Provedené změny jako reakce na zprávu Akreditační komise

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Provedené změny jako reakce na zprávu Akreditační komise"

Transkript

1 Provedené změny jako reakce na zprávu Akreditační komise 1. V rámci požadované akreditace byla na doporučení akreditační komise provedena změna garanta oboru: Doc. Ing. Josef Čáslavský, CSc. 2. Vyjádření k nadměrnému počtu doktorandů u některých školitelů: Hlavní důvod, proč ředitel Ústavu chemie a technologie ochrany životního prostředí doc. Ing. Josef Čáslavský, CSc. a prof. RNDr. Milada Vávrová, předsedkyně Oborové rady, mají vyšší počet doktorandů je ten, že oba jmenovaní museli převzít doktorandy po doc. Ing. Ivanu Maškovi, CSc., který neočekávaně a neplánovaně ukončil pracovní poměr na FCH VUT v Brně a studenti již byli přijati ke studiu na FCH VUT v Brně. V souvislosti se zvýšeným počtem je nutné také upozornit na to, že studenti doktorského studia se přihlašují převážně na témata, která již začali řešit v rámci bakalářské a zejména diplomové práce. Třetím vysvětlením zvýšeného počtu doktorandů je to, že někteří doktorandi dosud nesplnili podmínku publikace v časopise s IF a nebyli proto připuštěni k obhajobvě. Obhájené disertační práce od hodnocení Akreditační komisí školitel prof. RNDr. Milada Vávrová, CSc Ing. Ludmila Mravcová; Využití separačních technik na bázi plynové a kapalinové chromatografie s různým typem detektorů pro stanovení biologicky aktivních látek a vybraných xenobiotik Ing. Lucie Vydrová; Využití separačních metod pro studium biologicky aktivních látek ve vodách Ing. Zuzana Klímová, prov. Měřínská; Odstranění vybraných složek z vodního prostředí koagulací Ing. Hana Vítečková, prov. Lisá; Problematika stanovení reziduí léčiv v odpadních vodách Ing. Zuzana Pavlitová Letková; Ekotoxikologické hodnocení vybraných průmyslových odpadních materiálů a anorganických kompozitů s jejich obsahem Ing. Lukáš Čapka; Využití kapilární zónové elektroforézy pro stanovení vybraných analgetik ve vodách

2 2012 Ing. Martin Hroch; Studium distribuce halogenovaných difenyletherů do složek životního prostředí Ing. Petr Lacina; Využití plynové chromatografie s hmotnostnostně spektrometrickou detekcí pro posouzení kontaminace odpadních a povrchových vod rezidui léčiv Ing. Petra Dvořáková, roz. Ženatová; Využití kapalinové chromatografie pro stanovení reziduí léčiv Obhájené disertační práce školitel doc. Ing. Josef Čáslavský, CSc Ing. Daniela Mácová; Využití separačních technik ve spojení s hmotnostní spektrometrií pro stanovení environmentálně významných látek Přihlášeni k obhajobě prosinec 2012: Ing. Libor Zouhar; Studium průniku musk sloučenin do abiotických a biotických složek vodních ekosystémů; školitelka prof. RNDr. Milada Vávrová, CSc. Mgr. Henryk Sikora; Studium vlivu požárů skládek komunálních a průmyslových odpadů na kontaminaci životního prostředí; školitel doc. Ing. Josef Čáslavský, CSc. Ing. Zuzana Holubová; Stanovení mikrokoncentrací berylia ICP-AES, ICP-MS po prekoncentrace na pevných sorbetech pro jeho stanovení ve složách životního prostředí; prof. RNDr. Lumír Sommer, DrSc. Publikační aktivity doktorandů a jejich školitelů z FCH VUT v Brně za období od kontroly akreditační komisí KALČÍKOVÁ, G., VÁVROVÁ, M., ZAGORC-KONCAN, J., GOTVAJN, A.Z. Evaluation of the hazardous impact of landfill leachates by toxicity and biodegradability tests. Environment Technology, 2011, Vol. 32, No 12, s ISSN ŽENATOVÁ, P., VÁVROVÁ, M., MRAVCOVÁ, L., LISÁ, H. Determination of sulphonamide antibiotics and trimethoprim in wastewater and sludge usingliquid chromatography with diode - array detection. Journal of Environmental Science and Engineering, 2012, Vol. 1, No. 2, p ISSN:

3 ČAPKA, L.; LACINA, P.; VÁVROVÁ, M.: Optimization of Solid-Phase Extraction of Selected Non-Steroidal Anti-inflammatory Drugs by Capillary Zone Electrophoresis. Chemické listy, 2012, roč. 106, č. 1, s ISSN: LACINA, P.; ŽENATOVÁ, P.; VÁVROVÁ, M.: The Assessment of Contamination of Selected River Streams in the Czech Republic by Human and Veterinary Drug Residues with Liquid and Gas Chromatography. Fresenius Environmental Bulletin, 2012, Vol. 21. ISSN: (Přijato ) ČAPKA, L.; LACINA, P.; VÁVROVÁ, M.: Development and Application of SPE/CZE Method for Detection and Determination of Selected Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs in Wastewater. Fresenius Environmental Bulletin, 2012, Vol. 21. ISSN: (Přijato ; Vol. 21, No.9, 2012) DVOŘÁKOVÁ, P.; VÁVROVÁ, M. Occurrence of sulfonamide antibiotics in sediment from Moravian rivers in the Czech Republic. Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology, 2012 (Přijato, v recenzním řízení) DVOŘÁKOVÁ, P.; VÁVROVÁ, M.; MRAVCOVÁ, L. Využití extrakčních metod pro stanovení antibiotik ve vzorcích povrchové vody a sedimentu. Chemické listy, 2012 (Přijato, v recenzním řízení) URBANKOVA, K., MOOS, M., MACHAT, J., SOMMER, L. Simultaneous determination of inorganic arsenic, antimony, selenium and tellurium by ICP- MS in environmental waters using SPE preconcentration on modified silica. Intern. J. Environ. Anal. Chem., 2011, Vol. 91, No. 11, p (25 %) HOLUBOVA, Z., MOOS, M., SOMMER, L. Simultaneous determination of metal traces by ICP-MS in environmental waters using SPE preconcentration on different polymeric sorbents. Chemical Papers, 2012, Vol. 66, No. 10, p ISSN: (30 %) HOLUBOVA, Z., SOMMER, L., LESKOVJANOVÁ, J. Simultaneous determination of metal tracen using SPE preconcentration an Amberlite XAD-7 by ICP-MS in environmental water and sample ecotoxicology assessment Fresenius Environ. Bull., 2012, Vol. 21. ISSN: (Přijato ) (40 %) VÁVROVÁ, M., MRAVCOVÁ, L., VONDRÁČKOVÁ, I., ČÁSLAVSKÝ, J., ZLÁMALOVÁ GARGOŠOVÁ H., HROCH M., VEČEREK V., Brominated flame retardants in soil from fire places. Fresenius Environmental Bulletin, 2012, Vol. 21. ISSN: (Přijato ; Vol. 21, No. 10, 2012) ZOUHAR, L., VÁVROVÁ, M., MRAVCOVÁ, L., KUBÍČKOVÁ, K., VEČEREK, V. Evaluation of wastewater contamination by musks compounds. Fresenius Environmental Bulletin, 2012, vol. 21. ISSN: (Přijato ; Vol. 21, No. 9, 2012) HOLUBOVA, Z., MOOS, M., SOMMER, L. Simultaneous determination of metal traces by ICP-MS in environmental waters using SPE preconcentration on different polymeric sorbents. Chemical Papers, 2012, Vol. 66, No. 10, p ISSN:

4 HOLUBOVA, Z., SOMMER, L., LESKOVJANOVÁ, J. Simultaneous determination of metal traces using SPE preconcentration on Amberlite XAD-7 by ICP-MS in environmental water and sample ecotoxicology assessment. Fresenius Environmental Bulletin, 2012, Vol. 21. ISSN: (Přijato ) LESKOVJANOVÁ, J., DOLEJŠ, P. Využití biopolymeru chitosan při úpravě vody koagulací. Chem. Listy, 2012, roč. 106, č. 9, s ISSN Ostatní současní doktorandi - prof. Vávrová Ing. Monika Bukáčková; 1. rok studia Ing. Marie Hejsková Pekárková; 1. rok studia Ing. Ing. Veronika Píšťková; 1. rok studia Ing. Pavlína Škarková; 1. rok studia (školitel specialista MVDr. Helena Zlámalová Gargošová) Ing. Richard Sýkora; 2. rok studia Ing. Zuzana Olejníčková; 2. rok studia Ing. Jana Oborná; 2. rok studia Ing. Otakar Kašpar; 5. rok studia (kombinovaná forma; školitel specialista MVDr. Helena Zlámalová Gargošová) Ing. Jitka Burešová, roz. Trtílková; 5. rok studia (kombinovaná forma) Doktorandi, kteří přerušili studium, případně ti, kterým bylo ukončeno studium - prof. Vávrová Ing. Andrea Debnárová; 2. rok studia (z rodinných důvodů ukončeno studium k ) Ing. Gabriela Kalčíková ukončení studia, přestěhovala se do Slovinska (březen 2012); 3. rok studia Ing. Ilona Vondráčková studium přerušeno, mateřská dovolená; 3. rok studia Ostatní současní doktorandi doc. Čáslavský Ing. Markéta Bušinová; 1. rok studia PharmDr. et Ing. Silvie Dvořáková, roz. Kotlíková; 1. rok studia Mgr. Radek Kavřík; 1. rok studia (kombinovaná forma) Ing. Michal Štefka; 1. rok studia

5 Mgr. Blanka Krejčí; 2. rok studia (kombinovaná forma) Ing. Dagmar Svobodová; 2. rok studia Ing. Sylvie Běláková; 3. rok studia (kombinovaná forma) Ing. Petra Doušová; 3. rok studia Ing. Martina Bolechová; 4. rok studia (kombinovaná forma) Ing. Jan Skolil; 4. rok studia (kombinovaná forma) Ing. Marek Andrle; 5. rok studia (kombinovaná forma) Doktorandi, kteří přerušili studium doc. Čáslavský Ing. Kateřina Marečková; 1. rok studia (kombinovaná forma)

6 A Žádost o akreditaci / rozšíření a prodloužení doby platnosti akreditace doktorského studijního programu Vysoká škola Vysoké učení technické v Brně Součást vysoké školy Fakulta chemická STUDPROG st. doba titul Název studijního programu Chemie a technologie ochrany životního prostředí P roky Ph.D. Původní název SP Chemie a technologie ochrany životního platnost předchozí prostředí akreditace Typ žádosti akreditace druh rozšíření Typ studijního programu doktorský KKOV Forma studia prezenční kombinovaná Názvy studijních oborů Chemie životního prostředí 2805V002 Adresa www stránky sekce: Akreditační materiály jméno a heslo k přístupu na www Schváleno VR /UR /AR VR FCH VUT v podpis prof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA Brně rektora Dne Kontaktní osoba Doc. Ing. Josef Čáslavský, CSc. Není potřeba přístupového hesla.

