REKONSTRUKCE BYTU 2+kk 1.máje, , Hořovice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "REKONSTRUKCE BYTU 2+kk 1.máje, 268 01, Hořovice"

Transkript

1 ±0,000 = MÍSTNÍ VÝŠKOVÁ ÚROVEŇ

2 1.00 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1.06 SITUACE 1.10 PŮDORYS - současný stav 1.11 PŮDORYS - bourací práce 1.12 PŮDORYS - navrhovaný stav 2.10 PŮDORYS - návrh architektonický OBSAH: 1:50 1:50 1:50 1:50 ±0,000 = MÍSTNÍ VÝŠKOVÁ ÚROVEŇ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1.00

3 40 HOR REKONSTRUKCE BYTU 2+KK -1-1.máje 751/9, Hořovice SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Popis rekonstruovaných prostor: Rekonstruované prostory se nacházejí ve 3.np č tyř podlažního podsklepeného objektu v ulici 1.máje 751/9, v Hoř ovicích. V 1.podzemním podlaží se nacházejí technické a skladové místnosti. Tř i nadzemní podlaží slouží funkci bytové. Vlastní prostory jsou typově ř ešeny jako 2+1. Ze vstupní chodby jsou př ístupné sociální zař ízení a koupelna. Vnitř ní př íčky vymezující dispozici jádra (wc, koupelna, kuchyň ) je vyhotovena z pů vodního umakartu. V místnosti wc za klozetem se nachází hlavní stoupací instalač ní šachta a komín s prů duchy pro odtah spalin. Na chodbu navazují ostatní místnosti dispozice kuchyň a dva pokoje. Dě licí konstrukce jsou vyhotoveny z př íčkového zdiva (cihla pálená). Vytápě ní prostor zajišť uje v souč asné době stávající plynové topení vaw v pokoji orientovaný na jihovýchodní fasádu a plynové topení s odtahem do komínového tě lesa v kuchyni. Př ípravu TUV zajišť uje stávající zásobník umístě ný v koupelně. Navrhované stavební úpravy: Navrhované stavební úpravy se týkají vnitř ních prostor (viz. př iložená projektová dokumentace). Stavební úpravy bytu se týkají zejména rekonstrukce vnitř ního jádra se sociálním zázemím bytu. Umakartové konstrukce budou nahrazeny zdě nými konstrukcemi (např.plynosilikátové zdivo YTONG). V místnostech wc a koupelny budou osazeny nové zař izovací př edmě ty vč etně souvisejících nových rozvodů kanalizace a vodovodu. Podlaha bude opatř ena novou nášlapnou vrstvou v podobě keramické dlažby. Stě ny budou opatř eny novými keramickými obklady. V koupelně bude též osazen nový kombinovaný kotel a zásobníkový ohř ívač zajišť ující vytápě ní a př ípravu TUV. V chodbě a kuchyň ském koutu bude položena nová keramická dlažba dle výbě ru investora. Stávající dř evě ná parketová podlaha v obou pokojích bude zachována a repasována (oprava, kytování, broušení, lakování). V místě navrhované kuchyň ské linky se v rámci rekonstrukce poč ítá s provedení vývodů instalací (kanalizace, vodovod, plynovod) pro pozdě jší osazení kuchyň ské linky. Stavební úpravy se týkají i výmě ny okenních výplní. Stávající zdvojená okna v dř evě ných rámech budou vymě něny za okna nová s izolač ními dvojskly v plastových rámech. Výmě na se týká dvou oken orientovaných na severozápad i balkónové sestavy na straně opač né. Rámy stávajících dveř ních výplní budou zachovány, repasovány př ípadně znovu použity. Stávající dveř ní výplně budou nahrazeny novými. Bourací práce: Veškeré bourací práce budou probíhat vzhledem k povaze stavebních úprav ruč ně a způ sobem, aby nebyl narušen provoz a klid okolních bytových jednotek. Bourací práce se zejména týkají odstraně ní stávajícího umakartového jádra a odstraně ní a následná výmě na okenních výplní na severozápadní fasádě a balkónové sestavy na fasádě jihovýchodní. Návrh poč ítá v rámci nového dispozič ního uspoř ádání s maximálním zachováním stávajících dělicích vnitř ních konstrukcí.

