Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Platnost od:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Platnost od: 1. 1. 2015."

Transkript

1 Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno ORGANIZAČNÍ ŘÁD Číslo dokumentu: SPŠEIT 12_ 2015 _1.01 Platnost od: Nahrazuje: SŠITSP 12_ 2012_1.01 Počet listů: 24

2 OBSAH 1. Všeobecná ustanovení Statut školy Právní předchůdci organizace, slučování Organizační a funkční struktura SPŠEIT Organizační členění SPŠEIT Organizační schéma školy platné od Ředitel SPŠEIT, pozice Sekretariát ředitele, podatelna, pozice Zástupci ředitele a vedení SPŠEIT Úsek teoretického vyučování I. a II Zástupci ředitele pro teoretické vyučování Zástupce ředitele I., pozice Zástupce ředitele II., pozice Předmětové týmy Učitelé teoretického vyučování (všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů), pozice Výchovný poradce (pozice 13) a školní metodik prevence (pozice 14) Studijní oddělení a Školní matrika školy, pozice Pracovník vztahu k veřejnosti, knihovník, pozice Pracovník spisové služby, nábor žáků, propagace školy, pozice Správce systému SAS, pozice Úsek praktického vyučování Zástupce ředitele pro praktické vyučování, pozice Oddělení odborného výcviku Vedoucí učitel odborného výcviku, pozice Učitelé odborného výcviku, pozice Oddělení výpočetní techniky Vedoucí technik VT, pozice Technik výpočetní techniky 1, pozice Technik výpočetní techniky 2, pozice Ekonomický úsek Vedoucí ekonomického úseku, pozice Hlavní účetní, pozice Účetní, pozice Personální pracovník a mzdová účetní, pozice Inventarizace a Pokladna, pozice Finanční referent projektů OPVK, pozice Úsek správy budov Správce budov školy, pozice Oddělení údržby Vedoucí oddělení údržby, pozice Údržbář elektro, pozice Údržbář provozní zámečník, pozice Údržbář, pozice Oddělení výdejny obědů

3 Vedoucí výdejny obědů, pozice Pracovnice výdejny obědů, pozice Další pracovníci úseku správy budov Uklízečky, pozice Vrátní, pozice Zásobovač, Skladník, pozice Poradce pro PO a BOZP, pozice Pedagogická rada, pozice Sdružení rodičů, pozice Školská rada školy, pozice ZO ČMOS, pozice Spolupráce s orgány státní správy a samosprávy Závěrečná ustanovení

4 1. Všeobecná ustanovení 1. Organizační řád Střední průmyslové školy elektrotechnické a informačních technologií Brno (dále SPŠEIT) vydává ředitel této příspěvkové organizace s platností od Tímto datem zároveň končí platnost organizačních řádu č.j. SŠITSP 12_ 2012_1.01, vydaného Důvodem vydání nového organizačního řádu jsou změny v souvislosti s ukončením slučování školy s bývalou Střední průmyslovou školou elektrotechnickou, Brno, Kounicova 16. Toto přechodné období bylo ošetřeno dodatky dřívějšího organizačního řádu. 3. Organizační řád upravuje organizační strukturu SPŠEIT, dělbu práce mezi jeho organizačními složkami a vztah k Jihomoravskému kraji jako zřizovateli, Školské radě školy, odborové organizaci a Sdružení rodičů při SPŠEIT. 4. Součástí tohoto organizačního řádu je organizační schéma, účinné od Postavení a působnost SPŠEIT upravuje zákon č. 561/2004 Sb. (dále školský zákon) a další související závazné právní dokumenty v platném znění a zřizovací listina školy s doplňky. 6. SPŠEIT vidí své poslání a smysl své existence v zabezpečení co nejkvalitnějšího výchovně vzdělávacího procesu. 7. Pro splnění poslání SPŠEIT vytyčuji jako strategické cíle: - vytvoření optimálních podmínek pro činnost pedagogických pracovníků (dodržování všech zákonů, vyhlášek a předpisů jak z oblasti výchovně vzdělávací, tak z oblasti pracovně-právních vztahů, dodržování zásad BOZP a PO, zajištění dalšího vzdělávání a odborného růstu pedagogických pracovníků, zabezpečení materiálních podmínek pro jejich práci) - vytvoření optimálních podmínek pro žáky (sestavování učebních plánů a rozvrhů vzhledem k podmínkám školy a zásadám školní hygieny, dodržování horní hranice naplněnosti tříd, pravidelná údržba, opravy, obnovování a doplňování vybavení školy pomůckami, potřebami a učebnicemi, nabídka volitelných a nepovinných předmětů, zajišťování kvalifikovaného kolektivu pedagogů - vytvoření optimálních podmínek v materiálně technické oblasti (kvalitní vybavení učeben vzhledem k potřebám výuky, vybavení odborných učeben, které umožní profilaci školy atd.). K naplnění výše uvedených zásad je přizpůsobena organizace školy, jejíž názorné vyjádření je uvedeno v organizačním schématu. 4

5 2. Statut školy Název: Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno Sídlo: Purkyňova 97, Brno Identifikátor zařízení: Právní forma: příspěvková organizace příspěvková organizace vykonává činnost střední školy Identifikační číslo organizace: DIČ organizace: CZ Součásti: Střední škola, Purkyňova 97, Brno školní jídelna výdejna Bankovní spojení: Komerční banka - pobočka Brno město číslo účtu: /0100 Zřizovatel: Jihomoravský kraj Adresa zřizovatele: Žerotínovo náměstí 3/5, Brno IČ zřizovatele: Právní dokument zřízení: Nová zřizovací listina příspěvkové organizace Jihomoravského kraje, vydána dne pod č. j. 98/48 ve znění pozdějších dodatků. Postavení SPŠEIT, předmět a rozsah činnosti SPŠEIT je střední škola, poskytující žákům střední vzdělání dle 58 školského zákona v následujících stupních: - střední vzdělání s maturitní zkouškou úspěšným ukončením vzdělávacího programu v délce 4 let denní formy vzdělávání - střední vzdělání s maturitní zkouškou úspěšným ukončením vzdělávacího programu nástavbového studia v délce 2 let denní formy vzdělávání nebo vzdělávacího programu zkráceného studia pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou - střední vzdělání s výučním listem úspěšným ukončením vzdělávacího programu v délce 3 let denní formy vzdělávání nebo vzdělávacího programu zkráceného studia pro získání středního vzdělání s výučním listem. Střední vzdělání je poskytováno v souladu se školským zákonem, vyhláškou č. 13/2005 Sb. o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři a dalších souvisejících právních normách ve znění jejich pozdějších změn a doplňků. 3. Právní předchůdci organizace, slučování Název: Integrovaná střední škola, Brno, Purkyňova 97 Zřizovatel: MŠMT Karmelitská 7, Praha 1 Sídlo: Purkyňova 97, Brno IČO: Postupně byla k SPŠEIT připojena: - 9/1993 Rodinná škola Brno, Purkyňova 97 5

