6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy"

Transkript

1 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Školní vzdělávací program obsahuje základní pravidla pro hodnocení žáků, podrobněji jsou rozpracovaná v klasifikačním řádu školy. Zde především vymezujeme způsoby hodnocení a stanovení kritérií pro hodnocení a sebehodnocení žáků. Evaluační činnost školy zahrnuje cíle, nástroje a kritéria autoevaluace včetně časového rozvržení evaluačních činností. Hodnocení žáka ve škole Účelem vzdělávání žáků v naší základní škole je vybavit žáka klíčovými kompetencemi. Ty představují soubor znalostí, dovedností, návyků a postojů, které jsou využitelné v různých učebních i praktických činnostech a situacích, a jsou klíčem k úspěšnosti v celoživotním učení, v práci, zájmové činnosti i osobním životě. Jsou to kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, kompetence komunikativní, kompetence sociální a personální, kompetence občanské a kompetence pracovní. Základní otázkou pro hodnocení žáka je: Do jaké míry je žák po ukončení pátého ročníku naší školy těmito klíčovými kompetencemi vybaven? Odpověď je zároveň tím nejsložitějším v hodnocení nejenom úspěšnosti žáka, ale i školy, celého ŠVP a práce učitelů, a zřejmě nelze najít jednoduchý mechanismus, jak na ni spolehlivě, v reálném čase v době vzdělávání v základní škole, přímo odpovědět. Teprve další život žáka ukáže, do jaké míry se podařilo vytčených vzdělávacích cílů dosáhnout. Podstatou objektivního hodnocení je hodnocení úspěšnosti dosažení těch cílů a hodnocení úspěšnosti vybavení žáka těmi kompetencemi, které ve svém souhrnu ke klíčovým kompetencím vedou. Při evaluaci se zaměříme na očekávané výstupy jednotlivých vzdělávacích oblastí, očekávané výstupy oborů vzdělávacích oblastí a na konkretizované dílčí výstupy a aktivní dovednosti, které tvoří vzdělávací výstup vztažený ke konkretizovanému učivu specifikovaném v jednotlivých ročnících ve vzdělávacích předmětech. Za předpokladu, že jsou tyto dílčí kompetence správně nastaveny, lze se při evaluaci zaměřit přímo na tyto dílčí kompetence, jako na hlavní předmět hodnocení úspěšnosti žáka v procesu vzdělávání. Hodnocení žáka je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu. Plní funkci motivační, zpětnovazební (informace o správnosti postupu, průběhu učení a jeho výsledku) a kontrolní. Mělo by zhodnotit znalosti a dovednosti žáka za určité období vzhledem k jeho individuálnímu vývoji. Pravidla pro hodnocení žáka je průběžné (ve vyučovacích hodinách v průběhu školního roku) a závěrečné (formou vysvědčení), není založeno na srovnání žáka s jeho spolužáky, ale soustředí se na individuální pokrok každého žáka podle předem stanovených kritérií, žáci jsou předem seznámeni s výukovými cíli, očekávanými výstupy pro daný ročník a kritérii hodnocení na školní rok v dané oblasti, součástí hodnocení je sebehodnocení žáka a samokontrola žáci jsou vedeni ke schopnosti posoudit svou práci, aktivitu, úsilí, možnosti a rezervy, učitel je veden snahou posilovat vnitřní motivaci žáka na úkor vnější žák se učí proto, že chce a nikoli pro známku, 212