7 Ba Charakteristika studijního programu a jeho oborů, pokud se na obory člení Vysoká škola Vysoké učení technické v Brně Součást vysoké školy Fakulta chemická Název studijního programu Chemie a technologie ochrany životního prostředí Název studijního oboru Chemie životního prostředí Charakteristika studijního oboru (studijního programu) Program studia v rámci DSP "Chemie a technologie ochrany životního prostředí" je chemickotechnologickým oborem, který je na FCH VUT v Brně koncipován tak, aby absolventi tohoto oboru aplikovali znalosti chemické, fyzikální, biologické a ekologické do oblasti chemie a technologie ochrany životního prostředí. Předpokládá se, že budou navrhovat, realizovat a prosazovat chemické technologie šetrné k základním abiotickým složkám životního prostředí, tj. k ovzduší, vodě a půdě. Studium je proto zaměřeno na souhrnné poznání jednotlivých chemických technologií, včetně teorie procesů speciálních vodárenských technologií, technologií používaných na druhotné zpracování a likvidaci odpadů a poznání jejich negativních dopadů na životní prostředí. Environmentální chemie jako aplikovaný vědní obor řeší navíc problematiku vstupu kontaminantů anorganického i organického původu do všech složek životního prostředí, jejich transportu a způsobů jejich eliminace. Negativní dopad na složky životního prostředí je potvrzen i ekotoxikologickým hodnocením, prováděným testy OECD i alternativními testy. Získané poznatky ze specifikovaných oblastí by měly především směřovat k doprovodným technologiím schopným chránit životní prostředí před znečištěním. Dalším pozitivním dopadem by měla být snižující se produkce všech druhů odpadů, včetně nebezpečných a radioaktivních, která by mohla vést k čistým chemickým technologiím bez odpadů a emisí. Zvláštní pozornost v ochraně životního prostředí je věnována komplexnímu chápání technologických procesů a snaze o vytvoření systému pro ekonomické posouzení účinnosti jednotlivých operací technologického procesu zabraňujícího kontaminaci abiotických a biotických složek životního prostředí. Tento program navazuje na stejnojmenný bakalářský i magisterský obor realizovaný na FCH VUT v Brně. Profil absolventa studijního oboru (studijního programu) & cíle studia Absolventi DSP získají v rámci studia následující poznatky a budou schopni řešit problémy z těchto oblastí oboru Chemie a technologie ochrany životního prostředí: oblast environmentální analýzy všech abiotických a biotických složek životního prostředí, včetně teorie vzorkování a praktické aplikace aktivního a pasivního vzorkování environmentálních matric environmentální aspekty vodního ekosystému, včetně analýzy vody, hydrochemie a hydrobiologie, úpravu pitné vody z povrchové a podzemní vody, čištění odpadních vod a problematiku kalů z čistíren odpadních vod environmentální aspekty ochrany ovzduší, způsoby posuzování jeho čistoty problematiku ochrany půdního fondu z hlediska průniku škodlivin do pedosféry; možnosti dekontaminace pedosféry ochranu hydrosféry a atmosféry před průnikem škodlivin; možnosti dekontaminace studium distribuce škodlivin mezi jednotlivými biotickými i abiotickými složkami životního prostředí a jejich následné eliminace problematiku speciální toxikologie a ekotoxikologie; problematiku likvidace odpadů včetně tekutých, případně kalů z čistíren odpadních vod využitelnost bioindikačních systémů, biosenzorů a biomarkerů při detekci kontaminantů; možnosti jejich odstraňování z hydrosféry a pedosféry. Cílem doktorského studijního programu je připravit absolventy tohoto oboru tak, aby se mohli uplatnit v různých průmyslových oborech, v orgánech státní správy zaměřených na ochranu životního prostředí, případně v nejrůznějších laboratořích zabývajících se stopovou analýzou škodlivin ve všech složkách životního prostředí a v potravních řetězcích, dále v rozvíjejícím se průmyslu ochrany životního prostředí a ve všech ostatních oborech průmyslu i zemědělství, a to ve funkcích ekologů, vodohospodářů, odborníků na ochranu ovzduší a specialistů pro problematiku nakládání s odpady.

8 Rovněž najdou své uplatnění v akreditovaných a auditovaných laboratořích chemie a technologie ochrany životního prostředí a ve výzkumných a vzdělávacích institucích zaměřených na tuto oblast. Kromě toho budou schopni zastávat funkce manažerů jakosti podle ISO EN pro environmentální oblast a budou schopni zpracovávat studie EIA (vliv stavby na životní prostředí) podle platné legislativy. Charakteristika změn od předchozí akreditace (v případě prodloužení platnosti akreditace) V rámci studijního oboru Chemie a technologie ochrany životního prostředí a jeho rozšíření na čtyřletý studijní obor byla brána v úvahu ta skutečnost, že více než 70 % studentů, a to zejména přírodovědných a technických oborů, nezvládne ukončit své doktorské studium za 3 roky. To je také hlavní důvod, proč podáváme návrh na prodloužení platnosti akreditace doktorandského studia a jeho rozšíření na čtyřleté. Kromě toho je žádoucí, aby i náš studijní obor měl délku studia a s tím spojenou odbornou náplň doktorského studia v podstatě takovou, která odpovídá požadavkům aplikovaným pro doktorandy podobných oborů v ostatních zemích EU i ve světě. Rovněž je nezbytně nutné vyhovět světovému trendu publikování i dílčích výsledků získaných v průběhu řešení odborného tématu doktorandského studia, a to ještě v době jeho trvání. Proto bude ve čtyřletém studijním programu kladen velký důraz především na zpracování vědecky hodnotné disertační práce, která by již měla obsahovat výsledky publikované (nebo alespoň přijaté k publikaci) v renomovaných mezinárodních vědeckých časopisech. V oblasti chemických věd, kde jsou analyzovány environmentální a biologické matrice, je experimentální práce založena na složitých a časově náročných pokusech, a proto je velmi obtížné zvládnout komplexní zpracování disertační práce za 3 roky. Platí to především pro ty obory, které se zabývají stopovou analýzou environmentálních a biologických matric, kde pro každou z nich musí být optimalizována preanalytická úprava vzorku. Vzhledem k dynamickému vývoji v oblasti chemických, biologických a materiálových oborů jsou studenti v rámci doktorského studijního programu nuceni důkladně studovat teoreticky náročné disciplíny, s nimiž se v magisterském studiu setkali buď pouze okrajově, nebo vůbec ne. Přitom je naprosto nezbytné, aby tyto získané teoretické poznatky následně uplatnili při realizaci svých experimentů. Doktorské disertační práce zpracovávané v našem studijním oboru obsahují vesměs rozsáhlou experimentální část, při které jsou používány postupy nejen časově, ale rovněž metodicky náročné. Proto vyžadují delší dobu pro zaškolení doktoranda pro práci na těchto složitých a často unikátních zařízeních, což se samozřejmě projeví v prodloužení času potřebného pro jednotlivé experimenty. Kromě toho má převážná část problémů řešených v rámci environmentální chemie interdisciplinární charakter zasahující do většího počtu příbuzných vědních oborů. Příčinou tohoto trendu je požadavek na komplexnost publikačních výstupů, které by měly obsahovat např. nejen metodicky náročnou izolaci vybraných analytů z dané matrice, ale také jejich podrobnou analýzu několika vhodnými postupy, včetně konfirmačních analýz; v oblasti studijního oboru chemie a technologie ochrany životního prostředí je součástí komplexní analýzy také hodnocení vlastnosti ekotoxicita podle platné legislativy, které je rovněž časově velmi náročné, protože pro vlastní hodnocení musí být používány minimálně čtyři testovací organismy. Doktorand by se měl také zúčastnit práce v mezinárodním týmu, a to minimálně v rozsahu jednoho měsíce, což je ve 3letých studijních oborech někdy náročné. Pro studenty by měl být vytvořen dostatečný časový prostor pro aktivní účast na odborných seminářích, workshopech a mezinárodních vědeckých sympoziích a konferencích, což by mělo přispět ke zlepšení jeho komunikačních dovedností. Za vysoce přínosné je rovněž považováno jeho zapojení do řešení grantů a případně i do mezinárodních projektů. Z uvedených důvodů jednoznačně vyplývá, že splnění těchto předpokladů v tříletém studiu doktorského programu je pro naprostou většinu přírodovědně a technologicky zaměřených témat disertací víceméně nereálné. Výsledkem je pak prodlužování doby studia a zejména snaha publikovat

9 pouze částečné výsledky, případně pro jejich zveřejnění vyhledávat časopisy s nízkým impakt faktorem. Standardní doba studia 4 roky vytvoří potřebné předpoklady pro zkvalitnění příslušného doktorského studijního programu. Po čtyřech letech studia lze již očekávat kvalitní vědecké výstupy disertační práce, které by odpovídaly současným trendům výzkumu v oblasti environmentální chemie a technologie ochrany životního prostředí. Pro ilustraci lze uvést, že ze studentů, kteří v posledních pěti letech obhajovali práci v naší oborové radě, o prodloužení interní formy studia bez finanční dotace požádalo cca 80 %; tříleté studium se v tomto období podařilo ukončit pouze čtyřem studentům. V návrhu rozšíření akreditace studijního programu Chemie a technologie ochrany životního prostředí na 4 roky jsou provedeny i další potřebné změny, a to vyřazení některých předmětů, zejména povinně volitelných, které za období minulých 10 roků nebyl studenty vůbec vybírány jako vhodné pro rozšíření jejich teoretických znalostí. Místo toho byly zařazeny jiné předměty, které jsou zaměřeny především na problematiku, kterou u nás řeší, případně chtějí řešit studenti v rámci kombinované formy doktorského studia. U většiny doposud nabízených předmětů byla také změněna jejich odborná náplň a rovněž název je v souladu s provedenou inovací. Na náš studijní obor byli dříve přihlášeni a studovali ho také studenti z oblasti potravinářské chemie a biochemie, protože jejich obor nebyl dříve akreditován. V současné době lze konstatovat, že z těchto studentů ještě neodevzdali a neobhájili své dizertační práce tři studenti; to je rovněž hlavní důvod, proč je v rámci našeho studijního oboru vedena stále jako školitelka doc. RNDr. Ivana Márová, CSc. Jmenovaná je také navrhovaná jako člen oborové rady a garant jednoho nabízeného povinně volitelného předmětu, protože i naši studenti často řeší problematiku kontaminace biosféry, pro kterou jsou poznatky z oblasti biochemie nezbytné, zejména pokud je nutné studovat eliminaci. V rámci navrhovaného prodloužení akreditace a současně jeho rozšíření na 4letý studijní obor došlo také k obnově některých členů Oborové rady. Jako vyučující do oblasti technologie vody je zařazen navrhovaný člen oborové rady z VŠCHT Praha, prof. Ing. Václav Janda, CSc., jehož přednášky, případně doplňkové zkoušky studenti řešící problematiku technologie vody na doporučení svých školitelů vesměs absolvují. Rovněž musela být provedena další podstatná změna, protože v červenci 2012 nás navždy opustil prof. RNDr. Zdeněk Friedl, CSc., který byl současně místopředsedou Oborové rady. Předměty z oblasti organické chemie aplikované do oblasti životního prostředí bude garantovat prof. RNDr. Milan Potáček, CSc. a částečně také Ing. Jozef Krajčovič, Ph.D., který působí na našem pracovišti od roku Předpokládá se, že po habilitaci Ing. Krajčoviče převezme tento garanci předmětu. Školitelem stávajících doktorandů prof. Friedla (Ing. Monika Bartošková, Ing. Michal Pexa) bude prof. Ing. Svatopluk Zeman, DrSc., z Univerzity Pardubice, který dlouhodobě spolupracoval s prof. Friedlem a řeší obdobnou problematiku. Tato spolupráce již byla s prof. Zemanem dohodnuta. Prof. RNDr. Zdeněk Friedl, CSc. byl rovněž školitelem dalších dvou doktorandů, a to Ing. Jozefa Šestáka a Ing. Aleny Kořínkové, kteří zpracovávají svoji práci na Ústavu analytické chemie AV ČR. Jejich školiteli specialisty jsou pracovníci tohoto ústavu; někteří z nich byli rovněž vedoucími jejich diplomových prací. Oba dva jmenované navrhujeme jako školitele. Jsou to RNDr. Pavel Mikuška, CSc. a RNDr. Vladislav Kahle, CSc. Jako školitelé specialisté v rámci 4letého doktorského studijního programu jsou navrhováni pracovníci, u kterých se předpokládá, a to vzhledem k jejich publikační aktivitě, případně v aktivitě v přihlašování patentů a průmyslových vzorů, že by se mohli v případě udělení akreditace pro habilitační a profesorské řízení habilitovat. Kromě toho již nyní působí jako školitelé specialisté u některých studentů. Jedná se o Ing. Josefa Kotlíka, CSc., Ing. Jozefa Krajčoviče, Ph.D. a MVDr. Helenu Zlámalovou Gargošovou, Ph.D. Po získaní pedagogického titulu docent by dr. Zlámalová Gargošová garantovala předmět Ekotoxikologické testy a jejich využití pro hodnocení životního prostředí, Ing. Krajčovič předmět Vybrané kapitoly z organické chemie a Ing. Kotlík předměty Technologie používané pro hodnocení kontaminace ovzduší a Alternativní zdroje energie a jejich dopad na životní prostředí.

