Usnesení. 907 Schválení ověřovatelů zápisu 20. schůze RM Karviné konané dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení. 907 Schválení ověřovatelů zápisu 20. schůze RM Karviné konané dne 06.09.2011"

Transkript

1 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 20. schůze Rady města Karviné konané dne Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 907 Schválení ověřovatelů zápisu 20. schůze RM Karviné konané dne Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schválila ověřovatele zápisu 20. schůze RM Karviné konané dne , a to pana Stanislava Sobela a paní Marcelu Tomkovou. 908 Schválení programu 20. schůze RM Karviné konané dne Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schválila program 20. schůze RM Karviné konané dne , včetně projednaných změn: doplnění programu: Doplnění programu č. 2 OSM - Záměr realizovat projekt Cyklistická doprava na území města: úsek č. 2 - park Boženy Němcové (kynologické cvičiště) - hráz řeky Olše. 909 Povolení těžby OKD, a. s., Dolu Darkov ve 2. kře DP Darkov Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vydat souhlasné stanovisko k těžebnímu záměru - OKD, a. s., Dolu Darkov v porubu č , z důvodů uvedených v důvodové zprávě. Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 330/2011/RM Určeno: vedoucí OŽP Termín: Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát? IČ: ? DIČ: CZ Usnesení: 1

2 doporučila Zastupitelstvu města Karviné vzít na vědomí informativní zprávu - Povolení těžby OKD, a. s., Dolu Darkov v DP Darkov. 910 Poskytnutí finančních příspěvků do Kč ,-- nestátním organizacím působícím v sociální oblasti Úkol: 331/2011/RM Určeno: vedoucí OSV Termín: poskytnout nestátním organizacím působícím v sociální oblasti finanční prostředky takto: organizace o.s. Heřmánek Slezská diakonie Tabita doporučená částka: Kč ,-- (slovy: Padesáttisíc korun českých) Kč ,-- (slovy: Šestnácttisíc korun českých) 911 Návrh územního plánu Albrechtice Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 2 písm. p) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schválila ve smyslu ustanovení 6 odst. 6 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, neuplatnit jako sousední obec připomínku k návrhu územního plánu Albrechtice. Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát? IČ: ? DIČ: CZ Usnesení: 2

3 912 Změna usnesení Rady města Karviné č. 795 ze dne Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 332/2011/RM Určeno: vedoucí OMH Termín: změnit usnesení RM Karviné č. 795 ze dne tak, že v části úkol č. 286/2011/RM vypustila text: Předmětem dodatku je úhrada zvýšené alikvótní části nájmu za období od do ve výši Kč 5.108,-- (slovy: Pěttisícjednostoosm korun českých) z důvodů uvedených v důvodové zprávě. a nahradila jej textem: Předmětem dodatku je úhrada zvýšené alikvótní části nájmu za období od do ve výši Kč 1.028,-- (slovy: Jedentisícdvacetosm korun českých) z důvodů uvedených v důvodové zprávě Zrušení usnesení RM Karviné č ze dne Střelcovi, Životští zrušit usnesení Rady města Karviné č ze dne v celém svém znění z příčin uvedených v důvodové zprávě. 914 Zřízení věcného břemene - manželé Ing. Michal a Ing. Lenka Bahníkovi zřídit věcné břemeno - právo vedení inženýrských sítí (vodovodní, plynovodní a splašková kanalizační přípojka) a právo umístění stavby zpevněné plochy (sjezd), vše na částech pozemku p. č. 1832/2 v katastrálním území Karviná-město, obec Karviná, jak je zakresleno v situačním snímku, který tvoří přílohu č. 1 k tomuto usnesení, ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 1843/6 v katastrálním území Karviná-město, obec Karviná, a to po dokončení stavby inženýrských sítí a stavby zpevněné plochy a dle geometrického zaměření skutečného stavu za jednorázovou úhradu, která bude stanovena dle Zásad pro nakládání s nemovitým majetkem platných v době uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene, tj. za Kč 160,-- (slovy: Jednostošedesát korun českých) za 1 bm - vedení inženýrských sítí, za Kč 80,-- (slovy: Osmdesát korun českých) za 1 m2 - umístění zpevněné plochy, navýšenou o částku DPH stanovenou dle platných právních předpisů a uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s vlastníkem pozemku p. č. 1843/6 v katastrálním území Karviná-město, obec Karviná, na dobu výstavby. Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát? IČ: ? DIČ: CZ Usnesení: 3

4 915 Změna usnesení RM Karviné č. 437 ze dne zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce, a. s, Janota změnit usnesení Rady města Karviné č. 437 ze dne tak, že vypustila text: "zřídit věcné břemeno právo vedení inženýrské sítě (nadzemní závěsné vedení NN 0,4 kv) na části pozemku p. č. 915 v katastrálním území Staré Město u Karviné, obec Karviná, blíže specifikováno v situačním snímku, který je přílohou č.1 k tomuto usnesení, ve prospěch vlastníka stavby, a to po jejím dokončení a dle geometrického zaměření skutečného stavu za jednorázovou úhradu, která bude stanovena dle Zásad pro nakládání s nemovitým majetkem platných v době uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, tj. Kč 160,-- (slovy: Jednostošedesát korun českých) za 1 bm pozemku (vedení inženýrské sítě), navýšenou o příslušnou částku DPH stanovenou dle platných právních předpisů a uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s vlastníkem stavby inženýrské sítě na dobu výstavby. a nahradila jej novým textem: "zřídit věcné břemeno právo vedení inženýrské sítě (podzemní vedení NN 0,4 kv) na části pozemku p. č. 915 v katastrálním území Staré Město u Karviné, obec Karviná, blíže specifikováno v situačním snímku, který je přílohou č. 1 k tomuto usnesení, ve prospěch vlastníka stavby podzemního vedení NN 0,4 kv, a to po dokončení stavby podzemního vedení NN 0,4 kv a dle geometrického zaměření skutečného stavu za jednorázovou úhradu, která bude stanovena dle Zásad pro nakládání s nemovitým majetkem platných v době uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, tj. Kč 160,-- (slovy: Jednostošedesát korun českých) za 1 bm pozemku (vedení inženýrské sítě), navýšenou o příslušnou částku DPH stanovenou dle platných právních předpisů a uzavřít dodatek ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a související ujednání č. SBB 45/010631/2011/OSM/Mo ze dne s vlastníkem stavby podzemního vedení NN 0,4 kv na dobu výstavby. 916 Zřízení vecného břemene - Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s., přeložky vodovodního řadu, RKK zřídit věcné břemeno právo vedení inženýrských sítí (přeložky vodovodního řadu) na částech pozemků p. č. 1624/305 o délce 15 bm (přeložka DN 350, v geometrickém plánu označena jako A ), p. č. 1624/295 o délce 14 bm, p. č. 1624/305 o délce 18 bm, p. č. 1624/499 o délce 5 bm (přeložka DB 80, v geometrickém plánu označena jako B ), p. č. 1624/295 o délce 8 bm, p. č. 1624/305 o délce 13 bm, p. č. 1624/499 o délce 6 bm (přeložka DN 80, v geometrickém plánu označena jako C ), p. č. 1624/303 o délce 28 bm, p. č. 1624/304 o délce 4 bm, p. č. 1624/305 o délce 12 bm, p. č o délce 12 bm, p. č o délce 22 m (přeložka DN 100, v geometrickém plánu označena jako D ), vše v katastrálním území Karviná-město, obec Karviná, blíže specifikováno v geometrckém plánu č /2011, který je přílohou č. 1 k tomuto usnesení a na části pozemku p. č. 1624/305 o délce 25 bm (přeložka DN 150), blíže specifikováno v geometrickém plánu č /2011, který je přílohou č. 2 k tomuto usnesení, ve prospěch vlastníka přeložek vodovodního řadu, a to za jednorázovou úhradu ve výši Kč 500,-- (slovy: Pětset korun českých) navýšenou o příslušnou částku DPH stanovenou dle platných právních předpisů, tj. celkem Kč 600,-- (slovy: Šestset korun českých). Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát? IČ: ? DIČ: CZ Usnesení: 4

