Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Platnost od:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Platnost od: 1. 1. 2015."

Transkript

1 Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno ORGANIZAČNÍ ŘÁD Číslo dokumentu: SPŠEIT 12_ 2015 _1.01 Platnost od: Nahrazuje: SŠITSP 12_ 2012_1.01 Počet listů: 24

2 OBSAH 1. Všeobecná ustanovení Statut školy Právní předchůdci organizace, slučování Organizační a funkční struktura SPŠEIT Organizační členění SPŠEIT Organizační schéma školy platné od Ředitel SPŠEIT, pozice Sekretariát ředitele, podatelna, pozice Zástupci ředitele a vedení SPŠEIT Úsek teoretického vyučování I. a II Zástupci ředitele pro teoretické vyučování Zástupce ředitele I., pozice Zástupce ředitele II., pozice Předmětové týmy Učitelé teoretického vyučování (všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů), pozice Výchovný poradce (pozice 13) a školní metodik prevence (pozice 14) Studijní oddělení a Školní matrika školy, pozice Pracovník vztahu k veřejnosti, knihovník, pozice Pracovník spisové služby, nábor žáků, propagace školy, pozice Správce systému SAS, pozice Úsek praktického vyučování Zástupce ředitele pro praktické vyučování, pozice Oddělení odborného výcviku Vedoucí učitel odborného výcviku, pozice Učitelé odborného výcviku, pozice Oddělení výpočetní techniky Vedoucí technik VT, pozice Technik výpočetní techniky 1, pozice Technik výpočetní techniky 2, pozice Ekonomický úsek Vedoucí ekonomického úseku, pozice Hlavní účetní, pozice Účetní, pozice Personální pracovník a mzdová účetní, pozice Inventarizace a Pokladna, pozice Finanční referent projektů OPVK, pozice Úsek správy budov Správce budov školy, pozice Oddělení údržby Vedoucí oddělení údržby, pozice Údržbář elektro, pozice Údržbář provozní zámečník, pozice Údržbář, pozice Oddělení výdejny obědů

3 Vedoucí výdejny obědů, pozice Pracovnice výdejny obědů, pozice Další pracovníci úseku správy budov Uklízečky, pozice Vrátní, pozice Zásobovač, Skladník, pozice Poradce pro PO a BOZP, pozice Pedagogická rada, pozice Sdružení rodičů, pozice Školská rada školy, pozice ZO ČMOS, pozice Spolupráce s orgány státní správy a samosprávy Závěrečná ustanovení

4 1. Všeobecná ustanovení 1. Organizační řád Střední průmyslové školy elektrotechnické a informačních technologií Brno (dále SPŠEIT) vydává ředitel této příspěvkové organizace s platností od Tímto datem zároveň končí platnost organizačních řádu č.j. SŠITSP 12_ 2012_1.01, vydaného Důvodem vydání nového organizačního řádu jsou změny v souvislosti s ukončením slučování školy s bývalou Střední průmyslovou školou elektrotechnickou, Brno, Kounicova 16. Toto přechodné období bylo ošetřeno dodatky dřívějšího organizačního řádu. 3. Organizační řád upravuje organizační strukturu SPŠEIT, dělbu práce mezi jeho organizačními složkami a vztah k Jihomoravskému kraji jako zřizovateli, Školské radě školy, odborové organizaci a Sdružení rodičů při SPŠEIT. 4. Součástí tohoto organizačního řádu je organizační schéma, účinné od Postavení a působnost SPŠEIT upravuje zákon č. 561/2004 Sb. (dále školský zákon) a další související závazné právní dokumenty v platném znění a zřizovací listina školy s doplňky. 6. SPŠEIT vidí své poslání a smysl své existence v zabezpečení co nejkvalitnějšího výchovně vzdělávacího procesu. 7. Pro splnění poslání SPŠEIT vytyčuji jako strategické cíle: - vytvoření optimálních podmínek pro činnost pedagogických pracovníků (dodržování všech zákonů, vyhlášek a předpisů jak z oblasti výchovně vzdělávací, tak z oblasti pracovně-právních vztahů, dodržování zásad BOZP a PO, zajištění dalšího vzdělávání a odborného růstu pedagogických pracovníků, zabezpečení materiálních podmínek pro jejich práci) - vytvoření optimálních podmínek pro žáky (sestavování učebních plánů a rozvrhů vzhledem k podmínkám školy a zásadám školní hygieny, dodržování horní hranice naplněnosti tříd, pravidelná údržba, opravy, obnovování a doplňování vybavení školy pomůckami, potřebami a učebnicemi, nabídka volitelných a nepovinných předmětů, zajišťování kvalifikovaného kolektivu pedagogů - vytvoření optimálních podmínek v materiálně technické oblasti (kvalitní vybavení učeben vzhledem k potřebám výuky, vybavení odborných učeben, které umožní profilaci školy atd.). K naplnění výše uvedených zásad je přizpůsobena organizace školy, jejíž názorné vyjádření je uvedeno v organizačním schématu. 4

5 2. Statut školy Název: Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno Sídlo: Purkyňova 97, Brno Identifikátor zařízení: Právní forma: příspěvková organizace příspěvková organizace vykonává činnost střední školy Identifikační číslo organizace: DIČ organizace: CZ Součásti: Střední škola, Purkyňova 97, Brno školní jídelna výdejna Bankovní spojení: Komerční banka - pobočka Brno město číslo účtu: /0100 Zřizovatel: Jihomoravský kraj Adresa zřizovatele: Žerotínovo náměstí 3/5, Brno IČ zřizovatele: Právní dokument zřízení: Nová zřizovací listina příspěvkové organizace Jihomoravského kraje, vydána dne pod č. j. 98/48 ve znění pozdějších dodatků. Postavení SPŠEIT, předmět a rozsah činnosti SPŠEIT je střední škola, poskytující žákům střední vzdělání dle 58 školského zákona v následujících stupních: - střední vzdělání s maturitní zkouškou úspěšným ukončením vzdělávacího programu v délce 4 let denní formy vzdělávání - střední vzdělání s maturitní zkouškou úspěšným ukončením vzdělávacího programu nástavbového studia v délce 2 let denní formy vzdělávání nebo vzdělávacího programu zkráceného studia pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou - střední vzdělání s výučním listem úspěšným ukončením vzdělávacího programu v délce 3 let denní formy vzdělávání nebo vzdělávacího programu zkráceného studia pro získání středního vzdělání s výučním listem. Střední vzdělání je poskytováno v souladu se školským zákonem, vyhláškou č. 13/2005 Sb. o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři a dalších souvisejících právních normách ve znění jejich pozdějších změn a doplňků. 3. Právní předchůdci organizace, slučování Název: Integrovaná střední škola, Brno, Purkyňova 97 Zřizovatel: MŠMT Karmelitská 7, Praha 1 Sídlo: Purkyňova 97, Brno IČO: Postupně byla k SPŠEIT připojena: - 9/1993 Rodinná škola Brno, Purkyňova 97 5

6 - 7/1996 Integrovaná střední škola Brno, Merhautova - 7/1997 Rodinná škola Brno, Olomoucká - 7/2012 Střední průmyslová škola elektrotechnická, Brno, Kounicova Organizační a funkční struktura SPŠEIT 4.1. Organizační členění SPŠEIT SPŠEIT je členěna na následující organizační útvary: - úsek teoretického vyučování I. - úsek teoretického vyučování II. - úsek praktického vyučování - ekonomický úsek - úsek správy budov. a) Tři úseky (úsek teoretického vyučování I., úsek teoretického vyučování II, úsek praktického vyučování) jsou řízeny zástupci ředitele a dva úseky jsou řízeny vedoucími úseků (ekonomický, správy budov). b) Do řízení vedoucí úseku praktického vyučování spadá odborný výcvik v čele s vedoucím učitelem odborného výcviku a oddělení výpočetní techniky v čele s vedoucím. c) Vedoucí úseku správy budov dále řídí 2 oddělení (údržby a výdejny obědů) Organizační schéma školy platné od Základní organizační schéma je uvedeno v Příloze 1 tohoto dokumentu. 5. Ředitel SPŠEIT, pozice 1 Ředitel je jediný odpovědný vedoucí organizace, jmenovaný do funkce zřizovatelem na základě konkurzního řízení. Ředitel je zaměstnanec SPŠEIT. Ve smyslu 2 zák. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících v aktuálním znění je ředitel pedagogický pracovník s nárokem na dovolenou 8 týdnů dle Zákoníku práce 213 odst. 3. Ředitel zajišťuje specifické úkoly vyplývající z jeho funkčního zařazení, především dle 164 zákona 561/2004 Sb. (Školského zákona) v aktuálním znění: - rozhoduje ve všech záležitostech týkajících se poskytování vzdělávání a školských služeb, pokud zákon nestanoví jinak, - odpovídá za to, že škola a školské zařízení poskytuje vzdělávání a školské služby v souladu s tímto zákonem a vzdělávacími programy uvedenými v 3, - odpovídá za odbornou a pedagogickou úroveň vzdělávání a školských služeb, - vytváří podmínky pro výkon inspekční činnosti České školní inspekce a přijímá následná opatření, - vytváří podmínky pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a pro práci školské rady, pokud se podle tohoto zákona zřizuje, 6

