JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ"

Transkript

1 JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér scénografie Site specific a Divadlo Continuo Diplomová práce Autor práce: BcA. Matěj Sýkora Vedoucí práce: Mgr. Jan Štěpánek Oponent práce: Mgr. Barbora Příhodová 1 Brno 2012

2 Bibliografický záznam SÝKORA, Matěj. Site specific a Divadlo Continuo [Site specific and Continuo theatre]. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta, ateliér scénografie, Vedoucí diplomové práce Jan Štěpánek. Anotace Diplomová práce Site specific a Divadlo Continuo pojednává o fenoménu site specific, tedy o tvorbě divadla v netradičních, nedivadelních prostorech. V první části práce vycházím z divadelních představení unikátního českého souboru Continuo. V části druhé se pak pouštím do teoretického rozboru divadla site specific, snažím se definovat pojem, nastínit vznik tohoto žánru a napsat něco o jeho současných tvůrcích. Poslední, třetí částí se pak odkazuji ke konkrétním site specific projektům, na kterých jsem spolupracoval. Snažím se tak podat co nejkomplexnější pojednání o site specific, rozebrat jej teoreticky, historicky a nakonec i na základě praktických výstupů. Annotation Diploma thesis Site specific and Continuo Theatre deals with site specific therm, with theatre in anusual and non-theatre spaces. In the first part of my thesis I write about performances of czech unique company Continuo. In the second part I write about history and theory of site specific. Im trying to overwrite site specific and Im writing about contemporary site specific artists. The last third part consist from the description of my experiences with site specific theatre. Im trying this way to give togehter complex thesis about site specific from theoretic and practic angel too. 2

3 Klíčová slova Site specific, Divadlo Continuo, netradiční prostory, alternativní divadlo, genius loci, Kratochvílení, Pavel Šťourač. Key words Site specific, Continuo Theatre, innovative spaces, alternative theatre, genius loci, Kratochvílení, Pavel Šťourač. 3

4 Prohlášení Prohlašuji, že jsem předkládanou práci zpracoval samostatně a použil jen uvedené prameny a literaturu. Současně dávám svolení k tomu, aby tato diplomová práce byla umístěna v Knihovně JAMU a používána ke studijním účelům. V Brně, dne BcA. Matěj Sýkora 4

5 Poděkování Na tomto místě bych rád poděkoval : Janu Kačenovi, Robinu Kvapilovi apavlu Gejgušovi za podnětné rozhovory při vytvářeni této diplomové práce. 5

6 Obsah ÚVOD DIVADLO CONTINUO O Divadle Continuo Divadlo Continuo a prostor Komunitní divadlo Historie divadla Continuo Zámek Kratochvíle Continuo na cestách Odcházení Jizvy obětí Způsob práce Scénografie Continua SITE SPECIFIC Vymezení pojmu site specific Historie site specific První a druhá divadelní reforma

7 Akční umění Site specific a jeho předchůdci v českém uměleckém kontextu Holandské site specific České site specific Prostředky site specific divadla Scénografie site specific PROJEKTY SITE SPECIFIC Vosí továrna Bajka o lásce, pekle a márnici Marie Restituta...59 ZÁVĚR...64 Obrazová příloha...67 POUŽITÉ INFORMAČNÍ ZDROJE...72 Obhajoba absolventského výkonu...74 Obrazová příloha k absolventskému výkonu

8 ÚVOD Na základě dlouhodobé fascinace divadlem uváděném na netradičních místech jsem se právě tomuto tématu rozhodl věnovat svou diplomovou práci. Klíčový v ní bude pojem site specific, kterým je právě divadlo uváděné mimo oficiální divadelní budovy označováno. Jedná se o zajímavý fenomén hodný naší pozornosti. V následujících řádcích bych chtěl popsat specifika divadla v netradičních prostorech, zabývat se jeho vznikem, vývojem, jednotlivými historickými etapami v zahraničí i tuzemsku. Dále jeho přednostmi a charakteristickými rysy. Snažím se také vymezit pojem site specific, definovat tento žánr a určit jeho aspekty. Kromě teoretických definic se však také snažím vycházet z rozboru konkrétních praktických výstupů, ukazovat možnosti site specific a jevy s ním související na konkrétních představeních. Jako účastník na několika ročnících letního divadelního projektu Kratochvílení jsem se rozhodl popsat tvorbu divadelní skupiny Continuo. Co do délky působení a množství představení vytvořených pro zvláštní, netradiční prostory patří Continuo v rámci České republiky k nejvýraznějšímu zástupci. Působí už od 90. let, od té doby uvedl soubor celou řadu představení s mnoha reprízami. V tomto rozsahu jsou na naší scéně unikum. Proto je právě této divadelní skupině věnována první část diplomové práce. Popisuje vznik a vývoj Continua a jeho různé vývojové etapy i režijní a scénografické postupy manželů Pavla a Heleny Šťouračových. Při popisu jednotlivých etap se také zaměřuji na popis konkrétních představení s jejich výpravou a postupy propojení díla se specifickým prostorem. 8 Na základě pozorování tvorby souboru Continuo se pak v druhé části práce dostávám k obecněji platnějším principům divadla site specific jako takového.

9 Definuji tento pojem, zásady a hlavní rysy tohoto fenoménu. K popsání a hlubšímu pochopení žánru site specific je nutné znát také vývoj tohoto žánru a jeho předchůdců. Proto se vracím v historii uměleckých žánrů až na konec 19. a počátek 20. století a snažím se poukázat na postupně sílící tendence a snahy divadelníků, které přes dadaistické kabarety, přes první i druhou divadelní reformu vedly ke vzniku příbuzných žánrů jako happening, performance či landart, abych se nakonec propracoval až k samotnému vzniku site specific. V popisu vývojových etap přitom sleduji jak vývoj v zahraničí, tak jeho následné ozvěny u nás. Žánr site specific vznikl a ve svých počátcích se nejsilněji formoval v Nizozemí, věnuji tedy jednu kapitolu právě holandským průkopníkům. V další kapitole se pro změnu snažím popsat současné či nedávné zajímavé site specific akce v České republice. Site specific jako zvláštní žánr klade specifické požadavky, vyžaduje osobitý přístup scénografa. Proto se v této části pokouším popsat a definovat způsob, jakým by měl scénograf postupovat při práci se zvláštním, nedivadelním prostorem, s čím se může setkat, jak by měl postupovat při volbě užitých scénografických a kostýmových postupů. Ve třetí části se proto zaměřuji na konkrétní představení site specific, kterých jsem byl účasten. Popisem práce na těchto projektech a jejích výsledků se snažím dovršit diplomovou práci úvahami o konkrétních, praktických zkušenostech. Snažím se tak dosáhnout komplexnosti, po vytyčení teoretických pojmů a základních charakteristik se postupně dostat k reálným výsledkům. 9

10 1. Divadlo Continuo Následující část bude pojednávat o divadelním souboru Continuo. Jedná se o velmi zajímavý a ojedinělý fenomén v českém divadelním kontextu. Proto jsem se rozhodl věnovat tomuto souboru a jeho tvorbě pozornost v celé první části diplomové práce O Divadle Continuo Divadelní skupina vznikla počátkem devadesátých let v Praze ze studentů DAMU. Zpočátku šlo jen o aktivity volného sdružení studentů uměleckých škol, neměli ještě název ani sídlo. Teprve roku 1992 vznikl název divadla - Continuo a zformovala se stálá skupina. Jejím uměleckým vedoucím a režisérem se stal Pavel Šťourač, soubor vede dodnes společně se svou ženou a scénografkou Helenou Šťouračovou. Název souboru, Continuo, vychází z latinského slova, které nese význam nepřetržitě, neustále, bez přerušení, nebo také navazovat, pokračovat. Tyto významy vystihují jak touhu po nepřetržitém hledání, vývoji, tvorbě, poznávání, tak v druhém plánu odkazují k návaznosti na tradice starých divadelních forem, jakými byly například mystéria, poutě či produkce kočovných společností a kejklířů. Roku 1992 soubor opustil hlavní město a po kočovných začátcích, úzce spojených s pouličním a loutkovým divadlem, se usídlil v jižních Čechách. Umělci hledali stálé sídlo v Třeboni a Vodňanech. Od roku 1995 se divadlo Continuo trvale usídlilo a začalo tvořit v Malovicích (25 km od Českých 10