5 917 Zřízení věcného břemene - SmP Net, s. r. o. zřídit věcné břemeno právo vedení inženýrské sítě (plynovodní přípojka) na části pozemku p. č. 136/1 o délce 3 bm v katastrálním území Staré Město u Karviné, obec Karviná, dle geometrického plánu, který tvoří přílohu č. 1 k tomuto usnesení, ve prospěch vlastníka plynovodní přípojky, a to za jednorázovou úhradu ve výši Kč 160,-- (slovy: Jednostošedesát korun českých) za 1 bm použitého pozemku, tj. za 3 bm Kč 480,-- (slovy: Čtyřistaosmdesát korun českých) navýšenou o částku DPH stanovenou dle platných právních předpisů. Celková úhrada za zřízení věcného břemene činí Kč 576,-- (slovy: Pětsetsedmdesátšest korun českých). 918 Zřízení věcného břemene - Telefónica Czech Republic, a. s., Darkov zřídit věcné břemeno právo vedení inženýrské sítě (optický kabel) na části pozemku p. č. 1238/1 o délce 2 bm v katastrálním území Karviná-město, obec Karviná, dle geometrického plánu, které tvoří přílohu č. 1 k tomuto usnesení, ve prospěch vlastníka optického kabelu, a to za jednorázovou úhradu ve výši Kč 160,-- (slovy: Jednostošedesát korun českých) za 1 bm použitého pozemku, tj. za 2 bm Kč 320,-- (slovy: Třistadvacet korun českých) navýšenou o částku DPH stanovenou dle platných právních předpisů. Celková úhrada za zřízení věcného břemene činí Kč 384,-- (slovy: Třistaosmdesátčtyři koruny české). 919 Zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce, a. s., 13RD zřídit věcné břemeno právo vedení inženýrské sítě (přeložka kabelů NN a VN) na části pozemku p. č. 11/22 o délce 14 bm v katastrálním území Karviná-město, obec Karviná, dle geometrického plánu, který tvoří přílohu č. 1 k tomuto usnesení a právo vedení inženýrské sítě (kabelové vedení NNk) na části pozemku p. č. 11/22 o délce 29 bm v katastrálním území Karviná-město, obec Karviná, dle geometrického plánu, který je přílohou č. 2 k tomuto usnesení, ve prospěch vlastníka přeložky kabelů VN a NN a kabelového vedení NNk, a to za jednorázovou úhradu ve výši Kč 160,-- (slovy: Jednostošedesát korun českých) za 1 bm použitého pozemku, tj. za 43 bm Kč 6.880,-- Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát? IČ: ? DIČ: CZ Usnesení: 5

6 (slovy: Šesttisícosmsetosmdesát korun českých) navýšenou o částku DPH stanovenou dle platných právních předpisů. Celková úhrada za zřízení věcného břemene činí Kč 8.256,-- (slovy: Osmtisícdvěstěpadesátšest korun českých). 920 Uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu v majetku statutárního města Karviné Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavřít nájemní smlouvu s panem Ladislavem Žáčkem k obecnímu bytu č. 103 o velikosti 0+1 v domě s pečovatelskou službou v majetku statutárního města Karviné č. p. 814, ulice Borovského, Karviná-Ráj. Nájem se sjednává od na dobu neurčitou. 921 Uzavření nových nájemních smluv k bytům ve vlastnictví statutárního města Karviné při vzájemné výměně bytů udělit souhlas k vzájemné výměně bytů dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení. Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, ukončit nájemní vztahy v bytech ve vlastnictví statutárního města Karviné s nájemci uvedenými v příloze č. 1 tohoto usnesení dohodou, a to ke dni, který bude předcházet dni, kdy nabudou účinnosti nové nájemní smlouvy. Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavřít s nájemci uvedenými v příloze č. 2 tohoto usnesení, v souvislosti s výměnou bytů, nové nájemní smlouvy s tím, že počátek účinnosti nájemní smlouvy bude uveden v nájemní smlouvě, doby nájmu dle původních nájemních smluv zůstanou zachovány a výše nájemného bude uvedena v evidenčním listu bytu, který bude přílohou nájemních smluv. Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát? IČ: ? DIČ: CZ Usnesení: 6

7 922 Smlouva o výpůjčce - Policie České republiky Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, výpůjčit část pozemku parc. č. 3399/28 v katastrálním území Karviná-město o výměře cca 120 m2 Policii České republiky - Krajské ředitelství Policie České republiky, územní odbor Karviná a uzavřít s Policií České republiky - Krajské ředitelství Policie České republiky, územní odbor Karviná, smlouvu o výpůjčce části pozemku parc. č. 3399/28 v katastrálním území Karviná-město ve znění přílohy č. 1 k tomuto usnesení. 923 Záměr realizovat projekt Cyklistická doprava na území města: úsek č. 2 - park Boženy Němcové (kynologické cvičiště) - hráz řeky Olše Úkol: 333/2011/RM Určeno: vedoucí OSM Termín: předložit žádost o dotaci do Státního fondu dopravní infrastruktury v rámci Pravidel pro poskytování příspěvků na výstavbu a údržbu cyklistických stezek pro rok kolo na projekt Cyklistická doprava na území města: úsek č. 2 - park Boženy Němcové (kynologické cvičiště) - hráz řeky Olše. schválit spolufinancování projektu Cyklistická doprava na území města: úsek č. 2 - park Boženy Němcové (kynologické cvičiště) - hráz řeky Olše předloženého do Státního fondu dopravní infrastruktury v rámci Pravidel pro poskytování příspěvků na výstavbu a údržbu cyklistických stezek pro rok kolo z rozpočtu statutárního města Karviná, a to minimálním podílem 35 % z celkových skutečně vynaložených uznatelných nákladů projektu a veškerých neuznatelných nákladů projektu, a to tak, aby spolu s poskytnutým příspěvkem ze Státního fondu dopravní infrastruktury bylo finančně kryto 100 % nákladů na realizaci projektu. Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát? IČ: ? DIČ: CZ Usnesení: 7

8 924 Uzavření Smlouvy o nájmu nebytového prostoru se společností POLAR televize Ostrava, s.r.o. Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 334/2011/RM Určeno: vedoucí OMH Termín: uzavřít Smlouvu o nájmu nebytového prostoru (dále jen nájemní smlouva ) se společností POLAR televize Ostrava, s.r.o., se sídlem: Boleslavova 710/19, Ostrava-Mariánské Hory, IČ: Předmětem nájemní smlouvy jsou nebytové prostory o celkové výměře 32,06 m 2, nacházející se v 1. nadzemním podlaží budovy čp. 72/1 na ulici Fryštátské v Karviné-Fryštátě. Nájemné je stanoveno ve výši Kč ,-- (slovy: Čtyřicetčtyřitisíceosmsetosmdesátčtyři koruny české) bez DPH ročně. K nájemnému bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými právními předpisy. Úhrady za plnění, poskytované v souvislosti s užíváním předmětu nájmu, budou hrazeny formou paušálních úhrad ve výši Kč ,45 (slovy: Sedmdesáttisíctřistapadesátdvě koruny české 45/100) včetně DPH ročně. Nájemní smlouva bude sjednána na dobu neurčitou od Provedení rozpočtových opatření Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, provést rozpočtová opatření v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 k tomuto usnesení. 926 Zadávací dokumentace k veřejné zakázce na Komplexní pojištění majetku a odpovědnosti za škodu schválila zadávací dokumentaci pro veřejnou zakázku v jednacím řízení s uveřejněním podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na Komplexní pojištění majetku a odpovědnosti za škodu, dle přílohy č. 1 k důvodové zprávě, podle které bude proveden výběr pojišťovací společnosti. Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát? IČ: ? DIČ: CZ Usnesení: 8

