VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY AUKČNÍHO INTERNETOVÉHO PORTÁLU I. PREAMBULE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY AUKČNÍHO INTERNETOVÉHO PORTÁLU WWW.LOANISHYPO.CZ I. PREAMBULE"

Transkript

1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY AUKČNÍHO INTERNETOVÉHO PORTÁLU I. PREAMBULE 1.1. Všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti uživatelů při využívání webové stránky provozovatele umístěné na adrese (dále jen Internetový portál ), aukce a administraci zápůjček prostřednictvím Internetového portálu. Tyto obchodní podmínky se stávají závazné pro uživatele Internetového portálu okamžikem registrace na internetovém portálu. 1.2., IČ: , se sídlem, Michle, Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou B 19147, vedená u Městského soudu v Praze (dále jen Administrátor nebo provozovatel ) je provozovatelem a Administrátorem Internetového portálu Dlužník je fyzickou osobou, která se zaregistruje na internetovém portálu a vyplní na internetovém portálu Žádost o poskytnutí zápůjčky (dále jen Dlužník ) Věřitel je fyzickou nebo právnickou osobou, která se zaregistruje na internetovém portálu za účelem učinění nabídky, případně vyhledání Dlužníka, kterému má zájem poskytnout zápůjčku (dále jen Věřitel ) Aukcí se má na mysli internetová aukce probíhající na internetovém portálu dle těchto obchodních podmínek (dále jen Aukce ) Věřitel a Dlužník se potvrzením registrace stávají uživateli Internetového portálu (dále jen Uživatel ) Smlouva o zápůjčce je smlouva uzavíraná mezi Věřitelem, Dlužníkem a Administrátorem (dále jen Smlouva o zápůjčce ). II. UŽIVATELSKÝ ÚČET 2.1. Na základě dobrovolné registrace Uživatele provedené na internetovém portálu může Dlužník přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Dlužník při registraci navíc vyplní spolu s registračním formulářem žádost o poskytnutí zápůjčky. Vyplněním žádosti o poskytnutí zápůjčky a potvrzením registrace dochází k zadání Aukce dle požadavků Dlužníka uvedených v žádosti o poskytnutí zápůjčky Potvrzením registrace a vyplněním žádosti o poskytnutí zápůjčky dojde k uveřejnění poptávky o poskytnutí zápůjčky na internetovém portálu Uživatel je povinen poskytnout poskytovateli správné, úplné a pravdivé údaje nezbytné k realizaci Aukce, případně k zprostředkování možnosti uzavřít Smlouvu o zápůjčce s Věřitelem Poskytovatel doporučuje Dlužníkovi, aby před uzavřením smlouvy o zápůjčce řádně prostudoval podmínky poskytnutí zápůjčky a jeho splácení Administrátor si vyhrazuje právo schvalovat nový profil Uživatele a jeho veškeré změny Uživatel není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám Administrátor si vyhrazuje právo kdykoli zrušit či zablokovat účet Uživatele Administrátor je rovněž oprávněn odmítnout uzavření smlouvy o zápůjčce bez udání důvodu Uživatel bere na vědomí, že účet Uživatele nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Administrátora, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob. Případná nedostupnost Internetového portálu se nepovažuje za pochybení na straně Administrátora a Uživateli na základě této skutečnosti nevznikají vůči Administrátorovi jakékoli nároky Provozovatel neodpovídá za ztrátu či poškození dat, byla-li způsobena zásahem vyšší moci, případně protiprávním činem třetí osoby. Uživatel v takovém případě nemá nárok vyžadovat obnovu ztracených či poškozených dat Dlužník bere na vědomí, že Administrátor je oprávněn prověřit majetkové poměry Dlužníka, prostřednictvím výpisu z registru dlužníků. V případě uzavření smlouvy o zápůjčce se Dlužník zavazuje náklady s pořízením výpisu z registru dlužníků Administrátorovi uhradit.