10 Prostorové zabezpečení studijního programu Budova ve vlastnictví VŠ Ano Budova v nájmu doba platnosti nájmu Informační zabezpečení studijního programu 1. Každý DSP student má k dispozici stolní osobní počítač se základními programy (Microsoft Office, antivirový program AVG, slovník Lingea Lexikon) a s přístupem na internet. Pro sofistikovanější zpracování dat, pro vytváření chemických vzorců, pro zpracování obrázků a pro technické kreslení jsou k dispozici tyto programy: Statistica, Origin, MiniTab, Mathematica, Matlab, ChemSketch, ChemOffice. 2. Studenti mají k dispozici v areálu fakulty (Purkyňova 118, Brno) fakultní knihovnu s velkým výběrem publikací ze všech oborů chemie. Díky online katalogu, pracujícím s aktivní databází systému Aleph500, mají přístup ke všem titulům knihoven VUT. Fakultní počítačová síť umožňuje přístup do mnoha celosvětových databází orientovaných na chemickou problematiku. Požadované tituly, které nejsou k dispozici v plných textech, knihovna zajistí, pokud jsou dostupné v jiných knihovnách v ČR. Níže je uveden výčet plnotextových, bibliografických a faktografických databází a nakladatelství elektronických knih přístupných z fakultní knihovny a fakultní počítačové sítě. K dispozici jsou rovněž citační manažery RefWorks licencovaný pro všechny studenty a zaměstnance VUT a CitacePRO vyvinutý na VUT v Brně dostupný témuž okruhu uživatelů. 3. V prostorách fakulty mohou studenti využívat asi 100 PC přístupných v otevřených internetových studovnách, přístup k elektronickým informačním zdrojům je v rámci fakulty řešen i pomocí WiFi připojení. Studenti ubytovaní na kolejích VUT mají dostupné všechny elektronické informační zdroje. Přes VPN je pak zajištěn přístup k informačním zdrojům z libovolného počítače připojeného na Internet. Plnotextové databáze: ACM Digital Library; ACS Publications; EBSCO; EconLit; Emerald; Global Market Information Database; IEEE Xplore Digital Library; IOPscience; Knovel; ProQuest Central; Reaxys; Science Direct; Scientific.Net; SpringerLink; Wiley Online Library Bibliografické a faktografické databáze: Amadeus; COS Pivot; SciFinder; Scopus; Ulrichsweb; Web of Knowledge Nakladatelství s přístupem k E-Books: Springer E-books; Safari Books Online; Gale Virtual Reference Library

11 Bb Doktorský studijní program (obor) a témata disertačních prací Vysoká škola Vysoké učení technické v Brně Součást vysoké školy Fakulta chemická Název studijního programu Chemie a technologie ochrany životního prostředí Název studijního oboru Chemie životního prostředí Vstupní požadavky Ukončené vysokoškolské vzdělání chemického směru (magisterský studijní program), případně směru molekulární biologie, biochemie a farmacie. Znalost anglického jazyka. Studijní předměty Teoretický základ studijního oboru tvoří předmět Moderní aspekty environmentální chemie, dále si studenti vybírají jeden předmět z aplikovaného základu a jeden až dva předměty z oborových volitelných předmětů. Součástí je i povinná zkouška z odborné angličtiny. Pokud jim to doporučí školitel, studenti mohou složit další dílčí zkoušky i na jiné vysoké škole s podobným zaměřením, např. na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze, na Univerzitě Pardubice, Univerzitě Palackého v Olomouci a dalších. Teoretický základ: Moderní aspekty environmentální chemie Prof. RNDr. Milada Vávrová, CSc. Aplikovaný základ: Environmentální analýza - Doc. Ing. Josef Čáslavský, CSc. Vybrané kapitoly z organické chemie - Prof. RNDr. Milan Potáček, CSc., Ing. Jozef Krajčovič, Ph.D. Oborové předměty volitelné: Ekotoxikologické testy a jejich využití pro hodnocení životního prostředí - Prof. RNDr. Milada Vávrová, CSc.; MVDr. Helena Zlámalová Gargošová, Ph.D. Nové poznatky z hydrochemie a hydrobiologie - Doc. Ing. Petr Dolejš, CSc.; Nové směry ve vodárenských technologiích - Doc. Ing. Petr Dolejš, CSc., prof. Ing. Václav Janda, CSc. Technologie používané pro hodnocení kontaminace ovzduší Doc. Ing. Josef Čáslavský, CSc.; Ing. Josef Kotlík, CSc. Alternativní zdroje energie a jejich dopad na životní prostředí Doc. Ing. Josef Čáslavský, CSc., Ing. Josef Kotlík, CSc. Environmentální dopad radiačních technologií na životní prostředí Doc. Ing. Josef Čáslavský, CSc., Ing. Josef Kotlík, CSc. Biochemie a její vztah k environmentální chemii - Doc. RNDr. Ivana Márová, CSc. Technologie nakládání s pevnými a tekutými odpady - Doc. Ing. Josef Čáslavský, CSc. Procesy a zařízení pro úpravu pitné vody - Doc. Ing. Petr Dolejš, CSc.; prof. Ing. Václav Janda, CSc. Vybrané aspekty environmentálního vzorkování - Prof. RNDr. Milada Vávrová, CSc. Ostatní: Metrologie v environmentálních laboratořích - Prof. RNDr. Milada Vávrová, CSc. Odborná angličtina PhDr. Gabriela Clemensová; RNDr. Lenka Fišerová, Ph.D. Další povinnosti Složení předepsaných dílčích zkoušek: Součástí odborné činnosti studentů doktorského studijního programu CHTOŽP je v také účast ve výuce, a to v bakalářském studijním programu především v rámci předmětu Praktikum z organické chemie. V magisterském studijním programu jsou studenti zapojeni do výuky předmětů Praktikum z instrumentální a strukturní analýzy a Praktikum z environmentální analýzy, kde pomáhají studentům především v oblasti separačních a optických metod a při interpretaci výsledků; při zařazení do výuky se zohledňuje vlastní výběr studenta a také zaměření jeho disertační práce. Další povinností studentů doktorského studia je prezentace výsledků disertace na celofakultních seminářích (minimálně 1x za studijní období). Prezentace teoretické části disertační práce a dílčích výsledků, která je uskutečněná v anglickém jazyce, je organizovaná na FCH VUT v Brně v rámci projektu specifického výzkumu.

12 Dále se studenti budou zúčastňovat odborných seminářů pořádaných Ústavem chemie a technologie ochrany životního prostředí FCH VUT v Brně, a to minimálně 4x za rok. Na těchto seminářích jsou prezentovány vyučujícími nejen teoretické poznatky z oblasti Chemie a technologie ochrany životního prostředí, ale především výsledky jejich dílčích experimentů. Podporován bude rovněž výjezd na zahraniční konference, zejména na ty, které umožňují účastníkům publikovat výsledky v zahraničních časopisech s IF. Studentům bude rovněž v souladu s řešeným tématem disertační práce umožněna účast na odborných akcích pořádaných odbornými společnostmi nebo firmami (např. Škola hmotnostní spektrometrie pořádaná Spektroskopickou společností Jana Marka Marci, semináře a kurzy organizované firmou 2Theta, Sigma-Aldrich, Pragolab, HPST, LECO a další). Student je dále povinen publikovat minimálně dva články v časopisech s IF týkající se problematiky jeho dizertační práce; v jednom případě musí být student DSP na 1. místě v týmu autorů příslušné publikace; vzhledem ke lhůtám spojeným s publikací je akceptováno i prokázání konečného přijetí rukopisu k publikaci. Dále je povinností prezentace výsledků experimentální práce minimálně na jednom symposiu v zahraničí. Studenti jsou rovněž vedeni ke spolupráci na vědeckých projektech financovaných grantovými agenturami v ČR a projekty financovanými MŠMT. Požadavky na státní doktorskou zkoušku Ke státní doktorské zkoušce se může student přihlásit po vykonání všech zkoušek předepsaných jeho individuálním studijním plánem a po prezentaci přednášky v anglickém jazyce. Při státní doktorské zkoušce by měl student prokázat hluboké teoretické znalosti v oboru své disertační práce, dále získání vědomostí a znalostí z oblasti celého studijního programu a znalost všech používaných metodických postupů a technologií vedoucích k ochraně životního prostředí. Součástí státní doktorské zkoušky je sepsání pojednání k disertační práci, které by mělo obsahovat zhodnocení stavu poznání v oblasti řešené disertace, vymezení cílů disertace a charakteristiku základních metod používaných při řešení. Obhajoba pojednání, které je oponováno, je součástí státní doktorské zkoušky. Státní doktorská zkouška probíhá ústní formou a je složena z následujících dílčích předmětů: Moderní aspekty environmentální chemie Technologie ochrany životního prostředí Environmentální analýza Vybrané kapitoly z organické chemie Návrh témat prací Stanovení mikrokoncentrací vybraných prvků po předchozí prekoncentraci na pevných sorbentech Hodnocení úrovně kontaminace životního prostředí organokovovými sloučeninami na bázi Hg a Sn Aplikace elektromigračních metod pro stanovení stopových koncentraci ionogenních látek v ovzduší Stanovení tenzidů a produktů jejich degradace v abiotických a biotických matricích Studium průniku syntetických vonných látek a léčiv do abiotických a biotických složek vodních ekosystémů a možnosti jejich odstranění Využití pasivních vzorkovačů při vzorkování environmentálních matric Studium degradace léčiv s využitím pokročilých oxidačních procesů Řízené uvolňování léčiv z biodegradabilních hydrogelů Posouzení kontaminace životního prostředí xenobiotiky na bázi bromovaných a perfluorovaných sloučenin a možnosti jejich dekontaminace z abiotických a biotických složek životního prostředí Průnik retardéru hoření a perfluorovaných sloučenin z komerčních výrobků a z hasících prostředků do složek životního prostředí, způsoby jejich dekontaminace Chiralita v organické environmentální analýze Analýza perzistentních organických polutantů v různém typu biomasy; identifikace těchto látek v dehtu vzniklém po spálení biomasy Teplonosná média pro solární systémy, jejich ekologické a ekotoxikologické aspekty Využití TiO 2 pro degradaci kontaminantů přítomných ve vodním a terestrickém ekosystému Ekotoxikologické posouzení polymerů, xenobiotik a biologicky aktivních látek (léčiva - hormony, antibiotika, sulfonamidy, nesteroidní protizánětlivé látky; syntetické vonné látky) a procesních

