Petr Nekuţa chnicalmuse um.cz. Břínek hnicalmuse um.cz. Petra Mertová chnicalmuse um.cz

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Petr Nekuţa nekuza@te chnicalmuse um.cz. Břínek brinek@tec hnicalmuse um.cz. Petra Mertová mertova@te chnicalmuse um.cz"

Transkript

1 Seznam akcí 50 : 50 během výstavy PLAY 50 akcí doprovodného programu pro laickou i odbornou veřejnost k 50. výročí zaloţení Vernisáţ Play Klára Havlíčková havlickova muse Technické muzeum v Brně je muzeum hravé. Právě proto jsme pro veřejnost u příleţitosti celoročních oslav a připomenutí 50. výročí zaloţení připravili výstavu s výstiţným názvem PLAY, koncipovanou Petrem Niklem s účastí mnoha domácích i zahraničních umělců. PLAY totiţ staví na imaginaci, fantazii a tvořivosti, kdy dotýkat se exponátů, vstupovat do nich, dotvářet je a hrát si s nimi je nejen dovoleno, ale přímo vyţadováno. Technické muzeum v Brně spojilo s tímto projektem na padesát akcí v průběhu celého jeho trvání, a to nejen v hlavní budově muzea v Brně Králově Poli, ale i na několika externích památkách Plánovaná prohlídka v muzeu Čas nad námi a kolem nás Petr Nekuţa Rozptýlená expozice, tedy instalace jednotlivých solitérů samostatně na několika místech v celém expozičním prostoru se zaměřuje na historii a vývoj hodin a hodinových strojků. Umoţňuje odhalit tajemství podoby i fungování zařízení, jeţ jsou obvykle skrytá zrakům veřejnosti za vysokými zdmi věţí a kostelů Plánovaná prohlídka v muzeu Letecká historie a plastikové modelářství Miroslav Břínek Expozice prostřednictvím modelů zachycuje vývoj letectví, nechybějí ukázky významných letounů s poukazem na známé výrobce letadel ve světě i u nás, ani perličky z historie letectví, rekordy a zajímavosti či vysvětlení modelářské technologie. Doplňují ji reální svědkové letecké minulosti ze sbírkových fondů, například výstroj a výzbroj letadel, motory, padák, vrtulník Velikonoční pomlázka Otloukej se píšťaličko Kovárna v Těšane ch Výstava lidových krojů z Těšan a okolí nesoucí název Jak jde kroj, tak se stroj. Široká veřejnost se bude moci seznámit s vývojem krojů v Těšanech a okolí. Současně budou po celou dobu trvání výstavy velikonočně vyzdobeny obytné části kovárny, které tak návštěvníkům připomenou tradice spojené s velikonocemi. Další součástí akce bude jarmark řemesel spojený s hudebním a pěveckým vystoupením dětí ze Základní školy v Těšanech. V neděli odpoledne přijede z Brna pojízdná kavárna Tungsram a ve svém historickém červeném Fordu Transit Milířování Stará huť u Adamov a Ondřej Merta nicalmuseu m Milířování zahrnuje stavbu, zapálení, výpal milíře a jeho následné rozebrání. Tímto způsobem se vyrábělo dřevěné uhlí, které slouţilo jako výhradní palivo v různých výrobních procesech od nejstarších dob po období průmyslové revoluce. Dřevěné uhlí bude vyuţito při experimentálních a ukázkových tavbách v rekonstrukcích kusových ţelezářských pecí a dále při kovářském zpracování výsledků taveb.

2 Plánovaná prohlídka v muzeu Technická herna pro malé i velké Drahomíra Přikrylová technicalmu se Technická herna není expozicí v obvyklém slova smyslu. Je to zařízení, které návštěvníkovi umoţňuje seznamovat se zábavnou formou s různými zákony fyziky a jejich technickými aplikacemi. Hlavní důraz je kladen na interaktivní činnost návštěvníka s fyzikálním, případně technickým experimentem, spočívající v tom, ţe můţe s jednotlivými pokusnými modely volně manipulovat a sledovat jejich výslednou reakci Den otevřených dveří v depozitáři MHD Řečkovice depozit ář MHD Řečkovi ce Součástí akce je především výstava historických trolejbusů a autobusů ze sbírek muzea, doplněná o výstavu hasičské techniky. Zajímavá bude jistě i prezentace Integrované střední školy automobilní, která představí například automobil Škoda Octavia v řezu atd. V rámci dne otevřených dveří budou k vidění nejen historické autobusy a trolejbusy ze sbírek, ale také některá vozidla ze sbírky automobilů vyráběných na území bývalého RVHP. Mimo exponáty Technického muzea budou téţ moţno zhlédnout další zajímavá historická uţitková vozidla a autobusy mimo jiné např. autobus Škoda 706RTO z DP České Budějovice, nově zrenovovaný poslední vyrobený autobus Karosa ŠM11 ze sbírky pana Ivaška. Nebudou chybět ani jízdy historických autobusů pro veřejnost, jimiţ bude zajištěno spojení k budově Technického muzea na Purkyňově ulici V. sraz historických vozidel Veveří 2011-start jízdy Areál Akci pořádá Veteran Praga Car Club, člen Klubu přátel Technického muzea v Brně. Historická vozidla se budou sjíţdět od osmé hodiny ranní, zaparkují na parkovišti a cca v 9:30 budou postupně startovat na další jízdu s cílem na hradě Veveří, kde budou vozy opět vystaveny Hudební dýchánky Eliška Hluší Technické muzeum v Brně společně s brněnskou konzervatoří pořádá každou první středu v měsíci mimo duben, červenec a srpen v prostorách expozice Salón mechanické hudby komorní koncerty, na nichţ účinkují posluchači brněnské konzervatoře. Program, který je znám aţ v den konání koncertu, si tvoří studenti sami ze skladeb klasických a romantických autorů mezinárodní workshop věnovaný starému ţelezářství Stará huť u Adamov a Jiří Merta třetí mezinárodní workshop věnovaný starému ţelezářství. Součástí akce jsou tavby v replikách ranně středověkých ţelezářských pecí, kování a přednášky účastníků Plánovaná prohlídka v muzeu historická vozidla Expozice Jak jsme jezdili nabízí pohled do historie vývoje a produkce motorových vozidel. Představuje výrobu tří nejvýznamnějších automobilek na Moravě: Zbrojovku Brno, Tatru Kopřivnice a poněkud méně známou automobilku Wikov (Wichterle & Kovařík) Prostějov. V současné době je v expozici také prezentována část sbírky vozidel vyráběných na území bývalého RVHP. Návštěvníci budou během komentované prohlídky seznámeni s poutavou historií vystavených exponátů. Pro zájemce po skončení prohlídky bude spuštěn originální trenaţér z autoškoly