4 40 HOR REKONSTRUKCE BYTU 2+KK -2-1.máje 751/9, Hořovice Nosné konstrukce: Veškeré stávající nosné svislé i vodorovné konstrukce zů stanou zachovány a stavební úpravy rekonstrukce bytu je jich nedotknou. Změ na vnitř ní dispozice do nosných konstrukcí nezasahují a výmě na okenních výplní bude provádě na do stávajících okenních otvorů. Nenosné konstrukce: Nenosné umakartové dě licí konstrukce bytového jádra budou odstraně ny a nahrazeny zdě nými konstrukcemi vystavě nými z plynosilikátových tvarovek tl.100mm (např.ytong) dle projektové dokumentace. V rámci nového dispozič ního uspoř ádání bude stávající př íč ka vymezující pů vodní pokoje př esunuta do nové pozice a bude realizována z plynosilikátových tvarovek tl.150mm(např. YTONG) dle projektové dokumentace. Výplně otvorů: Stavební úpravy se týkají i výmě ny stávajících okenních výplní za nové. Stávající zdvojená okna v dř evě ných rámech budou vymě něny za okna nová s izolač ními dvojskly v plastových rámech. Výmě na se týká dvou oken orientovaných na severozápad i balkónové sestavy na straně opač né. Stávající ocelové rámy dveř ních otvorů budou repasovány a opatř eny nátě rem barvy grafitová č erná. V nově budované př íč ce oddě lující obývací pokoj a ložnici bude osazen rámem, který byl získán př i odstraň ování pů vodní př íč ky. Rám dveř ního otvoru z chodby do obývacího pokoje bude vyjmut a osazen v opač ném smě ru s otevíráním do chodby. Všechny dveř ní výplně budou osazeny nové typové plné. Povrchy stěn a podlahy: Stávající povrchy stě n budou oč iště ny, štuková omítka bude opravena a opatř ena novými nátě ry. V rámci rekonstrukce vnitř ního jádra budou stě ny wc a koupelny opatř eny novými keramickými obklady. Nový keramickým obkladem bude též opatř ena stě na za linkou v kuchyň ském koutě mezi pracovní deskou a horními skř íň kami. V celém bytě budou podlahy repasovány č i opatř eny novými nášlapnými vrstvami. V místnostech chodba, wc, koupelna bude realizována na stávající oč iště ný podklad betonové podlahy keramická dlažba (dle výbě ru investora). V hlavní obytné místnosti bude prostor kuchyň ského koutu opatř ena keramickou dlažbou a př echod mezi stávající dř evě nou parketovou podlahou obývacího pokoje a keramickou dlažbou bude kryt hliníkovou lištou. Stávající dř evě ná parketová podlaha v obytných místnostech bude zachována a repasována. Po odstraně ní stávající př íč ky budou parkety doplně ny vyspraveny. Po př ebroušení plošnou bruskou bude podlaha opatř ena bezbarvým nátě rem. Vytápění: Po rekonstrukci bude prostor vybaven plynovým kombinovaným kotlem s vestavě ným zásobníkem TUV (např. VAILLANT) umístě ným v koupelně. Distribuci tepla zajišť ují tř i deskové otopné tě lesa (např. KORADO) v obytných místnostech a žebř íkové otopné tě leso v koupelně. Rozvody vytápě ní a vodovodu bude vedeny v chránič kách v drážkách ve stě nách č i podlahách.

