Zadávací dokumentace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zadávací dokumentace"

Transkript

1 Č.j. 1187/ Zadávací dokumentace Zajištění záručního a pozáručního servisu kopírovacích strojů CŘ Olomouc (1) Celní ředitelství Olomouc se sídlem Blanická 19, Olomouc, IČ Čl. I. Identifikace zadavatele Čl. II. Charakteristika předmětu veřejné zakázky (1) Předmětem veřejné zakázky je provádění záručních a pozáručních oprav kopírovacích strojů včetně dodání náhradních dílů a spotřebního materiálu. Jedná se zejména o opravy kopírovacích strojů značek Sharp, Infotec, Panasonic, Xerox, Minolta, Ricoh. Jedná se o cca 60 ks kopírovacích strojů. Čl. III. Místo a doba plnění zakázky (1) Místem dodání předmětu veřejné zakázky (plnění) je sídlo zadavatele včetně jeho podřízených útvarů. (jedná se o Celní úřady Šumperk, Olomouc, Prostějov, Přerov, Zlín, Valašské Meziříčí a Uherské Hradiště) (2) Předmět jednotlivých dílčích plnění veřejné zakázky musí být realizován nejpozději do 48 hodin ode dne předání písemné nebo telefonické objednávky. (3) Doba plnění předmětu veřejné zakázky je od , do resp. do vyčerpání limitu plnění ve výši ,- Kč bez DPH, dle toho, co nastane dříve. Čl. IV. Platební podmínky (1) Cenu předmětu veřejné zakázky bude zadavatel hradit jednorázově na základě jednotlivých faktur vystavených uchazečem po předání jednotlivých dílčích plnění předmětu veřejné zakázky zadavateli. (2) Faktura musí obsahovat všechny náležitosti odpovídající daňovému dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. (3) Platba bude provedena v českých korunách. (4) Splatnost faktur je do 30 dnů ode dne jejího doručení zadavateli. Čl. V. Požadavky na zpracování nabídky (1) Nacenění požadujeme provést jako komplexní dodávku požadovaného předmětu veřejné zakázky.

2 (2) Nabídková cena bude uvedena v následujícím členění: - cena za 1 normohodinu práce mechanika v Kč bez DPH a s DPH - cena za dopravu výjezdu technika - cena za 1km v Kč bez DPH a s DPH - výše poskytnuté slevy v % na dodávku náhradních dílů, spotřebního materiálu včetně tonerů - uvedení typů kopírovacích strojů, které uchazeč opravuje. (3) Součástí nabídky bude i uvedení záruční doby u jednotlivých položek předmětu veřejné zakázky.zadavatel požaduje, aby současně s nabídkou předložil uchazeč vyplněný a podepsaný krycí list nabídky uvedený v čl. XI. této zadávací dokumentace, podepsaný statutárním orgánem uchazeče nebo uchazečem, je-li fyzickou osobou. Společně s krycím listem nabídky uvedeným v čl. XI bude zaslán návrh smlouvy o dílo. Nabídková cena je cenou konečnou, platnou po celou dobu trvání smlouvy. Čl. VI. Požadavky na předložení nabídky (1) Uchazeč může podat pouze jednu nabídku. Nabídka bude podepsána statutárním orgánem uchazeče je-li právnickou osobou, uchazečem, je-li fyzickou osobou. (2) Nabídky se podávají písemně, v jedné uzavřené obálce, opatřené na přelepu razítkem, příp. podpisem uchazeče, je-li fyzickou osobou, či jeho statutárního orgánu, je-li právnickou osobou, na přední straně označené Zajištění záručních a pozáručních oprav kopírovacích strojů pro CŘ Olomouc - NEOTVÍRAT - odd. 13 CŘ. Na obálce musí být uvedena adresa uchazeče. (3) Nabídka bude doručena doporučeně poštou, nebo předána osobně v podatelně, na adrese zadavatele: CŘ Olomouc, Blanická 19, Olomouc, nejpozději do 12,00 hodin dne (4) Uchazeči nenáleží žádná úhrada nákladů, které vynaložil na účast v této veřejné zakázce. (5) Jednotlivé listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou a budou pevně svázané tak, aby nemohlo dojít k neoprávněné manipulaci. (6) Nabídka včetně dalších dokladů požadovaných zákonem a zadavatelem musí být předložena v českém jazyce nebo úředně ověřeném překladu do českého jazyka. (7) Zadavatel upozorňuje, že neposkytuje zálohu. Čl. VII. Požadavek na splnění kvalifikačních předpokladů (1) Splnění kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč, který předloží a) prostou fotokopii výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, b) prostou fotokopii dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci. (2) Nesplnění kvalifikace má za následek vyloučení uchazeče z hodnocení přijatých nabídek. (3) Pokud není dodavatel z objektivních důvodů schopen prokázat splnění technických kvalifikačních předpokladů způsoby stanovaným zadavatelem, je oprávněn je prokázat i jinými rovnocennými doklady, avšak zadavatel má právo z objektivních důvodu tyto jiné doklady odmítnout.

