Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Platnost od:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Platnost od: 1. 1. 2015."

Transkript

1 Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno ORGANIZAČNÍ ŘÁD Číslo dokumentu: SPŠEIT 12_ 2015 _1.01 Platnost od: Nahrazuje: SŠITSP 12_ 2012_1.01 Počet listů: 24

2 OBSAH 1. Všeobecná ustanovení Statut školy Právní předchůdci organizace, slučování Organizační a funkční struktura SPŠEIT Organizační členění SPŠEIT Organizační schéma školy platné od Ředitel SPŠEIT, pozice Sekretariát ředitele, podatelna, pozice Zástupci ředitele a vedení SPŠEIT Úsek teoretického vyučování I. a II Zástupci ředitele pro teoretické vyučování Zástupce ředitele I., pozice Zástupce ředitele II., pozice Předmětové týmy Učitelé teoretického vyučování (všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů), pozice Výchovný poradce (pozice 13) a školní metodik prevence (pozice 14) Studijní oddělení a Školní matrika školy, pozice Pracovník vztahu k veřejnosti, knihovník, pozice Pracovník spisové služby, nábor žáků, propagace školy, pozice Správce systému SAS, pozice Úsek praktického vyučování Zástupce ředitele pro praktické vyučování, pozice Oddělení odborného výcviku Vedoucí učitel odborného výcviku, pozice Učitelé odborného výcviku, pozice Oddělení výpočetní techniky Vedoucí technik VT, pozice Technik výpočetní techniky 1, pozice Technik výpočetní techniky 2, pozice Ekonomický úsek Vedoucí ekonomického úseku, pozice Hlavní účetní, pozice Účetní, pozice Personální pracovník a mzdová účetní, pozice Inventarizace a Pokladna, pozice Finanční referent projektů OPVK, pozice Úsek správy budov Správce budov školy, pozice Oddělení údržby Vedoucí oddělení údržby, pozice Údržbář elektro, pozice Údržbář provozní zámečník, pozice Údržbář, pozice Oddělení výdejny obědů

3 Vedoucí výdejny obědů, pozice Pracovnice výdejny obědů, pozice Další pracovníci úseku správy budov Uklízečky, pozice Vrátní, pozice Zásobovač, Skladník, pozice Poradce pro PO a BOZP, pozice Pedagogická rada, pozice Sdružení rodičů, pozice Školská rada školy, pozice ZO ČMOS, pozice Spolupráce s orgány státní správy a samosprávy Závěrečná ustanovení

4 1. Všeobecná ustanovení 1. Organizační řád Střední průmyslové školy elektrotechnické a informačních technologií Brno (dále SPŠEIT) vydává ředitel této příspěvkové organizace s platností od Tímto datem zároveň končí platnost organizačních řádu č.j. SŠITSP 12_ 2012_1.01, vydaného Důvodem vydání nového organizačního řádu jsou změny v souvislosti s ukončením slučování školy s bývalou Střední průmyslovou školou elektrotechnickou, Brno, Kounicova 16. Toto přechodné období bylo ošetřeno dodatky dřívějšího organizačního řádu. 3. Organizační řád upravuje organizační strukturu SPŠEIT, dělbu práce mezi jeho organizačními složkami a vztah k Jihomoravskému kraji jako zřizovateli, Školské radě školy, odborové organizaci a Sdružení rodičů při SPŠEIT. 4. Součástí tohoto organizačního řádu je organizační schéma, účinné od Postavení a působnost SPŠEIT upravuje zákon č. 561/2004 Sb. (dále školský zákon) a další související závazné právní dokumenty v platném znění a zřizovací listina školy s doplňky. 6. SPŠEIT vidí své poslání a smysl své existence v zabezpečení co nejkvalitnějšího výchovně vzdělávacího procesu. 7. Pro splnění poslání SPŠEIT vytyčuji jako strategické cíle: - vytvoření optimálních podmínek pro činnost pedagogických pracovníků (dodržování všech zákonů, vyhlášek a předpisů jak z oblasti výchovně vzdělávací, tak z oblasti pracovně-právních vztahů, dodržování zásad BOZP a PO, zajištění dalšího vzdělávání a odborného růstu pedagogických pracovníků, zabezpečení materiálních podmínek pro jejich práci) - vytvoření optimálních podmínek pro žáky (sestavování učebních plánů a rozvrhů vzhledem k podmínkám školy a zásadám školní hygieny, dodržování horní hranice naplněnosti tříd, pravidelná údržba, opravy, obnovování a doplňování vybavení školy pomůckami, potřebami a učebnicemi, nabídka volitelných a nepovinných předmětů, zajišťování kvalifikovaného kolektivu pedagogů - vytvoření optimálních podmínek v materiálně technické oblasti (kvalitní vybavení učeben vzhledem k potřebám výuky, vybavení odborných učeben, které umožní profilaci školy atd.). K naplnění výše uvedených zásad je přizpůsobena organizace školy, jejíž názorné vyjádření je uvedeno v organizačním schématu. 4

5 2. Statut školy Název: Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno Sídlo: Purkyňova 97, Brno Identifikátor zařízení: Právní forma: příspěvková organizace příspěvková organizace vykonává činnost střední školy Identifikační číslo organizace: DIČ organizace: CZ Součásti: Střední škola, Purkyňova 97, Brno školní jídelna výdejna Bankovní spojení: Komerční banka - pobočka Brno město číslo účtu: /0100 Zřizovatel: Jihomoravský kraj Adresa zřizovatele: Žerotínovo náměstí 3/5, Brno IČ zřizovatele: Právní dokument zřízení: Nová zřizovací listina příspěvkové organizace Jihomoravského kraje, vydána dne pod č. j. 98/48 ve znění pozdějších dodatků. Postavení SPŠEIT, předmět a rozsah činnosti SPŠEIT je střední škola, poskytující žákům střední vzdělání dle 58 školského zákona v následujících stupních: - střední vzdělání s maturitní zkouškou úspěšným ukončením vzdělávacího programu v délce 4 let denní formy vzdělávání - střední vzdělání s maturitní zkouškou úspěšným ukončením vzdělávacího programu nástavbového studia v délce 2 let denní formy vzdělávání nebo vzdělávacího programu zkráceného studia pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou - střední vzdělání s výučním listem úspěšným ukončením vzdělávacího programu v délce 3 let denní formy vzdělávání nebo vzdělávacího programu zkráceného studia pro získání středního vzdělání s výučním listem. Střední vzdělání je poskytováno v souladu se školským zákonem, vyhláškou č. 13/2005 Sb. o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři a dalších souvisejících právních normách ve znění jejich pozdějších změn a doplňků. 3. Právní předchůdci organizace, slučování Název: Integrovaná střední škola, Brno, Purkyňova 97 Zřizovatel: MŠMT Karmelitská 7, Praha 1 Sídlo: Purkyňova 97, Brno IČO: Postupně byla k SPŠEIT připojena: - 9/1993 Rodinná škola Brno, Purkyňova 97 5

6 - 7/1996 Integrovaná střední škola Brno, Merhautova - 7/1997 Rodinná škola Brno, Olomoucká - 7/2012 Střední průmyslová škola elektrotechnická, Brno, Kounicova Organizační a funkční struktura SPŠEIT 4.1. Organizační členění SPŠEIT SPŠEIT je členěna na následující organizační útvary: - úsek teoretického vyučování I. - úsek teoretického vyučování II. - úsek praktického vyučování - ekonomický úsek - úsek správy budov. a) Tři úseky (úsek teoretického vyučování I., úsek teoretického vyučování II, úsek praktického vyučování) jsou řízeny zástupci ředitele a dva úseky jsou řízeny vedoucími úseků (ekonomický, správy budov). b) Do řízení vedoucí úseku praktického vyučování spadá odborný výcvik v čele s vedoucím učitelem odborného výcviku a oddělení výpočetní techniky v čele s vedoucím. c) Vedoucí úseku správy budov dále řídí 2 oddělení (údržby a výdejny obědů) Organizační schéma školy platné od Základní organizační schéma je uvedeno v Příloze 1 tohoto dokumentu. 5. Ředitel SPŠEIT, pozice 1 Ředitel je jediný odpovědný vedoucí organizace, jmenovaný do funkce zřizovatelem na základě konkurzního řízení. Ředitel je zaměstnanec SPŠEIT. Ve smyslu 2 zák. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících v aktuálním znění je ředitel pedagogický pracovník s nárokem na dovolenou 8 týdnů dle Zákoníku práce 213 odst. 3. Ředitel zajišťuje specifické úkoly vyplývající z jeho funkčního zařazení, především dle 164 zákona 561/2004 Sb. (Školského zákona) v aktuálním znění: - rozhoduje ve všech záležitostech týkajících se poskytování vzdělávání a školských služeb, pokud zákon nestanoví jinak, - odpovídá za to, že škola a školské zařízení poskytuje vzdělávání a školské služby v souladu s tímto zákonem a vzdělávacími programy uvedenými v 3, - odpovídá za odbornou a pedagogickou úroveň vzdělávání a školských služeb, - vytváří podmínky pro výkon inspekční činnosti České školní inspekce a přijímá následná opatření, - vytváří podmínky pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a pro práci školské rady, pokud se podle tohoto zákona zřizuje, 6

