Městský úřad STRÁŽNICE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Městský úřad STRÁŽNICE"

Transkript

1 1 1 4

2 Foto: V. Koupil Pozvání patří všem, dětem však vzkazujeme něco navíc: Přijďte jako malí vodníčci, víly či rusalky, ale i kapříci a jiné rybky, prostě říční živočichové. Rozhodně budete SLADCE odměněni 2

3 Městský úřad STRÁŽNICE USNESENÍ z 9. zasedání Rady města Strážnice konaného dne Rada města Strážnice 1) bere na vědomí 19 přehled pohledávek města Strážnice k , plnění rozpočtu města Strážnice k , 21 vyjádření projektanta stavby Ing. Štefančíka ze dne. 2. a stanovisko odboru OISB k projektu komunikace v ul. Komenského a plně jej podporuje, 22 informace OISB o projektové přípravě rekonstrukce zdravotního střediska, 23 plnění úkolu z RM č. 6 stav fondů příspěvkových organizací. 2) schvaluje 45 poskytnutí příspěvku ve výši Kč na pořádání výroční členské schůze v r. ZO Svazu zdravotně postižených občanů ve Strážnici, 46 přijetí finančního daru na realizaci projektu Tvoříme a o přírodu se zajímáme pro příspěvkovou organizaci Základní škola M. Kudeříkové Strážnice dle její žádosti ze dne 5. 2., 47 v souladu s pravidly Grantového programu města Strážnice na podporu občanských aktivit týkající se práce s dětmi a mládeží ve volném čase poskytnutí grantů v roce : SARKANDER, oddíl SCARABEUS Strážnice ve výši Kč, OREL JEDNOTA STRÁŽNICE ve výši Kč, TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SOKOL STRÁŽNICE ve výši Kč, TJ Jiskra Strážnice ve výši Kč, 48 poskytnutí finančního příspěvku ve výši Kč pro příspěvkovou organizaci Základní škola Strážnice, Školní 283 na lyžařský výcvikový kurz a poskytnutí finančního příspěvku ve výši Kč pro příspěvkovou organizaci Základní škola M. Kudeříkové Strážnice na lyžařský výcvikový kurz (jedná se vždy o 641 Kč na jednoho žáka), 49 poskytnutí finančního daru ve výši 500 Kč SONS v Kyjově na financování činnosti ve prospěch zrakově postižených, 50 podpis smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na akci Strážnice, rozšíření knn, Pecler Bohdan, 51 pověření sociální pracovnice MěÚ Strážnice Bc. Heleny Tomčalové výkonem opatrovnictví za město Strážnici pro nesvéprávného, 52 výsledek hodnocení výběrového řízení na akci Provádění pěstebních a těžebních prací v lesích města Strážnice v roce s tím, že nejvýhodnější nabídku dodala firma Lesy Horňácko s. r. o.,, 53 provedení oprav havarijního stavu stupaček a sociálního zařízení v roce 14, realizované příspěvkovou organizací Mateřská škola Strážnice, v prostorách budov zřizovatele, financování proběhlo z účelových prostředků zřizovatele; zapracovat v rámci rozpočtového opatření odvod příspěvkové organizace ve výši 0 tis. Kč do rozpočtu zřizovatele, 54 uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro uložení přípojky NN na pozemku v k. ú. Strážnice na Moravě v majetku města v rámci stavby Strážnice, rozšíření knn, Filipovič na pozemku KN čp. 1111/1 mezi organizací E.ON Distribuce, a. s. jako oprávněným z věcného břemene a městem Strážnice jako povinným z věcného břemene, 55 výsledek hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Strážnice, Školní 283, okres Hodonín zisk ve výši ,33 Kč, Školní jídelna Strážnice, Preláta Horného 1365, Strážnice zisk ve výši 9 7,69 Kč, Základní škola M. Kudeříkové Strážnice zisk ve výši ,48 Kč, Mateřská škola Strážnice, Smetanova 39, Strážnice zisk ve výši 3

