Trendy v zahraničních pracovních migracích v České republice v letech Milada Horáková

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Trendy v zahraničních pracovních migracích v České republice v letech Milada Horáková"

Transkript

1 Trendy v zahraničních pracovních migracích v České republice v letech Milada Horáková VÚPSV Praha 2004

2 Trendy v zahraničních pracovních migracích v České republice v letech * Zpráva stručně popisuje vývoj pracovních migrací od konce u do konce června Období, které uplynulo od vstupu České republiky do Evropské unie, je dosud velmi krátké a umožňuje pouze naznačit v hrubých obrysech budoucí trendy. 1. Období prosinec - červen 2004 Vývoj zahraničních pracovních migrací do ČR ovlivňovaly v uplynulém desetiletí ekonomické a politické podmínky ve zdrojových zemích pracovních migrací. Trendy v pracovních migracích pramenících v transformujících se zemích střední a východní Evropy, ale i z různých zemí dnešní EU 25, byly proto odlišné. Od konce u do konce prvního pololetí (-2004*) vzrostla celková zaměstnanost 2 cizinců v ČR ze na ( ). Zaměstnanost občanů třetích zemí se zvýšila z na ( ), zaměstnanost občanů EU 25 vzrostla z tis. na tis. ( ). V roce se občané EU 25 podíleli na celkové zaměstnanosti cizinců v ČR 54 %, v roce 2004* 51 %, přičemž zaměstnanost občanů SR tvořila po celé období rozhodující podíl; 42 % v roce a 43 % v roce 2004*. Podíl cizinců z třetích zemí činil 46 % v roce a 49 % v roce 2004*. Došlo k vzestupu pracovních migrací ze Slovenska a třetích zemí, naopak poklesly pracovní migrace z ostatních členských zemí EU. V průběhu období -2004* se změnila struktura zahraničních pracovních migrací; počet cizinců v postavení zaměstnanců klesl z na (-5 321). Počet cizinců s živnostenským oprávněním se naopak zvýšil z na ( ). Občanství cizinců hrálo významnou roli ve vývoji struktury pracovních migrací, protože bylo spojeno s různými migračními režimy. Přístup občanů členských zemí EU na trh práce ČR byl po celé období po roce 1990 liberální, přestože byl formálně podmíněn získáním zaměstnání. Na trhu práce ČR existovala nenasycená poptávka po určitých kvalifikovaných profesích, která nemohla být saturována z domácích zdrojů. Přestože pro většinu občanů EU nebyl problém získat povolení k zaměstnání, přešla v průběhu doby určitá část občanů EU od zaměstnání k sebe zaměstnávání na základě živnostenského oprávnění. Stejný trend probíhal mezi zaměstnaným obyvatelstvem České republiky, jak dokládají výsledky výběrového šetření pracovních sil ČSÚ. Příčinou byly výrazné rozdíly mezi příjmy ze zaměstnání a podnikání v soukromém a veřejném sektoru. Občané SR, kteří měli zcela volný přístup na trh práce ČR po celé období od rozdělení federálního státu, se jako živnostníci začali prosazovat až v poslední době. Určitá ochrana slovenských pracovníků na trhu práce vedla k převaze klasických zaměstnání nad sebe-zaměstnáním a jinými formami podnikání. Nejvíce přesunů od zaměstnání k živnostenskému podnikání proběhlo mezi cizinci ze zemí střední a východní Evropy, kteří měli přístup na trh práce ztížen podmínkou získání pracovního povolení v sektorech a profesích, v nichž existoval trvale převis nabídky nad poptávkou. Cizinci z třetích zemí museli v průběhu let rozvinout šiou škálu rozličných právních forem podnikání, aby se dostali na trh práce ČR a byli konkurenceschopnými. Zaměstnávání na základě pracovního povolení bylo pro ně stále méně atraktivní pro obtížnost vstupu na trh práce a relativně nízkou pracovní flexibilitu. 1 Data k a Zaměstnanost cizinců zahrnuje pracovní povolení, registrace občanů SR úřady práce v ČR a oprávnění cizinců. 2

3 Rozdíly v přístupu na trh práce se promítly v průběhu let i do vývoje struktury pracovních migrací z různých regionů. Počet občanů dnešní EU 25 v pozici zaměstnanců se v období -2004* celkově mírně snížil ze na (-1 826). Výjimku tvořili občané SR, mezi nimiž se počet zaměstnanců naopak zvýšil z na ( ). Počet cizinců z třetích zemí v postavení zaměstnanců v uvedeném období klesl z na (-3 495). Živnostenské podnikání cizinců mělo opačný průběh. Počet občanů EU 25 podnikajících v ČR na základě živnostenského oprávnění vzrostl ze na (+7 997). Většinu živnostníků z EU přitom představovali občané Slovenska. Jejich počet se zvýšil z na konci u na na konci června 2004 (+5 428). Nejzřetelnější byl vzestup živnostenského podnikání mezi občany třetích zemí; počet držitelů živnostenských listů z těchto zemí se zvýšil z na ( ). Celkově vzrostl počet cizinců podnikajících na živnostenský list od konce u z na ( ). Celkový trend v zahraničních pracovních migracích do České republiky směřoval v letech -2004* k úbytku cizinců v postavení zaměstnanců a vzestupu počtu podnikatelů. Počet cizinců z třetích zemí zaměstnaných na základě pracovního lesl, čímž se do určité míry omezila možnost regulace pracovních migrací z těchto zemí. Podnikání cizinců bylo naopak po celou dobu liberální. Spektrum podnikatelských aktivit cizinců se v průběhu doby rozšířilo. Statisticky podchyceno bylo jen živnostenské podnikání cizinců. Je paradoxní, nicméně logické, že se podnikání jako účel pobytu cizinců rozšířilo podstatně více mezi cizinci z bývalých socialistických zemí nežli z kapitalistických zemí, včetně EU. Podnikání cizinců z východu ale nebylo spojeno s přílivem investic a kapitálu, ale pouze s přílivem pracovní síly. G r a f 1 Struktura zaměstnanosti cizinců v ČR v letech -2004* * živnostníci zaměstnanci Pramen: MPSV SSZ, výpočet a graf VÚPSV Milada Horáková G r a f 2 Struktura zaměstnanosti občanů SR v ČR v letech -2004* živnostníci zaměstnanci * Pramen: MPSV SSZ, výpočet a graf VÚPSV Milada Horáková 3

