Usnesení. 907 Schválení ověřovatelů zápisu 20. schůze RM Karviné konané dne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení. 907 Schválení ověřovatelů zápisu 20. schůze RM Karviné konané dne 06.09.2011"

Transkript

1 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 20. schůze Rady města Karviné konané dne Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 907 Schválení ověřovatelů zápisu 20. schůze RM Karviné konané dne Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schválila ověřovatele zápisu 20. schůze RM Karviné konané dne , a to pana Stanislava Sobela a paní Marcelu Tomkovou. 908 Schválení programu 20. schůze RM Karviné konané dne Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schválila program 20. schůze RM Karviné konané dne , včetně projednaných změn: doplnění programu: Doplnění programu č. 2 OSM - Záměr realizovat projekt Cyklistická doprava na území města: úsek č. 2 - park Boženy Němcové (kynologické cvičiště) - hráz řeky Olše. 909 Povolení těžby OKD, a. s., Dolu Darkov ve 2. kře DP Darkov Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vydat souhlasné stanovisko k těžebnímu záměru - OKD, a. s., Dolu Darkov v porubu č , z důvodů uvedených v důvodové zprávě. Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 330/2011/RM Určeno: vedoucí OŽP Termín: Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát? IČ: ? DIČ: CZ Usnesení: 1

2 doporučila Zastupitelstvu města Karviné vzít na vědomí informativní zprávu - Povolení těžby OKD, a. s., Dolu Darkov v DP Darkov. 910 Poskytnutí finančních příspěvků do Kč ,-- nestátním organizacím působícím v sociální oblasti Úkol: 331/2011/RM Určeno: vedoucí OSV Termín: poskytnout nestátním organizacím působícím v sociální oblasti finanční prostředky takto: organizace o.s. Heřmánek Slezská diakonie Tabita doporučená částka: Kč ,-- (slovy: Padesáttisíc korun českých) Kč ,-- (slovy: Šestnácttisíc korun českých) 911 Návrh územního plánu Albrechtice Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 2 písm. p) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schválila ve smyslu ustanovení 6 odst. 6 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, neuplatnit jako sousední obec připomínku k návrhu územního plánu Albrechtice. Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát? IČ: ? DIČ: CZ Usnesení: 2

3 912 Změna usnesení Rady města Karviné č. 795 ze dne Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 332/2011/RM Určeno: vedoucí OMH Termín: změnit usnesení RM Karviné č. 795 ze dne tak, že v části úkol č. 286/2011/RM vypustila text: Předmětem dodatku je úhrada zvýšené alikvótní části nájmu za období od do ve výši Kč 5.108,-- (slovy: Pěttisícjednostoosm korun českých) z důvodů uvedených v důvodové zprávě. a nahradila jej textem: Předmětem dodatku je úhrada zvýšené alikvótní části nájmu za období od do ve výši Kč 1.028,-- (slovy: Jedentisícdvacetosm korun českých) z důvodů uvedených v důvodové zprávě Zrušení usnesení RM Karviné č ze dne Střelcovi, Životští zrušit usnesení Rady města Karviné č ze dne v celém svém znění z příčin uvedených v důvodové zprávě. 914 Zřízení věcného břemene - manželé Ing. Michal a Ing. Lenka Bahníkovi zřídit věcné břemeno - právo vedení inženýrských sítí (vodovodní, plynovodní a splašková kanalizační přípojka) a právo umístění stavby zpevněné plochy (sjezd), vše na částech pozemku p. č. 1832/2 v katastrálním území Karviná-město, obec Karviná, jak je zakresleno v situačním snímku, který tvoří přílohu č. 1 k tomuto usnesení, ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 1843/6 v katastrálním území Karviná-město, obec Karviná, a to po dokončení stavby inženýrských sítí a stavby zpevněné plochy a dle geometrického zaměření skutečného stavu za jednorázovou úhradu, která bude stanovena dle Zásad pro nakládání s nemovitým majetkem platných v době uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene, tj. za Kč 160,-- (slovy: Jednostošedesát korun českých) za 1 bm - vedení inženýrských sítí, za Kč 80,-- (slovy: Osmdesát korun českých) za 1 m2 - umístění zpevněné plochy, navýšenou o částku DPH stanovenou dle platných právních předpisů a uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s vlastníkem pozemku p. č. 1843/6 v katastrálním území Karviná-město, obec Karviná, na dobu výstavby. Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát? IČ: ? DIČ: CZ Usnesení: 3

4 915 Změna usnesení RM Karviné č. 437 ze dne zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce, a. s, Janota změnit usnesení Rady města Karviné č. 437 ze dne tak, že vypustila text: "zřídit věcné břemeno právo vedení inženýrské sítě (nadzemní závěsné vedení NN 0,4 kv) na části pozemku p. č. 915 v katastrálním území Staré Město u Karviné, obec Karviná, blíže specifikováno v situačním snímku, který je přílohou č.1 k tomuto usnesení, ve prospěch vlastníka stavby, a to po jejím dokončení a dle geometrického zaměření skutečného stavu za jednorázovou úhradu, která bude stanovena dle Zásad pro nakládání s nemovitým majetkem platných v době uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, tj. Kč 160,-- (slovy: Jednostošedesát korun českých) za 1 bm pozemku (vedení inženýrské sítě), navýšenou o příslušnou částku DPH stanovenou dle platných právních předpisů a uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s vlastníkem stavby inženýrské sítě na dobu výstavby. a nahradila jej novým textem: "zřídit věcné břemeno právo vedení inženýrské sítě (podzemní vedení NN 0,4 kv) na části pozemku p. č. 915 v katastrálním území Staré Město u Karviné, obec Karviná, blíže specifikováno v situačním snímku, který je přílohou č. 1 k tomuto usnesení, ve prospěch vlastníka stavby podzemního vedení NN 0,4 kv, a to po dokončení stavby podzemního vedení NN 0,4 kv a dle geometrického zaměření skutečného stavu za jednorázovou úhradu, která bude stanovena dle Zásad pro nakládání s nemovitým majetkem platných v době uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, tj. Kč 160,-- (slovy: Jednostošedesát korun českých) za 1 bm pozemku (vedení inženýrské sítě), navýšenou o příslušnou částku DPH stanovenou dle platných právních předpisů a uzavřít dodatek ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a související ujednání č. SBB 45/010631/2011/OSM/Mo ze dne s vlastníkem stavby podzemního vedení NN 0,4 kv na dobu výstavby. 916 Zřízení vecného břemene - Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s., přeložky vodovodního řadu, RKK zřídit věcné břemeno právo vedení inženýrských sítí (přeložky vodovodního řadu) na částech pozemků p. č. 1624/305 o délce 15 bm (přeložka DN 350, v geometrickém plánu označena jako A ), p. č. 1624/295 o délce 14 bm, p. č. 1624/305 o délce 18 bm, p. č. 1624/499 o délce 5 bm (přeložka DB 80, v geometrickém plánu označena jako B ), p. č. 1624/295 o délce 8 bm, p. č. 1624/305 o délce 13 bm, p. č. 1624/499 o délce 6 bm (přeložka DN 80, v geometrickém plánu označena jako C ), p. č. 1624/303 o délce 28 bm, p. č. 1624/304 o délce 4 bm, p. č. 1624/305 o délce 12 bm, p. č o délce 12 bm, p. č o délce 22 m (přeložka DN 100, v geometrickém plánu označena jako D ), vše v katastrálním území Karviná-město, obec Karviná, blíže specifikováno v geometrckém plánu č /2011, který je přílohou č. 1 k tomuto usnesení a na části pozemku p. č. 1624/305 o délce 25 bm (přeložka DN 150), blíže specifikováno v geometrickém plánu č /2011, který je přílohou č. 2 k tomuto usnesení, ve prospěch vlastníka přeložek vodovodního řadu, a to za jednorázovou úhradu ve výši Kč 500,-- (slovy: Pětset korun českých) navýšenou o příslušnou částku DPH stanovenou dle platných právních předpisů, tj. celkem Kč 600,-- (slovy: Šestset korun českých). Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát? IČ: ? DIČ: CZ Usnesení: 4