9 927 Poskytnutí dotací z Fondu primátora města Karviné v roce 2011 Úkol: 335/2011/RM Určeno: vedoucí OŠK Termín: poskytnout dotace níže uvedeným fyzickým a právnickým osobám z Fondu primátora města Karviné: Příjemce IČ částka v Kč Agentura Orange s. r. o ,-- ZO OS PHGN Dolu Darkov, Kroužek krojovaných horníků ,-- Barbora Krajské středisko volného času Juventus, Karviná ,-- Mažoretky MICHELLE Karviná o. s ,-- Moravskoslezský klub judo Karviná ,-- Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj ,-- Obecně prospěšná společnost Karviná ,-- ONKO Naděje, sdružení onkologických pacientů Karviná ,-- Regionální knihovna Karviná ,-- Rotterová Iveta, Mendelova 2939, Karviná-Hranice ,-- S.K. Karviná - ženy, občanské sdružení ,-- Střední průmyslová škola Karviná ,-- Svaz diabetiků ČR, Územní organizace Karviná ,-- TJ Baník Karviná, o. s ,-- Zemský archiv v Opavě, Státní okresní archiv Karviná , Nájemní smlouvy na hrobová místa vzala na vědomí nájemní smlouvy na hrobová místa dle důvodové zprávy. Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát? IČ: ? DIČ: CZ Usnesení: 9

10 929 Výběrová řízení konaná u MMK vzala na vědomí inforamce o výběrových řízeních konaných u MMK v měsíci září z pov. Ing. Dalibor Závacký, v. r. z pov. Ing. Lukáš Raszyk, v. r Tomáš Hanzel Ing. Jan Wolf primátor náměstek primátora Přílohy PC Příloha Název Komentář 1 RM-20-KP-Přílohy k usnesení.pdf přílohy k usnesení Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát? IČ: ? DIČ: CZ Usnesení: 10

11 Příloha Příloha č. 1 k usnesení Příloha Příloha č. 1 k usnesení Strana 1 / 1

12 Příloha Příloha č. 1 k usnesení Příloha Příloha č. 1 k usnesení Strana 1 / 1

13 Příloha Příloha č. 1 k usnesení Příloha Příloha č. 1 k usnesení Strana 1 / 1

14 Příloha Příloha č. 2 k usnesení Příloha Příloha č. 2 k usnesení Strana 1 / 1

15 Příloha Příloha č. 1 k usnesení Příloha Příloha č. 1 k usnesení Strana 1 / 1

16 Příloha Příloha č. 1 k usnesení Příloha Příloha č. 1 k usnesení Strana 1 / 1

17 Příloha Příloha č. 1 k usnesení Příloha Příloha č. 1 k usnesení Strana 1 / 1

18 Příloha Příloha č. 2 k usnesení Příloha Příloha č. 2 k usnesení Strana 1 / 1

19 Příloha Příloha č. 1 k usnesení Poř. č. nájemce Dohoda o výměně bytů adresa stávajícího bytu vlastník bytu 1 Gabriela Janková, r. byt č. 8, Kpt. Jaroše 2175, Karviná-Mizerov, statutární město Karviná Julie Janková, r. byt č. 11, Kpt. Jaroše 2170, Karviná-Mizerov, 2 Iveta Kubisová, r. Přemysl Kubisa, r. statutární město Karviná byt č. 15, Slovenská 2945, Karviná-Hranice, statutární město Karviná Ilona Pietraszová, r. byt č. 4, Cihelní 1648, Karviná-Nové Město, RPG Byty, s.r.o. Ostrava adresa bytu po výměně vlastník bytu byt č. 11, Kpt. Jaroše 2170, Karviná-Mizerov, statutární město Karviná byt č. 8, Kpt. Jaroše 2175, Karviná-Mizerov, statutární město Karviná byt č. 4, Cihelní 1648, Karviná-Nové Město, RPG Byty, s.r.o. Ostrava byt č. 15, Slovenská 2945, Karviná-Hranice, statutární město Karviná Příloha Příloha č. 1 k usnesení Strana 1 / 1

20 Příloha Příloha č. 2 k usnesení Poř. č. nájemce Nové nájemní smlouvy adresa bytu 1 Gabriela Janková, r. byt č. 11, Kpt. Jaroše 2170, Karviná-Mizerov 2 Julie Janková, r. byt č. 8, Kpt. Jaroše 2175, Karviná-Mizerov 3 Ilona Pietraszová, r. byt č. 15, Slovenská 2945, Karviná-Hranice Příloha Příloha č. 2 k usnesení Strana 1 / 1

21 Příloha Příloha č. 1 k usnesení Osvědčení ve smyslu ust. 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích zveřejněno od do. schváleno usnesením Rady města Karviné číslo.. ze dne. Vyhotovil: Magistrát města Karviné,,. Datum:. Podpis: SMLOUVA O VÝPŮJČCE Č.. 1. statutární město Karviná adresa: Fryštátská 72/1, Karviná - Fryštát, PSČ zastoupené: Tomášem Hanzlem, primátorem města IČ: DIČ: CZ bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s. Karviná - Fryštát číslo účtu: /0800 (dále jen půjčitel) a 2. Policie České republiky krajské ředitelství Moravskoslezského kraje územní odbor Karviná zastoupená: se sídlem: IČ: (dále jen vypůjčitel) plk. JUDr. Janem Kluskou, vedoucím územního odboru Karviná Havířská 1511/26, Karviná Nové Město, PSČ prohlašují, že jsou způsobilí k právním úkonům a v souladu s 659 a následujícími zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník), uzavírají tuto Smlouvu o výpůjčce (dále jen Smlouva ): I. 1. Půjčitel je vlastníkem pozemku parc. č. 3399/28 v katastrálním území Karviná - město, obec Karviná zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrálního pracoviště Karviná na listu vlastnictví číslo Část pozemku uvedeného v čl. 1 bod 1 této Smlouvy o výměře 671m² slouží jako parkoviště pro osobní automobily nájemců domů s pečovatelskou službou č. p , ulice u Svobodáren, Karviná Nové Město (dále jen Parkoviště). Parkoviště je oploceno a opatřeno závorou u vjezdu. 3. Smluvní strany se dohodly, že půjčitel touto Smlouvou přenechává a vypůjčitel přejímá do bezplatného užívání část pozemku parc. č. 3399/28 v k.ú. Karviná město, obec Karviná, jehož součástí je 8 parkovacích míst vyhrazených pro vypůjčitele (dále jen Předmět výpůjčky), v jemu známém stavu za podmínek stanovených níže v této Smlouvě. Předmět výpůjčky je zaznačen v situačním snímku, který je přílohou č. 1 této Smlouvy a její nedílnou součástí. 4. Vypůjčitel je oprávněn užívat Předmět výpůjčky pouze za účelem parkování vozidel Policie České republiky. Vyhrazená parkovací místa jsou viditelně označena dodatkovou tabulkou E12 s textem 8 x PČR. II. Příloha Příloha č. 1 k usnesení Strana 1 / 4

