ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY"

Transkript

1 ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Základní škola Luby, okres Cheb Masarykova 195, Luby Toto hodnocení je zpracováno za období tří školních roků, 2007/2008 až 2009/2010

2 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY Podle vlastního školního vzdělávacího programu (ŠVP) s názvem Škola pro každého jsme zahájili výuku ve školním roce 2007/2008 v 1. a 6. ročníku. Nemá výraznější profilaci, ale byl vypracován tak, aby se naši žáci mohli uplatnit na všech typech středních škol. Každý další školní rok pak nabíhaly vždy dva další ročníky ( , atd.). Ostatní ročníky tzv. dobíhaly podle starých učebních osnov. V současné době se jedná již pouze o 5. ročník. ŠVP byl postupně ověřován a doplňován. Od školního roku 2009/2010 běží jeho druhá verze. Ta byla kontrolována Českou školní inspekcí a shledána plně v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem (RVP) pro základní vzdělávání v ČR. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami (integrovaní) pracovali podle individuálních vzdělávacích plánů. Během hodnoceného období škola podle svých možností nabízela žákům také řadu povinně volitelných předmětů Praktikum ze zeměpisu, Praktikum z biologie, Užité výtvarné činnosti, Sportovní hry, Cvičení z matematiky, Cvičení z českého jazyka, Informatiku, Základy dalšího cizího jazyka. Dále pak nepovinné předměty Sportovní hry pro I. stupeň, Sborový zpěv, Logopedická cvičení. Běžely tematické poznávací projekty Chebská pánev, Slavkovský les, Krušné hory (7. 9. roč.), tematické dny Den Země (1. 9. roč.), Odpadům v patách (5. a 9. roč.) a řada dalších. Již dlouhodobě škola uskutečňuje lyžařský výcvikový kurz pro 7. roč. s možností účasti žáků 8. a 9. roč., a od šk. roku 2008/2009 také kurz vodní turistiky pro 7. roč. Od šk. roku 2009/2010 budou tyto kurzy probíhat střídavě vždy jednou za dva roky vzhledem k malému počtu žáků ve třídách a také z finančních důvodů. Zatím každoročně probíhal také plavecký kurz pro žáky 3. a 4. ročníku. Program školy hodnotilo 50 % učitelů jako velmi dobrý, 40 % jako dobrý a 10 % jako vyhovující. PODMÍNKY KE VZDĚLÁVÁNÍ Demografické podmínky Podle údajů z matriky by měly počty dětí mírně narůstat, ve skutečnosti klesl počet žáků školy od šk. roku 2006/2007 (končilo 205 žáků) do šk. roku 2009/2010 o 23 (končilo 182 žáků). V dalších letech bychom měli očekávat otevření stejného počtu tříd jako nyní. Mírně by se mohl zvýšit průměrný počet dětí ve třídách, takže by se měl také zastavit pokles počtu žáků, kdy odcházely ze školy silné deváté ročníky a přicházely početně slabší první třídy. Do počtu žáků se však může promítnout úbytek pracovních příležitostí v obci a neutěšená situace hlavních zaměstnavatelů. Legislativa Do práce školy se výrazně promítl náš nový školní vzdělávací program (ŠVP) s názvem Škola pro každého. Větší pozornost věnovala škola Organizačnímu řádu školy, doplnila jej o nové směrnice a aktualizovala některé starší. Nové nařízení vlády č. 564/2006 Sb. s účinností od o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě škole jako zaměstnavateli zkomplikovalo práci, zejména v oblasti zvýšených platových nároků. Někteří zaměstnanci nejsou podle zákona č. 563/2004 Sb. odborně kvalifikovaní a mohou být na škole zaměstnáni jen do , pokud do této doby nezahájí kvalifikační studium. Problém je v malé nabídce příslušných vysokých škol a jejich dostupnosti. Můžeme předpokládat, že ne všichni zaměstnanci tuto podmínku splní. Těžko se za ně bude hledat kvalifikovaná náhrada. Přesto k pracovalo ve škole už 84,6 % kvalifikovaných učitelů. Materiální, technické a hygienické podmínky vzdělávání Budovy školy Více než sto let staré budovy jsou stále v neutěšeném stavu, který se postupně zlepšuje. V letech 2005 až 2008 byla zrekonstruována školní jídelna, kabinet chemie, sklad učebnic, částečně sportovní hala, malá tělocvična, vstupní chodba do šaten, byla odvodněna budova I. stupně. V hlavní budově byly vyměněna původní dřevěná okna za plastová, což přispělo ke značným úsporám tepla.byl vybudován sportovní areál s umělým povrchem. Revizní zprávy elektroinstalace poukazují již od roku 2000 na její opotřebovanost. Intenzita umělého osvětlení většiny učeben je hluboko pod hygienickými normami. Rozvod vody v budově je původní. Vodovodní trubky mají malý průsvit, jsou tzv., zarostlé. Ve většině učeben není k dispozici teplá voda. Budovy jsou zastřešeny sedlovou střechou, která zatím dostačuje. Římsy, okapy a svody na hlavní budově jsou však zkorodované a děravé což způsobuje zatékání do obvodových zdí. Okna budovy I. stupně a spor. haly jsou původní, rámy dřevěné, skla zdvojená, často zkřížené rámy, okna 2

