Petr Nekuţa chnicalmuse um.cz. Břínek hnicalmuse um.cz. Petra Mertová chnicalmuse um.cz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Petr Nekuţa nekuza@te chnicalmuse um.cz. Břínek brinek@tec hnicalmuse um.cz. Petra Mertová mertova@te chnicalmuse um.cz"

Transkript

1 Seznam akcí 50 : 50 během výstavy PLAY 50 akcí doprovodného programu pro laickou i odbornou veřejnost k 50. výročí zaloţení Vernisáţ Play Klára Havlíčková havlickova muse Technické muzeum v Brně je muzeum hravé. Právě proto jsme pro veřejnost u příleţitosti celoročních oslav a připomenutí 50. výročí zaloţení připravili výstavu s výstiţným názvem PLAY, koncipovanou Petrem Niklem s účastí mnoha domácích i zahraničních umělců. PLAY totiţ staví na imaginaci, fantazii a tvořivosti, kdy dotýkat se exponátů, vstupovat do nich, dotvářet je a hrát si s nimi je nejen dovoleno, ale přímo vyţadováno. Technické muzeum v Brně spojilo s tímto projektem na padesát akcí v průběhu celého jeho trvání, a to nejen v hlavní budově muzea v Brně Králově Poli, ale i na několika externích památkách Plánovaná prohlídka v muzeu Čas nad námi a kolem nás Petr Nekuţa Rozptýlená expozice, tedy instalace jednotlivých solitérů samostatně na několika místech v celém expozičním prostoru se zaměřuje na historii a vývoj hodin a hodinových strojků. Umoţňuje odhalit tajemství podoby i fungování zařízení, jeţ jsou obvykle skrytá zrakům veřejnosti za vysokými zdmi věţí a kostelů Plánovaná prohlídka v muzeu Letecká historie a plastikové modelářství Miroslav Břínek Expozice prostřednictvím modelů zachycuje vývoj letectví, nechybějí ukázky významných letounů s poukazem na známé výrobce letadel ve světě i u nás, ani perličky z historie letectví, rekordy a zajímavosti či vysvětlení modelářské technologie. Doplňují ji reální svědkové letecké minulosti ze sbírkových fondů, například výstroj a výzbroj letadel, motory, padák, vrtulník Velikonoční pomlázka Otloukej se píšťaličko Kovárna v Těšane ch Výstava lidových krojů z Těšan a okolí nesoucí název Jak jde kroj, tak se stroj. Široká veřejnost se bude moci seznámit s vývojem krojů v Těšanech a okolí. Současně budou po celou dobu trvání výstavy velikonočně vyzdobeny obytné části kovárny, které tak návštěvníkům připomenou tradice spojené s velikonocemi. Další součástí akce bude jarmark řemesel spojený s hudebním a pěveckým vystoupením dětí ze Základní školy v Těšanech. V neděli odpoledne přijede z Brna pojízdná kavárna Tungsram a ve svém historickém červeném Fordu Transit Milířování Stará huť u Adamov a Ondřej Merta nicalmuseu m Milířování zahrnuje stavbu, zapálení, výpal milíře a jeho následné rozebrání. Tímto způsobem se vyrábělo dřevěné uhlí, které slouţilo jako výhradní palivo v různých výrobních procesech od nejstarších dob po období průmyslové revoluce. Dřevěné uhlí bude vyuţito při experimentálních a ukázkových tavbách v rekonstrukcích kusových ţelezářských pecí a dále při kovářském zpracování výsledků taveb.

2 Plánovaná prohlídka v muzeu Technická herna pro malé i velké Drahomíra Přikrylová technicalmu se Technická herna není expozicí v obvyklém slova smyslu. Je to zařízení, které návštěvníkovi umoţňuje seznamovat se zábavnou formou s různými zákony fyziky a jejich technickými aplikacemi. Hlavní důraz je kladen na interaktivní činnost návštěvníka s fyzikálním, případně technickým experimentem, spočívající v tom, ţe můţe s jednotlivými pokusnými modely volně manipulovat a sledovat jejich výslednou reakci Den otevřených dveří v depozitáři MHD Řečkovice depozit ář MHD Řečkovi ce Součástí akce je především výstava historických trolejbusů a autobusů ze sbírek muzea, doplněná o výstavu hasičské techniky. Zajímavá bude jistě i prezentace Integrované střední školy automobilní, která představí například automobil Škoda Octavia v řezu atd. V rámci dne otevřených dveří budou k vidění nejen historické autobusy a trolejbusy ze sbírek, ale také některá vozidla ze sbírky automobilů vyráběných na území bývalého RVHP. Mimo exponáty Technického muzea budou téţ moţno zhlédnout další zajímavá historická uţitková vozidla a autobusy mimo jiné např. autobus Škoda 706RTO z DP České Budějovice, nově zrenovovaný poslední vyrobený autobus Karosa ŠM11 ze sbírky pana Ivaška. Nebudou chybět ani jízdy historických autobusů pro veřejnost, jimiţ bude zajištěno spojení k budově Technického muzea na Purkyňově ulici V. sraz historických vozidel Veveří 2011-start jízdy Areál Akci pořádá Veteran Praga Car Club, člen Klubu přátel Technického muzea v Brně. Historická vozidla se budou sjíţdět od osmé hodiny ranní, zaparkují na parkovišti a cca v 9:30 budou postupně startovat na další jízdu s cílem na hradě Veveří, kde budou vozy opět vystaveny Hudební dýchánky Eliška Hluší Technické muzeum v Brně společně s brněnskou konzervatoří pořádá každou první středu v měsíci mimo duben, červenec a srpen v prostorách expozice Salón mechanické hudby komorní koncerty, na nichţ účinkují posluchači brněnské konzervatoře. Program, který je znám aţ v den konání koncertu, si tvoří studenti sami ze skladeb klasických a romantických autorů mezinárodní workshop věnovaný starému ţelezářství Stará huť u Adamov a Jiří Merta třetí mezinárodní workshop věnovaný starému ţelezářství. Součástí akce jsou tavby v replikách ranně středověkých ţelezářských pecí, kování a přednášky účastníků Plánovaná prohlídka v muzeu historická vozidla Expozice Jak jsme jezdili nabízí pohled do historie vývoje a produkce motorových vozidel. Představuje výrobu tří nejvýznamnějších automobilek na Moravě: Zbrojovku Brno, Tatru Kopřivnice a poněkud méně známou automobilku Wikov (Wichterle & Kovařík) Prostějov. V současné době je v expozici také prezentována část sbírky vozidel vyráběných na území bývalého RVHP. Návštěvníci budou během komentované prohlídky seznámeni s poutavou historií vystavených exponátů. Pro zájemce po skončení prohlídky bude spuštěn originální trenaţér z autoškoly

