Č.j.: SŠ-ŘŠ/xxx/2010 Vyřizuje/linka: Jetenský/213 Praha dne 12. dubna 2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Č.j.: SŠ-ŘŠ/xxx/2010 Vyřizuje/linka: Jetenský/213 Praha dne 12. dubna 2010"

Transkript

1 Středníí průmysllová školla ellektrotechniická Praha 10,, V Úžllabiině 320 Firma: Č.j.: SŠ-ŘŠ/xxx/2010 Vyřizuje/linka: Jetenský/213 Praha dne 12. dubna 2010 Věc: Výzva k podání nabídky více zájemců k účasti na zadávacím řízení na stavební zakázku malého rozsahu podle 12 odstavec 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění na realizaci akce: OPRAVA SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ Střední průmyslová škola elektrotechnická, V Úžlabině 320, Praha 10 Zadavatel: Střední průmyslová škola elektrotechnická se sídlem: V Úžlabině 320, Praha 10 zastoupený: Ing. Vladislavem Jetenským, ředitelem školy za účelem zadání zakázky malého rozsahu podle 12 odst. 3, zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon) ve smyslu Pravidel pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách hl.m.prahy Vás v y z ý v á jako uchazeče k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky: OPRAVA SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ v objektu Střední průmyslové školy elektrotechnické, V Úžlabině 320, Praha 10. I. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace stavebních prací OPRAVA SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ v objektu Střední průmyslové školy elektrotechnické, V Úžlabině 320, Praha 10. Předmětem plnění je celková oprava šesti místností sociálních zařízení dle požadavků zadavatele. Předběžný rozsah požadovaných prací je dán přílohou č.2 této výzvy, další upřesnění bude při konkrétní prohlídce objektu. Dodatečné informace může uchazeč požadovat po zadavateli nejpozději do 7. května Dotazy budou podány elektronicky na adresu kontaktní osoby školského zařízení a kopie odpovědí (včetně dotazů, ale bez identifikace tazatele) budou rozeslány všem uchazečům o veřejnou zakázku.

2 Kontaktní osoba: Ing. Vladislav Jetenský, ředitel školy, telefon: nebo ; II. Doba a místo plnění veřejné zakázky Termíny zahájení a ukončení realizace zakázky: zahájení realizace zakázky: do 3 dnů po předání staveniště (předpokládaný termín zahájení je 28.června 2010) ukončení realizace zakázky: dle předložené nabídky Do nabídky uveďte celkový počet kalendářních dnů od podpisu smlouvy po dokončení a předání díla a ostatní požadované údaje uvedené v příloze č. 1 - Tabulka k nabídkovému rozpočtu. Místo plnění: Střední průmyslová škola elektrotechnická, V Úžlabině 320, Praha 10 Prohlídka místa plnění se bude konat v úterý 4. května 2010 v hodin, se srazem účastníků před sekretariátem Střední průmyslové školy elektrotechnické, V Úžlabině 320, Praha 10. III. Nabídková cena Nabídkovou cenu uveďte formou položkového rozpočtu s rozpisem použitého materiálu a jednotlivých pracovních postupů. Rozpočet zpracujte pro každou místnost samostatně. Celkovou cenu uveďte v tabulce přílohy č.1 Celkovou cenu uveďte bez DPH a včetně DPH. Nedílnou součástí položkového rozpočtu bude i vyplněná tabulka příloha č. l této výzvy. IV. Platební podmínky Platební podmínky se řídí zásadami pro poskytování a čerpání prostředků ze státního rozpočtu. Zadavatel neposkytuje zálohy. Provedené práce budou měsíčně průběžně fakturovány na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací a to max. do 90% celkových rozpočtových nákladů. Zbývajících 10% bude uvolněno do 14 dnů po úplném dokončení a předání díla a po odstranění všech vad a nedodělků zapsaných v protokolu o předání a převzetí díla. Splatnost daňových dokladů, odsouhlasených technickým dozorem investora a zadavatelem, bude minimálně 21 dní. V. Požadavky na prokázání kvalifikačních kritérií Zadavatel požaduje doložení kvalifikačních předpokladů v souladu s 53 a 54 písm. a) a b) zákona. Doložení kvalifikace bude pevně spojeno s nabídkou. Uchazeč může prokázání kvalifikačních předpokladů dle 53 odstavec 1 písmeno a-j prokázat čestným prohlášením. Prokazuje-li dodavatel splnění základních kvalifikačních předpokladů podle 53 odst. 1 a profesních kvalifikačních předpokladů podle 54 způsobem podle 127 (výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů), nesmí být tento výpis k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší než 3 měsíce. prokázání splnění ekonomických a finančních předpokladů dle 55 zákona č. 137/2006 Sb., odstavce 1 písm. a) doložit pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění zodpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě ve výši minimálně 1 milionu Kč, nebo čestné prohlášení uchazeče, že takovou pojistnou smlouvu uzavře před podpisem smlouvy o dílo na tuto zakázku (přílohou smlouvy o dílo bude tato pojistná smlouva) Uchazeč, který nedoloží, či nesplní výše uvedené kvalifikační předpoklady, bude zadavatelem dle ustanovení 60 zákona č. 137/2006 Sb. vyloučen.

