Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky č. 232/2012 Sb.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky č. 232/2012 Sb."

Transkript

1 č.j.: MMJ/KT/4553/2013 JID: /2013/MMJ Zpracoval: Ing. Rostislav Kříž Schváleno usnesením Rady města Jihlavy č. 13/14-RM dne ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ve smyslu 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) a v souladu s vyhláškou č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky ze dne (dále jen vyhláška ) Název veřejné zakázky: Mateřská a základní škola Nad Plovárnou 5, Jihlava Zadavatel: Statutární město Jihlava, Masarykovo náměstí č. 97/1, Zastoupené: Ing. Jaroslavem Vymazalem primátorem statutárního města IČ: Způsob zadání veřejné zakázky: Otevřené řízení Druh veřejné zakázky: Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce Mateřská a základní škola Nad Plovárnou 5, Jihlava Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky č. 232/2012 Sb. a) Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny. a) Statutární město Jihlava, jako veřejný zadavatel, plní v rámci samostatné působnosti obce podle 35 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, úkoly, které jsou v zájmu obce a občanů obce. Pro řádné zajištění svěřených úkolů je v daném případě hlavním cílem projektu školské infrastruktury v oblasti mateřských škol v Jihlavě, což bude znamenat rozvoj občanské vybavenosti v oblasti školství a zvýšení atraktivity města. Z důvodů poptávky ze strany obyvatel je třeba rozšíření a zvýšení kvality předškolní výuky odrážející demografický vývoj a poptávku obyvatel po službách poskytovaných mateřskými školami. Zároveň projekt vytváří dobré podmínky pro kvalitní život mladých rodin a zabraňuje odlivu obyvatel z města. Dalším přínosem projektu je také podpora rodin s dětmi a snaha o zapojování rodičů do pracovního procesu po rodičovské dovolené a tím zabránění jejich sociální exkluzi. Statutární město Jihlava Masarykovo náměstí 97/1,, tel: , fax:

2 Cílem projektu je také snížení energetické náročnosti objektů ZŠ Nad Plovárnou prostřednictvím zlepšení tepelně technických vlastností obvodových a střešních konstrukcí budov. b) Popis předmětu veřejné zakázky. c) Vzájemný vztah předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele. d) Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky b) Předmětem veřejné zakázky je nástavba jednoho podlaží na přízemní objekt stravovacího pavilonu v areálu Základní školy Nad Plovárnou 5 v Jihlavě, kde s ohledem na zkvalitnění školské infrastruktury v oblasti mateřských škol v Jihlavě vznikne nová mateřská škola s kapacitou 100 míst. V nově vybudovaném 2. nadzemním podlaží vzniknou čtyři samostatná oddělení MŠ včetně šaten, umýváren a WC. Pro každé dvě třídy je zde navržena přípravna pro výdej jídel, která sem budou dovážena z varny ve stravovacím pavilonu pomocí osobonákladního výtahu. V 2. NP bude také šatna pro personál s hygienickým zázemím, sborovna, úklidová komora a technická místnost. Přístup do 2. NP je navržen samostatným schodištěm s osobo-nákladním výtahem umístěným do nového objektu, který bude s mateřskou školou propojen spojovacím krčkem. Výhodnost řešení výstavby nové mateřské školy v areálu ZŠ Nad Plovárnou spočívá především v již vybudovaném technickém a provozním zázemí základní školy, např. kuchyně ZŠ s kapacitou výdeje 700 jídel denně je v současnosti využívána jen částečně (cca 500 obědů denně). V budově ZŠ Nad Plovárnou fungují v současné době dvě elokované třídy mateřské školy s kapacitou 50 míst, které jsou umístěny v přízemních učebnách na výjimku Krajské hygienické stanice. Tyto třídy budou po uplynutí výjimky, z důvodu nutnosti obnovit v daných učebnách vyučování pro žáky ZŠ, zrušeny a děti se přestěhují do nově vybudované mateřské školy. Dále bude provedeno zateplení obvodového a střešního pláště. Součástí projektu je také oplocení areálu mateřské školy, výstavba nového dětského hřiště, které bude určené pro venkovní aktivity dětí mateřské školy a rekonstrukce stávajícího víceúčelového hřiště sloužícího žákům základní školy, dětem z mateřské školy a v odpoledních hodinách veřejnosti. Rekonstruované víceúčelové hřiště u ZŠ Nad Plovárnou je společně s víceúčelovými hřišti při ZŠ Demlova součástí tzv. Areálu zdraví, tedy sportovních hřišť, která jsou určena pro zájemce o sportovní vyžití z řad veřejnosti. Jeho rekonstrukce bude spočívat v odvodnění a výměně povrchu, který je v současné době již nevhodný pro sportovní aktivity. c) Realizovaná veřejná zakázka je podložena poptávkou ze strany obyvatel města, každoročně převyšuje poptávka po místech ve školkách nabídku. Realizací veřejné zakázky dojde ke snížení spotřeby energie na vytápění objektů a ke snížení množství látek emitovaných do ovzduší. d) březen 2015 strana 2 / 7

