JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Petr Kolečko: Buchty a bohyně

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Petr Kolečko: Buchty a bohyně"

Transkript

1 JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ DIVADELNÍ FAKULTA Ateliér Divadelního manaţerství a jevištní technologie Petr Kolečko: Buchty a bohyně Absolventský projekt Autor práce: BcA. Vítězslav Charvát Brno 2014

2 Bibliografický záznam CHARVÁT, Vítězslav. Petr Kolečko: Buchty a bohyně. Brno, Absolventský projekt. Janáčkova akademie múzických umění v Brně. Anotace Produkční absolventský magisterský výkon a jeho projektová dokumentace popisuje přípravu a realizaci činoherní inscenace Buchty a bohyně v Divadle na Orlí v sezóně 2013/2014. Projektová dokumentace reflektuje uvedení inscenace, průběh zkoušení a realizaci. Práce je rozdělena do tří částí - projektový záměr (plánovací část), průběţná zpráva (realizační část) a závěrečná zpráva (hodnotící část). Součástí je také přílohový aparát, který dokresluje obsah textové části. Annotation Project documentation describes the preparation and realization of theater play Buchty a bohyně at the Orlí street Theatre in the season 2013/2014. It describes the initial idea of project, period of rehearsals and realization of the performance. Document is divided into three parts - the project plan, interim report and final report. The annex is also part of this document and it completes content of main part. Klíčová slova Absolventský projekt, divadelní inscenace, Buchty a bohyně, divadelní produkce, Divadlo na Orlí

3 Obsah ÚVOD... 1 A) PROJEKTOVÝ ZÁMĚR... 2 Výchozí stav Nositelé projektu Janáčkova akademie múzických umění v Brně Divadelní fakulta JAMU Ateliér muzikálového herectví Ateliér divadelního manaţerství a jevištní technologie Hudebně dramatická laboratoř JAMU Divadlo na Orlí Realizační tým Externisté Abonenti a další návštěvníci DnO Popis projektu Role a jejich obsazení Zajištění autorských práv Důleţité milníky Cíle projektu Plánování projektu a dílčích činností Explikační a předávací porada Kostýmy, rekvizity, scéna Propojení všech sloţek Vedení divadla Ostatní zaměstnanci divadla Uţší tvůrčí tým Ostatní komunikace Propagace Finanční řízení projektu Příjmy a výdaje Rizika projektu Neznalost divadelního provozu Lidské zdroje Organizace zkoušek Scénografie Finanční zdroje Návštěvnost Kritéria hodnocení Procesní hodnocení Hodnocení měřitelných ukazatelů B) PRŮBĚŢNÁ ZPRÁVA Řízení projektu Explikační a předávací porada Kostýmy, rekvizity, scéna Propojení sloţek týmu Vedení divadla Ostatní zaměstnanci divadla... 22

4 8.3.3 Uţší tvůrčí tým Ostatní komunikace Propagace Rozpočet C) ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Finanční výsledovka Hodnocení projektu Procesní hodnocení Dodrţování harmonogramu Eliminace rizik Hodnocení měřitelných ukazatelů Návštěvnost Ohlasy médií recenze Zajištění rautu Kompletní projektová dokumentace Nepřesáhnutí rozpočtu Závěr Seznam citací Seznam tabulek Seznam příloh... 34

5 Seznam použitých zkratek MH m u z i k á l o v é h e r e c t v í D I F A J A M U D i v a d e l n í f a k u l t a J a n á č k o v y a k a d e m i e m ú z i c k ýc h u m ě n í D n O D i v a d l o n a O r l í J A M U J a n á č k o v a a k a d e m i e m ú z i c k ý c h u m ě n í v B r n ě A D M a J T A t e l i é r d i v a d e l n í h o m a n a ţ e r s t v í a j e v i š t n í t e c h n o l o g i e O P V K - O p e r a č n í f o n d V z d ě l á v á n í p r o k o n k u r e n c e s c h o p n o s t

6 ÚVOD T a t o d o k u m e n t a c e a b s o l v e n t s k é h o p r o j e k t u j e r o z d ě l e n a d o t ř í č á s t í. P r v n í z n i c h j e p r o j e k t o v ý z á m ě r, d r u h o u p a k p r ů b ě ţ n á z p r á v a a p o s l e d n í z p r á v a z á v ě r e č n á. P r o j e k t o v ý z á m ě r p o p i s u j e v ýc h o z í s t a v, n o s i t e l e p r o j e k t u, s a m o t n ý p r o j e k t, j e h o c í l e, p l á n o v á n í, f i n a n č n í ř í z e n í, r i z i k a a k r i t é r i a h o d n o c e n í. P r ů b ě ţ n á z p r á v a s e v ě n u j e r e f l e x i r e a l i z a c e p r o j e k t u a m í ř e k o p í r o v á n í p ů v o d n í h o p l á n u, z á r o v e ň s h r n u j e a h o d n o t í d o s a v a d n í p r ů b ě h. V p o s l e d n í č á s t i j e p r o j e k t h o d n o c e n p o d l e p ř e d e m n a s t a v e n ýc h k r i t é r i í a o b s a h u j e t a k é p ř í l o h o v ý a p a r á t, k t e r ý d o p l ň u j e c e l o u d o k u m e n t a c i o t a b u l k y, g r a f i c k é p o d k l a d y a d a l š í p o t ř e b n é d o k u m e n t y. 1

7 A) PROJEKTOVÝ ZÁMĚR 2

8 Výchozí stav I n s c e n a c e P e t r a K o l e č k a B u c h t y a b o h yn ě j e p o s l e d n í p r e m i é r o v a n o u h r o u č t v r t é h o r o č n í k u M u z i k á l o v é h o h e r e c t v í ( d á l e j e n M H ) v D i v a d l e n a O r l í v s e z ó n ě / N a p ř e d s t a v e n í p r a c u j í s t u d e n t i J a n á č k o v y a k a d e m i e m ú z i c k ýc h umě n í v B r n ě - D i v a d e l n í f a k u l t y ( d á l e D I F A J A M U ), z a m ě s t n a n c i D i v a d l a n a O r l í ( d á l e D n O ), v e d o u c í a t e l i é r u M H a d a l š í h o s t u j í c í ( b l í ţ e p o p s á n o v k a p i t o l e 1. N o s i t e l é p r o j e k t u ). T u t o p r o j e k t o v o u d o k u m e n t a c i z p r a c o v á v á s t u d e n t p á t e h o r o č n í k u o b o r u D i v a d e l n í h o m a n a ţ e r s t v í a z á r o v e ň p r o d u k č n í z m i ň o v a n é h o p r o j e k t u. 1. Nositelé projektu T e r m í n e m n o s i t e l é p r o j e k t u s e v t o m t o p ř í p a d ě r o z u m í z a i n t e r e s o v a n é s t r a n y, t e d y D I F A J A M U s t u d e n t i a p e d a g o g o v é, z a m ě s t n a n c i D i v a d l a n a O r l í a d a l š í e x t e r n í h o s t é p o d í l e j í c í s e n a v z n i k u i n s c e n a c e. V n e p o s l e d n í ř a d ě n e l z e z a p o m e n o u t n a a b o n e n t y a d a l š í n á v š t ě v n í k y D n O. 1.1 Janáčkova akademie múzických umění v Brně J a n á č k o v a a k a d e m i e m ú z i c k ýc h u m ě n í v B r n ě ( d á l e j e n J A M U ) j e v e ř e j n á v ys o k á š k o l a s u m ě l e c k ým z a m ě ř ení m, k t e r á n a d v o u f a k u l t á c h, D i v a d e l n í a H u d e b n í, v yu č u j e š i r o k o u š k á l u o b o r ů. Z J A M U v z e š l a c e l á ř a d a v ýz n a m n ýc h o s o b n o s t í J o s e f S o m r, K v ě t a F i a l o v á, H a n a Z a g o r o v á, L a d i s l a v F r e j a m n o h o a m n o h o d a l š í c h. 1.2 Divadelní fakulta JAMU N a D I F A J A M U j e v y u č o v á n o n ě k o l i k o b o r ů v e s t u d i j n í c h p r o g r a m e c h D r a m a t i c k á a t a n e č n í u m ě n í v j e d n o t l i v ýc h a t e l i é r e c h, j e n ţ j s o u v e d e n y v ýz n a m n ým i o s o b n o s t m i. 3

9 V ýu k a j e z d e z a m ě ř e n a p ř e d e v š í m n a p ř e n á š e n í z í s k a n ý c h v ě d o m o s t í a d o v e d n o s t í d o p r a x e, a t o n a j e d n o t l i v ýc h p r o j e k t e c h d i v a d e l n í p ř e d s t a v e n í, f e s t i v a l y č i j i n á v ys t o u p e n í. K u k o n č e n í s t u d i a m u s í s t u d e n t a b s o l v o v a t v j e d n o m z e z m i ň o v a n ýc h p r o j e k t ů s t u d e n t i č i n o h e r n í h o h e r e c t v í z a k o n č u j í s t u d i u m v D i v a d e l n í m s t u d i u M a r t a, s t u d e n t i m u z i k á l o v é h o h e r e c t v í v n o v ě v z n i k l é H u d e b n ě d r a m a t i c k é l a b o r a t o ř i J A M U, t e d y v D i v a d l e n a O r l í. N a v z n i k u i n s c e n a c e B u c h t y a b o h yn ě m i m o j i n é p r a c o v a l i s t u d e n t i d v o u a t e l i é r ů D I F A J A M U - m u z i k á l o v é h o h e r e c t v í a d i v a d e l n í h o m a n a ţ e r s t v í a j e v i š t n í t e c h n o l o g i e. A b s e n c e d a l š í c h o b o r ů j e d á n a e x t e r n í m i h o s t y, k t e ř í z a s t á v a l i d a l š í p o z i c e č l e n ů t ým u j a k o r e ţ i e ( v e d o u c í r o č n í k u ), d r a m a t u r g i e n e b o s c é n o g r a f i e Ateliér muzikálového herectví H l a v n í a m b i c í v ýu k y n e n í v yc h o v á v a t c o m p a n y d o p r a ţ s k ýc h m u z i k á l o v ýc h p r o d u k c í, a l e m ě l a b y s p í še r e f l e k t o v a t p o p t á v k u p o k v a l i t n í c h h e r e c k ýc h o s o b n o s t e c h, k t e ré m u s í z v l á d a t t a n e c i z p ě v. A t e l i é r j e z a l o ž e n n a t ý m o v é s p o l u p r á c i - v z h l e d e m k t o m u, ž e p e d a g o g i c k ý k o l e k t i v j e t v o ř e n d v ě m a h r a j í c í m i r e ž i s é r y ( č i r e ž í r u j í c í m i h e r c i ) a j e d n í m d r a m a t u r g e m, v e v š e c h t ř e c h p ř í p a d e c h s a u t o r s k ý m i z k u š e n o s t m i, j e a m b i c í v ý u k y n a b í d n o u t š i r o k ý a v í c e p ó l o v ý p o h l e d n a c e l o u p r o b l e m a t i k u d i v a d e l n í p r á c e. N a d t o s i t u a c e, k d y h e r c e v y c h o v á v a j í r e ž i s é ř i a d r a m a t u r g, n e j v í c e o d p o v í d á r e á l n é s i t u a c i v d i v a d l e ( D I F A J A M U, ). A b s o l v e n t s k ý r o č n í k v e d l M g A. S t a n o S l o v á k z a p o m o c i p e d a g o g ů M g A. J a n a Š o t k o v s k é h o, P h. D. a M g A. M i c h a l a Z e t e l a, P h. D. S t a n o S l o v á k n a v í c t u t o i n s c e n a c i r e ţ í r o v a l. S t u d e n t i s v é v ýs t u p y p r e z e n t u j í v D n O. V s e z ó n ě / n a s t u d o v a l i následující t i t u l y: 4

10 - T a j e m s t v í Ţ l u t é h o h ř b e t u, - J e r r y S p r i n g e r : O p e r a, - B o h é m a z i m a, j a r o, - B u c h t y a b o h yn ě Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie A t e l i é r d i v a d e l n í h o m a n a ţ e r s t v í a j e v i š t n í t e c h n o l o g i e ( d á l e A D M a J T ) n a b í z í s t u d i u m v e d v o u o b o r e c h d i v a d e l n í m a n a ţ e r s t v í ( t ř í l e t ý b a k a l á ř s k ý p r o g r a m a d v o u l e t ý n a v a z u j í c í m a g i s t e r s k ý p r o g r a m ) a j e v i š t n í t e c h n o l o g i e ( p o u z e t ř í l e t ý b a k a l á ř s k ý p r o g r a m ). S t e j n ě j a k o o b o r y h e r e c t v í, m a j í i m a n a ţ e ř i j a k o s o u č á s t s t á t n í z á v ě r e č n é z k o u š k y r e a l i z a c i a b s o l v e n t s k é h o v ýk o n u. Z A M D a J T z a s t u p o v a l f u n k c i p r o d u k č n í h o i n s c e n a c e B c A. V í t ě z s l a v C h a r v á t ( a u t o r t é t o p r o j e k t o v é d o k u m e n t a c e, k t e r ý v d a n é i n s c e n a c i t z v. a b s o l v u j e ), d á l e L u d m i l a H a v e l k o v á s p o l u p r a c o v a l a j a k o a s i s t e n t k a r e ţ i e, d a l š í m i z á s t u p c i t o h o t o a t e l i é r u j s o u j i ţ a b s o l v e n t i a z á r o v e ň z a m ě s t n a n c i D n O V á c l a v R yš a v ý ( s v ě t l o ) a R a s t i s l a v K u k a ( z v u k ). 1.3 Hudebně dramatická laboratoř JAMU Divadlo na Orlí D i v a d l o n a O r l í / H u d e b n ě - d r a m a t i c k á l a b o r a t o ř j e n o v o u d i v a d e l n í s c é n o u J a n á č k o v y a k a d e m i e m ú z i c k ý c h u m ě n í v B r n ě. V z n i k l o v n ě m š p i č k o v ě v y b a v e n é p r a c o v i š t ě v o b l a s t i j e v i š t n í c h t e c h n o l o g i í, t j. p ř e d e v š í m z v u k o v ý c h a s v ě t e l n ý c h, k t e r é u m o ž ň u j í s t u d e n t ů m p ř i p r a v o v a t se n a p r o f e s i o n á l n í k a r i é r u v p r o s t ř e d í o d p o v í d a j í c í m s o u č a s n ý m s v ě t o v ý m t r e n d ů m. S l o u ž í p ř e d e v š í m s t u d e n t s k é m u h u d e b n í m u d i v a d l u, t e d y o p e ř e a m u z i k á l u. K u l t u r n í m u B r n u n a b í z í v a r i a b i l n í s c é n u m l a d é h o u m ě n í a k s o u č a s n é a r c h i t e k t o n i c k é p o d o b ě m ě s t a p ř i s p í v á z á s t a v b o u p r o l u k y j e š t ě 5

11 z d o b y 2. s v ě t o v é v á l k y, m o d e r n í b u d o v o u z a t e l i é r ů b r n ě n s k ý c h a r c h i t e k t ů P a v l a R a d y a M i l a n a R a k a. S t a v b a b y l a z a h á j e n a v r o c e a d o k o n č e n í n a p o d z i m ( D i v a d l o n a O r l í, ). N a v z n i k u i n s c e n a c e s e p o d í l e l i z a m ě s t n a n c i t é t o i n s t i t u c e, a t o p ř e d e v š í m z o b l a s t i s v ě t l a, z v u k u a s t a v b y, a v š a k n e l z e o p o m e n o u t a n i ú č a s t v e d e n í d i v a d l a, t e d y p r o v o z n í ř e d i t e l k y a p r o d u k č n í m u z i k á l u. 1.4 Realizační tým R e a l i z a č n í t ým s e s k l á d a l p ř e d e v š í m z e s t u d e n t ů č t v r t é h o r o č n í k u m u z i k á l o v é h o h e r e c t v í, j e d n o h o s t u d e n t a t ř e t í h o roč n í k u m u z i k á l o v é h o h e r e c t v í, p e d a g o g ů D I F A J A M U, z a m ě s t n a n c ů D n O, s t u d e n t ů A D M a J T a e x t e r n i s t ů s o u p i s c e l é h o t ým u l z e n a l é z t v p ř í l o z e A k ř e s t n í l i s t a p ř í l o z e B k o n t a k t n í k. 1.5 Externisté S v o j e r o l e v t ým u t é t o i n s c e n a c e m a j í t a k é e x t e r n i s t é, k t e ř í n a p r o j e k t u p a r t i c i p o v a l i. J d e p ř e d e v š í m o d v a h e r c e M a r t i n T l a p á k ( a b s o l v e n t č i n o h e r n í h o h e r e c t v í n a D I F A J A M U ) a J i ř í R e s s l e r ( a b s o l v e n t m u z i k á l o v é h o h e r e c t v í n a D I F A J A M U ), d á l e o d r a m a t u r g yn i M g r. e t M g r. J i t k u Š o t k o v s k o u a K a r l a A l b r e c h t a, a u t o r a s c é n i c k é h u d b y. J i ţ b yl i z m í n ě n i d v a h e r c i, d r a m a t u r g yn ě, a u t o r s c é n i c k é h u d b y, o v š e m n e z a z n ě l o j m é n o s c é n o g r a f k y L u c i e H a l g a š o v é, k t e r á s e p o s t a r a l a o z t v á r n ě n í s c é n y a k o s t ým ů v i z p ř í l o h a C n á v r h s c é n y. S t ě m i t o e x t e r n i s t y b yl a u z a v ř e n a l i c e n č n í s m l o u v a, k t e r á j e k n a h l é d n u t í v p ř í l o z e D L i c e n č n í s m l o u v a, v ýj i m k u t v o ř í K a r e l A l b r e c h t, k t e r ý h u d b u t v o ř i l z d a r m a ( j e u č i t e l e m i n t o n a c e M H ). 6