7 - zajišťuje, aby osoby uvedené v 21 byly včas informovány o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte, žáka nebo studenta, - zajišťuje spolupráci při uskutečňování programů zjišťování výsledků vzdělávání vyhlášených ministerstvem, - odpovídá za zajištění dohledu nad dětmi a nezletilými žáky ve škole a školském zařízení. Dále ředitel školy v souladu s 165 školského zákona: - stanovuje organizaci a podmínky provozu školy a školského zařízení, - odpovídá za použití finančních prostředků státního rozpočtu přidělených podle 160 až 163 v souladu s účelem, na který byly přiděleny. Ředitel školy rozhoduje o právech a povinnostech v oblasti státní správy v těchto případech: - zamítnutí žádosti o povolení individuálního vzdělávacího plánu podle 18 a zamítnutí žádosti o přeřazení žáka nebo studenta do vyššího ročníku podle 17 odst. 3, - přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání podle 34 a ukončení předškolního vzdělávání podle 35, zařazení dítěte do přípravného stupně základní školy speciální podle 48a, zařazení dítěte do přípravné třídy základní školy podle 47, - zamítnutí žádosti o odklad povinné školní docházky podle 37, - převedení žáka do odpovídajícího ročníku základní školy podle 39 odst. 2, - přijetí k základnímu vzdělávání podle 46, přestupu žáka podle 49 odst. 1, převedení žáka do jiného vzdělávacího programu podle 49 odst. 2 a zamítnutí žádosti o povolení pokračování v základním vzdělávání podle 55 odst. 2, - přijetí ke vzdělávání ve střední škole podle 59 a následujících, vyšší odborné škole podle 93 a následujících a v konzervatoři podle 88, - zamítnutí žádosti o přestup, změnu oboru vzdělání, přerušení vzdělávání a opakování ročníku podle 66 a 97, - zamítnutí žádosti o pokračování v základním vzdělávání podle 55 odst. 1, - podmíněné vyloučení a vyloučení žáka nebo studenta ze školy nebo školského zařízení podle 31 odst. 2 a 4, - zamítnutí žádosti o uznání dosaženého vzdělání podle 70 a 100, - povolení a zrušení povolení individuálního vzdělávání žáka podle Sekretariát ředitele, podatelna, pozice 2 Sekretariát ředitele zajišťuje pracovnice na pozici asistentky ředitele. Provádí organizační, evidenční a informační vedení agendy ředitele školy. Zajišťuje i funkci podatelny školy. V náplni práce má především: - zajišťování informačních a organizačních prací v ucelené oblasti - organizační koordinaci práce jednotlivých útvarů SPŠEIT s programem ředitele - kontrolu náležitostí písemností předkládaných řediteli - třídění a distribuci písemností - přípravu podkladů pro plánované akce - organizaci oficiálních jednání a návštěv SPŠEIT - zakládání zápisů z porad vedení SPŠEIT - vedení knihy úrazů a pojistných událostí žáků - uložení a výdej dokladů ke služebním vozidlům - vedení knih pošty v elektronické podobě, distribuci korespondence SPŠEIT 7

8 - vyřizování telefonního a faxového styku, ové pošty - sestavování přehledů, evidencí a výkazů včetně evidence pracovní docházky Zástupci ředitele a vedení SPŠEIT Zástupci ředitele mají na svých úsecích pravomoci vedoucích úseků. Zástupci ředitele pro teoretické a praktické vyučování jsou pedagogickými pracovníky dle 2 zák. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících s nárokem na dovolenou 8 týdnů. Jeden ze zástupců ředitele je ředitelem jmenován jako zástupce statutárního orgánu. Tento zástupce ředitele přebírá v naléhavých případech kompetence ředitele školy. Naléhavým případem je nutnost rozhodování v nepředvídatelných situacích za nedosažitelnosti ředitele. Ostatní zástupci ředitele přebírají v naléhavých případech kompetence ředitele školy, není-li dosažitelný ředitel školy ani zástupce statutárního orgánu. Zástupci ředitele SPŠEIT, vedoucí ekonomického úseku a správce budovy jsou členy vedení SPŠEIT, účastní se porad vedení a v návaznosti na porady vedení organizují pracovní porady na svých úsecích, ze kterých vedou zápisy. Zápisy z porad vedení a zápisy z pedagogických rad patří k dokumentaci školy, která zachycuje všechny důležité organizační záležitosti a opatření. Zástupci ředitele vykonávají řídící činnost dle stanoveného popisu práce. Dále realizují kontrolní činnost dle stanoveného vnitřního kontrolního systému. 6. Úsek teoretického vyučování I. a II. Úseky TV I. a II. zajišťují výchovně vzdělávací proces teoretické výuky. Úseky řídí zástupci ředitele pro teoretické vyučování I. a II. Oblasti řízení obou zástupců jsou vždy na začátku školního roku upřesňovány. Úseky zajišťují především: - učební plány a učební osnovy - rozvrh hodin - třídní knihy, třídní výkazy, katalogy a katalogové listy - maturitní protokoly - protokoly o přijímacím řízení - vedení příslušné pedagogické dokumentace - protokoly o komisionálních zkouškách, a to v rozsahu stanoveném popisem práce jednotlivých ZŘ. Z řad učitelů jsou stanoveni: - třídní učitelé - předsedové předmětových týmů - výchovní poradci - správci učeben, kabinetů - správce fondu učebnic - správce knihovny. 8

9 Vedoucí úseků TV dále zajišťují dle pověření správu systému SAS, řídí pracovníka spisové služby a náboru žáků, studijního referenta a školní matriku školy a další činnosti, upřesněné v jejich popisu práce Zástupci ředitele pro teoretické vyučování Jsou přímo podřízeni řediteli školy. Hlavní pracovní náplní zástupců ředitele je organizace a řízení přiděleného úseku vyučování a provádění komplexní kontrolní činnosti všech pedagogických pracovníků školy. Náplň práce mají upřesněnu ředitelem školy. Dále: - mají vyučovací povinnost v rozsahu stanoveném ředitelem školy - provádí kontrolní činnost podřízených pracovníků - podílí se na přípravě rozvrhu a personálním zajištění výuky - provádí stanovenou hospitační činnost - zajišťují další úkoly, stanovené ředitelem školy - vedou podřízené předsedy předmětových týmů Zástupce ředitele I., pozice 3 Je mu přímo podřízena pracovnice spisové služby, náboru žáků a propagace školy a dále je mu podřízen správce systému SAS. Mimo uvedené všeobecné úkoly ZŘ pro TV má v náplni práce: odbornou a pedagogickou způsobilost učitelů TV ukončení studia ve studijních oborech SOŠ úvazky a pracovní náplň jednotlivých učitelů TV zodpovědnost za učební plány vedení archivu veškeré dokumentace žáků Zástupce ředitele II., pozice 4 Je mu přímo podřízena pracovnice studijního oddělení a školní matrika, výchovný poradce, metodik prevence a pracovník vztahu k veřejnosti knihovník. Mimo uvedené všeobecné úkoly ZŘ pro TV má v náplni práce: agendu žáků, odbornou a pedagogickou způsobilost učitelů TV výchovné poradenství úvazky a pracovní náplň jednotlivých učitelů TV přijímací řízení, přestupy a ukončování studia žáků zodpovědnost za učební plány Předmětové týmy Předmětové týmy pro skupiny vyučovaných předmětů jmenuje ředitel školy na návrh ZŘ. 9

