G-Consult, spol. s r.o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "G-Consult, spol. s r.o."

Transkript

1 G-Consult, spol. s r.o. KARVINÁ - Sovinec Rekultivovaná skládka TKO, monitoring Závěrečná zpráva, 2012 Číslo zakázky Účel Katastrální území Kraj Objednatel S sledování kvality podzemní a povrchové vody v okolí uzavřené skládky TKO Karviná-Doly Moravskoslezský statutární město Karviná Zpracoval Schválil Ing. Šárka ŠIŠKOVÁ Ing. Radan ŠMÍT Datum zpracování Prosinec 2012 Výtisk č.

2 Strana 2 Řešení uvedené v předkládané zprávě je duševním vlastnictvím společnosti G-Consult, spol. s r.o. Jeho veřejná publikace a další použití nad rámec původního smluvního určení je vázáno na souhlas zpracovatele. Prvotní dokumentace je uložena v archívu společnosti G-Consult, spol. s r.o.... Ing. Michal KOFROŇ ředitel společnosti Rozdělovník: Vyhotovení č. 1 2 Vyhotovení č. 3 : statutární město Karviná, odbor majetkový : Archív G-Consult, spol. s r.o.

3 Strana 3 OBSAH strana 1. ÚVOD ROZSAH A METODIKA MONITOROVACÍCH PRACÍ Vzorkovací práce Laboratorní rozbory Režimní měření hladiny podzemní vody Interpretace a syntéza výsledků průzkumných prací POUŽITÁ KRITÉRIA VYHODNOCENÍ MONITOROVACÍCH PRACÍ Podzemní voda Hodnocení dle Vyhlášky č. 5 /2011 Sb Posouzení potencionálního rizika Povrchová voda SLEDOVÁNÍ USTÁLENÉ HLADINY PODZEMNÍ VODY ZÁVĚR PŘÍLOHY 1. Situace, M 1 : Mapa rozmístění monitorovacích objektů a průběhu hydroizohyps, M 1 : Stanovené obsahy ukazatelů ve vodách a jejich srovnání s legislativními předpisy

4 Strana 4 1. ÚVOD Předkládaná zpráva hodnotí výsledky monitorování kvality podzemní a povrchové vody v okolí rekultivované skládky TKO Sovinec v průběhu roku Monitorovací práce jsou realizovány společností G-Consult, spol. s r.o. jako součást celoročního opakovaného monitoringu kvality podzemní a povrchové vody na celém správním území statutárního města Karviná. 2. ROZSAH A METODIKA MONITOROVACÍCH PRACÍ V průběhu monitorovacích prací bylo provedeno: odběr vzorků vod a přeprava vzorků do laboratoře (duben, říjen 2012) laboratorní analýzy odebraných vzorků vod (duben, říjen 2012) piezometrické záměry úrovně hladiny podzemní vody (leden, duben, červenec, říjen 2012) interpretace a syntéza výsledků závěrečná zpráva (prosinec 2012) 2.1. Vzorkovací práce Vzorkovací práce - odběr vzorků podzemních a povrchových vod - v průběhu roku 2012 prováděli pracovníci společnosti G-Consult, spol. s r.o. V průběhu 1. sady monitoringu 2012 bylo dne 12. dubna 2012 odebráno celkem 7 vzorků vody. Z toho 6 vzorků podzemní vody z vrtů a 1 vzorek povrchové vody z toku. V 2. sadě monitoringu 2012 bylo dne 23. října 2012 odebráno celkem 7 vzorků vody. Z toho 6 vzorků podzemní vody z vrtů a 1 vzorek povrchové vody z toku. Přehled vrtů a odběrného místa na povrchovém toku, ze kterých byly odebírány vzorky vody je uveden tabulkách přílohy č. 3 a v mapě M 1 : příloze č. 2. Pro zajištění co nejreprezentativnějších hodnot byly vzorky podzemní vody odebírány za dynamických podmínek. K odběru bylo použito maloprůměrového ponorného čerpadla. Podle směrnice G-Consult, spol. s r.o. - Odběr vzorků - bylo odčerpáno z každého vrtu cca dvojnásobné množství objemu vody ve vrtu. Po odčerpání stanoveného množství byly vzorky odebrány přímo z výtlačné hadice ponorného čerpadla. Povrchová voda byla odebírána vzorkovacím válcem z nerezové oceli. Vzorky vod byly ihned po odběru do speciálních vzorkovnic označeny a dopraveny do analytické laboratoře Laboratorní rozbory Ve všech vzorcích odebraných v rámci monitoringu 2012 byly provedeny analýzy vytipovaných polutantů. V dubnu sada - zkrácená, v říjnu sada - rozšířená. Zkrácená sada: těžké kovy: Be, Pb, Zn amonné ionty (NH 4 +) v podzemní vodě, amoniakální dusík (N-NH 4 ) ve vodě povrchové nepolární extrahovatelné látky (NEL), v povrchové vodě C10-C40

5 Strana 5 Rozšířená sada: těžké kovy: Be, Hg, Pb, Zn amonné ionty (NH 4 +) v podzemní vodě, amoniakální dusík (N-NH 4 ) ve vodě povrchové nepolární extrahovatelné látky (NEL), v povrchové vodě C10-C40 úplný chemický rozbor (ÚCHR), v povrchové vodě včetně BSK5, CHSK a NL Veškeré analytické práce provedla laboratoř Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě, Centrum hygienických laboratoří, Zkušební laboratoř č akreditovaná ČIA. Výsledky analýz vzorků podzemní a povrchové vody jsou přehledně seřazeny v tabulkách přílohy č. 3. Obsahy překračující limitní hodnoty jsou barevně odlišeny. Znak < znamená, že obsah sledovaných polutantů je pod mezí detekce použité analytické metody. Atesty chemických rozborů podzemních a povrchových vod z dubna i října 2012 jsou uloženy jako prvotní dokumentace v archívu G-Consult, spol. s r.o Režimní měření hladiny podzemní vody V průběhu monitorovacích prací byla sledována ustálená hladina podzemní vody na všech vrtech monitorovací sítě. Měření bylo prováděno v průběhu ledna, dubna, července a října. Měření se provádí elektroakustickým hladinoměrem G-20 (výrobce GEOSPOL Uhřínov) s přesností na 0.02 m. Chyba měření je tedy ± 2 cm. Tabulka s výsledky měření je uvedena níže v textu. Záměry úrovně hladiny podzemní vody v průběhu roku 2012 prováděli pracovníci společnosti G-Consult, spol. s r.o. Výsledky měření jsou seřazeny v tabulce níže v textu Interpretace a syntéza výsledků průzkumných prací Sled a řízení prací, odběr vzorků vod a záměry hladin prováděli pracovníci G-Consult, spol. s r.o. V průběhu prací byly podrobně analyzovány veškeré údaje získané monitoringem tak, aby bylo možno v navazujících etapách přizpůsobit analytické práce zjištěným trendům. Pro konstrukci mapových příloh bylo použito programu SURFER (Golden Software, Inc.), atesty chemických analýz a naměřené úrovně hladiny podzemní vody byly zpracovány v tabulkovém editoru Microsoft Excel. Tabulka č Přehled prací realizovaných v průběhu monitoringu 2012 Druh prací 1.Vzorkovací práce 2.Laboratorní zkoušky 3.Režimní měření hladin Rozsah prací 12 ks vzorků podzemní vody, 2 ks vzorků povrchové vody Be, Hg, Pb, Zn, NH + 4, NEL, C10-C40, ÚCHR, BSK5, CHSK, NL 24 záměrů hladin

