Střední škola společného stravování

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Střední škola společného stravování"

Transkript

1 Střední škola společného stravování Krakovská 1095, Ostrava - Hrabůvka IČO : Tel: Fax:

2 I. Základní ustanovení 1. Střední škola společného stravování (dále jen škola) je v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., zákonem č. 129/2000 Sb., a 181 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění zřízena Moravskoslezským krajem. Zřizovatel vydává zřizovací listinu školy, jmenuje ředitele a vykonává další zřizovatelské funkce včetně stanovení pravidel hospodaření v souladu s obecně platnými předpisy. 2. Střední škola společného stravování zabezpečuje teoretickou a praktickou výuku (odborný výcvik) v dále uvedených učebních a studijních oborech, provádí provozně ekonomické činnosti související se zajištěním výuky, výchovné poradenství, stravovací služby, celoživotní vzdělávání a další aktivity v souladu se zřizovací listinou školy. 3. Statutárním orgánem školy je ředitel jmenovaný v souladu s podmínkami stanovenými v zákoně č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, v platném znění, a zákoně č. 561/2004 Sb., v platném znění, zřizovatelem. Jeho statutárním zástupcem je zástupce ředitele jmenovaný ředitelem SŠSS. O věcech pedagogického rázu (hodnocení žáků, problematika absence apod.), které jsou uvedeny v 166 školského zákona, jsou oprávněni jednat a rozhodují zástupci ředitele pro teoretické a praktické vyučování. II. Vztah k nadřízeným orgánům 1. Škola je svým charakterem samostatnou příspěvkovou organizací a je řízena Radou Moravskoslezského kraje prostřednictvím odboru školství mládeže a sportu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, který v rámci své zřizovatelské funkce plní úlohu nadřízeného orgánu v oblastech hospodaření, financování, plánování, metodiky a kontroly. 2. Z hlediska výkonu státní správy se škola řídí pokyny MŠMT ČR, které v souladu se Školským zákonem vydává obecně platné školské předpisy a vyhlášky, týkající se organizace školního roku, přijímání žáků ke studiu na středních školách, ukončování studia, výchovného poradenství, dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, dále učební dokumenty jednotlivých oborů, a další metodické materiály. 3. Vztah ke Školské inspekci je vymezen 174 Školského zákona a vyhláškou MŠMT ČR č.17/2005 Sb., o podrobnějších podmínkách organizace České školní inspekce a výkonu inspekční činnosti. Inspekce zjišťuje a hodnotí podmínky, průběh a výsledky vzdělávání dle příslušných vzdělávacích plánů, vykonává státní kontrolu a dodržování právních předpisů vztahujících se k hlavní činnosti školy a vykonává v souladu se zákonem 320/2001 Sb., veřejnoprávní kontrolu využívání finančních prostředků státního rozpočtu přidělovaných dle 160 a 163 zákona.