10 Úkolem předmětového týmu je zejména: - aktualizace a kontrola dodržování učebních plánů - návrh na aktualizaci učebních osnov - koordinace výuky mezi předměty, učiteli odborného výcviku a mezi týmy - odborné vedení začínajících pedagogů - organizace účasti žáků na odborných soutěžích a olympiádách - návrhy na vybavení učebnicemi - návrhy na vybavení učebními pomůckami - hospitace u učitelů svěřeného předmětového týmu, projednávání výsledků hospitací - příprava přijímacích testů a otázek k maturitním a závěrečným zkouškám. V SPŠEIT jsou učitelé rozděleni do následujících předmětových komisí: 1. Českého jazyka a literatury 2. Cizích jazyků 3. Přírodních věd 4. Sociálních činností a společenských věd 5. Elektrotechniky a elektroniky 6. Ekologie a strojírenství 7. Silnoproudé elektrotechniky 8. Informačních a komunikačních technologií - HW 9. Informačních a komunikačních technologií - SW 10. Ekonomiky a managementu 11. Tělesné výchovy Učitelé teoretického vyučování (všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů), pozice 18 Učitelé teoretického vyučování jsou učitelé, zajišťující výuku: - všeobecně vzdělávacích předmětů - odborných předmětů - v laboratořích. Jsou přímo podřízeni ZŘ. Provádí: - přímou pedagogickou činnost dle rozvrhu hodin včetně prací bezprostředně souvisejících s touto činností - třídnické práce - dohled nad žáky v prostorách školy dle rozpisu dohledů a při akcích organizovaných školou - spolupráce s pracovníkem pro praxe žáků na zajištění souvislé praxe žáků. Další pracovní činností učitelů je: - vedení předepsané pedagogické dokumentace - spolupráce s ostatními učiteli vyučujícími ve třídě, s výchovným poradcem a dalšími pedagogickými pracovníky - spolupráce s rodiči a ostatní veřejností - nezbytná odborná péče o kabinety, knihovny a další zařízení sloužící potřebám výuky a výchovy - účast na poradách svolávaných ředitelem školy 10

11 - samostatné studium jak pedagogické literatury, tak i právních předpisů vztahujících se k činnosti a provozu škol - plnění dalších úkolů vyplývajících ze zvláštních předpisů nebo pokynů ředitele školy v souladu s pracovní smlouvou a právními předpisy - další vzdělávání. Dále jsou připraveni dle pokynů ZŘ na zastupování dle rozvrhu příp. zastupují nepřítomného učitele ve výuce i na dohledu a zajišťují další činnosti, které jsou součástí organizačního plánu školy. Další hodiny nepřímé pedagogické povinnosti jsou určeny pro přípravu na vyučování, opravy písemných prací žáků, vyhodnocování klasifikace žáků, případně konzultace s rodiči. Povinností učitelů je být na pracovišti 15 minut před výukou. Dále je učitel povinen být přítomen ve škole v době: - porad svolávaných ředitelem školy - stanovené pro konzultace s rodiči - třídnických prací se žáky - v jiných případech dle pokynů přímého nadřízeného Výchovný poradce (pozice 13) a školní metodik prevence (pozice 14) Z řad pedagogických pracovníků je určen výchovný poradce, který má příslušné vzdělání v dané oblasti. Jedná se tedy o kumulovanou funkci - vykonává ji určený ped. pracovník. Je přímo podřízen ZŘ II. Řídí tým výchovného poradenství školy. Tento tým pomáhá řešit pedagogické a psychologické otázky profesionální orientace žáků, věnuje zvláštní pozornost poruchám vývoje žáků z hlediska pedagogické, psychologické a sociální normy, jejich zjišťování, prevenci a nápravu. Velká pozornost je věnována i prevenci závislosti na návykových látkách. Za svou činnost odpovídá příslušnému zástupci ředitele, metodicky je řízen příslušnou pedagogicko-psychologickou poradnou. Školní metodik prevence je také kumulovaná funkce - vykonává ji určený ped. pracovník. Ve škole spolupracuje zejména s třídními učiteli případně s dalšími pedagogickými pracovníky školy. Ve škole jsou zajišťovány poradenské služby v rozsahu odpovídajícím počtu a vzdělávacím potřebám žáků školy zaměřené na: - prevenci školní neúspěšnosti, - primární prevenci sociálně patologických jevů, - odbornou podporu při integraci a vzdělávání žáků z jiného kulturního prostředí a žáků se sociálním znevýhodněním, - průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s neprospěchem a vytváření předpokladů pro jeho snižování, - metodickou podporu učitelům při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických poznatků a dovedností do vzdělávací činnosti školy. Výchovný poradce je členem výchovné komise, kterou jmenuje ředitel školy. 11

12 Studijní oddělení a Školní matrika školy, pozice 11 Studijní referent je přímo podřízen ZŘ II. a zajišťuje činnost studijního oddělení školy. Jeho povinností je především: a ) vede školní matriku a spisovou službu školy b ) komplexně zajišťuje úkoly při výběru a přijímání nových žáků c ) samostatně zpracovává agendu žáků školy s využitím programu SAS d ) zajišťuje úkoly při organizaci a vyhodnocení maturitních zkoušek v řádném i opravném termínu (od jmenování maturitních komisí až po konečná hlášení) e ) zpracovává statistické výkazy školy f ) zpracovává dokumentaci v návaznosti na výuku (vývěsky ve sborovně, týdenní plány, úřední deska školy atd.) g ) předává hlášení o změnách stavu žáků na zdravotní pojišťovnu. Dále vykonává administrativní práce, související s výchovně vzdělávací činností školy. Správce školní matriky školy je kumulovaná funkce se studijním referentem. Je přímo podřízen ZŘ II. a zajišťuje evidenci žáků školy, zápisy a změny ve školní matrice. Při práci respektuje zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění Pracovník vztahu k veřejnosti, knihovník, pozice 12 Studovna umožňuje pobyt žákům v době přestávek mezi vyučováním, příp. před a po vyučování za účelem výpůjček knih, časopisů a další literatury, samostudia a využívání internetu dle interních podmínek studovny. Dále zajišťuje kopírování, tisk a řadu dalších služeb pro žáky školy. Činnost studovny vyžaduje celodenní přítomnost pracovníků. Pracovník je přímo podřízen ZŘ II. Koná služby ve studovně školy, zajišťuje výpůjčky časopisů a literatury pedagogickým pracovníkům a žákům školy a provádí další související knihovnické práce. Dále: - zajišťuje chod studovny, organizuje samostatnou práci žáků na PC - zajišťuje kopírovací služby a tisk ve studovně ve stanoveném rozsahu - zajišťuje propagaci a nábor žáků dle pokynů a podkladů, podává informace o studiu - zajišťuje styk s rodiči žáků a výchovnými poradci na ZŠ v rámci náboru, podává informace o škole a možnostech studia. - vydává příslušná potvrzení žákům v návaznosti na systém SAS - spolupracuje při zpracování dokumentace v návaznosti na výuku - provádí evidenci, přidělování a kontrolu skříněk žáků Pracovník spisové služby, nábor žáků, propagace školy, pozice 8 Pracovník spisové služby je přímo podřízen ZŘ I. Zajišťuje uložení předepsaných technických, ekonomických, personálních a pedagogických dokumentů do vyhrazených spisoven, jejich správné označení archivačními a skartačními znaky včetně případné skartace. 12

13 Nábor žáků Pracovník náboru žáků je kumulovaná funkce s pracovníkem spisové služby. Je přímo podřízen ZŘ I. a zajišťuje: - styk s výchovnými poradci základních škol v rámci náboru žáků - přípravu a organizaci dnů otevřených dveří. Propagace školy Propagace školy je velice důležitá a nepominutelná činnost ve vztahu k zájemcům o studium na naší škole, rodičům i nejširší veřejnosti. Jedná se o kumulovanou funkci. Pracovník propagace školy zajišťuje: - přípravu propagačních materiálů školy - přípravu a zajištění veletrhu středních škol - styk s veřejností. - kontakt na média (tisk, rozhlas, televize) Správce systému SAS, pozice 9 Je podřízen ZŘ I. Jedná se opět o kumulovanou funkci s jinou funkcí pedagogického, či nepedagogického pracovníka školy. Jeho popis práce je: - správa databázového systému ve víceuživatelských počítačových systémech - údržba databáze a tvorba nových sestav - zajišťování výstupů databáze - aktualizace databáze - technická podpora uživatelům SASu. 7. Úsek praktického vyučování Úsek praktického vyučování řídí zástupce ředitele pro praktické vyučování (dále ZŘPV) viz Příloha Zástupce ředitele pro praktické vyučování, pozice 5 ZŘPV je přímo podřízen řediteli školy. Jeho hlavní pracovní náplní je organizace a řízení úseku praktického vyučování a oddělení výpočetní techniky. Dále provádí řadu činností organizační povahy dle popisu práce a provádění komplexní kontrolní činnosti všech pedagogických pracovníků školy. V náplni práce má: - vyučovací povinnost v rozsahu stanoveném ředitelem školy - řízení odborného výcviku - řízení oddělení výpočetní techniky - provádění kontrolní činnosti podřízených pracovníků, její vyhodnocení a zpracování - podílení se na přípravě rozvrhu školy - personální zajištění výuky na svěřených úsecích - provádění stanovené hospitační činnosti - kontrolu praxe žáků a spolupráce při jejím zajišťování 13

