Provedené změny jako reakce na zprávu Akreditační komise

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Provedené změny jako reakce na zprávu Akreditační komise"

Transkript

1 Provedené změny jako reakce na zprávu Akreditační komise 1. V rámci požadované akreditace byla na doporučení akreditační komise provedena změna garanta oboru: Doc. Ing. Josef Čáslavský, CSc. 2. Vyjádření k nadměrnému počtu doktorandů u některých školitelů: Hlavní důvod, proč ředitel Ústavu chemie a technologie ochrany životního prostředí doc. Ing. Josef Čáslavský, CSc. a prof. RNDr. Milada Vávrová, předsedkyně Oborové rady, mají vyšší počet doktorandů je ten, že oba jmenovaní museli převzít doktorandy po doc. Ing. Ivanu Maškovi, CSc., který neočekávaně a neplánovaně ukončil pracovní poměr na FCH VUT v Brně a studenti již byli přijati ke studiu na FCH VUT v Brně. V souvislosti se zvýšeným počtem je nutné také upozornit na to, že studenti doktorského studia se přihlašují převážně na témata, která již začali řešit v rámci bakalářské a zejména diplomové práce. Třetím vysvětlením zvýšeného počtu doktorandů je to, že někteří doktorandi dosud nesplnili podmínku publikace v časopise s IF a nebyli proto připuštěni k obhajobvě. Obhájené disertační práce od hodnocení Akreditační komisí školitel prof. RNDr. Milada Vávrová, CSc Ing. Ludmila Mravcová; Využití separačních technik na bázi plynové a kapalinové chromatografie s různým typem detektorů pro stanovení biologicky aktivních látek a vybraných xenobiotik Ing. Lucie Vydrová; Využití separačních metod pro studium biologicky aktivních látek ve vodách Ing. Zuzana Klímová, prov. Měřínská; Odstranění vybraných složek z vodního prostředí koagulací Ing. Hana Vítečková, prov. Lisá; Problematika stanovení reziduí léčiv v odpadních vodách Ing. Zuzana Pavlitová Letková; Ekotoxikologické hodnocení vybraných průmyslových odpadních materiálů a anorganických kompozitů s jejich obsahem Ing. Lukáš Čapka; Využití kapilární zónové elektroforézy pro stanovení vybraných analgetik ve vodách

2 2012 Ing. Martin Hroch; Studium distribuce halogenovaných difenyletherů do složek životního prostředí Ing. Petr Lacina; Využití plynové chromatografie s hmotnostnostně spektrometrickou detekcí pro posouzení kontaminace odpadních a povrchových vod rezidui léčiv Ing. Petra Dvořáková, roz. Ženatová; Využití kapalinové chromatografie pro stanovení reziduí léčiv Obhájené disertační práce školitel doc. Ing. Josef Čáslavský, CSc Ing. Daniela Mácová; Využití separačních technik ve spojení s hmotnostní spektrometrií pro stanovení environmentálně významných látek Přihlášeni k obhajobě prosinec 2012: Ing. Libor Zouhar; Studium průniku musk sloučenin do abiotických a biotických složek vodních ekosystémů; školitelka prof. RNDr. Milada Vávrová, CSc. Mgr. Henryk Sikora; Studium vlivu požárů skládek komunálních a průmyslových odpadů na kontaminaci životního prostředí; školitel doc. Ing. Josef Čáslavský, CSc. Ing. Zuzana Holubová; Stanovení mikrokoncentrací berylia ICP-AES, ICP-MS po prekoncentrace na pevných sorbetech pro jeho stanovení ve složách životního prostředí; prof. RNDr. Lumír Sommer, DrSc. Publikační aktivity doktorandů a jejich školitelů z FCH VUT v Brně za období od kontroly akreditační komisí KALČÍKOVÁ, G., VÁVROVÁ, M., ZAGORC-KONCAN, J., GOTVAJN, A.Z. Evaluation of the hazardous impact of landfill leachates by toxicity and biodegradability tests. Environment Technology, 2011, Vol. 32, No 12, s ISSN ŽENATOVÁ, P., VÁVROVÁ, M., MRAVCOVÁ, L., LISÁ, H. Determination of sulphonamide antibiotics and trimethoprim in wastewater and sludge usingliquid chromatography with diode - array detection. Journal of Environmental Science and Engineering, 2012, Vol. 1, No. 2, p ISSN:

3 ČAPKA, L.; LACINA, P.; VÁVROVÁ, M.: Optimization of Solid-Phase Extraction of Selected Non-Steroidal Anti-inflammatory Drugs by Capillary Zone Electrophoresis. Chemické listy, 2012, roč. 106, č. 1, s ISSN: LACINA, P.; ŽENATOVÁ, P.; VÁVROVÁ, M.: The Assessment of Contamination of Selected River Streams in the Czech Republic by Human and Veterinary Drug Residues with Liquid and Gas Chromatography. Fresenius Environmental Bulletin, 2012, Vol. 21. ISSN: (Přijato ) ČAPKA, L.; LACINA, P.; VÁVROVÁ, M.: Development and Application of SPE/CZE Method for Detection and Determination of Selected Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs in Wastewater. Fresenius Environmental Bulletin, 2012, Vol. 21. ISSN: (Přijato ; Vol. 21, No.9, 2012) DVOŘÁKOVÁ, P.; VÁVROVÁ, M. Occurrence of sulfonamide antibiotics in sediment from Moravian rivers in the Czech Republic. Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology, 2012 (Přijato, v recenzním řízení) DVOŘÁKOVÁ, P.; VÁVROVÁ, M.; MRAVCOVÁ, L. Využití extrakčních metod pro stanovení antibiotik ve vzorcích povrchové vody a sedimentu. Chemické listy, 2012 (Přijato, v recenzním řízení) URBANKOVA, K., MOOS, M., MACHAT, J., SOMMER, L. Simultaneous determination of inorganic arsenic, antimony, selenium and tellurium by ICP- MS in environmental waters using SPE preconcentration on modified silica. Intern. J. Environ. Anal. Chem., 2011, Vol. 91, No. 11, p (25 %) HOLUBOVA, Z., MOOS, M., SOMMER, L. Simultaneous determination of metal traces by ICP-MS in environmental waters using SPE preconcentration on different polymeric sorbents. Chemical Papers, 2012, Vol. 66, No. 10, p ISSN: (30 %) HOLUBOVA, Z., SOMMER, L., LESKOVJANOVÁ, J. Simultaneous determination of metal tracen using SPE preconcentration an Amberlite XAD-7 by ICP-MS in environmental water and sample ecotoxicology assessment Fresenius Environ. Bull., 2012, Vol. 21. ISSN: (Přijato ) (40 %) VÁVROVÁ, M., MRAVCOVÁ, L., VONDRÁČKOVÁ, I., ČÁSLAVSKÝ, J., ZLÁMALOVÁ GARGOŠOVÁ H., HROCH M., VEČEREK V., Brominated flame retardants in soil from fire places. Fresenius Environmental Bulletin, 2012, Vol. 21. ISSN: (Přijato ; Vol. 21, No. 10, 2012) ZOUHAR, L., VÁVROVÁ, M., MRAVCOVÁ, L., KUBÍČKOVÁ, K., VEČEREK, V. Evaluation of wastewater contamination by musks compounds. Fresenius Environmental Bulletin, 2012, vol. 21. ISSN: (Přijato ; Vol. 21, No. 9, 2012) HOLUBOVA, Z., MOOS, M., SOMMER, L. Simultaneous determination of metal traces by ICP-MS in environmental waters using SPE preconcentration on different polymeric sorbents. Chemical Papers, 2012, Vol. 66, No. 10, p ISSN:

4 HOLUBOVA, Z., SOMMER, L., LESKOVJANOVÁ, J. Simultaneous determination of metal traces using SPE preconcentration on Amberlite XAD-7 by ICP-MS in environmental water and sample ecotoxicology assessment. Fresenius Environmental Bulletin, 2012, Vol. 21. ISSN: (Přijato ) LESKOVJANOVÁ, J., DOLEJŠ, P. Využití biopolymeru chitosan při úpravě vody koagulací. Chem. Listy, 2012, roč. 106, č. 9, s ISSN Ostatní současní doktorandi - prof. Vávrová Ing. Monika Bukáčková; 1. rok studia Ing. Marie Hejsková Pekárková; 1. rok studia Ing. Ing. Veronika Píšťková; 1. rok studia Ing. Pavlína Škarková; 1. rok studia (školitel specialista MVDr. Helena Zlámalová Gargošová) Ing. Richard Sýkora; 2. rok studia Ing. Zuzana Olejníčková; 2. rok studia Ing. Jana Oborná; 2. rok studia Ing. Otakar Kašpar; 5. rok studia (kombinovaná forma; školitel specialista MVDr. Helena Zlámalová Gargošová) Ing. Jitka Burešová, roz. Trtílková; 5. rok studia (kombinovaná forma) Doktorandi, kteří přerušili studium, případně ti, kterým bylo ukončeno studium - prof. Vávrová Ing. Andrea Debnárová; 2. rok studia (z rodinných důvodů ukončeno studium k ) Ing. Gabriela Kalčíková ukončení studia, přestěhovala se do Slovinska (březen 2012); 3. rok studia Ing. Ilona Vondráčková studium přerušeno, mateřská dovolená; 3. rok studia Ostatní současní doktorandi doc. Čáslavský Ing. Markéta Bušinová; 1. rok studia PharmDr. et Ing. Silvie Dvořáková, roz. Kotlíková; 1. rok studia Mgr. Radek Kavřík; 1. rok studia (kombinovaná forma) Ing. Michal Štefka; 1. rok studia

5 Mgr. Blanka Krejčí; 2. rok studia (kombinovaná forma) Ing. Dagmar Svobodová; 2. rok studia Ing. Sylvie Běláková; 3. rok studia (kombinovaná forma) Ing. Petra Doušová; 3. rok studia Ing. Martina Bolechová; 4. rok studia (kombinovaná forma) Ing. Jan Skolil; 4. rok studia (kombinovaná forma) Ing. Marek Andrle; 5. rok studia (kombinovaná forma) Doktorandi, kteří přerušili studium doc. Čáslavský Ing. Kateřina Marečková; 1. rok studia (kombinovaná forma)

6 A Žádost o akreditaci / rozšíření a prodloužení doby platnosti akreditace doktorského studijního programu Vysoká škola Vysoké učení technické v Brně Součást vysoké školy Fakulta chemická STUDPROG st. doba titul Název studijního programu Chemie a technologie ochrany životního prostředí P roky Ph.D. Původní název SP Chemie a technologie ochrany životního platnost předchozí prostředí akreditace Typ žádosti akreditace druh rozšíření Typ studijního programu doktorský KKOV Forma studia prezenční kombinovaná Názvy studijních oborů Chemie životního prostředí 2805V002 Adresa www stránky sekce: Akreditační materiály jméno a heslo k přístupu na www Schváleno VR /UR /AR VR FCH VUT v podpis prof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA Brně rektora Dne Kontaktní osoba Doc. Ing. Josef Čáslavský, CSc. Není potřeba přístupového hesla.

7 Ba Charakteristika studijního programu a jeho oborů, pokud se na obory člení Vysoká škola Vysoké učení technické v Brně Součást vysoké školy Fakulta chemická Název studijního programu Chemie a technologie ochrany životního prostředí Název studijního oboru Chemie životního prostředí Charakteristika studijního oboru (studijního programu) Program studia v rámci DSP "Chemie a technologie ochrany životního prostředí" je chemickotechnologickým oborem, který je na FCH VUT v Brně koncipován tak, aby absolventi tohoto oboru aplikovali znalosti chemické, fyzikální, biologické a ekologické do oblasti chemie a technologie ochrany životního prostředí. Předpokládá se, že budou navrhovat, realizovat a prosazovat chemické technologie šetrné k základním abiotickým složkám životního prostředí, tj. k ovzduší, vodě a půdě. Studium je proto zaměřeno na souhrnné poznání jednotlivých chemických technologií, včetně teorie procesů speciálních vodárenských technologií, technologií používaných na druhotné zpracování a likvidaci odpadů a poznání jejich negativních dopadů na životní prostředí. Environmentální chemie jako aplikovaný vědní obor řeší navíc problematiku vstupu kontaminantů anorganického i organického původu do všech složek životního prostředí, jejich transportu a způsobů jejich eliminace. Negativní dopad na složky životního prostředí je potvrzen i ekotoxikologickým hodnocením, prováděným testy OECD i alternativními testy. Získané poznatky ze specifikovaných oblastí by měly především směřovat k doprovodným technologiím schopným chránit životní prostředí před znečištěním. Dalším pozitivním dopadem by měla být snižující se produkce všech druhů odpadů, včetně nebezpečných a radioaktivních, která by mohla vést k čistým chemickým technologiím bez odpadů a emisí. Zvláštní pozornost v ochraně životního prostředí je věnována komplexnímu chápání technologických procesů a snaze o vytvoření systému pro ekonomické posouzení účinnosti jednotlivých operací technologického procesu zabraňujícího kontaminaci abiotických a biotických složek životního prostředí. Tento program navazuje na stejnojmenný bakalářský i magisterský obor realizovaný na FCH VUT v Brně. Profil absolventa studijního oboru (studijního programu) & cíle studia Absolventi DSP získají v rámci studia následující poznatky a budou schopni řešit problémy z těchto oblastí oboru Chemie a technologie ochrany životního prostředí: oblast environmentální analýzy všech abiotických a biotických složek životního prostředí, včetně teorie vzorkování a praktické aplikace aktivního a pasivního vzorkování environmentálních matric environmentální aspekty vodního ekosystému, včetně analýzy vody, hydrochemie a hydrobiologie, úpravu pitné vody z povrchové a podzemní vody, čištění odpadních vod a problematiku kalů z čistíren odpadních vod environmentální aspekty ochrany ovzduší, způsoby posuzování jeho čistoty problematiku ochrany půdního fondu z hlediska průniku škodlivin do pedosféry; možnosti dekontaminace pedosféry ochranu hydrosféry a atmosféry před průnikem škodlivin; možnosti dekontaminace studium distribuce škodlivin mezi jednotlivými biotickými i abiotickými složkami životního prostředí a jejich následné eliminace problematiku speciální toxikologie a ekotoxikologie; problematiku likvidace odpadů včetně tekutých, případně kalů z čistíren odpadních vod využitelnost bioindikačních systémů, biosenzorů a biomarkerů při detekci kontaminantů; možnosti jejich odstraňování z hydrosféry a pedosféry. Cílem doktorského studijního programu je připravit absolventy tohoto oboru tak, aby se mohli uplatnit v různých průmyslových oborech, v orgánech státní správy zaměřených na ochranu životního prostředí, případně v nejrůznějších laboratořích zabývajících se stopovou analýzou škodlivin ve všech složkách životního prostředí a v potravních řetězcích, dále v rozvíjejícím se průmyslu ochrany životního prostředí a ve všech ostatních oborech průmyslu i zemědělství, a to ve funkcích ekologů, vodohospodářů, odborníků na ochranu ovzduší a specialistů pro problematiku nakládání s odpady.