6 - 7/1996 Integrovaná střední škola Brno, Merhautova - 7/1997 Rodinná škola Brno, Olomoucká - 7/2012 Střední průmyslová škola elektrotechnická, Brno, Kounicova Organizační a funkční struktura SPŠEIT 4.1. Organizační členění SPŠEIT SPŠEIT je členěna na následující organizační útvary: - úsek teoretického vyučování I. - úsek teoretického vyučování II. - úsek praktického vyučování - ekonomický úsek - úsek správy budov. a) Tři úseky (úsek teoretického vyučování I., úsek teoretického vyučování II, úsek praktického vyučování) jsou řízeny zástupci ředitele a dva úseky jsou řízeny vedoucími úseků (ekonomický, správy budov). b) Do řízení vedoucí úseku praktického vyučování spadá odborný výcvik v čele s vedoucím učitelem odborného výcviku a oddělení výpočetní techniky v čele s vedoucím. c) Vedoucí úseku správy budov dále řídí 2 oddělení (údržby a výdejny obědů) Organizační schéma školy platné od Základní organizační schéma je uvedeno v Příloze 1 tohoto dokumentu. 5. Ředitel SPŠEIT, pozice 1 Ředitel je jediný odpovědný vedoucí organizace, jmenovaný do funkce zřizovatelem na základě konkurzního řízení. Ředitel je zaměstnanec SPŠEIT. Ve smyslu 2 zák. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících v aktuálním znění je ředitel pedagogický pracovník s nárokem na dovolenou 8 týdnů dle Zákoníku práce 213 odst. 3. Ředitel zajišťuje specifické úkoly vyplývající z jeho funkčního zařazení, především dle 164 zákona 561/2004 Sb. (Školského zákona) v aktuálním znění: - rozhoduje ve všech záležitostech týkajících se poskytování vzdělávání a školských služeb, pokud zákon nestanoví jinak, - odpovídá za to, že škola a školské zařízení poskytuje vzdělávání a školské služby v souladu s tímto zákonem a vzdělávacími programy uvedenými v 3, - odpovídá za odbornou a pedagogickou úroveň vzdělávání a školských služeb, - vytváří podmínky pro výkon inspekční činnosti České školní inspekce a přijímá následná opatření, - vytváří podmínky pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a pro práci školské rady, pokud se podle tohoto zákona zřizuje, 6

7 - zajišťuje, aby osoby uvedené v 21 byly včas informovány o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte, žáka nebo studenta, - zajišťuje spolupráci při uskutečňování programů zjišťování výsledků vzdělávání vyhlášených ministerstvem, - odpovídá za zajištění dohledu nad dětmi a nezletilými žáky ve škole a školském zařízení. Dále ředitel školy v souladu s 165 školského zákona: - stanovuje organizaci a podmínky provozu školy a školského zařízení, - odpovídá za použití finančních prostředků státního rozpočtu přidělených podle 160 až 163 v souladu s účelem, na který byly přiděleny. Ředitel školy rozhoduje o právech a povinnostech v oblasti státní správy v těchto případech: - zamítnutí žádosti o povolení individuálního vzdělávacího plánu podle 18 a zamítnutí žádosti o přeřazení žáka nebo studenta do vyššího ročníku podle 17 odst. 3, - přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání podle 34 a ukončení předškolního vzdělávání podle 35, zařazení dítěte do přípravného stupně základní školy speciální podle 48a, zařazení dítěte do přípravné třídy základní školy podle 47, - zamítnutí žádosti o odklad povinné školní docházky podle 37, - převedení žáka do odpovídajícího ročníku základní školy podle 39 odst. 2, - přijetí k základnímu vzdělávání podle 46, přestupu žáka podle 49 odst. 1, převedení žáka do jiného vzdělávacího programu podle 49 odst. 2 a zamítnutí žádosti o povolení pokračování v základním vzdělávání podle 55 odst. 2, - přijetí ke vzdělávání ve střední škole podle 59 a následujících, vyšší odborné škole podle 93 a následujících a v konzervatoři podle 88, - zamítnutí žádosti o přestup, změnu oboru vzdělání, přerušení vzdělávání a opakování ročníku podle 66 a 97, - zamítnutí žádosti o pokračování v základním vzdělávání podle 55 odst. 1, - podmíněné vyloučení a vyloučení žáka nebo studenta ze školy nebo školského zařízení podle 31 odst. 2 a 4, - zamítnutí žádosti o uznání dosaženého vzdělání podle 70 a 100, - povolení a zrušení povolení individuálního vzdělávání žáka podle Sekretariát ředitele, podatelna, pozice 2 Sekretariát ředitele zajišťuje pracovnice na pozici asistentky ředitele. Provádí organizační, evidenční a informační vedení agendy ředitele školy. Zajišťuje i funkci podatelny školy. V náplni práce má především: - zajišťování informačních a organizačních prací v ucelené oblasti - organizační koordinaci práce jednotlivých útvarů SPŠEIT s programem ředitele - kontrolu náležitostí písemností předkládaných řediteli - třídění a distribuci písemností - přípravu podkladů pro plánované akce - organizaci oficiálních jednání a návštěv SPŠEIT - zakládání zápisů z porad vedení SPŠEIT - vedení knihy úrazů a pojistných událostí žáků - uložení a výdej dokladů ke služebním vozidlům - vedení knih pošty v elektronické podobě, distribuci korespondence SPŠEIT 7