14 - sledování odborné a pedagogické způsobilosti učitelů OV - propagaci školy vzhledem k zlepšování podmínek výuky a vzdělávání - organizaci a řízení SOD - další vzdělávání všech ped. pracovníků školy - vyřizování stížností - zajištění spolupráce s odborovou organizací - sledování změn zákonů, předpisů a vyhlášek a jejich promítnutí do interních dokumentů školy - organizace a provoz informačního systému budovy školy - a další činnosti dle pokynů ředitele. Praxe žáků Zodpovídá za celkové řízení praxí a vedení dokumentace. Spolupracuje s pověřenými pedagogickými pracovníky a třídními učiteli na výběru vhodného pracoviště pro vykonání předepsané praxe žáků, udržuje a rozšiřuje přehled všech vhodných pracovišť pro vykonání praxí, v nutných případech provádí zavádění žáků na místo praxí, provádí namátkové kontroly a spolupracuje s odpovědnou osobou za praxi na vypracování posudku. Ubytování žáků na DM Na SPŠEIT studuje cca 10 % žáků, kteří jsou z důvodů vzdálenosti místa bydliště ubytováni na domově mládeže. ZŘPV je ve spojení s vychovateli a pomáhá řešit všechny problémy s ubytováním Oddělení odborného výcviku Toto oddělení zajišťuje: - výuku na úseku praktického vyučování - rozvrh vyučování odborného výcviku - přehled učebních skupin žáků - deník evidence odborného výcviku - vedení dokumentace odborného výcviku - řád odborného výcviku - organizaci závěrečných zkoušek - tematické plány - odborný výcvik uskutečňovaný ve škole nebo na pracovištích fyzických a právnických osob - SOD Vedoucí učitel odborného výcviku, pozice 16 Oddělení odborného výcviku řídí vedoucí učitel OV, který je přímo podřízen ZŘPV. Je též pedagogický pracovník, který má rozsah přímé vyučovací povinnosti stanoven ředitelem školy. V náplni práce má tyto základní úkoly: - řídí, organizuje a koordinuje praktické vyučování na svěřeném oddělení - řídí a kontroluje pedagogickou, odbornou a metodickou práci učitelů OV - vyučuje dle stanoveného rozvrhu - vykonává dozory dle rozpisu dozorů - zastupuje nepřítomné učitele OV dle rozpisu - spolupracuje na organizaci a řízení SOD - prohlubuje si soustavně kvalifikaci studiem a účastí na školeních 14

15 - zajišťuje, koordinuje, kontroluje a vyhodnocuje odborný výcvik žáků vykonávajících odborný výcvik Učitelé odborného výcviku, pozice 17 Učitelé odborného výcviku jsou přímo podřízeni vedoucímu učiteli OV. Provádí: - odborný výcvik žáků dle rozvrhu hodin včetně prací bezprostředně souvisejících s touto činností - dozor nad žáky v prostorách školy dle rozpisu dozorů a při akcích organizovaných školou. Další pracovní činností učitelů OV je: - vedení předepsané pedagogické dokumentace - spolupráce s ostatními učiteli vyučujícími ve třídě, s výchovným poradcem a dalšími pedagogickými pracovníky - spolupráce s rodiči a ostatní veřejností - nezbytná odborná péče o odborné dílny a další zařízení sloužící potřebám výuky a výchovy - účast na poradách svolávaných ředitelem školy - samostatné studium jak pedagogické literatury, tak i právních předpisů vztahujících se k činnosti a provozu škol - plnění dalších úkolů vyplývajících ze zvláštních předpisů nebo pokynů ředitele školy v souladu s pracovní smlouvou a právními předpisy - účastní se dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Dále mají učitelé OV pohotovost na zastupování dle rozvrhu příp. zastupují nepřítomného učitele i na dozoru a zajišťují další činnosti, které jsou součástí organizačního plánu školy. Další hodiny nepřímé pedagogické povinnosti jsou určeny na přípravu na vyučování, opravy praktických prací žáků, vyhodnocování klasifikace žáků, konzultace s rodiči. Povinností učitelů OV je být na pracovišti 15 minut před vyučováním. Dále je učitel OV povinen být přítomen ve škole v době: - porad svolávaných ředitelem školy - stanovené pro konzultace s rodiči - v jiných případech dle pokynů nadřízeného. 8. Oddělení výpočetní techniky Oddělení výpočetní techniky zajišťuje bezporuchový provoz, správnou činnost a údržbu výpočetní techniky školy. Výpočetní technikou se rozumí především: - počítačová síť, sestávající z kabeláže, aktivních prvků sítě a serverů (logická i fyzická struktura) - připojení do sítě Internet - počítače v počítačových učebnách, odborných dílnách a laboratořích školy - počítače v kabinetech učitelů - počítače ve studovně SPŠEIT, internetové konzoly v 3.patře školy a PC pro šatny - počítače ostatních zaměstnanců školy 15

16 - náhradní díly a díly počítačů určené pro výuku umístěné ve skladu VT - informační systém školy - stravovací systém školy. Dále do výpočetní techniky náleží veškeré programové vybavení systémové a aplikační sloužící pro výuku a ostatní činnost školy Vedoucí technik VT, pozice 20 Oddělení výpočetní techniky řídí vedoucí technik VT, který je podřízen ZŘPV. Vedoucí technik odpovídá za činnost oddělení. Jeho další hlavní činnosti jsou následující: - organizace a řízení činnosti jednotlivých pracovníků oddělení VT - správa a údržba SW a HW PC pracovníků vedení školy a ekonomického úseku - správa operačních systémů, instalace a reinstalace SW, detekce a opravy HW poruch - správa telefonní ústředny -1x měsíčně uložení dat na tarifikaci a tisk přehledů hovorného, sledování změn tarifů - aktualizace programu, podle potřeby přidělování autorizačních kódů zaměstnancům - vedení skladu výpočetní techniky, evidence komponent a výdej dle požadavků zaměstnanců - údržba PC v kancelářích zaměstnanců školy (kabinety, sborovny, Internetové konzoly ve 3. poschodí) - tvorba www stránek, editace, tvorba prostředí - správa licencí SW školy - správa serverů ekonomického úseku - správa informačního systému školy včetně průběžného doplňování informací. - odborné posouzení požadavků na zařízení VT Technik výpočetní techniky 1, pozice 21 Je přímo podřízen vedoucímu technikovi. Jeho popis práce je: - správa, opravy a modernizace školní počítačové sítě, operačních systémů Linux, Windows, instalace a reinstalace serverů a SW pro účely výuky - detekce HW poruch a jednoduché opravy - pravidelná údržba HW a SW určeného pro výuku, instalace OS a výukového SW podle požadavků vyučujících - aktualizace a zálohování dat docházkového systému - správa banky dat stravovacího systému, aktualizace údajů a blokace čipových karet - spolupráce s propagačním oddělením školy (příprava tiskovin, pomoc při veletrhu) - údržba počítačů v kancelářích zaměstnanců školy - správa a údržba HW vybavení docházkového systému - zajišťování nákupu HW pro modernizaci, běžnou údržbu a opravy VT, evidence komponent počítačových sestav - likvidace vyřazené výpočetní techniky. 16

17 Technik výpočetní techniky 2, pozice 22 Je přímo podřízen vedoucímu technikovi. Jeho popis práce je: - údržba počítačů v učebnách a laboratořích VPT a studovnách školy - detekce HW poruch a jednoduché opravy - pravidelná údržba HW a SW určeného pro výuku, instalace OS a výukového SW podle požadavků vyučujících - zajišťování chodu a správné funkce počítačových aplikací a procesů zpracování dat v systému SAS (Systém agend pro školy) - údržba počítačů v kancelářích zaměstnanců školy - pravidelná údržba HW a SW internetových terminálů ve 3. patře - tvorba technické dokumentace školy (orientační plány budov) - organizační zajištění odborných posouzení vyřazované VT, protokoly, vyřazení z evidence a likvidace - spolupráce s propagačním oddělením školy (příprava tiskovin, pomoc při veletrhu). 9. Ekonomický úsek Ekonomický úsek zajišťuje kompletní vedení ekonomické agendy SPŠEIT Vedoucí ekonomického úseku, pozice 6 V čele ekonomického úseku je vedoucí ekonomického úseku, která řídí úsek a koordinuje všechny činnosti úseku. Je přímo podřízená a odpovědná řediteli školy. V náplni její práce je především: - finanční hospodaření SPŠEIT - ekonomické a statistické výkaznictví - kontrola ekonomických náležitostí hospodářských smluv - hospodaření FKSP - realizace kontrolní činnosti dle stanoveného vnitřního kontrolního systému Hlavní účetní, pozice 23 Je přímo podřízena vedoucí ekonomického úseku. Hlavní účetní provádí: - komplexní vedení účetnictví včetně sestavování účetní závěrky a vedení účetních knih - zajišťování ekonomických informací k řízení organizace a operativnímu a strategickému rozhodování - řízení účetního a ekonomického systému - koordinace jednotlivých částí informační soustavy - stanovování informačních toků a údajů pro hodnotové řízení (pohybů nákladovosti, výsledků, zisku a vývoje finančních veličin) - kontrolní činnosti dle stanoveného vnitřního kontrolního systému. 17