6 Strana 6 3. POUŽITÁ KRITÉRIA Metodický pokyn MŽP ČR z roku 1996 Kritéria znečištění zemin a podzemní vody, který byl dlouhou dobu nosným dokumentem pro definování kvality jednotlivých složek geoprostředí v rozsahu kritérií A, B a C, je zrušen a plně nahrazen novým Metodickým pokynem MŽP ČR z června 2011, platným od února Nový Metodický pokyn MŽP ČR (MP 2012) vychází z odvozených hodnot indikátorů znečištění horninového prostředí (RSL - screeningové hodnoty znečištění dle USEPA), což jsou koncentrace chemických látek, jejichž překročení by si mělo vyžádat další průzkum či odstranění kontaminace. Hodnoty RSL jsou odvozeny na základě přímé expozice lidské populace při stanovených expozičních cestách. Tyto hodnoty nelze aplikovat na hodnocení vlivu přítomných chemických látek na ekosystémy a na povrchové vody. Limitní hodnoty indikátorů znečištění vyjadřují stav, kdy při jejich překročení je naplněn daný expoziční scénář a pro lidskou populaci je možno uvažovat o riziku. Indikátory znečištění podzemní vody jsou stanoveny bez ohledu na způsob využití území, jsou vázány na expozici při kontaktu člověka s pitnou nebo užitkovou vodou. MP 2012 je nadřazena Vyhláška č. 5/2011 Sb. o vymezení HG rajonů a útvarů podzemních vod, způsobu hodnocení stavu podzemních vod a náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu podzemních vod. Tato vyhláška popisuje způsob hodnocení jakosti podzemní vody. Pro posouzení přítomnosti či absence možného vlivu lidské činnosti uvádí v příloze č. 5 seznam znečišťujících látek nebo ukazatelů a jejich referenční hodnoty. Tento legislativní předpis v platném znění je pro hodnocení míry znečištění podzemní vody závazným dokumentem. Hodnocení jakosti povrchových vod bylo provedeno v souladu s Nařízením vlády ČR č. 61/2003 Sb. v platném znění, kterým se stanoví ukazatele přípustného stupně znečištění povrchových a odpadních vod. 4. VYHODNOCENÍ MONITOROVACÍCH PRACÍ Pro sledování úrovně hladiny a kvality podzemní vody je v okolí skládky TKO Sovinec vybudována základní monitorovací síť sestávající z 6 pozorovacích vrtů s č. DB 509, 511, 512, 513, 555, 556. Kvalita povrchové vody je sledována v odběrném místě s č. DB 520, které je situováno na Karvinském potoce. Pozice vrtů a odběrného místa monitorovací sítě je znázorněna v příloze č Podzemní voda S ohledem na směr proudění podzemní vody (viz příloha č. 2) lze body monitorovací sítě rozdělit na: Přítokový profil - reprezentován vrty s č. DB 555, 556, zachycujícími vodu přitékající na zájmovou lokalitu. Odtokový profil - reprezentován vrty s č. DB 509, 511, 512, 513, zachycujícími podzemní vodu odtékající ze zájmové lokality. Chemismus podzemních vod na lokalitě hodnotíme na základě získaných výsledků laboratorních analýz z hlediska: kvalitativního hodnocení podzemní vody dle Vyhlášky č. 5 /2011 Sb., posouzení potencionálního rizika ze zjištěné kvality podzemní vody dle MP 2012.

7 Strana Hodnocení dle Vyhlášky č. 5 /2011 Sb. Podzemní voda na přítokovém profilu monitorované skládky vykazuje ve srovnání s legislativními limity kvality podzemní vody (referenční hodnoty Vyhlášky č. 5/2011 Sb.) překročení u třech ukazatelů - viz tabulka č. 2. Tabulka č Sledované ukazatele překračující na přítokovém profilu referenční hodnoty dle Vyhlášky č. 5/2011 Sb. Ukazatel Referenční hodnota Maximální ověřená hodnota Násobek dle Vyhl.č 5/2011 Sb. v roce 2012 referenční hodnoty olovo 5 mg.l mg.l -1 (DB č.556) 2.4 krát sírany 400 mg.l mg.l -1 (DB č.556) 1.2 krát amonné ionty 0.5 mg.l mg.l -1 (DB č.556) 2.6 krát Voda na odtokovém profilu monitorované skládky vykazuje ve srovnání s legislativními limity kvality podzemní vody překročení u čtyř ukazatelů - viz tabulka č. 3. Tabulka č Sledované ukazatele překračující na odtokovém profilu referenční hodnoty dle Vyhlášky č. 5/2011 Sb. Ukazatel Referenční hodnota Maximální ověřená hodnota Násobek dle Vyhl.č 5/2011 Sb. v roce 2012 referenční hodnoty amonné ionty 0.5 mg.l mg.l -1 (DB č.513) 36.0 krát sodík mg.l mg.l -1 (DB č.513) 1.4 krát olovo 5 mg.l mg.l -1 (DB č.513) 1.2 krát chloridy 200 mg.l mg.l -1 (DB č.509) 4.2 krát Z porovnání tabulek č. 2 a 3 vyplývá, že ověřené hodnoty amonných iontů, sodíku a chloridů jsou ve vrtech odtokového profilu výrazně vyšší než ve vrtech profilu přítokového. Současně je však patné, že hodnoty olova a síranů jsou ve vrtech odtokového profilu nižší než ve vrtech profilu přítokového. Násobky překročení referenčních hodnot na odtoku v případě olova a sodíku nejsou výrazné. Čtyřnásobné překročení u chloridů bylo zaznamenáno poprvé v celé řadě dosud provedených monitorovacích prací. Tento ukazatel bude podrobně sledován i v dalších kolech monitorovacích prací, aby bylo možné konstatovat, zda se jedná o hodnoty jednorázové nebo trvalé. V případě amonných iontů byly ověřené násobky překročení velmi výrazné. Vysoké hodnoty obsahu amonných iontů na odtokovém profilu (zvláště ve vrtu DB č. 513) jsou zjišťovány trvale. Kvalitu podzemní vody na odtokovém profilu lze z pohledu Vyhlášky č. 5/2011 Sb. označit jako nevyhovující Posouzení potencionálního rizika Dle MP 2012 vykazuje podzemní voda na přítokovém profilu monitorované skládky překročení indikátorů znečištění u olova a manganu - viz tabulka č. 4. Tabulka č Sledované ukazatele překračující na přítokovém profilu indikátory znečištění dle MP 2012 Ukazatel Hodnoty indikátorů znečištění dle MP 2012 Maximální ověřená hodnota na odtoku v roce 2012 Násobek referenční hodnoty mangan mg.l mg.l -1 (DB č.556) 1.2 krát olovo 10.0 mg.l mg.l -1 (DB č.556) 1.2 krát