22 1. Vypůjčitel je oprávněn užívat Předmět výpůjčky pouze pro účel uvedený v článku I., bod 4. této Smlouvy. Vypůjčitel nesmí přenechat Předmět výpůjčky k užívání třetí osobě. 2. Vypůjčitel je povinen dbát, aby provozem svých vozidel neúměrně nerušil výkon nájemních práv nájemců domu s pečovatelskou službou č.p na ulici U Svobodáren v Karviné Novém Městě. 3. Vypůjčitel je povinen parkovat svá vozidla pouze na vyhrazených místech, která jsou označena dodatkovou tabulkou E12 s textem 8x PČR. V případě, že dojde ke zničení či zcizení dodatkové tabulky E12 či informativní provozní dopravní značky IP11b, na níž je dodatková tabulka umístěna, Vypůjčitel se zavazuje toto nové dopravní značení osadit na vlastní náklady. 4. Vypůjčitel je povinen na vlastní náklady zabezpečovat zimní údržbu vyhrazených parkovacích míst včetně příjezdové cesty k těmto parkovacím místům a dále udržovat čistotu a pořádek na vyhrazených parkovacích místech a jejich okolí po celou dobu trvání této Smlouvy. 5. U vjezdu na Parkoviště je zřízena závora. Vypůjčitel je povinen při pohybu svých vozidel tuto závoru průběžně zamykat. 6. Vypůjčitel je povinen udržovat Předmět výpůjčky vnezávadném stavu a odpovídá půjčiteli případně třetím osobám za škody způsobené svou činností na Předmětu výpůjčky a tyto se zavazuje uhradit bez účasti půjčitele. 7. Půjčitel má právo kdykoliv se přesvědčit, zda je Předmět výpůjčky užíván v souladu s ujednáním této Smlouvy, jakožto i provádět údržbu či nutné opravy Parkoviště, což se vypůjčitel zavazuje mu umožnit. Půjčitel uvědomí o zamýšlené kontrole, případně opravách či údržbě vypůjčitele alespoň 5 pracovních dnů před jejich konáním písemnou nebo telefonickou formou. 8. Pokud vypůjčitel nebude Předmět výpůjčky řádně užívat k účelu, ke kterému mu byl vypůjčen, má půjčitel právo požadovat vrácení Předmětu výpůjčky i před skončením stanovené doby výpůjčky. Půjčitel si vyhrazuje pro tento případ právo jednostranného odstoupení od této smlouvy, které nastane dnem doručení písemného vyhotovení tohoto jednostranného právního úkonu půjčitele vypůjčiteli. 9. V případě ukončení této Smlouvy je vypůjčitel povinen na vlastní náklady uvést předmět výpůjčky do nezávadného stavu, odstranit veškeré změny, které na Předmětu výpůjčky provedl a vrátit Předmět výpůjčky půjčiteli, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Pokud tak vypůjčitel neučiní, má půjčitel právo uvést předmět výpůjčky do nezávadného stavu na náklady vypůjčitele. Vypůjčitel se zavazuje uhradit půjčiteli veškeré náklady s tímto spojené, a to do 10 dnů od doručení faktury. Vypůjčitel se zavazuje, že neprodleně, nejpozději však do 10 dnů od ukončení této Smlouvy, odstraní instalovanou dodatkovou tabulku E Tato Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od III. 2. Tato smlouva může být ukončena: písemnou dohodou smluvních stran, nebo odstoupením od této Smlouvy ze strany půjčitele v případech, kdy vypůjčitel poruší jakoukoli povinnost vyplývající z této Smlouvy, přičemž odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného vyhotovení odstoupení vypůjčiteli, odstoupením od této Smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran v případech uvedených v této smlouvě nebo v obecně závazných právních předpisech, přičemž odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného vyhotovení odstoupení druhé smluvní straně, nebo výpovědí kterékoliv ze smluvních stran s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která počne běžet prvním dnem následujícím po doručení výpovědi druhé smluvní straně. IV. 1. Právní vztahy výslovně touto Smlouvou neupravené se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem. Příloha Příloha č. 1 k usnesení Strana 2 / 4

23 2. V případě, že některé ustanovení této Smlouvy je nebo se stane neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení této Smlouvy účinná. Strany se zavazují nahradit neúčinné ustanovení této Smlouvy ustanovením jiným, účinným, které svým obsahem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního, neúčinného. 3. Vypůjčitel prohlašuje, že měl možnost seznámit se před podpisem této Smlouvy se stavem a hranicemi Předmětu výpůjčky a tento bez výhrad přijímá. 4. Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti související s touto Smlouvou jim budou doručovány na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nesdělí-li jedna smluvní strana druhé smluvní straně písemně jinou adresu pro doručování písemností. Smluvní strany se dále dohodly pro případ, že vypůjčiteli nebude možno doručit jakoukoliv písemnost, tato se bude považovat za doručenou posledním dnem uložení písemnosti na poště. V případě, že vypůjčitel odmítne převzít jakoukoliv písemnost, tato se považuje za doručenou okamžikem odmítnutí převzetí písemnosti ze strany vypůjčitele. 5. Jakékoliv změny nebo doplnění této Smlouvy je možné učinit pouze formou písemných dodatků. Dodatky k této Smlouvě budou za dodatek výslovně označeny, vzestupně číslovány a podepsány oběma smluvními stranami. 6. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami a účinnosti Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Půjčitel obdrží jedno vyhotovení, vypůjčitel jedno vyhotovení této Smlouvy. 8. Smluvní strany tímto prohlašují, že si obsah této Smlouvy přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. 9. Účastníci této Smlouvy konstatují, že ve smlouvě nejsou žádná slova opravována, přepisována nebo vepisována. Přílohy: 1) situační snímek Karviná dne: Karviná dne: Tomáš Hanzel plk. JUDr. Jan Kluska Primátor vedoucí územního odboru Karviná Policie České republiky Příloha Příloha č. 1 k usnesení Strana 3 / 4

24 Příloha č. 1 ke smlouvě o výpůjčce č.. : Příloha Příloha č. 1 k usnesení Strana 4 / 4

25 Příloha Příloha č. 1 k usnesení Návrh na provedení rozpočtových opatření Text zdroje (v Kč) výdaje (v Kč) Odbor školství a kultury zapojení 2. splátky neinvestiční dotace na zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji pro příspěvkovou organizaci Regionální knihovna Karviná (ÚZ 345) Odbor správy majetku zapojení neinvestiční dotace na dříve profinancované výdaje od hlavního partnera projektu "WEED" města Celje - Slovinsko přesun prostředků ve výši zapojené dotace na úhradu uznatelných dříve profinancovaných výdajů do rozpočtu Odboru ekonomického Odbor ekonomický přesun výdajů z rozpočtu Odboru správy majetku a Kanceláře tajemníka za účelem posílení výdajů určených na finanční vypořádání Kancelář tajemníka zapojení dotace ze státního rozpočtu zasílané úřadem práce na spolufinancování veřejně prospěšných prací (ÚZ 13101) mzdové výdaje zaměstnanců soc. a zdrav. pojištění zaměstnanců zapojení dotace ze státního rozpočtu na dříve profinancované výdaje projektu "Technologické centrum I-III" (UZ a 14903) přesun prostředků ve výši zapojené dotace na úhradu uznatelných dříve profinancovaných výdajů do rozpočtu Odboru ekonomického Celková výše navržených rozpočtových úprav , , , , , , , , , , , , , ,04 Statutární město Karviná - Magistrát města Karviné Příloha Příloha č. 1 k usnesení Stránka 1 / 1

SMLOUVA O VÝPŮJČCE číslo MMK/SML/845/2016

SMLOUVA O VÝPŮJČCE číslo MMK/SML/845/2016 O s v ě d č e n í ve smyslu ustanovení 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, zveřejněno od 23.06.2016 do 11.07.2016 a od 29.06.2016 do 18.07.2016 schváleno usnesením Rady města Karviné

