Studijní pobyt v Turecku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Studijní pobyt v Turecku"

Transkript

1 Studijní pobyt v Turecku V květnu tohoto roku jsem měla moţnost společně s dalšími účastníky studijní návštěvy poznat město Afyonkarahisar v Turecku, o jehoţ existenci jsem do té doby neměla ani potuchy. Naše skupina byla poměrně početná, kromě 11 účastníků z celé Evropy Belgie, Itálie, Španělska, Slovinska, Německa, Velké Británie a Polska s námi celý týden trávilo i několik zástupců škol a školských institucí pořadatelské země. Tématem našeho společného pobytu bylo využití informačních technologií ve vzdělávacím procesu. Pořadatelská země si naší návštěvy velmi váţila, o čemţ svědčí i řada tiskových konferencí s nejvyššími představiteli města i místní univerzity a četné články v tisku. Profesní sloţení účastníků naší skupiny bylo různorodé, coţ jsme v průběhu trvání návštěvy velmi ocenili měli jsme moţnost nejen získat informace o různých moţnostech a úrovních vyuţití komunikačních technologií ve školství, ale vzájemně je i prodiskutovat a porovnat. Naši skupinu tvořili ředitelé základních a středních škol, ředitel mateřské školy a vedoucí pracovníci univerzit. Za velmi dobrý nápad povaţuji uspořádání tzv. Euromarketu, který proběhl hned první den. Byli jsme o něm předem informováni ještě v době příprav doma a zároveň jsme byli vyzváni, abychom připravili stručnou prezentaci země, regionu, školy, sebe, naší práce. Kaţdý z nás si tak připravil malou ochutnávku toho, co povaţuje za typické pro místo, odkud přijel. Byly to různé propagační materiály, fotografie, vlaječky, typické sladkosti apod. Na akci byli přizváni i zástupci místních škol, kteří si rovněţ připravili vlastní prezentace. Měli jsme moţnost poznat se navzájem hned v úvodu a navíc i příleţitost navázat první kontakty pro budoucí spolupráci.

2 Uţ během jednotlivých prezentací nás účastníků bylo zřejmé, ţe máme mnoho společného. Všichni jsme se shodli na tom, ţe vyuţití moderních informačních technologií je z hlediska výuky dnešního ţáka či studenta nezbytné. Na druhé straně je nutné podotknout, ţe není vhodné úlohu těchto pomocníků nějak zásadně přeceňovat, je zkrátka potřeba si uvědomit, ţe se jedná jen o jeden z uţívaných nástrojů. Dále jsme se shodli na tom, ţe většina z nás se potýká s mnoha shodnými problémy. Většina účastníků popisovala, jak učitelé a studenti vyuţívají webové a ové systémy v jejich konkrétním výukovém prostředí. Pouţívaný software se lišil, zázemí účastníků bylo různé i cíle byly odlišné. Přesto jsme se dozvěděli od sebe navzájem mnoho uţitečného. Jednotlivé prezentace byly hojně diskutovány, během těchto diskuzí jsme získali mnoho podnětných inspirací pro vlastní školy. Zjistili jsme, ţe běţné informační nástroje jako jsou počítače, dataprojektory, interaktivní tabule uţíváme všichni. Různé bylo samo zázemí a vybavenost. Ne všude mají ţáci volný, otevřený a bezpečný přístup k internetu; v některých zemích jsou internet popřípadě některé jeho stránky záměrně blokovány. Vysoce hodnocena byla i moţnost našich ţáků pouţívat běţně školní počítače a internet i v době po skončení vyučování. Velmi se lišila i vybavenost domácího zázemí ţáků a studentů ne všude je vlastnictví počítače popř. moţnost připojení k internetu samozřejmostí (např. Turecko). Jednomyslně jsme se shodli na tom, ţe velkým problémem je také často nedostatečná znalost učitele a často i ţáka moţností vyuţití informačních technologií. Velmi pozitivně byl oceněn postoj našeho ministerstva školství, které v minulosti uvolnilo finanční dotaci určenou právě k povinnému vzdělávání pedagogů v této oblasti. Jako velmi podnětné a inspirativní bylo shledáno organizování zvláštních seminářů pro pedagogy v době po vyučování koordinátory ICT v jednotlivých školách (Belgie, Německo, Česká republika). Tyto aktivity jsou pro