8 - vyřizování telefonního a faxového styku, ové pošty - sestavování přehledů, evidencí a výkazů včetně evidence pracovní docházky Zástupci ředitele a vedení SPŠEIT Zástupci ředitele mají na svých úsecích pravomoci vedoucích úseků. Zástupci ředitele pro teoretické a praktické vyučování jsou pedagogickými pracovníky dle 2 zák. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících s nárokem na dovolenou 8 týdnů. Jeden ze zástupců ředitele je ředitelem jmenován jako zástupce statutárního orgánu. Tento zástupce ředitele přebírá v naléhavých případech kompetence ředitele školy. Naléhavým případem je nutnost rozhodování v nepředvídatelných situacích za nedosažitelnosti ředitele. Ostatní zástupci ředitele přebírají v naléhavých případech kompetence ředitele školy, není-li dosažitelný ředitel školy ani zástupce statutárního orgánu. Zástupci ředitele SPŠEIT, vedoucí ekonomického úseku a správce budovy jsou členy vedení SPŠEIT, účastní se porad vedení a v návaznosti na porady vedení organizují pracovní porady na svých úsecích, ze kterých vedou zápisy. Zápisy z porad vedení a zápisy z pedagogických rad patří k dokumentaci školy, která zachycuje všechny důležité organizační záležitosti a opatření. Zástupci ředitele vykonávají řídící činnost dle stanoveného popisu práce. Dále realizují kontrolní činnost dle stanoveného vnitřního kontrolního systému. 6. Úsek teoretického vyučování I. a II. Úseky TV I. a II. zajišťují výchovně vzdělávací proces teoretické výuky. Úseky řídí zástupci ředitele pro teoretické vyučování I. a II. Oblasti řízení obou zástupců jsou vždy na začátku školního roku upřesňovány. Úseky zajišťují především: - učební plány a učební osnovy - rozvrh hodin - třídní knihy, třídní výkazy, katalogy a katalogové listy - maturitní protokoly - protokoly o přijímacím řízení - vedení příslušné pedagogické dokumentace - protokoly o komisionálních zkouškách, a to v rozsahu stanoveném popisem práce jednotlivých ZŘ. Z řad učitelů jsou stanoveni: - třídní učitelé - předsedové předmětových týmů - výchovní poradci - správci učeben, kabinetů - správce fondu učebnic - správce knihovny. 8

9 Vedoucí úseků TV dále zajišťují dle pověření správu systému SAS, řídí pracovníka spisové služby a náboru žáků, studijního referenta a školní matriku školy a další činnosti, upřesněné v jejich popisu práce Zástupci ředitele pro teoretické vyučování Jsou přímo podřízeni řediteli školy. Hlavní pracovní náplní zástupců ředitele je organizace a řízení přiděleného úseku vyučování a provádění komplexní kontrolní činnosti všech pedagogických pracovníků školy. Náplň práce mají upřesněnu ředitelem školy. Dále: - mají vyučovací povinnost v rozsahu stanoveném ředitelem školy - provádí kontrolní činnost podřízených pracovníků - podílí se na přípravě rozvrhu a personálním zajištění výuky - provádí stanovenou hospitační činnost - zajišťují další úkoly, stanovené ředitelem školy - vedou podřízené předsedy předmětových týmů Zástupce ředitele I., pozice 3 Je mu přímo podřízena pracovnice spisové služby, náboru žáků a propagace školy a dále je mu podřízen správce systému SAS. Mimo uvedené všeobecné úkoly ZŘ pro TV má v náplni práce: odbornou a pedagogickou způsobilost učitelů TV ukončení studia ve studijních oborech SOŠ úvazky a pracovní náplň jednotlivých učitelů TV zodpovědnost za učební plány vedení archivu veškeré dokumentace žáků Zástupce ředitele II., pozice 4 Je mu přímo podřízena pracovnice studijního oddělení a školní matrika, výchovný poradce, metodik prevence a pracovník vztahu k veřejnosti knihovník. Mimo uvedené všeobecné úkoly ZŘ pro TV má v náplni práce: agendu žáků, odbornou a pedagogickou způsobilost učitelů TV výchovné poradenství úvazky a pracovní náplň jednotlivých učitelů TV přijímací řízení, přestupy a ukončování studia žáků zodpovědnost za učební plány Předmětové týmy Předmětové týmy pro skupiny vyučovaných předmětů jmenuje ředitel školy na návrh ZŘ. 9

10 Úkolem předmětového týmu je zejména: - aktualizace a kontrola dodržování učebních plánů - návrh na aktualizaci učebních osnov - koordinace výuky mezi předměty, učiteli odborného výcviku a mezi týmy - odborné vedení začínajících pedagogů - organizace účasti žáků na odborných soutěžích a olympiádách - návrhy na vybavení učebnicemi - návrhy na vybavení učebními pomůckami - hospitace u učitelů svěřeného předmětového týmu, projednávání výsledků hospitací - příprava přijímacích testů a otázek k maturitním a závěrečným zkouškám. V SPŠEIT jsou učitelé rozděleni do následujících předmětových komisí: 1. Českého jazyka a literatury 2. Cizích jazyků 3. Přírodních věd 4. Sociálních činností a společenských věd 5. Elektrotechniky a elektroniky 6. Ekologie a strojírenství 7. Silnoproudé elektrotechniky 8. Informačních a komunikačních technologií - HW 9. Informačních a komunikačních technologií - SW 10. Ekonomiky a managementu 11. Tělesné výchovy Učitelé teoretického vyučování (všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů), pozice 18 Učitelé teoretického vyučování jsou učitelé, zajišťující výuku: - všeobecně vzdělávacích předmětů - odborných předmětů - v laboratořích. Jsou přímo podřízeni ZŘ. Provádí: - přímou pedagogickou činnost dle rozvrhu hodin včetně prací bezprostředně souvisejících s touto činností - třídnické práce - dohled nad žáky v prostorách školy dle rozpisu dohledů a při akcích organizovaných školou - spolupráce s pracovníkem pro praxe žáků na zajištění souvislé praxe žáků. Další pracovní činností učitelů je: - vedení předepsané pedagogické dokumentace - spolupráce s ostatními učiteli vyučujícími ve třídě, s výchovným poradcem a dalšími pedagogickými pracovníky - spolupráce s rodiči a ostatní veřejností - nezbytná odborná péče o kabinety, knihovny a další zařízení sloužící potřebám výuky a výchovy - účast na poradách svolávaných ředitelem školy 10

