PRŮVODCE VOLITELNÝMI SPORTY NA VYSOKÉ ŠKOLE POLYTECHNICKÉ JIHLAVA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRŮVODCE VOLITELNÝMI SPORTY NA VYSOKÉ ŠKOLE POLYTECHNICKÉ JIHLAVA"

Transkript

1 VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra sportů PRŮVODCE VOLITELNÝMI SPORTY NA VYSOKÉ ŠKOLE POLYTECHNICKÉ JIHLAVA Jaromír Fuchs, Emanuel Hurych, Pavla Křenová, Bohumír Machovec 2007

2

3 Recenzovali: doc. PhDr. Vlasta Vilímová, CSc. doc. PhDr. Vladimír Sobotka, CSc. Za jazykovou a věcnou správnost obsahu díla odpovídá kolektiv autorů. Text neprošel jazykovou ani redakční úpravou. Jaromír Fuchs, Emanuel Hurych, Pavla Křenová, Bohumír Machovec, 2007 ISBN

4 Slovo autorů Průvodce volitelnými sporty na Vysoké škole polytechnické Jihlava je společným dílem všech členů katedry sportů této školy. Jeho snahou je podat v pokud možno zajímavé podobě základní informace o životě a aktivitách katedry sportů a motivovat studenty k zájmu o sportovní aktivity touto katedrou organizované. Publikace je tedy určena v první řadě studentům školy. Doufáme však, že i kolegové a studenti z jiných vysokých škol a všichni další zájemci o vysokoškolský sport se mohou díky tomuto dílku dozvědět zajímavé informace o systému, do něhož jsou sportovní aktivity (semestrální sporty, vstupní kurzy i semestrální kurzy) na VŠPJ zahrnuty. Počtem a pestrostí jednotlivých aktivit je sportovní nabídka na této škole, zejména ve srovnání s jinými technicky zaměřenými vysokými školami, vysoce nadstandardní. Autoři se snažili o čtivou formu, kterou doplňují fotografie z poměrně krátké, ale velmi bohaté historie sportovního života VŠPJ včetně stručné vzpomínky na VOŠ Jihlava, z níž stávající vysoká škola vzešla. Pokud tento pohled na sport v podmínkách mladé jihlavské vysoké školy čtenáře zaujme, budeme to považovat za velmi příjemnou skutečnost. Jarda Fuchs, Eman Hurych, Pája Křenová & Míra Machovec 2

5 OBSAH ÚVOD HISTORIE OD POČÁTKŮ SPORTOVNÍCH AKTIVIT NA VOŠ JIHLAVA AŽ PO VZNIK KATEDRY SPORTŮ VŠPJ FILOZOFIE SPORTŮ NA VŠPJ OBECNÉ INFORMACE O SPORTECH NA VŠPJ PRAVIDLA PRO UDĚLOVÁNÍ ZÁPOČTŮ ZÁKLADNÍ INFORMACE O NABÍDCE VOLITELNÝCH SPORTŮ SPORTY A KURZY NA VŠPJ VSTUPNÍ KURZ Úvod Velké sporty Šifra mistra Hurycharda Iron(ic) Man Homajova perná peřej Tour de Trnávka SPORTOVNÍ KURZY Kurz lyžování běh Lyžování sjezd,snowboard Vodní turistika a rafting Cykloturistika Katamarany a cykloturistika Pěší turistika Lezení Aerobik SEMESTRÁLNÍ SPORTY Malá kopaná Basketbal Kondiční běh Kondiční cvičení Florbal Volejbal Aerobik Spining Aqua-fitness Lezení Tenis Stolní tenis Nohejbal Plavání Netradiční sporty POČTY STUDENTŮ V SEMESTRÁLNÍCH SPORTECH A KURZECH ZÁVĚR...50 SEZNAM LITERATURY:

6 ÚVOD Význam sportu, respektive pohybových aktivit obecně, nabývá v poslední době poněkud nových dimenzí. Jakkoli přetrvávají všechna pozitiva, která pohyb od nepaměti skýtal, ať již v oblasti obecného zdravotního přínosu, formování osobnosti (včetně volních vlastností) či pozitivního rozvoje emocí, stále výrazněji se dostávají do popředí okolnosti, které souvisejí se životním stylem běžného člověka jedenadvacátého století. Obrovský posun v povaze pracovních aktivit způsobuje, že nutnost přirozeného pohybu neustále klesá. Tempo tohoto poklesu je alarmující a nijak se nezmírňuje. Takovýto vývoj je v současných podmínkách nezvratný, nechceme-li se zabývat těžko předvídatelnými situacemi, které by mohla přinést civilizační pohroma globálního charakteru. Vývoj lidstva je odedávna determinován vynálezy a objevy, jejichž cílem bylo usnadnit život své generaci i jejím následovníkům. Není snahou těchto řádek tento vývoj kritizovat, nýbrž poukázat na jeho důsledky. Přirozená potřeba pohybu, která je člověku dána (její míra se nepochybně individuálně výrazně liší), se dostává do rozporu s faktickou potřebou společnosti danou požadavky na pracovní výkon jednotlivce, potažmo na jeho společenskou potřebnost. Profesí, kde je jistá míra fyzické kondice nezbytná (hasiči, policisté), ve struktuře profesní nabídky ubývá a ani jim se nevyhýbá fyzické nároky snižující modernizace. Pracovní nároky kladené na jedince v naší společnosti postupně zvyšují potřebu vyššího všeobecného i odborného vzdělání i v těch oborech, u nichž dříve postačovalo vzdělání základní či středoškolské. S tímto faktem koresponduje nárůst počtu studentů vysokých škol. To se projevuje mimo jiné i rozšiřující se nabídkou bakalářských oborů, které tuto poptávku do značné míry, zejména u odborných předmětů, pokrývají. VŠPJ je příkladem moderní školy tohoto typu, kde se akademické vzdělání pojí s praktickými dovednostmi zaměřenými velmi konkrétně na potřeby jednotlivých oborů. Charakter pracovní zátěže pochopitelně výrazně ovlivňuje množství a intenzitu pohybových činností, které je každý jedinec nucen vykonávat. Jestliže se i u oborů, které byly dříve spojeny s mnoha praktickými činnostmi, zvyšuje podíl teoreticky, či spíše duševně orientované zátěže, zákonitě ubývá příležitostí k pohybové aktivitě a zejména se zmenšuje časový prostor pro její realizaci. Pro celou řadu vysokoškolských studentů je navíc samozřejmé (a často nezbytné) přispívat více či méně k finančnímu zabezpečení svého studia, což obnáší opět značné množství času, investovaného do pracovních činností spojených s přivýdělkem. Charakter těchto činností je určitě různý, ale i zde se velmi často jedná o práci duševní. Vezmeme-li v úvahu čas potřebný na odpočinek, relaxaci a zábavu, což k životu vysokoškolského studenta patří, je zcela zjevné, že časové možnosti pro pohybovou aktivitu jsou v případě současných studentů patrně podstatně limitovanější, než tomu bylo u generací jejich rodičů a prarodičů. Právě efektivní využití tohoto času je klíčové, má-li být zachována rovnováha duševního a tělesného rozvoje. O takovémto ideálu kalokagathie se velmi často hovoří v abstraktní rovině. Určitě je obecně pozitivní, pokud je člověk harmonicky rozvinutý a vyznačuje se všestrannými zájmy. Tato skutečnost však má i zcela konkrétní pozitivní dopady na jeho pracovní výkonnost a univerzální použitelnost (z pohledu pružnosti jeho nasazení). Již antická společnost nazírala na tento vyšší ideál poměrně pragmaticky. V moderní společnosti si zaměstnavatelé snadno spočítají, že investice do zvýšení fyzické kondice (a tím i zlepšení zdravotních parametrů) zaměstnanců je z dlouhodobého hlediska velice výhodná. U státních zaměstnanců je situace podobná, pouze výkonné mechanismy jsou poněkud pomalejší. V případě vysokoškolských studentů je konkrétní realizace pohybových programů záležitostí každé konkrétní školy, a proto se také charakter a množství pohybových aktivit nabízených a požadovaných jednotlivými školami výrazně liší. 4

7 Důležitou funkcí, kterou sportovní činnosti plní, je vytváření nových osobních i pracovních vztahů. Vodní turistika je ideální aktivitou pro vznik nových přátelství Dříve než se budeme zabývat popisem a vysvětlením organizace pohybových aktivit na Vysoké škole polytechnické Jihlava (dále VŠPJ), chtěli bychom zakončit tuto úvodní pasáž obecnou analýzou smyslu a formy tělesných cvičení pro běžného vysokoškoláka. Rádi bychom nastínili některé vůdčí principy, které vedly k vytvoření námi použitého modelu. Nejprve zmíníme princip volného výběru aktivit. Na základních a středních školách procházejí žáci a studenti povinnou školní tělesnou výchovou, která (při dodržení osnov) zahrnuje širokou škálu tělesných cvičení. Ne všechny jsou pro mnohé z nich příjemné, ale jejich poznáním získávají příležitost najít právě pro sebe vhodnou pohybovou aktivitu, která bude vyhovovat jejich zájmu, povaze a možnostem. Na vysoké škole je již prostor pro výběr takovéto (subjektivně) optimální aktivity a tím se buduje platforma pro pozitivní vztah k ní, který by měl být možností výběru determinován. Tento obecný poznatek je aplikován na mnoha vysokých školách, ale pouze, je-li nabídnuta skutečně pestrá paleta tělesných aktivit, má své opodstatnění. Školy, které nabízejí tři nebo čtyři druhy sportů, mohou pochopitelně mnohem hůře uspokojit spektrum zájmu svých studentů. Má-li tu skutečně být volný výběr, je potřeba nabídnout poměrně velký počet fyzických aktivit (tzn. patnáct, dvacet nebo i více), a to pokud možno co nejrozmanitější povahy. To je jednak otázkou materiálních a finančních možností školy, jednak to vyžaduje kvalitní organizaci. Dalším důležitým principem je pružnost systému z pohledu časového zařazení. Pokud si student může vybírat, ve kterém období svého studia se bude věnovat pohybovým aktivitám, budou pro něho tyto činnosti mnohem atraktivnější. Lépe se dají skloubit se studijním plánem a student je veden k odpovědnosti za rozhodnutí, které je zcela v jeho rukou. Je také třeba uvést princip povinné volitelnosti, který celý model dotváří a bez něhož by systém nemohl fungovat. Školy, které zařadily sport či tělesnou výchovu mezi nepovinné 5