Více

Usnesení. 1061 Schválení ověřovatelů zápisu 24. schůze RM Karviné konané dne 01.11.2011

Usnesení. 1061 Schválení ověřovatelů zápisu 24. schůze RM Karviné konané dne 01.11.2011 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 24. schůze Rady města Karviné konané dne 01.11.2011 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 1061 Schválení

Více

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Materiál ZM MRZ/10200/2016 Poř. číslo Odbor: Oddělení: Vyřizuje: Odbor majetkový oddělení majetkoprávní Cachel Jerzy Materiál pro 13. zasedání Zastupitelstva

Více

Usnesení mimořádné schůze Rady města Karviné konané dne 08.12.2009

Usnesení mimořádné schůze Rady města Karviné konané dne 08.12.2009 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení mimořádné schůze Rady města Karviné konané dne 08.12.2009 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení:

Více

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Materiál ZM MRZ/9918/2016 Poř. číslo Odbor: Oddělení: Vyřizuje: Odbor majetkový oddělení majetkoprávní Cachel Jerzy Materiál pro 12. zasedání Zastupitelstva

Více

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Materiál ZM MRZ/10199/2016 Poř. číslo Odbor: Oddělení: Vyřizuje: Odbor majetkový oddělení majetkoprávní Cachel Jerzy Materiál pro 13. zasedání Zastupitelstva

Více

MMK/SML/44/2015/10. z věcného břemene. věcného břemene. smluvní strany")

MMK/SML/44/2015/10. z věcného břemene. věcného břemene. smluvní strany) ^'z-yy-i..a.sky K_RAJ KRAJSKÝ OK AD, í isf.íismi,ouvy(dodatkn) -3.: jotf/e í/sf. # 1785 a násl. a ust 1257 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění MMK/SML/44/2015/10 se sídlem:

Více

Usnesení 62. schůze Rady města Karviné konané dne 25.08.2009

Usnesení 62. schůze Rady města Karviné konané dne 25.08.2009 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 62. schůze Rady města Karviné konané dne 25.08.2009 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 3429 Schválení

Více

K U P N Í S M L O U V A MMK/SML/

K U P N Í S M L O U V A MMK/SML/ O s v ě d č e n í ve smyslu ust. 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích zveřejněno od do. schváleno usnesením Zastupitelstva města Karviné č... ze dne. Vyhotovil: Magistrát města Karviné, Odbor majetkový,

Více

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Materiál ZM MRZ/9922/2016 Poř. číslo Odbor: Oddělení: Vyřizuje: Odbor majetkový oddělení majetkoprávní Cachel Jerzy Materiál pro 12. zasedání Zastupitelstva

Více

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Materiál ZM MRZ/10950/2016 Poř. číslo Odbor: Oddělení: Vyřizuje: Odbor majetkový oddělení majetkoprávní Cachel Jerzy Materiál pro 16. zasedání Zastupitelstva

Více

Usnesení. Zastupitelstvo města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení:

Usnesení. Zastupitelstvo města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení mimořádného zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 09.08.2016 Zastupitelstvo města Karviné po projednání všech předložených materiálů

Více

CLANEK 1 Smluvní strany. CZ Bankovní spojení: CIT1BANK Europe plc - organizační siožka Čísio účtu: /2600

CLANEK 1 Smluvní strany. CZ Bankovní spojení: CIT1BANK Europe plc - organizační siožka Čísio účtu: /2600 KUMSP00T46OK pot. átsio ^_>»-_. tfv_ KKAJ -KRAJSKY DRAD XSLO SMLOUVY (DODATKU) -

Více

S M L O U V A o smlouvě budoucí o zřízení věcných břemen dle ustanovení 50a Občanského zákoníku (dále jen budoucí smlouva)

S M L O U V A o smlouvě budoucí o zřízení věcných břemen dle ustanovení 50a Občanského zákoníku (dále jen budoucí smlouva) S M L O U V A o smlouvě budoucí o zřízení věcných břemen dle ustanovení 50a Občanského zákoníku (dále jen budoucí smlouva) I. Budoucí smluvní strany Městská část Praha - Běchovice se sídlem Českobrodská

Více

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Materiál ZM MRZ/10603/2016 Poř. číslo Odbor: Oddělení: Vyřizuje: Odbor majetkový oddělení majetkoprávní Cachel Jerzy Materiál pro 14. zasedání Zastupitelstva

Více

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Materiál ZM MRZ/10605/2016 Poř. číslo Odbor: Oddělení: Vyřizuje: Odbor majetkový oddělení majetkoprávní Cachel Jerzy Materiál pro 14. zasedání Zastupitelstva

Více

Usnesení. 834 Schválení ověřovatelů zápisu 19. schůze RM Karviné konané dne 23.08.2011

Usnesení. 834 Schválení ověřovatelů zápisu 19. schůze RM Karviné konané dne 23.08.2011 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 19. schůze Rady města Karviné konané dne 23.08.2011 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 834 Schválení

Více

NÁJEMNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany

NÁJEMNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00BWG0F* NÁJEMNÍ SMLOUVA uzavřená dle 663 a následujících občanského zákoníku Článek I. Smluvní strany Pronajímatel: Se sídlem: Statutární město Opava Horní náměstí 69, 746

Více

Koncept Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě (kraj jako budoucí oprávněný)

Koncept Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě (kraj jako budoucí oprávněný) Příloha č.: 5 k materiálu č.: 11/1 Počet stran přílohy: 5 Koncept Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě (kraj jako budoucí oprávněný) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti

Více

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Materiál ZM MRZ/10264/2016 Poř. číslo Odbor: Oddělení: Vyřizuje: Odbor ekonomický oddělení rozpočtů Tvrdoň Vladimír Ing. (Vedoucí oddělení) Materiál pro

Více

Účastníci této smlouvy prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy jsou v souladu se skutečností v době uzavření smlouvy. II.

Účastníci této smlouvy prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy jsou v souladu se skutečností v době uzavření smlouvy. II. Směnná smlouva se smlouvou o zřízení věcného břemene kterou uzavřeli podle 611 a 151n a násl. zákona č. 40/1964 Sb.,občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů její účastníci Statutární město Ostrava

Více

Smlouva o spolupráci při realizaci projektu Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji

Smlouva o spolupráci při realizaci projektu Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné MateriálZM MRZ/9404/2015 Poř. číslo Odbor: Oddělení: Vyřizuje: Odbor rozvoje oddělení strategií a plánování Kytková Renáta Ing. Materiál pro 9. zasedání

Více

dle 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

dle 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Evidenční číslo: Kupní smlouva dle 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany RPG Byty, s.r.o. Ostrava Moravská Ostrava, Gregorova 2582/3, PSČ 701

Více

Zastupitelstvo města Lysá nad Labem

Zastupitelstvo města Lysá nad Labem Zastupitelstvo města Lysá nad Labem Výpůjční smlouvy na nemovitý majetek Města v užívání SDH konané dne 15. 06. 2016 Zpráva se předkládá z důvodu: Vyvěšený záměr na výpůjčku majetku města Zprávu vypracoval:

Více

L I B E R E C. Návrh usnesení. 8. zasedání zastupitelstva města dne: 25.9.2014 Bod pořadu jednání:

L I B E R E C. Návrh usnesení. 8. zasedání zastupitelstva města dne: 25.9.2014 Bod pořadu jednání: S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 8. zasedání zastupitelstva města dne: 25.9.2014 Bod pořadu jednání: Věc: Bezpečný přechod Liberec - Sokolská - smlouva o zřízení věcného břemene - pozemkové