4 2. Období prosinec červen 2004 V prvním pololetí 2004 se zaměstnanost cizinců v ČR zvýšila ze na (+1 276); zaměstnanost občanů EU vzrostla z na (+4 098), zaměstnanost občanů z třetích zemí klesla z na (-2 822). Vzestup zaměstnanosti občanů EU připadá na vrub významnému zvýšení zaměstnanosti občanů Slovenska, z na ( ). Počet občanů z ostatních zemí EU na trhu práce ČR naopak klesl, kromě občanů Španělska (+9) a Portugalska (+1). Počet občanů Polska se v 1. pololetí 2004 snížil z na (-1 345), ačkoli existovaly obavy ze vzestupu zaměstnanosti polských občanů v ČR po vstupu obou zemí do EU. Počet občanů dalších dvou početných skupin, Německa a Spojeného království, klesl z na (-279), respektive z na (-159). 3. Vývoj ve druhém čtvrtletí 2004, po vstupu ČR do EU Po vstupu ČR do EU byl zaznamenán v ČR vzestup všech forem pracovních migrací. Počet cizinců s platným povolením k zaměstnání se zvýšil ze na (+256). Počet slovenských občanů registrovaných na úřadech práce v ČR vzrostl z na (+4 438). Počet cizinců s živnostenským oprávněním se zvýšil jen mírně, z na (+377). Příliv slovenských občanů na trh práce ČR pokračoval i ve druhém čtvrtletí 2004, čímž opětně zvedl úroveň zaměstnanosti občanů EU v ČR. I když se přístup občanů ostatních členských zemí EU na trh práce ČR po rozšíření EU zjednodušil ( zaměstnání občanů EU jsou vydávána pouze pro účely evidence), kupodivu jich ubylo. Volný pohyb pracovní síly nevyústil ve zvýšení pracovních migrací z EU, kromě již zmíněného Slovenska, jehož občané ale měli volný přístup na trh práce ČR i v minulosti. Na konci června 2004 bylo na trhu práce ČR nejvíce občanů EU ze Slovenska (72 517), Polska (7 184), Německa (2 138) a Spojeného království (1 293). Počet občanů ostatních členských zemí EU nepřevýšil jeden tisíc. Mezi cizinci z třetích zemí bylo nejvíce Ukrajinců (39 423) a Vietnamců (21 406). Počet občanů třetích zemí s povolením k zaměstnání v ČR ve druhém čtvrtletí 2004 mírně vzrostl ( ), počet držitelů živnostenských oprávnění z třetích zemí vzrostl jen zanedbatelně (+138). Počet Ukrajinců s povolením k zaměstnání se zvýšil ve druhém čtvrtletí 2004 z na ( ). Výrazněji stoupl počet občanů Mongolska s povolením k zaměstnání, z 1284 na 1447 (+163), Moldavska, z na (+66). Mírně vzrostl počet občanů Bulharska, z na (+38) a Rumunska, z 580 na 605 (+ 25). Naopak, klesl počet občanů Běloruska s povolením k zaměstnání, z 910 na 827 (- 83) a Ruska z 768 na 722 (- 46). Významný počet držitelů pracovních povolení z USA zůstal stabilizovaný (na konci března a na konci června 1 263). Vietnamci patří i nadále k nejpočetnější skupině cizinců podnikajících v ČR na živnostenský list, následováni v pořadí Ukrajinci. Počet vietnamských živnostníků vzrostl ve druhém čtvrtletí 2004 jen mírně, z na (+148), počet ukrajinských živnostníků se zvýšil ještě méně, z na (+63). Počet občanů EU 25 v postavení zaměstnanců vzrostl i ve druhém čtvrtletí 2004 ( ) v důsledku výrazného vzestupu počtu občanů SR registrovaných úřady práce v ČR ( ). Počet občanů EU s živnostenským oprávněním vzrostl pouze o 239 osob, přičemž 148 z nich byli občané Slovenska. 4

5 Závěr Česká republika usiluje o efektivní řízení pracovních migrací, stejně jako jiné země EU. Vyžadují to ekonomické i bezpečnostní zájmy státu. Ve druhém čtvrtletí 2004, po vstupu České republiky do Evropské unie, se podařilo utlumit růst živnostenského podnikání cizinců z třetích zemí v ČR a tím rozšířit prostor pro regulaci jejich počtu na trhu práce ČR. Přestože se nezaměstnanost v České republice udržela na poměrně vysoké úrovni i v druhém čtvrtletí u 2004, příliv cizinců na trh práce České republiky pokračoval. Změna zákona o zaměstnanosti z října 2004 se může promítnout do pracovních migrací cizinců až po novém roce. 5

6 G r a f 3 Vývoj zaměstnanosti občanů EU v ČR v letech -2004* stav k 31.12/30.6* (bez Slovenska) Finsko Litva Slovinsko Dánsko Irsko Švédsko Španělsko Belgie Řecko Maďarsko Nizozemsko Itálie Rakousko 2004* Francie Spojené království Německo Polsko Pramen: MPSV SSZ,MPO, výpočet a graf VÚPSV Milada Horáková 6

7 T A B U L K O V Á P Ř Í L O H A I T a b u l k a 1 Vývoj zaměstnanosti občanů EU v České republice v 1. pololetí 2004 státní občanství stav k stav k rozdíl 04*-03 04*/03 Slovensko ,10 Polsko ,84 Německo ,88 Spojené království ,89 Francie ,84 Rakousko ,82 Itálie ,92 Nizozemsko ,89 Maďarsko ,97 Řecko ,95 Belgie ,88 Španělsko ,09 Švédsko ,85 Irsko ,89 Dánsko ,81 Slovinsko ,81 Litva ,83 Finsko ,90 Lotyšsko ,83 Estonsko ,00 Portugalsko ,06 Kypr ,88 Malta ,78 Lucembursko ,56 občanů EU ostatní zaměstnanost cizinců Pramen: MPSV- SSZ,MPO, výpočet VÚPSV Milada Horáková 7

8 T a b u l k a 2 Vývoj počtu občanů EU v postavení zaměstnanců v České republice v 1. a 2. čtvrtletí 2004 státní občanství březen stav k červen stav k rozdíl muži ženy muži ženy muži ženy Belgie Dánsko Estonsko Finsko Francie Irsko Itálie Kypr Litva Lotyšsko Lucembursko Maďarsko Malta Německo Nizozemsko Polsko Portugalsko Rakousko Řecko Slovensko registrace Slovensko Slovinsko Spojené království Španělsko Švédsko EU ostatní Pramen: MPSV-SSZ, výpočet VUPSV Milada Horáková 8

9 T a b u l k a 3 Vývoj počtu občanů EU s živnostenským oprávněním v České republice v 1. a 2. čtvrtletí 2004 státní občanství březen stav k červen stav k rozdíl muži ženy muži ženy muži ženy Belgie Dánsko Estonsko Finsko Francie Irsko Itálie Kypr Litva Lotyšsko Lucembursko Maďarsko Malta Německo Nizozemsko Polsko Portugalsko Rakousko Řecko Slovensko Slovinsko Spojené království Španělsko Švédsko EU ostatní oprávnění cizinců Pramen: MPS-SSZ,MPO, výpočet VUPSV Milada Horáková 9

10 T a b u l k a 4 Zaměstnanost občanů EU v České republice - časová řada (stav k /30.6.) státní občanství * rozdíl 04*- 95 Slovensko ,47 Polsko ,94 Německo ,43 Spojené království ,57 Francie ,93 Rakousko ,40 Itálie ,50 Nizozemsko ,07 Maďarsko ,21 Řecko ,47 Belgie ,00 Španělsko ,00 Švédsko ,10 Irsko ,42 Dánsko ,04 Slovinsko ,67 Litva ,63 Finsko ,67 Lotyšsko ,59 Estonsko ,46 Portugalsko ,00 Kypr ,00 Malta ,00 Lucembursko ,00 občanů EU ,68 ostatní , ,74 podíl občanů EU na zaměstnanosti cizinců v ČR v % 53,95 52,31 51,48 54,77 49,35 52,18 50,87 49,17 49,02 51,07-2,87 94,68 z toho podíl občanů Slovenska 41,83 41,39 39,78 43,25 39,38 42,57 42,11 39,41 39,38 42,84 1,01 102,40 podíl občanů třetích zemí na zaměstnanosti cizinců v ČR v % 46,05 47,69 48,52 45,23 50,65 47,82 49,13 50,83 50,98 48,93 2,87 106,24 Pramen: MPSV,SSZ. Milada Horáková, Bulletin Mezinárodní pracovní migrace v ČR č. 13, VUPSV Praha, září 2004, výpočet Milada Horáková, VUPSV 04*/05

11 T a b u l k a 5 Zamestnanost cizincu podle obcanství (stav k /30.6) platná a registrace obcanu SR cizincu stát/druh ekonomické aktivity Belgie Dánsko Estonsko Finsko Francie Irsko Itálie Kypr Litva Lotyšsko Lucembursko Madarsko Malta Nemecko Nizozemsko Polsko Portugalsko Rakousko Recko Slovensko Slovinsko Spojené království Španelsko Švédsko EU ostatní Pramen: MPSV SSZ, MPO, výpocet VÚPSV Milada Horáková

12 pokracování tabulky platná a registrace obcanu SR cizincu stát/druh ekonomické aktivity Belgie Dánsko Estonsko Finsko Francie Irsko Itálie Kypr Litva Lotyšsko Lucembursko Madarsko Malta Nemecko Nizozemsko Polsko Portugalsko Rakousko Recko Slovensko Slovinsko Spojené království Španelsko Švédsko EU ostatní Pramen: MPSV SSZ, MPO, výpocet VÚPSV Milada Horáková *

13 TABULKOVÁ PŘÍLOHA II Vývoj mezinárodních pracovních migrací v České republice Ekonomické aktivity cizinců z vybraných zemí střední Evropy, EVROPSKÉ UNIE, AMERIKY A ASIE