3 III. Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatele 1. Škola plní vůči všem svým zaměstnancům povinnosti vyplývající z pracovně - právních vztahů. Při této činnosti se řídí Zákoníkem práce a dalšími platnými předpisy, které upravují vztah zaměstnanců a zaměstnavatele. U pedagogických pracovníků je škola povinna se řídit rovněž zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, v platném znění. 2. Zaměstnanci školy se řídí z hlediska zaměstnaneckých povinností Zákoníkem práce, a dalšími zákonnými předpisy, Organizačním řádem školy, Provozními řády, Směrnicemi a Pokyny ředitele školy a ostatními vnitřními předpisy školy a plní úkoly v souladu se stanovenou pracovní náplní dle jednotlivých funkcí a zařazení. 3. Vedoucí zaměstnanci školy jsou povinni řídit a kontrolovat práci podřízených zaměstnanců, uplatňovat zásady spravedlivého odměňování a seznamovat zaměstnance s úkoly školy, aktuální situací hospodaření a plnění úkolů stanovených plánem práce školy. Výčet vedoucích zaměstnanců je následující: ředitel, zástupci ředitele, vedoucí učitelé odborného výcviku, vedoucí Školní jídelny, vedoucí ekonomického oddělení, správce budov a vedoucí úklidu. Vedoucí kuchařka (šéfkuchařka) a vedoucí směn ve Školní jídelně jsou vedoucími pracovníky ve smyslu 124, odst. 4), Zákoníku práce. 4. Statutárním orgánem je ředitel SŠSS, který je oprávněn jednat jménem školy ve všech záležitostech daných zřizovací listinou, vykonává řídicí činnosti a plní povinnosti vedoucího organizace včetně určení ostatních vedoucích pracovníků a struktury organizace. Jeho povinnosti jsou stanoveny v 164 a 165 Školského zákona. Ve vztahu ke zřizovateli odpovídá za použití prostředků státního rozpočtu a prostředků zřizovatele na provoz, předkládá rozbory hospodaření a výroční zprávy a stanovuje organizaci,vydává vnitřní předpisy a stanovuje podmínky provozu školy. 5. Zástupcem statutárního orgánu je zástupce ředitele (viz oddíl V, bod 1), který přebírá v naléhavých případech kompetence statutárního orgánu (v případech nedosažitelnosti ředitele). IV. Členění školy SŠSS se člení na čtyři úseky: (včetně Školní jídelny - viz příloha č. 1) a) Úsek teoretického vyučování a dalšího vzdělávání b) Úsek praktického vyučování c) Provozně ekonomický úsek d) Školní jídelna 1. Úsek teoretického vyučování a dalšího vzdělávání a) Zajišťuje pro žáky školy výuku všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů v rozsahu stanoveném učebními osnovami a tématickými plány schválenými ředitelem školy v denní a dálkové formě. b) Výuka je zabezpečována v souladu se Školským zákonem a dalšími právními předpisy a pokyny MŠMT, ČŠI a zřizovatele.

4 c) V rámci doplňkové činnosti zajišťuje další vzdělávání pořádáním rekvalifikačních kurzů, seminářů a dalších aktivit v rámci svého hlavního zaměření. d) Úsek je řízen dvěma zástupci ředitele pro teoretickou výuku, jejich povinnosti a kompetence upravují vnitřní předpisy školy. 2. Úsek praktického vyučování a) Zajišťuje pro žáky školy odborný výcvik dle zaměření jednotlivých učebních a studijních oborů v rozsahu stanoveném učebními osnovami a tématickými plány schválenými ředitelem školy. b) Odborný výcvik vykonávají žáci na jednotlivých smluvně zajištěných pracovištích formou skupinové výuky pod vedením učitelů odborného výcviku nebo na individuálních pracovištích pod vedením instruktorů. Část žáků vykonává odborný výcvik v prostorách školy zejména při práci ve Školní jídelně. Podmínky pro konání odborného výcviku upravuje vnitřní předpis. c) Úsek praktického vyučování zajišťuje ve spolupráci s dalšími úseky doplňkovou činnost v oblasti gastronomických služeb. d) Úsek je řízen zástupcem ředitele pro praktické vyučování, práci učitelů odborného výcviku řídí vedoucí učitelé odborného výcviku. 3. Provozně ekonomický úsek a) Zabezpečuje provádění ekonomických činností souvisejících se zabezpečováním a financováním teoretické a praktické výuky a činností souvisejících s provozem školy. b) V plném rozsahu zpracovává a vede personální a mzdovou agendu zaměstnanců, účetnictví organizace, hospodářskou agendu a sestavuje předepsané účetní a statistické výkazy. c) Zajišťuje správu majetku, vedení operativní evidence majetku a zabezpečuje činnosti v oblasti bezpečnosti práce, požární ochrany a ostrahy majetku. d) Zajišťuje provozní úkoly související s vytápěním objektu, úklidem, běžnou údržbou a opravami budov včetně údržby venkovních prostor, autoprovozem apod. e) Úsek zajišťuje ubytovací služby a veškerou ekonomickou agendu doplňkové činnosti školy. f) Zpracovává ekonomické záležitosti chodu Školní jídelny a zajišťuje veškeré provozní podmínky nezbytné pro řádný chod Školní jídelny. g) Úsek je řízen zástupcem ředitele pro provoz a ekonomiku. 4. Školní jídelna a) Zabezpečuje přípravu celodenní stravy pro žáky Domova mládeže (samostatný právní subjekt sídlící v objektu školy) a přípravu obědů (popř. dalších jídel) pro žáky školy, zaměstnance školy a další subjekty. b) Příprava jídel se provádí v souladu s příslušnými předpisy týkajícími se školního stravování a za dodržování hygienických přepisů. c) Zabezpečuje ve spolupráci s dalšími úseky gastronomické služby zejména v oblasti závodního stravování. d) Jídelna je řízena vedoucí, která zodpovídá za řádný chod celé jídelny.

