Městský úřad STRÁŽNICE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Městský úřad STRÁŽNICE"

Transkript

1 1 1 4

2 Foto: V. Koupil Pozvání patří všem, dětem však vzkazujeme něco navíc: Přijďte jako malí vodníčci, víly či rusalky, ale i kapříci a jiné rybky, prostě říční živočichové. Rozhodně budete SLADCE odměněni 2

3 Městský úřad STRÁŽNICE USNESENÍ z 9. zasedání Rady města Strážnice konaného dne Rada města Strážnice 1) bere na vědomí 19 přehled pohledávek města Strážnice k , plnění rozpočtu města Strážnice k , 21 vyjádření projektanta stavby Ing. Štefančíka ze dne. 2. a stanovisko odboru OISB k projektu komunikace v ul. Komenského a plně jej podporuje, 22 informace OISB o projektové přípravě rekonstrukce zdravotního střediska, 23 plnění úkolu z RM č. 6 stav fondů příspěvkových organizací. 2) schvaluje 45 poskytnutí příspěvku ve výši Kč na pořádání výroční členské schůze v r. ZO Svazu zdravotně postižených občanů ve Strážnici, 46 přijetí finančního daru na realizaci projektu Tvoříme a o přírodu se zajímáme pro příspěvkovou organizaci Základní škola M. Kudeříkové Strážnice dle její žádosti ze dne 5. 2., 47 v souladu s pravidly Grantového programu města Strážnice na podporu občanských aktivit týkající se práce s dětmi a mládeží ve volném čase poskytnutí grantů v roce : SARKANDER, oddíl SCARABEUS Strážnice ve výši Kč, OREL JEDNOTA STRÁŽNICE ve výši Kč, TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SOKOL STRÁŽNICE ve výši Kč, TJ Jiskra Strážnice ve výši Kč, 48 poskytnutí finančního příspěvku ve výši Kč pro příspěvkovou organizaci Základní škola Strážnice, Školní 283 na lyžařský výcvikový kurz a poskytnutí finančního příspěvku ve výši Kč pro příspěvkovou organizaci Základní škola M. Kudeříkové Strážnice na lyžařský výcvikový kurz (jedná se vždy o 641 Kč na jednoho žáka), 49 poskytnutí finančního daru ve výši 500 Kč SONS v Kyjově na financování činnosti ve prospěch zrakově postižených, 50 podpis smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na akci Strážnice, rozšíření knn, Pecler Bohdan, 51 pověření sociální pracovnice MěÚ Strážnice Bc. Heleny Tomčalové výkonem opatrovnictví za město Strážnici pro nesvéprávného, 52 výsledek hodnocení výběrového řízení na akci Provádění pěstebních a těžebních prací v lesích města Strážnice v roce s tím, že nejvýhodnější nabídku dodala firma Lesy Horňácko s. r. o.,, 53 provedení oprav havarijního stavu stupaček a sociálního zařízení v roce 14, realizované příspěvkovou organizací Mateřská škola Strážnice, v prostorách budov zřizovatele, financování proběhlo z účelových prostředků zřizovatele; zapracovat v rámci rozpočtového opatření odvod příspěvkové organizace ve výši 0 tis. Kč do rozpočtu zřizovatele, 54 uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro uložení přípojky NN na pozemku v k. ú. Strážnice na Moravě v majetku města v rámci stavby Strážnice, rozšíření knn, Filipovič na pozemku KN čp. 1111/1 mezi organizací E.ON Distribuce, a. s. jako oprávněným z věcného břemene a městem Strážnice jako povinným z věcného břemene, 55 výsledek hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Strážnice, Školní 283, okres Hodonín zisk ve výši ,33 Kč, Školní jídelna Strážnice, Preláta Horného 1365, Strážnice zisk ve výši 9 7,69 Kč, Základní škola M. Kudeříkové Strážnice zisk ve výši ,48 Kč, Mateřská škola Strážnice, Smetanova 39, Strážnice zisk ve výši 3

4 7 419,89 Kč, Kulturní dům Strážničan ve Strážnici zisk ve výši ,16 Kč a rozdělení výsledku hospodaření příspěvkové organizace Školní jídelna Strážnice, Preláta Horného 1365, Strážnice do rezervního fondu ve výši 1 907,69 Kč, do fondu odměn ve výši Kč, Základní škola M. Kudeříkové Strážnice do rezervního fondu ve výši ,98 Kč, do fondu odměn ve výši 5 572,50 Kč, Mateřská škola Strážnice, Smetanova 39, Strážnice do rezervního fondu ve výši 7 419,89 Kč, Kulturní dům Strážničan ve Strážnici na úhradu ztráty z minulých let ve výši ,16 Kč, Základní škola Strážnice, Školní 283, okres Hodonín na úhradu ztráty z minulých let ve výši ,91 Kč, do fondu odměn ve výši ,42 Kč, 56 poskytnutí finančního příspěvku organizaci OREL Jednota Strážnice ve výši Kč na pořádání sportovní akce Moravská lakrosová liga ve dnech 11. a (s předpokladem účasti 11 týmů z celé ČR), 57 personální obsazení jednotlivých komisí rady: Komise kulturní Mgr. Radek Holomčík předseda komise, Bc. Pavel Žák, Miroslav Tlach, Dana Valášková, Blažena Bučková, Mgr. Petr Horehleď, Jana Hanáková, Mgr. Olga Floriánová, Mgr. Jiří Adamec, Ing. Vítězslav Hořák, Jiří Rybecký, PhDr. Danuše Adamcová, Ing. Roman Zemánek, Jiřina Kopencová, Inka Kaššová tajemnice komise; Komise cestovního ruchu František Kotek předseda komise, Mgr. Renata Petříková, Martin Grombíř, Mgr. Radek Holomčík, Jaroslava Kyselková, Ing. Tatiana Pálenská, Ing. Petr Gazárek, Bc. Jiří Wasserbauer, Ing. František Červenka, Martina Gajdová, Miroslav Zubalík, Lukáš Antoš, Bc. Helena Tomčalová tajemnice komise; Komise školská Ing. Petra Fialová předsedkyně komise, Vojtěch Studénka, Ing. Michal Daněk, Ph.D., Anna Čajková, Mgr. Jiří Buchta, Ph.D., Mgr. Dagmar Janíková, Mgr. Petr Tomeček, PhDr. Jaroslava Večeřová, Mgr. Dagmar Okénková, Mgr. Olga Lysá, Mgr. Risto Ljasovský, Mgr. Petr Jandásek, Ing. Roman Zemánek, Mgr. Beáta Kuchyňková, MBA., Marie Grulichová tajemnice komise; Komise sportovní Milan Gajda předseda komise, Alois Crhonek, Vojtěch Studénka, Ing. Jaromír Kuchyňka, Jan Neumann, Michal Jamný, Pavel Varsamis, Ing. Blanka Lesslová tajemnice komise; Komise stavební Ing. Pavla Velísková předsedkyně komise, Ing. David Kuthan, Jan Můčka, Jaroslav Můčka, Pavel Varsamis, Růžena Neumannová, Martin Vaněk, Vladimír Šebesta, Ing. Lukáš Pálenský, Jiří Slezák tajemník komise; Komise bezpečnostní Ing. Michal Vajčner předseda komise, Ing. Vítězslav Juras, Miloš Slováček, Ing. Jaromír Kyš, Lukáš Blaha, Pavel Lessl, Miroslav Tlach, Stanislav Berčík tajemník komise; Komise pro životní prostředí Radek Botur předseda komise, Ing. Jan Dudík, Vít Buček, Bc. Barbora Kadlecová, Ing. Josef Čajka, Vladimír Tomaštík, JUDr. Milada Něničková, Vladimír Šamánek, Mgr. Eva Nováková, Josef Tomšej tajemník komise; Komise sociálně zdravotní MUDr. Vítězslav Pálenský, Ph.D. předseda komise, Marie Kristoňová, Ing. Marie Jurasová, Simona Kolárová, Zvonimíra Kubíčková, Ing. Zuzana Tománková, Ph.D., Miroslav Prečan, MUDr. Marie Karasová, Martina Prachařová, Tamara Vajčnerová tajemnice komise. 3) neschvaluje 3 poskytnutí finančního příspěvku Okresnímu sdružení České unie sportu Hodonín na jeho činnost v roce. 4) doporučuje zastupitelstvu ke schválení rozpočtové opatření č. 3/ ve výši tis. Kč na straně příjmů a výdajů, 21 odprodej nově vytvořených pozemků v ul. Poláčkova, v k. ú. Strážnice na Moravě, v níže uvedených výměrách: 1. čp. 789/3 o vým. 73 m 2 žadatelé manž. Poláškovi Petr a Alena k RD ; 2. pozemek nebyl vytvořen; 3. čp. 789/316 o vým. 73 m 2 žadatelka Bc. Karvánková Jarmila k RD 4. čp. 789/317 o vým. 72 m 2 žadatelé manž. Blahovi Zdeněk a Ludmila k RD ; 5. čp. 789/318 o vým. 72 m 2 žadatelé Stanislav Miroslav id. 1/2 a Stanislav Pavel id. 1/2 k RD do vlastnictví příslušných žadatelů, za cenu 100 Kč/m 2, 22 dodatek č. 5 ke Smlouvě o hypotečním úvě- 4