14 :54 Milada Horáková STREDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPA Poznámka: údaje k Pramen: Správa služeb i MPSV, Ministerstvo prumyslu a obchodu * údaj není k dispozici T a b u l k a 1 Ekonomické aktivity obcanu Polska v Ceské republice v * ,00 0,37 * * * * * * * ,30 0,84 * * * * * * ,19 1,00 * * * * * * ,83 0,83 * * * * * * ,38 1, ,00 1, ,00 1, ,06 1, ,06 2, ,09 1, ,06 1, ,34 2, ,08 1, ,73 0, ,96 2, ,74 0, ,69 0, ,18 3, ,73 0, ,12 0, ,00 3, ,10 0, ,87 0, ,02 3, ,89 0, ,10 0, ,03 3, ,09 0, ,01 0, ,04 3, ,01 0,69 T a b u l k a 2 Ekonomické aktivity obcanu Ukrajiny v Ceské republice v * 240 1,00 0,03 * * * * * * * ,20 0,59 * * * * * * ,68 1,00 * * * * * * ,64 1,64 * * * * * * ,11 3, ,00 1, ,00 1, ,57 5, ,30 3, ,62 1, ,60 3, ,26 10, ,76 1, ,77 2, ,14 12, ,86 1, ,86 2, ,96 24, ,24 1, ,95 2, ,10 26, ,03 1, ,11 2, ,01 26, ,05 1, ,14 2, ,88 23, ,00 1, ,13 2, ,98 23, ,06 1,50 T a b u l k a 3 Ekonomické aktivity obcanu Bulharska v Ceské republice v * 203 1,00 0,32 * * * * * * * 568 2,80 0,91 * * * * * * ,10 1,00 * * * * * * ,98 0,98 * * * * * * ,37 1, ,00 1, ,00 1, ,71 2, ,24 2, ,79 1, ,30 5, ,01 4, ,25 4, ,82 4, ,09 4, ,87 3, ,61 2, ,50 7, ,80 2, ,92 2, ,06 7, ,98 2, ,22 2, ,96 7, ,11 3, ,30 3, ,89 6, ,00 3, ,96 2, ,09 7, ,96 2,91 1

15 :54 Milada Horáková T a b u l k a 4 Ekonomické aktivity obcanu Beloruska v Ceské republice v * 24 1,00 0,09 * * * * * * * ,04 1,98 * * * * * * 1993 * * * * * * * * * * * * 1994 * * * * * * * * * * * * ,50 1, ,00 1, ,00 1, ,05 3, ,69 2, ,03 3, ,90 8, ,17 8, ,91 8, ,82 7, ,34 11, ,84 7, ,65 4, ,44 28, ,77 5, ,87 4, ,26 35, ,96 5, ,90 3, ,97 34, ,92 5, ,16 4, ,86 29, ,07 5, ,81 3, ,95 27, ,84 4,55 T a b u l k a 5 Ekonomické aktivity obcanu Ruska v Ceské republice v * 153 1,00 0,24 * * * * * * * 766 5,01 1,20 * * * * * * 1993 * * * * * * * * * * * * ,00 1,00 * * * * * * ,14 1, ,00 1, ,00 1, ,27 1, ,23 2, ,52 1, ,24 1, ,58 3, ,37 2, ,99 1, ,93 3, ,96 2, ,02 1, ,41 4, ,18 2, ,88 1, ,60 7, ,24 2, ,87 1, ,03 7, ,97 2, ,05 1, ,88 6, ,94 2, ,93 1, ,97 6, ,96 2,56 T a b u l k a 6 Ekonomické aktivity obcanu Rumunska v Ceské republice v ,00 1,00 * * * * * * ,48 1,48 * * * * * * ,08 1, ,00 1, ,00 1, ,15 1, ,69 1, ,18 1, ,30 2, ,34 2, ,30 1, ,91 2, ,21 2, ,93 1, ,70 1, ,57 4, ,77 1, ,22 1, ,17 5, ,22 1, ,84 1, ,98 4, ,86 1, ,95 1, ,04 5, ,97 1, ,95 1, ,01 5, ,96 1,07 T a b u l k a 7 Ekonomické aktivity obcanu Jugoslavie (Srbska a Cerné Hory) v Ceské republice v * 282 1,00 0,15 * * * * * * 730 0,38 2,59 * * * * * ,61 1,00 * * * * * ,97 0,97 * * * * * ,34 0, ,00 1, ,00 1, ,81 0, ,79 1, ,30 1, ,84 0, ,40 2, ,23 1, ,92 0, ,62 1, ,69 1, ,99 0, ,18 1, ,13 1, ,01 0, ,11 2, ,09 1, ,85 0, ,16 2, ,09 1, ,00 0, ,93 2, ,95 1, ,98 0, ,96 2, ,97 1,34 2

16 :54 Milada Horáková T a b u l k a 8 Ekonomické aktivity obcanu Moldavska v Ceské republice v ,00 1,00 3 1,00 1, ,00 1, ,64 1,64 9 3,00 3, ,66 1, ,64 10, ,89 20, ,65 11, ,06 11, ,44 29, ,07 11, ,69 7, ,28 97, ,80 9, ,01 8, ,39 135, ,07 10, ,95 7, ,02 138, ,97 9, ,03 7, ,92 127, ,00 9, ,07 8, ,04 133, ,06 10,43 T a b u l k a 9 Ekonomické aktivity obcanu Madarska v Ceské republice v ,00 1, ,00 1, ,00 1, ,14 2, ,96 1, ,03 2, ,92 1, ,16 2, ,06 2, ,03 2, ,72 1, ,83 1, ,88 1, ,02 1, ,96 1, ,09 1, ,99 1, ,03 1, ,01 1, ,11 1, ,07 1, ,37 2, ,99 1, ,15 2, ,75 2, ,06 1, ,90 1,97 T a b u l k a 10 Ekonomické aktivity obcanu Arménie v Ceské republice v ,00 1, ,00 1, ,00 1, ,03 1, ,12 2, ,21 1, ,72 0, ,56 3, ,97 1, ,76 0, ,83 2, ,79 0, ,81 0, ,30 3, ,05 0, ,94 0, ,06 3, ,01 0, ,80 0, ,05 3, ,96 0, ,94 0, ,91 3, ,92 0, ,35 0, ,00 3, ,11 0,97 T a b u l k a 11 Ekonomické aktivity obcanu SNS v Ceské republice v * ,00 1,00 * * * * * * ,54 0,54 * * * * * * ,17 0, ,00 1, ,00 1, ,81 0, ,45 1, ,91 0, ,08 0, ,88 1, ,03 3, ,52 0, ,46 0, ,51 1, ,49 0,09 6 0,46 0, ,49 0, ,85 0,08 6 1,00 0, ,86 0, ,12 0,01 5 0,83 0, ,16 0, ,92 0,03 5 1,00 0, ,39 0, ,42 0,04 2 0,40 0, ,30 0,40 3

17 :55 Milada Horáková EVROPSKÁ UNIE Poznámka: údaje k Pramen: Správa služeb i MPSV, Ministerstvo prumyslu a obchodu * údaj není k dispozici T a b u l k a 1 Ekonomické aktivity obcanu Nemecka v Ceské republice v základ 1993 základ ,00 0,19 * * * * * * ,75 0,34 * * * * * * ,95 1,00 * * * * * * ,73 1,73 * * * * * * ,28 2, ,00 1, ,00 1, ,00 2, ,06 2, ,31 1, ,05 2, ,17 2, ,11 1, ,01 2, ,60 1, ,81 1, ,95 2, ,08 1, ,00 1, ,99 2, ,89 1, ,95 1, ,84 1, ,12 1, ,94 1, ,07 1, ,01 1, ,04 1, ,08 2, ,06 1, ,07 1,17 T a b u l k a 2 Ekonomické aktivity obcanu Velké Británie v Ceské republice v základ 1993 základ ,00 0,11 * * * * * * ,56 0,48 * * * * * * ,06 1,00 * * * * * * ,24 1,24 * * * * * * ,12 1, ,00 1, ,00 1, ,01 1, ,76 2, ,07 1, ,02 1, ,62 4, ,08 1, ,96 1, ,05 4, ,98 1, ,94 1, ,25 5, ,99 1, ,98 1, ,03 6, ,99 1, ,89 1, ,19 7, ,95 1, ,02 1, ,11 8, ,04 1, ,01 1, ,11 8, ,04 1,14 T a b u l k a 3 Ekonomické aktivity obcanu Rakouska v Ceské republice v základ 1993 základ ,00 0,10 * * * * * * ,47 0,53 * * * * * * ,88 1,00 * * * * * * ,23 1,23 * * * * * * ,14 1, ,00 1, ,00 1, ,03 1, ,51 1, ,16 1, ,06 1, ,80 2, ,32 1, ,96 1, ,55 1, ,76 1, ,93 1, ,14 1, ,00 1, ,91 1, ,76 1, ,85 0, ,03 1, ,20 1, ,09 1, ,09 1, ,01 1, ,06 1, ,16 1, ,03 1, ,11 1,28 1