8 Strana 8 Dle MP 2012 vykazuje podzemní voda na odtokovém profilu monitorované skládky překročení indikátorů znečištění pouze u manganu - viz tabulka č. 5. Tabulka č Sledované ukazatele překračující na odtokovém profilu indikátory znečištění dle MP 2012 Ukazatel Hodnoty indikátorů znečištění dle MP 2012 Maximální ověřená hodnota na odtoku v roce 2012 Násobek referenční hodnoty mangan mg.l mg.l -1 (DB č.509) 1.7 krát Překročení indikátorů znečištění je signálem, že zjištěné znečištění může být hodnoceno jako rizikové a to v případě, že tyto znečištěné vody budou využívány pro lidskou spotřebu. V okolí lokality se však žádné objekty, ze kterých by byla jímána a spotřebovávána podzemní voda nenacházejí. Analyzované hodnoty výše uvedených ukazatelů představují pouze mírné zvýšení proti hodnotám indikátorů znečištění. Vzhledem k využívání území proto nepředstavují žádné riziko Povrchová voda Pro posouzení kvality povrchové vody byl v rámci monitorovacích prací odebrán vzorek z Karvinského potoka (DB č. 520). Pro hodnocení tohoto vzorku bylo použito Nařízení vlády ČR č. 61/2003 Sb., v aktualizovaném znění. Tabulka č. 6 uvádí sledované ukazatele, které vykazují překročení norem environmentální kvality: Tabulka č Sledované ukazatele překračující normy environmentální kvality NV č. 61/2003 Sb. Ukazatel Norma env. kvality Maximální ověřená hodnota Násobek dle NV č. 61/2003 Sb. v roce 2012 normy env. kvality amoniakální dusík 0.23 mg.l mg.l krát mineralizace 750 mg.l mg.l krát sírany 200 mg.l mg.l krát chloridy 150 mg.l mg.l krát Analyzované hodnoty čtyř sledovaných ukazatelů v povrchové vodě jen mírně překračují hodnoty norem environmentální kvality jednotlivých ukazatelů. Na Karvinském potoce je monitorováno pouze jedno odběrné místo (DB č. 520). Nelze tedy porovnat kvalitu vody nad a pod možným místem ovlivnění toku - nelze konstatovat zda dochází k přestupu polutantů z vody podzemní do povrchové vody Karvinského potoka.

9 Strana 9 5. SLEDOVÁNÍ USTÁLENÉ HLADINY PODZEMNÍ VODY Během realizace monitorovacích prací byla ve tříměsíčním intervalu ve všech 6 monitorovacích vrtech ověřována úroveň hladiny podzemní vody. Přehled zjištěných údajů, zahrnující celý rok 2012, je patrný z tabulky č. 7. Na základě režimního měření byly zkonstruovány mapy hydroizohyps, které zobrazují průběh ustálené hladiny podzemní vody k datu a (příloha č. 2). Ze zpracovaných map je patrno, že podzemní voda proudí generelně od jihu až jihovýchodu k severu až k severozápadu. Situace je obdobná se stavem z předcházejících měření, tj. daný stav je setrvalý. Tabulka č leden 12 duben 12 červenec 12 říjen 12 Úroveň ustálené hladiny podzemní vody ve sledovaných vrtech Číslo DB Označení vrtu PV-9/9 PV-8/8 PV-7 PV-4 PV-102 PV-103 Úroveň ust.hladiny podz. vody Úroveň ust.hladiny podz. vody Úroveň ust.hladiny podz. vody Úroveň ust.hladiny podz. vody pod pažnicí [m] pod terénem [m] B.p.v. [m n.m.] pod pažnicí [m] pod terénem [m] B.p.v. [m n.m.] pod pažnicí [m] pod terénem [m] B.p.v. [m n.m.] pod pažnicí [m] pod terénem [m] B.p.v. [m n.m.]

10 Strana ZÁVĚR V okolí uzavřené skládky TKO Sovinec je prováděn monitoring kvality podzemní a povrchové vody v rozsahu daném provozním řádem této skládky. Monitorovací práce v roce 2012 byly zahájeny v lednu měřením ustálené hladiny podzemní vody na všech vrtech monitorovací sítě. Další záměry byly provedeny v dubnu, červenci a říjnu. Vzorkovací práce proběhly ve dvou kolech, v dubnu a říjnu. V prosinci bylo provedeno závěrečné vyhodnocení prací. U podzemní vody na odtokovém profilu bylo zaznamenáno překročení referenčních hodnot Vyhlášky č.5/2011 Sb. pro amonné ionty, olovo, sodík a chloridy. Ověřené hodnoty obsahů těchto ukazatelů jsou zhruba obdobné jako v minulých kolech monitorovacích prací, pouze u chloridů došlo k cca čtyřnásobnému nárůstu spolu s cca dvojnásobným nárůstem sodíku. Kvalitu podzemní vody na odtokovém profilu lze z pohledu Vyhlášky č. 5/2011 Sb. označit jako nevyhovující, zvláště z důvodů trvale vysokých obsahů amonných iontů. Analyzované hodnoty obsahu manganu v podzemní vodě představují pouze mírné zvýšení proti hodnotám indikátorů znečištění MP Na přítokovém i odtokovém profilu byly zaznamenány zhruba obdobné hodnoty. Vzhledem k využívání území toto nepředstavuje žádné riziko. Ověřené hodnoty jednotlivých sledovaných ukazatelů povrchové vody se pohybují zhruba ve stejných hodnotách jako při předchozích monitorovacích pracích. Analyzovaný vzorek povrchové vody (Karvinský potok) překročil normy environmentální kvality Nařízení vlády ČR č. 61/2003 Sb. v případě mineralizace, chloridů, síranů a amoniakálního dusíku. Míra překročení norem nebyla významná, z titulu daného nařízení vlády však kvalita povrchové vody překročila přípustné znečištění.

G-Consult, spol. s r.o.

G-Consult, spol. s r.o. G-Consult, spol. s r.o. KARVINÁ Monitoring podzemní a povrchové vody Závěrečné zhodnocení, 2013 Číslo zakázky Účel Etapa Katastrální území Kraj Objednatel sledování kvality podzemní a povrchové vody XVII.

Více

KARVINÁ Monitoring podzemní a povrchové vody zpráva o výsledcích měření za rok 2017

KARVINÁ Monitoring podzemní a povrchové vody zpráva o výsledcích měření za rok 2017 KARVINÁ Monitoring podzemní a povrchové vody zpráva o výsledcích měření za rok 2017 XXI. etapa, 1. řada Zpracoval : Ing. Václav H O T Á R E K Odpovědný řešitel úkolu : Ing. Pavel M A L U C H A, Ph.D. Schválil

Více

KARVINÁ Monitoring podzemní a povrchové vody zpráva o výsledcích měření za rok 2016

KARVINÁ Monitoring podzemní a povrchové vody zpráva o výsledcích měření za rok 2016 KARVINÁ Monitoring podzemní a povrchové vody zpráva o výsledcích měření za rok 2016 XX. etapa, 1. řada Zpracovatel : Ing. Václav H O T Á R E K Odpovědný řešitel úkolu : Ing. Pavel M A L U C H A, Ph.D.

Více

KARVINÁ Monitoring podzemní a povrchové vody zpráva o výsledcích měření za rok 2018

KARVINÁ Monitoring podzemní a povrchové vody zpráva o výsledcích měření za rok 2018 KARVINÁ Monitoring podzemní a povrchové vody zpráva o výsledcích měření za rok 2018 XXII. etapa, 1. řada Zpracoval : Ing. Václav H O T Á R E K Odpovědný řešitel úkolu : Ing. Pavel M A L U C H A, Ph.D.

Více

Projekt VODAMIN Hydrochemický monitoring jakosti vod ovlivněných důlní činností v oblasti Cínovce

Projekt VODAMIN Hydrochemický monitoring jakosti vod ovlivněných důlní činností v oblasti Cínovce Projekt VODAMIN Hydrochemický monitoring jakosti vod ovlivněných důlní činností v oblasti Cínovce Mgr. Zdeněk Šíma Ing. Mgr. Bohumír Šraut Dílčí úkoly hydrochemického monitoringu vody v oblasti Cínovce

Více

Monitoring vod. Monitoring podzemní voda:

Monitoring vod. Monitoring podzemní voda: Monitoring vod Monitoring podzemní voda:...1 Předprovozní monitoring:...1 Monitoring v rámci provozu...2 Vyhodnocení monitoringu podzemních vod...3 Monitoring povrchová voda:...5 Profil Dubenecký potok

Více

Podnik místního hospodářství Hluboká nad Vltavou Vltavská Hluboká nad Vltavou

Podnik místního hospodářství Hluboká nad Vltavou Vltavská Hluboká nad Vltavou j ARCADIS CZ a.s., divize Geotechnika Pekárenská 81 372 13 České Budějovice Tel +420 387 425 663 Fax +420 387 319 035 www.arcadis.com Podnik místního hospodářství Hluboká nad Vltavou Vltavská 287 373 41