7 - zajišťuje, aby osoby uvedené v 21 byly včas informovány o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte, žáka nebo studenta, - zajišťuje spolupráci při uskutečňování programů zjišťování výsledků vzdělávání vyhlášených ministerstvem, - odpovídá za zajištění dohledu nad dětmi a nezletilými žáky ve škole a školském zařízení. Dále ředitel školy v souladu s 165 školského zákona: - stanovuje organizaci a podmínky provozu školy a školského zařízení, - odpovídá za použití finančních prostředků státního rozpočtu přidělených podle 160 až 163 v souladu s účelem, na který byly přiděleny. Ředitel školy rozhoduje o právech a povinnostech v oblasti státní správy v těchto případech: - zamítnutí žádosti o povolení individuálního vzdělávacího plánu podle 18 a zamítnutí žádosti o přeřazení žáka nebo studenta do vyššího ročníku podle 17 odst. 3, - přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání podle 34 a ukončení předškolního vzdělávání podle 35, zařazení dítěte do přípravného stupně základní školy speciální podle 48a, zařazení dítěte do přípravné třídy základní školy podle 47, - zamítnutí žádosti o odklad povinné školní docházky podle 37, - převedení žáka do odpovídajícího ročníku základní školy podle 39 odst. 2, - přijetí k základnímu vzdělávání podle 46, přestupu žáka podle 49 odst. 1, převedení žáka do jiného vzdělávacího programu podle 49 odst. 2 a zamítnutí žádosti o povolení pokračování v základním vzdělávání podle 55 odst. 2, - přijetí ke vzdělávání ve střední škole podle 59 a následujících, vyšší odborné škole podle 93 a následujících a v konzervatoři podle 88, - zamítnutí žádosti o přestup, změnu oboru vzdělání, přerušení vzdělávání a opakování ročníku podle 66 a 97, - zamítnutí žádosti o pokračování v základním vzdělávání podle 55 odst. 1, - podmíněné vyloučení a vyloučení žáka nebo studenta ze školy nebo školského zařízení podle 31 odst. 2 a 4, - zamítnutí žádosti o uznání dosaženého vzdělání podle 70 a 100, - povolení a zrušení povolení individuálního vzdělávání žáka podle Sekretariát ředitele, podatelna, pozice 2 Sekretariát ředitele zajišťuje pracovnice na pozici asistentky ředitele. Provádí organizační, evidenční a informační vedení agendy ředitele školy. Zajišťuje i funkci podatelny školy. V náplni práce má především: - zajišťování informačních a organizačních prací v ucelené oblasti - organizační koordinaci práce jednotlivých útvarů SPŠEIT s programem ředitele - kontrolu náležitostí písemností předkládaných řediteli - třídění a distribuci písemností - přípravu podkladů pro plánované akce - organizaci oficiálních jednání a návštěv SPŠEIT - zakládání zápisů z porad vedení SPŠEIT - vedení knihy úrazů a pojistných událostí žáků - uložení a výdej dokladů ke služebním vozidlům - vedení knih pošty v elektronické podobě, distribuci korespondence SPŠEIT 7

8 - vyřizování telefonního a faxového styku, ové pošty - sestavování přehledů, evidencí a výkazů včetně evidence pracovní docházky Zástupci ředitele a vedení SPŠEIT Zástupci ředitele mají na svých úsecích pravomoci vedoucích úseků. Zástupci ředitele pro teoretické a praktické vyučování jsou pedagogickými pracovníky dle 2 zák. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících s nárokem na dovolenou 8 týdnů. Jeden ze zástupců ředitele je ředitelem jmenován jako zástupce statutárního orgánu. Tento zástupce ředitele přebírá v naléhavých případech kompetence ředitele školy. Naléhavým případem je nutnost rozhodování v nepředvídatelných situacích za nedosažitelnosti ředitele. Ostatní zástupci ředitele přebírají v naléhavých případech kompetence ředitele školy, není-li dosažitelný ředitel školy ani zástupce statutárního orgánu. Zástupci ředitele SPŠEIT, vedoucí ekonomického úseku a správce budovy jsou členy vedení SPŠEIT, účastní se porad vedení a v návaznosti na porady vedení organizují pracovní porady na svých úsecích, ze kterých vedou zápisy. Zápisy z porad vedení a zápisy z pedagogických rad patří k dokumentaci školy, která zachycuje všechny důležité organizační záležitosti a opatření. Zástupci ředitele vykonávají řídící činnost dle stanoveného popisu práce. Dále realizují kontrolní činnost dle stanoveného vnitřního kontrolního systému. 6. Úsek teoretického vyučování I. a II. Úseky TV I. a II. zajišťují výchovně vzdělávací proces teoretické výuky. Úseky řídí zástupci ředitele pro teoretické vyučování I. a II. Oblasti řízení obou zástupců jsou vždy na začátku školního roku upřesňovány. Úseky zajišťují především: - učební plány a učební osnovy - rozvrh hodin - třídní knihy, třídní výkazy, katalogy a katalogové listy - maturitní protokoly - protokoly o přijímacím řízení - vedení příslušné pedagogické dokumentace - protokoly o komisionálních zkouškách, a to v rozsahu stanoveném popisem práce jednotlivých ZŘ. Z řad učitelů jsou stanoveni: - třídní učitelé - předsedové předmětových týmů - výchovní poradci - správci učeben, kabinetů - správce fondu učebnic - správce knihovny. 8

9 Vedoucí úseků TV dále zajišťují dle pověření správu systému SAS, řídí pracovníka spisové služby a náboru žáků, studijního referenta a školní matriku školy a další činnosti, upřesněné v jejich popisu práce Zástupci ředitele pro teoretické vyučování Jsou přímo podřízeni řediteli školy. Hlavní pracovní náplní zástupců ředitele je organizace a řízení přiděleného úseku vyučování a provádění komplexní kontrolní činnosti všech pedagogických pracovníků školy. Náplň práce mají upřesněnu ředitelem školy. Dále: - mají vyučovací povinnost v rozsahu stanoveném ředitelem školy - provádí kontrolní činnost podřízených pracovníků - podílí se na přípravě rozvrhu a personálním zajištění výuky - provádí stanovenou hospitační činnost - zajišťují další úkoly, stanovené ředitelem školy - vedou podřízené předsedy předmětových týmů Zástupce ředitele I., pozice 3 Je mu přímo podřízena pracovnice spisové služby, náboru žáků a propagace školy a dále je mu podřízen správce systému SAS. Mimo uvedené všeobecné úkoly ZŘ pro TV má v náplni práce: odbornou a pedagogickou způsobilost učitelů TV ukončení studia ve studijních oborech SOŠ úvazky a pracovní náplň jednotlivých učitelů TV zodpovědnost za učební plány vedení archivu veškeré dokumentace žáků Zástupce ředitele II., pozice 4 Je mu přímo podřízena pracovnice studijního oddělení a školní matrika, výchovný poradce, metodik prevence a pracovník vztahu k veřejnosti knihovník. Mimo uvedené všeobecné úkoly ZŘ pro TV má v náplni práce: agendu žáků, odbornou a pedagogickou způsobilost učitelů TV výchovné poradenství úvazky a pracovní náplň jednotlivých učitelů TV přijímací řízení, přestupy a ukončování studia žáků zodpovědnost za učební plány Předmětové týmy Předmětové týmy pro skupiny vyučovaných předmětů jmenuje ředitel školy na návrh ZŘ. 9

10 Úkolem předmětového týmu je zejména: - aktualizace a kontrola dodržování učebních plánů - návrh na aktualizaci učebních osnov - koordinace výuky mezi předměty, učiteli odborného výcviku a mezi týmy - odborné vedení začínajících pedagogů - organizace účasti žáků na odborných soutěžích a olympiádách - návrhy na vybavení učebnicemi - návrhy na vybavení učebními pomůckami - hospitace u učitelů svěřeného předmětového týmu, projednávání výsledků hospitací - příprava přijímacích testů a otázek k maturitním a závěrečným zkouškám. V SPŠEIT jsou učitelé rozděleni do následujících předmětových komisí: 1. Českého jazyka a literatury 2. Cizích jazyků 3. Přírodních věd 4. Sociálních činností a společenských věd 5. Elektrotechniky a elektroniky 6. Ekologie a strojírenství 7. Silnoproudé elektrotechniky 8. Informačních a komunikačních technologií - HW 9. Informačních a komunikačních technologií - SW 10. Ekonomiky a managementu 11. Tělesné výchovy Učitelé teoretického vyučování (všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů), pozice 18 Učitelé teoretického vyučování jsou učitelé, zajišťující výuku: - všeobecně vzdělávacích předmětů - odborných předmětů - v laboratořích. Jsou přímo podřízeni ZŘ. Provádí: - přímou pedagogickou činnost dle rozvrhu hodin včetně prací bezprostředně souvisejících s touto činností - třídnické práce - dohled nad žáky v prostorách školy dle rozpisu dohledů a při akcích organizovaných školou - spolupráce s pracovníkem pro praxe žáků na zajištění souvislé praxe žáků. Další pracovní činností učitelů je: - vedení předepsané pedagogické dokumentace - spolupráce s ostatními učiteli vyučujícími ve třídě, s výchovným poradcem a dalšími pedagogickými pracovníky - spolupráce s rodiči a ostatní veřejností - nezbytná odborná péče o kabinety, knihovny a další zařízení sloužící potřebám výuky a výchovy - účast na poradách svolávaných ředitelem školy 10