3 netěsní, některá nejdou dovřít. Z estetického hlediska by byla vhodná renovace vnějších omítek. Na fasádě, zejména budovy II. st., jsou zřetelné pukliny a opadaná omítka v oblasti střešních atik a v oblasti svodů. Podlahy v učebnách i kabinetech vyžadují rekonstrukci a položení zátěžových krytin. Sociální zařízení v hlavní budově a v hale je v dožilém stavu. Staré budovy školy i sportovní hala vyžadují pokračování započaté postupné komplexní rekonstrukce nebo jednorázovou kompletní rekonstrukci. Vše je závislé pouze na výši přidělovaných finančních prostředků od zřizovatele, kterých je stále méně a stačí většinou pokrýt jen běžnou údržbu a opravy. Spolu se zřizovatelem se snažíme řešit zateplení budov a výměny oken ve sport. hale a v budově I st., elektroinstalaci, opravu fasády na budově II. st. tak, aby bylo možno pokrýt financování dotacemi z fondů EU. Zatím neúspěšně. Prostorové zázemí v budovách školy Škola disponuje odbornou učebnou fyziky, školní dílnou, cvičnou kuchyní a dvěma univerzálními učebnami určenými k výuce výpočetní techniky a jazyků (I.st. 20 stanic, II.st. 20 stanic), jednou univerzální místností, která slouží jako hudebna, školní knihovna a učebna pro výuku dělených hodin. Učebna chemie a přírodopisu potřebuje celkovou rekonstrukci (nefunkční rozvod vody, dřezy apod.). Škola postrádá odborné učebny jazyků. Většina učeben potřebuje vybavit novým nábytkem, podlahovými krytinami a osvětlením. Konkurenční prostředí školy Škola se prozatím úspěšně vyrovnává s postupným poklesem počtu dětí. Patříme dlouhodobě mezi skupinu úspěšných škol v Karlovarském kraji. Snažíme se vytvořit bezstresové, pohodové prostředí bez snížení nároků na kvalitu práce. Výrazně se profilujeme ve sportu. Při škole funguje Centrum sportu, které napomáhá žákům dostávat se častěji do nejvyšších kol meziškolních sportovních soutěží. Absolventi školy (žáci odcházející z 5. a 9. ročníku) jsou na středních školách úspěšní, vyšší stupeň vzdělávání úspěšně dokončí. Podle dostupných informací z jednotlivých středních škol naši žáci nemají problémy s adaptací na výuku na středních školách a jejich vědomosti ze základní školy jim umožňují úspěšně zvládnout učivo. Přesto zpětná vazba SŠ ZŠ je značně nedokonalá, není nijak legislativně zakotvena, ač by základním školám velmi pomohla při jejich vlastním hodnocení. Při propagaci se zaměřujeme na širokou veřejnost, rodiče školáků, mateřskou školu a další. Změna stále probíhá nemáme problém s tím, aby pedagogové něco zorganizovali, zajistili. Spíše s dotažením akce právě v oblasti propagace zejména na webových stránkách školy. Z dotázaných učitelů hodnotí podmínky ke vzdělání 18 % jako velmi dobré, 61 % jako dobré a 21 % jako vyhovující. Z dotázaných rodičů pak 22 % jako velmi dobré, 47 % jako spíše dobré, 30 % jako průměrné a 1 % jako špatné. PRŮBĚH VZDĚLÁVÁNÍ Vzdělávací programy jsou realizovány v souladu s údaji v rozhodnutí o zařazení do sítě škol. Učební plán ZŠ je zpracován v souladu s učebním dokumentem, týdenní dotace jednotlivých předmětů jsou dodrženy. Kontrolovaná povinná dokumentace základní školy je vedena ve stanoveném rozsahu, zápisy o probraném učivu v třídních knihách jsou průkazné. Výuka v ZŠ je v souladu s učebními dokumenty vzdělávacích programů. Učební osnovy jsou učiteli rozpracovány do tematických plánů, které jsou schváleny vedením školy Plánování a bezprostřední příprava výchovně vzdělávací práce jsou promyšlené. Stanovené cíle respektují věkové a vývojové zvláštnosti dětí i jejich osobní tempo. Spontánní a řízené aktivity se přirozeně prolínají, probíhají ve třídě i při pobytu venku. Forma provedení odpovídá danému tématu. Učitelky a učitelé s dětmi pracují skupinově i individuálně. Vhodně navozují a využívají přirozené učební situace. Zvolené metody a formy práce nechávají většinou dětem prostor pro svobodné rozhodování, možnost volby a respektují jejich spontánnost. Učitelky a učitelé vytvářejí pro splnění zadávaných úkolů přiměřený časový prostor. Zřejmá byla i orientace na problémové učení a experimentování. Promyšleně je zařazováno i střídání rušných a klidových částí hodiny. Celoroční plán výchovného poradce (dále jen VP) zahrnuje řešení výchovně vzdělávacích a vztahových problémů žáků, problematiku volby povolání, evidenci a spoluúčast při tvorbě individuálních učebních programů integrovaných žáků, pomoc při řešení osobních problémů žáků. VP spolupracuje s pedagogickopsychologickou poradnou. Kontakt se žáky a jejich zákonnými zástupci je zajištěn především v konzultačních hodinách. Informace předává VP žákům prostřednictvím třídních učitelů a na nástěnce. Rodiče jsou informováni na třídních schůzkách a zápisy v žákovských knížkách. Závěry z jednání s rodiči jsou zdokumentovány. VP spolupracuje se školní metodičkou prevence sociálně patologických jevů. Její činnost je systematická a koncepční, řídí se dlouhodobou koncepcí prevence a minimálním preventivním programem pro školní rok, 3