3 neposkytnutí finanční podpory z ROP NUTS 2 Jihovýchod a OPŽP možnost odstoupení od smlouvy v případě neposkytnutí dotace bude smluvně zajištěna ve smlouvě o dílo nedodržení termínu výstavby termín dokončení bude zajištěn smluvně formou možnosti uplatnění sankcí za jeho nedodržení Popis rizik souvisejících s plněním veřejné zakázky, která zadavatel zohlednil při stanovení zadávacích podmínek. snížená kvalita plnění dílo nebude provedeno v souladu s prováděcí dokumentací a platnými technickými normami zadávací podmínky jsou nastaveny tak, aby byla tato možnost v maximální míře eliminována (předložení dokladů o kvalifikačních předpokladech uchazečů, nároky na jejich technickou a odbornou způsobilost), zadavatel stanoví sankce za nesplnění smluvních podmínek navýšení cen vstupů a vynaložení dalších nákladů zadavatele eliminace rizika chybného zpracování výkazu výměr, zadavatel požaduje, aby uchazeči dodrželi strukturu výkazu výměr a ocenili všechny položky reálnými cenami, cena uvedená ve smlouvě o dílo bude maximálně přípustnou, platná po celou dobu výstavby strana 3 / 7

4 požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění veřejné zakázky na stavební práce podle 3 odst.3 vyhlášky požadavků na seznam stavebních prací. požadavku na předložení seznamu techniků či technických útvarů. požadavku na předložení osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení a osob odpovědných za vedení realizace stavebních prací požadavku na předložení přehledu průměrného ročního počtu zaměstnanců dodavatele či jiných osob podílejících se na plnění zakázek podobného charakteru a počtu vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení. požadavku na předložení přehledu nástrojů či pomůcek, provozních a technických zařízení, které bude mít dodavatel při plnění veřejné zakázky k dispozici. strana 4 / 7

5 ch podmínek veřejné zakázky na dodávky a veřejné zakázky na služby podle 4 vyhlášky podmínky stanovící delší lhůtu splatnosti faktur než 30 dnů podmínky stanovící požadavek na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetím osobám ve výši přesahující dvojnásobek předpokládané hodnoty veřejné zakázky. podmínky stanovící požadavek bankovní záruky vyšší než je 5 % ceny veřejné zakázky. podmínky stanovící požadavek záruční lhůty delší než 24 měsíců. podmínky stanovící smluvní pokutu za prodlení dodavatele vyšší než 0,2 % z předpokládané hodnoty veřejné zakázky za každý den prodlení. podmínky stanovící smluvní pokutu za prodlení zadavatele s úhradou faktur vyšší než 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. Projekt Mateřská a základní škola Nad Plovárnou 5, Jihlava - I. etapa - Zřízení MŠ a Rekonstrukce víceúčelového hřiště, bude spolufinancován dotací z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, a to tzv. systémem modifikovaných plateb. V rámci tohoto systému jsou formou žádostí o platbu předkládány poskytovateli dotace ke kontrole neuhrazené faktury zhotovitele a až po provedení této kontroly a následném obdržení příslušné částky dotace vážící se k fakturovanému plnění od poskytovatele dotace může dojít k úhradě dané faktury objednatelem (resp. příjemcem dotace). Lhůty pro kontrolu a proplacení dotace v rámci systému modifikovaných plateb ze strany poskytovatele dotace jsou pevně určeny pravidly Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod a tyto termíny jsou spolu s minimální nezbytnou dobou pro zpracování žádosti o platbu a monitorovací zprávy důvodem pro stanovení doby splatnosti faktur v délce 60 kalendářních dnů. Na základě výše uvedených skutečností je stanovená lhůta splatnosti faktur v délce 60 kalendářních dnů v souladu s platnou právní úpravou. Neodůvodňuje se strana 5 / 7

6 Odůvodnění vymezení dalších obchodních podmínek dle 5 odst. 2. Veřejný zadavatel odůvodní vymezení obchodních podmínek veřejné zakázky na dodávky a veřejné zakázky na služby ve vztahu ke svým potřebám a k rizikům souvisejícím s plněním veřejné zakázky. Jiné obchodní podmínky nebudou použity strana 6 / 7