11 - samostatné studium jak pedagogické literatury, tak i právních předpisů vztahujících se k činnosti a provozu škol - plnění dalších úkolů vyplývajících ze zvláštních předpisů nebo pokynů ředitele školy v souladu s pracovní smlouvou a právními předpisy - další vzdělávání. Dále jsou připraveni dle pokynů ZŘ na zastupování dle rozvrhu příp. zastupují nepřítomného učitele ve výuce i na dohledu a zajišťují další činnosti, které jsou součástí organizačního plánu školy. Další hodiny nepřímé pedagogické povinnosti jsou určeny pro přípravu na vyučování, opravy písemných prací žáků, vyhodnocování klasifikace žáků, případně konzultace s rodiči. Povinností učitelů je být na pracovišti 15 minut před výukou. Dále je učitel povinen být přítomen ve škole v době: - porad svolávaných ředitelem školy - stanovené pro konzultace s rodiči - třídnických prací se žáky - v jiných případech dle pokynů přímého nadřízeného Výchovný poradce (pozice 13) a školní metodik prevence (pozice 14) Z řad pedagogických pracovníků je určen výchovný poradce, který má příslušné vzdělání v dané oblasti. Jedná se tedy o kumulovanou funkci - vykonává ji určený ped. pracovník. Je přímo podřízen ZŘ II. Řídí tým výchovného poradenství školy. Tento tým pomáhá řešit pedagogické a psychologické otázky profesionální orientace žáků, věnuje zvláštní pozornost poruchám vývoje žáků z hlediska pedagogické, psychologické a sociální normy, jejich zjišťování, prevenci a nápravu. Velká pozornost je věnována i prevenci závislosti na návykových látkách. Za svou činnost odpovídá příslušnému zástupci ředitele, metodicky je řízen příslušnou pedagogicko-psychologickou poradnou. Školní metodik prevence je také kumulovaná funkce - vykonává ji určený ped. pracovník. Ve škole spolupracuje zejména s třídními učiteli případně s dalšími pedagogickými pracovníky školy. Ve škole jsou zajišťovány poradenské služby v rozsahu odpovídajícím počtu a vzdělávacím potřebám žáků školy zaměřené na: - prevenci školní neúspěšnosti, - primární prevenci sociálně patologických jevů, - odbornou podporu při integraci a vzdělávání žáků z jiného kulturního prostředí a žáků se sociálním znevýhodněním, - průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s neprospěchem a vytváření předpokladů pro jeho snižování, - metodickou podporu učitelům při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických poznatků a dovedností do vzdělávací činnosti školy. Výchovný poradce je členem výchovné komise, kterou jmenuje ředitel školy. 11

12 Studijní oddělení a Školní matrika školy, pozice 11 Studijní referent je přímo podřízen ZŘ II. a zajišťuje činnost studijního oddělení školy. Jeho povinností je především: a ) vede školní matriku a spisovou službu školy b ) komplexně zajišťuje úkoly při výběru a přijímání nových žáků c ) samostatně zpracovává agendu žáků školy s využitím programu SAS d ) zajišťuje úkoly při organizaci a vyhodnocení maturitních zkoušek v řádném i opravném termínu (od jmenování maturitních komisí až po konečná hlášení) e ) zpracovává statistické výkazy školy f ) zpracovává dokumentaci v návaznosti na výuku (vývěsky ve sborovně, týdenní plány, úřední deska školy atd.) g ) předává hlášení o změnách stavu žáků na zdravotní pojišťovnu. Dále vykonává administrativní práce, související s výchovně vzdělávací činností školy. Správce školní matriky školy je kumulovaná funkce se studijním referentem. Je přímo podřízen ZŘ II. a zajišťuje evidenci žáků školy, zápisy a změny ve školní matrice. Při práci respektuje zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění Pracovník vztahu k veřejnosti, knihovník, pozice 12 Studovna umožňuje pobyt žákům v době přestávek mezi vyučováním, příp. před a po vyučování za účelem výpůjček knih, časopisů a další literatury, samostudia a využívání internetu dle interních podmínek studovny. Dále zajišťuje kopírování, tisk a řadu dalších služeb pro žáky školy. Činnost studovny vyžaduje celodenní přítomnost pracovníků. Pracovník je přímo podřízen ZŘ II. Koná služby ve studovně školy, zajišťuje výpůjčky časopisů a literatury pedagogickým pracovníkům a žákům školy a provádí další související knihovnické práce. Dále: - zajišťuje chod studovny, organizuje samostatnou práci žáků na PC - zajišťuje kopírovací služby a tisk ve studovně ve stanoveném rozsahu - zajišťuje propagaci a nábor žáků dle pokynů a podkladů, podává informace o studiu - zajišťuje styk s rodiči žáků a výchovnými poradci na ZŠ v rámci náboru, podává informace o škole a možnostech studia. - vydává příslušná potvrzení žákům v návaznosti na systém SAS - spolupracuje při zpracování dokumentace v návaznosti na výuku - provádí evidenci, přidělování a kontrolu skříněk žáků Pracovník spisové služby, nábor žáků, propagace školy, pozice 8 Pracovník spisové služby je přímo podřízen ZŘ I. Zajišťuje uložení předepsaných technických, ekonomických, personálních a pedagogických dokumentů do vyhrazených spisoven, jejich správné označení archivačními a skartačními znaky včetně případné skartace. 12

13 Nábor žáků Pracovník náboru žáků je kumulovaná funkce s pracovníkem spisové služby. Je přímo podřízen ZŘ I. a zajišťuje: - styk s výchovnými poradci základních škol v rámci náboru žáků - přípravu a organizaci dnů otevřených dveří. Propagace školy Propagace školy je velice důležitá a nepominutelná činnost ve vztahu k zájemcům o studium na naší škole, rodičům i nejširší veřejnosti. Jedná se o kumulovanou funkci. Pracovník propagace školy zajišťuje: - přípravu propagačních materiálů školy - přípravu a zajištění veletrhu středních škol - styk s veřejností. - kontakt na média (tisk, rozhlas, televize) Správce systému SAS, pozice 9 Je podřízen ZŘ I. Jedná se opět o kumulovanou funkci s jinou funkcí pedagogického, či nepedagogického pracovníka školy. Jeho popis práce je: - správa databázového systému ve víceuživatelských počítačových systémech - údržba databáze a tvorba nových sestav - zajišťování výstupů databáze - aktualizace databáze - technická podpora uživatelům SASu. 7. Úsek praktického vyučování Úsek praktického vyučování řídí zástupce ředitele pro praktické vyučování (dále ZŘPV) viz Příloha Zástupce ředitele pro praktické vyučování, pozice 5 ZŘPV je přímo podřízen řediteli školy. Jeho hlavní pracovní náplní je organizace a řízení úseku praktického vyučování a oddělení výpočetní techniky. Dále provádí řadu činností organizační povahy dle popisu práce a provádění komplexní kontrolní činnosti všech pedagogických pracovníků školy. V náplni práce má: - vyučovací povinnost v rozsahu stanoveném ředitelem školy - řízení odborného výcviku - řízení oddělení výpočetní techniky - provádění kontrolní činnosti podřízených pracovníků, její vyhodnocení a zpracování - podílení se na přípravě rozvrhu školy - personální zajištění výuky na svěřených úsecích - provádění stanovené hospitační činnosti - kontrolu praxe žáků a spolupráce při jejím zajišťování 13