5 V. Organizační struktura školy 1. Vedoucí pracovníci SŠSS: Mgr. Ivana Matulová - zástupce ředitele pro teoretické vyučování - statutární zástupce ředitele Ing. Alžběta Válková - zástupce ředitele pro provoz a ekonomiku Mgr. Lenka Čapková - zástupce ředitele pro teoretické vyučování Mgr. Danuše Nováčková - zástupce ředitele pro praktické vyučování Marcela Zemanová - vedoucí školní jídelny Petr Přeček - vedoucí učitel odborného výcviku Mgr. Hana Štanglerová - vedoucí učitel odborného výcviku Jana Lokaiová - vedoucí učitel odborného výcviku Petr Hrubý - správce budov, vedoucí provozního úseku Marie Vetchá - hlavní účetní, vedoucí ekonomického úseku Zyta Bodnárová - vedoucí úklidu Organizováním, řízením a kontrolou práce dle 124 odst. 4 Zákoníku práce je ve Školní jídelně pověřena: - Ilona Hudcová - šéfkuchařka školní jídelny a při výrobě jídla rovněž vedoucí směn kuchařky 2. Struktura úseku teoretické výuky: a) Úsek je řízen 2 zástupci ředitele, jejich kompetence upřesňuje vnitřní směrnice b) Jednotliví vyučující jsou zařazeni do předmětových komisí: - společensko- vědních předmětů a tělesné výchovy - cizích jazyků - přírodovědních předmětů a matematiky - odborných předmětů - ekonomických předmětů V rámci komisí mohou existovat předmětové sekce. Jednotliví vyučující mohou být členy více komisí. c) Do úseku teoretické výuky je začleněno školní poradenské pracoviště, které je tvořeno školním psychologem, výchovným poradcem a školním preventistou. 3. Struktura úseku odborné výuky a) Úsek je řízen zástupkyní ředitele, práci UOV řídí vrchní UOV b) Vrchní UOV zodpovídají za práci svých podřízených rozdělených do sekcí: - sekce kuchařů - sekce číšníků - sekce cukrářů a SUS c) V rámci úseku OV jsou zřízeny metodické komise dle jednotlivých sekcí d) Úsek OV zajišťuje i praxi žáků nástavbového studia a oboru Cestovní ruch 4. Struktura provozně-ekonomického úseku a) Úsek je řízen zástupkyní ředitele a člení se na provozní a ekonomickou sekci b) Ekonomická sekce je řízena vedoucí (hlavní účetní) a zahrnuje následující pozice: - účetní - fakturace (1 osoba) - účetní - pokladna (1 osoba)