4 7 419,89 Kč, Kulturní dům Strážničan ve Strážnici zisk ve výši ,16 Kč a rozdělení výsledku hospodaření příspěvkové organizace Školní jídelna Strážnice, Preláta Horného 1365, Strážnice do rezervního fondu ve výši 1 907,69 Kč, do fondu odměn ve výši Kč, Základní škola M. Kudeříkové Strážnice do rezervního fondu ve výši ,98 Kč, do fondu odměn ve výši 5 572,50 Kč, Mateřská škola Strážnice, Smetanova 39, Strážnice do rezervního fondu ve výši 7 419,89 Kč, Kulturní dům Strážničan ve Strážnici na úhradu ztráty z minulých let ve výši ,16 Kč, Základní škola Strážnice, Školní 283, okres Hodonín na úhradu ztráty z minulých let ve výši ,91 Kč, do fondu odměn ve výši ,42 Kč, 56 poskytnutí finančního příspěvku organizaci OREL Jednota Strážnice ve výši Kč na pořádání sportovní akce Moravská lakrosová liga ve dnech 11. a (s předpokladem účasti 11 týmů z celé ČR), 57 personální obsazení jednotlivých komisí rady: Komise kulturní Mgr. Radek Holomčík předseda komise, Bc. Pavel Žák, Miroslav Tlach, Dana Valášková, Blažena Bučková, Mgr. Petr Horehleď, Jana Hanáková, Mgr. Olga Floriánová, Mgr. Jiří Adamec, Ing. Vítězslav Hořák, Jiří Rybecký, PhDr. Danuše Adamcová, Ing. Roman Zemánek, Jiřina Kopencová, Inka Kaššová tajemnice komise; Komise cestovního ruchu František Kotek předseda komise, Mgr. Renata Petříková, Martin Grombíř, Mgr. Radek Holomčík, Jaroslava Kyselková, Ing. Tatiana Pálenská, Ing. Petr Gazárek, Bc. Jiří Wasserbauer, Ing. František Červenka, Martina Gajdová, Miroslav Zubalík, Lukáš Antoš, Bc. Helena Tomčalová tajemnice komise; Komise školská Ing. Petra Fialová předsedkyně komise, Vojtěch Studénka, Ing. Michal Daněk, Ph.D., Anna Čajková, Mgr. Jiří Buchta, Ph.D., Mgr. Dagmar Janíková, Mgr. Petr Tomeček, PhDr. Jaroslava Večeřová, Mgr. Dagmar Okénková, Mgr. Olga Lysá, Mgr. Risto Ljasovský, Mgr. Petr Jandásek, Ing. Roman Zemánek, Mgr. Beáta Kuchyňková, MBA., Marie Grulichová tajemnice komise; Komise sportovní Milan Gajda předseda komise, Alois Crhonek, Vojtěch Studénka, Ing. Jaromír Kuchyňka, Jan Neumann, Michal Jamný, Pavel Varsamis, Ing. Blanka Lesslová tajemnice komise; Komise stavební Ing. Pavla Velísková předsedkyně komise, Ing. David Kuthan, Jan Můčka, Jaroslav Můčka, Pavel Varsamis, Růžena Neumannová, Martin Vaněk, Vladimír Šebesta, Ing. Lukáš Pálenský, Jiří Slezák tajemník komise; Komise bezpečnostní Ing. Michal Vajčner předseda komise, Ing. Vítězslav Juras, Miloš Slováček, Ing. Jaromír Kyš, Lukáš Blaha, Pavel Lessl, Miroslav Tlach, Stanislav Berčík tajemník komise; Komise pro životní prostředí Radek Botur předseda komise, Ing. Jan Dudík, Vít Buček, Bc. Barbora Kadlecová, Ing. Josef Čajka, Vladimír Tomaštík, JUDr. Milada Něničková, Vladimír Šamánek, Mgr. Eva Nováková, Josef Tomšej tajemník komise; Komise sociálně zdravotní MUDr. Vítězslav Pálenský, Ph.D. předseda komise, Marie Kristoňová, Ing. Marie Jurasová, Simona Kolárová, Zvonimíra Kubíčková, Ing. Zuzana Tománková, Ph.D., Miroslav Prečan, MUDr. Marie Karasová, Martina Prachařová, Tamara Vajčnerová tajemnice komise. 3) neschvaluje 3 poskytnutí finančního příspěvku Okresnímu sdružení České unie sportu Hodonín na jeho činnost v roce. 4) doporučuje zastupitelstvu ke schválení rozpočtové opatření č. 3/ ve výši tis. Kč na straně příjmů a výdajů, 21 odprodej nově vytvořených pozemků v ul. Poláčkova, v k. ú. Strážnice na Moravě, v níže uvedených výměrách: 1. čp. 789/3 o vým. 73 m 2 žadatelé manž. Poláškovi Petr a Alena k RD ; 2. pozemek nebyl vytvořen; 3. čp. 789/316 o vým. 73 m 2 žadatelka Bc. Karvánková Jarmila k RD 4. čp. 789/317 o vým. 72 m 2 žadatelé manž. Blahovi Zdeněk a Ludmila k RD ; 5. čp. 789/318 o vým. 72 m 2 žadatelé Stanislav Miroslav id. 1/2 a Stanislav Pavel id. 1/2 k RD do vlastnictví příslušných žadatelů, za cenu 100 Kč/m 2, 22 dodatek č. 5 ke Smlouvě o hypotečním úvě- 4

5 ru registrační číslo ze dne úroková sazba ve výši 2,29 % p., doba platnosti úrokové sazby je stanovena od do , 23 odprodej pozemků čp. 3240/4 orná půda o výměře 23 m 2 a čp. 3241/5 zahrada o výměře 29 m 2, obojí v trati Dolní Mrhoně, v k. ú. Strážnice na Moravě, z majetku města do vlastnictví p. Tomáše Boka, bytem, za účelem usnadnění péče o jeho majetek, za cenu Kč/m 2, 24 aby v souladu s 84 odst. 2 písm. h) zák. č. 128/00 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění, byla starostka města Strážnice Mgr. Renata Smutná schválena členkou dozorčí rady/ členkou představenstva akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hodonín, a. s. Purkyňova 2933/2, Hodonín, IČ ) nedoporučuje zastupitelstvu ke schválení 2 přijmout návrh občana p. Vavříka ze dne , spočívající v částečné nápravě křivdy, která na něm byla dle jeho názoru uskutečněna. Termíny svozu tříděného odpadu v dubnu Papír modré pytle... úterý 7. dubna Plast žluté pytle... úterý 14. dubna Odbor investic informuje Oznámení hejtmana Jihomoravského kraje o zahájení projednávání návrhu Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje Dne JMK zahájil veřejné projednávání návrhu Zásad územního rozvoje JMK, který je zásadním rozvojovým dokumentem pro JMK. Cílem tohoto dokumentu je dosažení obecně prospěšného souladu veřejných nadregionálních, regionálních a místních zájmů na rozvoji území. Z tohoto důvodu požádal hejtman JMK JUDr. Michal Hašek starosty obcí JMK vč. jejich občanů o aktivní součinnost při projednávání tohoto dokumentu. S návrhem Zásad územního rozvoje JMK je možno se seznámit na speciální webové stránce Na této stránce se nachází jak kompletní dokumentace, tak je zde uveden i nástroj pro rychlou orientaci v dokumentu. Webová aplikace Záměry v obci slouží k vyhledávání informací o záměrech, které se dotýkají jednotlivých obcí. Součástí programu je i možnost přímé elektronické komunikace prostřednictvím elektronického formuláře Názory, připomínky, jehož prostřednictvím je možno zasílat do 7. května Vaše názory a připomínky k projednávanému dokumentu. Těmito názory a připomínkami se budou zabývat příslušní pracovníci. O způsobu vypořádání se s nimi bude možno se zpětně informovat. Oprava komunikace I/55 v roce Na základě sdělení investora opravy komunikace I/55, tj. Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD ČR) oznamujeme, že z důvodu vzájemné koordinace dalších staveb realizovaných ŘSD ČR na území okresu Hodonín (tedy oprava mostních konstrukcí na státní komunikaci I/54 ve Veselí nad Moravou lokalita Benátky, s předpokládaným termínem realizace březen až srpen, a dále oprava povrchu komunikace I/55 mezi tokem Velička a k. ú. Vnorovy předpokládaný termín realizace srpen až listopad ) a s tím souvisejícím zajištěním objízdných tras pro tranzitní dopravu, se termín realizace opravy komunikace I/55 ve Strážnici (průtah městem) přesunuje na začátek měsíce srpna. Předpokládaný termín dokončení stavby je listopad. Mateřská škola Smetanova a Skácelova výměna oken a zateplení obvodových konstrukcí Město Strážnice obdrželo ze Státního fondu životního prostředí ČR Registrační listy, jež byly vydány na základě námi podaných žádostí o poskytnutí dotace na výměnu oken a zateplení ob- 5

