ZPRÁVA O REALIZACI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVA O REALIZACI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU"

Transkript

1 ZPRÁVA O REALIZACI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY PRO 5. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍ HO VÝBORU Z A OBDOBÍ OD 1. DUBN A DO 31. SRPN A 2008 REGION ÁLNÍ R AD A REGI O NU SOUDRŽNOST I ST ŘE DNÍ ČECHY

2 Zpráva o realizaci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy pro 5. zasedání Monitorovacího výboru zpracováno k Zpracováno k: Strana 2 z 65

3 OBSAH Seznam zkratek Úvod Pokrok v realizaci ROP SČ na úrovni programu Pravidelná monitorovací tabulka Plnění cílů ROP SČ Realizace ROP SČ v členění dle výzev Výzva č. 1 ( ) Výzvy č. 2 a č. 3 ( ) Výzvy č. 4-6 ( ) Výzva č. 7 ( ) Výzva č. 8 ( ) Výzvy č ( ) Výzvy č ( ) Výzva č. 17 ( ) Výzva č. 18 ( ) Výzva č. 19 ( ) Výzva č. 90 (kontinuální výzva) Pokrok v realizaci ROP SČ na úrovni prioritních os a oblastí podpory Prioritní osa 1 Doprava Oblast podpory 1.1 Regionální dopravní infrastruktura Oblast podpory 1.2 Udržitelné formy veřejné dopravy Prioritní osa 2 Cestovní ruch Oblast podpory 2.1 Podnikatelská infrastruktura a služby cestovního ruchu Oblast podpory 2.2 Veřejná infrastruktura a služby cestovního ruchu Oblast podpory 2.3 Propagace a řízení turistických destinací Středočeského kraje Prioritní osa 3 Integrovaný rozvoj území Oblast podpory 3.1 Rozvoj regionálních center Oblast podpory 3.2 Rozvoj měst Oblast podpory 3.3 Rozvoj venkova Zpracováno k: Strana 3 z 65

4 3.4. Prioritní osa 4 Technická pomoc Oblast podpory 4.1 Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení programu Oblast podpory 4.2 Informovanost a publicita programu Oblast podpory 4.3 Absorpční kapacita regionálních aktérů Naplnění synergie s ostatními operačními programy Údaje o finančním provádění pomoci Stav přípravy implementace ROP SČ Hlavní programový dokument Ostatní programové dokumenty Prováděcí dokument k ROP SČ Operační manuál k ROP SČ Pokyny pro žadatele a příjemce ROP SČ Nastavení informačního monitorovacího systému Personální zajištění Úřadu Regionální rady Audit shody Plán výzev pro předkládání projektů Plnění úkolů z předchozích zasedání MV ROP Komunikace a publicita Uskutečněná informační a propagační opatření Plnění komunikačního plánu Plánované aktivity v oblasti komunikace a propagace Evaluace Plánované aktivity v oblasti evaluace Finanční kontrola a nesrovnalosti Interní audit Technická pomoc Plánované aktivity v oblasti TP Shrnutí a závěry Seznam tabulek Seznam grafů Příloha č. 1: MSC207 Pravidelná monitorovací tabulka.. 61 Příloha č. 2: Seznam příjemců Zpracováno k: Strana 4 z 65

5 Seznam zkratek ČR Česká republika EK Evropská unie FS Fond soudržnosti HSS Hospodářská sociální soudržnost IPRM Integrovaný plán rozvoje měst JVS Jednotný vizuální styl KoP Komunikační plán ROP SČ MF Ministerstvo financí MMR Ministerstvo pro místní rozvoj MSC2007 Monitorovací systém Central 2007 MV Monitorovací výbor NNO Nestátní neziskové organizace NOK Národní orgán pro koordinaci NUTS Územní statistická jednotka OP Operační program OPTP Operační program Technická pomoc ROP, ROP SČ Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Čechy RR Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy ŘO Řídící orgán SČ Středočeský kraj SF Strukturální fondy SFC System for Fund Management in the European Community TP Technická pomoc ÚRR Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy VRR Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy Zpracováno k: Strana 5 z 65

6 1. Úvod Cílem Zprávy o realizaci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy (dále jen Zpráva o realizaci ROP ) je vyhodnotit pokrok v dosahování cílů programu jako celku i cílů stanovaných pro jednotlivé prioritní osy, popř. vysvětlit výraznější odklon od původně stanovených cílů, a to za období od období hodnoceném v bezprostředně předcházející Zprávě o realizaci ROP po poslední aktuální data. Zpráva o realizaci ROP je vypracována pracovníky oddělení Monitoring a evaluace v součinnosti s ostatními odděleními Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy (ÚRR), popř. dalšími externími subjekty, a schválena Výborem Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy (VRR). Tato Zpráva o realizaci ROP je zpracována pro potřeby 5. zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy (MV ROP) konaného dne 4. listopadu 2008 a pokrývá období od 1. dubna do 31. srpna Ve sledovaném období byla většina provedených aktivit spojená s administrací výzev a značného počtu zaregistrovaných projektů. V Regionálním operačním programu regionu soudržnosti Střední Čechy (ROP SČ) byly vyhlášeny 3 nové výzvy pro předkládání projektů (dále jen výzva ) a 12 výzev bylo uzavřeno, v rámci nichž bylo zaregistrováno 225 projektů. Při hodnocení (vč. projektů zaregistrovaných v předchozím hodnoceném období) na min. bodovou hranici nedosáhlo 46, z důvodů přijatelnosti či formálních důvodů bylo vyloučeno 65 projektů. K financování bylo VRR schváleno 64, k podpisu smluv o poskytnutí dotace (dále jen smlouva ) v tomto období došlo u 26 projektů. Součástí zprávy jsou i informace o vykonaných aktivitách především v oblastech komunikace a publicity, evaluace, Technické pomoci a implementace programu. Zpracováno k: Strana 6 z 65

7 2. Pokrok v realizaci ROP SČ na úrovni programu 2.1. Pravidelná monitorovací tabulka Viz Příloha č Plnění cílů ROP SČ Globálním cílem ROP NUTS 2 Střední Čechy k roku 2013 je vytvořit podmínky pro dynamický růst HDP regionu a zajištění vysoké kvality života obyvatel měst i venkova prostřednictvím zvýšení atraktivity regionu pro bydlení, podnikání, investice a cestovní ruch. Na základě provedených analýz a identifikovaných problémů vlastních pro region Středních Čech byl globální cíl blížeji rozpracován do následujících čtyř specifických cílů: 1. zajištění vysoké a udržitelné mobility obyvatel při současném snižování negativních dopadů dopravy na životní prostředí, 2. zvýšení návštěvnosti a prodloužení délky pobytu návštěvníka a posílení místních příjmů z cestovního ruchu, 3. zvýšení kvality života ve městech i na venkově a posílení role městských center jako přirozených pólů růstu v regionu, 4. zvýšení absorpční kapacity regionálních a místních aktérů. Naplňování cílů je dosahováno prostřednictvím uskutečněných projektů. K došlo při realizaci ROP SČ k vyhlášení 18 výzev pro prioritní osy 1, 2 a 3, v rámci nichž bylo zaregistrováno 382 projektů. VRR bylo k financování schváleno 50 projektů a u 26 z nich byly s příjemci uzavřeny smlouvy. Dále probíhá kontinuální výzva pro Technickou pomoc (prioritní osa 4). K sledovanému datu bylo již 11 projektů ukončeno (projekty Technické pomoci). Podrobnější průběh realizace ROP SČ v členění na jednotlivé oblasti podpory je předmětem kapitoly 3. Pro posuzování dosahování výše uvedených cílů a hodnocení dopadů ROP SČ byl vytvořen soubor indikátorů na úrovni ROP SČ. Tabulka č. 1 zobrazuje přehled indikátorů, které jsou naplňovány finančně uzavřenými projekty k Tabulka č. 1 Přehled plnění indikátorů na úrovni operačního programu Název indikátoru Měrná jednotka Přírůstek ve sled. období Celkem k Indikativní hodnota 2013 Případné plnění (%) Indikátory dopadu Celk. výdaje na realizaci projektů v tis. Kč tis. Kč , , ,41 0,21 v % % 0,25 0, Zpracováno k: Strana 7 z 65

8 2.3. Realizace ROP SČ v členění dle výzev Ve sledovaném období byly Regionální radou regionu soudržnosti Střední Čechy (RR) vyhlášeny dalších tři výzvy. Výzva č. 17: Byla otevřena pro oblast podpory 1.1 Regionální dopravní infrastruktura. Podpora je konkrétně určena na zvýšení kapacity a zkvalitnění silnic II. a III. třídy. Příjemci podpory jsou kraj či organizace zřizované či zakládané krajem. Výzva byla ukončena Na tuto výzvu je z ERDF alokováno Kč ( ). Výzva č. 18: Byla otevřena pro oblast podpory 2.3 Propagace a řízení turistických destinací Středočeského kraje. Podpora v této výzvě bude výhradně orientována na propagaci a prezentaci přirozených turistických destinací, tzn. takových území, jež vytvářejí komplexní nabídku atraktivit a služeb pro návštěvníky a turisty. Výzva byla ukončena Na tuto výzvu je z ERDF alokováno celkem Kč ( ). Výzva č. 19: Je otevřena pro oblast podpory 1.1 Regionální dopravní infrastruktura. Podpora je konkrétně určena na zvýšení kapacity a zkvalitnění silnic II. a III. třídy. Příjemci podpory jsou kraj či organizace zřizované či zakládané krajem. Výzva bude ukončena Na tuto výzvu je z ERDF alokováno Kč ( ). Poznámky: - Pro přepočet na EUR je použit aktuální kurz pro srpen 2008, tj. 23,941 Kč/. Tímto kurzem jsou provedeny veškeré přepočty měn v celém dokumentu. - Zdrojem dat pro veškeré tabulky a grafy v dokumentu byl IS MSC Výzva č. 1 ( ) V rámci této výzvy bylo v oblasti podpory 1.1 zaregistrováno 9 projektů. V sledovaném období byly u schválených projektů uzavřeny s příjemci Smlouvy o poskytnutí dotace (dále jen Smlouva ). Tabulka č. 2: Průběh Výzvy č. 1 k Vyhlášení výzvy RR Ukončení výzvy počet zaregistrovaných projektů (oblast podpory 1.1) - 9 Hodnocení projektů počet vyřazených projektů - 0 Schválení projektů k financování VRR počet schválených projektů Zpracováno k: Strana 8 z 65