4 která zahrnuje aktivity dlouhodobé i jednorázové. K řešení problematiky prevence slouží mj. třídnické hodiny. Žáci většinou bezproblémově respektují stanovená pravidla chování. Velmi aktivně se podílejí na estetickém vzhledu učebního prostředí. Zvládání obtížných situací prohlubuje u žáků schopnost sebepoznání a empatie. Tím se daří důsledně rozvíjet osobnostní a sociální cítění žáků. Vše přispívá ke zdravému sociálnímu klimatu i efektivní výuce. Většina žáků pracuje individuálně i ve skupinách, pohotově reaguje na podněty učitelů, otevřeně komunikuje a průběžně si upevňuje dosavadní mezipředmětové znalosti. Stávající materiálnětechnické podmínky školy většina učitelů umí využívat. Škola k vykázala celkem 7 integrovaných žáků s vývojovou poruchou učení nebo chování. O vzdělávacím programu ředitel školy rozhodl na základě odborných posudků pedagogicko psychologické poradny a se souhlasem zákonných zástupců žáků. V hodinách učitelé přistupují k těmto žákům diferencovaně, nechybí individuální přístup při zadané samostatné práci. Integrovaným žákům jsou při písemných činnostech zadávány kratší písemné celky, je upřednostněn jejich mluvený projev. Vyučující kladou na tyto žáky menší nároky než na ostatní žáky. V průběhu vzdělávání je využíváno běžné slovní hodnocení i klasifikace známkou. Na žádost zákonných zástupců jsou žáci se SPU hodnoceni slovně. Spolupráce s Pedagogicko psychologickou poradnou se neomezuje jen na odborné vyšetření žáků doporučených školou, psychologové pracují i přímo na škole, poskytují konzultace vyučujícím, žákům i rodičům, zejména při zápisu dětí do 1. třídy. Odborné posudky jsou zpracovány kvalitně a velmi konkrétně a jsou proto pro vyučující přínosem pro další práci s integrovanými žáky. Výhodná je metodická pomoc při sestavování individuálních vzdělávacích programů, konzultace směrem ke vhodnému a účelnému využívání speciálně pedagogických metod a pomůcek přímo ve výuce. Z dotázaných učitelů hodnotilo průběh vzdělávání 75 % jako velmi dobrý a 25 % jako dobrý. PODPORA ŠKOLY ŽÁKŮM, SPOLUPRÁCE S RODIČI, VLIV VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ ŠKOLY, ŽÁKŮ, RODIČŮ A DALŠÍCH OSOB NA VZDĚLÁVÁNÍ Za sledované období na školu nebyla podána žádná stížnost. Připomínky rodičů se řešily většinou na úrovni rodič třídní učitel, pouze v některých případech se rodiče obrátili na vedení školy. V naprosté většině případů šlo o připomínky ke klasifikaci. Potvrdily se nám výhody hodnocení školy pomocí externích specialistů, kdy rodiče cítili možnost ovlivnit práci školy, neměli obavy, že se jejich připomínky obrátí proti nim a jejich dětem. Z těchto důvodů zopakovala škola takovéto hodnocení i v následujících letech. Počátkem školního roku 2007/2008 byla provedena analýza SWOT. Analýza je především zdrojem podnětů pro rozbor současného postavení školy: Slabé stránky nedostatek financí na pomůcky, vybavení učeben, málo mužů v pedagogickém sboru, chybějící odborné učebny, neúplná aprobovanost výuky, méně atraktivní prostředí (interiér a exteriér starých budov) Silné stránky Jediná ZŠ ve městě, poloha, kapacita, okolí školy, klidné přírodní prostředí, stálý kolektiv pedagogů, propagace zdravého živ. stylu a pohybu, propagace školy, dobrá kázeň žáků, úspěšnost žáků v soutěžích a přijímacích řízeních na střední školy, vlastní školní jídelna, vlastní sportovní areál s umělým povrchem + 2 tělocvičny Příležitosti propagace školy častější prezentace na veřejnosti, volnočasové aktivity, profilovat školu určitým směrem, větší zapojení rodičů do práce školy, vybavení odborných učeben moderními pomůckami, vybavení učeben novým nábytkem a osvětlením, zlepšení estetického vzhledu budov školy Hrozby a rizika nedostatek financí, nedostatek žáků, úbytek kvalitních, snižování populace, nízká motivace pracovníků, nejednotnost v pedagogickém sboru, apatie a nechuť k novým metodám, rostoucí administrativa, neustálý legislativní neklid Škola zajišťuje poskytování poradenských služeb jedním výchovným poradcem a školním metodikem prevence. Pověření pracovníci se řídí plány sestavenými vždy na školní rok. Činnost výchovného poradce spočívá v zajišťování vyšetření problémových žáků a ve vedení osobní dokumentace integrovaných žáků, zabývá se problematikou volby povolání a integrací žáků. Konzultace s rodiči probíhají v konzultační den nebo po 4