18 :55 Milada Horáková T a b u l k a 4 Ekonomické aktivity obcanu Francie v Ceské republice v základ 1993 základ ,00 1,00 * * * * * * ,37 1,37 * * * * * * ,31 1, ,00 1, ,00 1, ,17 2, ,17 1, ,24 1, ,03 2, ,03 6, ,34 1, ,15 2, ,15 2, ,90 1, ,08 2, ,16 3, ,10 1, ,06 2, ,95 2, ,04 1, ,99 2, ,20 3, ,02 1, ,15 3, ,04 3, ,13 1, ,04 3, ,04 3, ,04 2,03 T a b u l k a 5 Ekonomické aktivity obcanu Nizozemska v Ceské republice v základ 1993 základ ,00 1,00 * * * * * * ,44 1,44 * * * * * * ,44 2, ,00 1, ,00 1, ,09 2, ,78 1, ,21 1, ,14 2, ,38 2, ,20 1, ,19 3, ,78 1, ,07 1, ,92 2, ,20 2, ,98 1, ,10 3, ,87 1, ,03 1, ,86 2, ,24 2, ,94 1, ,85 2, ,03 2, ,90 1, ,94 2, ,99 2, ,96 1,29 T a b u l k a 6 Ekonomické aktivity obcanu Itálie v Ceské republice v základ 1993 základ ,00 0,20 * * * * * * ,50 0,91 * * * * * * ,10 1,00 * * * * * * ,48 1,48 * * * * * * ,25 1, ,00 1, ,00 1, ,43 2, ,20 2, ,72 1, ,17 3, ,26 2, ,22 2, ,99 3, ,86 2, ,93 1, ,97 2, ,20 2, ,08 2, ,03 3, ,05 3, ,04 2, ,95 2, ,15 3, ,05 2, ,09 3, ,01 3, ,05 2, ,18 3, ,09 3, ,13 2,70 2

19 :56 Milada Horáková AMERIKA Poznámka: údaje k Pramen: Správa služeb i MPSV, Ministerstvo prumyslu a obchodu * údaj není k dispozici T a b u l k a 1 Ekonomické aktivity obcanu USA v Ceské republice v základ 1993 základ * 243 1,00 0,21 * * * * * * * ,40 0,90 * * * * * * ,11 1,00 * * * * * * ,24 1,24 * * * * * * ,18 1, ,00 1, ,00 1, ,95 1, ,72 2, ,09 1, ,90 1, ,38 3, ,00 1, ,93 1, ,92 3, ,93 1, ,00 1, ,05 3, ,02 1, ,97 1, ,01 3, ,98 1, ,94 1, ,06 3, ,98 0, ,12 1, ,00 3, ,08 1, ,98 1, ,06 4, ,00 1,07 T a b u l k a 2 Ekonomické aktivity obcanu Kanady v Ceské republice v základ 1993 základ ,00 1,00 * * * * * * ,12 1,12 * * * * * * ,04 1, ,00 1, ,00 1, ,17 1, ,13 2, ,31 1, ,05 1, ,15 2, ,07 1, ,98 1, ,03 2, ,99 1, ,03 1, ,02 2, ,03 1, ,07 1, ,01 2, ,06 1, ,86 1, ,07 2, ,92 1, ,94 1, ,99 2, ,96 1, ,97 1, ,05 2, ,00 1,32 1

20 :57 Milada Horáková ASIE Poznámka: údaje k Pramen: Správa služeb i MPSV, Ministerstvo prumyslu a obchodu * údaj není k dispozici T a b u l k a 1 Ekonomické aktivity Vietnamských obcanu v Ceské republice v rocní 1993 rocní základ * 272 1,00 0,47 * * * * * * * ,23 1,97 * * * * * * ,51 1,00 * * * * * * ,74 0,74 * * * * * * ,93 0, ,00 1, ,00 1, ,51 0, ,36 2, ,27 2, ,59 0, ,36 3, ,35 3, ,42 0, ,62 2, ,62 1, ,24 0, ,23 2, ,23 2, ,21 0, ,02 2, ,02 2, ,84 0, ,06 2, ,06 2, ,38 0, ,98 2, ,99 2, ,58 0, ,04 2, ,05 2,62 T a b u l k a 2 Ekonomické aktivity obcanu Cíny v Ceské republice v rocní 1993 rocní základ * 14 1,00 * * * * * * * * ,79 * * * * * * * ,68 1,00 * * * * * * ,87 0,87 * * * * * * ,94 0, ,00 1, ,00 1, ,82 0, ,09 4, ,83 1, ,05 0, ,27 5, ,20 2, ,21 0, ,54 0, ,72 1, ,04 0, ,13 3, ,09 1, ,67 1, ,87 2, ,21 2, ,43 2, ,49 4, ,45 3, ,58 1, ,96 4, ,74 2, ,38 2, ,00 4, ,18 2,66 T a b u l k a 3 Ekonomické aktivity obcanu Mongolska v Ceské republice v rocní rocní základ ,00 1, ,00 1, ,00 1, ,87 1, ,29 2, ,90 1, ,34 2, ,71 3, ,37 2, ,22 3, ,93 3, ,19 3, ,66 2, ,29 8, ,78 2, ,06 2, ,33 11, ,12 2, ,48 3, ,99 10, ,35 3, ,21 3, ,83 9, ,14 4, ,17 4, ,08 9, ,16 4,86 T a b u l k a 4 Ekonomické aktivity obcanu Kazachstánu v Ceské republice v rocní rocní základ ,00 1,00 5 1,00 1, ,00 1, ,83 1, ,80 3, ,00 2, ,16 3, ,68 25, ,91 5, ,87 3, ,54 39, ,12 6, ,83 2, ,57 61, ,22 7, ,65 1, ,11 68, ,96 7, ,80 1, ,01 68, ,97 7, ,20 1, ,92 63, ,97 7, ,18 2, ,01 64, ,05 7,51 1

Tisková konference, Český statistický úřad, 14. února 2012, Praha

Tisková konference, Český statistický úřad, 14. února 2012, Praha ŽIVOT CIZ ZINCŮ V ČR Daniel Chyti l Tisková konference, Český statistický úřad, 14. února 2012, Praha Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 czso.cz 1/17 CIZINCI PODLE STÁTNÍHO OBČANSTVÍ (31. 12. 2010) Počty

Více

Příloha č. 1: Vstupní soubor dat pro země EU 1. část

Příloha č. 1: Vstupní soubor dat pro země EU 1. část Příloha č. 1: Vstupní soubor dat pro země EU 1. část Reálný HDP na obyvatele v Eurech Belgie 27500 27700 27800 28600 29000 29500 30200 30200 29200 29600 29800 29009 Bulharsko 2300 2500 2600 2800 3000 3200

Více

PROMĚNY TRHU PRÁCE V ČESKÉ REPUBLICE PO ROCE 1989 SE ZŘETELEM NA PRACOVNÍ MIGRACI. Milada Horáková VÚPSV Praha Květen 2005