13 kontaminantů přítomných ve vodách a v půdách různými typy testů Vlivy chemických a fyzikálních faktorů na procesy úpravy pitné vody koagulací a separací suspenze Využití biologických čistíren odpadních vod pro odstraňování vybraných xenobiotik a biologicky aktivních látek Aplikace nových vodárenských technologií při úpravě pitných vod

14 C Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku Název studijního předmětu Environmentální analýza Způsob zakončení zkouška Další požadavky na studenta Ukončené vysokoškolské vzdělání chemického směru (magisterský studijní program), případně studijního oboru molekulární biologie, biochemie a farmacie. Znalost anglického jazyka. Přednášející Garant: doc. Ing. Josef Čáslavský, CSc. doc. Ing. Josef Čáslavský, CSc. Stručná anotace předmětu Definice a základní charakteristiky analytického procesu využívaného ve stopové a ultrastopové analýze; specifita používaných neanalytických a analytických technik. Techniky přípravy environmentálních a biotických vzorků pro environmentální analýzu, problematika homogenity abiotických i biotických vzorků, kombinace analyt/matrice, vliv matričních efektů na generované výsledky. Izotopové techniky využívané v ultrastopové analýze abiotických i biotických vzorků a jejich porovnání s ostatními metodami. AOAC metody; ISO metody vhodné pro stopovou analýzu. Statistické postupy využívané při hodnocení výsledků stopové a ultrastopové analýzy. Zhodnocení analytů a jejich interpretace ve vztahu ke struktuře analytů. Analýza rizik. Odborná literatura KLEIBÖHMER, W.: Handbook of Analytical Separations. Volume 3: Environmental Analysis. Elsevier, ISBN DOWN, R. D.; LEHR, J. L.: Environmental Instrumentation and Analysis Handbook. Wiley- Interscience, ISBN X. RADOJEVIĆ M.; BASHKIN V. N.: Practical Environmental Analysis. 2 nd Edition. RSC Publishing, ISBN ERICSSON, M. D.: Analytical Chemistry of PCBs. New York: Lewis Publisher, ISBN ŠEVČÍK, J. G. K.: Metodologie měření v analytické chemii. Praha: Karolinum, Materiály na e-learningu VUT v Brně. DEAN, J. R. Extraction techniques in analytical sciences. 2nd ed. Hoboken, NJ: Wiley, 2009, xxvi, 281 p. Analytical Techniques in the Sciences. ISBN BARON, P. A, KULKARNI, P., WILLEKE, K. Aerosol measurement: principles, techniques, and applications. 3 rd ed. Hoboken, N.J.: Wiley, c2011, xiv, 883 p. Analytical Techniques in the Sciences. ISBN

15 C Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku Název studijního předmětu Technologie nakládání s pevnými a tekutými odpady Způsob zakončení zkouška Další požadavky na studenta Ukončené vysokoškolské vzdělání chemického směru (magisterský studijní program), případně studijního oboru molekulární biologie, biochemie a farmacie. Znalost anglického jazyka Přednášející Garant: doc. Ing. Josef Čáslavský, CSc. Doc. Ing. Josef Čáslavský, CSc. Stručná anotace předmětu Definice odpadového hospodářství, ekonomické nástroje aplikované v odpadovém hospodářství, platná legislativa v ČR a v EU. Rozdělení a definice komunálních, průmyslových a nebezpečných odpadů. Zdroje a výskyt komunálních odpadů a průmyslových odpadů. Zneškodňování odpadů pomocí skládkování a spalování, likvidace tekutých odpadů a odpadních vod. Úprava odpadů solidifikací, vitrifikací apod. Komunální odpady a způsoby jejich zneškodňování; pevné odpady a odpadní vody pocházející z čistíren odpadních vod, speciální odpady z potravinářské výroby a z chemických výrob, nebezpečné chemické odpady a způsoby jejich zneškodňování, radioaktivní odpady. Možnosti zpracování odpadů na využitelné komponenty, recyklace, dekontaminační technologie aj. Speciální odpady s možnosti využití v jiných odvětvích průmyslu; odpady pocházející ze zemědělské prvovýroby; kompostování různých druhů odpadů a biotechnologie využitelné při zpracování odpadů. Odborná literatura LEMANN M. F.: Waste Management. Peter Lang AG, International Academic Publishers, Bern ISBN VAUGHN J.: Waste Management: A Reference Handbook. ABC-Clio, Inc., ISBN CHEREMISINOFF N. P. : Handbook of Solid Waste Management and Waste Minimization Technologies. Elsevier, ISBN KURAŠ, M.: Odpady, jejich využití a zneškodňování. VŠCHT Praha, KURAŠ, M.: Odpadové hospodářství.vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., ISBN SKALA, F.: Metody likvidace a energetické využití odpadů. C.A. Publishing, Sdružení Koneko, VUSTE Apis, Praha 1991 STRAKA, F.: Metody likvidace tuhých odpadů. Praha: VUSTE, s. ISBN CHRISTENSEN, T. H, KULKARNI, P. WILLEKE, K. Solid waste technology: principles, techniques, and applications. 3rd ed. Hoboken, N.J.: Wiley, c2011, 2 v. (ix, ix, 1026 p.). Analytical Techniques in the Sciences. ISBN DONALD, I. W, KULKARNI, P. WILLEKE, K. Waste immobilization in glass and ceramic based hosts: radioactive, toxic and hazardous wastes. 3rd ed. Chichester, U.K.: Wiley, 2010, xvii, 507 p. Analytical Techniques in the Sciences. ISBN

16 C Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku Název studijního předmětu Environmentální dopad radiačních technologií na životní prostředí Způsob zakončení zkouška Další požadavky na studenta Ukončené vysokoškolské vzdělání chemického směru (magisterský studijní program), případně studijního oboru molekulární biologie, biochemie a farmacie. Znalost anglického jazyka Přednášející Garant: Doc. Ing. Josef Čáslavský, CSc. Ing. Josef Kotlík, CSc. Stručná anotace předmětu Definice a základní charakteristiky a pojmy jednotlivých radiačních technologií. Zvláštní pozornost bude věnována základním pojmům v radiačních technologiích a současným trendům. Budou vysvětleny technické, ekonomické a konstrukční principy radiačních technologií, technické principy a použití radionuklidových zdrojů. Dále bude pozornost také věnována použití radiačních technologií v medicíně a radiačně chemické problematice jaderných elektráren a urychlovačů elektronů. Řešena bude i problematika radiační modifikace, degradace a odolnosti polymerních materiálů a potravin. Studenti se seznámí s technologiemi vysokoenergetických zdrojů a jejich bezpečností. Poslední odbornou problematikou bude posouzení havárií jaderných elektráren a jejich globálních důsledků a zhodnocení ekologických aspektů v oblasti jaderného průmyslu Odborná literatura MCMURRY, J.: Organická chemie. Vyd. 1. VUTIUM: VŠCHT, 2007, 1176 s. ISBN JANOVSKÝ, I.: Výzkumné reaktory a radiační technologie v českých zemích. Praha: Národní technické muzeum, 2008, 125 s. Práce z dějin techniky a přírodních věd. ISBN LIBRA, M., POULEK, V.: Zdroje a využití energie. 1. vyd. V Praze: Česká zemědělská univerzita, 2007, 141 s. ISBN KOLEKTIV: Základy radiačních technologií, ÚIS pro jaderný program, ČSKAE,ÚJV, Řež SPURNÝ, Z.: Úvod do radiační chemie. Nakl. Československé akademie věd, 1963, 159 s. GOMEZ, C. J. J. The nuclear enviromentalist: is there a green road to nuclear energy?. 1st ed. New York: Springer, 2012, ISBN PRINCE, R.: Radiation protection at light water reactors. New York: Springer, 2012, ISBN

17 C Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku Název studijního předmětu Alternativní zdroje energie a jejich dopad na životní prostředí Způsob zakončení zkouška Další požadavky na studenta Ukončené vysokoškolské vzdělání chemického směru (magisterský studijní program), případně studijního oboru molekulární biologie, biochemie a farmacie. Znalost anglického jazyka Přednášející Garant: Doc. Ing. Josef Čáslavský, CSc. Ing. Josef Kotlík, CSc. Stručná anotace předmětu Definice a základní charakteristiky jednotlivých technologií využívající obnovitelné zdroje energie.studijní předmět má přispět k pochopení o vzájemné provázanosti jednotlivých oblastí ochrany životního prostředí s důrazem na problematiku vlivu obnovitelných zdrojů energie na čistotu ovzduší, vod a půdy, včetně jejich správného začlenění jako krajinného prvku. Zvláštní pozornost je přitom věnována komplexnímu chápání technologických procesů vedoucích k optimálnímu využití jednotlivých alternativních zdrojů energie. V rámci studijního předmětu studenti zvládnou principy a filozofii využívání obnovitelných zdrojů energie, včetně schopnosti návrhu vlastních jednoduchých technologických celků Odborná literatura QUASCHNING, V.: Obnovitelné zdroje energií. 1. vyd. Praha: Grada, 2010, 296 s. ISBN MALAŤÁK, J. a VACULÍK, P.: Biomasa pro výrobu energie. Vyd. 1. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2008, 206 s. ISBN LIBRA, M. a POULEK, V.: Zdroje a využití energie. 1. vyd. Praha: Česká zemědělská univerzita, 2007, 141 s. ISBN LIBRA, M.: Fotovoltaika: teorie i praxe využití solární energie. 1. vyd. Praha: Ilsa, 2009, 160 s. ISBN: TWIDELL, J. W. and WEIR, A. D.: Renewable Energy Resources. Taylor & Francis, ISBN: BURTON, T. Wind energy handbook. 2nd ed. Chichester, West Sussex: Wiley, 2011, xxxvii, 742 p., [4] p. of col. plates. ISBN MICHAELIDES E.E., Alternative energy sources. New York: Springer, 2012, p. cm. ISBN

