Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015"

Transkript

1 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM SBOREM 1.1 Seznámení ŘŠ s Minimálním preventivním programem školy na školní rok 2014/ filozofie a podrobný obsah programu - finanční a materiální požadavky - odborná literatura, video, internet, jiné materiály - nástěnka ŠMP - předběžné termíny jednotlivých preventivních aktivit, zodpovědnost za jednotlivé akce - kompetence termín: srpen 2014 srpen Spolupráce s výchovnou poradkyní školy p.uč. V. Holušovou (dále VP) a školním psychologem - kompetence - předávání informací - konzultace s rodiči a žáky - vedení spisové agendy, kartotéka problémových žáků termín: srpen 2014 srpen Detailní rozpracování preventivních aktivit s pedagogy I. a II. stupně, kteří konají preventivní aktivity v rámci výuky (Vo,Vz, Př, ) a třídnických hodin (Th) - písemné vypracování - témata, ročník, předmět, konkrétní techniky (viz příloha 1- EVIDENCE A SYSTÉM SPECIFICKÉ PREVENCE V JEDNOTLIVÝCH PŘEDMĚTECH VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015) termín: srpen 2014 srpen 2014

2 1.4 Proškolení pedagogických pracovníků, popř. správních zaměstnanců v problematice rizikových projevů chování u dětí diagnostika, řešení, prevence, poradenství ad. Primární prevence rizikového chování u žáků v působnosti MŠMT dle Metodického doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních č.j.: 21291/ se zaměřuje prioritně na předcházení rozvoje rizik, které směřují zejména k následujícím rizikovým projevům v chování žáků: a) agrese, šikana, kyberšikana a další rizikové formy komunikace prostřednictvím multimedií, násilí, intolerance, antisemitismus, extremismus, rasismus a xenofobie, homofobie b) delikventní chování ve vztahu k hmotným statkům vandalismus, krádeže, sprejerství a další trestné činy a přečiny c) záškoláctví d) závislostní chování, užívání všech návykových látek, netolismus, gambling e) rizikové sporty a rizikové chování v dopravě, prevence úrazů f) spektrum poruch příjmu potravy g) negativní působení sekt h) sexuální rizikové chování. PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ U DĚTÍ školení srpen 2014, popř. dle potřeby - interní materiál školy vypracovaný a aktualizovaný ŠMP k dispozici všem vyučujícím i průběžně příchozím - školení - srpen informační letáky pro rodiče, internetové stránky školy, nástěnky ŠMP, VP - kompetence ŠMP a VP - PC S složka ŠMP, VP - Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015, příloha MPP Školní program proti šikanování sborovna, PC S - složka ŠMP - Školní preventivní strategie sborovna, PC S - složka ŠMP - komunikace s vedením školy, výchovným poradcem a třídními učiteli - přehledy programových aktivit pro třídní učitele, materiály na třídní schůzky - pro učitele EVIDENCE A SYSTÉM SPECIFICKÉ PREVENCE V JEDNOTLIVÝCH PŘEDMĚTECH VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/ plán akcí pro školní rok 2014/2015, zpětná vazba úspěšnosti programů a jednorázových akcí - vyhodnocení dotazníku RCH žáků - žáci, učitelé - vyhodnocení projektu: Normální je nekouřit termín: v průběhu školního roku