3 let Plánovaná prohlídka v muzeu Kabinet elektronové mikroskopie Libor Procházka prochazka muse Prohlídka zahrnuje vysvětlení základů funkce elektronového mikroskopu transmisního a rastrovacího. Návštěvníci se dozví o historii i současnosti elektronové mikroskopie. Dále si pak mohou prohlédnout ukázky zvětšených obrazů preparátů na virtuálním el. mikroskopu setkání ve střední části Moravského krasu Stará huť u Adamov a Jiří Merta Náplní akce je přiblíţit návštěvnické veřejnosti ranně středověká řemesla a technologie. V programu akce je tavba v rekonstrukci kusové ţelezářské pece z 9. století a kovářské zpracování ţeleza a další dobové ukázky. Volný vstup do expozice ţelezářství ve Stará huti. Prezentace přírody Moravského krasu. Zpřístupnění jeskyně Býčí skála s kulturním programem. Dopravu ze ţelezniční stanice Adamov zastávka zajišťuje autobus ze sbírek Koncert Petrov Petrov Klára Havlíčková havlickova muse Koncert sboru Beseda brněnská a univerzitního sboru Concordia z USA, pořádaný jiţ tradičně na podporu brněnské organizace APLA. Zazní díla Antonína Dvořáka, Georga Friedricha Handela, Johanna Sebastiana Bacha a dalších Plánovaná prohlídka v muzeu Kovolitectví Martin Mrázek Expozice představuje řemeslo staré více neţ 6 tisíc let a ukazuje na opomíjenou krásu zdánlivě chladného odlitku, který nás doprovází doslova na kaţdém kroku. Zip u kalhot, televizní zásuvka, motor v autě nebo myslitel na soklu, to jsou jen některé předměty vyrobené z roztaveného kovu ztuhlého ve formě na potřebný tvar. Expozice Kovolitectví představuje některé tyto předměty a názornou formou vysvětluje i základní slévárenské technologie. Součástí expozice je vybavená plně funkční Kovolitecká experimentální dílna Tmavomodrý festival Eliška Hluší Ve dnech května 2011 se v Brně opět uskuteční mezinárodní přehlídka hudebních vystoupení zrakově postiţených dětí a mládeţe Tmavomodrý festival. V letošním roce jej doplňuje mimo jiné i výstava pomůcek pro nevidomé, která byla uspořádána u příleţitosti dvacátého výročí zaloţení Tyfloservisu, a která je prezentována přímo ve stálé expozici nazvané Kultura nevidomých. Návštěvníci simohou prohlédnout nejen Pichtův psací stroj, ale například i indikátor hladiny nebo hmatové hodinky a další nezbytné pomůcky pro slepé a slabozraké Plánovaná prohlídka v muzeu Kultura nevidomých Eliška Hluší Oddělení dokumentace tyflopedických informací (dříve Oddělení pro slepeckou historii) navazuje na tradici brněnského Slepeckého muzea zaloţeného PhDr. Josefem Smýkalem. Po létech samostatné činnosti bylo v roce 2000 včleněno Slepecké muzeum do struktury. Oddělení nabízí specifické sluţby týkající se zpřístupnění fondů i dalších muzeí nevidomým a slabozrakým. Součástí expozice je zvuková knihovna, archiv a knihovna publikací tištěných v několika typech reliéfní latinky a Braillova písma, které jsou po domluvě k dispozici ke studiu.