11 - samostatné studium jak pedagogické literatury, tak i právních předpisů vztahujících se k činnosti a provozu škol - plnění dalších úkolů vyplývajících ze zvláštních předpisů nebo pokynů ředitele školy v souladu s pracovní smlouvou a právními předpisy - další vzdělávání. Dále jsou připraveni dle pokynů ZŘ na zastupování dle rozvrhu příp. zastupují nepřítomného učitele ve výuce i na dohledu a zajišťují další činnosti, které jsou součástí organizačního plánu školy. Další hodiny nepřímé pedagogické povinnosti jsou určeny pro přípravu na vyučování, opravy písemných prací žáků, vyhodnocování klasifikace žáků, případně konzultace s rodiči. Povinností učitelů je být na pracovišti 15 minut před výukou. Dále je učitel povinen být přítomen ve škole v době: - porad svolávaných ředitelem školy - stanovené pro konzultace s rodiči - třídnických prací se žáky - v jiných případech dle pokynů přímého nadřízeného Výchovný poradce (pozice 13) a školní metodik prevence (pozice 14) Z řad pedagogických pracovníků je určen výchovný poradce, který má příslušné vzdělání v dané oblasti. Jedná se tedy o kumulovanou funkci - vykonává ji určený ped. pracovník. Je přímo podřízen ZŘ II. Řídí tým výchovného poradenství školy. Tento tým pomáhá řešit pedagogické a psychologické otázky profesionální orientace žáků, věnuje zvláštní pozornost poruchám vývoje žáků z hlediska pedagogické, psychologické a sociální normy, jejich zjišťování, prevenci a nápravu. Velká pozornost je věnována i prevenci závislosti na návykových látkách. Za svou činnost odpovídá příslušnému zástupci ředitele, metodicky je řízen příslušnou pedagogicko-psychologickou poradnou. Školní metodik prevence je také kumulovaná funkce - vykonává ji určený ped. pracovník. Ve škole spolupracuje zejména s třídními učiteli případně s dalšími pedagogickými pracovníky školy. Ve škole jsou zajišťovány poradenské služby v rozsahu odpovídajícím počtu a vzdělávacím potřebám žáků školy zaměřené na: - prevenci školní neúspěšnosti, - primární prevenci sociálně patologických jevů, - odbornou podporu při integraci a vzdělávání žáků z jiného kulturního prostředí a žáků se sociálním znevýhodněním, - průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s neprospěchem a vytváření předpokladů pro jeho snižování, - metodickou podporu učitelům při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických poznatků a dovedností do vzdělávací činnosti školy. Výchovný poradce je členem výchovné komise, kterou jmenuje ředitel školy. 11

12 Studijní oddělení a Školní matrika školy, pozice 11 Studijní referent je přímo podřízen ZŘ II. a zajišťuje činnost studijního oddělení školy. Jeho povinností je především: a ) vede školní matriku a spisovou službu školy b ) komplexně zajišťuje úkoly při výběru a přijímání nových žáků c ) samostatně zpracovává agendu žáků školy s využitím programu SAS d ) zajišťuje úkoly při organizaci a vyhodnocení maturitních zkoušek v řádném i opravném termínu (od jmenování maturitních komisí až po konečná hlášení) e ) zpracovává statistické výkazy školy f ) zpracovává dokumentaci v návaznosti na výuku (vývěsky ve sborovně, týdenní plány, úřední deska školy atd.) g ) předává hlášení o změnách stavu žáků na zdravotní pojišťovnu. Dále vykonává administrativní práce, související s výchovně vzdělávací činností školy. Správce školní matriky školy je kumulovaná funkce se studijním referentem. Je přímo podřízen ZŘ II. a zajišťuje evidenci žáků školy, zápisy a změny ve školní matrice. Při práci respektuje zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění Pracovník vztahu k veřejnosti, knihovník, pozice 12 Studovna umožňuje pobyt žákům v době přestávek mezi vyučováním, příp. před a po vyučování za účelem výpůjček knih, časopisů a další literatury, samostudia a využívání internetu dle interních podmínek studovny. Dále zajišťuje kopírování, tisk a řadu dalších služeb pro žáky školy. Činnost studovny vyžaduje celodenní přítomnost pracovníků. Pracovník je přímo podřízen ZŘ II. Koná služby ve studovně školy, zajišťuje výpůjčky časopisů a literatury pedagogickým pracovníkům a žákům školy a provádí další související knihovnické práce. Dále: - zajišťuje chod studovny, organizuje samostatnou práci žáků na PC - zajišťuje kopírovací služby a tisk ve studovně ve stanoveném rozsahu - zajišťuje propagaci a nábor žáků dle pokynů a podkladů, podává informace o studiu - zajišťuje styk s rodiči žáků a výchovnými poradci na ZŠ v rámci náboru, podává informace o škole a možnostech studia. - vydává příslušná potvrzení žákům v návaznosti na systém SAS - spolupracuje při zpracování dokumentace v návaznosti na výuku - provádí evidenci, přidělování a kontrolu skříněk žáků Pracovník spisové služby, nábor žáků, propagace školy, pozice 8 Pracovník spisové služby je přímo podřízen ZŘ I. Zajišťuje uložení předepsaných technických, ekonomických, personálních a pedagogických dokumentů do vyhrazených spisoven, jejich správné označení archivačními a skartačními znaky včetně případné skartace. 12

13 Nábor žáků Pracovník náboru žáků je kumulovaná funkce s pracovníkem spisové služby. Je přímo podřízen ZŘ I. a zajišťuje: - styk s výchovnými poradci základních škol v rámci náboru žáků - přípravu a organizaci dnů otevřených dveří. Propagace školy Propagace školy je velice důležitá a nepominutelná činnost ve vztahu k zájemcům o studium na naší škole, rodičům i nejširší veřejnosti. Jedná se o kumulovanou funkci. Pracovník propagace školy zajišťuje: - přípravu propagačních materiálů školy - přípravu a zajištění veletrhu středních škol - styk s veřejností. - kontakt na média (tisk, rozhlas, televize) Správce systému SAS, pozice 9 Je podřízen ZŘ I. Jedná se opět o kumulovanou funkci s jinou funkcí pedagogického, či nepedagogického pracovníka školy. Jeho popis práce je: - správa databázového systému ve víceuživatelských počítačových systémech - údržba databáze a tvorba nových sestav - zajišťování výstupů databáze - aktualizace databáze - technická podpora uživatelům SASu. 7. Úsek praktického vyučování Úsek praktického vyučování řídí zástupce ředitele pro praktické vyučování (dále ZŘPV) viz Příloha Zástupce ředitele pro praktické vyučování, pozice 5 ZŘPV je přímo podřízen řediteli školy. Jeho hlavní pracovní náplní je organizace a řízení úseku praktického vyučování a oddělení výpočetní techniky. Dále provádí řadu činností organizační povahy dle popisu práce a provádění komplexní kontrolní činnosti všech pedagogických pracovníků školy. V náplni práce má: - vyučovací povinnost v rozsahu stanoveném ředitelem školy - řízení odborného výcviku - řízení oddělení výpočetní techniky - provádění kontrolní činnosti podřízených pracovníků, její vyhodnocení a zpracování - podílení se na přípravě rozvrhu školy - personální zajištění výuky na svěřených úsecích - provádění stanovené hospitační činnosti - kontrolu praxe žáků a spolupráce při jejím zajišťování 13