2 III. AUKCE A UZAVÍRÁNÍ SMLOUVY O ZÁPŮJČCE 3.1. Administrátor zprostředkuje Dlužníkovi tím, že mu umožní zadat aukci na internetovém portálu, možnost k uzavření smlouvy o zápůjčce s Věřitelem, která bude zajištěná smlouvou o zástavě nemovitosti ve vlastnictví Dlužníka Aukce je tudíž prostředkem, kde dochází ke střetávání nabídek Věřitelů a poptávek Dlužníků. Nabídka Věřitele a poptávka Dlužníka jsou závazné, nevyplynou-li z okolností důvody, že by bylo nespravedlivé žádat po jednom z Účastníků uzavření Smlouvy o zápůjčce Dlužník je oprávněn souběžně zadat vždy pouze jednu (1) aukci a označit nemovitosti, které mají být zástavou, přičemž aukce může vždy znít pouze na částku, která bude násobkem , a může se pohybovat jen v rozsahu Kč Kč Dlužník může zadat aukci pouze do výše 80 % reálné tržní ceny nemovitostí, které označil jako zástavu. V opačném případě Dlužník odpovídá za škodu, kterou nedodržením tohoto pravidla Administrátorovi nebo Věřiteli způsobil V průběhu Aukce jsou Věřiteli podávány, a Dlužníky přijímány nabídky na zápůjčku Věřitel může zadat nabídku na částku, resp. roční úrok, stejnou, nebo nižší, než jakou požaduje Dlužník Dlužník je oprávněn akceptovat více nabídek, a to až do výše požadované částky úvěru Pokud jednou Dlužník nabídku odmítl, nemůže ji už znovu přijmout. Pokud Dlužník nabídku přijal, může ji v průběhu Aukce odmítnout Doba trvání Aukce je časově omezena s tím, že maximální délka jedné Aukce je maximálně dvacet (20) kalendářních dní. Dlužník je v průběhu Aukce oprávněn Aukci ukončit a využít nabídku, kterou do té doby obdržel Na základě výsledku Aukce činí Dlužník a Věřitel rozhodnutí o uzavření smlouvy o zápůjčce s tím, že podmínky smlouvy o zápůjčce budou reflektovat do maximální možné míry, výsledky Aukce Dlužník má povinnost seznámit se předem s veškerou vzorovou smluvní dokumentací. Po úspěšném ukončení Aukce je Dlužník (žadatel) kontaktován monitorovaným telefonickým hovorem ze strany Administrátora k domluvě na dalším postupu a především zaslání dokumentace k realizaci smlouvy o zápůjčce. Nebude-li ze strany Dlužníka obdržená dokumentace podepsaná či bude dokumentace Dlužníkem pozměněna či jinak znehodnocena, má se za to, že Dlužník zmařil výsledek Aukce a je povinen uhradit Administrátorovi paušální poplatek za náklady spojené s přípravou smluvní dokumentace a Aukce ve výši Kč, tím není dotčeno právo Administrátora domáhat se náhrady škody. Pokud Dlužník v rámci Aukce uvede nepravdivé, zkreslené či zavádějící informace (dále jen Nepravdivé informace ), a to především ohledně nabízené nemovitosti jako zástavy, když Nepravdivé informace vyplynou v rámci vypracovávání odhadu nemovitosti, je Dlužník povinen uhradit Administrátorovi pokutu ve výši Kč, tím není dotčeno právo Administrátora domáhat se náhrady škody Pokud Věřitel Smlouvu o zápůjčce s Dlužníkem neuzavře a zmaří tak výsledek Aukce, ačkoliv nejsou známy jiné okolnosti, než okolnosti uvedené v souvislosti s Aukcí, které by mohly vzbudit u Věřitele vážné obavy, že Dlužník by řádně neplnil své povinnosti ze Smlouvy o zápůjčce či že nemovitost má faktické či právní vady, které odhad nezohledňuje či je zde jiná vážná překážka na straně Dlužníka (dále jen Vážné obavy ), je Věřitel povinen zaplatit Administrátorovi paušální náhradu vzniklých nákladů ve výši Kč za každý takto zmařený výsledek Aukce. Uvedené neplatí, pokud Věřitel Smlouvu o zápůjčce neuzavře na základě relevantních důvodů, které musí Administrátorovi prokázat, které vzbuzují Vážné obavy, v takovém případě se jednání Věřitele nepovažuje za zmaření výsledku Aukce. Uvedené neplatí také v případě, že za Věřitele jedná Administrátor sám Věřitel a Dlužník berou na vědomí, že aukční síň má veřejnou a neveřejnou část. Výpis aukcí obsahuje veřejnou část s údaji o požadované jistině, nabízeném maximálním ročním úroku, nabízeném maximálním navýšení, expiraci aukce a odkaz na detail aukce. Detail aukce je však přístupný jen registrovaným investorům a není veřejně přístupný. Detail aukce obsahuje především tyto údaje - výměru nemovitosti, fotografie interiéru a exteriéru, město, ve kterém se nemovitost nachází, přezdívka žadatele, informace o zástavním právu, věcném břemeni, informace, zda hrozí prodej nemovitosti ve veřejné dražbě, účelu úvěru a závazky žadatele, včetně informací o exekucích žadatele. Dlužník bude mít přístup pouze k vlastní založené Aukci.