11 Budějovic) na statku s poetickým názvem Švestkový dvůr. Od roku 1996 soubor pod vedením Pavla Šťourače pořádal letní festival Kratochvílení na nedalekém zámku Kratochvíle. Polnohospodářská usedlost Švestkový dvůr, kterou manželé Šťouračovi zakoupili z vlastních prostředků a stále ji postupně renovují, má sloužit nejen jako výchozí základna souboru, ale také jako mezinárodní centrum alternativního divadla. Má být uměleckou dílnou, sloužící k soustředěné práci, k pořádání pravidelných seminářů, festivalů a k mezinárodním střetáváním divadelníků. Taková byla vstupní idea a k té také stále směřují. Přesun Continua z hektického hlavního města na poklidný venkov měl vést k tomu, aby tvůrci měli dost času na přípravu představení a možnost koncentrace na realizaci svých nápadů. Ideou byla nejen tvorba samotná a vznik představení, ale jejich zpětné prozkoumávání, zpětná vazba, reflexe. Podstata souboru tedy vychází z inspirace divadelních laboratoří. Dalším důvodem odchodu z Prahy bylo osvobození se od vysokých finančních nároků na život v hlavním městě. Pokud by si zde soubor pronajímal sál, musel by ročně vyprodukovat na pět premiér a hojně reprízovat, aby se vůbec uživil. Bylo by to pak tedy klasické repertoárové divadlo. Zkoušení a hraní, každodenní provoz by znemožnily tvořivou práci a nebylo by dost prostoru na hledání, přehodnocování. Dalším důvodem přesunu bylo okolí Malovic, otevřený prostor, krajina mimo hluk a ruch velkého města. Právě malebná krajina obklopující Švestkový dvůr a nedaleký zámeček Kratochvíle se později staly velkými inspiračními zdroji souboru. A nakonec dalším důvodem pro přesun byla možnost mnohahodinového zkoušení. Herci, kteří vstoupili do souboru, se nastěhovali na Švestkový dvůr, či do maringotky stojící za domem v zahradě. Herci spolu bydleli, dělili se o jídlo, trávili spolu téměř veškerý čas v úzké komunitě. Většinu dne pak věnovali zkoušení, cvičení herecké techniky, tanci, fyzickým rozvojovým cvičením, zpěvu. Kromě působení na Švestkovém dvoře spolupracovalo Continuo v roce 1996 se Studiem dell arte a společně založili českobudějovickou Nezávislou otevřenou scénu NOS v objektu bývalé vojenské sýpky. 11

12 Jak tedy můžeme vidět, divadlo Continuo opustilo tradiční divadelní prostory, prošlo etapou hraní na ulici, pod širým nebem, na festivalech, útočiště hledá v atypických (bývalých zemědělských) prostorech. Soubor divadla Continuo používá spíše nonverbální vyjadřovací prostředky, jako je tanec, fyzické herectví, masky, živou muziku a zpěv, zajímavé a autentické prostory, výraznou vizuální stylizaci. Různí divadelní kritici mu přiřkli rozmanitá označení, zařazení, jako např. fyzické divadlo, loutkové divadlo, pouliční divadlo, antropologické divadlo nebo český nový cirkus. Do žádné z těchto kategorií Continuo nespadá cele, rozsahem použitých prostředků zároveň může spadat do všech. Sami o sobě na domovských internetových stránkách říkají: Pro tvůrce Continua však není příliš důležité, zda jejich práce bude charakterizována jako fyzické, či vizuální divadlo, stejně tak jako pro herce Continua není důležité, zda hrají či tančí. Mnohem důležitější než otázky estetiky a stylu je pro členy Continua podstatné hledání a zpracovávání tématu, potřeba pracovat společně, divit se, být překvapování, učit se, rozvíjet se, a výsledky práce sdílet s diváky. Pro hereckou práci Continua je charakteristické hledání autentického, osobního výrazu spojováním výtvarného znaku a fyzického herectví, rytmu a muzikanty. Ke každodenní herecké práci patří pravidelné herecké tréninky, workshopy, kontinuální seznamování se s hereckými, hlasovými a tanečními technikami, stejně jako individuální i společná laboratorní a výzkumná práce. Divadlo tak vědomě navazuje na tradici tvůrců druhé divadelní reformy

13 Osobitý styl divadla Continuo vychází z neustálého, nepřetržitého hledání kontinuálního vývoje, zde tedy opět narážíme na význam názvu souboru. Cílem není nazkoušet představení, tedy skončit s prací na něm s premiérou a zkoušet další. Cílem je vzniklé představení neustále přetvářet, rozvíjet, ladit, bez ustání hledat nové varianty a možnosti. Cílem je zkoušení nového, ještě nepoznaného. Odtud tedy to věčné plynutí, cesta, která nemá konce Divadlo Continuo a prostor Continuo je divadlo, jež žije, vzniká a tvoří v konkrétním přírodním, venkovském prostoru, mimo městská centra jejich hluk a špínu. 2 Divadlo Continuo je už od začátku svého vzniku vázáno na prostor, ve kterém pracuje. Soubor začínal jako pouliční divadlo a ulice, se svými podmínkami a prostředím, určovala poetiku a použité vyjadřovací prostředky. Vlivy práce s prvky pouličního divadla a nového cirkusu přitom nikdy divadlo Continuo neztratilo a jsou dodnes vryty do jejich poetiky. Ačkoliv se v některých etapách divadlo uchýlilo také do klasického divadelního prostředí, ne-li přímo do divadelního sálu, tedy alespoň do šapitó, s venkovním, či chceme-li, ve své podstatě nedivadelním prostorem nikdy kontakt neztratilo. I po usazení v Malovicích hledá soubor inspiraci při letních projektech na zámku Kratochvíle, představení herci zkouší a hrají na nádvoří zámku, v zámeckých zahradách, u rybníka, později dokonce opouští i zámek a hledají zdroje inspirace v historii 2 13

14 zemědělských usedlostí v sudetských jižních Čechách, či připravují představení v jedoucím vlaku. Ať už však každé další představení vzniká tam, či onam, hledá inspiraci v prostoru, v energii a struktuře krajiny, v paměti daného místa a jeho atmosféře. Prostor pak ovlivňuje nejen výslednou podobu představení, ale celé zkoušení, hledání témat a přemýšlení o nich. V rozhovoru pro Lidové noviny k tomu šéf ansámblu Pavel Šťourač říká: LN: Co je tématem letošního letního projektu Divadla Continuo? To teď před začátkem přesně nevíme. Projekt vychází z principu "site specific (divadlo v netradičním prostoru pozn. red.). Důležitější než úzce vymezené téma je proto místo, ze kterého postupně konkrétní témata vyvstanou. 3 Tvorba souboru je tedy úzce spjata s okolním prostředím a vychází z prostoru, z tohoto hlediska nás tedy bude zajímat jako zástupce site specific. V kontextu české divadelní scény je divadlo Continuo, vzhledem k délce fungování souboru i množství vyprodukovaných představení, snad nejvýraznějším souborem, který s formou site specific pracuje. Proto se tímto souborem budeme zaobírat i v dalších kapitolách a blíže se zaměříme na jejich tvorbu, užívané prostředky a divadelní postupy Komunitní divadlo 3 /ln_kultura.asp?c=a110805_105051_ln_kultura_mtr 14

15 HN: Lidé, kteří vám pomáhali hledat příběh a nacházet ho, jsou z mnoha zemí. Odkud jsou a jak jste k nim přišel? Jsou z Německa, z Ruska, Ukrajiny, Polska, Maďarska, Chorvatska, Slovenska a Česka. A jak jsme k nim přišli? Dávali jsme všude, kde jsme hráli, na vědomí, že pořádáme Kratochvílení. Informovali jsme, že představením předchází třítýdenní společná práce a že zveme účastníky, kteří mají zájem o podobný způsob divadla, jaký viděli při našich představeních. Přihlásilo se nám přes čtyřicet lidí, z nichž jsme vybrali dvaadvacet. 4 Divadlo Continuo je mezinárodní soubor. Kromě toho, že ve svém souboru slučuje lidi různých národností a jazyků, dokáže také komunikovat s cizojazyčným obecenstvem. Herci se vyjadřují mimoslovně, představení jsou srozumitelná každému publiku, poetika inscenací je založena na obrazech, hudbě, atmosférách, akrobacii a snových obrazech. Divadlo se odlišuje od běžných kamenných scén také tím, že má nestálý soubor, jeho členové se obměňují od projektu k projektu. Pokud má někdo zájem o spolupráci s tímto divadlem a je k ní přizván, nastěhuje se na Švestkový dvůr, kde jsou pro herce vyhrazeny maringotky. Lidé spolu na statku zkouší, mají tréninky, zdokonalují se díky hlasovým a fyzickým cvičením. Společně rozvíjí téma daného projektu, přináší nové podněty, nápady, rozvíjí asociace. Systém práce je jiný než v repertoárových divadlech, kde se profesionální herci scházejí pouze na zkoušky a potom opět odchází, tady spolu během zkoušení lidé tráví intenzivně většinu času, společně se starají o stravování či chod statku. Fungují spolu jako celek, jako komunita. Pavel Šťourač se k tomu vyjádřil v rozhovoru pro Hospodářské noviny takto: 4 15