2 práce s chybou je prostředkem ke zlepšení, k sebepoznání schopností a důslednější kontrole práce, upřednostňujeme pozitivní hodnocení žáka při celém procesu učení, hodnocení dodržuje zásady jednoznačnosti, srozumitelnosti, věcnosti, všestrannosti, efektivnosti a srovnatelnosti s předem danými kritérii, hodnocení je pedagogicky zdůvodnitelné, odborně správné a doložitelné (žákovská knížka, žákovské portfolio...). Nástroje a formy hodnocení žáka klasifikace: žáci jsou hodnoceni známkou, integrovaní žáci na základě doporučení PPP a na žádost rodičů jsou hodnoceni kombinovaně (známkou a slovně). Podklady pro klasifikaci jsou získávány, vyučující využívá co nejefektivnější formy písemné či ústní pro získání podkladů ke klasifikaci. Ta je prováděna v hodinách, čtvrtletně na základě shromážděných podkladů známkou, v případě potřeby doplněnou slovním komentářem učitele, a pololetně formou vysvědčení. sebehodnocení žáka: k sebehodnocení slouží od 2. třídy žákovi především týdenní plány. Od 1. třídy učíme žáka používat popisný jazyk v písemném i ústním projevu, možné jsou i grafické symboly. Při sebehodnocení respektujeme postoj žáka, využíváme zpětnou vazbu žák učitel. Sebehodnocení využíváme také po skupinové práci, projektu, ukončení tematického celku. portfolio žáka: každý žák si shromažďuje během školního roku materiály, které dokumentují stav jeho vědomostí a dovedností, úroveň osvojení jednotlivých kompetencí. Mají různou podobu a obsahují doklady o tom, jak se žák vyrovnal s dovedností sebehodnocení své práce. Toto portfolio má jednak motivační a jednak hodnotící charakter. výstupní hodnocení: škola ho vydává žákům, kteří po 5. ročníku odcházejí na víceleté gymnázium. Obsahuje vyjádření o možnostech a nadání, předpokladech pro další vzdělávání, o chování v průběhu školní docházky, o osvojení klíčových kompetencí a o dalších významných skutečnostech ovlivňujících vzdělání žáka. vysvědčení: závěrečná forma je vydávána pololetně, má formu klasifikace. Způsoby získávání podkladů pro hodnocení v jednotlivých oblastech sledování a analýza průběžné práce žák a různé druhy testů a zkoušek sledování průběžných výkonů sledování připravenosti a plnění zadaných úkolů a povinností konzultace s ostatními učiteli, specializovanými pracovníky rozhovory se žákem a zákonným zástupcem Kritéria pro finální klasifikaci v naukových předmětech: aktivní přístup k práci písemné práce po tematickém celku krátké procvičovací práce zkoušení za pomoci učitele projekty, účast v soutěžích, referáty a samostatné práce 213

3 Kritéria pro finální klasifikaci ve výchovných předmětech: hodnocení výkonů podle osobních předpokladů přístup k zadané práci a jejím výsledkům zájem, aktivita, tvořivost, ochota zhostit se úkolu materiální příprava účast v soutěžích, smysl pro fair play Hodnocení chování žáka Chování hodnotíme samostatně. Vztahuje se k chování ve škole a na akcích pořádaných školou. Hodnotíme školní docházku (případná neomluvená absence) a míru shody chování se školním řádem a obecně platnými pravidly slušného chování. Způsoby hodnocení: pochvaly kázeňská opatření stupnice známek z chování na závěrečném vysvědčení sebehodnocení žáka Termíny hodnocení: slovní hodnocení vysvědčení klasifikace Autoevaluace školy a její autoevaluační činnost Autoevaluace školy a školního vzdělávacího programu poskytuje nezbytné informace o podmínkách, průběhu a výsledcích vzdělávání. Je zaměřena na zjišťování úrovně začleňování klíčových kompetencí a cílů vzdělávání do efektivního průběhu výchovně vzdělávacího procesu. Autoevaluace školy a procesů probíhajících v ní je založena na dlouhodobém pozorování, analýze a vyhodnocování zjištěného. Slouží k poskytování nezbytné zpětné vazby vedení školy o tom, jak se škole daří naplňovat stanovené vzdělávací záměry a cíle. Je současně i hodnocením kvality školy a hodnocením kvality školního vzdělávacího programu. Hodnocení se prování na základě 12, Zákona č. 561/2004 Sb. a požadavků vyhlášky č. 15/2005 Sb., 8. Za úroveň výchovně vzdělávacího procesu zodpovídá ředitelka školy. Evaluaci provádí vyučující daného předmětu, který hodnotí zejména úspěšnost žáků při dosahování dílčích kompetencí v průběhu vyučovací hodiny, za čtvrtletí a za pololetí. Úloha ředitelky školy spočívá především ve zhodnocení úspěšnosti žáků v dosahování očekávaných výstupů jednotlivých oborů, vzdělávacích oblastí, a to především na konci 1. a zvláště pak 2. vzdělávacího období. Preferovanou evaluační formou jsou školou k tomuto účelu vypracované testy, které umožní porovnat úspěšnost žáků ve třídě. Cíle, předmět hodnocení, obsah, formy a metody zohledňují i vytčené dlouhodobé a roční vzdělávací priority školy. Škola se bude snažit využívat standardizovaných evaluačních testů, při testování dovedností žáků, ale také při evaluaci školního vzdělávacího programu. Velmi významnou evaluační formou bude získávání informací od bývalých žáků naší školy, kteří budou vzděláváni již podle školního vzdělávacího programu. Jejich vlastní zhodnocení vzdělávání podle ŠVP formou vyplnění dotazníku umožní naší škole vytvořit si alespoň částečně objektivní obraz o tom, jak se jí vzděláváním podle školního vzdělávacího programu daří naplňovat obecné cíle, jak se jí daří vybavovat žáky klíčovými kompetencemi pro další studium, osobní a pracovní život. 214

