Základní škola speciální a Praktická škola Černovice Dobešovská 1, Černovice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola speciální a Praktická škola Černovice Dobešovská 1, 394 94 Černovice"

Transkript

1 Základní škola speciální a Praktická škola Černovice Dobešovská 1, Černovice Vnitropodniková směrnice 2/2012 Pedagogickou radou projednáno: Školská rada schválila dne: Platnost od: Č.j. ZŠsČE 212/2012 Počet stran: 16 + přílohy

2 I. Práva a povinnosti dětí, žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a pravidla vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky A) Práva a povinnosti žáků Všechny body tohoto oddílu vycházejí z obecných zásad a je třeba je chápat s ohledem na postižení jednotlivých žáků, vycházet z individuálních schopností jednotlivých žáků. Nelze jej aplikovat plošně. 1. Žáci mají právo a) na vzdělávání a školské služby podle školského zákona vzdělávací program pomocné školy a přípravného stupně PŠ, rehabilitačního programu pomocné školy, praktické školy jednoleté a dvouleté b) na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání informace podává třídní učitel a učitel vyučující daný předmět c) volit a být voleni do školské rady, jsou-li zletilí a způsobilí k právním úkonům d) zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků, volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy s tím, že ředitel školy je povinen se stanovisky a vyjádřením těchto samosprávných orgánů zabývat e) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jejich vyjádření musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje na informaci a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání podle tohoto zákona školským poradenským centrem naší školy je MŠ a SPC Jihlava, Demlova 28, Jihlava f) Žáci mají dále právo: odchod na WC (s dovolením učitele) o přestávkách na odpočinek a relaxaci na respektování osobního tempa na uplatňování vhodných vyučovacích a výchovných postupů odpovídajících stupni jejich postižení na zajištění pitného režimu na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, má právo na vzdělání a na svobodu myšlení, projevu, shromažďování, náboženství, na odpočinek a dodržováním psychohygienických podmínek, má právo být seznámen se všemi předpisy, kterou se vztahují k jeho pobytu a činnosti ve škole. Každý úraz nebo vznik škody, ke kterému došlo v souvislosti s činností školy, hlásí bez zbytečného odkladu vyučujícímu 2. Žáci jsou povinni v rámci svých schopností: a) řádně docházet do školy nebo školského zařízení a řádně se vzdělávat b) dodržovat školní a vnitřní řád a předpisy a pokyny školy a školského zařízení k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni c) plnit pokyny pedagogických pracovníků škol a školských zařízení vydané v souladu s právními předpisy a školním nebo vnitřním řádem 2

3 3. Zletilí žáci jsou dále povinni v rámci svých schopností: a) informovat školu a školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání b) dokládat důvody své nepřítomnosti ve vyučování a souladu s podmínkami stanovenými školním řádem c) oznamovat škole a školskému zařízení údaje podle 28 (školní matrika) odst. 2 a 3 (údaje o žákovi) a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka, a změny v těchto údajích Žáci jsou dále povinni v rámci svých schopností: a) Chovat se ve škole slušně k dospělým i jiným žákům školy, dbát pokynů pedagogických pracovníků, dodržovat školní řád školy a odborných učeben. b) Chovat se tak, aby neohrozili zdraví své, ani jiných osob c) Chodit do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin nebo pokynů vyučujících, účastnit se činností organizovaných školou. Účast na vyučování nepovinných předmětů a docházka do zájmových kroužků a školní družiny je pro přihlášené žáky povinná. Odhlásit se mohou vždy ke konci pololetí písemnou formou zástupci ředitele školy d) Chodit do školy vhodně a čistě oblečeni a upraveni e) Žáci jsou ve škole pod stálým dohledem pedagogických pracovníků, samovolně neopouštějí budovu školy f) Žákům jsou zakázány všechny činnosti, které jsou zdraví škodlivé kouření, pití alkoholických nápojů, zneužívání návykových a zdraví škodlivých látek B. Práva a povinnosti zákonných zástupců nezletilých žáků a rodičů zletilých žáků 1. zákonní zástupci nezletilých žáků mají právo: a) na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání žáků b) volit a být voleni do školské rady c) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání žáků d) na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školského zákona e) na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání zletilých žáků mají právo také jejich rodiče, popřípadě osoby, které vůči zletilým žákům plní vyživovací povinnost 2. zákonní zástupci nezletilých žáků jsou povinni: a) zajistit, aby dítě a žák docházel řádně do školy nebo školského zařízení b) na vyzvání ředitele školy nebo školského zařízení se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte nebo žáka 3

4 c) informovat školu a školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání d) dokládat důvody nepřítomnosti dítěte a žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem e) oznamovat škole a školskému zařízení údaje podle 28 (školní matrika) odst. 2 a 3 (údaje o žákovi) a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka, a změny v těchto údajích Dále se pod pojmem žák rozumí nezletilí i zletilí žáci II. Provoz a vnitřní režim školy A. Organizace učebního dne ve škole - Vyučování začíná v 8 hodin a končí dle rozvrhu jednotlivých tříd - Vyučování na přípravném stupni probíhá vždy 4 vyučovací hodiny dopoledne; v základní škole speciální 4 vyučovací hodiny dopoledne a max. 3 vyučovací hodiny odpoledne; taktéž v praktické škole; vyučovací hodina trvá 45 minut Časové rozvržení vyučovacích hodin a přestávek 1. vyuč. hodina 8:00-8:45 2. vyuč. hodina 8:55-9:40 3. vyuč. hodina 10:05-10:50 4. vyuč. hodina 11:00-11:45 5. polední přestávka 11:45-12:45 6. vyuč. hodina 12:45-13:30 7. vyuč. hodina 13:35-14:20 8. vyuč. hodina 14:25-15:10 Při organizaci výuky jinak než ve vyučovacích hodinách stanoví zařazení a délku přestávek pedagog zodpovědný v daném časovém úseku za výchovně vzdělávací práci ve třídě (skupině) Musí být dodržena 25i minutová přestávka po druhé vyučovací hodině žáci svačí, relaxují, Ve třídách a odděleních zřízených pro žáky se zdravotním postižením mohou být zařazeni žáci 2 i více ročníků; žáci prvního i druhého stupně Škola se pro žáky otvírá 20 minut před začátkem vyučování, třídy školy se otvírají pro žáky v 7:40 hod. a uzavírají po ukončení výuky třídním učitelem nebo učitelem, který ve třídě vyučuje poslední vyučovací hodinu Třídy jsou v době mimo vyučování uzamčeny Příchody a odchody žáků na a z vyučování jsou každoročně projednávány s jednotlivými odděleními DÚSP a aktualizovány před začátkem školního roku Přesuny dětí a žáků v areálu školy a DÚSP probíhají za dozoru pedagogického pracovníka pokud se jedná o nácvik sociálních situací, jedná se o kontrolu zpovzdálí 4