16 Celá příprava inscenace je hledáním příběhu. Ten není daný od začátku, vycházíme z tématu, z co nejprecizněji formulované základní situace, ale jak se vyvine, jak se zvrtne, jakými peripetiemi projde, to nevíme. Záleží na tom, co během tří týdnů příprav účastníci projektu přinesou. Mám pocit, že letos jsme tomuto zadání, které jsme si dali, dostáli nejlépe. Dva dny před premiérou jsme ještě nevěděli, jak představení skončí, a stále hledali jeho konec. 5 Pavel Šťourač v rozhovoru dále dodává, že ačkoliv je pro soubor důležité vyprávění příběhu a jeho předání divákům, je pro soubor ještě důležitější to, co spolu zažijí během přípravy či hraní inscenace. Cílem tedy není pouhá produkce, ale také osobnostní rozvoj členů v souboru. Hledání Historie divadla Continuo O úplných začátcích a prvních vývojových krocích divadla není příliš dokumentů. Víme, že roku 1990 spolu na DAMU začali spolupracovat Pavel a Helena Šťouračovi, režisér a scénografka. Roku 1992 se přesunuli z Prahy do jižních Čech a roku 1993 založili oficiálně nezávislé profesionální divadlo. Cestovali, hráli na ulici, používali loutky malé i velké, v životní či nadživotní velikosti, chůdy a živou muziku (v tomto období především akordeon, bicí). Už od začátku své tvorby tíhli k lidové poetice, sbírali lokální historky, čerpali z lidových tradic (např. venkovské svatby)

17 Continuo je divadlo,... jež je napájeno kořeny lidové kultury a jež ohledává - jednoduchými divadelními formami, prostými příběhy i hudbou dávné tradice, které by jinak skončili zadušené pod betonovými dálnicemi technokultury dneška. Divadlo, jež je invenční a dokáže tyto tradice přetvářet ve vlastní osobitý styl. 6 V prvních inscenacích byl patrný velký podíl loutkového divadla a improvizace. Představení vznikala procesem improvizačního zkoušení řízeného režisérem Pavlem Šťouračem, který ponoukal k hledání, objevování. Herci souboru o pár členech si sami vyráběli kostýmy, kulisy, rekvizity i loutky. Společně skládali hudbu, modifikovali písně a podíleli se na vzniku textu. Používali jednoduché hudební nástroje, hlas, zpěv, levné materiály na jednoduché dekorace a skromnou výpravu. Výrazná byla užitá symbolika ohně, vody, písku. Z prvních představení jmenujme např. inscenace Drakoni, Cirkus Vitae či Dokud nás sny nerozdělí. Roku 1995 se Šťouračovi usadili v Malovicích na Švestkovém dvoře a stálý soubor se rozrostl o tři další důležité herce, kteří stáli při vzniku většiny raných inscenací a později i u prvních ročníků Kratochvílení, byli to: Seiline Valée, Salvi Salvatore a Juráš Prasetaun. (První dva jmenovaní se později, roku 2007, s divadlem Continuo rozloučili, odštěpili se a vytvořili vlastní soubor s výraznou cirkusovou poetikou Décalages. Také Juráš Prasetaun se v tomto roce odloučil a začal pracovat na vlastních sólových projektech.) Tvorba souboru nás bude zajímat především od roku 1997, kdy Continuo začalo každoročně pořádat letní festival Kratochvílení na zámku Kratochvíle. Zajímat nás bude právě proto, že v tomto období divadlo nejvýrazněji pracuje s prostorem a rozvíjí ve své tvorbě aspekt site specific. Festival se odehrával každé léto od roku 1996 až do roku 2005, tedy celých deset let. Na tradici 6 Divadelní noviny: 17

18 Kratochvílení později navázal dalšími letními představeními v duchu site specific uváděnými však mimo (po deseti letech už vyčerpaný) prostor zámku Kratochvíle, na příklad dvakrát u rybníka v Malovicích, v jedoucím vlaku, v bývalém JZD. Vysvětleme si nyní, co je to Kratochvílení: Kratochvílení je letním plenérovým divadelním festivalem uváděným na zámku Kratochvíle a jeho bezprostředním okolí v letech Šlo o třítýdenní workshop, kterého se účastnili studenti divadelních škol, divadelníci amatérští i profesionální z různých zemí. Pracovalo se vždy v několika dílnách (herecká, výtvarná, hudební, akrobatická), práce všech dílen však spěla k jednotnému výsledku, k plenérovému představení. Představení bylo uváděno bezprostředně po skončení soustředění, v průběhu jednoho týdne, poté už nebylo nikdy zopakováno v jiném čase ani prostoru. Jindy a jinde nebylo možné toto site specific zhlédnout. Členové souboru, ti stálí i ti dočasní, se v rámci dílen učili chůzi a tanci na chůdách, žonglování, žonglování s hořícími kužely, tanci, akrobacii v šálách, chůzi na laně. Vyráběli si masky, nadživotní loutky. Spojením všech prostředků do inscenace vznikala směs klaunérie, cirkusových čísel, obrazů vytvářených působivými maskami. Nutno k tomu ještě dodat, že v druhé polovině 90. let zasáhla Čechy vlna nového cirkusu, který přišel z Francie. Čeští divadelníci měli možnost na různých festivalech (např. Letní Letná) zhlédnout řadu cirkusových představení, která je pak inspirovala, inspirace otevírala nové možnosti divadla. I Continuo bylo touto vlnou silně ovlivněno a začali se cirkusovou formou v tomto období hodně zabývat. Mimo práci na festivalu Kratochvílení pak přes zimu zkoušeli svá cirkusem ovlivněná představení, s kterými jezdili po festivalech. V tomto období si také Continuo zakoupilo šapitó a přesunuli do něj část své produkce. Cirkus ovlivnil myšlení divadelníků nejen z hlediska práce s prostorem a formy herectví, nesl také svou výraznou ideu. Kočovný život, každodenní dobrodružství 18

19 na cestách, pocit svobody a neomezenosti hranicemi, mezinárodnost a možnost komunikace nonverbální, tedy znalostí daného jazyka, neomezenou formou. Vraťme se však nyní k bližšímu popisu práce Continua s prostorem a zaměřme se na období práce na zámku Kratochvíle Zámek Kratochvíle Popišme si tedy, jak vypadá prostor, ve kterém Continuo našlo azyl na deset let svého působení, zformovalo svou typickou estetiku a stalo se známým (vývozním) divadelním souborem. Zámek se tyčí v okolní krajině poněkud nečekaně, trochu jako zjevení, či fata morgána. Uprostřed krajiny se náhle zjevuje zcela symetrický útvar. Za objektem nevelkého zámku s věží je rozlehlá obdélníková zahrada ve francouzském stylu. Zámek se zahradou jsou obehnány geometrickým vodním příkopem ve tvaru obdélníku, je hluboký po pás a široký jen pár metrů. Jediná přístupová cesta suchou nohou je po mostě u brány zámku. Za příkopem je rozlehlý travnatý prostor, opět kopírující půdorys obdélníku. Celý areál je obehnán vysokou zídkou. Z ptačí perspektivy jde tedy o stále se rozšiřující obdélník, čistou symetrii. Pavel Šťourač se se souborem uchýlil na zámek jak kvůli atraktivitě tohoto prostoru, tak kvůli turistickému ruchu, který může pozitivně ovlivnit návštěvnost uváděného představení, ale především pro snadnou dosažitelnost ze základny, Švestkový dvůr v Malovicích je od Kratochvíle vzdálen jen několik kilometrů, vzdálenost se dá snadno překonat. Soubor může kulisy a rekvizity vozit tam a zpět v několika dodávkách, aniž by rozpočet souboru shořel za benzín ve spalovacím motoru. 19