12 1.6 Abonenti a další návštěvníci DnO V s o u č a s n é d o b ě m á D n O p ř e d p l a t i t e l e v e d e n é spo l e č n ě s D i v a d e l n í m s t u d i e m M a r t a a n a b í z í j i m p r o j e k t y D I F A J A M U ( p r o j e k t y H u d e b n í f a k u l t y n e m o h o u b ýt d o a b o n m á z a p o j e n y k v ů l i m a l é m u p o č t u r e p r í z a b l o k o v é m u u v á d ě n í ). A b o n e n t i j s o u r o z d ě l e n i d o p ě t i s k u p i n, t e d y A E ( d l e j e d n o t l i v ýc h d n ů v t ýd n u, A = p o n d ě l í, B = ú t e r ý a t d. ) a p o d l e i n f o r m a c í a s i s t e n t k y ř e d i t e l k y, L u d m i l y H a v e l k o v é, j e j e j i c h p o č e t ( ú d a j p r o s e z ó n u / ). A b o n m á v š a k o b s á h n e p o u z e j e d n u p ě t i n u h l e d i š t ě, p r o t o j e n u t n é v ě n o v a t s e p r o p a g a c i p ř e d s t a v e n í s m ě r e m k d a l š í m p o t e n c i á l n í m d i v á k ů m. 2. Popis projektu B u c h t y a b o h yn ě b yl y p o s l e d n í p r e m i é r o u č t v r t é h o r o č n í k u M H a v D i v a d l e n a O r l í z a D I F A J A M U v s e z ó n ě / v ů b e c a o d e h r á l a s e T u t o h r u n a p s a l P e t r K o l e č k o ( m i m o j i n é a u t o r z n á m ýc h t e l e v i z n í c h s e r i á l ů O k r e s n í p ř e b o r č i Č t v r t á h v ě z d a ) p ů v o d n ě p r o a b s o l v e n t s k ý r o č n í k p r a ţ s k é D i v a d e l n í f a k u l t y A k a d e m i e m ú z i c k ýc h u m ě n í a n yn í s i j i v yb r a l r e ţ i s é r S t a n o S l o v á k s p o l e č n ě s d r a m a t u r g yn í J i t k o u Š o t k o v s k o u, k t e r á o n í n a p s a l a : T o u ž í b ý t b o h y n ě m i, a l e z a t í m j s o u s p í š t a k t r o c h u b u c h t y. Z a č í n a j í c í z p ě v a č k a s n a ž í c í s e p r o r a z i t b i b l i c k ý m p o p e m, n a d a n á p s y c h o l o ž k a, j e j í m ž p r o k l e t í m j e j e j í k r á s a, t r e n é r k a f i t n e s s, c o s e s n a ž í v y p o s i l o v a t s i m o z e k z h l a v y, a z a p á l e n á k u c h a ř k a n a d e v š e z b o ž ň u j í c í l o k á l n í s u r o v i n y. C o s e s t a n e, k d y ž s e r o z h o d n o u j í t s i z a s v ý m i s n y? B u d e t o n a p í n a v é, p ř e k v a p i v é, a l e h l a v n ě k p o p u k á n í. C r a z y k o m e d i e d r a m a t i k a P e t r a K o l e č k a, s p o l u a u t o r a ú s p ě š n ý c h s e r i á l ů Č t v r t á h v ě z d a a O k r e s n í p ř e b o r. ( J i t k a Š o t k o v s k á, ) 7

13 2.1 Role a jejich obsazení O o b s a z e n í r o l í r o z h o d o v a l r e ţ i s é r i n s c e n a c e a m ě l t o v e l m i j e d n o d u c h é k v ů l i s k u t e č n ým j m é n ů m h e r c ů, k t e r é s e s h o d o v a l y s e j m é n y p o s t a v ( v e v ě t š i n ě p ř í p a d ů ) a p ř e d e v š í m k v ů l i c h a r a k t e r u p o s t a v ( v e d o u c í r o č n í k u p o č t yř e c h l e t e c h s p o l u p r á c e j i ţ v š e c h n y z n á a v í, k d o c o z v l á d n e a j a k ý j e ). A b s o l v u j í c í r o č n í k m á p o u z e 6 s t u d e n t ů, z a t í m c o h r a v yţ a d u j e ú č a s t d v a n á c t i h e r c ů, p r o t o b yl i p ř i z v á n i d v a e x t e r n i s t é ( M a r t i n T l a p á k a J i ř í R e s s l e r ), j e d e n m l a d š í s t u d e n t ( Š t ě p á n K a m i n s k ý), j e d n u m a l o u r o l i s i d o k o n c e z a h r á l z a m ě s t n a n e c d i v a d l a ( R a d i m K o p e c k ý) a n ě k t e ř í m u s e l i z v l á d n o u t d v o j r o l i ( J i ř í R e s s l e r v r o l i k n ě z e a d o c e n t a p s yc h o l o g i e, M a r e k O u d a v r o l i p r o d u c e n t a a s t u d e n t a p s yc h o l o g i e ) v í c e v i z p ř í l o h a A K ř e s t n í l i s t. 2.2 Zajištění autorských práv C o s e t ýč e l e g i s l a t i v n í s t r á n k y, z a j i š ť o v á n í a u t o r s k ý c h p r á v a v yp r a c o v á n í l i c e n č n í c h s m l u v, s t a r á s e o t o p r o d u k č n í m u z i k á l u M g A. M a r k é t a Š v e c o v á v e s p o l u p r á c i s m a n a ţ e r e m p r o j e k t u. A u t o r s k á p r á v a k e h ř e B u c h t y a b o h yn ě z a s t u p u j e a g e n t u r a A u r a P o n t, s e k t e r o u m u s e l a b ýt s e p s á n a t a k t é ţ l i c e n č n í s m l o u v a v i z p ř í l o h a E Li c e n č n í s m l o u v a A u r a P o n t. Li c e n č n í c h s m l u v b yl o v yu ţ i t o i v p ř í p a d ě e x t e r n i s t ů s p o l u p r a c u j í c í c h n a p r o j e k t u, t e d y s L u c i í H a l g a š o v o u ( s c é n o g r a f i e ), J i t k o u Š o t k o v s k o u ( d r a m a t u r g i e ) a K a r l e m A l b r e c h t e m ( s c é n i c k á h u d b a ), k t e ř í s v ým p o d p i s e m d á v a j í p r á v o s v é d í l o u ţ í t t ř e t í o s o b o u. V p ř í p a d ě h e r c ů M a r t i n a T l a p á k a a J i ř í h o R e s s l e r a j d e o l i c e n č n í s m l o u v u v ý k o n n ýc h u m ě l c ů, k t e ř í j s o u h o n o r o v á n i z a j e d n o t l i v á o d e h r a n á p ř e d s t a v e n í ( v z h l e d e m k č e t n o s t i o p a k o v á n í, t é m ě ř v b l o k u, u z a v í r a l i h e r c i s m l o u v u p r o v š e c h n a p ř e d s t a v e n í n a j e d n o u ). 8

14 2.3 Důležité milníky C e l ý p r ů b ě h r e a l i z a c e p r o j e k t u b y s e d a l r o z d ě l i t d o t ř í f á z í p ř e d p r o j e k t o v á, p r o j e k t o v á a p o s t p o r j e k t o v á. V e f á z i p r v n í D i v a d l o n a O r l í s e s t a v u j e s v ů j d r a m a t u r g i c k ý p l á n, u t v á ř í s e i n s c e n a č n í t ým, m a n a ţ e r s e s e z n a m u j e s t ým e m, h e r c i č i v e d e n í m d i v a d l a a v yt v á ř í p o t ř e b n o u d o k u m e n t a c i n a s t a v u j e c í l e, p o s l á n í, r i z i k a, s e s t a v u j e k o n t a k t n í k y, k ř e s t n í l i s t a p ř e d b ě ţ n ý r o z p o č e t. V e f á z i d r u h é m a n a ţ e r o r g a n i z u j e s e t k á n í o r g a n i z a č n í s l o ţ k y t ým u n a t z v. e x p l i k a č n í a p ř e d á v a c í p o r a d ě. J a k m i l e j e i n s c e n a c e p ř e d á n a, n a s t á v á f á z e z k o u š e n í, k t e r á p r o b í h á v n ě k o l i k a v l n á c h č t e n é z k o u š k y, z k o u š k y n a z k u š e b n ě v p r o s t o r u, z k o u š k y n a j e v i š t i, g e n e r á l n í z k o u š k y a p ř í p r a v y j s o u z a v r š e n y v e ř e j n ým i g e n e r á l k a m i a n á s l e d n ě p r e m i é r o u. M a n a ţ e r p l á n u j e z k o u š k y a s t a r á s e o t o, a b y p r e m i é r a p ř e d s t a v e n í p r o b ě h l a v ř á d n é m t e r m í n u b e z j a k ý c h k o l i v p r o b l é m ů. N u t n o p o d o t k n o u t, ţ e o r g a n i z a c i z k o u š e k v e l m i z j e d n o d u š o v a l a p o z i c e a s i s t e n t k y r e ţ i e, k t e r á m o h l a d í k y ú z k é k o m u n i k a c i s r e ţ i s é r e m l é p e a r yc h l e j i s e s t a v o v a t f e r m a n y z k o u š e n í a z a j i š ť o v a t s d ě l o v á n í t ě c h t o d ů l e ţ i t ýc h d a t v š e m č l e n ů m t ým u, a p r o d u k č n í i n s c e n a c e t a k m ě l v í c e č a s u n a o s t a t n í č i n n o s t i. F á z e z k o u š e n í i n s c e n a c e B u c h t y a b o h yn ě b yl a n a s t a v e n a n á s l e d o v n ě : - P ř e d á v á n í t e x t ů h e r c ů m, - Z a h a j o v a c í z k o u š k a ( V e l k á z k u š e b n a D n O ), - K o s t ým o v á z k o u š k a ( K r e j č o v n a D n O ), - P r v n í z k o u š k a n a j e v i š t i ( S á l D n O ), - V e ř e j n é g e n e r á l k y 1 7. a , - P r e m i é r a , - R e p r í z y a , - D e r n i é r a

15 P o s l e d n í f á z í j e p o s t p r o d u k c e, v e k t e r é s e h o d n o t í i n s c e n a c e z n ě k o l i k a h l e d i s e k, d o c h á z í k e z p r a c o v á n í k o m p l e t n í p r o j e k t o v é d o k u m e n t a c e, v yú č t o v á n í, z h o d n o c e n í s t a t i s t i k n á v š t ě v n o s t i a t d. 3. Cíle projektu V p ř e d p r o j e k t o v é f á z i b y m ě l y b ýt n a s t a v e n y c í l e, k t e r é s e v p ř í p a d ě t é t o i n s c e n a c e t ýk a l y p ř e d e v š í m n a b yt í n o v ýc h h e r e c k ýc h z k u š e n o s t í č t v r t é h o r o č n í k u M H a j s o u p r o p o j e n y s c í l i s a m o t n é h o a t e l i é r u. H l a v n í m c í l e m v ý u k y v a t e l i é r u n e n í v y c h o v á v a t c o m p a n y d o p r a ž s k ý c h m u z i k á l o v ý c h p r o d u k c í, b y ť a b s o l v e n t o b o r u b y m ě l b ý t i k t é t o p r á c i d o s t a t e č n ě t e c h n i c k y v y b a v e n. N a o p a k b y m ě l a r e f l e k t o v a t s t á l e v ě t š í p o p t á v k u p o k v a l i t n í c h h e r e c k ý c h o s o b n o s t e c h, k t e r é b u d o u d o b ř e z v l á d a t z p ě v i t a n e c. S t u d i u m n e m á z a c í l b u d o v a t b a r i é r u m e z i v ý u k o u a f i n á l n í m i k o m p e t e n c e m i h e r c e č i n o h e r n í h o a m u z i k á l o v é h o ( n e b o ť j e d i v a d e l n í p r a x e j i ž d á v n o z b o u r a l a ) - n a o p a k h l a v n í m b o d e m k o n c e p c e o b o r u j e f a k t, ž e z á k l a d e m v ý k o n u h e r c e v h u d e b n í m d i v a d l e j e h e r e c t v í ( D I F A J A M U, ). Z j e d n o d u š e n ě ř e č e n o s i a t e l i é r k l a d e z a c í l v yc h o v á v a t h e r c e, k t e ř í b u d o u k v a l i t n ě o v l á d a t z p ě v a t a n e c, a l e n e v yc h o v á v a t j e n z p ě v á k y a t a n e č n í k y. P r o t o b yl o p o s l e d n í i n s c e n a c í t o h o t o r o č n í k u M H p r á v ě č i n o h e r n í p ř e d s t a v e n í. Z t o h o v yp l ýv a j í i p r v n í c í l e. - P r o s t ř e d n i c t v í m č i n o h e r n í h o p ř e d s t a v e n í z d ů r a z n i t h e r e c k é s c h o p n o s t i s t u d e n t ů MH. - P ř i p r a v i t s t u d e n t y n a r e á l n o u p r a x i v d i v a d e l n í m p r o s t ř e d í p o m o c í a b s o l v e n t s k ý c h p r o j e k t ů. 10

16 D a l š í c í l e j s o u p a k l é p e m ě ř i t e l n é a z a m ě ř u j í s e s p í š e n a ú s p ě š n o s t i n s c e n a c e o v l i v n ě n o u v n ě j š í m p r o s t ř e d í m : - Z a j i š t ě n í n á v š t ě v n o s t i i n s c e n a c e ( o b s a z e n o s t h l e d i š t ě 7 5 % ) na v š e c h r e p r í z á c h, s m ě r e m k ú s p ě š n é m u a b s o l v o v á n í m a n a ž e r a, - Z a j i š t ě n í a l e s p o ň d v o u r e c e n z í. 4. Plánování projektu a dílčích činností T a t o k a p i t o l a p o p i s u j e p o s t u p p ř i o r g a n i z a c i c e l é h o p r o j e k t u, o d j e h o z a č á t k u a ţ d o k o n c e, j e d n o t l i v é č i n n o s t i a v ýs l e d k y p o t ř e b n é k ú s p ě š n é m u z a v r š e n í p r o j e k t u. 4.1 Explikační a předávací porada V p ř í p a d ě i n s c e n a c e B u c h t y a b o h yn ě s e o d e h r á l a e x p l i k a č n í a p ř e d á v a c í p o r a d a s o u b ě ţ n ě, v D n O, a t o k v ů l i z k r á c e n é m u č a s u k e z k o u š e n í ( p r e m i é r a n á s l e d o v a l a m ě s í c p o z a h á j e n í z k o u š e n í ). N e t é t o p o r a d ě j s o u p ř í t o m n y t é m ě ř v š e c h n y s l o ţ k y t ým u r e ţ i s é r, k t e r ý p ř e d s t a v u j e u m ě l e c k o u k o n c e p c i a p o ţ a d a v k y n a t e c h n i c k o u, s v ě t e l n o u a z v u k o v o u s l o ţ k u ; s c é n o g r a f k a, p ř e d s t a v u j e v ýp r a v u a k o s t ým y s p ř i p r a v e n ým i n á v r h y, o d k t e r ýc h s e n á s l e d n ě o d v í j í n á r o k y n a v ýr o b u ; m a n a ţ e r p ř i n á š í k ř e s t n í l i s t, n á v r h r o z p o č t u a k o n t a k t n í k a z á r o v e ň v yp r a c o v á v á z á p i s ( v i z p ř í l o h a F Z á p i s p ř e d á v a c í p o r a d a ) ; p o r a d y v e d e ř e d i t e l k a D i v a d l a n a O r l í M g A. L e n k a T e s á č k o v á n e b o M g A. M a r k é t a Š v e c o v á. 4.2 Kostýmy, rekvizity, scéna V p ř í p a d ě z m i ň o v a n é i n s c e n a c e s e o t u t o s t r á n k u s t a r a l a s c é n o g r a f k a M g A. Lu c i e H a l g a š o v á, k t e r á ú z c e s p o l u p r a c o v a l a s m a n a ţ e r e m, v ýr o b n í s l o ţ k o u a k r e j č o v o u D n O. M a n a ţ e r i n s c e n a c e m á z a ú k o l h l í d a t č a s o v ý h a r m o n o g r a m v ýr o b y 11

17 k o s t ým ů a s c é n y, v yř i z u j e d r o b n é n á k u p y č i s h á n í t ě ţ k o d o s a ţ i t e l n é, v yr o b i t e l n é a n á k l a d n é v ě c i ( n a p ř. r a k v e ). C o s e t ýč e n á k u p u s p o t ř e b n í c h r e k v i z i t, z a t o j e z o d p o v ě d n ý z a m ě s t n a n e c d i v a d l a J a n P l e š á k, z a v ýr o b u s c é n y p a k š é f s t a v b y R a d i m K o p e c k ý. P r o d u k č n í i n s c e n a c e s i c e d ů v ě ř o v a l s c h o p n o s t e m s c é n o g r a f k y, t a o v š e m p ů s o b í v P r a ze, p r o t o b yl o d ů l e ţ i t é u s k u t e č ň o v a t s c h ů z k y, k d y j e n t o b y l o m o ţ n é, a b y s i s p o l e č n ě p r o š l i k o m p l e t n í s c é n u v č e t n ě k o s t ým ů a r e k v i z i t, a b y s e p ř e d e š l o p ř í p a d n ým n e d o s t a t k ů m. 4.3 Propojení všech složek V e l m i d ů l e ţ i t ým ú k o l e m b yl o z a j i š t ě n í e f e k t i v n í k o m u n i k a c e, a b y v š e c h n y s l o ţ k y m ě l y pod s t a t n é i n f o r m a c e p ř e s n é a v č a s. M a n a ţ e r t a k m u s í k o m u n i k o v a t s v e d e n í m d i v a d l a, r e ţ i s é r e m, a s i s t e n t e m r e ţ i e, s c é n o g r a f e m, h e r c i, t e c h n i c k o u s l o ţ k o u d i v a d l a, s k l a d a t e l e m č i d r a m a t u r g y n í. V e l k ým s p e c i f i k e m j e a s i s t e n t r e ţ i e, k t e r ý p o d s t a t n ě z j e d n o d u š u j e p r á c i v t ým u z h l e d i s k a k o m u n i k a c e m e z i h e r c i a r e ţ i s é r e m v p ř í p a d ě s d ě l o v á n í d a t j e d n o t l i v ýc h z k o u š e k. V z h l e d e m k t o m u, ţ e a s i s t e n t r e ţ i e t r á v í v e š k e r ý č a s s r e ţ i s é r e m a n a v í c v t o m t o p ř í p a d ě j e i a s i s t e n t e m ř e d i t e l k y, t u d í ţ j e t é m ě ř n e u s t á l e v d i v a d l e, d o s t á v á s e t a k p o ř á d d o k o n t a k t u s h e r c i, j e v h o d n é, a b y f e r m a n z k o u š e k s e s t a v o v a l o n ( f e r m a n z k o u š e k m á m a n a ţ e r i n s c e n a c e o d e s l a t t ýd e n p ř e d e m p r á v ě a s i s t e n t o v i ř e d i t e l k y ). Z h l e d i s k a e f e k t i v n o s t i b yl o t o t o n a s t a v e n í k o m u n i k a c e z k o u š e k p o v a ţ o v á n o m a n a ţ e r e m z a n e j l e p š í Vedení divadla V e d e n í m d i v a d l a s e r o z u m í ř e d i t e l k a M g A. L e n k a T e s á č k o v á a p r o d u k č n í m u z i k á l u M g A. M a r k é t a Š v e c o v á. 12