5 individuální dohodě v kabinetu vých. poradce nebo v různých, momentálně volných, prostorách školy. Výchovné problémy jsou řešeny nejčastěji za přítomnosti třídního učitele a zákonných zástupců. Z jednání jsou vedeny zápisy s konkrétními závěry. Minimální preventivní program je sestaven na základě podkladů vypracovaných třídními učiteli všech tříd. V programu je vedle preventivní péče zahrnuto i možné řešení vzniklých patologických jevů. Úroveň podpory žáků ze strany školy hodnotilo 28 % rodičů jako velmi dobrou, 45 % jako spíše dobrou, 24 % jako průměrnou, 2 % jako spíše špatnou a 1 % jako špatnou. Z řad rodičů hodnotilo spolupráci školy s rodiči 26 % jako velmi dobrou, 45 % jako spíše dobrou a 25 % jako průměrnou, vzájemné vztahy školy s rodiči pak 23 % jako velmi dobré, 52 % jako spíše dobré a 25 % jako průměrné. 84 % dotázaných učitelů hodnotilo spolupráci s rodiči jako velmi dobrou a 16 % jako dobrou. VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Pro zjišťování výsledků vzdělávání využívá vedení školy zejména srovnávací testy SCIO. Další poznatky získává vedení také z výsledků žáků na soutěžích a při přijímacím řízení ke studiu ve středních školách. Rozbor zjištěných skutečností je pravidelně prováděn na závěrečné pedagogické radě. Závěry analýzy jsou využívány při tvorbě plánu práce na příští školní rok. Pro hodnocení žáků získávají učitelé podklady ústním a písemným zkoušením. Žáci školy se zúčastňují předmětových, uměleckých a sportovních soutěží a olympiád s velmi dobrými výsledky. Díky nim se škola v posledních letech drží v první třetině tabulky úspěšnosti v předmětových a uměleckých soutěžích a na prvních místech ve sport. soutěžích škol v Karlovarském kraji. Bohužel od šk. roku 2009/2010 již kraj tyto soutěže přestal vyhodnocovat. Při vlastní výuce nebyl pozorován jen frontální přístup s dominancí učitele, žáci si poznatky osvojovali i formou skupinové práce a řízeného rozhovoru s vyučujícími. Celkově byli vedeni k širší aplikaci učiva i formou samostatné práce. Dostatečná pozornost je věnována písemnému projevu žáků, kteří vypracovávají v šesté až deváté třídě tři kontrolní slohové práce v průběhu školního roku. Pravopisná cvičení z probraného mluvnického učiva jsou realizována většinou formou pěti až desetiminutovek. Ve většině hodin se projevuje snaha čas efektivně využívat a jednotlivé aktivity za sebou logicky řadit. Z didaktických principů byly dostatečně respektovány především zásady názornosti, vlastní aktivity žáků a možnosti individuálního tempa. Interakce a komunikace se při výuce řídí pravidly jednání, jež žáci akceptují, je vytvářen dostatečný prostor pro vyjádření žákova vlastního názoru. Komunikace a vyjadřování žáků jsou vesměs dobré. Všem žákům, kteří ukončili povinnou školní docházku, se povedlo dostat na jimi zvolené střední školy. Z řad učitelů hodnotilo výsledky vzdělávání 40 % jako velmi dobré a 60 % jako dobré. V testech SCIO se výrazně projevuje kvalita konkrétní třídy. Některé třídy se umístily vysoko nad celorepublikovým průměrem, některé jako průměrné a některé jako podprůměrné. ŘÍZENÍ ŠKOLY, KVALITA PERSONÁLNÍ PRÁCE, KVALITA DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Ředitel koordinuje práci jednotlivých útvarů zejména prostřednictvím porad vedení školy, provozních porad, pedagogické rady a systémem vnitřních předpisů, které stanovují jednoznačná pravidla činnosti školy. Provádí osvětovou činnost týkající se kurikulární reformy zejména ve vztahu ke školské a rodičovské veřejnosti a osobně se účastní projektu tří škol Implementace ICT technologií do ŠVP. Komunikační systém má jasná pravidla. Aktuální zprávy potřebné pro větší počet pracovníků jsou zveřejněny v týdenním plánu. Metodické vedení a kontrolní činnost učitelů I. stupně zajišťuje ZŘ pro I. stupeň a pověřená učitelka. Využívá osobní kontakt s učiteli. Důležité, charakteristické rysy pedagogického týmu: - V pedagogickém sboru jsou nedostatečně zastoupeni muži pouhých 30 % - 84,6 % pedagogických pracovníků má požadovanou odbornou kvalifikaci. Snahou je, aby od roku 2014 byli na škole všichni pedagogové odborně kvalifikováni. - Díky podpoře aktivit pedagogů a také personálními obměnami pedagogického sboru se počet aktivních jedinců ve sboru rozšířil. Tím se změnil styl řízení, protože již není třeba dbát na získávání těchto 5