5 ru registrační číslo ze dne úroková sazba ve výši 2,29 % p., doba platnosti úrokové sazby je stanovena od do , 23 odprodej pozemků čp. 3240/4 orná půda o výměře 23 m 2 a čp. 3241/5 zahrada o výměře 29 m 2, obojí v trati Dolní Mrhoně, v k. ú. Strážnice na Moravě, z majetku města do vlastnictví p. Tomáše Boka, bytem, za účelem usnadnění péče o jeho majetek, za cenu Kč/m 2, 24 aby v souladu s 84 odst. 2 písm. h) zák. č. 128/00 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění, byla starostka města Strážnice Mgr. Renata Smutná schválena členkou dozorčí rady/ členkou představenstva akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hodonín, a. s. Purkyňova 2933/2, Hodonín, IČ ) nedoporučuje zastupitelstvu ke schválení 2 přijmout návrh občana p. Vavříka ze dne , spočívající v částečné nápravě křivdy, která na něm byla dle jeho názoru uskutečněna. Termíny svozu tříděného odpadu v dubnu Papír modré pytle... úterý 7. dubna Plast žluté pytle... úterý 14. dubna Odbor investic informuje Oznámení hejtmana Jihomoravského kraje o zahájení projednávání návrhu Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje Dne JMK zahájil veřejné projednávání návrhu Zásad územního rozvoje JMK, který je zásadním rozvojovým dokumentem pro JMK. Cílem tohoto dokumentu je dosažení obecně prospěšného souladu veřejných nadregionálních, regionálních a místních zájmů na rozvoji území. Z tohoto důvodu požádal hejtman JMK JUDr. Michal Hašek starosty obcí JMK vč. jejich občanů o aktivní součinnost při projednávání tohoto dokumentu. S návrhem Zásad územního rozvoje JMK je možno se seznámit na speciální webové stránce Na této stránce se nachází jak kompletní dokumentace, tak je zde uveden i nástroj pro rychlou orientaci v dokumentu. Webová aplikace Záměry v obci slouží k vyhledávání informací o záměrech, které se dotýkají jednotlivých obcí. Součástí programu je i možnost přímé elektronické komunikace prostřednictvím elektronického formuláře Názory, připomínky, jehož prostřednictvím je možno zasílat do 7. května Vaše názory a připomínky k projednávanému dokumentu. Těmito názory a připomínkami se budou zabývat příslušní pracovníci. O způsobu vypořádání se s nimi bude možno se zpětně informovat. Oprava komunikace I/55 v roce Na základě sdělení investora opravy komunikace I/55, tj. Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD ČR) oznamujeme, že z důvodu vzájemné koordinace dalších staveb realizovaných ŘSD ČR na území okresu Hodonín (tedy oprava mostních konstrukcí na státní komunikaci I/54 ve Veselí nad Moravou lokalita Benátky, s předpokládaným termínem realizace březen až srpen, a dále oprava povrchu komunikace I/55 mezi tokem Velička a k. ú. Vnorovy předpokládaný termín realizace srpen až listopad ) a s tím souvisejícím zajištěním objízdných tras pro tranzitní dopravu, se termín realizace opravy komunikace I/55 ve Strážnici (průtah městem) přesunuje na začátek měsíce srpna. Předpokládaný termín dokončení stavby je listopad. Mateřská škola Smetanova a Skácelova výměna oken a zateplení obvodových konstrukcí Město Strážnice obdrželo ze Státního fondu životního prostředí ČR Registrační listy, jež byly vydány na základě námi podaných žádostí o poskytnutí dotace na výměnu oken a zateplení ob- 5