8 aktivity, prošly od roku 1989 zajímavým vývojem a z jejich zkušeností je možno se poučit. Není pochyb o tom, že studijní povinnosti a další, již zmiňované vytížení současných studentů, odsouvají pohybové aktivity na jakousi vedlejší kolej. Vytvářejí se tu vlastně tři skupiny studentů. Ta první si cestu ke sportu v jeho různých formách najde vždy. Bohužel počet takovýchto jedinců dlouhodobě neustále klesá. Druhou skupinu tvoří ti, jejichž vztah k pohybu je ve své podstatě pozitivní, ale především z časových důvodů dávají přednost jiným činnostem. Třetí skupinou jsou ti, jejichž vztah k pohybu je spíše negativní. Právě pro tuto cílovou skupinu představuje nabídka volného výběru zcela jinou situaci, než v jaké bývali zvyklí se pohybovat na základních a středních školách. Jedná se také o případy různých zdravotních omezení, které studenty limitovaly v rámci hodin školní tělesné výchovy, ale které jim neznemožňují účast na sportovních činnostech organizovaných vysokou školou. V případě obou zmíněných skupin studentů hraje princip povinné volitelnosti významnou roli, kterou spíše než jako donucovací můžeme označit jako regulační. Dále je možno zmínit princip vyváženosti a přiměřenosti, který se výrazně projevuje například v přístupu vyučujících, ale také v obecně daných nárocích, které by měli studenti v rámci pohybových aktivit splňovat. Vše je samozřejmě dáno typem školy a zaměřením studijních programů. Konkrétními formami aplikace uvedených principů v podmínkách VŠPJ se zabývá kapitola 4. 6

9 1 HISTORIE OD POČÁTKŮ SPORTOVNÍCH AKTIVIT NA VOŠ JIHLAVA AŽ PO VZNIK KATEDRY SPORTŮ VŠPJ Od zřízení Vyšší odborné školy Jihlava (dále VOŠ) v roce 1994 měly sportovní aktivity ve vyučovacím programu této školy své významné místo. Jednalo se především o dvouhodinové volitelné předměty (plavání, volejbal, sálová kopaná, basketbal, kondiční cvičení a postupně i některé další). Výuku zajišťovala jediná interní tělocvikářka Mgr. Jitka Komárková, dále externisté Mgr. Bohumír Machovec a PaedDr. Emanuel Hurych, později Mgr. Jaromír Fuchs a také další sportovci z řad učitelů školy. Důležitou roli sehrála i skutečnost, že ředitel VOŠ PaedDr. Ladislav Jirků významně podporoval sportovní aktivity, které se díky němu mohly na škole neustále rozvíjet. Velkou zásluhu na realizaci sportovních kurzů měli Mgr. Radek Stolín, Mgr. Luboš Vošta a Ing. Miloslav Reiterman Z jejich iniciativy byla založena velmi nadstandardní tradice vodáckých kurzů a škola byla také na tyto kurzy postupně velmi dobře materiálně dovybavována. K nejčastěji sjížděným řekám patřila Berounka, Vltava a Lužnice. Škola pořádala také zimní lyžařské kurzy a v letním období kurzy cykloturistiky a pěší turistiky. Dlouhodobě připravovaná transformace vyšší odborné školy na školu vysokou se projevila i v oblasti sportovních aktivit. Druhým kmenovým tělocvikářem se v roce 2004 stal Mgr. Jaromír Fuchs. Kurzy pěší turistiky byly i díky přijatelné fyzické náročnosti populární již od samých počátků výuky sportů na VOŠ Jihlava Po určitou dobu trvala situace, kdy současně vedle sebe existovaly dvě školy VOŠ Jihlava a VŠP Jihlava. Se zahájením výuky na VŠPJ na jaře 2005 bylo třeba najít nový prostor pro sportovní aktivity. Model, který byl použit, postupně rozvíjen a jehož podrobnějšímu popisu se věnují následující kapitoly, vycházel ze zkušeností s výukou sportů na VOŠ, a to především pokud se týkalo nabídky jednotlivých sportů a realizace sportovních kurzů. Specifika, která 7

10 si vyžádal jiný typ studia, s sebou pochopitelně přinesla řadu změn. Bylo zřízeno oddělení sportů, které vedl Mgr.Jaromír Fuchs a jež spadalo pod katedru přírodních a humanitních věd (KPHV). Od podzimu 2005 se začaly organizovat vstupní kurzy pro nastupující studenty v rekreačním středisku Trnávka. Ty byly od samých počátků velice příznivě hodnoceny, zejména samotnými studenty. Interními pedagogickými pracovníky oddělení sportů KPHV se postupně stali PaedDr. Emanuel Hurych, Mgr. Bohumír Machovec a Mgr. Pavla Křenová. S přibývajícím počtem studentů se projevila příliš heterogenní struktura KPHV a od počátku roku 2007 byla tato katedra rozdělena na katedru matematiky a katedru sportů s vedoucím Mgr. Jaromírem Fuchsem. Po celou dobu existence KPHV byla výuka sportů významně podporována vedoucím katedry RNDr. Radkem Stolínem, Ph.D., který se také sám aktivně podílel na zajištění sportovních aktivit, především sportovních kurzů. V současnosti působí na katedře sportů čtyři pedagogičtí pracovníci. Vzhledem k počtu studentů a rozmanitosti nabídky sportů a kurzů pomáhá se zajištěním výuky více než deset externistů. V poněkud sportovnější podobě proběhl kurz vysokohorské turistiky v Roháčích (červen 2007) 8

11 2 FILOZOFIE SPORTŮ NA VŠPJ Základní filozofie, která ovlivnila současnou formu realizace sportů na VŠPJ, vznikla na základě obecných principů uvedených v úvodu a na její konečné podobě se podílel vývoj, popsaný v předchozí kapitole. Současný model určitě není definitivní, v mnohém je možno pokračovat na jeho zdokonalování, nicméně v tom hlavním se v konfrontaci s každodenní praxí osvědčuje. V úvodu byla naznačena celospolečenská potřeba fyzicky aktivních a zdatných jedinců. Je také třeba zdůraznit, že z hlediska fyzické výkonnosti spadají naši studenti do té nejkvalitnější věkové skupiny. Tradice vysokoškolského sportu na celém světě i v tuzemsku jsou velmi bohaté a do jisté míry i zavazující. Sport byl vždy úzce propojen se studentským životem. Příkladem nám může být třeba basketbal, který byl vždy chápán jako typický vysokoškolský sport. Sport také plní roli jakéhosi ventilu, který dává prostor pro vybití nežádoucích emocí a agresivity. Představuje vítanou alternativu k jiným, společensky méně žádoucím způsobům trávení volného času. S tím souvisí další role, kterou bychom neměli opominout - role společenská. Příležitost k setkávání studentů napříč obory, ročníky, pohlavími či místu trvalého pobytu, k navazování nových osobních či pracovních kontaktů skýtají na naší škole jak semestrální sporty, tak zejména sportovní kurzy, včetně vstupního. Jak tedy popsat filozofii sportů na VŠPJ v obecné rovině? Vychází z myšlenky, že všem studentům by měla být dána co největší možnost pohybu v tak široké škále tělesných aktivit, jakou je škola schopna poskytnout. Tato nabídka by měla být regulována pokud možno co nejméně, pokud jde o směrování studentů k jednotlivým aktivitám a také co se týká období, v nichž mohou studenti tyto aktivity absolvovat. Je tu samozřejmě nutná určitá regulace, a ta je dána počtem sportů, které musí každý student do konce studia splnit. Pokud jde o povahu sportovních aktivit, můžeme hovořit o jejich dvou základních typech: semestrální sport, kurz. Proto by měla být zachována určitá proporcionální rovnováha mezi těmito dvěma základními typy sportovních činností. Vzhledem k různému charakteru studijních programů a studijních oborů, je možno také tento model upravit pro každý obor zvlášť, tak aby byly zohledněny potřeby jednotlivých studijních oborů. Požadavky kladené na studenty vycházejí ze skutečnosti, že škola není svým zaměřením sportovního charakteru. Funkce, které sport jakožto volitelný předmět plní, jsou tedy především dát studentům možnost organizovaného pohybu, kompenzace duševního charakteru zátěže v rámci studia, poznávání nových sportovních činností, navazování nových kontaktů a setkávání se se spolužáky v jiných podmínkách než v rámci běžného vyučování, rozvoj fyzické kondice a motorických schopností a zvládnutí nových pohybových dovedností. Pořadí těchto funkcí je skutečně určující a proto se hodnocení volitelných sportů odvíjí od aktivní účasti studentů v hodinách semestrálních sportů či jednotlivých kurzech a nikoli od předvedených výkonů. Velkou pozornost při vylaďování detailů použitého modelu jsme věnovali také stejnému metru, který by měl být aplikován na různé sportovní aktivity, zejména pokud jde o jejich časovou náročnost. Fyzická náročnost se pochopitelně liší podle charakteru vybrané aktivity, ale to je dáno povahou věci samé a působí spíše pozitivně. V této souvislosti je možná vhodné podotknout, že v moci organizátorů je ovlivnit kvalitu výuky z hlediska metodiky a materiálního zabezpečení, velice důležitou roli však hraje pohybová úroveň studentů a mnohdy také jakési proporcionální složení skupiny z hlediska této úrovně (např. velké rozdíly ve výkonnosti). V tomto ohledu vyžaduje práce pedagoga vždy velkou přizpůsobivost a schopnost improvizace, protože žádná skupina není stejná a nelze s ní tedy stejně pracovat. Katedra sportů se pokouší tuto skutečnost do své práce integrovat a nabízet skutečně pružné výukové programy. V souvislosti s pestrostí nabídky je nutné zmínit organizační náročnost volitelných sportů a v neposlední řadě také jejich finanční zabezpečení. Velice pečlivě volíme, které volitelné 9

12 sporty jsou pro zařazení do nabídky finančně a organizačně přijatelné, a individuálně posuzujeme konkrétní varianty jejich realizace. V případě některých sportů je nutné jejich finanční náročnost regulovat příspěvkem ze strany studentů, jehož výše je u semestrálních sportů pouze menší částí vynaložených nákladů. Celý systém samozřejmě funguje na základě nabídky a poptávky. I zde je nutná určitá regulace. Fyzicky méně náročné formy sportovních aktivit se v celkovém měřítku těší mnohem větší popularitě, což je nutné udržet na určité úrovni. Nicméně, k obohacení nabídky mohou připívat i studenti, a to mnoha různými formami v diskusním fóru školy, osobním nebo elektronickým kontaktem s pedagogy katedry sportů. Všechny návrhy, které jsou alespoň zčásti reálné pečlivě vyhodnocujeme a zvažujeme. V konečné fázi je však vždy rozhodující možnost organizačního a personálního zabezpečení ze strany katedry sportů. Volejbal patří mezi oblíbené aktivity, sportovní náročnost tu lze dobře skloubit se složkou společenskou 10