5 Žáci Praktické školy dochází do školy dle individuálních schopností samostatně nebo za doprovodu Ve třídách, kde pracuje současně více pedagogickým pracovníků, je zodpovědný za výchovně vzdělávací proces třídní učitel. Vychovatelka se řídí pokyny učitele, aktivně přistupuje k aktivitám ve třídě. Asistentka pedagoga vykonává výchovně vzdělávací činnost podle přesně stanovených postupů a pokynů učitele nebo vychovatele Třída nebo oddělení zřízená pro žáky s těžkým zdravotním postižením má dle vyhlášky č.73/2005 Sb., v platném znění, nejméně 4 a nejvíce 6 žáků. Zřizovatel škole povolil, v souladu s 23 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. výjimku z počtu žáků stanoveného v 10 odst. 1 vyhlášky č. 73/2005 Sb., v platném znění, do 4 žáků ve třídě, tj. max. počet žáků 10 ve třídě Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví dětí a žáků při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a poskytuje dětem a žákům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví Škola vede evidenci úrazů dětí a žáků, ke kterým došlo při činnostech uvedených v předchozím odstavci. Vyhotovuje a zasílá záznam o úrazu stanoveným orgánům a institucím Bezpečnost a ochranu zdraví žáků ve škole zajišťuje škola svými pedagogickými, popřípadě nepedagogickými zaměstnanci. Zaměstnance, který není pedagogickým pracovníkem, může ředitel školy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků určit pouze, pokud je zletilý a způsobilý k právním úkonům B. Režim při akcích mimo školu Bezpečnost a ochranu zdraví dětí a žáků při akcích konaných školou mimo školu zajišťuje vždy pedagogický pracovník školy. Společně s ním může akci zajišťovat i zaměstnanec, který není pedagogickým pracovníkem, pokud je zletilý a způsobilý k právním úkonům Při akcích jako je divadlo, vycházka apod. zajišťuje dozor pedagog (pedagogové) ve třídě počet žáků na pedagoga vychází z počtu žáků ve třídě, skupině V jedné skupině žáků se zdravotním postižením při koupání a plaveckém výcviku neplavců se zdravotním postižením připadají na 1 pedagogického pracovníka nejvýše 4 žáci; vyžaduje-li to zdravotní stav žáka, je možné ve škole s žáky s těžkým zdravotním postižením konat plavecký výcvik individuálně Lyžařský výcvik provádí 1 pedagogický pracovník s nejvýše 8 žáky se zdravotním postižením. U žáků s tělesným postižením je to nejvíce 6 žáků na 1 pedagoga Přesahuje-li počet žáků při akci mimo školu počet žáků stanovený na příslušnou třídu nebo skupinu, zabezpečí ředitel školy dozor další zletilé osoby, která je způsobilá k právním úkonům a je zaměstnancem školy C. Docházka do školy Žáci se dostaví na vyučování nejdříve v 7:45, nejpozději v 7:55 hod., vhodně upraveni a oblečeni 5

6 Zákonný zástupce žáka (vychovatel příslušného oddělení DÚSP)je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka. Omluva je možná písemně nebo telefonicky. Potřebuje-li žák z nutných důvodů odejít z vyučování (vyšetření u lékaře, kontrola na ordinaci DÚSP apod.) omlouvá žáka vychovatel příslušného oddělení ústavu, přebírá si žáka fyzicky od pedagoga školy a tímto za něj přebírá plnou zodpovědnost do doby, než jej opět přivede do školy. Nepřítomnost žáka na vyučování delší než pět pracovních dnů oznámí zákonný zástupce (vychovatel příslušného oddělení DÚSP) žáka předem písemně zástupci ředitele školy Ředitel školy může ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů uvolnit žáka na žádost jeho zákonného zástupce zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu; zároveň určí náhradní způsob vzdělávání žáka v době vyučování tohoto předmětu. V předmětu tělesná výchova ředitel školy uvolní žáka z vyučování na písemné doporučení registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost nebo odborného lékaře. Na první nebo poslední vyučovací hodinu může být žák uvolněn se souhlasem zákonného zástupce bez náhrady Žák, který splnil povinnou školní docházku, ale neukončil základní vzdělávání, může zanechat vzdělávání na základě písemného sdělení zákonného zástupce doručeného řediteli školy. Takový žák přestává být žákem školy 30. června příslušného školního roku nebo následují den po doručení písemného sdělení řediteli školy. Žák, který po splnění povinné školní docházky nezískal základní vzdělání, může na základě žádosti jeho zákonného zástupce pokračovat v základním vzdělávání, nejdéle však do konce školního roku, v němž žák dosáhne osmnáctého roku věku Žákovi se zdravotním postižením může ředitel školy ve výjimečných případech povolit pokračování v základním vzdělávání do konce školního roku, v němž žák dosáhne dvacátého roku věku, v případě žáků vzdělávajících se podle 16 odst. 8 věty druhé zákona č.561/2004 Sb. v platném znění ( Žáci s těžkým mentálním postižením, žáci s více vadami a žáci s autismem ) a 48 zákona č.561/2004 Sb. v platném znění pak se souhlasem zřizovatelem do dvacátého šestého roku věku D. Zaměstnanci školy 1. Pedagogičtí i nepedagogičtí zaměstnanci školy se řídí Pracovním řádem pro zaměstnance škol a školských zařízení 2. Učitelé provádí výuku na základě rozvrhu hodin, který sestaví zástupce ředitele a který schvaluje ředitel školy. Třídní rozvrhy jsou vyvěšeny v jednotlivých třídách, uloženy u zástupce ředitele 3. Učitelé přicházejí do školy minimálně 15 minut před začátkem své vyučovací hodiny 4. Náhlé onemocnění či nepřítomnost ve škole učitel oznámí telefonicky nebo elektronickou poštou zástupci ředitele nejpozději 15 minut před vyučovací hodinou 5. Výměnu hodin, jakékoliv uvolnění z vyučování či jiné povinnosti vyplývající z pracovního řádu je třeba předem projednat se zástupcem ředitele. 6. Na hodinu se učitel řádně připravuje v nepřímé vyučovací práci, příprava nemusí být písemná, v některých případech (nový pracovník, nedostatky zjištěné při hospitaci) 6