9 Uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace počet projektů s uzavřenou smlouvou - 9 Realizace projektů počet projektů v realizaci Výzvy č. 2 a č. 3 ( ) V rámci těchto výzev bylo zaregistrováno 12 projektů, a to 2 projekty v oblasti podpory 1.1, 10 v oblasti podpory 1.2. V sledovaném období byly dokončeny práce spojené s jejich hodnocením a u schválených projektů byly uzavřeny Smlouvy. Tabulka č. 3: Průběh Výzev č. 2 a č. 3 k Vyhlášení výzev RR Ukončení výzev počet zaregistrovaných projektů ve Výzvě č. 2 (oblast podpory 1.1) - 2 počet zaregistrovaných projektů ve Výzvě č. 3 (oblast podpory 1.2) - 10 Hodnocení projektů počet vyřazených projektů ve Výzvě č. 2 1 počet vyřazených projektů ve Výzvě č. 3 3 Schválení projektů k financování VRR počet schválených projektů ve Výzvě č. 2 1 počet schválených projektů ve Výzvě č. 3 7 Uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace počet projektů s uzavřenou smlouvou z Výzvy č. 2 1 počet projektů s uzavřenou smlouvou z Výzvy č. 3 7 Realizace projektů počet projektů v realizaci z Výzvy č. 2 1 počet projektů v realizaci z Výzvy č probíhá Výzvy č. 4-6 ( ) V rámci těchto výzev bylo zaregistrováno 102 projektů, a to 57 v oblasti podpory 2.1, 27 v oblasti podpory 2.2, 18 projektů v oblasti podpory 2.3. V sledovaném období byly dokončeny práce spojené s jejich hodnocením a u schválených projektů probíhá příprava resp. uzavírání Smluv. Tabulka č. 4: Průběh Výzev č. 4 6 k Vyhlášení výzev RR Ukončení výzev počet zaregistrovaných projektů ve Výzvě č. 4 (oblast podpory 2.1) - 57 počet zaregistrovaných projektů ve Výzvě č. 5 (oblast podpory 2.2) - 27 počet zaregistrovaných projektů ve Výzvě č. 6 (oblast podpory 2.3) Zpracováno k: Strana 9 z 65

10 Hodnocení projektů počet vyřazených projektů ve Výzvě č počet vyřazených projektů ve Výzvě č počet vyřazených projektů ve Výzvě č Schválení projektů k financování VRR počet schválených projektů ve Výzvě č. 4 6 počet schválených projektů ve Výzvě č počet schválených projektů ve Výzvě č. 6 6 Uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace probíhá Výzva č. 7 ( ) V rámci této výzvy bylo v oblasti podpory 1.1 zaregistrováno 10 projektů. V sledovaném období byly dokončeny práce spojené s jejich hodnocením a u schválených projektů byly uzavřeny Smlouvy. Tabulka č. 5: Průběh Výzvy č. 7 k Vyhlášení výzvy RR Ukončení výzvy počet zaregistrovaných projektů (oblast podpory 1.1) 10 Hodnocení projektů počet vyřazených projektů 0 Schválení projektů k financování VRR počet schválených projektů 9 Uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace počet projektů s uzavřenou smlouvou 9 Realizace projektů počet projektů v realizaci probíhá Výzva č. 8 ( ) V rámci této výzvy byly předloženy 2 projekty plány IPRM. Ve sledovaném období probíhalo jejich hodnocení. Tabulka č. 6: Průběh Výzvy č. 8 k Vyhlášení výzvy RR Ukončení výzvy počet zaregistrovaných projektů 2 (plány IPRM) Hodnocení projektů probíhá Zpracováno k: Strana 10 z 65

11 2.3.6 Výzvy č ( ) V rámci těchto výzev bylo zaregistrováno 180 projektů, a to 59 v oblasti podpory 3.2 a 121 v oblasti podpory 3.3. V sledovaném období byly dokončeny práce spojené s jejich hodnocením. Tabulka č. 7: Průběh Výzev č k Vyhlášení výzev RR Ukončení výzev počet zaregistrovaných projektů ve Výzvě č. 9 (oblast podpory 3.2 a 3.3) 69 počet zaregistrovaných projektů ve Výzvě č. 10 (oblast podpory 3.2 a 3.3) 33 počet zaregistrovaných projektů ve Výzvě č. 11 (oblast podpory 3.2 a 3.3) 20 počet zaregistrovaných projektů ve Výzvě č. 12 (oblast podpory 3.2 a 3.3) 23 počet zaregistrovaných projektů ve Výzvě č. 13 (oblast podpory 3.2 a 3.3) 22 počet zaregistrovaných projektů ve Výzvě č. 14 (oblast podpory 3.2 a 3.3) 13 Hodnocení projektů počet vyřazených projektů ve Výzvě č počet vyřazených projektů ve Výzvě č počet vyřazených projektů ve Výzvě č počet vyřazených projektů ve Výzvě č počet vyřazených projektů ve Výzvě č počet vyřazených projektů ve Výzvě č Schválení projektů k financování VRR probíhá Výzvy č ( ) V rámci těchto výzev bylo v oblasti podpory 3.2 zaregistrováno 19 projektů. V sledovaném období byly dokončeny práce spojené s jejich hodnocením. Tabulka č. 8: Průběh Výzvy č k Vyhlášení výzvy RR Ukončení výzvy počet zaregistrovaných projektů ve Výzvě č. 15 (oblast podpory 3.2) 10 počet zaregistrovaných projektů ve Výzvě č. 16 (oblast podpory 3.2) 9 Hodnocení projektů počet vyřazených projektů ve Výzvě č počet vyřazených projektů ve Výzvě č Schválení projektů k financování VRR Výzva č. 17 ( ) V rámci této výzvy byly v oblasti podpory 1.1 zaregistrovány 4 projekty. V sledovaném období byly dokončeny práce spojené s jejich hodnocením. Zpracováno k: Strana 11 z 65

12 Tabulka č. 9: Průběh Výzvy č. 17 k Vyhlášení výzvy RR Ukončení výzvy počet zaregistrovaných projektů (oblast podpory 1.1) 4 Hodnocení projektů počet vyřazených projektů - 0 Schválení projektů k financování VRR probíhá Výzva č. 18 ( ) V rámci této výzvy byly v oblasti podpory 2.3 zaregistrovány 22 projekty. V sledovaném období byly započaty práce spojené s jejich hodnocením. Tabulka č. 10: Průběh Výzvy č. 18 k Vyhlášení výzvy RR Ukončení výzvy počet zaregistrovaných projektů (oblast podpory 1.1) - 22 Hodnocení projektů probíhá Výzva č. 19 ( ) Výzva č. 19 nebyla doposud uzavřena. Probíhají konzultace s žadateli. Ke sledovanému datu nebyly v rámci této výzvy žádné projekty zaregistrovány. Tabulka č. 11: Průběh Výzvy č. 19 k Vyhlášení výzvy RR Příjem projektů probíhá Výzva č. 90 (kontinuální výzva) Současně s výše uvedenými výzvami probíhá také kontinuální výzva v prioritní ose 4 Technická pomoc (pod číslem 90). Výzva zahrnuje všechny oblasti podpory této prioritní osy a bude ukončena v roce Oprávněným příjemce v rámci toto prioritní osy je RR. Bližší informace k této výzvě jsou uvedeny v kap. 4.3 a 9. Zpracováno k: Strana 12 z 65

13 3. Pokrok v realizaci ROP SČ na úrovni prioritních os a oblastí podpory 3.1. Prioritní osa 1 Doprava Základním cílem této prioritní osy je zajištění vysoké a udržitelné mobility obyvatel a snižování negativních dopadů dopravy na životní prostředí. Toho by mělo být dosaženo naplněním těchto specifických cílů: zvýšit dostupnost páteřních komunikačních sítí ze středočeských oblastí obsloužených železnicí, silnicemi II. a III. třídy a infrastrukturou pro cyklodopravu, zvýšit využití veřejné dopravy šetrné k životnímu prostředí a zajistit optimální provázání nabídky veřejné dopravy, Věcný pokrok zlepšit podmínky pro každodenní používání cyklistické dopravy. V prioritní ose 1 byly v daném období vyhlášeny Výzvy č. 17 a 19, obě pro oblast podpory 1.1, podrobnosti o těchto výzvách jsou obsaženy v kapitole Ve sledovaném období bylo ve Výzvách č. 1, 2, 3 a 7 uzavřeno 26 Smluv s žadateli a ve Výzvě č. 17 byly 4 projekty doporučeny k financování VRR. Pro posuzování dosahování cílů v této prioritní ose byl vytvořen soubor indikátorů na úrovni prioritní osy 1. Tabulka č. 12 zobrazuje přehled indikátorů, které jsou obsaženy v projektech s uzavřenou Smlouvou k Tabulka č. 12 : Hodnoty indikátorů v prioritní ose 1 v projektech s uzavřenou Smlouvou Název indikátoru Měrná jednotka Přírůstek ve sled. období Celkem k Indikativní hodnota 2013 Případné plnění (%) Indikátory výstupu Počet podpořených projektů na rozvoj dopravy (dopravní dostupnost) počet ,2 Délka nových a rekonstruovaných silnic II. a III. třídy celkem km 14,42 37, ,2 délka rekonstruovaných silnic II. a III. třídy 14,42 37, ,0 Délka nově vybudovaných nebo rekonstruovaných silničních obchvatů měst a obcí km 0 1, ,1 Zpracováno k: Strana 13 z 65

14 Název indikátoru Měrná jednotka Přírůstek ve sled. období Celkem k Indikativní hodnota 2013 Případné plnění (%) Délka nově vybudovaných cyklostezek km 7,09 7, ,1 Finanční pokrok Ve sledovaném období byly v rámci prioritní osy 1 VRR schváleny k financování projekty s celkovými způsobilými výdaji Kč, z nichž dotace z ERDF tvoří Kč ( ). Celková výše dotace z prostředků ERDF na schválené projekty k činí Kč ( ), což je přibližně 16 % celkové alokace na období na tuto prioritní osu. K nebyly předloženy žádné žádosti o platbu. Tabulka č. 13: Finanční pokrok na úrovni prioritní osy 1 k (zdroje ERDF) Alokace Výdaje Schválené Žádosti o platbu Certifikované CZK CZK % CZK % CZK % (2/1) 4 5 (4/2) 6 7 (4/1) Podíl předpokládaného finančního čerpání projektů schválených k financování v rámci Výzev č. 1, 2, 3 a 7 na alokaci na celé programovací období a na alokacích na roky 2007 a 2008 ukazuje následující graf. Graf č. 1: Předpokládaný finanční pokrok na úrovni prioritní osy 1 k (v mil. Kč) Z grafu plyne, že výše prostředků ERDF ve schválených projektech zcela pokrývá alokaci roku 2007 a zároveň z přibližně 40 % pokrývá již i alokaci roku Ve Výzvě č. 17 jsou Zpracováno k: Strana 14 z 65