14 - sledování odborné a pedagogické způsobilosti učitelů OV - propagaci školy vzhledem k zlepšování podmínek výuky a vzdělávání - organizaci a řízení SOD - další vzdělávání všech ped. pracovníků školy - vyřizování stížností - zajištění spolupráce s odborovou organizací - sledování změn zákonů, předpisů a vyhlášek a jejich promítnutí do interních dokumentů školy - organizace a provoz informačního systému budovy školy - a další činnosti dle pokynů ředitele. Praxe žáků Zodpovídá za celkové řízení praxí a vedení dokumentace. Spolupracuje s pověřenými pedagogickými pracovníky a třídními učiteli na výběru vhodného pracoviště pro vykonání předepsané praxe žáků, udržuje a rozšiřuje přehled všech vhodných pracovišť pro vykonání praxí, v nutných případech provádí zavádění žáků na místo praxí, provádí namátkové kontroly a spolupracuje s odpovědnou osobou za praxi na vypracování posudku. Ubytování žáků na DM Na SPŠEIT studuje cca 10 % žáků, kteří jsou z důvodů vzdálenosti místa bydliště ubytováni na domově mládeže. ZŘPV je ve spojení s vychovateli a pomáhá řešit všechny problémy s ubytováním Oddělení odborného výcviku Toto oddělení zajišťuje: - výuku na úseku praktického vyučování - rozvrh vyučování odborného výcviku - přehled učebních skupin žáků - deník evidence odborného výcviku - vedení dokumentace odborného výcviku - řád odborného výcviku - organizaci závěrečných zkoušek - tematické plány - odborný výcvik uskutečňovaný ve škole nebo na pracovištích fyzických a právnických osob - SOD Vedoucí učitel odborného výcviku, pozice 16 Oddělení odborného výcviku řídí vedoucí učitel OV, který je přímo podřízen ZŘPV. Je též pedagogický pracovník, který má rozsah přímé vyučovací povinnosti stanoven ředitelem školy. V náplni práce má tyto základní úkoly: - řídí, organizuje a koordinuje praktické vyučování na svěřeném oddělení - řídí a kontroluje pedagogickou, odbornou a metodickou práci učitelů OV - vyučuje dle stanoveného rozvrhu - vykonává dozory dle rozpisu dozorů - zastupuje nepřítomné učitele OV dle rozpisu - spolupracuje na organizaci a řízení SOD - prohlubuje si soustavně kvalifikaci studiem a účastí na školeních 14

15 - zajišťuje, koordinuje, kontroluje a vyhodnocuje odborný výcvik žáků vykonávajících odborný výcvik Učitelé odborného výcviku, pozice 17 Učitelé odborného výcviku jsou přímo podřízeni vedoucímu učiteli OV. Provádí: - odborný výcvik žáků dle rozvrhu hodin včetně prací bezprostředně souvisejících s touto činností - dozor nad žáky v prostorách školy dle rozpisu dozorů a při akcích organizovaných školou. Další pracovní činností učitelů OV je: - vedení předepsané pedagogické dokumentace - spolupráce s ostatními učiteli vyučujícími ve třídě, s výchovným poradcem a dalšími pedagogickými pracovníky - spolupráce s rodiči a ostatní veřejností - nezbytná odborná péče o odborné dílny a další zařízení sloužící potřebám výuky a výchovy - účast na poradách svolávaných ředitelem školy - samostatné studium jak pedagogické literatury, tak i právních předpisů vztahujících se k činnosti a provozu škol - plnění dalších úkolů vyplývajících ze zvláštních předpisů nebo pokynů ředitele školy v souladu s pracovní smlouvou a právními předpisy - účastní se dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Dále mají učitelé OV pohotovost na zastupování dle rozvrhu příp. zastupují nepřítomného učitele i na dozoru a zajišťují další činnosti, které jsou součástí organizačního plánu školy. Další hodiny nepřímé pedagogické povinnosti jsou určeny na přípravu na vyučování, opravy praktických prací žáků, vyhodnocování klasifikace žáků, konzultace s rodiči. Povinností učitelů OV je být na pracovišti 15 minut před vyučováním. Dále je učitel OV povinen být přítomen ve škole v době: - porad svolávaných ředitelem školy - stanovené pro konzultace s rodiči - v jiných případech dle pokynů nadřízeného. 8. Oddělení výpočetní techniky Oddělení výpočetní techniky zajišťuje bezporuchový provoz, správnou činnost a údržbu výpočetní techniky školy. Výpočetní technikou se rozumí především: - počítačová síť, sestávající z kabeláže, aktivních prvků sítě a serverů (logická i fyzická struktura) - připojení do sítě Internet - počítače v počítačových učebnách, odborných dílnách a laboratořích školy - počítače v kabinetech učitelů - počítače ve studovně SPŠEIT, internetové konzoly v 3.patře školy a PC pro šatny - počítače ostatních zaměstnanců školy 15

16 - náhradní díly a díly počítačů určené pro výuku umístěné ve skladu VT - informační systém školy - stravovací systém školy. Dále do výpočetní techniky náleží veškeré programové vybavení systémové a aplikační sloužící pro výuku a ostatní činnost školy Vedoucí technik VT, pozice 20 Oddělení výpočetní techniky řídí vedoucí technik VT, který je podřízen ZŘPV. Vedoucí technik odpovídá za činnost oddělení. Jeho další hlavní činnosti jsou následující: - organizace a řízení činnosti jednotlivých pracovníků oddělení VT - správa a údržba SW a HW PC pracovníků vedení školy a ekonomického úseku - správa operačních systémů, instalace a reinstalace SW, detekce a opravy HW poruch - správa telefonní ústředny -1x měsíčně uložení dat na tarifikaci a tisk přehledů hovorného, sledování změn tarifů - aktualizace programu, podle potřeby přidělování autorizačních kódů zaměstnancům - vedení skladu výpočetní techniky, evidence komponent a výdej dle požadavků zaměstnanců - údržba PC v kancelářích zaměstnanců školy (kabinety, sborovny, Internetové konzoly ve 3. poschodí) - tvorba www stránek, editace, tvorba prostředí - správa licencí SW školy - správa serverů ekonomického úseku - správa informačního systému školy včetně průběžného doplňování informací. - odborné posouzení požadavků na zařízení VT Technik výpočetní techniky 1, pozice 21 Je přímo podřízen vedoucímu technikovi. Jeho popis práce je: - správa, opravy a modernizace školní počítačové sítě, operačních systémů Linux, Windows, instalace a reinstalace serverů a SW pro účely výuky - detekce HW poruch a jednoduché opravy - pravidelná údržba HW a SW určeného pro výuku, instalace OS a výukového SW podle požadavků vyučujících - aktualizace a zálohování dat docházkového systému - správa banky dat stravovacího systému, aktualizace údajů a blokace čipových karet - spolupráce s propagačním oddělením školy (příprava tiskovin, pomoc při veletrhu) - údržba počítačů v kancelářích zaměstnanců školy - správa a údržba HW vybavení docházkového systému - zajišťování nákupu HW pro modernizaci, běžnou údržbu a opravy VT, evidence komponent počítačových sestav - likvidace vyřazené výpočetní techniky. 16