3 Čl. VIII. Kritérium hodnocení nabídek (1) Nabídky budou hodnoceny uvedených kritérií: a) Cena za normohodinu práce servisního technika - váha: 50% b) Částka dopravného - váha: 20% c) Dostupnost servisu (časový úsek od nahlášení závady do příjezdu technika) - váha: 10 % d) Výše poskytnuté slevy z běžných cen na dodávky náhradních dílů včetně tonerů - váha: 20 % Hodnotící komise sestaví pořadí nabídek od nejvhodnější k nejméně vhodné a přiřadí nejvhodnější nabídce 100 bodů a každé následující nabídce přiřadí nižší bodové hodnocení, a to o podíl 100 a počtu účastníků. Hodnocení podle bodovací metody provede hodnotící komise tak, že jednotlivá bodová ohodnocení nabídek dle dílčích kritérií vynásobí příslušnou vahou daného kritéria. Na základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek hodnotící komise stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější je hodnocena nabídka, která dosáhla nejvyšší hodnoty. (2) Účastní-li se zadávacího řízení dodavatel zaměstnávající více než 25 zaměstnanců, z nichž je více než 50 % zaměstnanců osobami se zdravotním postižením, bude nabídková cena tohoto dodavatele hodnocena jako nejnižší, nepřekročí-li nejnižší nabídkovou cenu předloženou ostatními uchazeči o více než 15 %. Plnění skutečností podle předchozí věty musí dodavatel prokázat ve vztahu ke každému ze čtyř předchozích kalendářních čtvrtletí přede dnem zahájení zadávacího řízení. Pro zjištění celkového počtu zaměstnanců dodavatele a zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, je rozhodný průměrný čtvrtletní přepočtený počet zaměstnanců podle zvláštního právního předpisu. (3) Hodnocení nabídkové ceny dodavatele podle odstavce 2 je možné pouze tehdy, pokud jsou skutečnosti podle odstavce 2 prokázány v nabídce předložením potvrzení místně příslušného úřadu práce. (4) Po provedení vyhodnocení došlých cenových nabídek jednotlivých uchazečů budou tito písemně informování o výsledku vlastního umístění, a to nejpozději do sedmi dnů po provedení vyhodnocení. Čl. IX. Dodatečné informace (1) Uchazeč je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávací dokumentaci za níže uvedených podmínek. (2) Žádost musí být písemná - lze též v elektronické podobě - ová adresa musí být doručena zadavateli nejpozději do před podáním nabídek tak, aby měl zadavatel možnost poskytnout požadované informace (v elektronické formě) ostatním uchazečům.

4 Čl. X. Práva zadavatele (1) Zadavatel nepovoluje varianty nabídky. Nebude-li nabídka zahrnovat veškeré požadované položky předmětu veřejné zakázky, vyhrazuje si zadavatel právo takovou nabídku vyřadit z hodnocení. (2) Uchazeč je vázán nabídkou 15 dnů od uplynutí lhůty pro doručení nabídek. Tato zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Zadávací lhůta se prodlužuje uchazečům druhému a třetímu v pořadí, s nimiž může zadavatel v souladu se zákonem uzavřít smlouvu, pokud vybraný uchazeč odmítne poskytnout součinnost k uzavření smlouvy. (3) Zadavatel požaduje, aby uchazeč ve své nabídce specifikoval části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům a aby uvedl identifikační údaje každého subdodavatele. (4) Nabídka neobsahující veškeré požadované náležitosti bude z hodnocení vyřazena. (5) Zadavatel je oprávněn odmítnout všechny nabídky. (6) Zadavatel je oprávněn vybrat více dodavatelů předmětu veřejné zakázky. (7) S ohledem na předpokládanou hodnotu předmětu veřejné zakázky se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu ustanovení 12 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Při zadání uvedené veřejné zakázky není zadavatel povinen postupovat podle výše uvedeného zákona. Při výběru nejvhodnější nabídky je však zadavatel povinen dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.