15 v projektech doporučených k financování navíc obsaženy další finanční prostředky, které by měly v případě schválení těchto projektů, zajistit pokrytí téměř celého zbytku alokace Oblast podpory 1.1 Regionální dopravní infrastruktura Cílem této oblasti podpory je jednak zvýšit kvalitu, kapacitu a bezpečnost silnic II. a III. tříd, a jednak zmenšit dopady z provozu na životní prostředí na těchto komunikacích a dopravní problémy v centrech měst. Věcný pokrok Ve sledovaném období v rámci Výzvy č. 1 byly u 9 projektů s žadateli podepsány Smlouvy. Ve Výzvě č. 2 byl schválen VRR 1 projekt, s jehož žadatelem byla podepsána smlouva. Ve výzvě č. 7 bylo schváleno VRR 9 projektů, s jejichž žadateli byla následně podepsána smlouva, 1 projekt byl žadatelem stažen. Od do byla vyhlášena Výzva č. 17, v rámci které byly zaregistrovány 4 projekty, všechny tyto projekty byly po kladném hodnocení doporučeny k financování VRR. Dne byla vyhlášena Výzva č. 19, která potrvá do Pro posuzování dosahování cílů v této oblasti podpory byl vytvořen soubor indikátorů na úrovni oblasti podpory 1.1, který doplňuje indikátory na úrovni prioritní osy 1. Tabulka č. 14 zobrazuje přehled indikátorů, které by měly být naplněny realizací projektů s uzavřenou Smlouvou k Tabulka č. 14: Hodnoty indikátorů v oblasti podpory 1.1 v projektech s uzavřenou Smlouvou Název indikátoru Měrná jednotka Info. zdroj Přírůstek ve sled. období Celkem k Indikátory výstupu Počet podpořených projektů na rozvoj dopravy (dopravní dostupnost) Délka rekonstruovaných a modernizovaných silnic II. třídy Délka rekonstruovaných a modernizovaných silnic III. třídy počet region km region 8,26 31,77 km region 6,16 6,16 Počet odstraněných bodových závad počet region 5 6 Délka nově vybudovaných nebo rekonstruovaných silničních obchvatů měst Počet projektů s neutrálním vlivem na udržitelný rozvoj km region 0 1,42 počet region 0 8 Zpracováno k: Strana 15 z 65

16 Název indikátoru Měrná jednotka Info. zdroj Přírůstek ve sled. období Celkem k Počet projektů s pozitivním vlivem na udržitelný rozvoj Počet projektů s neutrálním vlivem na rovné příležitosti Počet projektů s pozitivním vlivem na rovné příležitosti počet region počet region 5 14 počet region 5 5 Finanční pokrok Ve sledovaném období byly v rámci oblasti podpory 1.1 VRR schváleny k financování projekty s celkovými způsobilými výdaji ve výši Kč, z nichž dotace z ERDF tvoří Kč ( ). Ve Výzvě č. 1 byly uzavřeny Smlouvy na projekty s celkovými způsobilými výdaji Kč, což představuje předpokládané čerpání prostředků ERDF ve výši Kč ( ). Ve Výzvě č. 2 byly uzavřeny Smlouvy na projekty s celkovými způsobilými výdaji Kč, což představuje předpokládané čerpání prostředků ERDF ve výši Kč ( ). Ve Výzvě č. 7 byly uzavřeny Smlouvy na projekty s celkovými způsobilými výdaji Kč, což představuje předpokládané čerpání prostředků ERDF ve výši Kč ( ). V rámci Výzvy č. 17 byly VRR doporučeny k financování projekty s celkovými způsobilými výdaji Kč, což představuje předpokládané čerpání prostředků ERDF ve výši Kč ( ). V rámci Výzvy č. 19 nebyly ve sledovaném období zaregistrovány žádné projekty, tudíž je zde finanční pokrok nulový. Celková výše dotace z prostředků ERDF na schválené projekty k činí Kč ( ), což je přibližně 18 % celkové alokace na období na tuto oblast podpory. K nebyly předloženy žádné žádosti o platbu. Tabulka č. 15: Finanční pokrok na úrovni oblasti podpory 1.1 k (zdroje ERDF) Alokace * Výdaje Schválené Žádosti o platbu Certifikované CZK CZK % CZK % CZK % (2/1) 4 5 (4/2) 6 7 (4/1) Zpracováno k: Strana 16 z 65

17 Podíl předpokládaného finančního čerpání projektů schválených k financování v rámci Výzev č. 1, 2 a 7 na alokaci na celé programovací období a na alokacích na roky 2007 a 2008 ukazuje následující graf. Graf č. 2: Předpokládaný finanční pokrok na úrovni oblasti podpory 1.1 k (v mil. Kč) Z grafu vyplývá, že výše prostředků ERDF ve schválených projektech, podobně jako na úrovni celé prioritní osy, pokrývá alokaci roku 2007 a zároveň z přibližně více než 50 % naplňuje i alokaci roku Ve Výzvě č. 17 jsou v projektech doporučených k financování navíc obsaženy další finanční prostředky, které by měly v případě předpokládaného schválení části těchto projektů, zajistit pokrytí téměř celého zbytku alokace roku 2008 této oblasti podpory Oblast podpory 1.2 Udržitelné formy veřejné dopravy Cílem této oblasti podpory je jednak vybudovat integrovaný systém a zvýšit komfort zákazníků veřejné dopravy, a jednak zlepšit podmínky pro pravidelné využití cyklodopravy. Věcný pokrok V rámci Výzvy č. 3 bylo 7 projektů schváleno k financování VRR a s žadateli těchto projektů byla podepsána Smlouva, 2 projekty v této výzvě nesplnily podmínky přijatelnosti a 1 projekt nesplnil formální náležitosti. Pro posuzování dosahování cílů v této oblasti podpory byl vytvořen soubor indikátorů na úrovni oblasti podpory 1.2, který doplňuje indikátory na úrovni prioritní osy 1. Tabulka č. 16 zobrazuje přehled indikátorů, které by měly být naplněny realizací projektů s uzavřenou Smlouvou k Zpracováno k: Strana 17 z 65

18 Tabulka č. 16: Hodnoty indikátorů v oblasti podpory 1.2 v projektech s uzavřenou Smlouvou Název indikátoru Měrná jednotka Info. zdroj Přírůstek ve sled. období Celkem k Indikátory výstupu Počet podpořených projektů na rozvoj dopravy (dopravní dostupnost) Délka nově vybudovaných cyklistických pruhů celkem Počet nově vybudovaných a rekonstruovaných terminálů celkem Počet nově vybudovaných a rekonstruovaných zastávek celkem Počet zřízených nebo rozšířených odstavných ploch Bike and Ride nebo Park and Ride Počet projektů s neutrálním vlivem na udržitelný rozvoj Počet projektů s pozitivním vlivem na udržitelný rozvoj Počet projektů s neutrálním vlivem na rovné příležitosti Počet projektů s pozitivním vlivem na rovné příležitosti počet region 7 7 km region 0,70 0,70 počet region 1 1 počet region km region 1 1 počet region 3 3 počet region 4 4 počet region 1 1 počet region 6 6 Finanční pokrok Ve sledovaném období ve Výzvě č. 3 byly uzavřeny Smlouvy na projekty s celkovými způsobilými výdaji Kč, což představuje předpokládané čerpání prostředků ERDF ve výši Kč ( ). Celková výše dotace z prostředků ERDF na schválené projekty v rámci této oblasti podpory k činí rovněž Kč ( ), což je přibližně 11 % celkové alokace na období na tuto oblast podpory. K nebyly předloženy žádné žádosti o platbu. Tabulka č. 17: Finanční pokrok na úrovni oblasti podpory 1.2 k (zdroje ERDF) Alokace * Výdaje Schválené Žádosti o platbu Certifikované CZK CZK % CZK % CZK % (2/1) 4 5 (4/2) 6 7 (4/1) Zpracováno k: Strana 18 z 65

19 Podíl předpokládaného finančního čerpání projektů schválených k financování v rámci Výzvy č. 3 na alokaci na celé programovací období a na alokacích na roky 2007 a 2008 ukazuje následující graf. Graf č. 3: Předpokládaný finanční pokrok na úrovni oblasti podpory 1.2 k (v mil. Kč) Z grafu vyplývá, že výše prostředků ERDF ve schválených projektech pokrývá z přibližně 90 % alokaci roku V této oblasti podpory se předpokládá vyhlášení další výzvy v podzimním termínu roku Prioritní osa 2 Cestovní ruch Základním cílem této prioritní osy je zvýšení návštěvnosti a prodloužení délky pobytu návštěvníka a posílení místních příjmů z cestovního ruchu. Toho by mělo být dosaženo naplněním těchto specifických cílů: rozšířit a zkvalitnit nabídku základní infrastruktury a služeb cestovního ruchu v regionu, rozšířit a zkvalitnit nabídku doplňkové infrastruktury a služeb cestovního ruchu v regionu, Věcný pokrok zefektivnit a zkoordinovat systém propagace a řízení na úrovni turistických destinací. Ve sledovaném období probíhalo hodnocení a schvalování projektů ve Výzvách č. 4, 5 a 6. Celkem bylo schváleno k financování VRR 24 projektů. Dále byla vyhlášena Výzva č. 18 pro oblast podpory 2.3. Podrobnosti k jednotlivým výzvám jsou uvedeny v kapitolách 3.2.1, a Zpracováno k: Strana 19 z 65

20 Pro posuzování dosahování cílů v této prioritní ose byl vytvořen soubor indikátorů na úrovni prioritní osy 2. Věcný pokrok zde není hodnocen z důvodu, že u projektů nebyla ve sledovaném období uzavřena Smlouva. Finanční pokrok Ve sledovaném období byly v rámci prioritní osy 2 VRR schváleny k financování projekty s celkovými způsobilými výdaji Kč, z nichž dotace z ERDF tvoří Kč ( ). Celková výše dotace z prostředků ERDF na schválené projekty k činí rovněž Kč ( ), což je přibližně 28 % celkové alokace na období na tuto prioritní osu. K nebyly předloženy žádné žádosti o platbu. Tabulka č. 18: Finanční pokrok na úrovni prioritní osy 2 k (zdroje ERDF) Alokace * Výdaje Schválené Žádosti o platbu Certifikované CZK CZK % CZK % CZK % (2/1) 4 5 (4/2) 6 7 (4/1) Podíl předpokládaného finančního čerpání projektů schválených k financování v rámci Výzev č. 4, 5 a 6 na alokaci na celé programovací období a na alokacích na roky 2007 a 2008 ukazuje následující graf. Graf č. 4: Předpokládaný finanční pokrok na úrovni prioritní osy 2 k (v mil. Kč) Z grafu plyne, že výše prostředků ERDF ve schválených projektech zcela pokrývá alokaci let Zároveň výše prostředků ERDF ve schválených projektech z téměř 20 % pokrývá i alokaci roku Ve Výzvě č. 18 jsou v zaregistrovaných projektech navíc obsaženy další Zpracováno k: Strana 20 z 65