14 - sledování odborné a pedagogické způsobilosti učitelů OV - propagaci školy vzhledem k zlepšování podmínek výuky a vzdělávání - organizaci a řízení SOD - další vzdělávání všech ped. pracovníků školy - vyřizování stížností - zajištění spolupráce s odborovou organizací - sledování změn zákonů, předpisů a vyhlášek a jejich promítnutí do interních dokumentů školy - organizace a provoz informačního systému budovy školy - a další činnosti dle pokynů ředitele. Praxe žáků Zodpovídá za celkové řízení praxí a vedení dokumentace. Spolupracuje s pověřenými pedagogickými pracovníky a třídními učiteli na výběru vhodného pracoviště pro vykonání předepsané praxe žáků, udržuje a rozšiřuje přehled všech vhodných pracovišť pro vykonání praxí, v nutných případech provádí zavádění žáků na místo praxí, provádí namátkové kontroly a spolupracuje s odpovědnou osobou za praxi na vypracování posudku. Ubytování žáků na DM Na SPŠEIT studuje cca 10 % žáků, kteří jsou z důvodů vzdálenosti místa bydliště ubytováni na domově mládeže. ZŘPV je ve spojení s vychovateli a pomáhá řešit všechny problémy s ubytováním Oddělení odborného výcviku Toto oddělení zajišťuje: - výuku na úseku praktického vyučování - rozvrh vyučování odborného výcviku - přehled učebních skupin žáků - deník evidence odborného výcviku - vedení dokumentace odborného výcviku - řád odborného výcviku - organizaci závěrečných zkoušek - tematické plány - odborný výcvik uskutečňovaný ve škole nebo na pracovištích fyzických a právnických osob - SOD Vedoucí učitel odborného výcviku, pozice 16 Oddělení odborného výcviku řídí vedoucí učitel OV, který je přímo podřízen ZŘPV. Je též pedagogický pracovník, který má rozsah přímé vyučovací povinnosti stanoven ředitelem školy. V náplni práce má tyto základní úkoly: - řídí, organizuje a koordinuje praktické vyučování na svěřeném oddělení - řídí a kontroluje pedagogickou, odbornou a metodickou práci učitelů OV - vyučuje dle stanoveného rozvrhu - vykonává dozory dle rozpisu dozorů - zastupuje nepřítomné učitele OV dle rozpisu - spolupracuje na organizaci a řízení SOD - prohlubuje si soustavně kvalifikaci studiem a účastí na školeních 14

15 - zajišťuje, koordinuje, kontroluje a vyhodnocuje odborný výcvik žáků vykonávajících odborný výcvik Učitelé odborného výcviku, pozice 17 Učitelé odborného výcviku jsou přímo podřízeni vedoucímu učiteli OV. Provádí: - odborný výcvik žáků dle rozvrhu hodin včetně prací bezprostředně souvisejících s touto činností - dozor nad žáky v prostorách školy dle rozpisu dozorů a při akcích organizovaných školou. Další pracovní činností učitelů OV je: - vedení předepsané pedagogické dokumentace - spolupráce s ostatními učiteli vyučujícími ve třídě, s výchovným poradcem a dalšími pedagogickými pracovníky - spolupráce s rodiči a ostatní veřejností - nezbytná odborná péče o odborné dílny a další zařízení sloužící potřebám výuky a výchovy - účast na poradách svolávaných ředitelem školy - samostatné studium jak pedagogické literatury, tak i právních předpisů vztahujících se k činnosti a provozu škol - plnění dalších úkolů vyplývajících ze zvláštních předpisů nebo pokynů ředitele školy v souladu s pracovní smlouvou a právními předpisy - účastní se dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Dále mají učitelé OV pohotovost na zastupování dle rozvrhu příp. zastupují nepřítomného učitele i na dozoru a zajišťují další činnosti, které jsou součástí organizačního plánu školy. Další hodiny nepřímé pedagogické povinnosti jsou určeny na přípravu na vyučování, opravy praktických prací žáků, vyhodnocování klasifikace žáků, konzultace s rodiči. Povinností učitelů OV je být na pracovišti 15 minut před vyučováním. Dále je učitel OV povinen být přítomen ve škole v době: - porad svolávaných ředitelem školy - stanovené pro konzultace s rodiči - v jiných případech dle pokynů nadřízeného. 8. Oddělení výpočetní techniky Oddělení výpočetní techniky zajišťuje bezporuchový provoz, správnou činnost a údržbu výpočetní techniky školy. Výpočetní technikou se rozumí především: - počítačová síť, sestávající z kabeláže, aktivních prvků sítě a serverů (logická i fyzická struktura) - připojení do sítě Internet - počítače v počítačových učebnách, odborných dílnách a laboratořích školy - počítače v kabinetech učitelů - počítače ve studovně SPŠEIT, internetové konzoly v 3.patře školy a PC pro šatny - počítače ostatních zaměstnanců školy 15

16 - náhradní díly a díly počítačů určené pro výuku umístěné ve skladu VT - informační systém školy - stravovací systém školy. Dále do výpočetní techniky náleží veškeré programové vybavení systémové a aplikační sloužící pro výuku a ostatní činnost školy Vedoucí technik VT, pozice 20 Oddělení výpočetní techniky řídí vedoucí technik VT, který je podřízen ZŘPV. Vedoucí technik odpovídá za činnost oddělení. Jeho další hlavní činnosti jsou následující: - organizace a řízení činnosti jednotlivých pracovníků oddělení VT - správa a údržba SW a HW PC pracovníků vedení školy a ekonomického úseku - správa operačních systémů, instalace a reinstalace SW, detekce a opravy HW poruch - správa telefonní ústředny -1x měsíčně uložení dat na tarifikaci a tisk přehledů hovorného, sledování změn tarifů - aktualizace programu, podle potřeby přidělování autorizačních kódů zaměstnancům - vedení skladu výpočetní techniky, evidence komponent a výdej dle požadavků zaměstnanců - údržba PC v kancelářích zaměstnanců školy (kabinety, sborovny, Internetové konzoly ve 3. poschodí) - tvorba www stránek, editace, tvorba prostředí - správa licencí SW školy - správa serverů ekonomického úseku - správa informačního systému školy včetně průběžného doplňování informací. - odborné posouzení požadavků na zařízení VT Technik výpočetní techniky 1, pozice 21 Je přímo podřízen vedoucímu technikovi. Jeho popis práce je: - správa, opravy a modernizace školní počítačové sítě, operačních systémů Linux, Windows, instalace a reinstalace serverů a SW pro účely výuky - detekce HW poruch a jednoduché opravy - pravidelná údržba HW a SW určeného pro výuku, instalace OS a výukového SW podle požadavků vyučujících - aktualizace a zálohování dat docházkového systému - správa banky dat stravovacího systému, aktualizace údajů a blokace čipových karet - spolupráce s propagačním oddělením školy (příprava tiskovin, pomoc při veletrhu) - údržba počítačů v kancelářích zaměstnanců školy - správa a údržba HW vybavení docházkového systému - zajišťování nákupu HW pro modernizaci, běžnou údržbu a opravy VT, evidence komponent počítačových sestav - likvidace vyřazené výpočetní techniky. 16

17 Technik výpočetní techniky 2, pozice 22 Je přímo podřízen vedoucímu technikovi. Jeho popis práce je: - údržba počítačů v učebnách a laboratořích VPT a studovnách školy - detekce HW poruch a jednoduché opravy - pravidelná údržba HW a SW určeného pro výuku, instalace OS a výukového SW podle požadavků vyučujících - zajišťování chodu a správné funkce počítačových aplikací a procesů zpracování dat v systému SAS (Systém agend pro školy) - údržba počítačů v kancelářích zaměstnanců školy - pravidelná údržba HW a SW internetových terminálů ve 3. patře - tvorba technické dokumentace školy (orientační plány budov) - organizační zajištění odborných posouzení vyřazované VT, protokoly, vyřazení z evidence a likvidace - spolupráce s propagačním oddělením školy (příprava tiskovin, pomoc při veletrhu). 9. Ekonomický úsek Ekonomický úsek zajišťuje kompletní vedení ekonomické agendy SPŠEIT Vedoucí ekonomického úseku, pozice 6 V čele ekonomického úseku je vedoucí ekonomického úseku, která řídí úsek a koordinuje všechny činnosti úseku. Je přímo podřízená a odpovědná řediteli školy. V náplni její práce je především: - finanční hospodaření SPŠEIT - ekonomické a statistické výkaznictví - kontrola ekonomických náležitostí hospodářských smluv - hospodaření FKSP - realizace kontrolní činnosti dle stanoveného vnitřního kontrolního systému Hlavní účetní, pozice 23 Je přímo podřízena vedoucí ekonomického úseku. Hlavní účetní provádí: - komplexní vedení účetnictví včetně sestavování účetní závěrky a vedení účetních knih - zajišťování ekonomických informací k řízení organizace a operativnímu a strategickému rozhodování - řízení účetního a ekonomického systému - koordinace jednotlivých částí informační soustavy - stanovování informačních toků a údajů pro hodnotové řízení (pohybů nákladovosti, výsledků, zisku a vývoje finančních veličin) - kontrolní činnosti dle stanoveného vnitřního kontrolního systému. 17