17 Technik výpočetní techniky 2, pozice 22 Je přímo podřízen vedoucímu technikovi. Jeho popis práce je: - údržba počítačů v učebnách a laboratořích VPT a studovnách školy - detekce HW poruch a jednoduché opravy - pravidelná údržba HW a SW určeného pro výuku, instalace OS a výukového SW podle požadavků vyučujících - zajišťování chodu a správné funkce počítačových aplikací a procesů zpracování dat v systému SAS (Systém agend pro školy) - údržba počítačů v kancelářích zaměstnanců školy - pravidelná údržba HW a SW internetových terminálů ve 3. patře - tvorba technické dokumentace školy (orientační plány budov) - organizační zajištění odborných posouzení vyřazované VT, protokoly, vyřazení z evidence a likvidace - spolupráce s propagačním oddělením školy (příprava tiskovin, pomoc při veletrhu). 9. Ekonomický úsek Ekonomický úsek zajišťuje kompletní vedení ekonomické agendy SPŠEIT Vedoucí ekonomického úseku, pozice 6 V čele ekonomického úseku je vedoucí ekonomického úseku, která řídí úsek a koordinuje všechny činnosti úseku. Je přímo podřízená a odpovědná řediteli školy. V náplni její práce je především: - finanční hospodaření SPŠEIT - ekonomické a statistické výkaznictví - kontrola ekonomických náležitostí hospodářských smluv - hospodaření FKSP - realizace kontrolní činnosti dle stanoveného vnitřního kontrolního systému Hlavní účetní, pozice 23 Je přímo podřízena vedoucí ekonomického úseku. Hlavní účetní provádí: - komplexní vedení účetnictví včetně sestavování účetní závěrky a vedení účetních knih - zajišťování ekonomických informací k řízení organizace a operativnímu a strategickému rozhodování - řízení účetního a ekonomického systému - koordinace jednotlivých částí informační soustavy - stanovování informačních toků a údajů pro hodnotové řízení (pohybů nákladovosti, výsledků, zisku a vývoje finančních veličin) - kontrolní činnosti dle stanoveného vnitřního kontrolního systému. 17

18 Účetní, pozice 24 Je přímo podřízena vedoucí ekonomického úseku. Účetní provádí: - samostatné vedení účetních knih (deníku, hlavní knihy, knihy analytické evidence), jejich otevírání a uzavírání a sestavování účtového rozvrhu. - kontrolní činnosti dle stanoveného vnitřního kontrolního systému Personální pracovník a mzdová účetní, pozice 25 Je přímo podřízena vedoucí ekonomického úseku. Náplní práce personální a mzdové účetní je především: - zpracování personální a mzdové agendy - zpracování náležitostí pracovních cest - evidence stravování zaměstnanců - realizace kontrolní činnosti dle stanoveného vnitřního kontrolního systému Inventarizace a Pokladna, pozice 26 Je přímo podřízen vedoucí ekonomického úseku. Jedná se o kumulovanou funkci. Inventarizace Je přímo podřízen vedoucí ekonomického úseku. Pracovník s touto funkcí zajišťuje: - inventarizaci majetku a závazků - úplnou a podrobnou operativní evidence majetku - realizaci kontrolní činnosti dle stanoveného vnitřního kontrolního systému. Pokladna Pracovník zajišťuje: - vedení příruční pokladny zajišťování pokladních služeb - realizaci kontrolní činnosti dle stanoveného vnitřního kontrolního systému Finanční referent projektů OPVK, pozice 27 Je přímo podřízena vedoucí ekonomického úseku. Pracovnice s touto funkcí zajišťuje: - konzultace s navrhovateli a řešiteli projektu ve všech fázích jeho řešení - metodická pomoc při navrhovatelům a řešitelům při řešení ekonomických stránek projektu - koordinace projektu v rámci školy - vedení agendy uzavíraných smluv a dohod v rámci projektu - kontrola uzavřených smluvních vztahů - spolupráce při organizování výběrových řízení konaných v rámci projektu - archivování projektové dokumentace. 18

19 10. Úsek správy budov Úsek správy budov zajišťuje veškeré nepedagogické činnosti, týkající se provozu školy, vyjma ekonomické oblasti Správce budov školy, pozice 7 Správce budov školy je přímo podřízen řediteli školy. Organizuje a řídí činnost celého úseku. Vedoucí úseku správy budov dále řídí následující oddělení: - oddělení údržby - výdejnu obědů - ostatní pracovníky správy budov. Náplní práce správce budov je především: - organizuje a řídí oddělení výdeje obědů - organizuje a řídí oddělení údržby školy - organizuje a řídí uklizečky školy - organizuje a řídí vrátné školy - realizuje kontrolní činnost dle stanoveného vnitřního kontrolního systému - zajišťuje přípravu investičních akcí, zpracovává investiční záměry podle zadání - provádí řešení majetkoprávních vztahů podle investičních záměrů - zpracovává podklady pro uzavírání nájemních smluv (spotřeba energií, výměry apod.) pro potřeby ekonomického úseku - odpovídá za autoprovoz služebních vozidel - dbá, aby vodovodní, elektrické, plynové a jiné zařízení budovy bylo udržováno v dobrém stavu, veškeré nedostatky řeší neodkladně, v případě nutnosti zajištění externími firmami projedná objednávku vždy s ředitelem školy - odpovídá za objednání revizních kontrol a zajišťuje po revizní opravy v rozsahu určeném zákonem a v předepsaných termínech - zajišťuje školení o bezpečnosti a ochraně zdraví žáků a zaměstnanců školy, PO školy - řídí a koordinuje činnost poradce pro BOZP a PO - sleduje spotřebu energií - při státních svátcích a významných výročích zabezpečuje vyvěšení vlajek na budovu SPŠEIT dle platných předpisů - ve stanovený den 1x týdně podává zprávu na poradě vedení školy - průběžně kontroluje deník závad Oddělení údržby Oddělení údržby zajišťuje běžnou údržbu movitého a nemovitého majetku školy Vedoucí oddělení údržby, pozice 32 Oddělení údržby řídí vedoucí oddělení, který je přímo podřízen správci budov. Organizuje a řídí činnost pracovníků oddělení údržby. Provádí pravidelnou údržbu a prohlídky vozidel SPŠEIT, sleduje a vyhodnocuje měsíční spotřebu PHM, vede provozní knihy vozidel SPŠEIT. 19