5 917 Zřízení věcného břemene - SmP Net, s. r. o. zřídit věcné břemeno právo vedení inženýrské sítě (plynovodní přípojka) na části pozemku p. č. 136/1 o délce 3 bm v katastrálním území Staré Město u Karviné, obec Karviná, dle geometrického plánu, který tvoří přílohu č. 1 k tomuto usnesení, ve prospěch vlastníka plynovodní přípojky, a to za jednorázovou úhradu ve výši Kč 160,-- (slovy: Jednostošedesát korun českých) za 1 bm použitého pozemku, tj. za 3 bm Kč 480,-- (slovy: Čtyřistaosmdesát korun českých) navýšenou o částku DPH stanovenou dle platných právních předpisů. Celková úhrada za zřízení věcného břemene činí Kč 576,-- (slovy: Pětsetsedmdesátšest korun českých). 918 Zřízení věcného břemene - Telefónica Czech Republic, a. s., Darkov zřídit věcné břemeno právo vedení inženýrské sítě (optický kabel) na části pozemku p. č. 1238/1 o délce 2 bm v katastrálním území Karviná-město, obec Karviná, dle geometrického plánu, které tvoří přílohu č. 1 k tomuto usnesení, ve prospěch vlastníka optického kabelu, a to za jednorázovou úhradu ve výši Kč 160,-- (slovy: Jednostošedesát korun českých) za 1 bm použitého pozemku, tj. za 2 bm Kč 320,-- (slovy: Třistadvacet korun českých) navýšenou o částku DPH stanovenou dle platných právních předpisů. Celková úhrada za zřízení věcného břemene činí Kč 384,-- (slovy: Třistaosmdesátčtyři koruny české). 919 Zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce, a. s., 13RD zřídit věcné břemeno právo vedení inženýrské sítě (přeložka kabelů NN a VN) na části pozemku p. č. 11/22 o délce 14 bm v katastrálním území Karviná-město, obec Karviná, dle geometrického plánu, který tvoří přílohu č. 1 k tomuto usnesení a právo vedení inženýrské sítě (kabelové vedení NNk) na části pozemku p. č. 11/22 o délce 29 bm v katastrálním území Karviná-město, obec Karviná, dle geometrického plánu, který je přílohou č. 2 k tomuto usnesení, ve prospěch vlastníka přeložky kabelů VN a NN a kabelového vedení NNk, a to za jednorázovou úhradu ve výši Kč 160,-- (slovy: Jednostošedesát korun českých) za 1 bm použitého pozemku, tj. za 43 bm Kč 6.880,-- Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát? IČ: ? DIČ: CZ Usnesení: 5

6 (slovy: Šesttisícosmsetosmdesát korun českých) navýšenou o částku DPH stanovenou dle platných právních předpisů. Celková úhrada za zřízení věcného břemene činí Kč 8.256,-- (slovy: Osmtisícdvěstěpadesátšest korun českých). 920 Uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu v majetku statutárního města Karviné Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavřít nájemní smlouvu s panem Ladislavem Žáčkem k obecnímu bytu č. 103 o velikosti 0+1 v domě s pečovatelskou službou v majetku statutárního města Karviné č. p. 814, ulice Borovského, Karviná-Ráj. Nájem se sjednává od na dobu neurčitou. 921 Uzavření nových nájemních smluv k bytům ve vlastnictví statutárního města Karviné při vzájemné výměně bytů udělit souhlas k vzájemné výměně bytů dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení. Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, ukončit nájemní vztahy v bytech ve vlastnictví statutárního města Karviné s nájemci uvedenými v příloze č. 1 tohoto usnesení dohodou, a to ke dni, který bude předcházet dni, kdy nabudou účinnosti nové nájemní smlouvy. Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavřít s nájemci uvedenými v příloze č. 2 tohoto usnesení, v souvislosti s výměnou bytů, nové nájemní smlouvy s tím, že počátek účinnosti nájemní smlouvy bude uveden v nájemní smlouvě, doby nájmu dle původních nájemních smluv zůstanou zachovány a výše nájemného bude uvedena v evidenčním listu bytu, který bude přílohou nájemních smluv. Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát? IČ: ? DIČ: CZ Usnesení: 6

7 922 Smlouva o výpůjčce - Policie České republiky Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, výpůjčit část pozemku parc. č. 3399/28 v katastrálním území Karviná-město o výměře cca 120 m2 Policii České republiky - Krajské ředitelství Policie České republiky, územní odbor Karviná a uzavřít s Policií České republiky - Krajské ředitelství Policie České republiky, územní odbor Karviná, smlouvu o výpůjčce části pozemku parc. č. 3399/28 v katastrálním území Karviná-město ve znění přílohy č. 1 k tomuto usnesení. 923 Záměr realizovat projekt Cyklistická doprava na území města: úsek č. 2 - park Boženy Němcové (kynologické cvičiště) - hráz řeky Olše Úkol: 333/2011/RM Určeno: vedoucí OSM Termín: předložit žádost o dotaci do Státního fondu dopravní infrastruktury v rámci Pravidel pro poskytování příspěvků na výstavbu a údržbu cyklistických stezek pro rok kolo na projekt Cyklistická doprava na území města: úsek č. 2 - park Boženy Němcové (kynologické cvičiště) - hráz řeky Olše. schválit spolufinancování projektu Cyklistická doprava na území města: úsek č. 2 - park Boženy Němcové (kynologické cvičiště) - hráz řeky Olše předloženého do Státního fondu dopravní infrastruktury v rámci Pravidel pro poskytování příspěvků na výstavbu a údržbu cyklistických stezek pro rok kolo z rozpočtu statutárního města Karviná, a to minimálním podílem 35 % z celkových skutečně vynaložených uznatelných nákladů projektu a veškerých neuznatelných nákladů projektu, a to tak, aby spolu s poskytnutým příspěvkem ze Státního fondu dopravní infrastruktury bylo finančně kryto 100 % nákladů na realizaci projektu. Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát? IČ: ? DIČ: CZ Usnesení: 7

8 924 Uzavření Smlouvy o nájmu nebytového prostoru se společností POLAR televize Ostrava, s.r.o. Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 334/2011/RM Určeno: vedoucí OMH Termín: uzavřít Smlouvu o nájmu nebytového prostoru (dále jen nájemní smlouva ) se společností POLAR televize Ostrava, s.r.o., se sídlem: Boleslavova 710/19, Ostrava-Mariánské Hory, IČ: Předmětem nájemní smlouvy jsou nebytové prostory o celkové výměře 32,06 m 2, nacházející se v 1. nadzemním podlaží budovy čp. 72/1 na ulici Fryštátské v Karviné-Fryštátě. Nájemné je stanoveno ve výši Kč ,-- (slovy: Čtyřicetčtyřitisíceosmsetosmdesátčtyři koruny české) bez DPH ročně. K nájemnému bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými právními předpisy. Úhrady za plnění, poskytované v souvislosti s užíváním předmětu nájmu, budou hrazeny formou paušálních úhrad ve výši Kč ,45 (slovy: Sedmdesáttisíctřistapadesátdvě koruny české 45/100) včetně DPH ročně. Nájemní smlouva bude sjednána na dobu neurčitou od Provedení rozpočtových opatření Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, provést rozpočtová opatření v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 k tomuto usnesení. 926 Zadávací dokumentace k veřejné zakázce na Komplexní pojištění majetku a odpovědnosti za škodu schválila zadávací dokumentaci pro veřejnou zakázku v jednacím řízení s uveřejněním podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na Komplexní pojištění majetku a odpovědnosti za škodu, dle přílohy č. 1 k důvodové zprávě, podle které bude proveden výběr pojišťovací společnosti. Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát? IČ: ? DIČ: CZ Usnesení: 8