13 3 OBECNÉ INFORMACE O SPORTECH NA VŠPJ 3.1 PRAVIDLA PRO UDĚLOVÁNÍ ZÁPOČTŮ Každý student školy je dle Studijního a zkušebního řádu (čl. 27, 1e) povinen získat alespoň 4 zápočty ze sportovních aktivit (vstupní kurz, sportovní kurzy, semestrální výuka sportu), z nichž nejméně 2 zápočty a ve studijním oboru Cestovní ruch nejméně 3 zápočty musí získat absolvováním kurzu. V současnosti nejsou za absolvování sportovních aktivit udělovány kredity. Tato povinnost se vztahuje k úspěšnému zakončení studia. Není tedy žádným způsobem určeno, kdy musí student nutné minimum splnit. Přesto nedoporučujeme odkládat splnění této povinnosti na dobu těsně před ukončením studia, protože to s sebou může pro studenta přinést vážné komplikace. Také je třeba zvážit skutečnost, že po dobu praxí si studenti nezapisují žádné předměty (ani kurzy), a s tímto faktem počítat. Předpokládáme, že většina studentů si pro splnění největšího počtu sportovních aktivit vybere první ročník. Tak je také model do jisté míry koncipován. Samozřejmě volnost, s níž si každý tvoří svůj studijní plán, umožňuje i další varianty, které je však potřeba dopředu propočítat. S charakterem studia, respektive zaměřením studijních programů a oborů, koresponduje i poměrně nadstandardní preference sportovních kurzů (k těmto je započítáván i vstupní kurz). Od této myšlenky se odvíjí zaměnitelnost libovolného počtu semestrálních sportů kurzy, zatímco naopak tato možnost neplatí. Podmínkou pro udělení zápočtu je v případě semestrálních sportů splnění minimální povinné účasti. Ta představuje 80% absolvovaných hodin ze všech uskutečněných lekcí. V případě zdravotních či časových indispozic mají studenti možnost nahradit chybějící hodiny aktivní účastí na jiných hodinách volitelných sportů, které jsou v daném semestru v rámci výuky na VŠPJ realizovány. Na každého studenta je uvalena určitá míra osobní zodpovědnosti za uzpůsobení si studijního plánu tak, aby nedošlo k nahromadění nesplněných závazků ohledně sportovních aktivit na samotném konci studia. To by mohlo vyvolat problémy s jeho ukončením. Katedra sportů a její pracovníci se obecně snaží vytvářet podmínky pro to, aby k podobným problémům docházelo co nejméně. Není určitě v souladu s filozofií sportu, realizovanou na naší škole, aby právě nesplnění minimální povinné účasti na sportovních aktivitách bylo studentům na překážku pro úspěšné dokončení studia. Při vysokém počtu studentů VŠPJ však u některých jedinců tato situace nastat může. V konečném důsledku není možno studenty ovlivnit v jejich rozhodování jinak než poskytnutím dostatečného množství informací, a to již od samého počátku studia. 3.2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O NABÍDCE VOLITELNÝCH SPORTŮ Obecně je možno získat zápočet za sportovní aktivity v jejich třech různých formách. Podrobněji se jimi zabývají následující kapitoly. Povšimněme si tedy především této struktury jako celku a propojení jednotlivých komponent. Jedná se o vstupní kurzy, sportovní kurzy zakončující jednotlivé semestry a semestrální sporty. Jak již vyplývá z uvedeného, zápočty za sportovní aktivity nejsou vázány na akademický rok, nýbrž na jednotlivé semestry. To je velice důležitá okolnost, která staví minimální počet čtyř zápočtů za sportovní aktivity do poněkud jiného světla, než kdyby se jednalo o závazek na celý akademický rok. V tomto počtu je také zahrnut předpokládaný zápočet za vstupní kurz. Tento kurz má poněkud zvláštní postavení mezi sportovními aktivitami a také se od nich svou náplní do jisté míry liší. Po prvotních zkušenostech, kdy vstupní kurz nebyl zahrnut do zápočtového programu, jsme přehodnotili způsob jeho zařazení, a to v souladu s celkovou koncepcí sportovních aktivit v rámci školy. V situaci, kdy vstupní kurz byl na úrovni jakési víceméně povinné aktivity, 11

14 se projevily všechny nedostatky takovéto formy realizace. Mnozí studenti se snažili svůj pobyt na tomto kurzu omlouvat různými typy potvrzení, argumentovali především zdravotními důvody, dovolenou v zahraničí, pracovními závazky a podobně. Ve stávající podobě vstupního kurzu je na každém jednotlivci, zda se rozhodne kurz absolvovat v plném rozsahu a získat za něj zápočet či zda využije jiných možností, jak získat základní vstupní informace (a zúčastní se například zápisu v náhradním termínu). Pro většinu studentů je určitě zajímavé a přínosné dozvědět se základní údaje o informačním systému, o menze či o kolejích a poslechnout si vstupní informace od rektora školy, prorektorů a vedoucích jednotlivých kateder. Také možnost absolvovat zápis v prostředí kurzu a současně poznat nové spolužáky, respektive kolegy, je pro většinu studentů lákavá. Tím, že se nejedná o jedinou možnou variantu, je však rozhodnutí o absolvování kurzu přesunuto na studenty. Ostatně, tato koncepce koresponduje i s modelem, v němž si studenti sami vytvářejí svůj vlastní rozvrh na každý semestr (a je tedy jakousi první přípravou na tuto situaci). Semestrální sporty představují jakousi hlavní osu sportovních aktivit na VŠPJ. Jedná se o pravidelné lekce, které se uskutečňují po celou dobu trvání jednotlivých semestrů, v rozsahu dvou vyučovacích hodin, a to vždy jednou týdně. Nabídka těchto sportů se v každém semestru mírně obměňuje. To je dáno jednak organizačními, jednak personálními možnostmi katedry sportů. Definitivní skladbu semestrálních sportů potom výrazně ovlivňují i samotní studenti. V rámci předregistrace je zjišťován předběžný zájem studentů o jednotlivé aktivity v každém aktuálním semestru a podle tohoto zájmu je potom vytvářena nabídka. Poptávka nových studentů (to se týká prvního ročníku vždy v podzimním semestru) po semestrálních sportech je zjišťována v rámci vstupních kurzů. Zájem studentů však není jediným determinujícím faktorem, protože při vlastní registraci je třeba řešit rozvrhové kolize s jinými předměty. Pravidlo, které je potom aplikováno, je průhledné a jednotné. Skupiny, v nichž není přihlášen minimální potřebný počet studentů, jsou k určitému datu zrušeny a studentům je dán ještě určitý čas přehlásit se do jiné skupiny, která zrušena nebyla. I přes skutečnost, že některým sportům se nevyhne redukce počtu skupin a někdy dojde i ke zrušení nabídnutého sportu jako takového, se daří udržet nabídku semestrálních sportů velmi bohatou a poměrně pestrou. Důrazně doporučujeme sledovat vzkazy v informačním systému, zejména v období tvorby rozvrhu a jeho průběžných úprav. Sportovní kurzy představují další alternativu, jak splnit povinné minimum sportovních aktivit. Jsou realizovány především ve zkouškovém období, tak aby nebyla narušována výuka během semestru. Ve standardní podobě jsou pětidenní, někdy může být doba jejich trvání (z organizačních důvodů) delší. Součástí každého kurzu jsou i tři organizační a informační schůzky, ty se uskutečňují během semestru a předcházejí každému kurzu. Záběr sportovních kurzů je velmi široký. Studentům je zde dána možnost poznat zcela nové sportovní aktivity, například rafting či jízdu na katamaranech. Ovšem, také ti, kteří tíhnou ke sportu poněkud méně, či mají nějaké zdravotní omezení, si mohou vybrat takové zaměření, které je přijatelné pro jejich aktuální fyzický, případně zdravotní stav. Domníváme se, že zmíněný systém sportovních aktivit je komplexní a ve své celkové struktuře vyvážený. Na jedné straně je tu zachována rovnováha, pokud jde o časovou náročnost jednotlivých aktivit, což činí jejich vzájemnou zastupitelnost takřka bezproblémovou. Na druhé straně jsou tu značné rozdíly v náročnosti fyzické a v požadavcích kladených na technickou dovednost, protože vycházíme z reálné skutečnosti, že fyzické dispozice a motivace k pohybové činnosti se u jednotlivých studentů velmi výrazně liší a tento fakt nelze opomíjet. To však neznamená, že se nesnažíme studenty nenásilně a postupně motivovat k výběru aktivit, které jsou svou podstatou více sportovně zaměřené. Například popularita kurzů pěší turistiky bývá poněkud spojena s výběrem jakési cesty nejmenšího odporu. Snažíme se proto těmto kurzům vdechnout sportovnější charakter, a to například začleněním míčových her a dalšího programu (pokud kurz probíhá na základně) či volbou náročnějších tras (v případě vysokohorské turistiky). 12

15 Velkou výhodu realizace sportovních aktivit spatřujeme v tom, že škola není zaměřena na odbornou tělesnou výchovu. Pro studenty není tedy prioritou splnit nastavené limity, ale svou aktivní účastí dospět ke zdokonalení vlastních pohybových schopností a konkrétních dovedností v rámci jednotlivých sportovních aktivit. Velkou roli zde hraje již zmíněný aspekt regenerační a sociální. Nicméně, pro ty, kteří chtějí v rámci některých aktivit dojít poněkud dále než ostatní a mají zájem své dovednosti dále rozvíjet, chystá katedra sportů například možnost získat v rámci kurzů základní licence sportovních instruktorů. Týká se to zejména lyžování a vodní turistiky, ale do budoucna počítáme s podstatným rozšířením i této nabídky. Na získání akreditace k udělování licence pro instruktory lyžování, snowboardingu (a také vodní turistiky) katedra sportů v současnosti intenzívně pracuje. Tyto licence jsou zejména studenty oboru Cestovní ruch poměrně žádané 13