7 může ZŘ nařídit písemnou formu. Při výuce využívá dostupné názorné pomůcky, audiovizuální techniku, rehabilitační a kompenzační pomůcky, PC ap. 7. Učitel vchází do třídy tak, aby vyučovací hodinu zahájil v souladu s časovým rozvrhem vyučování, případně stačil před vyučování zkontrolovat přípravu pomůcek jednotlivých žáků, stav třídy a stav potřebných učebních pomůcek. 8. Vyučuje-li učitel mimo školu, ukončí vyučování tak, aby žáci přišli včas do další vyučovací hodiny. 9. Učitel přebírá žáky v době od 7.55 do 8.00 hod. od vychovatelů nebo rodičů a předá je po skončení dopoledního vyučování vychovateli. V případě odpoledního vyučování žáci přicházejí do školy nejdříve 15 minut před začátkem vyučování. Po skončení odpoledního vyučování žáci praktické školy odchází na kmenová oddělení individuálně samostatně nebo za doprovodu pedagoga, žáky speciální základní školy předává pedagog vychovateli na kmenovém oddělení. 10. Žáky z oddělení 1A, 1C, 3, 4, 5 přivádí do školy pedagogové dle rozpisu vytvořeného na začátku šk. roku. 11. Třídní knihu a třídní výkaz má třídní učitel uloženu ve své třídě a dbá na její pravidelné doplňování. Třídní kniha je na přístupném místě, třídní výkaz, vzhledem k osobním údajům o žácích, je uložena tak, aby k ní nebyl volný přístup. 12. Každý vyučující ve třídě dbá na dodržování hygienických předpisů, zajišťuje větrání ve třídách v průběhu vyučování. Za větrání na chodbách s WC zodpovídá učitel a vychovatel příslušné třídy. 13. Učitel je povinen umožnit žákovi použití WC i během vyučování, pitný režim žáků je zajišťován o přestávce po 2. vyučovací hodině. 14. V průběhu vyučování umožní učitel žákům relaxovat, odpočívat, zajistí jim např. hudbu, hračky, stavebnice ap. 15. Pokud učitel plánuje vycházku v rámci vyučování delší než 1 vyučovací hodina, musí být tato vycházka nebo jiná akce předem nahlášena ZŘ. 16. Po ukončení vyučování (poslední dopolední a odpolední vyučovací hodina) provede učitel spolu se žáky kontrolu pořádku ve třídě, uzavření oken apod. a uzamkne třídu. 17. Během vyučování hodiny učitel nesmí používat mobilní telefon k vyřizování soukromých záležitostí. 18. Ve škole je zakázáno kouřit 19. V budově lze používat pouze evidované elektrické spotřebiče zakoupené školou varné konvice, radiopřijímače, videorekordéry apod. Při jejich obsluze je třeba se řídit zásadami práce s elektrickými spotřebiči 20. Ve škole není povolena činnost politických stran a politických hnutí ani jejich propagace 21. Ve škole není povolena reklama, která je v rozporu s cíli a obsahem vzdělávání, a reklama a prodej výrobků ohrožující zdraví, psychický nebo morální vývoj dětí a žáků nebo výrobků přímo ohrožujících či poškozujících životní prostředí 7

8 III. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy A. Obecné zásady 1. Všichni žáci jsou vedeni k tomu, aby se, v rámci svých schopností, ve škole i mimo školu chovali tak, aby neohrozili zdraví a majetek svůj ani jiných osob 2. Žákům není dovoleno zdržovat se mimo vyučování v prostorách školy, pokud nad nimi není vykonáván dozor způsobilou osobou 3. Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během pobytu žáků ve vyučování nebo při akcích pořádaných školou žáci hlásí (pokud jsou toho schopni) vyučujícímu nebo pedagogickému dozoru 4. Žákům je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči, vypínači a elektrickými přístroji 5. Při výuce v tělocvičně, v dílně a na školním pozemku učitelé dbají na dodržování bezpečnostních předpisů daných vnitřním řádem těchto prostor. Každý vyučující daného předmětu provede prokazatelné poučení žáků v první vyučovací hodině školního roku a dodatečně poučení žáků, kteří při první hodině chyběli. O poučení žáků provede učitel záznam do třídní knihy. Poučení musí odpovídat mentální úrovni žáků jednotlivých ročníků 6. Žákům je zakázáno nosit do školy věci, které by mohly nějakým způsobem ohrožovat zdraví. Ve všech prostorách školy a ústavu (vnitřních i venkovních) a na všech akcích pořádaných školou platí zákaz kouření, konzumace, požívání a přechovávání alkoholu, toxických látek a drog a jiných návykových látek. Žáci jsou povinni se podrobit namátkovým kontrolám týkajících se těchto látek prováděné zaměstnanci školy 7. Pokud má žák větší obnos peněz nebo nějaké cennosti, uloží si je u třídního učitele. Pokud to není nutné, tyto věci do školy nenosí. 8. všichni zaměstnanci školy jsou povinni při výchovně vzdělávacím procesu přihlížet na mentální úroveň žáků, jejich specifické potřeby při vzdělávání a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů, poskytovat žákům přiměřené informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 9. Všichni zaměstnanci školy jsou povinni oznamovat údaje související s úrazy žáků, poskytovat první pomoc a vést evidenci úrazů podle pokynů vedení školy 10. Pedagogičtí zaměstnanci školy dodržují předpisy BOZP a PO. Pokud zjistí závady a nedostatky ohrožující zdraví a bezpečnost osob nebo jiné technické závady nebo nedostatečné zajištění budov školy, je jejich povinností informovat o těchto skutečnostech nadřízeného a v rámci svých možností a schopností zabránit vzniku škody. 11. Pedagogičtí zaměstnanci školy sledují zdravotní stav žáků a v případě nějaké změny, onemocnění, záchvatu apod. okamžitě poskytují první pomoc, hlásí na ordinaci ústavu, službu konajícímu vychovateli na příslušném oddělení, zástupci ředitele. Nemocný žák může být dopraven k ošetření či vyšetření pouze v doprovodu dospělé osoby. Pokud si žáka vyžádá vychovatel oddělení - přebírá za něj zodpovědnost i v případě, že nezajistí jeho doprovod. V případě úrazu poskytnou žákovi první pomoc, zajistí lékařské ošetření, hlásí zástupci ředitele a vyplní záznam do knihy úrazů, případně vyplní příslušné formuláře. 12. Pedagogičtí pracovníci školy zodpovídají za žáky v době dané rozvrhem, včetně přestávek. Všichni žáci svačí ve škole. Oběd je zajišťován pracovníky ústavu. Učitel předá žáky v 11:45 na oddělení, v případě odpoledního vyučování je přebírá nejdříve 8