6 vodových konstrukcí budov MŠ Smetanova a Skácelova v rámci mimořádné výzvy na podávání žádostí o dotaci na zateplování veřejných budov z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR. Pro vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace bylo potřeba provést výběrové řízení na dodavatele obou staveb. Výběrové řízení probíhalo od do s tímto výsledkem: Nejvhodnější nabídku 3,497 mil. Kč. na akci Energetické úspory pro MŠ Smetanova ve Strážnici dodala firma STAVBY VANTO s. r. o. Kunovice, nejvhodnější nabídku 4,970 mil. Kč. na akci Energetické úspory pro MŠ Skácelova ve Strážnici dodala firma JPT STAVBY s. r. o. Praha 1. V průběhu ledna pak došlo k předání staveniště u obou staveb, čímž započala vlastní realizace. V současné době probíhají práce při etapovité výměně oken za nepřerušeného provozu obou školek, při nichž jsou operativně řešeny technické a časové detaily postupu prací. Dle rozhodnutí Ministerstva životního prostředí ČR o poskytnutí dotace na zateplení MŠ Skácelova by výše poskytnuté dotace měla činit částku 4,1 mil. Kč (85 % z uznatelných nákladů akce). Na zateplení MŠ Smetanova zatím ze SFŽP ČR nepřišlo rozhodnutí o poskytnutí dotace (očekává se každým dnem), tudíž zatím oficiálně neznáme výši poskytnuté dotace, předpokládáme však, že bude poskytnuta též ve výši 85 % z uznatelných nákladů akce (cca. 2,5 mil. Kč). TJ Jiskra Strážnice výměna oken a zateplení obvodových konstrukcí budov ubytovny a haly Město Strážnice podalo v loňském roce Žádost o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky (SFŽP ČR) na výměnu oken a zateplení budov ubytovny a sportovní haly v areálu TJ Jiskra Strážnice, a to z Operačního programu Životní prostředí v rámci 50. výzvy a prioritní osy 3 Udržitelné využívání zdrojů energie. Naše žádost byla akceptována a zaregistrována v listopadu 14. Následně v prosinci 14 bylo městu zasláno rozhodnutí o poskytnutí dotace. Ihned poté byly zahájeny veškeré kroky směřující ke splnění všech požadavků poskytovatele dotace. Jedním z nich je provedení výběrového řízení na dodavatele akce dle Závazných pokynů Státního fondu životního prostředí ČR. V současné době již toto výběrového řízení na zhotovitele akce probíhá a jeho výsledek by měl být znám 8. dubna, kdy dojde k otevírání a hodnocení došlých nabídek. Předpokládaná investiční náročnost se dle zpracované projektové dokumentace odhaduje na částku 6 mil. Kč vč. DPH. Výše dotace je zatím stanovena k této částce a činí dle rozhodnutí o poskytnutí dotace 3,5 mil. Kč. Přesná částka bude známa až po ukončení a vyhodnocení výběrového řízení, na základě něhož bude SFŽP ČR upřesněno financování projektu. Vlastní realizace akce se předpokládá v měsících duben až srpen tohoto roku. Sociální zařízení v přístavu BK Koncem měsíce října 14 bylo předáno staveniště pro výstavbu Sociálního zařízení v přístavišti na Baťově kanále, a to firmě Renova Hodonín, jež se stala vítězem výběrového řízení na dodavatele stavby. Na tuto akci bude poskytnuta dotace z operačního programu ROP NUTS II Jihovýchod (prioritní osa 11.2 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch, výzva Rozvoj infrastruktury zázemí pro rozvoj udržitelného cestovního ruchu) ve výši 85 %, vlastní zdroje pak činí %. Do konce roku 14 byla dokončena hrubá stavba nově budovaného objektu sociálního zařízení vč. jeho napojení na inženýrské sítě. Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek došlo k přerušení stavebních prací až do února. Poté byly dokončeny vnitřní instalace rozvodů vzduchotechniky, elektroinstalace, vody, kanalizace a vnitřních obkladů, vč. sanitárních prvků. V současné době probíhá fasádní úprava obvodového zdiva, následovat budou terénní úpravy s instalací přístavního mobiliáře. Dokončení objektu sociálního zařízení se předpokládá nejpozději do konce dubna. Komenského ulice V prosinci 14 byly v ul. Komenského položeny základní konstrukční vrstvy nově budované komunikace. Z důvodu nepříznivých klimatických poměrů byly stavební práce přerušeny, k opětovnému zahájení došlo počátkem března. V současnosti probíhá výstavba odstavných 6