3 let Plánovaná prohlídka v muzeu Kabinet elektronové mikroskopie Libor Procházka prochazka muse Prohlídka zahrnuje vysvětlení základů funkce elektronového mikroskopu transmisního a rastrovacího. Návštěvníci se dozví o historii i současnosti elektronové mikroskopie. Dále si pak mohou prohlédnout ukázky zvětšených obrazů preparátů na virtuálním el. mikroskopu setkání ve střední části Moravského krasu Stará huť u Adamov a Jiří Merta Náplní akce je přiblíţit návštěvnické veřejnosti ranně středověká řemesla a technologie. V programu akce je tavba v rekonstrukci kusové ţelezářské pece z 9. století a kovářské zpracování ţeleza a další dobové ukázky. Volný vstup do expozice ţelezářství ve Stará huti. Prezentace přírody Moravského krasu. Zpřístupnění jeskyně Býčí skála s kulturním programem. Dopravu ze ţelezniční stanice Adamov zastávka zajišťuje autobus ze sbírek Koncert Petrov Petrov Klára Havlíčková havlickova muse Koncert sboru Beseda brněnská a univerzitního sboru Concordia z USA, pořádaný jiţ tradičně na podporu brněnské organizace APLA. Zazní díla Antonína Dvořáka, Georga Friedricha Handela, Johanna Sebastiana Bacha a dalších Plánovaná prohlídka v muzeu Kovolitectví Martin Mrázek Expozice představuje řemeslo staré více neţ 6 tisíc let a ukazuje na opomíjenou krásu zdánlivě chladného odlitku, který nás doprovází doslova na kaţdém kroku. Zip u kalhot, televizní zásuvka, motor v autě nebo myslitel na soklu, to jsou jen některé předměty vyrobené z roztaveného kovu ztuhlého ve formě na potřebný tvar. Expozice Kovolitectví představuje některé tyto předměty a názornou formou vysvětluje i základní slévárenské technologie. Součástí expozice je vybavená plně funkční Kovolitecká experimentální dílna Tmavomodrý festival Eliška Hluší Ve dnech května 2011 se v Brně opět uskuteční mezinárodní přehlídka hudebních vystoupení zrakově postiţených dětí a mládeţe Tmavomodrý festival. V letošním roce jej doplňuje mimo jiné i výstava pomůcek pro nevidomé, která byla uspořádána u příleţitosti dvacátého výročí zaloţení Tyfloservisu, a která je prezentována přímo ve stálé expozici nazvané Kultura nevidomých. Návštěvníci simohou prohlédnout nejen Pichtův psací stroj, ale například i indikátor hladiny nebo hmatové hodinky a další nezbytné pomůcky pro slepé a slabozraké Plánovaná prohlídka v muzeu Kultura nevidomých Eliška Hluší Oddělení dokumentace tyflopedických informací (dříve Oddělení pro slepeckou historii) navazuje na tradici brněnského Slepeckého muzea zaloţeného PhDr. Josefem Smýkalem. Po létech samostatné činnosti bylo v roce 2000 včleněno Slepecké muzeum do struktury. Oddělení nabízí specifické sluţby týkající se zpřístupnění fondů i dalších muzeí nevidomým a slabozrakým. Součástí expozice je zvuková knihovna, archiv a knihovna publikací tištěných v několika typech reliéfní latinky a Braillova písma, které jsou po domluvě k dispozici ke studiu.

4 Muzejní noc Ivo Hubr Brněnská muzejní noc je součástí festivalu muzejních nocí, který pořádá Asociace muzeí a galerií ČR za podpory MK ČR. I letos budete mít moţnost uţít si prohlídky expozic po setmění, koncerty, divadelní představení, ochutnávky, ukázky řemesel, módní přehlídky i spoustu dalších tolik oblíbených akcí, které se konají v rámci Brněnské muzejní noci v ukázky experimentální kovolitecké dílny ukázkové jízdy historických autobusů Batikovaná trička seminář Ochrana státní hranice Plánovaná prohlídka v muzeu Ulička řemesel, řemeslné dílny objedná vkový reţim Martin Mrázek Tomáš Kocman Táňa Slavíková e Roman Řezníček e Kovolitecká experimentální dílna umoţňuje odlévat všechny obecné kovy (litinu, ocel, slitiny mědi a další) celou řadou dostupných výrobních technologií. Vyráběné odlitky mají široké uplatnění. Mohou být uţívány při kompletaci sbírkových předmětů, jako kopie jedinečných či cenných artefaktů, při restaurování nábytku podobných umělecko-uţitných předmětů. Jinou skupinou jsou odlitky pouţité při restaurování poškozených či neúplných uměleckých plastik apod. Vlastní výrobní činnost je zabezpečena pomocí řady slévárenských technologií Nasazení historických autobusů na posilové spoje účelové linky A z centra Brna k Technickému muzeu Dílna se bude konat od 17. do 29. května 2011 vţdy dopoledne od 10 do 11,30 hod. a odpoledne od 14 do 15,30 hod. úterý pátek pro školní skupiny a o víkendech pro rodiče s dětmi i dospělé. Přineste si s sebou: - pracovní oblečení - 1 čistě bavlněné tričko světlé barvy jednobarevné, bez potisku, nejlépe bílé - igelitovou tašku na odnesení mokrého trička Dílna je vhodná pro předškoláky, školáky i dospělé. Maximální počet osob v dílně je 20 a je třeba se dopředu objednat: Seminář si klade za cíl představit problematiku ochrany státní hranice z pohledu archivářů a badatelů pracujících převáţně s písemními archivními materiály a výsledky vycházejícími z této činnosti. Zároveň seminář představí uvedenou problematiku z pohledu pracovníků muzeí, kteří archivní materiály vyuţívají při realizaci výstav a expozic v muzeích a zároveň se snaţí dokumentovat technické prostředky slouţící k zabezpečení státní hranice in situ. Mezi návštěvníky je velmi oblíbena Ulička řemesel. Její prostředí připomíná atmosféru města Brna ve dvacátých aţ třicátých letech 20. století, v době tzv. první republiky. Tehdy na Starém Brně ţilo mnoţství drobných řemeslníků, kteří pracovali v malých dílnách. Kolorit Starého Brna utvářeli také obchody zvané koloniály, nabízející cizokrajné zboţí z kolonií. Většina obyvatel ţila stále v pavlačových domech a z hospod zněly šlágry a štamgasti, ne úplně valné pověsti, si vyprávěli novinky v místním umělém nářečí tzv. hantecu. Komentovaná prohlídka nabídne pohled do Starého Brna, města

5 řemeslníků - knihař, zámečník, obuvník a holič-kadeřník Koncerty v Salonu mechanické hudby Brno Petr Nekuţa Koncerty žáků Základní umělecké školy Smetanova 8 v Brně se uskuteční v expozici Salon mechanické hudby Technického muzea v Brně a vystoupí ţáci hudebního oboru pod pedagogickým vedením p. Magdalény Ducháňové, Marie Škárkové, Veroniky Hejnové, Marie Bobkové, Bohumíra Kameníka, Dušana Kovaříka, Boţeny Růţičkové, Emy Jedlička-Gogové a Armine Stepanyan. V repertoáru zazní díla od A.Vivaldiho, J.S.Bacha, J.Haydna, R.Schumanna, Ed.Griega, F.Chopina, C.Debussyho, Zd.Fibicha, S.Rachmaninova, B.Kameníka a dalších Plánovaná prohlídka v muzeu Noţířství Expozice je zaměřena na vývoj noţířského řemesla od doby kamenné aţ po současnost. Zabývá se zejména produkcí a řezných nástrojů u nás a ve světě. Prezentuje hotové výrobky, technologie, a postupy výroby. Obsahuje noţe pazourkové, bronzové, ţelezné, z damascenské oceli i moderní z legovaných ocelí. Seznamuje i s rekonstrukcemi výrobních postupů a zaniklých technologií Plánovaná prohlídka v muzeu Od tamtamů k internetu Jiří Macek Expozice přivítá návštěvníka skutečným africkým signálním bubnem a provází celou historií vývoje sdělovací techniky, od prvních telefonů a telegrafů aţ k moderním přístrojům pro přenos zvuku a obrazu elektromagnetickými vlnami. Nevšední záţitek slibují programy v "multimediálním sále", praktickou představu starších komunikačních prostředků navozuje několik interaktivních modelů Hudební dýchánky Eliška Hluší Technické muzeum v Brně společně s brněnskou konzervatoří pořádá každou první středu v měsíci mimo duben, červenec a srpen v prostorách expozice Salón mechanické hudby komorní koncerty, na nichţ účinkují posluchači brněnské konzervatoře. Program, který je znám aţ v den konání koncertu, si tvoří studenti sami ze skladeb klasických a romantických autorů Romští kováři Kovárna v Těšan ech V kovárně v Těšanech bude během letní výstavní sezóny připravena výstava fotografií a sbírkových předmětů zapůjčených z Muzea romské kultury. Výstava nabídne pohled na romské řemeslníky jako kováře, podkováře, kotláře, zvonaře, dráteníky či šperkaře. Romové se zpracování kovů věnovali jiţ ve své pravlasti v Indii. Kdyţ se část indických Domů, přímých předků dnešních Romů, dala v století do pohybu směrem na západ, nesla si s sebou znalost výrobních technik, které posléze vyuţili na evropském území Classic show (Autosalon) BVV Classic Show Brno 2011 je druhý ročník prodejního veletrhu historických automobilů, motocyklů, náhradních dílů a renovačních dílen v České republice. K vidění bude bohatý výběr vystavených klasických vozů, ucelený přehled firem, zboţí a sluţeb pro veteránisty. Novinkou bude Classic Market, nabídka soukromých ojetých aut a motocyklů. V rámci této akce se prezentují kluby i