5 40 HOR REKONSTRUKCE BYTU 2+KK -3-1.máje 751/9, Hořovice Vodovod, kanalizace, plynovod: Do rekonstruovaných prostor je zaveden domovní vodovod. Stávající rozvody zůstávají zachovány v př ípadě WC. U nových zař izovacích př edmě tů (vana, umyvadlo, dř ez, prač ka, myč ka) budou realizovány rozvody nové napojené na stávající vodovodní rozvody za bytovým vodomě rem. Stávající stoupací potrubí se nachází v prostoru wc v instalač ní šachtě. Př ipojovací potrubí od zař izovacích př edmě tů koupelny a kuchyni budou vedeny izolované v drážkách ve stě ně či v př izdívkách. Do rekonstruovaných prostor je zaveden domovní plynovod. Stávající plynomě r je umístě n v instalač ní šachtě za wc. Př ipojovací potrubí pro plynový sporák v kuchyň ském koutě a ke kotli bude veden v drážkách ve stě ně. Odtah spalin bude vyveden ve stávajícím komínovém tě lese nad stř ešní rovinu. Elektroinstalace: Rekonstruovaný prostor bude vybaven novými elektrickými instalacemi. Všechny rozvody budou provedeny pod omítkou č i ve spárách cihlových stě n v PVC chránič kách a budou napojeny na stávající rozvodnou skř íň umístě nou v chodbě. Odpady: Odpad bude likvidován jako dosud v rámci domovního odpadového hospodář ství, v souladu s platnými právními př edpisy a provádě cími vyhláškami. Stavební odpad bude likvidován v souladu s platnými právními př edpisy a provádě cími vyhláškami. Životní prostředí: Provoz v rekonstruovaných prostorech vzhledem ke své povaze (byt 2+kk) nenaruší životní prostř edí v př ilehlých objektech ani veř ejných prostorech, jedná se zejména o hlukové a svě telné emise které vzhledem k povaze objektu splň ují všechny zákonné normy ve zně ní př edpisů a vyhlášek. Stavební práce: Stavební práce budou probíhat tak aby nenarušily provoz okolních domů a klid nájemníků. Doprava stavebních materiálů bude zajiště na tak aby nezneč išť oval domovní chodník, komunikaci ani veř ejné prostory č inžovního domu. Př evážná č ást stavebních prací bude vzhledem k charakteru objektu probíhat ruč ně s použitím drobné mechanizace s maximální mírou př edpř ípravy v dílenských provozech. Stavba bude probíhat v souladu s právním ř ádem a provádě cími př edpisy zejména o odpadech ze stavební č innosti, užitím komunikací, požadavky na hladiny hluku atd. Ing. Ondř ej Peckert Dosílací adresa: ATP atelier, s.r.o. Milady Horákové , Praha 7 Tel.:(+420)

6 ±0,000 = MÍSTNÍ VÝŠKOVÁ ÚROVEŇ SITUACE 1.06

7 () () ,97 m ,17 m2 2,12 m ,63 m ±0,000 = MÍSTNÍ VÝŠKOVÁ ÚROVEŇ 1,56 m2 600 LEGENDA MÍSTNOSTÍ OZN. JMÉNO MÍSTNOSTI PLOCHA /m CHODBA WC KOUPELNA CHODBA KUCHYNĚ POKOJ POKOJ 4,63 0,97 2,12 1,56 8,17 13,05 20,45 13,05 m ,45 m (820) PŮDORYS-současný stav

8 (2 020) () deskový radiátor např.korado () deskový radiátor např.korado ,97 m2 600 ()(1 250) (2 020) plynový kotel (vytápění+příprava TUV) +zásobník TUV ,23 m2 3,75 m2 4,67 m2 žebříkové otop. těleso (2 020) LEGENDA MÍSTNOSTÍ OZN. JMÉNO MÍSTNOSTI PLOCHA /m2 CHODBA WC KOUPELNA KUCHYNĚ OBÝVACÍ POKOJ LOŽNICE LEGENDA MÍSTNOSTÍ 4,67 0,97 3,75 8,23 21,34 12,44 STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE PLYNOSILIKÁT. ZDIVO (NAPŘ. YTONG) TL.100mm PLYNOSILIKÁT. ZDIVO (NAPŘ. YTONG) TL.150mm (2 020) ,34 m deskový radiátor např.korado (820) ,44 m2 230 ±0,000 = MÍSTNÍ VÝŠKOVÁ ÚROVEŇ PŮDORYS-stavební výkres 1.10

9 610 8,23 m ,97 m ,75 m ,34 m2 4,67 m LEGENDA MÍSTNOSTÍ OZN. JMÉNO MÍSTNOSTI PLOCHA /m2 CHODBA WC KOUPELNA KUCHYNĚ OBÝVACÍ POKOJ LOŽNICE 4,67 0,97 3,75 8,23 21,34 12,44 12,44 m2 ±0,000 = MÍSTNÍ VÝŠKOVÁ ÚROVEŇ PŮDORYS-bourací práce 1.11