3 učitele nesmírně cenné, setkávají se v dobře známém prostředí, neostýchají se na cokoli zeptat, přicházejí se poradit s konkrétními problémy. Během naší studijní návštěvy jsme měli moţnost vyslechnout celou řadu zajímavých přednášek odborníků, účastnili jsme se řady workshopů k dané problematice, měli jsme moţnost si řadu věcí i prakticky vyzkoušet. Náš pobyt měl i ryze praktickou část navštívili jsme několik mateřských, základních a středních škol různého typu a úrovně, coţ bylo zejména pro nás pedagogy nesmírně důleţité. Na školách nám byl poskytnut prostor pro diskuzi s učiteli i ţáky, na naše přání nám bylo umoţněno několik vyučovacích hodin i osobně navštívit. Byla jsem velmi překvapena vysokým počtem ţáků ve třídách běţně aţ 40 ţáků, mnohdy i více. Všichni ţáci nosí uniformu, učitelé obleky s košilí a kravatou, coţ dokazuje, ţe učitelské povolání má v Turecku vysokou prestiţ a učitelé jsou tak na svou profesi hrdi. Výhodou byla i osobní účast několika místních ředitelů a učitelů na našich seminářích po celou dobu pobytu. Měli jsme tak neustále moţnost na cokoliv se zeptat. Jednoznačným přínosem ze studijní návštěvy je pro mě zjištění, ţe podmínky našich učitelů pro práci jsou nadstandardní (materiální zabezpečení, kabinety, počítače, technika, počty ţáků ve třídách apod.). Uvědomila jsem si také, ţe konkrétně naše škola má díky nadšení učitelů velmi cenné mezinárodními kontakty a jiţ potřetí se účastní projektu Comenius, coţ je obrovská zkušenost zejména na poli výměny a porovnání zkušeností. Velmi pozitivně hodnotím pak i moţnost seznámit se s odborníky z evropských zemí, diskutovat o aktuálních otázkách školství, porovnat problémy, které jednotlivé země trápí, a podělit se i o jejich řešení.

4 Uvědomila jsem si také, ţe pokud jde o naše české školství v této oblasti, nemáme se za co stydět, ba naopak. Vybavenost škol moderní výpočetní technikou je jiţ v současné době na velmi slušné úrovni, učitelé ji čím dál častěji vyuţívají, práce s internetem, dataprojektorem, interaktivní tabulí, tvoření výukových prezentací učiteli i ţáky, informovanost a komunikace ţáků, rodičů a učitelů přes , webové schránky a vnitřní komunikační systémy je stále běţnější. Ţákům je umoţněn volný a bezpečný přístup k internetu ve škole i doma. Program návštěvy byl bohatý a časově náročný. I tak jsme našli v rámci skupiny chvilky, kdy jsme se mohli vzájemně poznat, sdělit si mnoho zajímavého o jednotlivých školách, o podobných problémech, které musíme řešit a o podobných radostech, které nám ţivot školou povinný přináší. Z Turecka jsem se vracela bohatší o nové poznatky, nápady a zejména o nové přátele, které jsem získala. Mgr. Soňa Pitnerová, zástupkyně ředitelky

5

Slovo úvodem. V tomto čísle našeho bulletinu se věnujeme etwinningu z pohledu ředitelů

Slovo úvodem. V tomto čísle našeho bulletinu se věnujeme etwinningu z pohledu ředitelů Bulletin pro učitele a odbornou veřejnost o využití informačních technologií v evropském vzdělávání říjen 2011 Cílem bulletinu je přinášet inspirace z Evropy a evropské spolupráce v oblasti využívání informačních

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Zpracovaný podle RVP ZV a upravený dle ŠVP z 1. 9. 2007 Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Liberec, Husova 142/44, Liberec V, 460 01 Platnost dokumentu:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Oficiální název programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Motivační název: 2 PŘEDKLADATEL, okres Uherské Hradiště,

Více

Standardy kvality a principy. opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg. Komunitní školy. hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

Standardy kvality a principy. opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg. Komunitní školy. hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Standardy kvality a principy opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

Více

Rozvoj kompetencí pedagoga II.