21 finanční prostředky, které v případě schválení předpokládané části projektů zajistí další čerpání alokace roku Oblast podpory 2.1 Podnikatelská infrastruktura a služby cestovního ruchu Cílem této oblasti podpory je jednak zvýšit kapacitu a kvalitu ubytovacích služeb, a jednak rozšířit nabídku doplňkových služeb. Věcný pokrok V rámci Výzvy č. 4 probíhalo hodnocení a schvalování předložených projektů. Z 57 zaregistrovaných projektů nesplnilo 10 projektů podmínky přijatelnosti, 14 formální náležitosti, 12 projektů nedosáhlo minimální bodové hranice a 15 nebylo schváleno VRR k financování. Schváleno VRR k financování bylo tedy pouze 6 projektů. Pro posuzování dosahování cílů v této oblasti podpory byl vytvořen soubor indikátorů na úrovni oblasti podpory 2.1, který doplňuje indikátory na úrovni prioritní osy 2. Věcný pokrok zde není hodnocen z důvodu, že u projektů nebyla ve sledovaném období uzavřena Smlouva. Finanční pokrok Ve sledovaném období ve Výzvě č. 4 byly VRR schváleny k financování projekty s celkovými způsobilými výdaji Kč, což představuje předpokládané čerpání ERDF ve výši Kč ( ). Poznámka: Celková výše dotace z prostředků ERDF pro schválené projekty v rámci této výzvy překročila alokaci určenou na tuto výzvu. Důvodem je poskytnutí plné výše dotace projektu, který tvořil hranici mez schválenými a neschválenými projekty a obdržel by tak pouze zbylou část po uspokojení projektů umístěnými nad ním. Celková výše dotace z prostředků ERDF na schválené projekty v rámci této oblasti podpory k činí rovněž Kč ( ), což je přibližně 29 % celkové alokace na období na tuto prioritní osu. K nebyly předloženy žádné žádosti o platbu. Tabulka č. 19: Finanční pokrok na úrovni oblasti podpory 2.1 k (zdroje ERDF) Alokace * Výdaje Schválené Žádosti o platbu Certifikované CZK CZK % CZK % CZK % (2/1) 4 5 (4/2) 6 7 (4/1) Zpracováno k: Strana 21 z 65

22 Podíl předpokládaného finančního čerpání projektů schválených k financování v rámci Výzvy č. 4 na alokaci na celé programovací období a na alokacích na roky 2007 a 2008 ukazuje následující graf. Graf č. 5: Předpokládaný finanční pokrok na úrovni oblasti podpory 2.1 k (v mil. Kč) Z grafu vyplývá, že výše prostředků ERDF ve schválených projektech podobně jako na úrovni celé prioritní osy pokrývá alokaci roku Zároveň výše prostředků ERDF ve schválených projektech z téměř 30 % pokrývá i alokaci roku Oblast podpory 2.2 Veřejná infrastruktura a služby cestovního ruchu Cílem této oblasti podpory je jednak vytvořit podmínky pro rozvoj vybraných forem cestovního ruchu, a jednak zlepšit propagaci regionu a informovanost jeho návštěvníků. Věcný pokrok V rámci Výzvy č. 5 probíhalo hodnocení a schvalování předložených projektů. Z 27 zaregistrovaných projektů nesplnily 4 formální náležitosti a 11 projektů nedosáhlo minimální bodové hranice. Schváleno VRR k financování bylo tedy 12 projektů. Pro posuzování dosahování cílů v této oblasti podpory byl vytvořen soubor indikátorů na úrovni oblasti podpory 2.2, který doplňuje indikátory na úrovni prioritní osy 2. Věcný pokrok zde není hodnocen z důvodu, že u projektů nebyla ve sledovaném období uzavřena Smlouva. Finanční pokrok Ve sledovaném období ve Výzvě č. 5 byly VRR schváleny k financování projekty s celkovými způsobilými výdaji Kč, což představuje předpokládané čerpání prostředků ERDF ve výši Kč ( ). Zpracováno k: Strana 22 z 65

23 Poznámka: Celková výše dotace z prostředků ERDF pro schválené projekty v rámci této výzvy překročila alokaci určenou na tuto výzvu. Důvodem je poskytnutí plné výše dotace projektu, který tvořil hranici mez schválenými a neschválenými projekty a obdržel by tak pouze zbylou část po uspokojení projektů umístěnými nad ním. Celková výše dotace z prostředků ERDF na schválené projekty v rámci této oblasti podpory k činí rovněž Kč ( ), což je přibližně 29 % celkové alokace na období na tuto prioritní osu. K nebyly předloženy žádné žádosti o platbu. Tabulka č. 20: Finanční pokrok na úrovni oblasti podpory 2.2 k (zdroje ERDF) Alokace * Výdaje Schválené Žádosti o platbu Certifikované CZK CZK % CZK % CZK % (2/1) 4 5 (4/2) 6 7 (4/1) Podíl předpokládaného finančního čerpání projektů schválených k financování v rámci Výzvy č. 5 na alokaci na celé programovací období a na alokacích na roky 2007 a 2008 ukazuje následující graf. Graf č. 6: Předpokládaný finanční pokrok na úrovni oblasti podpory 2.2 k (v mil. Kč) Z grafu vyplývá, že výše prostředků ERDF ve schválených projektech podobně jako na úrovni celé prioritní osy pokrývá alokaci roku Zároveň výše prostředků ERDF ve schválených projektech z téměř 30 % pokrývá i alokaci roku Zpracováno k: Strana 23 z 65

24 3.2.3 Oblast podpory 2.3 Propagace a řízení turistických destinací Středočeského kraje Cílem této oblasti podpory je jednak vytvořit systém koordinovaného řízení nabídky cestovního ruchu v destinaci, a jednak zvýšit povědomí o potenciálu regionu u vybraných cílových skupin návštěvníků. Věcný pokrok V rámci Výzvy č. 6 probíhalo hodnocení a schvalování předložených projektů. Z 18 zaregistrovaných projektů nesplnily 4 projekty podmínky přijatelnosti, 7 projektů nedosáhlo minimální bodové hranice a 1 nebyl schválen VRR k financování. Schváleno VRR k financování bylo tedy 6 projektů. Od do byla vyhlášena Výzva č. 18, v rámci které byly zaregistrovány 22 projekty. Pro posuzování dosahování cílů v této oblasti podpory byl vytvořen soubor indikátorů na úrovni oblasti podpory 2.3, který doplňuje indikátory na úrovni prioritní osy 2. Věcný pokrok zde není hodnocen z důvodu, že u projektů nebyla ve sledovaném období uzavřena Smlouva. Finanční pokrok Ve sledovaném období ve Výzvě č. 6 byly VRR schváleny k financování projekty s celkovými způsobilými výdaji Kč, což představuje předpokládané čerpání prostředků ERDF ve výši Kč ( ). Poznámka: Celková výše dotace z prostředků ERDF pro schválené projekty v rámci této výzvy překročila alokaci určenou na tuto výzvu. Důvodem je poskytnutí plné výše dotace projektu, který tvořil hranici mez schválenými a neschválenými projekty a obdržel by tak pouze zbylou část po uspokojení projektů umístěnými nad ním. Ve Výzvě č. 18 byly zaregistrovány 22 projekty s celkovými způsobilými výdaji Kč, což představuje předpokládané čerpání prostředků ERDF ve výši Kč ( ). Celková výše dotace z prostředků ERDF na schválené projekty v rámci této oblasti podpory k činí rovněž Kč ( ), což je přibližně 16 % celkové alokace na období na tuto prioritní osu. K nebyly předloženy žádné žádosti o platbu. Zpracováno k: Strana 24 z 65

25 Tabulka č. 21: Finanční pokrok na úrovni oblasti podpory 2.3 k (zdroje ERDF) Alokace * Výdaje Schválené Žádosti o platbu Certifikované CZK CZK % CZK % CZK % (2/1) 4 5 (4/2) 6 7 (4/1) Podíl předpokládaného finančního čerpání projektů schválených k financování v rámci Výzvy č. 6 na alokaci na celé programovací období a na alokacích na roky 2007 a 2008 ukazuje následující graf. Graf č. 7: Předpokládaný finanční pokrok na úrovni oblasti podpory 2.3 k (v mil. Kč) Z grafu vyplývá, že výše prostředků ERDF ve schválených projektech pokrývá celou alokaci roku 2007 a přibližně 70 % alokace roku Ve Výzvě č. 18 jsou v projektech doporučených k financování navíc obsaženy další finanční prostředky, které by měly v případě schválení těchto projektů, zajistit pokrytí zbytku alokace roku 2008, případně i části alokace roku Prioritní osa 3 Integrovaný rozvoj území Základním cílem této prioritní osy je zajištění kvality života ve městech i na venkově a posílení role městských center jako přirozených pólů růstu v regionu. Toho by mělo být dosaženo naplněním těchto specifických cílů: posílit roli regionálních center v sociálním a ekonomickém rozvoji regionu, Zpracováno k: Strana 25 z 65

26 obnovit a modernizovat města a městské části a zvýšit kvalitu veřejných služeb tak, aby města ve Středočeském kraji vyhovovala potřebám současné společnosti a aby se zlepšila kvalita života obyvatel, podpořit rozvoj venkovských oblastí integrovanými aktivitami vedoucími ke zvýšení kvality života. Věcný pokrok Ve sledovaném období byly ve Výzvě č. 8 předloženy dva Integrované plány rozvoje měst (Kladno, Mladá Boleslav). Dále probíhalo hodnocení a schvalování projektů ve Výzvách č V prioritní ose č. 3 bylo v těchto výzvách registrováno celkem 199 projektů. Podrobnosti k jednotlivým výzvám jsou uvedeny v kapitolách a Pro posuzování dosahování cílů v této prioritní ose byl vytvořen soubor indikátorů na úrovni prioritní osy 3. Věcný pokrok zde není hodnocen z důvodu, že u projektů nebyla ve sledovaném období uzavřena Smlouva. Finanční pokrok Ve sledovaném období probíhal v prioritní osa 3 proces hodnocení zaregistrovaných projektů. Jednotlivé výzvy (projekty) byly k v různé fázi hodnocení, žádný projekt nebyl k tomuto datu VRR schválen k financování. Proto nelze žádný finanční pokrok zatím vyčíslit. Shrnutí finanční skutečnosti v prioritní ose 3 je uveden v Tabulce č. 22. Tabulka č. 22: Finanční pokrok na úrovni oblasti podpory 2.3 k (zdroje ERDF) Prioritní osa 3 Alokace z ERDF 2007 a 2008 (Kč) Alokace z ERDF ve Výzvách celkem (Kč) Předpokládaný příspěvek z ERDF v projektech doporučených k financování (Kč) Předpokládaný příspěvek z ERDF v ostatních projektech v kladném stavu (Kč) Oblast podpory Oblast podpory Na základě výše uvedených údajů lze konstatovat, že zaregistrované projekty, které jsou k v kladném stavu, pokrývají jak v oblasti podpory 3.2, tak v oblasti podpory 3.3 alokaci ERDF stanovenou pro roky 2007 a 2008 a zároveň zasahují i do alokace na rok I když se zatím nejedná o projekty schválené VRR k financování a tudíž v následujícím období dojde ke značnému snížení počtu projektů (dotace), lze předpokládat, že alokace pro Zpracováno k: Strana 26 z 65