3 VI. Způsob zpracování nabídky a dokladů k prokázání kvalifikace Uchazeč je povinen předložit svoji nabídku na plnění veřejné zakázky písemně. Nabídka musí obsahovat identifikační údaje o uchazeči v tomto členění: obchodní jméno uchazeče (v případě fyzické osoby jméno, příjmení, případně obchodní firma), právní forma uchazeče ( a.s., s.r.o., fyzická osoba, apod.), u fyzické osoby musí být uvedeno též rodné číslo nebo datum narození, sídlo uchazeče (v případě fyzické osoby bydliště, případně místo podnikání, je-li odlišné od bydliště), identifikační číslo a daňové identifikační číslo, bylo-li přiděleno, jméno a příjmení statutárního orgánu nebo jeho členů, případně jiné fyzické osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče, číslo telefonu a faxu zájemce, bankovní spojení a číslo účtu uchazeče. Součástí nabídky je návrh smlouvy o dílo včetně nedílných příloh - oceněný výkaz výměr, harmonogram postupu prací a lhůta výstavby v kalendářních dnech a nabídková cena. Výkaz výměr je požadován v členění na jednotlivé místnosti (1. NP dívky, 1. NP chlapci, 1. NP ženy, 1. NP muži, PP muži, PP ženy) a rekapitulace celkem. Návrh smlouvy a prohlášení dle 68 odst. 2 zákona, že uchazeč je vázán celým obsahem nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty, musí být podepsány osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Pokud nabídku podepisuje osoba zmocněná, musí být součástí nabídky originál nebo ověřená fotokopie tohoto zmocnění. Plná moc musí být podepsána osobou oprávněnou jednat za uchazeče způsobem uvedeným ve výpisu z obchodního rejstříku. Pokud nabídku předkládá více osob společně, musí předložit současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči veřejnému zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky. Nabídka musí být zpracována v českém jazyce (informace o kvalifikaci mohou být předloženy též v jazyce slovenském) v originále a 1 kopii, dále musí mít v úvodu rekapitulaci obsahu nabídky dle zadání a musí být zabezpečena proti neoprávněné manipulaci (např. proražením jednotlivých listů a jejich spojením tkanicí s pečetí) a stránkami očíslovanými nepřerušenou vzestupnou číselnou řadou. VII. Kritérium pro hodnocení nabídky Základním hodnotícím kriteriem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky. Hodnocení nabídek provede hodnotící komise podle kritérií stanovených v oznámení zadávacího řízení. Jednotlivými dílčími kritérii jsou: - nabídková cena 80 % - celková doba realizace od zahájení prací do předání díla - v kalendářních dnech. 15 % - smluvní pokuta za nesplnění termínu realizace díla v Kč/den prodlení 5 % Pro hodnocení nabídek bude použito bodovací stupnice v rozsahu 0 až 100 bodů. Každé jednotlivé nabídce bude dle dílčího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kriteria. Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka maximální hodnotu kriteria (např. doba záruky, výše smluvní pokuty), získá hodnocení nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nabídky k hodnotě nejvhodnější nabídky. Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria (např. cena, lhůta plnění), získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce. Jednotlivá bodová ohodnocení nabídek dle dílčích kritérií budou vynásobena příslušnou vahou daného kritéria. Na základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek hodnotící komise stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější bude stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší hodnoty.

