy 1 Základní údaje Zřizovatel: Město Jindřichův Hradec Označení školy: Základní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ HRANICE, STRUHLOVSKO, příspěvková organizace 2013-2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ HRANICE, STRUHLOVSKO, příspěvková organizace 2013-2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ HRANICE, STRUHLOVSKO, příspěvková organizace 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Milena entová 1. Analýza současného stavu Naše škola je úplná s devíti postupnými ročníky,

Více