4 Muzejní noc Ivo Hubr Brněnská muzejní noc je součástí festivalu muzejních nocí, který pořádá Asociace muzeí a galerií ČR za podpory MK ČR. I letos budete mít moţnost uţít si prohlídky expozic po setmění, koncerty, divadelní představení, ochutnávky, ukázky řemesel, módní přehlídky i spoustu dalších tolik oblíbených akcí, které se konají v rámci Brněnské muzejní noci v ukázky experimentální kovolitecké dílny ukázkové jízdy historických autobusů Batikovaná trička seminář Ochrana státní hranice Plánovaná prohlídka v muzeu Ulička řemesel, řemeslné dílny objedná vkový reţim Martin Mrázek Tomáš Kocman Táňa Slavíková e Roman Řezníček e Kovolitecká experimentální dílna umoţňuje odlévat všechny obecné kovy (litinu, ocel, slitiny mědi a další) celou řadou dostupných výrobních technologií. Vyráběné odlitky mají široké uplatnění. Mohou být uţívány při kompletaci sbírkových předmětů, jako kopie jedinečných či cenných artefaktů, při restaurování nábytku podobných umělecko-uţitných předmětů. Jinou skupinou jsou odlitky pouţité při restaurování poškozených či neúplných uměleckých plastik apod. Vlastní výrobní činnost je zabezpečena pomocí řady slévárenských technologií Nasazení historických autobusů na posilové spoje účelové linky A z centra Brna k Technickému muzeu Dílna se bude konat od 17. do 29. května 2011 vţdy dopoledne od 10 do 11,30 hod. a odpoledne od 14 do 15,30 hod. úterý pátek pro školní skupiny a o víkendech pro rodiče s dětmi i dospělé. Přineste si s sebou: - pracovní oblečení - 1 čistě bavlněné tričko světlé barvy jednobarevné, bez potisku, nejlépe bílé - igelitovou tašku na odnesení mokrého trička Dílna je vhodná pro předškoláky, školáky i dospělé. Maximální počet osob v dílně je 20 a je třeba se dopředu objednat: Seminář si klade za cíl představit problematiku ochrany státní hranice z pohledu archivářů a badatelů pracujících převáţně s písemními archivními materiály a výsledky vycházejícími z této činnosti. Zároveň seminář představí uvedenou problematiku z pohledu pracovníků muzeí, kteří archivní materiály vyuţívají při realizaci výstav a expozic v muzeích a zároveň se snaţí dokumentovat technické prostředky slouţící k zabezpečení státní hranice in situ. Mezi návštěvníky je velmi oblíbena Ulička řemesel. Její prostředí připomíná atmosféru města Brna ve dvacátých aţ třicátých letech 20. století, v době tzv. první republiky. Tehdy na Starém Brně ţilo mnoţství drobných řemeslníků, kteří pracovali v malých dílnách. Kolorit Starého Brna utvářeli také obchody zvané koloniály, nabízející cizokrajné zboţí z kolonií. Většina obyvatel ţila stále v pavlačových domech a z hospod zněly šlágry a štamgasti, ne úplně valné pověsti, si vyprávěli novinky v místním umělém nářečí tzv. hantecu. Komentovaná prohlídka nabídne pohled do Starého Brna, města

5 řemeslníků - knihař, zámečník, obuvník a holič-kadeřník Koncerty v Salonu mechanické hudby Brno Petr Nekuţa Koncerty žáků Základní umělecké školy Smetanova 8 v Brně se uskuteční v expozici Salon mechanické hudby Technického muzea v Brně a vystoupí ţáci hudebního oboru pod pedagogickým vedením p. Magdalény Ducháňové, Marie Škárkové, Veroniky Hejnové, Marie Bobkové, Bohumíra Kameníka, Dušana Kovaříka, Boţeny Růţičkové, Emy Jedlička-Gogové a Armine Stepanyan. V repertoáru zazní díla od A.Vivaldiho, J.S.Bacha, J.Haydna, R.Schumanna, Ed.Griega, F.Chopina, C.Debussyho, Zd.Fibicha, S.Rachmaninova, B.Kameníka a dalších Plánovaná prohlídka v muzeu Noţířství Expozice je zaměřena na vývoj noţířského řemesla od doby kamenné aţ po současnost. Zabývá se zejména produkcí a řezných nástrojů u nás a ve světě. Prezentuje hotové výrobky, technologie, a postupy výroby. Obsahuje noţe pazourkové, bronzové, ţelezné, z damascenské oceli i moderní z legovaných ocelí. Seznamuje i s rekonstrukcemi výrobních postupů a zaniklých technologií Plánovaná prohlídka v muzeu Od tamtamů k internetu Jiří Macek Expozice přivítá návštěvníka skutečným africkým signálním bubnem a provází celou historií vývoje sdělovací techniky, od prvních telefonů a telegrafů aţ k moderním přístrojům pro přenos zvuku a obrazu elektromagnetickými vlnami. Nevšední záţitek slibují programy v "multimediálním sále", praktickou představu starších komunikačních prostředků navozuje několik interaktivních modelů Hudební dýchánky Eliška Hluší Technické muzeum v Brně společně s brněnskou konzervatoří pořádá každou první středu v měsíci mimo duben, červenec a srpen v prostorách expozice Salón mechanické hudby komorní koncerty, na nichţ účinkují posluchači brněnské konzervatoře. Program, který je znám aţ v den konání koncertu, si tvoří studenti sami ze skladeb klasických a romantických autorů Romští kováři Kovárna v Těšan ech V kovárně v Těšanech bude během letní výstavní sezóny připravena výstava fotografií a sbírkových předmětů zapůjčených z Muzea romské kultury. Výstava nabídne pohled na romské řemeslníky jako kováře, podkováře, kotláře, zvonaře, dráteníky či šperkaře. Romové se zpracování kovů věnovali jiţ ve své pravlasti v Indii. Kdyţ se část indických Domů, přímých předků dnešních Romů, dala v století do pohybu směrem na západ, nesla si s sebou znalost výrobních technik, které posléze vyuţili na evropském území Classic show (Autosalon) BVV Classic Show Brno 2011 je druhý ročník prodejního veletrhu historických automobilů, motocyklů, náhradních dílů a renovačních dílen v České republice. K vidění bude bohatý výběr vystavených klasických vozů, ucelený přehled firem, zboţí a sluţeb pro veteránisty. Novinkou bude Classic Market, nabídka soukromých ojetých aut a motocyklů. V rámci této akce se prezentují kluby i