4 VIII. Další podmínky zadavatele Uchazeč předloží jako součást nabídky znění návrhu smlouvy o dílo. Návrh smlouvy bude podepsán statutárním zástupcem uchazeče. Zadavatel požaduje záruční dobu 48 měsíců na stavební, výrobní a montážní činnosti díla. Záruční lhůty na reklamovanou část díla se prodlužují o dobu počínaje dnem uplatnění reklamace a končí dnem odstranění vad zhotovitelem. Minimální částka smluvní pokuty za nedodržení termínu doby realizace díla je Kč/den za každý započatý den prodlení. Minimální částka za nesplnění nástupu dohodnutého termínu pro odstranění vad je stanovena ve výši 3 000,-Kč za každý den prodlení a každou vadu. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit, doplnit podmínky soutěže, dále soutěž do rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky zrušit, a to i bez udání důvodu, případně veškeré přijaté nabídky uchazečů odmítnout. Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit, případně vyjasnit informace deklarované uchazeči v nabídkách. Zadavatel si vyhrazuje právo jednat o upřesnění návrhu smlouvy o dílo. Přidělení veřejné zakázky bude oznámeno všem uchazečům do 30 dnů od skončení lhůty pro podání nabídek. Uchazeč je vázán celým obsahem nabídky po dobu 120 dnů ode dne skončení lhůty pro podání nabídek. IX. Místo a doba pro podávání obálek s nabídkami Uchazeči podají své nabídky osobně na podatelnu na adrese zadavatele, nebo poštou na adresu zadavatele Střední průmyslová škola elektrotechnická, V Úžlabině 320, Praha 10 tak, aby byla zadavateli doručena na jeho adresu nejpozději 14. května 2010 do hodin. Za rozhodující pro doručení nabídky je okamžik převzetí nabídky zadavatelem. V případě osobního podání nabídky je uchazeč povinen nabídku podat v sekretariátě školy na adrese zadavatele: Střední průmyslová škola elektrotechnická, V Úžlabině 320, Praha 10 v době úředních hodin od 7,30 do hodin. Uchazeči podají nabídku v uzavřené neporušené obálce označené heslem,,neotvírat SOUTĚŽ a názvem OPRAVA SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ Střední průmyslová škola elektrotechnická, V Úžlabině 320, Praha 10 Obal bude na uzavření opatřen razítkem, případně podpisem. Obálka či jiný obal bude odpovídajícím způsobem zajištěn proti manipulaci. Ing. Vladislav Jetenský ředitel školy

5 Příloha č.1 OPRAVA SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ Střední průmyslová škola elektrotechnická, V Úžlabině 320, Praha 10 Cena celkem bez DPH DPH 20 % Cena celkem s DPH Doba plnění zakázky počet kalendářních dnů celkem od podpisu smlouvy do předání díla Smluvní pokuta za nedodržení doby plnění v Kč/den prodlení (minimálně však Kč za den) Denní sankce za nesplnění nástupu dohodnutého termínu pro odstranění vad v Kč/den, za každý den prodlení a každou vadu (minimálně však 3 000,-Kč) V souladu s ustanovením 68 odst. 2 zákona 137/2006 Sb. tímto prohlašuji, že naše společnost je vázána celým obsahem své nabídky a to po celou dobu běhu zadávací lhůty... Jméno,příjmení a podpis oprávněné osoby jednat jménem či za uchazeče:

6 Rozsah požadovaných prací Příloha č.2 1) Toalety 1. patro dívky - demontáž stávající podlahy, dlažby - 13 m 2 - vybourání průchozích dveří, začištění po bourání, - odstranění starého nátěru stěn a stropu včetně ových nátěrů, penetrace, štukování a malba 63 m 2 - odstranění starých obkladů u umyvadla - 2 m 2, - demontáž stávajících WC 3 ks - demontáž stávajícího umyvadla 1 ks - demontáž stávajícího nefunkčního elektrického vedení (nouzové osvětlení) - odstranění stávajícího litinového odpadu - úprava stěn pro obklad, obložení ve vnitřních prostorách WC a ve vstupní chodbičce pouze stěnu u umyvadla do výše 2 m celkem 15 m 2 - úprava podlahy a položení dlažby 13 m 2 - nátěr zárubní 4 x - nátěr radiátoru 1 ks - osazení nových dveří u toalet s možností vnitřního zavírání 3 ks - osazení nových vchodových dveří, včetně samozavírání 1 ks - pokládka odpadů PVC - montáž a připojení nových WC combi 3 ks, z toho 1 ks v kombinaci s bidetem - montáž zásobníku na toaletní papír 1 ks - montáž a připojení nového umyvadla, nové baterie a zrcadla 1 ks, - zapojení vody, odpadů, vodoinstalace - výměna vypínačů 2 ks, výměna osvětlení 2 ks, - montáž a připojení el. vysoušeče rukou a dávkovače mýdla, - likvidace sutí a odpadu 2) Toalety 1. patro chlapci - demontáž stávajících obkladů 80 m 2 - demontáž stávající podlahy, dlažby - 26 m 2 - vybourání průchozích dveří, začištění po bourání, - demontáž stávajících WC a úklidové výlevky 5 ks - demontáž stávajících pisoárů včetně el. ovládání 4 ks - demontáž stávajícího umyvadla 1 ks - demontáž stávajícího nefunkčního elektrického vedení (nouzové osvětlení) - úprava stěn pro obklad, kompletní obložení v prostorách místnosti toalet a pisoárů, ve vstupní chodbičce pouze stěnu u umyvadla do výše 2 m celkem 70 m 2 - odstranění starého nátěru stěn a stropu, penetrace, štukování a malba 86 m 2 - úprava podlahy a položení nové dlažby 26 m 2 - nátěr zárubní 6 ks - osazení nových dveří WC s možností vnitřního zavírání 5 ks - osazení nových vchodových dveří včetně samozavírání 1 ks - nátěr radiátorů 3 ks - montáž nových WC combi 4 ks - montáž nové úklidové výlevky 1 ks - zpětná montáž stávajících pisoárů včetně el. ovládání, - montáž zásobníku na toaletní papír 1 ks - montáž a připojení nového umyvadla, nové baterie a zrcadla, - zapojení vody, odpadů, vodoinstalace - výměna vypínače, zásuvky a osvětlení, - montáž a připojení el. sušáku rukou a dávkovače mýdla - likvidace sutí a odpadu

7 3) Toalety 1.patro ženy - demontáž stávajících obkladů 2 m 2 - demontáž stávající dlažby 5 m 2 - demontáž stávajícího WC a umyvadla - odstranění litinového odpadu - demontáž stávajícího nefunkčního elektrického vedení (nouzové osvětlení) - pokládka nového odpadu PVC - úprava podkladu pro dlažbu včetně penetrace 5 m 2 - úprava stěn pro obklad včetně penetrace 24 m 2 - pokládka obkladu do výše 2 m včetně spárování 24 m 2 - pokládka dlažby 5 m 2 - odstranění staré malby stěn a stropu, penetrace,štukování, malba 23 m 2 - nátěr zárubní 2 ks - nátěr radiátoru 1 ks - osazení nových dveří u toalety 1 ks - zapojení vody, odpadu, vodoinstalace plast - montáž nového umyvadla, baterie, el. vysoušeče rukou, dávkovače tekutého mýdla - montáž nového WC v kombinaci s bidetem - zpětná montáž vypínače, nového světla, připojení el. vysoušeče rukou - přesun hmoty a likvidace sutí a dalšího odpadu 4) Toalety 1. patro muži - demontáž stávajících obkladů 2 m 2 - demontáž stávající dlažby 5 m 2 - demontáž stávajícího WC a umyvadla - odstranění litinového odpadu - demontáž stávajícího nefunkčního elektrického vedení (nouzové osvětlení) - pokládka nového odpadu PVC - úprava podkladu pro dlažbu včetně penetrace 5 m 2 - úprava stěn pro obklad včetně penetrace 24 m 2 - pokládka obkladu do výše 2 m včetně spárování 24 m 2 - pokládka dlažby 5 m 2 - odstranění staré malby stěn a stropu, penetrace,štukování, malba 23 m 2 - nátěr zárubní - nátěr radiátoru 1 ks - osazení nových dveří u toalety 1 ks - zapojení vody, odpadu, vodoinstalace plast - montáž nového umyvadla, baterie, el. vysoušeče rukou, dávkovače tekutého mýdla - montáž nového WC v kombinaci s bidetem - zpětná montáž vypínače, nového světla, připojení el. vysoušeče rukou - přesun hmoty a likvidace sutí a dalšího odpadu