6 vodových konstrukcí budov MŠ Smetanova a Skácelova v rámci mimořádné výzvy na podávání žádostí o dotaci na zateplování veřejných budov z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR. Pro vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace bylo potřeba provést výběrové řízení na dodavatele obou staveb. Výběrové řízení probíhalo od do s tímto výsledkem: Nejvhodnější nabídku 3,497 mil. Kč. na akci Energetické úspory pro MŠ Smetanova ve Strážnici dodala firma STAVBY VANTO s. r. o. Kunovice, nejvhodnější nabídku 4,970 mil. Kč. na akci Energetické úspory pro MŠ Skácelova ve Strážnici dodala firma JPT STAVBY s. r. o. Praha 1. V průběhu ledna pak došlo k předání staveniště u obou staveb, čímž započala vlastní realizace. V současné době probíhají práce při etapovité výměně oken za nepřerušeného provozu obou školek, při nichž jsou operativně řešeny technické a časové detaily postupu prací. Dle rozhodnutí Ministerstva životního prostředí ČR o poskytnutí dotace na zateplení MŠ Skácelova by výše poskytnuté dotace měla činit částku 4,1 mil. Kč (85 % z uznatelných nákladů akce). Na zateplení MŠ Smetanova zatím ze SFŽP ČR nepřišlo rozhodnutí o poskytnutí dotace (očekává se každým dnem), tudíž zatím oficiálně neznáme výši poskytnuté dotace, předpokládáme však, že bude poskytnuta též ve výši 85 % z uznatelných nákladů akce (cca. 2,5 mil. Kč). TJ Jiskra Strážnice výměna oken a zateplení obvodových konstrukcí budov ubytovny a haly Město Strážnice podalo v loňském roce Žádost o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky (SFŽP ČR) na výměnu oken a zateplení budov ubytovny a sportovní haly v areálu TJ Jiskra Strážnice, a to z Operačního programu Životní prostředí v rámci 50. výzvy a prioritní osy 3 Udržitelné využívání zdrojů energie. Naše žádost byla akceptována a zaregistrována v listopadu 14. Následně v prosinci 14 bylo městu zasláno rozhodnutí o poskytnutí dotace. Ihned poté byly zahájeny veškeré kroky směřující ke splnění všech požadavků poskytovatele dotace. Jedním z nich je provedení výběrového řízení na dodavatele akce dle Závazných pokynů Státního fondu životního prostředí ČR. V současné době již toto výběrového řízení na zhotovitele akce probíhá a jeho výsledek by měl být znám 8. dubna, kdy dojde k otevírání a hodnocení došlých nabídek. Předpokládaná investiční náročnost se dle zpracované projektové dokumentace odhaduje na částku 6 mil. Kč vč. DPH. Výše dotace je zatím stanovena k této částce a činí dle rozhodnutí o poskytnutí dotace 3,5 mil. Kč. Přesná částka bude známa až po ukončení a vyhodnocení výběrového řízení, na základě něhož bude SFŽP ČR upřesněno financování projektu. Vlastní realizace akce se předpokládá v měsících duben až srpen tohoto roku. Sociální zařízení v přístavu BK Koncem měsíce října 14 bylo předáno staveniště pro výstavbu Sociálního zařízení v přístavišti na Baťově kanále, a to firmě Renova Hodonín, jež se stala vítězem výběrového řízení na dodavatele stavby. Na tuto akci bude poskytnuta dotace z operačního programu ROP NUTS II Jihovýchod (prioritní osa 11.2 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch, výzva Rozvoj infrastruktury zázemí pro rozvoj udržitelného cestovního ruchu) ve výši 85 %, vlastní zdroje pak činí %. Do konce roku 14 byla dokončena hrubá stavba nově budovaného objektu sociálního zařízení vč. jeho napojení na inženýrské sítě. Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek došlo k přerušení stavebních prací až do února. Poté byly dokončeny vnitřní instalace rozvodů vzduchotechniky, elektroinstalace, vody, kanalizace a vnitřních obkladů, vč. sanitárních prvků. V současné době probíhá fasádní úprava obvodového zdiva, následovat budou terénní úpravy s instalací přístavního mobiliáře. Dokončení objektu sociálního zařízení se předpokládá nejpozději do konce dubna. Komenského ulice V prosinci 14 byly v ul. Komenského položeny základní konstrukční vrstvy nově budované komunikace. Z důvodu nepříznivých klimatických poměrů byly stavební práce přerušeny, k opětovnému zahájení došlo počátkem března. V současnosti probíhá výstavba odstavných 6

7 parkovacích stání včetně pokládky dalších konstrukčních vrstev nově budované komunikace. Souběžně s těmito pracemi budou v nejbližší době zahájeny práce na rekonstrukci veřejného osvětlení a městského rozhlasu v nákladu 900 tis. Kč. Termín dokončení nově budované komunikace včetně odstavných stání v celkovém investičním nákladu 7 mil. Kč se předpokládá na přelomu měsíců duben a květen. Další etapou obnovy veřejného prostranství v ulici Komenského bude výstavba chodníků, nájezdů a osazení mobiliáře (odpadkové koše, lavičky). Investiční náklad se odhaduje na cca. 3 mil. Kč. Územní plán ekologické stability a ochrany před povodněmi příhraničního území Skalicko Strážnicko Jak jsme již informovali v závěru loňského roku a i počátkem letošního roku, město Strážnice bude v letošním roce vytvářet projekt Územní plán ekologické stability a ochrany před povodněmi příhraničního území Skalicko Strážnicko. V rámci projektu budou zrealizované přípravné a projektové práce na stavbách ve vybraných lokalitách pro zabezpečení prevence a ochrany před povodněmi. Územní plán ekologické stability a ochrany před povodněmi příhraničního území Skalicko Strážnicko bude taktéž řešit možnosti vytvoření suchých poldrů a přepážek, lesních cest, návrhy ochranných hrází, možnosti přesměrovaní, resp. odklonu přívalových vod a propustky pod cestami. Výstupem projektu bude konkrétní dokument obsahující konkrétní řešení v konkrétních lokalitách katastrálního území Strážnice. Zhotovitelem plánu se na základě výběrového řízení stal Ing. Miroslav Dumbrovský, CSc. z Brna. V současné době probíhají pracovní setkání zástupců jednotlivých obcí se zhotovitelem, kde dochází k vyjasňování postupu prací na dané akci. Izolační zeleň Slovácký park V dubnu loňského roku podalo město Strážnice žádost na Státní fond životního prostředí ČR o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí (oblast podpory Regenerace urbanizované krajiny) na vybudování izolační zeleně okolo rodinných domů v lokalitě Drahy (u ZD Žerotín). Naše žádost byla v červenci 14 akceptována a následně byla i schválena. V průběhu října 14 bylo provedeno výběrové řízení na dodavatele akce, jehož vítězem se stala firma Petr Vykrut zahradnické služby z Ostravy. Celá akce se uskuteční v průběhu měsíců dubna a května v nákladu 2 mil. Kč. Výše poskytnuté dotace bude činit 1,6 mil. Kč. Konsolidace IT infrastruktury města Strážnice Město Strážnice se dlouhodobě zabývá elektronizací procesů městského úřadu a rozvojem informačních technologií. Zastupitelstvo města schválilo záměr přistoupit k Výzvě č. 22 z Integrovaného operačního programu (IOP) na svém 24. Zasedání dne V rámci této výzvy (oblast intervence 2.1 Zavádění ICT v územní veřejné správě) je záměrem města Strážnice realizovat dvě aktivity této výzvy, a to: a) Konsolidace HW a SW úřadu včetně virtualizace aplikací, desktopů, serverů, infrastruktury jedná se o dodávku dvou výkonných serverů včetně virtualizačních aplikací, diskového pole s vysokou kapacitou (10 TB) a zálohovacího diskového pole včetně softwaru.b) Elektronizace procesů, digitalizace dat a propojení lokálních agendových informačních systémů (AIS) s registry veřejné správy zde se jedná o nákup pěti multifunkčních zařízení (tisk, kopírování, skenování, OCR) za účelem digitalizace dokumentů úřadu včetně obslužného softwaru. Výše předpokládaných způsobilých výdajů na obě aktivity činí: Kč. Z toho: a) Konsolidace HW a SW včetně virtualizace aplikací, desktopů, serverů, infrastruktury Kč; b) Elektronizace procesů, digitalizace dat a propojení lokálních AIS s registry veř. správy Kč. Dotace EU ve výši 85 % ( Kč), Podíl spolufinancování města Strážnice % ( Kč). Ing. Petr Helísek 7