9 15 minut před začátkem vyučování, nejpozději 5 minut před začátkem vyučování. Po vyučování je opět předává na oddělení nebo do družiny. Žáci praktické školy přichází a odchází dle individuálních schopností samostatně nebo za doprovodu. B. Evidence úrazů 1. Záznam o úrazu provádí zaměstnanec školy, který v době vzniku úrazu vykonával nad žáky dozor. Pokud byl úraz ohlášen dodatečně žákem nebo jeho zákonným zástupcem (nebo vychovatelem), záznam opět provede pracovník, během jehož dohledu k úrazu údajně došlo. Záznam může provést také třídní učitel. 2. V knize úrazů se evidují všechny úrazy dětí a žáků, ke kterým došlo při vzdělávání a s ním souvisejících činnostech, a to nejpozději do 24 hodin od okamžiku, kdy se škola (školské zařízení) o úrazu dozví. 3. Při úrazech smrtelných a úrazech, jejichž důsledkem byla nepřítomnost dítěte, žáka ve škole nebo školském zařízení, vyhotovuje škola odborným postupem záznamy o úrazu na předepsaných formulářích. Pro účely školských předpisů se smrtelným úrazem rozumí takové poškození zdraví, které způsobilo smrt po úrazu nebo na jehož následky žák zemřel nejpozději do jednoho roku od vzniku úrazu. Záznam o jakémkoli úrazu, i evidovaném v knize úrazů, se vyhotoví na základě žádosti zákonného zástupce, zletilého žáka nebo zřizovatele, zdravotní pojišťovny žáka, příslušného inspektorátu České školní inspekce anebo místně příslušného útvaru Policie ČR. Škola (školské zařízení) vyhotoví o úrazu záznam, pokud je pravděpodobné, že žákovi bude poskytnuta náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění způsobené úrazem. Jedno vyhotovení o úrazu předá škola nebo školské zařízení zákonnému zástupci. 4. Hlášení úrazu. O úrazu nezletilého i zletilého žáka podá škola, školské zařízení bez zbytečného odkladu hlášení jeho zákonnému zástupci nebo službu konajícímu vychovateli na oddělení. Pokud nasvědčují zjištěné skutečnosti tomu, že v souvislosti s úrazem byl spáchán trestný čin nebo přestupek, nebo jedná-li se o smrtelný úraz, podá škola nebo školské zařízení bez zbytečného odkladu hlášení místně příslušnému útvaru Policie ČR. Dále podá škola nebo školské zařízení bez zbytečného odkladu hlášení pojišťovně, u které je škola nebo školské zařízení pojištěno pro případ své odpovědnosti za škodu vzniklou na životě a zdraví žáků. 5. Záznam o úrazu, jehož důsledkem byla nepřítomnost, nebo pokud je pravděpodobné, že žákovi bude poskytnuta náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění způsobené úrazem, zasílá škola nebo školské zařízení za uplynulý kalendářní měsíc, nejpozději do pátého dne následujícího měsíce zřizovateli, zdravotní pojišťovně žáka a příslušnému inspektorátu České školní inspekce 6. záznam o smrtelném úrazu zasílá nebo školské zařízení navíc ještě místně příslušnému útvaru Policie ČR, a to do pěti pracovních dnů po podání hlášení podle předchozího odstavce 7. osobní údaje, které jsou součástí knihy úrazů, mohou být zpracovány pouze za účelem evidence úrazů, popřípadě jako podklad pro vyhotovení záznamu o úrazu, podléhající režimu ochrany osobních údajů podle platných právních předpisů. 9

10 IV. Podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení ze strany dětí a žáků 1. U každého svévolného poškození nebo zničení majetku školy, majetku žáků, učitelů či jiných osob žákem je vyžadována úhrada od rodičů žáka, který poškození způsobil. V případě žáků trvale umístěných v DÚSP bude náhrada projednána s vedením ústavu. Pokud byl vznik škody způsoben nedostatečným dozorem nad žáky, na náhradu škody od rodičů či ústavu není právní nárok. 2. do školy nosí žáci pouze věci potřebné k výchovně vzdělávacímu procesu, cenné věci do školy nenosí. Hodinky, šperky, mobilní telefony nosí pouze na vlastní nebezpečí. Učitel není povinen jim tyto věci hlídat. 3. Žáci a zaměstnanci školy odkládají osobní věci pouze na místa k tomu určená 4. Žákům jsou učebnice a učební pomůcky poskytovány zdarma. V. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a výchovná opatření Tato pravidla jsou uvedena v příloze školního řádu v pravidlech pro hodnocení v ZŠ speciální a přípravném stupni a v pravidlech pro hodnocení v praktické škole Ing. František Vránek ředitel školy 10

11 Řád tělocvičny a cvičebny Příloha č.1 I.část pro učitele 1. Nezbytnou podmínkou zdárného průběhu hodiny tělesné výchovy je kázeň. 2. Učitel je povinen před vyučováním překontrolovat stav tělocvičného nářadí a pořádek v tělocvičně. Případné závady či nepořádek zapíše do knihy závad. 3. Ručí za pořádek a dozor ve třídě a na přilehlých prostorách během přesunu žáků do tělocvičny. 4. Přichází do tělocvičny jako první a odchází po kontrole pořádku jako poslední. Zodpovídá za vrácení tělocvičného nářadí na své místo. 5. Je zakázáno pouštět žáky samotné do tělocvičny a cvičebny 6. Osobně dohlíží na přenášení a úklid nářadí, aby nedošlo ke zranění žáků či poškození nářadí nebo dalšího vybavení. 7. Dbá na nošení správného cvičebního úboru a obuvi (tepláky, tričko, cvičky). Je zakázáno nosit kalhoty a košili či jiné nevhodné oblečení. 8. Je povinen ihned ošetřit a zaznamenat každý úraz do knihy úrazů. II.část pro žáky 1. Žáci se převlékají na tělesnou výchovu ve třídě, na oddělení nebo v místnosti před tělocvičnou (dle dohody) 2. Do tělocvičny se zásadně přesunují s vyučujícím učitelem a vstupují do ní pouze na pokyn učitele. 3. Žáci používají určený cvičební úbor - tričko, tepláky, cvičky. Pokud úbor neodpovídá, je učitel oprávněn poslat jej převléci. Pokud nebude ochoten tak učinit, bude mu zaznamenána neomluvená hodina (tento odstavec se týká převážně vyšších ročníků a praktické školy) 4. Zákaz manipulace s tělocvičným nářadím bez souhlasu učitele. 5. Po skončení hodiny se řídí pokyny učitele při úklidu tělocvičny. 6. Z tělocvičny odchází všichni společně. 11