6 CIMUSET Petr Nekuţa Šlakhamr Hamry nad Sázavo u Vojenské leţení na Moravském nám Plánovaná prohlídka v muzeu Ulička řemesel Moravs ké nám. Richard Pál almuseum.c z Roman Řezníček e Radek Slabotínský, slabotinsky muse Dopravní nostalgie Veteran tour Macocha Macoch a muzea. vystaví dva historické závodní vozy MTX. V prostorách Technického muzea v Brně se bude konat mezinárodní konference odborné komise Mezinárodní rady muzeí - Komise muzeí vědy a techniky (CIMUSET). Půjde o setkání zástupců technických muzeí z celého světa, ale i z České republiky a Slovenska. Konference se koná na půdě města Brna po úspěšných konáních v Paříţi a Šanghaji v předchozích letech. Součástí doprovodného programu bude i návštěva externích památek Technického muzea a účast na kulturních akcích, pořádaných městem Brnem (Brno město uprostřed Evropy, Ignis Brunensis) Slavnostní otevření nové externí památky! Nové expozice památky Šlakhamr odkazují na bohatou ţelezářskou tradici regionu, jejíţ počátky lze spatřovat v působení cisterciáckého kláštera ve Ţďáře nad Sázavou. První zmínka o jím zaloţených hamrech, mezi nimi i Šlakhamru, je z počátku 15. století. Návštěvníci zde uvidí, jak probíhala těţba a tavba ţelezné rudy, výroba dřevěného uhlí v milíři, vybavení a produkty hameren. Součástí prohlídky bude i spuštění vodních kol a ukázka bucharu, měchů a brusu v chodu. Na prostranství Moravského náměstí bude instalována polní pekárna a polní kuchyň ze sbírek Technického muzea. Mimo těchto exponátů budou na travnaté ploše Moravského náměstí postaveny vojenské stany, které budou vyţity pro další prezentační aktivity (např. promítání dokumentárních filmů apod.). V jednání je i další doplnění aktivit na Moravském náměstí. Expozice zubního lékaře a zubního technika především přibliţují pouţívané přístrojové vybavení a nástroje, stejně jako nábytek do ordinace a laboratoře z období 1. republiky, samozřejmě s přesahem do staršího nebo naopak do mladšího období. Prohlídka se zaměřuje nejen na tyto skutečnosti, ale také na samotnou péči o chrup a moţnosti zhotovení zubní náhrady (jednotlivého zubu nebo celé čelisti, popřípadě celého chrupu). Tato akce se koná kaţdoročně, a to v rámci festivalu Brno město uprostřed Evropy. Dopravní nostalgii je věnován celý víkend a historické vozy všech druhů jsou k vidění především v centru města. Neděle patří osobním vozidlům, na desátou hodinu se sjedou do Technického muzea v Brně historická vozidla převáţně soukromých majitelů. Do dvanácté hodiny jsou vystaveny v areálu, a poté pravidelně vyráţí s policejním doprovodem do centra města po Purkyňově a Kounicově ulici, přes náměstí Svobody aţ na Dominikánské náměstí. Zde jsou obvykla vozy vystaveny aţ do odpoledních hodin (16:00). Ze sbírek se zúčastní vozy Z 9 a Z 18. Tradiční orientační soutěţ pro historická vozidla, která startují v malebném prostředí moravského krasu z města Blanska. Akci pořádá Tatra klub Brno ve spolupráci s. Kaţdoročně se této akce účastní minimálně jeden z historických vozů ze sbírek Textil v Muzeu Technické muzeum v Brně ve spolupráci s Etnografickou