8 Rovněž najdou své uplatnění v akreditovaných a auditovaných laboratořích chemie a technologie ochrany životního prostředí a ve výzkumných a vzdělávacích institucích zaměřených na tuto oblast. Kromě toho budou schopni zastávat funkce manažerů jakosti podle ISO EN pro environmentální oblast a budou schopni zpracovávat studie EIA (vliv stavby na životní prostředí) podle platné legislativy. Charakteristika změn od předchozí akreditace (v případě prodloužení platnosti akreditace) V rámci studijního oboru Chemie a technologie ochrany životního prostředí a jeho rozšíření na čtyřletý studijní obor byla brána v úvahu ta skutečnost, že více než 70 % studentů, a to zejména přírodovědných a technických oborů, nezvládne ukončit své doktorské studium za 3 roky. To je také hlavní důvod, proč podáváme návrh na prodloužení platnosti akreditace doktorandského studia a jeho rozšíření na čtyřleté. Kromě toho je žádoucí, aby i náš studijní obor měl délku studia a s tím spojenou odbornou náplň doktorského studia v podstatě takovou, která odpovídá požadavkům aplikovaným pro doktorandy podobných oborů v ostatních zemích EU i ve světě. Rovněž je nezbytně nutné vyhovět světovému trendu publikování i dílčích výsledků získaných v průběhu řešení odborného tématu doktorandského studia, a to ještě v době jeho trvání. Proto bude ve čtyřletém studijním programu kladen velký důraz především na zpracování vědecky hodnotné disertační práce, která by již měla obsahovat výsledky publikované (nebo alespoň přijaté k publikaci) v renomovaných mezinárodních vědeckých časopisech. V oblasti chemických věd, kde jsou analyzovány environmentální a biologické matrice, je experimentální práce založena na složitých a časově náročných pokusech, a proto je velmi obtížné zvládnout komplexní zpracování disertační práce za 3 roky. Platí to především pro ty obory, které se zabývají stopovou analýzou environmentálních a biologických matric, kde pro každou z nich musí být optimalizována preanalytická úprava vzorku. Vzhledem k dynamickému vývoji v oblasti chemických, biologických a materiálových oborů jsou studenti v rámci doktorského studijního programu nuceni důkladně studovat teoreticky náročné disciplíny, s nimiž se v magisterském studiu setkali buď pouze okrajově, nebo vůbec ne. Přitom je naprosto nezbytné, aby tyto získané teoretické poznatky následně uplatnili při realizaci svých experimentů. Doktorské disertační práce zpracovávané v našem studijním oboru obsahují vesměs rozsáhlou experimentální část, při které jsou používány postupy nejen časově, ale rovněž metodicky náročné. Proto vyžadují delší dobu pro zaškolení doktoranda pro práci na těchto složitých a často unikátních zařízeních, což se samozřejmě projeví v prodloužení času potřebného pro jednotlivé experimenty. Kromě toho má převážná část problémů řešených v rámci environmentální chemie interdisciplinární charakter zasahující do většího počtu příbuzných vědních oborů. Příčinou tohoto trendu je požadavek na komplexnost publikačních výstupů, které by měly obsahovat např. nejen metodicky náročnou izolaci vybraných analytů z dané matrice, ale také jejich podrobnou analýzu několika vhodnými postupy, včetně konfirmačních analýz; v oblasti studijního oboru chemie a technologie ochrany životního prostředí je součástí komplexní analýzy také hodnocení vlastnosti ekotoxicita podle platné legislativy, které je rovněž časově velmi náročné, protože pro vlastní hodnocení musí být používány minimálně čtyři testovací organismy. Doktorand by se měl také zúčastnit práce v mezinárodním týmu, a to minimálně v rozsahu jednoho měsíce, což je ve 3letých studijních oborech někdy náročné. Pro studenty by měl být vytvořen dostatečný časový prostor pro aktivní účast na odborných seminářích, workshopech a mezinárodních vědeckých sympoziích a konferencích, což by mělo přispět ke zlepšení jeho komunikačních dovedností. Za vysoce přínosné je rovněž považováno jeho zapojení do řešení grantů a případně i do mezinárodních projektů. Z uvedených důvodů jednoznačně vyplývá, že splnění těchto předpokladů v tříletém studiu doktorského programu je pro naprostou většinu přírodovědně a technologicky zaměřených témat disertací víceméně nereálné. Výsledkem je pak prodlužování doby studia a zejména snaha publikovat

9 pouze částečné výsledky, případně pro jejich zveřejnění vyhledávat časopisy s nízkým impakt faktorem. Standardní doba studia 4 roky vytvoří potřebné předpoklady pro zkvalitnění příslušného doktorského studijního programu. Po čtyřech letech studia lze již očekávat kvalitní vědecké výstupy disertační práce, které by odpovídaly současným trendům výzkumu v oblasti environmentální chemie a technologie ochrany životního prostředí. Pro ilustraci lze uvést, že ze studentů, kteří v posledních pěti letech obhajovali práci v naší oborové radě, o prodloužení interní formy studia bez finanční dotace požádalo cca 80 %; tříleté studium se v tomto období podařilo ukončit pouze čtyřem studentům. V návrhu rozšíření akreditace studijního programu Chemie a technologie ochrany životního prostředí na 4 roky jsou provedeny i další potřebné změny, a to vyřazení některých předmětů, zejména povinně volitelných, které za období minulých 10 roků nebyl studenty vůbec vybírány jako vhodné pro rozšíření jejich teoretických znalostí. Místo toho byly zařazeny jiné předměty, které jsou zaměřeny především na problematiku, kterou u nás řeší, případně chtějí řešit studenti v rámci kombinované formy doktorského studia. U většiny doposud nabízených předmětů byla také změněna jejich odborná náplň a rovněž název je v souladu s provedenou inovací. Na náš studijní obor byli dříve přihlášeni a studovali ho také studenti z oblasti potravinářské chemie a biochemie, protože jejich obor nebyl dříve akreditován. V současné době lze konstatovat, že z těchto studentů ještě neodevzdali a neobhájili své dizertační práce tři studenti; to je rovněž hlavní důvod, proč je v rámci našeho studijního oboru vedena stále jako školitelka doc. RNDr. Ivana Márová, CSc. Jmenovaná je také navrhovaná jako člen oborové rady a garant jednoho nabízeného povinně volitelného předmětu, protože i naši studenti často řeší problematiku kontaminace biosféry, pro kterou jsou poznatky z oblasti biochemie nezbytné, zejména pokud je nutné studovat eliminaci. V rámci navrhovaného prodloužení akreditace a současně jeho rozšíření na 4letý studijní obor došlo také k obnově některých členů Oborové rady. Jako vyučující do oblasti technologie vody je zařazen navrhovaný člen oborové rady z VŠCHT Praha, prof. Ing. Václav Janda, CSc., jehož přednášky, případně doplňkové zkoušky studenti řešící problematiku technologie vody na doporučení svých školitelů vesměs absolvují. Rovněž musela být provedena další podstatná změna, protože v červenci 2012 nás navždy opustil prof. RNDr. Zdeněk Friedl, CSc., který byl současně místopředsedou Oborové rady. Předměty z oblasti organické chemie aplikované do oblasti životního prostředí bude garantovat prof. RNDr. Milan Potáček, CSc. a částečně také Ing. Jozef Krajčovič, Ph.D., který působí na našem pracovišti od roku Předpokládá se, že po habilitaci Ing. Krajčoviče převezme tento garanci předmětu. Školitelem stávajících doktorandů prof. Friedla (Ing. Monika Bartošková, Ing. Michal Pexa) bude prof. Ing. Svatopluk Zeman, DrSc., z Univerzity Pardubice, který dlouhodobě spolupracoval s prof. Friedlem a řeší obdobnou problematiku. Tato spolupráce již byla s prof. Zemanem dohodnuta. Prof. RNDr. Zdeněk Friedl, CSc. byl rovněž školitelem dalších dvou doktorandů, a to Ing. Jozefa Šestáka a Ing. Aleny Kořínkové, kteří zpracovávají svoji práci na Ústavu analytické chemie AV ČR. Jejich školiteli specialisty jsou pracovníci tohoto ústavu; někteří z nich byli rovněž vedoucími jejich diplomových prací. Oba dva jmenované navrhujeme jako školitele. Jsou to RNDr. Pavel Mikuška, CSc. a RNDr. Vladislav Kahle, CSc. Jako školitelé specialisté v rámci 4letého doktorského studijního programu jsou navrhováni pracovníci, u kterých se předpokládá, a to vzhledem k jejich publikační aktivitě, případně v aktivitě v přihlašování patentů a průmyslových vzorů, že by se mohli v případě udělení akreditace pro habilitační a profesorské řízení habilitovat. Kromě toho již nyní působí jako školitelé specialisté u některých studentů. Jedná se o Ing. Josefa Kotlíka, CSc., Ing. Jozefa Krajčoviče, Ph.D. a MVDr. Helenu Zlámalovou Gargošovou, Ph.D. Po získaní pedagogického titulu docent by dr. Zlámalová Gargošová garantovala předmět Ekotoxikologické testy a jejich využití pro hodnocení životního prostředí, Ing. Krajčovič předmět Vybrané kapitoly z organické chemie a Ing. Kotlík předměty Technologie používané pro hodnocení kontaminace ovzduší a Alternativní zdroje energie a jejich dopad na životní prostředí.