6 spolupracovníků a není problém pochopit jejich psychiku, potřeby a motivy jednání. Náročnost spočívá v nutnosti stmelit konzervativní a progresivní skupinu do jednoho pedagogického týmu. Při výběru pracovníků pro výkon určité pracovní pozice vychází ředitel školy jednak z řad stávajících pracovníků školy, jednak zvenčí (doplňování pedagogického sboru). Stávající systém uvádění nových pedagogů do praxe je založen na předávání zkušeností pedagogem, kterého určuje ředitel. Ve škole pracují učitelé, kteří vykonávají specializované funkce: metodik školní prevence, koordinátor ŠVP, speciální pedagog, koordinátor environmentální výchovy, výchovný poradce. Uvedení pedagogičtí pracovníci povětšině absolvovali studium k výkonu příslušné specializované činnosti. Největší změna minulých let spočívá v posílení formy společného vzdělávání celého pedagogického týmu přímo na škole, zejména v oblasti ICT. Tato změna vedla k lepší spolupráci pedagogů a kladně se projevila v přístupu k interaktivním technologiím. Vedla také k posílení pozice výchovného poradce a metodika prevence sociálně patologických jevů. V rámci prevence šikany byli všichni pedagogové na poradách seznámeni s postupem při podezření na šikanu, tato problematika byla s žáky probírána v třídnických hodinách a ve výuce občanské či rodinné výchovy, způsobem přiměřeným jejich věku. Základní škola Luby je menší, plnotřídní školou, v současnosti se 170 žáky a 13 pedagogy. Vedoucími pracovníky jsou ředitel školy a zástupkyně ředitele. Do rozšířeného vedení školy patřil také výchovný poradce, preventista sociálně patologických jevů, koordinátor ICT a předsedové předmětových komisí. Mezistupeň řízení tvoří předmětové komise, ale jejich význam postupně upadá vzhledem k malému počtu tříd (jen jedna v každém ročníku) a tím i malému počtu pedagogů. Celkové řízení školy lze charakterizovat jako demokratické, direktivní v oblasti rozpočtu, naopak jako liberální v oblasti vývoje školy, alternativních vzdělávacích aktivit. Kombinace obou způsobů je uplatňována v oblasti DVPP a personalistice vytváření pedagogického týmu. Prioritou personálního řízení a personálních podmínek je také plánované a pravidelné vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví. Délka praxe většiny pedagogů na této škole je velmi vysoká a to zvyšuje riziko výskytu syndromu vyhořelosti, poklesu psychických sil a rezerv a ztráty motivace. Škola se proto zaměřila na prevenci, zejména ve vyhledávání oblastí, ve kterých by se mohli jednotliví pracovníci angažovat zpracování projektů, rozšiřování odborné kvalifikace dalším studiem. Styl jednání vedoucích pracovníků je podřízenými povětšině označován jako vstřícný, tvořivost a iniciativa je podporována. Mezilidské vztahy ve škole jsou většinou pedagogických pracovníků označovány jako velmi dobré. Operativní řízení je účinné, a přirozeně navazuje na plánování a kontrolu. Úroveň podpory ze strany vedení hodnotilo z řad učitelů 43 % jako velmi dobrou, 51 % jako dobrou a 6 % jako vyhovující. Z řad rodičů hodnotilo řízení školy 32 % jako velmi dobré, 50 % jako spíše dobré, 17 % jako průměrné a 1 % jako spíše špatné. ÚROVEŇ VÝSLEDKŮ PRÁCE ŠKOLY, ZEJMÉNA VZHLEDEM K PODMÍNKÁM VZDĚLÁVÁNÍ A EKONOMICKÝM ZDROJŮM Při kontrole úrovně práce zaměstnanců školy v oblasti hodnocení školy se ověřuje, zda dostatečně propagují svoji práci a práci celé školy, reagují na potřeby rodičů a chápou je, zda dovedou navodit u rodičů pocit, že jejich dětem je věnována maximální péče, že učitel má zájem a dost času věnovat se rodičům. Snažíme se více zveřejňovat a projednávat úspěchy jednotlivých vyučujících, jejich pokusy a projekty. V kontrolní činnosti vycházelo vedení školy i z poznatků ČŠI z posledních inspekčních návštěv a zaměřilo se na sledování vedení předepsané dokumentace pedagogickými pracovníky, dodržování směrnic školy pedagogy (zejména klasifikačního řádu, školního řádu). V práci třídních učitelů byl sledován jejich podíl na snižování absence žáků, u kterých je předpoklad, že rodiče svojí benevolencí přispívají k absenci žáků. Přísněji bylo postupováno při hodnocení přestupků žáků, podařilo se z větší míry sjednotit činnost vyučujících v tomto směru. Kontrolní systém postihuje celou řízenou organizační strukturu a jeho funkčnost zajišťují účelným rozdělením pravomocí oba vedoucí pracovníci. Ředitel se zabývá personálními otázkami a přirozeným odchodem zaměstnanců do starobního důchodu dává příležitost k uplatnění mladým absolventům s příslušnou odbornou kvalifikací. Všem umožňuje odborný růst prostřednictvím plánovaných aktivit dalšího vzdělávání. Hodnocení výsledků práce provádí v 6