20 Švestkový dvůr sloužil pro ubytování umělců, herců, hudebníků, techniků i scénografů. Na statku se nahazovalo, zkoušela tam kapela, účastníci spali v maringotkách či ve stanech, scénografové měli vytvořené improvizované dílny v přilehlých stodolách. Celý ráz raného fungování souboru byl komunitní, v ústřední místnosti se ve velkém kotli připravovalo společné jídlo. Statek během prvních ročníků nebyl ani pořádně opravený, účastníci se museli při špatném počasí brodit v holinách blátemv (obr.1). Když byla inscenace nahozená, odjíždělo se v dodávkách a osobních autech na zámek. Kvůli klidu na přípravu se zkoušelo po večerech a celou noc, mimo návštěvní hodiny letohrádku. Herci se sžívali s prostorem, jemuž se také přizpůsobovaly jednotlivé scény, využívalo se specifik prostoru. Výtvarníci instalovali v areálu své objekty, loutky, sochy, kašírované objekty. Nad ránem se odjíždělo zpět na základnu a spalo se do oběda, a tak stále dokola. Vzniklé inscenace byly velice pestré, barvité, magické. Při představení se diváci pohybovali po celém areálu vedeni herci. Hrálo se na mostě při vstupu, pak se na věži zjevil čaroděj, bloudilo se v labyrintu zahrady, nebo se na zdi objevily gigantické stíny a přehrály kus děje. Pracovalo se s vodní plochou příkopu, pluly na něm herci na lodích, papírové sochy, ohně. Nad hlavami diváků létali kašírovaní ptáci či loutky lidí tahaných na lanech. Někdo z herců měl chůdy, jiný expresivní cirkusové líčení, používaly se masky, tanec, fyzické herectví i zpěvy. Pavel Šťourač má rád takovouto poetiku, která nezapře svůj původ v pouličním divadle, kde je třeba strhnout pozornost diváků eskapádami, hrát mezinárodně bez použití českého textu, vyjadřovat se výtvarnou stylizací, zpěvem, křikem, výrazným gestem, zveličovat. Continou rádo používá efekty, kouzla, odkazuje tak také na středověká mirákula, voděním diváků za jednotlivými částmi představení zase na procesí, duchovní poutě. Je to zvláštní směsice cirkusu a obřadu. Cílem je dosáhnout co nejsilnějšího efektu, působivosti, zanechat v divákovi stopu, zážitek. To je také důvod, proč divadlo dosáhlo takové popularity, získalo si širokou obec fanoušků, díky nonverbální komunikaci také v zahraničí (především Itálii a Francii). 20

21 Divadelní kritici později tento žánr nazvali, a Continuo ho rádo a hrdě používá, jako novou, středoevropskou snovou obrazivost. HN: Na které momenty vašeho představení se nejvíc těšíte? Těším se na všechna místa, kde se pohybuje ve vzduchu loutka, voděná třemi lidmi, když přivřu oči, představím si, že je to člověk, který chodí po hladině. Těším se na momenty vzdušné akrobacie. Snažili jsme se, aby to nebyla akrobacie, ale tanec ve vzduchu. 7 V určitých obdobích Continua převládala fascinace novodobým cirkusem s pokusy začlenit do představení akrobacie na lanech a tanec v šálách, jindy převládala touha pracovat s dřevěnou loutkou, vždy však hraje roli výrazná stylizace, fyzické expresivní herectví a specifické, jakoby snové obrazy Continuo na cestách Kromě Kratochvílení, kde se na tvorbě podílel velký soubor vzniklý z větší části z nadšenců, kteří se na léto sjeli do Malovic, se v této etapě zformoval také stálý soubor. Herci se Šťouračem žili na statku a nacvičovali menší představení, vývozní kusy, s kterými pak jezdili po festivalech po republice, později po celé Evropě (Ukrajina, Španělsko, Itálie, Francie atd.). Tato představení byla většinou buď loutková, ta se uváděla v divadelních sálech, typický je pro ně použitý dřevěný materiál, který tvoří scénu i charakteristické loutky, velké asi padesát centimetrů, voděné herci v černém oděvu. Opakem pak jsou kusy připravené pro uvedení pod širým nebem, pouliční divadlo, nevázané na konkrétní prostor, mobilní a sbalitelné do dodávky. Ze tmy se za tajemné hudby vynořuje silueta muže s křídly. Křídla nemají perutě, je to jen dřevěná konstrukce s otrhanými cáry papírů. Kráčí k nám a 7 21

22 přináší v náručí tělo jiného, bezvládného muže, ten je celý obalen páskami z kazet. Muž s křídly položí bezvládné tělo na zem, bere mezi prsty pásky a zpětně si přehrává mužův život. Je to anděl smrti, který zesnulého odnesl do zásvětí. To je jeden z obrazů poetiky Pavla Šťourače. Toto představení jsem kdysi viděl v rámci festivalu Spectaculo Interesse před ostravským Loutkovým divadlem. Ačkoliv byl konec října a večer už bylo opravdu zima, hráli herci bosí, polévali se vzájemně vodou. Hráli se zaujetím, cele se odevzdávajíc představení. I to je rys divadla Continuo, lidé, kteří v něm účinkují, jsou zapálení pro věc, projektu bezmezně věří a jsou schopni čehokoli, co je potřeba pro dobro inscenace. V tomto představení se mísily obrazy jakéhosi mučení, kdy zesnulý bloudí po zásvětí a hledá smysl žití, který za živa najít nestačil. Prochází očistcem, setkává se s podivně kostýmovanými, bizarními a karikaturními postavičkami, které ho mučí. Vzpomíná, sní. Občas se ráz představení mění v cirkus a herci skáčou zavěšeni na pružných lanech několik metrů nad hlavy diváků, dělají kotrmelce, točí se, houpou. Nakonec se vyhladovělá hlavní postava snaží najíst. Polévka je však od něj umístěna daleko v začarovaném kruhu, do kterého nesmí vstoupit, a jídlo si má sám nabírat pouze jednou rukou olbřímí dřevěnou lžící. Takto se najíst nedokáže, a tak hledá způsoby, jak si sám pomoct. Pointou je pochopení, že jediná možnost, jak se nasytit, je nakrmit nejprve jiného člověka, sedícího naproti, který pak na oplátku zase nasytí druhého. Šlo tedy o jakési podobenství o lásce k bližnímu. Jak již bylo řečeno, Continuo spojuje snovou poetiku, akrobacii, kejkle a kejklířské, pouťové triky s jakýmsi duchovním přesahem a hlubokou myšlenkou. Vše beze slov, nebo jen s jejich marginálním využitím Odcházení Jak Šťourač uvádí, každý ročník Kratochvílení byl jiný, nový. Vždy se snažil k prostoru přistoupit jinak, vidět ho nově, novýma očima, znovu ho poznávat. Nechtěl se opakovat, jeden z článků na toto téma je právě nazván Snažíme se 22

23 vyhýbat naučeným fíglům. Jak název jasně říká, nechce Šťourač vykrádat sám sebe, chce, jak sebe, tak i diváky, překvapovat. Pracoval s prostorem opravdu tvořivě, někdy nechal putovat diváky podél příkopu, herci pluli a hráli na lodích, někdy diváky postavil před rozcestí děje, každá z hlavních postav se vydala jiným směrem, a tak i diváci si museli vybrat, koho budou následovat, čí příběh uvidí, nebo ještě lépe řečeno zažijí. Diváci tedy mohli vidět dvě rozdílné inscenace, povídat si po skončení, co kdo zažil na své pouti. Po desetiletém hostování se však prostor přece jen vyčerpal, už neměl co nového nabídnout a bylo stále těžší a těžší vidět ho jinak, nově, nevzpomínat, nenavracet se k minulým ročníkům. Nakonec Šťourač usoudil, že musí jít dál, a prostor zámku Kratochvíle opustil. Zaujala ho krajina jižních Čech, tak typická svými rybníky. A přesněji rybník, kterému se říká Otrhanec. To proto, že šlo původně o velkou vodní plochu, která však byla později přetnuta hrází, po které jezdí místní vlak. Hráz roztrhla rybník na dva kusy, větší a menší, otrhala jej. Šťourače toto krajinné protnutí zaujalo, viděl v něm inspiraci, stejně jako spatřoval velký divadelní potenciál v rozlehlé vodní hladině. (Fascinace vodou a práce s tímto živlem byla patrná už při Kratochvílení.) Z obyčejného jihočeského rybníku tedy vytvořil Šťourač mýtus o magickém jezeře jež se jmenoval Hostina (obr.3). Založena byla na efektu plovoucích předmětů, které se vynořují ze tmy do osvětlené části rybníka a zase odplouvají, mizí v nad hladinou se vznášející mlze. Používala efekt objektů pohybujících se ve vzduchu nad hladinou. V dalším roce se na místo vrací, tentokrát fascinován právě tratí, která krajinou vede a přetíná ji. Zinscenoval představení v jedoucím vlaku (obr.4). Jedou v něm diváci a sledují představení uvnitř soupravy, občas se zjeví něco zajímavého za oknem, hořící sousoší, podivné seskupení maškar a kejklířů, jindy vlak zastaví a někdo přistoupí a hraje dál v soupravě. S dalším létem se znovu vrací na břeh rybníka, nechává diváky chodit dokola. Na různých místech kolem rybníka se odehrávají výjevy, vesměs šlo o pohybové divadlo různě maskovaných postav. V lukách někdo zpívá sborem cizojazyčnou píseň, jinde běhá vysoká postava na chůdách a žongluje s ohněm. 23

Dramatická výchova. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Rozvoj poznávacích, komunikačních a sociálních dovedností dětí

Dramatická výchova. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Rozvoj poznávacích, komunikačních a sociálních dovedností dětí Dramatická výchova ročník 1 Dramatická výchova a její postavení v oboru předškolní a mimoškolní pedagogika Nonverbální komunikace, pohyb a pantomima charakterizuje cíle a prostředky oboru dramatická výchova

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Divadelní festivaly Datum vytvoření 15.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Přehlídka hlavních českých divadelních festivalů Způsob využití Výklad nové

Více

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek.