6 - účetní - majetek (1 osoba) c) Personální a mzdová agenda (1 osoba) - řízena přímo ZŘPE a Ř d) Správa agendy žáků-studijní referent (1 osoba) - řízena ZŘTV e) Sekretariát ředitele (1 osoba) - řízena přímo ředitelem SŠSS f) Pracovník obchodního provozu (1 osoba) - řízena ZŘPE g) Provozní sekce je řízena vedoucím (2. stupeň řízení) a zahrnuje: - úklid budov (řízen vedoucí úklidu na 1. stupni), celkem 7 osob - vrátní (4 osoby) - údržba budov a majetku (2 osoby) 5. Struktura školní jídelny a) Školní jídelna je řízena vedoucí ŠJ (1. stupeň řízení) b) ŠJ zahrnuje následující pozice: - šéfkuchařka (1 osoba) - kuchařka (3 osoby) - pomocná kuchařka (2 osoby) - skladní (1 osoba) VI. Rozsah činnosti školy 1. V souladu se zřizovací listinou zajišťuje škola komplexní výuku v následujících oborech vzdělání: a) Čtyřleté obory M/ L/01 b) Tříleté obory H/ H/01 c) Nástavbové studium L/51 Cestovní ruch Gastronomie Cukrář cukrářka Kuchař číšník Management v gastronomii d) Učební obor pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami E/01 Stravovací a ubytovací služby e) Dálkové studium je organizováno ve tříletých oborech a v nástavbovém studiu (nástavbové dálkové studium je tříleté) H/01 Kuchař - číšník L/51 Management v gastronomii

7 2. V rámci doplňkové činnosti škola zajišťuje: a) rekvalifikační studium a kvalifikační zkoušky b) vzdělávací aktivity jako jsou: kurzy, školení c) provádí výrobu a prodej hotových výrobků a činnosti související se zajištěním stravovacích a ubytovacích služeb d) pronájem nevyužitých prostor VII. Hospodaření školy a) Zdroje financování jsou: - příspěvky a dotace ze státního rozpočtu poskytované prostřednictvím zřizovatele - provozní dotace zřizovatele - příjmy získané vlastní činností, dary a jiné příjmy - příjmy z vedlejší hospodářské činnosti - prostředky EU - fondy organizace (školy) b) Škola může mimo svou hlavní činnost provádět i doplňkovou činnost za předpokladu, že ve své hlavní činnosti plní úkoly stanovené zřizovatelem a hospodářský výsledek této činnosti za příslušný kalendářní rok je kladný. Tato činnost se řídí obecnými zákonnými předpisy a je upravena vnitřním předpisem školy. Může být vykonávána v oblastech uvedených ve zřizovací listině a na základě příslušných Živnostenských oprávnění. c) Škola je povinna dodržovat limity hospodaření stanovené zřizovatelem a dosahovat stanovených hospodářských výsledků. d) V souladu se zákonem č. 250/2000 může vytvářet zvláštní fondy ( investiční fond, rezervní fond, fond odměn a fond kulturních a sociálních potřeb) do kterých po schválení zřizovatelem rozděluje zlepšený hospodářský výsledek. VIII. Metodické a poradní orgány školy 1. Pedagogická rada projednává výsledky výchovně vzdělávací činnosti, výchovná opatření apod. Členy pedagogické rady jsou všichni pedagogičtí zaměstnanci školy. Na jednání pedagogické rady mohou být pozváni i instruktoři žáků. 2. Metodické komise jsou ustanoveny na úseku teoretické i praktické výuky. Složení a rozsah jednotlivých metodických komisí upravuje Plán práce školy zpracovávaný na příslušný školní rok.

8 IX. Organizace na škole 1. V souladu se zákonem č. 171/1990 Sb., není na škole povolena činnost politických stran, povolena je činnost odborové organizace. Vztah mezi SŠSS a odborovou organizací se řídí příslušnými ustanoveními Zákoníku práce. 2. SŠSS uzavírá v souladu se Zákoníkem práce na příslušný kalendářní rok s odborovou organizací Kolektivní smlouvu. Společně s odborovou organizací je stanovován plán a podmínky čerpání prostředků FKSP. X. Školská rada 1. Školská rada se ustanovuje na školách v souladu s 167 zákona č. 561/2004 Sb., Školského zákona v platném znění. 2. Školská rada je orgán umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, zřizovateli a dalším osobám se podílet na správě školy Školskou radu zřizuje Zřizovatel, který jmenuje třetinu členů rady, třetina je volena z řad pedagogických zaměstnanců a třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a žáci zletilí. 3. Školská rada se vyjadřuje k návrhům školních vzdělávacích programů, schvaluje výroční zprávu o činnost školy, školní řád, stipendijní řád, pravidla pro hodnocení a klasifikaci žáků, podílí se na koncepčních záměrech rozvoje školy, projednává návrh rozpočtu, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a projednává inspekční zprávy. Může rovněž podávat podněty řediteli školy, zřizovateli a orgánům státní správy. XI. Závěrečná ustanovení 1. Nedílnou součástí tohoto organizačního řádu je organizační schéma školy (příloha č.1). 2. Pracovní příkazy vydané odpovědnými zaměstnanci v rozporu s tímto organizačním řádem jsou neplatné. 3. Tento organizační řád nabývá platnosti dnem 1. ledna 2007 a je od uvedeného data závazný pro všechny zaměstnance školy, kteří jsou povinni se s ním seznámit a při své práci dodržovat. V Ostravě Hrabůvce dne 1. září 2013 Mgr. Pavel Cielecký ředitel školy Přílohy : organizační schéma jednotlivých úseků