Více

Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části

Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části 40. zasedání dne 9. 5. 2016 USNESENÍ č. 321/16/RMČ k návrhu smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě se společností Pražská plynárenská Distribuce,

Více

SMLOUVA O PRÁVU PROVÉST STAVBU uzavřená podle ust odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a

SMLOUVA O PRÁVU PROVÉST STAVBU uzavřená podle ust odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a MMPr-SML/.../2016 SMLOUVA O PRÁVU PROVÉST STAVBU uzavřená podle ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ uzavřená podle ust. 1785 zákona č. 89/2012 Sb.,

Více

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Materiál ZM MRZ/6889/2014 Poř. číslo Odbor: Oddělení: Vyřizuje: Odbor ekonomický oddělení rozpočtů Tvrdoň Vladimír Ing. (Vedoucí oddělení) Materiál pro

Více

Smlouva o koupi nemovitosti uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku podle ustanovení 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

Smlouva o koupi nemovitosti uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku podle ustanovení 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění Smlouva o koupi nemovitosti uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku podle ustanovení 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění Čl. I. Smluvní strany 1. Město Vizovice Masarykovo

Více

\...M. Smlouva o zřízení věcných břemen

\...M. Smlouva o zřízení věcných břemen KUMSP00D6XKP \...M. Smlouva o zřízení věcných břemen uzavřená podle ustanovení 1257 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, Smluvní strany Moravskoslezský kraj se sídiem: 28. října 2771/117, 702

Více

Příloha č. 04. SMLOUVA O BUDOUCÍ SMĚNNÉ SMLOUVĚ (dále jen jako Smlouva )

Příloha č. 04. SMLOUVA O BUDOUCÍ SMĚNNÉ SMLOUVĚ (dále jen jako Smlouva ) Příloha č. 04 usnesení z 16. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 25. května 2016 SMLOUVA O BUDOUCÍ SMĚNNÉ SMLOUVĚ (dále jen jako Smlouva ) uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení

Více

SMLOUVA O VÝPROSE. uzavřená podle ustanovení 2189 a násl. zákona č. 89/2012 sb., občanský zákoník, mezi smluvními stranami:

SMLOUVA O VÝPROSE. uzavřená podle ustanovení 2189 a násl. zákona č. 89/2012 sb., občanský zákoník, mezi smluvními stranami: SMLOUVA O VÝPROSE uzavřená podle ustanovení 2189 a násl. zákona č. 89/2012 sb., občanský zákoník, mezi smluvními stranami: Městská část Praha 2 nám. Míru 20, 120 39 Praha 2 IČ: 000 63 461 DIČ: CZ00063461

Více

S M L O U V A o smlouvě budoucí o zřízení věcných břemen dle ustanovení 50a Občanského zákoníku (dále jen budoucí smlouva)

S M L O U V A o smlouvě budoucí o zřízení věcných břemen dle ustanovení 50a Občanského zákoníku (dále jen budoucí smlouva) S M L O U V A o smlouvě budoucí o zřízení věcných břemen dle ustanovení 50a Občanského zákoníku (dále jen budoucí smlouva) I. Budoucí smluvní strany Městská část Praha - Běchovice se sídlem Českobrodská

Více

Smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Města Česká Třebová č.j /2016/RMI/MJA/SML/66

Smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Města Česká Třebová č.j /2016/RMI/MJA/SML/66 Smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Města Česká Třebová č.j. 13775/2016/RMI/MJA/SML/66 uzavřená podle 10a zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/2181/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/2181/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPrSML/2181/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 709/34, 750 11

Více

Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18

Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 :. loravskosí.hzsi ;;--AÍ.KY I Disíribiiíní siuíby. s.r.o. Ttíefenergjf *o lead.sm.57698. 6/BVB... zastoupený: ič: DIČ:" bankovní účet: Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 Ing, Ivanem S 708 90 692 náměstkem

Více

Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016

Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016 Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016 1/ Kontrola usnesení 35/176 b e r e n a v ě d o m í provedenou kontrolu usnesení. 2/ Stanovisko obce ve smyslu 33 odst.

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor uzavřená podle zák. č. 116/1990 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

Smlouva o nájmu nebytových prostor uzavřená podle zák. č. 116/1990 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů Příloha usnesení Rady městské části Praha 12 č. 52.08.12 Smlouva o nájmu nebytových prostor uzavřená podle zák. č. 116/1990 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů Článek I. Smluvní strany Pronajímatel:

Více

Usnesení 10. schůze Rady města Karviné konané dne 22.03.2011

Usnesení 10. schůze Rady města Karviné konané dne 22.03.2011 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 10. schůze Rady města Karviné konané dne 22.03.2011 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 405 Schválení

Více

Smlouva o zřízení věcného břemene

Smlouva o zřízení věcného břemene Smlouva o zřízení věcného břemene uzavřená podle ustanovení 59 odst. 2 zákona č. 458/2000Sb., energetický zákon, v platném znění a 1257 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník,

Více

Usnesení 72. schůze Rady města Karviné konané dne 09.02.2010

Usnesení 72. schůze Rady města Karviné konané dne 09.02.2010 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 72. schůze Rady města Karviné konané dne 09.02.2010 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 4127 Schválení

Více

ze dne PhDr. Daniela Rázková starostka Robert Králíček zástupce starostky

ze dne PhDr. Daniela Rázková starostka Robert Králíček zástupce starostky MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-037-010-15 ze dne 5.10.2015 Revokace části usnesení rady č. R-026-001-15 ze dne 29.06.2015 a smlouva o nájmu části pozemku parc. č. 4079/1 v k. ú.

Více

Článek I. Smluvní strany. Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava Bc. Martinem Vítečkem, primátorem Mgr. Bc. Pavel Vltavský

Článek I. Smluvní strany. Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava Bc. Martinem Vítečkem, primátorem Mgr. Bc. Pavel Vltavský 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA MMOPP00GDAOR SMLOUVA O SPRÁVĚ NEMOVITOSTI uzavřená podle 2430 a násl. občanského zákoníku Článek I. Smluvní strany Vlastník: Sídlo: Statutární město Opava Horní náměstí 69, 746

Více

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Materiál ZM MRZ/7968/2015 Poř. číslo Odbor: Oddělení: Vyřizuje: Odbor majetkový oddělení majetkoprávní Hefnerová Jiřina Materiál pro 5. zasedání Zastupitelstva

Více

Uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti - Veřejné osvětlení Drbalova

Uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti - Veřejné osvětlení Drbalova Materiál číslo: 22 K projednání Zastupitelstvu města Tišnova 27.06.2016 Předkládá Rada města Tišnova Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene Název smlouvy: XY stavba Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene kterou dne, měsíce a roku níže uvedeného uzavřeli ve smyslu ust. 50a zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku v platném znění

Více

SMLOUVA O PODNÁJMU ČÁSTI POZEMKŮ. Dnešního dne, měsíce a roku se dohodli, dle svého prohlášení zcela svéprávní, a to

SMLOUVA O PODNÁJMU ČÁSTI POZEMKŮ. Dnešního dne, měsíce a roku se dohodli, dle svého prohlášení zcela svéprávní, a to SMLOUVA O PODNÁJMU ČÁSTI POZEMKŮ Dnešního dne, měsíce a roku se dohodli, dle svého prohlášení zcela svéprávní, a to 1/ Pískovna Černovice, spol. s r.o., se sídlem Brno, Bolzanova 763/1, PSČ: 618 00, IČ:

Více

SMLOUVA O VÝPŮJČCE. č. VYP/85/04/003483/2014. evidenční číslo MZO MHMP 83/2014

SMLOUVA O VÝPŮJČCE. č. VYP/85/04/003483/2014. evidenční číslo MZO MHMP 83/2014 Stejnopis č. SMLOUVA O VÝPŮJČCE č. VYP/85/04/003483/2014 evidenční číslo MZO MHMP 83/2014 uzavřená podle 2193 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo SML/0445/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo SML/0445/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo SML/0445/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 709/34, 750 11 Přerov

