Oprava hygienického zařízení. v 1.podzem.podlaží budovy tělocvičny č.p.220 Zdíkov na parc.č. st.225 v k.ú. Zdíkov

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Oprava hygienického zařízení. v 1.podzem.podlaží budovy tělocvičny č.p.220 Zdíkov na parc.č. st.225 v k.ú. Zdíkov"

Transkript

1 Akce : Oprava hygienického zařízení v 1.podzem.podlaží budovy tělocvičny č.p.220 Zdíkov na parc.č. st.225 v k.ú. Zdíkov Investor : Obec Zdíkov Zdíkov 215, Zdíkov IČ A. Průvodní zpráva k projektové dokumentaci Vypracoval : Ing.Petr Lampa, Stachy projektová činnost ve výstavbě IČ : Datum : leden 2015

2 Obsah textové části projektové dokumentace : A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva E. Zásady organizace výstavby F. Pozemní (stavební) objekty Stavebně konstrukční část - technická zpráva Bourací práce Stavební práce Základní údaje stavby 1.1. Identifikační údaje stavby a investora Název stavby : Oprava hygienického zařízení v 1.podzemním podlaží v budově tělocvičny č.p.220 Zdíkov Místo stavby : na parc.č. st.225 v k.ú. Zdíkov Kraj : Jihočeský Investor : Obec Zdíkov Zdíkov 215, Zdíkov IČ Dodavatel stavební části : na základě výběru investora Zpracovatel projektové dokumentace : Stavební část Ing.Petr Lampa - projektová činnost ve výstavbě, Stachy 381, IČ Zastavěná plocha stavby : Zastavěná plocha č.p.220 Zdíkov- výměra poz.p.č.st m 2 2. Situování stavby : Objekt tělocvičny objektu občanské vybavenosti č.p.220 je situován na pozemku parc.č.st.225 kat.území Zdíkov, v okrajové jihovýchodní části obce Zdíkov, v blízkosti základní školy a v návaznosti na státní silnici III. třídy ve směru Zdíkov Vimperk. 3. Charakter stavebních úprav : Jedná se o budovu obdélníkového půdorysu, o dvou nadzemních podlažích (resp. hlavní část s tělocvičnou s jedním nadzemním podlažím) a s podsklepením. Přístup do opravované části stavby je z východní strany směrem od fotbalového hřiště přes vyrovnávací plochu s hlavním vstupem do úrovně 1.nadzemního podlaží a

3 následně vnitřním schodištěm, tak rovněž venkovním betonovým schodištěm z okraje běžecké dráhy přímo do 1.podzemního podlaží. Vnitřní schodiště i venkovní schodiště v 1.podzemním podlaží navazuje na chodbu, ze které je přístup do jednotlivých místností hygienického zázemí a šaten se sklady sportovního nářadí. Jelikož se jedná o budovu realizovanou v 60.letech minulého století (zahájení výstavby 1960, uvedení do užívání 1964), nejsou plně zohledněny současné požadavky bezbariérového užívání pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Vlastní hygienické zázemí bylo naposledy modernizováno na základě dostupných informací před více jak 20-ti roky a v současné době je provedení části hygienického zařízení umýváren a WC určené pro opravu již konstrukčně a morálně velmi zastaralé, nevelmi špatném stavu a nevyhovující základním hygienickým požadavkům. Přístup z hlavní chodby podzemního podlaží je výplňovými dveřmi v ocelové zárubni. V současném provedení předmětné hygienické zázemí navržené k opravě představuje vybavení v rozsahu dvou WC, dvou pisoárů, umyvadel a sprch v otevřeném prostoru. Ohřev teplé vody je zajištěn ve dvou elektrických ohřívačích. Odtok vody ze sprch je řešen do dvou vtokových vpustí v podlaze. Okno ve venkovní čelní stěně místnosti je dřevěné špaletové, opatřené ocelovou mříží z venkovní strany. Vzhledem k dispozičnímu řešení stávajícího vybavení je vlivem vlhkosti ze sprch a absencí odvětrání prostoru okno i parapet poškozené a netěsné, stejně jako nepříznivý vliv koroze na plechový radiátor a rozvody teplovodního vytápění. Navrhovaný rozsah oprav výše popsaného hygienického zázemí představuje kompletní odstranění stávajících zařizovacích předmětů, odstranění povrchových úprav a keramických obkladů a dlažby, vybourání příček WC, rekonstrukci podlahy včetně izolační vany proti vodě a vlhkosti a demontáž vnitřních instalačních rozvodů inženýrských sítí. Následně budou provedeny nové části konstrukcí a vnitřního vybavení. Úklid hygienického zařízení v 1.podzemním podlaží bude zabezpečen úklidovými ze strany vlastníka a provozovatele zařízení, úklidové prostředky jsou skladovány ve stávající úklidové komoře. 4. Podklady Pro zpracování projektové dokumentace bylo použito zaměření stávajícího stavu řešeného prostoru, požadavků vlastníka, resp. provozovatele budovy z hlediska využití provozu a možnosti úpravy dispozičního řešení a pořízené fotodokumentace. 5. Věcné a časové vazby na okolní výstavbu Navrhované opravy v rozsahu výměny jednotlivých stavebních částí místnosti a zařizovacích předmětů včetně instalace vybavení budou realizovány ve stávající zastavěné ploše půdorysu místnosti a centrální chodby v 1.podzemním podlaží, s přístupem přímo zvenkovního prostoru venkovním schodištěm. Stavební práce budou prováděny bez vlivu na okolní sousední stávající zástavbu. Realizací stavebních úprav a následným využíváním nevznikají požadavky na navýšení energií, nedojde k navýšení užívání osobami. Elektrický příkon pro ohřev teplé vody, spotřeba vody, výměna dekového radiátoru centrálního vytápění a připojení na inženýrské sítě bude řešeno pouze připojením na stávající rozvody, bez potřeby změny, resp. navýšení potřeb energií.

4 Akce : Oprava hygienického zařízení v 1.podzem.podlaží budovy tělocvičny č.p.220 Zdíkov na parc.č. st.225 v k.ú. Zdíkov Investor : Obec Zdíkov Zdíkov 215, Zdíkov IČ B. Souhrnná technická zpráva k projektové dokumentaci Vypracoval : Ing.Petr Lampa, Stachy projektová činnost ve výstavbě IČ : Datum : leden 2015

5 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení stavby Navrhované opravy a stavební úpravy jsou navrženy pouze v půdorysné ploše stávajícího hygienického zařízení v 1.podzemním podlaží budovy tělocvičny č.p.220 ve Zdíkově. Opravou nedochází k zásahu do nosných konstrukcí budovy, do vzhledu a objemového řešení stavby, ani ke změně účelu užívání. Uvedenými opravami nedochází ke zvýšení kapacity osob, ani ke zvýšení požadavků na odběr energií. Pro uvedený investiční záměr byly prováděny průzkumné práce pouze v rozsahu prohlídky a kontrolního zaměření stávajícího stavu a vizuálního posouzení konstrukcí. Posouzení za přítomnosti statika a projektanta bude případně provedeno v průběhu bouracích prací či stavebních úprav v případě potřeby. Není prováděno geodetické vytýčení stavby, jelikož se jedná o stávající zastavěnou plochu evidovanou v KN jako zastavěná plocha a nádvoří. 2. Mechanická odolnost a stabilita Navrhované stavební úpravy jsou řešeny v rámci současné dispozice objektu, nedochází k zásahu do nosných konstrukcí. Po rozebrání a odstranění povrchových úprav v místech zásahu opravy bude v případě potřeby provedeno posouzení projektantem. 3. Požární bezpečnost Opravy a stavební úpravy místnosti hygienického zařízení tělocvičny v 1.podzemním podlaží nemají vliv na stávající provedení z hlediska požárně bezpečnostního řešení stavby nedochází ke změně účelu užívání, velikosti požárních úseků, ke zvýšení požárního zatížení, ani zvětšení požárně otevřených ploch. 4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí Popis faktorů působících na životní prostředí Stavba nebude svým provozem po provedení opravy hygienického zařízení působit negativním vlivem na životní prostředí. Vlastní provádění oprav a stavebních úprav bude uskutečněno ve vnitřním vymezeném stavebním prostoru, nedojde k poškození venkovní vegetace. Splaškové vody budou likvidovány v rámci stávajících vnitřních rozvodů kanalizace č.p.220, připojení splaškové kanalizace a vodovodu je řešeno do stávajícího potrubí v 1.podzemním podlaží. Po realizaci dojde ke zlepšení podmínek užívání i instalací nuceného odvětrání pomocí elektrického ventilátoru provedením otvoru s potrubím do venkovní obvodové zdi. 5. Bezpečnost při užívání Stavební opravy jsou řešeny pouze stávajícím půdorysem stavby, za účelem zlepšení hygienických podmínek při užívání. Nevznikají požadavky na řešení dopravy v klidu, jelikož se nezvyšuje kapacita užívání osobami.