9 Příloha č. 1.1 Organizační struktura Střední školy společného stravování Zřizovatel MSK Ředitel školy Sekretariát Úsek teoretické výuky Provozně ekonomický úsek Úsek praktické výuky Vzdělávání dospělých, dálkové studium Doplňková činnost Školní jídelna

10 Příloha č. 1.2 Úsek teoretické výuky ZŘ pro teoretické vyučování ZŘ pro teoretické vyučování Učební obory Studijní obory Vyučující odborných předmětů Školní poradenské pracoviště ICT Vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů Referent stud. odd. - správa agendy žáků Vzdělávání dospělých Dálkové studium Pozn. : Pracovně spadá tento zaměstnanec do provozně ekonomického úseku

11 Příloha č. 1.3 Úsek praktické výuky ZŘ pro praktickou výuku VUOV VUOV VUOV Učitelé odborného výcviku oboru kuchař Učitelé odborného výcviku oboru číšník Učitelé odborného výcviku oboru cukrář a SUS Instruktoři odborného výcviku VUOV : vrchní učitel odborného výcviku Poznámka: někteří UOV jsou pověřeni funkcí rajonového UOV, jejich úkolem je kontrolovat práci instruktorů a provádět OV na individuálních provozovnách

12 Příloha č. 1.4 Provozně - ekonomický úsek ZŘ pro provoz a ekonomiku pracovník technického a ekonomického rozvoje Komplexní agenda mzdová a personální Správa agendy žáků Vedoucí ekonomického úseku Správa budov technický pracovník Účetní odd. fakturace Vedení úklidu Údržba majetku vrátní Účetní odd. majetek Úklid budov Účetní odd. pokladna Pracovník obch. provozu Doplňková činnost

13 Příloha č. 1.5 Školní jídelna Vedoucí Skladní Šéfkuchařka Kuchařka Vedoucí směny kuchařka Vedoucí směny kuchařka Pomocná kuchařka Pomocná kuchařka

Část 1. Úvodní ustanovení

Část 1. Úvodní ustanovení Část 1. Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Vyšší odborné školy ekonomické, sociální a zdravotnické, Obchodní akademie, Střední pedagogické školy a Střední zdravotnické školy v Mostě (dále jen školy)

Více

Organizační řád. ředitel VOŠZ a SZŠ Trutnov

Organizační řád. ředitel VOŠZ a SZŠ Trutnov Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Trutnov, Procházkova 303 Organizační řád VOŠZ a SZŠ Trutnov Č.j.: VOŠZ a SZŠ Trutnov 439/2012 ze dne 21.8.2012 Platnost a účinnost od 1. 9.2012

Více

Organizační řád Domu dětí a mládeže Český Krumlov

Organizační řád Domu dětí a mládeže Český Krumlov Organizační řád Domu dětí a mládeže Český Krumlov Závěrečná práce Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení období od 3. ledna do 8. listopadu 2013 Zpracoval/a: Mgr. Jakub Pich, ředitel

Více

Organizační. směrnice

Organizační. směrnice Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola, Nový Bor, Wolkerova 316, příspěvková organizace Vypracovala: Linda Hrabcová Podpis: Schválil: PaedDr. Ilona Jindrová Podpis: Organizační směrnice Č. směrnice