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek. Kdo jsme a co nabízíme: Občanské sdružení Do Houslí je divadelní zájezdová společnost, která vznikla 2. října 2007. Našimi členy jsou výhradně profesionální herci, čemuž také odpovídá kvalita uváděných

Více

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA 2 Základy teorie vysvětlí pojem dramatická výchova, předmět dramatické výchovy, její vztah k dramatické výchovy charakterizuje její kontext a využití ve estetické

Více

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA 2 Základy teorie vysvětlí pojem dramatická výchova, dramatické výchovy charakterizuje její kontext a využití ve výchově a vzdělávání; vymezí obsah dramatické

Více

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek.

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek. Kdo jsme a co nabízíme: Občanské sdružení Do Houslí je divadelní zájezdová společnost, která vznikla 2. října 2007. Našimi členy jsou výhradně profesionální herci, čemuž také odpovídá kvalita uváděných

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5 OBSAH Co je DDS?...3 Co je soubor KLAP?...4 Kdo si hraje s DDS?...5 Skupiny DDS 6 Repertoár DDS.7-9 Odehraná představení ve Švandově divadle...10-11

Více

Interaktivní divadelní představení

Interaktivní divadelní představení Interaktivní divadelní představení Motivace Rozhodly jsme se na základě našich různých zkušeností s divadlem a názorů na něj, které se v určitých místech protínají, posunout od verbální kritiky k vytvoření

Více

TEORIE JEDNÁNÍ V X KAPITOLÁCH/ JEDNÁNÍ TEORIE O X DĚJSTVÍCH: TALK&TWERK

TEORIE JEDNÁNÍ V X KAPITOLÁCH/ JEDNÁNÍ TEORIE O X DĚJSTVÍCH: TALK&TWERK VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ART ATELIÉR MALÍŘSTVÍ 2 STUDIO OF PAINTING 2 TEORIE JEDNÁNÍ V X KAPITOLÁCH/ JEDNÁNÍ TEORIE O X DĚJSTVÍCH:

Více

Festival amatérského divadla Kladno 2017

Festival amatérského divadla Kladno 2017 Festival amatérského divadla Kladno 2017 6. ročník, 21. 23. dubna 2017 Přihláška Festival amatérského divadla Kladno Obecné podmínky účasti Informace o inscenaci, škole/souboru Technické požadavky ní osoba

Více

o klukovi, který neuměl zlobit

o klukovi, který neuměl zlobit Pracovní list k inscenaci o klukovi, který neuměl zlobit o klukovi, který neuměl zlobit 1) nahlédni za oponu / pročti komiks Diváci se pohodlně usazují do svých sedaček a čekají, až se ozve třetí zvonění,

Více

Festival amatérského divadla Kladno 2015

Festival amatérského divadla Kladno 2015 Festival amatérského divadla Kladno 2015 4. ročník, 24. 26. dubna 2015 Přihláška Festival amatérského divadla Kladno Obecné podmínky účasti Informace o inscenaci, škole/souboru Technické požadavky ní osoba

Více

Formulář žádosti o grant na projekt v rámci programu

Formulář žádosti o grant na projekt v rámci programu Identifikační číslo : (Vyplní lokální koordinátor) Formulář žádosti o grant na projekt v rámci programu I. Název : Tvořivá dílna Na Koni pro uchazeče o grant, kteří v programu žádají poprvé II. Kontaktní

Více

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek.

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek. Kdo jsme a co nabízíme: Občanské sdružení Do Houslí je divadelní zájezdová společnost, která vznikla 2. října 2007. Našimi členy jsou výhradně profesionální herci, čemuž také odpovídá kvalita uváděných

Více

Scenáristika a dramaturgie

Scenáristika a dramaturgie Scenáristika a dramaturgie Jednotlivá odvětví ve filmové či divadelní tvorbě Scenárista: autor scénáře jako literárního díla, tvůrce příběhu, spíše literární autor Dramaturg: vybírá a také kontroluje scénáře,

Více

Letní divadelní putování Oživení přírodních divadel. Datum realizace projektu: leden - prosinec 2005

Letní divadelní putování Oživení přírodních divadel. Datum realizace projektu: leden - prosinec 2005 Letní divadelní putování Oživení přírodních divadel Datum realizace projektu: leden - prosinec 2005 Organizátor projektu: Štěpán Kubišta Spoluautoři projektu: Ondřej Kubišta, Jan Tošovský Divadelní umění

Více

Scénář; Storyboard Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_Mul4r0117

Scénář; Storyboard Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_Mul4r0117 Scénář; Storyboard Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_Mul4r0117 Scénář Každý šot, klip, krátké video či snímek by měl mít předem propracovanou strukturu, v níž je jasně rozvrženo, co má který člověk podílející

Více

MEZINÁRODNÍ FESTIVAL SKUPOVA PLZEŇ INTERNATIONAL 28.8. 6.9.2015 NABÍDKA WORKSHOPŮ A MASTERCLASS

MEZINÁRODNÍ FESTIVAL SKUPOVA PLZEŇ INTERNATIONAL 28.8. 6.9.2015 NABÍDKA WORKSHOPŮ A MASTERCLASS MEZINÁRODNÍ FESTIVAL SKUPOVA PLZEŇ INTERNATIONAL 28.8. 6.9.2015 NABÍDKA WORKSHOPŮ A MASTERCLASS KONTAKT: DIVADLO ALFA PLZEŇ JAKUB HORA, ředitel divadla - jakub.hora@divadloalfa.cz 3.9.2015 Divadlo Alfa

Více

Umění a věda VY_32_ INOVACE _06_111

Umění a věda VY_32_ INOVACE _06_111 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje Umění a věda VY_32_ INOVACE _06_111 Projekt MŠMT Název projektu školy Registrační

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ARTS ATELIÉR MALÍŘSTVÍ II PAINTING STUDIO II HOREČKA ČERNÉ VODY THE BLACK WATER FEVER DIPLOMOVÁ PRÁCE

Více

Mezinárodní festival. Romale

Mezinárodní festival. Romale Mezinárodní festival Romale Naši drazí přátelé a milovníci romské hudby, dovolte, abych vás všechny tímto pozvala na další ročník mezinárodního romského festivalu "ROMALE" romská oslava / Gypsy Celebration,

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ARTS ATELIÉR MALBA III STUDIO OF PAINTING III

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ARTS ATELIÉR MALBA III STUDIO OF PAINTING III VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ARTS ATELIÉR MALBA III STUDIO OF PAINTING III ČTENÍ READING DIPLOMOVÁ PRÁCE MASTER S THESIS AUTOR PRÁCE

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova rozvíjí tvořivé schopnosti, které žáci získali na prvním stupni ve vyučovacím předmětu Tvořivost a prostřednictvím

Více

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu festival 100% INTEGRACE 14.-16.3.2014 Ing. Michal Crhonek koordinátor festivalu tanecahandicap@gmail.com michal@michalcrhonek.cz tel: +420 603 284 760 www.tanecahandicap.cz O CO JDE? Projekt Tanec a handicap

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast BRNO - divadla Datum vytvoření 27. 6. 2013 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Přehled brněnských divadelních scén Způsob využití Rozšíření základního učiva v

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Městské divadlo Zlín Datum vytvoření 10.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Stručná historie Městského divadla ve Zlíně Způsob využití Výklad nové látky,

Více

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti

Více

Stručná informace o kině Spektrum a Letním kině v Sezimově Ústí

Stručná informace o kině Spektrum a Letním kině v Sezimově Ústí Stručná informace o kině Spektrum a Letním kině v Sezimově Ústí Městské středisko kultury a sportu, příspěvková organizace města Sezimovo Ústí, spravuje v Sezimově Ústí dvě kina - Spektrum a Letní kino,

Více

Úvod do uměnovědných studií. Semestrální práce. Funkce umění. Jméno a příjmení: Hana Richterová. Obor: Sdružená uměnovědná studia UČO:

Úvod do uměnovědných studií. Semestrální práce. Funkce umění. Jméno a příjmení: Hana Richterová. Obor: Sdružená uměnovědná studia UČO: Úvod do uměnovědných studií Semestrální práce Funkce umění Jméno a příjmení: Hana Richterová Obor: Sdružená uměnovědná studia UČO: 361 334 Funkce umění Umění jako užívání dovedností a představivosti k

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ PRAHA ŽIJE HUDBOU PRAGUE LIVES FOR MUSIC FACULTY OF FINE ARTS

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ PRAHA ŽIJE HUDBOU PRAGUE LIVES FOR MUSIC FACULTY OF FINE ARTS VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ARTS ATELIÉR GRAFICKÉHO DESIGNU 1 STUDIO GRAPHIC DESIGN 1 PRAHA ŽIJE HUDBOU PRAGUE LIVES FOR MUSIC BAKALÁŘSKÁ

Více

Scénická umění a kultura

Scénická umění a kultura Scénická umění a kultura Opakování: scénická umění Scéna: událost, kterou někdo pozoruje Uměle pro diváka vytvořená scéna může být základní částí uměleckého díla: mluvíme o scénických uměních (drama, film,

Více

TV POŘAD SRDCE REGIONU

TV POŘAD SRDCE REGIONU TV POŘAD LIBERECKÝ KRAJ KARLOVARSKÝ KRAJ ÚSTECKÝ KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ PLZEŇSKÝ KRAJ STŘEDOČESKÝ KRAJ PARDUBICKÝ KRAJ OLOMOUCKÝ KRAJ MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJ VYSOČINA JIHOČESKÝ KRAJ ZLÍNSKÝ KRAJ JIHOMORAVSKÝ

Více

Buskers fest 2013 festival pouličního umění

Buskers fest 2013 festival pouličního umění Buskers fest 2013 festival pouličního umění České Budějovice 27. 28. 6. 2013 Busking je označení pro jakékoli pouliční vystupování ať už hudební, divadelní či třeba artistické. Vystupující člověk se nazývá

Více

Realizace modelových kolekcí

Realizace modelových kolekcí Realizace modelových kolekcí výukový modul Renata Pušová HLEDÁNÍ INSPIRACE Inspiraci můžete najít všude kolem vás. Je důležité všechno vnímat. Co se jednomu může zdát hloupé a neuchopitelné, může druhý

Více

PREZENTACE REGIONÁLNÍHO ODDĚLENÍ. Knihovny města Ostravy

PREZENTACE REGIONÁLNÍHO ODDĚLENÍ. Knihovny města Ostravy PREZENTACE REGIONÁLNÍHO ODDĚLENÍ Knihovny města Ostravy PŘEDSTAVENÍ A VYMEZENÍ REGIONÁLNÍHO ODDĚLENÍ Obsáhlý fond dokumentů o regionu a od regionálních autorů. Pořádá vzdělávací a kulturní akce, digitalizuje

Více

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň 6.1. I.stupeň Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávání ve vyučovacím předmětu Výtvarná výchova : - směřuje k podchycení a

Více

Divadelní produkce inscenace TANEČNÍ MARATON NA STEEL PIER v Divadle na Orlí

Divadelní produkce inscenace TANEČNÍ MARATON NA STEEL PIER v Divadle na Orlí JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie Studijní obor: Divadelní manažerství Divadelní produkce inscenace TANEČNÍ MARATON NA STEEL

Více

od 20. července do 16. srpna 2009

od 20. července do 16. srpna 2009 Třetí ročník Ballet & Dance Workshop Ostrava PROJEKT SE KONÁ POD ZÁŠTITOU NÁMĚSTKA PRIMÁTORA STATUTÁRNÍHO MĚSTA OSTRAVY L U B O M Í R A P O S P Í Š I L A od 20. července do 16. srpna 2009 Class Pointe

Více

Nové vedení Domu umění města Brna

Nové vedení Domu umění města Brna Nové vedení Domu umění města Brna Tisková konference 19 03 (2013) v 11 h Dům umění města Brna Malinovského nám. 2 Od 1. března 2013 vede Dům umění města Brna jeho dlouhodobá spolupracovnice, kurátorka

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ART MIMO VYMEZENÍ OUTSIDE THE LIMIT

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ART MIMO VYMEZENÍ OUTSIDE THE LIMIT VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ART ATELIÉR SOCHAŘSTVÍ 1 STUDIO SCULPTURE 1 MIMO VYMEZENÍ OUTSIDE THE LIMIT BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BACHELOR

Více

Vnímání přátelství na internetových sociálních sítích mezi žáky a učiteli z pohledů učitelů

Vnímání přátelství na internetových sociálních sítích mezi žáky a učiteli z pohledů učitelů Vnímání přátelství na internetových sociálních sítích mezi žáky a učiteli z pohledů učitelů Cíle: - zjistit, jak vnímají různí pedagogové přátelství na sociálních sítích a seznámit se s jejich osobními

Více

PONEC. Nabídka akcí v divadle Ponec TANEC PRAHA. Divadlo Ponec provozuje o. s. Tanec Praha

PONEC. Nabídka akcí v divadle Ponec TANEC PRAHA. Divadlo Ponec provozuje o. s. Tanec Praha Nabídka akcí v divadle Ponec Divadlo Ponec provozuje o. s. Tanec Praha Hledáte originální místo pro firemní večírek, vánoční párty nebo setkání s klienty? Uspořádejte netradiční akci v divadle Ponec, kterou

Více

dramatická výchova - specializace Gymnázium a SOŠ pedagogická, Znojmo Mgr. Ladislava Vrbková Ped. lyceum 2. C 12 žáků

dramatická výchova - specializace Gymnázium a SOŠ pedagogická, Znojmo Mgr. Ladislava Vrbková Ped. lyceum 2. C 12 žáků NÁZEV/TÉMA: Divadlo Vyučovací předmět: Škola: Učitel: Třída + počet žáků: Časová jednotka: 2 vyučovací hodiny 90 minut dramatická výchova - specializace Gymnázium a SOŠ pedagogická, Znojmo Mgr. Ladislava

Více

Výtvarná kultura. Studijní opora předmětu

Výtvarná kultura. Studijní opora předmětu Studijní opora předmětu Výtvarná kultura Typ předmětu: povinný Doporučený ročník: 1 Rozsah studijního předmětu: 1 semestr Rozsah hodin výuky: 8 hod. / sem. počet hodin pro samostudium: 70 Způsob zakončení:

Více

Volný čas v 50. a 60. letech v pohraniční obci Droužkovice

Volný čas v 50. a 60. letech v pohraniční obci Droužkovice Volný čas v 50. a 60. letech v pohraniční obci Droužkovice PŘÍPADOVÁ STUDIE Bc. Věra Okénková Důležitost studia volného času? OFICIÁLNÍ POSTOJE K TRÁVENÍ Situace bezprostředně po válce Postoj vládnoucí

Více

Předmět: V Ý T V A R N Á V Ý C H O V A

Předmět: V Ý T V A R N Á V Ý C H O V A 13-ŠVP-Výtvarná výchova-p,s,t,k strana 1 (celkem 6) 1. 9. 2014 Předmět: V Ý T V A R N Á V Ý C H O V A Charakteristika předmětu: Cílem předmětu je postupně seznamovat žáky s výrazovými výtvarnými, technikami

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie Divadelní manažerství Vedení sekce Marketing 25. Mezinárodního festivalu divadelních škol

Více

_ATRAKTIVNĚ / INSPIRATIVNĚ

_ATRAKTIVNĚ / INSPIRATIVNĚ MODERNÍ _ DĚJINY PRO UČITELE _ATRAKTIVNĚ / INSPIRATIVNĚ Roční grantový projekt z OP VK výzvy Moravskoslezského kraje MODENÍ DĚJINY PRO _UČITELE Co nabízíme? Moderní formy vzdělávání v oblasti dějin 20.