18 Účetní, pozice 24 Je přímo podřízena vedoucí ekonomického úseku. Účetní provádí: - samostatné vedení účetních knih (deníku, hlavní knihy, knihy analytické evidence), jejich otevírání a uzavírání a sestavování účtového rozvrhu. - kontrolní činnosti dle stanoveného vnitřního kontrolního systému Personální pracovník a mzdová účetní, pozice 25 Je přímo podřízena vedoucí ekonomického úseku. Náplní práce personální a mzdové účetní je především: - zpracování personální a mzdové agendy - zpracování náležitostí pracovních cest - evidence stravování zaměstnanců - realizace kontrolní činnosti dle stanoveného vnitřního kontrolního systému Inventarizace a Pokladna, pozice 26 Je přímo podřízen vedoucí ekonomického úseku. Jedná se o kumulovanou funkci. Inventarizace Je přímo podřízen vedoucí ekonomického úseku. Pracovník s touto funkcí zajišťuje: - inventarizaci majetku a závazků - úplnou a podrobnou operativní evidence majetku - realizaci kontrolní činnosti dle stanoveného vnitřního kontrolního systému. Pokladna Pracovník zajišťuje: - vedení příruční pokladny zajišťování pokladních služeb - realizaci kontrolní činnosti dle stanoveného vnitřního kontrolního systému Finanční referent projektů OPVK, pozice 27 Je přímo podřízena vedoucí ekonomického úseku. Pracovnice s touto funkcí zajišťuje: - konzultace s navrhovateli a řešiteli projektu ve všech fázích jeho řešení - metodická pomoc při navrhovatelům a řešitelům při řešení ekonomických stránek projektu - koordinace projektu v rámci školy - vedení agendy uzavíraných smluv a dohod v rámci projektu - kontrola uzavřených smluvních vztahů - spolupráce při organizování výběrových řízení konaných v rámci projektu - archivování projektové dokumentace. 18

19 10. Úsek správy budov Úsek správy budov zajišťuje veškeré nepedagogické činnosti, týkající se provozu školy, vyjma ekonomické oblasti Správce budov školy, pozice 7 Správce budov školy je přímo podřízen řediteli školy. Organizuje a řídí činnost celého úseku. Vedoucí úseku správy budov dále řídí následující oddělení: - oddělení údržby - výdejnu obědů - ostatní pracovníky správy budov. Náplní práce správce budov je především: - organizuje a řídí oddělení výdeje obědů - organizuje a řídí oddělení údržby školy - organizuje a řídí uklizečky školy - organizuje a řídí vrátné školy - realizuje kontrolní činnost dle stanoveného vnitřního kontrolního systému - zajišťuje přípravu investičních akcí, zpracovává investiční záměry podle zadání - provádí řešení majetkoprávních vztahů podle investičních záměrů - zpracovává podklady pro uzavírání nájemních smluv (spotřeba energií, výměry apod.) pro potřeby ekonomického úseku - odpovídá za autoprovoz služebních vozidel - dbá, aby vodovodní, elektrické, plynové a jiné zařízení budovy bylo udržováno v dobrém stavu, veškeré nedostatky řeší neodkladně, v případě nutnosti zajištění externími firmami projedná objednávku vždy s ředitelem školy - odpovídá za objednání revizních kontrol a zajišťuje po revizní opravy v rozsahu určeném zákonem a v předepsaných termínech - zajišťuje školení o bezpečnosti a ochraně zdraví žáků a zaměstnanců školy, PO školy - řídí a koordinuje činnost poradce pro BOZP a PO - sleduje spotřebu energií - při státních svátcích a významných výročích zabezpečuje vyvěšení vlajek na budovu SPŠEIT dle platných předpisů - ve stanovený den 1x týdně podává zprávu na poradě vedení školy - průběžně kontroluje deník závad Oddělení údržby Oddělení údržby zajišťuje běžnou údržbu movitého a nemovitého majetku školy Vedoucí oddělení údržby, pozice 32 Oddělení údržby řídí vedoucí oddělení, který je přímo podřízen správci budov. Organizuje a řídí činnost pracovníků oddělení údržby. Provádí pravidelnou údržbu a prohlídky vozidel SPŠEIT, sleduje a vyhodnocuje měsíční spotřebu PHM, vede provozní knihy vozidel SPŠEIT. 19

20 Údržbář elektro, pozice 32 Jedná se o kumulovanou funkci, kterou vykonává vedoucí oddělení údržby. Dle popisu práce: - udržuje elektroinstalaci v provozuschopném stavu, vyhovující předpisům. Zjišťuje příčiny závad elektrické instalace v budovách a objektech SPŠ. Provádí opravy závad a poruch jednotlivých částí instalace včetně rekonstrukcí a výměny vodičů, zásuvek, vidlic, světel s přezkoušením zapojení. Zajišťuje revize nových elektrických instalací - provádí opravy a revize přenosného elektrického nářadí a elektrospotřebičů, včetně výměny vadných dílů. Při revizi kontroluje neporušenost krytů, izolační stav a správnost ochrany nulováním, nebo zemněním. Vypracovává protokol o revizi - provádí pravidelné prohlídky a opravy elektrické instalace a elektrického zařízení obráběcích a tvářecích strojů formou výměny, nebo přímé opravy poškozených elektrických zařízení včetně odzkoušení jejich funkce - provádí pravidelné prohlídky a vyhledávání poškozených částí točivých svařovacích agregátů, svařovacích transformátorů a odporových svařovacích strojů včetně výměny vadných částí s vyzkoušením jejich funkce - plní povinnosti dozorce výtahů v budově SPŠEIT. Zajišťuje jejich provozuschopnost, pravidelné kontroly, povolené opravy - zajišťuje bezpečnou, spolehlivou a hospodárnou funkci zařízení pro vytápění a ohřev teplé vody - spolupracuje s teplárnou při zajištění provozu výměníkové stanice - zajišťuje režim a provoz výměníkové stanice na SPŠEIT, zajišťuje přípravu tlakových nádob k revizím, kontrolním prohlídkám a zkouškám. Zajišťuje odstranění závad. Dbá pokynů revizního technika - provádí pravidelné kontroly dle předpisů a norem s revizním technikem, opravuje závady na výměníkové stanici, rozvaděči topení, vzduchotechnikách a sportovní hale, sleduje a podle potřeby provádí opatření, aby nádoby byly náležitě obsluhovány, udržovány, přezkušovány a kontrolovány, včetně bezpečnostní výstroje - vede provozní deník výměníkové stanice a vzduchotechniky - odstraňuje dle oprávnění závady zjištěné revizním technikem v oblastech elektro, plyn, výměníková stanice, vzduchotechnika - provádí pravidelné kontroly plynového zařízení a vede o nich nařízené záznamy - provádí odečty spotřeb všech energií, jejich zápis a následné vyhodnocení - provádí kontrolu a údržbu hromosvodů a venkovního osvětlení - udržuje provozuschopný školní rozhlas, opravuje závady a pravidelně kontroluje funkci - udržuje funkční jednotný čas, seřizuje přesnost chodu - udržuje funkční diagnostiku slunečních kolektorů Údržbář provozní zámečník, pozice 33 Je přímo podřízen vedoucímu oddělení údržby. Provádí práce řemeslné údržby v objektech SPŠEIT dle potřeby a v rámci zajišťování provozu SPŠEIT: - zámečnické práce - stolařské a truhlářské práce - topenářské a instalatérské práce - provádí náročné svářečské práce, svařování konstrukcí - automechanické práce 20

Gymnázium, Brno, Vídeňská 47

Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 VNITŘNÍ SMĚRNICE ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Číslo jednací 1894/2014/GV V Brně dne 12. 11. 2014 Působnost Všechny úseky školy, všichni zaměstnanci Zpracoval Mgr. David Andrle, ředitel

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD A. Úvodní ustanovení 1. Základní ustanovení o organizaci 2. Předmět činnosti organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD A. Úvodní ustanovení 1. Základní ustanovení o organizaci 2. Předmět činnosti organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD A. Úvodní ustanovení Organizační řád spolu s popisy funkcí a popisy práce tvoří nedílný, na sebe navazující, uspořádaný celek organizačních norem, který vyjadřuje strukturu organizace řízení,

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace Organizační řád školy Tento organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Praha 10 - Hostivař Kozinova 1000 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 1 ZŠ - OŘ /2005 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne 20.6.2005 Mgr. Helena Fučíková,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Číslo jednací 52 / 2014 Účinnost od 1.3.2014 Spisový znak 1-4 Skartační znak A 10. 1. Všeobecné ustanovení. a) Úvodní ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Číslo jednací 52 / 2014 Účinnost od 1.3.2014 Spisový znak 1-4 Skartační znak A 10. 1. Všeobecné ustanovení. a) Úvodní ustanovení Mateřská škola Sluníčko Sulice- Želivec, se sídlem Školní 349, 251 68 Sulice- Želivec ORGANIZAČNÍ ŘÁD Číslo jednací 52 / 2014 Účinnost od 1.3.2014 Spisový znak 1-4 Skartační znak A 10 1. Všeobecné ustanovení