6 CIMUSET Petr Nekuţa Šlakhamr Hamry nad Sázavo u Vojenské leţení na Moravském nám Plánovaná prohlídka v muzeu Ulička řemesel Moravs ké nám. Richard Pál almuseum.c z Roman Řezníček e Radek Slabotínský, slabotinsky muse Dopravní nostalgie Veteran tour Macocha Macoch a muzea. vystaví dva historické závodní vozy MTX. V prostorách Technického muzea v Brně se bude konat mezinárodní konference odborné komise Mezinárodní rady muzeí - Komise muzeí vědy a techniky (CIMUSET). Půjde o setkání zástupců technických muzeí z celého světa, ale i z České republiky a Slovenska. Konference se koná na půdě města Brna po úspěšných konáních v Paříţi a Šanghaji v předchozích letech. Součástí doprovodného programu bude i návštěva externích památek Technického muzea a účast na kulturních akcích, pořádaných městem Brnem (Brno město uprostřed Evropy, Ignis Brunensis) Slavnostní otevření nové externí památky! Nové expozice památky Šlakhamr odkazují na bohatou ţelezářskou tradici regionu, jejíţ počátky lze spatřovat v působení cisterciáckého kláštera ve Ţďáře nad Sázavou. První zmínka o jím zaloţených hamrech, mezi nimi i Šlakhamru, je z počátku 15. století. Návštěvníci zde uvidí, jak probíhala těţba a tavba ţelezné rudy, výroba dřevěného uhlí v milíři, vybavení a produkty hameren. Součástí prohlídky bude i spuštění vodních kol a ukázka bucharu, měchů a brusu v chodu. Na prostranství Moravského náměstí bude instalována polní pekárna a polní kuchyň ze sbírek Technického muzea. Mimo těchto exponátů budou na travnaté ploše Moravského náměstí postaveny vojenské stany, které budou vyţity pro další prezentační aktivity (např. promítání dokumentárních filmů apod.). V jednání je i další doplnění aktivit na Moravském náměstí. Expozice zubního lékaře a zubního technika především přibliţují pouţívané přístrojové vybavení a nástroje, stejně jako nábytek do ordinace a laboratoře z období 1. republiky, samozřejmě s přesahem do staršího nebo naopak do mladšího období. Prohlídka se zaměřuje nejen na tyto skutečnosti, ale také na samotnou péči o chrup a moţnosti zhotovení zubní náhrady (jednotlivého zubu nebo celé čelisti, popřípadě celého chrupu). Tato akce se koná kaţdoročně, a to v rámci festivalu Brno město uprostřed Evropy. Dopravní nostalgii je věnován celý víkend a historické vozy všech druhů jsou k vidění především v centru města. Neděle patří osobním vozidlům, na desátou hodinu se sjedou do Technického muzea v Brně historická vozidla převáţně soukromých majitelů. Do dvanácté hodiny jsou vystaveny v areálu, a poté pravidelně vyráţí s policejním doprovodem do centra města po Purkyňově a Kounicově ulici, přes náměstí Svobody aţ na Dominikánské náměstí. Zde jsou obvykla vozy vystaveny aţ do odpoledních hodin (16:00). Ze sbírek se zúčastní vozy Z 9 a Z 18. Tradiční orientační soutěţ pro historická vozidla, která startují v malebném prostředí moravského krasu z města Blanska. Akci pořádá Tatra klub Brno ve spolupráci s. Kaţdoročně se této akce účastní minimálně jeden z historických vozů ze sbírek Textil v Muzeu Technické muzeum v Brně ve spolupráci s Etnografickou

7 15.6 komisí a Komisí konzervátorů a restaurátorů AMG pořádá jiţ po sedmé odbornou konferenci věnovanou textilním sbírkám a textilním technologiím nesoucí název Textil v muzeu. Konference je koncipována jako místo pro mezioborové předávání poznatků o předmětu studia. Ústředním tématem konference Textil v muzeu pro rok 2011 je Uložení a transport textilních sbírek. Během dvou dnů konference zazní příspěvky věnované ukládání textilních sbírkových předmětů do depozitáře či jejich převozu z nebo do depozitáře. Doporučenými tématy příspěvků jsou tedy prostředí depozitáře, výstavní mobiliář, obalové materiály, klimatické podmínky, bezpečnostní podmínky apod., tak jak napovídá seznam doporučených okruhů příspěvků. Závěr konference bude věnován i referátům s dalšími tématy, jako např. digitalizace sbírek, prezentace apod. Referovat o výsledcích práce lze i formou posterových prezentací. Přednesené příspěvky budou moci autoři publikovat v recenzované publikaci Textil v muzeu, která vyjde po skončení konference a bude zaslána všem účastníkům konference Křest publikace Konzervování a restaurování kovů Polabsk é muzeu m v Poděbr adech Pavla Stöhrová e Publikace Konzervování a restaurování kovů. Ochrana předmětů kulturního dědictví z kovů a jejich slitin je výsledkem několikaletého úsilí členů pracovní skupiny kovy Komise konzervátorů-restaurátorů Asociace muzeí a galerií ČR, Technického muzea v Brně a především téměř tří desítek autorů předních odborníků z různých kulturních i akademických pracovišť. V českém prostředí se tak po mnohaleté odmlce dostává do rukou čtenářů a uţivatelů zevrubné kompendium zachycující problematiku konzervace a restaurování kovů uţitých v předmětech historické povahy z pohledu její praktické aplikace v různých kulturních institucích. Opomenut není ani teoretický souhrn poznatků z oblasti přírodních a humanitních věd a uměleckého řemesla. Slavnostní křest knihy proběhne na místě, kde idea celé publikace před lety vznikla, za účasti autorů a odborníků oboru Plánovaná prohlídka v muzeu Ulička řemesel Hana Bartošová technicalmu se V komentované prohlídce bude návštěvník proveden uličkou z městského prostředí třicátých let 20. století. Zde se bude moci návštěvník přenést do atmosféry meziválečného Brna. Uličku tvoří dílny hodináře, knihaře, zámečníka, krejčího, ševce a holiče, dále ji doplňuje koloniál s praţírnou kávy, zubařská ordinace, hospoda či instalace části pavlačového domu a bytu, které patřily neodmyslitelně k Brnu. Při komentované prohlídce bude vysvětlena například příprava černého moku v dobové praţírně kávy, ukázka vybraných pomůcek obchodníka v koloniálu nebo kuchyňské náčiní pouţívané našimi předky v domácnosti Damask Kovárna v Těšane ch Setkání kovářů damascénské oceli v kovárně v Těšanech se koná jiţ od roku Tehdy byl v Technickém muzeu v Brně uspořádán první pracovní seminář zabývající se výrobou damascénské oceli, především svářkového damasku. Dělo se tak v rámci výzkumu starých technologií výroby chladných zbraní. Pracovní semináře se zabývají výrobou damasku vzniklého kombinací oceli a měkkého ţeleza s niţším