7 Odůvodnění vymezení technických podmínek veřejné zakázky podle 5 vyhlášky Technická podmínka Odůvodnění technické podmínky Není stanovena Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií podle 6 vyhlášky Hodnotící kritérium Nejnižší nabídková cena Odůvodnění Zvolené hodnotící kritérium je vzhledem k předmětu veřejné zakázky nejvhodnější. Odůvodnění předpokládané hodnoty veřejné zakázky podle 7 vyhlášky Hodnota Odůvodnění Předpokládaná hodnota je stanovena na základě rozpočtu zpracovaného: Ing. Zuzana Hrubešová PROJEKTOVÝ ATELIÉR Havlíčkova 44 pro část: I. etapa - Zřízení MŠ ,- Kč bez DPH Podlimitní veřejná zakázka Ing. Petr Šimek Projektová činnost ve výstavbě Brněnská 61 pro část: II. etapa - Energeticky úsporná opatření FORTIS, spol. s.r.o. Husova 46 pro část: I. etapa - Rekonstrukce víceúčelového hřiště Datum zpracování: listopad 2013 strana 7 / 7

Silnice III/29827 Krňovice-Běleč nad Orlicí-Svinary, 1.etapa

Silnice III/29827 Krňovice-Běleč nad Orlicí-Svinary, 1.etapa ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY DLE 156 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V SOULADU S VYHL. Č. 232/2012 SB.,O PODROBNOSTECH ROZSAHU ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY DLE 156 ZÁKONA Č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY DLE 156 ZÁKONA Č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Veřejný zadavatel popíše změny a) v popisu potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny, b) v popisu předmětu veřejné zakázky, c) vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele,

Více

005_MK_Dynamický nákupní systém pro dodávky výpočetní techniky, elektroniky a příslušenství

005_MK_Dynamický nákupní systém pro dodávky výpočetní techniky, elektroniky a příslušenství ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V souladu s ustanovením 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) 005_MK_Dynamický nákupní systém pro dodávky výpočetní

Více

Oproti informacím uvedených dle 1 vyhlášky nedošlo ke změnám.

Oproti informacím uvedených dle 1 vyhlášky nedošlo ke změnám. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky Veřejný zadavatel popíše změny a) v popisu

Více

Zadavatel: Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy se sídlem: Brno-Bosonohy, Pražská 636/38b, PSČ 642 00 IČO: 00173843

Zadavatel: Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy se sídlem: Brno-Bosonohy, Pražská 636/38b, PSČ 642 00 IČO: 00173843 Zadavatel: Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy se sídlem: Brno-Bosonohy, Pražská 636/38b, PSČ 642 00 IČO: 00173843 Veřejná zakázka: Elektronické učebnice zadávaná v otevřeném řízení podle ustanovení

Více

Odůvodnění veřejné zakázky

Odůvodnění veřejné zakázky Odůvodnění veřejné zakázky v souladu s 156 zákona č 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Zadavatel: Zadavatel ve smyslu zákona: veřejný zadavatel Právní forma

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY v souladu s 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Zadavatel: Česká republika Ministerstvo financí Sídlo: Letenská

Více

Odůvodnění veřejné zakázky

Odůvodnění veřejné zakázky Odůvodnění veřejné zakázky v souladu s 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Zadavatel: Česká republika Ministerstvo financí Sídlo: Letenská

Více

Veřejná zakázka: Elektronický odbavovací systém pro cestující

Veřejná zakázka: Elektronický odbavovací systém pro cestující Veřejná zakázka: Elektronický odbavovací systém pro cestující Odůvodnění veřejné zakázky ve smyslu 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) a v souladu

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle 156 zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění platných předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Dodávka asfaltové emulze Druh zakázky nadlimitní veřejná

Více

Odůvodnění veřejné zakázky. Terénní programy pro osoby ohrožené sociálním vyloučením - Královehradecký kraj

Odůvodnění veřejné zakázky. Terénní programy pro osoby ohrožené sociálním vyloučením - Královehradecký kraj Odůvodnění veřejné zakázky Veřejná zakázka Terénní programy pro osoby ohrožené sociálním vyloučením - Královéhradecký kraj Zadavatel: sídlem: IČ / DIČ: právní forma: zastoupen: Královehradecký kraj Pivovarské

Více

Požadavky na řešení: jsou definovány požadavky obsaženými v ROP NUTS II SV, Prioritní osa 2.

Požadavky na řešení: jsou definovány požadavky obsaženými v ROP NUTS II SV, Prioritní osa 2. Odůvodnění veřejné zakázky ZZS PAK modernizace výjezdových základen, výjezdová základna Polička dle 156 odst. 1 zákona o veřejných zakázkách v platném znění Stručný popis projektu: Předmětem projektu je

Více

Zadavatel: Česká republika Český statistický úřad se sídlem Na padesátém 81/3268, 100 82 Praha 10 Strašnice, IČO: 00025593

Zadavatel: Česká republika Český statistický úřad se sídlem Na padesátém 81/3268, 100 82 Praha 10 Strašnice, IČO: 00025593 Zadavatel: Česká republika Český statistický úřad se sídlem Na padesátém 81/3268, 100 82 Praha 10 Strašnice, IČO: 00025593 Dílčí veřejná zakázka: Evidenční systém etapy IV VI zadávaná podle ustanovení

Více

Není žádná alternativa. Nepředpokládá se negativní stav.