18 Účetní, pozice 24 Je přímo podřízena vedoucí ekonomického úseku. Účetní provádí: - samostatné vedení účetních knih (deníku, hlavní knihy, knihy analytické evidence), jejich otevírání a uzavírání a sestavování účtového rozvrhu. - kontrolní činnosti dle stanoveného vnitřního kontrolního systému Personální pracovník a mzdová účetní, pozice 25 Je přímo podřízena vedoucí ekonomického úseku. Náplní práce personální a mzdové účetní je především: - zpracování personální a mzdové agendy - zpracování náležitostí pracovních cest - evidence stravování zaměstnanců - realizace kontrolní činnosti dle stanoveného vnitřního kontrolního systému Inventarizace a Pokladna, pozice 26 Je přímo podřízen vedoucí ekonomického úseku. Jedná se o kumulovanou funkci. Inventarizace Je přímo podřízen vedoucí ekonomického úseku. Pracovník s touto funkcí zajišťuje: - inventarizaci majetku a závazků - úplnou a podrobnou operativní evidence majetku - realizaci kontrolní činnosti dle stanoveného vnitřního kontrolního systému. Pokladna Pracovník zajišťuje: - vedení příruční pokladny zajišťování pokladních služeb - realizaci kontrolní činnosti dle stanoveného vnitřního kontrolního systému Finanční referent projektů OPVK, pozice 27 Je přímo podřízena vedoucí ekonomického úseku. Pracovnice s touto funkcí zajišťuje: - konzultace s navrhovateli a řešiteli projektu ve všech fázích jeho řešení - metodická pomoc při navrhovatelům a řešitelům při řešení ekonomických stránek projektu - koordinace projektu v rámci školy - vedení agendy uzavíraných smluv a dohod v rámci projektu - kontrola uzavřených smluvních vztahů - spolupráce při organizování výběrových řízení konaných v rámci projektu - archivování projektové dokumentace. 18

19 10. Úsek správy budov Úsek správy budov zajišťuje veškeré nepedagogické činnosti, týkající se provozu školy, vyjma ekonomické oblasti Správce budov školy, pozice 7 Správce budov školy je přímo podřízen řediteli školy. Organizuje a řídí činnost celého úseku. Vedoucí úseku správy budov dále řídí následující oddělení: - oddělení údržby - výdejnu obědů - ostatní pracovníky správy budov. Náplní práce správce budov je především: - organizuje a řídí oddělení výdeje obědů - organizuje a řídí oddělení údržby školy - organizuje a řídí uklizečky školy - organizuje a řídí vrátné školy - realizuje kontrolní činnost dle stanoveného vnitřního kontrolního systému - zajišťuje přípravu investičních akcí, zpracovává investiční záměry podle zadání - provádí řešení majetkoprávních vztahů podle investičních záměrů - zpracovává podklady pro uzavírání nájemních smluv (spotřeba energií, výměry apod.) pro potřeby ekonomického úseku - odpovídá za autoprovoz služebních vozidel - dbá, aby vodovodní, elektrické, plynové a jiné zařízení budovy bylo udržováno v dobrém stavu, veškeré nedostatky řeší neodkladně, v případě nutnosti zajištění externími firmami projedná objednávku vždy s ředitelem školy - odpovídá za objednání revizních kontrol a zajišťuje po revizní opravy v rozsahu určeném zákonem a v předepsaných termínech - zajišťuje školení o bezpečnosti a ochraně zdraví žáků a zaměstnanců školy, PO školy - řídí a koordinuje činnost poradce pro BOZP a PO - sleduje spotřebu energií - při státních svátcích a významných výročích zabezpečuje vyvěšení vlajek na budovu SPŠEIT dle platných předpisů - ve stanovený den 1x týdně podává zprávu na poradě vedení školy - průběžně kontroluje deník závad Oddělení údržby Oddělení údržby zajišťuje běžnou údržbu movitého a nemovitého majetku školy Vedoucí oddělení údržby, pozice 32 Oddělení údržby řídí vedoucí oddělení, který je přímo podřízen správci budov. Organizuje a řídí činnost pracovníků oddělení údržby. Provádí pravidelnou údržbu a prohlídky vozidel SPŠEIT, sleduje a vyhodnocuje měsíční spotřebu PHM, vede provozní knihy vozidel SPŠEIT. 19

20 Údržbář elektro, pozice 32 Jedná se o kumulovanou funkci, kterou vykonává vedoucí oddělení údržby. Dle popisu práce: - udržuje elektroinstalaci v provozuschopném stavu, vyhovující předpisům. Zjišťuje příčiny závad elektrické instalace v budovách a objektech SPŠ. Provádí opravy závad a poruch jednotlivých částí instalace včetně rekonstrukcí a výměny vodičů, zásuvek, vidlic, světel s přezkoušením zapojení. Zajišťuje revize nových elektrických instalací - provádí opravy a revize přenosného elektrického nářadí a elektrospotřebičů, včetně výměny vadných dílů. Při revizi kontroluje neporušenost krytů, izolační stav a správnost ochrany nulováním, nebo zemněním. Vypracovává protokol o revizi - provádí pravidelné prohlídky a opravy elektrické instalace a elektrického zařízení obráběcích a tvářecích strojů formou výměny, nebo přímé opravy poškozených elektrických zařízení včetně odzkoušení jejich funkce - provádí pravidelné prohlídky a vyhledávání poškozených částí točivých svařovacích agregátů, svařovacích transformátorů a odporových svařovacích strojů včetně výměny vadných částí s vyzkoušením jejich funkce - plní povinnosti dozorce výtahů v budově SPŠEIT. Zajišťuje jejich provozuschopnost, pravidelné kontroly, povolené opravy - zajišťuje bezpečnou, spolehlivou a hospodárnou funkci zařízení pro vytápění a ohřev teplé vody - spolupracuje s teplárnou při zajištění provozu výměníkové stanice - zajišťuje režim a provoz výměníkové stanice na SPŠEIT, zajišťuje přípravu tlakových nádob k revizím, kontrolním prohlídkám a zkouškám. Zajišťuje odstranění závad. Dbá pokynů revizního technika - provádí pravidelné kontroly dle předpisů a norem s revizním technikem, opravuje závady na výměníkové stanici, rozvaděči topení, vzduchotechnikách a sportovní hale, sleduje a podle potřeby provádí opatření, aby nádoby byly náležitě obsluhovány, udržovány, přezkušovány a kontrolovány, včetně bezpečnostní výstroje - vede provozní deník výměníkové stanice a vzduchotechniky - odstraňuje dle oprávnění závady zjištěné revizním technikem v oblastech elektro, plyn, výměníková stanice, vzduchotechnika - provádí pravidelné kontroly plynového zařízení a vede o nich nařízené záznamy - provádí odečty spotřeb všech energií, jejich zápis a následné vyhodnocení - provádí kontrolu a údržbu hromosvodů a venkovního osvětlení - udržuje provozuschopný školní rozhlas, opravuje závady a pravidelně kontroluje funkci - udržuje funkční jednotný čas, seřizuje přesnost chodu - udržuje funkční diagnostiku slunečních kolektorů Údržbář provozní zámečník, pozice 33 Je přímo podřízen vedoucímu oddělení údržby. Provádí práce řemeslné údržby v objektech SPŠEIT dle potřeby a v rámci zajišťování provozu SPŠEIT: - zámečnické práce - stolařské a truhlářské práce - topenářské a instalatérské práce - provádí náročné svářečské práce, svařování konstrukcí - automechanické práce 20

Střední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Střední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Střední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Platnost: od 1. 9. 2013 Nahrazuje: organizační řád z 1. 9. 2012 Číslo jednací: SZŠ - 848/2013 OBSAH 1 Všeobecná ustanovení... 3 2 Statut školy...

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace Organizační řád školy Tento organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková

Více

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz Organizační řád Organizační

Více

Základní škola a Mateřská škola Teplýšovice, okres Benešov Organizační řád málotřídní školy Účinnost od:

Základní škola a Mateřská škola Teplýšovice, okres Benešov Organizační řád málotřídní školy Účinnost od: Č.j.: Spisový znak: Změny: Základní škola a Mateřská škola Teplýšovice, okres Benešov Organizační řád málotřídní školy Účinnost od:1.9.2014 Počet příloh: 1. Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Základní

Více

Organizační řád málotřídní školy

Organizační řád málotřídní školy Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary Organizační řád málotřídní školy 1.1. Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Základní školy a mateřské školy Božičany (dále jen škola) upravuje

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Část I. - Všeobecná ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Část I. - Všeobecná ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD Obecná ustanovení Na základě ustanovení 9 odst. 1 zákona č. 65/1965 Sb. zákoníku práce v platném znění vydávám jako statutární orgán školy tento organizační předpis. Část I. - Všeobecná

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. vnitřní předpis č.:o1/06. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠLAPANOV, příspěvková organizace. Spisový znak: A 10.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. vnitřní předpis č.:o1/06. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠLAPANOV, příspěvková organizace. Spisový znak: A 10. vnitřní předpis č.:o1/06 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Spisový znak: A 10 Obsah: I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Všeobecná ustanovení Základní údaje o škole Předmět činnosti školy II. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ŠKOLY Útvary školy a