7 parkovacích stání včetně pokládky dalších konstrukčních vrstev nově budované komunikace. Souběžně s těmito pracemi budou v nejbližší době zahájeny práce na rekonstrukci veřejného osvětlení a městského rozhlasu v nákladu 900 tis. Kč. Termín dokončení nově budované komunikace včetně odstavných stání v celkovém investičním nákladu 7 mil. Kč se předpokládá na přelomu měsíců duben a květen. Další etapou obnovy veřejného prostranství v ulici Komenského bude výstavba chodníků, nájezdů a osazení mobiliáře (odpadkové koše, lavičky). Investiční náklad se odhaduje na cca. 3 mil. Kč. Územní plán ekologické stability a ochrany před povodněmi příhraničního území Skalicko Strážnicko Jak jsme již informovali v závěru loňského roku a i počátkem letošního roku, město Strážnice bude v letošním roce vytvářet projekt Územní plán ekologické stability a ochrany před povodněmi příhraničního území Skalicko Strážnicko. V rámci projektu budou zrealizované přípravné a projektové práce na stavbách ve vybraných lokalitách pro zabezpečení prevence a ochrany před povodněmi. Územní plán ekologické stability a ochrany před povodněmi příhraničního území Skalicko Strážnicko bude taktéž řešit možnosti vytvoření suchých poldrů a přepážek, lesních cest, návrhy ochranných hrází, možnosti přesměrovaní, resp. odklonu přívalových vod a propustky pod cestami. Výstupem projektu bude konkrétní dokument obsahující konkrétní řešení v konkrétních lokalitách katastrálního území Strážnice. Zhotovitelem plánu se na základě výběrového řízení stal Ing. Miroslav Dumbrovský, CSc. z Brna. V současné době probíhají pracovní setkání zástupců jednotlivých obcí se zhotovitelem, kde dochází k vyjasňování postupu prací na dané akci. Izolační zeleň Slovácký park V dubnu loňského roku podalo město Strážnice žádost na Státní fond životního prostředí ČR o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí (oblast podpory Regenerace urbanizované krajiny) na vybudování izolační zeleně okolo rodinných domů v lokalitě Drahy (u ZD Žerotín). Naše žádost byla v červenci 14 akceptována a následně byla i schválena. V průběhu října 14 bylo provedeno výběrové řízení na dodavatele akce, jehož vítězem se stala firma Petr Vykrut zahradnické služby z Ostravy. Celá akce se uskuteční v průběhu měsíců dubna a května v nákladu 2 mil. Kč. Výše poskytnuté dotace bude činit 1,6 mil. Kč. Konsolidace IT infrastruktury města Strážnice Město Strážnice se dlouhodobě zabývá elektronizací procesů městského úřadu a rozvojem informačních technologií. Zastupitelstvo města schválilo záměr přistoupit k Výzvě č. 22 z Integrovaného operačního programu (IOP) na svém 24. Zasedání dne V rámci této výzvy (oblast intervence 2.1 Zavádění ICT v územní veřejné správě) je záměrem města Strážnice realizovat dvě aktivity této výzvy, a to: a) Konsolidace HW a SW úřadu včetně virtualizace aplikací, desktopů, serverů, infrastruktury jedná se o dodávku dvou výkonných serverů včetně virtualizačních aplikací, diskového pole s vysokou kapacitou (10 TB) a zálohovacího diskového pole včetně softwaru.b) Elektronizace procesů, digitalizace dat a propojení lokálních agendových informačních systémů (AIS) s registry veřejné správy zde se jedná o nákup pěti multifunkčních zařízení (tisk, kopírování, skenování, OCR) za účelem digitalizace dokumentů úřadu včetně obslužného softwaru. Výše předpokládaných způsobilých výdajů na obě aktivity činí: Kč. Z toho: a) Konsolidace HW a SW včetně virtualizace aplikací, desktopů, serverů, infrastruktury Kč; b) Elektronizace procesů, digitalizace dat a propojení lokálních AIS s registry veř. správy Kč. Dotace EU ve výši 85 % ( Kč), Podíl spolufinancování města Strážnice % ( Kč). Ing. Petr Helísek 7

8 Vítání občánků města Strážnice V sobotu 7. března se v obřadní síni Městského úřadu Strážnice uskutečnilo vítání dětí. Paní starostka Renata Smutná přivítala mezi občany našeho města šest chlapců a šest děvčat. Pod vedením paní učitelky Jany Hanákové se o kulturní program postarali holky a kluci ze souboru Danájek. Foto: Bronislava Nečasová Bučková 8

9 Adam Janeček Anna Chybíková Daniel Šišák Emma Rybnikářová Izabela Zelinková Laura Říhová Lukáš Macháň Miloslav Křen Patrik Tomšej Sofi e Anna Grofi ková Sára Múčková Tobiáš Pleša 9

10 70. výročí osvobození města Strážnice V letošním roce si připomínáme již 70. výročí osvobození Strážnice od německých okupantů. O válečných událostech se lze dozvědět z kroniky Strážnice od Jana Skácela. Již od listopadu 1944 docházelo k zesilování náletů na vídeňskou oblast, dne. listopadu byl těžce bombardován Hodonín. O blížících se náletech byli lidé často informováni z poslechu zakázané stanice bratislavského rozhlasu. Nálety se od prosince opakovaly téměř denně, při leteckém poplachu se obyvatelstvo ukrývalo ve sklepech domů, anebo lidé utíkali do polí mimo město. Dne bylo do polí okolo Strážnice shozeno 7 bomb. Občané si již od ledna budovali na svých pozemcích zákopové kryty a v březnu 1945 byli muži ze Strážnice nasazeni na zákopové práce v okolí města. Přes město začaly projíždět vlaky s ustupujícími Maďary, později Němci a Slováky. Koncem března začaly ze Strážnice odjíždět také rodiny německých úředníků a 4. dubna se na silnici objevili první vojáci ustupující německé armády. Většina obchodů ve městě byla tehdy již uzavřena, obchodníci z obavy před rabováním sundávali vývěsní štíty. Samotný boj o město začal 11. dubna, vojska 2. ukrajinského frontu dokončila osvobozovací akce o dva dny později. Ještě den před osvobozením bylo v Píštělkově dvoře popraveno deset mužů. Moci ve městě se krátce po osvobození ujal Národní výbor v čele s MUDr. Emilem Fialou. Sovětská armáda byla vystřídána Rumuny, kteří zůstali ještě po nějakou dobu ve městě. Němci se ale nevzdávali, ještě dvakrát se pokusili o zpětné získání města, defi nitivně byli odraženi až dne 24. dubna. Sovětské velitelství opustilo město 10. května a v červnu odjeli i poslední Rumuni. Z kroniky Jana Skácela lze vyčíst, že během okupace došlo ve Strážnici ke značným ztrátám na životech z 53 zatčených obyvatel města bylo 12 popraveno, 10 zemřelo ve vězení, v koncentračních táborech nebo na následky útrap. Z rasových důvodů ztratilo život celkem 2 Židů a 75 obyvatel romské národnosti. Při samotném osvobozování a během pobytu vojsk bylo zasaženo střelami a zabito 9 civilních osob. Při okupaci došlo také ke značným materiálním škodám, byly vypáleny domy, poničeny mosty Strážnice byla osvobozena v pátek 13. dubna Ivo Vratislavský P O Z V Á N K A Zveme občany k uctění památky padlých vojáků a spoluobčanů ve II. světové válce a při osvobozování města Strážnice, a to v pondělí dne Vzpomínka bude zahájena ve hod. setkáním u smuteční síně ve Strážnici. 10