Více

Část I. Všeobecná ustanovení

Část I. Všeobecná ustanovení Základní škola Sv. Čecha Choceň se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 219/06 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 23. 1. 2007

Více

Střední škola společného stravování

Střední škola společného stravování Střední škola společného stravování Krakovská 1095, Ostrava - Hrabůvka IČO : 00 577 260 Tel: 596 716 755 e-mail: sekretariat@ssss.cz Fax: 596 716 810 www.ssss.cz I. Základní ustanovení 1. Střední škola

Více

Organizační řád málotřídní školy

Organizační řád málotřídní školy Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary Organizační řád málotřídní školy 1.1. Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Základní školy a mateřské školy Božičany (dále jen škola) upravuje

Více

Organizační řád Č.j.: 142/12

Organizační řád Č.j.: 142/12 Základní škola, Strachotice, okres Znojmo, příspěvková organizace 671 29 Strachotice 71, tel.: 515235529, E-mail: zsstrachotice@gmail.com, IČ: 71000917 Organizační řád Č.j.: 142/12 Vypracoval: Mgr. Karla

Více

Základní škola Zlaté Hory, Wolkerova 712, 793 76 Zlaté Hory. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. František Vrána, ředitel školy

Základní škola Zlaté Hory, Wolkerova 712, 793 76 Zlaté Hory. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. František Vrána, ředitel školy ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: Vr1 /2013 Vypracoval: Schválil: Projednáno na provozní poradě dne: 27.8.2013 Mgr. František Vrána, ředitel školy Mgr. František Vrána, ředitel školy

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Vnitřní předpis č. 4 č. j. SZŠ/100/2011 ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. Všeobecná část Organizační

Více

Organizační řád málotřídní školy

Organizační řád málotřídní školy Škola Základní škola a Mateřská škola Tetín Organizační řád málotřídní školy Č.j.: Účinnost od: 1.9.2006 Spisový znak: Skartační znak: Změny:k 1.9.2010, k 1.9.2012, k 1.9.2013 k 1.9.2014 k 1.9.2015 1 Úvodní

Více

ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD

ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Vypracoval Mgr. Iva Havlenová Schválil Mgr. Iva Havlenová Na provozní poradě projednáno dne 28. 8. 2013 Směrnice nabývá platnosti dne 2. 9. 2013

Více

Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace

Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace Organizační řád 1. Působnost Tento organizační řád stanoví organizační strukturu organizace, zásady řízení, kompetence a z toho vyplývajících práva, povinnosti a odpovědnost zaměstnanců organizace, specifikuje

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Hany Benešové a Mateřská škola Bory, příspěvková organizace Bory 161, 594 61 Bory ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 134/2008 Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne: 23.4.2008 Směrnice nabývá

Více

Organizační řád mateřské školy

Organizační řád mateřské školy Organizační řád mateřské školy A. Úvodní ustanovení Organizační řád mateřské školy upravuje organizační strukturu, zásady řízení, formy a metody práce školy, práva, odpovědnost a povinnosti pracovníků

Více

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ZE ZÁKONA

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ZE ZÁKONA Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Pardubice, Štefánikova 325 POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ZE ZÁKONA 1. Základní údaje 1.1Právní postavení organizace Obchodní akademie a Jazyková

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Trnávka okres Nový Jičín, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: zstr 39/2011 Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne 25..2011 Směrnice nabývá platnosti

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZSJN/85/2008 Pedagogická rada projednala dne:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29. tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29. tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola. ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29 tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.cz Organizační řád Část I. - Všeobecná ustanovení Článek 1 Úvodní

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí ORGANIZAČNÍ ŘÁD Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků

Více

Střední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Střední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Střední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Platnost: od 1.9.2010 Nahrazuje: organizační řád z 1.9.2009 Číslo jednací: /2010 OBSAH 1 Všeobecná ustanovení... 3 2 Statut školy... 3 3 Působnost

Více

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková

Více

Organizační řád č.j. 852/2012 Gymnázia a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, Břeclav, sady 28. října 1

Organizační řád č.j. 852/2012 Gymnázia a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, Břeclav, sady 28. října 1 Organizační řád č.j. 852/2012 Gymnázia a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, Břeclav, sady 28. října 1 1. Gymnázium Břeclav je rozhodnutím MŠMT ČR č.j.: 14 694/99-21 zařazeno do sítě škol

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. DOMOV MLÁDEŽE Zeyerova 33 LIBEREC příspěvková organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. DOMOV MLÁDEŽE Zeyerova 33 LIBEREC příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD DOMOV MLÁDEŽE Zeyerova 33 LIBEREC příspěvková organizace 2. ledna 2013 - 1 - A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Ustanovení o organizačním řádu Organizační řád je organizační normou komplexní povahy,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Laškov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: R05/2013 Vypracoval: Mgr. Lenka Blahová, ředitelka školy Schválil: Mgr. Lenka Blahová, ředitelka

Více

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice Základní škola a Mateřská škola Chlebičov, příspěvková organizace, Školní 105, 747 32 Chlebičov 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 115 /2015 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Mgr. Milena Široká, ředitelka školy Ilja

Více

INFORMACE O ŠKOLE. č. j. : 4368/2009-21 IZO: 110 200 039. příspěvková organizace 601 169 27

INFORMACE O ŠKOLE. č. j. : 4368/2009-21 IZO: 110 200 039. příspěvková organizace 601 169 27 INFORMACE O ŠKOLE Škola : Rozhodnutí MŠMT : Střední škola Právní forma : IČ : Gymnázium a Střední odborná škola, Hořice, Husova 1414 č. j. : 4368/2009-21 IZO: 110 200 039 příspěvková organizace 601 169

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Základní škola a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Organizační řád školy I. Obecná ustanovení Tato směrnice je vydána na základě zákona č. 262/2006 Sb. -zákoníku práce v platném znění. II. Úvodní

Více

Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. v platném znění

Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. v platném znění Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. v platném znění 1. Pravomoci a působnost ředitele školy Ředitel školy: Ing. Jiří Zajíček, jmenován dne 25.7.2000 dekretem Ministerstva školství, mládeže

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Hrušky. Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Hrušky. Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová ORGANIZAČNÍ ŘÁD orgánů obce Hrušky Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová Čl. 1 Základní ustanovení 1. Organizační řád upravuje organizační strukturu orgánů obce Hrušky, dělbu práce mezi nimi, jejich vzájemné

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní umělecká škola Jeseník ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 1/2015 1/2015 Vypracoval: Bc. Tomáš Uhlíř, ředitel školy Schválil: Bc. Tomáš Uhlíř, ředitel školy Pedagogická rada projednala

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD PROVOZ A SLUŽBY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD PROVOZ A SLUŽBY ORGANIZAČNÍ ŘÁD PROVOZ A SLUŽBY 2015 Tento organizační řád se vydává na základě článku 27 statutu a článku 25 odst. 14 organizačního řádu Západočeské univerzity v Plzni (dále ZČU). Upravuje organizační

Více

Organizační řád. Základní škola, Blučina, okres Brno venkov, příspěvková organizace. Část I. Všeobecná ustanovení 1/2010

Organizační řád. Základní škola, Blučina, okres Brno venkov, příspěvková organizace. Část I. Všeobecná ustanovení 1/2010 Základní škola, Blučina, okres Brno venkov, příspěvková organizace Organizační řád 1/2010 Část I. Všeobecná ustanovení Článek 1:Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Základní školy Blučina (dále jen škola)

Více

Část I. Všeobecná ustanovení

Část I. Všeobecná ustanovení Vydal: Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Mgr. Ivana Melichárková, ředitelka školy Projednal: pedagogická rada dne 25.8.2015 Účinnost ode dne: 25.8.2015 Změny ve směrnici jsou

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Organizační řád školy Škola: Základní škola a Mateřská škola Vysoké Pole, okres Zlín, příspěvková organizace Platnost: od 1. září 2015 Rozsah působnosti: základní škola, mateřská škola, školní družina,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, Liberec 1, 460 01, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 1/14 Účinnost od: 1. 1. 2014 Spisový znak: 1.1 Skartační znak: A 10 Změny: nahrazuje Organizační

Více

Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk tel. : 325 588 345, e-mail : zshrjesenik@volny.cz

Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk tel. : 325 588 345, e-mail : zshrjesenik@volny.cz Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk tel. : 325 588 345, e-mail : zshrjesenik@volny.cz 1.1 Úvodní ustanovení 1. Organizační řád školy upravuje organizační strukturu a řízení, formy

Více

Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace

Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Obsah 1. Zřízení dětského domova v Jablonném v Podještědí 1.1 Základní identifikační údaje o organizaci 1.2 Statutární