18 C Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku Název studijního předmětu Moderní aspekty environmentální chemie Způsob zakončení zkouška Další požadavky na studenta Ukončené vysokoškolské vzdělání chemického směru (magisterský studijní program), případně studijního oboru molekulární biologie, biochemie a farmacie. Znalost anglického jazyka. Přednášející Garant: prof. RNDr. Milada Vávrová, CSc. prof. RNDr. Milada Vávrová, CSc. Stručná anotace předmětu V rámci předmětu Moderní aspekty environmentální chemie se studenti seznámí s chemickými aspekty jednotlivých abiotických a biotických složek životního prostředí a se skupinami prioritních kontaminantů na bázi anorganických a organických sloučenin, které se nejčastěji vyskytují jako škodliviny ve složkách životního prostředí. Skupina dosud známých polutantů bude rozšířena o procesní kontaminanty, polybromované a perfluorované sloučeniny a degradační produkty tenzidů. Studenti budou podrobně budou seznámeni s fyzikálně chemickými a environmentálními vlastnostmi, které mají dominantní význam pro průnik kontaminantů do abiotických a biotických složek složek životního prostředí a současně ovlivňují i distribuci analytů mezi těmito složkami. Na základě získaných poznatků o distribuci a kumulaci budou hodnotit bioakumulaci, biokoncentraci a bioobohacování, a to prostřednictvím výpočtu příslušných distribučních faktorů. Dále budou studenti posuzovat rovněž způsoby eliminace různých polutantů ze složek životního prostředí. Odborná literatura HARRISON, R. M.: Pollution; Causes, Effects and Control. Cambridge: Royal Society of Chemistry, PEIJNENBURG, W. J. G. M.; DAMBORSKY, J.: Biodegradability Prediction. Boston: Kluwer Academic Publishers, BAILEY, R. A.; CLARK, H. M.; FERRIS, J. P.; KRAUSE, S.; STRONG, R. L.: Chemistry of the Environment. San Diego: Academic Press Elsevier, WILLIAMS, I.: Environmental Chemistry. New York: John Wiley&Sons, BASSETT, W. H.: Clay s Handbook of Environmental Health. London: Taylor&Francis Group, BARCELÓ D., Emerging organic contaminants and human health. New York: Springer, 2012, p. cm. ISBN KNEPPER, T. P. Polyfluorinated chemicals and transformation products. New York, NY: Springer Berlin Heidelberg, ISBN

19 C Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku Název studijního předmětu Ekotoxikologické testy a jejich využití pro hodnocení životního prostředí Způsob zakončení zkouška Další požadavky na studenta Ukončené vysokoškolské vzdělání chemického směru (magisterský studijní program), případně studijního oboru molekulární biologie, biochemie a farmacie. Znalost anglického jazyka Přednášející Garant: Prof. RNDr. Milada Vávrová, CSc. Vyučující: Prof. RNDr. Milada Vávrová, CSc.; MVDr. Helena Zlámalová Gargošová, Ph.D. Stručná anotace předmětu V rámci studijního předmětu studenti zvládnou použití klasických a alternativních testů toxicity využívaných pro hodnocení chemických látek, chemických přípravků a odpadů a typy ekotoxikologických biotestů, kterými jsou testy limitní, předběžné, základní, úvodní a ověřovací, včetně způsobu jejich vyhodnocování. Dále budou seznámeni s testy vhodnými pro akvatické a terestrické ekosystémy a s ekotoxikologickými kontaktními testy. V souvislosti s hodnocením ekotoxicity budou studenti seznámeni s posouzením podle norem OECD, ISO a se současnými legislativními požadavky platnými v dané oblasti v ČR a zemích EU. Naučí se aplikovat způsoby hodnocení ekotoxicity výluhů komunálních a nebezpečných odpadů ekotoxicita a vypočítávat hodnoty LC, IC, EC, NOEC/LOEC. Budou seznámeni s testy 1., 2. a 3. generace používanými na vodních organismech a s testy prováděnými na terestrických organismech, včetně jejich vhodné aplikace při hodnocení významných xenobiotik a škodlivin vyskytujících se v životním prostředí. Odborná literatura KOMÍNKOVÁ, D.: Ekotoxikologie. Vyd. 1. V Praze: České vysoké učení technické, c2008. ISBN Handbook of Ecotoxicology. Chichester: John Wiley, ISBN CONNELL, D.: Introduction to ecotoxicology. Malden, Mass.: Blackwell Science, c1999, 170 s. ISBN JÖRGENSEN, S. E. and FATH, B. D.: Ecotoxicology: a derivative of Encyclopedia of ecology. Boston: Elsevier/Academic Press, 2010, 390 s. ISBN ANDĚL, P.: Ekotoxikologie, bioindikace a biomonitoring. Liberec: Evernia, 2011, 243 s. ISBN: ELLIOTT, J. E, BISHOP, Ch. A., MORRISSEY, Ch. A. Wildlife ecotoxicology: forensic approaches. New York: Springer, c2011, xix, 466 p. Emerging topics in ecotoxicology, v. 3. ISBN THOMPSON, C., WADHIA, K.K., Environmental toxicity testing. Repr. Oxford : Boca Raton, FL: Blackwell Pub.; CRC Press, ISBN

20 C Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku Název studijního předmětu Metrologie v environmentální analýze Způsob zakončení zkouška Další požadavky na studenta Ukončené vysokoškolské vzdělání chemického směru (magisterský studijní program), případně studijního oboru molekulární biologie, biochemie a farmacie. Znalost anglického jazyka. Přednášející Garant: prof. RNDr. Milada Vávrová, CSc. prof. RNDr. Milada Vávrová, CSc. Stručná anotace předmětu Co je to metrologie a proč je nezbytná pro environmentální analýzu. Vývoj a optimalizace analytické metody; jak se určují parametry pro opakovatelnost. Metrologické vlastnosti analytické metody; limit detekce, limit stanovitelnosti, návratnost, návaznost, robusnost, kontrola dlouhodobé stability analytické metody, validace, nejistoty. Správná analytická praxe, zabezpečování jakosti analytických výsledků. Odborná literatura Základní dokumenty EURACHEM (příručky Kvalimetrie) GRAFEN, A.. Modern statistics for the life sciences. Oxford: Oxford University Press, ISBN MILLER, J. N. Statistics and chemometrics for analytical chemistry. 5th ed. Harlow: Pearson Prentice Hall, 2005, 268 s. ISBN Ermer, J. and Miller, J. H. McB.: Method Validation in Pharmaceutical Analysis: a Guide to Best Prastice. Jonh Wiley & Sons, 2006, 418 s. ISBN: HANRAHAN, G.: Environmental chemometrics: principles and modern application. CRC Press, 2009, 292 s. ISBN: CHAN, Ch. Ch., LAM, H., ZHANG, X-M. Practical approaches to method validation and essential instrument qualification. Hoboken, N.J.: Wiley, c2010, xiv, 399 p. ISBN BLIESNER, D. M. Validating chromatographic methods: a practical guide. Hoboken, N.J.: Wiley, c2006, viii, 291 p. ISBN REICHENBACHER, M. Challenges in analytical quality assurance. New York: Springer, 2011, p. cm. ISBN

1. Témata pro doktorské disertace rok 2008/2009

1. Témata pro doktorské disertace rok 2008/2009 Korespondenční jednání Oborové rady CHTOŽP ze dne 12.4.2008 1. Témata pro doktorské disertace rok 2008/2009 Příspěvek dopravy na vznik smogových situací Školitel: Doc. Ing. Vladimír Adamec, CSc., ČHMÚ,

Více

Proč a jak se stát studentem

Proč a jak se stát studentem Proč a jak se stát studentem DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO OBORU PEDAGOGIKA na FHS UTB ve Zlíně CO budu studovat? Tematicky se zaměřuje na dvě oblasti: a) procesy vyučování a učení a jejich aktéři, b) sociální

Více

9. PŘÍLOHY. 9.1 Grafy. Změna tlaku v průběhu měření. Graf č. 1: změna tlaku v průběhu měření

9. PŘÍLOHY. 9.1 Grafy. Změna tlaku v průběhu měření. Graf č. 1: změna tlaku v průběhu měření 9. PŘÍLOHY 9.1 Grafy Graf č. 1: změna tlaku v průběhu měření Změna tlaku v průběhu měření 1016 1014 1012 tlak [hpa] 1010 1008 1006 1004 1002 1000 říjen listopad prosinec leden únor březen duben květen

Více

Zdůvodnění žádosti. Akreditační komise MŠMT. P 805 Chemie a technologie ochrany životního prostředí

Zdůvodnění žádosti. Akreditační komise MŠMT. P 805 Chemie a technologie ochrany životního prostředí Zdůvodnění žádosti Akreditační komise MŠMT P 805 Chemie a technologie ochrany životního prostředí Věc: Žádost o prodloužení akreditace doktorského studijního programu Chemie a technologie ochrany životního

Více

OR Biomedicínská informatika

OR Biomedicínská informatika OR Biomedicínská informatika Předsedkyně oborové rady Prof. RNDr. Jana Zvárová, DrSc. Ústav informatiky Akademie věd ČR, v.v.i. Pod Vodárenskou věží 2 182 07 Praha 8 tel.: 266 053 640 fax: 286 581 453

Více

Návrh kandidáta na funkci 1 : interního člena VR AV ČR. Navrhovatel (pracoviště AV ČR): Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i.

Návrh kandidáta na funkci 1 : interního člena VR AV ČR. Navrhovatel (pracoviště AV ČR): Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i. Návrh kandidáta na funkci 1 : interního člena VR AV ČR Navrhovatel (pracoviště AV ČR): Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i. Jméno, příjmení a tituly kandidáta: Jiří Dědina, doc. RNDr. CSc. DSc. Rok

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY CHEMICKÉ, VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ

AKTUALIZACE DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY CHEMICKÉ, VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ AKTUALIZACE DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY CHEMICKÉ, VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ PRO ROK 2010 V souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávací

Více

Chemická informatika. terciální. výzkumné zprávy, patenty, normy, firemní a šedá literaura.