7 15.6 komisí a Komisí konzervátorů a restaurátorů AMG pořádá jiţ po sedmé odbornou konferenci věnovanou textilním sbírkám a textilním technologiím nesoucí název Textil v muzeu. Konference je koncipována jako místo pro mezioborové předávání poznatků o předmětu studia. Ústředním tématem konference Textil v muzeu pro rok 2011 je Uložení a transport textilních sbírek. Během dvou dnů konference zazní příspěvky věnované ukládání textilních sbírkových předmětů do depozitáře či jejich převozu z nebo do depozitáře. Doporučenými tématy příspěvků jsou tedy prostředí depozitáře, výstavní mobiliář, obalové materiály, klimatické podmínky, bezpečnostní podmínky apod., tak jak napovídá seznam doporučených okruhů příspěvků. Závěr konference bude věnován i referátům s dalšími tématy, jako např. digitalizace sbírek, prezentace apod. Referovat o výsledcích práce lze i formou posterových prezentací. Přednesené příspěvky budou moci autoři publikovat v recenzované publikaci Textil v muzeu, která vyjde po skončení konference a bude zaslána všem účastníkům konference Křest publikace Konzervování a restaurování kovů Polabsk é muzeu m v Poděbr adech Pavla Stöhrová e Publikace Konzervování a restaurování kovů. Ochrana předmětů kulturního dědictví z kovů a jejich slitin je výsledkem několikaletého úsilí členů pracovní skupiny kovy Komise konzervátorů-restaurátorů Asociace muzeí a galerií ČR, Technického muzea v Brně a především téměř tří desítek autorů předních odborníků z různých kulturních i akademických pracovišť. V českém prostředí se tak po mnohaleté odmlce dostává do rukou čtenářů a uţivatelů zevrubné kompendium zachycující problematiku konzervace a restaurování kovů uţitých v předmětech historické povahy z pohledu její praktické aplikace v různých kulturních institucích. Opomenut není ani teoretický souhrn poznatků z oblasti přírodních a humanitních věd a uměleckého řemesla. Slavnostní křest knihy proběhne na místě, kde idea celé publikace před lety vznikla, za účasti autorů a odborníků oboru Plánovaná prohlídka v muzeu Ulička řemesel Hana Bartošová technicalmu se V komentované prohlídce bude návštěvník proveden uličkou z městského prostředí třicátých let 20. století. Zde se bude moci návštěvník přenést do atmosféry meziválečného Brna. Uličku tvoří dílny hodináře, knihaře, zámečníka, krejčího, ševce a holiče, dále ji doplňuje koloniál s praţírnou kávy, zubařská ordinace, hospoda či instalace části pavlačového domu a bytu, které patřily neodmyslitelně k Brnu. Při komentované prohlídce bude vysvětlena například příprava černého moku v dobové praţírně kávy, ukázka vybraných pomůcek obchodníka v koloniálu nebo kuchyňské náčiní pouţívané našimi předky v domácnosti Damask Kovárna v Těšane ch Setkání kovářů damascénské oceli v kovárně v Těšanech se koná jiţ od roku Tehdy byl v Technickém muzeu v Brně uspořádán první pracovní seminář zabývající se výrobou damascénské oceli, především svářkového damasku. Dělo se tak v rámci výzkumu starých technologií výroby chladných zbraní. Pracovní semináře se zabývají výrobou damasku vzniklého kombinací oceli a měkkého ţeleza s niţším

8 ModellBrno BVV Ondřej Merta nicalmuseu m obsahem uhlíku za pomoci poměrně náročných a různorodých technologických postupů kovářského svařování. Mimo české a moravské kováře se seminářů aktivně účastní především kováři ze Slovenska, Německa a Polska. Letos se uskuteční jiţ devátý ročník, který se uskuteční 17. a 18. června. První den budou kováři pracovat bez přítomnosti veřejnosti, ale v sobotu jiţ bude moţné kovárnu a kováře navštívit a podívat se na první zajímavé a nápadité výrobky nejrůznějšího druhu (noţe, meče, šperky, pouzdra aj.) MODELLBRNO je v současnosti největším jednodenním evropským setkáním plastikových modelářů a soutěţní výstavou. Akce se pravidelně účastní zástupci mnoha českých a zahraničních modelářských klubů i řada prodejců modelářského zboţí. Vystavené modely přijdou shlédnout tisíce návštěvníků z řad široké veřejnosti.letošní ročník se uskuteční 18. června 2011 opět v pavilonu B na brněnském výstavišti Po stopách zdraví a nemoci člověka a zvířat (seminář) Radek Slabotínský, slabotinsky muse Jedná se o první akci tohoto typu na půdě Technického muzea v Brně, jejímţ cílem je setkání zájemců z řad odborné veřejnosti, kteří se uvedenou problematikou zabývají z profesního hlediska, ale také odborníků z jiných vědních oborů, kteří do této sféry jen "zabrousili", nebo spravují v rámci své muzejní praxe příslušný sbírkový fond. Seminář umoţní nejen předání a získání nových, ale zároveň prohloubení stávajících poznatků z historie a současnosti medicíny, veterinárního lékařství a farmacie Plánovaná prohlídka v muzeu Vodní motory s památníkem Viktora Kaplana Ondřej Merta nicalmuseu m Voda je kromě síly lidí a hospodářských zvířat nejstarším vyuţívaným zdrojem energie, nesmírně důleţitým a nezbytným pro počátky rozvoje techniky a průmyslu. Expozice vysvětluje princip vodních motorů, jejich typů a vyuţití, včetně problematiky kavitací, regulace chodu turbín, vodních děl s turbínami souvisejících a jejich výroby. Část expozice je věnována významnému vynálezci Viktoru Kaplanovi, konstruktéru nového typu vodní turbíny turbíny Kaplanovy Plánovaná prohlídka v muzeu Expozice Panorama Naďa Urbánková urbankova muse Expozice tvoří rámec pro ústřední exponát funkční stereoprohlíţečku pro 25 diváků (= panoramu). Tento přístroj, vyrobený na přelomu 19. a 20. století, je jedním z mála dosud provozuschopných originálů ve střední Evropě. Expozice by měla vysvětlit pojem, principy a moţnosti vyuţití stereoskopie a dokumentovat vývoj této techniky pomocí trojrozměrných exponátů. Celý prostor expozice je ztvárněn ve stylu secese a doplněn diorámou se třemi figurínami a PC s digitálními 3D snímky od brněnského fotografa Miroslava Kopečka Jan Srb Naďa Urbánková urbankova Architekt, interiérový designer a dlouholetý zaměstnanec Spojených uměleckoprůmyslových závodů Brno a poté Vývoje nábytkářského průmyslu (VNP). Spolu s