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VĚCI, CO JSEM NEUDĚLALA THINGS WHICH I DIDN'T MAKE

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VĚCI, CO JSEM NEUDĚLALA THINGS WHICH I DIDN'T MAKE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ ATELIÉR ENVIRONMENT FACULTY OF FINE ARTS STUDIO OF ENVIRONMENT VĚCI, CO JSEM NEUDĚLALA THINGS WHICH I DIDN'T MAKE BAKALÁŘSKÁ

Více

1. ZÁKLADNÍ EXPLIKACE - LOGO. Divadlo na Orlí _ koncept: LABORATOŘ

1. ZÁKLADNÍ EXPLIKACE - LOGO. Divadlo na Orlí _ koncept: LABORATOŘ 1. ZÁKLADNÍ EXPLIKACE - LOGO ÚVOD Původní verze logotypu pracuje s grafickými symboly, coby elementy, které skládají dohromady divadelní prostor Orlí. Cílem loga je poskytnutí maximální možnosti variability

Více

TR(2) Tabulka rovin ČG - 4. a 5. ročník ZŠ

TR(2) Tabulka rovin ČG - 4. a 5. ročník ZŠ TR(2) Tabulka rovin ČG - 4. a 5. ročník ZŠ I Rovina čtenářské gramotnosti Vztah ke čtení Kritéria Vnímání čtení jako zdroje vnitřních zážitků a prožitků. Indikátory 1 Žák je podněcován k četbě i ve svém

Více

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014 Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Dotazníky k Noci divadel 2013 byly vytvořeny Annou Černou, absolventkou Katedry sociologie FF UK. Jejich

Více

Situační analýza Muzea hraček Lednice

Situační analýza Muzea hraček Lednice JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Katedra Dramatických umění Ateliér Divadelního manažerství a jevištní technologie Divadelní manažerství se zaměřením na produkční management

Více

Tvorba Pojetí vyučovacího předmětu Obecné cíle Přínos k rozvoji klíčových a odborných kompetencí a průřezových témat

Tvorba Pojetí vyučovacího předmětu Obecné cíle Přínos k rozvoji klíčových a odborných kompetencí a průřezových témat Tvorba Pojetí vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah předmětu se skládá z těchto složek: s prostorem, s hudbou, Práce s dynamikou a časem, s pohybovým motivem, s partnerem, kompozice a stavba, získávání

Více

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy OSVOBOZENÉ DIVADLO POČÁTKY SOUBORU Počátky Osvobozeného divadla sahají do 20. let minulého století, kdy byl založeno sdružení literárních a divadelních umělců s názvem Devětsil (podzim 1920). Mezi členy

Více

FILMOVÉ PROJEKCE KDEKOLIV...

FILMOVÉ PROJEKCE KDEKOLIV... FILMOVÉ PROJEKCE KDEKOLIV... Biograf s nezaměnitelným kouzlem, který může promítat téměř kdekoliv Návštěva biografu vždy patřila k velkým společenským událostem. Stejně jako divadelní představení, výstava,

Více

Proč děláme práci, která nás nebaví?

Proč děláme práci, která nás nebaví? Proč děláme práci, která nás nebaví? Podle průzkumů se věnuje až 70% lidí zaměstnání, které je nenaplňuje a někdy i doslova sere. V poslední době nad touto otázkou hodně přemýšlím. Sám jsem vlastně dlouho

Více

VÝROBNÍ LIST PRAKTICKÝCH CVIČENÍ FAMU

VÝROBNÍ LIST PRAKTICKÝCH CVIČENÍ FAMU OBOROVÉ - ANIMACE 1.r. ANIMACE KRESEB Vytvoření vlastní figury, která je dobře animovatelná. K tomu, aby student pochopil, jaké vlastnosti musí mít, může být použito daného výtvarného typu. Druhou částí

Více

Anotace území, Urbanisticko architektonické odůvodnění

Anotace území, Urbanisticko architektonické odůvodnění Anotace Návrh se věnuje zátopové oblasti, proto ho z větší části tvoří stavby dočasného charakteru seskládané z nákladních kontejnerů. Odkazujeme tím k Labi jako důležité dopravní cestě. Návrh se zabývá

Více

Zahrady představují jednu z nejvýznamnějších. forem soustavy sídelních i krajinných vegetačních. útvarů. Otázka výtvarných přístupů k jejich řešení je

Zahrady představují jednu z nejvýznamnějších. forem soustavy sídelních i krajinných vegetačních. útvarů. Otázka výtvarných přístupů k jejich řešení je Funkce a formy zahrad jako inspirativní zdroj zahradní a krajinné tvorby Zahrady představují jednu z nejvýznamnějších forem soustavy sídelních i krajinných vegetačních útvarů. Otázka výtvarných přístupů

Více

Dejme dětem prostor utvářet město!

Dejme dětem prostor utvářet město! Dejme dětem prostor utvářet město! první město dětí v ČR ožije na 3 týdny o letních prázdninách postaveno v zastřešené hale s přilehlým venkovním areálem veřejně přístupné 5 dní v týdnu od 10-17 hod. Do

Více

Umělecké aspekty larpu

Umělecké aspekty larpu Umělecké aspekty larpu Pavel Gotthard Anotace Film i divadlo jsou obecně chápány jako potenciálně umělecké formy. Proč tak nechápeme i larp? Tato přednáška se zaměří na potenciál larpu coby plnohodnotné

Více

Jazyk Čeština Očekávaný výstup

Jazyk Čeština Očekávaný výstup Anotace Prezentace seznámí žáky s vývojem hudby a hudebními dějinami v době klasicismu a romantismu. V úvodu si žáci opakují znalosti z dějepisu, výtvarné výchovy, eventuálně učivo z nižších ročníků. V

Více

TaBALADA. Pouliční představení česko francouzského souboru. DÉCALAGES Divadlo v pohybu

TaBALADA. Pouliční představení česko francouzského souboru. DÉCALAGES Divadlo v pohybu TaBALADA Pouliční představení česko francouzského souboru DÉCALAGES Divadlo v pohybu POPIS PROJEKTU Autoři projektu: Premiéra: Seiline Vallée & Salvi Salvatore, Décalages Divadlo v pohybu Inscenace byla

Více

úhel POHLEDU MIRKa KAUFMANa FRANTIŠEK KINSKÝ představuje/presents

úhel POHLEDU MIRKa KAUFMANa FRANTIŠEK KINSKÝ představuje/presents FRANTIŠEK KINSKÝ představuje/presents úhel POHLEDU MIRKa KAUFMANa GALERIE KINSKÝ / KOSTELEC NAD ORLICÍ / 15. 6. - 28. 7. 2013 PROJEKT S NÁZVEM ÚHEL POHLEDU SI KLADE ZA CÍL ZMAPOVAT A PŘEDSTAVIT TVORBU

Více

Letní kino je fenomén, který jde napříč generacemi.

Letní kino je fenomén, který jde napříč generacemi. MOBILNÍ LETNÍ KINO Letní kino je fenomén, který jde napříč generacemi. Letní kino je fenomén, který jde napříč generacemi. Téměř každý v nějakém byl nebo o něm alespoň slyšel od svých blízkých. Zážitek

Více

METODICKÉ NÁMĚTY A INSPIRACE PRO PEDAGOGY K INSCENACI NÁRODNÍHO DIVADLA MORAVSKOSLEZSKÉHO

METODICKÉ NÁMĚTY A INSPIRACE PRO PEDAGOGY K INSCENACI NÁRODNÍHO DIVADLA MORAVSKOSLEZSKÉHO METODICKÉ LISTY 1 METODICKÉ NÁMĚTY A INSPIRACE PRO PEDAGOGY K INSCENACI NÁRODNÍHO DIVADLA MORAVSKOSLEZSKÉHO POPRASK NA LAGUNĚ Pro Národní divadlo moravskoslezské připravila MgA. Tereza Strmisková, divadelní

Více

Divadlo v USA ve druhé polovině dvacátého století. Living Theatre Bread and Puppet Theatre

Divadlo v USA ve druhé polovině dvacátého století. Living Theatre Bread and Puppet Theatre Divadlo v USA ve druhé polovině dvacátého století Living Theatre Bread and Puppet Theatre New York - Broadway Broadway (Manhattan) ulice v New Yorku, na Manhattanu délka více než 25 km probíhá Manhattanem

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

Volná výtvarná tvorba, design a jejich souvislosti

Volná výtvarná tvorba, design a jejich souvislosti Volná výtvarná tvorba, design a jejich souvislosti akad. soch. Josef Sládek Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav konstruování, 28. 3. 2008 1 Obsah str. 3 Úvod str. 4 Kontext

Více

Hummer Camp 2011. II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora. Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20

Hummer Camp 2011. II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora. Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20 Hummer Camp 2011 II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20 O Tvrzi Tvrz HUMMER je stálý přírodní zábavní park ve středověkém stylu pro celou

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Petr Kolečko: Buchty a bohyně

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Petr Kolečko: Buchty a bohyně JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ DIVADELNÍ FAKULTA Ateliér Divadelního manaţerství a jevištní technologie Petr Kolečko: Buchty a bohyně Absolventský projekt Autor práce: BcA. Vítězslav Charvát

Více

Worklife balance. Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208

Worklife balance. Projekt Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Worklife balance Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Tento projekt je financováno z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU Vzdělávání na I. stupni základního studia je sedmileté a je určeno žákům, kteří dosáhli věku 7 let. Tato věková hranice platí bez ohledu na skutečnost, zdali žák navštěvoval