10 8,23 m2 0,97 m2 3,75 m2 21,34 m2 4,67 m2 LEGENDA MÍSTNOSTÍ OZN. JMÉNO MÍSTNOSTI PLOCHA /m2 CHODBA WC KOUPELNA KUCHYNĚ OBÝVACÍ POKOJ LOŽNICE 4,67 0,97 3,75 8,23 21,34 12,44 12,44 m2 ±0,000 = MÍSTNÍ VÝŠKOVÁ ÚROVEŇ PŮDORYS-navrhovaný stav 2.10

BOHDALEC - ZA ŠKOLOU

BOHDALEC - ZA ŠKOLOU ING. MARIE PSOTOVÁ, STUDIO P, NÁDRAŽNÍ 52, PS 591 01 Ž ÁR NAD SÁZAVOU TEL/FAX: 566 626 748 e-mail: projekce@studio-p.cz I : 13648594 ÚZEMNÍ STUDIE LOKALITY RODINNÝCH DOM BOHDALEC - ZA ŠKOLOU Místo stavby

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ M STSKÁ ÁST PRAHA 16 Ú AD M STSKÉ ÁSTI ODBOR VÝSTAVBY, DOPRAVY A ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ ÚSEK VÝSTAVBY Dle rozd lovníku Váš dopis zn./ze dne Sp. zn.: 016283/14/OVDŽP/Mh Vy izuje Praha. j.: 006879/15/OVDŽP

Více

PROFESTA S.R.O. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Část D.1.1 a D.1.2. Rekonstrukce objektu č.p. 569, k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou; parc. č. st.

PROFESTA S.R.O. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Část D.1.1 a D.1.2. Rekonstrukce objektu č.p. 569, k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou; parc. č. st. PROFESTA S.R.O. Radošovice 86, Strakonice Část D.1.1 a D.1.2 TECHNICKÁ ZPRÁVA Identifikační údaje zakázky Investor: MĚSTO RYCHNOV U JABLONCE NAD NISOU, Husova 490, 46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou Název

Více

Technické standardy veřejné kanalizace. akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové

Technické standardy veřejné kanalizace. akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové Technické standardy veřejné kanalizace akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové Prosinec 2010 8.6. Ostatní požadavky na stavební ásti kanaliza ních objekt 20 9. Tlaková a podtlaková kanalizace

Více

M STSKÝ Ú AD CHRUDIM Stavební odbor

M STSKÝ Ú AD CHRUDIM Stavební odbor M STSKÝ Ú AD CHRUDIM Stavební odbor Pardubická 67, 537 16 Chrudim, tel.: 469 657 111, e-mail: stavebni@chrudim-city.cz Spis. zn.: CR 073580/2013 V Chrudimi dne 5. 12. 2014 ís. jedn.: CR 083102/2014 STO/Št

Více

ZNALECKÝ POSUDEK íslo: 3014-112/10

ZNALECKÝ POSUDEK íslo: 3014-112/10 .SPISU: 007EX 1938/08 ZNALECKÝ POSUDEK íslo: 3014-112/10 OCEN NÍ NEMOVITOSTI V EXEKU NÍM ÍZENÍ pro EXEKUTORSKÝ Ú AD V HODONÍN ve smyslu 2, odst. 1 zákona. 151/1997 Sb. o oce ování majetku NEMOVITOST: Byt.9

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 179/11

ZNALECKÝ POSUDEK . 179/11 ZNALECKÝ POSUDEK. 179/11 o obvyklé cen nemovitostí - rodinný d m.p. 398 s p íslušenstvím a pozemk, zapsaných na LV íslo 1685 katastrální území : Horní Be va obec : Horní Be va_ okres : Vsetín a ocen ní

Více

ÚPRAVA ULIC ŠKOLNÍ A HUSOVA V HUMPOLCI. vedoucí projektant ING. SOBOTKA zodp. projektant ING. SOBOTKA vypracoval. J.