8 Vítání občánků města Strážnice V sobotu 7. března se v obřadní síni Městského úřadu Strážnice uskutečnilo vítání dětí. Paní starostka Renata Smutná přivítala mezi občany našeho města šest chlapců a šest děvčat. Pod vedením paní učitelky Jany Hanákové se o kulturní program postarali holky a kluci ze souboru Danájek. Foto: Bronislava Nečasová Bučková 8

9 Adam Janeček Anna Chybíková Daniel Šišák Emma Rybnikářová Izabela Zelinková Laura Říhová Lukáš Macháň Miloslav Křen Patrik Tomšej Sofi e Anna Grofi ková Sára Múčková Tobiáš Pleša 9

10 70. výročí osvobození města Strážnice V letošním roce si připomínáme již 70. výročí osvobození Strážnice od německých okupantů. O válečných událostech se lze dozvědět z kroniky Strážnice od Jana Skácela. Již od listopadu 1944 docházelo k zesilování náletů na vídeňskou oblast, dne. listopadu byl těžce bombardován Hodonín. O blížících se náletech byli lidé často informováni z poslechu zakázané stanice bratislavského rozhlasu. Nálety se od prosince opakovaly téměř denně, při leteckém poplachu se obyvatelstvo ukrývalo ve sklepech domů, anebo lidé utíkali do polí mimo město. Dne bylo do polí okolo Strážnice shozeno 7 bomb. Občané si již od ledna budovali na svých pozemcích zákopové kryty a v březnu 1945 byli muži ze Strážnice nasazeni na zákopové práce v okolí města. Přes město začaly projíždět vlaky s ustupujícími Maďary, později Němci a Slováky. Koncem března začaly ze Strážnice odjíždět také rodiny německých úředníků a 4. dubna se na silnici objevili první vojáci ustupující německé armády. Většina obchodů ve městě byla tehdy již uzavřena, obchodníci z obavy před rabováním sundávali vývěsní štíty. Samotný boj o město začal 11. dubna, vojska 2. ukrajinského frontu dokončila osvobozovací akce o dva dny později. Ještě den před osvobozením bylo v Píštělkově dvoře popraveno deset mužů. Moci ve městě se krátce po osvobození ujal Národní výbor v čele s MUDr. Emilem Fialou. Sovětská armáda byla vystřídána Rumuny, kteří zůstali ještě po nějakou dobu ve městě. Němci se ale nevzdávali, ještě dvakrát se pokusili o zpětné získání města, defi nitivně byli odraženi až dne 24. dubna. Sovětské velitelství opustilo město 10. května a v červnu odjeli i poslední Rumuni. Z kroniky Jana Skácela lze vyčíst, že během okupace došlo ve Strážnici ke značným ztrátám na životech z 53 zatčených obyvatel města bylo 12 popraveno, 10 zemřelo ve vězení, v koncentračních táborech nebo na následky útrap. Z rasových důvodů ztratilo život celkem 2 Židů a 75 obyvatel romské národnosti. Při samotném osvobozování a během pobytu vojsk bylo zasaženo střelami a zabito 9 civilních osob. Při okupaci došlo také ke značným materiálním škodám, byly vypáleny domy, poničeny mosty Strážnice byla osvobozena v pátek 13. dubna Ivo Vratislavský P O Z V Á N K A Zveme občany k uctění památky padlých vojáků a spoluobčanů ve II. světové válce a při osvobozování města Strážnice, a to v pondělí dne Vzpomínka bude zahájena ve hod. setkáním u smuteční síně ve Strážnici. 10

11 Rodinná politika ve Strážnici váš názor v anketě Vážení občané, během měsíce dubna bude do vašich domácností distribuován anketní dotazník ohledně toho, jak se vašim rodinám v našem městě žije. Anketa je anonymní, vyplněné dotazníky se budou vhazovat do připravené urny v prodejně Charity Strážnice na ulici Kovářské č. 396 po celý den během její pracovní doby a poslouží jako jeden z podkladů pro vypracování Koncepce rodinné politiky pro Strážnici. Ta může být alespoň částečně výchozím bodem pro zlepšení životních podmínek strážnických rodin. Prosíme proto, abyste nejpozději do vyplněné dotazníky vrátili výše uvedeným způsobem k dalšímu zpracování. Bc. Helena Tomčalová Prezentace města Strážnice na mezinárodních veletrzích cestovního ruchu v roce Jednou z metod propagace zajímavostí našeho města i regionu je prezentace na mezinárodních veletrzích cestovního ruchu. Sezona veletrhů byla již tradičně zahájena ve dnech. až veletrhem GO a REGIONTOUR Brno s názvem Odsouzena k zážitkům. Materiály o městě Strážnici, okolních obcích i regionu bylo možno získat na stánku Slovácko v rámci expozice Jihomoravského kraje. Veletrh měl bohatý doprovodný program. Čtvrtek byl zaměřen na jednání oficiálních hostů a uzavírání kontraktů, další dny byly určeny pro běžné návštěvníky. Veletrh v rámci oficiálních delegací navštívili i zástupci našeho města, starostka Renata Smutná a místostarosta Walter Bartoš. V prostoru za expozicemi jednotlivých krajů se již potřetí uskutečnil gastronomický festival RED FOOD FEST. Prezentovali se zde také výrobci regionálních potravin včetně různých vinařství v rámci projektu VÍNA Z ČECH A MORAVY a SVĚT KÁVY. Svůj prostor měla k dispozici i soutěžní zóna PIVEX s ochutnávkou různých druhů piv z českých a moravských pivovarů. Tradičním partnerem veletrhu bylo Maďarsko, země termálních pramenů, vyhlášených pochoutek a tokajského vína, které patří k oblíbeným destinacím vyhledávaným českými turisty. Vyhledávanou součástí veletrhu byl jarmark tvůrců lidových řemesel. V rámci veletrhu 11