Více

Uzavření Dohody č. 1/2016 o zajištění ochrany nemovitostí a zájmů statutárního města Karviná

Uzavření Dohody č. 1/2016 o zajištění ochrany nemovitostí a zájmů statutárního města Karviná STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Materiál ZM MRZ/10977/2016 Poř. číslo Odbor: Oddělení: Vyřizuje: Odbor rozvoje oddělení strategií a plánování Smýkalová Ivana RNDr. Materiál pro 16. zasedání

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-023-034-15 ze dne 8.6.2015 Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemku parc. č. 42 v k. ú. Komořany - splašková kanalizace Rada městské

Více

Garáž v areálu Biskupcova 21/18 PODNÁJEMNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 2215 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také OZ )

Garáž v areálu Biskupcova 21/18 PODNÁJEMNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 2215 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také OZ ) PODNÁJEMNÍ SMLOUVA mezi uzavřená podle 2215 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také OZ ) společností Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s. se sídlem: Olšanská 2666/7, 130 00 Praha 3 IČO:

Více

Materiál pro 14. zasedání Zastupitelstva města Karviné konané dne

Materiál pro 14. zasedání Zastupitelstva města Karviné konané dne STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Materiál ZM MRZ/10625/2016 Poř. číslo Odbor: Oddělení: Vyřizuje: Odbor majetkový oddělení majetkoprávní Kubušová Šárka Materiál pro 14. zasedání Zastupitelstva

Více

Ing. Břetislavem Rigrem Náměstkem primátora

Ing. Břetislavem Rigrem Náměstkem primátora o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě Uzavřená v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve spojení s ustanovením 86 odst. 2 písm. a) a 110 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-173-031-14 ze dne 23.9.2014 Smlouva o nájmu části pozemku parc. č. 1859/250 v k. ú. Kamýk se společností Penny Market s.r.o. Rada městské části 1.

Více

Doložka Tato smlouva byla schválena Zastupitelstvem města Brna na zasedání č. Z7/22 dne likvidátor

Doložka Tato smlouva byla schválena Zastupitelstvem města Brna na zasedání č. Z7/22 dne likvidátor 5416023838 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ustanovením 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami: LACRUM Brno, státní podnik

Více

Dodatek nájemní smlouvy dle Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., 2201 Číslo smlouvy 002/2014

Dodatek nájemní smlouvy dle Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., 2201 Číslo smlouvy 002/2014 Dodatek nájemní smlouvy dle Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., 2201 Číslo smlouvy 002/2014 Článek 1 Smluvní strany 1) Obec Kryštofovy Hamry, Kryštofovy Hamry 64, 431 91 Vejprty, zastoupená Bc.Františkem

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-154-033-14 ze dne 29.4.2014 Smlouva o zřízení věcného břemene k pozemku parc. č. 4008 v k. ú. Modřany - umístění přípojky dešťové kanalizace Rada

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R Smlouva o zřízení služebnosti cesty k tíži pozemku parc. č. 4079/5, v k.ú.

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R Smlouva o zřízení služebnosti cesty k tíži pozemku parc. č. 4079/5, v k.ú. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-065-015-16 ze dne 11.4.2016 Smlouva o zřízení služebnosti cesty k tíži pozemku parc. č. 4079/5, v k.ú. Modřany Rada městské části 1. b e r e n a vědomí

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace číslo smlouvy: SML/./2017 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené Pavlem Košutkem, náměstkem primátora se sídlem Přerov, Bratrská 709/34,

Více

Nájemní smlouva. uzavřená ve smyslu ust. 663 a násl. občanského zákoníku dále uvedeného dne, měsíce a roku,mezi: takto: I. Předmět a účel nájmu

Nájemní smlouva. uzavřená ve smyslu ust. 663 a násl. občanského zákoníku dále uvedeného dne, měsíce a roku,mezi: takto: I. Předmět a účel nájmu Nájemní smlouva uzavřená ve smyslu ust. 663 a násl. občanského zákoníku dále uvedeného dne, měsíce a roku,mezi: Obec Libhošť (IČ:72086718 Podíl:1/1) Libhošť č.p. 1 Libhošť, 742 57 jako pronajímatel na

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části. č.j.: 34/2013. č. 50 ze dne 30.01.2013. Smlouva o výpůjčce. I.

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části. č.j.: 34/2013. č. 50 ze dne 30.01.2013. Smlouva o výpůjčce. I. č.j.: 34/2013 Smlouva o výpůjčce MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í č. 50 ze dne 30.01.2013 Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. smlouvu o výpůjčce kontejnerů

Více

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Materiál ZM MRZ/7122/2014 Poř. číslo Odbor: Oddělení: Vyřizuje: Odbor majetkový oddělení majetkoprávní Možutíková Drahomíra Materiál pro 28. zasedání Zastupitelstva

Více

smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace č../2015

smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace č../2015 1. Město Nové Město na Moravě sídlo: Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě zastoupené: Michalem Šmardou, starostou města IČ: 00294900 DIČ: CZ00294900 bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Více

Smlouva o poskytnutí dotace (veřejnoprávní smlouva)

Smlouva o poskytnutí dotace (veřejnoprávní smlouva) Smlouva o poskytnutí dotace (veřejnoprávní smlouva) I. Smluvní strany Obec: HLÍNA sídlo: Hlína, ev.č.19, 664 91 Ivančice IČO: 00488135 zastoupena: starostou obce Milošem Dostalým číslo bankovního účtu:

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-169-046-14 ze dne 19.8.2014 Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě k pozemku parc. č. 4067 v k. ú. Modřany - vodovodní, kanalizační,

Více

L I B E R E C. Bc. Filip Chmátal. Bc. David Novotný, vedoucí odboru správy veřejného majetku na 12. schůzi rady města dne 18.6.2013.

L I B E R E C. Bc. Filip Chmátal. Bc. David Novotný, vedoucí odboru správy veřejného majetku na 12. schůzi rady města dne 18.6.2013. S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 6. zasedání zastupitelstva města dne: 27.6.2013 Bod pořadu jednání: Věc: Přijetí daru veřejné osvětlení, Krásná vyhlídka Zpracoval: odbor, oddělení: Bc. Filip

Více

Jméno a příjmení/manželé Bytem Rodné číslo

Jméno a příjmení/manželé Bytem Rodné číslo Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě uzavřená v souladu s ustanovením 1785 a násl., 1257 a násl. a 509 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a ustanovením

Více

Smlouvu o poskytnutí mimořádného jednorázového příspěvku na Opravu domovního fondu na území Prahy 1 pro rok 2015

Smlouvu o poskytnutí mimořádného jednorázového příspěvku na Opravu domovního fondu na území Prahy 1 pro rok 2015 Níže uvedené smluvní strany: název: Městská část Praha 1 sídlo: Vodičkova 681/18, Praha 1, PSČ: 115 68 zastoupená: ing Oldřichem Lomeckým, starostou MČ Praha 1 IČ: 00063410 bank. spojení: Česká Spořitelna

Více

Uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace z Fondu primátora města Karviné

Uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace z Fondu primátora města Karviné STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Materiál ZM MRZ/8809/2015 Poř. číslo Odbor: Oddělení: Vyřizuje: Odbor rozvoje oddělení marketingu a školství Hübnerová Marcela Materiál pro 7. zasedání

Více

I. SMLUVNÍ STRANY II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

I. SMLUVNÍ STRANY II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Evidenční číslo smlouvy: 9122/2016/SKT/HAD/SMLD/28 Smlouva o poskytnutí finanční dotace z Programu na podporu sportovní činnosti a odměn trenérům mládeže pro rok 2016 uzavřená podle 10a zákona č. 250/2000

Více

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (dle 1785 a násl. resp. 1257 a násl. z.č. 89/2012 Sb. o.z. a 110 ods.2 písm. a) z.č. 183/2006 Sb. s.z.) Obec Malá Skála, IČ 002 62 463 se sídlem Vranové

Více

Smlouva o nájmu parkovacího stání. podle 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.