18 S p a n í ř e d i t e l k o u b yl y ř e š e n y p ř í p a d n é s p o l u p r á c e m e z i p a r t n e r y a d i v a d l e m n a p ř í k l a d r o z š í ř e n í s p o l u p r á c e s r e s t a u r a c í R e b i o č i m o ţ n o s t p r e z e n t a c e f i r m y G u r m á n n a p r e m i é r o v é m r a u t u. S p r o d u k č n í m u z i k á l u b yl a s p o l u p r á c e u ţ š í k o m u n i k a c e o h l e d n ě r o z p o č t u, v yú č t o v á n í, m o ţ n o s t i f i n a n c o v á n í, s e s t a v o v á n í s m l u v, v yp l á c e n í z á l o h, f o t o g r a f o v á n í, l í s t k ů n a j e d n o t l i v é r e p r í z y a p r o p o j o v á n í p o ţ a d a v k ů d í l č í c h s l o ţ e k t ým u s m o ţ n ým ř e š e n í m Ostatní zaměstnanci divadla Z h l e d i s k a d a l š í c h z a m ě s t n a n c ů d i v a d l a n e j č a s t ě j i d o c h á z e l o k e k o m u n i k a c i s e š é f e m s t a v b y, t e d y R a d i m e m K o p e c k ým s t a v v yč e r p a n ýc h f i n a n c í n a v ýr o b u, z a j i š t ě n í p o t ř e b n ýc h d o p l ň k ů k e s t a v b ě ( n a p ř í k l a d v ýr o b a s l o u p u p o m o c í č t yř m e t r o v é r o l e o d k o b e r c e n e b o p r o b l é m z a j i š t ě n í d v o u r a k v í ) a s a m o t n ý p r ů b ě h v ýr o b y. D a l š í m i o s o b a m i b yl J a n P l e š á k ( z a j i š t ě n í r e k v i z i t z a j i š t ě n í d o p r a v y z D i v a d e l n í h o s t u d i a M a r t a ), R o m a n J a j č í k a V á c l a v R yš a v ý ( s v ě t l a ), R a s t i s l a v K u k a ( z v u k ) a M a g d a l é n a S a m k o v á ( z a j i š t ě n í n a h r á v á n í v N a h r á v a c í m s t u d i u D n O ) Užší tvůrčí tým U ţ š í m o r g a n i z a č n í m t ým e m j e r o z u m ě n o r e ţ i s é r, a s i s t e n t r e ţ i e, s c é n o g r a f k a, d r a m a t u r g yn ě, h e r c i a a u t o r s c é n i c k é h u d b y Ostatní komunikace D a l š í k o m u n i k a c e s e t ýk á v n ě j š í h o p r o s t ř e d í. T e d y s m o ţ n ým i s p o n z o r y, p a r t n e r y č i m é d i i. V z h l e d e m k t o m u, ţ e s e j e d n a l o o f i n a n č n ě n e p ř í l i š n á r o č n o u i n s c e n a c i, k t e r á n a v í c b yl a p o s l e d n í v s e z ó n ě / , k o m u n i k a c e s e t ýk a l a p ř e d e v š í m m é d i í. C o s e t ýč e s p o n z o r ů a p a r t n e r ů b yl o o s l o v e n o S k l i z e n o a R e b i o, j a k o ţ t o n e j v h o d n ě j š í m o ţ n í ( z h l e d i s k a 13

19 c h a r a k t e r u j e j i c h n a b í z e n é h o s o r t i m e n t u z d r a v á v ýţ i v a a d o m á c í p r o d u k t y v e h ř e v ys t u p u j e k u c h a ř k a p o s e d l á r e g i o n á l n í m i p o t r a v i n a m i ), s p o l u o r g a n i z á t o ř i p r e m i é r o v é h o r a u t u s p o l u p r á c i n a k o n e c o d m í t l i k v ů l i jim n e v yh o v u j í c í m m o ţ n o s t e m p r o t i p l n ě n í z e s t r a n y D n O. M é d i a b yl a o s l o v o v á n a v e d v o u f á z í c h p r v n í z n i c h u č i n i l o v e d e n í d i v a d l a, k t e r é m á d a t a b á z i m o ţ n ýc h r e c e n z e n t ů, d r u h o u p a k s a m o t n ý m a n a ţ e r i n s c e n a c e. 4.4 Propagace P r o p a g a c i p l á n u j e m a n a ţ e r v k o o r d i n a c i s d i v a d l e m. D n O má s v o j i v l a s t n í d a t a b á z i a d r e s, k a m o d e s í l á p o z v á n k y n a j e d n o t l i v á p ř e d s t a v e n í v i z p ř í l o h a G - P o z v á n k a. I v z h l e d e m k n í z k é m u p o č t u r e p r í z ( 6 ) s e m a n a ţ e r z a m ě ř i l n a d i r e k t m a r k e t i n g r o z e s l á n í e m a i l ů v š e m s t u d e n t ů m J A M U v e t ř e c h v l n á c h, r o z e s l á n í p o z v á n k y v š e m s v ým p ř á t e l ů m n a s o c i á l n í c h s í t í c h. D a l š í m p r o p a g a č n í m n á s t r o j e m s m ě r e m k e s t u d e n t ů m J A M U b yl o v yu ţ i t í n o v ýc h o b r a z o v e k n a D i v a d e l n í f a k u l t ě, k d e m a n a ţ e r n e c h a l p r o m í t a t d a t a j e d n o t l i v ýc h r e p r í z. S a m o z ř e j m o s t í p a k j e v yt i s k n u t í p r o g r a m ů ( v i z p ř í l o h a H - P r o g r a m ) a p l a k á t ů ( v i z p ř í l o h a I - P l a k á t ) a j e j i c h n á s l e d n á d i s t r i b u c e p l a k á t y v D n O, n a D I F A J A M U D a l i b a r, n á s t ě n k y, a k o l e j e J A M U A s t o r k a, p r o g r a m y j s o u p a k d i s t r i b u o v á n y n a k a ţ d é r e p r í z e. D n O a D i v a d e l n í S t u d i o M a r t a t a k é t i s k n o u s p o l e č n é m ě s í č n í p r o g r a m y v ýl e p v e m ě s t ě B r n ě, B r n o - S t ř e d. N e j v í c e v yu ţ í v a n ým m a r k e t i n g o v ý m n á s t r o j e m b y l a s o c i á l n í s í ť F a c e b o o k. N a t é t o s t r á n c e b yl a v yt v o ř e n a t z v. u d á l o s t, k t e r á b yl a a k t u a l i z o v á n a p o m o c í f o t o g r a f i í a d a l š í c h n o v i n e k z p ř i p r a v o v a n é h o p ř e d s t a v e n í. D á l e p o m o c í F a c e b o o k u i n f o r m o v a l o o c h ys t a n é m p ř e d s t a v e n í i s a m o t n é 14

20 D n O. T u t o s o c i á l n í s í ť v yu ţ í v a l i i j e d n o t l i v í členové t ým u, k t e ř í p o m o c í n í o s l o v o v a l i i s v é o s o b n í k o n t a k t y. V z h l e d e m k v yp r o d a n ým p o s l e d n í m d v ě m a r e p r í z á m a c e l k o v é n á v š t ě v n o s t i p ř e d s t a v e n í p o v a ţ u j e m a n a ţ e r i n s c e n a c e p r o p a g a c i z a ú s p ě š n o u. T o p o t v r z u j í i d v a p o d s t a t n é č l á n k y v m é d i í c h r e c e n z e v M l a d é f r o n t ě D N E S ( v i z p ř í l o h a J R e c e n z e M F D N E S ) a n a s e r v e r u D i v a d e l n í c h n o v i n o d J a r o s l a v a T u č k a ( v i z p ř í l o h a K R e c e n z e J a r o s l a v T u č e k ). 5. Finanční řízení projektu Z h l e d i s k a ř í z e n í f i n a n č n í c h z d r o j ů n a z m i ň o v a n é p ř e d s t a v e n í b yl a m a n a ţ e r o v i s d ě l e n a č á s t k a, j e ţ b yl a d o s t u p n á k r e a l i z a c i s k o n k r é t n í m i p o z n á m k a m i k v yu ţ i t í t ě c h t o f i n a n c í. P o d l e t ě c h t o p o z n á m e k b yl v yt v o ř e n p ř e d b ě ţ n ý r o z p o č e t v i z p ř í l o h a L P ř e d b ě ţ n ý r o z p o č e t, k t e r ý b yl n á s l e d n ě u p r a v e n a p ř e p r a c o v á n n a e x p l i k a č n í a p ř e d á v a c í p o r a d ě v i z p ř í l o h a M - U p r a v e n ý r o z p o č e t. V p r ů b ě h u r e a l i z a c e m a n a ţ e r d o h l í ţ í n a t o k f i n a n c í a h l í d á a k t u á l n í s t a v u t r a c e n ýc h p r o s t ř e d k ů a s n a ţ í s e z a m ě ř i t n a š e t ř e n í z d r o j ů p o m o c í m o ţ n é h o o p a t ř e n í j e d n o t l i v ýc h p o ţ a d o v a n ýc h v ě c í j i n ým z p ů s o b e m n e ţ j e j i c h z a k o u p e n í m. P r o d u k č n í m u z i k á l u p a k v yp l á c í j e d n o t l i v ým č l e n ů m t ý m u t z v. z á l o h y a i p rot o v ýs l e d o v k u v yp r a c o v á v á s a m o t n á p r o d u k č n í a n á s l e d n ě j i p ř e d á v á m a n a ţ e r o v i v i z p ř í l o h a N - V ýs l e d o v k a. 5.1 Příjmy a výdaje J e d i n ým m o ţ n ým p ř í j m e m j s o u z h l e d i s k a c h a r a k t e r u i n s c e n a c e t r ţ b y z e v s t u p n é h o ( n ě k t e r é p r o j e k t y j s o u v D n O s p o l u f i n a n c o v á n y i z j i n ýc h z d r o j ů n a p ř í k l a d O p e r a č n í f o n d V z d ě l á v á n í p r o k o n k u r e n c e s c h o p n o s t ( d á l e j e n O P V K ) n e b o E v r o p s k ý s o c i á l n í f o n d ). 15

21 N e j v ě t š í v ýd a j e j s o u z a h o n o r á ř e a z a s c é n o g r a f i c k o u s t r á n k u p ř e d s t a v e n í, t e d y z a v ýr o b u s c é n y, r e k v i z i t a k o s t ým y. 6. Rizika projektu V t é t o k a p i t o l e b u d o u p o p s á n a p ř í p a d n á r i z i k a p r o j e k t u, k t e r á b y m o h l a n a s t a t, j e s e j e s n a ţ i t e l i m i n o v a t. n u t n é s n i m i p o č í t a t a o d z a č á t k u 6.1 Neznalost divadelního provozu Z h l e d i s k a m a n a ţ e r a, k t e r ý s e v t o m t o p r o j e k t u p o p r v é s e t k á v á s d i v a d e l n í m p r o v o z e m, j e d ů l e ţ i t é, a b y s e d ů k l a d n ě s e z n á m i l s p r o s t ř e d í m. M a n a ţ e r p ř e d s t a v e n í u č i n i l n ě k o l i k s c h ů z e k s v e d e n í m d i v a d l a a z k u š e n ým i m a n a ţ e r k a m i, a b y t a k p ř e d e š e l p r o b l é m ů m, k t e r é b y m o h l y n a s t a t p r á v ě n e z n a l o s t í c h o d u d i v a d l a. J e h o o t á z k y s e t ýk a l y p ř e d e v š í m n e j d ů l e ţ i t ě j š í c h b o d ů, k t e r é n e s m ě l o p o m e n o u t. T o t o r i z i k o p o u k a z u j e n a t o, ţ e b y s t u d e n t i b a k a l á ř s k é h o s t u p n ě m ě l i v í c e p ů s o b i t v d i v a d e l n í m p r o v o z u j a k o t a k o v é m. 6.2 Lidské zdroje V z h l e d e m k m n o ţ s t v í č l e n ů t ým u j e d ů l e ţ i t é s p r á v n ě n a s t a v i t k o m u n i k a c i, a b y n e d o c h á z e l o k c h yb á m k v ů l i t z v. i n f o r m a č n í m š u m ů m č i n e d o s t a t e č n é i n f o r m o v a n o s t i. Z á k l a d e m j e v yt v o ř e n í k o n t a k t n í k u s t e l e f o n n í m i č í s l y a e m a i l y v š e c h č l e n ů a j e h o n á s l e d n á d i s t r i b u c e. D a l š í m p ř e d p o k l a d e m j s o u p r a v i d e l n é s c h ů z k y s u ţ š í m t v ů r č í m t ým e m r e ţ i s é r, a s i s t e n t k a r e ţ i e, s c é n o g r a f k a a v e d e n í d i v a d l a. J a k j i ţ b yl o ř e č e n o, z j e d n o d u š e n í v k o m u n i k a c i v ýr a z n ě n a p o m o h l a r o l e a s i s t e n t k y r e ţ i e a d í k y j e j í m z k u š e n o s t e m s h e r c i a o s t a t n í m i č l e n y t ým u ( o r g a n i z u j e v d i v a d l e d v a p r o j e k t y j i ţ v b a k a l á ř s k é m s t u p n i s t u d i a, c o ţ j e z n á t n a j e j í o r i e n t a c i v p r o v o z u, a p ř í p a d n á s e z n a m o v a c í f á z e v e s t u p n i 16

22 m a g i s t e r s k é m j i ţ n e b u d e n u t n á ) n e d o š l o k ţ á d n é o r g a n i z a č n í c h yb ě p ř i p l á n o v á n í j e d n o t l i v ýc h z k o u š e k. 6.3 Organizace zkoušek J a k j i ţ b yl o n ě k o l i k r á t z m í n ě n o, o r g a n i z a c i z k o u š e k v e l m i u l e h č i l a p o z i c e a s i s t e n t k y r e ţ i e, n i c m é n ě i t a k j e d ů l e ţ i t é t a k o v o u o r g a n i z a c i a l e s p o ň k o n t r o l o v a t. P r o t o d o c h á z e l o k p r a v i d e l n é m u o v ě ř o v á n í k o m u n i k a c e a s i s t e n t k y s h e r c i a o s t a t n í m i č l e n y t ým u. 6.4 Scénografie J e d n í m z r i z i k b yl o t a k é o b s a z e n í m i m o b r n ě n s k é s c é n o g r a f k y. K v ů l i j e j í m u o b č a s n é m u d o j í ţ d ě n í d o D n O b yl o n u t n é v yu ţ í t k a ţ d o u j e j í n á v š t ě v u B r n a k e s p o l e č n é m u s e t k á n í a o v ě ř e n í p o k r o k u v e v ě c i v yt v o ř e n í s c é n y a k o s t ým ů a t a k é č e r p á n í f i n a n c í. 6.5 Finanční zdroje P o s l e d n í i n s c e n a c e v s e z ó n ě m ě l a p ř e d e m a v i z o v a n o u n e n á r o č n o s t z e s t r a n y r e ţ i s é r a, k t e r ý v yb í r a l t i t u l a c h t ě l s e p ř e d e v š í m z a m ě ř i t n a h e r e c k é v ýk o n y ( s m ě r e m k e s p l n ě n í c í l e v yz d v i h n u t í č i n o h e r n í s t r á n k y M H ) a c e l k o v o u j e d n o d u c h o s t s c é n y. N e n á r o č n o s t b y l a p o ţ a d o v á n a i z e s t r a n y v e d e n í d i v a d l a, a t o k v ů l i p ř e d c h o z í m t ř e m n á k l a d n ým i n s c e n a c í m a z t o h o v yp l ýv a j í c í m u d o s t u p n é m u r o z p o č t u. T e n b yl p ř e d e m n a s t a v e n a m a n a ţ e r m u s e l d o h l í ţ e t, a b y n e d o š l o k j e h o p ř e k r o č e n í. 6.6 Návštěvnost V z h l e d e m k t o m u, ţ e s e j e d n á o p o s l e d n í p ř e d s t a v e n í M H, j e ţ j e n a v í c č i n o h e r n í, m ů ţ e d o j í t k n í z k é n á v š t ě v n o s t i. B yl o t e d y p o t ř e b a s e v ě n o v a t d o s t a t e č n é p r o p a g a c i, t a j e p o p s á n a 17