3 2. SPOLUPRÁCE S RODIČI 2.1 Proškolení rodičů v problematice rizikových projevů chování u dětí informace, pohovory, aktuální situace, diagnostika, řešení, prevence, besedy a přednášky. V tomto školním roce mohli rodiče nově využít konzultací se školním psychologem. Primární prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže v působnosti MŠMT je zaměřena na: a) předcházení zejména následujícím rizikovým jevům v chování žáků: - záškoláctví (Školní řád, informační leták pro rodiče žáků, třídní učitelé, třídní schůzky, individuální pohovory s rodiči) - užívání návykových látek (tabák, alkohol, drogy) - (6.ročník - beseda o návykových látkách - Renarkon - třídní schůzky - listopad 2014) - šikana, kyberšikana,vztahy v kolektivu (6. ročník leták pro rodiče Přímé a nepřímé projevy šikany - třídní schůzky - březen 2015), - patologické hráčství (gambling), netolismus (virtuální drogy)- třídní schůzky (5. ročník - leták pro rodiče - nebezpečí virtuálních drog a internetu) - rasismus, xenofobie, vandalismus (Školní řád, třídní schůzky) - extrémismus, sekty - kriminalita, delikvence, trestná činnost (Školní řád, třídní schůzky) b) rozpoznání a zajištění včasné intervence zejména v případech: - domácího násilí - týrání a zneužívání dětí - ohrožování mravní výchovy mládeže, předčasný sexuální život - poruchy příjmu potravy termín: v průběhu školního roku 2.2 Konzultace, krizová intervence - ve spolupráci s VP, TU, ŘŠ a školním psychologem poskytovat žákům a jejich rodičům konzultace v problémech rizikových projevů chování u dětí termín: průběžně 2.3 Seznámení rodičů se ŠMP - osobní představení se ŠMP na třídních schůzkách rodičům - termíny konzultačních hodin /kdy mohou konzultovat/ - označení kabinetu ŠMP, telefon /kde mohou konzultovat/ - obsah práce ŠMP /co mohou konzultovat/ - informace o ŠMP zapsat do žákovské knížky

4 - informace o ŠMP umístit na nástěnku ŠMP (2.patro) a do vestibulu školy - internetové stránky školy termín: září 2014 září Aktivity pro a s rodiči zlepšení vzájemné komunikace Aktivita Termín Splněno Zajišťuje září 2014 třídní učitelé Běh rodičů s dětmi, Hrabovský půlmaraton Informační leták, www stránky září 2014 Nováková, Naďová, tř.uč. Třídní schůzky s novými třídními září 2014 třídní učitelé učiteli Prezentace kroužků září 2014 Nováková, Naďová, tř.uč. Vánoční strom v Hrabové prosinec 2014 Nováková, Naďová, tř.uč. Vánoční koncerty ZUŠ Nováková, Naďová, tř.uč Velikonoční tvůrčí dílny Klub Předškoláček Besídky ke dni matek květen 2015 třídní učitelé 2.5 Třídní schůzky, individuální pohovory s rodiči, výchovné komise, konzultace se školním psychologem. termín: v průběhu školního roku 3. AKTIVITY PRO ŽÁKY SPECIFICKÁ A NESPECIFICKÁ PREVENCE 3.1 Prevence ve výuce (viz příloha 1- EVIDENCE A SYSTÉM SPECIFICKÉ PREVENCE V JEDNOTLIVÝCH PŘEDMĚTECH VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015) I. stupeň (Člověk a jeho svět, Přv, ) Zvyšování sebevědomí žáků, pravidla soužití mezi žáky a učiteli, rozvoj osobnosti, vnímání individuálních odlišností dětí mezi sebou, sebeúcta, důvěra, komunikativní dovednosti, řešení konfliktů, schopnost klást otázky, vyjádřit svůj názor, umění říci ne, práce v kolektivu, vzájemná pomoc, pozitivní citové naladění, řešení stresu, životospráva, zdravý životní styl, schopnost vyhledat pomoc II. stupeň (Vo, Vz, Př ) Pravidla soužití ve skupině (šikana), aktivní naslouchání, pravdivost, důvěryhodnost, tolerance k menšinám a jiným názorům (rasismus, extremismus), vyrovnání se s neúspěchem, obrana před manipulací, postoje k návykovým látkám (drogy, alkohol, kouření), právní vědomí, trestná činnost, sexuální výchova (viz příloha 1, září).