10 Prostorové zabezpečení studijního programu Budova ve vlastnictví VŠ Ano Budova v nájmu doba platnosti nájmu Informační zabezpečení studijního programu 1. Každý DSP student má k dispozici stolní osobní počítač se základními programy (Microsoft Office, antivirový program AVG, slovník Lingea Lexikon) a s přístupem na internet. Pro sofistikovanější zpracování dat, pro vytváření chemických vzorců, pro zpracování obrázků a pro technické kreslení jsou k dispozici tyto programy: Statistica, Origin, MiniTab, Mathematica, Matlab, ChemSketch, ChemOffice. 2. Studenti mají k dispozici v areálu fakulty (Purkyňova 118, Brno) fakultní knihovnu s velkým výběrem publikací ze všech oborů chemie. Díky online katalogu, pracujícím s aktivní databází systému Aleph500, mají přístup ke všem titulům knihoven VUT. Fakultní počítačová síť umožňuje přístup do mnoha celosvětových databází orientovaných na chemickou problematiku. Požadované tituly, které nejsou k dispozici v plných textech, knihovna zajistí, pokud jsou dostupné v jiných knihovnách v ČR. Níže je uveden výčet plnotextových, bibliografických a faktografických databází a nakladatelství elektronických knih přístupných z fakultní knihovny a fakultní počítačové sítě. K dispozici jsou rovněž citační manažery RefWorks licencovaný pro všechny studenty a zaměstnance VUT a CitacePRO vyvinutý na VUT v Brně dostupný témuž okruhu uživatelů. 3. V prostorách fakulty mohou studenti využívat asi 100 PC přístupných v otevřených internetových studovnách, přístup k elektronickým informačním zdrojům je v rámci fakulty řešen i pomocí WiFi připojení. Studenti ubytovaní na kolejích VUT mají dostupné všechny elektronické informační zdroje. Přes VPN je pak zajištěn přístup k informačním zdrojům z libovolného počítače připojeného na Internet. Plnotextové databáze: ACM Digital Library; ACS Publications; EBSCO; EconLit; Emerald; Global Market Information Database; IEEE Xplore Digital Library; IOPscience; Knovel; ProQuest Central; Reaxys; Science Direct; Scientific.Net; SpringerLink; Wiley Online Library Bibliografické a faktografické databáze: Amadeus; COS Pivot; SciFinder; Scopus; Ulrichsweb; Web of Knowledge Nakladatelství s přístupem k E-Books: Springer E-books; Safari Books Online; Gale Virtual Reference Library

11 Bb Doktorský studijní program (obor) a témata disertačních prací Vysoká škola Vysoké učení technické v Brně Součást vysoké školy Fakulta chemická Název studijního programu Chemie a technologie ochrany životního prostředí Název studijního oboru Chemie životního prostředí Vstupní požadavky Ukončené vysokoškolské vzdělání chemického směru (magisterský studijní program), případně směru molekulární biologie, biochemie a farmacie. Znalost anglického jazyka. Studijní předměty Teoretický základ studijního oboru tvoří předmět Moderní aspekty environmentální chemie, dále si studenti vybírají jeden předmět z aplikovaného základu a jeden až dva předměty z oborových volitelných předmětů. Součástí je i povinná zkouška z odborné angličtiny. Pokud jim to doporučí školitel, studenti mohou složit další dílčí zkoušky i na jiné vysoké škole s podobným zaměřením, např. na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze, na Univerzitě Pardubice, Univerzitě Palackého v Olomouci a dalších. Teoretický základ: Moderní aspekty environmentální chemie Prof. RNDr. Milada Vávrová, CSc. Aplikovaný základ: Environmentální analýza - Doc. Ing. Josef Čáslavský, CSc. Vybrané kapitoly z organické chemie - Prof. RNDr. Milan Potáček, CSc., Ing. Jozef Krajčovič, Ph.D. Oborové předměty volitelné: Ekotoxikologické testy a jejich využití pro hodnocení životního prostředí - Prof. RNDr. Milada Vávrová, CSc.; MVDr. Helena Zlámalová Gargošová, Ph.D. Nové poznatky z hydrochemie a hydrobiologie - Doc. Ing. Petr Dolejš, CSc.; Nové směry ve vodárenských technologiích - Doc. Ing. Petr Dolejš, CSc., prof. Ing. Václav Janda, CSc. Technologie používané pro hodnocení kontaminace ovzduší Doc. Ing. Josef Čáslavský, CSc.; Ing. Josef Kotlík, CSc. Alternativní zdroje energie a jejich dopad na životní prostředí Doc. Ing. Josef Čáslavský, CSc., Ing. Josef Kotlík, CSc. Environmentální dopad radiačních technologií na životní prostředí Doc. Ing. Josef Čáslavský, CSc., Ing. Josef Kotlík, CSc. Biochemie a její vztah k environmentální chemii - Doc. RNDr. Ivana Márová, CSc. Technologie nakládání s pevnými a tekutými odpady - Doc. Ing. Josef Čáslavský, CSc. Procesy a zařízení pro úpravu pitné vody - Doc. Ing. Petr Dolejš, CSc.; prof. Ing. Václav Janda, CSc. Vybrané aspekty environmentálního vzorkování - Prof. RNDr. Milada Vávrová, CSc. Ostatní: Metrologie v environmentálních laboratořích - Prof. RNDr. Milada Vávrová, CSc. Odborná angličtina PhDr. Gabriela Clemensová; RNDr. Lenka Fišerová, Ph.D. Další povinnosti Složení předepsaných dílčích zkoušek: Součástí odborné činnosti studentů doktorského studijního programu CHTOŽP je v také účast ve výuce, a to v bakalářském studijním programu především v rámci předmětu Praktikum z organické chemie. V magisterském studijním programu jsou studenti zapojeni do výuky předmětů Praktikum z instrumentální a strukturní analýzy a Praktikum z environmentální analýzy, kde pomáhají studentům především v oblasti separačních a optických metod a při interpretaci výsledků; při zařazení do výuky se zohledňuje vlastní výběr studenta a také zaměření jeho disertační práce. Další povinností studentů doktorského studia je prezentace výsledků disertace na celofakultních seminářích (minimálně 1x za studijní období). Prezentace teoretické části disertační práce a dílčích výsledků, která je uskutečněná v anglickém jazyce, je organizovaná na FCH VUT v Brně v rámci projektu specifického výzkumu.