12 Řád školního pozemku Příloha č.2 1. Pro práci na školním pozemku nosí žáci a studenti pracovní oblek a pracovní obuv. 2. Na určeném místě vyčkají příchodu vyučujícího, který je odvede na pracovní místo. 3. Vyučující vydá pokyny a přidělí jednotlivcům nebo skupinám pracovní úkoly. 4. Nářadí nosí žáci ve spuštěné ruce, nebezpečnou částí vpřed šikmo k zemi. Nářadí, s kterým žáci právě nepracují, odkládají ostřím nebo hroty k zemi, vidle nebo rýče zapíchnou do země. Odkládání nářadí na pěšinky, schody a místa, kudy se chodí, je zakázáno. 5. S veškerým nářadím zacházejí žáci šetrně, poškození hlásí vyučujícímu. Úmyslně poškozené nářadí musí žák nahradit. 6. Uloženou práci vykonávají žáci ukázněně a zodpovědně. Chovají se slušně a dbají na pořádek a čistotu v nářaďovně a na celém pozemku. 7. Jednotlivci i skupiny pracují na vykázaném úseku, z kterého se nevzdalují a nemění místo bez vědomí učitele. Žáci si nesmí sedat na studenou zem a pracovat na prudkém slunci. 8. Při čerpání vody se smí používat pouze určený zdroj. Je nutno dávat pozor na rozlévání vody na zem, aby nedošlo k uklouznutí. 9. Jakékoli poranění oznámí žák okamžitě učiteli, který se postará o ošetření a zápis do knihy úrazů. Žáci, kteří nemohou z různých zdravotních důvodů vykonávat tělesnou práci, tuto skutečnost před začátkem vyučování oznámí učiteli sami nebo tak učiní vychovatel z příslušného oddělení 10. Na pokyn vyučujícího ukončí žáci práci, očistí nářadí a odevzdají je. Uklidí pracoviště. Očistí si oděv, obuv, umyjí si ruce na vykázaném místě a shromáždí se k hodnocení. 11. Po ukončení práce odcházejí s učitelem. 12

13 Řád školní dílny Příloha č.3 I.část pro učitele 1. Základní nářadí ve stolech žáků je určeno pro pracovní vyučování a nesmí být proto odnášeno ani půjčováno. 2. Na konci vyučování učitel překontroluje stoly žáků a osobně se přesvědčí o úplnosti inventáře a jeho řádném uložení. 3. Stroje v přípravně smí užívat pouze učitel pracovní výchovy a žáci pod jeho přímým dohledem. Aby nedošlo k úrazům, nesmějí žáci ani ostatní pracovníci školy nebo ústavu vstupovat do přípravny bez svolení učitele. V době mimo vyučování musí být dílna a přípravna stále uzamčena. Kdo nechá dílnu otevřenou nebo do ní kohokoli pustí, nese osobní odpovědnost za případné zranění nebo ztrátu nářadí a materiálu. 4. Mimo učitele pracovní výchovy mohou ostatní pracovníci školy nebo ústavu využívat zařízení dílny pouze po předchozím souhlasu ředitele školy a souhlasu učitele pracovní výchovy. 5. V dílně je zakázáno kouřit, pracovat s otevřeným ohněm, pohazovat smetí a nedopalky. 6. Každé zranění je nutno ihned ošetřit nebo zajistit jeho ošetření a zapsat do knihy úrazů. 7. Při odchodu z dílny se učitel přesvědčí, zda jsou pracoviště řádně uklizena a zda jsou vypnuty všechny elektrické přístroje. 8. Na začátku každého školního roku učitel seznámí žáky a studenty s II.částí tohoto řádu a bude vyžadovat jeho plnění v rámci jejich schopností. 9. Školní dílna není sběrnou nepotřebného materiálu, ke sběru jsou vyhrazeny jiné části objektu DÚSP. 10. Vyučující dodržuje maximální hospodárnost při spotřebě elektrické energie a při spotřebě materiálu 13

14 II.část pro žáky Příloha č.3 1. Kázeň a pořádek jsou důležitou podmínkou úspěšné práce a ochranou proti úrazům. 2. Při práci ve školní dílně žáci používají pracovní oděv, do kterého se převléknou o přestávce před vyučovací hodinou. 3. Žáci přicházejí na výuku v dílně ze třídy ve skupině pod vedením učitele Pv. Po příchodu do dílny se každý žák postaví na své určené místo. 4. Nástroje na běžnou práci jsou v zásuvkách pracovních stolů. Ihned po otevření stolů, každý žák překontroluje úplnost nářadí. Chybí-li něco, oznámí to neprodleně učiteli. Nástroje, které žák ke své práci nepotřebuje, nebere do rukou. Upotřebené nástroje uloží po skončení práce zpět do stolu až po důkladném očištění. Při práci musí být zásuvka stolu uzavřena, aby nedošlo k úrazu. Zvláštní nástroje si mohou žáci vyžádat od učitele, kterému je opět po práci odevzdají. Nikdo si nesmí brát nástroje z jiného místa než ze své zásuvky pokud nemá svolení učitele. 5. Při nebezpečné práci (sekání, vrtání, broušení) je vždy nutné užívat ochranných brýlí. 6. Žákům není dovoleno samostatně pracovat na strojích, pouze pod přímým dohledem učitele. 7. Jakýkoli úraz je žák povinen okamžitě hlásit učiteli. 8. Odchod z dílny během vyučování je povolen pouze po předchozím souhlasu učitele. Do přípravny smí žáci vstupovat pouze na příkaz učitele. Pravidla bezpečnosti v dílně 1. Na každou práci se řádně připravujeme. Dobrá příprava dává jistotu při práci. 2. Práce v dílně vyžaduje plné soustředění, proto se při práci nebavíme. 3. Při práci nespěcháme, spěch je na úkor bezpečnosti a kvality práce. 4. Na svém pracovišti i ve školní dílně udržujeme pořádek, odpadky nepohazujeme, patří do koše. 14

15 Příloha č Při práci používáme jen těch nástrojů, kterých je k jednotlivým operacím třeba. Ostatní nástroje uložíme na své místo. 6. Nářadí před každou prací překontrolujeme, s vadným a poškozeným nářadím nepracujeme. 7. O nástroje se netaháme ani jimi nepohazujeme, snadno by mohlo dojít k úrazu. 8. Neházíme po sobě odřezky, zranění oka je velmi nebezpečné. 9. V dílně dbáme všech předpisů a poučení o bezpečnosti práce a příkazů učitele. 10. Bez svolení vyučujícího nezapínáme elektrické spotřebiče ani stroje. 11. Máme stále na mysli: k úrazům dochází z neznalosti bezpečnostních předpisů, z nedostatečné pozornosti, nepředpokládanou možností úrazu, spěchem, lehkomyslností, zbrklostí, používáním vadných a poškozených nástrojů, neuposlechnutím příkazů učitele a nepořádkem na pracovišti. 12. Za bezpečnost dětí v dílně nese plnou zodpovědnost učitel, který je v dílně se žáky 15

16 Řád terapeutické dílny Příloha č.4 1. Do terapeutické dílny chodí žáci vždy za doprovodu učitele či jiného pedagoga nebo pracovníka školy 2. Při práci by měli mít žáci alespoň pracovní halenu 3. Vyučující zadá žákům pokyny týkající se určité pracovní činnosti, určí jim pracovní místa, pracovní prostředky a pomůcky 4. Učitel dbá na bezpečnost žáků při jednotlivých pracovních činnost, srozumitelnou formou seznámí žáky s případnými možnostmi nebezpečí 5. Během činností dbá učitel i žák o udržování pořádku minimalizace možnosti vzniku úrazu 6. Po ukončení činnosti uvedou dílnu do pořádku úklid pracovního místa, pracovních pomůcek apod. 7. Z dílny odchází žáci opět za doprovodu vyučujícího 16