12 probíhalo mnoho zajímavých soutěží. Město Strážnice se zapojilo do II. ročníku soutěže Kapesní kalendářík, jehož pořadatelem se stalo Pohádkové království, o. s. a Asociace turistických informačních center. Dalším místem, kde se město v rámci Jihomoravského kraje prezentovalo, byl 21. ročník mezinárodního veletrhu cestovního ruchu ITF SLOVAKIATOUR Bratislava, který se uskutečnil ve dnech až Stánek Slovácko zde byl opět v rámci expozice Jihomoravského kraje. Součástí veletrhu byla výstava POĽOVNÍCTVO a ODDYCH a výstava WELLNESS a FITNESS. Třetím velkým mezinárodním veletrhem cestovního ruchu byl 24. ročník HOLIDAY WORLD v Praze. Konal se ve dnech 19. až na holešovickém výstavišti sp olečně s 9. ročníkem gastronomického veletrhu TOP GASTRO & HOTEL a. ročníkem veletrhu GOLF SHOW. Zastoupeny zde byly téměř všechny kraje České republiky. Strážnice zde byla prezentována opět na stánku Slovácko pod hlavičkou Jihomoravského kraje. Atmosféru zde zpříjemňovala Musica Folklorica, což ocenila i starostka města Renata Smutná, která veletrh navštívila se svým manželem. Součástí veletrhu byly ochutnávky místních specialit a taneční přehlídky, které lákaly zvláště svou exotičností. Kromě evropských zemí zde bylo možno nahlédnout do tajů např. Thajska, Malaysie, Indonézie, Dominikánské republiky, Egypta, Kuby, Tchaj-wanu, Jamajky, Salvadoru, Kostariky a dalších. Cestu po jižní Africe nabízel Hotelbus. Své služby zde nabízel také Svaz léčebných lázní ČR. Také Centrála cestovního ruchu Jihomoravského kraje se podílí na veletrzích cestovního ruchu, v rámci jejíž expozice na stánku Slovácko se prezentuje i naše město. Ve dnech to byl na výstavišti Černá Louka mezinárodní veletrh cestovního ruchu DOVOLENÁ A RE- GION, LÁZEŇSTVÍ Ostrava. Cílem výstavy byla nabídka odpočinkových i aktivních tipů pro strávení volného času a dovolené. Návštěvníci veletrhu využívali nabídek slevových balíčků a soutěží o pobyty cestovních kanceláří, agentur a hotelových komplexů. Na zajímavosti, tradice, lázně i gastronomii lákaly turistické regiony České i Slovenské republiky. Dalším místem, kde bylo možno se o našem městě něco dozvědět, byl 16. ročník mezinárodního veletrhu cestovního ruchu INFOTOUR A CYKLOTURISTIKA v Hradci Králové. Návštěvníky lákal bohatý kulturní program i vstup zdarma. A co nás ještě čeká? Ve spolupráci s Regionem Slovácko v rámci Zlínského kraje se dne uskuteční již 5. ročník MINIVELETRHU CESTOVNÍHO RUCHU SLOVÁCKA v Uherském Hradišti Redutě, na kterém bude město Strážnice rovněž zastoupeno. Na veletrh je vstup zdarma. Návštěvníci se mohou těšit na bohatý doprovodný program kulturní vystoupení, propagační materiály, ochutnávky krajových specialit a vín, dětský koutek. A ve dnech. až to bude opět s Centrálou cestovního ruchu JMK 4. ročník mezinárodního veletrhu cestovního ruchu REGION TOUR EXPO Trenčín s názvem Spoznajme čaro blízkých regiónov. Přijďte i vy navštívit některý z veletrhů cestovního ruchu, nechte se inspirovat nabídkou infocenter, cestovních kanceláří a agentur, vydejte se za poznáním, relaxací a zážitkovou turistikou. Mgr. Lenka Gronská 12

13 Ze života města Strážnice má novou sbírku básní Marie Jarošové Se svými spoluobčany se potkáváme na ulicích města, pozdravíme se a povykládáme si. Ale často nevíme nic bližšího o jejich zájmech a zálibách, jimiž si vyplňují své volné chvíle. Tedy co dělají pro vlastní potěšení i pro obohacení života druhých. O Marušce Novákové, provdané Jarošové, bylo známo, že má zářivý vztah k životu, těší se z každodenních maličkostí, a také, že dokonce své zážitky z pozorování okolního světa ukládá do básní. Byly to její soukromé intimní chvíle a jen málo lidí vědělo, jak její básnická tvorba vlastně vypadá. Autorka se v minulém roce rozhodla odtajnit literární tvorbu a zároveň si splnit svoji velkou životní touhu. Proto vydala za pomocí svých i sdružených sponzorských prostředků básnickou sbírku Křídla i okovy. Je to na pohled velmi úhledná a sympatická knížka, doprovázená vlastními barevnými fotografiemi. Při křtu její básnické sbírky a autorském čtení vybraných ukázek, které se konalo ve čtvrtek 5. března v aule strážnického gymnázia, jsme se seznámili s autorčinou poezií. Jak bychom ji mohli stručně charakterizovat? Je to velmi intimní přístup k životu, obsažený v bohaté škále vyjadřovacích prostředků. Některé její básně mají vážný podtext, jiné jsou laděny spíše v žertovném duchu. Ale ze všech vyznívá autorčina upřímnost ve sdělení a zároveň přístupnost jejích myšlenek pro čtenářskou veřejnost. Po společenské stránce byl křest s autorským čtením z nové básnické sbírky Marušky Jarošové velmi zdařilou akcí, na níž se sešlo mnoho pozorných posluchačů. Byli jsme také rádi, že jsme mohli přivítat i rodiče autorky, vážené manžele Novákovy, kteří dříve patřili k předním představitelům strážnického společenského života. Jistě byli potěšeni, že básnická tvorba jejich dcery byla vřele přijata posluchačskou obcí. A opravdu: sbírka Křídla i okovy představuje významné obohacení současného života a bude patřit k důležité součásti celkového kulturního odkazu města Strážnice. Jsem pevně přesvědčen, že se začas opět setkáme s dalšími zdařilými díly strážnické básnířky Marie Jarošové. Jiří Pajer 13

14 Pietní akt u sochy T. G. Masaryka na náměstí Svobody Z iniciativy TJ Sokol se v pátek na náměstí Svobody ve Strážnici konal pietní akt k 165. výročí narození prvního prezidenta Československé republiky. Projevu ke shromáždění občanů se ujal místostarosta města Walter Bartoš. Starostka města Renata Smutná přednesla některé z prezidentových citátů. Z projevu místostarosty Waltera Bartoše: Rád bych se s Vámi podělil o pár postřehů, o možnost inspirovat se Tomášem G. Masarykem možná trochu jinak, než jste zvyklí. Myslím si, že pro dnešní dobu je Masaryk velmi aktuální svým pohledem na uspořádání státu či dokonce států. V jeho posledním velkém díle Světová revoluce, které poprvé vyšlo v roce 1925, se vyskytuje řada podnětů, o kterých stojí za to přemýšlet a zabývat se jimi. Jeden z nich bych nazval vybalancovaný národnostní model s občanským principem. T. G. Masaryk si v souvislosti se vznikem Československa představoval, že budeme jakýmsi středoevropským Švýcarskem, ve kterém spolu koexistuje více národností, kde svorníkem držícím vše dohromady je občanský princip. Takové uspořádání z jedné strany respektuje specifika jednotlivých subjektů a na druhé straně tyto subjekty sdílejí společné hodnoty. Jak podnětné pro dnešní EU, kde vybalancovaný model založený na rovnováze a suverenitě národních států začíná být postupně opouštěn a nahrazován ideou superstátu, ideou, v níž pravomoci národních parlamentů jsou postupně očesávány a předávány anonymním a nevoleným úředníkům v Bruselu. Masaryk si velmi dobře uvědomoval, jak citlivá, křehká a zranitelná je jeho představa o středoevropském Švýcarsku, uvědomoval si, že se tato myšlenka bude střetávat s nejrůznějšími ambicemi, které budou působit protichůdně. Jeho nadhled byl v rozporu s primitivními nacionalistickými tendencemi, které narušovaly statiku národnostního uspořádání, i v rozporu s nevzdělanými bolševickými představami, jež zase mířily proti občanským principům humanity a svobody. Obojí odmítal. Vybalancovaný národnostní model s občanským principem je podle mého názoru pořád inspirativní a aktuální, mohl by to být i směr zajímavý například pro řešení dnešního ukrajinského konfliktu. Ve Světové revoluci líčí Masaryk dějinný vývoj jako boj demokracie s teokracií. Masaryk ve své práci podmiňuje teokracii historicky, chápe ji jako již překonanou formu uspořádání společnosti. Do protikladu tohoto uspořádání staví demokracií, která je postavena na občanském principu, svobodě jednotlivce a parlamentarismu. Vztaženo k současnosti, Islámský stát by byl zcela nepochybně podle masarykovských kritérií chápán jako teokracie. Problémem ovšem je, že tato středověká struktura s představou náboženských válek je zasazena do 21. století, do světa počítačů, čipů, globalizace, rychlého přenosu informací. O to je to pro nás nebezpečnější, protože se s našim světem myšlenkově zcela míjí. 14