Rozvoj kompetencí pedagoga II. VÝSTUPY A VÝSLEDKY PROJEKTU Rozvoj kompetencí pedagoga II. CZ.1.07/1.3.05/03.0032 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Obsah Obsah str. 1 Úvodní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA JANA AMOSE KOMENSKÉHO s.r.o., Bystřická 275/27, Dubí, 417 03

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA JANA AMOSE KOMENSKÉHO s.r.o., Bystřická 275/27, Dubí, 417 03 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA JANA AMOSE KOMENSKÉHO s.r.o., Bystřická 275/27, Dubí, 417 03 ŠVP byl vytvořen a inovován v rámci Operačního programu spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského

Více

Čeští poradci na zkušené v evropských zemích

Čeští poradci na zkušené v evropských zemích Čeští poradci na zkušené v evropských zemích Alena Kazdová Academia je projekt evropských stáží pro profesní a výchovné poradce, který probíhá v rámci programu Leonardo da Vinci. Tyto stáže se uskutečňují

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-226/08-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-226/08-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-226/08-09 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové - Malšova Lhota, Lhotecká 39 Adresa: Lhotecká 39, 500 09

Více

PŘÍKLAD AUTOEVALUACE. Výsledky vzdělávání se zaměřením na jazykové vzdělávání

PŘÍKLAD AUTOEVALUACE. Výsledky vzdělávání se zaměřením na jazykové vzdělávání PŘÍKLAD AUTOEVALUACE Výsledky vzdělávání se zaměřením na jazykové vzdělávání Ing. Milena Dolejská Červen 2011 JIHLAVA OBSAH PŘÍKLAD AUTOEVALUACE... 3 1. Úvod - zdůvodnění vybraného zaměření... 3 2. Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2007/2008 Základní škola T.G.Masaryka Otrokovice příspěvková organizace 2 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 zpracována dle 10 odst. 3, 12

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDÌLÁVÁNÍ

CELOŽIVOTNÍ VZDÌLÁVÁNÍ CELOŽIVOTNÍ VZDÌLÁVÁNÍ NA STØEDNÍ ŠKOLE ANALÝZA A METODIKA DISTANÈNÍHO STUDIA CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLE analýza a metodika distančního studia MOTTO: Vzdělávání ať tříbí člověku rozum, jazyk

Více

Hodnocení školního roku 2006/2007. Základní škola Hrochův Týnec Nádraţní 253

Hodnocení školního roku 2006/2007. Základní škola Hrochův Týnec Nádraţní 253 Hodnocení školního roku 2006/2007 Základní škola Hrochův Týnec Nádraţní 253 Obsah: 1. Úvod 3 2. Základní údaje o škole, vzdělávací program školy 3 3. Podmínky vzdělávání 5 4. Průběh vzdělávání 9 5. Výsledky

Více

Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2008/2009

Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2008/2009 Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009 ÚVOD Vedení Obchodní akademie v souladu s ustanovením 10

Více

Roz ífií vstup mé zemû do Evropské unie moïnosti mého studia?

Roz ífií vstup mé zemû do Evropské unie moïnosti mého studia? Roz ífií vstup mé zemû do Evropské unie moïnosti mého studia? Informační brožura pro studenty. Roz ífií vstup mé zemû do Evropské unie moïnosti mého studia? Publikace, kterou právě otvíráte, vznikla jako

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu Oficiální název: Školní

Více

Tiskař na polygrafických strojích

Tiskař na polygrafických strojích Školní vzdělávací program Tiskař na polygrafických strojích čtyřleté denní studium dvouleté zkrácené studium Školní vzdělávací program zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu vydaného Ministerstvem

Více

Základní škola Rokycany, ulice Míru 64, příspěvková organizace 337 01 Rokycany ROZSUM

Základní škola Rokycany, ulice Míru 64, příspěvková organizace 337 01 Rokycany ROZSUM Základní škola Rokycany, ulice Míru 64, příspěvková organizace 337 01 Rokycany ROZSUM školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační údaje Název ŠVP: ROZSUM školní vzdělávací program

Více

Technik dokončovacího zpracování tiskovin

Technik dokončovacího zpracování tiskovin Školní vzdělávací program Technik dokončovacího zpracování tiskovin čtyřleté denní studium dvouleté zkrácené studium Školní vzdělávací program zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu vydaného

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Liberec, Kostelní 9, příspěvková organizace

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Liberec, Kostelní 9, příspěvková organizace Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Liberec, Kostelní 9, příspěvková organizace Adresa školy: Kostelní 9, 460 31 Liberec 2 Tel., fax 485 100 750 e-mail : eva.semusiova@szs-lib.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÝ JIČÍN, KOMENSKÉHO 66, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE V Novém Jičíně dne 15. října 2010 Zpracovala: Emilie Řeháková ředitelka školy 1 Školská rada při základní

Více

Pečeť kvality Program Leonardo da Vinci Česká republika

Pečeť kvality Program Leonardo da Vinci Česká republika Pečeť kvality Program Leonardo da Vinci Projekty 2004 Česká republika Leonardo da Vinci 2 Obsah: 3 1. Program Leonardo da Vinci...... 4 2. Hodnocení kvality projektů mobility... 5 3. Hodnotící formulář...