9 927 Poskytnutí dotací z Fondu primátora města Karviné v roce 2011 Úkol: 335/2011/RM Určeno: vedoucí OŠK Termín: poskytnout dotace níže uvedeným fyzickým a právnickým osobám z Fondu primátora města Karviné: Příjemce IČ částka v Kč Agentura Orange s. r. o ,-- ZO OS PHGN Dolu Darkov, Kroužek krojovaných horníků ,-- Barbora Krajské středisko volného času Juventus, Karviná ,-- Mažoretky MICHELLE Karviná o. s ,-- Moravskoslezský klub judo Karviná ,-- Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj ,-- Obecně prospěšná společnost Karviná ,-- ONKO Naděje, sdružení onkologických pacientů Karviná ,-- Regionální knihovna Karviná ,-- Rotterová Iveta, Mendelova 2939, Karviná-Hranice ,-- S.K. Karviná - ženy, občanské sdružení ,-- Střední průmyslová škola Karviná ,-- Svaz diabetiků ČR, Územní organizace Karviná ,-- TJ Baník Karviná, o. s ,-- Zemský archiv v Opavě, Státní okresní archiv Karviná , Nájemní smlouvy na hrobová místa vzala na vědomí nájemní smlouvy na hrobová místa dle důvodové zprávy. Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát? IČ: ? DIČ: CZ Usnesení: 9

10 929 Výběrová řízení konaná u MMK vzala na vědomí inforamce o výběrových řízeních konaných u MMK v měsíci září z pov. Ing. Dalibor Závacký, v. r. z pov. Ing. Lukáš Raszyk, v. r Tomáš Hanzel Ing. Jan Wolf primátor náměstek primátora Přílohy PC Příloha Název Komentář 1 RM-20-KP-Přílohy k usnesení.pdf přílohy k usnesení Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát? IČ: ? DIČ: CZ Usnesení: 10

11 Příloha Příloha č. 1 k usnesení Příloha Příloha č. 1 k usnesení Strana 1 / 1

12 Příloha Příloha č. 1 k usnesení Příloha Příloha č. 1 k usnesení Strana 1 / 1

13 Příloha Příloha č. 1 k usnesení Příloha Příloha č. 1 k usnesení Strana 1 / 1

14 Příloha Příloha č. 2 k usnesení Příloha Příloha č. 2 k usnesení Strana 1 / 1

15 Příloha Příloha č. 1 k usnesení Příloha Příloha č. 1 k usnesení Strana 1 / 1

16 Příloha Příloha č. 1 k usnesení Příloha Příloha č. 1 k usnesení Strana 1 / 1

17 Příloha Příloha č. 1 k usnesení Příloha Příloha č. 1 k usnesení Strana 1 / 1

18 Příloha Příloha č. 2 k usnesení Příloha Příloha č. 2 k usnesení Strana 1 / 1

19 Příloha Příloha č. 1 k usnesení Poř. č. nájemce Dohoda o výměně bytů adresa stávajícího bytu vlastník bytu 1 Gabriela Janková, r. byt č. 8, Kpt. Jaroše 2175, Karviná-Mizerov, statutární město Karviná Julie Janková, r. byt č. 11, Kpt. Jaroše 2170, Karviná-Mizerov, 2 Iveta Kubisová, r. Přemysl Kubisa, r. statutární město Karviná byt č. 15, Slovenská 2945, Karviná-Hranice, statutární město Karviná Ilona Pietraszová, r. byt č. 4, Cihelní 1648, Karviná-Nové Město, RPG Byty, s.r.o. Ostrava adresa bytu po výměně vlastník bytu byt č. 11, Kpt. Jaroše 2170, Karviná-Mizerov, statutární město Karviná byt č. 8, Kpt. Jaroše 2175, Karviná-Mizerov, statutární město Karviná byt č. 4, Cihelní 1648, Karviná-Nové Město, RPG Byty, s.r.o. Ostrava byt č. 15, Slovenská 2945, Karviná-Hranice, statutární město Karviná Příloha Příloha č. 1 k usnesení Strana 1 / 1

20 Příloha Příloha č. 2 k usnesení Poř. č. nájemce Nové nájemní smlouvy adresa bytu 1 Gabriela Janková, r. byt č. 11, Kpt. Jaroše 2170, Karviná-Mizerov 2 Julie Janková, r. byt č. 8, Kpt. Jaroše 2175, Karviná-Mizerov 3 Ilona Pietraszová, r. byt č. 15, Slovenská 2945, Karviná-Hranice Příloha Příloha č. 2 k usnesení Strana 1 / 1

21 Příloha Příloha č. 1 k usnesení Osvědčení ve smyslu ust. 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích zveřejněno od do. schváleno usnesením Rady města Karviné číslo.. ze dne. Vyhotovil: Magistrát města Karviné,,. Datum:. Podpis: SMLOUVA O VÝPŮJČCE Č.. 1. statutární město Karviná adresa: Fryštátská 72/1, Karviná - Fryštát, PSČ zastoupené: Tomášem Hanzlem, primátorem města IČ: DIČ: CZ bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s. Karviná - Fryštát číslo účtu: /0800 (dále jen půjčitel) a 2. Policie České republiky krajské ředitelství Moravskoslezského kraje územní odbor Karviná zastoupená: se sídlem: IČ: (dále jen vypůjčitel) plk. JUDr. Janem Kluskou, vedoucím územního odboru Karviná Havířská 1511/26, Karviná Nové Město, PSČ prohlašují, že jsou způsobilí k právním úkonům a v souladu s 659 a následujícími zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník), uzavírají tuto Smlouvu o výpůjčce (dále jen Smlouva ): I. 1. Půjčitel je vlastníkem pozemku parc. č. 3399/28 v katastrálním území Karviná - město, obec Karviná zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrálního pracoviště Karviná na listu vlastnictví číslo Část pozemku uvedeného v čl. 1 bod 1 této Smlouvy o výměře 671m² slouží jako parkoviště pro osobní automobily nájemců domů s pečovatelskou službou č. p , ulice u Svobodáren, Karviná Nové Město (dále jen Parkoviště). Parkoviště je oploceno a opatřeno závorou u vjezdu. 3. Smluvní strany se dohodly, že půjčitel touto Smlouvou přenechává a vypůjčitel přejímá do bezplatného užívání část pozemku parc. č. 3399/28 v k.ú. Karviná město, obec Karviná, jehož součástí je 8 parkovacích míst vyhrazených pro vypůjčitele (dále jen Předmět výpůjčky), v jemu známém stavu za podmínek stanovených níže v této Smlouvě. Předmět výpůjčky je zaznačen v situačním snímku, který je přílohou č. 1 této Smlouvy a její nedílnou součástí. 4. Vypůjčitel je oprávněn užívat Předmět výpůjčky pouze za účelem parkování vozidel Policie České republiky. Vyhrazená parkovací místa jsou viditelně označena dodatkovou tabulkou E12 s textem 8 x PČR. II. Příloha Příloha č. 1 k usnesení Strana 1 / 4