8 5) Toalety přízemí muži - demontáž stávajících obkladů 15 m 2 - demontáž stávající dlažby 5 m 2 - vybourání kovové zárubně, vybourání překladu - vybourání sprchového koutu - demontáž stávajícího WC a umyvadla - odstranění litinového odpadu - demontáž stávajícího nefunkčního el. vedení - pokládka nového odpadu PVC - zapojení vody, odpadu, vodoinstalace plast napojení na rozvody ve sklepě pod podlahou - izolace podlahy, úprava podkladu pro dlažbu včetně penetrace 5 m 2 - usazení sprchové vaničky (90 cm) a sprchového koutu včetně sprchové baterie - úprava stěn pro obklad včetně penetrace 23 m 2 - pokládka obkladu včetně spárování 23 m 2 - pokládka dlažby 5 m 2 - odstranění staré malby stěn a stropu, štukování, penetrace, malba 23 m 2 - obložení parapetu u okna - nátěr zárubně - 1 ks - montáž a připojení koupelnového tělesa topný žebřík - montáž nového umyvadla, baterie, el. vysoušeče rukou, dávkovače tekutého mýdla, zrcadla - montáž nového WC combi - montáž elektroinstalace, světla, vypínače, připojení el. vysoušeče rukou - přesun hmoty a likvidace sutí a dalšího odpadu 6) Toalety přízemí ženy - demontáž stávajících obkladů 25 m 2 - demontáž stávající dlažby 7 m 2 - demontáž dveří, kovové zárubně, vybourání nového vchodu k WC, - vybourání sprchového koutu - zazdění otvoru po vybouraných dveří - vybourání průchozích dveří, začištění po bourání, - demontáž stávajícího WC a umyvadla - odstranění litinového odpadu - demontáž stávajícího nefunkčního el. vedení - pokládka nového odpadu PVC - zapojení vody, odpadu, vodoinstalace plast napojení na rozvody ve sklepě pod podlahou - izolace podlahy, úprava podkladu pro dlažbu včetně penetrace 7 m 2 - vyzdění sprchového koutu včetně izolace tekutou lepenkou - úprava stěn pro obklad včetně penetrace 26 m 2 - pokládka obkladu včetně spárování 26 m 2 - pokládka dlažby 7 m 2 - odstranění staré malby stěn a stropu, štukování, penetrace, malba 25 m 2 - obložení parapetu u okna - nátěr zárubně 1 ks - montáž a připojení koupelnového tělesa topný žebřík - montáž nového umyvadla, baterie, el. vysoušeče rukou, dávkovače tekutého mýdla, zrcadla - montáž WC v kombinaci s bidetem - montáž elektroinstalace, osazení nového světla, vypínače, připojení el. vysoušeče rukou - přesun hmoty a likvidace sutí a dalšího odpadu

Gymnázium, Praha 2, Botičská 1 Botičská 1, 128 01 Praha 2

Gymnázium, Praha 2, Botičská 1 Botičská 1, 128 01 Praha 2 Gymnázium, Praha 2, Botičská 1 Botičská 1, 128 01 Praha 2 Naše značka: Vyřizuje / tel.: V Praze GB 247/2015 Pejčochová / 224920848 9. 6. 2015 Věc: Výzva k podání nabídky více zájemců k účasti na stavební

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Město Chrastava nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava IČ: 00262871 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Název veřejné zakázky: Zadavatel Název : Chrastava oprava komunikace Bílokostelecká

Více

Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce týkající se akce

Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce týkající se akce Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce týkající se akce Městys Jedovnice Obnova VO - 1. Etapa Zadavatel: se sídlem e-mail: Městys Jedovnice Havlíčkovo nám. 71, 679 06 JEDOVNICE

Více

Místní akční skupina mikulovsko o.p.s. Pronájem prostor kanceláře MAS Mikulovsko

Místní akční skupina mikulovsko o.p.s. Pronájem prostor kanceláře MAS Mikulovsko Zadávací dokumentace k zadávacímu řízení (zakázce) dle Pravidel PRV ČR 2007-2013 mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. Zakázka: Zadavatel: Místní akční skupina Mikulovsko o.p.s. K Vápence 69, 69201 Mikulov

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST Střední škola - Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179 Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v souladu s 9, 12 a 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ); jedná se o zadávací řízení mimo režim zákona

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ); jedná se o zadávací řízení mimo režim zákona Kontaktní osoba: Michaela Machálková Tel./fax: 267 994 537/272 936 597 E-mail: michaela.machalkova@sfzp.cz Datum: 11. 1. 2012 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná podle dle 21,

Více

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení v souladu se Zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen ZVZ ), v souladu se Směrnicí

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Vybudování

Více

Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov

Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení Vážený pane / Vážená paní, dovoluji si Vás na základě ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách,

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (včetně zadávací dokumentace) Název zakázky: NÁKUP AUTOMOBILU 2015 Číslo zakázky: Forma zadání: VZ/2015/2/02 veřejná zakázka malého rozsahu 1. Identifikační údaje zadavatele: Název