6 Bezpečnost při užívání, požadavky na provoz Na základě vyhodnocení konstrukčního a dispozičního řešení stávajícího stavu hygienického zařízení v 1.podzemním podlaží č.p.220 jsou navrženy jak úpravy vnitřních stavebních konstrukcí místnosti (izolační vana podlahy, podkladní vrstvy podlahy, nové dělící příčky WC a sprchy, okno s parapetem, omítky, obklady, dlažby), tak i výměna zařizovacích předmětů a výměna zásobníku pro ohřev teplé vody, včetně výměny topného tělesa s kompletním provedením vnitřních rozvodů instalací. Konstrukční řešení uvedených oprav a stavebních úprav spočívá v odstranění stávajících nevyhovujících konstrukčních prvků vnitřního vybavení, s následným provedením nové podlahy, dělících příček z tvárnicových příčkovek YTONG, provedení povrchových úprav a obkladů a rozvody instalací a osazení nových zařizovacích předmětů. 6. Ochrana proti hluku Opravy a stavební úpravy nemají vzhledem k charakteru stavby vliv na vnitřní prostředí z hlediska ochrany proti hluku 7. Věcné a časové vazby na okolní výstavbu Vlastní opravy budou realizovány jako samostatné, bez vlivu na okolní stávající výstavbu jiných vlastníků. Veškeré stavební práce se budou realizovat na pozemku stavebníka st.p.č.225 k.ú.zdíkov. 8. Provoz stavby Po realizaci uvedených oprav hygienického zázemí bude zachováno stávající využití jak opravovaného prostoru, tak i celého objektu v rámci současné občanské vybavenosti obce. Péče o životní prostředí, ochrana proti hluku Prašnost - provoz budovy je možno považovat za bezprašný, se stávající technologií vytápění. Odpadové hospodářství opravou části budovy nevznikají požadavky na zvýšenou potřebu likvidace odpadu v rámci stávajícího provozu objektu. Likvidace odpadu v průběhu výstavby viz samostatný oddíl Organizace výstavby. Ke kolaudaci mohou být vyžádány doklady o uložení odpadů ze stavební činnosti, ve smyslu zákona č.185/2001sb. 9. Úspora energie a ochrana tepla - tepelně-technické požadavky na obvodové konstrukce Nově opravené hygienické zařízení v 1.podzemním podlaží tělocvičny zlepčí úsporu energií výměnou okna a možností pravidelného větrání jak oknem, tak i nuceným způsobem pomocí elektrického ventilátoru. Opravami a stavebními úpravami nedochází ke zvětšení vytápěného prostoru, ani potřebě výkonu zdroje vytápění. 10. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace Charakterem stávající stavby i charakterem navrhovaných oprav a stavebních úprav nevznikají nové požadavky ve smyslu úprav z hlediska užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace dle vyhlášky č.398/2009 Sb.

7 11. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí Vlastní objekt nepředpokládá žádné škodlivé vlivy a účinky na jeho okolí. Ochranná pásma Opravami a stavebními úpravami nedochází ke změně či zmenšení ochranného pásma žádného zařízení. 12. Ochrana obyvatelstva Opravy hygienického zařízení nemají negativní vliv z hlediska požadavků na ochranu obyvatelstva. 13. Připojení objektu na inženýrské sítě Vnitřní elektroinstalace : Rozvody nového zařízení budou připojeny na stávající rozvody v budově. Přívody elektrické energie k jednotlivým okruhům elektrického zařízení v opravované části stavby budou vedeny ze stávající jističové skříně. Elektroinstalace budou provedeny dle platných ČSN a to zejména ČSN , , a norem souvisejících. Vnitřní rozvody se provedou pod omítkami, přívod přes chodbu může být proveden povrchem konstrukcí pomocí lišt. Před uvedením elektrického zařízení do provozu bude provedena výchozí revize. Při práci na elektrickém zařízení je nutno respektovat ČSN a tyto práce může provádět pouze organizace s patřičným oprávněním dle platných vyhlášek Zásobování objektu vodou : Objekt č.p.220 bude i nadále využíván jako zařízení občanské vybavenosti, předpokládá se současné obsazení počtu osob. Budova tělocvičny je zásobována pitnou vodou stávající přípojkou z veřejného vodovodního řádu Zdravotní instalace V místnosti hygienického zařízení jsou navrženy úpravy vnitřních rozvodů zdravotních instalací, připojení na kanalizační potrubí a připojení zásobníku na ohřev teplé vody. Nové rozvody zdravotní instalace v hygienickém zařízení bude provedena klasickým způsobem, pomocí PE potrubí a u splaškové kanalizace PVC potrubím. Rozvody studené a teplé vody jsou navrženy z polyetylénového potrubí, zařizovací předměty dle výběru investora, baterie stojánkové. Ke kolaudaci bude doložena tlaková zkouška vnitřního vodovodu. Teplá voda pro hygienická zařízení bude připravována v novém elektrickém zásobníku, instalovaném ve vymezeném prostoru místnosti viz výkresová dokumentace Kanalizační přípojka a vnitřní kanalizace Vnitřní rozvody kanalizace od nových zařizovacích předmětů budou připojeny na stávající ležaté potrubí vnitřní kanalizace s následným zaústěním do kanalizačního řadu v obci. Vnitřní kanalizace od zařizovacích předmětů bude napojena na stávající vnitřní rozvody kanalizace pomocí PVC potrubí. Ke kolaudaci bude doložena tlaková zkouška vodovodního potrubí a zkouška těsnosti vnitřních rozvodů odpadního potrubí. Vtokové vpusti budou nahrazeny vtokovými žlaby viz výkresová část.

8 13.3 Vytápění Budova, resp. upravené dispoziční řešení hygienického zařízení v 1.podzemním podlaží bude vytápěno stávajícím zdrojem s rozvody z ocelového potrubí, bude provedena výměna stávajícího otopného tělesa a současně bude přidán topný elektrický žebřík viz výkresová část. Nevznikají nároky na zvýšení výkonu zdroje tepla Vzduchotechnická zařízení Prostor opraveného hygienického zařízení v 1.podzemním podlaží tělocvičny bude vybaven mimo okna i nuceným odvětráním odsávacím zařízením elektrickým ventilátorem s potrubím přes venkovní obvodovou stěnu pod stropem vedle okna do fasády. Ve dveřích do umývárny bude proveden větrací otvor u podlahy s mřížkou pro přisávání vzduchu, resp. pro potřebnou cirkulaci. Odvětrání prostoru WC bude zajištěno dělící příčkou ukončenou ve výšce 2250 mm na podlahou, resp 420 mm pod stropem, tedy v rámci odvětrání celé místnosti. Potrubí pro odtah z ventilátoru bude SPIRO DN 110 mm, ochrana potrubí izolačními návleky Mirelon. Přívod vzduchu v potřebném množství bude zajištěn otvorem ve dveřích. 14. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení Veškerá technologická zařízení budou doložena příslušnou certifikací o shodě výrobku. Pro provoz technologie vzduchotechnického zařízení, ohřevu teplé vody a jiných technologických zařízení bude zajištěna obsluha ze strany provozovatele, s pravidelným zaškolením oprávněnou firmou. Údržbu a revizi technologií bude provádět vždy dodavatel zařízení, popř. jiná oprávněná firma. Nevýrobní technologické zařízení představuje instalaci elektrického stacionárního zásobníku ohřevu teplé vody objemu 400 l včetně elektrického připojení. Dodávka a montáž bude zajištěna odbornou firmou na základě výběru investora. Stavba bude po dokončení sloužit v současném rozsahu provozu. Vybavení a provoz hygienického zařízení, stejně jako úklid bude zajištěno ze strany vlastníka.