5 Čl.. XI. Krycí list nabídky Zajištění záručního a pozáručního servisu kopírovacích strojů pro CŘ Olomouc Uchazeč Obchodní firma: Adresa a sídlo/místo podnikání uchazeče: Jméno/a a příjmení člena/ů statutárního orgánu: IČO: DIČ: Bankovní spojení: Kontaktní osoba: Telefonní spojení: FAX: ová adresa: Nabídková cena: Cena normohodiny technika bez DPH a s DPH Cena dopravy za 1 km výjezd technika bez DPH a s DPH Výše slevy v % na spotř. materiál včetně tonerů Uvedení značek servisovaných kopírovacích strojů Prohlašuji/jeme, že akceptuji/jeme podmínky zadání této veřejné zakázky a jsme vázání celým obsahem nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty. V dne Podpis/y člena/ů statutárního orgánu

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Otevřené řízení: Nákup 1 kusu mobilní laboratoře Čl. I. Identifikace zadavatele Název zadavatele: Česká republika - Generální ředitelství cel IČO zadavatele: 71214011 DIČO zadavatele

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka Úklidové služby v objektech MF, ulice Voctářova Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská 15, 118 10 Praha 1 IČ: 00006947 Osoba jednající

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Jan Rambousek Telefon: 267 994 559 Fax: 272 936 695 E-mail: jan.rambousek@sfzp.cz Datum: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky: Kancelářské potřeby a tonery Druh zadávacího

Více

Identifikační údaje zadavatele: Státní fond životního prostředí České republiky IČ: 00020729 Adresa sídla: Korespondenční adresa:

Identifikační údaje zadavatele: Státní fond životního prostředí České republiky IČ: 00020729 Adresa sídla: Korespondenční adresa: Kontaktní osoba: Jan Sůva Telefon: 267 994 333 Fax: 272 936 597 E-mail: jan.suva@sfzp.cz č.j. SFZP 072269/2012 Datum: 30. 3. 2012 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZŠ Hustopeče, Nádražní 4, okres Břeclav, příspěvková organizace, Nádražní 4, 69301 Hustopeče se sídlem Nádražní 4, 693 01 Hustopeče, jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou

Více

pojištění majetku Národní technické knihovny v Praze 6 Dejvicích

pojištění majetku Národní technické knihovny v Praze 6 Dejvicích 50º6'14.083"N, 14º23'26.365"E Národní technická knihovna National Technical Library Č.j.: NTK/451/09-8 Vyřizuje: Ing. Maštera V Praze dne: 10. 12. 2009 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VZMR 15/2010 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zpracování nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu: Analýza vnímání externí komunikace Státního ústavu pro kontrolu léčiv Zadavatel : Česká republika, Státní ústav

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničního jazykově vzdělávacího pobytu pro žáky a zahraničního jazykového kurzu pro učitele

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničního jazykově vzdělávacího pobytu pro žáky a zahraničního jazykového kurzu pro učitele ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZŠ Hustopeče, Nádražní 4, okres Břeclav, příspěvková organizace, Nádražní 4, 69301 Hustopeče se sídlem Nádražní 4, 693 01 Hustopeče, jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA UZAVŘENÍ SMLOUVY NA DODÁVKU ZAŘÍZENÍ PRO ZMRAZOVÁNÍ A UCHOVÁVÁNÍ VZORKŮ

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA UZAVŘENÍ SMLOUVY NA DODÁVKU ZAŘÍZENÍ PRO ZMRAZOVÁNÍ A UCHOVÁVÁNÍ VZORKŮ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA UZAVŘENÍ SMLOUVY NA DODÁVKU ZAŘÍZENÍ PRO ZMRAZOVÁNÍ A UCHOVÁVÁNÍ VZORKŮ I. ZADAVATEL 1) Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i., se sídlem Strnady 136, 252 02

Více

Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb

Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb Dobrovolný svazek obcí,,vedrovice a Kubšice ČOV a tlaková kanalizace Vedrovice 326, 671 75 Vedrovice dále též DSO a rovněž zadavatel Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb Poskytnutí

Více

Č.j.: SŠ-ŘŠ/ 281/ 15 Vyřizuje/linka: Ing. Iva Tomášková Praha dne 1. 4. 2015

Č.j.: SŠ-ŘŠ/ 281/ 15 Vyřizuje/linka: Ing. Iva Tomášková Praha dne 1. 4. 2015 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ PRAHA 10, V ÚŽLABINĚ 320 firma k rukám Č.j.: SŠ-ŘŠ/ 281/ 15 Vyřizuje/linka: Ing. Iva Tomášková Praha dne 1. 4. 2015 Věc: Výzva k předložení cenové nabídky více

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka Stěhovací služby Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská 15 P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947 Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:

Více

Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí

Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí Obec Hosty Hosty 84 37501 Týn nad Vltavou IČO: 00581348 Adr. datové schránky: ijbamr6 Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