Více

LIDOVÁ ARCHITEKTURA A DESIGN

LIDOVÁ ARCHITEKTURA A DESIGN LIDOVÁ ARCHITEKTURA A DESIGN Stavitelství venkova a okrajových částí zejména venkovských měst. Obytná, hospodářská i kultovní stavení určená funkcí i kulturní tradicí. V širším pojetí stála lidová architektura

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ART

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ART VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ART ATELIÉR INTERMÉDIÍ STUDIO OF INTERMEDIA MALBA V ROZŠÍŘENÉM POLI PAITING IN THE EXPANDED FIELD DIPLOMOVÁ

Více

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací obor: Výtvarná výchova Obsahové, časové a organizační vymezení Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 5. ročník 2 hodiny týdně Vzdělávací obor Výtvarná výchova zahrnuje využití

Více

Zdravé klima v komunitních školách

Zdravé klima v komunitních školách Zdravé klima v komunitních školách Zajímavý název vzdělávacího programu Zdravé klima v komunitních školách v rámci průřezového tématu Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání a také jeho zaměření

Více

Výtvarná výchova Ročník TÉMA

Výtvarná výchova Ročník TÉMA Výtvarná výchova Ročník TÉMA 1. 2. Výtvarná výchova Vlastní tvorba Metodika emocionalní Vlastní tvorba Metodika popíše vhodné společenské chování v dané situaci; dokáže projevit kladné vztahy k umění,

Více

Léto na zámku zámek Lomnice nad Popelkou

Léto na zámku zámek Lomnice nad Popelkou Léto na zámku 2016 Lomnický zámek pohádkový a hravý ani v létě nezahálí! 5. ročník cyklu letních kulturních akcí Pořadatel: Kulturní a informační středisko, příspěvková organizace Navazující 5. ročník

Více

Informace o 4. ročníku soutěže pro studenty středních škol a gymnázií Máš umělecké střevo? 2012/2013

Informace o 4. ročníku soutěže pro studenty středních škol a gymnázií Máš umělecké střevo? 2012/2013 Informace o 4. ročníku soutěže pro studenty středních škol a gymnázií Máš umělecké střevo? 2012/2013 Christian Ruben, Kolumbus objevuje břehy Ameriky, 1846, plátno, olej, 145 x 190 cm Vážená kolegyně,

Více

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU Projekt MOTIVALUE Jméno: Třida: Pokyny Prosím vyplňte vaše celé jméno. Vaše jméno bude vytištěno na informačním listu s výsledky. U každé ze 44 otázek vyberte a nebo

Více

Specializace z výtvarné výchovy ročník TÉMA

Specializace z výtvarné výchovy ročník TÉMA Specializace z výtvarné výchovy 2-4 Seznamování s uměním v praxi 2 Teorie výtvarného a samostatně vyhledává informace o dané tematice, autorovi; aktivně se podílí na programu exkurzí; vyjádří vlastní prožitky

Více

Maturitní práce z Estetické výchovy 2015

Maturitní práce z Estetické výchovy 2015 Maturitní práce z Estetické výchovy 2015 1. Japonská zahrada Problematika japonské zahradní architektury, její vztah k japonskému umění Návrh vlastní japonské zahrady -součástí práce bude model navržené

Více

Umělecká kritika MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Filozofická fakulta Ústav hudební vědy Teorie interaktivních médií

Umělecká kritika MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Filozofická fakulta Ústav hudební vědy Teorie interaktivních médií MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Filozofická fakulta Ústav hudební vědy Teorie interaktivních médií Umělecká kritika Seminární práce esej, Úvod do uměnovědných studií USK 01 Vypracoval: Zvonek David (UČO :

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky)

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) Český jazyk a literatura - 6. ročník Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) jazykovými příručkami Odliší spisovný a nespisovný jazykový projev Rozpozná nejdůležitější

Více

10 DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY UČEBNÍ OSNOVY Dramatická výchova

10 DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY UČEBNÍ OSNOVY Dramatická výchova 10 DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY UČEBNÍ OSNOVY 10. 1 Dramatická výchova Časová dotace 1. ročník 1 hodina 2. ročník 1 hodina Celková dotace na 1. stupni jsou 2 hodiny. Charakteristika: Třída se dělí na skupiny

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ART SANITÁRNÍ KERAMIKA SANITARY WARE

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ART SANITÁRNÍ KERAMIKA SANITARY WARE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ART ATELIÉR PRODUKTOVÉHO DESIGNU STUDIO PRODUCT DESIGN SANITÁRNÍ KERAMIKA SANITARY WARE DIPLOMOVÁ PRÁCE

Více

Místo. Struktura. Tohle všechno je pro nás východiskem, které přijímáme a hledáme další nástroje pro dosažení vyšší kvality nově navrhované struktury.

Místo. Struktura. Tohle všechno je pro nás východiskem, které přijímáme a hledáme další nástroje pro dosažení vyšší kvality nově navrhované struktury. textová část Místo Výhled ze svahu je příjemný. Okna směrem do kotliny- do centra města, osvětluje východní slunce. Na jihu a na severu stojí nová zástavba, veřejný prostor absentuje. Zde to musí být jinak-

Více

After School Club. Téma pro školní rok 2011/12 zní: Indiana Jones and the Time Machine Stručná náplň a popis: Termín:

After School Club. Téma pro školní rok 2011/12 zní: Indiana Jones and the Time Machine Stručná náplň a popis: Termín: Vážení rodiče, i v právě začínajícím školním roce pro Vaše děti otevíráme anglický odpolední klub After School Club. Téma pro školní rok 2011/12 zní: Indiana Jones and the Time Machine Stručná náplň a

Více

Plzeň 2015 vyhlašuje otevřenou výzvu pro umělce: Umělecký residenční pobyt v Kapli Nečtiny. Termín residence: 12. 30. září 2012

Plzeň 2015 vyhlašuje otevřenou výzvu pro umělce: Umělecký residenční pobyt v Kapli Nečtiny. Termín residence: 12. 30. září 2012 Plzeň 2015 vyhlašuje otevřenou výzvu pro umělce: Umělecký residenční pobyt v Kapli Nečtiny Termín residence: 12. 30. září 2012 Země, z nichž se mohou residenti hlásit: ČR, Slovensko, Německo, Polsko, Rakousko

Více

TANEČNÍ STUDIO LIGHT

TANEČNÍ STUDIO LIGHT TANEČNÍ STUDIO LIGHT Projekt spolupráce a reprezentace dětí a studentů uměleckého souboru školy Saint Joseph Pantin v Paříži a Tanečního studia Light z Prahy 1 Na přelomu října a listopadu 2015 se uskutečnila

Více

Světelná koncepce a nasvícení inscenace

Světelná koncepce a nasvícení inscenace JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér divadelního manažerství Divadelní manažerství se zaměřením na jevištní technologie a management Světelná koncepce a nasvícení inscenace

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor. Název práce

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor. Název práce JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor Název práce Diplomová práce [druh práce - Bakalářská práce, Diplomová práce, Disertační práce] Autor práce:

Více

PŘEMÝŠLENÍ O DESIGNU. stories. stories. duben. architektura, design, koncepty od Ateliéru Kunc architects

PŘEMÝŠLENÍ O DESIGNU. stories. stories. duben. architektura, design, koncepty od Ateliéru Kunc architects PŘEMÝŠLENÍ O DESIGNU duben 2015 08 architektura, design, koncepty od Ateliéru Kunc architects 1 PŘEHLED 3 EDITORIAL 4 NA ČEM NÁM V ATELIÉRU ZÁLEŽÍ 7 AKA & SALONE DEL MOBILE 14 PRÁVĚ SE DĚJE V ATELIÉRU

Více

Veřejné diskuze o kultuře a jejich problémech ve městě: open space / platforma pro dialog skrz kultrurní obcí, městskou samosprávou a veřejností

Veřejné diskuze o kultuře a jejich problémech ve městě: open space / platforma pro dialog skrz kultrurní obcí, městskou samosprávou a veřejností Projekt Platforma nezřizované kultury v Českých Budějovicích: Rok realizace projektu 2012 Hlavní aktivity projektu: Festivalový koncept SLAVIE ožije: festival místní spolkové a nezřizované kultury v Českých

Více

PŘEHLED DĚJIN HUDBY. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: březen 2013. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2.

PŘEHLED DĚJIN HUDBY. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: březen 2013. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2. PŘEHLED DĚJIN HUDBY Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: březen 2013 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

Co se umlelo od března 2013 do března 2014? březen 2013 ukončení provozu mlýna vznik nezávislé iniciativy Mlýny městu!, jejímž cílem je vést otevřenou diskusi nad budoucností Automatických mlýnů 23. dubna

Více