23 v ýš e v k a p i t o l e 4. 4 P r o p a g a c e. N e j v í c e z ř e j m ě p ů s o b i l d i r e k t m a r k e t i n g a n e u s t á l á k o m u n i k a c e s k r z e s o c i á l n í s í t ě. V z h l e d e m k v yp r o d a n é p r e m i é ř e a p o s l e d n í m d v ě m a r e p r í z á m l z e p o v a ţ o v a t t o t o r i z i k o z a z v l á d n u t é. 7. Kritéria hodnocení K h o d n o c e n í c e l é h o p r o j e k t u d o c h á z í v postp r o j e k t o v é f á z i, k d y j s o u z n á m y j e d n o t l i v é v ýs l e d k y a m a n a ţ e r s e m ů ţ e z p ě t n ě p o d í v a t n a p r ů b ě h a k t i v i t, d o s a ţ e n í v ýs t u p ů č i n a e f e k t i v n o s t e l i m i n a c e r i z i k. J e t ř e b a v š a k n a s t a v i t j a k á s i k r i t é r i a, d l e k t e r ýc h b u d e p r o j e k t h o d n o c e n. 7.1 Procesní hodnocení T o t o h o d n o c e n í j e z a m ě ř e n o n a p r ů b ě h j e d n o t l i v ý c h a k t i v i t, ú k o l ů č i m i l n í k ů a h o d n o t í, j e s t l i p r o b í h a l o v š e p o d l e p l á n u a n e d o c h á z e l o k o d c h yl k á m, k t e r é b y o v l i v ň o v a l y p r o j e k t. K p r o c e s n í m u h o d n o c e n í d o c h á z í i v p r ů b ě ţ n é z p r á v ě t é t o d o k u m e n t a c e a z a b ýv á s e d o d r ţ o v á n í m h a r m o n o g r a m u a k t i v i t a e l i m i n a c í r i z i k. 7.2 Hodnocení měřitelných ukazatelů D a l š í h o d n o c e n í s e z a b ýv á r e f l e x í u k a z a t e l ů, k t e r é j s o u m ě ř i t e l n é a j s o u p ř e d e m n a s t a v e n y ( n a p ř í k l a d i c í l e p r o j e k t u, k t e r é j s o u z m í n ě n y v d r u h é č á s t i k a p i t o l y 3. C í l e p r o j e k t u ). U k a z a t e l e j s o u n a s t a v e n y n á s l e d o v n ě : - N á v š t ě v n o s t a l e s p o ň 7 5 % o b s a z e n o s t h l e d i š t ě, - d v ě r e c e n z e o d p r o f e s i o n á l ů, - z a j i š t ě n í r a u t u, - k o m p l e t n í p r o j e k t o v á d o k u m e n t a c e, - n e p ř e k r o č e n í r o z p o č t u. 18

24 B) PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA 19

25 8. Řízení projektu P r ů b ě ţ n á z p r á v a m á z a ú k o l p o p s a t, j a k p r o b í h a l y j e d n o t l i v é a k t i v i t y a z d a n e d o c h á z e l o k o d c h yl k á m o d p r o j e k t o v é h o z á m ě r u r e f l e k t u j e p r ů b ě h p r o j e k t u. P r o j e k t s e v t é t o c h v í l i ( ú d a j z p o l o v i n y k v ě t n a ) n a c h á z í v e f á z i j e h o u k o n č o v á n í, t e d y p o d e r n i é ř e a v o b d o b í p o s t p r o d u k č n í m a l z e p r o t o j i ţ z p ě t n ě s l e d o v a t z p ů s o b a s p r á v n o s t ř í z e n í p r o j e k t u. 8.1 Explikační a předávací porada J a k j i ţ b yl o ř e č e n o, v p ř í p a d ě t o h o t o p r o j e k t u p r o b ě h l y t r o c h u n e v š e d n ě o b ě p o r a d y s o u b ě ţ n ě ( d n e v D n O ), a t o p ř e d e v š í m k v ů l i k r a t š í m o ţ n é d o b ě z k o u š e n í. N a p o r a d ě b yl i p ř í t o m n i : L e n k a T e s á č k o v á ( ř e d i t e l k a D n o ), S t a n o S l o v á k ( r e ţ i s é r i n s c e n a c e ), R a s t i s l a v K u k a ( m i s t r z v u k u ), R a d i m K o p e c k ý ( v e d o u c í s t a v b y), V í t ě z s l a v C h a r v á t ( m a n a ţ e r i n s c e n a c e ), L u c i e H a l g a š o v á ( s c é n o g r a f i e ), L u d m i l a H a v e l k o v á ( a s i s t e n t k a r e ţ i e / ř e d i t e l k y), V á c l a v R yš a v ý ( m i s t r s v ě t e l ), V e r o n i k a J u r d o v á ( v e d o u c í k r e j č o v n y) a P e t r A l e x a n d e r ( j e v i š t n í m i s t r ). N a t é t o p o r a d ě b yl p ř e d s t a v e n i n s c e n a č n í t ým, p ř e d l o ţ e n y n á v r h y s c é n y a k o s t ým ů, k ř e s t n í l i s t a n á v r h r o z p o č t u, d á l e n a v r ţ e n a d a t a z k o u š e k n a j e v i š t i a s a m o t n ýc h p ř e d s t a v e n í a p r e z e n t o v á n a p ř e d s t a v a i n s c e n a c e v í c e v i z p ř í l o h a F Z á p i s p ř e d á v a c í p o r a d a. 8.2 Kostýmy, rekvizity, scéna S c é n o g r a f i c k o u s l o ţ k u b yl o n u t n o ř e š i t s L u c k o u H a l g a š o v o u, k t e r á, j a k s e a u t o r p r á c e j i ţ z m i ň o v a l, p ů s o b í v P r a ze, p r o t o b yl o n u t n é v yu ţ í t v š e c h n y m o ţ n o s t i k e s c h ů z k á m v B r n ě n e b o k o m u n i k o v a t p r o s t ř e d n i c t v í m s o c i á l n í c h s í t í č i m o b i l n í h o t e l e f o n u. S c é n o g r a f k a v ě t š i n u 20

26 p o t ř e b n ýc h v ě c í s e h n a l a s a m a, n ě k t e r é v š a k m u s e l o b s t a r a t m a n a ţ e r. P r o d u k č n í i n s c e n a c e t a k ú z c e s p o l u p r a c o v a l se s c é n o g r a f k o u, v e d o u c í m s t a v b y a r e ţ i s é r e m, a t o p ř e d e v š í m v e v ě c i z a j i š t ě n í z a p ů j č e n í d v o u r a k v í r e á l n é v e l i k o s t i ( n a k o n e c z a j i š t ě n o p r o s t ř e d n i c t v í m r e ţ i s é r a z M ě s t s k é h o d i v a d l a B r n o ), v e v ě c i v ýr o b y p a r k o v é h o s l o u p u ( z a j i š t ě n o m a n a ţ e r e m, k t e r ý o s l o v i l z n á m é h o, p r a c u j í c í h o v o b o r u, z a b ýv a j í c í m s e p o k l á d á n í m p o d l a h v yr o b e n o ze č t yř m e t r o v é p a p í r o v é r o l e, n a k t e r ýc h s e d i s t r i b u u j í koberce ) n e b o o b s t a r á n í d v o u s t a r ších g ym n a s t i c k ýc h ţ í n ě n e k ( p r o d u k č n í v yp ů j č i l z D I F A J A M U ). O s t a t n í m e n š í n á k u p y b yl y r e a l i z o v á n y p r o d u k č n í m p ř e d g e n e r á l k o v ým t ýd n e m a m e n š í r e k v i z i t y a d a l š í s c é n o g r a f i c k é p ř e d m ě t y z a j i š ť o v a l a s c é n o g r a f k a n e b o J a n P l e š á k, z o d p o v ě d n ý z a r e k v i z i t y. 8.3 Propojení složek týmu V t o m t o b o d ě m á m a n a ţ e r z a ú k o l v yt v o ř i t v h o d n é p r o s t ř e d í p r o k o m u n i k a c i m e z i v š e m i s l o ţ k a m i t ý m u, t e d y i z a m ě s t n a n c i D n O, č i k o m u n i k a c i m a r k e t i n g o v o u ( s m ě r e m d o v n ě j š í h o p r o s t ř e d í ) Vedení divadla S v e d e n í m d i v a d l a, t e d y ř e d i t e l k o u M g A. L e n k o u T e s á č k o v o u a p r o d u k č n í m u z i k á l u M g A. M a r k é t o u Š v e c o v o u, u d r ţ u j e m a n a ţ e r d l o u h o d o b ý p r o f e s n í i p ř á t e l s k ý v z t a h, p r o t o k o m u n i k a c e n a t é t o ú r o v n i n e d ě l a l a ţ á d n ý p r o b l é m ( n a o p a k b yl v ys t a v o v á n u r č i t é m u t l a k u, a b y p ř e d c h á z e l c h yb á m, k t e r é b y t e n t o v z t a h m o h l y o h r o z i t ). K o n k r é t n í r o z h o v o r y s ř e d i t e l k o u b yl y s m ě ř o v á n y n a s p o l u p r á c i s f i r m a m i p o s k yt u j í c í mi o b č e r s t v e n í ( t e d y v e v ě c i r a u t u o s l o v e n y R e b i o, S k l i z e n o a G u r m á n ). Ř e š e n í 21

27 s p r o d u k č n í m u z i k á l u s e t ýk a l a r o z p o č t u, v yú č t o v á n í, m o ţ n o s t i f i n a n c o v á n í, s e s t a v o v á n í s m l u v, v yp l á c e n í z á l o h, f o t o g r a f o v á n í, l í s t k ů n a j e d n o t l i v é r e p r í z y a p r o p o j o v á n í p o ţ a d a v k ů d í l č í c h s l o ţ e k t ým u s m o ţ n ým ř e š e n í m Ostatní zaměstnanci divadla O s t a t n í m i z a m ě s t n a n c i d i v a d l a m á a u t o r d o k u m e n t a c e n a m ys l i p ř e d e v š í m š é f a s t a v b y, R a d i m a K o p e c k é h o, s e k t e r ým k o n z u l t o v a l v ýr o b u j e d n o t l i v ýc h s c é n o g r a f i c k ýc h a r t e f a k t ů, d á l e R a s t i s l a v a K u k u ( k o n z u l t a c e o h l e d n ě z v u k ů v p ř e d s t a v e n í ), R o m a n a J a j č í k a a V á c l a v a R yš a v é h o ( k o n z u l t a c e r e l i z a c e s v ě t e l n é s t r á n k y), J a n a P l e š á k a ( p o ř i z o v á n í r e k v i z i t ) a M a g d a l é n u S a m k o v o u ( z a j i š t ě n í n a h r á v a c í c h p r o s t o r v D n O ) Užší tvůrčí tým U ţ š í m o r g a n i z a č n í m t ým e m se r o z u m í r e ţ i s é r, a s i s t e n t r e ţ i e, s c é n o g r a f k a, d r a m a t u r g yn ě, h e r c i a a u t o r s c é n i c k é h u d b y. V p ř í p a d ě r e ţ i e d o c h á z e l o p o u z e k o v ě ř o v á n í f u n k č n o s t i k o m u n i k a c e z k o u š e k a f u n g o v á n í c e l é h o t ým u j a k o t a k o v é h o b ě h e m c e l é i n s c e n a c e n e n a s t a l ţ á d n ý p r o b l é m. S a s i s t e n t k o u r e ţ i e b yl y n e j č a s t ě j i o v ě ř o v á n y t e r m í n y z k o u š ek, s t a v p r o d a n ýc h l í s t k ů a p ř í p a d n é r e z e r v a c e, s e s c é n o g r a f i í s t a v v ýr o b y k o s t ým ů a s c é n y, s d r a m a t u r g yn í m o ţ n é v yu ţ i t í n ě k t e r ýc h t e x t ů v e v ě c i p r o p a g a c e p ř e d s t a v e n í a p r o b l é m s e s a m o t n ým s c é n á ř e m h r y ( p o n e š ť a s t n é m ú m r t í I v e t y B a r t o š o v é b yl o v h o d n é z p i e t n í c h d ů v o d ů z m ě n i t d v ě r e p l i k y, k t e r é s e t ýk a l y j e j í o s o b y). V z h l e d e m k n a s t a v e n í k o m u n i k a c e s h e r c i ( o r g a n i z a c e z k o u š e k ) m ě l m a n a ţ e r i n s c e n a c e č a s v ě n o v a t s e s p í š e z a j i š ť o v á n í p s yc h i c k é a f yz i c k é p o h o d y h e r c ů. J i s t ým 22

Obhajoba absolventského výkonu

Obhajoba absolventského výkonu Obhajoba absolventského výkonu R o l e : J o h n y P a t e e n a M i k a v i n s c e n a c i M r z á k i n s h m a a n s k ý V ý b ě r a b s o l v e n t s k é r o l e H l a v n í m d ů v o d e m p r o

Více

Projektové řízení v oblasti turné muzikálových inscenací

Projektové řízení v oblasti turné muzikálových inscenací JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie Studijní obor divadelní manažerství Projektové řízení v oblasti turné muzikálových inscenací

Více

Hamlet JANÁČKOVA AK ADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. At eliér divadelního manažerství a jevištní. Diva delní manažerství

Hamlet JANÁČKOVA AK ADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. At eliér divadelního manažerství a jevištní. Diva delní manažerství JANÁČKOVA AK ADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Diva delní fakulta At eliér divadelního manažerství a jevištní technologie Diva delní manažerství Hamlet Absolventský projekt Autor práce: BcA. Klára Chotěnovská

Více

Vývoj zvukové aparatury v divadelním prostředí

Vývoj zvukové aparatury v divadelním prostředí JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie Jevištní technologie Vývoj zvukové aparatury v divadelním prostředí Bakalářská práce Autor

Více

Ě Í Č ŘÍ Ů Ý Ů Ú ů ů ú ů ů Ň É ŘÍ ŘÍ Ř É ÝĎ Í Á Ú Ě Ů Ž Á Í ú ů ú ů ú ž ú ú ú Č Č ž ú ú ž

Ě Í Č ŘÍ Ů Ý Ů Ú ů ů ú ů ů Ň É ŘÍ ŘÍ Ř É ÝĎ Í Á Ú Ě Ů Ž Á Í ú ů ú ů ú ž ú ú ú Č Č ž ú ú ž Á Ě ÝÚ Ě ú ů ú ň ů Ú Č Č Ě Í Č ŘÍ Ů Ý Ů Ú ů ů ú ů ů Ň É ŘÍ ŘÍ Ř É ÝĎ Í Á Ú Ě Ů Ž Á Í ú ů ú ů ú ž ú ú ú Č Č ž ú ú ž ů ů ů ú ů Ž Ť ú ů ů ú Ž ú ú ů ď ů ň ň ň ů ň Ť ň ň Ž ů ú ů ž ů ů Ú ů ň ž ů Ž ů ň ž ů ů

Více

ý ž ýž ý š š ž Ť ó ý ú ž š Ň ž ú ý š ý ý Ť Ř ů š ž ý ý ý ý ý ž š ů ť š ž ť ý ýš ů š ý ý Á Í

ý ž ýž ý š š ž Ť ó ý ú ž š Ň ž ú ý š ý ý Ť Ř ů š ž ý ý ý ý ý ž š ů ť š ž ť ý ýš ů š ý ý Á Í ů š Š ú Ú Ý Ú ů ž ž ú ý ž ž ý ž ýž ý š š ž Ť ó ý ú ž š Ň ž ú ý š ý ý Ť Ř ů š ž ý ý ý ý ý ž š ů ť š ž ť ý ýš ů š ý ý Á Í É ť ý ť š ž ů ů š ú ť ž ý š ý ů ů ó š ý ť ů ť ů ž š š ž š ó š ú ů š ó ů ť ů ž ů ý

Více

J ANÁČKOVA AK ADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ

J ANÁČKOVA AK ADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ J ANÁČKOVA AK ADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta At e l i é r d i v a d e l n í h o m a n a ž e r s t v í a j e v i š t n í t e c h n o l o g i e S t u d i j n í o b o r d i va d e l n í m

Více

Ť ť Ě

Ť ť Ě Í Í š Ě Í É Ť Ě É Ě Í É ť Ť Í ťé Ť Ť Ť É ťě š ť Ť ť Ě š ť Í Í Í ť ť ý Ť ů Í é Ě Ť É Ť ŤŤ š Ť É Í ť ť ť ť Í ť ť ť Ť Í ť ť Ť ť Ť ť ť ť ť ť Í ť ý ú é Ú č Íč č č Á ý Í č ý ý č č é č č ú ý ů ý Ů č ý ú é š ň

Více

Č Ž ú ú ú Š ú Š ú ú ó ú Č ú ú ú Č Ů ú ň ú ú Ě ú ú

Č Ž ú ú ú Š ú Š ú ú ó ú Č ú ú ú Č Ů ú ň ú ú Ě ú ú Ř ú ú Č ó ú ú Ů Ž Č Ž ú ú ú Š ú Š ú ú ó ú Č ú ú ú Č Ů ú ň ú ú Ě ú ú Ř ú ó ú ú Č ó ó ú ú ú ú ú ú ó ú ú ň Š Č Š ú ň ó Č Č ú ó Ů Ú ó Ť ú ó Č ó Ň ó ó ó Č ó ó ú ď Ů ú ú Š ú ň ň Ň ú ú ú Č Š ú ú Ů Ů Ž Ú Š ú Š

Více

š ř ž ů ř š ů ř Ž ř é Č ř ř ú Č ř ř ř é Č ř é ý é ýš ú Ť ý Í Ž Ž ú ú ň é ř Ž ř ů Ž ú ř Ž Ž ř ů ú ú Ž Ž ů ř é Č é é ž š é é ž š ř ř ř

š ř ž ů ř š ů ř Ž ř é Č ř ř ú Č ř ř ř é Č ř é ý é ýš ú Ť ý Í Ž Ž ú ú ň é ř Ž ř ů Ž ú ř Ž Ž ř ů ú ú Ž Ž ů ř é Č é é ž š é é ž š ř ř ř Í ý é ř ž ů š ř ý ý Č é ý ň š Č Č Ž Č ú é š é ý Š Í ř Ž ř Č Č ř ý ú Ž é ý š Ž ř é Č Ý ú ř é ý Ž Č ř ř é š ř ž ů ř š ů ř Ž ř é Č ř ř ú Č ř ř ř é Č ř é ý é ýš ú Ť ý Í Ž Ž ú ú ň é ř Ž ř ů Ž ú ř Ž Ž ř ů ú

Více

Základy divadelního svícení a světelného designu pro začínající uživatele

Základy divadelního svícení a světelného designu pro začínající uživatele JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie Studijní obor jevištní technologie Základy divadelního svícení a světelného designu pro

Více

ý ý é Í ě ý ý ý ě é ě é ů ěž ě ě ě ýú ě ó ě Í ý ý ě ý Ú ý š ý ž ž ý ž Ú é ú ú ú ú ú ýš ý é ý é

ý ý é Í ě ý ý ý ě é ě é ů ěž ě ě ě ýú ě ó ě Í ý ý ě ý Ú ý š ý ž ž ý ž Ú é ú ú ú ú ú ýš ý é ý é ýú é Č ý Ř Č Á ě ý ů ý ě ě ý Í ě ě ě ú ý ů ý ů ý ě ý ů é ý ý é Í ě ý ý ý ě é ě é ů ěž ě ě ě ýú ě ó ě Í ý ý ě ý Ú ý š ý ž ž ý ž Ú é ú ú ú ú ú ýš ý é ý é Í é é é ú ě š ú ý ý ě é ě ý š Č ě ýš ý ů ň ď š Í