11 Rodinná politika ve Strážnici váš názor v anketě Vážení občané, během měsíce dubna bude do vašich domácností distribuován anketní dotazník ohledně toho, jak se vašim rodinám v našem městě žije. Anketa je anonymní, vyplněné dotazníky se budou vhazovat do připravené urny v prodejně Charity Strážnice na ulici Kovářské č. 396 po celý den během její pracovní doby a poslouží jako jeden z podkladů pro vypracování Koncepce rodinné politiky pro Strážnici. Ta může být alespoň částečně výchozím bodem pro zlepšení životních podmínek strážnických rodin. Prosíme proto, abyste nejpozději do vyplněné dotazníky vrátili výše uvedeným způsobem k dalšímu zpracování. Bc. Helena Tomčalová Prezentace města Strážnice na mezinárodních veletrzích cestovního ruchu v roce Jednou z metod propagace zajímavostí našeho města i regionu je prezentace na mezinárodních veletrzích cestovního ruchu. Sezona veletrhů byla již tradičně zahájena ve dnech. až veletrhem GO a REGIONTOUR Brno s názvem Odsouzena k zážitkům. Materiály o městě Strážnici, okolních obcích i regionu bylo možno získat na stánku Slovácko v rámci expozice Jihomoravského kraje. Veletrh měl bohatý doprovodný program. Čtvrtek byl zaměřen na jednání oficiálních hostů a uzavírání kontraktů, další dny byly určeny pro běžné návštěvníky. Veletrh v rámci oficiálních delegací navštívili i zástupci našeho města, starostka Renata Smutná a místostarosta Walter Bartoš. V prostoru za expozicemi jednotlivých krajů se již potřetí uskutečnil gastronomický festival RED FOOD FEST. Prezentovali se zde také výrobci regionálních potravin včetně různých vinařství v rámci projektu VÍNA Z ČECH A MORAVY a SVĚT KÁVY. Svůj prostor měla k dispozici i soutěžní zóna PIVEX s ochutnávkou různých druhů piv z českých a moravských pivovarů. Tradičním partnerem veletrhu bylo Maďarsko, země termálních pramenů, vyhlášených pochoutek a tokajského vína, které patří k oblíbeným destinacím vyhledávaným českými turisty. Vyhledávanou součástí veletrhu byl jarmark tvůrců lidových řemesel. V rámci veletrhu 11

12 probíhalo mnoho zajímavých soutěží. Město Strážnice se zapojilo do II. ročníku soutěže Kapesní kalendářík, jehož pořadatelem se stalo Pohádkové království, o. s. a Asociace turistických informačních center. Dalším místem, kde se město v rámci Jihomoravského kraje prezentovalo, byl 21. ročník mezinárodního veletrhu cestovního ruchu ITF SLOVAKIATOUR Bratislava, který se uskutečnil ve dnech až Stánek Slovácko zde byl opět v rámci expozice Jihomoravského kraje. Součástí veletrhu byla výstava POĽOVNÍCTVO a ODDYCH a výstava WELLNESS a FITNESS. Třetím velkým mezinárodním veletrhem cestovního ruchu byl 24. ročník HOLIDAY WORLD v Praze. Konal se ve dnech 19. až na holešovickém výstavišti sp olečně s 9. ročníkem gastronomického veletrhu TOP GASTRO & HOTEL a. ročníkem veletrhu GOLF SHOW. Zastoupeny zde byly téměř všechny kraje České republiky. Strážnice zde byla prezentována opět na stánku Slovácko pod hlavičkou Jihomoravského kraje. Atmosféru zde zpříjemňovala Musica Folklorica, což ocenila i starostka města Renata Smutná, která veletrh navštívila se svým manželem. Součástí veletrhu byly ochutnávky místních specialit a taneční přehlídky, které lákaly zvláště svou exotičností. Kromě evropských zemí zde bylo možno nahlédnout do tajů např. Thajska, Malaysie, Indonézie, Dominikánské republiky, Egypta, Kuby, Tchaj-wanu, Jamajky, Salvadoru, Kostariky a dalších. Cestu po jižní Africe nabízel Hotelbus. Své služby zde nabízel také Svaz léčebných lázní ČR. Také Centrála cestovního ruchu Jihomoravského kraje se podílí na veletrzích cestovního ruchu, v rámci jejíž expozice na stánku Slovácko se prezentuje i naše město. Ve dnech to byl na výstavišti Černá Louka mezinárodní veletrh cestovního ruchu DOVOLENÁ A RE- GION, LÁZEŇSTVÍ Ostrava. Cílem výstavy byla nabídka odpočinkových i aktivních tipů pro strávení volného času a dovolené. Návštěvníci veletrhu využívali nabídek slevových balíčků a soutěží o pobyty cestovních kanceláří, agentur a hotelových komplexů. Na zajímavosti, tradice, lázně i gastronomii lákaly turistické regiony České i Slovenské republiky. Dalším místem, kde bylo možno se o našem městě něco dozvědět, byl 16. ročník mezinárodního veletrhu cestovního ruchu INFOTOUR A CYKLOTURISTIKA v Hradci Králové. Návštěvníky lákal bohatý kulturní program i vstup zdarma. A co nás ještě čeká? Ve spolupráci s Regionem Slovácko v rámci Zlínského kraje se dne uskuteční již 5. ročník MINIVELETRHU CESTOVNÍHO RUCHU SLOVÁCKA v Uherském Hradišti Redutě, na kterém bude město Strážnice rovněž zastoupeno. Na veletrh je vstup zdarma. Návštěvníci se mohou těšit na bohatý doprovodný program kulturní vystoupení, propagační materiály, ochutnávky krajových specialit a vín, dětský koutek. A ve dnech. až to bude opět s Centrálou cestovního ruchu JMK 4. ročník mezinárodního veletrhu cestovního ruchu REGION TOUR EXPO Trenčín s názvem Spoznajme čaro blízkých regiónov. Přijďte i vy navštívit některý z veletrhů cestovního ruchu, nechte se inspirovat nabídkou infocenter, cestovních kanceláří a agentur, vydejte se za poznáním, relaxací a zážitkovou turistikou. Mgr. Lenka Gronská 12