12 Dále se studenti budou zúčastňovat odborných seminářů pořádaných Ústavem chemie a technologie ochrany životního prostředí FCH VUT v Brně, a to minimálně 4x za rok. Na těchto seminářích jsou prezentovány vyučujícími nejen teoretické poznatky z oblasti Chemie a technologie ochrany životního prostředí, ale především výsledky jejich dílčích experimentů. Podporován bude rovněž výjezd na zahraniční konference, zejména na ty, které umožňují účastníkům publikovat výsledky v zahraničních časopisech s IF. Studentům bude rovněž v souladu s řešeným tématem disertační práce umožněna účast na odborných akcích pořádaných odbornými společnostmi nebo firmami (např. Škola hmotnostní spektrometrie pořádaná Spektroskopickou společností Jana Marka Marci, semináře a kurzy organizované firmou 2Theta, Sigma-Aldrich, Pragolab, HPST, LECO a další). Student je dále povinen publikovat minimálně dva články v časopisech s IF týkající se problematiky jeho dizertační práce; v jednom případě musí být student DSP na 1. místě v týmu autorů příslušné publikace; vzhledem ke lhůtám spojeným s publikací je akceptováno i prokázání konečného přijetí rukopisu k publikaci. Dále je povinností prezentace výsledků experimentální práce minimálně na jednom symposiu v zahraničí. Studenti jsou rovněž vedeni ke spolupráci na vědeckých projektech financovaných grantovými agenturami v ČR a projekty financovanými MŠMT. Požadavky na státní doktorskou zkoušku Ke státní doktorské zkoušce se může student přihlásit po vykonání všech zkoušek předepsaných jeho individuálním studijním plánem a po prezentaci přednášky v anglickém jazyce. Při státní doktorské zkoušce by měl student prokázat hluboké teoretické znalosti v oboru své disertační práce, dále získání vědomostí a znalostí z oblasti celého studijního programu a znalost všech používaných metodických postupů a technologií vedoucích k ochraně životního prostředí. Součástí státní doktorské zkoušky je sepsání pojednání k disertační práci, které by mělo obsahovat zhodnocení stavu poznání v oblasti řešené disertace, vymezení cílů disertace a charakteristiku základních metod používaných při řešení. Obhajoba pojednání, které je oponováno, je součástí státní doktorské zkoušky. Státní doktorská zkouška probíhá ústní formou a je složena z následujících dílčích předmětů: Moderní aspekty environmentální chemie Technologie ochrany životního prostředí Environmentální analýza Vybrané kapitoly z organické chemie Návrh témat prací Stanovení mikrokoncentrací vybraných prvků po předchozí prekoncentraci na pevných sorbentech Hodnocení úrovně kontaminace životního prostředí organokovovými sloučeninami na bázi Hg a Sn Aplikace elektromigračních metod pro stanovení stopových koncentraci ionogenních látek v ovzduší Stanovení tenzidů a produktů jejich degradace v abiotických a biotických matricích Studium průniku syntetických vonných látek a léčiv do abiotických a biotických složek vodních ekosystémů a možnosti jejich odstranění Využití pasivních vzorkovačů při vzorkování environmentálních matric Studium degradace léčiv s využitím pokročilých oxidačních procesů Řízené uvolňování léčiv z biodegradabilních hydrogelů Posouzení kontaminace životního prostředí xenobiotiky na bázi bromovaných a perfluorovaných sloučenin a možnosti jejich dekontaminace z abiotických a biotických složek životního prostředí Průnik retardéru hoření a perfluorovaných sloučenin z komerčních výrobků a z hasících prostředků do složek životního prostředí, způsoby jejich dekontaminace Chiralita v organické environmentální analýze Analýza perzistentních organických polutantů v různém typu biomasy; identifikace těchto látek v dehtu vzniklém po spálení biomasy Teplonosná média pro solární systémy, jejich ekologické a ekotoxikologické aspekty Využití TiO 2 pro degradaci kontaminantů přítomných ve vodním a terestrickém ekosystému Ekotoxikologické posouzení polymerů, xenobiotik a biologicky aktivních látek (léčiva - hormony, antibiotika, sulfonamidy, nesteroidní protizánětlivé látky; syntetické vonné látky) a procesních

13 kontaminantů přítomných ve vodách a v půdách různými typy testů Vlivy chemických a fyzikálních faktorů na procesy úpravy pitné vody koagulací a separací suspenze Využití biologických čistíren odpadních vod pro odstraňování vybraných xenobiotik a biologicky aktivních látek Aplikace nových vodárenských technologií při úpravě pitných vod

14 C Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku Název studijního předmětu Environmentální analýza Způsob zakončení zkouška Další požadavky na studenta Ukončené vysokoškolské vzdělání chemického směru (magisterský studijní program), případně studijního oboru molekulární biologie, biochemie a farmacie. Znalost anglického jazyka. Přednášející Garant: doc. Ing. Josef Čáslavský, CSc. doc. Ing. Josef Čáslavský, CSc. Stručná anotace předmětu Definice a základní charakteristiky analytického procesu využívaného ve stopové a ultrastopové analýze; specifita používaných neanalytických a analytických technik. Techniky přípravy environmentálních a biotických vzorků pro environmentální analýzu, problematika homogenity abiotických i biotických vzorků, kombinace analyt/matrice, vliv matričních efektů na generované výsledky. Izotopové techniky využívané v ultrastopové analýze abiotických i biotických vzorků a jejich porovnání s ostatními metodami. AOAC metody; ISO metody vhodné pro stopovou analýzu. Statistické postupy využívané při hodnocení výsledků stopové a ultrastopové analýzy. Zhodnocení analytů a jejich interpretace ve vztahu ke struktuře analytů. Analýza rizik. Odborná literatura KLEIBÖHMER, W.: Handbook of Analytical Separations. Volume 3: Environmental Analysis. Elsevier, ISBN DOWN, R. D.; LEHR, J. L.: Environmental Instrumentation and Analysis Handbook. Wiley- Interscience, ISBN X. RADOJEVIĆ M.; BASHKIN V. N.: Practical Environmental Analysis. 2 nd Edition. RSC Publishing, ISBN ERICSSON, M. D.: Analytical Chemistry of PCBs. New York: Lewis Publisher, ISBN ŠEVČÍK, J. G. K.: Metodologie měření v analytické chemii. Praha: Karolinum, Materiály na e-learningu VUT v Brně. DEAN, J. R. Extraction techniques in analytical sciences. 2nd ed. Hoboken, NJ: Wiley, 2009, xxvi, 281 p. Analytical Techniques in the Sciences. ISBN BARON, P. A, KULKARNI, P., WILLEKE, K. Aerosol measurement: principles, techniques, and applications. 3 rd ed. Hoboken, N.J.: Wiley, c2011, xiv, 883 p. Analytical Techniques in the Sciences. ISBN