17 ZŠ speciální a Praktická škola Černovice Dobešovská 1, Černovice Pravidla pro hodnocení v Základní škole speciální a přípravném stupni 17

18 I.Obecná ustanovení Všichni žáci základní školy speciální(dále jen ZŠS) a přípravného stupně ( dále jen PřS) jsou hodnoceni slovně ( 51 odst.4 zákona č.561/2004 Sb. v platném znění školský zákon). Hodnocení provádí třídní učitel na předepsaném tiskopise. Za správnost tiskopisu zodpovídá zástupce ředitele školy. 1) Každé pololetí se vydá žákovi vysvědčení; za první pololetí lze místo vysvědčení vydat žákovi výpis z vysvědčení 2) Hodnocení výsledků vzdělávání žáka v základní škole speciální se provádí slovně. 3) V souladu se zákonem č.561/2004 Sb. v platném znění pozdějších předpisů se hodnotí také chování žáků základní školy speciální v souladu se stupnicí na čtvrté straně vysvědčení. Doporučuje se motivující hodnocení chování i formou širšího slovního hodnocení 4) Absolvent základní školy speciální získává po absolvování deseti ročníků základy vzdělání. Tato skutečnost bude uvedena na zadní straně tiskopisu vysvědčení v kolonce Doložka o získání stupně základního vzdělání 5) Škola, která hodnotí slovně, převede pro účely přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání slovní hodnocení do klasifikace 6) Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí prospěl ze všech povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem s výjimkou předmětů výchovného zaměření stanovených rámcovým vzdělávacím programem a předmětů, z nichž byl uvolněn, pokud mu nebylo povoleno opakování ročníku z vážných zdravotních důvodů. U žáků vzdělávaných podle rehabilitačního vzdělávacího programu pomocné školy a přípravného stupně pomocné školy a žáků vzdělávaných podle ŠVP Ruku v ruce s kamarády poznáváme svět (RVP pro ZŠ speciální) se nepředpokládá nepostoupení do vyššího ročníku. 7) Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozději do dvou měsíců po skončení prvního pololetí. Není-li možné hodnotit ani v náhradním termínu, žák se za první pololetí nehodnotí 8) Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozději do konce září následujícího školního roku. V období měsíce září do doby hodnocení navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník, popřípadě znovu devátý (desátý) ročník 9) Má-li zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí, může do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení, požádat ředitele školy o komisionální přezkoušení žáka; je-li vyučujícím v daném předmětu ředitel školy, krajský úřad. Komisionální přezkoušení se koná nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti nebo v termínu dohodnutém se zákonným zástupcem žáka 10) Opravné zkoušky se nepředpokládají 18

19 II. Zásady hodnocení Hodnocení žáků ZŠ speciální a PřS důsledně vychází z respektování tíže mentálního postižení (případně jiného přidruženého postižení) a z respektování individuálních zvláštností těchto žáků. 1. Vzdělávací program pomocné školy: a) v 1. 3.ročníku se hodnotí tyto předměty: čtení, psaní, počty, věcné učení, smyslová výchova, pracovní a výtvarná výchova, hudební výchova a tělesná výchova. b) ve ročníku se hodnotí tyto předměty: čtení, psaní, počty, věcné učení, pracovní a výtvarná výchova, hudební výchova, tělesná výchova 2. Vzdělávací program rehabilitačního stupně: a) v ročníku se hodnotí tyto předměty: rozumová výchova, smyslová výchova, pracovní a výtvarná výchova, hudební a pohybová výchova, rehabilitační tělesná výchova b) u žáků vzdělávaných dle 50 školského zákona na základě IVP se slovní hodnocení provádí v souladu s individuálním vzdělávacím plánem 3. ŠVP Ruku v ruce s kamarády poznáváme svět Specifikováno v ŠVP Přípravný stupeň: Specifikováno v ŠVP - Žáci základní školy speciální a přípravného stupně jsou hodnoceni slovním hodnocením. Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých předmětech (viz.výše) a v chování jsou popsány tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména ve vztahu k očekávaným výstupům formulovaným v učebních osnovách jednotlivých předmětů vzdělávacího programu, k cílům individuálního výchovně vzdělávacího plánu, k jeho vzdělávacím a osobnostním předpokladům, k věku žáka, k mentálnímu postižení apod. - Slovní hodnocení má především charakterizovat celkovou osobnost žáka za dané období pololetí. Srovnáváme současné výkony s výkony minulými - Pro každého žáka, který pravidelně dochází do školy je vypracováván IVVP, který vychází ze vzdělávacího programu ZŠ speciální a přípravného stupně, z možností jednotlivých žáků a z předchozích hodnocení. Nejedná se o IVP podle 18 školského zákona Hodnocení chování: V souladu se školským zákonem se hodnotí chování také u žáků základních škol speciálních. 1 velmi dobré 2 uspokojivé 3 neuspokojivé Vzhledem k tomu, že hodnocení chování formou stupňů hodnocení je pro naše žáky nic neříkající, bude se na vysvědčení vyplňovat v zásadě chování velmi dobré. Hodnocení chování lze provést i slovně. 19

