DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM III.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM III."

Transkript

1 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM III. ZADAVATEL: Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí Sídlem: Na Poříčním právu 1/376, Praha 2 Zastoupena: PhDr. Karlem Vítem, PhD., ředitelem odboru implementace fondů EU IČ: V Praze dne 19. listopadu 2012 Výše uvedený zadavatel v souladu s ustanovením čl. 13 zadávací dokumentace upřesňuje zadávací podmínky vztahující se k veřejným zakázkám na služby PŘEKLAD MATERIÁLŮ PRIDE. Dotaz č. 1: V dokumentaci požadujete stanovit nabídkovou cenu za celou zakázku, nicméně zde není přesně stanoveno, jaký bude objem zakázky, pouze informace, že se jedná o AŽ 2300 normostran. Máme tedy při kalkulaci ceny vycházet z tohoto počtu normostran? Odpověď č. 1: Ano, uchazeč bude při stanovení (kalkulaci) nabídkové ceny vycházet z počtu 2300 normostran uvedených v bodě ZD. Dotaz č. 2: V jakém formátu budou zdrojové dokumenty určené k překladu (doc., pdf., nebo jiný formát) Odpověď č. 2 Zdrojové dokumenty určené k překladu budou k dispozici pouze v tištěné podobě, jiná forma není zadavateli dostupná. Dotaz č. 3: Bude možné k tabulkám a případným obrázkům obdržet zdrojová data? (původní formáty, ve kterých byly tyto obrázky či tabulky vytvořeny) Odpověď č. 3 Viz odpověď na dotaz č. 1. 1

2 Dotaz č. 4: V bodě 5. zadávací dokumentace uvádíte: Uchazeč prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením čestného prohlášení dle Přílohy č. 2. této zadávací dokumentace. Čestné prohlášení musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem nebo za uchazeče. Příloha č. 2 je však zadávací dokumentace. (ani ostatní číslování příloh neodpovídá odkazům ze zadávací dokumentace) Odpověď č. 4 Číslování zadávací dokumentaci je zcela v pořádku, přílohou č. 2 je vzor čestného prohlášení a i ostatní číslování odpovídá. Zadávací dokumentaci i ostatní přílohy lze najít na stránkách nebo Dotaz č. 5: Rádi bychom obdrželi upřesnění k hodnocení kritéria kvality: řízení a organizace zakázky včetně popisu požadavků na součinnost zadavatele. Lépe bude hodnocena nabídka uchazeče, jehož řízení a realizace zakázky umožní průběžnou kontrolu práce uchazeče a který zajistí maximální možnou prevenci zpoždění dodání předmětu plnění z důvodu mimořádných událostí. Jakým způsobem budete toto kritérium hodnotit a na základě čeho? Má být tedy v nabídce přesně popsán postup, řízení a organizace zakázky a požadavky na součinnost zadavatele? V jaké struktuře, aby bylo hodnocení z Vaší strany objektivní? Odpověď č. 5 Zadavatel požaduje předložení popisu zajištění plnění veřejné zakázky tak, že lépe bude hodnocena nabídka uchazeče, jehož řízení a realizace zakázky umožní průběžnou kontrolu práce uchazeče a který zajistí maximální možnou prevenci zpoždění dodání předmětu plnění z důvodu mimořádných událostí, tj. zadavatel preferuje průběžné konzultace k terminologii apod., na uchazeči je navržení čestnosti, jaká míra součinnosti bude na zadavateli vyžadována, jak bude zajištěna ze strany uchazeče organizace práce tak, aby nedocházelo k prodlení s plněním zakázky, jaký tým bude na plnění zakázky pracovat, zda se počítá s případnými neočekávanými událostmi (např. nemoc překladatele), zda uchazeč disponuje např. záložní technikou, jak bude zajištěno sjednocení používané terminologie v případě spolupráce více překladatelů na daném textu včetně celkové stylistiky a kvality. Zadavatel tedy požaduje v nabídce doložit popis celkového obrazu organizace práce na veřejné zakázce. Dotaz č. 6: Do kdy je možné podávat dotazy k zadávací dokumentaci. Odpověď č. 6 Dotazy je možno podávat nejpozději do 3 dnů před koncem lhůty pro podání nabídek. 2