16 4 SPORTY A KURZY NA VŠPJ 4.1 VSTUPNÍ KURZ Úvod V roce 2005 bylo oddělení sportu, dnes již neexistující KPHV (katedra přírodních a humanitních věd), pověřeno úkolem zabezpečit organizaci a náplň vstupních kurzů. Po prověření několika zařízení, vyhovujících kapacitou, umístěním, vybavením a cenovými relacemi, bylo vybráno rekreační zařízení Trnávka u Želiva s kapacitou 176 lůžek ve třech kategoriích: 1. Hotelový typ s TV a soc. zařízením 2. Chaty s vlastním sociálním zařízením 3. Chatky pro 4 os. s palandami a bez soc. zařízení Rozdíly v kvalitě ubytování jsou zohledněny při vyúčtování plateb za kurz. Pokud se stane, že počet studentů překročí kapacitu tohoto zařízení, jsou další studenti ubytováni v rekreačním zařízení u kanálu pro vodní slalom v Želivě, kde jsou k dispozici dvou, čtyř a šestilůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením. Vzdálenost od Trnávky 2 km, vhodné pro studenty s vlastní dopravou. Vstupní kurzy jsou mezi studenty oblíbené, jejich organizace však bývá při vysokých počtech frekventantů náročná Vybavení rekreačního zařízení: jídelna, kavárna s barem, tělocvična, tři hřiště s umělým povrchem na odbíjenou, košíkovou, nohejbal a tenis, travnaté hřiště na malou kopanou, dále potom travnaté plochy na petangue, frisbee a další aktivity, lze si zahrát také stolní tenis. 14

17 Středisko je umístěno na břehu přehrady Trnávka, tudíž je zde možnost koupání a plaveckého výcviku. Dále na přehradě probíhá základní výcvik pádlování a ovládání lodě. Vstupní kurzy probíhají poslední týden v srpnu a první dva týdny měsíce září. Jsou pětidenní, od pondělí do pátku. Po úvodním vystoupení rektora školy jsou zpravidla první dva dny věnovány zápisu, fotografování a studijním plánům jednotlivých oborů, seznámení s informačním systémem školy, jsou zde řešeny i záležitosti spojené s ubytováním na kolejích. Ve volných chvílích je možno plnit tzv.,,malé sporty viz dále. Další dny jsou věnovány sportovním aktivitám a večer přednáškám vedoucích jednotlivých kateder a prezentacím programů jako je Erasmus apod. Po zkušenostech z organizování několika kurzů byla pro udělení zápočtu ze vstupního kurzu přijata tato pravidla: 1. Absolvování celého kurzu v rozsahu pondělí pátek, všech přednášek a školení BOZP a PO. 2. Získání 15 trnávko-kreditů za absolvování sportovních aktivit z následující nabídky:,,velké sporty - ŠIFRA MISTRA HURYCHARDA orientační závod všestrannosti - IRON(IC) MAN závod družstev v triatlonu: jízda na kanoi, kolo, běh v terénu - HOMAJOVA PERNÁ PEŘEJ sjezd řeky Želivky v úseku Želiv most u Senožat, 8 km - obtížnost WW I, zpestřeno dvěma sjízdnými jezy - TOUR de TRNÁVKA cyklistický orientační závod družstev, na cca 18 km trase je nutno vyhledat 5 až 7 kontrol,,malé sporty - aerobik, basketbal, cyklistika, frisbee, kanoistika, malá kopaná, nohejbal, petangue, pěší turistika, stolní tenis, tenis, plavání. Vstupní kurzy usnadňují orientaci ve studijních programech, dávají studentům mnoho informací pro tvorbu svého osobního studijního plánu, jsou místem pro první seznámení se s akademickými pracovníky a dalšími funkcionáři školy, umožňují orientovat se v informačním systému školy. Představují pro studenty příležitost setkat se s budoucími spolužáky a navázat nové vztahy. Atmosféra kurzů svým způsobem ovlivňuje názory studentů na celou školu a zejména z počátku se přenáší do atmosféry dalšího studia. Obdobně jsou přínosné pro akademické pracovníky, kteří navíc zde mohou zjistit zájem o volitelné předměty a podle toho upravit nabídku těchto předmětů. 15

18 4.1.2 Velké sporty Šifra mistra Hurycharda Jedná se o jakýsi závod všestrannosti. Studenti vytvářejí hlídky, ideální počet členů jedné hlídky jsou tři nebo čtyři jednotlivci. V okolí tábora jsou rozmístěna stanoviště, bývá jich okolo deseti. Stanoviště jsou očíslována a na všech je umístěn terč s identifikačním kódem, jenž je pro každou hlídku různý. Dále terč obsahuje úkol, který hlídka musí splnit. Na trať se vybíhá intervalovým způsobem většinou v pětiminutových rozestupech. Je možno běžet, jít, případně střídat chůzi s během. Není dovoleno používat dopravních prostředků, jako jsou auta či kola. Každá hlídka se musí pohybovat po celou dobu závodu společně, není dovoleno rozdělit si úkoly a obíhat jednotlivá stanoviště. Před startem obdrží členové jednotlivých hlídek mapu, legendu a záznamový arch, do něhož zapisují své odpovědi. Stanoviště jsou na mapě výrazně vyznačena a v legendě jsou popsány upřesňující detaily. Identifikační kódy jsou vytvářeny tak, aby každá hlídka vyhledávala a zapisovala svůj vlastní kód. Toto opatření slouží jako potvrzení, že na daném stanovišti byla hlídka fyzicky přítomna. Úkoly, které na jednotlivých stanovištích každá hlídka plní, jsou různého charakteru, většinou se jejich realizace odehrává ve verbální rovině. Jedná se o otázky z místopisu, historie, politiky, literatury, logické úlohy, luštění šifer apod. Výsledky jednotlivých hlídek v závodě jsou potom dány jednak časem, v němž hlídka závod absolvuje, a jednak úspěšností při plnění úkolů. Bodové hodnoty za jednotlivé úkoly se převádějí na časy v minutách a sekundách a jejich hodnota se od výsledného času odečítá. Pokud hlídka vynechá (například nenalezne) některé stanoviště, je v pořadí zařazena až za hlídky, které mají všechna stanoviště zaregistrovaná. Na základě několikaleté zkušenosti se většinou daří nalézt vyvážený poměr mezi časy, které jsou přisouzeny správnému řešení jednotlivých výkonů a reálným časem, který spotřebuje vlastní závod. Tyto hodnoty jsou (alespoň přibližně) předem známy, takže je na každé hlídce, aby zvážila, zda preferovat perfektní splnění úkolů či zda vsadí na kvalitní běžecký čas. Ideální je samozřejmě rozumná kombinace obojího. Tento závod je pojímán studenty různě, ale i těm, kteří nejsou příznivci rychlého běhu, se většinou líbí. Je to dáno jednak možností vynahradit fyzickou zdatnost zdatností duševní, jednak překrásnými místy okolo vodní nádrže Trnávka, kterými trať závodu prochází. Zejména v případě příznivého počasí se jedná o příjemně strávený půlden. Navíc studenti v rámci této akce navážou nové kontakty a mohou si cestou povídat díky úkolům není o témata k rozhovoru nouze. Některé úkoly jsou poměrně seriózní, jiné mají poněkud odlehčený námět nebo se pokoušejí o vtipnou pointu. Na závěr uvádíme příklady některých úkolů z let minulých. Příklady: 1. Jak se jmenují řeky, na nichž leží tyto vodní nádrže: a) Kamýk b) Mohelno c) Želiv d) Švihov 2. Seřaďte následující města podle vzdálenosti od městečka Želiv (od nejbližšího po nejvzdálenější): a) Pelhřimov b) Červená Řečice c) Vlašim d) Humpolec e) Pacov 3. Pokuste se vzpomenout, kdo byl premiérem ČR od roku 1993 (uveďte alespoň čtyři jména). 4. Maminka je dnes o 21 let starší než její dítě. Za 6 let bude dítě 5x mladší než maminka. Otázka zní: kde je dnes tatínek? 16

19 5. Jedna topinka se smaží dvě minuty - minutu z každé strany. Na pánev se vejdou dva chleby vedle sebe. Za jak dlouho nejrychleji osmažíte na jedné pánvi tři topinky? 6. Na kterou stranu jede autobus (2body) a proč (3body)? Pokud bude mít někdo zájem analyzovat správné odpovědi či případně debatovat o ukázkových úkolech, může se obrátit na některého z pracovníků katedry sportů Iron(ic) Man Název této aktivity je jakousi parafrází titulu Železný muž (Iron Man), což je v současnosti již kultovní podnik, který stál u zrodu dnešního moderního triatlonu. S objemy, které musejí účastníci tohoto dlouhého triatlonu absolvovat (3,8 km plavání 180 km jízdy na kole 42,195 km běhu) se samozřejmě náš závod měřit nemůže, proto ta lehká ironie v jeho názvu. Nicméně pokud jde o náplň, nemají k sobě tyto dva závody až tak daleko. Vzhledem k podzimnímu termínu kurzů a nejisté čistotě vody v přehradě je však plavání nahrazeno jízdou na kanoích, to rozhodně nevylučuje možnost a pro některé posádky nutnost koupele. Vzdálenosti pro jednotlivé disciplíny jsou přizpůsobeny amatérům a skutečnost, že závod je štafetový, zvyšuje jeho atraktivitu. Závodu se účastní čtyřčlenná družstva. Start závodu, konkrétně úvodní disciplíny, je hromadný. První dvojice vybíhá z prostoru startu a po zhruba stometrovém běhu se dostává ke břehu přehrady, kde nasedá do kanoí. Před závodem má každý tým možnost vybrat lodě a připravit si je na libovolném místě (v rámci daného sektoru), pochopitelně včetně pádel. Použití záchranných vest je nejenom důležité z hlediska bezpečnosti, ale také opticky činí tuto část závodu divácky atraktivní. Trasa vede přes přehradu a zpět (cca 1500 metrů), na obrátce se každá dvojice podepíše a doplaví se zpět. Po přistání následuje opět běh do prostoru startu, kde je předáním pomyslného štafetového kolíku (tedy plácnutím) vyslán další člen štafety do cyklistické části. Ta vede zvlněným terénem vesměs po málo frekventovaných silnicích a měří okolo 12 km. I zde jsou na trati kontroly, kde se každý závodník podepisuje. Po příjezdu cyklisty nadchází čas pro posledního člena štafety, kterým je v horším případě chodec, většinou to však bývá běžec. Jeho úkolem je poradit si se závěrečným úsekem trati, který měří okolo 4 km. Z technických a bezpečnostních důvodů není možné, aby startovaly všechny štafety najednou. Startuje se tedy ve vlnách zhruba po sedmi až deseti štafetách. Podmínky se mohou poněkud lišit, zejména pokud závod probíhá ve dvou různých dnech, ale základní parametry jsou pro všechny stejné, tudíž výsledky můžeme považovat za porovnatelné. Vzhledem k pestrosti závodu a poměrně krátkým distancím je tato aktivita divácky velmi vděčná a také samotným aktérům se většinou líbí. Zajištění bezpečnosti věnujeme značnou pozornost. Použití záchranných vest při vodácké části a ochranných přileb při cyklistice je samozřejmostí. Na trati jsou rozmístěny kontroly a spojky, tak abychom měli celý prostor pod kontrolou. 17

