CZ / /0144

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CZ.043.07/3.1.01.1/0144"

Transkript

1 Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta národohospodářská vypisuje výběrové řízení na dodávku služby zajištění překladů pro projekt CZ / /0144 Inovace studijního programu, rozšíření studijních oborů a podpora internacionalizace na Fakultě národohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Název zakázky: Zadavatel Název žadatele: Právní forma: Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele: Zajištění překladů pro projekt CZ / /0144 Inovace studijního programu, rozšíření studijních oborů a podpora internacionalizace na Fakultě národohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze. Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta národohospodářská Veřejná vysoká škola zřízená zákonem doc. Ing. Jiří Schwarz, CSc. děkan Fakulty národohospodářské Mgr. Lucie Wagnerová manažerka projektu IČO: DIČ: CZ Sídlo: Nám.W.Churchilla 4, Praha 3, Kontaktní osoba Jméno: Lucie Příjmení: Wagnerová Telefon: Zakázka Vymezení předmětu zakázky Popis předmětu zakázky: Předmětem zakázky je dodávka služby, jejímž předmětem jsou překlady odborných textů z/do angličtiny v oblasti enviromentální ekonomie a politiky, v oblasti ekonomické historie a metodologie a institucionálně založených proudů ekonomické teorie a politiky (ekonomie a právo, nová institucionální ekonomie, komparativní ekonomické systémy). Dodavatel zajistí v době od ukončení výběrového řízení do překladatelské služby v rámci projektu Inovace studijního programu, rozšíření studijních oborů a podpora internacionalizace na Fakultě národohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze z českého (dále jen ČJ) do anglického (dále jen AJ) v následujícím rozsahu za následujících podmínek: Překlad odborných textů podle normostran z ČJ do AJ. Překlad odborných textů podle normostran z AJ do ČJ. Dodavatel dá zadavateli 1ks tištěné kopie překladu s vlastním podpisem a zároveň 1ks kopie v elektronické podobě. Cena za tuto službu zahrnuje veškeré náklady dodavatele spojené s touto službou a to včetně nákladů spojených s dodáním textů. Cena za 1 normostranu je maximálně 440,- Kč Maximální počet normostran je Maximální cena celé zakázky je ,- Kč včetně DPH. Uvedený počet normostran je rámcový a může se na

2 základě objednávky zdavatele změnit. Překlady nebudou požadovány najednou v celém rozsahu. Budou od zadavateli dodávány postupně na základě domluvy. Kritéria, která musí dodavatel splňovat (kvalifikační, ekonomická, technická či jiná): Uchazečem se rozumí dodavatel, který ve stanovené době podá pouze jednu nabídku. Uchazeč musí předložit: Výpis z obchodního rejstříku či jiné evidence na starší než 90 dnů ke dni podání nabídky. Z něj musí být patrné, že jeho předmětem podnikání je provádění plnění, jež jsou vypsána ve výběrovém řízení. Uchazeč dodá originál či úředně ověřenou kopii. Originál či úředně ověřenou kopii oprávnění k podnikání Čestné prohlášení podespané statutárním zástupcem uchazeče, že : 1. Není v likvidaci 2. Nemá v evidenci daní zachycené daňové nedoplatky 3. Proti němu v uplynulých 2 letech nebyl prohlášen konkurz nebo konkurz nebyl zrušen pro nedostatek majetku 4. Nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, nebo na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, s výjimkou případů, kdy bylo povoleno splácení ve splátkách a není v prodlení se splácením splátek 5. Žádný člen statutárního orgánu nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin nebo došlo k zahlazení odsouzení trestného činu, jehož skutková podstata souvisela s předmětem podnikání Uchazeč musí prokázat znalost a zkušenosti s odbornými překlady (z/do) angličtiny v oblasti enviromentální ekonomie a politiky, v oblasti ekonomické historie a metodologie a institucionálně založených proudů ekonomické teorie a politiky (ekonomie a právo, nová institucionální ekonomie, komparativní ekonomické systémy). Vyžadujeme přesnou znalost odborné terminologie v uvedených oblastech. Doložitelné výstupy jsou podmínkou. Doložit je musí uchazeč následovně: 1. Reference o činnosti uchazeče za poslední 2 roky s uvedenými kontakty pro ověření 2. Seznam významných dodávek za poslední 2 roky spolu s uvedením rozsahu dodávky 3. Ukázkový text vlastního překladu a to jak