9 muse Design VUT-FSI Ivo Hubr Jindřichem Halabalou, hlavním architektem UP závodů, spolupracoval od 30. let 20. století na prvních řadách tzv. sestavovacího nábytku (později označovaný jako sektor). V roce 1950 vyhrál soutěţ na nábytek pro firmu Samuel New York. Jan Srb se narodil ve Vídni, letos tedy oslavíme 100. výročí jeho narození. Při této příleţitosti chystáme malou výstavu ve spolupráci s jeho dcerou paní Marií Srbovou, kterou otevřeme symbolicky vernisáţí v den jeho nedoţitých 100. narozenin. Pravidelná výstava diplomových prací studentů Odboru průmyslového designu při Ústavu konstruování Fakulty strojního inţenýrství VUT. Jedná se o cca 15 nejlepších prací, které jsou vystaveny jak v grafické podobě, tak i prostřednictvím prezentačního modelu Plánovaná prohlídka v muzeu - Ţelezářství Wikov Honoratus Prostějo v Ondřej Merta nicalmuseu m Expozice je věnována hutnictví ţeleza na našem území od počátků znalosti jeho výroby do období průmyslové revoluce. Vzpomínková akce Wikov Honoratus bude završením série tří vzpomínkových akcí, pořádaných v uplynulých několika letech občanským sdruţením Industria Wichterlensis. V tomto roce to bude vzpomínková akce "Wikov Honoratus", pojatá jako pocta zakladatelům prostějovské strojírenské tradice. se zúčastní předvedením historického stabilního benzínového motoru 4 HP značky Wikov, který bude předveden v chodu Vojenská cvičení oţivená pevnost MJ-S3 Zahrada Šatov Roman Řezníček e Záměrem bude připravit zajímavý program ve stylu Living History (ţivá historie), při němţ bude netradičně představen pěchotního srubu MJ S 3 Zahrada pomocí oţivení dobově oděnou osádkou předvádějící běţnou činnost v objektu. Návštěvníci budou moci zhlédnout osádku při cvičném bojovém poplachu, imitaci obsluhy pevnostních zbraní a také běţný ţivot vojáků v opevnění. Členové Klubu vojenské historie budou předvádět také výcvik pěšího druţstva mimo objekt při útoku i dalších činnostech. Jeden den akce bude vyhrazen Pohraniční stráţi Kovářská sobota Kovárna v Těšane ch Během první prázdninové soboty dne 2. července bude prohlídka barokní kovárny v Těšanech zapsané na seznam kulturních památek České republiky obohacena o ukázky kovářského řemesla přímo v prostorách historické kovárny. Ukázky kovářského řemesla zde bude demonstrovat profesionální kovář. Pro rodiny s dětmi, ale nejen pro ně, bude opět připraven doprovodný interaktivní hravý program s názvem Kovářská tovaryšská zkouška. Kaţdé dítě obdrţí po jeho absolvování Vysvědčení o výsledku tovaryšské zkoušky s pečetí. Pro všechny děti bude opět připraveno malování na obličejíčky a další výtvarné aktivity.

Výroční zpráva Moravské galerie v Brně za rok 2001

Výroční zpráva Moravské galerie v Brně za rok 2001 Výroční zpráva Moravské galerie v Brně za rok 2001 Úvodem Váţení přátelé, vydávání pravidelných výročních zpráv se jiţ stává pěknou tradicí, a tak rádi vyuţíváme této příleţitosti k tomu, abychom Vám nabídli

Více

Moravská galerie v Brně, Husova 18, 662 26 Brno Telefon: 532 169 111 Fax: 532 169 180 m-gal@moravska-galerie.cz

Moravská galerie v Brně, Husova 18, 662 26 Brno Telefon: 532 169 111 Fax: 532 169 180 m-gal@moravska-galerie.cz Výroční zpráva Moravské galerie v Brně za rok 2002 Úvodem Váţení přátelé, je naší milou povinností předloţit Vám zprávu o činnosti naší galerie za rok 2002. Činíme tak s přáním, abyste v ní nalezli víc

Více

e-turistické NOVINY VYSOČINA TOURISM ZVE NA KOLO www.region-vysocina.cz léto 2015 ZVEME VÁS: ROBINSON PARK V JIHLAVĚ str.3

e-turistické NOVINY VYSOČINA TOURISM ZVE NA KOLO www.region-vysocina.cz léto 2015 ZVEME VÁS: ROBINSON PARK V JIHLAVĚ str.3 e-turistické NOVINY www.region-vysocina.cz léto 2015 VYSOČINA TOURISM ZVE NA KOLO KŘÍŽEM KŘÁŽEM VYSOČINOU NA KOLE 2015 Pokud máte rádi pohyb, a zejména pak jízdu na kole, potom právě pro vás chystá organizace

Více

Koncepce rozvoje Národního technického muzea 2013-2020

Koncepce rozvoje Národního technického muzea 2013-2020 Koncepce rozvoje Národního technického muzea 2013-2020 Zpracoval: Bc. Karel Ksandr generální ředitel NTM Praha, 29. listopadu 2012 Č.j.: NTM 2318/12-GŘ 1 OBSAH: OBSAH 2 MOTTO.. 4 I. Údaje o zpracovateli....