Více

E M B L E M A T I C K É M Y S T É R I U M Z A H R A D Y

E M B L E M A T I C K É M Y S T É R I U M Z A H R A D Y E M B L E M A T I C K É M Y S T É R I U M Z A H R A D Y Z a h r a d a j e v e s v é p o d s t a t ě f e n o m é n e m č l o v ě k e m u s p o ř á d a n é h o p ř í r o d n í h o j s o u c n a. J a k o

Více

ě ý ý ů ů ě ž ň Ý ě é ď Š ě é é š ě é ů Č ů é ýú ý ú É Č ě ý Á é ěš

ě ý ý ů ů ě ž ň Ý ě é ď Š ě é é š ě é ů Č ů é ýú ý ú É Č ě ý Á é ěš é é ú ě ý ů é ě é ú ů Ú ě ů Ý ů ň é ň é é é ěž é Ý é ý Ý Ý ý ý ě Ú ě ů ý ů š é ě é ž ě ý é ý ě ě Ý é ž é Ť ý ý ýš ý ů Ť ž é ú ě ů ů ž é é ú ě ů ě ý ý ů ů ě ž ň Ý ě é ď Š ě é é š ě é ů Č ů é ýú ý ú É Č

Více

ý ď ř š ý ň Ú ž Ž ý ž ú ýš ú ú ů Ýš ř ý ý ž řš ý ý ž ř š Í Í Í ý ý ž ú ú ř ž ó ú ř š ř ý ř ž ů ý ý ř ýš ř ž ů ž řš ž šť ř ý ž ř ř ž ú ů ž ď ř š ž ž ž

ý ď ř š ý ň Ú ž Ž ý ž ú ýš ú ú ů Ýš ř ý ý ž řš ý ý ž ř š Í Í Í ý ý ž ú ú ř ž ó ú ř š ř ý ř ž ů ý ý ř ýš ř ž ů ž řš ž šť ř ý ž ř ř ž ú ů ž ď ř š ž ž ž ý ř ů ů ř ř ť ř š ř ž š ů ř ú ú ó ž Í Č ř ň ý ř š ý ů š š ř ž š š ý Í ř ř ř ýš ý ž ů ř ý ř ú Í Č ú ď ž Ý ř ý š ý ř ř ž š ú ů ř ú ř ň š ý ř ý ý ž ž ú ú ž ř ý ý ř ů ň ž ž ň ň ř Ý ž ř š ř š ů ž Ž ú š ý š

Více

é š ž ú é ď É ř ž ú ů é š ž ú ú š ř š ž ř ů š ů ř š é é ž š ú ž ř ů é ů ř ú ň é š ř ř é ú Š Š ř ř š š é é é ú é š ž ů š ř ř ž ř ř é ř ř é é š ž ř ž ž

é š ž ú é ď É ř ž ú ů é š ž ú ú š ř š ž ř ů š ů ř š é é ž š ú ž ř ů é ů ř ú ň é š ř ř é ú Š Š ř ř š š é é é ú é š ž ů š ř ř ž ř ř é ř ř é é š ž ř ž ž Á š Á Ž ŤĚ Ý ť Ě Á Á Í ř é ú Š Š řé š š ř ú Š Š é š é é Č ú é š ž ú é ď É ř ž ú ů é š ž ú ú š ř š ž ř ů š ů ř š é é ž š ú ž ř ů é ů ř ú ň é š ř ř é ú Š Š ř ř š š é é é ú é š ž ů š ř ř ž ř ř é ř ř é é š

Více

é ěž é é ý ý ěž ň é ň é é é ěž é ý é Ý ý ú ě é ú ě é ý ý ý ž ý ú ě ý ú ě é é Ž ý ěž é ó

é ěž é é ý ý ěž ň é ň é é é ěž é ý é Ý ý ú ě é ú ě é ý ý ý ž ý ú ě ý ú ě é é Ž ý ěž é ó é é ě ý ě é ě ý ě é ň é ň é é ěž é é ě ú Ž é š ž é ě ý Ř ň é ň é ý ě ý ě é ěž é é ý ý ěž ň é ň é é é ěž é ý é Ý ý ú ě é ú ě é ý ý ý ž ý ú ě ý ú ě é é Ž ý ěž é ó ž ž ě Č é é ýš ě ý ú ž é ě ě ú ž ý Č š ú

Více

ž ř ž ř ý é é č ů ý ý ň ý ý ň ň é č ř ř ř é č é ř é

ž ř ž ř ý é é č ů ý ý ň ý ý ň ň é č ř ř ř é č é ř é Ý ý ř ý ů ú ř ž ý ř ý é Ý é ý ý é ř č ú ý ř ý č é ž ý ň ň ž é ř é ř é ř č ř ý é č é ý ý é ř É Á Á Í Á É Ý Í Ů Š Á Ž Ě Ý É Á Ř Ý Á Á ž ř ž ř ý é é č ů ý ý ň ý ý ň ň é č ř ř ř é č é ř é ů ý é ř ů ř é čů

Více

ť ě Ť ř ť ý ů ý ř ř ě ě ř ě ž ů ě ě ě ý ú ň š Č ř ě ř ž ě Ř š ů ž ů ř ž ČÍ š Š ě ž ř ž ř ý ř ě ř ř Ů ě š ž ř Č ů ě ř ř ž ý ř š ý ě ů ě ě š ř ě ř ž ě ý

ť ě Ť ř ť ý ů ý ř ř ě ě ř ě ž ů ě ě ě ý ú ň š Č ř ě ř ž ě Ř š ů ž ů ř ž ČÍ š Š ě ž ř ž ř ý ř ě ř ř Ů ě š ž ř Č ů ě ř ř ž ý ř š ý ě ů ě ě š ř ě ř ž ě ý Ý Á ř ú ú ž š š ě ř ř ě ř ý ý Í Č ě š ě Š ě ř š ě ř ř ý ě ě ě š ě š ě ž ř ě ý ř ř ý ě Č Ů ý ý ř ě ý ú ř ú ýť ž ť ě Ť ř ť ý ů ý ř ř ě ě ř ě ž ů ě ě ě ý ú ň š Č ř ě ř ž ě Ř š ů ž ů ř ž ČÍ š Š ě ž ř ž ř ý

Více

ř ů ť é ř é ď ř ý ž Ž é ž é úř Ž ď Í ž ř š é ý ů é ř ž ýů é ý ž é Ž ř ž ž ř š ď é é Ú Š ž ř Č Ž ř Ú Š ů ž ů ů ů é ř é ž ř é ů ů ž ůž ú é ř ů š ý ž Ú š

ř ů ť é ř é ď ř ý ž Ž é ž é úř Ž ď Í ž ř š é ý ů é ř ž ýů é ý ž é Ž ř ž ž ř š ď é é Ú Š ž ř Č Ž ř Ú Š ů ž ů ů ů é ř é ž ř é ů ů ž ůž ú é ř ů š ý ž Ú š Í é é ř ů Í é š ř é ý ř ř ů ř Č š ř ý Ú é ř Ú Š ů ť é ř é ý ý é é ř ř š ř ý š ř š š ř ž š ž ž ž ď ů ž ů ř ř é é ý ř š ř Ž ú Í úř é ř ů ť é ř é ď ř ý ž Ž é ž é úř Ž ď Í ž ř š é ý ů é ř ž ýů é ý ž é Ž ř

Více

á ý á á ú ú ř ý ý ů ě ů ř á á á á ě ě š ř ů á ě ě ě ů ř š ý š ě ů ž ář ř ř š ý ář á ě ř á ý ě ů á á á ě á ž ě ě ů ě ý ě ř ě šť Č ý á á ř á ě á ř ý ý á

á ý á á ú ú ř ý ý ů ě ů ř á á á á ě ě š ř ů á ě ě ě ů ř š ý š ě ů ž ář ř ř š ý ář á ě ř á ý ě ů á á á ě á ž ě ě ů ě ý ě ř ě šť Č ý á á ř á ě á ř ý ý á É Ř Á Ý Ý Ý ů Ř Ý Ě ů ě ář Ú ř ě ě ě ě ě á ý á á ú ú ř ý ý ů ě ů ř á á á á ě ě š ř ů á ě ě ě ů ř š ý š ě ů ž ář ř ř š ý ář á ě ř á ý ě ů á á á ě á ž ě ě ů ě ý ě ř ě šť Č ý á á ř á ě á ř ý ý á á ě ú ř ě

Více

V B r n ě, 2 4. b ř e z n a

V B r n ě, 2 4. b ř e z n a P E D A G O G I C K Á F A K U L T A M A S A R Y K O V Y U N I V E R Z I T Y V B R N Ě K a t e d r a o b č a n s k é v ý c h o v y V ý v o j č e s k o s l o v e n s k ý c h a č e s k ý c h p o l i t i c

Více

ř č ř ř ú ů é é č Č ó š ý ř é ř ř š ů č ó ř š ř č ř č ú ů č é č ů ů š č úč č é č ť é č

ř č ř ř ú ů é é č Č ó š ý ř é ř ř š ů č ó ř š ř č ř č ú ů č é č ů ů š č úč č é č ť é č Á é ů ř č ů ř ý š ý ý ó ř ý š ř ř č ó ř é ř é ř ř é č ř ýš č ý ň Č Č ř č ó é č ř š č Č ř č ř ř ú ů é é č Č ó š ý ř é ř ř š ů č ó ř š ř č ř č ú ů č é č ů ů š č úč č é č ť é č ř č č Č ý é č ý ř úč ř ů ý

Více

ů ř Ž ý ý ř ď ř

ů ř Ž ý ý ř ď ř ř ů ř ů ř ř ý ů ř ů ů ř ť ý Ž ř ř ř ř Ž ř ú ý Ž ř ů ů ť Ř ý ř ř ř ů ý ý ř ý ň Ž ý ů ř Ž ý ý ř ď ř Á ů ó ř Í ř ý ř ý ř ř ř ř ř ř ř ř ř ý ř ť ř ř ř ý ť ř ď ú É ř ť ý ů ř ý ď ř ř Ž ý ý Í ý ó ů ý ý ř ř Í ř

Více

Ý Ť ň Ť Ť Ó Ť Ú ď Ú ř Ž Ť Ť Ť Á Ď Ť Ť ů Ď ř Ť ů Ď Ť ď ď ť Ť ď

Ý Ť ň Ť Ť Ó Ť Ú ď Ú ř Ž Ť Ť Ť Á Ď Ť Ť ů Ď ř Ť ů Ď Ť ď ď ť Ť ď Ť Ú ň Ť ó Ů ď Ť Ť ť ď ť ť ť ď ů ů Ť Ó ť ň Ť ď Ť Ť Ť Ť Ť Ť Ý Ť ň Ť Ť Ó Ť Ú ď Ú ř Ž Ť Ť Ť Á Ď Ť Ť ů Ď ř Ť ů Ď Ť ď ď ť Ť ď Ý ť ň Ť Š Č ť Ť Ť Ž ť Ť ř Ť ř Ť ř ň ď ř Ť Ť Ě ř Ú Ť ř Ť Ť Ť Ť Ť ť Ú ď ť ď Ý Ť Ť Ť

Více

ú ů Ý ůš š ů š ů Ý Ý ů

ú ů Ý ůš š ů š ů Ý Ý ů š š ó š Á ó Š Š š ž ó ú Š Š š ú ú Š ú š ú ů Ý ůš š ů š ů Ý Ý ů š Ť ú ú ů š ž ž Š ž ž ž Š Ý Ť ň Ť ň š š ď ž ž ž ň ď ž ň ň ň ň ž Ý ž Ú ů š š š Š ž ž ž ů š ž ž ž ú ú Š ť Ů Š Š Ř Ě É š š Č ÚČ Ě É É ď Í ú Í

Více

Ž ť ř ň Ó ř Č ň Ť ť ť ů ť ť

Ž ť ř ň Ó ř Č ň Ť ť ť ů ť ť ň ň Ž ť ř ň Ó ř Č ň Ť ť ť ů ť ť ď Ó ď ď ď ň Ě ď ď Ě ť Ě Ť ď ď Ť ň ň Ú Ť ť Ž Ú ň Ó ť Ě Ú ď ť Ť ď Ý ť Á Ž ť ť ď ť Ó Ú ť Ý ď Ť ť ť ť ť Á Ó ň ó Á Ě Ó Ó ť ť ť ť Ž ť Ť ň ť Ó Ý Ó ň Ě Ó ť ť ň Á Ě Ó ň Ť Ó ď ť ť

Více

ř š š ř š é ýš š š š úř š ř š š Ý ř ý ř úř ř ř Ž Ž Ž

ř š š ř š é ýš š š š úř š ř š š Ý ř ý ř úř ř ř Ž Ž Ž Ě Ý ÚŘ Ž Ř š š Ž ř ž é Ž Ě Í Š Ň Á Í Í ý úř ž ř ř š ý úř š ň ř é ž š ž Ž ý ž é š ň ř š é ž ř š š ř ý š é žď ř ý ř š ý úř ý úř úř é š ň ž ýš é é ř š š ř ýš š šť é é ýé šť é ý ď š ž ý úř é ž ř ř úř š ň é

Více

ň ú Ú ů é é ň ů ž ů ů ů ů é é é é ú ň é ú ú ů é é ů ů Č é ň ú ú ů é é ů Ť ň é ů ů ú ň é ú ť ť é é é ů é é ů é é ť ň ú ú ů é é ů ů ú é ů é ů é ů ť ů ú

ň ú Ú ů é é ň ů ž ů ů ů ů é é é é ú ň é ú ú ů é é ů ů Č é ň ú ú ů é é ů Ť ň é ů ů ú ň é ú ť ť é é é ů é é ů é é ť ň ú ú ů é é ů ů ú é ů é ů é ů ť ů ú Í ÁŇ Ý ÚŘ ú ů é é Č ó ž ů ú é ú ú ť é é é é ž Č ů é é ů ů ň ť ú Í ů é é ť é ň é ů ů ú ú Í é é é ú Ú ů Í Č Č ú ň ú Ú ů é é ň ů ž ů ů ů ů é é é é ú ň é ú ú ů é é ů ů Č é ň ú ú ů é é ů Ť ň é ů ů ú ň é ú ť

Více

é ú ž é ř ř é ř š é š é é ý ů ř ž š ž é ž ý ů ý Ť ř ř ř ů ýš ýš ř úř š ž š š ů é ř é ř é é é é ř úř ů é é é ý é éň é é ů ž ř ý ž ř ý ř ř é é ž ř ý š é

é ú ž é ř ř é ř š é š é é ý ů ř ž š ž é ž ý ů ý Ť ř ř ř ů ýš ýš ř úř š ž š š ů é ř é ř é é é é ř úř ů é é é ý é éň é é ů ž ř ý ž ř ý ř ř é é ž ř ý š é Á Í Í ÚŘ Í Áš š Ř ť Č é Č Ý Ů ý ů ř Í Í Ě Ř Ř ÁŠ Í Í ý é Č ř é ý ů Č ů ř ž é ř é ř ú é ý úř ý úř é ý úř ý úř úř ř š ý ř ý ú ř š ř ů ř ž ř é é ů ž ď ú é ý Ů ž ř ů Ů ž ř š ř ů š é ř ú é ý ú é ú ž é ř ř é

Více

ě š é ě š ů é é ě ě ě š Ů ú ú é é ú é é ě š ů ě Ů ý ů ě ěž ý ý ů ý ů ěž ů ý é ú ěž ý ž ý ů ý ě ě ú é ý ý ý ý ů ů ú ý š ý ý é ě úč ů ů ů Ů ů ů š ú ž ú

ě š é ě š ů é é ě ě ě š Ů ú ú é é ú é é ě š ů ě Ů ý ů ě ěž ý ý ů ý ů ěž ů ý é ú ěž ý ž ý ů ý ě ě ú é ý ý ý ý ů ů ú ý š ý ý é ě úč ů ů ů Ů ů ů š ú ž ú ý Ř Č Ř é ě é é é é Ť ý ů ý ů é ě š ů é ě Ř ě ý ú ě š é ě š ů é é ě ě ě š Ů ú ú é é ú é é ě š ů ě Ů ý ů ě ěž ý ý ů ý ů ěž ů ý é ú ěž ý ž ý ů ý ě ě ú é ý ý ý ý ů ů ú ý š ý ý é ě úč ů ů ů Ů ů ů š ú ž ú é

Více

ž ř č č ó ř ž ý ř ž ž č ř č ž Í ž ř č č Í Úč Í ž úč ý ř š ý č č ý č ý Ž ř č ý ř Í Í Í ř Í ř š ř ř Ž ř ř Í ř ž Ť úč č ž ř ž Í ž š č ž č ř ů Í ř ř ž ř ř

ž ř č č ó ř ž ý ř ž ž č ř č ž Í ž ř č č Í Úč Í ž úč ý ř š ý č č ý č ý Ž ř č ý ř Í Í Í ř Í ř š ř ř Ž ř ř Í ř ž Ť úč č ž ř ž Í ž š č ž č ř ů Í ř ř ž ř ř Á Ý É ř Č Š č ř ý ž č Č Č ý č ý ý ý ž ý ř ý ž ý ý Ť ý úč ý ý Í ř ř č ž ž ř č č ó ř ž ý ř ž ž č ř č ž Í ž ř č č Í Úč Í ž úč ý ř š ý č č ý č ý Ž ř č ý ř Í Í Í ř Í ř š ř ř Ž ř ř Í ř ž Ť úč č ž ř ž Í ž š č

Více

Ú é ů é Ú é Ž é é é ě Ú ž é ě ž Ž ě é ě ě ě ě é ě Ú ě ž é ě ě Ž ě ě ě Š ě ó ě ě Í é Ž é Ž Ž ě ě ě ě ě Š ůž ě ěž Ž Ž ě Ž Ž Ž ě ň ň ě ó é Ž ě