22 1. Vypůjčitel je oprávněn užívat Předmět výpůjčky pouze pro účel uvedený v článku I., bod 4. této Smlouvy. Vypůjčitel nesmí přenechat Předmět výpůjčky k užívání třetí osobě. 2. Vypůjčitel je povinen dbát, aby provozem svých vozidel neúměrně nerušil výkon nájemních práv nájemců domu s pečovatelskou službou č.p na ulici U Svobodáren v Karviné Novém Městě. 3. Vypůjčitel je povinen parkovat svá vozidla pouze na vyhrazených místech, která jsou označena dodatkovou tabulkou E12 s textem 8x PČR. V případě, že dojde ke zničení či zcizení dodatkové tabulky E12 či informativní provozní dopravní značky IP11b, na níž je dodatková tabulka umístěna, Vypůjčitel se zavazuje toto nové dopravní značení osadit na vlastní náklady. 4. Vypůjčitel je povinen na vlastní náklady zabezpečovat zimní údržbu vyhrazených parkovacích míst včetně příjezdové cesty k těmto parkovacím místům a dále udržovat čistotu a pořádek na vyhrazených parkovacích místech a jejich okolí po celou dobu trvání této Smlouvy. 5. U vjezdu na Parkoviště je zřízena závora. Vypůjčitel je povinen při pohybu svých vozidel tuto závoru průběžně zamykat. 6. Vypůjčitel je povinen udržovat Předmět výpůjčky vnezávadném stavu a odpovídá půjčiteli případně třetím osobám za škody způsobené svou činností na Předmětu výpůjčky a tyto se zavazuje uhradit bez účasti půjčitele. 7. Půjčitel má právo kdykoliv se přesvědčit, zda je Předmět výpůjčky užíván v souladu s ujednáním této Smlouvy, jakožto i provádět údržbu či nutné opravy Parkoviště, což se vypůjčitel zavazuje mu umožnit. Půjčitel uvědomí o zamýšlené kontrole, případně opravách či údržbě vypůjčitele alespoň 5 pracovních dnů před jejich konáním písemnou nebo telefonickou formou. 8. Pokud vypůjčitel nebude Předmět výpůjčky řádně užívat k účelu, ke kterému mu byl vypůjčen, má půjčitel právo požadovat vrácení Předmětu výpůjčky i před skončením stanovené doby výpůjčky. Půjčitel si vyhrazuje pro tento případ právo jednostranného odstoupení od této smlouvy, které nastane dnem doručení písemného vyhotovení tohoto jednostranného právního úkonu půjčitele vypůjčiteli. 9. V případě ukončení této Smlouvy je vypůjčitel povinen na vlastní náklady uvést předmět výpůjčky do nezávadného stavu, odstranit veškeré změny, které na Předmětu výpůjčky provedl a vrátit Předmět výpůjčky půjčiteli, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Pokud tak vypůjčitel neučiní, má půjčitel právo uvést předmět výpůjčky do nezávadného stavu na náklady vypůjčitele. Vypůjčitel se zavazuje uhradit půjčiteli veškeré náklady s tímto spojené, a to do 10 dnů od doručení faktury. Vypůjčitel se zavazuje, že neprodleně, nejpozději však do 10 dnů od ukončení této Smlouvy, odstraní instalovanou dodatkovou tabulku E Tato Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od III. 2. Tato smlouva může být ukončena: písemnou dohodou smluvních stran, nebo odstoupením od této Smlouvy ze strany půjčitele v případech, kdy vypůjčitel poruší jakoukoli povinnost vyplývající z této Smlouvy, přičemž odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného vyhotovení odstoupení vypůjčiteli, odstoupením od této Smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran v případech uvedených v této smlouvě nebo v obecně závazných právních předpisech, přičemž odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného vyhotovení odstoupení druhé smluvní straně, nebo výpovědí kterékoliv ze smluvních stran s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která počne běžet prvním dnem následujícím po doručení výpovědi druhé smluvní straně. IV. 1. Právní vztahy výslovně touto Smlouvou neupravené se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem. Příloha Příloha č. 1 k usnesení Strana 2 / 4

23 2. V případě, že některé ustanovení této Smlouvy je nebo se stane neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení této Smlouvy účinná. Strany se zavazují nahradit neúčinné ustanovení této Smlouvy ustanovením jiným, účinným, které svým obsahem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního, neúčinného. 3. Vypůjčitel prohlašuje, že měl možnost seznámit se před podpisem této Smlouvy se stavem a hranicemi Předmětu výpůjčky a tento bez výhrad přijímá. 4. Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti související s touto Smlouvou jim budou doručovány na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nesdělí-li jedna smluvní strana druhé smluvní straně písemně jinou adresu pro doručování písemností. Smluvní strany se dále dohodly pro případ, že vypůjčiteli nebude možno doručit jakoukoliv písemnost, tato se bude považovat za doručenou posledním dnem uložení písemnosti na poště. V případě, že vypůjčitel odmítne převzít jakoukoliv písemnost, tato se považuje za doručenou okamžikem odmítnutí převzetí písemnosti ze strany vypůjčitele. 5. Jakékoliv změny nebo doplnění této Smlouvy je možné učinit pouze formou písemných dodatků. Dodatky k této Smlouvě budou za dodatek výslovně označeny, vzestupně číslovány a podepsány oběma smluvními stranami. 6. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami a účinnosti Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Půjčitel obdrží jedno vyhotovení, vypůjčitel jedno vyhotovení této Smlouvy. 8. Smluvní strany tímto prohlašují, že si obsah této Smlouvy přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. 9. Účastníci této Smlouvy konstatují, že ve smlouvě nejsou žádná slova opravována, přepisována nebo vepisována. Přílohy: 1) situační snímek Karviná dne: Karviná dne: Tomáš Hanzel plk. JUDr. Jan Kluska Primátor vedoucí územního odboru Karviná Policie České republiky Příloha Příloha č. 1 k usnesení Strana 3 / 4

24 Příloha č. 1 ke smlouvě o výpůjčce č.. : Příloha Příloha č. 1 k usnesení Strana 4 / 4

25 Příloha Příloha č. 1 k usnesení Návrh na provedení rozpočtových opatření Text zdroje (v Kč) výdaje (v Kč) Odbor školství a kultury zapojení 2. splátky neinvestiční dotace na zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji pro příspěvkovou organizaci Regionální knihovna Karviná (ÚZ 345) Odbor správy majetku zapojení neinvestiční dotace na dříve profinancované výdaje od hlavního partnera projektu "WEED" města Celje - Slovinsko přesun prostředků ve výši zapojené dotace na úhradu uznatelných dříve profinancovaných výdajů do rozpočtu Odboru ekonomického Odbor ekonomický přesun výdajů z rozpočtu Odboru správy majetku a Kanceláře tajemníka za účelem posílení výdajů určených na finanční vypořádání Kancelář tajemníka zapojení dotace ze státního rozpočtu zasílané úřadem práce na spolufinancování veřejně prospěšných prací (ÚZ 13101) mzdové výdaje zaměstnanců soc. a zdrav. pojištění zaměstnanců zapojení dotace ze státního rozpočtu na dříve profinancované výdaje projektu "Technologické centrum I-III" (UZ a 14903) přesun prostředků ve výši zapojené dotace na úhradu uznatelných dříve profinancovaných výdajů do rozpočtu Odboru ekonomického Celková výše navržených rozpočtových úprav , , , , , , , , , , , , , ,04 Statutární město Karviná - Magistrát města Karviné Příloha Příloha č. 1 k usnesení Stránka 1 / 1

Usnesení. 1061 Schválení ověřovatelů zápisu 24. schůze RM Karviné konané dne 01.11.2011

Usnesení. 1061 Schválení ověřovatelů zápisu 24. schůze RM Karviné konané dne 01.11.2011 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 24. schůze Rady města Karviné konané dne 01.11.2011 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 1061 Schválení