3 v ČJ tak v AJ Doložení kvalifikace překladatelského týmu Zadavatel může po kontrole přeloženého textu požádat dodavatele o přepracování sporných částí, které neshledá v souladu s odbornou terminologií. Uchazeč zpracuje nabídkovou cenu za normostranu a za zakázku celkem v následujícím rozdělení: Za normostranu: - cena za normostranu bez DPH - Cena za normostranu s DPH Požadavky na zpracování nabídkové ceny: Přeložený text z ČJ do AJ_ - cena za normostranu bez DPH - cena za normostranu s DPH Za zakázku celkem: - cena za zakázku bez DPH - Cena za zakázku s DPH Přeložený text z ČJ do AJ - cena za zakázku bez DPH - cena za zakázku s DPH Přepokládaná cena: Obchodní a platební podmínky ,- Kč včetně DPH Obchodní podmínky, jakož i smluvní vztah dodavatele a zadavatele budou předmětem rámcové smlouvy o dílo. Smlouvy budou podepsány do 14 dnů od data výběru uchazeče. Dílčí služby pak budou realizovány na základě jednotlivých objednávek. Dodavatel služby je povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly provést kontrolu dokladů o uskutečněných službách. Tyto doklady je dodavatel povinen uchovávat. Cena za provedené služby bude dodavateli uhrazena bezhotovostním převodem vždy po předání příslušné části překladu. Na základě jím vystavené faktury se splatností minimálně dva měsíce. Rozsah a časový harmonogram: Rozsah bude upřesněn podle konkrétní potřeby projektu. Pro základní orientaci uchazečů zadavatel informuje, že: 1. maximální nepřekročitelná cena za 1 normostranu je 440,- Kč včetně DPH a maximální hodnota zakázky je ,- Kč včetně DPH, 2. časový rozsah plnění zakázky: po ukončení VŘ v roce

4 2006 do Maximální nepřekročitelný počet normostran je Uvedený počet normostran se může dle konkrétních objednávek zadavatelů změnit. Kritérium formální správnosti: - Nabídka, která nebude formálně správná, bude vyřazena. Kritéria pro zadání zakázky: Kritérium hodnocení obsahové stránky nabídky: - Hodnotíme nejvyšší ekonomickou výhodnost a to podle váhy následujících kritérií: 1. Zkušenost uchazeče s překlady v příslušném jazyce 40% 2. Kvalita realizačního týmu 40% 3. Cena 20% Předpokládané datum zahájení plnění: Předpokládané datum ukončení plnění: Údaje pro podání nabídky Termín pro podání nabídky: Adresa pro podání nabídky: Způsob předání nabídky (poštou, osobně, aj.) Formální požadavky na zpracování nabídky - Mgr. Lucie Wagnerová Děkanát FNH VŠE Nám. W. Churchilla 4, Praha Poštou a elektronicky V případě, že nabídka nebude obsahovat povinné náležitosti podle uvedeného výčtu, bude z výběrového řízení vyřazena. Obálka musí být opatřena: - názvem zakázky - korespondenční adresou zadavatele - adresou uchazeče Nabídka musí být podepsaná statutárním zástupcem uchazeče. Veškeré části nabídky musí tvořit jeden celek a musí být zabezpečeny proti manipulaci. Nabídka bude obsahovat: - 1 ks originál - 1 ks kopie - Elektronická verze nabídky na CD Krycí list nabídky bude obsahovat: V krycím listu nabídky budou uvedeny základní identifikační údaje o uchazeči a případně subdodavateli: 1. Právnické osoby - obchodní firma nebo název, - sídlo,