20 Start závodu Iron(ic) Man v září Fotografie není naaranžovaná, takhle se na Trnávce opravdu závodí Homajova perná peřej Znalí a ti, kteří zvládli řízení kanoe na klidné hladině přehrady Želiv na řece Trnava, se mohou bez obav vydat za dalším dobrodružstvím,splutím řeky Želivky, do které se Trnava vlévá asi po 1 km pod hrází přehrady. V tomto úseku byl koncem 80. let minulého století postaven nejtěžší kanál pro vodní slalom v Evropě, délka 600 m, obtížnost WW IV. My nezačínáme na řece Trnavě, ale na Želivce, a to buď od jezu v Želivě nebo pod mostem za touto obcí. Podle místa začátku pak je vlastní sjezd dlouhý 10 nebo 8 km. Protože koncem srpna a začátkem září nemívá Želivka dostatek vody, volba místa nástupu na,,vodu se pak řídí tím, zda a kolik vody pouští elektrárna pod Sedlickou přehradou. Čím více vody pouští, tím je jízda příjemnější. Po úspěšném nasednutí do lodí nás poměrně bystrý proud s mírnými peřejemi unáší kolem fotbalového hřiště a kolem želivského kláštera k první a poslední obci, která je z vody vidět k Poříčí (architektonický skvost, jihočeské Holašovice v malém). To jsme již ujeli 3 km a po dalších 2 km přijíždíme k prvnímu jezu u obce Tukleky. Ten je bezpečně sjízdný, pouze mizivé procento vodáků se seznámí blíže s teplotou vody. Pod jezem se dostaneme do poměrně hlubokého údolí, do kterého je možno dostat se pouze lodí nebo obtížněji pěšky. Řeka zde tvoří četné meandry a bohatá fauna a flora je naší odměnou za vynaloženou námahu. Tento úsek končí asi 1 km dlouhým,,olejem před druhým jezem. I tento jez je sjízdný, ale končí ostrým pravotočivým zákrutem s vrbičkami, ve kterých již několik lodí skončilo dnem vzhůru. Po krátké přestávce nás čeká poslední úsek s dobrým proudem a několika zatáčkami. Asi po 10 minutách uvidíte silniční most mezi Miletínem a Senožaty, kde naši plavbu zakončíme. Sjezd tohoto úseku trvá kolem dvou hodin, s dopravou lodí a posádek na start a z cíle na Trnávku je to záležitost na tři až čtyři hodiny. 18

Turistická chata ve Špindlerově Mlýně

Turistická chata ve Špindlerově Mlýně Turistická chata ve Špindlerově Mlýně Nově zrekonstruovaná Turistická chata ve Špindlerově Mlýně nabízí velmi levné a stylové ubytování v srdci lyžařského areálu Svatý Petr. Cena od 150,-Kč na osobu. -

Více

HOTEL KRAMOLÍN. Kdo jsme - co umíme HOTEL KRAMOLÍN GOLF

HOTEL KRAMOLÍN. Kdo jsme - co umíme HOTEL KRAMOLÍN GOLF HOTEL KRAMOLÍN GOLF HOTEL KRAMOLÍN 382 78, Lipno nad Vltavou 55 tel./fax. +420 380 736 147 mobil +420 777 786 870 benes-kramolin@quick.cz Kdo jsme - co umíme Hotel Kramolín leží v příjemném prostředí vrcholové

Více

KRKONOŠE. HORSKÁ UBYTOVÁNÍ\l

KRKONOŠE. HORSKÁ UBYTOVÁNÍ\l KRKONOŠE Rozkládají se v severovýchodních Čechách na hranici mezi Českou republikou a Polskem. Česká část Krkonoš je rozlehlejší a členitější oproti polské.krkonoše jsou nejznámějším pohořím v České republice

Více

Nabídka aktivit Vodáckého oddílu Neptun v Centru Vodárna pro všechny školní věkové kategorie

Nabídka aktivit Vodáckého oddílu Neptun v Centru Vodárna pro všechny školní věkové kategorie Nabídka aktivit Vodáckého oddílu Neptun v Centru Vodárna pro všechny školní věkové kategorie Vodácký oddíl Neptun Znojmo a Centrum volnočasových aktivit Stará Vodárna si Vám dovoluje nabídnout vodácké

Více

OUTDOOR PROGRAMY. Poznámka: cena je uvedena orientační při délce trvání 2 hodiny. Může se lišit na základě aktivit.. Minimum

OUTDOOR PROGRAMY. Poznámka: cena je uvedena orientační při délce trvání 2 hodiny. Může se lišit na základě aktivit.. Minimum OUTDOOR PROGRAMY Klienti mají za úkol vyřešit to, jak překonat lanové překážky před nimi. Vhodné pro kolektivy (zejména pro akce typu teambuilding). Místo: okolí Hotelu DUO Poznámka: cena je uvedena orientační

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 17 SPORTOVNÍ (SPORTOVNĚ TURISTICKÝ) KURZ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 17 SPORTOVNÍ (SPORTOVNĚ TURISTICKÝ) KURZ Základní škola a mateřská škola J. Schrotha, Lipová - lázně ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 17 SPORTOVNÍ (SPORTOVNĚ TURISTICKÝ) KURZ Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne 27.2.2007 Směrnice nabývá platnosti

Více

LETNÍ TÁBORY 2011 Vážení rodiče, milé děti! Dovolujeme si Vás pozvat na letní tábory, které jsme připravili v naší již 20.sezóně. Tábory pořádáme v rekreačním středisku Blaník (okr. Benešov), který je

Více

Gymnázium Havlíčkův Brod

Gymnázium Havlíčkův Brod Gymnázium Havlíčkův Brod TĚLESNÁ VÝCHOVA POHYBOVÉ A RELAXAČNÍ AKTIVITY SPORT Vyučující tělesné výchovy Richter Martin, Mgr. richter@ghb.cz Kučírková Gabriela, Mgr. kucirkova@ghb.cz Prchal Josef prchal@ghb.cz

Více

Monte Bondone (jarní prázdniny) Program a časový harmonogram Sportkids pobytu

Monte Bondone (jarní prázdniny) Program a časový harmonogram Sportkids pobytu Monte Bondone (jarní prázdniny) Program a časový harmonogram Sportkids pobytu Po cca 800km jízdy po dálnici z Prahy sjedete v Itálii u města Trento. Pokračujete jízdou do kopce (20 min.) a jste v Monte

Více

POHYB JE RADOST. Projekt pohybových aktivit Ostravské univerzity

POHYB JE RADOST. Projekt pohybových aktivit Ostravské univerzity POHYB JE RADOST Projekt pohybových aktivit Ostravské univerzity Úvod Projekt pohybových aktivit Pohyb je radost připravila Katedra tělesné výchovy OU s cílem nabídnout studentům, akademickým pracovníkům

Více

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE,

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE, VZDĚLÁVACÍ OBOR TĚLESNÁ VÝCHOVA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu: Tělesná výchova svým obsahem navazuje na výstupy vzdělávací oblasti Člověk a zdraví na 1. stupni.

Více

VODÁCKÝ SPORTOVNÍ KLUB VSK RÁJEC-JESTŘEBÍ

VODÁCKÝ SPORTOVNÍ KLUB VSK RÁJEC-JESTŘEBÍ VODÁCKÝ SPORTOVNÍ KLUB RÁJEC-JESTŘEBÍ 2015 Ahoj kamarádi! I v roce 2015 jsme připravili spoustu zajímavých akcí. Na lodi, na kole, nebo i pěšky. Nabízíme Vám rozšířený program našich akcí pro všechny výkonnostní

Více

Sportovní a kondiční specialista kombinované studium

Sportovní a kondiční specialista kombinované studium Sportovní a kondiční specialista kombinované studium 1 Rozsah praxe je vyjádřen buď v počtu hodin týdně nebo v počtu dní za semestr. Název předmětu Semestr Počet kredit ů Cílové a obsahové zaměření praxe

Více

24-41-M/01 Strojírenství

24-41-M/01 Strojírenství Učební osnova vyučovacího předmětu tělesná výchova Obor vzdělání: -1-M/01 Strojírenství 6-1-M/01 Elektrotechnika Délka a forma studia: roky, denní studium Celkový počet týdenních hodin za studium: Platnost:

Více

VZS ČČK MS NOVÉ MLÝNY a Hasiči Hustopeče ve spolupráci s Yacht Club Dyje pořádají. 15. 8. 2015 5. ročník prázdninového závodu (nejen) záchranářů

VZS ČČK MS NOVÉ MLÝNY a Hasiči Hustopeče ve spolupráci s Yacht Club Dyje pořádají. 15. 8. 2015 5. ročník prázdninového závodu (nejen) záchranářů VZS ČČK MS NOVÉ MLÝNY a Hasiči Hustopeče ve spolupráci s Yacht Club Dyje pořádají 15. 8. 2015 5. ročník prázdninového závodu (nejen) záchranářů Pálavský záchranář TRA 2015 Celodenní soutěžení ve vodě i

Více

POJEĎTE S NÁMI NA HORY. Milé rodiny, vážení přátelé,

POJEĎTE S NÁMI NA HORY. Milé rodiny, vážení přátelé, POJEĎTE S NÁMI NA HORY Milé rodiny, vážení přátelé, prožijte s námi pololetní a jarní prázdniny. Vybrali jsme pro Vás čtyři horská střediska v Jeseníkách, Beskydech, Krkonoších a Orlických horách. Kromě

Více

Skiareál Lipno regionální zimní centrum. Tento projekt Skiareál Lipno regionální zimní centrum je spolufinancován Evropskou unií

Skiareál Lipno regionální zimní centrum. Tento projekt Skiareál Lipno regionální zimní centrum je spolufinancován Evropskou unií Skiareál Lipno regionální zimní centrum Tento projekt Skiareál Lipno regionální zimní centrum je spolufinancován Evropskou unií Skiareál Lipno regionální zimní centrum Název projektu: Skiareál Lipno regionální

Více

- topografie- orientace na mapě

- topografie- orientace na mapě Ročník: 6. - aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem - usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti a z nabídky zvolí vhodný

Více

Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov. PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057

Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov. PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057 Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057 KLÍČOVÁ AKTIVITA Č. 1 SPOROTOVNÍ KROUŽEK ŽIVOT V POHYBU LEDEN BŘEZEN 2013

Více

Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb. Hradební 2, 350 02 Cheb

Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb. Hradební 2, 350 02 Cheb Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Hradební 2, 350 02 Cheb Nabídka akreditovaných kurzů pořádaných ve školním roce 2012/2013 v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro instruktory

Více

Jak se naučná stezka doplňuje s nabídkou pro turisty na české straně. Destinační agentura Krušné hory, o. p. s.