5 termín: průběžně splněno : 3.2 Preventivní programy organizace název programu třídy termín 1. Renarkon 3 bloky Buď OK 4. A,B 9/2014 6/ Renarkon 3besedy Buď OK 6. A,B 9/2014 6/ Renarkon 2besedy Buď OK 7. A,B 9/2014 6/ Jednorázové akce akce třída lektor plán proběhlo Bezpečné odpoledne 1. MěPolicie Jezdíme rádi 2. MěPolicie Bezpečné chování ve městě 3. MěPolicie Základy kriminalistiky 4. MěPolicie Prevence pro všechny 5. MěPolicie Nebezpečná hra šikana 6. MěPolicie Nedělej si problém 7. MěPolicie Právní povědomí 8. MěPolicie Zájmy chráněné zákonem 9. MěPolicie Obvod.oddělení policie ČR 8. Policie ČR Anketa - drogy 7. vlastní Anketa kouření, alkohol 6. vlastní Projekt Normální je nekouřit 9. vlastní Základy trestního a rod. práva 9. Judr. Živěla Návštěva soudního líčení 9. Okresní soud ČČK- První pomoc pro život 9. ČČK Další aktivity budou doplňovány aktuálně v průběhu školního roku dle nabídky. 3.4 Volnočasové aktivity Zájmové útvary (viz příloha 2) Jednorázové akce (sportovní, kulturní,..)(viz příloha 3) Jiné instituce (viz příloha 4) 4. SPOLUPRÁCE S JINÝMI INSTITUCEMI (viz příloha 5)

6 5. ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ (viz příloha 6) V Ostravě Mgr. Helena Nováková ředitel školy. Mgr. Alena Gomolová školní metodik prevence

Minimální preventivní program na školní rok 2009/2010

Minimální preventivní program na školní rok 2009/2010 Základní škola, Ostrava-Hrabůvka, U Haldy 66, příspěvková organizace Minimální preventivní program na školní rok 2009/2010 Školní metodik prevence Mgr. Pavla Moravová nese zodpovědnost za plnění této školní

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Vnitřní směrnice

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Vnitřní směrnice OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Vnitřní směrnice MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 S PROGRAMEM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Číslo jednací: Zpracoval: SZSOs/2699/2014 PhDr. Evžen Sikora OBSAH STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ

Více

Školní preventivní strategie školy na období 2014-2018

Školní preventivní strategie školy na období 2014-2018 Školní preventivní strategie školy na období 2014-2018 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. ÚVOD Prevence rizikových

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 1.Spolupráce s pedagogickým sborem ZŠ Ostrava Slezská Ostrava, Bohumínská 72/1082 1.1. Seznámení ŘŠ s podrobnostmi preventivního programu školy na

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15 Zpracoval(a): Mgr. Eva Halfarová 1 OBSAH Úvod... 3 1 Školní preventivní strategie... Chyba! Záložka není definována. 1.1 Charakteristika školy... 6 1.2

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Minimální preventivní program 2013/2014

Minimální preventivní program 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Podolí, příspěvková organizace Podolí č.p. 23, 664 03, IČ: 70997152 tel. ZŠ 544247621, 725 111 624; MŠ 544247204, 725111634; e-mail: zsmspodoli@gmail.com Minimální preventivní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovaný dle platných dokumentů z oblasti primární prevence. NAŠE ZDRAVÁ ŠKOLA - Příloha ŠVP ZV - Školní rok 2014/2015 Školní metodik

Více

Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Na období 2009-2013 OBSAH 1.Východiska k realizaci školní preventivní strategie 1.1 Dokumenty k realizaci 1.2 Charakteristika

Více

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY Vypracovala: Mgr. Marcela Hořínková MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) Školní rok:

Více

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY Vypracovala: Mgr. Marcela Hořínková MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) Školní rok:

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Základní škola Krnov příspěvková organizace Janáčkovo náměstí 17, 794 01 Krnov Školní preventivní strategie Zpracovala: Mgr. Jitka Klimenková školní metodik prevence Poslední úpravy: září 2012 0 Předkladatel:

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy a školská zařízení.