5 - právní forma, - IČO - DIČ 2. Fyzické osoby - Jméno a příjmení, - Příp. obchodní firma, - Bydliště či místo podnikání, - Datum narození nebo rodné číslo, - IČO - DIČ Nabídka bude strukturovaná následovně: Obsah nabídky 1. Rozpočet dodávky služby ve struktuře: Za normostranu: cena za normostranu bez DPH Cena za normostranu s DPH Přeložený text z ČJ do AJ_ cena za normostranu bez DPH cena za normostranu s DPH Za zakázku celkem: cena za zakázku bez DPH Cena za zakázku s DPH Přeložený text z ČJ do AJ cena za zakázku bez DPH cena za zakázku s DPH 2. Termínová flexibilita dodávek služby (dodací lhůta) 3. Doklady a listiny prokazující splnění kvalifikačních předpokladů pro realizaci předmětu zakázky (viz oddíl Kritéria, která musí dodavatel splňovat) 4. Platební podmínky 5. Návrh reklamačních podmínek 6. Další případné přílohy V případě, že nabídky nebude obsahovat všechny povinné náležitosti podle výše uvedeného seznamu bude z výběrového řízení vyřazena. Výběr dodavatele Datum, hodina a místo, kam bude nabídka doručena: - korespondenční adresa zadavatele: Děkanát FNH VŠE, nám. W. Churchilla 4, Praha 3 do do 12:00 hodin

6 Datum, hodina a místo, kde se bude konat otevírání obálek: Obálky s jednotlivými nabídkami budou otevírány na korespondenční adrese zadavatele dne Závazná lhůta vázanosti uchazeče: Uchazeč je svou nabídkou vázán do Průběh a ukončení výběrového řízení: Při otevírání obálek bude hodnocena formální správnost nabídky a to na základě dodaných materiálů. Nabídky, které nebudou formálně správné, budou z výběrového řízení vyloučeny. Na dalším zasedání hodnotící komise bude hodnocena obsahová stránky nabídky a to na základě dodaných materiálů. Komise na základě nejvyšší ekonomické výhodnosti vybere vítěze výběrového řízení. Výsledky budou zveřejněny. Zadavatel má právo odmítnout všechny předložené nabídky, dále má právo nevracet podané nabídky a má také právo vyloučit z výběrového řízení ty uchazeče, jejichž nabídka nebude splňovat podmínky stanovené zadávací dokumentací. Vyloučení z řízení včetně všech důvodů oznámí zadavatel neprodleně vyloučenému uchazeči. Uchazeči výběrového řízení, jejichž nabídky budou splňovat kritéria tohoto řízení, budou o jeho výsledku písemně vyrozumění do 14 dnů od data otevírání obálek. Proti výsledkům výběrového řízení se nelze odvolat Ostatní Jiné požadavky či specifikace V Praze dne Mgr. Lucie Wagnerová manažerka projektu

Místní akční skupina mikulovsko o.p.s. Pronájem prostor kanceláře MAS Mikulovsko

Místní akční skupina mikulovsko o.p.s. Pronájem prostor kanceláře MAS Mikulovsko Zadávací dokumentace k zadávacímu řízení (zakázce) dle Pravidel PRV ČR 2007-2013 mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. Zakázka: Zadavatel: Místní akční skupina Mikulovsko o.p.s. K Vápence 69, 69201 Mikulov

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE v rámci projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0004, v tomto zadávacím řízení se zadavatel neřídí

Více

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Věc: Výzva k podání nabídky Česká republika Český telekomunikační úřad, se sídlem:

Více

Zadavatel: Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka, Masarykovo nám. 2 Sídlo zadavatele: Masarykovo nám. 2 Nová Paka 50901 IČ: 15055256

Zadavatel: Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka, Masarykovo nám. 2 Sídlo zadavatele: Masarykovo nám. 2 Nová Paka 50901 IČ: 15055256 Výzva k podání nabídek (dále jen zadávací dokumentace ) na veřejnou zakázku malého rozsahu 2. kategorie (VZMR II) v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Nejedná o zadávací