4 Zaměření autoevaluace Nástroje Harmonogram 1. Podmínky ke vzdělávání psychosociální podmínky (klima školy) materiální a prostorové podmínky personální podmínky spolupráce s rodiči, zřizovatelem a veřejností hygienické a bezpečnostní podmínky systém a organizace školy dotazníky pro rodiče, žáky, pedagogy ředitelka SWOT analýza školy pedagogický sbor hodnocení zřizovatelem revizní zprávy odborných firem a kontrolorů pozorování, rozhovor ředitelka zápisy z jednání rady školy zástupce pedagogů jednání s rodiči pedagogický sbor dle potřeby zřizovatele dle platných předpisů 2. Průběh vzdělávání (kritéria, indikátory kvality) přiměřenost cílů ŠVP k možnostem žáků srovnávací testy pověřený učitel individuální vzdělávací programy soutěže, kterých se žáci účastní pověřený učitel přiměřenost ŠVP k možnostem školy kontrola povinné dokumentace školy ředitelka propojenost jednotlivých částí ŠVP hospitace ve vyučovacích hodinách ředitelka naplňování klíčových kompetencí ŠVP dotazníky pro rodiče, žáky, pedagogy ředitelka vhodnost časové dotace ŠVP individuální plány pro žáky s SPU, nadané učitel plán environmentální výchovy pověřený učitel realizace ŠVP vhodnost metod výuky k vymezeným cílům minimální preventivní program pověřený učitel využití pomůcek,učebnic,didaktické techniky žákovské portfolio třídní učitel využívání různých organizačních forem výuky komunikace ve vyučování 1x ročně 215

5 Zaměření autoevaluace odpovědnost žáka za své učení aktivita a zapojení žáků ve vyučování podíl samostatné a týmové práce žáků využívání sebehodnocení žáků 3. Výsledky vzdělávání Nástroje Harmonogram úroveň vědomostí, dovedností a výstupů úspěšnost absolventů výsledky výchovné práce (problémy a řešení) srovnávací testy (3. a 5. ročník) pověřený učitel výsledky soutěží vedoucí učitel žákovské portfolio (mimořádné úspěchy) třídní učitel hospitace (výchovné problémy a řešení) ředitelka 4. Řízení školy stanovení strategie, koncepce rozvoje školy školní řád interní směrnice pedagogické rady sledování práce učitelů výběr, přijímání a odměňování pracovníků rozvoj lidských zdrojů (vzdělávání) administrativa a povinná dokumentace školy řízení financí a hospodářské procesy prezentace školy na veřejnosti pedagogický sbor přehled realizovaných projektů ředitelka zápisy z jednání pedagogické rady ředitelka hospitace zaměřená na práci učitele ředitelka kontrola povinné dokumentace ředitelka přehled a plán DVPP ředitelka školní matrika ředitelka kontrola vnitřních předpisů ředitelka 5 x ročně 216

Pravidla pro hodnocení žáků. Způsoby hodnocení. Kritéria hodnocení

Pravidla pro hodnocení žáků. Způsoby hodnocení. Kritéria hodnocení Hodnocení žáků a autoevaluace školy Nezbytnou součástí vzdělávacího a výchovného procesu na naší škole je získávání zpětné vazby o výsledcích naší činnosti (žáků i pracovníků školy). Závěry z jejich pravidelného

Více

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce.