8 ModellBrno BVV Ondřej Merta nicalmuseu m obsahem uhlíku za pomoci poměrně náročných a různorodých technologických postupů kovářského svařování. Mimo české a moravské kováře se seminářů aktivně účastní především kováři ze Slovenska, Německa a Polska. Letos se uskuteční jiţ devátý ročník, který se uskuteční 17. a 18. června. První den budou kováři pracovat bez přítomnosti veřejnosti, ale v sobotu jiţ bude moţné kovárnu a kováře navštívit a podívat se na první zajímavé a nápadité výrobky nejrůznějšího druhu (noţe, meče, šperky, pouzdra aj.) MODELLBRNO je v současnosti největším jednodenním evropským setkáním plastikových modelářů a soutěţní výstavou. Akce se pravidelně účastní zástupci mnoha českých a zahraničních modelářských klubů i řada prodejců modelářského zboţí. Vystavené modely přijdou shlédnout tisíce návštěvníků z řad široké veřejnosti.letošní ročník se uskuteční 18. června 2011 opět v pavilonu B na brněnském výstavišti Po stopách zdraví a nemoci člověka a zvířat (seminář) Radek Slabotínský, slabotinsky muse Jedná se o první akci tohoto typu na půdě Technického muzea v Brně, jejímţ cílem je setkání zájemců z řad odborné veřejnosti, kteří se uvedenou problematikou zabývají z profesního hlediska, ale také odborníků z jiných vědních oborů, kteří do této sféry jen "zabrousili", nebo spravují v rámci své muzejní praxe příslušný sbírkový fond. Seminář umoţní nejen předání a získání nových, ale zároveň prohloubení stávajících poznatků z historie a současnosti medicíny, veterinárního lékařství a farmacie Plánovaná prohlídka v muzeu Vodní motory s památníkem Viktora Kaplana Ondřej Merta nicalmuseu m Voda je kromě síly lidí a hospodářských zvířat nejstarším vyuţívaným zdrojem energie, nesmírně důleţitým a nezbytným pro počátky rozvoje techniky a průmyslu. Expozice vysvětluje princip vodních motorů, jejich typů a vyuţití, včetně problematiky kavitací, regulace chodu turbín, vodních děl s turbínami souvisejících a jejich výroby. Část expozice je věnována významnému vynálezci Viktoru Kaplanovi, konstruktéru nového typu vodní turbíny turbíny Kaplanovy Plánovaná prohlídka v muzeu Expozice Panorama Naďa Urbánková urbankova muse Expozice tvoří rámec pro ústřední exponát funkční stereoprohlíţečku pro 25 diváků (= panoramu). Tento přístroj, vyrobený na přelomu 19. a 20. století, je jedním z mála dosud provozuschopných originálů ve střední Evropě. Expozice by měla vysvětlit pojem, principy a moţnosti vyuţití stereoskopie a dokumentovat vývoj této techniky pomocí trojrozměrných exponátů. Celý prostor expozice je ztvárněn ve stylu secese a doplněn diorámou se třemi figurínami a PC s digitálními 3D snímky od brněnského fotografa Miroslava Kopečka Jan Srb Naďa Urbánková urbankova Architekt, interiérový designer a dlouholetý zaměstnanec Spojených uměleckoprůmyslových závodů Brno a poté Vývoje nábytkářského průmyslu (VNP). Spolu s

9 muse Design VUT-FSI Ivo Hubr Jindřichem Halabalou, hlavním architektem UP závodů, spolupracoval od 30. let 20. století na prvních řadách tzv. sestavovacího nábytku (později označovaný jako sektor). V roce 1950 vyhrál soutěţ na nábytek pro firmu Samuel New York. Jan Srb se narodil ve Vídni, letos tedy oslavíme 100. výročí jeho narození. Při této příleţitosti chystáme malou výstavu ve spolupráci s jeho dcerou paní Marií Srbovou, kterou otevřeme symbolicky vernisáţí v den jeho nedoţitých 100. narozenin. Pravidelná výstava diplomových prací studentů Odboru průmyslového designu při Ústavu konstruování Fakulty strojního inţenýrství VUT. Jedná se o cca 15 nejlepších prací, které jsou vystaveny jak v grafické podobě, tak i prostřednictvím prezentačního modelu Plánovaná prohlídka v muzeu - Ţelezářství Wikov Honoratus Prostějo v Ondřej Merta nicalmuseu m Expozice je věnována hutnictví ţeleza na našem území od počátků znalosti jeho výroby do období průmyslové revoluce. Vzpomínková akce Wikov Honoratus bude završením série tří vzpomínkových akcí, pořádaných v uplynulých několika letech občanským sdruţením Industria Wichterlensis. V tomto roce to bude vzpomínková akce "Wikov Honoratus", pojatá jako pocta zakladatelům prostějovské strojírenské tradice. se zúčastní předvedením historického stabilního benzínového motoru 4 HP značky Wikov, který bude předveden v chodu Vojenská cvičení oţivená pevnost MJ-S3 Zahrada Šatov Roman Řezníček e Záměrem bude připravit zajímavý program ve stylu Living History (ţivá historie), při němţ bude netradičně představen pěchotního srubu MJ S 3 Zahrada pomocí oţivení dobově oděnou osádkou předvádějící běţnou činnost v objektu. Návštěvníci budou moci zhlédnout osádku při cvičném bojovém poplachu, imitaci obsluhy pevnostních zbraní a také běţný ţivot vojáků v opevnění. Členové Klubu vojenské historie budou předvádět také výcvik pěšího druţstva mimo objekt při útoku i dalších činnostech. Jeden den akce bude vyhrazen Pohraniční stráţi Kovářská sobota Kovárna v Těšane ch Během první prázdninové soboty dne 2. července bude prohlídka barokní kovárny v Těšanech zapsané na seznam kulturních památek České republiky obohacena o ukázky kovářského řemesla přímo v prostorách historické kovárny. Ukázky kovářského řemesla zde bude demonstrovat profesionální kovář. Pro rodiny s dětmi, ale nejen pro ně, bude opět připraven doprovodný interaktivní hravý program s názvem Kovářská tovaryšská zkouška. Kaţdé dítě obdrţí po jeho absolvování Vysvědčení o výsledku tovaryšské zkoušky s pečetí. Pro všechny děti bude opět připraveno malování na obličejíčky a další výtvarné aktivity.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Knihy 46867 Negativy 14101 Pozitivy 110 Stereodiapozitivy 9700 Mapy 761 Filmy 478 MGF-Video 279 Rukopisy 249 Firemní literatura 4806 CD-R 306 Plakáty 784 Celkem 78441

Více

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2011

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2011 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY září prosinec 2011 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512

Více

Březnové programy ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm

Březnové programy ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm tisková zpráva ze dne 8. března 2016 Březnové programy ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm VALAŠSKÝ ROK 2016 20. 3. 2016, od 10.00 - KVĚTNÁ NEDĚLE v kostele sv. Anny v Dřevěném městečku

Více

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. leden červen 2012

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. leden červen 2012 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY leden červen 2012 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512

Více

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Sídlo: Mlýnská 152, 666 01 Tišnov IČO: 49457543 Telefon: 549 410 082 E-mail: sekretariat@kulturatisnov.cz Internetové stránky: http://www.mekstisnov.cz/

Více

Doplňující informace pro Lipý Česká Lípa příspěvková organizace

Doplňující informace pro Lipý Česká Lípa příspěvková organizace Lipý Česká Lípa, příspěvková organizace, U Vodního hradu 63 470 01 Česká Lípa, IČ : 72090642 Doplňující informace pro Lipý Česká Lípa příspěvková organizace Služby v rámci hlavní činnosti: Dle Zřizovací

Více

Výroční zpráva Archivu Moravské galerie v Brně za rok 2012

Výroční zpráva Archivu Moravské galerie v Brně za rok 2012 Výroční zpráva Archivu Moravské galerie v Brně za rok 2012 Základní a kontaktní údaje instituce Název: Moravská galerie v Brně Adresa: Husova 18, 66226 Brno Zřizovatel: Ministerstvo kultury ČR IČO 00094871

Více

konference TexTil v muzeu ByTový TexTil Brno 2013

konference TexTil v muzeu ByTový TexTil Brno 2013 konference TexTil v muzeu ByTový TexTil Brno 2013 konference Textil v muzeu / Bytový textil / Brno 2013 Purkyňova 105 / 612 00 Brno / T +420 541 421 411 / F +420 541 214 418 / info@technicalmuseum.cz /