Město Jeseník. Masarykovo nám. 1/167, 790 01, Jeseník. Ing. Marie Fomiczewová, starostka města

Město Jeseník. Masarykovo nám. 1/167, 790 01, Jeseník. Ing. Marie Fomiczewová, starostka města Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace do výběrového řízení na zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem: Zavedení systému projektového řízení a implementace projektové

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE jedná se o zadávací řízení zadávané postupem mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pro výběr zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zveřejněnou

Více

Oprava místních komunikací, chodníků a odstavných ploch v obci Příšovice. tel./fax. 485 177 025, mobil 602 112 037 e-mail: prisovice@email.

Oprava místních komunikací, chodníků a odstavných ploch v obci Příšovice. tel./fax. 485 177 025, mobil 602 112 037 e-mail: prisovice@email. Výzva k podání nabídky, prokázání splnění kvalifikace a zadávací dokumentace Nejedná se o zadávací řízení ve smyslu zákona č. 137/2006Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů)

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Číslo zakázky (bude doplněno MŠMT v případě IP, v případě VZ162 GP ZS) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání

Více

Korespondenční adresa: Olbrachtova 2006/9, Praha 4, PSČ 140 21

Korespondenční adresa: Olbrachtova 2006/9, Praha 4, PSČ 140 21 Kontaktní osoba: Lucie Barešová Tel.: 267 994 392 Fax: 272 936 597 E-mail: Č.j.: Č. VZ: lucie.baresova@sfzp.cz SFZP 105518/2013 11/2013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o

Více

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ POŘADOVÉ ČÍSLO ÚKONU: 3 Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ Výzva k podání nabídky zadávanou podle

Více

Úvěr Pohořelice na realizaci akce Infrastruktura pro inovativní a ekologické vzdělávání na ZŠ Pohořelice

Úvěr Pohořelice na realizaci akce Infrastruktura pro inovativní a ekologické vzdělávání na ZŠ Pohořelice Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku na službu Úvěr Pohořelice na realizaci akce Infrastruktura pro inovativní a ekologické vzdělávání na ZŠ Pohořelice Zadavatel: Město Pohořelice, Vídeňská 699, 691

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Vybudování

Více

V souladu s ustanovením 38 odst. 1 zákona Vás zadavatel vyzývá k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace v zadávacím řízení:

V souladu s ustanovením 38 odst. 1 zákona Vás zadavatel vyzývá k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace v zadávacím řízení: ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P. O. BOX 77 118 10 Praha 1 Tel.: 257042417 V Praze dne 17. července 2014 PID: 0 Č. j.: MF-52221/2014/9001/Se Věc: Výzva k podání nabídky ve zjednodušeném

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky SD11/2013 Název zakázky: Stavební práce Předmět zakázky: Výměna střešní krytiny a klempířských prvků na budově ŠD Typ zakázky: Veřejná zakázka malého rozsahu (dále

Více

Zadávací dokumentace. Outsourcing odborných služeb provozu ICT Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

Zadávací dokumentace. Outsourcing odborných služeb provozu ICT Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz k veřejné zakázce malého rozsahu v souladu s 6, 12 odst. 3 a 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Název zakázky veřejné Outsourcing odborných služeb

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKONA )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKONA ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKONA ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: likvidace

Více

KORID LK, spol. s r.o. Koordinátor veřejné dopravy Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

KORID LK, spol. s r.o. Koordinátor veřejné dopravy Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 KORID LK, spol. s r.o. Koordinátor veřejné dopravy Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY veřejné zakázky malého rozsahu DODAVATEL SLUŽEB TISK KNIŽNÍCH JÍZDNÍCH ŘÁDŮ

Více

C151547. Učitelé a jazykové kompetence Výběrové řízení na jazykové pobyty Služba 22.6.2015. Mgr. Aleš Kubíček +420 571 755 555 oavalmez@oavm.

C151547. Učitelé a jazykové kompetence Výběrové řízení na jazykové pobyty Služba 22.6.2015. Mgr. Aleš Kubíček +420 571 755 555 oavalmez@oavm. Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadavatel: Zdravotnická záchranná služba se sídlem Hradecká 1690/2A, 500 12 Hradec Králové zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, v oddílu Pr., vložka 829 IČ: 481 45 122 bankovní spojení: KB

Více

Oprava sociálních zařízení v ZŠ Příšovice

Oprava sociálních zařízení v ZŠ Příšovice Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace dle 7 odst. 3) a dle 18 odst. 5) zákona č. 137/2006Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Vyzýváme Vás v rámci výběrového

Více