3 Dlužník bere na vědomí, že detaily aukce budou sdělovány věřitelům. Účet Věřitele (investora) musí být schválen Administrátorem, dokud Administrátor účet Věřitele neschválí, nemá Věřitel přístup do aukční síně a detailům aukcí. IV. UZAVŘENÍ SMLOUVY O ZÁPŮJČCE A SMLOUVY ZÁSTAVNÍ 4.1. Na základě výsledku Aukce připraví Administrátor návrh smlouvy o zápůjčce a dalších souvisejících dokumentů (návod k postupu, zástavní smlouva, návrh na vklad zástavního práva), který odešle v potřebném počtu vyhotovení prostřednictvím poštovního doručovatele (v písemné formě) a prostřednictvím u (v elektronické podobě) Dlužníkovi, případně následně také Věřiteli, pokud za něj nejedná Administrátor sám Podpisy na jednom vyhotovení smlouvy o zápůjčce musí být úředně ověřeny, není-li v konkrétním případě požadováno ze strany poskytovatele nebo Věřitele ověření podpisů na vícero vyhotoveních Věřitel je povinen zaslat prostřednictvím poštovního doručovatele podepsaný návrh smlouvy o zápůjčce poskytovateli do 10 dnů ode dne doručení návrhu, pokud za Věřitele nejedná Administrátor sám. K uzavření smlouvy dojde v okamžiku podpisu smlouvy Administrátorem, který ji jako smluvní strana podepíše jako poslední. O této skutečnosti bezodkladně informuje Dlužníka a Věřitele, a to zasláním ové zprávy na adresu Dlužníka a Věřitele Je-li Dlužník ženatý/vdaná, je povinen zajistit podpis manželky/manžela při zápůjčce nad Kč (slovy: tři sta tisíc korun českých) Dlužník je povinen při splácení zápůjčky postupovat v souladu se smlouvou o zápůjčce Úrok i úrok z prodlení bude počítán dle německé úrokové uzance, to znamená, že úroky i úroky z prodlení budou počítány na bázi fikce každého roku o 360 dnech a na bázi fikce každého měsíce o 30 dnech Splácení zápůjčky bude probíhat anuitním způsobem, to znamená, že každá anuitní splátka v celkové sjednané výši bude obsahovat částku určenou k zaplacení jistiny a částku k zaplacení úroků Účastníci se uzavřením Smlouvy o zápůjčce dohodli, že obsah Smlouvy o zápůjčce nebudou sdělovat žádným třetím osobám a jsou vázáni mlčenlivostí. Uvedeným není dotčena možnost sdělovat informace ručiteli, advokátovi, daňovému poradci, katastru nemovitostí či jinému obdobnému subjektu, je-li tu právní důvod. Účastníci uvedenou mlčenlivost přislibují i Administrátorovi, když výslovně uvádějí, že obsah smlouvy nebudou sdělovat žádné osobě, která je vůči Administrátorovi v postavení konkurence či vztahu obdobném Administrátor uvádí, že při zajištění zápůjčky zástavní smlouvou nevyžaduje doložení příjmu dlužníka, ani výpis z registru dlužníků. Administrátor si však vyhrazuje právo odmítnout poskytnutí služby dlužníkovi, proti němuž je vedena exekuce. Za tím účelem Administrátor zajistí výpis z evidence exekucí Administrátor dále uvádí, že za poskytnutí služeb účtuje Dlužníkovi při uzavření úvěrové smlouvy v souladu s těmito podmínkami částku Kč za provedení administrativy související se zajištěním zápůjčky, a to za každou úvěrovou smlouvu zvláště, dále poplatek Kč za provedení odhadu nemovitosti, která má být zástavou, a to za každou nemovitost zvláště, v případě, že nemovitost slouží k zajištění vícero úvěrů, hradí se poplatek za provedení odhadu jen jednou, neuplynula-li doba od odhadu a podpisu úvěrové smlouvy delší než 6 měsíců. Dlužník je dále povinen uhradit Administrátorovi 5% poplatek z výše jistiny každé zápůjčky, který představuje odměnu Administrátora. Provedení odhadu musí Dlužník vždy umožnit. Za zápis každého zástavního práva do katastru nemovitostí je Dlužník povinen uhradit správní poplatek Kč za každý takový jednotlivý zápis. Uvedené poplatky budou zaplaceny zápočtem Administrátora vůči jistině poskytnuté zápůjčky, což Dlužník bere na vědomí a souhlasí s tím Věřitel a Administrátor se dohodli, že z každé přijaté splátky od Dlužníka Administrátorem ve prospěch Věřitele si bude Administrátor účtovat poplatek za správu úvěru ve výši 4 % z každé přijaté splátky (včetně splátek mimořádných) od Dlužníka ve prospěch Věřitele. Poplatek představuje odměnu Administrátora a bude zaplacen zápočtem Administrátora vůči povinnosti přijaté prostředky od Dlužníka převést na Věřitele.