Více

LEDEN 2010 V NÁRODNÍM MUZEU PRŮBĚŽNĚ AKTUALIZOVANÉ INFORMACE: WWW.NM.CZ

LEDEN 2010 V NÁRODNÍM MUZEU PRŮBĚŽNĚ AKTUALIZOVANÉ INFORMACE: WWW.NM.CZ str. 3 PŘÍBĚH PLANETY ZEMĚ str. 5 HRADNÍ FOTO- ARCHIV 1918 1933 Václavské náměstí 68 115 79 Praha 1 tel.: 224 497 111 e mail: nm@nm.cz str. 7 VE STÍNU JAGUÁRA LEDEN 2010 V NÁRODNÍM MUZEU Přírodovědecké

Více

Marketingová strategie zvýšení návštěvnosti Znojemského hradu

Marketingová strategie zvýšení návštěvnosti Znojemského hradu SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management Marketingová strategie zvýšení návštěvnosti Znojemského hradu BAKALÁŘSKÁ

Více

Sobota 24. května 2008

Sobota 24. května 2008 Sobota 24. května 2008 18.00 00.30 hodin www.brnenskamuzejninoc.cz Muzejní noc se během čtyř let stala skutečným fenoménem brněnského kulturního života. Samozřejmě všechny pořadatele těší narůstající zájem

Více

Muzeum Kroměřížska, p. o.

Muzeum Kroměřížska, p. o. ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2010 Muzeum Kroměřížska, p. o. Adresa organizace: Ředitel organizace: Zprávu vypracoval (a): Telefon: Muzeum Kroměřížska, p. o. Velké náměstí

Více

EKO Gymnázium BRNO o. p. s.

EKO Gymnázium BRNO o. p. s. EKO Gymnázium BRNO o. p. s. Adresa: Labská 27, 625 00 Brno Popis nejdůležitějších projektů v rámci ASPnet: Telefon: 547 353 744 E-mail: eko@eko-g.cz, www.eko-g.cz EKOLOGICKÁ VÝCHOVA (EVVO environ- Jméno

Více

ÚVOD 1. ÚVOD. 1. 1. Slovo ředitele

ÚVOD 1. ÚVOD. 1. 1. Slovo ředitele Výroční zpráva Regionálního muzea a galerie v Jičíně za rok 2010 1 OBSAH 1. ÚVOD 1.1. Slovo ředitele... 1.2. Základní identifikační údaje... 1.3. Informace o standardizovaných veřejných službách organizace...

Více

Waldorfská škola Příbram

Waldorfská škola Příbram Waldorfská škola Příbram - Z á k l a d n í š k o l a, G y m n á z i u m a S t ř e d n í o d b o r n é u č i l i š t ě P Ř Í B R A M, H O R N I C K Á 327 Hornická 327, 261 01 Příbram 2, tel.: +420 318 623306,

Více

červenec 2006 ročník II

červenec 2006 ročník II červenec 2006 ročník II Kraj navštívila čínská delegace (strana 4) Velehrad - Dny lidí dobré vůle (strana 5 a 7) Profesor Balátě ví, jak uspořit teplo (strana 10) Lázeňské divadlo zahájilo sezonu (strana

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za období od 1. 9. 2011 do 30. 6. 2012 1 Základní škola Petřiny - sever, Praha 6, Na Okraji 43/305, PSČ 162 00 e-mail:skola@zspetriny.cz Tel/Fax 235090730/235090752

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI MORAVIAN SCIENCE CENTRE BRNO

STUDIE PROVEDITELNOSTI MORAVIAN SCIENCE CENTRE BRNO STUDIE PROVEDITELNOSTI MORAVIAN SCIENCE CENTRE BRNO 2010 Obsah 1 Základní údaje... 4 2 Stručný popis projektu abstrakt... 5 3 Profil ţadatele... 8 3.1 Ţadatel... 8 3.1.1 Charakteristika činností, stručná

Více

Výroční zpráva Moravské galerie v Brně za rok 2013 Rok 2013 znamenal pro činnost Moravské galerie v Brně výrazný obrat v několika oblastech: Od 1.

Výroční zpráva Moravské galerie v Brně za rok 2013 Rok 2013 znamenal pro činnost Moravské galerie v Brně výrazný obrat v několika oblastech: Od 1. Výroční zpráva Moravské galerie v Brně za rok 2013 Rok 2013 znamenal pro činnost Moravské galerie v Brně výrazný obrat v několika oblastech: Od 1. dubna byl po osmiletém působení Marka Pokorného jmenován

Více

Ředitel organizace: PhDr. Jan Krist Telefon: 518 306 611, 518 306 610, 601 505 472 Fax: 518 306 615 E-mail: info@nulk.cz Internet: www.nulk.

Ředitel organizace: PhDr. Jan Krist Telefon: 518 306 611, 518 306 610, 601 505 472 Fax: 518 306 615 E-mail: info@nulk.cz Internet: www.nulk. NÁRODNÍ ÚSTAV LIDOVÉ KULTURY VÝROČNÍ ZPRÁVA ÚSTAVU LIDOVÉ KULTURY VE STRÁŽNICI ZA ROK 2003 Předkladatel: Adresa: Národní ústav lidové kultury Zámek č. 672, 696 62 Strážnice IČO: 00094927 Ředitel organizace:

Více

Přidružené školy UNESCO v České republice

Přidružené školy UNESCO v České republice 1953-2013 Přidružené školy UNESCO v České republice 60. výročí ASPnet Kolektiv autorů, ed. Anna Martinková Sekretariát České komise pro UNESCO, Praha 2013 UNESCO Přidružené školy UNESCO v ČR 60 výroší

Více

Koncepce Muzea hlavního města Prahy se zaměřením na období 2009-2014

Koncepce Muzea hlavního města Prahy se zaměřením na období 2009-2014 Koncepce Muzea hlavního města Prahy se zaměřením na období 2009-2014 Zpracovala: PhDr. Zuzana Strnadová, ředitelka Muzea hlavního města Prahy ve spolupráci s členy vedení muzea - 1 - Obsah: 1. Úvod 2.