Chemická informatika. terciální. výzkumné zprávy, patenty, normy, firemní a šedá literaura. Jakýkoliv vědecký výzkum nelze provádět bez předchozího studia literatury - proto je dobré vědět, jak co nejrychleji a nejefektivněji vyhledat požadované informace. Vědeckou literaturu lze členit podle

Více

Katedra chemie (130)

Katedra chemie (130) Katedra chemie (130) Adresa katedry: Studentská 13, České Budějovice, 370 05 Katedra chemie zajišťuje výuku chemických předmětů, biochemie a předmětů didaktiky chemie pro tři fakulty JU Biologickou, Pedagogickou

Více

UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko-technologická SMĚRNICE Č. 3/2016

UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko-technologická SMĚRNICE Č. 3/2016 UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko-technologická SMĚRNICE Č. 3/2016 Věc: Přijímací řízení pro akademický rok 2017/2018 Působnost pro: Účinnost od: 1. prosince 2016 Číslo jednací: sfcht/242/16 Vypracoval

Více

A Žádost o akreditaci / rozšíření nebo prodloužení doby platnosti akreditace doktorského studijního programu Vysoká škola

A Žádost o akreditaci / rozšíření nebo prodloužení doby platnosti akreditace doktorského studijního programu Vysoká škola A Žádost o akreditaci / rozšíření nebo prodloužení doby platnosti akreditace doktorského studijního programu STUDPROG st. doba titul 4 Ph.D. Původní název SP platnost předchozí akreditace 10.10.2014 Typ

Více

P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY

P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia, nejlépe některého z oborů slovanské filologie. Doktorské studium oboru předpokládá dobrou aktivní

Více

Zasedání vědecké rady FCHI. 17. ledna 2014

Zasedání vědecké rady FCHI. 17. ledna 2014 Zasedání vědecké rady FCHI 17. ledna 2014 Program zasedání VR FCHI 17. 1. 2014 1. Zahájení 2. Volba skrutátorů pro tajné hlasování 3. Habilitační řízení RNDr. Ing. Pavel Řezanka, Ph.D. 4. Habilitační řízení

Více

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Doporučená kritéria pro habilitační a profesorská na VFU Brno schválená VR VFU Brno dne 3. 12. 2012, účinná od 1. 2. 2013 Habilitační Uchazeč o jmenování docentem musí splňovat předpoklady pro jmenování

Více

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA http://wwwdata.muni.cz/study/branch.asp?subjekt=arts&program=85&typ=d&forma=p&obor=7310v115 STUDIJNÍ PROGRAM P7310 FILOLOGIE OBECNÁ JAZYKOVĚDA (7310V115) Oborová

Více

Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2016

Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2016 Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2016 Doplňování knihovního fondu Knihovní fond ÚK byl v souladu s rámcovým plánem akvizice doplňován převážně koupí z prostředků přidělených ÚK

Více

P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY

P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia nejlépe filologických oborů zaměřených na jazyky, literatury a dějiny kultur

Více

Katalog kurzů ICT vzdělávání

Katalog kurzů ICT vzdělávání edu ICT Katalog kurzů ICT vzdělávání Vnitřní informační systémy Univerzity Pardubice STAG administrace studijní agendy + ifis ekonomika + SpSl spisová služba a skartační řízení VERSO provozní systémy (objednávky,

Více

A - Žádost o prodloužení doby platnosti akreditace stud. programu

A - Žádost o prodloužení doby platnosti akreditace stud. programu A - Žádost o prodloužení doby platnosti akreditace stud. programu st.doba titul 2 MgA. Původní název SP Platnost předchozí akred. 31.5.2006 druh rozšíření Typ žádosti prodloužení akreditace Typ studijního

Více

Důležité praktické poznatky z konference 36thSymposium on CapillaryChromatography

Důležité praktické poznatky z konference 36thSymposium on CapillaryChromatography Důležité praktické poznatky z konference 36thSymposium on CapillaryChromatography Školení účastníků projektu Inovace a rozvoj výuky ekoinovací v bakalářských oborech akreditovaných na FTOP VŠCHT Praha

Více

P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA

P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA Vstupní požadavky Uchazeč o studium by měl být absolventem magisterského studia nejlépe anglofonních literatur nebo příbuzného oboru (anglistiky,

Více

P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA Vstupní požadavky Uchazeč o studium by měl být absolventem magisterského studia

P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA Vstupní požadavky Uchazeč o studium by měl být absolventem magisterského studia P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA Vstupní požadavky Uchazeč o studium by měl být absolventem magisterského studia nejlépe anglofonních literatur nebo příbuzného oboru (anglistiky,

Více

Doktorské studium 2013-2014

Doktorské studium 2013-2014 Doktorské studium 2013-2014 Proč a jak studovat v doktorském studiu? Doktorské studium 3. a nejvyšší stupeň VŠ vzdělání Bakalářské (Bc.) Magisterské (Mgr., Ing.) Doktorské (Ph.D. za jménem) Doktorské studium

Více

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM ÚVOD Kvantifikovaná kriteria jsou pomocným podkladem pro zahájení habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem

Více

Online informační zdroje na FHS UTB ve Zlíně

Online informační zdroje na FHS UTB ve Zlíně Online informační zdroje na FHS UTB ve Zlíně Na stránkách knihovny UTB ve Zlíně http://web.knihovna.utb.cz/?id=0_1&lang=cs&type=0 jsou 24 hodin denně k dispozici online databáze, tedy informační zdroje

Více

A - Žádost o akreditaci / rozšíření akreditace / prodloužení doby platnosti akreditace stud. programu

A - Žádost o akreditaci / rozšíření akreditace / prodloužení doby platnosti akreditace stud. programu A - Žádost o akreditaci / rozšíření akreditace / prodloužení doby platnosti akreditace stud. programu stand. doba studia Název stud. prog./st. délka Původní název SP Platnost předchozí akred. druh rozšíření

Více

Kód Studijní program Studijní obor Studium v AJ. Forma studia Forma přijímací zkoušky. Počet přijímaných studentů

Kód Studijní program Studijní obor Studium v AJ. Forma studia Forma přijímací zkoušky. Počet přijímaných studentů P5206 Farmacie Farmaceutická analýza ano P ústní 6 Instrumentální metody používané v kvalitativní a kvantitativní analýze, základy chemické analýzy, lékopisné kontrolně-analytické metody hodnocení léčiv.

Více

Životní prostředí. ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2013

Životní prostředí. ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2013 Učební osnova předmětu Životní prostředí Studijní obor: Aplikovaná chemie Zaměření: ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 192 3. ročník: 33 týdnů

Více

Monitoring složek ŽP - instrumentální analytické metody

Monitoring složek ŽP - instrumentální analytické metody Monitoring složek ŽP - instrumentální analytické metody Seznámení se základními principy sledování pohybu polutantů v životním prostředí. Přehled používaných analytických metod. Způsoby monitoringu kvality

Více

Životní prostředí. Učební osnova předmětu. Pojetí vyučovacího předmětu. Studijní obor: Aplikovaná chemie. Zaměření:

Životní prostředí. Učební osnova předmětu. Pojetí vyučovacího předmětu. Studijní obor: Aplikovaná chemie. Zaměření: Učební osnova předmětu Životní prostředí Studijní obor: Aplikovaná chemie Zaměření: ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 225 3. ročník: 33 týdnů

Více

Celoživotní vzdělávání na ČVUT v Praze. Dvousemestrové studium. Povrchové úpravy ve strojírenství

Celoživotní vzdělávání na ČVUT v Praze. Dvousemestrové studium. Povrchové úpravy ve strojírenství Celoživotní vzdělávání na ČVUT v Praze Dvousemestrové studium Povrchové úpravy ve strojírenství Školní rok 2016/2017 2 Obsah: 1. Účel a cíle studia 2. Časový plán 3. Objednávající organizace 4. Materiální

Více

Zasedání vědecké rady FCHI. 20. května 2011

Zasedání vědecké rady FCHI. 20. května 2011 Zasedání vědecké rady FCHI 20. května 2011 Program zasedání VR FCHI 20.05.2011 1. Zahájení 2. Volba skrutátorů pro tajné hlasování 3. Habilitační řízení Ing. Lubomír Hnědkovský, CSc. 4. Habilitační řízení

Více

Maturitní témata Blok předmětů z životního prostředí Školní rok: 2013-2014

Maturitní témata Blok předmětů z životního prostředí Školní rok: 2013-2014 STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A SLUŽEB ELIŠKY KRÁSNOHORSKÉ 2069 DVŮR KRÁLOVÉ N. L. Obor Aplikovaná chemie ŠVP Aplikovaná chemie, ochrana životní prostředí, farmaceutické substance Maturitní témata Blok předmětů

Více

1. Individuální studijní plán (ISP) navrhuje školitel po projednání se studentem, schvaluje jej oborová rada.

1. Individuální studijní plán (ISP) navrhuje školitel po projednání se studentem, schvaluje jej oborová rada. Pravidla pro sestavování individuálních studijních plánů a kontrolu průběhu studia v oboru Environmentální analytická chemie A) Zásady pro tvorbu individuálního studijního plánu 1. Individuální studijní

Více

Studium Ekotoxikologie na PřF MU v Brně. Základní informace

Studium Ekotoxikologie na PřF MU v Brně. Základní informace Studium Ekotoxikologie na PřF MU v Brně Základní informace www.recetox.cz www.sinice.cz CHEMIKÁLIE V PŘÍRODĚ a člověk CHEMIKÁLIE V PŘÍRODĚ a organismy toxicita není jen smrt Chemikálie a nepřímá toxicita

Více

Článek 1 Obecná ustanovení

Článek 1 Obecná ustanovení ŘÁD DOKTORSKÉHO STUDIA NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Článek 1 Obecná ustanovení 1. Tento řád vychází ze zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách (zákon o vysokých školách) v platném znění

Více

Výnos děkanky FF UHK č. 23/2016

Výnos děkanky FF UHK č. 23/2016 Hradec Králové, 20. 12. 2016 č.j.: DFF/673/2016 Výnos děkanky FF UHK č. 23/2016 Podmínky přijímacího řízení pro doktorské studium pro akademický rok 2017/2018 Tímto výnosem je vypisováno přijímací řízení

Více

přednášek domácího nebo zahraničního hosta na pracovišti. Součástí volitelné části studijního plánu je i podíl studenta na pedagogické činnosti

přednášek domácího nebo zahraničního hosta na pracovišti. Součástí volitelné části studijního plánu je i podíl studenta na pedagogické činnosti P 7105 Historické vědy DĚJINY A KULTURY ZEMÍ ASIE A AFRIKY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia nejlépe orientalistických či příbuzných humanitních oborů (historie, filozofie,

Více

1. ZÁVAZNÉ PŘEDMĚTY. Ekonomická teorie. Matematicko statistické metody v ekonomii 2. POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY

1. ZÁVAZNÉ PŘEDMĚTY. Ekonomická teorie. Matematicko statistické metody v ekonomii 2. POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ ÚSTAV DOKTORSKÝCH STUDIÍ 1. ZÁVAZNÉ PŘEDMĚTY Ekonomická teorie Matematicko statistické metody v ekonomii 2. POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY

Více

Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2015

Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2015 Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2015 Doplňování knihovního fondu Knihovní fond ÚK byl v souladu s rámcovým plánem akvizice doplňován převážně koupí z prostředků přidělených ÚK

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Hospodaření s odpady (HOSO)/Waste Management Číslo předmětu: 546-0310 Garantující institut: Garant předmětu: Institut environmentálního inženýrství Ing.