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu 30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu Střední Čechy y Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační č program pro NUTS

Více

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému bodu

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČ: 00254762 Č. j. 337/2013 Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Zápis č. 2/2015 1 ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 6. 5. 2015 v 18:00 hodin v zasedací síní OÚ Ludíkov. Přítomni: Mgr. Hana Veselá,

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2.

13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2. 13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Kuthanová Jana, Pavlíková Helena, Hušek Josef, Hátle Vítězslav, Hojda Jan Omluveni: Renata Festová, Otakar Rejfek, Černý Milan, Novák

Více

ZÁPIS. Hlasování: PRO PROTI ZDRŽEL SE 7 0 0. 2. Byla provedena kontrola usnesení z 24. zasedání zastupitelstva obce. Usnesení byla splněna.

ZÁPIS. Hlasování: PRO PROTI ZDRŽEL SE 7 0 0. 2. Byla provedena kontrola usnesení z 24. zasedání zastupitelstva obce. Usnesení byla splněna. ZÁPIS z 25.zasedání zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 25.2.2010 od 18.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří. Přítomni: (7) 8 členů ZO Omluveni: ing. Beránek, pí. Formánková dostavila

Více

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání:

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání: 1 Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Jana Kuthanová, Helena Pavlíková, Petr Černý, Renata Festová, Vítězslav Hátle, Josef Hušek, Milan Novák, Otakar Rejfek Omluveni:

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 7-2008 z 7. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 19.6. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Zápis č. 1/2009. Výsledek hlasování: pro 7 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů Schváleno.

Zápis č. 1/2009. Výsledek hlasování: pro 7 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů Schváleno. Zápis č. 1/2009 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Němčičky, konaného dne 14. ledna 2009 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Němčičkách Přítomni: Omluveni: Petr Slezák, Ing. Eliška

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 8. zasedání rady města konané dne 8.6.2015 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 8. zasedání rady města konané dne 8.6.2015 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 8. zasedání rady města konané dne 8.6.2015 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Ing. Ivan Indráček, Ing. Pavel Michek, Petr Šikola, Josef Želinský, JUDr.

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT (dále jen NIŽ) je státem zaregistrovaná obecně prospěšná společnost, jejíž cílem je ochrana základního lidského práva,

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemků pod částí dvou garáží v lokalitě Chmelnice 2. Informace o plnění

Více

Rada města Usnesení č. 01/09

Rada města Usnesení č. 01/09 Rada města Usnesení č. 01/09 z jednání rady města konaného dne 12.01.2009 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 1-50 RM schvaluje 1) a) Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu

Více

Kontakt: Hana Zahradníčková 737 846 193, zahradnickova.hana@gmail.com. Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Miličín konané dne 20.4.

Kontakt: Hana Zahradníčková 737 846 193, zahradnickova.hana@gmail.com. Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Miličín konané dne 20.4. Školská rada Předseda Zřizovatelská sekce: Rodičovská sekce: Pedagogická sekce: Hana Zahradníčková Jana Vaňková Alena Sobíšková Hana Zahradníčková Hana Beranová Dana Dostálová Pravidelně zvaní hosté Věra

Více

U s n e s e n í. ze 30. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 24. 04. 2012 v 08,00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U s n e s e n í. ze 30. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 24. 04. 2012 v 08,00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U s n e s e n í ze 30. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 24. 04. 2012 v 08,00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Kancelář tajemnice 30/1.1 Žádost o úpravu rozpočtu doporučuje

Více

Zápis. z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse

Zápis. z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Zápis z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. M. Cetkovský, Mgr. M. Randula, J. Zoubek, Z. Zeman, Ing. J. Zapletal, Ing.

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS. ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 17. KONANÉ DNE 11. 8. 2015 od 16.00 hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS. ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 17. KONANÉ DNE 11. 8. 2015 od 16.00 hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 17 KONANÉ DNE 11. 8. 2015 od 16.00 hod. POČET PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ RADY OBCE KRHOVÁ Ing. Kateřina Halaštová Lukáš Macíček

Více

Příloha k usnesení. z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin

Příloha k usnesení. z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin 9/06/2015- RO-U Příloha k usnesení z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin Přítomni: Bc. Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka, Ing.

Více

2. Majetkové záležitosti

2. Majetkové záležitosti - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Přítomni: Omluveni: Z á p i s z 75.

Více

viz presenční listina - 7 pověřených zástupců členských obcí Martin Jacko, Ing. Karel Kuča, Miloš Dostalý, Mgr. Radek Musil PROGRAM ZASEDÁNÍ

viz presenční listina - 7 pověřených zástupců členských obcí Martin Jacko, Ing. Karel Kuča, Miloš Dostalý, Mgr. Radek Musil PROGRAM ZASEDÁNÍ Z Á P I S z 51. zasedání VALNÉ HROMADY dobrovolného svazku obcí MIKROREGION IVANČICKO konané dne 9. října 2014 v 15:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Ivančice Přítomni : Omluveni : viz presenční listina

Více

Město Kravaře. Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře

Město Kravaře. Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře Město Kravaře Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 20. 4. 2016 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře usn. čís. 11.92/2016-11. 99/2016 Mgr. Monika Brzesková

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Více možností. Přihlásit

Více možností. Přihlásit 1 z 7 10.7.2013 12:47 Více možností Přihlásit Kam pojedete? Praha Střední Čechy Jižní Čechy Šumava Plzeňsko a Český les Západočeské lázně Severozápadní Čechy Českolipsko a Jizerské hory Český ráj Krkonoše

Více

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková Kontrola

Více

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice 1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice Základní škola Votice, tel 317813322, e-mail: zsvotice@centrum.cz Vedoucí programu: Mgr.Simona Korešová Datum vzniku

Více

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. Zastupitelstvo města schvaluje: USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. program dnešního jednání v předloženém znění 2. aby rozprava probíhala ke každému