Více

KARVINÁ Monitoring podzemní a povrchové vody zpráva o výsledcích měření za rok 2019

KARVINÁ Monitoring podzemní a povrchové vody zpráva o výsledcích měření za rok 2019 KARVINÁ Monitoring podzemní a povrchové vody zpráva o výsledcích měření za rok 2019 XXIII. etapa, 1. řada Odpovědný řešitel úkolu: Ing. Václav H O T Á R E K Prověřil : Ing. Pavel M A L U C H A, Ph.D. Schválil

Více

Eva Novotná, BIOANALYTIKA CZ, s.r.o., Chrudim

Eva Novotná, BIOANALYTIKA CZ, s.r.o., Chrudim Eva Novotná, IONLYTIK Z, s.r.o., hrudim Rozsah monitoringu Hydrochemický monitoring vod pro posouzení kvality zdrojů pro napouštění zbytkových jam a pro posouzení potenciálních zdrojů kontaminace 0 odběrných

Více

Monitoring odpadních vod z čistírny odpadních vod - vyhodnocení kvality

Monitoring odpadních vod z čistírny odpadních vod - vyhodnocení kvality ZÁVĚRY MONITORINGŮ ZA ROK 2015 Na základě kapitoly 11.2. Integrovaného povolení Čj: MSK 20001/2008 pro výrobní závod Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (HMMC) tímto zveřejňujeme závěry z monitoringů

Více

Uzavření Dodatku č. 2 k Dohodě č. 1/2008 o zajištění ochrany nemovitostí a zájmů statutárního města Karviná

Uzavření Dodatku č. 2 k Dohodě č. 1/2008 o zajištění ochrany nemovitostí a zájmů statutárního města Karviná STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Materiál ZM MRZ/10308/2016 Poř. číslo Odbor: Oddělení: Vyřizuje: Odbor rozvoje oddělení strategií a plánování Petráš Bruno Ing. Materiál pro 13. zasedání

Více

Imagine the result 1

Imagine the result 1 j ARCADIS CZ a.s., divize Geotechnika Pekárenská 81 372 13 České Budějovice Tel +420 387 425 663 Fax +420 387 319 035 www.arcadis.cz Podnik místního hospodářství Hluboká nad Vltavou Vltavská 287 373 41

Více

Měřící místa: Nošovice č.p. 125, Nošovice č.p. 70, Vyšní Lhoty č.p. 71, Dobrá č.p. 879

Měřící místa: Nošovice č.p. 125, Nošovice č.p. 70, Vyšní Lhoty č.p. 71, Dobrá č.p. 879 ZÁVĚRY MONITORINGŮ ZA ROK 2013 Na základě kapitoly 11.2. Integrovaného povolení Čj: MSK 20001/2008 pro výrobní závod Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (HMMC) tímto zveřejňujeme závěry z monitoringu

Více

Odběrová místa vzorků zemin a půd Záznam o odběru vzorku Protokoly o analýzách

Odběrová místa vzorků zemin a půd Záznam o odběru vzorku Protokoly o analýzách Odběrová místa vzorků zemin a půd Záznam o odběru vzorku Protokoly o analýzách Průzkum kontaminace zemin a půd V rámci zpracování předkládaného oznámení EIA byly provedeny kontrolní odběry vzorků zemin

Více

MONITOROVÁNÍ VLIVU ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ NA JAKOST VOD PŘITÉKAJÍCÍCH DO 2. OCHRANNÉHO PÁSMA PODOLSKÉ VODÁRNY A OVLIVNĚNÍ JAKOSTI VODÁRENSKÉHO TOKU

MONITOROVÁNÍ VLIVU ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ NA JAKOST VOD PŘITÉKAJÍCÍCH DO 2. OCHRANNÉHO PÁSMA PODOLSKÉ VODÁRNY A OVLIVNĚNÍ JAKOSTI VODÁRENSKÉHO TOKU MONITOROVÁNÍ VLIVU ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ NA JAKOST VOD PŘITÉKAJÍCÍCH DO 2. OCHRANNÉHO PÁSMA PODOLSKÉ VODÁRNY A OVLIVNĚNÍ JAKOSTI VODÁRENSKÉHO TOKU KOHOUT P. ECOCHEM, analytické centrum Praha, Dolejškova

Více

Zkušenosti s hodnocením rizik v rámci řešení starých ekologických zátěží

Zkušenosti s hodnocením rizik v rámci řešení starých ekologických zátěží Zkušenosti s hodnocením rizik v rámci řešení starých ekologických zátěží Analýza rizik kontaminovaného území Metodický pokyn MŽP (leden 2011) všeobecné principy základní obsah a forma jednotný charakter

Více

Poptávka služeb Zajištění hydrodynamických zkoušek na vrtu SM-2 v lokalitě Ševarlije Doboj, Bosna a Hercegovina Technické zadání vč. přílohy I.

Poptávka služeb Zajištění hydrodynamických zkoušek na vrtu SM-2 v lokalitě Ševarlije Doboj, Bosna a Hercegovina Technické zadání vč. přílohy I. Poptávka služeb Zajištění hydrodynamických zkoušek na vrtu SM-2 v lokalitě Ševarlije Doboj, Bosna a Hercegovina Technické zadání vč. přílohy I. Technické zadání: Předmětem prací je realizace hydrodynamických

Více

Indikátory znečištění nový metodický pokyn MŽP

Indikátory znečištění nový metodický pokyn MŽP Indikátory znečištění nový metodický pokyn MŽP XV. Sanační technologie - Pardubice - 23. května 2012 Petr Kozubek, Jiří Tylčer, Daniel Svoboda, Ivana Vávrová Proč nový MP v ČR? Stávající MP datován 1996,

Více

Hodnocení CHEMICKÉHO stavu a fyzikálně-chemické složky EKOLOGICKÉHO stavu vodních útvarů. Mgr. Martin Pták Martin.Ptak@mzp.cz Odbor ochrany vod

Hodnocení CHEMICKÉHO stavu a fyzikálně-chemické složky EKOLOGICKÉHO stavu vodních útvarů. Mgr. Martin Pták Martin.Ptak@mzp.cz Odbor ochrany vod Hodnocení CHEMICKÉHO stavu a fyzikálně-chemické složky EKOLOGICKÉHO stavu vodních útvarů Mgr. Martin Pták Martin.Ptak@mzp.cz Odbor ochrany vod Proč hodnotit vodní útvary? Směrnice 2000/60/ES Evropského

Více

Testování vzorků podzemní vody z monitorovacích vrtů na stanovení těkavých organických látek.