ÚPRAVA ULIC ŠKOLNÍ A HUSOVA V HUMPOLCI. vedoucí projektant ING. SOBOTKA zodp. projektant ING. SOBOTKA vypracoval. J. vedoucí projektant ING. SOBOTKA zodp. projektant ING. SOBOTKA vypracoval J.PIPA kontroloval ING. SEDLÁK investor : M STO HUMPOLEC, HORNÍ NÁM STÍ 300 akce ÚPRAVA ULIC ŠKOLNÍ A HUSOVA V HUMPOLCI Pod P íkopem

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Zastupitelstva městské části

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Zastupitelstva městské části MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Zastupitelstva městské části V Praze dne: 13.5.2015 Zajištění činnosti MŠ Buková ve školním roce 2015/2016 a aktualizace Koncepce vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 458/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 458/2015 č.j.: 458/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 421 ze dne 08.06.2015 Záměr zajištění kapacity pro děti do tří let věku v lokalitě Buková Rada městské části I. b e r e n a v ě

Více

Znalecký posudek č. ZU-148/2012 Odhad obvyklé ceny

Znalecký posudek č. ZU-148/2012 Odhad obvyklé ceny 6 Znalecký posudek č. ZU-148/2012 Odhad obvyklé ceny NEMOVITOST: Nebytová jednotka, Nebyt - Prodejna č.729/24 Adresa nemovitosti: Tatarkova 727,728,729,730 / 10, Praha - Háje Katastrální údaje : Kraj Hl.m.

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV. A.1 Identifikační údaje. Pracoviště areál TMT Chrudim. BW Projekce, s. r.o.

MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV. A.1 Identifikační údaje. Pracoviště areál TMT Chrudim. BW Projekce, s. r.o. A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje A.1.1. Údaje o stavbě Název stavby: Místo stavby: Předmět dokumentace: Mateřská škola jiříkov Jiříkov k.ú. Jiříkov st.p. 638/1, 638/6 a p.p.č. 180/1, 180/2, 185/3,

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Františka 2.01 B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA - 1 z 22 OBSAH: B.1 Popis území stavby... 3 B.2 Celkový popis stavby... 3 B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek...

Více

Znalecký posudek o ceně obvyklé číslo 2829//2014

Znalecký posudek o ceně obvyklé číslo 2829//2014 Znalecký posudek o ceně obvyklé číslo 2829//2014 6 NEMOVITOST: Objekt pro individuální rekreaci - rekreační domek, rekreační domek č.e. 119, k.ú. i obec Jáchymov Kraj: Karlovarský Okres: Karlovy Vary Obec:

Více

D.1.1a Technická zpráva

D.1.1a Technická zpráva Číslo zakázky: 2013_027 D.1.1a Technická zpráva Rekonstrukce pavilonů Krajské zdravotní, a.s. Nemocnice Most, o.z. Včetně optimalizace vnitřních prostor Datum: 12/2013 Zpracoval: Oswald Michal JT consulting

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4045-61/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4045-61/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4045-61/2015 O ceně nemovitých věcí, tj.: - pozemku p.č.st.156 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 273m2, včetně jeho součástí tj. stavby bydlení čp.142 stojící na pozemku p.č.st.156

Více

BYTOVÝ OBJEKT 206-207 Brněnská Pole 18, 20 664 51 Šlapanice

BYTOVÝ OBJEKT 206-207 Brněnská Pole 18, 20 664 51 Šlapanice Obytný soubor Brněnská pole Šlapanice Kvalitativní standard Bytový dům 206 207 Příloha č. 3 BYTOVÝ OBJEKT 206-207 Brněnská Pole 18, 20 664 51 Šlapanice OBSAH 1) Technická specifikace staveb 2) Standardní

Více

Ověření porovnávacího způsobu ocenění bytů dle vyhlášky č. 540/2002 Sb. v platném znění s cenami bytů dosaženými na trhu

Ověření porovnávacího způsobu ocenění bytů dle vyhlášky č. 540/2002 Sb. v platném znění s cenami bytů dosaženými na trhu České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Studentská vědecká a odborná činnost Akademický rok 25/26 Ověření porovnávacího způsobu ocenění bytů dle vyhlášky č. 54/22 Sb. v platném znění s mi

Více

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚDAJE O STAVBĚ A.1.2 ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚDAJE O STAVBĚ A.1.2 ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 1/12 Obsah A PRŮVODNÍ ZPRÁVA... 2 A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 A.1.1 Údaje o stavbě... 2 A.1.2 Údaje o stavebníkovi... 2 A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace... 2 A.2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ...