Více

Oslavy 120. výročí založení firmy Josefem Sodomkou Život města Vysoké Mýto Úterý, 26 Květen :48

Oslavy 120. výročí založení firmy Josefem Sodomkou Život města Vysoké Mýto Úterý, 26 Květen :48 Město Vysoké Mýto, společnost Iveco Czech Republic, a. s., Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě, Společnost přátel Carrosserie Sodomka, Vysokomýtská kulturní, o. p. s. a Muzeum českého karosářství pořádají

Více

Interaktivní programy. ZÁKLADNÍ ŠKOLY a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2013

Interaktivní programy. ZÁKLADNÍ ŠKOLY a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2013 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro a nižší stupeň víceletých gymnázií září prosinec 2013 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové

Více

7. Workshop starého železářství 20. 22. května 2015 / Stará huť u Adamova

7. Workshop starého železářství 20. 22. května 2015 / Stará huť u Adamova WORKSHOP STARÉHO ŽELEZÁŘSTVÍ Stará huť u Adamova / 2009 2014 7. Workshop starého železářství 20. 22. května 2015 / Stará huť u Adamova (národní kulturní památka umístěná v památkové rezervaci ve správě

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Divadelní festivaly Datum vytvoření 15.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Přehlídka hlavních českých divadelních festivalů Způsob využití Výklad nové

Více

STŘEDNÍ ŠKOLY. Interaktivní programy. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro

STŘEDNÍ ŠKOLY. Interaktivní programy. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro STŘEDNÍ ŠKOLY 2014 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512 391 +420 604

Více

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. leden červen 2013

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. leden červen 2013 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro leden červen 2013 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512 391 +420 495

Více

Interaktivní programy MATEŘSKÉ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro

Interaktivní programy MATEŘSKÉ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro MATEŘSKÉ ŠKOLY 2016 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512 391 +420 604

Více

Interaktivní programy STŘEDNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. říjen prosinec 2013

Interaktivní programy STŘEDNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. říjen prosinec 2013 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro STŘEDNÍ ŠKOLY říjen prosinec 2013 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512

Více

MOBIL SALON VELETRH CESTOVNÍHO RUCHU

MOBIL SALON VELETRH CESTOVNÍHO RUCHU PÁTEK 11.4. ODBORNÝ A KULTURNÍ DOPROVODNÝ PROGRAM MOBIL SALON VELETRH CESTOVNÍHO RUCHU konané ve dnech od 11. 4. do 13. 4. 2014 10.00 hod. Slavnostní zahájení 22. ročníku výstavy 11.30, 13.30 a 16.30 hod.

Více

Po stopách zdraví a nemoci člověka a zvířat III.

Po stopách zdraví a nemoci člověka a zvířat III. Po stopách zdraví a nemoci člověka a zvířat III. K historii a současnosti medicíny, farmacie a veterinárního lékařství 24. 25. září 2013 Společnost Praha dvt.hyperlink.cz D VT pro dějiny věd a techniky

Více

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 správný cíl Vaší cesty Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 Milovníci grilování mohou vyrazit do nově zrekonstruovaných Šimkových sadů v Hradci Králové. Tento týden sem byly znovu instalovány tři venkovní grily.

Více

CENTRUM PRO PREZENTACI KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

CENTRUM PRO PREZENTACI KULTURNÍHO DĚDICTVÍ CENTRUM PRO PREZENTACI KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Nové možnosti prezentace předmětů kulturního dědictví METODICKÁ CENTRA MINISTERSTVA KULTURY ČR 1 Metodické pracoviště pro otázky evidence a inventarizace sbírek

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 Průvodce oslavami V letošním roce uplyne již 150 let od zahájení provozu na významné železniční spojnici Turnova a Kralupy nad Vltavou, turnovsko kralupské

Více

30 LET TAKTILNÍHO VYSTAVOVÁNÍ (NEJENOM) PRO NEVIDOMÉ A SLABOZRAKÉ NÁVŠTĚVNÍKY MUZEÍ MOŽNOSTI PŘÍSTUPŮ A REALIZACÍ

30 LET TAKTILNÍHO VYSTAVOVÁNÍ (NEJENOM) PRO NEVIDOMÉ A SLABOZRAKÉ NÁVŠTĚVNÍKY MUZEÍ MOŽNOSTI PŘÍSTUPŮ A REALIZACÍ 30 LET TAKTILNÍHO VYSTAVOVÁNÍ (NEJENOM) PRO NEVIDOMÉ A SLABOZRAKÉ NÁVŠTĚVNÍKY MUZEÍ MOŽNOSTI PŘÍSTUPŮ A REALIZACÍ TAKTILNÍ VYSTAVOVÁNÍ V ČR 1983: FRANCOUZSKÉ UMĚNÍ 19./20. st. Národní galerie v Praze,

Více

Muzeum stoleté. Sbíráme Vaše vzpomínky

Muzeum stoleté. Sbíráme Vaše vzpomínky 1913-2013 Muzeum Sbíráme Vaše vzpomínky Muzeum východních Čech v Hradci Králové Sbíráme Vaše vzpomínky V roce 2013 oslavíme sto let od otevření královéhradeckého muzea. Budova muzea je považována za nejvýznamnější

Více

Klášter Plasy aedificivm hoc sine aqvis rvet

Klášter Plasy  aedificivm hoc sine aqvis rvet Klášter Plasy www.klaster-plasy.cz aedificivm hoc sine aqvis rvet CO? KDY? KDE? JAK? PRO KOHO? Hlavním cílem projektu je vytvoření moderního depozitáře s adekvátními podmínkami pro uložení předmětů mobiliárních

Více

Doprovodné a edukační programy

Doprovodné a edukační programy Doprovodné a edukační programy Historická výstavní budova Velikonoční edukační programy Slezské zemské muzeum připravilo pro zájemce dva Velikonoční edukační programy, které se budou konat od 1. do 30.

Více

CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ

CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ Centrum pro rozvoj muzejní pedagogiky a práce muzeí se zdravotně postiženou mládeží bylo zřízeno při oddělení

Více

Účast na veletrzích a dalších akcích v září

Účast na veletrzích a dalších akcích v září Účast na veletrzích a dalších akcích v září CIAF, 2. -3. 9. Hradec Králové CIAF je největší leteckou přehlídkou a soutěží špičkových vojenských bojových letounů v České republice. Královéhradecké letiště

Více

Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea)

Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea) Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea) Dětský pěvecký sbor Melodie (občanské sdružení) T 596 612 102 E sekretariat@zsgepiky.cz W www.zsgepiky.cz Základní

Více

Interaktivní programy MATEŘSKÉ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. únor červen 2012

Interaktivní programy MATEŘSKÉ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. únor červen 2012 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro MATEŘSKÉ ŠKOLY únor červen 2012 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512

Více

Edukační programy v Národním technickém muzeu Praha. 12.9.2014 www.ntm.cz 1

Edukační programy v Národním technickém muzeu Praha. 12.9.2014 www.ntm.cz 1 Edukační programy v Národním technickém muzeu Praha 12.9.2014 www.ntm.cz 1 Národní technické muzeum 15. 2. 2011 znovuotevření NTM po rekonstrukci 8. 10. 2013 budova NTM po 75 letech plně dokončená a zařízená

Více

Dejte minulosti budoucnost s veletrhem PAMÁTKY 2015!

Dejte minulosti budoucnost s veletrhem PAMÁTKY 2015! Dejte minulosti budoucnost s veletrhem PAMÁTKY 2015! V termínu od 22. do 23. října 2015 se na výstavišti v pražských Holešovicích uskuteční 4. ročník mezioborového veletrhu obnovy, financování, využití

Více

Akce v Uherském Hradišti, týden Kunovské léto

Akce v Uherském Hradišti, týden Kunovské léto Akce v Uherském Hradišti, týden 24. 15. - 19.6.2016 Kunovské léto Dětský folklorní festival vznikl v roce 1994 z iniciativy bývalých členů folklorního souboru Kunovjan se snahou o vytvoření nové tradice

Více

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání.