Jak se naučná stezka doplňuje s nabídkou pro turisty na české straně. Destinační agentura Krušné hory, o. p. s. Jak se naučná stezka doplňuje s nabídkou pro turisty na české straně Destinační agentura Krušné hory, o. p. s. Proč navštívit plavební kanál a jeho okolí? Přehrada Fláje Dřevěný kostel v Českém Jiřetíně

Více

Open přebor HZS ČR a mistrovství ČHSF v obřím slalomu skiareál KAMENEC Jablonec nad Jizerou 25. - 26.1. 2015

Open přebor HZS ČR a mistrovství ČHSF v obřím slalomu skiareál KAMENEC Jablonec nad Jizerou 25. - 26.1. 2015 Open přebor HZS ČR a mistrovství ČHSF v obřím slalomu skiareál KAMENEC Jablonec nad Jizerou 25. - 26.1. 2015 Pořádá: SK Hasiči Praha a GŘ HZS ČR + HZS hl.m. Prahy + Snowhill a.s. + ČHSF Open přebor HZS

Více

Pokyn ředitele školy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků

Pokyn ředitele školy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků Pokyn ředitele školy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků Vnitřní předpis organizace závazný pro všechny zaměstnance č.j. GZAB/0681/2012 Předpis ze dne 22.8.2012 Účinnost od 1.9.2012 Platnost

Více

3. U EBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky

3. U EBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník. Žáci

Více

Součástí všech kurzů je důraz na vedení skupiny a první pomoc v daném prostředí.

Součástí všech kurzů je důraz na vedení skupiny a první pomoc v daném prostředí. HORSKÝ PRŮVODCE Naše kurzy vám umožní získat kvalitní přípravu pro vykonávání průvodcovské činnosti a potřebnou kvalifikaci k vydání živnostenského listu - průvodcovská činnost horská nebo poskytování

Více

Klára Kochová, Norbert Rybář PedF UK, Učitelství pro 1. stupeň ZŠ, 4. Ročník Didaktika matematiky s praxí I. Téma: Jedeme na hory (slovní úlohy)

Klára Kochová, Norbert Rybář PedF UK, Učitelství pro 1. stupeň ZŠ, 4. Ročník Didaktika matematiky s praxí I. Téma: Jedeme na hory (slovní úlohy) Téma: Jedeme na hory (slovní úlohy) 1/ Představení 2/ Seznámení s průběhem hodiny: Otázka Kdo jezdí rád na hory? Kam jezdíte? Kdo umí lyžovat? V lednu se chystáme na hory. Nejdřív si musíme všichni pořídit

Více

MODULU BUSINESS MODELOVÁNÍ

MODULU BUSINESS MODELOVÁNÍ PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU BUSINESS MODELOVÁNÍ Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. Ostrava 2011 1 Název: Business modelování Autoři: Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. Vydání: první,

Více

LYŽAŘSKÉ KURZY PRO ŠKOLY

LYŽAŘSKÉ KURZY PRO ŠKOLY LYŽAŘSKÉ KURZY PRO ŠKOLY RAKOUSKO 2013 www.ckpk.cz I www.rakousko.cz I www.molltal.cz I www.nassfeld.cz LYŽAŘSKÁ STŘEDISKA WWW.CKPK.CZ NASSFELD nadmořská výška 686 m 2.278 m. největší lyžařské vysokohorské

Více

SPORT. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně.

SPORT. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně. K dispozice je pro Vás připraven zimní stadion, aquapark s ubytováním a sportovištěm, fotbalové hřiště, tělocvična nebo

Více

HOTEL. Monínec 7, 257 91 Sedlec-Prčice GPS souřadnice hotelu: N 49 32 37.97 E 14 30 58.90 www.moninec.cz www.moninec-hotel.cz

HOTEL. Monínec 7, 257 91 Sedlec-Prčice GPS souřadnice hotelu: N 49 32 37.97 E 14 30 58.90 www.moninec.cz www.moninec-hotel.cz konference, školení, relaxační pobyty Relax hotel Monínec*** leží na Javorové skále 70 km na jih od Prahy na pomezí Středočeského a Jihočeského kraje nedaleko města Sedlec-Prčice. Je nejvyšším bodem v

Více

PROPOZICE VÍKENDOVÉ LYŽAŘSKÉ ŠKOLY. Naučit účastníky školy lyžování, snowboardingu nebo zdokonalit jejich stávající schopnosti.

PROPOZICE VÍKENDOVÉ LYŽAŘSKÉ ŠKOLY. Naučit účastníky školy lyžování, snowboardingu nebo zdokonalit jejich stávající schopnosti. PŘIJĎTE K NÁM, NAUČÍME VÁS LYŽOVAT!!! Víkendová výuka lyžování nebo snowboardingu Milé děti, vážení rodiče, připravili jsme program pro školáky ve věku 6 15 let na 7 zimních sobot nebo prázdninových dní.

Více

Studijní pobyty v ČR

Studijní pobyty v ČR Studijní pobyty v ČR Studijní pobyty v Koutech nad Desnou Prodloužené víkendy, týdenní kurzy s angličtinou Au pair pobyty v Evropě a USA Pracovní pobyty v Anglii a Irsku Studium jazyků a odborných kurzů

Více

ŠKOLNÍ LYŽAŘSKÉ KURZY

ŠKOLNÍ LYŽAŘSKÉ KURZY cestovní kancelář ŠKOLNÍ LYŽAŘSKÉ KURZY V Ý J I M E Č N Á N A B Í D K A MOŽNOST OKAMŽITÉ NEZÁVAZNÉ REZERVACE e - m a i l : c k @ l o u d a t o u r. c z 3 7 7 2 2 6 0 6 8 J I Ž 1 6 L E T P R O Š K O L Y

Více

Vysoké Tatry - Aqua relax hotel *** Trigan s wellness a bazénem / č.2914

Vysoké Tatry - Aqua relax hotel *** Trigan s wellness a bazénem / č.2914 CK TURISTA Vysoké Tatry - Aqua relax hotel *** Trigan s wellness a bazénem / č.2914 4,5,7 - denní zájezd Akce: jedno dítě do 7 let ZDARMA Úžasné lyžování v Tatrách, nejbližších velehorách (především z

Více

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra LETNÍ TÁBOR PRO DĚTI EUSTACH 2011 Rekreační středisko ZSMV EUSTACH Těmice, okres Pelhřimov, kraj Vysočina Termín tábora: 16. 07. 30. 07. 2011 Cena: 4 300 Kč Kapacita: 100 120 dětí Ubytování: dřevěné chatky,

Více

OUTDOOROVÉ ORIENTAČNÍ AKTIVITY

OUTDOOROVÉ ORIENTAČNÍ AKTIVITY OUTDOOROVÉ ORIENTAČNÍ AKTIVITY Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Autor: Mgr. Jaroslav Babka Škola: Gymnázium Sušice Předmět: Tělesná výchova Datum vytvoření: březen 2014 Třída:

Více

100% garance sněhu. Kaprun Zell am See Saalbach Kitzbühel. Zima 2012 2013 časová sleva až 10 % Vánoce děti ZDARMA. ubytování od 600 Kč/os.

100% garance sněhu. Kaprun Zell am See Saalbach Kitzbühel. Zima 2012 2013 časová sleva až 10 % Vánoce děti ZDARMA. ubytování od 600 Kč/os. Vánoce děti ZDARMA 100% garance sněhu Zima 2012 2013 časová sleva až 10 % Kaprun Zell am See Saalbach Kitzbühel ubytování od 600 Kč/os./noc 3x ubytování s polopenzí 2 690 Kč Kaprun Kaprun pod dominantním

Více

Vodní záchranná služba místní skupina Nové Mlýny ve spolupráci s Yacht Club Dyje, sportovní středisko Pavlov a hasiči Hustopeče pořádají

Vodní záchranná služba místní skupina Nové Mlýny ve spolupráci s Yacht Club Dyje, sportovní středisko Pavlov a hasiči Hustopeče pořádají Vodní záchranná služba místní skupina Nové Mlýny ve spolupráci s Yacht Club Dyje, sportovní středisko Pavlov a hasiči Hustopeče pořádají 1. ročník prázdninového závodu (nejen) záchranářů Pálavský záchranář

Více

NÁZEV AKCE : CZECH DIAMOND MEN 2007 MS V KRÁTKÉM KVADRIATLONU 2007 M-ČR V KRÁTKÉM KVADRIATLONU SENIOŘI SVĚTOVÝ POHÁR KAT. A 2007

NÁZEV AKCE : CZECH DIAMOND MEN 2007 MS V KRÁTKÉM KVADRIATLONU 2007 M-ČR V KRÁTKÉM KVADRIATLONU SENIOŘI SVĚTOVÝ POHÁR KAT. A 2007 NÁZEV AKCE : CZECH DIAMOND MEN 2007 MS V KRÁTKÉM KVADRIATLONU 2007 M-ČR V KRÁTKÉM KVADRIATLONU SENIOŘI SVĚTOVÝ POHÁR KAT. A 2007 POŘADATEL : SHERPA, Ing. Václav Marek TECHNICKÉ USPOŘÁDÁNÍ : TJ Tatran Sedlčany

Více

Chodec jako účastník provozu na pozemních komunikacích Cyklista jako účastník provozu na pozemních komunikacích

Chodec jako účastník provozu na pozemních komunikacích Cyklista jako účastník provozu na pozemních komunikacích DOPRAVNÍ VÝCHOVA VE 4. ROČNÍKU Chodec jako účastník provozu na pozemních komunikacích Cyklista jako účastník provozu na pozemních komunikacích Ve čtvrtém ročníku jsou žáci většinou již ve věku, kdy by

Více

Kempy na Vltavě ( kontakt, popis)

Kempy na Vltavě ( kontakt, popis) Kempy na Vltavě ( kontakt, popis) Zahrádky - Borová Lada ( ř. km 413 ) Kontakt: OÚ Borová Lada, čp. 38, Borová Lada, tel. /fax: 388 434 135 Popis: rozlehlé přírodní tábořiště na travnatých svazích při

Více

A) OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE TĚLESNÁ VÝCHOVA A SPORT

A) OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE TĚLESNÁ VÝCHOVA A SPORT A) OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE TĚLESNÁ VÝCHOVA A SPORT 1. Gymnastika základní: její cíle, úkoly a funkce, obsah, anatomicko-fyziologická podstata cvičení. 2. Gymnastika nářaďová- kruhy, hrazda,

Více

Závěrečná zpráva projektu Hýčkejte svou alma mater 2014

Závěrečná zpráva projektu Hýčkejte svou alma mater 2014 Závěrečná zpráva projektu Hýčkejte svou alma mater 2014 Název projektu: Seznamovák UP 2014 Jméno a příjmení žadatele: Tomáš BURIAN Studijní obor: Geoinformatika Ročník: 2. navazující Mgr. E-mail: Buri777@seznam.cz

Více

Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj

Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj ZÁKLADNÍ INFORMAČNÍ MEMORANDUM Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj Management Contract Smlouva o řízení Česká republika Zpracoval Labartt Hospitality s.r.o. (Pouze pro určené

Více

CZECH DIAMOND MEN 2010 MS V KRÁTKÉM KVADRIATLONU 2010 M-ČR V KRÁTKÉM KVADRIATLONU 2010

CZECH DIAMOND MEN 2010 MS V KRÁTKÉM KVADRIATLONU 2010 M-ČR V KRÁTKÉM KVADRIATLONU 2010 CZECH DIAMOND MEN 2010 MS V KRÁTKÉM KVADRIATLONU 2010 M-ČR V KRÁTKÉM KVADRIATLONU 2010 POŘADATEL: SHERPA, Ing. Václav Marek TECHNICKÉ USPOŘÁDÁNÍ: TJ Tatran Sedlčany - oddíl kanoistiky DATUM KONÁNÍ: 7.