Více

DODATEK Č.4 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU

DODATEK Č.4 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU DODATEK Č.4 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU S účinností od 1.2.2015 Střední škola železniční, technická a služeb, Šumperk Gen. Krátkého 30, 787 01 Šumperk 1 Ředitelka Střední školy železniční, technické a služeb,

Více

I. Úvodní ustanovení. Postavení a poslání školy

I. Úvodní ustanovení. Postavení a poslání školy Škola: Základní škola a Mateřská škola Hluboš, okres Příbram Organizační řád málotřídní školy Č.j.: 140/2016 Účinnost od: 1.4.2016 Spisový znak: Skartační znak: A5 Změny: I. Úvodní ustanovení 1. Organizační

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Praha 10 - Hostivař Kozinova 1000 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 1 ZŠ - OŘ /2005 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne 20.6.2005 Mgr. Helena Fučíková,

Více

1. Postavení školy. 2. Základní údaje o škole

1. Postavení školy. 2. Základní údaje o škole Základní škola, Šatov, okres Znojmo, příspěvková organizace Organizační řád základní školy Č.j.: 247/2015 Účinnost od: 1. 9. 2015 Spisový znak: Skartační znak: A 5 Změny: Organizační řád školy je vydán

Více

Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt. Nálepky 7 1. Organizační řád Č.j.: Spisový znak Skartační znak 214 /2012 A.1. A5

Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt. Nálepky 7 1. Organizační řád Č.j.: Spisový znak Skartační znak 214 /2012 A.1. A5 1. Organizační řád Č.j.: Spisový znak Skartační znak 214 /2012 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 3.9.2012 Směrnice nabývá účinnosti dne: 3.9.2012 1. Působnost a zásady směrnice

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Vypracoval: Schválil: Základní škola, Praha 4, V Ladech 6 V Ladech 6, 149 00, Praha 4 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ZSEB/152/2016/STR Pedagogická rada projednala dne: 30. 8. 2016 Směrnice nabývá platnosti

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29. tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29. tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola. ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29 tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.cz Organizační řád Část I. - Všeobecná ustanovení Článek 1 Úvodní

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Obsah

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Obsah Střední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Obsah I. Úvodní ustanovení II. Úkoly a působnost III. Organizace a řízení IV. Poradní orgány ředitelky školy V. Účinnost organizačního řádu

Více

Gymnázium, Brno, Vídeňská 47

Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 VNITŘNÍ SMĚRNICE ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Číslo jednací 1894/2014/GV V Brně dne 12. 11. 2014 Působnost Všechny úseky školy, všichni zaměstnanci Zpracoval Mgr. David Andrle, ředitel

Více

Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Informace ve smyslu pokynu MŠMT čj. 31 479 / 99-14 vyplývající ze zákona č. 106 / 1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Gymnázium, Česká Třebová,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PSÁRY, OKRES PRAHA-ZÁPAD SE SÍDLEM HLAVNÍ 12, PSÁRY. telefon: ,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PSÁRY, OKRES PRAHA-ZÁPAD SE SÍDLEM HLAVNÍ 12, PSÁRY. telefon: , SE SÍDLEM HLAVNÍ 12, 252 44 PSÁRY telefon: 241 940 657, e-mail: skola@skolapsary.cz 1. VNITŘNÍ PŘEDPIS ORGANIZAČNÍ ŘÁD V Psárech dne 30. 8. 2016 Č.j. 638/2016 Mgr., Bc. Vejsadová Irena ředitelka školy

Více

Organizační řád. Základní škola, Blučina, okres Brno venkov, příspěvková organizace. Část I. Všeobecná ustanovení 1/2010

Organizační řád. Základní škola, Blučina, okres Brno venkov, příspěvková organizace. Část I. Všeobecná ustanovení 1/2010 Základní škola, Blučina, okres Brno venkov, příspěvková organizace Organizační řád 1/2010 Část I. Všeobecná ustanovení Článek 1:Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Základní školy Blučina (dále jen škola)

Více

DODATEK Č.5 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU

DODATEK Č.5 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU DODATEK Č.5 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU S účinností od 1.3.2015 Střední škola železniční, technická a služeb, Šumperk Gen. Krátkého 30, 787 01 Šumperk 1 Ředitelka Střední školy železniční, technické a služeb,

Více

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková

Více

Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk tel. : 325 588 345, e-mail : zshrjesenik@volny.cz

Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk tel. : 325 588 345, e-mail : zshrjesenik@volny.cz Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk tel. : 325 588 345, e-mail : zshrjesenik@volny.cz 1.1 Úvodní ustanovení 1. Organizační řád školy upravuje organizační strukturu a řízení, formy

Více

RK 37 2013 xx, př. 1 Počet stran: 7. Organizační řád. č. 1/2014. ze dne 30. 6. 2014. Strana 1

RK 37 2013 xx, př. 1 Počet stran: 7. Organizační řád. č. 1/2014. ze dne 30. 6. 2014. Strana 1 Organizační řád č. /204 ze dne 30. 6. 204 Strana OBSAH: Část I. - Úvodní ustanovení Část II. - Rozsah svěřených agend Část III. - Závěrečná ustanovení Strana 2 Část I. Úvodní ustanovení Čl. Tento Organizační

Více

INFORMACE O ŠKOLE. č. j. : 4368/2009-21 IZO: 110 200 039. příspěvková organizace 601 169 27

INFORMACE O ŠKOLE. č. j. : 4368/2009-21 IZO: 110 200 039. příspěvková organizace 601 169 27 INFORMACE O ŠKOLE Škola : Rozhodnutí MŠMT : Střední škola Právní forma : IČ : Gymnázium a Střední odborná škola, Hořice, Husova 1414 č. j. : 4368/2009-21 IZO: 110 200 039 příspěvková organizace 601 169

Více

Organizační řád. Základní škola, Brno, Kamínky 5. 1. Organizační řád je zpracován na základě platného zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním,

Organizační řád. Základní škola, Brno, Kamínky 5. 1. Organizační řád je zpracován na základě platného zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, Organizační řád Základní škola, Brno, Kamínky 5 I. Základní ustanovení 1. Organizační řád je zpracován na základě platného zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a dalším

Více

Č.j. 01-1/2012. Organizační řád

Č.j. 01-1/2012. Organizační řád Majerova 138, Stráž nad Nisou, 463 03 Č.j. 01-1/2012 Organizační řád K zabezpečení úkolů vyplývajících z ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY OBSAH: 1. Úvodní ustanovení 2. Postavení a poslání školy 3. Útvary školy a funkční místa 4. Statutární orgán školy 5. Ostatní vedoucí pracovníci školy 6. Povinnosti, odpovědnost a

Více

Střední průmyslová škola, Česká Lípa, Havlíčkova 426, příspěvková organizace se sídlem Havlíčkova 426, 470 01 Česká Lípa. 1.

Střední průmyslová škola, Česká Lípa, Havlíčkova 426, příspěvková organizace se sídlem Havlíčkova 426, 470 01 Česká Lípa. 1. Střední průmyslová škola, Česká Lípa, Havlíčkova 426, příspěvková organizace se sídlem Havlíčkova 426, 470 01 Česká Lípa 1. Organizační řád vypracoval schválil Ing. Petr Veselý, ředitel školy Ing. Petr

Více

Organizační řád. I. Všeobecná část

Organizační řád. I. Všeobecná část 1 Organizační řád Tento organizační řád je zpracováván na základě zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v souladu s 57-86 školského

Více

Informace o škole IČO: 666 10 699

Informace o škole IČO: 666 10 699 Informace o škole Název školy: Hotelová škola Třebíč Sídlo: Sirotčí 4, 674 01 Třebíč IČO: 666 10 699 Právní forma: Příspěvková organizace Zřizovací listina: Hotelové škola Třebíč byla zřízena na základě

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Vnitřní směrnice Gymnázia, Brno, Vídeňská 47 Organizační řád školy Číslo jednací 122/2012/GV V Brně dne 1.2. 2012 Působnost Všechny úseky školy, všichni zaměstnanci Zpracoval RNDr. Bc. Pavel Faltýsek Vydal

Více

Základní umělecká škola, Šumperk, Žerotínova 11

Základní umělecká škola, Šumperk, Žerotínova 11 Základní umělecká škola, Šumperk, Žerotínova 11 Sídlo: 787 01 Šumperk, Žerotínova 11 Identifikační číslo 00852333 Zřizovatel Olomoucký kraj IČO 60609460 Vnitřní předpis č.: VP06/2012 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Vypracoval

Více

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice Základní škola a Mateřská škola Chlebičov, příspěvková organizace, Školní 105, 747 32 Chlebičov 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 115 /2015 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Mgr. Milena Široká, ředitelka školy Ilja

Více

Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. v platném znění

Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. v platném znění Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. v platném znění 1. Pravomoci a působnost ředitele školy Ředitel školy: Ing. Jiří Zajíček, jmenován dne 25.7.2000 dekretem Ministerstva školství, mládeže