PROMĚNY TRHU PRÁCE V ČESKÉ REPUBLICE PO ROCE 1989 SE ZŘETELEM NA PRACOVNÍ MIGRACI. Milada Horáková VÚPSV Praha Květen 2005 PROMĚNY TRHU PRÁCE V ČESKÉ REPUBLICE PO ROCE 1989 SE ZŘETELEM NA PRACOVNÍ MIGRACI Milada Horáková VÚPSV Praha Květen 2005 Výchozí stav v roce 1989 Negativa Celková neefektivnost ekonomiky Nevhodná sektorová

Více

Postavení českého trhu práce v rámci EU

Postavení českého trhu práce v rámci EU 29. 4. 2016 Postavení českého trhu práce v rámci EU Pravidelná analýza se zaměřuje na mezinárodní porovnání vybraných indikátorů trhu práce v členských zemích EU. Téměř ve všech zemích EU28 se ve 4. čtvrtletí

Více

*+, -+. / 0( & -.7,7 8 (((!# / (' 9., /,.: (; #< # #$ (((!# / "

*+, -+. / 0( & -.7,7 8 (((!# / (' 9., /,.: (; #< # #$ (((!# / !"!#$ %" &' ( ) *+, -+. / 0(123! " ## $%%%& %' 45 6& -.7,7 8 (((!# / (' 9., /,.: (; #< # #$ (((!# / " * = < & ' ; '.: '. 9'= '= -+. > 8= '7 :' ' '.8 55, 5' 9'= '= -?7 +., '+.8 @ A:.. =. 0(1237 7 : :' @.

Více

Postavení českého trhu práce v rámci EU

Postavení českého trhu práce v rámci EU 29. 7. 2016 Postavení českého trhu práce v rámci EU Pravidelná analýza se zaměřuje na mezinárodní porovnání vybraných indikátorů trhu práce v členských zemích EU. V 1. čtvrtletí roku 2016 se téměř ve všech

Více

II. Veřejně dostupné služby v mobilních sítích elektronických komunikací

II. Veřejně dostupné služby v mobilních sítích elektronických komunikací II. Veřejně dostupné služby v mobilních sítích elektronických komunikací Plán určen pro stanice podnikové/ bytové/ Nabito 350 Měrná jednotka Cena včetně DPH [Kč] 1 Připojení k síti (zřízení, aktivace)

Více

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Karlovy Vary 3 10. 8. 2007 Utilization of Health Care by Foreigners in the Karlovarský Region

Více

PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 21.12.2016 COM(2016) 829 final ANNEX 1 PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Přizpůsobení stropu vlastních zdrojů a stropu prostředků na závazky v souvislosti

Více

Pavla Suttrová: Rozvodovost v evropském srovnání 55

Pavla Suttrová: Rozvodovost v evropském srovnání 55 Pavla Suttrová: Rozvodovost v evropském srovnání 55 PŘÍLOHY Příloha 1 Datová dostupnost počtu rozvodů a hrubé míry rozvodovosti v evropských uskupeních... 56 Příloha 2 Datová dostupnost počtu rozvodů v

Více

Business index České spořitelny

Business index České spořitelny Business index České spořitelny Index vstřícnosti podnikatelského prostředí v EU Jan Jedlička EU Office ČS, www.csas.cz/eu, EU_office@csas.cz Praha, 15. listopadu 2012 Co je Business Index České spořitelny?

Více

STATISTIKY CESTOVNÍHO RUCHU JIŽNÍ ČECHY 2007

STATISTIKY CESTOVNÍHO RUCHU JIŽNÍ ČECHY 2007 2007 Jihočeská centrála cestovního ruchu Jírovcova 1, P.O.Box 80 CZ 370 21 České Budějovice Telefon: +420 386 358 727 9 Fax: +420 386 358 728 E mail: info@jccr.cz WWW: www.jccr.cz Zpracoval: Jakub KADLEČEK

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 1 12. 4. 2007 Čerpání zdravotní péče cizinci v Jihomoravském kraji v roce 2006 Utilization

Více

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 1 3. 6. 2011 Souhrn Utilization of Health Care by Foreigners in the Pardubický

Více

Čerpání zdravotní péče cizinci v roce 2002

Čerpání zdravotní péče cizinci v roce 2002 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 16.10.2003 61 Čerpání zdravotní péče cizinci v roce 2002 Podkladem pro zpracování dat o čerpání zdravotní péče cizinci

Více

2010 Dostupný z

2010 Dostupný z Tento dokument byl stažen z Národního úložiště šedé literatury (NUŠL). Datum stažení: 06.10.2016 Změny v zaměstnanosti a nezaměstnanosti v České republice v porovnání s ostatními zeměmi EU - Český statistický

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 5 2. 7. 2010 Souhrn Utilization of Health Care by Foreigners in the Jihomoravský Region

Více

4. Pracující (zaměstnaní) senioři

4. Pracující (zaměstnaní) senioři Senioři v letech 2 a 215 4. Pracující (zaměstnaní) senioři Jako zaměstnaní se označují všichni pracující - např. zaměstnanci, osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), členové produkčních družstev apod.

Více

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 2. 7. 2010 Souhrn Utilization of Health Care by Foreigners in the Vysočina Region in 2009 Tato informace uvádí počet cizinců ošetřených

Více

Cizinci v České a Slovenské republice po roce Pavel Ptáček, Pavel Roubínek katedra geografie PřF UP v Olomouci

Cizinci v České a Slovenské republice po roce Pavel Ptáček, Pavel Roubínek katedra geografie PřF UP v Olomouci Cizinci v České a Slovenské republice po roce 2000 Pavel Ptáček, Pavel Roubínek katedra geografie PřF UP v Olomouci Lucembursko Švýcarsko Lotyšsko Kypr Estonsko Španělsko Irsko Rakousko Německo Řecko Itálie

Více

Mediánový věk populace [demo_pjanind] 41,1 40,8 41,0 40,6 40,4 40,3 40,2 40,0

Mediánový věk populace [demo_pjanind] 41,1 40,8 41,0 40,6 40,4 40,3 40,2 40,0 Demografie SOUHRN Nejstaršími státy Evropy, kde mediánový věk jejich obyvatel je 42 a více let, jsou Rakousko, Řecko, Finsko, Itálie a Německo. Nejmladšími státy z tohoto pohledu jsou Irsko, Island a Makedonie,

Více

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 8 18. 10. 2010 Souhrn Utilization of Health Care by Foreigners in the Liberecký

Více

Ceník přepravce BALIKSERVIS Doba přepravy

Ceník přepravce BALIKSERVIS Doba přepravy Ceník přepravce BALIKSERVIS 1 2 3 5 10 15 20 25 30 40 50 70 100 150 200 300 400 500 700 1-1 1 55 550 596 685 716 974 1 236 1 565 1 893 2 469 2 993 SK SK 1 SK 5 90 179 180 190 211 232 239 255 272 304 349

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 1 11. 6. 2007 Čerpání zdravotní péče cizinci v Královéhradeckém kraji v roce

Více

Traces - Export živých zvířat do třetích zemí z ČR

Traces - Export živých zvířat do třetích zemí z ČR Tisk ze dne 19. 4. 2018 Traces - Export živých zvířat do třetích zemí z ČR Činnost: Všechny země určení koně skot prasata ovce kozy 1 D kuřata jiná živá drůbež násadová vejce sperma býků Angola 9 9 600

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 3 26.6.2006 Čerpání zdravotní péče cizinci v Jihočeském kraji v roce 2005 Utilization

Více

3. Zaměstnanost cizinců v ČR

3. Zaměstnanost cizinců v ČR Život cizinců v ČR 3. Zaměstnanost cizinců v ČR Cizinci mohou v České republice vykonávat výdělečnou činnost jako zaměstnanci nebo jako podnikatelé (živnostníci). Pro účely této publikace se pod pojmem

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 2 28. 6. 2011 Souhrn Čerpání zdravotní péče cizinci v Jihomoravském kraji v roce 2010 Utilization

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 1 3. 6. 2011 Čerpání zdravotní péče cizinci v Královéhradeckém kraji v roce

Více

Postavení českého trhu práce v rámci EU

Postavení českého trhu práce v rámci EU 29. 7. 2015 Postavení českého trhu práce v rámci EU Pravidelná analýza trhu práce se zaměřuje na mezinárodní srovnání indikátorů strategie zaměstnanosti - Evropa 2020. Pro splnění cíle ohledně zvýšení