Více

Financování divadel z rozpočtu statutárního města Brna (analýza let 2004 2010)

Financování divadel z rozpočtu statutárního města Brna (analýza let 2004 2010) JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie Divadelní manažerství Financování divadel z rozpočtu statutárního města Brna (analýza

Více

Téma: Velká válka v muzeích

Téma: Velká válka v muzeích v ě s t n í k asociace muzeí a galerií české republiky číslo 5 ročník 14 Téma: Velká válka v muzeích Jak hospodaří muzea umění Doporučení OMG k vydávání sbírek www.cz-museums.cz Moderní komunikace s návštěvníky

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodářská Katedra Arts Managementu

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodářská Katedra Arts Managementu Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodářská Katedra Arts Managementu Uplatnění interaktivity v muzejnictví (diplomová práce) Mgr. Petra Belaňová Obor: Arts Management, 2010 Vedoucí diplomové

Více

Koncepce rozvoje Moravské galerie v Brně na období 2014-2018. Moravská galerie v Brně. Husova 18, 662 Brno. Pražákův palác Jurkovičova vila

Koncepce rozvoje Moravské galerie v Brně na období 2014-2018. Moravská galerie v Brně. Husova 18, 662 Brno. Pražákův palác Jurkovičova vila Koncepce rozvoje Moravské galerie v Brně na období 2014-2018 Moravská galerie v Brně Husova 18, 662 Brno Pražákův palác Jurkovičova vila Rodný dům Josefa Hoffmanna Uměleckoprůmyslové muzeum Místodržitelský

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA KVĚTEN 2008 Českobratrská ulice byla předána řidičům Po téměř dvou letech byly ukončeny práce na rekonstrukci jedné z nejrušnějších dopravních tepen v centru Ostravy ulici Českobratrské.

Více

Valtice návrh úprav expozice Zemědělského muzea. Havlová Nela

Valtice návrh úprav expozice Zemědělského muzea. Havlová Nela Valtice návrh úprav expozice Zemědělského muzea Havlová Nela Bakalářská práce 2010 UTB ve Zlíně, Fakulta Multimediálních Komunikací 2 UTB ve Zlíně, Fakulta Multimediálních Komunikací 3 UTB ve Zlíně, Fakulta

Více

a praktickou přípravu pro zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost, zprostředkování, udržení a změnu zaměstnání, změnu povolání

a praktickou přípravu pro zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost, zprostředkování, udržení a změnu zaměstnání, změnu povolání Vybíráme z obsahu Co přináší nový zákon o zaměstnanosti... str. 1 a 3 Pracovní rehabilitace je stále v plenkách, úřady práce nevědí, jak ji poskytovat... str. 2 a 5 Asistenční pes je velkým pomocníkem

Více

VĚSTNÍK. Norská podpora českým muzeím Muzeum loutek v Plzni. číslo 6. ročník. www.cz-museums.cz

VĚSTNÍK. Norská podpora českým muzeím Muzeum loutek v Plzni. číslo 6. ročník. www.cz-museums.cz VĚSTNÍK ASOCIACE MUZEÍ A GALERIÍ ČESKÉ REPUBLIKY Norská podpora českým muzeím Muzeum loutek v Plzni www.cz-museums.cz číslo 6 ročník 09 s Národní soutěž muzeí Gloria musaealis 2009 Vážená muzea a galerie,

Více

STŘEDNĚDOBÁ KONCEPCE MUZEA ROMSKÉ KULTURY

STŘEDNĚDOBÁ KONCEPCE MUZEA ROMSKÉ KULTURY STŘEDNĚDOBÁ KONCEPCE MUZEA ROMSKÉ KULTURY 2014-2018 Muzeum romské kultury (MRK)... 5 1. Stručná charakteristika současného stavu organizace... 7 1.1 Sbírkotvorná činnost... 7 1.1.1 Evidence sbírkových

Více

Rekapitulace nákladů a výnosů na jednotlivých pobočkách muzea:

Rekapitulace nákladů a výnosů na jednotlivých pobočkách muzea: PROVOZNÍ ČINNOST A) Hospodaření muzea Příjmy celkem Výdaje celkem Struktura příjmů (hlavní poloţky): příspěvek zřizovatele vlastní příjmy z toho: trţby za vstupné trţby za reklamu prodej zboţí Struktura

Více

Výroční zpráva. Regionálního muzea a galerie v Jičíně

Výroční zpráva. Regionálního muzea a galerie v Jičíně Výroční zpráva Regionálního muzea a galerie v Jičíně za rok 2014 ÚVOD I 1. ÚVOD 1.1. Slovo úvodem 1.2. Základní identifikační údaje 1.3. Informace o standardizovaných veřejných službách organizace 1.4.

Více

Dvě velké rekonstrukce

Dvě velké rekonstrukce Hláska zpravodaj statutárního města Opavy 11/2010 ČÍSLO 10 Dvě velké rekonstrukce Opravy Rybníčku a Tyršova stadionu Noc otevřených dveří Hláska nabídla lidem neobvyklou prohlídku Slezská magistrála Výstavba

Více