Více

Organizační řád školy pro školní rok 2014 2015

Organizační řád školy pro školní rok 2014 2015 Základní škola speciální JASNĚNKA, o.p.s. Jiráskova 772 783 91 Uničov Organizační řád školy pro školní rok 2014 2015 Zpracovala : Mgr. Miloslava Bártová Datum vydání : 25.8.2014 Platnost : od 31.8.2015

Více

Informace o škole IČO: 666 10 699

Informace o škole IČO: 666 10 699 Informace o škole Název školy: Hotelová škola Třebíč Sídlo: Sirotčí 4, 674 01 Třebíč IČO: 666 10 699 Právní forma: Příspěvková organizace Zřizovací listina: Hotelové škola Třebíč byla zřízena na základě

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Univerzitní mateřská škola HRÁŠEK Mendelovy univerzity v Brně Koleje J. A. Komenského Mendelovy univerzity v Brně Kohoutova 11, 613 00 Brno Č. MŠ 2/2012 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY OŘ byl projednán

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA HRADIŠTKO, okres Praha západ Školní 33, 252 09 Hradištko tel.: 242 413 712, 734 738 442, fax: 242 413 713 e-mail: skola@zshradistko.cz, web: zshradistko.cz, DS:4ubmmpf IČO: 71008233, č.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno venkov příspěvková organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno venkov příspěvková organizace MATEŘSKÁ ŠKOLA DUHA OSLAVANY Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno venkov příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Účinnost: od 1.9.2015 Schválila: Bc. Hana Kűfhaberová ředitelka školy 1 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÉ SEDLO, okres SOKOLOV, Masarykova 425, 357 34 Nové Sedlo

ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÉ SEDLO, okres SOKOLOV, Masarykova 425, 357 34 Nové Sedlo ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÉ SEDLO, okres SOKOLOV, Masarykova 425, 357 34 Nové Sedlo tel.: 352 669 339, www.zs-mestonovesedlo.cz Č.j.: Základní škola Nové Sedlo, okres Sokolov se sídlem Masarykova 425, 357 34 Nové

Více

Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov

Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov s účinností od 1.1.2015 Čl. I Základní ustanovení (1) Na základě bodu III čl. 6 Zřizovací listiny

Více

P O S K Y T O V Á N Í I N F O R M A C Í podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění

P O S K Y T O V Á N Í I N F O R M A C Í podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění P O S K Y T O V Á N Í I N F O R M A C Í podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění 1. P R A V O M O C I A PŮSOBNOST ŘEDITELE ŠKOLY Mgr. Jan Pavelka byl jmenován do funkce ředitele školy Radou Moravskoslezského

Více

Příloha č. 1 Spisového a skartačního řádu ze dne 1. 1. 2009 Spisový a skartační plán

Příloha č. 1 Spisového a skartačního řádu ze dne 1. 1. 2009 Spisový a skartační plán 1. Organizace a řízení Příloha č. 1 Spisového a skartačního řádu ze dne 1. 1. 2009 Spisový a skartační plán -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Organizační řád Základní školy Všeruby

Organizační řád Základní školy Všeruby Organizační řád Základní školy Všeruby školy. Organizační řád patří mezi základní dokumenty, které upravují organizaci, řízení a činnost Při zpracování organizačního řádu řed. školy respektuje: platné

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Základní škola Zlín, Mostní Mostní 2397, 761 67 Zlín Organizační řád školy Č.j.: ZŠ Mo/206 /2015 Spisový znak 1.3 Skartační znak Vypracoval: Schválil: A10 Mgr. Věra Kundratová Mgr. Věra Kundratová Směrnice

Více

Bratříků 851, Havlíčkův Brod

Bratříků 851, Havlíčkův Brod Sídlo školy: Odloučené pracoviště: Právní forma: Zřizovatel: Bratříků 851, Havlíčkův Brod Kyjovská 3187, Havlíčkův Brod příspěvková organizace kraj Vysočina IČ: 60126817 IZO RED: 600170748 Telefon: 569

Více

DODATEK Č.1 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU

DODATEK Č.1 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU DODATEK Č.1 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU S účinností od 4.9.2014 Střední škola želeniční, technická a služeb, Šumperk Gen. Krátkého 30, 787 01 Šumperk 1 Ředitelka Střední školy železniční, technické a služeb,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Základní škola a Mateřská škola Želetava Pražská 164 675 26 Želetava IČ: 60419164. Organizační směrnice 2/2014

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Základní škola a Mateřská škola Želetava Pražská 164 675 26 Želetava IČ: 60419164. Organizační směrnice 2/2014 Základní škola a Mateřská škola Želetava Pražská 164 675 26 Želetava IČ: 60419164 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Organizační směrnice 2/2014 V Želetavě dne 27. srpna 2014. Mgr. Bohumil Dohnal ředitel školy 1 Článek 1

Více

Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Směrnice č. 2/2012 nahrazuje směrnici č. 2/2003 Organizační řád Základní školy a Mateřské školy, Vojkovice, okres Brno-venkov, příspěvková

Více

Praha 4, Květnového vítězství 1554, 149 00. Organizační řád. tel.: 267227500 tel./fax: 267227511 info@kvetnak.cz

Praha 4, Květnového vítězství 1554, 149 00. Organizační řád. tel.: 267227500 tel./fax: 267227511 info@kvetnak.cz ZÁKLADNÍ Š K O L A Praha 4, Květnového vítězství 1554, 149 00 tel.: 267227500 tel./fax: 267227511 info@kvetnak.cz Číslo směrnice: 1 Účinnost od: 3.3.2008 Počet stran: 7 Vypracoval: Mgr.Pavel Kopečný Počet

Více

Základní umělecká škola, Masarykovo náměstí 1, Nová Paka 50901. Organizační řád

Základní umělecká škola, Masarykovo náměstí 1, Nová Paka 50901. Organizační řád Základní umělecká škola, Masarykovo náměstí 1, Nová Paka 50901 Organizační řád Organizační řád nabývá platnosti dne 29. srpna 2013 Článek 1 - Základní ustanovení 1. Základní umělecká škola Nová Paka (dále

Více

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Dvůr Králové nad Labem 5.8.2014 1 Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ SMĚRNICE Č. 3/2011 PLATNOST 31.10.2011 ÚČINNOST 1.11.2011 AUTOR Jiřina Hanáková Podpis autora SCHVALUJÍCÍ Rada městyse Datum schválení 31.10.2011 Datum a podpis schvalujícího

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012

ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012 ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012 I. Všeobecná ustanovení a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále MŠ) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti

Více

1. změna Organizačního řádu DDM Větrník

1. změna Organizačního řádu DDM Větrník 1. změna Organizačního řádu DDM Větrník Organizační řád DDM Větrník je zpracován na základě zřizovací listiny DDM Větrník a legislativních norem vymezujících činnost středisek pro volný čas, zejména Zákon

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov mládeže a Školní jídelna, Holečkova 2, České Budějovice. I. Základní ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov mládeže a Školní jídelna, Holečkova 2, České Budějovice. I. Základní ustanovení Domov mládeže a Školní jídelna, Holečkova 2, České Budějovice ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. Základní ustanovení Tento dokument je v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, se zákonem č. 561/2004 Sb., o

Více

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1 č. j. 369/08 OPATŘENÍ ŘEDITELE č. 6/2008 ke kontrolní činnosti v Kolejích a menzách (dále KaM ) Univerzity Karlovy v Praze (dále UK ) Podle

Více

Základní škola, Praha 5, Pod Radnicí 5. Informace podle Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Základní škola, Praha 5, Pod Radnicí 5. Informace podle Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Základní škola, Praha 5, Pod Radnicí 5 č.j. 81/05/2015 Informace podle Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vypracovala: Mgr. Bušková Věra Schválila: Mgr. Bušková Věra Vydáno dne:

Více

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice Organizační řád Organizační řád Mateřské školy Vlkava Č.j.: 112/2013 Platnost od: 2.9.2013 Účinnost od: 2.9.2013 Zpracovaný v

Více

Směrnici o poskytování informací

Směrnici o poskytování informací Ředitel Obchodní akademie a Hotelové školy, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace, vydává ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a v souladu s pokynem MŠMT ČR č.j.