9 Akce : Oprava hygienického zařízení v 1.podzem.podlaží budovy tělocvičny č.p.220 Zdíkov na parc.č. st.225 v k.ú. Zdíkov Investor : Obec Zdíkov Zdíkov 215, Zdíkov IČ F. Pozemní (stavební) objekty Stavebně konstrukční část Technická zpráva k projektové dokumentaci Vypracoval : Ing.Petr Lampa, Stachy projektová činnost ve výstavbě IČ : Datum : leden 2015

10 1. Stavebně technické řešení stavby 1.1 Bourací práce Bourací práce budou provedeny v potřebném rozsahu dle výkresové dokumentace. Jedná se o odstranění stávajícího okna s parapetem, demontáž zařizovacích předmětů, vybourání stávajících rozvodů instalací pod omítkami ve stěnách a v podlaze, odstranění keramických obkladů stěn a keramické dlažby podlahy, seškrábání porušených omítek, vybourání podkladního betonu podlahy (předpokládaná vrstva 180 mm), odstranění stávající izolační vany podlahy proti vodě a vlhkosti (pokud je provedena), demontáž topného tělesa ústředního vytápění a vybourání stávajících dělících příček včetně dveří a zárubní. Odstranění konstrukcí v potřebném uvedeném rozsahu je uvažováno s postupným rozebíráním. Vybouraný materiál bude odvezen na skládku, nerecyklovatelný materiál, jako asfaltová lepenka, na skládku nebezpečného odpadu. Potvrzení o uskladnění nebezpečného odpadu může být vyžádáno a doloženo správnímu úřadu. 1.2 Konstrukční řešení oprav Nosné konstrukce Navrhovanými opravami hygienického zařízení nedochází k zásahu do nosných či obvodových konstrukcí celé stavby Příčky Nové dělící příčky hygienického zařízení budou vyzděny z přesných tvárnic YTONG v tloušťce zdiva dle výkresové části dokumentace Okna, dveře Nové dveře z chodby do opravované místnosti budou osazeny výplňové plné do ocelové zárubně. V dolní části dveří (150 mm nad podlahou) bude proveden přisávací otvor 250 x 100 mm vzduchu opatřený mřížkou a žaluzií. Zámek dveří FAB. Nové okno bude osazeno plastové konstrukce, dvoukřídlové, s izolačním dvojsklem, včetně parapetu, vše v odstínu bílé barvy (s hodnotou min.u n = 1,1 W/(m 2.K) Úpravy vnitřních povrchů Opravy vnitřních omítek hygienického zařízení budou štukové na vápenném jádře. Prostor hygienického zařízení umývárny budou provedeny s keramickým obkladem stěn do výšky 2250 mm, prostor WC do výšky 1500 mm Podlahy V prostoru hygienického zařízení bude provedena nová skladba podlahy včetně izolační vany. Izolační vana z asfaltových pásů BITAGIT S bude provedena na vyrovnaný podkladní povrch z cementového potěru, přesah izolačních pásů u přesahů min.100 mm, z podlahy bude izolační vana provedena 150 mm na stěny. Na asfaltové pásy izolační vany budou položeny tepelně izolační desky Polystyren EPS 100Z v tl.100 mm. Na tepelně izolační desky bude proveden spádový betonový potěr tl.60 mm, na který bude na cementové lepidlo položena keramická dlažba. V místnosti je navržen po celém obvodu keramický obklad viz část Úpravy povrchů. V případě potřeby po odstranění povrchových úprav stávajících konstrukcí bude provedeno posouzení skutečného stavu konstrukce a následného postupu oprav za účasti projektanta.

11 Akce : Oprava hygienického zařízení v 1.podzem.podlaží budovy tělocvičny č.p.220 Zdíkov na parc.č. st.225 v k.ú. Zdíkov Investor : Obec Zdíkov Zdíkov 215, Zdíkov IČ E. Zásady organizace výstavby k projektové dokumentaci Vypracoval : Ing.Petr Lampa, Stachy projektová činnost ve výstavbě IČ : Datum : leden 2015

12 E. Zásady organizace výstavby Uvedení do provozu Objekt tělocvičny č.p.220 Zdíkov i během realizace oprav a stavebních úprav nepřestane plnit současnou funkci občanské vybavenosti. Dodržení předpisů Stavba bude prováděna za dodržení příslušných předpisů vyhlášky č.362/2005 Sb. a vyhlášky č.591/2006 Sb. a v řádném stavu bude udržováno značení staveniště a bude dbáno na bezpečnost v rámci užívání části stavby s ubytováním, které se nebudou stavební úpravy týkat. Zásady řešení staveniště Situování ploch zařízení staveniště : Volné skládky - využije se ploch chodby v 1.podzemním podlaží, případně zpevněné venkovní plochy u budovy v k.ú.zdíkov. Kryté skládky - využije se prostor ve stávajícím objektu č.p.220. Sociální a provozní zařízení staveniště : Bude zajištěno formou jiného stávajícího hygienického zařízení tělocvičny. Příjezd na staveniště : V současné době je možný příjezd cestou k fotbalovému hřišti s napojením na státní komunikaci. V případě znečištění veřejných ploch při provádění stavebních prací, bude neprodleně proveden úklid. Přívod vody a energií : Voda i el.energie budou odebírány ze stávajících zdrojů objektu č.p.220. Péče z hlediska životního prostředí : Negativní vlivy (hluk, prašnost) během výstavby v zásadě neovlivní životní prostředí. Práce budou prováděny mimo dobu nočního klidu. V případě znečištění komunikace bude neprodleně proveden úklid. Ochrana stávající zeleně : Stávající vzrostlá zeleň nebude stavebními pracemi ani užíváním objektu dotčena. Výluky ve stávajícím provozu : V průběhu provádění stavebních prací nebude dotčeno hlavní užívání budovy č.p.220. V průběhu oprav je nutno věnovat pozornost zajištění bezpečnosti s ohledem na a zajištění bezpečného provozu na komunikaci v blízkosti stavby. Vlastní realizace oprav bude samostatná, bez vlivu na okolní stávající výstavbu jiných vlastníků. Veškeré práce se budou realizovat na pozemku investora a vlastníka st.p.č.225 k.ú. Zdíkov. Provoz stavby Objekt tělocvičny i hygienického zařízení bude po dokončení opravy zázemí i nadále sloužit v rámci občanské vybavenosti v obci.

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva str. 1/6 B. Souhrnná technická zpráva Identifikace stavby : Název akce: Úpravy hlediště kinosálu Místo akce: Chotěboř, Tyršova 256, 583 01, Chotěboř Objednatel : CEKUS Chotěboř, Tyršova 256, 583 01 Chotěboř

Více

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře.