Smlouva o nájmu parkovacího stání. podle 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Smlouva o nájmu parkovacího stání podle 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Účastníci: Město Nymburk se sídlem Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163,288 28 Nymburk zastoupené Ing.Vlastimilem Jandou vedoucím

Více

uzavřená podle ustanovení 1257 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

uzavřená podle ustanovení 1257 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník uzavřená podle ustanovení 1257 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník MORAVSK.! ~^L^E1J:.v; Aj - RAJSKÝ ÚŘAD] se sídlem: zastoupený' 28, října 117, 702 18 Ostrava Miroslavem Novákem, nej y%.,

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 996 ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 996 ze dne č.j.: 1064/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 996 ze dne 14.12.2015 Pronájem části pozemku parc. č. 2799/9 v k.ú. Žižkov a návrh nájemní smlouvy k pronájmu části pozemku parc.

Více

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Materiál ZM MRZ/10212/2016 Poř. číslo Odbor: Oddělení: Vyřizuje: Odbor majetkový oddělení majetkoprávní Možutíková Drahomíra Materiál pro 13. zasedání Zastupitelstva

Více

Usnesení. 3845 Schválení ověřovatelů 84. schůze RM Karviné konané dne 23.07.2014

Usnesení. 3845 Schválení ověřovatelů 84. schůze RM Karviné konané dne 23.07.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 84. schůze Rady města Karviné konané dne 23.07.2014 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 3845 Schválení

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0396/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0396/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0396/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 34 číslo bankovního

Více

135/2011. Pronajímatel:

135/2011. Pronajímatel: 135/2011 Nájemní smlouva ve smyslu ustanovení zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení 663 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník,

Více

Smlouvu o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Nového Města na Moravě (dále jen smlouva )

Smlouvu o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Nového Města na Moravě (dále jen smlouva ) 1. Město Nové Město na Moravě sídlo: Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě zastoupené: Michalem Šmardou, starostou IČ: 00294900 DIČ: CZ00294900 bankovní spojení: Komerční banka, a.s. číslo

Více

Z Á M Ě R. Přílepy dne : 9.9.2015. Výpis z Usnesení č.050/2015 ze dne 9.9.2015:

Z Á M Ě R. Přílepy dne : 9.9.2015. Výpis z Usnesení č.050/2015 ze dne 9.9.2015: O B E C P Ř Í L E P Y Přílepy č.p.46, PSČ 270 01 Kněževes u Rakovníka, IČ 00639958 ----------------------------------------------------------------------------------------- vyhlašuje v souladu s ustanovením

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo SML/0447/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo SML/0447/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo SML/0447/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 709/34, 750 11 Přerov

Více

Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti - KARNAKO s.r.o. a Retail invest a.s.

Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti - KARNAKO s.r.o. a Retail invest a.s. STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Materiál ZM MRZ/10805/2016 Poř. číslo Odbor: Oddělení: Vyřizuje: Odbor majetkový oddělení majetkoprávní Možutíková Drahomíra Materiál pro 15. zasedání Zastupitelstva

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-105-009-17 ze dne 23.1.2017 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - vedení komunikační sítě, k tíži pozemků parc. č. 1608/4,

Více

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Materiál ZM MRZ/6933/2014 Poř. číslo Odbor: Oddělení: Vyřizuje: Odbor majetkový oddělení majetkoprávní Kubušová Šárka Materiál pro 27. zasedání Zastupitelstva

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo SML/0457/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo SML/0457/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo SML/0457/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 709/34, 750 11 Přerov

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA SMĚNNÁ SMLOUVA *MMOPP00DVUL7R* Článek I. Smluvní strany. Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava CZ00300535

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA SMĚNNÁ SMLOUVA *MMOPP00DVUL7R* Článek I. Smluvní strany. Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava CZ00300535 STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DVUL7R* SMĚNNÁ SMLOUVA Článek I. Smluvní strany Na straně jedné: Statutární město Opava Se sídlem: Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava IČ: 00300535 DIČ: CZ00300535 Číslo účtu:

Více

REZERVAČNÍ SMLOUVA č. / uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito účastníky:

REZERVAČNÍ SMLOUVA č. / uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito účastníky: REZERVAČNÍ SMLOUVA č. / uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito účastníky: budoucí prodávající: DOMOPLAN Bytový dům Domino s.r.o. IČ: 293 80 685, DIČ: CZ699003608 se sídlem: Údolní 326/11,

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo SML/0406/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo SML/0406/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo SML/0406/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 709/34, 750 11 Přerov

Více

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DVT0B* KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA uzavřená dle 588 a následujících a 152 a následujících občanského zákoníku Článek I. Smluvní strany Prodávající:

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 2. zasedání zastupitelstva města dne: 25.2.2016 Bod pořadu jednání: Věc: Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti - chodník Kunratická Stručný obsah:

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 530/OŽP/2016 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Článek I Smluvní strany Poskytovatel: statutární město Havířov Sídlo: 736 01 Havířov-Město, Svornosti 86/2 Zastoupen: Ing. Janou Návratovou, vedoucí

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0377/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0377/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0377/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 34 číslo bankovního

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor školství a kultury V Písku dne: 13.05.2014 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 05.06.2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh smlouvy o výpůjčce mezi Městem Písek, ZŠ T. G. Masaryka a Fotbalovým klubem

Více

Usnesení. 59. schůze Rady města Karviné konané dne 09.06.2009. 3199 Schválení ověřovatelů zápisu z 59. schůze RM Karviné konané dne 09.06.

Usnesení. 59. schůze Rady města Karviné konané dne 09.06.2009. 3199 Schválení ověřovatelů zápisu z 59. schůze RM Karviné konané dne 09.06. STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 59. schůze Rady města Karviné konané dne 09.06.2009 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 3199 Schválení

Více

SMLOUVU O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ

SMLOUVU O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli spolu: 1. Město Polná, IČ: 00286435, se sídlem Husovo náměstí 39, PSČ: 588 13, Polná, zastoupené panem Jindřichem Skočdopole, starostou města -dále též budoucí

Více

uzavřená podle ustanovení 1257-1266 a 1299-1302 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

uzavřená podle ustanovení 1257-1266 a 1299-1302 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník uzavřená podle ustanovení 1257-12 a 1299-102 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník se sídlem: zastoupený: IC: DIČ: bank. spoj.: 28. října 117, 702 18 Ostrava Ing. Ivanem Strachoněm 7089092 náměstkem

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-013-007-15 ze dne 26.3.2015 Smlouva o právu provést stavbu pro akci "Bezbariérový přístup pro přední vchod Levského, Praha 12" pro bytový dům č. p.

Více

SMLOUVA O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE

SMLOUVA O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami: (1) Městem Rychnov u Jablonce nad Nisou se sídlem Husova 490, 46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou, IČO: 00262552, DIČ: CZ00262552,

Více

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Materiál ZM MRZ/7975/2015 Poř. číslo Odbor: Oddělení: Vyřizuje: Odbor majetkový oddělení majetkoprávní Cachel Jerzy Materiál pro 5. zasedání Zastupitelstva

Více