7 souladu s vnitřním platovým předpisem, který je doplněn kritérii pro přiznání osobních příplatků a odměn pedagogických pracovníků. V práci naší školy se osvědčil důraz na některé aspekty: a) Seznamování rodičů s nabídkou školy, její srozumitelnost, bohatost, možnosti. Zjistili jsme, že ve stále větší míře vyhledávají rodiče nejrůznější zdroje informací. Nejdůležitější pro ně zůstává kladná osobní zkušenost jiných rodičů, ale běžné je vyhledávání informací na webových stránkách školy (máme zde co dohánět) a účast na propagačních akcích školy. Vstřícnost vůči rodičům po celou dobu školní docházky jejich dítěte. Jde v podstatě o potvrzování prvního příznivého dojmu, potvrzování, že poskytovaná služba je na stále stejně dobré úrovni, že reakce školy na požadavky rodičů je stále pozitivní, vstřícná. b) Zjišťování potřeb žáků, objasňování případných korekcí jejich nereálných požadavků. Péče o ně v době, kdy to potřebují. c) Škola neuplatňuje alternativní vzdělávací programy, takže výuka je stále klasická. Koncepce rozvoje školy má formu písemného vhodně strukturovaného dokumentu, jehož obsah vychází z analýzy počátečního stavu, akceptuje spolupráci s rodiči a veřejností v obci, zdůrazňuje nutnost existence pozitivních vztahů v pedagogickém sboru a respektuje osobnost dítěte. Zřizovatel je o koncepčních záměrech informován ředitelem školy a k jejich podpoře přispívá konkrétními kroky. Koncepce rozvoje školy je otevřeným dokumentem, jehož doplňování se předpokládá v závislosti na finančním potenciálu zainteresovaných stran. Škola dbala o rozvoj zdraví, zajištění optimálních podmínek pro všechny zdravotní typy dětí. Usilovala o to, aby činností školy nebylo zdraví žáků a pracovníků ohroženo nebo zhoršeno. Žáci zdravotně postižení byli evidováni, bylo kontrolováno, zda jsou o problémech žáků informováni všichni zainteresovaní vyučující. Problematika zdravotních problémů žáků a specifických vývojových poruch byla zařazována pravidelně na pořad jednání pedagogických rad a provozních porad. Výchovný poradce evidoval všechny tyto žáky, sledoval, zda jsou prováděna následná vyšetření. Vyučující byli motivováni k pořádání akcí ozdravného, sportovního charakteru pro žáky v rámci vyučování i v mimoškolní činnosti. Tato oblast byla sledována v rámci kontrolní činnosti. Pozornost byla věnována estetičnosti pracovního prostředí žáků a vyučujících, při objednávkách nábytku a při plánování rozpočtu byly v rámci možností přidělovány prostředky na vybavení tříd. Škola usilovala o výrazné diferencování hodnocení a klasifikace chování žáků. Vyučující se sjednotili v požadavcích na chování žáků, důsledně a jednotně postihovali kázeňské přestupky ve škole. Případy nevhodného chování žáků na veřejnosti, které škole nepřísluší trestat, rozebírali s žáky a vedli je k pochopení nevhodnosti takového chování. Kromě opatření k upevnění kázně a klasifikace chování využívali spolupráci s rodiči, policií, odborem sociální péče obecního úřadu. Dlouhodobou vizí naší školy je Pohodová škola. Pro žáky to znamená, že se snažíme vytvářet pro ně psychicky příjemné klima, bez stresů, ve kterém se děti daleko více naučí. Pro pedagogy pohodové prostředí spočívá v tom, že mohou uplatňovat a zkoušet své projekty, způsoby práce, zažívat úspěchy i neúspěchy, volit nové metody nebo se vrátit k původnímu způsobu. Neznamená to snížení náročnosti na kvalitu jejich práce a plnění povinností. Škola založila svoji propagaci na tradiční podobě školy, kdy se snažíme zachovávat a propagovat kladné tradiční hodnoty dobrá kázeň žáků, rozsáhlý obsah učiva, spolupráce s rodiči, otevřenost veřejnosti, pravidelné získávání údajů od rodičů, jejich názorů na kvalitu školy, při předávání informací rodičům preferujeme osobní jednání, návštěvy rodičů ve škole. Nepodléháme módním vlnám v organizaci výuky a v alternativních vyučovacích přístupech. Přitom se nebráníme změnám a modernizaci. Máme školní poradenské pracoviště, včetně speciálního pedagoga, částečně jsme schopni zajistit logopedické poradenství. Při kontrolní činnosti se vedení školy zaměřilo na postižení celkového charakteru výuky zda se vyučující omezuje jen na odbornou výuku, nebo zda dokáže vhodným způsobem formovat vývoj žáků, ovlivňovat jejich postoje. Zda ve všech dětech dokáže respektovat jejich osobnost a individuální cestu vývoje. Zda usiluje o zlepšení kulturnosti vyjadřování a jednání žáků při jednání s pracovníky školy. Úroveň výsledků práce školy hodnotilo 34 % dotázaných učitelů jako velmi dobrou a 64 % jako dobrou. Datum vyhotovení zprávy: 30. listopadu 2010 Ředitel: Mgr. Petr Plzák Podpis: v.r. 7