Více

Základní škola Bodláka a Pampelišky, o.p.s. Veliš 40, okr. Jičín, tel. 493 773 611, 605 960 279, e-mail: info@zsbp.cz

Základní škola Bodláka a Pampelišky, o.p.s. Veliš 40, okr. Jičín, tel. 493 773 611, 605 960 279, e-mail: info@zsbp.cz Základní škola Bodláka a Pampelišky, o.p.s. Veliš 40, okr. Jičín, tel. 493 773 611, 605 960 279, e-mail: info@zsbp.cz IČO: 259 94 581, č.ú. 185 078 487/0300 ČSOB a.s., IZO 650 059 794, www.zsbp.cz Obsah

Více

Klíčová slova: Sociální integrace, školská integrace, inkluze, projekty, sluchové postižení, hluchoslepota.

Klíčová slova: Sociální integrace, školská integrace, inkluze, projekty, sluchové postižení, hluchoslepota. HRICOVÁ, L. Projekty zaměřující se na podporu sociální inkluze osob se smyslovým postižením a jejich vliv na inkluzi školskou. In VÍTKOVÁ, M., OPATŘILOVÁ, D. (eds.) Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním

Více

Sociální partnerství odborných škol. Sborník příspěvků z konference konané 1. března 2011 v Brně v rámci projektu Kurikulum S

Sociální partnerství odborných škol. Sborník příspěvků z konference konané 1. března 2011 v Brně v rámci projektu Kurikulum S Sociální partnerství odborných škol Sborník příspěvků z konference konané 1. března 2011 v Brně v rámci projektu Kurikulum S 1 Publikace vznikla v rámci národního projektu Kurikulum S Podpora plošného

Více

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2013-2014

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2013-2014 Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013-2014 27. října 2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny

Více

GYMNÁZIUM DĚČÍN, příspěvková organizace

GYMNÁZIUM DĚČÍN, příspěvková organizace , GYMNÁZIUM DĚČÍN, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Zpracováno podle RVP ZV V Děčíně dne 30. 8. 2007 ředitel školy 1. Identifikační údaje PŘEDKLADATEL: GYMNÁZIUM

Více

Prezentace oborů a prezentace akcí projektu

Prezentace oborů a prezentace akcí projektu Grantový projekt OP VK: TECHNIKA JE ZÁBAVA Registrační číslo: CZ.1.07 / 1.1.18 / 02.0035 Klíčová aktivita: A05 - Příprava a motivace žáků pro studium technických oborů Produkt subjektu: SPŠ Ostrov a partnerské

Více

Gymnázium Ostrov vytvořený dle RVP ZV

Gymnázium Ostrov vytvořený dle RVP ZV Gymnázium Ostrov, Studentská 1205 GYMNÁZIUM OSTROV Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání - Gymnázium Ostrov vytvořený dle RVP ZV Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání (ŠVP

Více

Závěrečná zpráva. Vzájemná spolupráce a výměna know-how za účelem zlepšení základního školství a návrhy na zlepšení základního školství v ČR

Závěrečná zpráva. Vzájemná spolupráce a výměna know-how za účelem zlepšení základního školství a návrhy na zlepšení základního školství v ČR Závěrečná zpráva Vzájemná spolupráce a výměna know-how za účelem zlepšení základního školství a návrhy na zlepšení základního školství v ČR 1 Švýcarský partner: Kreisschulpflege Letzi der Stadt Zürich,

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A C H R A S T A V A náměstí 1.máje 228, okres Liberec příspěvková organizace tel/fax. 488880712 IČ: 72741643 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Z Á K L A D N Í Š K O L A C H R A S T A V A náměstí 1.máje 228, okres Liberec příspěvková organizace tel/fax. 488880712 IČ: 72741643 VÝROČNÍ ZPRÁVA Z Á K L A D N Í Š K O L A C H R A S T A V A náměstí 1.máje 228, okres Liberec příspěvková organizace tel/fax. 488880712 IČ: 72741643 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Výroční zpráva

Více