4 V. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ 5.1. Věřitel a Dlužník tímto udělují Administrátorovi souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění (dále jen Zákon o ochraně osobních údajů ) 5.2. Uživatel souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, další údaje, které Uživatel poskytne Administrátorovi v rámci spolupráce (dále společně vše jen jako Osobní údaje ) Uživatel souhlasí se zpracováním osobních údajů Administrátorem, a to pro účely vedení uživatelského účtu na internetovém portálu, zprostředkování a uzavření smlouvy o zápůjčce a plnění smlouvy o zápůjčce Uživatel uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů na dobu neurčitou Dlužník je oprávněn souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli odvolat Zpracováním osobních údajů Uživatele může Administrátor pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Uživatelé jsou srozuměni s tím, že za účelem sjednání a plnění smlouvy o zápůjčce jsou některé údaje předávány mezi Věřitelem a Dlužníkem Osobní údaje budou zpracovávány po dobu registrace Uživatele a bezpečnostní dobu následujících 12 měsíců. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Bezpečnostní doba slouží k dohledání dat při případném sporu účastníků o poskytované službě Dlužník dává Administrátorovi souhlas se zjištěním své finanční situace, respektive bonity či důvěryhodnosti, které jsou nezbytné k posouzení podmínek uzavření smlouvy o zápůjčce Uživatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů V případě, že by se Uživatel domníval, že Administrátor nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Uživatele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může: požádat Administrátora nebo zpracovatele o vysvětlení, požadovat, aby Administrátor nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost Uživatele podle předchozí věty shledána oprávněnou, Administrátor nebo zpracovatel neprodleně závadný stav odstraní. Nevyhoví-li Administrátor nebo zpracovatel žádosti, má Uživatel právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění Uživatele obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo Požádá-li Uživatel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu provozovatel povinen tuto informaci předat. Provozovatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 6.1. Je-li některé ustanovení všeobecných obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho z ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky všeobecných obchodních podmínek vyžadují písemnou formu Veškerá komunikace mezi provozovatelem a Uživateli bude realizována prostřednictvím poštovního doručovatele, přičemž Uživatelé adresují korespondenci na adresu sídla Administrátora, u či telefonu, a to na ové adrese případně telefonním čísle

5 6.3. Záležitosti související s uzavřením a plněním smlouvy o zápůjčce jsou realizovány výhradně prostřednictvím poštovního doručovatele, není-li v těchto obchodních podmínkách nebo smlouvě stanoveno jinak Uživatel je povinen uvádět své kontaktní údaje ke dni přijetí těchto obchodních podmínek. Každá strana může změnit své kontaktní údaje prostřednictvím oznámení doručeným na základě tohoto ustanovení Obchodní podmínky můžou být jednostranně měněny a doplňovány Administrátorem s tím, že taková změna nabude účinnosti ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění takové změny na webu V případě, že Uživatel nebude souhlasit s jakoukoli takovou změnu, je povinen tuto skutečnost Administrátorovi sdělit ve lhůtě 15 dnů od uveřejnění Uživatelé berou na vědomí a souhlasí s tím, že Adminsitrátor je povinen a bude v rámci poskytování svých služeb podle svých schopností zjišťovat původ peněžních prostředků, které budou předmětem zápůjček. Uživatelé se zavazují poskytnout Adminstrátorovi pro plnění těchto jeho zákonných povinností veškerou součinnost. V Praze ke dni

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi:

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: Společnost: se sídlem: Nademlejnská 600/1, Hloubětín, 198 00 Praha 9 spisová značka: C 29514 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Jméno a příjmení: rodné číslo: trvale bytem:

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Jméno a příjmení: rodné číslo: trvale bytem: Věřitel RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Klient obchodní společnost: V6 profit spol. s r.o. se sídlem: Praha 6, Liboc, Jenečská 112/50, PSČ 161 00 identifikační číslo: 27446638 zapsaná

Více

Obchodní podmínky služby PO SVÉM

Obchodní podmínky služby PO SVÉM Obchodní podmínky služby PO SVÉM společnosti SALMAKIS s.r.o., se sídlem Hviezdoslavova 508/23, 149 00 Praha 4, identifikační číslo: 24686891, zapsané v obchodním rejstříku vedeném v obchodním rejstříku

Více

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi:

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: Get Money, s.r.o., se sídlem Praha 4 - Michle, Jaurisova 515/4, PSČ 140 00, IČ: 291 49 142, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským

Více

Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam:

Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: Všeobecné obchodní podmínky 1. Definice pojmů Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1. Klient znamená

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Tibor Horák AUTOKLÍČE 123 Peškova 487/2 Olomouc 779 00 IČO: 01750801

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Tibor Horák AUTOKLÍČE 123 Peškova 487/2 Olomouc 779 00 IČO: 01750801 OBCHODNÍ PODMÍNKY Tibor Horák AUTOKLÍČE 123 Peškova 487/2 Olomouc 779 00 IČO: 01750801 Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku pro prodej zboží prostřednictvím

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. KRUŽÍK s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. KRUŽÍK s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti KRUŽÍK s.r.o. pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) společnosti Kružík s.r.o., se

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY Obchodní společnosti MyEOS, s.r.o. se sídlem Renoirova 649/10, 152 00 Praha 5 Hlubočepy identifikační číslo: 032 43 435 (zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti Dogs and fun, s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti Dogs and fun, s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Dogs and fun, s.r.o. se sídlem Roudnická 447, Praha 8, 182 00 identifikační číslo 62911058 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová

Více

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 2. Uživatelský účet

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 2. Uživatelský účet Obchodní společnost NaStyl.cz/Martin Švec se sídlem Žitná 314/8, 779 00, Olomouc - Černovír identifikační číslo: 88216977 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Magistrátem města Olomouce, pro prodej zboží

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytnutí podnikatelského úvěru

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytnutí podnikatelského úvěru 2011 Všeobecné obchodní podmínky pro poskytnutí podnikatelského úvěru Všeobecné obchodní podmínky platné od 1. června 2011 spol. zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti. HUMMER Centrum, s.r.o. se sídlem : Pilská 20/2, 198 00 Praha 9 identifikační číslo: 26457831

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti. HUMMER Centrum, s.r.o. se sídlem : Pilská 20/2, 198 00 Praha 9 identifikační číslo: 26457831 OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti se sídlem :, identifikační číslo: 26457831 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti HUMMER Centrum, s.r.o. se sídlem,,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti Wawel s.r.o. se sídlem areál Svit, bud.64, 760 01 ZLÍN. identifikační číslo: 26222043

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti Wawel s.r.o. se sídlem areál Svit, bud.64, 760 01 ZLÍN. identifikační číslo: 26222043 obchodní společnosti Wawel s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY se sídlem areál Svit, bud.64, 760 01 ZLÍN identifikační číslo: 26222043 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka

Více

Obchodní podmínky www.solarcontrols.cz OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ A REKLAMAČNÍ ŘÁD, PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ. SOLAR controls s.r.o.

Obchodní podmínky www.solarcontrols.cz OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ A REKLAMAČNÍ ŘÁD, PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ. SOLAR controls s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ A REKLAMAČNÍ ŘÁD, PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SOLAR controls s.r.o. Tyto obchodní podmínky a reklamační řád nabývají účinnost 1. ledna 2014 a ruší se platnost všech předchozích

Více

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. UŽIVATELSKÝ ÚČET OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti ŽIDLE a spol. s.r.o. se sídlem Praha 1, Újezd 452/42, PSČ 118 00 identifikační číslo: 24270920, DIČ: CZ24270920 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

Všeobecné obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky upřesňují smluvní vztah uzavřený prostřednictvím internetového obchodu www.steblanc.