Více

ZÁSADY KREDITNÍHO SYSTÉMU NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ

ZÁSADY KREDITNÍHO SYSTÉMU NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ Ostravská univerzita v Ostravě Dvořákova 7 701 03 Ostrava Čj.: 90910-146/2006 Ostrava 14.3.2006 SMĚRNICE REKTORA č. 81/2006 Úvod ZÁSADY KREDITNÍHO SYSTÉMU NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ Od akademického

Více

KONDIČNÍ PROGRAMY A POHYBOVÉ REŽIMY_2. Kondiční programy

KONDIČNÍ PROGRAMY A POHYBOVÉ REŽIMY_2. Kondiční programy KONDIČNÍ PROGRAMY A POHYBOVÉ REŽIMY_2 Kondiční programy Kondiční programy jsou programy sestavené převážně pro běžnou populaci, u které dochází k úbytku pohybové aktivity v běžném denním životě. Tato skutečnost

Více

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole)

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole) Cestovni_vychovne_poradenstvi 6.2.14 14:09 Stránka 19 Plat nebo náhradní volno za práci ve svátek Pokud připadne výkon práce při školní akci na svátek, 34 poskytne zaměstnavatel náhradní volno v rozsahu

Více

BESKYDSKÁ SEDMIČKA. Salomon-Run extrémní přechod Javorník-Javorový 2010

BESKYDSKÁ SEDMIČKA. Salomon-Run extrémní přechod Javorník-Javorový 2010 CO JE TO BESKYDSKÁ SEDMIČKA? 87 km dlouhý extrémní přechod Beskyd - Závod pro sportovce, nadšence a širokou veřejnost aneb,,vylez si svoji Ká-dvojku v Beskydech Součet nadmořských výšek všech 7 hlavních

Více

Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009. 23. 27. června 2009 Tábor

Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009. 23. 27. června 2009 Tábor Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009 23. 27. června 2009 Tábor Vítejte v Táboře Město Tábor bylo založeno husity v roce 1420. Leží 90 km od hlavního města České republiky a je druhým největším jihočeským

Více

Profil domácího turisty (zima 2009/2010)

Profil domácího turisty (zima 2009/2010) Profil domácího turisty (zima 2009/2010) Bc. Petra Paduchová CzechTourism EDEN Cíl: Zjistit profil domácích návštěvníků / turistů v krajích / regionech České republiky Termín projektu: 2009 2014 Způsob

Více

TĚLESNÁ VÝCHOVA. 1. 5. ročník. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

TĚLESNÁ VÝCHOVA. 1. 5. ročník. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA 1. 5. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávací obsah předmětu Tělesná výchova je totožný se vzdělávacím obsahem oboru Tělesná výchova. TV je součástí

Více

4 dny lyžování Kaprun - Zell am See

4 dny lyžování Kaprun - Zell am See 4 dny lyžování Kaprun - Zell am See 4 - denní zájezd Možností lyžování v Rakousku je velmi mnoho... Proč se ale s rakouskými lyžařskými hvězdami, jakými jsou třeba Hermann Meier, Felix Gottwald, Michaela

Více

Jaro Léto Podzim Zima

Jaro Léto Podzim Zima číslo 2/2011 MODRÁK Informační občasník pro členy lyžařského oddílu a příznivce Modrého dolu Lyžařská školka a škola únor - březen 2012 V MODRÉM DOLE Lyžařky a lyžaři, s postupujícím podzimem vrcholí i

Více

Mistrovství ČR neslyšících sportovců v alpském lyžování a ve snowboardu (SNB) pro rok 2013

Mistrovství ČR neslyšících sportovců v alpském lyžování a ve snowboardu (SNB) pro rok 2013 Sportovní klub SKIVELO neslyšících Olomouc Jungmannova 25, 77200 Olomouc telefon: 777 959 722, sms: 777 854 328 E-mail: skivelo@olnet.cz, www.skivelo.webgarden.cz Číslo účtu KB Olomouc:86-6778280207/0100

Více

Tělesná výchova 6. ročník

Tělesná výchova 6. ročník Tělesná výchova 6. ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence ČINNOST OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ Mezipředmětové vztahy,průř.tém. Pomůcky, literatura aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu

Více

ADRENALINOVÝ RAFTING NA ISELU a NOCE

ADRENALINOVÝ RAFTING NA ISELU a NOCE ADRENALINOVÝ RAFTING NA ISELU a NOCE Kam jedeme? Pod zasněžené štíty Alp a Dolomit. Trvalý dostatek sněhu zajistí krásné vodácké zážitky na těchto ledovcových řek. Připravili jsme velice atraktivní zájezd

Více

Mistrovství ČR neslyšících sportovců v alpském lyžování a ve snowboardu (SNB) pro rok 2013

Mistrovství ČR neslyšících sportovců v alpském lyžování a ve snowboardu (SNB) pro rok 2013 Sportovní klub SKIVELO neslyšících Olomouc Jungmannova 25, 77200 Olomouc telefon: 777 959 722, sms: 777 854 328 E-mail: skivelodeaf@gmail.com, www.skivelo.olnet.cz Číslo účtu: FIO banka Olomouc 2700148152/2010

Více

Informace o 1. sportovně turistickém kurzu DS. Termín - pátek 15. - středa 20. května 2015.

Informace o 1. sportovně turistickém kurzu DS. Termín - pátek 15. - středa 20. května 2015. Informace o 1. sportovně turistickém kurzu DS. Termín - pátek 15. - středa 20. května 2015. Místo konání: Berounka + Višňová u Křivoklátu. Účastníci: Studentky DS oboru vzdělání Předškolní a mimoškolní

Více

CHARAKTERISTIKA ČINNOSTI VYSTAVOVATELŮ

CHARAKTERISTIKA ČINNOSTI VYSTAVOVATELŮ 1. CPI Hotels,a.s. - Hotel Gomel České Budějovice Ubytování (480 lůžek), stravování, konference, firemní akce, skupinové pobyty. 2. Plzeňský kraj Prezentace Plzeňského kraje a jeho programy v oblasti cestovního

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice. Žalhostice 126, PSČ 411 01. Identifikátor školy: 600081842

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice. Žalhostice 126, PSČ 411 01. Identifikátor školy: 600081842 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice Žalhostice 126, PSČ 411 01 Identifikátor školy: 600081842 Termín konání inspekce: 28. únor

Více

Velikonoční soustředění TSM a SCM

Velikonoční soustředění TSM a SCM Velikonoční soustředění TSM a SCM Obecné informace Termín: pátek 3. pondělí 6. dubna 2015 Místo: Ubytování a strava: Sraz: Večerní program: Penzion Podvrší, Valešovi, Osečná Podvrší 303 463 52 Osečná,

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

Dolomity - Val di Fiemme - hotel *** Olimpionico, wellness / č.6082

Dolomity - Val di Fiemme - hotel *** Olimpionico, wellness / č.6082 CK TURISTA Dolomity - Val di Fiemme - hotel *** Olimpionico, wellness / č.6082 5 - denní zájezd Val di Fiemme je jedno z nejpopulárnějších lyžařských středisek z celé Itálie, nabízí skvělé lyžování v Dolomitech.

Více

Rozhodnutí děkana FF UHK č. 3/2008

Rozhodnutí děkana FF UHK č. 3/2008 Filozofická fakulta UHK Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové Sídlo fakulty: Jana Koziny 1237, Hradec Králové www.uhk.cz/ff Mgr. Petr Grulich, Ph.D. tel. 493 332 431, 493 332 433 děkan e-mail: petr.grulich@uhk.cz

Více

Člověk a zdraví Tělesná výchova

Člověk a zdraví Tělesná výchova Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Člověk a zdraví Tělesná výchova 2. období 5. ročník Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v oblasti směřuje k: poznávání

Více

ZELL AM SEE KAPRUN RAKOUSKO

ZELL AM SEE KAPRUN RAKOUSKO Triatlon a cyklocamp 2011 ZELL AM SEE KAPRUN RAKOUSKO Triatlon a cyklocamp 2011 Zell am See Kaprun Rakousko I. termín: 9. 19. června/10 dní Závody během pobytu: Název závodu Vzdálenost Místo 11. 06. 2011

Více

SK RADIOSPORT BÍLOVICE NAD SVITAVOU oddíl rádiového orientačního běhu ASOCIACE ROB ČESKÉ REPUBLIKY

SK RADIOSPORT BÍLOVICE NAD SVITAVOU oddíl rádiového orientačního běhu ASOCIACE ROB ČESKÉ REPUBLIKY SK RADIOSPORT BÍLOVICE NAD SVITAVOU oddíl rádiového orientačního běhu ASOCIACE ROB ČESKÉ REPUBLIKY Oficiální název soutěže 4 dny ROB / 4 days ARDF Pořadatel SK RADIOSPORT Bílovice nad Svitavou, oddíl ROB,

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

dle Zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění

dle Zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění PROVOZNÍ ŘÁD Bolevecké základní školy Plzeň, nám. Odboje 18, příspěvkové organizace dle Zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění Provozní

Více

160 408 Modul č. 1 TURISTIKA dopoledne: Příjezd, ubytování, seznámení s režimem pobytu a nejbližším okolím odpoledne: Výlet přes tři kopce - podzemí Jiřetína pod Jedlovou (štola J. Evangelisty) -