Více

Mateřská škola Strakonice, A.B. Svojsíka 892

Mateřská škola Strakonice, A.B. Svojsíka 892 Mateřská škola Strakonice, A.B. Svojsíka 892 telefon 380 422 700, IČ: 70 96 45 81, č.ú.: 177797318/0300 ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. Základní ustanovení Organizační řád je vypracován na základě zákona č. 561/2004

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace Vydal: statutární orgán ředitelka Domova pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace Účinnost normy: 1.1.2014 Zřizovatel:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. 241/2014

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. 241/2014 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. 241/2014 2 Obsah I. Všeobecná ustanovení...3 II. Poradní orgány...9 III. Činnosti všeobecného řízení a správy...10 IV. Společná a závěrečná ustanovení...11 2 3 I. Všeobecná ustanovení

Více

Rozsah a forma vedení školní matriky

Rozsah a forma vedení školní matriky Vyhláška č. 364/2005 Sb. o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Obce Batňovice. Část I. 1. Úvodní ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Obce Batňovice. Část I. 1. Úvodní ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD Obce Batňovice Část I 1. Úvodní ustanovení Organizační řád upravuje zásady činnosti a řízení Obce Batňovice i obecního úřadu. Je statutární organizační normou, která určuje jeho vnitřní

Více

Střední škola lodní dopravy a technických řemesel, Děčín VI, příspěvková organizace

Střední škola lodní dopravy a technických řemesel, Děčín VI, příspěvková organizace Střední škola lodní dopravy a technických řemesel, Děčín VI, příspěvková organizace Dělnická 15, 405 02 Děčín VI Zřizovatel: Ústecký kraj IČO: 14450488 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Platnost: 1. 4. 2015 Účinnost: 1.

Více

Královéhradecký inspektorát PROTOKOL. Základní škola Kostelec nad Orlicí

Královéhradecký inspektorát PROTOKOL. Základní škola Kostelec nad Orlicí Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát PROTOKOL čj. ČŠI-967/07-09 o veřejnosprávní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, okres Nymburk příspěvková organizace nám. B. Hrozného 12, 289 22 Lysá nad Labem ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 18/2012 Jar Spisový znak, skartační znak: A.1.

Více

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců PŘÍLOHA č. 3 Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců STAROSTA MĚSTA - plní úkoly uložené mu zastupitelstvem nebo radou města, A. Práva a povinnosti vyplývající

Více

Organizační řád Základní školy a Mateřské školy Nový Jičín, Libhošť 90

Organizační řád Základní školy a Mateřské školy Nový Jičín, Libhošť 90 Organizační řád Základní školy a Mateřské školy Nový Jičín, Libhošť 90 I. Úvodní ustanovení Organizační řád upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků

Více

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY, Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY, Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393 DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA a ŠKOLNÍ JÍDELNA Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393 STATUT DĚTSKÉHO DOMOVA SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY, BYSTŘICE

Více

Organizační řád. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115. ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 Vnitřní předpisy školy

Organizační řád. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115. ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 Vnitřní předpisy školy Škola: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Oblast: Dokumentace školy Základní právní norma:. Název: Organizační řád Č.j.: 1884/2012/ZŠ a MŠ Účinnost od: 20.11.2012 Platnost od: 20.11.2012

Více

Organizační směrnice č. 2/2007

Organizační směrnice č. 2/2007 Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, České Budějovice, Rudolfovská 92 Organizační směrnice č. 2/2007 ZÁKLADNÍ ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE

Více

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLY Základní škola Židlochovice, Tyršova 611 okres Brno-venkov, příspěvková organizace Ing. Jana Králová září 2015 Obecná ustanovení Na základě ustanovení 305 odst. 1 zákona 262/2006 Sb. zákoníku práce

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát PROTOKOL O KONTROLE Čj. ČŠIH-106/14-H Kontrola dodržování právních předpisů a veřejnosprávní kontrola podle 174 odst. 2 písm. d) a e) zákona č. 561/2004

Více

1. Všeobecná ustanovení. a) Úvodní ustanovení

1. Všeobecná ustanovení. a) Úvodní ustanovení Škola : Mateřská škola Rumburk, Sukova 1047/4, příspěvková organizace Organizační řád mateřské školy Č.j.: 11/2013-OŘ/Ji Účinnost od: 1.9.2014 Spisový znak: 2.1/2014 Skartační znak: S 5/2019 Změny: 1.

Více

ORGANIZA Č N Í Ř Á D D Ů M D Ě TÍ A MLÁDEŽE BOHUMÍN, p ř í s p ěv ková organiza c e

ORGANIZA Č N Í Ř Á D D Ů M D Ě TÍ A MLÁDEŽE BOHUMÍN, p ř í s p ěv ková organiza c e Dům dětí a mládeže Bohumín, příspěvková organizace Janáčkova 715, 735 81 Bohumín www.ddmbohumin.cz ORGANIZA Č N Í Ř Á D D Ů M D Ě TÍ A MLÁDEŽE BOHUMÍN, p ř í s p ěv ková organiza c e Základní identifikační

Více

Organizační řád UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE ÚSTAVU JAZYKOVÉ A ODBORNÉ PŘÍPRAVY ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Organizační řád UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE ÚSTAVU JAZYKOVÉ A ODBORNÉ PŘÍPRAVY ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Organizační řád ÚSTAVU JAZYKOVÉ A ODBORNÉ PŘÍPRAVY ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Organizační řád Ústavu jazykové a odborné přípravy (dále jen ústav ) upravuje v souladu se

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Akademie hotelnictví a cestovního ruchu, s.r.o., Nade Mží 1, 318 00 Plzeň

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Akademie hotelnictví a cestovního ruchu, s.r.o., Nade Mží 1, 318 00 Plzeň ORGANIZAČNÍ ŘÁD Akademie hotelnictví a cestovního ruchu Akademie hotelnictví a cestovního ruchu, s.r.o., Obsah ORGANIZAČNÍ ŘÁD... 1 I. Ustanovení o organizačním řádu... 2 II. Základní ustanovení o Akademii

Více

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Znojmo, příspěvková organizace Jana Palacha 956/8, 669 33 Znojmo Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL Č. j. ČŠIZ-486/12 Z o veřejnosprávní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

130 Orgány školské právnické osoby. (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel.

130 Orgány školské právnické osoby. (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel. 130 Orgány školské právnické osoby (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel. (2) Orgány školské právnické osoby zřízené jinou právnickou osobou

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY STAŇKOV, PUCLICKÁ 37

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY STAŇKOV, PUCLICKÁ 37 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY STAŇKOV, PUCLICKÁ 37 Platnost Organizačního řádu od 1.9.2009 do doby doplnění nebo přepracování. Všeobecná ustanovení Organizační řád mateřské školy upravuje organizační

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vypracovala: Schválila: Mgr. Silvie Häuserová, ředitelka školy Mgr. Silvie Häuserová, ředitelka školy Směrnice nabývá

Více

Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování

Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování Metodický pokyn stanovuje podrobnosti organizačního zajištění a postupů při vzdělávání žáků

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Centra ICT Karviná, příspěvkové organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Centra ICT Karviná, příspěvkové organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Centra ICT Karviná, příspěvkové organizace Centrum ICT Karviná Strana 1 (celkem 6) Obsah: Článek I... 2 ÚČEL... Chyba! Záložka není definována. Článek II... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÍCÍ

Více

Organizační řád. Domov Sluneční dvůr p.o., Jestřebí 126, 471 61 Jestřebí. Preambule

Organizační řád. Domov Sluneční dvůr p.o., Jestřebí 126, 471 61 Jestřebí. Preambule Organizační řád Domov Sluneční dvůr p.o., Jestřebí 126, 471 61 Jestřebí Preambule Domov Sluneční dvůr, poskytovatel sociálních služeb, poskytuje služby ženám s mentálním postižením od věku 26-ti let do

Více

2 Předmět činnosti školy 2.1 Učit a vychovávat žáky 6-ti až 15-ti leté podle učebních plánů a osnov schválených MŠMT ČR.

2 Předmět činnosti školy 2.1 Učit a vychovávat žáky 6-ti až 15-ti leté podle učebních plánů a osnov schválených MŠMT ČR. Organizační řád školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA, TRUTNOV, RUDOLFA FRIMLA 816 Organizační řád školy Účinnost od: Spisový znak: 1.2. Skartační znak: A5 Změny: V souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 48/2005 Sb., o základním

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 042 110/99-5077 Signatura: ad2ns201 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Klatovy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola, Kašperské Hory, Bohdana

Více

č.j. : 2014/44 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace

č.j. : 2014/44 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace č.j. : 2014/44 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace V Příbrami dne 1. 9. 2014 1 ČÁST I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Obsah

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. S účinností od 1.9.2015. Střední škola železniční, technická a služeb, Šumperk. Gen. Krátkého 30, 787 01 Šumperk

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. S účinností od 1.9.2015. Střední škola železniční, technická a služeb, Šumperk. Gen. Krátkého 30, 787 01 Šumperk ORGANIZAČNÍ ŘÁD S účinností od 1.9.2015 Střední škola železniční, technická a služeb, Šumperk Gen. Krátkého 30, 787 01 Šumperk 1 Ředitelka Střední školy železniční, technické a služeb, Šumperk se sídlem

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Církevní husitská základní umělecká škola Harmonie, o.p.s. se sídlem Bílá 1, 160 00 Praha 6 - Dejvice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZUŠ Č.j.: 12/2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická

Více