13 Ze života města Strážnice má novou sbírku básní Marie Jarošové Se svými spoluobčany se potkáváme na ulicích města, pozdravíme se a povykládáme si. Ale často nevíme nic bližšího o jejich zájmech a zálibách, jimiž si vyplňují své volné chvíle. Tedy co dělají pro vlastní potěšení i pro obohacení života druhých. O Marušce Novákové, provdané Jarošové, bylo známo, že má zářivý vztah k životu, těší se z každodenních maličkostí, a také, že dokonce své zážitky z pozorování okolního světa ukládá do básní. Byly to její soukromé intimní chvíle a jen málo lidí vědělo, jak její básnická tvorba vlastně vypadá. Autorka se v minulém roce rozhodla odtajnit literární tvorbu a zároveň si splnit svoji velkou životní touhu. Proto vydala za pomocí svých i sdružených sponzorských prostředků básnickou sbírku Křídla i okovy. Je to na pohled velmi úhledná a sympatická knížka, doprovázená vlastními barevnými fotografiemi. Při křtu její básnické sbírky a autorském čtení vybraných ukázek, které se konalo ve čtvrtek 5. března v aule strážnického gymnázia, jsme se seznámili s autorčinou poezií. Jak bychom ji mohli stručně charakterizovat? Je to velmi intimní přístup k životu, obsažený v bohaté škále vyjadřovacích prostředků. Některé její básně mají vážný podtext, jiné jsou laděny spíše v žertovném duchu. Ale ze všech vyznívá autorčina upřímnost ve sdělení a zároveň přístupnost jejích myšlenek pro čtenářskou veřejnost. Po společenské stránce byl křest s autorským čtením z nové básnické sbírky Marušky Jarošové velmi zdařilou akcí, na níž se sešlo mnoho pozorných posluchačů. Byli jsme také rádi, že jsme mohli přivítat i rodiče autorky, vážené manžele Novákovy, kteří dříve patřili k předním představitelům strážnického společenského života. Jistě byli potěšeni, že básnická tvorba jejich dcery byla vřele přijata posluchačskou obcí. A opravdu: sbírka Křídla i okovy představuje významné obohacení současného života a bude patřit k důležité součásti celkového kulturního odkazu města Strážnice. Jsem pevně přesvědčen, že se začas opět setkáme s dalšími zdařilými díly strážnické básnířky Marie Jarošové. Jiří Pajer 13

14 Pietní akt u sochy T. G. Masaryka na náměstí Svobody Z iniciativy TJ Sokol se v pátek na náměstí Svobody ve Strážnici konal pietní akt k 165. výročí narození prvního prezidenta Československé republiky. Projevu ke shromáždění občanů se ujal místostarosta města Walter Bartoš. Starostka města Renata Smutná přednesla některé z prezidentových citátů. Z projevu místostarosty Waltera Bartoše: Rád bych se s Vámi podělil o pár postřehů, o možnost inspirovat se Tomášem G. Masarykem možná trochu jinak, než jste zvyklí. Myslím si, že pro dnešní dobu je Masaryk velmi aktuální svým pohledem na uspořádání státu či dokonce států. V jeho posledním velkém díle Světová revoluce, které poprvé vyšlo v roce 1925, se vyskytuje řada podnětů, o kterých stojí za to přemýšlet a zabývat se jimi. Jeden z nich bych nazval vybalancovaný národnostní model s občanským principem. T. G. Masaryk si v souvislosti se vznikem Československa představoval, že budeme jakýmsi středoevropským Švýcarskem, ve kterém spolu koexistuje více národností, kde svorníkem držícím vše dohromady je občanský princip. Takové uspořádání z jedné strany respektuje specifika jednotlivých subjektů a na druhé straně tyto subjekty sdílejí společné hodnoty. Jak podnětné pro dnešní EU, kde vybalancovaný model založený na rovnováze a suverenitě národních států začíná být postupně opouštěn a nahrazován ideou superstátu, ideou, v níž pravomoci národních parlamentů jsou postupně očesávány a předávány anonymním a nevoleným úředníkům v Bruselu. Masaryk si velmi dobře uvědomoval, jak citlivá, křehká a zranitelná je jeho představa o středoevropském Švýcarsku, uvědomoval si, že se tato myšlenka bude střetávat s nejrůznějšími ambicemi, které budou působit protichůdně. Jeho nadhled byl v rozporu s primitivními nacionalistickými tendencemi, které narušovaly statiku národnostního uspořádání, i v rozporu s nevzdělanými bolševickými představami, jež zase mířily proti občanským principům humanity a svobody. Obojí odmítal. Vybalancovaný národnostní model s občanským principem je podle mého názoru pořád inspirativní a aktuální, mohl by to být i směr zajímavý například pro řešení dnešního ukrajinského konfliktu. Ve Světové revoluci líčí Masaryk dějinný vývoj jako boj demokracie s teokracií. Masaryk ve své práci podmiňuje teokracii historicky, chápe ji jako již překonanou formu uspořádání společnosti. Do protikladu tohoto uspořádání staví demokracií, která je postavena na občanském principu, svobodě jednotlivce a parlamentarismu. Vztaženo k současnosti, Islámský stát by byl zcela nepochybně podle masarykovských kritérií chápán jako teokracie. Problémem ovšem je, že tato středověká struktura s představou náboženských válek je zasazena do 21. století, do světa počítačů, čipů, globalizace, rychlého přenosu informací. O to je to pro nás nebezpečnější, protože se s našim světem myšlenkově zcela míjí. 14