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Slabé stránky možnost přehlcení reklamou nebezpečí rozmělnění zaměření časopisu v případě externí inzerce

Slabé stránky možnost přehlcení reklamou nebezpečí rozmělnění zaměření časopisu v případě externí inzerce INA sport Projekt: Firemní (klientský) časopis Komunikační cíl: zvýšení podvědomí o jednotlivých značkách budování pozitivního vědomí o značkách globální podpora prodeje zvýšení odbytu jednotlivých produktů

Více

Řád celoživotního vzdělávání

Řád celoživotního vzdělávání Řád celoživotního vzdělávání Září 2009 Praha Čl. 1 Úvodní ustanovení Tento řád upravuje bližší podmínky celoživotního vzdělávání na vysoké škole CEVRO Institut, o.p.s. (dále jen "Vysoká škola"). Studium

Více

Tělesná výchova ročník TÉMA

Tělesná výchova ročník TÉMA Tělesná výchova ročník TÉMA 1-4 Tělesná výchova volí sportovní vybavení (výstroj a výzbroj) komunikuje při pohybových činnostech dodržuje smluvené signály a vhodně používá odbornou terminologii; dovede

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. MSMT-42192/2013-1 V Praze dne 12. prosince 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. MSMT-42192/2013-1 V Praze dne 12. prosince 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. MSMT-42192/2013-1 V Praze dne 12. prosince 2013 Vyhlášení pokusného ověřování obsahu, formy, organizace a hodnocení výběrové zkoušky ze středoškolské

Více

Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce

Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce listopad 2007 Bc. Marek Binko Má-li mít vysokorychlostní železniční systém vůbec nějaký smysl, musí být navržen tak, aby byl obchodně

Více

Tělesná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu. Cíle předmětu

Tělesná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu. Cíle předmětu Tělesná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Tělesná výchova se podílí na komplexnějším vzdělávání žáků nejen v oblasti pohybových aktivit a pohybového učení, ale jako součást

Více

SYLABUS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE

SYLABUS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE SYLABUS MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE František Prášek Ostrava 2011 : Sylabus modulu Bakalářská práce a praxe Autoři: Ing. František Prášek Vydání: první, 2011 Počet stran: 15 Tisk: Vysoká škola podnikání,

Více

Učební plán. Učební plán ročníkový. 1. stupeň

Učební plán. Učební plán ročníkový. 1. stupeň PLACE HERE Školní vzdělávací program Masarykovy ZŠ Praha - Klánovice, verze 5 Škola, Slavětínská 00, 190 1 Praha 9 - Klánovice Název ŠVP Školní vzdělávací program Masarykovy ZŠ Praha - Klánovice, verze

Více

Mgr. Michal Blažej Koordinátor SCM a SpSM. Mgr. Antonín Barák Člen Komise mládeže FAČR. Mgr. Tomáš Provazník Místopředseda Komise mládeže FAČR

Mgr. Michal Blažej Koordinátor SCM a SpSM. Mgr. Antonín Barák Člen Komise mládeže FAČR. Mgr. Tomáš Provazník Místopředseda Komise mládeže FAČR Mgr. Michal Blažej Koordinátor SCM a SpSM Mgr. Antonín Barák Člen Komise mládeže FAČR Mgr. Tomáš Provazník Místopředseda Komise mládeže FAČR Všestranný rozvoj talentované mládeže Vytváření a posilování

Více

Specifikace předmětu zakázky

Specifikace předmětu zakázky Zadavatel: Waldorfská škola Příbram - mateřská škola, základní škola a střední škola,hornická 327, 261 01, Příbram II Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.2604 Název projektu: Zlepšení jazykových

Více

Lyžařské kurzy pro školy 2011/12

Lyžařské kurzy pro školy 2011/12 Lyžařské kurzy pro školy 2011/12 Informace o lyžařských střediscích 1.Nassfeld nadmořská výška 686 m 2.278 m. největší lyžařské vysokohorské středisko 110 km upravovaných sjezdovek všech druhů obtížnosti

Více

Soutěžní řád. soutěží Ještědské oblasti v orientačním běhu

Soutěžní řád. soutěží Ještědské oblasti v orientačním běhu Soutěžní řád soutěží Ještědské oblasti v orientačním běhu 1. Základní ustanovení 1.1 Soutěžní řád soutěží Ještědské oblasti (dále jen SŘ) stanovuje podmínky mistrovských, dlouhodobých a veřejných soutěží

Více

BRNO ITU Triathlon European Cup

BRNO ITU Triathlon European Cup BRNO ITU Triathlon European Cup Statut: EKOL SUPERPRESTIGE 2009 BRNO ITU Triathlon European Cup - Evropský pohár v triatlonu New Balance Mistrovství ČR v triatlonu 2009 Místo: Brno, Česká republika Areál

Více

ZIMA NA HORÁCH 2011/2012

ZIMA NA HORÁCH 2011/2012 Železná Ruda / Šumava Hotel Belveder*** Hotel je situován na louce u lesa na kopci Belveder asi 800 metrů od Železné Rudy, je třípodlažní, nově zrekonstruovaný a je otevřený po celý rok. Najdete zde příjemné

Více

Jak se studuje na (naší) vysoké škole? Tomáš Fojtík, Martin Křena

Jak se studuje na (naší) vysoké škole? Tomáš Fojtík, Martin Křena Jak se studuje na (naší) vysoké škole? Tomáš Fojtík, Martin Křena 22.1.2013 Agenda Představení nás Informace o škole, fakultách, oborech a studiu Fotky prostředí školy Trocha chvály FIS Přijímačky Informační

Více

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ Zdravotně orientovaná zdatnost. Svalová nerovnováha (strečink) Zdravotně zaměřená cvičení

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ Zdravotně orientovaná zdatnost. Svalová nerovnováha (strečink) Zdravotně zaměřená cvičení Vyučovací předmět: Tělesná výchova (zpracováno do bloků,, kvinta - oktáva) Usiluje o optimální rozvoj své zdatnosti Ověří jednoduchými testy úroveň stále se zvyšující zdatnosti Jednoduchými testy si ověří

Více

ŠKOLNÍ LYŽAŘSKÉ KURZY

ŠKOLNÍ LYŽAŘSKÉ KURZY cestovní kancelář ŠKOLNÍ LYŽAŘSKÉ KURZY V Ý J I M E Č N Á N A B Í D K A MOŽNOST OKAMŽITÉ NEZÁVAZNÉ REZERVACE e - m a i l : c k @ l o u d a t o u r. c z 3 7 7 2 2 6 0 6 8 J I Ž 1 6 L E T P R O Š K O L Y

Více

R o z h o d n u t í č í s. 16/2007 ředitele VOŠ, SŠ, COP. O vydání provozního řádu domova mládeže VOŠ, SŠ, COP, Sezimovo Ústí

R o z h o d n u t í č í s. 16/2007 ředitele VOŠ, SŠ, COP. O vydání provozního řádu domova mládeže VOŠ, SŠ, COP, Sezimovo Ústí VOŠ, SŠ, COP Budějovická 421 Sezimovo Ústí R o z h o d n u t í č í s. 16/2007 ředitele VOŠ, SŠ, COP O vydání provozního řádu domova mládeže VOŠ, SŠ, COP, Sezimovo Ústí V návaznosti na platné zákonné normy,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 2009/2010. I. Evaluace výuky studenty prvních a druhých ročníků

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 2009/2010. I. Evaluace výuky studenty prvních a druhých ročníků VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 9/ Závěrečná zpráva Za účelem vnitřního zajištění kvality vzdělávací činnosti na VŠRR je každoročně realizována evaluace výuky studenty.

Více

ZIMNÍ TÁBOR PRO DĚTI HERLÍKOVICE 2014

ZIMNÍ TÁBOR PRO DĚTI HERLÍKOVICE 2014 ZIMNÍ TÁBOR PRO DĚTI HERLÍKOVICE 2014 Termíny: 15. 2. - 22. 2. 2014 22. 2. - 1. 3. 2014 Věk dětí: Cena zahrnuje: Cena: 5 350,- Kč (možnost čerpání příspěvku FKSP) 6 17 let 7x ubytování s plnou penzí, 5

Více

ZIMA NA HORÁCH 2011/2012

ZIMA NA HORÁCH 2011/2012 Benecko / Krkonoše Hotel Star*** Hotel leží v srdci Krkonoš, přímo ve středu lyžařského a turistického střediska Benecko, na jižně orientované straně vrchu Žalý (1036 m.n.m.) v těsné blízkosti lyžařských

Více

LÁZNĚ LUHAČOVICE, a.s.

LÁZNĚ LUHAČOVICE, a.s. 17. - 18. 4. 2013 Hospitality & Tourism Summit - Hotel Aquapalace Praha TVORBA PRODUKTOVÉ NABÍDKY NA ROK 2013 Ing. Jiří Dědek, MBA obchodní ředitel Lázně Luhačovice, a.s. Spa & Wellness Nature Resorts

Více

Doporučené metody a formy práce pro 1. stupeň ZŠ, zařazení, mezipředmětové vztahy

Doporučené metody a formy práce pro 1. stupeň ZŠ, zařazení, mezipředmětové vztahy Příloha 2 Výběr metod a forem práce Základním kritériem pro výběr odpovídající metody je cíl výuky. Pedagog vybírá a přizpůsobuje metody a formy práce žáků podle dané oblasti výuky, podle připravenosti

Více

GENERALI SURVIVAL 2013

GENERALI SURVIVAL 2013 GENERALI SURVIVAL 2013 výzva pro všechny, co se odváží 12. ročník přírodního víceboje dvojic & 1. Mistrovství ČR vozíčkářů a sportovců bez handicapu Nejde o to, kolik vozíčkářů závod nastoupí. Ti, co nastoupí,

Více

Specifikace předmětu zakázky

Specifikace předmětu zakázky Zadavatel: Obchodní akademie, Český Těšín, Sokola Tůmy 12, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.0754 Název projektu: Za jazyky do světa Název veřejné zakázky: Výzva k podání

Více

Škola na míru. Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Rozdělení disponibilní časové dotace Český jazyk a 35. 9 8 9 9 8 43 8 komunikace 9 Anglický jazyk 3 3 3 9

Škola na míru. Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Rozdělení disponibilní časové dotace Český jazyk a 35. 9 8 9 9 8 43 8 komunikace 9 Anglický jazyk 3 3 3 9 4. Učební plán 4.1 Učební plán pro 1. stupeň Časová v RVP ZV Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Celkem Rozdělení disponibilní časové Český jazyk a 35 9 8 9 9 8 43 8 Jazyk a jazyková

Více