Více

Bc Doktorský studijní program (obor) a témata disertačních prací Vysoká škola

Bc Doktorský studijní program (obor) a témata disertačních prací Vysoká škola Bc Doktorský studijní program (obor) a témata disertačních prací Vysoká škola Masarykova univerzita Součást vysoké školy Přírodovědecká fakulta Název studijního programu Geografie Název studijního oboru

Více

UIACH 68081715. Vědecko-pedagog. hodnost

UIACH 68081715. Vědecko-pedagog. hodnost Základní údaje o činnosti pracoviště AV ČR veřejné výzkumné instituce v roce 27 a hlavní dosažené výsledky Identifikační číslo (IČ) 6881715 Vědečtí pracovníci, DSP, spolupráce s VŠ, vzdělávání 1) Počet

Více

Profesní životopis. Identifikace osoby. doc. PhDr. Ing. Karel Šrédl, CSc., v Praze, rozvedený, bezdětný. Pracoviště

Profesní životopis. Identifikace osoby. doc. PhDr. Ing. Karel Šrédl, CSc., v Praze, rozvedený, bezdětný. Pracoviště Profesní životopis Identifikace osoby Pracoviště doc. PhDr. Ing. Karel Šrédl, CSc., 24.8.1951 v Praze, rozvedený, bezdětný Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Kamýcká 129 165

Více

Sylabus pro předmět TECHNIKA PRO ZPRACOVÁNÍ ODPADŮ

Sylabus pro předmět TECHNIKA PRO ZPRACOVÁNÍ ODPADŮ Sylabus pro předmět TECHNIKA PRO ZPRACOVÁNÍ ODPADŮ Kód předmětu: TZO Název v jazyce výuky: Technika pro zpracování odpadů Název česky: Technika pro zpracování odpadů Název anglicky: Waste Management Technology

Více

Podpora membránových technologií v ČR

Podpora membránových technologií v ČR Podpora membránových technologií v ČR Informační seminář VODA A MEMBRÁNOVÉ PROCESY: PERSPEKTIVY A APLIKACE Krajský úřad Libereckého kraje - Liberec - 9.9.2014 Česká membránová platforma o.s. Vznik v roce

Více

Institucionální plán pro rok 2014

Institucionální plán pro rok 2014 Institucionální plán pro rok 2014 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor Projednáno AS VŠCHT Praha 29. 10. 2013 1 Institucionální plán Vysoké školy chemicko-technologické v Praze pro r. 2014

Více

A Žádost o akreditaci / rozšíření nebo prodloužení doby platnosti akreditace doktorského studijního programu Vysoká škola

A Žádost o akreditaci / rozšíření nebo prodloužení doby platnosti akreditace doktorského studijního programu Vysoká škola A Žádost o akreditaci / rozšíření nebo prodloužení doby platnosti akreditace doktorského studijního programu Vysoká škola Vysoké učení technické v Brně Součást vysoké školy Fakulta chemická STUDPROG st.

Více

Sylabus pro předmět Systémy rostlinné výroby

Sylabus pro předmět Systémy rostlinné výroby Sylabus pro předmět Kód předmětu: SYRV Název v jazyce výuky: Název česky: Název anglicky: Plant Production Systems Počet přidělených ECTS kreditů: 5 Forma výuky předmětu: prezenční Forma a požadavky na

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA TĚLESNÉ KULTURY SMĚRNICE DĚKANA. Studium v doktorském studijním programu Kinantropologie na FTK UP Olomouc

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA TĚLESNÉ KULTURY SMĚRNICE DĚKANA. Studium v doktorském studijním programu Kinantropologie na FTK UP Olomouc UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA TĚLESNÉ KULTURY SMĚRNICE DĚKANA Studium v doktorském studijním programu Kinantropologie na FTK UP Olomouc OBSAH: Studium v doktorském studijním programu Kinantropologie

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS

Více

Standard studijního programu Učitelství chemie pro střední školy

Standard studijního programu Učitelství chemie pro střední školy Standard studijního Učitelství chemie pro střední školy A. Specifika a obsah studijního : Typ navazující magisterský Oblast/oblasti vzdělávání Chemie/Učitelství, 60 % / 40 % 1 Základní tematické okruhy

Více

Představení projektu a řešitelského týmu

Představení projektu a řešitelského týmu Představení projektu a řešitelského týmu Excelence doktorského studia na AF MENDELU pro navazující evropskou vědecko výzkumnou kariéru CZ.1.07/2.3.00/20.0005 Dotační titul Operační program: Vzdělávání

Více

CHEMICKO-INŽENÝRSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE STRUKTUROVANÉM STUDIU

CHEMICKO-INŽENÝRSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE STRUKTUROVANÉM STUDIU CHEMICKO-INŽENÝRSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE STRUKTUROVANÉM STUDIU Milan Jahoda Zdroj Peter Hamersma, Martin Molzahn, Eric Schaer: Recommendations for Chemical Engineering Education in a Bologna Three Cycle Degree

Více

Žádost o akreditaci. Stavební fakulta, ČVUT v Praze Bezpečnostní a rizikové inženýrství. Ovládání rizika magisterský

Žádost o akreditaci. Stavební fakulta, ČVUT v Praze Bezpečnostní a rizikové inženýrství. Ovládání rizika magisterský fakulta studijní program studijní obory typ forma Stavební fakulta, ČVUT v Praze Bezpečnostní a rizikové inženýrství Integrální bezpečnost staveb Ovládání rizika magisterský prezenční Praha, říjen 2007

Více

Studium optiky a optometrie na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT

Studium optiky a optometrie na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT Studium optiky a optometrie na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT Na Českém vysokém učení technickém v Praze studuje na osmi fakultách více než 24 000 studentů v bakalářských, magisterských a doktorských

Více

Studijní program Elektrotechnika a komunikační technologie. prof. Ing. Aleš Prokeš, Ph.D Ústav radioelektroniky FEKT VUT v Brně

Studijní program Elektrotechnika a komunikační technologie. prof. Ing. Aleš Prokeš, Ph.D Ústav radioelektroniky FEKT VUT v Brně Studijní program Elektrotechnika a komunikační technologie prof. Ing. Aleš Prokeš, Ph.D Ústav radioelektroniky FEKT VUT v Brně Studijní obory Studijní obory doktorského studijního programu Elektrotechnika

Více

Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorského studijního programu Fakulty strojní Českého vysokého učení technického v Praze

Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorského studijního programu Fakulty strojní Českého vysokého učení technického v Praze Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorského studijního programu Fakulty strojní Českého vysokého učení technického v Praze Duben 2012 O hodnocení rozhodla Akreditační komise (dále AK),

Více

Prostředky z projektu SPRINGER. Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library)

Prostředky z projektu SPRINGER. Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library) SPRINGER Prostředky z projektu Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library) Projekt + členové bez DPH v měně měna v Kč s DPH Projekt měna v Kč s DPH členové mena v Kč s DPH 2009 864 887 EUR

Více

FVHE VFU v Brně má akreditovaný 1 studijní program, který zahrnuje 7 studijních oborů, které jsou akreditovány jak v češtině, tak v angličtině:

FVHE VFU v Brně má akreditovaný 1 studijní program, který zahrnuje 7 studijních oborů, které jsou akreditovány jak v češtině, tak v angličtině: Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů/oborů na Fakultě veterinární hygieny a ekologie Veterinární a farmaceutické univerzity Brno duben 2013 O hodnocení doktorských

Více

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Železný Brod, Smetanovo zátiší 470, příspěvková organizace

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Železný Brod, Smetanovo zátiší 470, příspěvková organizace Ředitelka Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské, Železný Brod, Smetanovo zátiší 470, v souladu s 79, odst. 3, zákona 49/2009 Sb., kterým se mění zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb.

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb. Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb., Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle

Více

Studijní program Elektrotechnika a komunikační technologie. prof. Ing. Aleš Prokeš, Ph.D Ústav radioelektroniky FEKT VUT v Brně

Studijní program Elektrotechnika a komunikační technologie. prof. Ing. Aleš Prokeš, Ph.D Ústav radioelektroniky FEKT VUT v Brně Studijní program Elektrotechnika a komunikační technologie prof. Ing. Aleš Prokeš, Ph.D Ústav radioelektroniky FEKT VUT v Brně Studijní obory Studijní obory doktorského studijního programu Elektrotechnika

Více

Jak by mohlo vypadat ideální doktorandské studium?

Jak by mohlo vypadat ideální doktorandské studium? Jak by mohlo vypadat ideální doktorandské studium? Mgr. Markéta Wayhelová Ústav experimentální biologie Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita Brno Workshop Univerzitní vzdělávání genegky Brno,

Více

BIOANALYTIKA CZ, s.r.o. Píšťovy Chrudim III. Ing. Markéta Dvořáčková

BIOANALYTIKA CZ, s.r.o. Píšťovy Chrudim III. Ing. Markéta Dvořáčková BIOANALYTIKA CZ, s.r.o. Píšťovy 820 537 01 Chrudim III Ing. Markéta Dvořáčková 725 730 646 marketa.dvorackova@bioanalytika.cz BIOANALYTIKA CZ, s.r.o. Chrudim Provozuje zkušební laboratoř č. 1012 akreditovanou

Více

Vladimír Kočí 12.12.2012. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Vladimír Kočí 12.12.2012. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti International Conference on Sustainable Energy Engineering and Application Biomass and Solar Energy for Sustainabe Development Školení účastníků projektu Inovace a rozvoj výuky ekoinovací v bakalářských

Více

Mezinárodně významný = Publikovaný v cizím jazyce (ne slovenštině) a to v zahraničí (nikoliv na Slovensku). 2

Mezinárodně významný = Publikovaný v cizím jazyce (ne slovenštině) a to v zahraničí (nikoliv na Slovensku). 2 Příloha 2 Metodika zařazení do mzdových tříd Mzdová třída: AP4 Pro zařazení do dané třídy musí zaměstnanec splnit vždy všechny tučně vyznačené podmínky a alespoň jednu z dalších podmínek uvedených kurzivou:

Více

Vymezení pracovních činností akademických a vědeckých pracovníků. vědeckých pracovníků

Vymezení pracovních činností akademických a vědeckých pracovníků. vědeckých pracovníků Strana 1 / 10 Vymezení pracovních činností akademických a Anotace: Účelem této směrnice je vymezit okruh činností pro jednotlivé funkce (druhy práce) vykonávané akademickými a vědeckými pracovníky v pracovněprávním

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta strojní Ú Ústav strojírenské technologie

České vysoké učení technické v Praze Fakulta strojní Ú Ústav strojírenské technologie České vysoké učení technické v Praze Fakulta strojní Ú 3 Ústav strojírenské technologie Celoživotní vzdělávání na ČVUT v Praze Dvousemestrové studium Povrchové úpravy ve strojírenství Školní rok 2007/200

Více

Studijní obor: Bioanalytik odborný pracovník v laboratorních metodách

Studijní obor: Bioanalytik odborný pracovník v laboratorních metodách Magisterský studijní program Biochemie (doplněk ke studijnímu katalogu zveřejněnému na webových stránkách fakultu http://www.sci.muni.cz/katalog/katalog2015/katalogbch.pdf) Garant studijního programu Prof.