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 8 18. 10. 2010 Čerpání zdravotní péče cizinci v Královéhradeckém kraji v roce

Více

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 1 3. 9. 2012 Souhrn Utilization of Health Care by Foreigners in the Liberecký Region

Více

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 1 15. 5. 2013 Souhrn Čerpání zdravotní péče cizinci v Libereckém kraji v roce 2012

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 1 21. 6. 2012 Souhrn Čerpání zdravotní péče cizinci v Jihomoravském kraji v roce 2011 Utilization

Více

A ICT odborníci. Více informací o ICT odbornících naleznete na: https://www.czso.cz/csu/czso/lidske_zdroje_pro_informacni_technologie

A ICT odborníci. Více informací o ICT odbornících naleznete na: https://www.czso.cz/csu/czso/lidske_zdroje_pro_informacni_technologie Počty a mzdy ICT odborníků Od roku 2011 se v ČR odborníci v oblasti informačních a komunikačních technologií (dále jen ICT odborníci) dělí dle Klasifikace zaměstnání (CZ- ISCO) do dvou hlavních kategorií:

Více

Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina

Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 2 28. 6. 2011 Souhrn Utilization of Health Care by Foreigners in the Vysočina Region in 2010

Více

Všeobecné poznámky. A. Ustanovení úmluv sociálního zabezpečení zůstávající v platnosti bez ohledu na článek 6 Nařízení. (Článek 7 (2) (c) Nařízení.

Všeobecné poznámky. A. Ustanovení úmluv sociálního zabezpečení zůstávající v platnosti bez ohledu na článek 6 Nařízení. (Článek 7 (2) (c) Nařízení. PŘÍLOHA III USTANOVENÍ ÚMLUV O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ, která zůstávají v platnosti bez ohledu na článek 6 Nařízení - ustanovení úmluv o sociálním zabezpečení nevztahující se na všechny osoby, na něž se

Více

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ Z CIGARET od 1. ledna 2014 musí být celková spotřební daň nejméně 60 % vážené průměrné maloobchodní ceny cigaret propuštěných ke spotřebě.

Více

Hodnotící tabulka jednotného trhu

Hodnotící tabulka jednotného trhu Hodnotící tabulka jednotného trhu Výsledky členských států Česká republika (Sledované období: 2015) Transpozice právních předpisů Transpoziční deficit: 0,8 % (v minulé zprávě: 0,5 %) další zvýšení, nyní

Více

KOLIK U NÁS PRACUJE CIZINCŮ

KOLIK U NÁS PRACUJE CIZINCŮ KOLIK U NÁS PRACUJE CIZINCŮ Daniel Chytil Tisková konference, 12. ledna 2017, Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz Na úvod Zdroje dat Ministerstvo vnitra, Ministerstvo

Více

I. Verejne dostupné služby v pevných sítích elektronických komunikací

I. Verejne dostupné služby v pevných sítích elektronických komunikací I. Verejne dostupné služby v pevných sítích elektronických komunikací Oznacení Pripojení Prístup Dálkové k síti podnikatele: k síti (používání (zrízení telefonní Merná telefonni Volné Místní Dálkové vikend

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 15. 5. 2014 1 Utilization of Health Care by Foreigners in the Královéhradecký

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 3 13.6.2006 Čerpání zdravotní péče cizinci v Jihomoravském kraji v roce 2005 Utilization

Více

Čerpání zdravotní péče cizinci v roce Utilization of Health Care by Foreigners in 2017

Čerpání zdravotní péče cizinci v roce Utilization of Health Care by Foreigners in 2017 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 25. 1. 218 3 Čerpání zdravotní péče cizinci v roce 217 Utilization of Health Care by Foreigners in 217 Souhrn V roce

Více

Státní zřízení: konstituční monarchie. Návrh: EPP-ED S&D ALDE ZELENÍ/EFA ECR GUE/NGL EFD NEZ.

Státní zřízení: konstituční monarchie. Návrh: EPP-ED S&D ALDE ZELENÍ/EFA ECR GUE/NGL EFD NEZ. Belgie Státní zřízení: konstituční monarchie Belgie v EK (2004-2009): Komisař pro rozvoj a humanitární pomoc Počet hlasů v Radě EU: 12 Počet obyvatel: 10 660 800 (k 1. lednu 2008) z 493 mil. obyvatel EU,

Více

Ekonomický vývoj v EU podle aktuálních statistik

Ekonomický vývoj v EU podle aktuálních statistik EUROZÓNA+ Ekonomický vývoj v EU podle aktuálních statistik za období od 1. 9. do 30. 9. 2018 Obsah: RŮST HDP (2. ČTVRTLETÍ 2018).. 3 NEZAMĚSTNANOST (SRPEN 2018)... 4 MÍRA INFLACE (SRPEN 2018)... 6 Eurozóna+

Více

Pracovní doba v České Republice je v rámci EU jedna z nejdelších Dostupný z

Pracovní doba v České Republice je v rámci EU jedna z nejdelších Dostupný z Pracovní doba v České Republice je v rámci EU jedna z nejdelších Český statistický úřad 2013 Dostupný z http://www.nusl.cz/ntk/nusl-203469 Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. Tento

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 1 3. 6. 2013 Souhrn Utilization of Health Care by Foreigners in the Jihomoravský Region

Více

STÁRNUTÍ OBYVATELSTVA A TRH PRÁCE, SPECIFIKA ODVĚTVOVÉ STRUKTURY V ČESKÉ REPUBLICE

STÁRNUTÍ OBYVATELSTVA A TRH PRÁCE, SPECIFIKA ODVĚTVOVÉ STRUKTURY V ČESKÉ REPUBLICE STÁRNUTÍ OBYVATELSTVA A TRH PRÁCE, SPECIFIKA ODVĚTVOVÉ STRUKTURY V ČESKÉ REPUBLICE 4.11. 2014 Age Management: Strategické řízení věkové diverzity ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 13. 6. 2014 1 Souhrn Čerpání zdravotní péče cizinci v Jihomoravském kraji v roce 2013 Utilization

Více

Příloha č. 5 SEZNAM TABULEK A GRAFŮ

Příloha č. 5 SEZNAM TABULEK A GRAFŮ Příloha č. 5 SEZNAM TABULEK A GRAFŮ Tabulka č. 1.: Účast žen v rozhodovacím procesu v roce 2012 Tabulka č. 2.: Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Tabulka č. 3.: Volby do Senátu Parlamentu ČR Tabulka

Více

Význam a vývoj automobilového průmyslu v Evropské unii

Význam a vývoj automobilového průmyslu v Evropské unii Význam a vývoj automobilového průmyslu v Evropské unii Ing. Tomáš Kozelský EU Office / Knowledge Centre Ekonomické a strategické analýzy Česká spořitelna a Katedra ekonomie a práva, ŠAVŠ Mladá Boleslav,

Více

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 1 15. 5. 2013 Souhrn Čerpání zdravotní péče cizinci v Ústeckém kraji v roce 2012 Utilization

Více

PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 2009-2065

PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 2009-2065 PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 29-265 1. Demografická konference Ph.D. studentů demografie Praha, 26.11.29 Český statistický úřad, oddělení demografie PROJEKCE ČSÚ 29 ZÁKLADNÍ FAKTA vypracována

Více

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 13. 6. 2014 1 Souhrn Čerpání zdravotní péče cizinci v Kraji Vysočina v roce 2013 Utilization

Více

Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Shengenský prostor

Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Shengenský prostor Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Shengenský prostor Historický vývoj předchůdce Shengenské dohody: Saarbrückenská dohoda z roku 1984 14. července 1985 Shengenská smlouva 19. června 1990

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 19. 6. 2014 1 Čerpání zdravotní péče cizinci v Moravskoslezském kraji v roce 2013

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ROZLOHA A OBYVATELÉ EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Rozloha a obyvatelé

Více

2014 Dostupný z

2014 Dostupný z Tento dokument byl stažen z Národního úložiště šedé literatury (NUŠL). Datum stažení: 02.02.2017 Život cizinců v ČR - 2014 Český statistický úřad; Odbor statistiky trhu práce a rovných příležitostí 2014