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Josefa Václava Myslbeka a Mateřská škola Ostrov, Myslbekova 996, okres Karlovy Vary ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY součást č. 1 - ORGANIZAČNÍ ŘÁD Číslo jednací: ZŠ/03/3/11 Vypracoval: Mgr. Martin

Více

ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Město Česká Skalice S M Ě R N I C E RADY MĚSTA ČESKÁ SKALICE č.4/2004 ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - 1 - l. Úvod 1.1. Pro výkon vybraných činností, které jsou zpravidla neziskové a jejichž obsah, struktura

Více

Zpracoval : Ing.Josef Kalousek

Zpracoval : Ing.Josef Kalousek Střední odborné učiliště opravárenské Předměstí 427 Králíky Platný od 1.září 2010 Zpracoval : Ing.Josef Kalousek Tímto dokumentem se ruší dokument Organizační řád ze dne 1.1.2005 V souladu s ustanovením

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů

Zpráva o činnosti a plnění úkolů Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 28. října 1598, 738 02, Frýdek-Místek tel.: 558 406 111, web: www.spsfm.cz, email: spsfm@spsfm.cz Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové

Více

Kapitoly o řízení výchovy a vzdělávání pro vychovatele

Kapitoly o řízení výchovy a vzdělávání pro vychovatele Kapitoly o řízení výchovy a vzdělávání pro vychovatele PaedDr. Zdeňka Hanková Katedra pedagogiky, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků na p edf UK

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Centra ICT Karviná, příspěvkové organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Centra ICT Karviná, příspěvkové organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Centra ICT Karviná, příspěvkové organizace Centrum ICT Karviná Strana 1 (celkem 6) Obsah: Článek I... 2 ÚČEL... Chyba! Záložka není definována. Článek II... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÍCÍ

Více

Ředitelka škola: Mgr. Dagmar Sýsová. Schválila Školská rada dne: Předseda školské rady: JUDr. Pavel Holub

Ředitelka škola: Mgr. Dagmar Sýsová. Schválila Školská rada dne: Předseda školské rady: JUDr. Pavel Holub Ředitelka škola: Mgr. Dagmar Sýsová Schválila Školská rada dne: Předseda školské rady: JUDr. Pavel Holub Charakteristika školy Název školy: Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené,

Více

1 z 28. Dodatek č.3 ZÁSADY VZTAHŮ ZŘIZOVATELE A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ POJMY A USTANOVENÍ

1 z 28. Dodatek č.3 ZÁSADY VZTAHŮ ZŘIZOVATELE A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ POJMY A USTANOVENÍ Dodatek č.3 ZÁSADY VZTAHŮ ZŘIZOVATELE A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ POJMY A USTANOVENÍ Čl. 1 Působnost a vymezení pojmů (1) Tyto zásady upravují vztahy k příspěvkovým organizacím, které

Více

Organizační řád Asociace muzeí a galerií České republiky

Organizační řád Asociace muzeí a galerií České republiky Organizační řád Asociace muzeí a galerií České republiky Preambule Organizační řád Asociace muzeí a galerií České republiky (dále jen organizační řád ) je základním vnitřním řídícím dokumentem Asociace

Více

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis:

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Řád Číslo předpisu: 2/2013 Výtisk č.: 01 Platnost od: 24.06.2013 Účinnost od: 01.07.2013 Platnost do: Předpis je závazný pro: Zaměstnance města Moravská

Více

9 Školství. 9.1 Kdo školství spravuje. PhDr. Marcela Štiková

9 Školství. 9.1 Kdo školství spravuje. PhDr. Marcela Štiková Školství PhDr. Marcela Štiková Šťastný národ, který má hojnost dobrých škol, říká J. A. Komenský, protože má-li se člověk stát člověkem, musí se vzdělat. Škola bývá historicky nedílnou součástí obce. Je