Více

Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2009

Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2009 Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2009 Doplňování knihovního fondu Knihovní fond ÚK byl v souladu s rámcovým plánem akvizice doplňován převážně koupí z prostředků přidělených ÚK

Více

Zhodnocení plnění strategie VaV v roce 2013 na Fakultě tropického zemědělství ČZU v Praze

Zhodnocení plnění strategie VaV v roce 2013 na Fakultě tropického zemědělství ČZU v Praze Zhodnocení plnění strategie VaV v roce 2013 na Fakultě tropického zemědělství ČZU v Praze Zhodnocení plnění strategie VaV na FTZ za rok 2013 Specifický výzkum a vnitřní granty Vnější granty Publikační

Více

VÝVOJ PATENTOVÉ OCHRANY

VÝVOJ PATENTOVÉ OCHRANY VÝVOJ PATENTOVÉ OCHRANY VE VEŘEJNÉM VÝZKUMU V ČÍSLECH Karel Eliáš Společný seminář TC AV ČR a ČSÚ Technologické centrum AV ČR, Ve Struhách, Praha 0. Duben 0 Na padesátém, 00 Praha 0 czso.cz / Patentová

Více

BEZPEČNOST IS. Ukončení předmětu: Předmět je zakončen zkouškou sestávající z písemné a doplňkové ústní části.

BEZPEČNOST IS. Ukončení předmětu: Předmět je zakončen zkouškou sestávající z písemné a doplňkové ústní části. BEZPEČNOST IS Předmět Bezpečnost IS je zaměřen na bezpečnostní aspekty informačních systémů a na zkoumání základních prvků vytváření podnikového bezpečnostního programu. Má představit studentům hlavní

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta chemická

Vysoké učení technické v Brně Fakulta chemická Vysoké učení technické v Brně Fakulta chemická Rámcová kritéria pro habilitační řízení a řízení pro jmenování profesorem na Fakultě chemické Vysokého učení technického v Brně schválená Vědeckou radou Fakulty

Více

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová Dokument schválila Vědecká rada Matematického ústavu dne 17. února 2015. 1. Studijní

Více

Požadavky OR studijního programu Demografie

Požadavky OR studijního programu Demografie Požadavky OR studijního programu Demografie Požadavky pro individuální studijní plán Absolvovat certifikovanou zkoušku ze světového neslovanského jazyka (např. FCE, CAE, TOEFEL) do konce 3. ročníku studia,

Více

LABORATOŘ OBORU I ÚSTAV ORGANICKÉ TECHNOLOGIE (111) Použití GC-MS spektrometrie

LABORATOŘ OBORU I ÚSTAV ORGANICKÉ TECHNOLOGIE (111) Použití GC-MS spektrometrie LABORATOŘ OBORU I ÚSTAV ORGANICKÉ TECHNOLOGIE (111) C Použití GC-MS spektrometrie Vedoucí práce: Doc. Ing. Petr Kačer, Ph.D., Ing. Kamila Syslová Umístění práce: laboratoř 79 Použití GC-MS spektrometrie

Více

Zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů/oborů na Fakultě chemické Vysokého učení technického v Brně

Zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů/oborů na Fakultě chemické Vysokého učení technického v Brně Zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů/oborů na Fakultě chemické Vysokého učení technického v Brně O hodnocení rozhodla Akreditační komise (AK) na svém zasedání ve dnech

Více

Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012

Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012 Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Prezentace katedry www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012 1 2 Cíl katedry CŠM Cílem je nejen vzdělávat profesionální

Více

60 let dlouhodobých pokusů v České republice

60 let dlouhodobých pokusů v České republice Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Vás srdečně zve na mezinárodní konferenci 60 let dlouhodobých pokusů v České republice 22. 24. červen 2015 Praha, Česká republika 1. cirkulář Dovolujeme si Vás pozvat

Více

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Směrnice děkana č. 1/2015 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Fakulta umění a designu Univerzity

Více

Žádost o zahájení profesorského jmenovacího řízení

Žádost o zahájení profesorského jmenovacího řízení Žádost o zahájení profesorského jmenovacího řízení na Univerzitě Karlově v Praze, Pedagogické fakultě v oboru :... Příjmení, jméno, tituly... Rodné příjmení:... Stav:... Rodné číslo:... Trvalé bydliště:...

Více

SYLABUS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE

SYLABUS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE SYLABUS MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE František Prášek Ostrava 2011 : Sylabus modulu Bakalářská práce a praxe Autoři: Ing. František Prášek Vydání: první, 2011 Počet stran: 15 Tisk: Vysoká škola podnikání,

Více

Pojem management Standardní operační postup (SOP) Management potravinářské laboratoře

Pojem management Standardní operační postup (SOP) Management potravinářské laboratoře Pojem management Standardní operační postup (SOP) Management potravinářské laboratoře 1.roč. nav. MSP LS 2013/2014 Mgr. Kateřina Járová FVHE VFU Brno POJETÍ MANAGEMENTU Ačkoli pojem management v naší běžné

Více

Redukce, modifikace a valorizace čistírenských kalů

Redukce, modifikace a valorizace čistírenských kalů Redukce, modifikace a valorizace čistírenských kalů Pavel Jeníček, Jana Vondrysová, Dana Pokorná Ústav technologie vody a prostředí, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze E-mail: jenicekp@vscht.cz

Více

INOVACE PRO EFEKTIVITU A ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

INOVACE PRO EFEKTIVITU A ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ INOVACE PRO EFEKTIVITU A ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Doc. Dr. Ing. Tadeáš Ochodek Ing. Jan Koloničný, Ph.D. 23.5.2011 VŠB-TU Ostrava - 1 - Projekt Inovace pro efektivitu a ţivotní prostředí regionální výzkumně-vývojové

Více

FAKTOROVÉ PLÁNOVÁNÍ A HODNOCENÍ EXPERIMENTŮ PŘI ÚPRAVĚ VODY

FAKTOROVÉ PLÁNOVÁNÍ A HODNOCENÍ EXPERIMENTŮ PŘI ÚPRAVĚ VODY Citace Štrausová K., Dolejš P.: Faktorové plánování a hodnocení experimentů při úpravě vody. Sborník konference Pitná voda 2010, s.95-100. W&ET Team, Č. Budějovice 2010. ISBN 978-80-254-6854-8 FAKTOROVÉ

Více

Plán realizace strategického záměru

Plán realizace strategického záměru Plán realizace strategického záměru Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně pro rok 2017 Schváleno Akademickým senátem PEF MENDELU dne 30 ledna 2017. Doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc. děkan

Více

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav Bankovní institut vysoká škola, a.s. Kdo jsme? První soukromá vysoká škola Atraktivní studijní obory Univerzitní informační systém Skvělé zázemí a nejnovější technika Moderní bezbariérová budova Jsme součástí

Více

02_16_018 Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů. PO 2 Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj

02_16_018 Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů. PO 2 Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj PŘEHLED ŽÁDOSTÍ O PODPORU DOPORUČENÝCH/DOPORUČENÝCH S VÝHRADOU K FINANCOVÁNÍ (NA ZÁKLADĚ OBOU KROKŮ ) V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ Číslo výzvy: Název výzvy: Číslo a název prioritní

Více

Interdisciplinární vzdělávání pracovníků výzkumu a vývoje

Interdisciplinární vzdělávání pracovníků výzkumu a vývoje Excelence doktorského studia na AF MENDELU pro navazující evropskou vědecko výzkumnou kariéru CZ.1.07/2.3.00/20.005 Klíčová aktivita č. 2 Interdisciplinární vzdělávání pracovníků výzkumu a vývoje Na realizaci

Více

Návody k speciálním praktickým cvičením z farmaceutické technologie. doc. RNDr. Milan Řehula, CSc. a kolektiv. Autorský kolektiv:

Návody k speciálním praktickým cvičením z farmaceutické technologie. doc. RNDr. Milan Řehula, CSc. a kolektiv. Autorský kolektiv: Návody k speciálním praktickým cvičením z farmaceutické technologie doc. RNDr. Milan Řehula, CSc. a kolektiv Autorský kolektiv: doc. RNDr. Milan Řehula, CSc. Mgr. Pavel Berka doc. RNDr. Milan Dittrich,

Více

Rigorózní řád Farmaceutické fakulty v Hradci Králové

Rigorózní řád Farmaceutické fakulty v Hradci Králové UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Rigorózní řád Farmaceutické fakulty v Hradci Králové Akademický senát Farmaceutické fakulty v Hradci Králové se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 2 písm. g) zákona č. 111/1998

Více

Mendelova univerzita v Brně. ASIO, spol. s r.o.

Mendelova univerzita v Brně. ASIO, spol. s r.o. ASIO, spol. s r.o. Mendelova univerzita v Brně Studie Podmínky nezbytné pro použití předčištěné odpadní vody na zavlažování zemědělské půdy při současném zamezení znečištění podzemních vod Firma příjemce

Více

INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA A IGIP ENGINEERING PEDAGOGY AND IGIP. Jiří Měřička

INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA A IGIP ENGINEERING PEDAGOGY AND IGIP. Jiří Měřička INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA A IGIP ENGINEERING PEDAGOGY AND IGIP Jiří Měřička ČR Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze E-mail: mericjir@fel.cvut.cz 1. ÚVOD Propojení humanitních a technických věd je potřebné

Více

Usnesení. z 3. zasedání Vědecké rady Ústavu zdravotnických studií. Technické univerzity v Liberci dne 17. května 2012

Usnesení. z 3. zasedání Vědecké rady Ústavu zdravotnických studií. Technické univerzity v Liberci dne 17. května 2012 Usnesení z 3. zasedání Vědecké rady Ústavu zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci dne 17. května 2012 1. Vědecká rada schválila tento program jednání: - program jednání, - schválení materiálů

Více

MÚA 67985921. Počet Počet Počet nově 1) Forma vědeckého vzdělávání

MÚA 67985921. Počet Počet Počet nově 1) Forma vědeckého vzdělávání Základní údaje o činnosti pracoviště AV ČR v roce 2009 a hlavní dosažené výsledky Identifikační číslo (IČ) 67985921 1. Vědečtí pracovníci, DSP, spolupráce s VŠ, vzdělávání Počet Počet Počet nově 1) Forma

Více

Sociologie (jednooborové studium) N 6703 Sociologie (Platnost akreditace: )

Sociologie (jednooborové studium) N 6703 Sociologie (Platnost akreditace: ) Sociologie (jednooborové studium) N 6703 Sociologie (Platnost akreditace: 22.7. 2011 31.7. 2019) PP povinné předměty OBOROVÉ PŘEDMĚTY POVINNÉ 1 PP1 Výzkumné praktikum 0p + 3s Z p 5 PhDr. Jiří Vinopal,

Více

Doktorské studijní programy (obory), které budou v akademickém roce 2017/2018 na VŠB-TU Ostrava otevřeny:

Doktorské studijní programy (obory), které budou v akademickém roce 2017/2018 na VŠB-TU Ostrava otevřeny: Podmínky přijetí ke studiu v univerzitních studijních programech Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava pro akademický rok 2017/2018 typ studia doktorské Doktorské studijní programy (obory),

Více