Testování vzorků podzemní vody z monitorovacích vrtů na stanovení těkavých organických látek. Testování vzorků podzemní vody z monitorovacích vrtů na stanovení těkavých organických látek. Doškolovací seminář Manažerů vzorkování podzemních vod 24. 4. 2018 v Novém Bydžově Úvod Společnost Forsapi,

Více

Aktualizovaná analýza rizik po provedené sanaci výrobní družstvo Koloveč KD

Aktualizovaná analýza rizik po provedené sanaci výrobní družstvo Koloveč KD Aktualizovaná analýza rizik po provedené sanaci výrobní družstvo Koloveč KD 27.10.2015 AAR Koloveč Shrnutí výsledků průzkumných a sanačních prací 1989 až 2009 Výsledky sanačních prací 2013 až 2015 (Sdružení

Více

Povodí Labe, státní podnik Odbor vodohospodářských laboratoří, laboratoř Ústí nad Labem Pražská 49/35, Ústí nad Labem

Povodí Labe, státní podnik Odbor vodohospodářských laboratoří, laboratoř Ústí nad Labem Pražská 49/35, Ústí nad Labem Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř je způsobilá provádět samostatné vzorkování. Zkoušky: 1 Stanovení amonných iontů a amoniakálního dusíku CFA se detekcí

Více

Analýza rizik po hlubinné těžbě uranu Bytíz. DIAMO, státní podnik odštěpný závod Správa uranových ložisek Příbram

Analýza rizik po hlubinné těžbě uranu Bytíz. DIAMO, státní podnik odštěpný závod Správa uranových ložisek Příbram Analýza rizik po hlubinné těžbě uranu Bytíz. DIAMO, státní podnik odštěpný závod Správa uranových ložisek Příbram Projekt Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií Fondem soudržnosti a Státním rozpočtem

Více

Sekundární kontaminace turonské zvodně vlivem chemické těžby uranu ve Stráži pod Ralskem

Sekundární kontaminace turonské zvodně vlivem chemické těžby uranu ve Stráži pod Ralskem Sekundární kontaminace turonské zvodně vlivem chemické těžby uranu ve Stráži pod Ralskem Mgr. Vladimír Ekert DIAMO, s. p. o. z. Těžba a úprava uranu Stráž pod Ralskem workshop Environmentální dopady důlní

Více

MAPOVÉ PŘÍLOHY. Mapy vodních toků v Praze. Zdroj: Lesy hl. m. Prahy. Zdroj:

MAPOVÉ PŘÍLOHY. Mapy vodních toků v Praze. Zdroj: Lesy hl. m. Prahy. Zdroj: MAPOVÉ PŘÍLOHY Mapy vodních toků v Praze Zdroj: http://envis.praha-mesto.cz/rocenky/chruzemi/cr2_cztx/chu-vody.htm Mapa povodí Kunratického potoka s vyznačenými odběrnými místy v Kunratickém potoce Zdroj:

Více

Částka 2 HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Částka 2 HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ Strana 18 Sbírka zákonů č. 5 / 2011 5 VYHLÁŠKA ze dne 20. prosince 2010 o vymezení hydrogeologických rajonů a útvarů podzemních vod, způsobu hodnocení stavu podzemních vod a náležitostech programů zjišťování

Více

SANACE KONTAMINOVANÉHO ÚZEMÍ PLZEŇ- LIBUŠÍN. 7. kontrolní den

SANACE KONTAMINOVANÉHO ÚZEMÍ PLZEŇ- LIBUŠÍN. 7. kontrolní den SANACE KONTAMINOVANÉHO ÚZEMÍ PLZEŇ- LIBUŠÍN 7. kontrolní den 28.4.2015 Základní informace o zakázce Sanační práce jsou realizovány v rámci Operačního programu životního prostředí Financovány jsou dotací

Více

Hydrogeologie a právo k část 4.

Hydrogeologie a právo k část 4. Hydrogeologie a právo k 1.1. 2012 část 4. Zasakování odpadních vod do půdní vrstvy Do 1.8. 2010 bylo možno vypouštět odpadní vody do vod podzemních prostřednictvím půdní vrstvy ve smyslu 38 odstavce 4

Více

VYUŽITÍ A VALIDACE AUTOMATICKÉHO FOTOMETRU V ANALÝZE VOD

VYUŽITÍ A VALIDACE AUTOMATICKÉHO FOTOMETRU V ANALÝZE VOD Citace Kantorová J., Kohutová J., Chmelová M., Němcová V.: Využití a validace automatického fotometru v analýze vod. Sborník konference Pitná voda 2008, s. 349-352. W&ET Team, Č. Budějovice 2008. ISBN

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE VÝVOJ CHEMISMU VODY V POVODÍ NISY. Bc. Gabriela Ziková, 2013 Vedoucí práce: doc. Ing. Martin Šanda, Ph.D.

DIPLOMOVÁ PRÁCE VÝVOJ CHEMISMU VODY V POVODÍ NISY. Bc. Gabriela Ziková, 2013 Vedoucí práce: doc. Ing. Martin Šanda, Ph.D. DIPLOMOVÁ PRÁCE VÝVOJ CHEMISMU VODY V POVODÍ NISY Bc. Gabriela Ziková, 2013 Vedoucí práce: doc. Ing. Martin Šanda, Ph.D. zhodnocení vývoje chemismu vody v povodí Nisy podle hydrologických a chemických

Více

INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Ohlašování za rok 2011 Postup zjišťování vybraných údajů o únicích znečišťujících látek do vod pro provozovatele čistíren odpadních vod Odbor posuzování

Více

Projekt monitoringu. investor :

Projekt monitoringu. investor : Výtisk 6 Zakázka : DS BENZINA Červené Pěčky - PD monitoringu Číslo zakázky : SAN-15-0192 Interní číslo dokumentu : PRO-SAN-15-0004 Projekt monitoringu Monitoring a sběr fáze v rámci opatření vedoucích

Více

4.3 Opatření přijatá na ochranu životního prostředí a náklady s tím spojené

4.3 Opatření přijatá na ochranu životního prostředí a náklady s tím spojené 4.3 Opatření přijatá na ochranu životního prostředí a náklady s tím spojené 4.3.1 Opatření na ochranu životního prostředí Projekt zahrnoval řešení problematiky likvidace odpadních vod v regionu Trutnovsko.

Více

REGISTR KONTAMINOVANÝCH PLOCH

REGISTR KONTAMINOVANÝCH PLOCH REGISTR KONTAMINOVANÝCH PLOCH Podle zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, ve znění pozdějších předpisů, provádí ÚKZÚZ v rámci agrochemického zkoušení zemědělských půd (AZZP) také sledování obsahů rizikových

Více

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně Odbor bezpečnosti krmiv a půdy REGISTR KONTAMINOVANÝCH PLOCH

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně Odbor bezpečnosti krmiv a půdy REGISTR KONTAMINOVANÝCH PLOCH Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně Odbor bezpečnosti krmiv a půdy REGISTR KONTAMINOVANÝCH PLOCH 1990-2008 Zpracoval: Ing. Ladislav Kubík, Ph.D. Schválil: Mgr. Šárka Poláková, Ph.D. vedoucí

Více

Postup praktického testování

Postup praktického testování Testování vzorků škváry odebraných v rámci Doškolovacího semináře Manažerů vzorkování odpadů 17. 9. 2013 v zařízení na energetické využití odpadů společnosti SAKO Brno a.s. Úvod Společnost Forsapi, s.r.o.

Více

Číslo rozboru: Místo odběru: Obec Limit /nejistota +/- Fyzikální a chemické ukazatele:

Číslo rozboru: Místo odběru: Obec Limit /nejistota +/- Fyzikální a chemické ukazatele: VZ lab ROZBOR VODY Jindřicha Plachty 535/16 150 00 Praha 5 Protokol č.: 61953 tel.: 266 779 115, www.vzlab.cz Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod číslem 1402 Název zakázměchenice Číslo zakázk203005

Více

INECO průmyslová ekologie, s.r.o. Zkušební laboratoř INECO průmyslová ekologie s.r.o. náměstí Republiky 2996, Dvůr Králové nad Labem

INECO průmyslová ekologie, s.r.o. Zkušební laboratoř INECO průmyslová ekologie s.r.o. náměstí Republiky 2996, Dvůr Králové nad Labem Laboratoř plní požadavky na periodická měření emisí dle ČSN P CEN/TS 15675:2009 u zkoušek a odběrů vzorků označených u pořadového čísla symbolem E. Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující

Více

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2013 Rok uvést příslušný

Více

VLIV DEŠŤOVÉ KANALIZACE NA OBSAH TOXICKÝCH KOVŮ A KVALITU VODY V DROBNÉM URBANIZOVANÉM TOKU

VLIV DEŠŤOVÉ KANALIZACE NA OBSAH TOXICKÝCH KOVŮ A KVALITU VODY V DROBNÉM URBANIZOVANÉM TOKU Your Name and Company Lucie Doležalová, Dana Komínková, Lucie Večeřová, Jana Nábělková lucie.dolezalova@fsv.cvut.cz kominkova@fsv.cvut.cz ČVUT v Praze, fakulta stavební, Katedra zdravotního a ekologického

Více

KARVINÁ Monitoring podzemní a povrchové vody zpráva o výsledcích měření za rok 2016

KARVINÁ Monitoring podzemní a povrchové vody zpráva o výsledcích měření za rok 2016 KARVINÁ Monitoring podzemní a povrchové vody zpráva o výsledcích měření za rok 2016 XX. etapa, 2. řada Zpracoval : Ing. Václav H O T Á R E K Odpovědný řešitel úkolu : Ing. Pavel M A L U C H A, Ph.D. Schválil

Více

Výtah z vodohospodářské bilance za rok 2009 pro území MěÚ Náchod jako obce s rozšířenou působností

Výtah z vodohospodářské bilance za rok 2009 pro území MěÚ Náchod jako obce s rozšířenou působností Výtah z vodohospodářské bilance za rok 2009 pro území MěÚ Náchod jako obce s rozšířenou působností Popis hydrologické situace Srážkové poměry Z hlediska množství spadlých srážek byl rok 2009 jako celek

Více

(2) Klasifikace výrobku označovaného CE, který je podstatnou součástí vodních děl ohlášených podle 15a zákona, je uvedena v příloze č.

(2) Klasifikace výrobku označovaného CE, který je podstatnou součástí vodních děl ohlášených podle 15a zákona, je uvedena v příloze č. Strana 562 Sbírka zákonů č. 57 / 2016 57 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 3. února 2016 o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních

Více

2. V 2 písm. a) se za slovo, trichlorethylenu vkládá slovo, tetrachlormethanu. 3. V 2 se písmeno g) zrušuje.

2. V 2 písm. a) se za slovo, trichlorethylenu vkládá slovo, tetrachlormethanu. 3. V 2 se písmeno g) zrušuje. Strana 4192 Sbírka zákonů č. 313 / 2015 Částka 132 313 VYHLÁŠKA ze dne 24. listopadu 2015, kterou se mění vyhláška č. 98/2011 Sb., o způsobu hodnocení stavu útvarů povrchových vod, způsobu hodnocení ekologického

Více

Vodohospodářská bilance dílčího povodí Horní Odry

Vodohospodářská bilance dílčího povodí Horní Odry Vodohospodářská bilance dílčího povodí Horní Odry Z P R Á V A O H O D N O C E N Í M N O Ž S T V Í POD Z E M N Í C H V O D V D Í L Č Í M P O V O D Í H O R N Í O D R Y Z A R O K 2 0 1 6 Povodí Odry, státní

Více

Předběžné výsledky technických prací, realizovaných v rámci projektu v Olomouckém kraji

Předběžné výsledky technických prací, realizovaných v rámci projektu v Olomouckém kraji Předběžné výsledky technických prací, realizovaných v rámci projektu v Olomouckém kraji Jiří Michna hydogeologie, GEOtest, a.s. Součástí projektu Rebilance zásob podzemních vod byly v rámci aktivity 4

Více

Projekt ZRS ČR: Průzkum znečištění, riziková analýza a sanace, Hargia, Ulánbátar. Vojtěch Musil

Projekt ZRS ČR: Průzkum znečištění, riziková analýza a sanace, Hargia, Ulánbátar. Vojtěch Musil Projekt ZRS ČR: Průzkum znečištění, riziková analýza a sanace, Hargia, Ulánbátar Vojtěch Musil Sanační technologie 2013 Základní informace o projektu Projekt realizován v rámci zahraniční rozvojové spolupráce

Více

Aktualizovaná analýza rizik po provedené sanaci Plzeň - Libušín KD

Aktualizovaná analýza rizik po provedené sanaci Plzeň - Libušín KD Aktualizovaná analýza rizik po provedené sanaci Plzeň - Libušín KD 27.10.2015 AAR Plzeň Libušín Shrnutí výsledků průzkumných prací před zahájením sanace Výsledky sanačních prací 2013 až 2015 (Sdružení

Více

Vodohospodářská bilance dílčího povodí Horní Odry

Vodohospodářská bilance dílčího povodí Horní Odry Vodohospodářská bilance dílčího povodí Horní Odry Z P R Á V A O H O D N O C E N Í M N O Ž S T V Í POD Z E M N Í C H V O D V D Í L Č Í M P O V O D Í H O R N Í O D R Y Z A R O K 2 0 1 7 Povodí Odry, státní

Více

Zdravotní ústav se sídlem v Pardubicích LAGUNA U BOHDALOVA

Zdravotní ústav se sídlem v Pardubicích LAGUNA U BOHDALOVA Zdravotní ústav se sídlem v Pardubicích Kyjevská 44, 532 03 Pardubice IČ: 71009477, DIČ: CZ71009477 e-mail: podatelna@zupu.cz, internet: www.zupu.cz LAGUNA U BOHDALOVA MONITORING 2009 ROZDĚLOVNÍK Výtisk

Více

Laboratoř CHVaK. č. 4127 posouzená u ASLAB dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005

Laboratoř CHVaK. č. 4127 posouzená u ASLAB dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Laboratoř CHVaK č. 4127 posouzená u ASLAB dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Odběry vzorků, rozbory pitných vod, povrchových vod, odpadních vod a kalů, odborné poradenství Laboratoř CHVaK Ing. Jaroslav Jiřinec

Více

Vodohospodářská bilance dílčího povodí Horní Odry ZPRÁVA O HODNOCENÍ MNOŽSTVÍ PODZEMNÍCH VOD V DÍLČ ÍM POVODÍ HORNÍ ODRY ZA ROK 2014

Vodohospodářská bilance dílčího povodí Horní Odry ZPRÁVA O HODNOCENÍ MNOŽSTVÍ PODZEMNÍCH VOD V DÍLČ ÍM POVODÍ HORNÍ ODRY ZA ROK 2014 Vodohospodářská bilance dílčího povodí Horní Odry ZPRÁVA O HODNOCENÍ MNOŽSTVÍ PODZEMNÍCH VOD V DÍLČ ÍM POVODÍ HORNÍ ODRY ZA ROK 2014 Povodí Odry, státní podnik, odbor vodohospodářských koncepcí a informací

Více

Viz rozdělovník R O Z H O D N U T Í

Viz rozdělovník R O Z H O D N U T Í Viz rozdělovník 12759/ZP/2009-Mt-P 27.11.2009 Odbor životní prostředí a zemědělství Ing. Tomáš Morávek / 425 Oddělení EIA a IPPC tmoravek@kr-kralovehradecky.cz R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Královéhradeckého

Více

Přínosy projektu NAVARO pro zlepšení činnosti při havarijních stavech

Přínosy projektu NAVARO pro zlepšení činnosti při havarijních stavech Přínosy projektu NAVARO pro zlepšení činnosti při havarijních stavech Přemysl Soldán Zefektivnit činnost složek, aktivních v případech havarijního znečištění povrchových vod. 2011-2014 Technologickou agenturou

Více

ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST

ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST III. ODŮVODNĚNÍ k návrhu vyhlášky o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění a měření objemu vypouštěných odpadních vod do vod povrchových ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ

Více

Zájmová oblast M 1 : 50 000

Zájmová oblast M 1 : 50 000 S Zájmová oblast Podklad získán ze serveru www.cuzk.cz dne 23.1.2013 M 1 : 50 000 AKCE: Proseč Analýza rizik bývalé sběrny druhotných surovin ve městě Proseč u Skutče Projekt realizace průzkumných prací

Více

Vodohospodářská bilance dílčího povodí Horní Odry

Vodohospodářská bilance dílčího povodí Horní Odry Vodohospodářská bilance dílčího povodí Horní Odry Z P R Á V A O H O D N O C E N Í M N O Ž S T V Í POD Z E M N Í C H V O D V D Í L Č Í M P O V O D Í H O R N Í O D R Y Z A R O K 2 0 1 5 Povodí Odry, státní

Více

[ 8 odst. 1 písm. c) a 15 vodního zákona]

[ 8 odst. 1 písm. c) a 15 vodního zákona] Příloha č. 18 k vyhlášce č. 183/2018 Sb. Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OSOB (DOMÁCNOSTÍ) A

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA BRANDÝS NAD LABEM STARÁ BOLESLAV. doplněk č.1.