27 roky 2007 a 2008 bude prostřednictvím schválených projektů v doposud ukončených výzvách zcela pokryta Oblast podpory 3.1 Rozvoj regionálních center Cílem této oblasti podpory je jednak zvýšit kvalitu života residentů a atraktivitu regionálních center pro investory a návštěvníky, a jednak zlepšit dopravní dostupnost a dostupnost a kvalitu veřejných služeb. Věcný a finanční pokrok Dne byla vyhlášena Výzva č. 8 k předkládání Integrovaných plánů rozvoje měst (IPRM), tato výzva trvala do , v rámci této výzvy byly předloženy dva IPRM, jejich schválení se předpokládá v průběhu měsíce září. Následovat bude v říjnu výzva pro předkládání individuálních projektů. Pro posuzování dosahování cílů v této oblasti podpory byl vytvořen soubor indikátorů na úrovni oblasti podpory 3.1, který doplňuje indikátory na úrovni prioritní osy 3. Věcný pokrok zde není hodnocen z důvodu, že u projektů nebyla ve sledovaném období uzavřena Smlouva Oblast podpory 3.2 Rozvoj měst Cílem této oblasti podpory je jednak zvýšit kvalitu života residentů a atraktivitu měst pro investory a návštěvníky, a jednak dostupnost a kvalitu veřejných služeb. Věcný pokrok V rámci Výzvy č. 9 bylo zaregistrováno celkem 17 projektů, ve sledovaném období probíhalo hodnocení těchto předložených projektů. Formální náležitosti nesplnil 1 projekt, 14 projektů bylo doporučeno k financování s výhradou a 2 bez výhrady. V rámci Výzvy č. 10 bylo zaregistrováno celkem 14 projektů, ve sledovaném období probíhalo hodnocení těchto předložených projektů. Doporučeno k financování s výhradou bylo 12 projektů a 2 byly doporučeny bez výhrady. V rámci Výzvy č. 11 bylo zaregistrováno celkem 11 projektů, ve sledovaném období probíhalo hodnocení těchto předložených projektů. Podmínky přijatelnosti nesplnil 1 projekt, formální náležitosti nesplnil také 1 projekt, formální náležitosti a podmínky přijatelnosti splnilo 9 projektů. V rámci Výzvy č. 12 bylo zaregistrováno celkem 7 projektů, ve sledovaném období probíhalo hodnocení těchto předložených projektů. Formální náležitosti nesplnil 1 projekt, 6 projektů dosáhlo minimální bodové hranice. Zpracováno k: Strana 27 z 65

28 V rámci Výzvy č. 13 byly zaregistrovány celkem 4 projekty, ve sledovaném období probíhalo hodnocení těchto předložených projektů. Podmínky přijatelnosti nesplnil 1 projekt, 1 projekt nedosáhl a 2 projekty dosáhly minimální bodové hranice. V rámci Výzvy č. 14 bylo zaregistrováno celkem 6 projektů, ve sledovaném období probíhalo hodnocení těchto předložených projektů. Podmínky přijatelnosti nesplnil 1 projekt, 2 projekty dosáhly minimální bodové hranice, 2 projekty byly doporučeny k financování s výhradou a 1 bez výhrady. V rámci Výzvy č. 15 bylo zaregistrováno celkem 10 projektů, ve sledovaném období probíhalo hodnocení těchto předložených projektů. K financování s výhradou bylo doporučeno 8 projektů, 2 bez výhrady. V rámci Výzvy č. 16 bylo zaregistrováno celkem 9 projektů, ve sledovaném období probíhalo hodnocení těchto předložených projektů. Formální náležitosti nesplnil 1 projekt, 8 projektů splnilo formální náležitosti a podmínky přijatelnosti. Pro posuzování dosahování cílů v této oblasti podpory byl vytvořen soubor indikátorů na úrovni oblasti podpory 3.2, který doplňuje indikátory na úrovni prioritní osy 3. Věcný pokrok zde není hodnocen z důvodu, že u projektů nebyla ve sledovaném období uzavřena Smlouva. Finanční pokrok Ve Výzvě č. 9 celkové způsobilé výdaje v projektech doporučených k financování s výhradou a bez výhrady činí Kč, což představuje předpokládané čerpání prostředků ERDF ve výši Kč ( ). Ve Výzvě č. 10 celkové způsobilé výdaje v projektech doporučených k financování s výhradou a bez výhrady činí Kč, což představuje předpokládané čerpání prostředků ERDF ve výši Kč ( ). Ve Výzvě č. 11 celkové způsobilé výdaje v projektech, které splnily formální náležitosti a podmínky přijatelnosti, činí Kč, což představuje předpokládané čerpání prostředků ERDF ve výši Kč ( ). Ve Výzvě č. 12 celkové způsobilé výdaje v projektech, které dosáhly minimální bodové hodnocení, činí Kč, což představuje předpokládané čerpání prostředků ERDF ve výši Kč ( ). Ve Výzvě č. 13 celkové způsobilé výdaje v projektech, které dosáhly minimální bodové hodnocení, činí Kč, což představuje předpokládané čerpání prostředků ERDF ve výši Kč ( ). Ve Výzvě č. 14 celkové způsobilé výdaje v projektech, které dosáhly minimální bodové hodnocení a byly doporučeny k financování (s výhradou i bez výhrady), činí Kč, Zpracováno k: Strana 28 z 65

29 což představuje předpokládané čerpání prostředků ERDF ve výši Kč ( ). Ve Výzvě č. 15 celkové způsobilé výdaje v projektech doporučených k financování s výhradou a bez výhrady činí Kč, což představuje předpokládané čerpání prostředků ERDF ve výši Kč ( ). Ve Výzvě č. 16 celkové způsobilé výdaje v projektech, které splnily formální náležitosti a podmínky přijatelnosti, činí Kč, což představuje předpokládané čerpání prostředků ERDF ve výši Kč ( ) Oblast podpory 3.3 Rozvoj venkova Cílem této oblasti podpory je jednak stabilizovat venkovské osídlení, a jednak zlepšit dostupnost a kvalitu veřejných služeb a prostředí ve venkovských obcích. Věcný pokrok V rámci Výzvy č. 9 bylo zaregistrováno celkem 52 projektů, ve sledovaném období probíhalo hodnocení těchto předložených projektů. Podmínky přijatelnosti nesplnily 2 projekty, 2 projekty nesplnily formální náležitosti, 9 projektů nedosáhlo minimální bodové hranice, 35 projektů bylo doporučeno k financování s výhradou a 4 bez výhrady. V rámci Výzvy č. 10 bylo zaregistrováno celkem 19 projektů, ve sledovaném období probíhalo hodnocení těchto předložených projektů. Podmínky přijatelnosti nesplnily 2 projekty, 2 projekty nesplnily formální náležitosti, 1 projekt nedosáhl minimální bodové hranice, 12 projektů bylo doporučeno k financování s výhradou a 2 bez výhrady. V rámci Výzvy č. 11 bylo zaregistrováno celkem 9 projektů, ve sledovaném období probíhalo hodnocení těchto předložených projektů. Podmínky přijatelnosti nesplnil 1 projekt, formální náležitosti nesplnil také 1 projekt, formální náležitosti a podmínky přijatelnosti splnilo 7 projektů. V rámci Výzvy č. 12 bylo zaregistrováno celkem 16 projektů, ve sledovaném období probíhalo hodnocení těchto předložených projektů. Podmínky přijatelnosti nesplnily 4 projekty, formální náležitosti nesplnily 2 projekty a 10 projektů dosáhlo minimální bodové hranice. V rámci Výzvy č. 13 bylo zaregistrováno celkem 18 projektů, ve sledovaném období probíhalo hodnocení těchto předložených projektů. Podmínky přijatelnosti nesplnily 4 projekty, formální náležitosti nesplnily 3 projekty, 4 projekty nedosáhly minimální bodové hranice a 9 projektů dosáhlo minimální bodové hranice. Zpracováno k: Strana 29 z 65

30 V rámci Výzvy č. 14 bylo zaregistrováno celkem 7 projektů, ve sledovaném období probíhalo hodnocení těchto předložených projektů. Minimální bodové hranice dosáhlo 5 projektů, 1 projekt byl doporučen k financování s výhradou a 1 bez výhrady. Pro posuzování dosahování cílů v této oblasti podpory byl vytvořen soubor indikátorů na úrovni oblasti podpory 3.3, který doplňuje indikátory na úrovni prioritní osy 3. Věcný pokrok zde není hodnocen z důvodu, že u projektů nebyla ve sledovaném období uzavřena. Finanční pokrok Ve Výzvě č. 9 celkové způsobilé výdaje v projektech doporučených k financování s výhradou a bez výhrady činí Kč, což představuje předpokládané čerpání prostředků ERDF ve výši Kč ( ). Ve Výzvě č. 10 celkové způsobilé výdaje v projektech doporučených k financování s výhradou a bez výhrady činí Kč, což představuje předpokládané čerpání prostředků ERDF ve výši Kč ( ). Ve Výzvě č. 11 celkové způsobilé výdaje v projektech, které splnily formální náležitosti a podmínky přijatelnosti, činí Kč, což představuje předpokládané čerpání prostředků ERDF ve výši Kč ( ). Ve Výzvě č. 12 Celkové způsobilé výdaje v projektech, které dosáhly minimální bodové hranice, činí Kč, což představuje předpokládané čerpání prostředků ERDF ve výši Kč ( ). Ve Výzvě č. 13 celkové způsobilé výdaje v projektech, které dosáhly minimální bodové hranice, činí Kč, což představuje předpokládané čerpání prostředků ERDF ve výši Kč ( ). Ve Výzvě č. 14 celkové způsobilé výdaje v projektech, které dosáhly minimální bodové hranice a byly doporučeny k financování (s výhradou i bez výhrady), činí Kč, což představuje předpokládané čerpání prostředků ERDF ve výši Kč ( ) Prioritní osa 4 Technická pomoc Základním cílem této prioritní osy je dosáhnout úspěšné realizace programu zajištěním všech potřebných činností vykonávaných v rámci jeho implementačních struktur a posílením absorpční kapacity subjektů čerpajících podporu. Toho by mělo být dosaženo naplněním těchto specifických cílů: zajistit efektivní řízení, kontrolu, monitorování a hodnocení (evaluaci) programu, včetně dostatečné administrativní kapacity subjektů implementační struktury, zajistit sledování a hodnocení průběhu programu a jeho širokou publicitu, Zpracováno k: Strana 30 z 65