15 C Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku Název studijního předmětu Technologie nakládání s pevnými a tekutými odpady Způsob zakončení zkouška Další požadavky na studenta Ukončené vysokoškolské vzdělání chemického směru (magisterský studijní program), případně studijního oboru molekulární biologie, biochemie a farmacie. Znalost anglického jazyka Přednášející Garant: doc. Ing. Josef Čáslavský, CSc. Doc. Ing. Josef Čáslavský, CSc. Stručná anotace předmětu Definice odpadového hospodářství, ekonomické nástroje aplikované v odpadovém hospodářství, platná legislativa v ČR a v EU. Rozdělení a definice komunálních, průmyslových a nebezpečných odpadů. Zdroje a výskyt komunálních odpadů a průmyslových odpadů. Zneškodňování odpadů pomocí skládkování a spalování, likvidace tekutých odpadů a odpadních vod. Úprava odpadů solidifikací, vitrifikací apod. Komunální odpady a způsoby jejich zneškodňování; pevné odpady a odpadní vody pocházející z čistíren odpadních vod, speciální odpady z potravinářské výroby a z chemických výrob, nebezpečné chemické odpady a způsoby jejich zneškodňování, radioaktivní odpady. Možnosti zpracování odpadů na využitelné komponenty, recyklace, dekontaminační technologie aj. Speciální odpady s možnosti využití v jiných odvětvích průmyslu; odpady pocházející ze zemědělské prvovýroby; kompostování různých druhů odpadů a biotechnologie využitelné při zpracování odpadů. Odborná literatura LEMANN M. F.: Waste Management. Peter Lang AG, International Academic Publishers, Bern ISBN VAUGHN J.: Waste Management: A Reference Handbook. ABC-Clio, Inc., ISBN CHEREMISINOFF N. P. : Handbook of Solid Waste Management and Waste Minimization Technologies. Elsevier, ISBN KURAŠ, M.: Odpady, jejich využití a zneškodňování. VŠCHT Praha, KURAŠ, M.: Odpadové hospodářství.vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., ISBN SKALA, F.: Metody likvidace a energetické využití odpadů. C.A. Publishing, Sdružení Koneko, VUSTE Apis, Praha 1991 STRAKA, F.: Metody likvidace tuhých odpadů. Praha: VUSTE, s. ISBN CHRISTENSEN, T. H, KULKARNI, P. WILLEKE, K. Solid waste technology: principles, techniques, and applications. 3rd ed. Hoboken, N.J.: Wiley, c2011, 2 v. (ix, ix, 1026 p.). Analytical Techniques in the Sciences. ISBN DONALD, I. W, KULKARNI, P. WILLEKE, K. Waste immobilization in glass and ceramic based hosts: radioactive, toxic and hazardous wastes. 3rd ed. Chichester, U.K.: Wiley, 2010, xvii, 507 p. Analytical Techniques in the Sciences. ISBN

16 C Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku Název studijního předmětu Environmentální dopad radiačních technologií na životní prostředí Způsob zakončení zkouška Další požadavky na studenta Ukončené vysokoškolské vzdělání chemického směru (magisterský studijní program), případně studijního oboru molekulární biologie, biochemie a farmacie. Znalost anglického jazyka Přednášející Garant: Doc. Ing. Josef Čáslavský, CSc. Ing. Josef Kotlík, CSc. Stručná anotace předmětu Definice a základní charakteristiky a pojmy jednotlivých radiačních technologií. Zvláštní pozornost bude věnována základním pojmům v radiačních technologiích a současným trendům. Budou vysvětleny technické, ekonomické a konstrukční principy radiačních technologií, technické principy a použití radionuklidových zdrojů. Dále bude pozornost také věnována použití radiačních technologií v medicíně a radiačně chemické problematice jaderných elektráren a urychlovačů elektronů. Řešena bude i problematika radiační modifikace, degradace a odolnosti polymerních materiálů a potravin. Studenti se seznámí s technologiemi vysokoenergetických zdrojů a jejich bezpečností. Poslední odbornou problematikou bude posouzení havárií jaderných elektráren a jejich globálních důsledků a zhodnocení ekologických aspektů v oblasti jaderného průmyslu Odborná literatura MCMURRY, J.: Organická chemie. Vyd. 1. VUTIUM: VŠCHT, 2007, 1176 s. ISBN JANOVSKÝ, I.: Výzkumné reaktory a radiační technologie v českých zemích. Praha: Národní technické muzeum, 2008, 125 s. Práce z dějin techniky a přírodních věd. ISBN LIBRA, M., POULEK, V.: Zdroje a využití energie. 1. vyd. V Praze: Česká zemědělská univerzita, 2007, 141 s. ISBN KOLEKTIV: Základy radiačních technologií, ÚIS pro jaderný program, ČSKAE,ÚJV, Řež SPURNÝ, Z.: Úvod do radiační chemie. Nakl. Československé akademie věd, 1963, 159 s. GOMEZ, C. J. J. The nuclear enviromentalist: is there a green road to nuclear energy?. 1st ed. New York: Springer, 2012, ISBN PRINCE, R.: Radiation protection at light water reactors. New York: Springer, 2012, ISBN

17 C Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku Název studijního předmětu Alternativní zdroje energie a jejich dopad na životní prostředí Způsob zakončení zkouška Další požadavky na studenta Ukončené vysokoškolské vzdělání chemického směru (magisterský studijní program), případně studijního oboru molekulární biologie, biochemie a farmacie. Znalost anglického jazyka Přednášející Garant: Doc. Ing. Josef Čáslavský, CSc. Ing. Josef Kotlík, CSc. Stručná anotace předmětu Definice a základní charakteristiky jednotlivých technologií využívající obnovitelné zdroje energie.studijní předmět má přispět k pochopení o vzájemné provázanosti jednotlivých oblastí ochrany životního prostředí s důrazem na problematiku vlivu obnovitelných zdrojů energie na čistotu ovzduší, vod a půdy, včetně jejich správného začlenění jako krajinného prvku. Zvláštní pozornost je přitom věnována komplexnímu chápání technologických procesů vedoucích k optimálnímu využití jednotlivých alternativních zdrojů energie. V rámci studijního předmětu studenti zvládnou principy a filozofii využívání obnovitelných zdrojů energie, včetně schopnosti návrhu vlastních jednoduchých technologických celků Odborná literatura QUASCHNING, V.: Obnovitelné zdroje energií. 1. vyd. Praha: Grada, 2010, 296 s. ISBN MALAŤÁK, J. a VACULÍK, P.: Biomasa pro výrobu energie. Vyd. 1. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2008, 206 s. ISBN LIBRA, M. a POULEK, V.: Zdroje a využití energie. 1. vyd. Praha: Česká zemědělská univerzita, 2007, 141 s. ISBN LIBRA, M.: Fotovoltaika: teorie i praxe využití solární energie. 1. vyd. Praha: Ilsa, 2009, 160 s. ISBN: TWIDELL, J. W. and WEIR, A. D.: Renewable Energy Resources. Taylor & Francis, ISBN: BURTON, T. Wind energy handbook. 2nd ed. Chichester, West Sussex: Wiley, 2011, xxxvii, 742 p., [4] p. of col. plates. ISBN MICHAELIDES E.E., Alternative energy sources. New York: Springer, 2012, p. cm. ISBN