Ú é ů é Ú é Ž é é é ě Ú ž é ě ž Ž ě é ě ě ě ě é ě Ú ě ž é ě ě Ž ě ě ě Š ě ó ě ě Í é Ž é Ž Ž ě ě ě ě ě Š ůž ě ěž Ž Ž ě Ž Ž Ž ě ň ň ě ó é Ž ě ě ú ú ž é ě ú ě Í Í Ř Ý Á ě ú ú Ž ě ú ě ě é ú ě ě é ž ž ě ě ů é é ě ž é Ú ú Ú ěž ů ě é Ú é ů é Ú é Ž é é é ě Ú ž é ě ž Ž ě é ě ě ě ě é ě Ú ě ž é ě ě Ž ě ě ě Š ě ó ě ě Í é Ž é Ž Ž ě ě ě ě ě Š ůž ě ěž Ž

Více

Č š ú ú ú ú Ú ú ú Ú Š ť Č Í Í Č

Č š ú ú ú ú Ú ú ú Ú Š ť Č Í Í Č Š Č Ýú ú ž Š Í š ú ú Č ú ž š Š ů ů ú ú Ú ú Š ú ú Ú ú ů ú ť ú Ú ú ů ú Č Ú ú Ú ú ú Š Š ú Š ú ů ú Č Í Í Č Č š ú ú ú ú Ú ú ú Ú Š ť Č Í Í Č ú ó ů Ú Á Í ž ú ú ú Í ú Í Í ú Ú ů š ů ů ů Ž Í ů Ž Ž Ů Ú Ž ó Ž ů ú

Více

ě

ě Á Č Ř ž ň Ů ň ů ň ů ý ň ů ý ň ň Ú ž ý Ý ů Í Ó ó ý Í ý Ú ě ý ě ť ó ž ě ž ě ý ú ý ú ž ý Ý ů ý ů ě ě ú ú ň ď ě ě Ú ý ý ě Á ž ě Ó ú š ě ě ů ý š ě ů ě ů ý š ž š ě Í ž ů š ě ů ě ú ěš š š š ě š Č š ó ě ú Í ě

Více

ý ý ů ů ý ů ř Š úř ř ř ů ř ý ř ů ň ý ř ň ó ř ý ů ř Ú ř ý Á ý ň ř ř ř ř ý ř ý ř Č ú

ý ý ů ů ý ů ř Š úř ř ř ů ř ý ř ů ň ý ř ň ó ř ý ů ř Ú ř ý Á ý ň ř ř ř ř ý ř ý ř Č ú ů Í Ě ď Ť Š ň Ž Č ř ý ť Í ř ý ý ř ř ď ř ř ď ů ř ý ý ů ů ý ů ř Š úř ř ř ů ř ý ř ů ň ý ř ň ó ř ý ů ř Ú ř ý Á ý ň ř ř ř ř ý ř ý ř Č ú Á ř ď ý ř ý Í ď ď ď Í ď ď Ú ř ď ř ď ř ý ď ó ý ú ů ř ď ř ď Ž ř ď ď Ž ř

Více

ď š š š š ň ť Í Í š Í š š Č ť š š š ň š Ů š š šť š š

ď š š š š ň ť Í Í š Í š š Č ť š š š ň š Ů š š šť š š š ď š š š š ň ť Í Í š Í š š Č ť š š š ň š Ů š š šť š š Ť Í ť Í ť š Í š š Í š Í Í š Í ť š ň Í Ó Ť š Í š ď ť Ě Í Í š Ť š š š š Í š Í š š ď Í Í š Ů Í Í š Í Í ň š Í Ž Í Ú š Í Í Í Í ť ň Ž Í Í Ť š Ě Í Í š š

Více

Ý Á Š Ť ě ř ě ě ě ř ě ř ř ě ě ř ě ů ř ř ě ž ř ě Í ě ě ě ě ů ě ě ř ů ěž ř ě ů ř ě ů ž ě ň ú ú ů ž ů Ř ř ž ů ě ř ř ěř ů ěř ů ů ů ě ů ě ů ž ě ř ř ě ř ě ě

Ý Á Š Ť ě ř ě ě ě ř ě ř ř ě ě ř ě ů ř ř ě ž ř ě Í ě ě ě ě ů ě ě ř ů ěž ř ě ů ř ě ů ž ě ň ú ú ů ž ů Ř ř ž ů ě ř ř ěř ů ěř ů ů ů ě ů ě ů ž ě ř ř ě ř ě ě ř Ý Á Í Š Ť ř ř ž ř Í Í Í ž ě ď ř ě ř ě ě ř ů ě ů ž ě Í ů ž ř ž ž ř ď ě ě ě Á ř ř ú ě ě Ť ó ě ě ě ě ě ě ó Ú ě ř Ý Á Š Ť ě ř ě ě ě ř ě ř ř ě ě ř ě ů ř ř ě ž ř ě Í ě ě ě ě ů ě ě ř ů ěž ř ě ů ř ě ů ž ě ň

Více

Ř ů Á Ř č úč ý ý ý ú ý č é ř ú é č é é ý ě ř ě ý ů é ř ě é č č ň č ě č é úč ě ř Č č ů ě č é č č č ěř ý é ů č é é č ů ú é Č ř ý ě ř é č ň é ú ě é ř é š

Ř ů Á Ř č úč ý ý ý ú ý č é ř ú é č é é ý ě ř ě ý ů é ř ě é č č ň č ě č é úč ě ř Č č ů ě č é č č č ěř ý é ů č é é č ů ú é Č ř ý ě ř é č ň é ú ě é ř é š ů Á Ř Ř ť Ť ů é ě ř č é Č ě ě š ř ů é é ý ů Á ěš Č úč Č é é Č ř éč Úč ř é č š š é ř ň Ů é ů ř é č ř č ř ý č ů ě č éč ř š č č č é ř ě ě ř ř ý č ý ů č ř ř ý č é ů č č ý ř Č č ř ě č šť č ý ů úč ů ý ř š Č

Více

é é ý ý Í Č ý é š ý é é é č ú č é š é é é é š Í é é é é é č é č č é ý č č č č Í č é č č č č š é é ú ý ý Č Í ň ů é é é č é č ý Č č é é č ý é é é ý ý š

é é ý ý Í Č ý é š ý é é é č ú č é š é é é é š Í é é é é é č é č č é ý č č č č Í č é č č č č š é é ú ý ý Č Í ň ů é é é č é č ý Č č é é č ý é é é ý ý š š é é č č Č č é é é č Č č é é č é ý ý Č é é š ú ú é Í é č č š ý Ýč ý č ú č č č č č č ú Í ý é é ó č ý š č ý ý č ý ý ů č ý Ť ý ů č ý č ý Í č ý é č ú Í ú ý š š é é é é ý ý Í Č ý é š ý é é é č ú č é š é é

Více

ř Ž ř ě Ž ř ě č ě ě ý ř ř ě

ř Ž ř ě Ž ř ě č ě ě ý ř ř ě É Á ěž ř ý ů ý ů ř ř Ž ý ý ů ě ř ý ý ů ěř č ů š ě Ž ý ř Ž č ý č ů č ě č ěž ě ý ů ř ý ý Ž č š ý ů ě ů ř ě č ý š ř č ů ě ě ů Ž ý ěž ě ř š š ř č Ž ř č Ž ě Ž ě č ě ř ř ý ě š Ž ř ř ý ý ů š ř č Ž ýš ý Ú č Ú

Více

š š š š Ú Ú ů ů Ř ý

š š š š Ú Ú ů ů Ř ý Ě Ý úř Ě Á š š Ú Ú ů ý š ý š ž ú ý ú ú ú š ú ú ÚČ ž ť š ý Ř Ž ť š Í ť úř Ř š š š š Ú Ú ů ů Ř ý Ě Ř ý ŠÍ ž ů ů š Š Ó ž Č Ú ý ú ý š Ě Ř ý ú ů Í Í š ů Ó Ů Ž Í Č ů ů Ř ŠÍ Ů ý ň Ž ý ž ý ů Í ÚČ ůš ú Í ýš ž ýš

Více

š Řš š ř Í ť řť Á É Š ř ě ř ě ě é ý ě ř ů ý ž ž č ů š ř š ě ž é ř Ž é ý úč ů ě č ý Ť š ž ů úč ů ů é čé ř ý é Ž ý ý é ř š ý ě č ý ě ý ý ř ě é é ý ž ý ř

š Řš š ř Í ť řť Á É Š ř ě ř ě ě é ý ě ř ů ý ž ž č ů š ř š ě ž é ř Ž é ý úč ů ě č ý Ť š ž ů úč ů ů é čé ř ý é Ž ý ý é ř š ý ě č ý ě ý ý ř ě é é ý ž ý ř Ž š ě ř ý ů ý ů ž ů Ž č ů š ř ř č č ý é ě č ý š ř ř ř ě č č ř ó č úč š ý ř č úč š Í Úč Úč é š ě ř ý ů é ž ž č š ř š ě Ž ď š ř é ý ýů ž ř ě š ě é š ý ý ý ě š Ž ě ů ý ř é š ě ř ě ě é š Řš š ř Í ť řť Á É

Více

ěř ř Š ě ř ř ě ř Ď Č Í Č ě ř ř ě ř ě ý ě Ť ě ý ě ě ě ř ř š Č ó Č Č Č ěř ř ň ř ě řš ý Č Č š ě š ě ý š ř Č Č ě Č Č

ěř ř Š ě ř ř ě ř Ď Č Í Č ě ř ř ě ř ě ý ě Ť ě ý ě ě ě ř ř š Č ó Č Č Č ěř ř ň ř ě řš ý Č Č š ě š ě ý š ř Č Č ě Č Č Č úř ě ř ř úř ě ř ř ý úř ý ď ř ě Á ÍŘ Í Í ř ř ý ř ě š Á Í Á Í ř ě úř ěř ď ě Ť ř Č ě Ť ě š š ě ř ě ěř ř Š ě ř ř ě ř Ď Č Í Č ě ř ř ě ř ě ý ě Ť ě ý ě ě ě ř ř š Č ó Č Č Č ěř ř ň ř ě řš ý Č Č š ě š ě ý š ř

Více

Ý š ž é ů Š ú ú ú Ó ů ú ú é Ó Ó Č ů ú Ú ň ů š ů š ů ú ú é é ž

Ý š ž é ů Š ú ú ú Ó ů ú ú é Ó Ó Č ů ú Ú ň ů š ů š ů ú ú é é ž ú Ž ž Č é Č ú ú ů ů ú é Ž ú é ů Ž é ž Ú ú é ů ú ů ů Ú Č é Ý š ž é ů Š ú ú ú Ó ů ú ú é Ó Ó Č ů ú Ú ň ů š ů š ů ú ú é é ž š ů Ů Ó Č Ž é ú š ú Š ů ů ň ů š ů é é é Š Š Ý ů ú š š ú é Žň Ž Ž Ž š š é š ů ú š

Více

é š Č é ď ď ď ý ý ů

é š Č é ď ď ď ý ý ů é ů Č ů ů ů š Ť ý é š Í Í ý ů ý ý ť ý ů é ů ď š ú ů é é š Č é ď ď ď ý ý ů ú ů ď é ď ů š ď Ť Í ď ý é ů ů ó é š š é š ů š Š š ú ů é é ý é š ů é š ý š é é š Í Š Č ŠÍ ŮŠ ď ý Ť Š ď ť Ý š Ť ó Í Ý ÉČ Č ó é é

Více

ý Č é é é ř ž ý ý ý ý ř é ř ý é ž Ž š ř ý ý ž ř ř é ř é ř ř é Ú š ř ž ý ú š ž ř ř ž é ž ň š é ž é ř ý ř Š ž ř é ž Ů é é ŽÍ ú é ý š é é ž ýš é é ž ř ž

ý Č é é é ř ž ý ý ý ý ř é ř ý é ž Ž š ř ý ý ž ř ř é ř é ř ř é Ú š ř ž ý ú š ž ř ř ž é ž ň š é ž é ř ý ř Š ž ř é ž Ů é é ŽÍ ú é ý š é é ž ýš é é ž ř ž ř ž é Á Š ř š ř ř ř ř š ú ř é Ř ř Č ť ř Ř éž ř ř é Ú é ř ó Ó é ý ř ý ý Ó ř ý é ý ř ř ž Č Č ž é ň Š Č Ž Č é ř é š Š Ú ř é Úř ý š Í é ý Č Š ř Úž ř é ř é ř ř ý Č é é é ř ž ý ý ý ý ř é ř ý é ž Ž š ř ý ý ž

Více

Í ž

Í ž ů Í ů Í ž Ú ů ý ř Ů Ú ř ý ř ý ř ž ž ž ř ž ý ř ý š ř ř ř ž ř ř ž ň ř ř Ž ř ř ž ž ž ž ý ú ý ů ů ř ž ž ý ř ž ž Ž ř ň ý ň ý ž ý ř ý ř ý ř ý ž ý ř ú ž ň ň ž Ů ý ž š ý š ň ž ý Ů ý ř ž ř š ř š ř š ř š ř š ř ř

Více

Š Ž Í Í ř é é é Í é é ý ý š é é é é Í ř ý ý ř é ř Í Í ý ž Ž ř ř é Ž ů ůž ý ů Ž š Ř Ě ř é é ř é Ž Ů ý é š Í ř Ó š é é Ž ý ž ý é ý ř š ř ý Š ů ř Ů ý ř ý

Š Ž Í Í ř é é é Í é é ý ý š é é é é Í ř ý ý ř é ř Í Í ý ž Ž ř ř é Ž ů ůž ý ů Ž š Ř Ě ř é é ř é Ž Ů ý é š Í ř Ó š é é Ž ý ž ý é ý ř š ř ý Š ů ř Ů ý ř ý é ý é ž ý ř ý Í Í š ř Ů ň ý ň Š ý Ú ř š š é ý Ú ž ý ř é ý Í š Ž ú é é ř ž ý ú ů é ř ú ů ú é Š Ž ú Š Ž ů ý š Í ř é ó Ú é Íš é ý é é Ž Š Ž Í Í ř é é é Í é é ý ý š é é é é Í ř ý ý ř é ř Í Í ý ž Ž ř ř é Ž

Více

ř ř Í é Ú ú ř š ř é ů ý ý ý ů é š ř é ř é Š é é ř Ú ř ř ř é ř é Í ýš é Ž Ž ú Ú ň é ř Ž ř ů Ž Ú ř Ž Í Ž ř ů ú Ú Ž Ž ů ř é é

ř ř Í é Ú ú ř š ř é ů ý ý ý ů é š ř é ř é Š é é ř Ú ř ř ř é ř é Í ýš é Ž Ž ú Ú ň é ř Ž ř ů Ž Ú ř Ž Í Ž ř ů ú Ú Ž Ž ů ř é é ý ú ř ý ý é ý ň š Ž ú é š é ý Š ří Ž ř ř ý ú Ž é ý š Ž ř é Ý ú ř é ý Ž ř ř Í é Ú ú ř š ř é ů ý ý ý ů é š ř é ř é Š é é ř Ú ř ř ř é ř é Í ýš é Ž Ž ú Ú ň é ř Ž ř ů Ž Ú ř Ž Í Ž ř ů ú Ú Ž Ž ů ř é é é Ž š é

Více

ě ě é é Ú Ů ě ů ě ú Í Č ě ú é ň é Ú ě Ý é ů ě ě ě š ú ě ě š ů Ú ÚČ ě ň ú ž ú š ě é Ž é ÚČ é é é Š ě Ž ÚČ ň ÚČ ó ú ú ú Ž ú Č Ž Ů ú š ě Ý ě ě ž ú ě é š

ě ě é é Ú Ů ě ů ě ú Í Č ě ú é ň é Ú ě Ý é ů ě ě ě š ú ě ě š ů Ú ÚČ ě ň ú ž ú š ě é Ž é ÚČ é é é Š ě Ž ÚČ ň ÚČ ó ú ú ú Ž ú Č Ž Ů ú š ě Ý ě ě ž ú ě é š Ý Ř Ý Ě Ř Ř Ý š ě Č ú ú ě é ď š ě Č ě ě š ů ú ů ů ě ě š Ů ú é ňé é ě ě ě é é ú ě ů ú Č é ě ě ě é é Ú Ů ě ů ě ú Í Č ě ú é ň é Ú ě Ý é ů ě ě ě š ú ě ě š ů Ú ÚČ ě ň ú ž ú š ě é Ž é ÚČ é é é Š ě Ž ÚČ ň ÚČ

Více

ů č č č č úč č ž ň ž č ž ž š ž č ř č ů ř ř č ó é Á ř é š Á

ů č č č č úč č ž ň ž č ž ž š ž č ř č ů ř ř č ó é Á ř é š Á ť č Ě č Í Č Č Č Č Č é é Č Č úč č ř é ž ú š é ů ř ř č č Č š ř é č ř š Č š č č ř ř ů č č č č úč č ž ň ž č ž ž š ž č ř č ů ř ř č ó é Á ř é š Á É ď ď Ť É š ř É š É č Č ř ž ž é ř ř ř č ř ň Á é Š ň č ž ř ř ž

Více

é ú ř Ž ý é ú ý Í é ž Š ř é ž ž Ž ť ú ý š ž ú ú Š ř ú ý ýš é é ř ř ó ř é š é ř š é ř š šť é ř š ž š ý šť ý ř ýš ř ť ř ý ý ř ř ř ž Š ř é š ř š ý ý ý ž

é ú ř Ž ý é ú ý Í é ž Š ř é ž ž Ž ť ú ý š ž ú ú Š ř ú ý ýš é é ř ř ó ř é š é ř š é ř š šť é ř š ž š ý šť ý ř ýš ř ť ř ý ý ř ř ř ž Š ř é š ř š ý ý ý ž Ú é é úř Ř ř ý úř úř úř ř š ý ú é ú Í Í Ž Ž ž ř Š ř ň Š ř é Č ř š šú ú Í ř ú ř š ř é ú ý ř é é ú ř Ž ý é ú ý Í é ž Š ř é ž ž Ž ť ú ý š ž ú ú Š ř ú ý ýš é é ř ř ó ř é š é ř š é ř š šť é ř š ž š ý šť ý ř

Více

č č č Ó ť č č č č č Í č č č Ť č č Ó č č č č č Ť č č Ť Á ť Ť č ť č Ž č ť ť Í ť Ó Ť

č č č Ó ť č č č č č Í č č č Ť č č Ó č č č č č Ť č č Ť Á ť Ť č ť č Ž č ť ť Í ť Ó Ť Í Í Ť č č Í č ň č č č č č č č č č Ó ť č č č č č Í č č č Ť č č Ó č č č č č Ť č č Ť Á ť Ť č ť č Ž č ť ť Í ť Ó Ť Ó č č ť ť č č č č Ť č č Ť č č č č č č Ť č ť č č č ď Í č č č č č Š č č ť ť Ú Ť č Ť č č č ú Ž