Všeobecné obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky upřesňují smluvní vztah uzavřený prostřednictvím internetového obchodu www.steblanc. Všeobecné obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky upřesňují smluvní vztah uzavřený prostřednictvím internetového obchodu www.steblanc.cz a dále stanovují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti CASHRENT PLUS s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti CASHRENT PLUS s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti CASHRENT PLUS s.r.o. pro půjčky poskytované obchodní společností CASHRENT PLUS s.r.o. se sídlem Zlín, Budovatelská 4794, PSČ 760 05, IČ: 293 62 164 zapsaná u Krajského

Více

VšeobeVšeobecné obchodní podmínky

VšeobeVšeobecné obchodní podmínky VšeobeVšeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o. se sídlem Na Dolinách 150/4, 140 00 Praha 4, IČ: 24147591, zapsané do obchodního rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

1.1.3. ze smlouvy o vytvoření grafických děl (dále jen smlouva o vytvoření grafických děl ).

1.1.3. ze smlouvy o vytvoření grafických děl (dále jen smlouva o vytvoření grafických děl ). OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti inet Solutions s.r.o. se sídlem Praha 10, Nad Vodovodem 1107/37, PSČ 10800, IČ: 26775751 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 929651

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Morávek systémy s.r.o. Trstěnická 932, Litomyšl-Město, 570 01 Litomyšl, Identifikační číslo: 04047231

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Morávek systémy s.r.o. Trstěnická 932, Litomyšl-Město, 570 01 Litomyšl, Identifikační číslo: 04047231 OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Morávek systémy s.r.o. Trstěnická 932, Litomyšl-Město, 570 01 Litomyšl, Identifikační číslo: 04047231 I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Pro účely těchto všeobecných obchodních podmínek

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Iswari Superfood, s.r.o. se sídlem: Jeronýmova 420/23, 397 01 Písek identifikační číslo: 24768073 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování podnikatelských úvěrů platné od 1.1.2014

Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování podnikatelských úvěrů platné od 1.1.2014 Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování podnikatelských úvěrů platné od 1.1.2014 Účelem obchodních podmínek pro poskytnutí úvěru (dále také jen OP ) společnosti ACEMA Credit

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád eshopu stavba-krbu-svojpomocne.sk

Obchodní podmínky a reklamační řád eshopu stavba-krbu-svojpomocne.sk Obchodní podmínky a reklamační řád eshopu stavba-krbu-svojpomocne.sk Obchodní firma: Obchody na dosah, spol. s r.o. Sídlo: Metylovice 558, PSČ 73949 Identifikační číslo: 28586751 DIČ: CZ28586751, SK4020361895

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti TechnoBank, s.r.o. se sídlem Dolina 69/15, Praha 6 Lysolaje, Česká republika identifikační číslo: 26 500 213

OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti TechnoBank, s.r.o. se sídlem Dolina 69/15, Praha 6 Lysolaje, Česká republika identifikační číslo: 26 500 213 OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti TechnoBank, s.r.o. se sídlem Dolina 69/15, Praha 6 Lysolaje, Česká republika identifikační číslo: 26 500 213 zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU OBCHOD.SELMY.CZ

OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU OBCHOD.SELMY.CZ OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU OBCHOD.SELMY.CZ Provozovatel: Hnutí DUHA Olomouc Dolní náměstí 38 772 00 Olomouc IČ: 44936354 Email: obchod@selmy.cz Telefon: +420 602 529 580 olomouc.hnutiduha.cz;

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád eshopu nejenkrby.cz

Obchodní podmínky a reklamační řád eshopu nejenkrby.cz Obchodní podmínky a reklamační řád eshopu nejenkrby.cz Obchodní firma: Obchody na dosah, spol. s r.o. Sídlo: Metylovice 558, PSČ 73949 Identifikační číslo: 28586751 DIČ: CZ28586751 Spisová značka: C 33233

Více

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě C, oddíl C, vložka 38431

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě C, oddíl C, vložka 38431 obchodní společnosti Design guide s.r.o. se sídlem Ostrava Hulváky, Železárenská 636/4, PSČ 709 00 identifikační číslo: 29392063 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě C, oddíl

Více

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP )

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Tyto Podmínky závazně upravují pravidla, za nichž společnost KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o., IČ: 241 73 029, se sídlem Praha 1,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro spotřebitele

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro spotřebitele OBCHODNÍ PODMÍNKY pro spotřebitele obchodní společnosti AGEM.CZ s.r.o. se sídlem Pospíchalova 1093, 19800 Praha 9 identifikační číslo: 27370208 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování podnikatelských úvěrů platné od 1.9.2014

Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování podnikatelských úvěrů platné od 1.9.2014 Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování podnikatelských úvěrů platné od 1.9.2014 Účelem obchodních podmínek pro poskytnutí úvěru (dále také jen OP ) společnosti ACEMA Credit

Více