3 Dotaz č. 7: V zadávací dokumentaci v bodě Doba plnění je uvedeno následující: Předpokládané zahájení plnění: ihned po podpisu smlouvy Požadované ukončení plnění: Jednotlivé části bude uchazeč odevzdávat průběžně, min. ¼ přeloženého textu ke konci každého měsíce od uzavření smlouvy. Celý předmět plnění musí být odevzdán nejpozději Tento termín je limitní. Smlouva má být uzavřena do konce roku 2012, tudíž na překlad zbývají 3 měsíce, do Na konci každého měsíce by se muselo odevzdávat min 1/3 přeloženého textu. Odpověď č. 7: S ohledem na časový posun zadání této veřejné zakázky upravuje zadavatel bod 4.1 následovně: S vybraným uchazečem bude uzavřena smlouva dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Návrh smlouvy tvoří přílohu č. 4 této Výzvy. Předpokládané zahájení plnění: ihned po podpisu smlouvy Požadované ukončení plnění: Jednotlivé části bude uchazeč odevzdávat průběžně, min. 1/3 přeloženého textu ke konci každého měsíce od uzavření smlouvy, tj. první část bude předložena nejpozději k Celý předmět plnění musí být odevzdán nejpozději Tento termín je limitní. S ohledem na výše uvedené zapracuje uchazeč tuto skutečnost rovněž do návrhu smlouvy. Článek II. odstavec 2 smlouvy bude znít: Jednotlivé části bude uchazeč odevzdávat průběžně, min. 1/3 přeloženého textu ke konci každého měsíce od uzavření smlouvy, tj. první část bude předložena nejpozději k Celý předmět plnění musí být odevzdán nejpozději Tento termín je limitní. Upravený návrh smlouvy zasíláme společně s těmito dodatečnými informacemi. Dotaz č. 8: V jakém formátu budou soubory se zdrojovým anglickým textem? V bodě Vymezení předmětu zakázky a rozsahu plnění je uvedeno, že grafická úprava překladu musí být zachována 1:1 s originálem. Prosíme o zveřejnění ukázkových zdrojových souborů, aby uchazeči měli přesnou představu, jaké práce bude grafická úprava vyžadovat. 3

4 Odpověď č. 8: Soubory se zdrojovým anglickým textem budou k dispozici pouze v tištěné podobě, jiná forma není zadavateli dostupná. Ukázkový zdrojový soubor je přílohou těchto dodatečných informací (nahodilý výběr části textu, viz přílohy text č. 1, text č. 2, text č. 3). Dotaz č. 9: V bodě ZD je uvedeno, že součástí překladu bude faktická korektura. Prosíme o upřesnění této služby a jejího významu v rámci předmětu zakázky. Odpověď č. 9: Jak je uvedeno v bodě ZD zadavatel požaduje jako součást překladu jazykovou i faktickou korekturu textu. Jedná se tedy o zajištění faktické správnosti textu, tj. faktická korektura zaručí opravu zjevných logických a věcných chyb originálu, např. chybné odkazy na normy apod. Cena za tyto služby bude zahrnuta do celkové nabídkové ceny, která je předmětem hodnocení. Dotaz č. 10: V souvislosti s pravidelnými návštěvami a konzultacích v sídle zadavatele, bychom žádali o upřesnění, jak často bude asi nutné do Prahy jezdit? Odpověď č. 10: Způsob nastavení komunikace mezi zadavatelem a uchazečem, řízení a organizace zakázky, tedy mimo jiné i potřeba a četnost návštěv a konzultací v sídle zadavatele, je předmět hodnocení nabídek v rámci dílčího hodnotícího kritéria A. 3. Blíže viz bod Zadávací dokumentace a čl. VI Návrhu smlouvy. 4

5 5