Více

Výběr dodavatele softwarového řešení internetových stránek pro Českou obec sokolskou

Výběr dodavatele softwarového řešení internetových stránek pro Českou obec sokolskou IČ 00409537 DIČ CZ00409537 ČOS ZAPSÁNA U MV ČR ČJ.: VSP/1-1311/90-R Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu realizovanou výběrovým řízením při zachování principů stanovených v ustanovení

Více

Mapování krajského prostředí pro vznik partnerství na trhu práce

Mapování krajského prostředí pro vznik partnerství na trhu práce TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY PROJEKT INSTITUT TRHU PRÁCE PODPŮRNÝ SYSTÉM SLUŽEB ZAMĚSTNANOSTI Registrační číslo projektu : CZ.04.1.03/1.2.00.1/0008

Více

Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace U Sanatoria 2631/25, 787 01 Šumperk

Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace U Sanatoria 2631/25, 787 01 Šumperk Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace U Sanatoria 2631/25, 787 01 Šumperk I. Oznámení Vyhlášení poptávkového řízení k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Název zakázky: Nabídka malířských

Více

Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace U Sanatoria 2631/25, 787 01 Šumperk

Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace U Sanatoria 2631/25, 787 01 Šumperk Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace U Sanatoria 2631/25, 787 01 Šumperk I. Oznámení Vyhlášení poptávkového řízení k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Název zakázky: Pořízení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝZVĚ K PODÁNÍ NABÍDEK. Zahraniční pobyty pro SŠDAM. Název výzvy: Zadavatel:

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝZVĚ K PODÁNÍ NABÍDEK. Zahraniční pobyty pro SŠDAM. Název výzvy: Zadavatel: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝZVĚ K PODÁNÍ NABÍDEK Název výzvy: Zahraniční pobyty pro SŠDAM. Zadavatel: Střední škola designu a módy, Prostějov Sídlo: Vápenice 2986/ 796 62 Prostějov IČ: 479 22 06 DIČ: CZ4792206

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ ZADAVATEL: Město Stříbro Sídlem: Masarykovo nám. 1, 349 01 Stříbro Zastoupený: starostou města Bc. Karlem Lukešem IČ: 00260177 VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

Více

a státním rozpočtem.

a státním rozpočtem. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem. Z a d á v a c í d o k u m e n t a c e Priorita: 4 Adaptabilita a podnikání Opatření: 4.2 Specifické vzdělávání Název projektu:

Více

Výzva k předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách

Výzva k předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách Obec Březník Březník 247 675 74 IČO: 00289132 tel: 568 643 320 fax: 568 643 320 ID DS: pqyatm4 KB, č.ú.:3220711/0100 Výzva k předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu Projekt CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu Projekt CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídek v rámci výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na zajištění vzdělávacích kurzů

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídek v rámci výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na zajištění vzdělávacích kurzů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídek v rámci výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na zajištění vzdělávacích kurzů Název zakázky: Zajištění realizace vzdělávacích kurzů pro zaměstnance společnosti

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Věc: Veřejná zakázka malého rozsahu Název: Dodávka moderního informačního systému CK a hotelových provozů pro fiktivní kancelář Ev. číslo:

Více

2) Specifikace zakázky Předmětem zakázky je nákup 5 ks notebooků včetně software, 15 ks PC včetně software, 5 ks kopírek

2) Specifikace zakázky Předmětem zakázky je nákup 5 ks notebooků včetně software, 15 ks PC včetně software, 5 ks kopírek Regioinfo, spol. s r.o. Jablonecká 8/31 460 01 Liberec 5 Tel. č.: 482 710 626 VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Dodávka výpočetní techniky pro projekt Program dlouhobé péče o uchazeče o zaměstnání propojením rekvalifikace

Více

Kontakty telefony: 583215518 fax: 583213935 e-mail:

Kontakty telefony: 583215518 fax: 583213935 e-mail: Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace U Sanatoria 2631/25, 787 01 Šumperk I. Oznámení Vyhlášení poptávkového řízení na zajištění služeb Správa a údržba klientských počítačů, serverů, datových

Více

Zařízení pro pracoviště chromatografie v rámci projektu Pracoviště pro výzkum inovací techniky

Zařízení pro pracoviště chromatografie v rámci projektu Pracoviště pro výzkum inovací techniky Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Zařízení pro

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Město Chrastava nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava IČ: 00262871 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Název veřejné zakázky: Zadavatel Název : Chrastava oprava komunikace Bílokostelecká

Více

Zadávací dokumentace. Program výcviku a vzdělávání Pars nova a.s. - 2

Zadávací dokumentace. Program výcviku a vzdělávání Pars nova a.s. - 2 Zadávací dokumentace k výběrovému řízení Program výcviku a vzdělávání Pars nova a.s. - 2 dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů OP RLZ, číslo vydání 2 Zadavatel: Pars nova a.s. Žerotínova

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k internímu výběrovému řízení ČUS s názvem. Přeprogramování informačního systému České unie sportu

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k internímu výběrovému řízení ČUS s názvem. Přeprogramování informačního systému České unie sportu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k internímu výběrovému řízení ČUS s názvem Přeprogramování informačního systému České unie sportu vydaná v souladu s usnesením Výkonného výboru ČUS ze dne 8.9.2014 1. Zadavatel Název:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu ZAJIŠTĚNÍ REALIZACE KURZŮ K DVPP PRO OA, HŠ A SOŠ, TURNOV, ZBOROVSKÁ 519, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Projekt OP VK: Podpora profesního rozvoje pedagogických

Více

PROPAGAČNÍ LETÁKOVÁ KAMPAŇ LIBERECKÉHO KRAJE

PROPAGAČNÍ LETÁKOVÁ KAMPAŇ LIBERECKÉHO KRAJE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu PROPAGAČNÍ LETÁKOVÁ KAMPAŇ LIBERECKÉHO KRAJE Obsah: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI 2. PŘEDMĚT

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Meziříčí

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Meziříčí Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Datum vyhlášení zakázky: 11. 4. 2012 Název programu: Registrační číslo projektu:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU) ZMĚNA STAVBY Č.P. 80 PŘÍSTAVBA GARÁŽE V SEMILECH BÍTOUCHOVĚ DODÁVKA STAVEBNÍHO MATERIÁLU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU) ZMĚNA STAVBY Č.P. 80 PŘÍSTAVBA GARÁŽE V SEMILECH BÍTOUCHOVĚ DODÁVKA STAVEBNÍHO MATERIÁLU ZMĚNA STAVBY Č.P. 80 PŘÍSTAVBA GARÁŽE V SEMILECH - BÍTOUCHOVĚ A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE (VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU) ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY : MĚSTO SEMILY 1/7 A ÚVOD ZJEDNODUŠENÝ POPIS ZÁMĚRU Předmětem

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZŠ Hustopeče, Nádražní 4, okres Břeclav, příspěvková organizace, Nádražní 4, 69301 Hustopeče se sídlem Nádražní 4, 693 01 Hustopeče, jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničního jazykově vzdělávacího pobytu pro žáky a zahraničního jazykového kurzu pro učitele

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničního jazykově vzdělávacího pobytu pro žáky a zahraničního jazykového kurzu pro učitele ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZŠ Hustopeče, Nádražní 4, okres Břeclav, příspěvková organizace, Nádražní 4, 69301 Hustopeče se sídlem Nádražní 4, 693 01 Hustopeče, jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE:

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Písemná výzva k podání nabídky PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Varovný protipovodňový systém pro obec Želešice (MIS) Zakázka: Druh zakázky podle jejího předmětu:

Více

Zadávací dokumentace pro

Zadávací dokumentace pro Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadanou v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen zákon) na uzavření rámcové smlouvy na dodávku: Vyšetření glukosy

Více