MANAŽERSKÝ SOUHRN VÝROČNÍ ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO ZA ROK 2011

MANAŽERSKÝ SOUHRN VÝROČNÍ ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO ZA ROK 2011 Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady MANAŽERSKÝ SOUHRN VÝROČNÍ ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO ZA ROK 2011 ke

Více

Analýza pokroku realizace ROP SČ

Analýza pokroku realizace ROP SČ Analýza pokroku realizace ROP SČ K 31. 12. 2008 Interní evaluace leden únor 2009 Obsah Obsah... 2 1. Úvod... 3 2. Hlavní zjištění a závěry... 4 3. Doporučení... 7 4. Harmonogram a použitá metodika... 9

Více

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy 22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa Regionální operační program StředníČechy Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy Zaměřený konkrétně na region Střední

Více

ZPRÁVA O REALIZACI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY PRO 12. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU

ZPRÁVA O REALIZACI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY PRO 12. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU ZPRÁVA O REALIZACI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY PRO 12. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU ZA OBDOBÍ OD 1. ŘÍJNA 211 DO 31. B ŘEZN A 212 REGIONÁLNÍ RADA REGI O NU SOUDR

Více

Regionální operační program NUTS II Severovýchod

Regionální operační program NUTS II Severovýchod Regionální operační program NUTS II Severovýchod Řízení projektů financovaných z fondů Evropské unie Hotel Studánka, Rychnov nad Kněžnou, 25.11.2010 ROP Severovýchod Víceletý rozvojový programový dokument,

Více

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu 30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu Střední Čechy y Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační č program pro NUTS

Více

Představení ROP Střední Čechy

Představení ROP Střední Čechy Představení ROP Střední Čechy Kdo jsme a co děláme Řídící orgán - RR Střední Čechy - nahrazení MMR, CRR atd. Pouze pro Regionální operační program Pouze pro region soudržnosti Střední Čechy, který územně

Více

ZPRÁVA O REALIZACI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY PRO 16. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU

ZPRÁVA O REALIZACI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY PRO 16. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU ZPRÁVA O REALIZACI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY PRO 16. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU Z A OBDOBÍ OD 1. ŘÍJN A 2013 DO 31. BŘ EZN A 2014 REGION ÁLNÍ R AD A REGI O

Více

12/11/2009 Karlovy Vary. Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy

12/11/2009 Karlovy Vary. Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy 12/11/2009 Karlovy Vary Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy 2007 2013 Prioritní osy ROP SČ Prioritní osy ROP Prioritní osy a oblasti podpory ROP NUTS 2 Střední Čechy Prioritní osa 1 Doprava

Více

Informace o realizaci IPRM

Informace o realizaci IPRM Příloha: XX Příloha č. 1, bod 25-10/2015 Informace o realizaci IPRM 25. zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severovýchod ~ 1 ~ Příloha č. 1, bod 25-10/2015

Více

Více informací k příjemcům podpory naleznete v Prováděcím dokumentu ROP JV v kapitole 3 Prioritní osy a popis oblastí podpory na

Více informací k příjemcům podpory naleznete v Prováděcím dokumentu ROP JV v kapitole 3 Prioritní osy a popis oblastí podpory na oblast podpory: 2.2 Rozvoj služeb v cestovním ruchu vyhlášení výzvy: 17. prosince 2007 příjem žádostí: od 2. ledna do 29. února 2008 1. Cíle oblasti podpory Hlavní cíl: Zkvalitnit a rozvíjet marketingové,

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD oblast podpory 5.1 14. dubna 2008 1/7 vyhlašuje VÝZVU k předkládání žádostí o dotace v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad

Více

ROČNÍ ZHODNOCENÍ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD ZA ROK 2008 Manažerské shrnutí

ROČNÍ ZHODNOCENÍ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD ZA ROK 2008 Manažerské shrnutí ROČNÍ ZHODNOCENÍ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD ZA ROK 2008 Manažerské shrnutí Manažerské shrnutí Evaluační aktivita Roční zhodnocení Regionálního operačního programu

Více

Specifické cíle: využití potenciálu regionu jeho efektivní propagací; zkvalitnění informačních služeb v cestovním ruchu v regionu.

Specifické cíle: využití potenciálu regionu jeho efektivní propagací; zkvalitnění informačních služeb v cestovním ruchu v regionu. oblast podpory: 2.2 Rozvoj služeb v cestovním ruchu vyhlášení výzvy: 5. května 2008 příjem žádostí: od 5. května do 7. července 2008 1. Cíle oblasti podpory Hlavní cíl: Zkvalitnit a rozvíjet marketingové,

Více

MV pril 1. Stručná zpráva o realizaci Regionálního operačního programu Jihovýchod (za období od do )

MV pril 1. Stručná zpráva o realizaci Regionálního operačního programu Jihovýchod (za období od do ) Stručná zpráva o realizaci Regionálního operačního programu Jihovýchod (za období od 9. 10. 2015 do 26. 4. 2016) BRNO DUBEN 2016 Obsah: Souhrnné tabulky o pokroku v realizaci Regionálního operačního programu

Více

Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy

Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy Vážení žadatelé, v oblasti cestovního ruchu, nastává jedinečná možnost, jak zrealizovat vaše vize na území Středočeského kraje. Dotace z EU Vám usnadní start

Více

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé,

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé, Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 1 Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na celkové zkvalitnění dopravy

Více

Podíl ERDF, k strana:2

Podíl ERDF, k strana:2 Manažerské shrnutí Regionální operační program Jihovýchod je jedním ze sedmi regionálních operačních programů v České republice v období 2007 2013. Jeho prostřednictvím jsou naplňovány cíle politiky hospodářské

Více

VÝPIS USNESENÍ 24. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne v Brně

VÝPIS USNESENÍ 24. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne v Brně VÝPIS USNESENÍ 24. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 17. 3. 2010 v Brně Program zasedání: 1. Schválení návrhu programu jednání 2. Schválení ověřovatelů zápisu

Více

ZMĚNY PROGRAMOVÉHO DOKUMENTU REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007-2013

ZMĚNY PROGRAMOVÉHO DOKUMENTU REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007-2013 ZMĚNY PROGRAMOVÉHO DOKUMENTU REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007-2013 Zdůvodnění změn dle článku 33 a 93 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 1/10 Obsah ZMĚNA V DŮSLEDKU AUTOMATICKÉHO

Více

Výzva I programu podpory Technická pomoc

Výzva I programu podpory Technická pomoc MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Řídící orgán OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014 2020 Výzva I programu podpory Technická pomoc Název programu podpory Prioritní osa operačního

Více

Spolupráce MAS a ÚRR v rámci územní dimenze Ing. Erika Šteflová ÚRR Jihlava

Spolupráce MAS a ÚRR v rámci územní dimenze Ing. Erika Šteflová ÚRR Jihlava Spolupráce MAS a ÚRR v rámci územní dimenze Ing. Erika Šteflová ÚRR Jihlava Východiska pro zapojení ÚRR do implementace IROP Dohoda o partnerství schválena EK dne 26. srpna 2014 definuje IROP jako program

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD Sídlo: Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Měsíční analýza ROP SV. Leden 2010

Měsíční analýza ROP SV. Leden 2010 Měsíční analýza ROP SV Leden 2010 ~ 1 ~ Obsah 1 ÚVOD... 2 2 ANALÝZA VÝZEV PRO PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTOVÝCH ŽÁDOSTÍ... 3 2.1 UKONČENÉ VÝZVY... 3 2.2 PROBÍHAJÍCÍ VÝZVY... 5 2.3 PLÁNOVANÉ VÝZVY... 6 3 ANALÝZA

Více

1. Cíle oblasti podpory Hlavní cíl: Zkvalitňovat a rozvíjet infrastrukturu a technické zázemí pro rozvoj udržitelného cestovního ruchu v regionu.

1. Cíle oblasti podpory Hlavní cíl: Zkvalitňovat a rozvíjet infrastrukturu a technické zázemí pro rozvoj udržitelného cestovního ruchu v regionu. oblast podpory: 2.1 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch vyhlášení výzvy: 3. listopadu 2010 příjem žádostí: od 8. listopadu 2010 do 24. února 2011 1. Cíle oblasti podpory Hlavní cíl: Zkvalitňovat a

Více

Zhodnocení ROP Střední Morava. Ing. Hana Linhartová vedoucí oddělení metodiky Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Zhodnocení ROP Střední Morava. Ing. Hana Linhartová vedoucí oddělení metodiky Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava Zhodnocení ROP Střední Morava Ing. Hana Linhartová vedoucí oddělení metodiky Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava Obsah: 1. Pokrok v realizaci ROP Střední Morava 2. Plnění monitorovacích

Více

Struktura dotace. RR JV státní rozpočet EU (ERDF)

Struktura dotace. RR JV státní rozpočet EU (ERDF) oblast podpory: 1.1 Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu vyhlášení výzvy: Okamžitě po vyčerpání výzvy vyhlášené v této oblasti podpory dne 21. února 2011 příjem žádostí: od vyhlášení výzvy kontinuálně

Více

20/03/2008 Praha Mgr. Petra Vašátová. Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy 2007 2013

20/03/2008 Praha Mgr. Petra Vašátová. Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy 2007 2013 20/03/2008 Praha Mgr. Petra Vašátová Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy 2007 2013 Prioritní osy ROP Prioritní osy a oblasti podpory ROP NUTS 2 Střední Čechy Prioritní osa 1 Doprava Prioritní

Více

Regionální operační program. Postupy čerpání dotací z

Regionální operační program. Postupy čerpání dotací z Regionální operační program Střední Morava Postupy čerpání dotací z Evropské unie 1. Audit shody připravenost Úřadu Regionální rady k implementaci ROP Střední Morava a. Nyní probíhá reaudit b. Vliv na

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD Sídlo: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 379/84A, 360 06 Karlovy Vary tel.: 354 222 624 e-mail: ridiciorgan@nuts2severozapad.cz

Více

Roční zhodnocení Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod pro rok 2008

Roční zhodnocení Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod pro rok 2008 Roční zhodnocení Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod pro rok 2008 ~ 1 ~ Obsah 1. PŘEHLED PROVÁDĚNÍ OPERAČNÍHO PROGRAMU... 4 1.1. DOSAŽENÝ POKROK A JEHO ANALÝZA... 4 1.1.1. Informace o

Více

ZPRÁVA O REALIZACI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY PRO 17. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU

ZPRÁVA O REALIZACI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY PRO 17. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU ZPRÁVA O REALIZACI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY PRO 17. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU Z A OBDOBÍ OD 1. DUBN A 2014 DO 30. Z ÁŘ Í 2014 REGION ÁLNÍ R AD A REGIONU SOUDRŽN

Více

oblast podpory: 1.1 Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu vyhlášení výzvy: příjem žádostí: od vyhlášení výzvy kontinuálně

oblast podpory: 1.1 Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu vyhlášení výzvy: příjem žádostí: od vyhlášení výzvy kontinuálně oblast podpory: 1.1 Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu vyhlášení výzvy: 1. 8. 2013 příjem žádostí: od vyhlášení výzvy kontinuálně Výzva je koncipována jako závěrečná 1.1 Rozvoj dopravní infrastruktury

Více

1. Cíle oblasti podpory Hlavní cíl: Zkvalitňovat a rozvíjet infrastrukturu a technické zázemí pro rozvoj udržitelného cestovního ruchu v regionu.