Více

Usnesení mimořádné schůze Rady města Karviné konané dne 08.12.2009

Usnesení mimořádné schůze Rady města Karviné konané dne 08.12.2009 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení mimořádné schůze Rady města Karviné konané dne 08.12.2009 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení:

Více

Usnesení. 834 Schválení ověřovatelů zápisu 19. schůze RM Karviné konané dne 23.08.2011

Usnesení. 834 Schválení ověřovatelů zápisu 19. schůze RM Karviné konané dne 23.08.2011 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 19. schůze Rady města Karviné konané dne 23.08.2011 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 834 Schválení

Více

Usnesení 10. schůze Rady města Karviné konané dne 22.03.2011

Usnesení 10. schůze Rady města Karviné konané dne 22.03.2011 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 10. schůze Rady města Karviné konané dne 22.03.2011 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 405 Schválení

Více

S M L O U V A o smlouvě budoucí o zřízení věcných břemen dle ustanovení 50a Občanského zákoníku (dále jen budoucí smlouva)

S M L O U V A o smlouvě budoucí o zřízení věcných břemen dle ustanovení 50a Občanského zákoníku (dále jen budoucí smlouva) S M L O U V A o smlouvě budoucí o zřízení věcných břemen dle ustanovení 50a Občanského zákoníku (dále jen budoucí smlouva) I. Budoucí smluvní strany Městská část Praha - Běchovice se sídlem Českobrodská

Více

Usnesení. 3845 Schválení ověřovatelů 84. schůze RM Karviné konané dne 23.07.2014

Usnesení. 3845 Schválení ověřovatelů 84. schůze RM Karviné konané dne 23.07.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 84. schůze Rady města Karviné konané dne 23.07.2014 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 3845 Schválení

Více

Usnesení. 59. schůze Rady města Karviné konané dne 09.06.2009. 3199 Schválení ověřovatelů zápisu z 59. schůze RM Karviné konané dne 09.06.

Usnesení. 59. schůze Rady města Karviné konané dne 09.06.2009. 3199 Schválení ověřovatelů zápisu z 59. schůze RM Karviné konané dne 09.06. STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 59. schůze Rady města Karviné konané dne 09.06.2009 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 3199 Schválení

Více

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE - SLUŽEBNOSTI

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE - SLUŽEBNOSTI STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA MMOPP00GGOVZ SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE - SLUŽEBNOSTI Zakázka: Rekonstrukce mostu ul. Slavkovská SMPOZ27/947/15 Uzavřená v souladu se zákonem č. 89/2012

Více

Usnesení. 1707 Schválení ověřovatelů zápisu 38. schůze RM Karviné konané dne 12.06.2012

Usnesení. 1707 Schválení ověřovatelů zápisu 38. schůze RM Karviné konané dne 12.06.2012 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 38. schůze Rady města Karviné konané dne 12.06.2012 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 1707 Schválení

Více

Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18

Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 :. loravskosí.hzsi ;;--AÍ.KY I Disíribiiíní siuíby. s.r.o. Ttíefenergjf *o lead.sm.57698. 6/BVB... zastoupený: ič: DIČ:" bankovní účet: Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 Ing, Ivanem S 708 90 692 náměstkem

Více

SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL

SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL 1. Smluvní strany ČP ASISTENCE s.r.o., se sídlem : Praha 4, Na Pankráci 1658/121, PSČ : 140 21, IČ : 24184985, DIČ : CZ24184985, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Smlouva o zřízení věcného břemene č. smlouvy oprávněného:...

Smlouva o zřízení věcného břemene č. smlouvy oprávněného:... Smlouva o zřízení věcného břemene č. smlouvy oprávněného:... uzavřená podle ustanovení 59 odst. 2 zákona č. 458/2000Sb., energetický zákon, v platném znění a 1257 a násl. ustanovení zákona č. 89/2012 Sb.,

Více

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Materiál ZM MRZ/7968/2015 Poř. číslo Odbor: Oddělení: Vyřizuje: Odbor majetkový oddělení majetkoprávní Hefnerová Jiřina Materiál pro 5. zasedání Zastupitelstva

Více

Dohoda podílových spoluvlastníků domů s nájemními byty o hospodaření se společnou věcí

Dohoda podílových spoluvlastníků domů s nájemními byty o hospodaření se společnou věcí Dohoda podílových spoluvlastníků domů s nájemními byty o hospodaření se společnou věcí uzavřená v souladu s ustanovením 139 odst. 2 občanského zákoníku (zákona č. 40/1964 Sb., v platném znění). I. Účastníci

Více

Nájemní smlouva o nájmu bytu v domě zvláštního určení

Nájemní smlouva o nájmu bytu v domě zvláštního určení Příloha č. 10 Zásad vzorová nájemní smlouva pro pronájem bytu v domě zvláštního určení Nájemní smlouva o nájmu bytu v domě zvláštního určení uzavřená dle ust. 685 a násl. zák. č. 40/1964 Sb., občanský

Více

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely podle ustanovení 50a zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších

Více

Usnesení z 37. schůze Rady města Karviné konané dne 10. 6. 2008

Usnesení z 37. schůze Rady města Karviné konané dne 10. 6. 2008 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Č.j.: MMK/085758/2008 viz program viz zápis Usnesení z 37. schůze Rady města Karviné konané dne 10. 6. 2008 I. PROCEDURÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI 2009 - SCHVÁLENÍ OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU Z 37.

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části. č.j.: 34/2013. č. 50 ze dne 30.01.2013. Smlouva o výpůjčce. I.

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části. č.j.: 34/2013. č. 50 ze dne 30.01.2013. Smlouva o výpůjčce. I. č.j.: 34/2013 Smlouva o výpůjčce MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í č. 50 ze dne 30.01.2013 Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. smlouvu o výpůjčce kontejnerů

Více

Článek I. Smluvní strany. Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava Bc. Martinem Vítečkem, primátorem Mgr. Bc. Pavel Vltavský

Článek I. Smluvní strany. Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava Bc. Martinem Vítečkem, primátorem Mgr. Bc. Pavel Vltavský 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA MMOPP00GDAOR SMLOUVA O SPRÁVĚ NEMOVITOSTI uzavřená podle 2430 a násl. občanského zákoníku Článek I. Smluvní strany Vlastník: Sídlo: Statutární město Opava Horní náměstí 69, 746

Více

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene Název smlouvy: XY stavba Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene kterou dne, měsíce a roku níže uvedeného uzavřeli ve smyslu ust. 50a zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku v platném znění

Více

Usnesení. 3364 Schválení ověřovatelů zápisu 73. schůze RM Karviné konané dne 29.01.2014

Usnesení. 3364 Schválení ověřovatelů zápisu 73. schůze RM Karviné konané dne 29.01.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 73. schůze Rady města Karviné konané dne 29.01.2014 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 3364 Schválení

Více

Nájemní smlouva. uzavřená ve smyslu ust. 663 a násl. občanského zákoníku dále uvedeného dne, měsíce a roku,mezi: takto: I. Předmět a účel nájmu

Nájemní smlouva. uzavřená ve smyslu ust. 663 a násl. občanského zákoníku dále uvedeného dne, měsíce a roku,mezi: takto: I. Předmět a účel nájmu Nájemní smlouva uzavřená ve smyslu ust. 663 a násl. občanského zákoníku dále uvedeného dne, měsíce a roku,mezi: Obec Libhošť (IČ:72086718 Podíl:1/1) Libhošť č.p. 1 Libhošť, 742 57 jako pronajímatel na

Více

Smlouva o nájmu garážového stání č. SML-2015-00.. ČJ: ÚMČ P15

Smlouva o nájmu garážového stání č. SML-2015-00.. ČJ: ÚMČ P15 Příloha č. 2 k usnesení R-176 ze dne 11.3.2015 Smlouva o nájmu garážového stání č. SML-2015-00.. ČJ: ÚMČ P15 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.