Více

Ř é é é úť Ú é é é é é ú é é é ú ú ú Č ú Č ú ú

Ř é é é úť Ú é é é é é ú é é é ú ú ú Č ú Č ú ú ú Ú šť é ú é ú ů ů é ú ú ů é ú ů ú ú ů š ů ú é ů ň é é š ů ů š š ó š š ů é š é é é é Á Ň Ř é é é úť Ú é é é é é ú é é é ú ú ú Č ú Č ú ú é ú Ú é é Č é š š é ů é é š š ů š ú ů ú š š Á ů ť š ů ů é š š é ú

Více

úř Š ě ÍČ Ů ž é š ě š ž é ě ž ů é ěř ýž ý ř š ě ů ó š ž ý ý é Ů ý ěř ý ěř ů ý ěř ů ý š é ů é ý ěř ěř éž ý úř š ě ů é ó ú ý ů é é ě ě ý ěř ý ý ý ěř é é

úř Š ě ÍČ Ů ž é š ě š ž é ě ž ů é ěř ýž ý ř š ě ů ó š ž ý ý é Ů ý ěř ý ěř ů ý ěř ů ý š é ů é ý ěř ěř éž ý úř š ě ů é ó ú ý ů é é ě ě ý ěř ý ý ý ěř é é š ř Č Č ě š Ž š ě ý ě Č é ž ě ř Í Ě Á Č Š ž ý é ý ěř ů ý š é ů é Č ý ěř ěř ý ěř éž ý úř Š ě ÍČ Ů ž é š ě š ž é ě ž ů é ěř ýž ý ř š ě ů ó š ž ý ý é Ů ý ěř ý ěř ů ý ěř ů ý š é ů é ý ěř ěř éž ý úř š ě ů é

Více

V H L U B O K É N A D V L T A V O U J A N H E N D R Y C H

V H L U B O K É N A D V L T A V O U J A N H E N D R Y C H S T U D I E P É Č E A K O N Z E R V A C E P A R K U N A P O D S K A L S K É L O U C E V H L U B O K É N A D V L T A V O U S O H L E D E M N A P R O V O Z G O L F O V É H O H Ř I Š T Ě A Z Á J M Y P A M

Více

ř ř Ý Á Ř Ě É ů ř é č é ž ň ř Č š č š ž ř ý ů ů ř ž š š š é ř ř ř ť č ú ž ř ů ý š ý é ř č š ý č š ž č č ů Š š é š é ň éč é é ů š Š Š é ř š ř ž ý Ů Č č

ř ř Ý Á Ř Ě É ů ř é č é ž ň ř Č š č š ž ř ý ů ů ř ž š š š é ř ř ř ť č ú ž ř ů ý š ý é ř č š ý č š ž č č ů Š š é š é ň éč é é ů š Š Š é ř š ř ž ý Ů Č č č Ý Á Ř Ě É ů ř č š ř ů Ó É č úč č ú ý ý ý ú Č ř ř Ó É Č úč Č ý č ř é ý ý ž ř ř Ý Á Ř Ě É ů ř é č é ž ň ř Č š č š ž ř ý ů ů ř ž š š š é ř ř ř ť č ú ž ř ů ý š ý é ř č š ý č š ž č č ů Š š é š é ň éč é é

Více

ŤÍ č Ť č Ý č č Ť Í Ť č č Í Ž č č č Í Ť Ť Ř Í ň Ý č ú č č Í Í č Ť č ú Ť č č č č č č č ÍÍ ť Ť č č Ž Ť

ŤÍ č Ť č Ý č č Ť Í Ť č č Í Ž č č č Í Ť Ť Ř Í ň Ý č ú č č Í Í č Ť č ú Ť č č č č č č č ÍÍ ť Ť č č Ž Ť Í ŽÍ Ž č Í Š ťí č Ť Ť Ť Č Ú č č ň Ť č Ď ň Ž ú č Ť Ť ň č Ť ť Ť ň Ž Í č Ž Ť č ŤÍ č Ť č Ý č č Ť Í Ť č č Í Ž č č č Í Ť Ť Ř Í ň Ý č ú č č Í Í č Ť č ú Ť č č č č č č č ÍÍ ť Ť č č Ž Ť Ť ŤÍ ů č Ž ň č ť Í ň č Í

Více

Univerzita Karlova v Praze Právnická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE Filip Kračman

Univerzita Karlova v Praze Právnická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE Filip Kračman Univerzita Karlova v Praze Právnická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE 2010 Filip Kračman U n i v e r z i t a K a r l o v a v P r a z e P r á v n i c k á f a k u l t a F i l i p K r a č m a n P r á v n í o c h r

Více

ž ý ůž ý ý č ů úč č ý ý úč Č ž ž ý š č šť č ž č ž č Č č ř ů č ř ý ů ř ž ř č ý ť ý ú ý č úč ť š Č č ý ů ý úč ž ú ř ů ú ý š ů ý š ď š úč ž ř šť č ý ů č

ž ý ůž ý ý č ů úč č ý ý úč Č ž ž ý š č šť č ž č ž č Č č ř ů č ř ý ů ř ž ř č ý ť ý ú ý č úč ť š Č č ý ů ý úč ž ú ř ů ú ý š ů ý š ď š úč ž ř šť č ý ů č č ň Á ň č ú Ú ď ů ú úč ú š ř ů úč Í Ů ý č ů úč ř ú š č š ď č š ů š ý ý ů ý úč Ů ň ž Í úč ř ř ř ý ů ý ř č ř Ž ř Ř ř š č š ů úč Ť ň úč š ř č úč ž ú ý ř ý Č ď úč š ý ů ň š ý č ý ů ÚČ Ů ž ž ý ůž ý ý č ů úč

Více

ž ú ú ý š ž ý ý ů ž ů ž ý ů š š ů ž ž ž ý Ú Ú Ú ň ž ý Š ý š ž ž ý š ú ý

ž ú ú ý š ž ý ý ů ž ů ž ý ů š š ů ž ž ž ý Ú Ú Ú ň ž ý Š ý š ž ž ý š ú ý Ú ú ň ý ž ú ž ů Š Ž Ó ýš ž š š ž š ý ů ý ž ý ů ý ž Ž ž ú ú ý š ž ý ý ů ž ů ž ý ů š š ů ž ž ž ý Ú Ú Ú ň ž ý Š ý š ž ž ý š ú ý Ž ú ž ů šť ý ý ú š ž ý ý ý ů ž ž ž ů ůž ž š ž š ž ž ž ž š ž ž ž š ž š š ž ý

Více

š é ě é é č ě é é ž é č ž é é ě ý é é ý č Í č č ů ý ě ň é ů é ů ů š ě š ě ě ň ě ů š ý ý č č ů Ú Ú ý ě ů ý ě ž é ž č č Ú ž ž ě ě ě Š ů ě ý ě ň ý ě ý Ť

š é ě é é č ě é é ž é č ž é é ě ý é é ý č Í č č ů ý ě ň é ů é ů ů š ě š ě ě ň ě ů š ý ý č č ů Ú Ú ý ě ů ý ě ž é ž č č Ú ž ž ě ě ě Š ů ě ý ě ň ý ě ý Ť ě ýú Č š š ě ě Č ž ě ú Č ú č ě ě š ů ú é ú Č Ř š é č é Ú Č ž ě é ů ý Ú Č š ž Ú ž č é é š ý č ě ý č é éč Ú ž š é é ý é č ě Č č ý ť éč ý ů ž č ť ý ý č ě é ď č Ť š č ě š ú šť é č ě ě ě š ů ú Č č é ě é ú é

Více

Č š ř ř ř ř š ř Č Ř ň ž ř ř ý ř ř ž š ž š ř ň ý ř ú ý ř š ř ů ý ú š ž ž ř ř ř ž Ž š ř š Ž ř ž š š

Č š ř ř ř ř š ř Č Ř ň ž ř ř ý ř ř ž š ž š ř ň ý ř ú ý ř š ř ů ý ú š ž ž ř ř ř ž Ž š ř š Ž ř ž š š ý š Ú ž š ž š ý ž ř Ť šť Č ý ň ř ž ú š ý ž ý ř ů ž ž ř ř ý ů š ň ý ú ř šť š ý ú ž ý ú ó ú š š ů ř Č š ř ř ř ř š ř Č Ř ň ž ř ř ý ř ř ž š ž š ř ň ý ř ú ý ř š ř ů ý ú š ž ž ř ř ř ž Ž š ř š Ž ř ž š š ř Ž ý

Více

ý š š Č Č éž Í ř ř ý ž é ř ž ž é ř ýš ř ř éž ř ř ř ů ž ž ý ůž ů Ž ý é Ž ř é é ó é ó ž ř ý ů ů ý ů ý ž š ž ý ůž ů ů ýš ř š š Č š ďš ý ř ýš ý Ť ýš ý

ý š š Č Č éž Í ř ř ý ž é ř ž ž é ř ýš ř ř éž ř ř ř ů ž ž ý ůž ů Ž ý é Ž ř é é ó é ó ž ř ý ů ů ý ů ý ž š ž ý ůž ů ů ýš ř š š Č š ďš ý ř ýš ý Ť ýš ý ř ý ýď š é é é ř ř é ř ý ř ř é ř ř ž é ú š š Č š Ž ů é ř ý ž ž ý ř š ýš ý é Č é ř é ý ž Ž ý é ř é ý ž š ýš ý éž ý ý ř ř ř ř é ýš ý ú š ž é é ř ý ů é éž ř é š ý ř ž ý ř ž éž é ž é ú ý ý š š Č Č éž Í ř ř

Více

ď ž ž Š š ť ž Ó ž ý ž Ž ď

ď ž ž Š š ť ž Ó ž ý ž Ž ď ž Ó Ž ý ž ý ž Š ž ý ý ž ž ý ď Ž ý ž ď ž ž Š š ť ž Ó ž ý ž Ž ď ý ý š ý ý ý ý ý ý ž ý ý ý ž ý ý ž ž ý ý ý ý ý ž ž ž ž š ž Ů ý ý ý ý ý š ž ý ý ý ý š ž ý ý ž ó ť ž ž ž š ý ž Á ý š ž š ý ý ý ý š ž ž ý ž ž ž

Více

ř ř é ř ř Ó é é č ř ř č é ř é ý č Í Ů ý č Ů ř ř ř ý ř ý ř é ý é é š Ú ř Š ř š ů ů ý č č š ř é ů ř č é č é č ř é ř ý é ř ý ý Í ř č é é č ř ř ř ř ý ž

ř ř é ř ř Ó é é č ř ř č é ř é ý č Í Ů ý č Ů ř ř ř ý ř ý ř é ý é é š Ú ř Š ř š ů ů ý č č š ř é ů ř č é č é č ř é ř ý é ř ý ý Í ř č é é č ř ř ř ř ý ž ř ý é č Š Ř č ý ř úč ď ř ř č úč ř ř ý ý ř ř é ř ř Ó é é č ř ř č é ř é ý č Í Ů ý č Ů ř ř ř ý ř ý ř é ý é é š Ú ř Š ř š ů ů ý č č š ř é ů ř č é č é č ř é ř ý é ř ý ý Í ř č é é č ř ř ř ř ý ž ýš Í é é ó ýš

Více

ů ý ž ý ý ú Ý ů ý ů Ž Ž ú ů

ů ý ž ý ý ú Ý ů ý ů Ž Ž ú ů ý ý Ž Ž ý Ž ý ů ů ů ý ý ý Ž Ú ý ů ý ů Ž Ž ů ý ž ý ý ú Ý ů ý ů Ž Ž ú ů ý ý ý ý ý ž ž ů ý ý ž ž Ž ž ý ž ý ý ů ý ý ů ň ž É ů ú ý ů Ž ů ÍŽ ů ů ú ý ů Ž ů ž ů É ý ý ý ů ý ů ů ý ů Í ů Ů ž Ž Ó ň ň Š ů ů ú ž ů

Více

ř ě ě é é é ř ž ž ě é ř ř é ř ě ě ž ř ř ě ýš ýš ó ě ý ř Š é é ž š ě ř ř ž ýš ř ě é ž é ů é ě é ř ř é é ž ě ř ě ý ě ý

ř ě ě é é é ř ž ž ě é ř ř é ř ě ě ž ř ř ě ýš ýš ó ě ý ř Š é é ž š ě ř ř ž ýš ř ě é ž é ů é ě é ř ř é é ž ě ř ě ý ě ý ř ů Í ř ý é ě ý ž é ě ř é ú ý ý ř ě é ř é ě é ž éř ř ě é ý ř ú ř ě ě é é é ř ž ž ě é ř ř é ř ě ě ž ř ř ě ýš ýš ó ě ý ř Š é é ž š ě ř ř ž ýš ř ě é ž é ů é ě é ř ř é é ž ě ř ě ý ě ý é é ř ř é é ž ž é ř ž

Více

ú ě ě ě ú ú ě ě š ě ě ě ě ě ě ě ú ě ů ů ů ě ě ů ů ů

ú ě ě ě ú ú ě ě š ě ě ě ě ě ě ě ú ě ů ů ů ě ě ů ů ů ú ě ě ě š ě ě ú ě ě š ů ú ú ě ú š ú Ú ú ú úě ú ú š ů ú ú ú ú ě ú ě š ě ě ů ú ú ě ě ě ů ů ú ú ů ň ů ě ě ě ů ú ě ň ů ú Í ě ě ň ú ň ú Ú ě šť úě ě ú ú ě ě ě ú ú ě ě š ě ě ě ě ě ě ě ú ě ů ů ů ě ě ů ů ů ú ě

Více

ú ž ú š ř š ň ř ř š ř ř ř É ú ř

ú ž ú š ř š ň ř ř š ř ř ř É ú ř ť ň Ý ř š ú Č Š ů š ÚÚ ď šé Í ď Ť ď š Í ř ú ž ú š ř š ň ř ř š ř ř ř É ú ř ň ú ď ú ř Ú ú ř ř š ú ř š š š š š ú Ú š É ň ů ťů ř Ž ž ď ř Ž ú ů ů ů ř ř ž ů ř ů ů ň ů š š ů ů š ž ř ř ř ž ř šť ř ř ř ž ž ů ř ú

Více

é ř ř ý ž ý ž ž é Ť ř ř ý ř ř é ř é ř ř ý ý ř é é š ý ž ž é ž ň ý ň é š éž š Ř ř ň é ý é ň é ýš ý ý ň ý ň ž Č ř ř é ň é ň š é ž ň é ř ď é š ř ů ň ý Ť

é ř ř ý ž ý ž ž é Ť ř ř ý ř ř é ř é ř ř ý ý ř é é š ý ž ž é ž ň ý ň é š éž š Ř ř ň é ý é ň é ýš ý ý ň ý ň ž Č ř ř é ň é ň š é ž ň é ř ď é š ř ů ň ý Ť é Č Á ň ž Č é ďé ř ř ř ř ř ř Č Č ú Č é ý ý ř é é ž ž é é Č Č ř ú éž Á Á é ý é ž é ž ú ý ů é é š ů ý ž ž ú ž ž ý ř ý ů é ř ř ý ž ý ž ž é Ť ř ř ý ř ř é ř é ř ř ý ý ř é é š ý ž ž é ž ň ý ň é š éž š Ř ř ň

Více

Č ů ť ú ů ť ť ú ů ů ť ť ň ů Ť ť ů ó Č ú ť ů ů ů ú ó ó ť ů ů ú ú ú Á ú ť ť ó ň ů ů ň ť Ů Ů ť ň ů ů

Č ů ť ú ů ť ť ú ů ů ť ť ň ů Ť ť ů ó Č ú ť ů ů ů ú ó ó ť ů ů ú ú ú Á ú ť ť ó ň ů ů ň ť Ů Ů ť ň ů ů ň ú ú ů ů ť ú ů ů ó ů ú ň ň ú ů ů ň ň ť ň ň ů ň Ů ň ú Ů Ů ů ó ť Á Ť Č ů ť ú ů ť ť ú ů ů ť ť ň ů Ť ť ů ó Č ú ť ů ů ů ú ó ó ť ů ů ú ú ú Á ú ť ť ó ň ů ů ň ť Ů Ů ť ň ů ů Ř ů ó ť ť ů ó ů ú ÚČ ú ů ů ť ť ú ů

Více

ě é Í ě Í ěí Í š š Š ž ý é ě ě Ú Ú ž ž š Í ě š ň Í Í š ěů ú ě ů ý ě

ě é Í ě Í ěí Í š š Š ž ý é ě ě Ú Ú ž ž š Í ě š ň Í Í š ěů ú ě ů ý ě ž Ť Í ě é Í ě Í ěí Í š š Š ž ý é ě ě Ú Ú ž ž š Í ě š ň Í Í š ěů ú ě ů ý ě š é ý é ž Č Ž ú ý Č ý Í Í ý Č ý Č ú š Š š ě é š Ž ý é Ž š ú ě ý ě ě é š ě š é é éš é ů š ů Í ů Ž ě š ě ě Ž š é é Ž š Žď š ý Ž ý

Více

ř ř ř ř ě é ě ř ě úř é úř úř ř ř ý ý úř ě ř ů š š ň š é š ř ů ěř ů ů ř é é ř é ř úř ó

ř ř ř ř ě é ě ř ě úř é úř úř ř ř ý ý úř ě ř ů š š ň š é š ř ů ěř ů ů ř é é ř é ř úř ó ř é úř ěř é ň š ěř ů ů ř é é ř é ř úř ř ř ř ř ě é ě ř ě úř é úř úř ř ř ý ý úř ě ř ů š š ň š é š ř ů ěř ů ů ř é é ř é ř úř ó ěř ěř ň š ď é Ť Ť Ž úř ě ěš úř ó ů é ř ě é š é ř ř ýš ň é ř ě ř ů ý ý ů ě Ž ě

Více

š š Č Í š ť ň č č š č ť č č Ě č š š č č š ň Ý ň č č š č Í č Ě č ň č ň š š Í Ý ď ď ň Í Í č č č č Í ť Í č č ň ň