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. {jathumbnail off} Začneme první adventní nedělí od 10 hodin trhem na polickém

Více

Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha Institute of Technology, Sligo REALIZACE STÁLÉ EXPOZICE OBUVNICTVÍ PROJEKT ROČNÍKOVÉ PRÁCE

Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha Institute of Technology, Sligo REALIZACE STÁLÉ EXPOZICE OBUVNICTVÍ PROJEKT ROČNÍKOVÉ PRÁCE Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha Institute of Technology, Sligo REALIZACE STÁLÉ EXPOZICE OBUVNICTVÍ PROJEKT ROČNÍKOVÉ PRÁCE student: Eva Bártková vedoucí práce: PhDr. Hana Slámová, Ph.D.

Více

PRÁZDNINY V MUZEU 1. 7. 31. 8. 2012

PRÁZDNINY V MUZEU 1. 7. 31. 8. 2012 PRÁZDNINY V MUZEU 1. 7. 31. 8. 2012 pro organizované skupiny, příměstské tábory, DD, kolektivy dětí a mládeže atd. www.muzeumhk.cz Stezky muzejní budovou 1) Stezky po muzeu Účastníci tohoto putování muzejní

Více

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY a nižší stupeň víceletých gymnázií 2014 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové

Více

Muzejní prezentace pro návštěvníky s poruchami zraku

Muzejní prezentace pro návštěvníky s poruchami zraku Muzejní prezentace pro návštěvníky s poruchami zraku Petra Belaňová Národní muzeum petra_belanova@nm.cz Zdroj: fotoarchiv NM Počátky taktilního výstavnictví 80. léta 20. století NG (1983) Sochařský portrét

Více

NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM V PRAZE JAKO INFORMAČNÍ A MOTIVAČNÍ ZDROJ PRO UCHAZEČE O STUDIUM NA TECHNICKÝCH ŠKOLÁCH

NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM V PRAZE JAKO INFORMAČNÍ A MOTIVAČNÍ ZDROJ PRO UCHAZEČE O STUDIUM NA TECHNICKÝCH ŠKOLÁCH NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM V PRAZE JAKO INFORMAČNÍ A MOTIVAČNÍ ZDROJ PRO UCHAZEČE O STUDIUM NA TECHNICKÝCH ŠKOLÁCH Luboš FLÉGL Katedra technických předmětů PdF UHK 2015 NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM Jedná se

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

Hummer Camp 2011. II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora. Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20

Hummer Camp 2011. II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora. Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20 Hummer Camp 2011 II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20 O Tvrzi Tvrz HUMMER je stálý přírodní zábavní park ve středověkém stylu pro celou

Více

Národní muzeum fotografie a dílna tapisérií centrum původních řemesel a unikátních technologií. Představení projektu města Jindřichův Hradec

Národní muzeum fotografie a dílna tapisérií centrum původních řemesel a unikátních technologií. Představení projektu města Jindřichův Hradec Národní muzeum fotografie a dílna tapisérií centrum původních řemesel a unikátních technologií Představení projektu města Jindřichův Hradec Základní údaje o příjemci Město Jindřichův Hradec IČ: 00246875

Více

společenská setkání semináře, přednášky firemní prezentace svatby oslavy, hostiny filmové produkce teambuilding

společenská setkání semináře, přednášky firemní prezentace svatby oslavy, hostiny filmové produkce teambuilding společenská setkání semináře, přednášky firemní prezentace svatby oslavy, hostiny filmové produkce teambuilding Nabízíme Vám k pronájmu atraktivní prostory v Pisárkách v areálu vily Stiassni (během socialistické

Více

EXPOZICE GENERÁL LAUDON PREZENTACE PROJEKTU

EXPOZICE GENERÁL LAUDON PREZENTACE PROJEKTU EXPOZICE GENERÁL LAUDON PREZENTACE PROJEKTU ZDŮVODNĚNÍ REALIZACE PROJEKTU Nevyužívané, nerekonstruované 3.NP v objektu na Masarykově nám. 45 v Novém Jičíně Riziko částečně chátrající kulturní památky na

Více

Mimořádný informátor

Mimořádný informátor Mimořádný informátor srpen 2011/1 Vydala: Oblastní odbočka SONS ČR Ostrava Sadová 5, 702 00 Moravská Ostava tel.: 596 783 083; 776 305 022 ostrava-odbočka@sons.cz Obsah: Připravované akce..2 Pravidelné

Více

Tatra Veteran Sport Clubu Ostrava v AČR

Tatra Veteran Sport Clubu Ostrava v AČR Tatra Veteran Sport Clubu Ostrava v AČR VETERAN RALLYE OSTRAVA 2011 XIII. ročník Memoriálu Ing. Františka Procházky Historická auta v rytmu swingu Sobota 28. května Vážení příznivci historických vozidel

Více

PRÁZDNINY V MUZEU 2. 7. 31. 8. 2013

PRÁZDNINY V MUZEU 2. 7. 31. 8. 2013 PRÁZDNINY V MUZEU 2. 7. 31. 8. 2013 pro organizované skupiny, příměstské tábory, DD, kolektivy dětí a mládeže a rodiče s dětmi Projekt byl podpořen Královéhradeckým krajem www.muzeumhk.cz Interaktivní

Více

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ Č. 6/2015 Vážení přátelé slánského muzea, v květnu jsme zahájili hned čtyři výstavy, z nichž tři jsou stále k vidění. Máme za sebou muzejní noc, oslavy osvobození Československa, vyhlášení prestižní

Více

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ PLNĚNÍ PRO ZÁKLADNÍ ÚDAJE VEŘEJNÁ AKCE Mezinárodní závody

Více

Léto na zámku zámek Lomnice nad Popelkou

Léto na zámku zámek Lomnice nad Popelkou Léto na zámku 2016 Lomnický zámek pohádkový a hravý ani v létě nezahálí! 5. ročník cyklu letních kulturních akcí Pořadatel: Kulturní a informační středisko, příspěvková organizace Navazující 5. ročník

Více

Obsah: - Charakteristika veletrhu. - Charakteristika KONGRESU FOR GASTRO & HOTEL. - Shrnutí ročníku 2017 Statistika, partneři a záštity

Obsah: - Charakteristika veletrhu. - Charakteristika KONGRESU FOR GASTRO & HOTEL. - Shrnutí ročníku 2017 Statistika, partneři a záštity Obsah: - Charakteristika veletrhu - Charakteristika KONGRESU FOR GASTRO & HOTEL - Shrnutí ročníku 2017 Statistika, partneři a záštity - Veletrh FOR GASTRO & HOTEL 2018 - GASTRONOMICKÁ TOUR po krajích ČR

Více

ZPRAVODAJ Č. 11/2014. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ Č. 11/2014. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ Č. 11/2014 Vážení přátelé slánského muzea, letní radovánky jsou již dávno minulostí, podzim nastoupil v plné síle. To je ideální čas zavítat do muzea! V měsíci listopadu je pro Vás připraven

Více

Archeologické haptické výstavy v Národním muzeu. Petra Belaňová Národní muzeum petra_belanova@nm.cz

Archeologické haptické výstavy v Národním muzeu. Petra Belaňová Národní muzeum petra_belanova@nm.cz Archeologické haptické výstavy v Národním muzeu Petra Belaňová Národní muzeum petra_belanova@nm.cz Doteky pravěku a antiky I. 1992, Historická budova Národního muzea, autoři: M. Dufková, V. Matoušek, J.