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

Průvodní a souhrnná technická zpráva

Průvodní a souhrnná technická zpráva Výstavba garáže Průvodní a souhrnná technická zpráva Stavebník : Pavel Krejčík A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1 Identifikační údaje 1.1 Účastníci výstavby Objednatel: Pavel Krejčík Jižní 207, Komárov Dodavatel: svépomocí

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ Identifikace stavby Účel stavby : REKONSTRUKCE VÝTAHU v objektu MěÚ Třebíč Místo stavby: Kraj: Charakter stavby: Stupeň: Investor: Projektant:

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZATEPLENÍ A STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.P. 148 BEDŘICHOV B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Vypracoval: ing. Miroslav Moţíš Počet stran dokumentu: 6 Jméno dokumentu: B.Souhrnná technická zpráva Špindlerův Mlýn

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY UČEBNY na parc.č. 110 v k.ú. Bludovice

STAVEBNÍ ÚPRAVY UČEBNY na parc.č. 110 v k.ú. Bludovice STAVEBNÍ ÚPRAVY UČEBNY na parc.č. 110 v k.ú. Bludovice D1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavebník : SŠ - Prostřední Suchá Vypracoval: Ing. Martin Štorkán Stupeň PD : DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Číslo PD : 201501

Více

B.Souhrnná technická zpráva

B.Souhrnná technická zpráva B.Souhrnná technická zpráva B.1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení B.1.1. Zhodnocení staveniště Jedná se o stávající objekt zámku obklopeného parkem, který se nachází v severní

Více

A+B PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

A+B PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA AKCE ZAHRADNÍ DŮM OPRAVA PLOCHÉ STŘECHY STUPEŇ Projektová dokumentace pro stavební povolení INVESTOR Dům kultury Teplice, Mírové náměstí 2950, Teplice A+B PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA V Teplicích:

Více

ZŠ Jiráskova, Benešov stavební úpravy části wc. stupeň dokumentace :

ZŠ Jiráskova, Benešov stavební úpravy části wc. stupeň dokumentace : stupeň dokumentace : dokumentace pro provádění stavby (rozsah a obsah dokumentace dle vyhl. č. 499/2006 Sb., příl. č. 6) místo stavby : ZŠ Jiráskova, Benešov stavebník : Město Benešov Masarykovo náměstí

Více

V rámci rekonstrukce bytového jádra nedojde ke změně dispozičního řešení bytové jednotky a nebude zasahováno do nosných konstrukcí objektu.

V rámci rekonstrukce bytového jádra nedojde ke změně dispozičního řešení bytové jednotky a nebude zasahováno do nosných konstrukcí objektu. PRŮVODNÍ A SOURNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: Název akce: rekonstrukce bytového jádra Adresa stavby: Machkova 1644, Praha 4 Opatov, 7.np, byt č.52 Stavebník: KrIstýna Šneidarová 1.1.ÚVOD Obsahem

Více

F.1.1.1. Technická zpráva

F.1.1.1. Technická zpráva STAVBA: Zdroj tepla pro objekt Klíčova 7, Tržní 10, Brno List č. 1 Obsah : F.1.1.1.a. F.1.1.1.b. F.1.1.1.c. F.1.1.1.d. F.1.1.1.e. F.1.1.1.f. F.1.1.1.g. F.1.1.1.h. F.1.1.1.i. F.1.1.1.j. F.1.1.1.k. Účel

Více

B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY... 3 B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY... 3. B.2.4 Bezbariérové užívání stavby... 4

B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY... 3 B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY... 3. B.2.4 Bezbariérové užívání stavby... 4 Obsah B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY... 3 B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY... 3 B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek... 3 B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení... 3 B.2.3 Celkové

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva Ladislav Dobiáš PROJEKČNÍ KANCELÁŘ 434 01 MOST Jana Kubelíka 1472/7 Tel.: 723 413 292 (mobil) e-mail : lada.dobias@seznam.cz B. Souhrnná technická zpráva Stavba : Vybudování sklepních kojí laťových J.Dobrovského

Více

1. Identifikační údaje stavby 3. 2. Seznam příloh 4. 3. Zdravotně technické instalace 5 4. ZÁVĚR 5

1. Identifikační údaje stavby 3. 2. Seznam příloh 4. 3. Zdravotně technické instalace 5 4. ZÁVĚR 5 1. Identifikační údaje stavby 3 2. Seznam příloh 4 3. Zdravotně technické instalace 5 3.1 Podklady 5 3.2 Popis 5 3.3 Stávající vnitřní vodovod a kanalizace 5 3.4 Nový vnitřní vodovod a kanalizace 5 4.

Více

MCT - RR spol. s r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař, tel./fax 272 651 899

MCT - RR spol. s r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař, tel./fax 272 651 899 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ... 3 2.1 STÁVAJÍCÍ ŘEŠENÍ STAVBY... 3 2.2 NOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY... 3 2.3 NOVÉ

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA A FOTODOKUMENTACE

TECHNICKÁ ZPRÁVA A FOTODOKUMENTACE TECHNICKÁ ZPRÁVA A OBSAH: 1. Účel objektu...2 2. Architektonické a dispoziční řešení...2 3. Kapacita, podlahová plocha...2 4. Stavebně technické a konstrukční řešení...2 6. Fotodokumentace...3 STRANA 1

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení : a) zhodnocení staveniště, u změny dokončené stavby též vyhodnocení současného stavu konstrukcí, stavebně historický

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ VRCHLABÍ, UL. DĚLNICKÁ B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Vypracoval: Lukáš Jirásek str. 1 OBSAH 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 3 a) zhodnocení staveniště, u změny

Více

VÝMĚNA OKEN NA OBJEKTU Č.P. 683 V UL. T.G. MASARYKA, ŠLUKNOV

VÝMĚNA OKEN NA OBJEKTU Č.P. 683 V UL. T.G. MASARYKA, ŠLUKNOV TECHNICKÁ ZPRÁVA... VÝMĚNA OKEN NA OBJEKTU Č.P. 683 V UL. T.G. MASARYKA, ŠLUKNOV... Investor Zodp. projektant Vypracoval Město Šluknov Nám. Míru 1 407 77 Šluknov Ing. Jiří Cobl Martin Rousek Datum březen

Více

1 Identifikační údaje... 3 2 Celkový popis stavby... 4 2.1 Účel užívaní stavby, základní kapacity funkčních jednotek... 4 2.2 Celkové urbanistické a

1 Identifikační údaje... 3 2 Celkový popis stavby... 4 2.1 Účel užívaní stavby, základní kapacity funkčních jednotek... 4 2.2 Celkové urbanistické a Obsah: Strana: 1 Identifikační údaje... 3 2 Celkový popis stavby... 4 2.1 Účel užívaní stavby, základní kapacity funkčních jednotek... 4 2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení... 4 2.2.1 Urbanismus...

Více

Oprava centrálních sprch příslušníků Objekt č. 053 Budova OVS

Oprava centrálních sprch příslušníků Objekt č. 053 Budova OVS Oprava centrálních sprch příslušníků Objekt č. 053 Budova OVS m. č. 001 TECHNICKÉ PODLAŽÍ Technický popis stavebních činností I. PP úprava rozvodů ZTI částečná demontáž a montáž nových přípojek svislých

Více

Technická zpráva zdravotní technika

Technická zpráva zdravotní technika F 1.4.1 zdravotní technika 1. Identifikace stavby, stavebník, projektant Název stavby: Místo stavby: ZŠ Batří Venclíků 1140, Praha 9 Černý Most I. Kraj: Praha Stavebník: Městská část Praha 14 Bratří Venclíků

Více

PŘÍPRAVA UZEMÍ V AREÁLU KAMPUS UJEP

PŘÍPRAVA UZEMÍ V AREÁLU KAMPUS UJEP DOKUMENTACE PŘIKLÁDANÁ K ŽÁDOSTI O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ ODSTRANĚNÍ STAVBY (DOS) Stránka 1 z 12 ÚSTÍ NAD LABEM PAVILON A ÚNOR 2012 DODATEK Č. 1 Z 06. 02. 2012 Všechny změny týkající se dodatku č. 1 jsou v

Více

Malé rekreační zařízení v obci Nejdek, oblast Nový Fojtov, okres Karlovy Vary

Malé rekreační zařízení v obci Nejdek, oblast Nový Fojtov, okres Karlovy Vary Příloha k č.j. VS 72/74/001/2011-50/Všeob/540 Malé rekreační zařízení v obci Nejdek, oblast Nový Fojtov, okres Karlovy Vary základní popis nepotřebného nemovitého majetku státu Pozemky - par. č. 1691/1

Více

Zastínění jihozápadní fasády budovy ÚMČ P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9

Zastínění jihozápadní fasády budovy ÚMČ P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9 P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9 Dokumentace pro provedení stavby Paré D Dokumentace objektu D.1 Technická zpráva Dokument: 179-5.D1 Razítko Datum: 4/2014 Obsah zprávy A Účel objektu 3 B Zásady

Více

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 F1 Pozemní (stavební) objekty: Stavební část 1 - Technická zpráva 2 - Půdorys přízemí - stávající stav + bourací práce 3 - Přízemí - fotodokumentace

Více

FHJ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA. ±0,000 = 394,850 B. p. v. FHJ Building spol.s.r.o. kolektiv Prosinec 2013 780/13. info@fhj-building.cz. Tel.