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka Stěhovací služby Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská 15 P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947 Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, pro zpracování nabídky k podlimitní veřejné zakázce na služby zadávané dle ust. 27 zákona v otevřeném řízení

Více

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH)

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Příloha č. 2) k Pravidlům II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Působnost zadavatele plní: oprávněná osoba (ředitelé příspěvkových

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 930/12/Tes Zakázka zadávaná v otevřeném řízení dle 27 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon o VZ akce Stavební úpravy pavilonu

Více

Lažánky poskytnutí bankovního úvěru

Lažánky poskytnutí bankovního úvěru O B E C L A Ž Á N K Y Okres BRNO - VENKOV PSČ 664 71 Lažánky č. 14 Váš dopis / ze dne Naše značka č.j. Vyřizuje Ing.Katolický Lažánky 24. 1. 2013 Věc: Výzva k podání nabídky Obec Lažánky, jako zadavatel,

Více

Provádění zimní údržby komunikací v Rychnově u Jablonce nad Nisou v sezóně 2015/2016

Provádění zimní údržby komunikací v Rychnově u Jablonce nad Nisou v sezóně 2015/2016 MĚSTO RYCHNOV U JABLONCE NAD NISOU Husova 490, 468 02 Rychnov u Jablonce n.n., tel.: 488 880 930, 488 880 921 Datum: 1. července 2015 Vyřizuje: J. Dvořák Tel.: 739 336 567 Zadávací dokumentace a výzva

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky: Kancelářské potřeby a tonery Druh zadávacího

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. na veřejnou zakázku s názvem. Kotěrova, Divišova čp. 828 830 generální oprava střechy

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. na veřejnou zakázku s názvem. Kotěrova, Divišova čp. 828 830 generální oprava střechy Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové, telefon 495 774 111 e-mail info@snhk.cz, www.snhk.cz IČ 64811069, DIČ CZ64811069, Bankovní spojení 27-315020217/0100

Více

Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb

Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon) Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb zadávaná v otevřeném řízení podle 27 a násl.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE v rámci projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0004, v tomto zadávacím řízení se zadavatel neřídí

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadavatel: Zdravotnická záchranná služba se sídlem Hradecká 1690/2A, 500 12 Hradec Králové zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, v oddílu Pr., vložka 829 IČ: 481 45 122 bankovní spojení: KB

Více

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Adresa pracoviště: Poděbradovo náměstí 1, Hlinsko, vchod B Č.j.: 13223/2014/OIMM Spis. znak skart. znak/lhůta: 91.1-V/5 nebo V/10 Vyřizuje: Ing.Ctibor

Více

Zadávací dokumentace a výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace k zakázce malého. rozsahu

Zadávací dokumentace a výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace k zakázce malého. rozsahu Zadávací dokumentace a výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace k zakázce malého Výběrové řízení pro výsadbové práce u akce: OBNOVA HISTORICKÉ ALEJE HRAD VEVEŘÍ-NOVÉ DVORY akce je spolufinancována

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Město Chrastava nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava IČ: 00262871 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Název veřejné zakázky: Zadavatel Název : Chrastava - údržba městské zeleně

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POSKYTNUTÍ ÚVĚRU ZATEPLENÍ MĚSOŠ A DALŠÍ PROJEKTY. Zadavatel: Město Klobouky u Brna

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POSKYTNUTÍ ÚVĚRU ZATEPLENÍ MĚSOŠ A DALŠÍ PROJEKTY. Zadavatel: Město Klobouky u Brna ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POSKYTNUTÍ ÚVĚRU ZATEPLENÍ MĚSOŠ A DALŠÍ PROJEKTY Zadavatel: Město Klobouky u Brna Obsah 1. Identifikační údaje veřejné zakázky... 3 Identifikační údaje zadavatele... 3 Společnost

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti OBSAH:

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti OBSAH: ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb

Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb Dobrovolný svazek obcí,,vedrovice a Kubšice ČOV a tlaková kanalizace Vedrovice 326, 671 75 Vedrovice dále též DSO a rovněž zadavatel Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb Poskytnutí

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU ZADAVATEL Obchodní firma: Výzkumný ústav anorganické chemie, a. s. (dále VÚAnCh) Se sídlem: Revoluční 84, 400 01 Ústí nad Labem Jednající: Ing. Milanem Petrákem, ředitelem ústavu Telefon: 475 309 222 IČ/DIČ:

Více