Není žádná alternativa. Nepředpokládá se negativní stav. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky Plánovaný cíl veřejné zakázky Pojištění majetku, vozidel a odpovědnosti za škodu pro město Domažlice a příspěvkové organizace Popis vzájemného vztahu mezi realizovanou

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY zpracované v souladu s 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) a vyhláškou č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny. Důvodem pro vyhlášení VZ je potřeba zajistit realizaci manažerských školení

Více

Veřejná zakázka nemá alternativy.

Veřejná zakázka nemá alternativy. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky KPÚ Nedachlebice a Strání Plánovaný cíl veřejné zakázky Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhů komplexních pozemkových úprav (dále

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. Odborné vzdělávání zaměstnanců ve společnosti HTS s.r.o. Technologie REOLON DINO & C. SNC Opakované řízení

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. Odborné vzdělávání zaměstnanců ve společnosti HTS s.r.o. Technologie REOLON DINO & C. SNC Opakované řízení ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY zpracované v souladu s 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) a vyhláškou č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY v souladu s 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Zadavatel: Česká republika Ministerstvo financí Sídlo: Letenská

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Odůvodnění veřejné zakázky dle ustanovení 86 a 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen "ZVZ"), a ustanovení 1, 2 a násl. vyhlášky

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY v souladu s 156 Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská

Více

ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI

ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI veřejné zakázky na dodávky s názvem Dodávka automobilů pro resort Ministerstva životního prostředí opakování (evidenční číslo veřejné zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: 507693)

Více

Odůvodnění veřejné zakázky. Podpora samostatného bydlení osoby s mentálním postižením a duševním onemocněním Rychnovsko

Odůvodnění veřejné zakázky. Podpora samostatného bydlení osoby s mentálním postižením a duševním onemocněním Rychnovsko veřejné zakázky Veřejná zakázka Podpora samostatného bydlení osoby s mentálním postižením a duševním onemocněním Rychnovsko Zadavatel: sídlem: IČ / DIČ: právní forma: zastoupen: Královehradecký kraj Pivovarské

Více

Zadavatel: Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí se sídlem Na Poříčním právu 1/376, Praha 2, PSČ 128 02, IČO: 00551023

Zadavatel: Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí se sídlem Na Poříčním právu 1/376, Praha 2, PSČ 128 02, IČO: 00551023 Zadavatel: Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí se sídlem Na Poříčním právu 1/376, Praha 2, PSČ 128 02, IČO: 00551023 Veřejná zakázka: Informační systém o průměrném výdělku za roky 2015-2017

Více

Popis předmětu veřejné zakázky. Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele.

Popis předmětu veřejné zakázky. Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele. Odůvodněěníí veeřřeejjnéé zzaakáázzky 1) Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení: Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení Důvodem pro vyhlášení veřejné

Více

ČR- Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje. Odůvodnění veřejné zakázky. loď s motorem a přívěsem pro přepravu spolufinancovaná

ČR- Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje. Odůvodnění veřejné zakázky. loď s motorem a přívěsem pro přepravu spolufinancovaná OPEUČNI IllNTEOROVANý EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNí 'ZIT;:;'~ PRO MISTNI ~ CR ČR- Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno o 00 :.....::: MINISTERSTVO VNITRA

Více

Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny. Popis předmětu veřejné zakázky.

Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny. Popis předmětu veřejné zakázky. Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny. Popis předmětu veřejné zakázky. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky Sjednocení nabídky propagace českých hor jako celku,

Více

Ústav molekulární a translační medicíny LF UP tiskárny

Ústav molekulární a translační medicíny LF UP tiskárny ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ve smyslu ust. 156 zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) a v souladu s ust. 2 až 8 vyhlášky č. č. 232/2012 Sb. (dále jen vyhláška) VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

Více

Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce týkající se akce

Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce týkající se akce Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce týkající se akce Městys Jedovnice Obnova VO - 1. Etapa Zadavatel: se sídlem e-mail: Městys Jedovnice Havlíčkovo nám. 71, 679 06 JEDOVNICE

Více

Město Cheb. Poskytuje zadávací dokumentaci

Město Cheb. Poskytuje zadávací dokumentaci Město Cheb Poskytuje zadávací dokumentaci k veřejné zakázce malého rozsahu na služby dle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, (dále jen zákon) zajištění služeb zpracovatele

Více