1. Cíle oblasti podpory Hlavní cíl: Zkvalitňovat a rozvíjet infrastrukturu a technické zázemí pro rozvoj udržitelného cestovního ruchu v regionu. oblast podpory: 2.1 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch vyhlášení výzvy: 16. června 2010 příjem žádostí: od 1. září do 30. listopadu 2010 1. Cíle oblasti podpory Hlavní cíl: Zkvalitňovat a rozvíjet

Více

Regionální operační program Regionu soudržnosti Jihovýchod

Regionální operační program Regionu soudržnosti Jihovýchod Regionální operační program Regionu soudržnosti Jihovýchod ( dle pracovní verze ROP JV č. 6 a Prováděcího dokumentu 1) VelkéMeziříčí, 26. září 2006 Regionální operační program Regionu soudržnosti Jihovýchod

Více

MV pril 2. Věcný pokrok na úrovni jednotlivých oblastí podpory

MV pril 2. Věcný pokrok na úrovni jednotlivých oblastí podpory MV 10 04 pril 2 Věcný pokrok na úrovni jednotlivých oblastí podpory Stránka 1 z 9 Úplný název 11.1.1 Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu 511100 podpořených na rozvoj dopravy (dopravní dostupnost)

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 2014-2020 A PODPORA TELEMATIKY PRO VEŘEJNOU DOPRAVU

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 2014-2020 A PODPORA TELEMATIKY PRO VEŘEJNOU DOPRAVU INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 2014-2020 A PODPORA TELEMATIKY PRO VEŘEJNOU DOPRAVU 25. 11. 2015 PRAHA Veřejná doprava ON-LINE 2015 INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Program schválen Evropskou

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD Sídlo: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 379/84A, 360 06 Karlovy Vary tel.: 354 222 624 e-mail: ridiciorgan@nuts2severozapad.cz

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním operačním

Více

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 3.1

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 3.1 Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 3.1 Datum zveřejnění: 28. 5. 2010 ~ 1 ~ Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD VYHLAŠUJE

Více

Evaluace hodnotících kritérií pro výběr projektů financovaných z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod včetně hodnocení Metodického

Evaluace hodnotících kritérií pro výběr projektů financovaných z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod včetně hodnocení Metodického Evaluace hodnotících kritérií pro výběr projektů financovaných z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod včetně hodnocení Metodického pokynu pro hodnotitele a externí experty 1. Úvod Pracovní

Více

I N V E S T I C E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

I N V E S T I C E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy I N V E S T I C E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I VYHLAŠOVATEL ČR - ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM A VÝVOJ PRO INOVACE (DÁLE OP VaVpI ) BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení OP VaVpI vyhlašuje

Více

27/10/2009 Praha JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. AKTUALITY O REALIZACI ROP SČ

27/10/2009 Praha JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. AKTUALITY O REALIZACI ROP SČ 27/10/2009 Praha JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. AKTUALITY O REALIZACI ROP SČ Aktuality Iniciován návrh na změnu ROP SČ (schválený VRR dne 5. 3. 2009) rozšíření aktivity týkající se výstavby a rekonstrukcí

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

1. Cíle oblasti podpory Hlavní cíl: Zkvalitňovat a rozvíjet infrastrukturu a technické zázemí pro rozvoj udržitelného cestovního ruchu v regionu.

1. Cíle oblasti podpory Hlavní cíl: Zkvalitňovat a rozvíjet infrastrukturu a technické zázemí pro rozvoj udržitelného cestovního ruchu v regionu. oblast podpory: 2.1 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch vyhlášení výzvy: 1. června 2009 příjem žádostí: od 1. června do 30. listopadu 2009 1. Cíle oblasti podpory Hlavní cíl: Zkvalitňovat a rozvíjet

Více

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad Hlavní programový dokument určující priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007 2013

Více

Roční zpráva o realizaci komunikačního plánu

Roční zpráva o realizaci komunikačního plánu Roční zpráva o realizaci komunikačního plánu Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Jihozápad Verze 2.0 ke dni 3. 1. 2014, revize č. 1 ke dni 15. 7. 2014-1 - OBSAH 1. Úvod 5 2. Realizace

Více

Výhled. Nové programovací období SF

Výhled. Nové programovací období SF Výhled Nové programovací období SF 2007 2013 Obsah prezentace Cíle podpory Pravidla podpory Národní rozvojový plán Národní strategický referenční rámec Operační programy Harmonogram příprav Cíle podpory

Více

vyhlášení výzvy: 20. února 2012 3.4 Veřejné služby regionálního významu Zařízení pro vzdělávání včetně technického vybavení pro výuku

vyhlášení výzvy: 20. února 2012 3.4 Veřejné služby regionálního významu Zařízení pro vzdělávání včetně technického vybavení pro výuku oblast podpory: zaměření výzvy: vyhlášení výzvy: 20. února 2012 3.4 Veřejné služby regionálního významu Zařízení pro vzdělávání včetně technického vybavení pro výuku příjem žádostí: od 19. března 2012

Více

Přehled vydaných metodických pokynů (MP)

Přehled vydaných metodických pokynů (MP) Číslo MP: Název: Pro výzvu(-y): Platnost od: PLATNÝ/NEPLATNÝ 1 Dokladování způsobilých výdajů u projektů TP 90 10.10.2007 MP č. 6 2 Povinné přílohy k Žádosti o poskytnutí dotace pro výzvu č. 90 90 10.10.2007

Více

Řízená výzva pro předkládání ţádostí v rámci ROP SV oblast podpory 3.1

Řízená výzva pro předkládání ţádostí v rámci ROP SV oblast podpory 3.1 Řízená výzva pro předkládání ţádostí v rámci ROP SV oblast podpory 3.1 9. listopadu 2009 REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŢNOSTI SEVEROVÝCHOD VYHLAŠUJE ŘÍZENOU VÝZVU PRO PŘEDKLÁDÁNÍ ŢÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ VYHLAŠOVATEL ČR - ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor technické pomoci vyhlašuje VÝZVU k předkládání

Více

Integrovaný regionální operační program Centrum pro regionální rozvoj České republiky v období

Integrovaný regionální operační program Centrum pro regionální rozvoj České republiky v období Centrum pro regionální rozvoj České republiky v období 2014-2020 Ing. Naděžda Burešová (IROP) IROP bude realizován v programovém období 2014 2020 IROP navazuje na 7 regionálních operačních programů a částečně

Více

Evaluační plán. REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROVÝCHOD pro rok Datum zveřejnění:

Evaluační plán. REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROVÝCHOD pro rok Datum zveřejnění: Evaluační plán REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROVÝCHOD pro rok 2014 Datum zveřejnění: 19. 11. 2013 Příloha č. 1, bod 43-10/2013 ~ 1 ~ Úvod Roční evaluační plán ROP Severovýchod pro rok 2014 vychází

Více

vyhlašuje 2. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu

vyhlašuje 2. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu MAS Partnerství venkova, z. s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS Partnerství venkova, z. s. na období 2014 2020 vyhlašuje 2. výzvu k předkládání žádostí o podporu

Více

Informace o stavu čerpání prostředků z fondů EU v programovém období Podklad pro jednání PT RHSD ČR pro místní rozvoj a fondy EU

Informace o stavu čerpání prostředků z fondů EU v programovém období Podklad pro jednání PT RHSD ČR pro místní rozvoj a fondy EU Informace o stavu čerpání prostředků z fondů EU v programovém období 2014 2020 Podklad pro jednání PT RHSD ČR pro místní rozvoj a fondy EU ÚNOR 2018 1. Úvod Ministerstvo pro místní rozvoj - Národní orgán

Více

3.4 Veřejné služby regionálního významu Zařízení pro vzdělávání včetně technického vybavení pro výuku

3.4 Veřejné služby regionálního významu Zařízení pro vzdělávání včetně technického vybavení pro výuku oblast podpory: zaměření výzvy: vyhlášení výzvy: 3. října 2013 příjem žádostí: 3.4 Veřejné služby regionálního významu Zařízení pro vzdělávání včetně technického vybavení pro výuku od 3. října 2013 kontinuálně

Více

Zpráva o realizaci ROP Střední Morava pro Monitorovací výbor ROP SM. (stav k 10. 02. 2009)

Zpráva o realizaci ROP Střední Morava pro Monitorovací výbor ROP SM. (stav k 10. 02. 2009) Bod č. 2 Tisk č.: 023-MV-09 P02 Zpráva o realizaci ROP Střední Morava za období 10/2008-02/2009 Zpráva o realizaci ROP Střední Morava pro Monitorovací výbor ROP SM za období 10/2008-02/2009 (stav k 10.

Více

POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU

POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR ŘÍJEN 2009 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor řízení

Více

STRATEGICKÝ REALIZAČNÍ PLÁN INTEGROVANÉHO REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU

STRATEGICKÝ REALIZAČNÍ PLÁN INTEGROVANÉHO REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU STRATEGICKÝ REALIZAČNÍ PLÁN INTEGROVANÉHO REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU Datum zpracování: 9. 6. 2015 Obsah Úvod... 3 1 Harmonogram výzev... 4 2 Predikce čerpání finančních prostředků na rok 2015 až

Více

Souhrnná hodnotící zpráva

Souhrnná hodnotící zpráva Souhrnná hodnotící zpráva Oblast podpory 2.1 49. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod ~ 2 ~ Souhrnná hodnotící zpráva pro Výbor Regionální rady NUTS II Severovýchod 38. kolo

Více

Integrovaný regionální operační program SC 2.2 Sociální podnikání

Integrovaný regionální operační program SC 2.2 Sociální podnikání Integrovaný regionální operační program SC 2.2 Sociální podnikání 22. 10. 2015 Hradec Králové Ing. Michaela Brožová Centrum pro regionální rozvoj České republiky Současný stav IROP Projednání PD IROP -

Více

I N V E S T I C E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

I N V E S T I C E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy I N V E S T I C E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I VYHLAŠOVATEL ČR - ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM A VÝVOJ PRO INOVACE (DÁLE OP VaVpI ) BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení OP VaVpI vyhlašuje

Více

Soubor usnesení z 9. jednání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 27. června 2008

Soubor usnesení z 9. jednání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 27. června 2008 Soubor usnesení z 9. jednání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 27. června 2008 USNESENÍ Č.129/2008 informaci o plnění usnesení Výboru RRRSJ č. 114-128/2008. USNESENÍ Č. 130/2008

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad. vyhlašuje

Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad. vyhlašuje Příloha č. 1 Text 32. výzvy ROP NUTS II Jihozápad pro dílčí projekty IPRM JZ/001: Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ DÍLČÍCH PROJEKTŮ V RÁMCI

Více

Představení IPRM. Seminář PAAK - Příprava a realizace dílčích projektů IPRM

Představení IPRM. Seminář PAAK - Příprava a realizace dílčích projektů IPRM Představení IPRM Seminář PAAK - Příprava a realizace dílčích projektů IPRM Obsah prezentace Co? Definice IPRM, členění Aplikace IPRM v podmínkách ČR Proč? Zdůvodnění vzniku IPRM Jak? Příprava IPRM Řízení

Více

1. Cíle oblasti podpory Hlavní cíl: Udržitelný rozvoj a stabilizace sídel ve venkovském prostoru a zvýšení jejich atraktivity pro život.