FHJ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA. ±0,000 = 394,850 B. p. v. FHJ Building spol.s.r.o. kolektiv Prosinec 2013 780/13. info@fhj-building.cz. Tel. ±0,000 = 394,850 B. p. v. FHJ Building spol.s.r.o. 106 00 Tel.: e-mail: 64576183 272 769 786 info@fhj-building.cz FHJ building Investor : Místo stavby : Stavba : Vypracoval : Datum : kolektiv Prosinec

Více

Kompetenční centrum Kuřim kód zakázky: 077-10-20-3

Kompetenční centrum Kuřim kód zakázky: 077-10-20-3 OBSAH: 1 ZADÁNÍ PROJEKTU...2 1.1 Domovní vodovod...2 1.2 Splašková kanalizace...2 1.3 Dešťová kanalizace...2 1.4 Výpočtové výchozí parametry...2 2 PODKLADY...2 2.1 Výkresová dokumentace...2 2.2 Průzkum...2

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Objednatel : Město Sokolov, Rokycanova 1929, Sokolov 356 01 IČO 00259586

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Objednatel : Město Sokolov, Rokycanova 1929, Sokolov 356 01 IČO 00259586 TECHNICKÁ ZPRÁVA K AKCI : 1 ZŠ v Sokolově ul. Pionýrů 1614 pavilon stravování a školní družiny stavební úpravy a změna užívání v části stavby školní družina a) identifikační údaje : Objednatel : Město

Více

Investor: Praha 6 169 02. Popis objektu:

Investor: Praha 6 169 02. Popis objektu: Zadávací dokumentace "Adaptace prostor na zaměstnaneckou mateřskou školu" pro zhotovení projektové dokumentace ÚVN Praha 2014 Investor: Ústřední vojenská nemocnice Vojenské nemocnice 1200 Praha 6 169 02

Více

B. Souhrnná technická zpráva. 2. Mechanická odolnost a stabilita Není nutné prokazovat. Jedná se o inženýrskou podzemní stavbu.

B. Souhrnná technická zpráva. 2. Mechanická odolnost a stabilita Není nutné prokazovat. Jedná se o inženýrskou podzemní stavbu. B. Souhrnná technická zpráva 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení Jedná se o inženýrskou podzemní stavbu. 2. Mechanická odolnost a stabilita Není nutné prokazovat. Jedná se o inženýrskou

Více

E. Zásady organizace výstavby

E. Zásady organizace výstavby 1.ZŠ v Sokolově, ul. Pionýrů 1614 Stavební úpravy a změna v užívání v části stavby školní družina E. Zásady organizace výstavby Projektant: Jana Heidlerová, Atletická 1997, Sokolov Investor: Město Sokolov,

Více

A. průvodní zpráva. Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově. Dukelská 144, 739 91 Jablunkov 739 91 Jablunkov

A. průvodní zpráva. Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově. Dukelská 144, 739 91 Jablunkov 739 91 Jablunkov A. průvodní zpráva Název stavby: Stupeň PD: Investor: Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově Dokumentace pro provádění stavby Město Jablunkov Dukelská 144, Vypracoval:

Více

Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST A.1 Identifikační údaje A.2 Seznam

Více

736/9Výrobně administrativní objekt, Průmyslové podlahy Plaček, a.s.

736/9Výrobně administrativní objekt, Průmyslové podlahy Plaček, a.s. PROJEKCE TZB, Folta Miroslav Podlesí 461, 757 01 Valašské Meziříčí tel.: +420 571 631 016, 604 790 004 e-mail: tzb.folta@seznam.cz Řešení havarijního stavu soc. zařízení a školní kuchyně MŠ MŠSpolečenský

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA A FOTODOKUMENTACE

TECHNICKÁ ZPRÁVA A FOTODOKUMENTACE TECHNICKÁ ZPRÁVA A OBSAH: 1. Účel objektu...2 2. Architektonické a dispoziční řešení...2 3. Kapacita, podlahová plocha...2 4. Stavebně technické a konstrukční řešení...2 5. Zhodnocení stávajícího stavu

Více

Peterka Jakub a Pospíchalová Lucie

Peterka Jakub a Pospíchalová Lucie Peterka Jakub a Pospíchalová Lucie PARC.Č. 428/3, K.Ú. OBČOV STUDIE RODINNÉHO DOMU DATUM : 06/2014 VYPRACOVAL. : Ivana Karasová Stavba: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje A. Průvodní zpráva A.1.1

Více

NEKVASILOVA 625/2, PRAHA 8 KARLÍN REKONSTRUKCE PARTERU A SPOLEČNÉHO VSTUPU ČÍSLO PŘÍLOHY: INDEX: D-1

NEKVASILOVA 625/2, PRAHA 8 KARLÍN REKONSTRUKCE PARTERU A SPOLEČNÉHO VSTUPU ČÍSLO PŘÍLOHY: INDEX: D-1 NEKVASILOVA 625/2, PRAHA 8 KARLÍN REKONSTRUKCE PARTERU A SPOLEČNÉHO VSTUPU ČÍSLO PŘÍLOHY: INDEX: D-1 SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 1.1.Zhodnocení

Více

E.1. Technická zpráva

E.1. Technická zpráva STAVBA: Zdroj tepla pro objekt Klíčova 7, Tržní 10, Brno List č. 1 Obsah technické zprávy : 1. Všeobecné údaje 2. Objektová soustava 3. Charakteristika staveniště 4. Situace zařízení staveniště 5. Objekty

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 1.1 ZHODNOCENÍ STAVENIŠTĚ: staveniště je vhodné pro uvažované rozšíření hřbitova. Stavební pozemek je rovinatý,

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko Počet stran: 10 STAVBA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM, 271, 269, 270 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Více

Oprava v kulturním zařízení

Oprava v kulturním zařízení OBEC SKÁLY Skály 61 39811 Protivín VÝZVA k předložení nabídky na stavební práce: Oprava v kulturním zařízení Ve smyslu zákona 137/2006 Sb. 1 OBSAH: 1. Identifikace zadavatele a místa určeného pro přijímání

Více

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: Českobrodská 575 190 11 Praha - Běchovice kraj Hlavní město Praha Majitel:

Více

TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV 1 VEDENÍ INSTALACÍ, VNITŘNÍ KANALIZACE OCHRANA PROTI VZDUTÉ VODĚ

TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV 1 VEDENÍ INSTALACÍ, VNITŘNÍ KANALIZACE OCHRANA PROTI VZDUTÉ VODĚ ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV 1 VEDENÍ INSTALACÍ, VNITŘNÍ KANALIZACE OCHRANA PROTI VZDUTÉ VODĚ Ing. Stanislav Frolík, Ph.D. - katedra technických zařízení

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Jan Pavlát. : SPORTOVNÍ HALA DUBÍ - oprava sociálního zařízení. Zakázkové číslo : S 05/15. : Město Dubí, Ruská 264, Dubí