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce. 6.1. HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků vychází ze zákona č.561/2004 Sb., školského zákona a z vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Hodnocení

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Před tvorbou školního vzdělávacího programu byly využívány dílčí kroky a nástroje evaluace a autoevaluace podle dokumentu zpracovaného školou Struktura a kriteria vlastního

Více

SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA

SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Svobodná základní škola, o. p. s., Jablonec nad Nisou SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA, O.P.S., JABLONEC NAD NISOU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Více

8 Hodnocení žáků a autoevaluace školy

8 Hodnocení žáků a autoevaluace školy 8 Hodnocení žáků a autoevaluace školy Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou vyjádřena ve směrnici, která je součástí Organizačního řádu školy. 8.1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání

Více

6.1. Pravidla pro hodnocení žáků. Způsoby hodnocení slovní hodnocení. Hodnocení žáků základní školy speciální upravuje Vyhláška č. 48/2005 Sb.

6.1. Pravidla pro hodnocení žáků. Způsoby hodnocení slovní hodnocení. Hodnocení žáků základní školy speciální upravuje Vyhláška č. 48/2005 Sb. 6.1. Pravidla pro hodnocení žáků Způsoby hodnocení slovní hodnocení Hodnocení žáků základní školy speciální upravuje Vyhláška č. 48/2005 Sb. Hodnocení žáků je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu

Více

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 Název školy, adresa Zřizovatel školy Ředitel školy Druhy a typy škol Základní škola a Mateřská škola T.G. Masaryka Drásov, Brno venkov, Drásov 167,

Více

*přehledy o pracovnících školy *sebehodnocení a zdokonalování pracovníků

*přehledy o pracovnících školy *sebehodnocení a zdokonalování pracovníků Příloha ŠVP (Autoevaluace) AUTOEVALUACE V ROVINĚ ŠKOLY Oblast Cíl Kritéria, Indikátory kvality školy Dílčí cíl Nástroje Četnost Podmínky Lidské zdroje Složení ped. sboru a dalších pracov. Zajistit ke vzdělávání

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků Jsou vydána v souladu s ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a na základě vyhlášky č. 48/2005 Sb.,

Více

Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337 PSČ 261 01 Příbram VI tel. 318 623817 tel., fax 318 635739 mob.: 607543945 E-mail:

Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337 PSČ 261 01 Příbram VI tel. 318 623817 tel., fax 318 635739 mob.: 607543945 E-mail: Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337 PSČ 261 01 Příbram VI tel. 318 623817 tel., fax 318 635739 mob.: 607543945 E-mail: 3zs@pbm.czn.cz www.tenzor.cz/zsbrezhory Pravidla pro hodnocení výsledků

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název vzdělávacího programu: Škola v pohybu Adresa školy: Sportovní soukromá základní škola s.r.o, Podkrušnohorská 1677, Litvínov Zřizovatelé školy: Veronika

Více

Čl. 1. ÚVOD. Učitel pracuje s vědomím, že hodnotící proces má motivační funkci a formativní význam.

Čl. 1. ÚVOD. Učitel pracuje s vědomím, že hodnotící proces má motivační funkci a formativní význam. Základní škola Praha Kolovraty, Mírová 57 Organizační řád školy Část: Vnitřní předpis č. Klasifikační řád školy Č.j. 180/12 Spisový znak Skartační znak Vypracoval Schválil Pedagogická rada projednala dne

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY HODNOCENÍ ŽÁKA VE ŠKOLE Příloha č.1 Školního řádu

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY HODNOCENÍ ŽÁKA VE ŠKOLE Příloha č.1 Školního řádu Základní škola Hýskov, příspěvková organizace se sídlem Školní 112, Hýskov, 267 06 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY HODNOCENÍ ŽÁKA VE ŠKOLE Příloha č.1 Školního řádu Č.j.: 08 /2012 ŠKOLA PRO DĚTI, Schválil: Mgr.Lenka

Více

Základní škola Bystré, okres Svitavy

Základní škola Bystré, okres Svitavy ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: I/2. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Č.j.: /2007 Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne 18.6. 2007 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9. 2007 PaedDr.