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA BRANDÝS NAD LABEM STARÁ BOLESLAV. doplněk č.1. KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA BRANDÝS NAD LABEM STARÁ BOLESLAV doplněk č.1. červen 2013 Kanalizační řád stokové sítě Brandýs nad Labem - Stará Boleslav dopněk č. 1 Záznamy o platnosti doplňku č. 1

Více

Hodnocení jakosti povrchové vody významného vodního toku Berounka Státní podnik Povodí Vltavy zpracovává každoročně vodohospodářskou bilanci v dílčím

Hodnocení jakosti povrchové vody významného vodního toku Berounka Státní podnik Povodí Vltavy zpracovává každoročně vodohospodářskou bilanci v dílčím Hodnocení jakosti povrchové vody významného vodního toku Berounka Státní podnik Povodí Vltavy zpracovává každoročně vodohospodářskou bilanci v dílčím povodí Horní Vltavy, Berounky, Dolní Vltavy a ostatních

Více

Identifikace zkušebního postupu/metody PP-LAB (ČSN ISO 10523) PP-LAB (ČSN EN 27888) PP-LAB (ČSN )

Identifikace zkušebního postupu/metody PP-LAB (ČSN ISO 10523) PP-LAB (ČSN EN 27888) PP-LAB (ČSN ) Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005: List 1 z 6 Zkoušky: Laboratoři je umožněn flexibilní rozsah akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných v rámci vlastního

Více

Chemický technik environmentální geochemik (kód: M)

Chemický technik environmentální geochemik (kód: M) Chemický technik environmentální geochemik (kód: 28-084-M) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů (kód: 28) Týká se povolání: Chemický technik

Více

Průběh a výsledky odstraňování rizik ohrožujících kvalitu podzemí vody v CHOPAV kvartéru řeky Moravy.

Průběh a výsledky odstraňování rizik ohrožujících kvalitu podzemí vody v CHOPAV kvartéru řeky Moravy. Průběh a výsledky odstraňování rizik ohrožujících kvalitu podzemí vody v CHOPAV kvartéru řeky Moravy petr.vohnout@pku.cz Úvod V širším regionu CHOPAV Kvartér řeky Moravy probíhala těžba ropy od dvacátých

Více

ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD AS-VARIOcomp K PROVOZNÍ DENÍK

ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD AS-VARIOcomp K PROVOZNÍ DENÍK ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD AS-VARIOcomp K PROVOZNÍ DENÍK 2 ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD AS-VARIOcomp 5-20 K PROVOZNÍ DENÍK Platnost od 01. 10. 2015 Tel.: 548 428 111 Fax: 548 428 100 http://www.asio.cz e-mail: asio@asio.cz

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 28. března /2012 Sb.

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 28. března /2012 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 28. března 2012 143/2012 Sb. o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění a měření objemu vypouštěných odpadních vod do povrchových vod Vláda

Více

Změny v legislativě poplatků za vypouštění odpadních vod do vod povrchových

Změny v legislativě poplatků za vypouštění odpadních vod do vod povrchových Změny v legislativě poplatků za vypouštění odpadních vod do vod povrchových Lenka Vavrušková Komise laboratoří SOVAK 13. 14.9.2012 Nová legislativa poplatků za vypouštění OV Od 1. 6. 2012 platí nové legislativní

Více

Obecné zásady interpretace výsledků - chemické ukazatele

Obecné zásady interpretace výsledků - chemické ukazatele Obecné zásady interpretace výsledků - chemické ukazatele Ivana Pomykačová Konzultační den SZÚ Hodnocení rozborů vody Výsledek měření souvisí s: Vzorkování, odběr vzorku Pravdivost, přesnost, správnost

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH *) PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ)

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH *) PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) Příloha : Vyplněný formulář žádosti o povolení *) *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH *) PRO POTŘEBY

Více

1. Zajištění průzkumných prací pro stabilizaci vodohospodářské situace v hraničním prostoru Cínovec/Zinwald

1. Zajištění průzkumných prací pro stabilizaci vodohospodářské situace v hraničním prostoru Cínovec/Zinwald * 1. Zajištění průzkumných prací pro stabilizaci vodohospodářské situace v hraničním prostoru Cínovec/Zinwald zhotovitel: ATE CR, a.s. doba řešení: únor až srpen 2012 2. Společný přeshraniční návrh na

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 14. května 2010 Č. j.: KULK 31995/2010 Sp. zn.: OŽPZ 203/2010 Vyřizuje: Ing. Pavlína Švecová Tel.: 485 226 385 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 6 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ)

Více

Ing. Pavel Koreček. Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství

Ing. Pavel Koreček. Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství Ing. Pavel Koreček Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství Člen výkladové komise MZe pro vodní zákon a související právní předpisy e-mail: pavel.korecek@chrudim-city.cz

Více

Z P R Á V A. Vodohospodářská bilance dílčího povodí Horní Odry

Z P R Á V A. Vodohospodářská bilance dílčího povodí Horní Odry Vodohospodářská bilance dílčího povodí Horní Odry Z P R Á V A O H O D N O C E N Í M N O Ž S T V Í P O D Z E M N Í C H V O D V D Í LČÍM POVODÍ HORNÍ ODRY ZA ROK 2012 Povodí Odry, státní podnik, odbor vodohospodářských

Více

KARVINÁ Monitoring podzemní a povrchové vody zpráva o výsledcích měření za rok 2018

KARVINÁ Monitoring podzemní a povrchové vody zpráva o výsledcích měření za rok 2018 KARVINÁ Monitoring podzemní a povrchové vody zpráva o výsledcích měření za rok 2018 XXII. etapa, 2. řada Zpracoval : Ing. Václav H O T Á R E K Odpovědný řešitel úkolu : Ing. Pavel M A L U C H A, Ph.D.

Více

KONTROLA A MONITORING CIZORODÝCH LÁTEK V ZEMĚDĚLSKÉ PŮDĚ A VSTUPECH DO PŮDY

KONTROLA A MONITORING CIZORODÝCH LÁTEK V ZEMĚDĚLSKÉ PŮDĚ A VSTUPECH DO PŮDY Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně Odbor agrochemie, půdy a výživy rostlin KONTROLA A MONITORING CIZORODÝCH LÁTEK V ZEMĚDĚLSKÉ PŮDĚ A VSTUPECH DO PŮDY Zpráva za rok Zpracoval: Ing. Lenka

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. www.voda.mze.cz www.voda.env.cz

ČESKÁ REPUBLIKA. www.voda.mze.cz www.voda.env.cz ČESKÁ REPUBLIKA je vnitrozemský stát ve střední části Evropy, který náleží do oblasti mírného klimatického pásu severní polokoule. Celková délka státních hranic České republiky představuje 2 290,2 km.