Více

Usnesení. 1079 Schválení ověřovatelů zápisu 25. schůze RM Karviné konané dne 15.11.2011

Usnesení. 1079 Schválení ověřovatelů zápisu 25. schůze RM Karviné konané dne 15.11.2011 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 25. schůze Rady města Karviné konané dne 15.11.2011 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 1079 Schválení

Více

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání (uzavřená dle 2302 NOZ).. (název) se sídlem,. IČO: zastoupen/ jednající.. (dále jen Pronajímatel ) a... (jméno a příjmení) s místem podnikání IČO:... (dále

Více

(Pronajímatel a Nájemce dále společně jako Smluvní strany a jednotlivě jako Smluvní strana ) SMLOUVU O NÁJMU NEMOVITOSTI (dále jen Smlouva )

(Pronajímatel a Nájemce dále společně jako Smluvní strany a jednotlivě jako Smluvní strana ) SMLOUVU O NÁJMU NEMOVITOSTI (dále jen Smlouva ) NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU, NÁSLEDUJÍCÍ SMLUVNÍ STRANY: Společenství pro dům č.p. 684, Praha - Letňany, se sídlem Praha 9, Letňany, Kostomlatská, Terezínská 684, PSČ 19000, IČ: 27189678, zapsáno

Více

Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. EP-12-4002883/04

Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. EP-12-4002883/04 Město Rychnov u Jablonce nad Nisou, IČO: 00262552, DIČ: CZ00262552, Se sídlem: Husova 490, 46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou, zástupce: Bc. Tomáš Levinský, funkce: starosta města, tel..:488 880 830, email:

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA SMĚNNÁ SMLOUVA *MMOPP00DVUL7R* Článek I. Smluvní strany. Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava CZ00300535

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA SMĚNNÁ SMLOUVA *MMOPP00DVUL7R* Článek I. Smluvní strany. Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava CZ00300535 STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DVUL7R* SMĚNNÁ SMLOUVA Článek I. Smluvní strany Na straně jedné: Statutární město Opava Se sídlem: Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava IČ: 00300535 DIČ: CZ00300535 Číslo účtu:

Více

µ#9840/a/2015-hmu1@i 9840/A/2015-HMU1 Č.j.: UZSVM/A/5582/2015-HMU1

µ#9840/a/2015-hmu1@i 9840/A/2015-HMU1 Č.j.: UZSVM/A/5582/2015-HMU1 µ#9840/a/2015-hmu1@i 9840/A/2015-HMU1 Č.j.: UZSVM/A/5582/2015-HMU1 Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, zastoupená Mgr. Radkou

Více

S M L O U V A o podpoře sociálních služeb v Moravskoslezském kraji (uzavřená dle 51 občanského zákoníku) II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

S M L O U V A o podpoře sociálních služeb v Moravskoslezském kraji (uzavřená dle 51 občanského zákoníku) II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ S M L O U V A o podpoře sociálních služeb v Moravskoslezském kraji (uzavřená dle 51 občanského zákoníku) I. SMLUVNÍ STRANY 1. Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava zastoupen: Ing.

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor

Smlouva o nájmu nebytových prostor Smlouva o nájmu nebytových prostor uzavřena v souladu s ustanovením 663 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, v platném znění a zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor,

Více

Důvodová zpráva - 1. Úvodní část

Důvodová zpráva - 1. Úvodní část Důvodová zpráva - Odkoupení pozemku - nová rolbárna ZS Majetkoprávní dořešení části stavby rolbárny na části pozemku ve vlastnictví ČR, s právem hospodaření pro Povodí Vltavy, s.p. 1. Úvodní část V rámci

Více

Příloha č. 5 Zásad vzorová kupní smlouva. mezi

Příloha č. 5 Zásad vzorová kupní smlouva. mezi Příloha č. 5 Zásad vzorová kupní smlouva KUPNÍ SMLOUVA Smlouva číslo: SML-... SZ ÚMČ PRAHA 15. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném

Více

Nájemní smlouva. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb., v platném znění mezi. I.

Nájemní smlouva. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb., v platném znění mezi. I. Příloha č. 8 Zásad vzorová nájemní smlouva pro pronájem nebytového prostoru ( doba určitá / neurčitá ) Nájemní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb.,

Více

smlouvu o nájmu nebytových prostor

smlouvu o nájmu nebytových prostor SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad se sídlem: Mírové náměstí 3097/37, 400 01 Ústí nad Labem IČ: 75082136 DIČ: CZ75082136 (není plátcem DPH) zastoupená: Ing.

Více

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky č I Smluvní strany: 1městská část Praha 4 se sídlem: Praha 4, Antala Staška 2059/80b, PSČ: 140 46 zastoupená IČ: 00063584 bankovní spojení - Česká spořitelna, as

Více

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DVT0B* KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA uzavřená dle 588 a následujících a 152 a následujících občanského zákoníku Článek I. Smluvní strany Prodávající:

Více

Nájemní smlouva. I. Předmět a účel nájmu

Nájemní smlouva. I. Předmět a účel nájmu Nájemní smlouva příloha č. 1 Městská část Praha 14 198 21 Praha 9, Bratří Venclíků 1073 IČ 00231312 DIČ CZ 00231312 zastoupená Bc. Radkem Vondrou, starostou bankovní spojení : č.ú 19-9800050998/6000 vedeného

Více

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR V MĚSTSKÝCH LÁZNÍCH V OPAVĚ uzavřená dle zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR V MĚSTSKÝCH LÁZNÍCH V OPAVĚ uzavřená dle zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR V MĚSTSKÝCH LÁZNÍCH V OPAVĚ uzavřená dle zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor I. Smluvní strany Pronajímatel: Statutární město Opava se sídlem

Více

Usnesení. 3632 Schválení ověřovatelů zápisu 80. schůze RM Karviné konané dne 14.05.2014

Usnesení. 3632 Schválení ověřovatelů zápisu 80. schůze RM Karviné konané dne 14.05.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 80. schůze Rady města Karviné konané dne 14.05.2014 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 3632 Schválení

Více

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00C4KLD* SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR Článek I. Smluvní strany Pronajímatel: Statutární město Opava Se sídlem: Horní náměstí 69, 746 26 Opava IČ: 00300535 DIČ: CZ00300535

Více

Usnesení. 197 Schválení ověřovatelů zápisu 5. schůze RM Karviné konané dne 11.01.2011

Usnesení. 197 Schválení ověřovatelů zápisu 5. schůze RM Karviné konané dne 11.01.2011 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 5. schůze Rady města Karviné konané dne 11.01.2011 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 197 Schválení

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 205 ze dne 27.03.2013

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 205 ze dne 27.03.2013 č.j.: 222/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í č. 205 ze dne 27.03.2013 Nájemní smlouva s FK Viktoria Žižkov a.s. Rada městské části I. r u š í II. III. 1. usnesení Rady

Více

Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu

Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu Obec Veliny IČ.: 00274542 se sídlem Veliny 60, 534 01 Veliny zastoupena starostou obce Petrem Krejcarem. Tel.: 466 682 187 Bankovní spojení : 192583650257/0100 (dále jen strana Budoucí povinná ) na straně

Více

Usnesení. Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení:

Usnesení. Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 14. schůze Rady města Karviné konané dne 27.05.2015 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 575 Schválení

Více

Smlouva o podnájmu. Smluvní strany:

Smlouva o podnájmu. Smluvní strany: Smlouva o podnájmu Smluvní strany: společnost Saquaro, s.r.o., IČ: 015 70 595 se sídlem Kolovratská 110/4, Praha 10, PSČ: 100 00 zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíle C, vložka 208498 zastoupená

Více

Smlouva o obstarání záležitostí a zprostředkování uzavřená mezi těmito účastníky:

Smlouva o obstarání záležitostí a zprostředkování uzavřená mezi těmito účastníky: Smlouva o obstarání záležitostí a zprostředkování uzavřená mezi těmito účastníky: 1) Společenství pro dům Dlouhá č. p. 1862/50, Nový Jičín a zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl

Více

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 U S N E S E N Í

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 U S N E S E N Í RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 Název: U S N E S E N Í Rady městské části Praha 15 číslo R - 125 ze dne 18.2.2015 Uzavření Smlouvy č. SML-2015-10014 se společností Eltodo Citelum s.r.o. o podnájmu kabelového

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor

Smlouva o nájmu nebytových prostor Smlouva o nájmu nebytových prostor uzavřena v souladu s ustanovením 663 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor,

Více

VZOR PID... stejnopis č.