20 Netýká se žáků vzdělávaných dle 50 školského zákona. III. Individuální vzdělávací plán 1. Ředitel školy může s písemným doporučením školského poradenského zařízení povolit nezletilému žákovi se speciálními vzdělávacími potřebami nebo s mimořádným nadáním na žádost jeho zákonného zástupce vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu. 2. Individuální vzdělávací plán (dále jen IVP) se stanoví především pro žáky vzdělávající se podle 50 zákona č. 561/2004 Sb. (žáci s hlubokým mentálním postižením, případně také pro žáka speciální školy na základě doporučení SPC) 3. IVP vychází ze školního vzdělávacího programu základní školy speciální, závěrů speciálně pedagogického vyšetření, psychologického vyšetření školským poradenským zařízením, popřípadě doporučení registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost nebo odborného lékaře nebo dalšího odborníka a vyjádření zákonného zástupce žáka. Je závazným dokumentem pro zajištění speciálních vzdělávacích potřeb žáka 4. IVP je součástí dokumentace žáka 5. IVP obsahuje a) Údaje o obsahu, rozsahu, průběhu a způsobu poskytování individuální speciálně pedagogické péče žákovi b) Údaje o cíli vzdělávání žáka, časové a obsahové rozvržení učiva c) Vyjádření potřeby dalšího pedagogického pracovníka nebo další osoby podílející se na práci se žákem a její rozsah d) Seznam kompenzačních, rehabilitačních a učebních pomůcek e) Jmenovité určení pedagogického pracovníka školského poradenského zařízení, se kterým bude škola spolupracovat při zajišťování speciálních vzdělávacích potřeb žáka f) Závěry speciálně pedagogických, popřípadě psychologických vyšetření 6. IVP je vypracován zpravidla před nástupem žáka do školy, nejpozději však 1 měsíc po nástupu žáka do školy nebo po zjištění speciálních vzdělávacích potřeb žáka. IVP může být doplňován a upravován v průběhu celého školního roku podle potřeby 7. Za zpracování IVP zodpovídá ředitel školy (v našem případě ZŘ). IVP se vypracovává ve spolupráci se školským poradenským zařízením a zákonným zástupcem žáka 8. Ředitel školy (v našem případě ZŘ) seznámí s IVP zákonného zástupce žáka, který tuto skutečnost potvrdí svým podpisem 9. Školské poradenské zařízení sleduje a dvakrát ročně vyhodnocuje dodržování postupů a opatření stanovených v IVP a poskytuje žákovi, škole i zákonnému zástupci žáka poradenskou podporu. V případě nedodržování stanovených opatření informuje ředitele školy 20

Základní škola a Mateřská škola Prointepo s.r.o, Hrubínova 1458, Hradec Králové, 500 02 ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola a Mateřská škola Prointepo s.r.o, Hrubínova 1458, Hradec Králové, 500 02 ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Prointepo s.r.o, Hrubínova 1458, Hradec Králové, 500 02 ŠKOLNÍ ŘÁD (Zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání- - školský

Více

Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace Hrabová 52, 789 01 Zábřeh Tel. 583449138 IČO 75029405

Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace Hrabová 52, 789 01 Zábřeh Tel. 583449138 IČO 75029405 Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace Hrabová 52, 789 01 Zábřeh Tel. 583449138 IČO 75029405 Š k o l n í ř á d ZŠ Projednán na pedagogické radě dne 27. 8. 2013,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Husova 333 se sídlem Husova 333/II, 377 15 Jindřichův Hradec Vypracoval: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD Pedagogická rada projednala dne: 3.2.2006 Rada školy

Více

Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ ŘÁD Projednán v pedagogické radě dne 26. 8. 2013 Schválen školskou radou dne 27. 8. 2013 Platnost od 2. 9. 2013 1 2 Obsah: A Školní řád 1. Práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců ve škole a

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7. Mgr. Ilona Kopecká, ředitelka školy. Pedagogická rada projednala dne: 20.6.2013

ŠKOLNÍ ŘÁD. Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7. Mgr. Ilona Kopecká, ředitelka školy. Pedagogická rada projednala dne: 20.6.2013 Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Kopecká, ředitelka školy Mgr. Ilona Kopecká, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne: 20.6.2013 Směrnice nabývá

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00. Č.j.: ZŠŠ 66/2014

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00. Č.j.: ZŠŠ 66/2014 Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: ZŠŠ 66/2014 Aktualizoval: Schválila: Mgr. Petr Přerovský Mgr. Eva Čuříková, ředitelka školy Pedagogická

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Škola: Základní škola a mateřská škola Častolovice Školní řád Č.j.: 133 / 2015 Účinnost od: 01.04. 2015 Skartační znak: A 10 OBSAH:

ŠKOLNÍ ŘÁD. Škola: Základní škola a mateřská škola Častolovice Školní řád Č.j.: 133 / 2015 Účinnost od: 01.04. 2015 Skartační znak: A 10 OBSAH: Škola: Základní škola a mateřská škola Častolovice Školní řád Č.j.: 133 / 2015 Účinnost od: 01.04. 2015 Skartační znak: A 10 ŠKOLNÍ ŘÁD OBSAH: Práva a povinnosti žáků,zákonných zástupců a pravidla vztahů.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

ŠKOLNÍ ŘÁD PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOLNÍ ŘÁD PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Základní škola Nelahozeves, okres Mělník 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA NELAHOZEVES, OKRES MĚLNÍK Š K O L N Í Ř Á D Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání

Více

Školní řád. Účinnost: 1.9.2014. Č.j. Základní škola Brigádníků 14/510 Praha 10 100 00. Počet stran: Razítko školy: Podpis ředitele školy: Změny:

Školní řád. Účinnost: 1.9.2014. Č.j. Základní škola Brigádníků 14/510 Praha 10 100 00. Počet stran: Razítko školy: Podpis ředitele školy: Změny: Č.j. Spisový znak: 2-1 Razítko školy: Základní škola Brigádníků 14/510 Praha 10 100 00 Účinnost: 1.9.2014 Skartační znak: A5 Počet stran: Podpis ředitele školy: Školní řád Změny: Číslo Datum Strana Účinnost

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 Školní řád střední školy Účinnost od: 23. 10. 2014 Spisový znak: 3.7 Změny: 1. 1.

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 Školní řád střední školy Účinnost od: 23. 10. 2014 Spisový znak: 3.7 Změny: 1. 1. Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 Školní řád střední školy Účinnost od: 23. 10. 2014 Spisový znak: 3.7 Skartační znak: A5 Změny: 1. 1. 2015 název školy Obsah: A Školní řád... 2 1 Práva a

Více

Střední škola a Základní škola Tišnov. Školní řád. Střední škola. Účinnost: od 1.2.2015. Podpis ředitele školy:

Střední škola a Základní škola Tišnov. Školní řád. Střední škola. Účinnost: od 1.2.2015. Podpis ředitele školy: Střední škola a Základní škola Tišnov Školní řád Střední škola Účinnost: od 1.2.2015 Podpis ředitele školy: 1. Ředitel školy vydává, po projednání s pracovníky školy a se souhlasem školské rady na základě

Více

Základní škola J.A.Komenského Brandýs nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola J.A.Komenského Brandýs nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola J.A.Komenského Brandýs nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 2/2012 Vypracoval: Schválil: Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9. 2012 Skartační znak: A5 Mgr. Miloslav Dušek,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Prof.V.Vejdovského Olomouc. Školní řád. Číslo Datum Strana Účinnost od Provedl Poznámky

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Prof.V.Vejdovského Olomouc. Školní řád. Číslo Datum Strana Účinnost od Provedl Poznámky Č.j. Spisový znak: 2-1 Razítko školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA Prof.V.Vejdovského Olomouc Účinnost: 3.9.2012 Skartační znak: A5 Počet stran: 24 Podpis ředitele školy: Školní řád Změny: Číslo Datum Strana Účinnost

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené, Olomouc, Kosmonautů 4 P 2.2.3 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY Č.j.: Vypracoval: Schválil: 153/2013-mi Pedagogická rada