18 C Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku Název studijního předmětu Moderní aspekty environmentální chemie Způsob zakončení zkouška Další požadavky na studenta Ukončené vysokoškolské vzdělání chemického směru (magisterský studijní program), případně studijního oboru molekulární biologie, biochemie a farmacie. Znalost anglického jazyka. Přednášející Garant: prof. RNDr. Milada Vávrová, CSc. prof. RNDr. Milada Vávrová, CSc. Stručná anotace předmětu V rámci předmětu Moderní aspekty environmentální chemie se studenti seznámí s chemickými aspekty jednotlivých abiotických a biotických složek životního prostředí a se skupinami prioritních kontaminantů na bázi anorganických a organických sloučenin, které se nejčastěji vyskytují jako škodliviny ve složkách životního prostředí. Skupina dosud známých polutantů bude rozšířena o procesní kontaminanty, polybromované a perfluorované sloučeniny a degradační produkty tenzidů. Studenti budou podrobně budou seznámeni s fyzikálně chemickými a environmentálními vlastnostmi, které mají dominantní význam pro průnik kontaminantů do abiotických a biotických složek složek životního prostředí a současně ovlivňují i distribuci analytů mezi těmito složkami. Na základě získaných poznatků o distribuci a kumulaci budou hodnotit bioakumulaci, biokoncentraci a bioobohacování, a to prostřednictvím výpočtu příslušných distribučních faktorů. Dále budou studenti posuzovat rovněž způsoby eliminace různých polutantů ze složek životního prostředí. Odborná literatura HARRISON, R. M.: Pollution; Causes, Effects and Control. Cambridge: Royal Society of Chemistry, PEIJNENBURG, W. J. G. M.; DAMBORSKY, J.: Biodegradability Prediction. Boston: Kluwer Academic Publishers, BAILEY, R. A.; CLARK, H. M.; FERRIS, J. P.; KRAUSE, S.; STRONG, R. L.: Chemistry of the Environment. San Diego: Academic Press Elsevier, WILLIAMS, I.: Environmental Chemistry. New York: John Wiley&Sons, BASSETT, W. H.: Clay s Handbook of Environmental Health. London: Taylor&Francis Group, BARCELÓ D., Emerging organic contaminants and human health. New York: Springer, 2012, p. cm. ISBN KNEPPER, T. P. Polyfluorinated chemicals and transformation products. New York, NY: Springer Berlin Heidelberg, ISBN

19 C Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku Název studijního předmětu Ekotoxikologické testy a jejich využití pro hodnocení životního prostředí Způsob zakončení zkouška Další požadavky na studenta Ukončené vysokoškolské vzdělání chemického směru (magisterský studijní program), případně studijního oboru molekulární biologie, biochemie a farmacie. Znalost anglického jazyka Přednášející Garant: Prof. RNDr. Milada Vávrová, CSc. Vyučující: Prof. RNDr. Milada Vávrová, CSc.; MVDr. Helena Zlámalová Gargošová, Ph.D. Stručná anotace předmětu V rámci studijního předmětu studenti zvládnou použití klasických a alternativních testů toxicity využívaných pro hodnocení chemických látek, chemických přípravků a odpadů a typy ekotoxikologických biotestů, kterými jsou testy limitní, předběžné, základní, úvodní a ověřovací, včetně způsobu jejich vyhodnocování. Dále budou seznámeni s testy vhodnými pro akvatické a terestrické ekosystémy a s ekotoxikologickými kontaktními testy. V souvislosti s hodnocením ekotoxicity budou studenti seznámeni s posouzením podle norem OECD, ISO a se současnými legislativními požadavky platnými v dané oblasti v ČR a zemích EU. Naučí se aplikovat způsoby hodnocení ekotoxicity výluhů komunálních a nebezpečných odpadů ekotoxicita a vypočítávat hodnoty LC, IC, EC, NOEC/LOEC. Budou seznámeni s testy 1., 2. a 3. generace používanými na vodních organismech a s testy prováděnými na terestrických organismech, včetně jejich vhodné aplikace při hodnocení významných xenobiotik a škodlivin vyskytujících se v životním prostředí. Odborná literatura KOMÍNKOVÁ, D.: Ekotoxikologie. Vyd. 1. V Praze: České vysoké učení technické, c2008. ISBN Handbook of Ecotoxicology. Chichester: John Wiley, ISBN CONNELL, D.: Introduction to ecotoxicology. Malden, Mass.: Blackwell Science, c1999, 170 s. ISBN JÖRGENSEN, S. E. and FATH, B. D.: Ecotoxicology: a derivative of Encyclopedia of ecology. Boston: Elsevier/Academic Press, 2010, 390 s. ISBN ANDĚL, P.: Ekotoxikologie, bioindikace a biomonitoring. Liberec: Evernia, 2011, 243 s. ISBN: ELLIOTT, J. E, BISHOP, Ch. A., MORRISSEY, Ch. A. Wildlife ecotoxicology: forensic approaches. New York: Springer, c2011, xix, 466 p. Emerging topics in ecotoxicology, v. 3. ISBN THOMPSON, C., WADHIA, K.K., Environmental toxicity testing. Repr. Oxford : Boca Raton, FL: Blackwell Pub.; CRC Press, ISBN

20 C Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku Název studijního předmětu Metrologie v environmentální analýze Způsob zakončení zkouška Další požadavky na studenta Ukončené vysokoškolské vzdělání chemického směru (magisterský studijní program), případně studijního oboru molekulární biologie, biochemie a farmacie. Znalost anglického jazyka. Přednášející Garant: prof. RNDr. Milada Vávrová, CSc. prof. RNDr. Milada Vávrová, CSc. Stručná anotace předmětu Co je to metrologie a proč je nezbytná pro environmentální analýzu. Vývoj a optimalizace analytické metody; jak se určují parametry pro opakovatelnost. Metrologické vlastnosti analytické metody; limit detekce, limit stanovitelnosti, návratnost, návaznost, robusnost, kontrola dlouhodobé stability analytické metody, validace, nejistoty. Správná analytická praxe, zabezpečování jakosti analytických výsledků. Odborná literatura Základní dokumenty EURACHEM (příručky Kvalimetrie) GRAFEN, A.. Modern statistics for the life sciences. Oxford: Oxford University Press, ISBN MILLER, J. N. Statistics and chemometrics for analytical chemistry. 5th ed. Harlow: Pearson Prentice Hall, 2005, 268 s. ISBN Ermer, J. and Miller, J. H. McB.: Method Validation in Pharmaceutical Analysis: a Guide to Best Prastice. Jonh Wiley & Sons, 2006, 418 s. ISBN: HANRAHAN, G.: Environmental chemometrics: principles and modern application. CRC Press, 2009, 292 s. ISBN: CHAN, Ch. Ch., LAM, H., ZHANG, X-M. Practical approaches to method validation and essential instrument qualification. Hoboken, N.J.: Wiley, c2010, xiv, 399 p. ISBN BLIESNER, D. M. Validating chromatographic methods: a practical guide. Hoboken, N.J.: Wiley, c2006, viii, 291 p. ISBN REICHENBACHER, M. Challenges in analytical quality assurance. New York: Springer, 2011, p. cm. ISBN

A Žádost o akreditaci / rozšíření nebo prodloužení doby platnosti akreditace bakalářského / magisterského stud. programu Vysoká škola

A Žádost o akreditaci / rozšíření nebo prodloužení doby platnosti akreditace bakalářského / magisterského stud. programu Vysoká škola A Žádost o akreditaci / rozšíření nebo prodloužení doby platnosti akreditace bakalářského / magisterského stud. programu Vysoká škola Vysoké učení technické v Brně Součást vysoké školy Fakulta chemická

Více

A Žádost o akreditaci / rozšíření nebo prodloužení doby platnosti akreditace bakalářského / magisterského stud. programu Vysoká škola

A Žádost o akreditaci / rozšíření nebo prodloužení doby platnosti akreditace bakalářského / magisterského stud. programu Vysoká škola A Žádost o akreditaci / rozšíření nebo prodloužení doby platnosti akreditace bakalářského / magisterského stud. programu Vysoká škola Vysoké učení technické v Brně Součást vysoké školy Fakulta chemická

Více

Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i. IČ: 68081715 Sídlo: Veveří 97, 602 00 Brno VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Dozorčí radou projednáno dne: 22. dubna 2013 Radou pracoviště schválena

Více

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010 Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s.