VZOR PID... stejnopis č. Příloha č. 4 k usnesení Rady HMP č. 2245 ze dne 19. 8. 2014 VZOR PID... stejnopis č. mezi: SMLOUVA č. DOT../2015 o poskytnutí účelové dotace - grantu č... na zachování či obnovu památkové hodnoty a podstaty

Více

uzavřeli podle ustanovení 50a, b, občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o rezervaci nemovitosti

uzavřeli podle ustanovení 50a, b, občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o rezervaci nemovitosti Společnost SPS Císařka, s.r.o., se sídlem Praha 2, Jana Masaryka 165/22, PSČ 120 00, IČ 284 78 568, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 144552 číslo účtu na kupní

Více

REZERVAČNÍ SMLOUVA. (dále jen "Smlouva") uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami:

REZERVAČNÍ SMLOUVA. (dále jen Smlouva) uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami: REZERVAČNÍ SMLOUVA (dále jen "Smlouva") Číslo smlouvy: RS(2014)-L2-0XXX uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami: GEOSAN THÉTA s.r.o. se sídlem Praha 2, Karlovo

Více

Smlouva o nájmu garážového stání č. G x/2013. Čl. I Smluvní strany

Smlouva o nájmu garážového stání č. G x/2013. Čl. I Smluvní strany SMLOUVA o nájmu nebytového prostoru garážového stání a úhradě služeb spojených s jeho užíváním č. G x / 2013 uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb. a zákona č.116/1990 Sb., vše ve znění pozdějších předpisů

Více

REZIDENCE NOVÁ KAROLINA

REZIDENCE NOVÁ KAROLINA SMLOUVA O REZERVACI č. R/ uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění (dále jen OZ ) týkající se stavby nazvané REZIDENCE NOVÁ KAROLINA 1. SMLUVNÍ STRANY: Prodávající:

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor

Smlouva o nájmu nebytových prostor Smlouva o nájmu nebytových prostor podle zákona č. 116/1990 Sb. v platném znění, o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů mezi: Archeologický ústav AV ČR Praha, v.v.i. se sídlem:

Více

NÁJEMNÍ SMLOUVA. na pronájem společné části objektu a tepelných zařízení předávací stanice číslo P/14/xxx číslo smlouvy pronajímatele: 14/2014

NÁJEMNÍ SMLOUVA. na pronájem společné části objektu a tepelných zařízení předávací stanice číslo P/14/xxx číslo smlouvy pronajímatele: 14/2014 NÁJEMNÍ SMLOUVA na pronájem společné části objektu a tepelných zařízení předávací stanice číslo P/14/xxx číslo smlouvy pronajímatele: 14/2014 uzavřená dle 2302 Občanského zák. v platném znění mezi níže

Více

titul, jméno, příjmení, titul:,.,, rodné číslo / datum narození u cizinců:..

titul, jméno, příjmení, titul:,.,, rodné číslo / datum narození u cizinců:.. SMLOUVA č. / O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením 50a zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění mezi těmito

Více

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR uzavřená mezi 1. Smluvní strany Pronajímatel: Městské kulturní středisko Holešov, příspěvková organizace Sídlo: nám. F. X. Richtra 190, 769 01 Holešov IČ: 00486639 DIČ:

Více

IV-12-4012374/02. název stavby: LBC, DLOUHÝ MOST, 122/2, KNN BLAŽEK. Článek I. Prohlášení o právním a faktickém

IV-12-4012374/02. název stavby: LBC, DLOUHÝ MOST, 122/2, KNN BLAŽEK. Článek I. Prohlášení o právním a faktickém - Obec Dlouhý Most. IČO: 46744941. bytem: Dlouhý Most 193J63 41,/ zástupce: ~ "'#.-:-:.~f:.1!(f'!!..~.~ ~. funkce:?f.~~.f.!?-.-:f. telefonní číslo:!!ť.r..f.'i..r...~.(ř. :;;:;)",. email: ~ '!??!~.{!1I.:7~~I(Ý./l~(9"

Více

smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace č../2015

smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace č../2015 1. Město Nové Město na Moravě sídlo: Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě zastoupené: Michalem Šmardou, starostou města IČ: 00294900 DIČ: CZ00294900 bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Více

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA! *MMOPP00C4KG2* KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE uzavřená podle ustanovení 588 a následujících a 151n a následujících občanského zákoníku Článek I. Smluvní strany

Více

Čl. II Práva a povinnosti smluvních stran

Čl. II Práva a povinnosti smluvních stran Smlouva č. 15/011-0 Smlouva o poskytování poradenských služeb uzavřená na základě 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) Česká republika Úřad vlády České republiky

Více

Usnesení 6. schůze Rady města Karviné konané dne 25.01.2011

Usnesení 6. schůze Rady města Karviné konané dne 25.01.2011 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 6. schůze Rady města Karviné konané dne 25.01.2011 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 233 Schválení

Více

Smlouva na poskytování právních služeb

Smlouva na poskytování právních služeb P S Y C H I A T R I C K Á L É Č E B N A Š T E R N B E R K Olomoucká 1848/173, 785 01 Šternberk, IČ:00843954 Smlouva na poskytování právních služeb č. VZ 76/2013 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 40/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 38 ze dne 15.01.2014 Návrh kupní smlouvy k odkoupení pozemků parc. č. 3020/8, 3020/1, 2930/47 a 3021/5, vše v k.ú. Žižkov, obec

Více

Usnesení. 1128 Schválení ověřovatelů zápisu 26. schůze RM Karviné konané dne 29.11.2011

Usnesení. 1128 Schválení ověřovatelů zápisu 26. schůze RM Karviné konané dne 29.11.2011 TATUTÁRNÍ MĚTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 26. schůze Rady města Karviné konané dne 29.11.2011 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 1128 chválení

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti podle ustan. 1785 a násl. a v souladu s 1257 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany se sídlem náměstí

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor dle zákona č. 116/1990 Sb., v aktuálním znění. uzavřená dne... mezi smluvními stranami: čl. 1.

