Výuka může probíhat ve dvou tělocvičnách, v zimní zahradě, na hřištích v blízkosti školy, v bazénu, příležitostně i v přírodě.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výuka může probíhat ve dvou tělocvičnách, v zimní zahradě, na hřištích v blízkosti školy, v bazénu, příležitostně i v přírodě."

Transkript

1 7.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ Tělesná výchova (TV) Charakteristika předmětu 1. stupně Vyučovací předmět má časovou dotaci v 1.,4. a 5. ročníku 2 hodiny týdně, ve 2. a 3. ročníku bylo použito po 0,5 disponibilní hodině k posílení časové dotace, počet hodin se tak zvýšil na 3 hodiny týdně. Podrobný rozpis viz. Učební plán a Poznámky k učebnímu plánu. Výuka může probíhat ve dvou tělocvičnách, v zimní zahradě, na hřištích v blízkosti školy, v bazénu, příležitostně i v přírodě. Obsahové a organizační vymezení předmětu : - pohybové vzdělání postupuje od přirozené pohybové činnosti žáků k činnosti řízené a výběrové - umožňuje rozpoznat a rozvíjet pohybové nadání - odhaluje případné pohybové oslabení a pomáhá k jejich nápravě - cílem je získat pozitivní vztah k fyzickým aktivitám a sportu vůbec - vést k návyku správného držení těla - podporovat zdravý životní styl - dodržování sportovní etiky, pravidel a jednání fair-play - nejčastější formou realizace předmětu tělesná výchova je vyučovací hodina (mimo lyžařský výcvik, sportovní soutěže a školy v přírodě) - činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností, pohybové hry, základy gymnastiky, rytmické a kondiční formy cvičení, průpravné úpoly, základy atletiky, základy sportovních her, plavání : Klíčové kompetence : Kompetence k učení - vedeme žáky k poznávání vlastní pohybové schopnosti - učíme žáky rozumět obecně užívaným termínům v oblasti tělesné výchovy - podněcujeme žáky k účasti na různých soutěžích Kompetence k řešení problému - vedeme žáky k samostatnosti - podporujeme u žáků hledání vhodné taktiky v kolektivních sportech Kompetence komunikativní - učíme žáky respektovat pokyny vedoucího družstva - podporujeme přátelské vztahy ve třídách i mezi třídami - rozvíjíme spolupráci s jinými školami při různých sportovních soutěžích a turnajích

2 - společně pořizujeme záznamy a obrazové materiály ze sportovních činností a prezentujeme je Kompetence sociální a personální - vedeme žáky k dodržování pravidel fair-play - seznamujeme žáky s myšlenkami olympijského hnutí - podporujeme spolupráci uvnitř kolektivu, sportovního družstva Kompetence občanské - podporujeme u dětí individuální aktivní sportování - objasňujeme potřeby dodržování hygieny při tělesných aktivitách - seznamujeme žáky se škodlivostí patologických jevů - vedeme žáky k dodržování pravidel školního řádu a sportovišť Kompetence pracovní - pomáháme žákům uvědomit si nutnost dodržování pravidel ve sportu i v celém životě - vedeme žáky k bezpečnému používání nářadí a náčiní

3 Spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti. TV význam pohybu pro zdraví - správné držení těla - průpravná, kompenzační a relaxační cvičení - tělovýchovné chvilky - pohybový režim žáků, délka a intenzita pohybu - turistika a pobyt v přírodě Zvládá jednoduché pohybové činnosti jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině v souladu s jeho individuálními předpoklady a usiluje o jejich zlepšení. TV Spolupracuje při jednoduchých týmových pohybových činnostech a soutěžích. TV rozvoj různých forem rychlosti, vytrvalosti, síly, pohyblivosti a koordinace pohybu - plavání ( základní plavecká výuka) - průpravná cvičení, pohybové hry - rytmické a kondiční formy cvičení - turistika a pobyt v přírodě - podle podmínek školy hry na sněhu a na ledě, bruslení - základy gymnastiky ( průpravná cvičení, akrobacie,cvičení s náčiním a na nářadí odpovídající velikosti a hmotnosti ) - základy atletiky ( rychlý běh,motivovaný vytrvalý běh, skok do dálky, hod míčkem - zásady jednání a chování (fair play ) - pravidla zjednodušených osvojených pohybových činností (hry, závody, soutěže) - pohybové hry - vybíjená různé formy - základy sportovních her (manipulace s míčem či jiným náčiním odpovídající velikosti a hmotnosti) - herní činnosti jednotlivce - spolupráce ve hře 2.-3.

4 Uplatňuje hlavní zásady hygienických návyků a bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých prostorech školy. TV organizace a bezpečnost cvičebního prostoru, bezpečnost v šatnách a umyvárnách, bezpečná příprava a ukládání nářadí, náčiní a pomůcek, první pomoc při TV - hygiena pohybových činností a cvičebního prostředí, vhodné oblečení a obutí pro pohybové aktivity Reaguje na základní pokyny a povely k osvojované činnosti a její organizaci. TV Podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu. Uplatňuje kondičně zaměřené činnosti. Projevuje přiměřenou samostatnost a vůli pro zlepšení úrovně své zdatnosti. TV Zařazuje do pohybového režimu korektivní cvičení v souvislosti s jednostrannou zátěží nebo vlastním svalovým oslabením. TV Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti. Vytváří varianty osvojených pohybových her. TV základní organizace prostoru a činností ve známém prostředí - základní tělocvičné názvosloví osvojovaných činností, smluvené povely, signály - příprava organismu ( příprava před pohybovou činností, uklidnění po zátěži, napínací a protahovací cvičení) - průpravné úpoly (přetahy a přetlaky) - šplh - zdravotně zaměřené činnosti (správné zvedání zátěže, průpravná, kompenzační, relaxační a jiná zdravotně zaměřená cvičení a jejich praktické využití - pohybové hry ( s různým zaměřením, netradiční pohybové hry a aktivity) - pohybová tvořivost - sportovní hry (přehazovaná, házená, košíková, miniházená, florbal) 4.-5.

5 Uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného chování v běžném sportovním prostředí. Adekvátně reaguje v situaci úrazu spolužáka. TV Jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové činnosti spolužáka a reaguje na pokyny k vlastnímu provedení pohybové činnosti. TV Jedná v duchu fair play. Dodržuje pravidla her a soutěží. Pozná a označí zjevné přestupky proti pravidlům a adekvátně na ně reaguje. Respektuje při pohybových činnostech opačné pohlaví. TV Užívá při pohybové činnosti základní osvojené tělocvičné názvosloví. Cvičí podle jednoduchých nákresů, popisu cvičení. TV Zorganizuje nenáročné pohybové činnosti a soutěže na úrovni třídy. TV Změří základní výkony a porovná je s předchozími výsledky. TV Orientuje se v informačních zdrojích o pohybových aktivitách a sportovních akcích ve škole i v místě bydliště. Samostatně získá potřebné informace. TV základy první pomoci měření a posuzování pohybových dovednosti - měření výkonů, základní pohybové testy - zásady jednání a chování ( fair play, olympijské ideály a symboly) - pravidla herních dovedností - komunikace v TV (základní tělocvičné názvosloví, smluvené povely, signály) - pravidla zjednodušených osvojených pohybových dovedností ( her, závodů, soutěží) - měření a posuzování pohybových dovedností ( měření výkonů, základní pohybové testy) - zdroje informací o pohybových činnostech 5.