20 Údržbář elektro, pozice 32 Jedná se o kumulovanou funkci, kterou vykonává vedoucí oddělení údržby. Dle popisu práce: - udržuje elektroinstalaci v provozuschopném stavu, vyhovující předpisům. Zjišťuje příčiny závad elektrické instalace v budovách a objektech SPŠ. Provádí opravy závad a poruch jednotlivých částí instalace včetně rekonstrukcí a výměny vodičů, zásuvek, vidlic, světel s přezkoušením zapojení. Zajišťuje revize nových elektrických instalací - provádí opravy a revize přenosného elektrického nářadí a elektrospotřebičů, včetně výměny vadných dílů. Při revizi kontroluje neporušenost krytů, izolační stav a správnost ochrany nulováním, nebo zemněním. Vypracovává protokol o revizi - provádí pravidelné prohlídky a opravy elektrické instalace a elektrického zařízení obráběcích a tvářecích strojů formou výměny, nebo přímé opravy poškozených elektrických zařízení včetně odzkoušení jejich funkce - provádí pravidelné prohlídky a vyhledávání poškozených částí točivých svařovacích agregátů, svařovacích transformátorů a odporových svařovacích strojů včetně výměny vadných částí s vyzkoušením jejich funkce - plní povinnosti dozorce výtahů v budově SPŠEIT. Zajišťuje jejich provozuschopnost, pravidelné kontroly, povolené opravy - zajišťuje bezpečnou, spolehlivou a hospodárnou funkci zařízení pro vytápění a ohřev teplé vody - spolupracuje s teplárnou při zajištění provozu výměníkové stanice - zajišťuje režim a provoz výměníkové stanice na SPŠEIT, zajišťuje přípravu tlakových nádob k revizím, kontrolním prohlídkám a zkouškám. Zajišťuje odstranění závad. Dbá pokynů revizního technika - provádí pravidelné kontroly dle předpisů a norem s revizním technikem, opravuje závady na výměníkové stanici, rozvaděči topení, vzduchotechnikách a sportovní hale, sleduje a podle potřeby provádí opatření, aby nádoby byly náležitě obsluhovány, udržovány, přezkušovány a kontrolovány, včetně bezpečnostní výstroje - vede provozní deník výměníkové stanice a vzduchotechniky - odstraňuje dle oprávnění závady zjištěné revizním technikem v oblastech elektro, plyn, výměníková stanice, vzduchotechnika - provádí pravidelné kontroly plynového zařízení a vede o nich nařízené záznamy - provádí odečty spotřeb všech energií, jejich zápis a následné vyhodnocení - provádí kontrolu a údržbu hromosvodů a venkovního osvětlení - udržuje provozuschopný školní rozhlas, opravuje závady a pravidelně kontroluje funkci - udržuje funkční jednotný čas, seřizuje přesnost chodu - udržuje funkční diagnostiku slunečních kolektorů Údržbář provozní zámečník, pozice 33 Je přímo podřízen vedoucímu oddělení údržby. Provádí práce řemeslné údržby v objektech SPŠEIT dle potřeby a v rámci zajišťování provozu SPŠEIT: - zámečnické práce - stolařské a truhlářské práce - topenářské a instalatérské práce - provádí náročné svářečské práce, svařování konstrukcí - automechanické práce 20

Střední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Střední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Střední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Platnost: od 1.9.2010 Nahrazuje: organizační řád z 1.9.2009 Číslo jednací: /2010 OBSAH 1 Všeobecná ustanovení... 3 2 Statut školy... 3 3 Působnost

Více

Organizační řád. ředitel VOŠZ a SZŠ Trutnov

Organizační řád. ředitel VOŠZ a SZŠ Trutnov Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Trutnov, Procházkova 303 Organizační řád VOŠZ a SZŠ Trutnov Č.j.: VOŠZ a SZŠ Trutnov 439/2012 ze dne 21.8.2012 Platnost a účinnost od 1. 9.2012

Více

Základní škola v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Základní školy v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy

Základní škola v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Základní školy v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy Č.j. : 1-2012/2013 Účinnost : 3.9.2012 V návaznosti na ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a na základě ustanovení

Více

V N I T Ř N Í O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D

V N I T Ř N Í O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Střední škola strojní, stavební a dopravní L i b e r e c II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace V N I T Ř N Í O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D prosinec 2010 1 O B S A H : I. Úvodní ustanovení 3 II. Základní

Více

Organizační řád Domu dětí a mládeže Český Krumlov

Organizační řád Domu dětí a mládeže Český Krumlov Organizační řád Domu dětí a mládeže Český Krumlov Závěrečná práce Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení období od 3. ledna do 8. listopadu 2013 Zpracoval/a: Mgr. Jakub Pich, ředitel

Více

Část 1. Úvodní ustanovení

Část 1. Úvodní ustanovení Část 1. Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Vyšší odborné školy ekonomické, sociální a zdravotnické, Obchodní akademie, Střední pedagogické školy a Střední zdravotnické školy v Mostě (dále jen školy)

Více

O r g a n i z a č n í ř á d směrnice č. 21/2007

O r g a n i z a č n í ř á d směrnice č. 21/2007 Směrnice č. 1-4-1 název: Organizační řád datum zpracování Leden 2002 zpracovatel Ing. Ţídek schválil: Ing. Hanzlík aktualizace Honová S. datum: Září 2014 důvod: Změna zást. ředitele revize - datum: provedl:.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Josefa Václava Myslbeka a Mateřská škola Ostrov, Myslbekova 996, okres Karlovy Vary ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY součást č. 1 - ORGANIZAČNÍ ŘÁD Číslo jednací: ZŠ/03/3/11 Vypracoval: Mgr. Martin

Více

Obsah Informace a údaje o škole... 3 Vyřizování stížností, oznámení a podnětů... 3 Poskytování informací... 3 Organizační řád školy... 4 I.

Obsah Informace a údaje o škole... 3 Vyřizování stížností, oznámení a podnětů... 3 Poskytování informací... 3 Organizační řád školy... 4 I. Obsah Informace a údaje o škole... 3 Vyřizování stížností, oznámení a podnětů... 3 Poskytování informací... 3 Organizační řád školy... 4 I.Všeobecná část... 4 Úvodní ustanovení... 4 II. Organizační členění...