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 1 30. 5. 2011 Souhrn Čerpání zdravotní péče cizinci v Olomouckém kraji v roce 2010 Utilization

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 1 10. 6. 2013 Souhrn Utilization of Health Care by Foreigners in the Olomoucky Region in

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 19. 6. 2014 1 Souhrn Utilization of Health Care by Foreigners in the Olomoucky Region in

Více

OBSAH. Zkratky 11. Úvod 13. 1 Vymezení pojmů 15. 1.1 Daňová harmonizace 15 1.2 Daňová koordinace 19

OBSAH. Zkratky 11. Úvod 13. 1 Vymezení pojmů 15. 1.1 Daňová harmonizace 15 1.2 Daňová koordinace 19 OBSAH Zkratky 11 Úvod 13 1 Vymezení pojmů 15 1.1 Daňová harmonizace 15 1.2 Daňová koordinace 19 2 Prameny evropského daňového práva 20 2.1 Vývoj Evropské integrace 20 2.2 Lisabonská smlouva 21 2.3 Orgány

Více

Vývoj demografické struktury obyvatelstva v zemích EU. Tomáš Fiala Jitka Langhamrová Katedra demografie Fakulta informatiky a statistiky VŠE Praha

Vývoj demografické struktury obyvatelstva v zemích EU. Tomáš Fiala Jitka Langhamrová Katedra demografie Fakulta informatiky a statistiky VŠE Praha Vývoj demografické struktury obyvatelstva v zemích EU Tomáš Fiala Jitka Langhamrová Katedra demografie Fakulta informatiky a statistiky VŠE Praha Seznam zemí, zkratky a barvy použité v grafech Dánsko-DK,

Více

Dosavadní zapojení subjektů ČR do výzev WIDESPREAD. Informační den v oblasti Šíření excelence a podpora účasti v programu Horizont 2020

Dosavadní zapojení subjektů ČR do výzev WIDESPREAD. Informační den v oblasti Šíření excelence a podpora účasti v programu Horizont 2020 Dosavadní zapojení subjektů ČR do výzev WIDESPREAD Informační den v oblasti Šíření excelence a podpora účasti v programu Horizont 2020 Anna Vosečková 12. 11. 2015 VÝZVY 2014 2015 TÉMA OZNAČENÍ OTEVŘENÍ

Více

Monitoring nákladů práce v ČR, ve státech Evropské unie a v USA Bulletin No. 6

Monitoring nákladů práce v ČR, ve státech Evropské unie a v USA Bulletin No. 6 Monitoring nákladů práce v ČR, ve státech Evropské unie a v USA 2005-2010 Bulletin No. 6 A - Úplné náklady práce v ČR, zdanění a veřejné rozpočty 2005-2010 1. Měsíční úplné náklady práce v ČR v Kč na

Více

VÝZKUM A VÝVOJ. Martin Mana Marek Štampach. Tisková konference, 15. říjen 2015, ČSÚ Praha

VÝZKUM A VÝVOJ. Martin Mana Marek Štampach. Tisková konference, 15. říjen 2015, ČSÚ Praha VÝZKUM A VÝVOJ Martin Mana Marek Štampach Tisková konference, 15. říjen 2015, ČSÚ Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz Kolik lidí v Česku pracuje ve výzkumu a vývoji?

Více

STÁTNÍ PLÁNY PRO ZAVÁDĚNÍ PALIV S NÍZKÝM NEBO NULOVÝM OBSAHEM SÍRY V ČLENSKÝCH ZEMÍCH CEMT

STÁTNÍ PLÁNY PRO ZAVÁDĚNÍ PALIV S NÍZKÝM NEBO NULOVÝM OBSAHEM SÍRY V ČLENSKÝCH ZEMÍCH CEMT STÁTNÍ PLÁNY PRO ZAVÁDĚNÍ PALIV S NÍZKÝM NEBO NULOVÝM OBSAHEM SÍRY V ČLENSKÝCH ZEMÍCH CEMT Únor 2003 Tento dokument je určen pro informaci v souvislosti s předložením návrhu usnesení o palivech bez obsahu

Více

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 1 3. 9. 2012 Souhrn Utilization of Health Care by Foreigners in the Pardubický

Více

Základní pohled na budoucí vývo. j počtu osob dle. Zastoupení osob ve starším věku a jejich participace na trhu práce i ve srovnání s EU27

Základní pohled na budoucí vývo. j počtu osob dle. Zastoupení osob ve starším věku a jejich participace na trhu práce i ve srovnání s EU27 Kulatýstůl Praha, 15. 3. 2012 Participace starších osob na trhu práce podle dat VŠPS Ondřej Nývlt, ČSÚ Marta Petráňová, ČSÚ Ivana Dubcová, ČSÚ Základní pohled na budoucí vývo j počtu osob dle věku v ČR

Více

2016 Dostupný z

2016 Dostupný z Tento dokument byl stažen z Národního úložiště šedé literatury (NUŠL). Datum stažení: 25.12.2016 V ČR pracuje jen malá část mladých Petráňová, Marta; Mejstřík, Bohuslav 2016 Dostupný z http://www.nusl.cz/ntk/nusl-204378

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 1 11.5.2006 Čerpání zdravotní péče cizinci v Moravskoslezském kraji v roce 2005 Utilization

Více

Ekonomický vývoj v EU podle aktuálních statistik

Ekonomický vývoj v EU podle aktuálních statistik EUROZÓNA+ Ekonomický vývoj v EU podle aktuálních statistik za období od 1. 4. do 30. 4. 2018 Obsah: RŮST HDP (1. ČTVRTLETÍ 2018)... 3 VÝVOJ ZADLUŽENÍ (4. ČTVRTLETÍ 2017)... 3 NEZAMĚSTNANOST (BŘEZEN 2018)..

Více

ŽIVOT CIZINCŮ V ČR. Zpracoval: Odbor statistiky trhu práce a rovných příležitostí

ŽIVOT CIZINCŮ V ČR. Zpracoval: Odbor statistiky trhu práce a rovných příležitostí ŽIVOT CIZINCŮ V ČR 2015 Cizinci Praha, prosinec 2015 Kód publikace: 290026-15 Č. j.: 02449 / 2015-64 Zpracoval: Odbor statistiky trhu práce a rovných příležitostí Ředitel odboru: Mgr. Dalibor Holý Kontaktní

Více

VŠECHNY NÍŽE UVEDENÉ CENY JSOU BEZ 21 % DPH.

VŠECHNY NÍŽE UVEDENÉ CENY JSOU BEZ 21 % DPH. VŠECHNY NÍŽE UVEDENÉ CENY JSOU BEZ 21 % DPH. Mobilní hlasové služby (národní volání) Ceník tarifů Profi na míru 1 Profi na míru 3 + 400 MB Profi na míru 5 + 1,5 GB Měsíční paušál 1.00 179.00 219.00 Volné

Více

Financování VVŠ v ČR

Financování VVŠ v ČR Financování VVŠ v ČR Počet studentů veřejných vysokých škol 400 000 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 prezenční studium distanční a kombinované studium počet studentů v roce 2016

Více

Kontexty porodnosti v České republice a Praze

Kontexty porodnosti v České republice a Praze Kontexty porodnosti v České republice a Praze Jitka Rychtaříková Katedra demografie a geodemografie Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze Albertov 6, 128 43 Praha rychta@natur.cuni.cz +420

Více

E ICT sektor ICT sektor vymezen čtyř hlavních skupin ICT činností. Výroba ICT (ICT průmysl) Obchod s ICT Telekomunikační činnosti (telekomunikace)

E ICT sektor ICT sektor vymezen čtyř hlavních skupin ICT činností. Výroba ICT (ICT průmysl) Obchod s ICT Telekomunikační činnosti (telekomunikace) ICT sektor je definován jako kombinace ekonomických činností produkujících výrobky a poskytujících služby, jež jsou primárně určeny ke zpracování, komunikaci a distribuci informací elektronickou cestou,