Více

Zdraví ve škole PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE A METODIKA PREVENCE NA SOŠZE VYŠKOV PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

Zdraví ve škole PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE A METODIKA PREVENCE NA SOŠZE VYŠKOV PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Zdraví ve škole PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE A METODIKA PREVENCE NA SOŠZE VYŠKOV PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Výchovný poradce a školní metodik prevence: Mgr. Iveta Höferová Obory: Zdravotnický asistent Zdravotnické

Více

Školní preventivní strategie ZŠ Votice

Školní preventivní strategie ZŠ Votice Školní preventivní strategie ZŠ Votice Zpracovala: Mgr. Hana Poskočilová, školní metodik prevence 1. Současný stav problematiky 2. Personální zajištění prevence 3. Potřebnost projektu 4. Cíle projektu

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2015. Základní škola Klimkovice, příspěvková organizace Vřesinská 22, 742 83 Klimkovice

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2015. Základní škola Klimkovice, příspěvková organizace Vřesinská 22, 742 83 Klimkovice ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2015 Základní škola Klimkovice, příspěvková organizace Vřesinská 22, 742 83 Klimkovice Školní preventivní strategie je vypracována na základě těchto strategií, metodických

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ Základní škola a mateřská škola Rokytnice, okres Přerov, příspěvková organizace, Rokytnice 89, 751 04 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2014/2015 ÚVOD Primární prevence

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. František Slípka Telefon na ředitele

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program OBSAH 1. Úvod 2. Přílohy k MPP 3. Vytyčení sociálně patologických jevů 4. Cíle MPP 5. Konkrétní cíle programu 6. Analýza současného stavu 7. Metody práce 8. Zastoupení témat

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015. Jsme na jedné lodi. Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015. Jsme na jedné lodi. Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015 Jsme na jedné lodi Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice Obsah: 1. Současný stav problematiky.. 3 2. Personální zajištění prevence...

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro oblast sociálně patologických jevů školní rok 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola Ludvíka Očenáška Dolní Bělá, příspěvková organizace Zpracovatel: Mgr. Martina Hubková

Více

Minimální program prevence rizikového chování 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Velemín, okres Litoměřice

Minimální program prevence rizikového chování 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Velemín, okres Litoměřice Minimální program prevence rizikového chování 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Velemín, okres Litoměřice 1 Obsah 1) Úvod... 4 2) Současný stav... 4 3) Personální zajištění prevence... 9 4) Cíle

Více

Základní škola Muchova 228, Chlumec příspěvková organizace Muchova 228 403 39 Chlumec MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

Základní škola Muchova 228, Chlumec příspěvková organizace Muchova 228 403 39 Chlumec MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Muchova 228, Chlumec příspěvková organizace Muchova 228 403 39 Chlumec MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní metodik prevence: Mgr. Nikola Šífová Školní rok: 2014 /2015 Obsah 1. Charakteristika

Více

Základní škola, Most, J. A. Komenského 474, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2013 2014

Základní škola, Most, J. A. Komenského 474, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2013 2014 Základní škola, Most, J. A. Komenského 474, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2013 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Kratochvílová, školní metodička prevence V Mostě 9/2013

Více

Minimální preventivní program Prevence sociálně neţádoucích jevů

Minimální preventivní program Prevence sociálně neţádoucích jevů Základní škola Brandýs n. L. St. Boleslav, Palachova 337, okres Praha - východ Minimální preventivní program Prevence sociálně neţádoucích jevů Školní rok 2012/2013 Leden 2013 Zpracovala: Mgr. Lenka Konrádová

Více

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 Obsah: 1. Úvod... 1 2. Výchozí situace a analýza současného stavu... 1 3.

Více

příspěvková organizace Strategie primární prevence rizikového chování 1. ZŠ Napajedla na období 2011 2016

příspěvková organizace Strategie primární prevence rizikového chování 1. ZŠ Napajedla na období 2011 2016 příspěvková organizace Strategie primární prevence rizikového chování 1. ZŠ Napajedla na období 2011 2016 Mgr. Eva Táborová metodička prevence 14. 11. 2011 Právní východiska Strategie prevence rizikových

Více