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Číslo jednací 1554/2016/GV Brno 30. 8. 2016 Působnost Všechny úseky školy, všichni zaměstnanci Zpracoval Mgr. David Andrle, ředitel školy Vydal Mgr. David Andrle, ředitel školy Účinnost

Více

Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav Skalsko 23, PSČ 294 26 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav Skalsko 23, PSČ 294 26 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav Skalsko 23, PSČ 294 26 tel. 326 394 031, 702 123 515 e-mail: zsskalsko@centrum.cz WWW: zs-msskalsko.cz IČO 710 02 693 1. Úvodní ustanovení

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, Liberec 1, 460 01, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 1/14 Účinnost od: 1. 1. 2014 Spisový znak: 1.1 Skartační znak: A 10 Změny: nahrazuje Organizační

Více

DODATEK Č.1 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU

DODATEK Č.1 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU DODATEK Č.1 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU S účinností od 4.9.2014 Střední škola želeniční, technická a služeb, Šumperk Gen. Krátkého 30, 787 01 Šumperk 1 Ředitelka Střední školy železniční, technické a služeb,

Více

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Dvůr Králové nad Labem 5.8.2014 1 Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu

Více

2. ORGANIZAČNÍ ŘÁD. A. Úvodní ustanovení

2. ORGANIZAČNÍ ŘÁD. A. Úvodní ustanovení 2. ORGANIZAČNÍ ŘÁD A. Úvodní ustanovení Organizační řád spolu s popisy funkcí a popisy práce tvoří nedílný, na sebe navazující, uspořádaný celek organizačních norem, který vyjadřuje strukturu organizace

Více

Střední škola společného stravování

Střední škola společného stravování Střední škola společného stravování Krakovská 1095, Ostrava - Hrabůvka IČO : 00 577 260 Tel: 596 716 755 e-mail: sekretariat@ssss.cz Fax: 596 716 810 www.ssss.cz I. Základní ustanovení 1. Střední škola

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD A. Úvodní ustanovení 1. Základní ustanovení o organizaci 2. Předmět činnosti organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD A. Úvodní ustanovení 1. Základní ustanovení o organizaci 2. Předmět činnosti organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD A. Úvodní ustanovení Organizační řád spolu s popisy funkcí a popisy práce tvoří nedílný, na sebe navazující, uspořádaný celek organizačních norem, který vyjadřuje strukturu organizace řízení,

Více

P O S K Y T O V Á N Í I N F O R M A C Í podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění

P O S K Y T O V Á N Í I N F O R M A C Í podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění P O S K Y T O V Á N Í I N F O R M A C Í podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění 1. P R A V O M O C I A PŮSOBNOST ŘEDITELE ŠKOLY Mgr. Jan Pavelka byl jmenován do funkce ředitele školy Radou Moravskoslezského

Více

Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Směrnice č. 2/2012 nahrazuje směrnici č. 2/2003 Organizační řád Základní školy a Mateřské školy, Vojkovice, okres Brno-venkov, příspěvková

Více

Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Spisový znak Skartační znak 273 /12 A.1.

Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Spisový znak Skartační znak 273 /12 A.1. Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Spisový znak Skartační znak 273 /12 A.1. A5 Vypracoval: Mgr. Ivana Málková ředitelka školy Schválil: Mgr. Ivana

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Hany Benešové a Mateřská škola Bory, příspěvková organizace Bory 161, 594 61 Bory ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 134/2008 Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne: 23.4.2008 Směrnice nabývá

Více

Organizační řád Č.j.: 142/12

Organizační řád Č.j.: 142/12 Základní škola, Strachotice, okres Znojmo, příspěvková organizace 671 29 Strachotice 71, tel.: 515235529, E-mail: zsstrachotice@gmail.com, IČ: 71000917 Organizační řád Č.j.: 142/12 Vypracoval: Mgr. Karla

Více

Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Platnost: od 1. 9. 2016 Nahrazuje: organizační řád z 1. 9. 2015 Číslo jednací: SZŠ - 736/2016 Obsah 1 Všeobecná ustanovení...

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Vnitřní předpis č. 4 č. j. SZŠ/100/2011 ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. Všeobecná část Organizační

Více

Část I. Všeobecná ustanovení

Část I. Všeobecná ustanovení Základní škola Sv. Čecha Choceň se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 219/06 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 23. 1. 2007

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Základní škola a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Organizační řád školy I. Obecná ustanovení Tato směrnice je vydána na základě zákona č. 262/2006 Sb. -zákoníku práce v platném znění. II. Úvodní

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, nám. B. Hrozného 12, okres Nymburk příspěvková organizace nám. B. Hrozného 12, 289 22 Lysá nad Labem ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č. j.: 29/2016 Jar Spisový znak,

Více

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice Organizační řád Organizační řád Mateřské školy Vlkava Č.j.: 112/2013 Platnost od: 2.9.2013 Účinnost od: 2.9.2013 Zpracovaný v

Více

Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola, Nové Bránice p.o. Nové Bránice 131, Dolní Kounice ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola, Nové Bránice p.o. Nové Bránice 131, Dolní Kounice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j. 150817 V Nových Bránicích 17. 8. 2015 Obecná ustanovení Na základě ustanovení 305 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb. zákoníku práce v platném znění vydávám jako statutární orgán školy

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Číslo jednací 52 / 2014 Účinnost od 1.3.2014 Spisový znak 1-4 Skartační znak A 10. 1. Všeobecné ustanovení. a) Úvodní ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Číslo jednací 52 / 2014 Účinnost od 1.3.2014 Spisový znak 1-4 Skartační znak A 10. 1. Všeobecné ustanovení. a) Úvodní ustanovení Mateřská škola Sluníčko Sulice- Želivec, se sídlem Školní 349, 251 68 Sulice- Želivec ORGANIZAČNÍ ŘÁD Číslo jednací 52 / 2014 Účinnost od 1.3.2014 Spisový znak 1-4 Skartační znak A 10 1. Všeobecné ustanovení

Více

Část I. Všeobecná ustanovení

Část I. Všeobecná ustanovení Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č. j.: G/751/2012 Vypracoval: Mgr. Anna Kohoutová Schválil: Mgr. Anna Kohoutová, ředitelka školy vyvěšení na nástěnce ve sborovně školy, tj. 4. 9.

Více

Organizační řád mateřské školy

Organizační řád mateřské školy Organizační řád mateřské školy A. Úvodní ustanovení Organizační řád mateřské školy upravuje organizační strukturu, zásady řízení, formy a metody práce školy, práva, odpovědnost a povinnosti pracovníků

Více

Gymnázium Nymburk Komenského 779, Nymburk

Gymnázium Nymburk Komenského 779, Nymburk Gymnázium Nymburk Komenského 779, 288 40 Nymburk ORGANIZAČNÍ ŘÁD GYMNÁZIA NYMBURK Organizační řád je zpracován v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., s přihlédnutím k místním podmínkám školy. Tento organizační

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení I. Všeobecná ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků

Více

Organizační řád školy. Část I. Všeobecná ustanovení. Č.j.: ŘŠ 1/2009

Organizační řád školy. Část I. Všeobecná ustanovení. Č.j.: ŘŠ 1/2009 Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Str uhlovs ko 1 7 9 5, 7 53 0 1 H ranice Organizační řád školy Č.j.: ŘŠ 1/2009 Obecná ustanovení Na základě ustanovení 305 odst. 1 zákona č.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno venkov příspěvková organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno venkov příspěvková organizace MATEŘSKÁ ŠKOLA DUHA OSLAVANY Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno venkov příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Účinnost: od 1.9.2015 Schválila: Bc. Hana Kűfhaberová ředitelka školy 1 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Více

Základní škola, Praha 5, Pod Radnicí 5. Informace podle Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Základní škola, Praha 5, Pod Radnicí 5. Informace podle Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Základní škola, Praha 5, Pod Radnicí 5 č.j. 81/05/2015 Informace podle Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vypracovala: Mgr. Bušková Věra Schválila: Mgr. Bušková Věra Vydáno dne:

Více

Organizační řád Obce Novosedly

Organizační řád Obce Novosedly Organizační řád Obce Novosedly Část 1. Úvodní ustanovení Organizační řád obce Novosedly upravuje zásady činnosti a řízení obce Novosedly a Obecního úřadu Novosedly. Je vnitřním organizačně právním předpisem,

Více

Příloha č. 1 Spisového a skartačního řádu ze dne 1. 1. 2009 Spisový a skartační plán

Příloha č. 1 Spisového a skartačního řádu ze dne 1. 1. 2009 Spisový a skartační plán 1. Organizace a řízení Příloha č. 1 Spisového a skartačního řádu ze dne 1. 1. 2009 Spisový a skartační plán -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY 1. Všeobecná ustanovení a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen MŠ) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce MŠ, práva a povinnosti

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Liběchov, okres Mělník ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 01/ŠPE/2014 Spisový znak Skartační znak Počet příloh: Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: Směrnice

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012

ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012 ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012 I. Všeobecná ustanovení a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále MŠ) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti

Více

2.) Jak dlouho ve funkci zástupce ředitele (dále jen ZŘ)?