Více

Statutární město Prostějov Rada města Prostějova

Statutární město Prostějov Rada města Prostějova Statutární město Prostějov Rada města Prostějova ORGANIZAČNÍ ŘÁD Magistrátu města Prostějova od 1. 1. 2015 vydaný v souladu s 102 odst. 2 písm. f), k) a o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy a vzdělávání dospělých v Evropě. Vydání 2003. Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu

Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy a vzdělávání dospělých v Evropě. Vydání 2003. Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy a vzdělávání dospělých v Evropě Vydání 2003 Evropská komise STRUKTURY SYSTÉMŮ VZDĚLÁVÁNÍ, ODBORNÉ PŘÍPRAVY

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Část II: Hospodaření organizace za rok 2014 V souladu s 165 odst. 1 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Výroční zpráva 2013/2014. Výchovný ústav, Střední škola a Školní jídelna. Buškovice 203

Výroční zpráva 2013/2014. Výchovný ústav, Střední škola a Školní jídelna. Buškovice 203 Výroční zpráva 2013/2014 Výchovný ústav, Střední škola a Školní jídelna Buškovice 203 Výroční zpráva školy Výroční zpráva o činnosti Střední školy Buškovice 203 I. Ředitel Střední školy Buškovice 203 (dále

Více

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012. Obsah přílohy:

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012. Obsah přílohy: Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012 PŮSOBNOST A RÁMCOVÁ NÁPLŇ ČINNOSTI ODBORŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU RUMBURK Obsah přílohy: a) 10 Odbor starosty b) 11 Odbor II. místostarosty

Více

Hlavní organizační řád. Obecná část

Hlavní organizační řád. Obecná část Hlavní organizační řád Obecná část č.j. NPÚ-310/14594/2013 V souladu s čl. II. Statutu Národního památkového ústavu vydaného zřizovatelem Ministerstvem kultury pod č. j. MK S 5830/2012 ze dne 20. září

Více

ZÁSADY vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem

ZÁSADY vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem 10 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE ZÁSADY vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem Úplné znění k 1. 1. 2014 Schváleno radou

Více

Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště zemědělské, Nový Jičín, U Jezu 7. Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2005

Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště zemědělské, Nový Jičín, U Jezu 7. Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2005 Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště zemědělské, Nový Jičín, U Jezu 7 Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2005 ÚNOR 2006 A. Základní údaje o příspěvkové organizaci právnické osobě

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. HLAVNÍ ZÁSADY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. HLAVNÍ ZÁSADY Rada města Vimperk schvaluje v souladu s ustanovením 102 odst. 2, písm. o) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění ( dále je zákon o obcích), tento ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. HLAVNÍ ZÁSADY l. Úvod

Více

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE MĚSTO KROMĚŘÍŽ SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE Zpracoval: JUDr. František Dočekal, Ph.D., tajemník Městského úřadu Kroměříž Miroslav Marinčák vedoucí oddělení

Více

Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Směrnice č. 2/2012 nahrazuje směrnici č. 2/2003 Organizační řád Základní školy a Mateřské školy, Vojkovice, okres Brno-venkov, příspěvková

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 6317 472 ZÁKON ze dne 20. prosince 2011, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Více

Zákon č. 561/2004 Sb., ČÁST PRVNÍ

Zákon č. 561/2004 Sb., ČÁST PRVNÍ Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb., č. 112/2006 Sb., č. 158/2006 Sb., č. 161/2006 Sb., č. 165/2006

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Část první

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Část první Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i., se sídlem v Praze 8, Na Slovance 1999/2, PSČ 182 21, vydává ve smyslu 20 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, tento ORGANIZAČNÍ ŘÁD Článek 1 Úvodní

Více

MĚSTO TRUTNOV ZASTUPITELSTVO MĚSTA ZŘIZOVACÍ LISTINA

MĚSTO TRUTNOV ZASTUPITELSTVO MĚSTA ZŘIZOVACÍ LISTINA MĚSTO TRUTNOV ZASTUPITELSTVO MĚSTA ZŘIZOVACÍ LISTINA Městských jeslí Trutnov Čl. I Zřizovatel Město Trutnov, Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov, okres Trutnov, IČ: 00278360 vydává podle 84 odst. 2 písm.

Více