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 Název školy, adresa Zřizovatel školy Ředitel školy Druhy a typy škol Základní škola a Mateřská škola T.G. Masaryka Drásov, Brno venkov, Drásov 167,

Více

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy Masarykova základní škola Lanžhot se sídlem Masarykova 22, Lanžhot 691 51 Vlastní hodnocení školy V Lanţhotě 30.9.2011 Mgr. Helena Pláteníková ředitelka školy 1 Vlastní hodnocení školy Úvod Povinnost zpracovat

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Dle zákona zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, v souladu s novelou vyhlášky č. 225/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých

Více

Zpráva. z vlastního hodnocení školy

Zpráva. z vlastního hodnocení školy Zpráva z vlastního hodnocení školy Škola:Základní Adresa: Veselí nad Lužnicí, Blatské sídliště 23 Identifikátor školy: IZO 000582719 Identifikátor právnické osoby: 600 064 581 Termín hodnocení: 16.10.2007

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY období 2007-2009

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY období 2007-2009 Základní škola Přerov, U tenisu 4 VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY období 2007-2009 Strana 1. Zpracování vlastního hodnocení 3 1.1 Příprava hodnocení 3 1.2. Sběr a třídění informací 3 2. Podmínky ke vzdělávání

Více

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Masarykova základní škola, Ždánice, okres Hodonín ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Identifikátor školy: 600116085 Termín vlastního hodnocení: 2005/2006, 2006/2007 Zpracoval: Mgr. František Markus Ve

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Vlastní hodnocení školy - Základní školy a mateřské školy Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Strana č. 1/23 VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HRANICE, STRUHLOVSKO, PŘÍSPĚVKOVÁ

Více

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 Základní škola Židlochovice, Tyršova 611 okres Brno-venkov, příspěvková organizace Ing. Jana Králová říjen 2010 Vlastní

Více

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337 261 01 Příbram VI tel. 318 623817; 607543945 tel., fax 318 635739 E-mail: 3zs@pbm.czn.cz www.zsbrezovehory.cz Vlastní hodnocení školy za období školního

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Kněžmost, okres Mladá Boleslav Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kněžmost, okres Mladá Boleslav Adresa: Na Františku 32, 294 02 Kněžmost Identifikátor školy: 600 049 167 Termín konání inspekce:

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Oblastní pracoviště č. 3 Praha-východ. okresní pracoviště Kutná Hora. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Oblastní pracoviště č. 3 Praha-východ. okresní pracoviště Kutná Hora. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště č. 3 Praha-východ okresní pracoviště Kutná Hora Inspekční zpráva Základní škola Čáslav, Masarykova 357 286 01 Čáslav Identifikátor ředitelství: 600 046 362 Zřizovatel:

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1222/11-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1222/11-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-1222/11-H Název právnické osoby První soukromá základní škola v Hradci Králové, s. r. o. vykonávající činnost školy: Sídlo: Vocelova

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Olomouc, Řezníčkova 1. Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 140 270

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Olomouc, Řezníčkova 1. Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 140 270 Česká republika Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Olomouc, Řezníčkova 1 Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140 270 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Kutná Hora, Kremnická 98. Kremnická 98, 28 401 Kutná Hora. Identifikátor školy: 600 046 346

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Kutná Hora, Kremnická 98. Kremnická 98, 28 401 Kutná Hora. Identifikátor školy: 600 046 346 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kutná Hora, Kremnická 98 Kremnická 98, 28 401 Kutná Hora Identifikátor školy: 600 046 346 Termín konání inspekce: 18. - 21.

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-511/13-Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-511/13-Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIZ-511/13-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Vlčnov, příspěvková organizace Sídlo: 687

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. Č. j. ČŠIH-171/12-H. Mgr. Jiřím Šimkem, ředitelem školy. Statutární město Hradec Králové

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. Č. j. ČŠIH-171/12-H. Mgr. Jiřím Šimkem, ředitelem školy. Statutární město Hradec Králové Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIH-171/12-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Hradec Králové, Habrmanova 130 Sídlo: 500 02 Hradec

Více

Základní škola, Most,

Základní škola, Most, Základní škola, Most, J. A. Komenského 474, příspěvková organizace AUTOEVALUACE Vlastní hodnocení školy za léta 2008 2010 Zpracovala: Mgr. Dagmar Šolarová ředitelka školy září 2010 projednáno na pedagogické

Více

Gymnázium Ostrov vytvořený dle RVP ZV

Gymnázium Ostrov vytvořený dle RVP ZV Gymnázium Ostrov, Studentská 1205 GYMNÁZIUM OSTROV Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání - Gymnázium Ostrov vytvořený dle RVP ZV Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání (ŠVP

Více

školní inspekce Královéhradecký inspektorát

školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce INSPEKČNÍ Čj. ČŠIH-951113-H ZPRÁ VA Název právnické osoby Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková vykonávající činnost školy škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Upravená verze platná pro školní rok 2013/2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Upravená verze platná pro školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Praha 9 Černý Most, Gen. Janouška 1006 Gen. Janouška 1006, Praha 9 Č.Most II, 198 00, Tel.: 281 912 168, 776 355 564, Fax: 281 912 159 info@zsgenjanouska.cz, www.zsgenjanouska.cz ŠKOLNÍ

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Františka Křižíka Na Příkopě 16, Praha 1 VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY ( AUTOEVALUAČNÍ ZPRÁVA PODLE VYHLÁŠKY č. 15/2005 Sb. ) ZA ŠKOLNÍ ROKY 2005/

Více

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (obecné informace)

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (obecné informace) Školní vzdělávací program Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary pro třídy s upraveným vzdělávacím programem Mathesius II Č.j.216/2009 Vzdělávání žáků se speciálními

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA POROZUMĚNÍ. 2. vydání (upravené) platnost od školního roku 2013/2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA POROZUMĚNÍ. 2. vydání (upravené) platnost od školního roku 2013/2014 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA POROZUMĚNÍ 2. vydání (upravené) platnost od školního roku 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2116 272 01 KLADNO - KROČEHLAVY Učební osnovy

Více

Základní škola Břest, okres Kroměříž. Výroční zpráva. Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014

Základní škola Břest, okres Kroměříž. Výroční zpráva. Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014 Základní škola Břest, okres Kroměříž Výroční zpráva Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014 Adresa IČO tel.: email:; web: Břest 61;768 23 709 912 51 +420573354031 zs@zsbrest.cz www.zsbrest.cz

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát. Základní škola a mateřská škola Na Beránku v Praze 12

Česká školní inspekce Pražský inspektorát. Základní škola a mateřská škola Na Beránku v Praze 12 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIA - 390/10-A Název školy Základní škola a mateřská škola Na Beránku v Praze 12 Adresa: Pertoldova 3373/51, 143 00 Praha 4 - Modřany Identifikátor:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO OBOR VZDĚLÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM.

Více

Škola porozumění a bezpečí, školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (ŠVP pro ZV)

Škola porozumění a bezpečí, školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (ŠVP pro ZV) Škola porozumění a bezpečí, školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (ŠVP pro ZV) Základní škola Bohutín, okres Příbram 1 Identifikační údaje...4 1.1 Název ŠVP... 4 1.2 Údaje o škole... 4 1.3

Více

Sociální činnost - ŠVP

Sociální činnost - ŠVP školní vzdělávací program Sociální činnost - denní forma vzdělávání - (verze 2.1) Sociální činnost Sociální činnost - ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační

Více