Více

Ing. Vladimíra Pokorná

Ing. Vladimíra Pokorná Autor: Vedoucí projektant: Ing. Vladimíra Pokorná Investor: Město Frýdlant nad Ostravicí Náměstí 3 739 11 Frýdlant nad Ostravicí HIP: Ing. Vladimíra Pokorná Vypracoval: Silvie Uhrová Místo: k.ú. Frýdlant

Více

STUDIE ALTERNATIVNÍHO EŠENÍ LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD V OBCÍCH NOVÁ VES U NOVÉHO M STA NA MORAV, OSLAVICE, VELKÉ MEZI Í MÍSTNÍ ÁST MOSTIŠT OSLAVICE

STUDIE ALTERNATIVNÍHO EŠENÍ LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD V OBCÍCH NOVÁ VES U NOVÉHO M STA NA MORAV, OSLAVICE, VELKÉ MEZI Í MÍSTNÍ ÁST MOSTIŠT OSLAVICE STUDIE ALTERNATIVNÍHO EŠENÍ LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD V OBCÍCH NOVÁ VES U NOVÉHO M STA NA MORAV, OSLAVICE, VELKÉ MEZI Í MÍSTNÍ ÁST MOSTIŠT ÁST OSLAVICE LISTOPAD 2007 Obsah 1. IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE... 3 1.1

Více

List1. Stránka 1. F.1.1. Architektonické a stavebnětechnické řešení Seznam příloh F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení

List1. Stránka 1. F.1.1. Architektonické a stavebnětechnické řešení Seznam příloh F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení List1 Akce: Revitalizace nemocnice v Sokolově Slovenská ul. 545, Sokolov Stavební úpravy pavilonu D oddělení ODN Investor: Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 36006 Karlovy Vary Zak.č.: 01/11 F.1.1. Architektonické

Více

1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ORGANIZACI

1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ORGANIZACI 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ORGANIZACI Centrum sociálních služeb Tachov, p ísp vková organizace, spravuje tyto sociální služby, kterým byla ud lena registrace sociálních služeb dle zákona. 108/2006 Sb., o

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 5549

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 5549 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 5549 NEMOVITÁ VĚC: Bytový dům čp. 18 Katastrální údaje : Kraj Plzeňský, okres Rokycany, obec Dobřív, k.ú. Dobřív Adresa nemovité věci: Dobřív 18, 338 44 Vlastník stavby:

Více

Pardubice - Trnová III - Standardy SO 03

Pardubice - Trnová III - Standardy SO 03 Pardubice - Trnová III - Standardy SO 03 SEZNAM STANDARDŮ U BYTOVÉHO DOMU Níže uvedený popis standardního provedení základních konstrukcí, použitých materiálů a standardního vybavení bytu je vytvořen podle

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 3/4044/2013

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 3/4044/2013 ZNALECKÝ POSUDEK číslo 3/4044/2013 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 1192/11 s příslušenstvím v k.ú. Hulín Katastrální údaje : Kraj Zlínský, okres Kroměříž, obec Hulín, k.ú. Hulín Adresa nemovitosti: Družba

Více

Znalecký posudek č. 3585/135/08 o obvyklé ceně nemovitosti - rodinného domu čp. 141 v k.ú. Dolínek, obec Odolena Voda, okres Praha-východ

Znalecký posudek č. 3585/135/08 o obvyklé ceně nemovitosti - rodinného domu čp. 141 v k.ú. Dolínek, obec Odolena Voda, okres Praha-východ Znalecký posudek č. 3585/135/08 o obvyklé ceně nemovitosti - rodinného domu čp. 141 v k.ú. Dolínek, obec Odolena Voda, okres Praha-východ Objednatel posudku: Účel posudku: Mgr. Michal R u d ý soudní exekutor

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 249/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 249/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 249/13 o obvyklé ceně podílu id. 1/3 na nemovitostech - rodinném domě č.p. 15 na pozemku p. č. st. 33, zemědělské stavby bez č.p./č.e. na pozemku p.č. st. 34 a pozemků p. č. st. 33,

Více

F.1.1.1 Technická zpráva

F.1.1.1 Technická zpráva 1.ZŠ v Sokolově, ul. Pionýrů 1614 Pavilon stravování a školní družiny Stavební úpravy a změna v užívání v části stavby školní družina F.1.1.1 Technická zpráva Projektant: Jana Heidlerová, Atletická 1997,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4400-070 - 2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4400-070 - 2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4400-070 - 2015 o ceně obvyklé bytu 2746/2 s příslušenstvím, který je součástí 1.NP vícebytového typového domu postaveného na pozemku parc.č. 2452 a cena obvyklá podílu 423/28932 souboru

Více