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 4 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ ze 78. zasedání Rady města Strážnice konané dne 10. 3. Osobní údaje byly dle zákona č. 101/00 Sb. z textu

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 2/2013 1 2 2/2013 Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz Informace z městské rady a zastupitelstva USNESENÍ z 51. zasedání Rady města Strážnice konané dne 3. 12. 2012 Osobní údaje byly dle

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 4/2013 1 2 4/2013 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ z 54. zasedání Rady města Strážnice konané dne 21. 1. 2013 Osobní údaje byly dle zákona č. 101/2000

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 4 USNESENÍ ze 76. zasedání Rady města Strážnice konané dne 3. 2. Osobní údaje byly dle zákona č. 101/00 Sb. z textu odstraněny. 1) Rada města Strážnice bere na vědomí 184 zápis z jednání sportovní

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 9/2013 1 2 9/2013 Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz Vážení a milí Strážničané, všichni milí přátelé! Tak už jsme zase po roce znovu všichni zváni k účasti na jedinečné městské slavnosti,

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 9/2012 1 2 9/2012 Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz Vážení a mílí spoluobčané! Asi nejenom děti školou povinné a jejich pedagogové, ale i my všichni tak trochu pociťujeme nostalgii v

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 7 / 8 3 3 7 4 4 7 8 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ z 84. zasedání Rady města Strážnice konaného dne 19. 5.. Osobní údaje byly dle zákona č.

Více

Milé město Strážnice,

Milé město Strážnice, 1/2014 1 2 1/2014 Milé město Strážnice, p rávě začal další rok a v pomyslné kronice Tvé historie se tak děje již nejméně po sedmisetčtrnácté. Copak Ti asi přinese? Jakých bude těch 365 dnů všedních i svátečních?

Více

Panský dvůr v nové roli

Panský dvůr v nové roli ROČNÍK 22 / ČÍSLO 10 ŘÍJEN 2011 CENA 10 Kč Panský dvůr v nové roli Dnešní komplex pozdně renesančních budov v centru města představuje staleté tradice Kunovic, o nichž první písemná zmínka pochází z roku

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. ročník XXV. květen 2015 číslo 5 vyšlo 29. 4. 2015 www.tisnov.cz U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. Foto: Miroslav Zavadil MOMENTKA Z VERNISÁŽE VÝSTAVY ANEŽKY TURKOVÉ Galerie Jamborův dům

Více

ZPRAVODAJ KVĚTEN - číslo 5/2011 - ročník XXI.

ZPRAVODAJ KVĚTEN - číslo 5/2011 - ročník XXI. ZPRÁVY Z RADNICE SLOVO STAROSTY Také vám nepřijde, že je tomu již rok? Že ten pouťový mumraj je již opět za dveřmi? A město po roce zase ožije tisícovkami návštěvníků, přijedou za námi návštěvy, potkáme

Více

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Změny v nemocnici. Ze společnosti Roztančené kino. Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Změny v nemocnici. Ze společnosti Roztančené kino. Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko Ročník 54. / / ZDARMA / www.cesbrod.cz Českobrodský ZPRAVODAJ Co nového Změny v nemocnici Ze společnosti Roztančené kino Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko Píšete nám Železný Brod láká k návštěvě

Více

Přibyslavský. www.pribyslav.cz KVĚTEN 2014 ČÍSLO 281. Přibyslavský kaleidoskop. str. 2

Přibyslavský. www.pribyslav.cz KVĚTEN 2014 ČÍSLO 281. Přibyslavský kaleidoskop. str. 2 Přibyslavský O B Č A S N Í K KVĚTEN 2014 ROČNÍK XXIV ČÍSLO 281 ZDARMA Přibyslavský kaleidoskop str. 2 Vyplatily se soutěže na výběr dodavatele elektrických energií? str. 3 Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy

Více

KUNOVJAN. Nechť tato světla prozáří vaše dny. Městský zapravodaj ročník 25. Ivana Majíčková starostka

KUNOVJAN. Nechť tato světla prozáří vaše dny. Městský zapravodaj ročník 25. Ivana Majíčková starostka KUNOVJAN kunovjan Městský zapravodaj ročník 25 Číslo: 1/2015 www.mesto-kunovice.cz CENA 10 Kč Nechť tato světla prozáří vaše dny V novém roce konejte dobro, i když bude zapomenuto. Nevzdávejte se úspěchu,

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. vycházejí dějiny nového boru iii. díl. silvestr na nám. míru. úřední hodiny v závěru roku

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. vycházejí dějiny nového boru iii. díl. silvestr na nám. míru. úřední hodiny v závěru roku NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Prosinec 2013 cena: 10 Kč silvestr na nám. míru str. 13 vycházejí dějiny nového boru iii. díl str. 12 úřední hodiny v závěru roku str. 3 Stavba je členěna na čtyři

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. stomatologické pohotovostní služby. granty a dotace pro rok 2014. Lyžařský sprint

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. stomatologické pohotovostní služby. granty a dotace pro rok 2014. Lyžařský sprint NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Únor 2014 cena: 10 Kč granty a dotace pro rok 2014 str. 3 Lyžařský sprint 15. února 2014 str. 8 stomatologické pohotovostní služby str. 23 investiční plán a návrh