1. Cíle oblasti podpory Hlavní cíl: Udržitelný rozvoj a stabilizace sídel ve venkovském prostoru a zvýšení jejich atraktivity pro život. oblast podpory: 3.3 Rozvoj a stabilizace venkovských sídel vyhlášení výzvy: 1. srpna 2008 příjem žádostí: od 1. srpna do 17. října 2008 1. Cíle oblasti podpory Hlavní cíl: Udržitelný rozvoj a stabilizace

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

VÝPIS USNESENÍ 15. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne v Dolních Kounicích

VÝPIS USNESENÍ 15. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne v Dolních Kounicích VÝPIS USNESENÍ 15. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 7. 10. 2008 v Dolních Kounicích Program zasedání: 1. Schválení návrhu programu jednání 2. Schválení ověřovatelů

Více

OP Zaměstnanost 2014-2020

OP Zaměstnanost 2014-2020 OP Zaměstnanost 2014-2020 Seminář: Komunitně vedený místní rozvoj v operačních programech pro období 2014-2020 Praha 3. března 2015 Obsah prezentace Současný stav přípravy OP Zaměstnanost (OPZ) Věcné zaměření

Více

VÝROČNÍ KONFERENCE ROP Severozápad

VÝROČNÍ KONFERENCE ROP Severozápad VÝROČNÍ KONFERENCE ROP Severozápad MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI JUDr. Olga Letáčková Ministerstvo pro místní rozvoj Vrchní ředitelka sekce NOK OBSAH Stav čerpání strukturálních

Více

EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU 2010

EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU 2010 ROČNÍ EVALUAČNÍ PLÁN Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU 2010 VYDÁNÍ Č. PLATNÉ OD ZPRACOVAL: ZREVIDOVAL:

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 08 V331 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

Integrovaný regionální operační program Centrum pro regionální rozvoj České republiky

Integrovaný regionální operační program Centrum pro regionální rozvoj České republiky Integrovaný regionální operační program Centrum pro regionální rozvoj České republiky Mgr. Adéla Hájková 14. 9. 2016 Centrum pro regionální rozvoj České republiky Státní příspěvková organizace zřízená

Více

MAS Český sever z. s., jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS Český sever z.s., na období

MAS Český sever z. s., jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS Český sever z.s., na období MAS Český sever z. s., jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS Český sever z.s., na období 2014 2020 oznamuje změny v 1. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného

Více

1. Cíle oblasti podpory Hlavní cíl: zvyšování kvality života obyvatel regionu.

1. Cíle oblasti podpory Hlavní cíl: zvyšování kvality života obyvatel regionu. oblast podpory: 3.4 Veřejné služby regionálního významu vyhlášení výzvy: 17. prosince 2007 příjem žádostí: od 2. ledna do 29. února 2008 1. Cíle oblasti podpory Hlavní cíl: zvyšování kvality života obyvatel

Více

1. Cíle oblasti podpory Hlavní cíl: a) Zkvalitňovat a rozvíjet infrastrukturu a technické zázemí pro rozvoj udržitelného cestovního ruchu v regionu.

1. Cíle oblasti podpory Hlavní cíl: a) Zkvalitňovat a rozvíjet infrastrukturu a technické zázemí pro rozvoj udržitelného cestovního ruchu v regionu. oblast podpory: 2.1 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch vyhlášení výzvy: 16. června 2010 příjem žádostí: od 1. září 2010 do 31. ledna 2011 1. Cíle oblasti podpory Hlavní cíl: a) Zkvalitňovat a rozvíjet

Více

Soubor usnesení z 10. jednání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 4. listopadu 2008

Soubor usnesení z 10. jednání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 4. listopadu 2008 Soubor usnesení z 10. jednání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 4. listopadu 2008 USNESENÍ Č.154/2008 informaci o plnění usnesení Výboru RRRSJ č. 129 153/2008. USNESENÍ Č. 155/2008

Více

2. VÝZVA MAS SVATOJIŘSKÝ LES IROP DOPRAVA

2. VÝZVA MAS SVATOJIŘSKÝ LES IROP DOPRAVA Místní akční skupina SVATOJIŘSKÝ LES, z.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území Místní akční skupiny SVATOJIŘSKÝ LES, z.s. na období 2014 2020 vyhlašuje 2. výzvu k

Více

Integrovaný regionální operační program

Integrovaný regionální operační program Integrovaný regionální operační program Mgr. Jan Veselský, Centrum pro regionální rozvoj České republiky 9.2.2016 Praha- Dotační možnosti a aktuální výzvy v rámci IROP Integrovaný regionální operační program

Více

Zpráva o realizaci Regionálního operačního programu Jihovýchod (za období od 4. 10. 2012 do 6. 3. 2013)

Zpráva o realizaci Regionálního operačního programu Jihovýchod (za období od 4. 10. 2012 do 6. 3. 2013) MV 15 06 pril 1 Zpráva o realizaci Regionálního operačního programu Jihovýchod (za období od 4. 10. 2012 do 6. 3. 2013) Brno, březen 2013 Zpráva o realizaci ROP Jihovýchod 1. 2. Obsah Pokrok v realizaci

Více

Příloha č. 1 usnesení 19/45/2010: přehled možných změn ROP Severozápad

Příloha č. 1 usnesení 19/45/2010: přehled možných změn ROP Severozápad Příloha č. 1 usnesení 19/45/2010: přehled možných změn ROP Severozápad Přehled možných změn ROP SZ Kapitola, strana Nové znění Zdůvodnění 7.1.6, str. 144, předposlední odrážka Související projektová příprava,

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad. vyhlašuje

Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad. vyhlašuje Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ v souladu s Regionálním operačním programem NUTS II Jihozápad, týkající se Prioritní osy 3 Rozvoj cestovního ruchu, Oblast

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním

Více

3. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu

3. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu MAS Šumavsko, z. s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS Šumavsko, z. s. na období 2014 2020 vyhlašuje 3. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Předběžný harmonogram výzev 015 INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Prioritní osa Identifikace specifického cíle Zaměření výzvy Typ výzvy Termín výzvy Specifický cíl Podporované aktivity Příjemci Předpokládané

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 08 V31 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM A PODPORA ELEKTROVOZIDEL PRAHA Elektrické autobusy pro město IV.

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM A PODPORA ELEKTROVOZIDEL PRAHA Elektrické autobusy pro město IV. INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 2014-2020 A PODPORA ELEKTROVOZIDEL 26. 11. 2015 PRAHA Elektrické autobusy pro město IV. INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Program schválen Evropskou komisí

Více

Zápis z 18. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 22. 4. 2009 v Jihlavě

Zápis z 18. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 22. 4. 2009 v Jihlavě Zápis z 18. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 22. 4. 2009 v Jihlavě Program zasedání: 1. Schválení návrhu programu jednání 2. Schválení ověřovatelů zápisu 3. Zpráva

Více

Měsíční analýza ROP SV. Listopad 2014

Měsíční analýza ROP SV. Listopad 2014 Měsíční analýza ROP SV Listopad 2014 ~ 1 ~ Obsah 1 ÚVOD...2 2 ANALÝZA VÝZEV PRO PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTOVÝCH ŽÁDOSTÍ...3 2.1 UKONČENÉ VÝZVY... 4 2.2 PROBÍHAJÍCÍ VÝZVY... 8 2.3 PLÁNOVANÉ VÝZVY... 8 3 ANALÝZA

Více

Výroční zpráva o realizaci ROP SV za rok 2008

Výroční zpráva o realizaci ROP SV za rok 2008 Výroční zpráva o realizaci ROP SV za rok 2008 1. MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ... 5 2. IDENTIFIKACE... 8 2.1. Stručný popis programu... 9 2.2. Globální cíl a specifické cíle... 10 2.3. Struktura prioritních os a

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD VÝZVA VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD oblast podpory 5.2 8. září 2008 Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad Podporováno z Evropského fondu pro regionální

Více

4.výzva MAS Východní Slovácko IROP Zázemí a rozvoj sociálních služeb

4.výzva MAS Východní Slovácko IROP Zázemí a rozvoj sociálních služeb MAS Východní Slovácko jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje Barevná venkovská harmonie: Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Východní Slovácko pro období 2014 2020 oznamuje

Více

1. Cíle oblasti podpory Hlavní cíl: a) Zkvalitňovat a rozvíjet infrastrukturu a technické zázemí pro rozvoj udržitelného cestovního ruchu v regionu.

1. Cíle oblasti podpory Hlavní cíl: a) Zkvalitňovat a rozvíjet infrastrukturu a technické zázemí pro rozvoj udržitelného cestovního ruchu v regionu. oblast podpory: 2.1 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch vyhlášení výzvy: 3. listopadu 2010 příjem žádostí: od 8. listopadu 2010 do 14. dubna 2011 1. Cíle oblasti podpory Hlavní cíl: a) Zkvalitňovat

Více

Zápis z 25. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne v Jihlavě

Zápis z 25. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne v Jihlavě Zápis z 25. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 16. 6. 2010 v Jihlavě Program zasedání: 1. Schválení návrhu programu jednání 2. Schválení ověřovatelů zápisu 3. Zpráva

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlašuje od 14. května 2008 výzvu k podávání žádostí o podporu na období 2007 2010 v rámci Operačního programu Technická pomoc (dále jen OPTP ) Prioritní osy Číslo výzvy

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM A PODPORA ČISTÉ MOBILITY LOUČEŇ konference ČISTÁ MOBILITA

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM A PODPORA ČISTÉ MOBILITY LOUČEŇ konference ČISTÁ MOBILITA INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 2014-2020 A PODPORA ČISTÉ MOBILITY 5. 11. 2015 LOUČEŇ konference ČISTÁ MOBILITA INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Program schválen Evropskou komisí 4. 6. 2015

Více