Více

7 Migrace. Tab. 7.1 Zahraniční migrace podle pohlaví, Tab. 7.2 Přistěhovalí podle věku,

7 Migrace. Tab. 7.1 Zahraniční migrace podle pohlaví, Tab. 7.2 Přistěhovalí podle věku, 7 Migrace Do České republiky se v roce 2016 přistěhovalo o 20,1 tisíce více osob, než se vystěhovalo. Občanů Slovenska, Ukrajiny a Rumunska přibylo na našem území nejvíce. Objem zahraničního stěhování

Více

Tab. B1 Domácnosti v ČR s pevnou telefonní linkou

Tab. B1 Domácnosti v ČR s pevnou telefonní linkou Český statistický úřad sleduje údaje o rozšíření vybraných informačních technologií v českých domácnostech prostřednictvím samostatného ročního statistického zjišťování: Výběrové šetření o informačních

Více

Antimonopolní opatření: Zpráva o cenách automobilů dokládá trend snižování cenových rozdílů u nových vozů v roce 2010

Antimonopolní opatření: Zpráva o cenách automobilů dokládá trend snižování cenových rozdílů u nových vozů v roce 2010 EVROPSKÁ KOMISE TISKOVÁ ZPRÁVA Antimonopolní opatření: Zpráva o cenách dokládá trend snižování cenových rozdílů u nových vozů v roce 2010 Brusel, 26. července 2011 nejnovější zpráva Evropské komise o cenách

Více

Uplatnění mladých lidí na trhu práce po ukončení svého studia, Ondřej Nývlt prezentace IPN KREDO. www.kredo.reformy-msmt.cz

Uplatnění mladých lidí na trhu práce po ukončení svého studia, Ondřej Nývlt prezentace IPN KREDO. www.kredo.reformy-msmt.cz Uplatnění mladých lidí na trhu práce po ukončení svého studia, Ondřej Nývlt prezentace IPN KREDO www.kredo.reformy-msmt.cz Osoby ve věku 30-34 let podle vybraných typů dosaženého vzdělání a pohlaví (1995-2013)

Více

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Praha, 1. 11. 2012 ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Struktura výdajů domácností prochází vývojem, který je ovlivněn především cenou zboží a služeb. A tak skupina zboží či služeb, která

Více

2015 Dostupný z

2015 Dostupný z Tento dokument byl stažen z Národního úložiště šedé literatury (NUŠL). Datum stažení: 21.12.2016 Průměrný věk pracujících se za dvacet let zvýšil o téměř čtyři roky Mejstřík, Bohuslav ; Petráňová, Marta

Více

CO ŘÍKAJÍ STATISTIKY O IT ODBORNÍCÍCH V ČR

CO ŘÍKAJÍ STATISTIKY O IT ODBORNÍCÍCH V ČR CO ŘÍKAJÍ STATISTIKY O IT ODBORNÍCÍCH V ČR Eva Skarlandtová Martin Mana 17. ledna 2014, Vysoká škola ekonomická v Praze ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz IT odborníci

Více

Financování VVŠ v ČR

Financování VVŠ v ČR Financování VVŠ v ČR Počet studentů veřejných vysokých škol 400000,0 350000,0 300000,0 250000,0 200000,0 150000,0 100000,0 50000,0,0 prezenční studium distanční a kombinované studium počet studentů v roce

Více

Demografické trendy a regionální diferenciace terciárního vzdělávání

Demografické trendy a regionální diferenciace terciárního vzdělávání Demografické trendy a regionální diferenciace terciárního vzdělávání Jitka Rychtaříková Tým TA01 konference KREDO, Praha, 24. 9. 2015 www.kredo.reformy-msmt.cz Tým TA01: Jitka Rychtaříková - vedoucí týmu

Více

EET a související snížení sazeb DPH

EET a související snížení sazeb DPH EET a související snížení sazeb DPH 2. února 2016 Andrej Babiš, ministr financí ČR České republiky, Letenská 15, 118 10 Praha 1, +420 257 041 111 2 Vývoj snížené sazby DPH v ČR Za vlád TOP 09 a ODS vzrostla

Více

V Bruselu dne COM(2017) 622 final SDĚLENÍ KOMISE RADĚ

V Bruselu dne COM(2017) 622 final SDĚLENÍ KOMISE RADĚ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.10.2017 COM(2017) 622 final SDĚLENÍ KOMISE RADĚ Evropský rozvojový fond (EDF): prognózy závazků, plateb a příspěvků členských států na období let 2017, 2018, 2019 a nezávazné

Více

Hlavní demografické změny

Hlavní demografické změny Hlavní demografické změny Jitka Rychtaříková Katedra demografie a geodemografie Přírodovědecká fakulta University Karlovy v Praze Albertov 6, 128 43 Praha rychta@natur.cuni.cz +420 221951420 Struktura

Více

Občané ČR mohou za prací do dalších členských států EU

Občané ČR mohou za prací do dalších členských států EU Tisková zpráva Praha 2. 5. 2006 Občané ČR mohou za prací do dalších členských států EU Další původní členské státy otevřely svůj pracovní trh občanům České republiky. Od 1. května 2006 tak mohou zájemci

Více

Helsinki [Hartwall-areena] (Finsko) & Stockholm [Ericsson Globe Arena] (Švédsko)

Helsinki [Hartwall-areena] (Finsko) & Stockholm [Ericsson Globe Arena] (Švédsko) 2012 76. MS Mistrovství světa Helsinki [Hartwall-areena] (Finsko) & Stockholm [Ericsson Globe Arena] (Švédsko) 4. května USA - Francie 7:2 (1:1,3:1,3:0) Helsinki (11.15 SELČ) Německo - Itálie 3:0 (1:0,1:0,1:0)

Více

Měsíční přehled č. 01/02

Měsíční přehled č. 01/02 Měsíční přehled č. 01/02 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v lednu 2002 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách 202,5 mld.kč, čímž klesl v

Více

Evropská Unie. Bohdálek Kamil

Evropská Unie. Bohdálek Kamil Evropská Unie Bohdálek Kamil 5. 5. 2014 Historie EU Evropská unie vznikla roku 1992 1952 Vznik Evropského sdružení uhlí a oceli 1957 ESUO zakládá Evropské hospodářské společenství 1992Podepsání smlouvy

Více

FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO VÝZKUMU A VÝVOJE

FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO VÝZKUMU A VÝVOJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO VÝZKUMU A VÝVOJE Marek Štampach Výzkum, vývoj a inovace ve statistikách a analýzách, 22. dubna 2015, Technologické centrum AV ČR ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha

Více

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně Praha, 16. května 2013 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu Zpracování analýz sociálního dialogu a

Více

Graf 3.11 Podniky* prodávající přes ostatní sítě (v %)

Graf 3.11 Podniky* prodávající přes ostatní sítě (v %) Tab 3.5 Podniky prodávající přes elektronické sítě v procentech celkem 13,0 18,1 14,5 16,6 11,1 malé (10-49 zam. osob) 10,4 15,1 13,5 15,3 10,1 střední (50-249 zam. osob) 11,5 16,5 17,3 20,2 13,4 velké

Více

4. Mezinárodní srovnání výdajů na zdravotní péči

4. Mezinárodní srovnání výdajů na zdravotní péči 4. Mezinárodní srovnání výdajů na zdravotní péči V této části je prezentováno porovnání základních ukazatelů výdajů na zdravotní péči ve vybraných zemích Evropské unie (EU) a Evropského sdružení volného

Více

Jak správně určit cestovní náhrady při pracovní cestě v roce 2018

Jak správně určit cestovní náhrady při pracovní cestě v roce 2018 Jak správně určit cestovní náhrady při pracovní cestě v roce 2018 Náhrada jízdních výdajů Použije-li zaměstnanec (na žádost zaměstnavatele) soukromé motorové vozidlo, přísluší mu za každý 1 km jízdy základní

Více

Bratislava [Orange Aréna] & Košice [Steel Aréna] (Slovensko)

Bratislava [Orange Aréna] & Košice [Steel Aréna] (Slovensko) 2011 75. MS Mistrovství světa Bratislava [Orange Aréna] & Košice [Steel Aréna] (Slovensko) 29. dubna Německo - Rusko 2:0 (0:0,1:0,1:0) Bratislava (16.15) Švýcarsko - Francie 1:0 PP (0:0,0:0,0:0,1:0) Košice

Více