Více

Mezinárodní spolupráce univerzit třetího věku jako prostředek zvyšování kvality seniorského vzdělávání

Mezinárodní spolupráce univerzit třetího věku jako prostředek zvyšování kvality seniorského vzdělávání Mezinárodní spolupráce univerzit třetího věku jako prostředek zvyšování kvality seniorského vzdělávání Univerzita třetího věku neprofesní zájmové vzdělávání základním posláním U3V je otevření univerzitních

Více

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY a nižší stupeň víceletých gymnázií 2015 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové

Více

nová koncepce design shaker 2015 19. 22. 3. Letňany

nová koncepce design shaker 2015 19. 22. 3. Letňany nová koncepce design shaker 2015 19. 22. 3. PVA EXpo praha Letňany proč vystavovat vysoká návštěvnost díky konání v rámci jarních veletrhů For Habitat, For Furniture, For Office a For Garden tři sekce

Více

His i to t ri r e i S CHPMT 2000

His i to t ri r e i S CHPMT 2000 Historie S CHPMT 2000 9.1.2000 1. chovatelské besedy v Uhřičicích se zúčastnilo 29 členů. Byla zhodnocena činnost svazu za loňský rok a přednesena náplň činnosti pro rok letošní. 15.1. 2000 Výroční schůze

Více

STŘEDNÍ ŠKOLY. Interaktivní programy. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro

STŘEDNÍ ŠKOLY. Interaktivní programy. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro STŘEDNÍ ŠKOLY 2015 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512 391 +420 604

Více

Program akcí Muzea Mladoboleslavska v září 2016

Program akcí Muzea Mladoboleslavska v září 2016 Program akcí Muzea Mladoboleslavska v září 2016 Muzeum Mladoboleslavska hrad: Paměť města kapitoly z dějin Mladé Boleslavi od 17. do počátku 20. století Venkov v proměnách času Muzejní herna Muzeion Dlouhodobá

Více

MINIMUZEUM československého opevnění , z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA. V Brně 01/2017

MINIMUZEUM československého opevnění , z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA. V Brně 01/2017 2016 MINIMUZEUM československého opevnění 1935-1938, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA V Brně 01/2017 Obsah 1. Základní informace str. 2 2. Profil spolku str. 2 3. Vyhodnocení uplynulého roku 2015 str. 5 4. Členská

Více

PROGRAM. pátek, 15. prosince čtvrtek, 31. května středa, 20. prosince pondělí, 8. ledna 2018

PROGRAM. pátek, 15. prosince čtvrtek, 31. května středa, 20. prosince pondělí, 8. ledna 2018 PROGRAM Překladatelská soutěž Susanny Roth 2018 České centrum Moskva vyhlašuje 5. ročník Mezinárodní překladatelské soutěže Susanny Roth, určené pro mladé překladatele z českého jazyka. Jejím cílem je

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Program Kurzu krajanů 2014

Program Kurzu krajanů 2014 l. týden 25. 7. Program Kurzu krajanů 2014 odjezd z Prahy příjezd účastníků kurzu do Dobrušky ubytování oficiální zahájení kurzu, - seznámení se s účastníky kurzu - společná večeře 26. 7. 27. 7. rozřazovací

Více

Program cyklistických akcí v Čechách, na Moravě a ve Slezsku pořádaných jednotlivými spolky v roce 2011, včetně IVCA Rallye

Program cyklistických akcí v Čechách, na Moravě a ve Slezsku pořádaných jednotlivými spolky v roce 2011, včetně IVCA Rallye Program cyklistických akcí v Čechách, na Moravě a ve Slezsku pořádaných jednotlivými spolky v roce 2011, včetně IVCA Rallye Leden Sobota 1.1.2011, České Budějovice, Novoroční jízda na bicyklech na Hlubokou

Více

Trasa průvodu. Den otevřených dveří v areálech DPP. Slavností průvod tramvají. Fotosoutěž! Výročí MHD objektivem cestujících

Trasa průvodu. Den otevřených dveří v areálech DPP. Slavností průvod tramvají. Fotosoutěž! Výročí MHD objektivem cestujících Sobota 19. září 2015 od 10.00 do 16.00 hodin Den otevřených dveří v areálech DPP Den otevřených dveří Dopravního podniku se tentokrát koná ve třech areálech - v depu metra Hostivař, autobusové garáži Hostivař

Více

O AKCI SPORTOVNÍ ČÁST DOPROVODNÝ PROGRAM

O AKCI SPORTOVNÍ ČÁST DOPROVODNÝ PROGRAM Brněnské výstaviště 7. 8. listopadu 2015 O AKCI Sport Life Run je kulturně sportovní akce, která je určená pro celé rodiny. Tato dvoudenní událost se uskuteční 7. 8. listopadu 2015 a její centrum bude

Více

Týden s armádou v Mladé Boleslavi 26. 11. 2. 12. 2012

Týden s armádou v Mladé Boleslavi 26. 11. 2. 12. 2012 Týden s armádou v Mladé Boleslavi 26. 11. 2. 12. 2012 Pondělí 26. 11. 2012, Sportovní hala, U Stadionu 9.00 12.30 Sportovně zábavná soutěž mladoboleslavských základních škol v netradičních vojenských disciplínách

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

PONDĚLÍ 21. 5. 2012. Týden s armádou v Třebíči Karlovo nám. (před Městským úřadem) v případě nepříznivého počasí MKS Pasáž

PONDĚLÍ 21. 5. 2012. Týden s armádou v Třebíči Karlovo nám. (před Městským úřadem) v případě nepříznivého počasí MKS Pasáž 21. 26. 5. PONDĚLÍ 21. 5. 2012 od 13:45 Zahájení hudební produkcí Žesťový kvintet ÚH 14:00 16:00 Slavnostní zahájení akce Týden s armádou v Třebíči Karlovo nám. (před Městským úřadem) v případě nepříznivého

Více

TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: duben - květen 2009

TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: duben - květen 2009 14. týden St 1.4. Čt 2.4. TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: duben - květen 2009 9:00 13:00 Kurz vaření pro přihlášené 7:45 17:00 VESELÝ APRÍLOVÝ VÝLET pro přihlášené 13:00 18:00 Psychologická

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

Výstaviště Černá louka Slezskoostravský hrad Pohádkový sklep strašidel MINIUNI svět miniatur

Výstaviště Černá louka Slezskoostravský hrad Pohádkový sklep strašidel MINIUNI svět miniatur Výstaviště Černá louka Slezskoostravský hrad Pohádkový sklep strašidel MINIUNI svět miniatur B C. D A N T Y L E Č E K, O B C H O D N Í N Á M Ě S T E K Představení společnosti Ostravské výstavy, a.s. Právní

Více

SYMPOZIUM UMĚLECKOPRŮMYSLOVÝCH ŠKOL ČESKÉ REPUBLIKY 2007

SYMPOZIUM UMĚLECKOPRŮMYSLOVÝCH ŠKOL ČESKÉ REPUBLIKY 2007 SYMPOZIUM UMĚLECKOPRŮMYSLOVÝCH ŠKOL ČESKÉ REPUBLIKY 2007 PROGRAM 8. 6. 1 OBSAH Společné aktivity...2 Program pro účastníky na Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské Kamenický Šenov...3 Program pro účastníky

Více

FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST

FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST Výstava SKLENĚNÉ VÁNOČNÍ OZDOBY. Minulost, současnost, vize Hlavní budova muzea, 18. listopadu 2010-15. května 2011 Výstava Otcové města Jablonce VII. Výstava

Více

ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB BYLO ZALOŽENO ZA ÚČELEM ZPŘÍSTUPNĚNÍ A ZNOVUOŽIVENÍ ÚZEMÍ NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKY A EVROPSKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB BYLO ZALOŽENO ZA ÚČELEM ZPŘÍSTUPNĚNÍ A ZNOVUOŽIVENÍ ÚZEMÍ NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKY A EVROPSKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB BYLO ZALOŽENO ZA ÚČELEM ZPŘÍSTUPNĚNÍ A ZNOVUOŽIVENÍ ÚZEMÍ NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKY A EVROPSKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ EDUKATIVNÍ OSVĚTA, EXPOZICE PRŮMYSLU, PRŮMYSLOVÝCH