Více

7. PROGRAMY A GRANTOVÉ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE ÚSTŘEDNÍCH ORGÁNŮ

7. PROGRAMY A GRANTOVÉ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE ÚSTŘEDNÍCH ORGÁNŮ 7. PROGRAMY A GRANTOVÉ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE ÚSTŘEDNÍCH ORGÁNŮ Jelikož hlavním cílem Průvodce systémem státní podpory výzkumu a vývoje v České republice je poskytnout široké veřejnosti informace o

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Střední průmyslová škola chemická, Brno Vranovská 65, Brno 614 00 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Kód a název oboru: Stupeň vzdělání: Délka a forma studia: Typ školy: Ředitel: Kontakty:

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze veřejná vysoká škola

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze veřejná vysoká škola Vysoká škola chemicko-technologická v Praze veřejná vysoká škola Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc. rektor Schváleno Akademickým senátem VŠCHT

Více

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU Sborník příspěvků z odborného sympozia ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU 21. 23. května 2012 Liberec, Česká republika Workshop proceedings DEVELOPMENT OF HUMAN RESOURCES IN SCIENCE AND RESEARCH

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Praha, květen 2012 OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VYSOKÉ ŠKOLE... 3 3. STUDIJNÍ PROGRAMY, ORGANIZACE STUDIA A VZDĚLÁVACÍ ČINNOST... 6 4. STUDENTI... 9 5. ABSOLVENTI...

Více

Fakulta technologie ochrany prostředí 1. VĚDECKÁ KONFERENCE FAKULTY TECHNOLOGIE OCHRANY PROSTŘEDÍ

Fakulta technologie ochrany prostředí 1. VĚDECKÁ KONFERENCE FAKULTY TECHNOLOGIE OCHRANY PROSTŘEDÍ Fakulta technologie ochrany prostředí 1. VĚDECKÁ KONFERENCE FAKULTY TECHNOLOGIE OCHRANY PROSTŘEDÍ SBORNÍK PŘEDNÁŠEK Aneta Krausová editor Praha 2014 Publikace neprošla jazykovou ani odbornou úpravou. Za

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2010 Brno, květen 2011 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2010 1 Úvod 1.1 Základní informace AKADEMIE STING, o.p.s., soukromá

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 KVĚTEN 2013 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní údaje o vysoké škole... 4 Identifikační údaje... 4 Organizační schéma... 4 Složení vědecké rady,

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze veřejná vysoká škola Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc. rektor Projednáno Správní radou VŠCHT Praha

Více

ÚSTAV OCHRANY PROTI ZBRANÍM HROMADNÉHO NIČENÍ UNIVERZITY OBRANY HISTORIE A SOUČASNOST VYSOKOŠKOLSKÉ PŘÍPRAVY CHEMIKŮ VE VYŠKOVĚ

ÚSTAV OCHRANY PROTI ZBRANÍM HROMADNÉHO NIČENÍ UNIVERZITY OBRANY HISTORIE A SOUČASNOST VYSOKOŠKOLSKÉ PŘÍPRAVY CHEMIKŮ VE VYŠKOVĚ ÚSTAV OCHRANY PROTI ZBRANÍM HROMADNÉHO NIČENÍ UNIVERZITY OBRANY HISTORIE A SOUČASNOST VYSOKOŠKOLSKÉ PŘÍPRAVY CHEMIKŮ VE VYŠKOVĚ VYŠKOV 2009 PUBLIKACE K 5. VÝROČÍ VZNIKU ÚSTAVU Úvodní slovo ředitele ústavu

Více

Fakulta životního prostředí

Fakulta životního prostředí Fakulta životního prostředí UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ v Ústí nad Labem Pracovní verze ING.VĚRA KRENÍKOVÁ O B S A H 1. Úvod 2. Legislativa 3. Vznik odpadů 4. Nakládání s odpady 5. Nebezpečné odpady 6. Komunální

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013 Brno, květen 2014 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

PŘEHLED A NABÍDKA VaV KAPACIT VŠ ČR

PŘEHLED A NABÍDKA VaV KAPACIT VŠ ČR final brozura Go net:sestava 1 3.6.2013 16:53 PODPORA STÁVAJÍCÍCH A NOVĚ VZNIKAJÍCÍCH PROJEKTOVÝCH CENTER VYSOKÝCH ŠKOL Stránka 1 Grant Office GRANT OFFICE NETWORK CZECH REPUBLIC CZ.1.07/2.4.00/17.0140

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 Brno, květen 2015 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 KVĚTEN 2011 1. Úvod Tento dokument je zpracován ve smyslu ustanovení zákona

Více

krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014

krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014 krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014 2 Obsah Studijní program: Aplikovaná informatika 5 Bakalářský studijní obor: Informatika

Více

Univerzita Palackého v Olomouci V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ

Univerzita Palackého v Olomouci V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ Univerzita Palackého v Olomouci PROJEKTY ESF NA UNIVERZITĚ PALACKÉHO V OLOMOUCI V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ 2004 2006 VYDÁNÍ TOHOTO SBORNÍKU JE SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA Studijní program: N4101 Zemědělské inženýrství Studijní obor: Agropodnikání Katedra: Katedra veterinárních disciplín a kvality produktů Vedoucí

Více

Metodika sledování udržitelného rozvoje na místní úrovni

Metodika sledování udržitelného rozvoje na místní úrovni Metodika sledování udržitelného rozvoje na místní úrovni Vladimíra Šilhánková a kol. Civitas per Populi Hradec Králové 2012 Autorský kolektiv: doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. Prof. Ing. arch.

Více

Hodnocení. Akreditační komisí. Václav Vinš. Zpracováno v rámci řešení výzkumného projektu Hodnocení kvality vysokých škol identifikační kód LS 0316

Hodnocení. Akreditační komisí. Václav Vinš. Zpracováno v rámci řešení výzkumného projektu Hodnocení kvality vysokých škol identifikační kód LS 0316 Hodnocení Akreditační komisí Zpracováno v rámci řešení výzkumného projektu Hodnocení kvality vysokých škol identifikační kód LS 0316 Václav Vinš Praha, 2004 Obsah 1. Úvodem, z historie 2. Statut Akreditační

Více

Alternativní zdroje energie

Alternativní zdroje energie METODICKÁ PŘÍRUČKA Alternativní zdroje energie Název projektu: Multilaterální vzdělávání v oblasti alternativních zdrojů energie Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.49/02.0004 www.vzdelavani-meres.cz METODICKÁ

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Květen 2014 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní údaje o vysoké škole... 4 Identifikační údaje... 4 Organizační schéma... 4 Složení statutárních

Více

Akademie výtvarných umění v Praze. Výroční zpráva o činnosti za rok 2008

Akademie výtvarných umění v Praze. Výroční zpráva o činnosti za rok 2008 Akademie výtvarných umění v Praze Výroční zpráva o činnosti za rok 2008 Praha, kvě ten 2009 Obsah: strana 1. Úvod 1 2. Kvalita a excelence akademických činností 3 3. Kvalita a kultura akademického života

Více

Finální verze. V Praze, červenec 2013 Verze dokumentu 2.0

Finální verze. V Praze, červenec 2013 Verze dokumentu 2.0 Návrh implementace jednotného systému pro nákup EIZ Pracovní dokument pro skupinu zodpovědnou za realizaci Priority 7 Koncepce rozvoje knihoven České republiky na léta 2011 2015 Zabezpečení efektivní dostupnosti

Více

Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje

Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje Část 1: Návrh konceptu Inovačního centra ÚK Říjen 2013 Název projektu: Propojení VaV pro MSP v sasko-českém příhraničí č.100085648

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti za rok Praha, červen 2013 1 Obsah 1 ÚVOD... 5 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VYSOKÉ ŠKOLE... 5 2.1 Úplný název vysoké školy, běžně užívaná zkratka, sídlo... 5 2.2 Organizační schéma vysoké

Více