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OSOB (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OSOB (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU Příloha č. 6 k vyhlášce č. 183/2018 Sb. Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OSOB (DOMÁCNOSTÍ) NEBO

Více

[ 8 odst. 1 písm. c) a 15 vodního zákona]

[ 8 odst. 1 písm. c) a 15 vodního zákona] MĚSTSKÝ ÚŘAD KRALUPY NAD VLTAVOU ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, Palackého nám. 1, Kralupy nad Vltavou 278 01 ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ

Více

Způsoby likvidace domovních odpadních vod

Způsoby likvidace domovních odpadních vod Způsoby likvidace domovních odpadních vod 1. Žumpa - jímka na vyvážení odpadních vod. - Jde o vodotěsnou bezodtokou nádrž. - Stavbu této žumpy povoluje stavební úřad. - Předpokládá se, že žumpa je vyvážena

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

V Praze dne 30. dubna 2010. Rut Bízková ministryně

V Praze dne 30. dubna 2010. Rut Bízková ministryně Přílohy V Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu podpory zajištění monitoringu vod účinné od 1. května 2010

Více

Pilotní aplikace Fentonova činidla v prostředí se směsnou kontaminací. Pavel Hrabák, Hana Koppová, Andrej Kapinus, Miroslav Černík, Eva Kakosová

Pilotní aplikace Fentonova činidla v prostředí se směsnou kontaminací. Pavel Hrabák, Hana Koppová, Andrej Kapinus, Miroslav Černík, Eva Kakosová Pilotní aplikace Fentonova činidla v prostředí se směsnou kontaminací Pavel Hrabák, Hana Koppová, Andrej Kapinus, Miroslav Černík, Eva Kakosová Obsah východiska přístup k použití ISCO principy in-situ

Více

Ing. Pavel Koreček. Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství.

Ing. Pavel Koreček. Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství. Ing. Pavel Koreček Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství e-mail: pavel.korecek@chrudim-city.cz zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ K DOMOVNÍ ČISTÍRNĚ

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ K DOMOVNÍ ČISTÍRNĚ *) Příloha č. 19 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ)

Více

Soubor map vybraných prvk ů a jejich koncentrací v půdách městských aglomerací (venkovní hrací plochy)

Soubor map vybraných prvk ů a jejich koncentrací v půdách městských aglomerací (venkovní hrací plochy) KARLOVY VARY Soubor map vybraných prvků a jejich koncentrací v půdách městských aglomerací (venkovní hrací plochy) Kolektiv: Z.Wittlingerová, I.Landa, M.Zimová, P.Neumannová, A.Hlavová, A.Petruželková

Více

GPS N, E,

GPS N, E, Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje Pracoviště Laboratoř Cihlářská 1748 666 03 Tišnov č. j.: HSBM-59-96/2017 Tišnov, dne 13. 1. 2018 Výtisk č. 1 Počet listů: 6 Přílohy: 2/2 KOPIS HZS kraje Vysočina

Více

Vyřizuje Ing. Jana Lípová Velké Březno PLÁN KONTROL JAKOSTI PITNÉ VODY PRO ROK 2019

Vyřizuje Ing. Jana Lípová Velké Březno PLÁN KONTROL JAKOSTI PITNÉ VODY PRO ROK 2019 Obec Velké Březno Děčínská 211, 403 23 Velké Březno IČO: 002 67 139 Email: lipova@velkebrezno.cz Tel.: 412 511 639 Stránky obce: www.velkebrezno.cz mob: 606 612 647 Vodárenský a kanalizační provoz Vyřizuje

Více

Zpracoval: Mgr. Petr Brůček, Ph.D. vedoucí oddělení ekologie DIAMO s.p., o.z. SUL Příbram Datum:

Zpracoval: Mgr. Petr Brůček, Ph.D. vedoucí oddělení ekologie DIAMO s.p., o.z. SUL Příbram Datum: Zpracoval: Mgr. Petr Brůček, Ph.D. vedoucí oddělení ekologie DIAMO s.p., o.z. SUL Příbram Datum: 16.9.2015 Lom Hájek 14400000 5000 0,035% V podzemní vodě je patrné výrazné překračování indikátoru znečištění

Více

SANACE KONTAMINOVANÉHO ÚZEMÍ PLZEŇ- LIBUŠÍN. 4. kontrolní den 29.7.2014

SANACE KONTAMINOVANÉHO ÚZEMÍ PLZEŇ- LIBUŠÍN. 4. kontrolní den 29.7.2014 SANACE KONTAMINOVANÉHO ÚZEMÍ PLZEŇ- LIBUŠÍN 4. kontrolní den 29.7.2014 Základní informace o zakázce Sanační práce jsou realizovány v rámci Operačního programu životního prostředí Financovány jsou dotací

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ K DOMOVNÍ ČISTÍRNĚ

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ K DOMOVNÍ ČISTÍRNĚ Příloha č. 19 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. Městský úřad Sokolov Rokycanova č.p. 1929, 356 01 Sokolov Odbor životního prostředí ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 1. Identifikace provozovatele

Více

[ 8 odst. 1 písm. c) a 15 vodního zákona]

[ 8 odst. 1 písm. c) a 15 vodního zákona] Příloha č. 17 k vyhlášce č. 183/2018 Sb. Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OSOB (DOMÁCNOSTÍ)

Více

Úvod. Postup praktického testování

Úvod. Postup praktického testování Výsledky analýz vzorků odebraných v rámci Doškolovacího semináře Manažerů vzorkování odpadů 17. 5. 2013 v Zařízení na energetické využití odpadů Praha 10 Malešice, společnosti Pražské služby a.s. Úvod

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

DODATEK Č. 1 ke KANALIZAČNÍMU ŘÁDU

DODATEK Č. 1 ke KANALIZAČNÍMU ŘÁDU Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. Purkyňova 2933/2, 695 11 Hodonín DODATEK Č. 1 ke KANALIZAČNÍMU ŘÁDU stokových sítí obcí SVATOBOŘICE-MISTŘÍN, ŠARDICE a HOVORANY POZN. Kanalizační řád dodatek č. 1 stokových

Více

Soubor map vybraných prvků a jejich koncentrací v půdách městských aglomerací (venkovní hrací plochy)

Soubor map vybraných prvků a jejich koncentrací v půdách městských aglomerací (venkovní hrací plochy) ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Soubor map vybraných prvků a jejich koncentrací v půdách městských aglomerací (venkovní hrací plochy) Kolektiv: I.Landa, M.Zimová, Z.Wittlingerová, A.Hlavová, P.Neumannová Česká zemědělská

Více

Těžké kovy ve vodních rostlinách

Těžké kovy ve vodních rostlinách Těžké kovy ve vodních rostlinách Ing. Michaela Hillermannová GEOtest Brno, a.s., Šmahova 112, 659 01 Brno Fytoremediace Remediace proces odstraňování polutantů z životního prostředí Ex-situ In-situ Fytoremediace

Více

Zakázka: JDZ SKLÁDKY AAR Číslo zakázky: 24113-1133

Zakázka: JDZ SKLÁDKY AAR Číslo zakázky: 24113-1133 Zakázka: JDZ SKLÁDKY AAR Číslo zakázky: 24113-1133 Projekt aktualizace analýzy rizik pro lokality Jihočeských dřevařských závodů, a.s. - Jindřichův Hradec - skládka, Suchdol nad Lužnicí - skládka, a Obrataň

Více

SLOVENSKO-ČESKÁ KONFERENCIA Znečistené územia 2019

SLOVENSKO-ČESKÁ KONFERENCIA Znečistené územia 2019 SLOVENSKO-ČESKÁ KONFERENCIA Znečistené územia 2019 PRŮZKUM EKOLOGICKÉ ZÁTĚŽE VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH V HRADCI KRÁLOVÉ Základní údaje Objednatel: Statutární město Hradec Králové Doba řešení projektu: 2017

Více