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. HLAVNÍ ZÁSADY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. HLAVNÍ ZÁSADY Rada města Vimperk schvaluje v souladu s ustanovením 102 odst. 2, písm. o) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění ( dále je zákon o obcích), tento ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. HLAVNÍ ZÁSADY l. Úvod

Více

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis:

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Řád Číslo předpisu: 2/2013 Výtisk č.: 01 Platnost od: 24.06.2013 Účinnost od: 01.07.2013 Platnost do: Předpis je závazný pro: Zaměstnance města Moravská

Více

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012. Obsah přílohy:

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012. Obsah přílohy: Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012 PŮSOBNOST A RÁMCOVÁ NÁPLŇ ČINNOSTI ODBORŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU RUMBURK Obsah přílohy: a) 10 Odbor starosty b) 11 Odbor II. místostarosty

Více

Střední škola společného stravování

Střední škola společného stravování Střední škola společného stravování Krakovská 1095, Ostrava - Hrabůvka IČO : 00 577 260 Tel: 596 716 755 e-mail: sekretariat@ssss.cz Fax: 596 716 810 www.ssss.cz I. Základní ustanovení 1. Střední škola

Více

Popis pracovních míst ve

Popis pracovních míst ve Výchovný ústav, základní škola a střední škola, Velké Meziříčí, K Rakůvkám 1 K Rakůvkám 1, Velké Meziříčí, 594 01, tel.,fax. 566523132, e-mail: velmez@vuvm.cz Popis pracovních míst ve VÚ, ZŠ a SŠ, Velké

Více

Výroční zpráva 2013/2014. Výchovný ústav, Střední škola a Školní jídelna. Buškovice 203

Výroční zpráva 2013/2014. Výchovný ústav, Střední škola a Školní jídelna. Buškovice 203 Výroční zpráva 2013/2014 Výchovný ústav, Střední škola a Školní jídelna Buškovice 203 Výroční zpráva školy Výroční zpráva o činnosti Střední školy Buškovice 203 I. Ředitel Střední školy Buškovice 203 (dále

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Jihočeské vědecké knihovny v Č. Budějovicích

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Jihočeské vědecké knihovny v Č. Budějovicích ORGANIZAČNÍ ŘÁD Jihočeské vědecké knihovny v Č. Budějovicích A. Všeobecná část 1. Ustanovení o organizačním řádu 1. Organizační řád je vnitřní normou Jihočeské vědecké knihovny (dále jen JVK), upravuje

Více

Působnost a rámcová náplň činnosti odborů Magistrátu města Děčín

Působnost a rámcová náplň činnosti odborů Magistrátu města Děčín Příloha č.1 Organizačního řádu statutárního města Děčín a Magistrátu města Děčín Působnost a rámcová náplň činnosti odborů Magistrátu města Děčín Obsah přílohy: str. č. a) 29 Primátor 1 b) 30 Tajemník

Více

Ředitelka škola: Mgr. Dagmar Sýsová. Schválila Školská rada dne: Předseda školské rady: JUDr. Pavel Holub

Ředitelka škola: Mgr. Dagmar Sýsová. Schválila Školská rada dne: Předseda školské rady: JUDr. Pavel Holub Ředitelka škola: Mgr. Dagmar Sýsová Schválila Školská rada dne: Předseda školské rady: JUDr. Pavel Holub Charakteristika školy Název školy: Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené,

Více

Č. j.: 30 207/2003-25

Č. j.: 30 207/2003-25 METODICKÝ POKYN K ODMĚŇOVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A OSTATNÍCH ZAMĚSTNANCŮ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ A JEJICH ZAŘAZOVÁNÍ PODLE 16 - TI TŘÍDNÍHO KATALOGU PRACÍ Č. j.: 30 207/2003-25 Ministerstvo školství,

Více

ZPRÁVA ČESKÉ ŠKOLNÍ INSPEKCE

ZPRÁVA ČESKÉ ŠKOLNÍ INSPEKCE ZPRÁVA ČESKÉ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Hradec Králové Inspekční zpráva Střední odborné učiliště lesnické a Učiliště Svoboda nad Úpou identifikátor školy: 600 012 981 Zřizovatel: Ministerstvo

Více

1 z 28. Dodatek č.3 ZÁSADY VZTAHŮ ZŘIZOVATELE A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ POJMY A USTANOVENÍ

1 z 28. Dodatek č.3 ZÁSADY VZTAHŮ ZŘIZOVATELE A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ POJMY A USTANOVENÍ Dodatek č.3 ZÁSADY VZTAHŮ ZŘIZOVATELE A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ POJMY A USTANOVENÍ Čl. 1 Působnost a vymezení pojmů (1) Tyto zásady upravují vztahy k příspěvkovým organizacím, které

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Integrovaná střední škola, Brno, Purkyňova 97. Purkyňova 97, 612 00 Brno

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Integrovaná střední škola, Brno, Purkyňova 97. Purkyňova 97, 612 00 Brno Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Integrovaná střední škola, Brno, Purkyňova 97 Purkyňova 97, 612 00 Brno Identifikátor školy: 600 171 027 Termín konání inspekce: 20. 22.

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1470/08-02. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1470/08-02. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1470/08-02 Název školy: Masarykovo klasické gymnázium, s. r. o. Adresa: Táborská 1685, 251 01 Říčany u Prahy Identifikátor: 610 451

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 34-42-M/01 OBALOVÁ TECHNIKA. Školní vzdělávací program. Obalová technika. čtyřleté denní studium

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 34-42-M/01 OBALOVÁ TECHNIKA. Školní vzdělávací program. Obalová technika. čtyřleté denní studium Školní vzdělávací program Obalová technika čtyřleté denní studium Školní vzdělávací program zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu vydaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne 6.

Více

Kapitoly o řízení výchovy a vzdělávání pro vychovatele

Kapitoly o řízení výchovy a vzdělávání pro vychovatele Kapitoly o řízení výchovy a vzdělávání pro vychovatele PaedDr. Zdeňka Hanková Katedra pedagogiky, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků na p edf UK

Více

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Jiříkov, Čapkova 814/5 V n i t ř n í ř á d

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Jiříkov, Čapkova 814/5 V n i t ř n í ř á d Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Jiříkov, Čapkova 814/5 V n i t ř n í ř á d Platný od 1. 1. 2014 Mgr. Dušan Šimonka ředitel DDŠ 2 Obsah: 1. Charakteristika a struktura dětského

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní 664

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní 664 Kompletní ŠVP Provozní technika od 1. 9. 2012 HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Profil absolventa 3 3 Charakteristika školy 10 4 Charakteristika

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov. Školní vzdělávací program. Autotronik. Obor vzdělání: 39-41-L/01 Autotronik

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov. Školní vzdělávací program. Autotronik. Obor vzdělání: 39-41-L/01 Autotronik Školní vzdělávací program Obor vzdělání: 39-41-L/01 OBSAH 1. Identifikační údaje 4 2. Profil absolventa 5 2.1. Předpokládané výsledky vzdělání 5 2.2. Klíčové kompetence 6 2.3. Odborné kompetence 11 2.4.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ř t S O e d n r l o v í o d b o á, s p o r n á š l. s k o l a r. o. Střední odborná škola NET OFFICE Orlová, spol. s r. o. Energetiků 144, Orlová Lutyně, 735 14 zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským

Více