š š Č Í š ť ň č č š č ť č č Ě č š š č č š ň Ý ň č č š č Í č Ě č ň č ň š š Í Ý ď ď ň Í Í č č č č Í ť Í č č ň ň č č Š É č č ř š č č Ť č č š č Š Ě č č Š š šš ň č š š ň Ě š č š Ě č č č š č č Š č š š Č Í š ť ň č č š č ť č č Ě č š š č č š ň Ý ň č č š č Í č Ě č ň č ň š š Í Ý ď ď ň Í Í č č č č Í ť Í č č ň ň š ň č Ě š

Více

Š ž Ť š Ť Č ž š š Ť š Ť Ž Ť ž Ť ž Ž Ť Ť Ť š ď Ť š Í Ť š Ť ž š š š Ž ť Ť Í Ť Ť š Ť ž Ť Ť š ž š Ť ž š Ť ž Í ž Ť Ť š Ť Ó Ť Ž Ť š Š ž Ť Ť š ž š ž Ť š Ž Ž

Š ž Ť š Ť Č ž š š Ť š Ť Ž Ť ž Ť ž Ž Ť Ť Ť š ď Ť š Í Ť š Ť ž š š š Ž ť Ť Í Ť Ť š Ť ž Ť Ť š ž š Ť ž š Ť ž Í ž Ť Ť š Ť Ó Ť Ž Ť š Š ž Ť Ť š ž š ž Ť š Ž Ž Í Ť Á Á Ě Á ň Ť Ť Ť Ť š Ť ž š Ť Ť Ť ž š Ť Ť ž Ť Ť Ť š ž Ť Ť š Ť š ď Ž ž Ť ž Ť š Ť ť Š ž Ť š Ť Č ž š š Ť š Ť Ž Ť ž Ť ž Ž Ť Ť Ť š ď Ť š Í Ť š Ť ž š š š Ž ť Ť Í Ť Ť š Ť ž Ť Ť š ž š Ť ž š Ť ž Í ž Ť Ť š Ť Ó

Více

ěž Úč úč Í ěž Ž č Ž ž ů Á Č Č Ž Úč Ž Úč Ž ň ž Ů č č Ž Úč Ž Í č š ě ň ó ÚČ č Ž Úč č Č š Ž Š Š ÍŠ

ěž Úč úč Í ěž Ž č Ž ž ů Á Č Č Ž Úč Ž Úč Ž ň ž Ů č č Ž Úč Ž Í č š ě ň ó ÚČ č Ž Úč č Č š Ž Š Š ÍŠ š ě ě š ů úč Ý č Č š ě úč š ěž ÚČ Úč ž č ž ě ě ě ů ě č ň č ž ÚČ Í ů č ú ě Á č Č č ň úč š ěž Úč úč Í ěž Ž č Ž ž ů Á Č Č Ž Úč Ž Úč Ž ň ž Ů č č Ž Úč Ž Í č š ě ň ó ÚČ č Ž Úč č Č š Ž Š Š ÍŠ ěž úč úč ž ě ž Ž

Více

Č Í Ý ž Ý ň š š ň ůž ůž ž ž ů ůž ž ž ž ž Ý Ý ť ž ůž ů ž Á š ž š ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž Ý ůž š ž š ž š Ý š ť ž š ž ž ť ž ž ň ž ž ž

Č Í Ý ž Ý ň š š ň ůž ůž ž ž ů ůž ž ž ž ž Ý Ý ť ž ůž ů ž Á š ž š ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž Ý ůž š ž š ž š Ý š ť ž š ž ž ť ž ž ň ž ž ž š ť š ž ž ž ú ž ž ž ž ú ž š ú Č ů ů ú ž ž š ť ž š ú ú ž ž ů ž ú ž š ť Ě Á Č Í Ý ž Ý ň š š ň ůž ůž ž ž ů ůž ž ž ž ž Ý Ý ť ž ůž ů ž Á š ž š ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž Ý ůž š ž š ž š Ý š ť ž š ž ž ť ž ž ň ž ž

Více

š š ů š ó ů ů Č Č š Ž šť ů ů ů š ů ů š Ž ů š š š š Č š ů š ů ů š šť ů ú š ů š ů ů š Ú Ú ů Ž Ž Ú ÝÚ Ž Ž š ů ů š š ů ů ů Ž Ý Ž š Č Ú Ž Ú Ú Č Ú ů ů š ů š

š š ů š ó ů ů Č Č š Ž šť ů ů ů š ů ů š Ž ů š š š š Č š ů š ů ů š šť ů ú š ů š ů ů š Ú Ú ů Ž Ž Ú ÝÚ Ž Ž š ů ů š š ů ů ů Ž Ý Ž š Č Ú Ž Ú Ú Č Ú ů ů š ů š Í Ž š š š š ú š ů š š š Ú ú š ť š ů š ů ů ů š š ů ů š ň ů ů š ú š ú ť Ě Ů ů š ů ů ů ů ů ň š šš ů ů Č ú Ú š š ů š ó ů ů Č Č š Ž šť ů ů ů š ů ů š Ž ů š š š š Č š ů š ů ů š šť ů ú š ů š ů ů š Ú Ú ů Ž Ž Ú

Více

ó ž ž ě ě ě ě ě ů ě ď ž ů ě ě ů

ó ž ž ě ě ě ě ě ů ě ď ž ů ě ě ů ž ě ž ě ě Č š Č š š ě ě š ž ó ž ž ě ě ě ě ě ů ě ď ž ů ě ě ů ž ž ěž ě ě ó ž ž ě ž ě ě ě ě ť ě š ě ň ů ě ň ě ž ž ž ť š ě ů ů š š Ň ěž ěž ěž ť ěž ó ůú ť ě ž ž ě ž ě ě ň ž ň ě ěž ě ě ů ě ě ů ě Á ě ě ů ě ě

Více

ř ř ř Č Ů ř úř ů ú ů ř ž úř ž ř š ř Č Ý řž š ů ů ů ú ý ýš ř ž ý ý ý ž ž ú ů ř ř ú ů ýš ů ý ž š ň ú š

ř ř ř Č Ů ř úř ů ú ů ř ž úř ž ř š ř Č Ý řž š ů ů ů ú ý ýš ř ž ý ý ý ž ž ú ů ř ř ú ů ýš ů ý ž š ň ú š ř ř Ů Úř ř Í ř š ř ř ž úř ř ř úř Ž ř ž ř ž ř ž ž Ž ý ý ů ř ř ý Č ž ů ř Ú Č ž ř ř ň ř ý ů ř š ň Š ř ř ů ř ř ř ý ž ř ř ř Č Ů ř úř ů ú ů ř ž úř ž ř š ř Č Ý řž š ů ů ů ú ý ýš ř ž ý ý ý ž ž ú ů ř ř ú ů ýš ů

Více

Á Í Á ý ý č č č ý ý č é ď Š Č ř ř ý ý č é ť é č é é é ř ř é ý ř ý ý ý ý ý ř č é č š č ď ř ř Ě Ý é č Č č č š Č č Š š š č é č é č ý ř ý ř ó ř ř é č Ž č

Á Í Á ý ý č č č ý ý č é ď Š Č ř ř ý ý č é ť é č é é é ř ř é ý ř ý ý ý ý ý ř č é č š č ď ř ř Ě Ý é č Č č č š Č č Š š š č é č é č ý ř ý ř ó ř ř é č Ž č Ý Á Í Í ř é ř ý ů č č ř ď ď š é č é č č č ú ů ů č č ř ů é č ř ů č ý š Í č ř ů ý ý ř Í č š ýč ř ů č Í ú č ú ů Í š š ř ů ň é é ř é š é č ř č é ř š ú é ř č ý é ř š é é Ú ř č ý é ř š é é é ý é č é ý Á Í Á

Více

ú é é ó é É éý é é Ú ě é úč ý é úč ě ž č Č Á Ú Ě é ě é ě č Ú ě č ď ď ú ě č ě ě é Ý č č ř ě Č ý é ě ú Ó é ž ý ů ú č ě Č Č Č Ú ě č Ýé é ř Ů ř é é Ýé é é

ú é é ó é É éý é é Ú ě é úč ý é úč ě ž č Č Á Ú Ě é ě é ě č Ú ě č ď ď ú ě č ě ě é Ý č č ř ě Č ý é ě ú Ó é ž ý ů ú č ě Č Č Č Ú ě č Ýé é ř Ů ř é é Ýé é é ú ě č č Č ř é Ó ř é ě ý č ě ř ř Č ú ě ž Ú ě ě ú Š č é ý ý č č é ž é č úč é ú ě ý ý ž ý éé é ě ú š é žú ě Ý é ú ě ž ú ý Č é ř š ý ž ý é ž é ě ř ň ý ý ý Č ž ý ý ř č ř ů é ú ě é ě č č ě é úč ěž ý úč ř é č

Více

Č Č Č Ý ď

Č Č Č Ý ď ň Š Č Č Č Č Č Ý ď ď Ý ť ť Ř ť ď Č ň ť ň ň ň ň ň Č ň Č Č Č ť Č ň ť ň ň ň ň Č ň Ú Ú ť Ó É É É Ě Š É É ď Ú Ú É Ó ť ň ď Č Ž Ú Ó Ú ň É Č Ý Ý Ě Č ď ť ň ň ť ň Ú Š Č Č Ý Š Š ď ď ď ď ď ť ť Á Ě Ř Ý Ř Ž Š Š É Ě ÁŘ

Více

ěř ř š ě ě š ř ů ř é úř ř é ř ě ř ě ě š ř ů ú ř ú ř é ě é ú ě ě ě š ř ů ě ř ů ý ů ě ěž ý ý ř ů ý ž ěž ů ý é ú ěž ý ž ý ř ů ý ě ě ú ě ý ý ý ý ů ř ů ú ř

ěř ř š ě ě š ř ů ř é úř ř é ř ě ř ě ě š ř ů ú ř ú ř é ě é ú ě ě ě š ř ů ě ř ů ý ů ě ěž ý ý ř ů ý ž ěž ů ý é ú ěž ý ž ý ř ů ý ě ě ú ě ý ý ý ý ů ř ů ú ř ý ř ř ú Č ř ř Ú ř ř é ř ř ě é ř ř ú ý Ů ý ů é ě š ř ů ř ř é ř ě Ú ř ř ěř ý ř ř š š š ú Š ú ěř ř š ě ě š ř ů ř é úř ř é ř ě ř ě ě š ř ů ú ř ú ř é ě é ú ě ě ě š ř ů ě ř ů ý ů ě ěž ý ý ř ů ý ž ěž ů ý é ú

Více

éť ř ř ř ř ě Ť é ě ř ě úř é úř úř ř ř ý ý Ž úř ě ř ů š š ň š é š ř é ěř ů ě é ú ř ě ý ř ř ř ú ě é ř ř ý š ř ů ě Í ý úř

éť ř ř ř ř ě Ť é ě ř ě úř é úř úř ř ř ý ý Ž úř ě ř ů š š ň š é š ř é ěř ů ě é ú ř ě ý ř ř ř ú ě é ř ř ý š ř ů ě Í ý úř ř é úř ěř é ň š é ěř ů ě é ú ř ě ý ř ř ř ú ě é ř ř ý š ř ů ě ř ý úř éť ř ř ř ř ě Ť é ě ř ě úř é úř úř ř ř ý ý Ž úř ě ř ů š š ň š é š ř é ěř ů ě é ú ř ě ý ř ř ř ú ě é ř ř ý š ř ů ě Í ý úř ěř é ěř ň š ďé

Více

ř ý Č ř Ú Ú ř ý ř Č ý ý Č ý ý Ú ř ť ú ě ř ř ú ě ř ý ř ý ý ť ý ě Ě ú ě ě ř ř ú ř ř ý ř ě ý ě ř Š Á

ř ý Č ř Ú Ú ř ý ř Č ý ý Č ý ý Ú ř ť ú ě ř ř ú ě ř ý ř ý ý ť ý ě Ě ú ě ě ř ř ú ř ř ý ř ě ý ě ř Š Á ř úř úř ř Č ý ř ě ěř ř ě ř ú ř ř ý ě ř ý ě ř ě ě úř ý ř ř ěř ěř Ž ě ě ý ěř ň Ž ú Ž ř ě ú ň ř ý Č ř Ú Ú ř ý ř Č ý ý Č ý ý Ú ř ť ú ě ř ř ú ě ř ý ř ý ý ť ý ě Ě ú ě ě ř ř ú ř ř ý ř ě ý ě ř Š Á Š ř ř ř ř Š

Více

č ě ř ř Š ř ř č Ž ř č č ě ř č ř ř ř ř éč ě č ě ř é Ž č ě ř Ž ě ě é Č ř ř č é ř é č ě ř ř ě ř ř Ř é č č é č ů ň ř é č ř é ř é ě ř ů ě Ž é é ř Š ř ě

č ě ř ř Š ř ř č Ž ř č č ě ř č ř ř ř ř éč ě č ě ř é Ž č ě ř Ž ě ě é Č ř ř č é ř é č ě ř ř ě ř ř Ř é č č é č ů ň ř é č ř é ř é ě ř ů ě Ž é é ř Š ř ě Č é é č é é ě ř č č č ř é ř č ř ě č ř ř ě é é ř ř ř ě Č é ř ř é Č ř é é é ěř ů é é Š é é Ž Š ě ěř ů ěř ěř é ů é Š ř č ů ů é ř é ř é č č é ř ř č ě ř č ů č ř ř č ě ř ř Š ř ř č Ž ř č č ě ř č ř ř ř ř éč ě

Více

ň č ů ý ů ů ů ý ť č č ý č č ý ý ý č ú ý ů ť č č Ú ů Ý ů ů ú ý ů ů úč Ú č ů ů úč ý ů ů č ů úč Í ů Í Í ý č úč ů č ň ú ú ů ú č ů č ň ú ú ů ú ú ý ů ň ý ú

ň č ů ý ů ů ů ý ť č č ý č č ý ý ý č ú ý ů ť č č Ú ů Ý ů ů ú ý ů ů úč Ú č ů ů úč ý ů ů č ů úč Í ů Í Í ý č úč ů č ň ú ú ů ú č ů č ň ú ú ů ú ú ý ů ň ý ú ú ů ď ď Ř Á Á ž č ů č ů ž ý ů ů ž ů ú ň ú ú ť Ú ů ý č č ý ť č č č č ý ů Ú č ů č č ý ň ů úč ý č č ý ý ý ú č č ú Ú ů č ú ň č ů ý ů ů ů ý ť č č ý č č ý ý ý č ú ý ů ť č č Ú ů Ý ů ů ú ý ů ů úč Ú č ů ů úč ý

Více

Í č ď ň ě ě š ř ů č ú ř ě ě š ř ů ř ř ž é ž ř ž é é é é é ž č ý ř ý é é ě č é éč ě ě š ř ů ě ý ř ž ř ú ě ě ě ř š ý é éč ě é éč ě ě š ř ů ě ě ř š ý ř ě

Í č ď ň ě ě š ř ů č ú ř ě ě š ř ů ř ř ž é ž ř ž é é é é é ž č ý ř ý é é ě č é éč ě ě š ř ů ě ý ř ž ř ú ě ě ě ř š ý é éč ě é éč ě ě š ř ů ě ě ř š ý ř ě Ě Ý ÚŘ Í Ž Í Ř Í Ú Í Á Á Í Č ÁŠ Ž ě é é č ú ř ě ý ř ž ř ú ě ý ď Ž ě Č š ě é Á é é č é Í č ú ě ř ž é ž Á Í é ř ž ř š ě š ž é ě ž ě ř š ž ú ý é ú ě č ě š ý ů š ř ý ů ý ó ó ě é ě ě š ý ž ý ě ý ý ý ó šé š

Více

č Ť Ž š ě č Ž ě é ý ň ú ň č Ž č Ž č č ě ú ů ň ě ůž ň é ú ú ůž é ť Š ě é ě ůž ň é ú ú ůž é Í Š Ž úň

č Ť Ž š ě č Ž ě é ý ň ú ň č Ž č Ž č č ě ú ů ň ě ůž ň é ú ú ůž é ť Š ě é ě ůž ň é ú ú ůž é Í Š Ž úň ň č é Ú š š š Š ý č č č ů š č ě Š é é č ě é ě Ž Ú Ž ě ů ň ě é Ž ý é ě ý ó ť ň č Ť Ž š ě č Ž ě é ý ň ú ň č Ž č Ž č č ě ú ů ň ě ůž ň é ú ú ůž é ť Š ě é ě ůž ň é ú ú ůž é Í Š Ž úň č ě é ý ýč ů č ý č ú ň Ž

Více

ť Ž ž ž ž ž ž ť ž ť É Ě ž ž ť ž ž ž ž ť ž ž ž

ť Ž ž ž ž ž ž ť ž ť É Ě ž ž ť ž ž ž ž ť ž ž ž Ý Ý Ů Ě É Š Á Ú ž ž ž ž ž ž ž Ž ž ť ž ž ž Ó ŇŇŇ Ó ž ť Ž ž ž ž ž ž ť ž ť É Ě ž ž ť ž ž ž ž ť ž ž ž ť ž ť ť ž ž ž ž ž ž ž ž Ž ž ž ť ž Ž Ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž Ž ž ž ž ž ž ž ž ž ť ž ž Ž Ž ž ž ž ž ť ž Ž ž

Více

Ť ŤÍ ň ň č Ó Í č č Ť Ť Ť ň ň ť Ž ň ť ň Í ů ň ň ň č ť Í ŤÍ č Ť Ť č Í Ť č č Ť Ť Ď Ť č Ť č č Ť č Ť č ť Ť Ž Ť č Í Ž č ú Ť č Ý Ď č Ť

Ť ŤÍ ň ň č Ó Í č č Ť Ť Ť ň ň ť Ž ň ť ň Í ů ň ň ň č ť Í ŤÍ č Ť Ť č Í Ť č č Ť Ť Ď Ť č Ť č č Ť č Ť č ť Ť Ž Ť č Í Ž č ú Ť č Ý Ď č Ť č Ú Ú ď ď Ú ň ď Ú Ú ď ÚÚ Š Š Ú Ú č č ň č Ť ď Ž ř ď č č č Ť č č Í č č Ť Ť ď č č Ž Í Ť Í Ť Í č Ť Ť č Ť Ť č č Ť č Ť ň č č Ť Ť ŤÍ Ž č Í Ť Ť Ť Ř Ř ň č č č č č Ť č ů ň č Ť č Ť Ť ŤÍ ň ň č Ó Í č č Ť Ť Ť ň ň ť

Více