Smlouva o nájmu nebytových prostor dle zákona č. 116/1990 Sb., v aktuálním znění. uzavřená dne... mezi smluvními stranami: čl. 1. JUDr. Rudolf Hrubý, advokát nám. Míru 140, 373 72 Lišov IČ: 66227801 zapsaný v ČAK pod evid. č. 7804 tel/fax: 387994544, 602165334 bank. spoj. GE Money Bank a.s., č. 1646133544/0600 e-mail: ak.hruby@volny.cz

Více

Dohoda o složení základní zálohy na koupi bytové jednotky

Dohoda o složení základní zálohy na koupi bytové jednotky Dohoda o složení základní zálohy na koupi bytové jednotky číslo smlouvy: SLÁDEK GROUP, a.s. se sídlem Benešov, Jana Nohy 1441,PSČ 256 01 IČ: 46356886, DIČ: CZ46356886 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0396/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0396/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0396/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 34 číslo bankovního

Více

- V Z O R - Smlouva o ubytování

- V Z O R - Smlouva o ubytování - V Z O R - Smlouva o ubytování Smluvní strany: společnost Saquaro, s.r.o., IČ: 015 70 595 se sídlem Kolovratská 110/4, Praha 10, PSČ: 100 00 zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíle C, vložka

Více

S M L O U V A o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

S M L O U V A o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje S M L O U V A o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje I. SMLUVNÍ STRANY 1. Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava zastoupen: IČ: 70890692 DIČ: CZ70890692 bankovní

Více

REZERVAČNÍ SMLOUVA. (dále jen "Smlouva") uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami:

REZERVAČNÍ SMLOUVA. (dále jen Smlouva) uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami: REZERVAČNÍ SMLOUVA (dále jen "Smlouva") Číslo smlouvy: RS(CDE2014)-K2-0xxx uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami: GEOSAN OMIKRON, a.s. se sídlem Praha 2, Karlovo

Více

Smlouva o zajištění služeb

Smlouva o zajištění služeb Příloha zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o zajištění služeb závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a stínování pro pedagogy Smlouva o zajištění

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 361/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 361/2015 č.j.: 361/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 338 ze dne 27.05.2015 Pronájem garážového stání č. 27.25, Sabinova 8/278, Praha 3 Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1.

Více

Smlouva kupní a o zřízení zástavního práva

Smlouva kupní a o zřízení zástavního práva Smlouva kupní a o zřízení zástavního práva kterou dnešního dne, měsíce a roku uzavřeli: Město Jablunkov identifikační číslo: 002 96 759 sídlem: Dukelská 144, Jablunkov, PSČ 739 91 zastoupené: Petrem Sagitariem,

Více

SMLOUVA. o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemní komunikaci

SMLOUVA. o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemní komunikaci Účastníci: SMLOUVA Registrační číslo: 13/114/BN/Ku/BS o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemní komunikaci Uzavření smlouvy bylo schváleno Radou města Příbram dne 8.4.2013 pod usnesen ím č.234/2013

Více

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ o převodu vlastnického práva k nemovitostem

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ o převodu vlastnického práva k nemovitostem SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ o převodu vlastnického práva k nemovitostem Smluvní strany budoucí prodávající - společnost ONO-development, s.r.o., IČ: 278 39 605, se sídlem Frýdek- Místek, Na Poříčí

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost Rada obce Hrušovany u Brna, dle usnesení č. RO ze dne a dle 85 odst. c zákona 128/2000 Sb, o obcích, rozhodla o přidělení dotace pro: 1/ sídlo:

Více

Smlouva o poskytnutí neinvestiční účelové dotace v oblasti sociální péče č. xx na zabezpečení projektu xxxxxxx z rozpočtu statutárního města Ostravy

Smlouva o poskytnutí neinvestiční účelové dotace v oblasti sociální péče č. xx na zabezpečení projektu xxxxxxx z rozpočtu statutárního města Ostravy EVIDENČNÍ ČÍSLO xxxx 2015 SVŠ poř. č. rok zkr. odb. o poskytnutí neinvestiční účelové dotace v oblasti sociální péče č. xx na zabezpečení projektu xxxxxxx z rozpočtu statutárního města Ostravy podle zákona

Více

Smlouva o podnájmu. smlouvu o podnájmu nemovitostí. Článek 1 Předmět a účel nájmu

Smlouva o podnájmu. smlouvu o podnájmu nemovitostí. Článek 1 Předmět a účel nájmu Smlouva o podnájmu Smluvní strany: společnost PROMOVEO GROUP a.s., IČ: 28728467 se sídlem A. Cihláře 191, Šimonovice-Minkovice, PSČ: 463 12 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí

Více

zástupci objednatele ) jsou: Ing. Michal Janče a další pracovníci odboru investic a údržby, případně další zástupce objednatele pověřený v průběhu

zástupci objednatele ) jsou: Ing. Michal Janče a další pracovníci odboru investic a údržby, případně další zástupce objednatele pověřený v průběhu Smlouva o dílo č.... na zajištění organizace bezpečnosti práce na staveništi akce Zateplení ZŠ Vimperk Smluvní strany Objednatel: se sídlem zastoupený: Město Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Ing.

Více

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ):

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ): Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 409 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění I. Smluvní strany 1.1. Fakultní nemocnice Olomouc se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Nová

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

Pravidla pronájmu nebytových prostor SD

Pravidla pronájmu nebytových prostor SD Pravidla pronájmu nebytových prostor SD Zasedací sály v 1. patře Sankturinovského domu Obsah Článek 1 Článek 2 Článek 3 Článek 4 Článek 5 Článek 6 Úvodní ustanovení Vymezení pojmů Nájem zasedací místnosti

Více

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Smluvní strany LEASING-STAR spol. s r. o. Teplice, IČ: 41324536, se sídlem Praha 1, Nové Město, Krakovská 1346/15, PSČ 110 00, poštovní adresa provozovny: LEASING

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Česká Lípa č. B 09 - xxx/2015

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Česká Lípa č. B 09 - xxx/2015 Smluvní strany Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Česká Lípa č. B 09 - xxx/2015 1. Město Česká Lípa sídlo: nám. T. G. Masaryka 1, Česká Lípa IČ: 00260428 DIČ: CZ00260428 bankovní

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

IV. ÚČELOVÉ URČENÍ A VÝŠE DOTACE

IV. ÚČELOVÉ URČENÍ A VÝŠE DOTACE j Mi }Rf\\ ^KuSLh/NK V M< ~.s ícrajskv"uraď ČÍSLO SMLOUVY ;DODATKU;' SMLOUVA ^ - ^ í - SS\ S& K o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje I. SMLUVNÍ STRANY 1. Moravskoslezský kraj se sídlem:

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0344/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0344/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0344/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 34 číslo bankovního

Více

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění Smluvní strany: Objednatel: Město Vyškov Se sídlem: Masarykovo náměstí 108/1, 682 01

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č.

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací na síti G-NET č. 1/5 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. (dále jen smlouva ), uzavřená podle ustanovení 63 a násl.

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0343/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0343/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0343/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 34 číslo bankovního

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Programu pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2015

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Programu pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2015 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Programu pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2015 Smluvní strany č. B 13 7285/2015 1. Město Česká Lípa sídlo: nám. T. G. Masaryka 1, Česká Lípa IČ:

Více

KUPNÍ SMLOUVA. č. na základě výběrového řízení oznámeného na adrese www.npu.cz dne 7. 5. 2014, uzavřená mezi účastníky:

KUPNÍ SMLOUVA. č. na základě výběrového řízení oznámeného na adrese www.npu.cz dne 7. 5. 2014, uzavřená mezi účastníky: KUPNÍ SMLOUVA č. na základě výběrového řízení oznámeného na adrese www.npu.cz dne 7. 5. 2014, uzavřená mezi účastníky: 1. Národní památkový ústav se sídlem Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1 IČ: 75032333

Více

Usnesení 60. schůze Rady města Karviné konané dne 23.06.2009

Usnesení 60. schůze Rady města Karviné konané dne 23.06.2009 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 60. schůze Rady města Karviné konané dne 23.06.2009 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 3296 Schválení

Více

U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října 2008

U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října 2008 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října

Více

SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE

SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami: (1) Univerzita Hradec Králové se sídlem Rokitanského 62, Hradec Králové, 500 03, IČ: 62690094, DIČ: CZ62690094, zastupující doc.

Více