Více

Hodnocení žáků a autoevaluace

Hodnocení žáků a autoevaluace Základní škola Školní vzdělávací program I. Sekaniny1804 Hodnocení žáků a autoevaluace Hodnocení žáků a autoevaluace Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pro celkové hodnocení používáme na 1.

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v souladu se Školním vzdělávacím programem pro základní vzdělávání ŠKOLA POROZUMĚNÍ

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v souladu se Školním vzdělávacím programem pro základní vzdělávání ŠKOLA POROZUMĚNÍ Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 1 Motto: "Jestli se učíš proto, aby sis zapamatoval, zapomeneš. Jestli se učíš proto, abys porozuměl, zapamatuješ si." Čínské přísloví Pravidla pro hodnocení

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

Studijní materiál - Manažer či pedagog?

Studijní materiál - Manažer či pedagog? Studijní materiál - Manažer či pedagog? Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.05/04.0008 MODUL IV Organizace školy a pedagogického procesu Mgr. Miroslav Hanzelka, 2012, 28 stran Materiál je publikován

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY OHNIŠOV

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY OHNIŠOV PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY OHNIŠOV 1. OBECNÉ ZÁSADY a) Ve výchovně vzdělávacím procesu se uskutečňuje průběžné hodnocení žáků a hodnocení výsledků vzdělávání. Průběžné

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Dle zákona zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, v souladu s novelou vyhlášky č. 225/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých

Více

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Název oboru vzdělání: Sociální činnost Kód: 75-41-M/01 OBSAH OBSAH...

Více

5.1 Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou

5.1 Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Hodnocení žáka je nedílnou součástí výchovně-vzdělávacího procesu. Řídí se zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Škola: Základní škola Velvary, okres Kladno. Adresa: Školní 269, 273 24 Velvary. Identifikátor školy: 600 044 441

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Škola: Základní škola Velvary, okres Kladno. Adresa: Školní 269, 273 24 Velvary. Identifikátor školy: 600 044 441 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Velvary, okres Kladno Adresa: Školní 269, 273 24 Velvary Identifikátor školy: 600 044 441 Termín konání inspekce: 10.,

Více

Kód a název oboru vzdělávání. ŠVP Sociální činnost. Denní studium

Kód a název oboru vzdělávání. ŠVP Sociální činnost. Denní studium Střední škola pedagogická a sociální Zlín, s.r.o. Česká 4787 760 05 Zlín Kód a název oboru vzdělávání 75-41-M/01 Sociální činnost ŠVP Sociální činnost Denní studium ŠVP platnému počínaje 1. ročníkem ode

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace IČ: 21551472 Komenského 578, Milovice Mladá 289 23, tel: 325 532 598 ŠD Komenského 581, tel: 734 327 785, 730 127 454, MŠ Komenského 581,

Více

Pravidla hodnocení žáků

Pravidla hodnocení žáků Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec Pravidla hodnocení žáků projednán na pedagogické radě školy dne 28. srpna 2009 se schválenou platností od 1. 9. 2009 Obsah Úvod str. 3 Hodnocení žáků str. 3 Článek

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

Školní vzdělávací program. 26 41 L/ 01 mechanik elektrotechnik

Školní vzdělávací program. 26 41 L/ 01 mechanik elektrotechnik Střední odborná škola a Střední odborné učiliště příspěvková organizace Cesta brigádníků 693 Kralupy nad Vltavou Školní vzdělávací program 26 41 L/ 01 mechanik elektrotechnik Úvodní identifikační údaje

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA V ŽIHLI

ZÁKLADNÍ ŠKOLA V ŽIHLI Š k o l n í v z d ě l á v a c í p r o g r a m pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA V ŽIHLI Žihle 2013 Obsah 1. Identifikační údaje...3 2. Charakteristika školy...4 2.1 Úplnost a velikost školy...4 2.2

Více

Základní škola, Praha 9 Lehovec, Chvaletická 918. Klasifikační řád. ( součást školního řádu školy ze dne.)

Základní škola, Praha 9 Lehovec, Chvaletická 918. Klasifikační řád. ( součást školního řádu školy ze dne.) Základní škola, Praha 9 Lehovec, Chvaletická 918 Klasifikační řád ( součást školního řádu školy ze dne.) projednán na pedagogické radě školy dne. se schválenou platností od. V Praze 2006 Mgr. Josef Knepr,

Více