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Jan Pavlát. : SPORTOVNÍ HALA DUBÍ - oprava sociálního zařízení. Zakázkové číslo : S 05/15. : Město Dubí, Ruská 264, Dubí Jan Pavlát Projektová činnost ve výstavbě Sídlo firmy Severní 1953, Teplice 415 01 Tel.: 775 099 340 Kancelář Tyršova 1007, Teplice 415 01 Email : jan.pavlat@post.cz Web : projekcepavlat.cz TECHNICKÁ ZPRÁVA

Více

Klimentská Rekonstrukce 2.NP Dokumentace pro stavební povolení A. Průvodní zpráva

Klimentská Rekonstrukce 2.NP Dokumentace pro stavební povolení A. Průvodní zpráva OBSAH: str. 1) ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2 1.1) ÚDAJE O STAVBĚ 2 a) Název stavby 2 b) Místo stavby 2 c) Předmět projektové dokumentace 2 1.2) ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI 2 1.3) ÚDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKT STAVBY PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A PROVEDENÍ STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Datum: 11/2008 Vyhotovení: Vypracoval: Ing. Miloslav

Více

KVALITATIVNÍ STANDARD

KVALITATIVNÍ STANDARD Příloha č. 2 KVALITATIVNÍ STANDARD BYTOVÉ OBJEKTY A, B OBYTNÝ SOUBOR KOLOVRATY OBSAH A) Konstrukce a povrchové úpravy B) Stavební prvky C) Vybavení bytových jednotek Položka standard popis A) KONSTRUKCE

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA LIBEREC OBJEKT C SUTERÉN

TECHNICKÁ UNIVERZITA LIBEREC OBJEKT C SUTERÉN TECHNICKÁ UNIVERZITA LIBEREC OBJEKT C SUTERÉN STAVEBNÍ OPRAVY A ÚPRAVY PROSTORU LABORATOŘÍ PRO KATEDRU CHEMIE Projekt pro výběr zhotovitele PROJEKT STAVBY Objednavatel : Projektant : Technická univerzita

Více

Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy

Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT 60. B - souhrnná technická zpráva Souhrnná

Více

Stavba: ZŠ Švermova Liberec stavební úpravy budovy A Etapa I.

Stavba: ZŠ Švermova Liberec stavební úpravy budovy A Etapa I. B. Souhrnná technická zpráva Stavba: ZŠ Švermova Liberec stavební úpravy budovy A Etapa I. Předmětem tohoto projektu jsou stavební úpravy zahrnující opravu vnitřních prostor školních tříd a sociálního

Více

Nástavba mateřské školy Elišky Krásnohorské 15, 1-ETAPA 618 00 Brno p.č. 371/3, k.ú. Černovice

Nástavba mateřské školy Elišky Krásnohorské 15, 1-ETAPA 618 00 Brno p.č. 371/3, k.ú. Černovice Nástavba mateřské školy Elišky Krásnohorské 15, 1-ETAPA 618 00 Brno p.č. 371/3, k.ú. Černovice Projektová dokumentace pro výběrové řízení. Technická zpráva Vzduchotechnika Investor :Úřad mětské části Brno-Černovice

Více

DŘEVĚNÉ POVALOVÉ CHODNÍKY V LESE NA PARCELE parc.č. 2465 VE SVATOBOŘICÍCH - MISTŘÍNĚ

DŘEVĚNÉ POVALOVÉ CHODNÍKY V LESE NA PARCELE parc.č. 2465 VE SVATOBOŘICÍCH - MISTŘÍNĚ Ing.Vladimír Divácký, 696 04 Svatobořice Mistřín, Na Zelničkách 1254 tel.: 776 599 195, e-mail: vladimirdivacky@centrum.cz Akce: DŘEVĚNÉ POVALOVÉ CHODNÍKY V LESE NA PARCELE parc.č. 2465 VE SVATOBOŘICÍCH

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY ---------------------------------------------------------------

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY --------------------------------------------------------------- A T E L I E R P Ř Í P E Ř, Ing. J. VLK, Drážďanská 23, Děčín, tel. 412 528 876 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- NÁZEV AKCE

Více

RUMBURK A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA U NEMOCNICE - IV. ETAPA VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ NA ST.P.Č.K. 2903/2 A 2903/3

RUMBURK A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA U NEMOCNICE - IV. ETAPA VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ NA ST.P.Č.K. 2903/2 A 2903/3 A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA U NEMOCNICE - IV. ETAPA VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ NA ST.P.Č.K. 2903/2 A 2903/3 RUMBURK Investor : Základní škola U Nemocnice Rumburk U Nemocnice 1132/5 408 01 Rumburk

Více

E. Zásady organizace výstavby

E. Zásady organizace výstavby str. 1/6 E. Zásady organizace výstavby Identifikace stavby : Název akce: Úpravy hlediště kinosálu Místo akce: Chotěboř, Tyršova 256, 583 01, Chotěboř Objednatel : CEKUS Chotěboř, Tyršova 256, 583 01 Chotěboř

Více

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY Název akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY VSTUPNÍCH PROSTORŮ Řešovská 515-519, Praha 8 - Bohnice Investor: Bytové družstvo Řešovská Praha 8 - Bohnice, Řešovská 516/7 IČ: 24720500 Zhotovitel projektové dokumentace: CERTIGO

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU DDM MOZAIKA V ŽELEZNÉM BRODĚ na st.p.č. 708 v k.ú. Železný Brod A PRŮVODNÍ ZPRÁVA

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU DDM MOZAIKA V ŽELEZNÉM BRODĚ na st.p.č. 708 v k.ú. Železný Brod A PRŮVODNÍ ZPRÁVA SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU DDM MOZAIKA V ŽELEZNÉM BRODĚ na st.p.č. 708 v k.ú. A PRŮVODNÍ ZPRÁVA PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY Investor: Město Náměstí 3. května

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny)

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 4 Upozornění... 5 Poloha areálu... 6 Výměry:... 7 Územní

Více

Slepý rozpočet Provedení dodatečné izolace + sanační omítky - BD Třebechovice Zúčastněné firmy Údaje o akci Údaje o zpracovateli

Slepý rozpočet Provedení dodatečné izolace + sanační omítky - BD Třebechovice Zúčastněné firmy Údaje o akci Údaje o zpracovateli Název: Provedení dodatečné izolace + sanační omítky - BD Třebechovice Zakázka: SKP: Zúčastněné firmy Dodavatel: Projektant: Investor: Údaje o akci Název: BD Třeb Založeno: 17.12014 Aktualizace: 4.2015

Více

Stavební úpravy ubytovacího bloku A na kolejích JAK

Stavební úpravy ubytovacího bloku A na kolejích JAK INVESTIČNÍ ZÁMĚR Stavební úpravy ubytovacího bloku A na kolejích JAK Datum zpracování: říjen / 2014 Zpracovatel: Zadavatel: Ing. Jiřina Dvořáková Mendelova univerzita v Brně Správa kolejí a menz Ing. Jana

Více

A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE A.1.1 Údaje o stavbě: Stavební úpravy skladu na kanceláře na st.p.č.2862 v k.ú. Klatovy. Dokumentace pro stavební povolení

A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE A.1.1 Údaje o stavbě: Stavební úpravy skladu na kanceláře na st.p.č.2862 v k.ú. Klatovy. Dokumentace pro stavební povolení A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE A.1.1 Údaje o stavbě: Název stavby: Stavební úpravy skladu na kanceláře na st.p.č.2862 v k.ú. Klatovy Místo stavby: Stupeň dokumentace: st.p.č. 2862, k.ú. Klatovy

Více

Vyřizuje : Jana Mrázková/ 487 809 844 V České Lípě dne 21.1.2013 605 271 602

Vyřizuje : Jana Mrázková/ 487 809 844 V České Lípě dne 21.1.2013 605 271 602 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 00005622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320 Vyřizuje : Jana Mrázková/ 487 809 844 V České Lípě dne 21.1.2013

Více

Standard energetickyúsporné domy

Standard energetickyúsporné domy 1) PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Vlastní projektovou dokumentaci pro stavební povolení včetně umístění domu na pozemku a inženýrské sítě řeší za příplatek externí projekční kanceláře spolupracující s firmou Flexibuild,