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-20-2015 Termín jednání 15. června 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015 Čas zahájení: 18:05 Ověřitelé: Oldřich Preisler, Hana Topinková Přítomni: dle prezenční listiny, od začátku jednání

Více

Odpočívadlo včetně workoutového hřiště ve Vratimově podél páteřní cyklostezky Ostrava - Beskydy

Odpočívadlo včetně workoutového hřiště ve Vratimově podél páteřní cyklostezky Ostrava - Beskydy INFORMACE ZASTUPITELŮ (2015-1) Ve středu 4. 2. 2015 se konalo 4. zasedání Zastupitelstva města Vratimova. Na programu bylo celkem 5 bodů, z nichž se dvěma body bychom Vás rádi seznámili blíže. Odpočívadlo

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013

3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013 3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013 projekt zaštiťují Bc. Roman Onderka, MBA, primátor statutárního města Brna JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje projekt podporuje prof. Ing. Karel

Více

Zápis ze 17. zasedání Finančního výboru ZM. p.peterková, p.weiss, p.veindlová,p.žižková, p.mištíková

Zápis ze 17. zasedání Finančního výboru ZM. p.peterková, p.weiss, p.veindlová,p.žižková, p.mištíková Zastupitelstva města, které se konalo 1/10 Zápis ze 17. zasedání Finančního výboru ZM Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Hosté: viz. presenční listina p. Horáková, p. Šimoník p.peterková, p.weiss, p.veindlová,p.žižková,

Více

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 1 OBSAH: 1. VZNIK 2. POSLÁNÍ 3. VIZE 4. POHLED DO HISTORIE str. 3. 5. ČINNOST V ROCE 2011..str. 5. 6. EKONOMICKÉ ÚDAJE, ZÁVĚR str. 7. 2 1. VZNIK 2. POSLÁNÍ Krása v srdci o.s. o.s. Krása

Více

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Místo konání : Začátek : Zasedání řídil : Přítomni : Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Omluveni : - Neomluveni : - Hosté: - Zapisovatel : Ověřovatelé zápisu

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

Z á p i s č. 23 ze zasedání zastupitelstva obce dne 19. 2. 2014

Z á p i s č. 23 ze zasedání zastupitelstva obce dne 19. 2. 2014 Z á p i s č. 23 ze zasedání zastupitelstva obce dne 19. 2. 2014 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

Zastupitelstvo městyse souhlasí a schvaluje:

Zastupitelstvo městyse souhlasí a schvaluje: Usnesení z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 29. 10. 2009 Zastupitelstvo městyse souhlasí a schvaluje: Ad 1) Program jednání a jeho rozšíření o následující body: 13.1. Smlouva o poskytnutí

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2014 konané dne 12. únor 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2014 konané dne 12. únor 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2014 konané dne 12. únor 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/03/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský Přítomni: USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13 ze dne 26. 11. 2015 Předseda: Členové: Tajemník: Omluveni: Host: Ing. Michal Drábek Ivana Todlová, Marek Ždánský, Mgr. Štěpán Hošna,

Více

Z á p i s č. 25 ze zasedání zastupitelstva obce dne 25. 6. 2014

Z á p i s č. 25 ze zasedání zastupitelstva obce dne 25. 6. 2014 Z á p i s č. 25 ze zasedání zastupitelstva obce dne 25. 6. 2014 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

RO č. 13 2011 06-20 strana č.1

RO č. 13 2011 06-20 strana č.1 Přehled přijatých usnesení z 13. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 20. 06. 2011 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zod Termín Kontrola usnesení: ZO 3/71 Úkoly uložené 3. zasedáním Zastupitelstva

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

Usnesení. ze 14. zasedání zastupitelstva obce Bravantice dne 25.3.2013

Usnesení. ze 14. zasedání zastupitelstva obce Bravantice dne 25.3.2013 Usnesení ze 14. zasedání zastupitelstva obce Bravantice dne 25.3.2013 Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí: v tomto roce bude probíhat po dohodě s Povodím Odry odtěžování nánosu toku Sezina

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

SDH 10. : 11. 12. 2013 13. 14. 2014 15. 16. 2012/2013 17. POV

SDH 10. : 11. 12. 2013 13. 14. 2014 15. 16. 2012/2013 17. POV 22. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 11.11.2013. Přítomni: Kuthanová Jana, Hušek Josef, Renata Festová, Novák Milan, Pavlíková Helena, Jan Hojda Omluveni: Hosté: dle prezenční listiny Začátek

Více

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy 22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa Regionální operační program StředníČechy Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy Zaměřený konkrétně na region Střední

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

U snesení z 24. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 09. 2014 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ čp.

U snesení z 24. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 09. 2014 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ čp. U snesení z 24. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 09. 2014 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ čp. 139 1. Organizační záležitosti 24/1.1 Program 24. zasedání

Více

U S N E S E N Í. 2. Zápis ze zasedání Rady města Němčice nad Hanou č. 28/2010-2014 a č. 29/2010-2014 Tisk 631/2010-2014/RM

U S N E S E N Í. 2. Zápis ze zasedání Rady města Němčice nad Hanou č. 28/2010-2014 a č. 29/2010-2014 Tisk 631/2010-2014/RM U S N E S E N Í z 30. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo ve středu 16. 1. 2013 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

Těchobuz 60, 395 01 Pacov. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2009. konaného dne 17.září 2009 v 19.00

Těchobuz 60, 395 01 Pacov. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2009. konaného dne 17.září 2009 v 19.00 O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 IČO:00584061 Č.j.: OBTECH/00772/09 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2009

Více

Usnesení. z 20. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 31.08.2015 od 10 hodin v kanceláři starosty města! Upraveno!

Usnesení. z 20. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 31.08.2015 od 10 hodin v kanceláři starosty města! Upraveno! Usnesení z 20. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 31.08.2015 od 10 hodin v kanceláři starosty města! Upraveno! RaM po projednání schválila: Usnesení č. 335/15: Rada města schválila program jednání

Více

USNESENÍ Zastupitelstva MČ Praha Dolní Měcholupy číslo 37/1 ze dne 14. 4. 2014

USNESENÍ Zastupitelstva MČ Praha Dolní Měcholupy číslo 37/1 ze dne 14. 4. 2014 číslo 37/1 Bezpečnostní situace - informaci strážníka městské policie o bezpečnostní situaci v městské části Praha Dolní Měcholupy za měsíce únor a březen 2014 číslo 37/2 Rozpočtové změny - zvýšení rozpočtu

Více

Z á p i s. Omluveni: Vladimír Pejřil, JUDr. Libuše Růčková, PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. Program jednání:

Z á p i s. Omluveni: Vladimír Pejřil, JUDr. Libuše Růčková, PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. Program jednání: Z á p i s z 33. jednání Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 10. listopadu 2011 od 13 hodin v budově Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Přítomni:

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Přehled přijatých usnesení z 9. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 21. 03. 2011. Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr.