Více

DOPROVODNÝ PROGRAM STAVEBNÍ VELETRHY BRNO 2006

DOPROVODNÝ PROGRAM STAVEBNÍ VELETRHY BRNO 2006 DOPROVODNÝ PROGRAM STAVEBNÍ VELETRHY BRNO 2006 24. 4. 2006, pondělí 18.00 22.00 hod OUVERTURA Stavebních veletrhů Brno 2006 Pořadatel: Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR, Organizátor: Svaz podnikatelů

Více

Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler

Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler Zpráva ze semináře v ČESKÉM KRUMLOVĚ: KA4 Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler Popis podpořené činnosti: Restaurátorský přístup v péči o autentické památky, seminář

Více

DEM! Program DNY ELEKTRONOVÉ MIKROSKOPIE. dem.brno.cz

DEM! Program DNY ELEKTRONOVÉ MIKROSKOPIE. dem.brno.cz DNY ELEKTRONOVÉ MIKROSKOPIE Program 15. 21. 5. 2017 dem.brno.cz Brno je unikátní metropole v oboru elektronové mikroskopie, a to nejen v České republice, ale i v celosvětovém měřítku. V současné době se

Více

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE 1. Rehabilitační cvičení parkinsoniků Tělocvična Každý čtvrtek 15.30-16.30 hod. (v termínech 15.1.-11.6. 2015 a 24.9.-10.12.2015) Tělocvična Sokolu

Více

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2015

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2015 NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2015 PO 2. KOLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Sídlo nadace: Vítkovická 3108/11, 702 00 Ostrava Telefon: +420 595 620 045 E-mail: info@nadace-landek.cz +420 604 168 008 Internet: www.nadace-landek.cz

Více

Studijní pobyt v Turecku

Studijní pobyt v Turecku Studijní pobyt v Turecku V květnu tohoto roku jsem měla moţnost společně s dalšími účastníky studijní návštěvy poznat město Afyonkarahisar v Turecku, o jehoţ existenci jsem do té doby neměla ani potuchy.

Více

TEMPLÁŘSKÉ SLAVNOSTI JSOU ZA DVEŘMI

TEMPLÁŘSKÉ SLAVNOSTI JSOU ZA DVEŘMI Tisková zpráva Dne: 9. srpna 2012 Místo: Vsetín Organizace: Město Vsetín a Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace Zlínského kraje, Dům Kultury Vsetín, Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska,

Více

Interaktivní programy MATEŘSKÉ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro

Interaktivní programy MATEŘSKÉ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512 391 +420 604

Více

ANALÝZA Z REALIZOVANÉ AKTIVITY

ANALÝZA Z REALIZOVANÉ AKTIVITY ANALÝZA Z REALIZOVANÉ AKTIVITY v rámci projektu Zvyšování odborné kvalifikace praktickými dovednostmi a znalostmi Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/17.0082 Typ realizované aktivity: exkurze Účastník

Více

Motto: Pohyb správným směrem Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Motto: Pohyb správným směrem Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Motto: Pohyb správným směrem 16. 22. 9. 2012 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Kampaň Evropský týden mobility připomíná problémy s narůstající automobilovou dopravou a je určena všem obyvatelům měst

Více

SLOVÁCKÉ MUZEUM V UHERSKÉM HRADIŠTI

SLOVÁCKÉ MUZEUM V UHERSKÉM HRADIŠTI SLOVÁCKÉ MUZEUM V UHERSKÉM HRADIŠTI příspěvková organizace, Smetanovy sady 179, 686 01 Uherské Hradiště, tel 572 551 370 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

od pátku 5. února do úterý 9. února 2016 Paříž severní výstaviště Villepinte www.europain.com

od pátku 5. února do úterý 9. února 2016 Paříž severní výstaviště Villepinte www.europain.com ČERVENEC 2015 TO NEJLEPŠÍ Z FRANCOUZSKÉHO I ZAHRANIČNÍHO pekařství-cukrářství na veletrhu Europain & Intersuc 2016 od pátku 5. února do úterý 9. února 2016 Paříž severní výstaviště Villepinte www.europain.com

Více

REGIONÁLNÍ MUZEUM. ve Vysokém Mýtě PROGRAM

REGIONÁLNÍ MUZEUM. ve Vysokém Mýtě PROGRAM REGIONÁLNÍ MUZEUM ve Vysokém Mýtě PROGRAM 2016 VÝSTAVNÍ PROSTORY RMVM Hudba ve spirále 17. ledna až 13. března Výstava Hudba ve spirále zobrazuje prostřednictvím sbírek Muzea elektrotechniky a médií Národního

Více

Úchvatný svět loutek v Lešné u Valašského Meziříčí

Úchvatný svět loutek v Lešné u Valašského Meziříčí TISKOVÁ ZPRÁVA Dne: 19. dubna 2013 Místo: Zámek Lešná - Valašské Meziříčí Organizace: Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace Zlínského kraje Úchvatný svět loutek v Lešné u Valašského Meziříčí

Více

PROSTOR PRO VÁŠ EVENT

PROSTOR PRO VÁŠ EVENT PROSTOR PRO VÁŠ EVENT CO JE DEPO2015 Bývalé depo dopravních podniků a nyní místo pro rozvoj tzv. kreativních průmyslů (grafika, design, móda, 3D tisk, řemeslo, film ) Inovativní prostor, který propojuje

Více

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 správný cíl Vaší cesty Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 Hradecké lyžaře odveze do Deštného v Orlických horách přímou linkou skibus. Provoz skibusu, který vznikl v roce 2011 jako společný projekt dopravního

Více

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník.

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník. PROGRAM MEKUC KVĚTEN 2015 Pondělí 4. května v 17.00 MKD KVĚTEN 1945 NA MĚLNÍKU Přednáška vojenského historika pplk. PhDr. Eduarda Stehlíka doplněná výstavou dobových fotografií a plakátů ze Státního archivu

Více

AFB VÁŠ VELETRŽNÍ PARTNER

AFB VÁŠ VELETRŽNÍ PARTNER VELETRHY ABF, A.S. VÁŠ VELETRŽNÍ PARTNER AFB VÁŠ VELETRŽNÍ PARTNER Společnost ABF, a.s. patří již od počátku 90. let mezi Společnost ABF, a.s. patří již od počátku 90. let mezi nejvýznamnější organizátory

Více

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 RUPRECHTICE BEDŘICHOV SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ S výstaviště LIDOVÉ SADY BEDŘICHOV Severočeské muzeum

Více

Doprovodné programy ke stálým expozicím

Doprovodné programy ke stálým expozicím Doprovodné programy ke stálým expozicím 1) historická expozice Rokycansko v minulosti : Výprava do pravěku (nástroje, činnosti, zbraně, šperky) Na návštěvě ve středověku (erby, rytíři a jejich zbroj, řemesla,

Více

O výstavišti. Zhistorie

O výstavišti. Zhistorie O výstavišti Výstaviště Praha Holešovice je atraktivním prostorem s dlouhou tradicí. Rozkládá se na ploše 36 hektarů a jeho dominantou je secesní Průmyslový palác. Pro své značné interiérové i exteriérové

Více

Program kulturní spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Chorvatské republiky na léta 2013, 2014 a 2015

Program kulturní spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Chorvatské republiky na léta 2013, 2014 a 2015 Program kulturní spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Chorvatské republiky na léta 2013, 2014 a 2015 V souladu s článkem 9 Dohody mezi vládou České republiky a

Více

Téma: Propagace edukačních projektů a akcí pro různé cílové skupiny

Téma: Propagace edukačních projektů a akcí pro různé cílové skupiny SEMINÁŘ 2013 KOMISE PRO PRÁCI S VEŘEJNOSTÍ A MUZEJNÍ PEDAGOGIKU PŘI AMG ČR a NÁRODNÍ MUZEUM, CENTRUM PRO PREZENTACI KULTURNÍHO DĚDICTVÍ 18. 19. 11. 2013 Téma: Propagace edukačních projektů a akcí pro různé

Více