Více

LUHAČOVICKÉ NOVINY. Podívejte se na náš web UDÁLOSTI VE MĚSTĚ SPOLEČNOST

LUHAČOVICKÉ NOVINY. Podívejte se na náš web UDÁLOSTI VE MĚSTĚ SPOLEČNOST LUHAČOVICKÉ NOVINY Květen 2014 ročník XXI. První dáma v Luhačovicích Rozpočet města 2014 Druhá Lázeňská restaurace Jarní setkání seniorů www.luhacovice.cz Podívejte se na náš web UDÁLOSTI VE MĚSTĚ Otevírání

Více

POZVÁNKA. MTB závody v Otavanu. KDMS 10.6. v 10 hod. MĚSÍČNÍK MĚSTA SOBĚSLAVI ROČNÍK 17 červen 2008 cena 8,- Kč

POZVÁNKA. MTB závody v Otavanu. KDMS 10.6. v 10 hod. MĚSÍČNÍK MĚSTA SOBĚSLAVI ROČNÍK 17 červen 2008 cena 8,- Kč $ MĚSÍČNÍK MĚSTA SOBĚSLAVI ROČNÍK 17 červen 2008 cena 8,- Kč V pátek 23. května se v sále Kulturního domu města Soběslavi konalo slavnostní předání maturitních vysvědčení absolventům zdejšího gymnázia

Více

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce Vážení spoluobčané, chladné počasí těchto dnů nám neklamně avizuje blížící se předvánoční období a konec dalšího roku. Zároveň je to doba, kdy se ohlížíme co nám právě končící rok přinesl a rekapitulujeme

Více

MĚSÍČNÍK MĚSTA PŘÍBORA

MĚSÍČNÍK MĚSTA PŘÍBORA MĚSÍČNÍK MĚSTA PŘÍBORA Obsah F Město Příbor se prezentovalo na Vyšehradě Z jednání rady města a zastupitelstva Dědictví Příbora Obava z nové předsedkyně kontrolního výboru, nebo demonstrace politické moci?

Více

Leknín. Zpravodaj pro občany Heřmanoměstecka. 7 Pardubické. hudební jaro

Leknín. Zpravodaj pro občany Heřmanoměstecka. 7 Pardubické. hudební jaro Leknín Zpravodaj pro občany Heřmanoměstecka ZDARMA měsíčník duben 2015 3 4 Na kávu se starostou 7 Pardubické hudební jaro 8 Vítání ptačího zpěvu Milí občané, dovolte mi, abych Vás prostřednictvím zpravodaje

Více

informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň 2 Slovany Slovany se zapojily do projektu QRpedia Pomůžeme vám s paragrafy číslo 61 XX. XXI.

informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň 2 Slovany Slovany se zapojily do projektu QRpedia Pomůžeme vám s paragrafy číslo 61 XX. XXI. informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň 2 Slovany XX. XXI. ročník číslo 61 únor prosinec 2012013 NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU ZDARMA j Život Koterovská stojí zanáves to žít, jedno končí, j Co Kostel

Více

ročník XXV. červen 2015 číslo 6 Pamětní plaketa k uctění odbojářů ze vzpomínkové slavnosti 9. května 2015. Foto: Denisa Ondrová

ročník XXV. červen 2015 číslo 6 Pamětní plaketa k uctění odbojářů ze vzpomínkové slavnosti 9. května 2015. Foto: Denisa Ondrová ročník XXV. červen 2015 číslo 6 vyšlo 27. 5. 2015 www.tisnov.cz Pamětní plaketa k uctění odbojářů ze vzpomínkové slavnosti 9. května 2015. Foto: Denisa Ondrová OSLAVY 70 LET OD KONCE 2. SVĚTOVÉ VÁLKY 8.

Více

KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012

KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012 KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012 Kronikářka: Bohumíra Šrámková Starosta: Ladislav Honusek Razítko: Tato kronika obsahuje 111 stran, tj. slovy jednostojedenáct stran. 1 OBSAH 1. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT MĚSTA

Více

INFORMACE O DĚNÍ VE MĚSTĚ RAJHRAD

INFORMACE O DĚNÍ VE MĚSTĚ RAJHRAD INFORMACE O DĚNÍ VE MĚSTĚ RAJHRAD VYCHÁZÍ KAŽDÝ SUDÝ MĚSÍC DISTRIBUCE ZDARMA č. 2 1. duben 2015 ročník 25 Z OBSAHU: AKTUALITY...2 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA A RADY...4 Z RAJHRADSKÝCH ŠKOL...5 CO SE NEVEŠLO

Více

Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA

Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA ZPRAVODAJ MORAVSKÁ NOVÁ VES Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA Reakce na otázky a podněty od občanů Dům s pečovatelskou službou nemá už nějakou dobu vedoucí a mluví se o tom, že by měl patřit pod Charitu Břeclav.

Více

Se starostou na aktuální témata

Se starostou na aktuální témata 6/2008 21. března 2008 Cena 6,00 Kč Po roce znovu sčítáme škody Festival Je kraj, kde voní tráva 2008 Ještě nejsou odstraněny všechny následky loňského řádění orkánu Kyrill a republika znovu sčítá škody

Více

Sníh se ztratil do neznáma, odnesl s sebou zimní čas, ptáčci jsou tu opět s námi, zázrak jara přijde zas. Hana Polášková

Sníh se ztratil do neznáma, odnesl s sebou zimní čas, ptáčci jsou tu opět s námi, zázrak jara přijde zas. Hana Polášková 3 vydává Město Fryšták ročník XVIII číslo 3 březen 2008 cena 10 Kč Jaro je tady... Má-li se člověk stát člověkem, musí se vzdělat. J. A. Komenský Jménem Zastupitelstva města Fryštáku i jménem svým přeji

Více

Až penalty rozhodly o vítězi

Až penalty rozhodly o vítězi Co najdete v tomto čísle: o Usnesení z jednání zastupitelstva o Vypínání analogového zem. vysílání o 24. ročník Dětských folklórních dnů o Plán kulturních akcí v Liptále o Úspěchy našich občanů ROČNÍK

Více