Více

ZDRAVOTNĚ-TECHNICKÉ INSTALACE TECHNICKÁ ZPRÁVA

ZDRAVOTNĚ-TECHNICKÉ INSTALACE TECHNICKÁ ZPRÁVA APK plan & design, s.r.o. Riegrova 44a, 612 00 Brno tel.: 541 245 286, fax: 541 247 312 email: zak.apk@arch.cz Projektant části PD: Ing. Jiří Dudek TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV 17.listopadu 13, 680 01 Boskovice

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA AKCE STAVEBNÍ ÚPRAVY HÁJENKY POLNÁ POLNÁ NA ŠUMAVĚ čp. 268 NÁZEV OBJEKTU ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ INVESTOR VLS s.p., DIVIZE HORNÍ PLANÁ, JIRÁSKOVA 150, HORNÍ PLANÁ REGION JIHOČESKÝ STUPEŇ PROVÁDĚCÍ

Více

Ing. Jaromír Havlíček PROJKA, Nádražní 1936, Písek. Oprava obvodové zdi DPL Opařany na p.č. 29/1 k.ú. Opařany

Ing. Jaromír Havlíček PROJKA, Nádražní 1936, Písek. Oprava obvodové zdi DPL Opařany na p.č. 29/1 k.ú. Opařany Ing. Jaromír Havlíček PROJKA, Nádražní 1936, Písek Název akce: Oprava obvodové zdi DPL Opařany na p.č. 29/1 k.ú. Opařany Investor: Dětská psychiatrická léčebna Opařany, 391 61 Opařany 121 Stupeň: projekt

Více

B. Souhrnná technická zpráva Přístavba a rekonstrukce školy v Zubří investor: obec Zubří, Zubří 23

B. Souhrnná technická zpráva Přístavba a rekonstrukce školy v Zubří investor: obec Zubří, Zubří 23 B. Souhrnná technická zpráva Přístavba a rekonstrukce školy v Zubří investor: obec Zubří, Zubří 23 Vypracoval: Bc. Ondřej Svoboda Vedoucí práce: Ing. Lubor Kalousek, Ph.D. B. Souhrnná technická zpráva

Více

TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV 1 VNITŘNÍ KANALIZACE PŘEČERPÁVÁNÍ ODPADNÍCH VOD OCHRANA PROTI VZDUTÉ VODĚ

TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV 1 VNITŘNÍ KANALIZACE PŘEČERPÁVÁNÍ ODPADNÍCH VOD OCHRANA PROTI VZDUTÉ VODĚ ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV 1 VNITŘNÍ KANALIZACE PŘEČERPÁVÁNÍ ODPADNÍCH VOD OCHRANA PROTI VZDUTÉ VODĚ Ing. Stanislav Frolík, Ph.D. - katedra technických

Více

SANACE OBJEKTU OBČANSKÉ VYBAVENOSTI ČP. 87 PERTOLTICE POD RALSKEM NA POZEMKU P.Č. 596 K.Ú. PERTOLTICE POD RALSKEM

SANACE OBJEKTU OBČANSKÉ VYBAVENOSTI ČP. 87 PERTOLTICE POD RALSKEM NA POZEMKU P.Č. 596 K.Ú. PERTOLTICE POD RALSKEM SANACE OBJEKTU OBČANSKÉ VYBAVENOSTI ČP. 87 PERTOLTICE POD RALSKEM NA POZEMKU P.Č. 596 K.Ú. PERTOLTICE POD RALSKEM Název: Investor: Kreslil, psal: Datum: Popis prací, výkaz výměr sanace stavby občanské

Více

D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah:

D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Účel objektu 2. Zásady architektonického, funkčního a dispozičního řešení 3. Kapacitní bilance prostorů, orientace na světové strany, denní osvětlení, oslunění 4. Technické

Více

Rekonstrukce administrativní budovy Olbrichova 15-1. etapa

Rekonstrukce administrativní budovy Olbrichova 15-1. etapa Rekonstrukce administrativní budovy Olbrichova 15-1. etapa Místo stavby : Opava, Olbrichova 15 Katastrální území : Opava - Předměstí Investor : Zemský archiv v Opavě Zodpovědný projektant : ing. arch.

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01

TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01 ING. JIŘÍ SÍTAŘ ING. JIŘÍ SÍTAŘ TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01 TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLKA V ŽELEŠICÍCH ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ A NUCENÉ VĚTRÁNÍ (VZT) Projektová dokumentace řeší ústřední vytápění objektu Mateřské

Více

a) Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY RD PANA SALABY na parc.č. st.94 a 66/4 v k.ú Jesenice u Prahy Osnice 713279

a) Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY RD PANA SALABY na parc.č. st.94 a 66/4 v k.ú Jesenice u Prahy Osnice 713279 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje: A.1.1 Údaje o stavbě: a) Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY RD PANA SALABY na parc.č. st.94 a 66/4 v k.ú Jesenice u Prahy Osnice 713279 b) Místo stavby: ul. Hlavní

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Prodej bytového fondu v konkurzní podstatě úpadce TIBA, a.s. Předmětem prodeje je: 26 bytových jednotek na adrese U Stadionu 894, 895 a 896, 293 01 Mladá Boleslav s podílem na společných

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ TITULNÍ LIST 1 OBSAH : Identifikační údaje... 3 Základní údaje... 3 Úvod... 3 Popis stavby rozsah stavebních úprav... 3 Podklady pro zpracování... 4 Právní

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTŮ č.1 VRÁTNICE, č.4 KUCHYŇ S JÍDELNOU A č. 5 UYTOVACÍ OBJEKT V BÝVALÉM VOJENSKÉM AREÁLU V OBCI KOSTELEC U HEŘMANOVA MĚSTCE

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTŮ č.1 VRÁTNICE, č.4 KUCHYŇ S JÍDELNOU A č. 5 UYTOVACÍ OBJEKT V BÝVALÉM VOJENSKÉM AREÁLU V OBCI KOSTELEC U HEŘMANOVA MĚSTCE Kostelec u Heřmanova Městce, přestavba bývalého vojenského areálu investiční záměr Strana 1 (celkem 5) STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTŮ č.1 VRÁTNICE, č.4 KUCHYŇ S JÍDELNOU A č. 5 UYTOVACÍ OBJEKT V BÝVALÉM VOJENSKÉM

Více

ZŠ Na Líše 936/16, P4, k.ú. Michle -

ZŠ Na Líše 936/16, P4, k.ú. Michle - DESIGN BY ing.arch. Stojan D. PROJEKT - SERVIS Ing.Stojan STAVEBNÍ PROJEKCE INVESTOR MČ Praha 4 Táborská 350/32, Praha 4 KONTROLOVAL ODP.PROJEKTANT Ing. Stojan Z. Ing. Stojan Z. MÍSTO STAVBY Na Líše 936/16,

Více

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář Plynárenská 830 280 02 Kolín IV tel.: 321 728 755, e-mail: kadlecek@azproject.