2.) Jak dlouho ve funkci zástupce ředitele (dále jen ZŘ)? Seznam příloh - Příloha č. 1 - Dotazník pro zástupce ředitele středních odborných škol - Příloha č. 2 - Vzor náplně práce zástupce ředitele ne střední odborné škole - Příloha č. 3 - Seznam zákonů, vyhlášek

Více

Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace

Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace Organizační řád 1. Působnost Tento organizační řád stanoví organizační strukturu organizace, zásady řízení, kompetence a z toho vyplývajících práva, povinnosti a odpovědnost zaměstnanců organizace, specifikuje

Více

1. Působnost směrnice. 2. Postavení organizace

1. Působnost směrnice. 2. Postavení organizace 1. Působnost směrnice Tento organizační řád stanoví organizační strukturu organizace, zásady řízení, kompetence a z toho vyplývajících práva, povinnosti a odpovědnost zaměstnanců organizace, specifikuje

Více

Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy

Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy ORGANIZAČNÍ ŘÁD č.j. 1/2012 Spisový / skartační znak 1 /2012 A.1. A5 Vypracovala: Schválila: Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne: 27.8.2012

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vypracoval: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Velemín, příspěvková organizace se sídlem Velemín 170,411 31 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012 Mgr. Ladislava Malíková, ředitelka školy

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí ORGANIZAČNÍ ŘÁD Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků

Více

Základní umělecká škola, Masarykovo náměstí 1, Nová Paka 50901. Organizační řád

Základní umělecká škola, Masarykovo náměstí 1, Nová Paka 50901. Organizační řád Základní umělecká škola, Masarykovo náměstí 1, Nová Paka 50901 Organizační řád Organizační řád nabývá platnosti dne 29. srpna 2013 Článek 1 - Základní ustanovení 1. Základní umělecká škola Nová Paka (dále

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Trnávka okres Nový Jičín, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: zstr 39/2011 Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne 25..2011 Směrnice nabývá platnosti

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Základní umělecká škola Litovel, Jungmannova 740 A/ Všeobecná část 1. Zřizovací listinou Olomouckého kraje č. j. 947/2001 ze dne 29. 6. 2001 a na základě rozhodnutí Ministerstva

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, okres Nymburk příspěvková organizace nám. B. Hrozného 12, 289 22 Lysá nad Labem ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 18/2012 Jar Spisový znak, skartační znak: A.1.

Více

Základní škola Zlaté Hory, Wolkerova 712, 793 76 Zlaté Hory. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. František Vrána, ředitel školy

Základní škola Zlaté Hory, Wolkerova 712, 793 76 Zlaté Hory. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. František Vrána, ředitel školy ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: Vr1 /2013 Vypracoval: Schválil: Projednáno na provozní poradě dne: 27.8.2013 Mgr. František Vrána, ředitel školy Mgr. František Vrána, ředitel školy

Více

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ZE ZÁKONA

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ZE ZÁKONA Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Pardubice, Štefánikova 325 POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ZE ZÁKONA 1. Základní údaje 1.1Právní postavení organizace Obchodní akademie a Jazyková

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Trnávka okres Nový Jičín, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 17 /2006 Vypracoval: Mgr. Ivana Vidličková, ředitelka školy Pedagogická rada projednala

Více

Základní škola Bruntál, Okružní 38,

Základní škola Bruntál, Okružní 38, Základní škola Bruntál, Okružní 38, příspěvková organizace Sídlo organizace: Okružní 38, 792 01 Bruntál tel.: 554 231 199, IČ: 75026961, ID dat. schránky: zvzmj4z e-mail: reditel@zsbrok.cz, oficiální web:

Více

Bratříků 851, Havlíčkův Brod

Bratříků 851, Havlíčkův Brod Sídlo školy: Odloučené pracoviště: Právní forma: Zřizovatel: Bratříků 851, Havlíčkův Brod Kyjovská 3187, Havlíčkův Brod příspěvková organizace kraj Vysočina IČ: 60126817 IZO RED: 600170748 Telefon: 569

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Zvyšov ování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných dných předmp edmětů Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Modul 3 Školská legislativa RNDr.

Více

č.j. 1730/2010/ZŠ a MŠ s účinností od 1.9.2010 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Obsah:

č.j. 1730/2010/ZŠ a MŠ s účinností od 1.9.2010 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Obsah: č.j. 1730/2010/ZŠ a MŠ s účinností od 1.9.2010 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Obsah: I. Všeobecná část 1. Vymezení účelu 2. Předmět činnosti školy 3. Pracovníci

Více

Organizační řád málotřídní školy

Organizační řád málotřídní školy Škola Základní škola a Mateřská škola Tetín Organizační řád málotřídní školy Č.j.: Účinnost od: 1.9.2006 Spisový znak: Skartační znak: Změny:k 1.9.2010, k 1.9.2012, k 1.9.2013 k 1.9.2014 k 1.9.2015 1 Úvodní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice. Poděbradská 93, 530 09 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 484

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice. Poděbradská 93, 530 09 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 484 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice Poděbradská 93, 530 09 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 484 Termín konání inspekce: 15.

Více

ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD

ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Vypracoval Mgr. Iva Havlenová Schválil Mgr. Iva Havlenová Na provozní poradě projednáno dne 28. 8. 2013 Směrnice nabývá platnosti dne 2. 9. 2013

Více

Organizační řád aktualizace k

Organizační řád aktualizace k Stupeň řízení 1. Úvodní ustanovení Gymnázium, Mimoň, Letná 263, příspěvková organizace Organizační řád aktualizace k 1. 9. 2012 Organizační řád upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

Organizační řád mateřské školy

Organizační řád mateřské školy Základní škola a Mateřská škola, Štefcova 1092, Hradec Králové Mateřská škola Mrštíkova 752 a Mateřská škola Štefcova 1128 Organizační řád mateřské školy Č.j.: STEFC/768/2015 Vydáno: 24. 8. 2015 Účinnost:

Více

LINGUA UNIVERSAL ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY

LINGUA UNIVERSAL ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY LINGUA UNIVERSAL ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY Obsah 1. Obecná ustanovení... 1 2. Působnost a zásady směrnice... 1 3. Předmět činnosti... 1 4. Organizační členění... 1 5. Vnitřní předpisy a směrnice...

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ ŠKOLNÍHO ROKU

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ ŠKOLNÍHO ROKU Základní škola a Mateřská škola při nemocnici, Liberec, Husova 357/10, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ ŠKOLNÍHO ROKU Zpracovala: Mgr. Petra Ouředníková

Více

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV. zaměstnanci města zařazení do městského úřadu

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV. zaměstnanci města zařazení do městského úřadu ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV Zpracovatel: Mgr. Martin Stark Rozsah působnosti: zaměstnanci města zařazení do městského úřadu Nabývá účinnosti: Počet stran: Počet příloh: 20.5.2015 9 1

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní umělecká škola Jeseník ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 1/2015 1/2015 Vypracoval: Bc. Tomáš Uhlíř, ředitel školy Schválil: Bc. Tomáš Uhlíř, ředitel školy Pedagogická rada projednala

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Organizační řád Drážní inspekce

Organizační řád Drážní inspekce Ústřední át Těšnov 5 110 00 Praha 1 Č. j.: 5 227/2009/DI Organizační řád Drážní inspekce Vydán na základě Rozhodnutí ministra dopravy ze dne 24. května 2007, kterým se vydává úplné znění statutu Drážní

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Centra ICT Karviná, příspěvkové organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Centra ICT Karviná, příspěvkové organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Centra ICT Karviná, příspěvkové organizace Centrum ICT Karviná Strana 1 (celkem 6) Obsah: Článek I... 2 ÚČEL... Chyba! Záložka není definována. Článek II... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÍCÍ

Více

Základní umělecká škola Morava, spol. s r.o. Kotěrova 4395, 760 01 Zlín, e-mail:info@zusmoravazlin.cz IČO: 60 724 889, tel.

Základní umělecká škola Morava, spol. s r.o. Kotěrova 4395, 760 01 Zlín, e-mail:info@zusmoravazlin.cz IČO: 60 724 889, tel. Základní umělecká škola Morava, spol. s r.o. Kotěrova 4395, 760 01 Zlín, e-mail:info@zusmoravazlin.cz IČO: 60 724 889, tel.: 577 018 897 Organizační řád Účinnost od: 1. 9. 2006 Organizační řád je zpracován

Více

Střední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Střední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Střední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Platnost: od 1.9.2010 Nahrazuje: organizační řád z 1.9.2009 Číslo jednací: /2010 OBSAH 1 Všeobecná ustanovení... 3 2 Statut školy... 3 3 Působnost

Více

Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace

Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Obsah 1. Zřízení dětského domova v Jablonném v Podještědí 1.1 Základní identifikační údaje o organizaci 1.2 Statutární

Více