Přehled přijatých usnesení z 9. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 21. 03. 2011. Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Přehled přijatých usnesení z 9. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 21. 03. 2011 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zod Termín Kontrola usnesení: 1. schůzí Rady obce Hukvaldy, konané dne 22.11.

Více

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 3946/2014 spisová značka 3888/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 111. zasedání dne 6. srpna 2014 R M 1 / 1 1 1 / 1 4 program zasedání Rady města Chropyně č. 111. 1. Kontrola

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 24. července 2007 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Zápis z 10. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 02. 09. 2015

Zápis z 10. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 02. 09. 2015 Zápis z 10. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 02. 09. 2015 Místo konání: Začátek: Zasedání řídil: Přítomni: Omluveni: - Neomluveni: - Hosté: - Zapisovatel: Ověřovatelé zápisu: Obecní

Více

Usnesení ze 42. zasedání rady obce konané ve středu dne 7.8.2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce

Usnesení ze 42. zasedání rady obce konané ve středu dne 7.8.2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce 42/08/2013- RO - U Usnesení ze 42. zasedání rady obce konané ve středu dne 7.8.2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

U S N E S E N Í číslo: 98 ze dne: 4. března 2014 Nominace zástupce Asociace krajů ve Výboru regionů náhradníka člena informaci ze zasedání Výboru regionů, které konalo v termínu 30. 31. ledna 2014 v Bruselu,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 FUTRA, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PRO HORŇÁCKO

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 FUTRA, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PRO HORŇÁCKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 FUTRA, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PRO HORŇÁCKO 1. Základní informace o organizaci 2. Historie a členové 3. Cíle 4. Přehled činností roku 2014 4.1. Jednání Rady 4.2. Přehled realizovaných

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

Regionální operační program NUTS II Severozápad

Regionální operační program NUTS II Severozápad Regionální operační program NUTS II Severozápad CHRÁM CHMELE A PIVA 1 Chrám Chmele a Piva 2 3 Identifikace zdroje spolufinancování projektu Regionální operační program NUTS II Severozápad 2. výzva Priorita

Více

Usnesení zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 21. 3. 2011 v 18.00 hodin v malém sále Úřadu městyse Svitávka

Usnesení zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 21. 3. 2011 v 18.00 hodin v malém sále Úřadu městyse Svitávka Usnesení zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 21. 3. 2011 v 18.00 hodin v malém sále Úřadu městyse Svitávka Zastupitelstvo městyse schvaluje: Program zasedání zastupitelstva městyse 1.

Více

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková 10. zasedání

Více

Usnesení z 24. schůze v roce 2014, konané 22. října 2014 R A D A M Ě S T A. I. ukládá. II. revokuje. III. schvaluje

Usnesení z 24. schůze v roce 2014, konané 22. října 2014 R A D A M Ě S T A. I. ukládá. II. revokuje. III. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení s termínem č.: 229 KC Kaskáda 30.11. KC Kaskáda 05.11. Usnesení z 24. schůze v roce 2014, konané 22. října 2014 R A D A M Ě S T A I. ukládá 1025 Ředitelce KC Kaskáda

Více

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad Hlavní programový dokument určující priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007 2013

Více

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka Město Kravaře U s n e s e n í z 2. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014 Mgr. Monika Brzesková

Více

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 OBEC STAROVIČKY Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 Účast dle prezenční listiny: Program: v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Starovičky 6 členů ZO 1.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

10. VÝPIS Z USNESENÍ

10. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 10. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 28.02.2008 272/2008 10. ZM V schvaluje vnitřní předpis města č. 6/2008 - Jednací

Více

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013 Bůh zajisté chce, aby mezi námi byla namísto násilí láska, namísto hádek prostota víry, místo roztržek

Více

VYHODNOCENÍ ANKETY ÚZEMNÍ ROZVOJ OBCE MALENOVICE 21. 5. 2015

VYHODNOCENÍ ANKETY ÚZEMNÍ ROZVOJ OBCE MALENOVICE 21. 5. 2015 VYHODNOCENÍ ANKETY ÚZEMNÍ ROZVOJ OBCE MALENOVICE 21. 5. 2015 ÚVOD Anketa měla pomoci zmapovat názory a požadavky malenovických občanů ve vztahu k budoucímu územnímu rozvoji obce. Každý občan zapsaný na

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013 Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013 Zpráva o hospodaření za rok 2013 Návrh závěrečného účtu za rok 2013 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková 4 Březen / duben 2009 Naši milí čtenáři! Po delší odmlce vás znovu všechny vítám na stránkách školního časopisu Školáček. Je vidět, že se vám časopis zalíbil, neboť si jej chodíte stále víc a víc půjčovat.

Více

Zápis. ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 21. 3. 2011 v 18.00 hodin v malém sálu úřadu městyse

Zápis. ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 21. 3. 2011 v 18.00 hodin v malém sálu úřadu městyse Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 21. 3. 2011 v 18.00 hodin v malém sálu úřadu městyse Přítomni: Ing. M. Cetkovský, J. Zoubek, M. Holasová, Ing. Josef Vašíček, Ing. Jan Vašíček,

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 Setkání s občany k rozvoji obce 8. března 2015 PROGRAM SETKÁNÍ» 1. Přiblížení zpracování programu rozvoje» 2. Představení situace v obci» 3. Diskuze nad

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010 Přítomni: Ivana Vlková, Michaela Jůzková, Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Josef Brouček, Stanislav Kahuda, Josef Lácha

Více

Důvodová zpráva: 1. ZHODNOCENÍ KNIHOVNY V OBDOBÍ OD 1. 1. 2011 31. 12. 2011 1. 1. EKONOMICKÁ OBLAST

Důvodová zpráva: 1. ZHODNOCENÍ KNIHOVNY V OBDOBÍ OD 1. 1. 2011 31. 12. 2011 1. 1. EKONOMICKÁ OBLAST Důvodová zpráva: Dle požadavku zastupitelů ze 4. zasedání zastupitelstva ze dne 25. 4. 2012 je zpráva doplněna o statistické výkazy knihovny za roky 2009 a 2010, koncepci rozvoje knihovny v roce 2012 a

Více

Údaje o aktivitách a prezentaci školského zařízení na veřejnosti

Údaje o aktivitách a prezentaci školského zařízení na veřejnosti Údaje o aktivitách a prezentaci školského zařízení na veřejnosti Projekty školní SVĚT ŘEMESEL, CYKLISTA A CHODEC, EVROPA Projekty regionální KAMARÁDI,ČTYŘLÍSTEK,OD PÍSMENE K ČASOPISU/prezentace projektu

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2011 konané dne 21. prosince 2011. 1. Technický bod ( schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání)

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2011 konané dne 21. prosince 2011. 1. Technický bod ( schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2011 konané dne 21. prosince 2011 1. Technický bod ( schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2011 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Cvičení jednotek SDH v roce 2013

Cvičení jednotek SDH v roce 2013 Cvičení jednotek SDH v roce 2013 (okres Strakonice JPO III a JPO V) Schvaluje:... starostka OSH Strakonice Plán jednotek 1. Dokumentace zdolávání požárů Operativní karta a Operativní plán (dále jen DZP

Více