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář Plynárenská 830 280 02 Kolín IV tel.: 321 728 755, e-mail: kadlecek@azproject. AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář Plynárenská 830 280 02 Kolín IV tel.: 321 728 755, e-mail: kadlecek@azproject.cz Stavebník : Stavba : MĚSTO KOLÍN, KARLOVO NÁMĚSTÍ 78, 280 12 KOLÍN

Více

SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Zak. č. : SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. k. ú...., kraj Zlínský PROJEKT PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA (VZOR) Investor: Datum: Vypracoval: Razítko: Paré č. X A.0 OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY A.0 OBSAH

Více

stěny z dřevěného nosného systému + sádrokartonové opláštění / sádrokartonové příčky

stěny z dřevěného nosného systému + sádrokartonové opláštění / sádrokartonové příčky DOMY S GARANTOVANOU CENOU Dodávka domu na klíč Co je započítáno v ceně domu Projektové práce typový projekt rodinného domu projekt osazení objektu na pozemek projekt napojení objektu na inženýrské sítě

Více

TEXTOVÁ ČÁST. ŠATNA A WC v ZŠ Sudoměřice u Bechyně

TEXTOVÁ ČÁST. ŠATNA A WC v ZŠ Sudoměřice u Bechyně Ing. MARIE BUZKOVÁ projektování staveb, inženýrská činnost Novákova 384/II, 3 7 7 0 1 J i n d ř i c h ů v H r a d e c tel.:384 389 965,GSM:602 620 711,e-mail: mbuzkova@centrum.cz TEXTOVÁ ČÁST Stavba: Stavebník:

Více

Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva

Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva 1 Obsah: A. Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje stavby a stavebníka A.2 Základní údaje A.2.1 A.2.2 A.2.3 A.2.4 Základní údaje charakterizující stavbu a její

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Hygienické zázemí fotbalového hřiště na st.p.č. 911 a p.p.č. 921, k.ú. Broumov

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Hygienické zázemí fotbalového hřiště na st.p.č. 911 a p.p.č. 921, k.ú. Broumov Průvodní zpráva (bourací práce) Broumovské stavební sdružení s.r.o. Zodpovědný projektant Vypracoval Kreslil Ing. Jaroslav Šlapka Ing. Radim Mach Ing. Radim Mach Místo stavby Broumov Úřad Broumov Stavebník:

Více

SO01 STAVEBNÍ ÚPRAVY B.M.H

SO01 STAVEBNÍ ÚPRAVY B.M.H A. Průvodní zpráva 1. Charakteristika území a stavebního pozemku a) poloha v obci zastavěná část nezastavěná část obce, Řešený stávající skladovací objekt se nachází v centrální zastavěné části obce Hrádek

Více

Obecní kotelna Rabčice 029 45 Rabčice. Projekt pro stavební povolení PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Zodpovědný projektant Datum Č. zakázky

Obecní kotelna Rabčice 029 45 Rabčice. Projekt pro stavební povolení PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Zodpovědný projektant Datum Č. zakázky HEGAs, s.r.o. 739 61 Třinec, ul. Kaštanová 182 558 321 152 hegas@hegas.cz, www.hegas.cz Název stavby : Inštalácia nízkoemisných zdrojov pre výrobu tepla v obci Rabčice - rekonštrukcia obecnej kotolne Místo

Více

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: V přístavu 1585 170 00 Praha Holešovice kraj Hlavní město Praha Majitel:

Více

POŢÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŢÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ AKCE: Stavební úpravy skladové haly na p.č. st. 270 a přístavba přístřešku na části p.č. 1070/2, k.ú. Poučník STAVEBNÍK: KERVAL, a.s., Karlštejn 261, okres Beroun KONTROLOVAL: ING. ARCH. VLADIMÍR SMEJKAL

Více

k. ú. České Budějovice 4. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Akce: Rodinný dům na p. č. 248/1, 247/2, -1-

k. ú. České Budějovice 4. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Akce: Rodinný dům na p. č. 248/1, 247/2, -1- -1- Akce: Rodinný dům na p. č. 248/1, 247/2, k. ú. České Budějovice 4. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Vypracoval : Radek Příhoda Luční 9 370 01 České Budějovice telefon : 381 300 345 608 729 533 České Budějovice,

Více

Znalecký posudek č. 3808-185/2011

Znalecký posudek č. 3808-185/2011 Znalecký posudek č. 3808-185/2011 o ceně nemovitosti čp. ll v obci a kat. území Dráchov, okr. Tábor. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Písek Prokopova 339/14 397 Ol Písek Účel posudku: Stanovení ceny

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1/URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ Zhodnocení staveniště: Budova centra postižených byla postavena v roce 1928. Postupně došlo k několika změnám, byly

Více

D - TECHNICKÁ ZPRÁVA

D - TECHNICKÁ ZPRÁVA Tel: 465 323 929 Mob:733 129 879 bromach@seznam.cz, www.bromach.cz IČO 27467520 DIČ CZ27467520 Dobrovského 83, 563 01 Lanškroun D - TECHNICKÁ ZPRÁVA Vypracoval Jan ADAMEC Zodp. projektant Jan ADAMEC Kreslil

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Zákazník 6 HP 1 Trnovanská 1299/čž 415 01 Teplice ROZDĚLOVNÍK Číslo projektu Číslo dokumentu List Rev. BP2340112 ZT.01 1 z 8 0 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ název akce: investor: ÚPRAVA

Více

NÁZEV STAVBY: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU PRO VYTVOŘENÍ SÍDLA FIRMY

NÁZEV STAVBY: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU PRO VYTVOŘENÍ SÍDLA FIRMY P R O J E K Č N Í K A N C E L Á Ř I N G. P A V E L Š E D I V Ý A N T. D V O Ř Á K A 8 9, 6 7 5 7 1 N Á M Ě Š Ť N A D O S L A V O U e - m a i l : s e d i v y. p a v e l @ s e z n a m. c z t e l. 5 6 8 6

Více

Architektonická kancelář KŘIVKA s.r.o.,

Architektonická kancelář KŘIVKA s.r.o., A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Františka 2.01 A PRŮVODNÍ ZPRÁVA - 1 z 8 OBSAH: A.1 Identifikační údaje... 3 A.1.1 Údaje o stavbě... 3 A.1.2 Údaje o žadateli / stavebníkovi... 3 A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace...

Více

B souhrnná technická zpráva

B souhrnná technická zpráva B souhrnná technická zpráva AKCE: Plynovodní a vodovodní přípojka pro objekt č.p. 224 v Rousínově, ul. Tyršova INVESTOR: Město Rousínov, Sušilovo náměstí 56, 683 01 Rousínov MÍSTO STAVBY: Rousínov, k.ú.

Více

DOKUMENTACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ

DOKUMENTACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ Pozemní stavitelství DOKUMENTACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ - dle stavebního zákona a prováděcích vyhlášek Ing. Jana Pexová 01/2009 Doporučená a použitá literatura Normy ČSN: ČSN 73 4301 Obytné budovy Zákony:

Více

Seznam dokumentace. příloha název měřítko. Průvodní zpráva. B Půdorys přízemí 1 : 50. C Základy domu 1 : 50. D Řez A A 1 : 50. E Pohled Jih 1 : 50

Seznam dokumentace. příloha název měřítko. Průvodní zpráva. B Půdorys přízemí 1 : 50. C Základy domu 1 : 50. D Řez A A 1 : 50. E Pohled Jih 1 : 50 Seznam dokumentace příloha název měřítko A Průvodní zpráva B Půdorys přízemí 1 : 50 C Základy domu 1 : 50 D Řez A A 1 : 50 E Pohled Jih 1 : 50 F Pohled Západ 1 : 50 Průvodní zpráva Příloha A duben 11 Obsah

Více

Katalog. www.ovelos.com. www.ovelos.com

Katalog. www.ovelos.com. www.ovelos.com Katalog www.ovelos.com www.ovelos.com 1 800 888 016 WWW.OVELOS.COM 2 PROJEKT 101 / 3+kk PROJEKT 102 / 4+1 Garáž 01 Zádveří: 5,06 m2 02 Chodba: 18,28 m2 03 Obývací pokoj: 48,00 m2 04 Kuchyň: 10,80 m2 05

Více

Novostavba rekreační chaty na parc. č. 1281/5 (k.ú. Blaženice) D.1 Dokumentace stavebního objektu SO 01 Rekreační chata

Novostavba rekreační chaty na parc. č. 1281/5 (k.ú. Blaženice) D.1 Dokumentace stavebního objektu SO 01 Rekreační chata Novostavba rekreační chaty na parc. č. 1281/5 (k.ú. Blaženice) D.1 Dokumentace stavebního objektu SO 01 Rekreační chata D.1.1 Architektonicko-stavební řešení a) Technická zpráva architektonické, výtvarné,

Více