Více

Školní řád. Č.j. 1/2005 Účinnost: od 1.9.2010 ŠKOLA Spisový znak: 2-1 Základní škola praktická a. Počet stran: 24 Razítko školy:

Školní řád. Č.j. 1/2005 Účinnost: od 1.9.2010 ŠKOLA Spisový znak: 2-1 Základní škola praktická a. Počet stran: 24 Razítko školy: Č.j. 1/2005 Účinnost: od 1.9.2010 ŠKOLA Spisový znak: 2-1 Skartační znak: A5 Základní škola praktická a Počet stran: 24 Razítko školy: OU Školní 438 Chrastava Podpis ředitele školy: Školní řád Změny: Číslo

Více

Účinnost od: 2.2.2015

Účinnost od: 2.2.2015 Školní řád základní školy Škola Horní Jiřetín Školní řád základní školy Účinnost od: 2.2.2015 Obsah: A Školní řád 1. Práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců ve škole a pravidla vzájemných vztahů žáků

Více

Školní řád Ř - 03-1. Počet stran: 1/25 Vydání č.: 1.0. Schválil: Mgr. Richard Červený. Zpracoval: Mgr. Richard Červený. Platnost od: 01.09.

Školní řád Ř - 03-1. Počet stran: 1/25 Vydání č.: 1.0. Schválil: Mgr. Richard Červený. Zpracoval: Mgr. Richard Červený. Platnost od: 01.09. Počet stran: 1/25 Obsah: A 1. Práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců ve škole a pravidla vzájemných vztahů žáků a zákonných zástupců žáků s pedagogickými pracovníky. 1.1 Práva a povinnosti žáků ve

Více

Soukromá obchodní akademie Podnikatel, s.r.o. nám. V. Řezáče 5, 360 09 Karlovy Vary ŠKOLNÍ ŘÁD

Soukromá obchodní akademie Podnikatel, s.r.o. nám. V. Řezáče 5, 360 09 Karlovy Vary ŠKOLNÍ ŘÁD Soukromá obchodní akademie Podnikatel, spol. s r. o. nám. V. Řezáče 5, 360 09 Karlovy Vary ŠKOLNÍ ŘÁD a pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve střední škole Název zařízení: Soukromá obchodní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA NA BALABENCE 800, PRAHA 9 - LIBEŇ. Projednán na pedagogické radě dne 1. 9. 2014 se schválenou platností od 1. 9.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA NA BALABENCE 800, PRAHA 9 - LIBEŇ. Projednán na pedagogické radě dne 1. 9. 2014 se schválenou platností od 1. 9. ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA NA BALABENCE 800, PRAHA 9 - LIBEŇ Š k o l n í ř á d Projednán na pedagogické radě dne 1. 9. 2014 se schválenou platností od 1. 9. 2014 Mgr. Božena Žižková ředitelka školy

Více

Školní řád ZŠ a MŠ Kojetice Moravcova 26 250 72 Kojetice

Školní řád ZŠ a MŠ Kojetice Moravcova 26 250 72 Kojetice Školní řád ZŠ a MŠ Kojetice Moravcova 26 250 72 Kojetice Účinnost od: 5..2007 Změny: 2.0.2007 Obsah: A Školní řád. Práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců ve škole a pravidla vzájemných vztahů žáků

Více

Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Chrudim Š K O L N Í Ř Á D

Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Chrudim Š K O L N Í Ř Á D Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Chrudim č.j. 1712/08 Š K O L N Í Ř Á D V souladu s 28 a a 30 Zákona č. 561/2004 Sb. Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, C. BOUDY 1188 Cyrila Boudy 1188, 272 01 Kladno ŠKOLNÍ ŘÁD

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, C. BOUDY 1188 Cyrila Boudy 1188, 272 01 Kladno ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, C. BOUDY 1188 Cyrila Boudy 1188, 272 01 Kladno ŠKOLNÍ ŘÁD Ing. Zuzana Chvojková ředitelka Tento Školní řád byl schválen Školskou radou dne 7. května 2014, projednán pedagogickou

Více

Š k o l n í ř á d VS 12/14

Š k o l n í ř á d VS 12/14 Školní řád je součástí Vnitřního řádu zařízení Š k o l n í ř á d VS 12/14 A. PRÁVA ŽÁKŮ 1. Žák má právo na vytváření podmínek pro dosažení vzdělání a pro přípravu na povolání v souladu se svými schopnostmi,

Více

Školní řád. Střední škola hotelová Zlín, s.r.o.

Školní řád. Střední škola hotelová Zlín, s.r.o. Školní řád Střední škola hotelová Zlín, s.r.o. Zápis do obchodního rejstříku Krajského soudu Brno, obchodní rejstřík, oddíl C, vl. 26106 den zápisu: 19. 2. 1997 adresa: Dřevnická 1788, 760 01 Zlín identifikační

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 2. ŠKOLNÍ ŘÁD - pro ZŠ praktickou a speciální - pro ZŠ při zdravotnickém zařízení Č.j. ZŠ/291/2010 Skartační

Více

Speciální základní škola Bystré, příspěvková organizace se sídlem: Zámecká 1, Bystré 569 92 ORGAIZAČÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLÍ ŘÁD

Speciální základní škola Bystré, příspěvková organizace se sídlem: Zámecká 1, Bystré 569 92 ORGAIZAČÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLÍ ŘÁD Č.j.: Vypracoval: Speciální základní škola Bystré, příspěvková organizace se sídlem: Zámecká 1, Bystré 569 92 ORGAIZAČÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLÍ ŘÁD Pedagogická rada projednala dne 9.10.2012 SZSBy-240/2012 Školská

Více

Školní řád. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány2

Školní řád. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány2 Školní řád Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány2 V Ivančicích dne 27. 11. 2013 Obsah 1 Základní ustanovení... 3 A Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a

Více

Školní vzdělávací program Gymnázia Vysoké Mýto. Příloha č. 4

Školní vzdělávací program Gymnázia Vysoké Mýto. Příloha č. 4 Školní vzdělávací program Gymnázia Vysoké Mýto Příloha č. 4 Školní řád Gymnázia Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto, nám. Vaňorného 163, Vysoké Mýto 566 01 Obsah: Článek 1 Práva a povinnosti žáků a zákonných

Více

Účel školního řádu. IČO: 251 84 181 Telefon, fax: 386 360 759, 724 757 613, 607 708 058 stredniskola@stredniskola.cz www.stredniskola.

Účel školního řádu. IČO: 251 84 181 Telefon, fax: 386 360 759, 724 757 613, 607 708 058 stredniskola@stredniskola.cz www.stredniskola. ŠKOLNÍ ŘÁD ŠKOLY PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDŮ VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) Cíle středního vzdělávání Střední vzdělávání rozvíjí vědomosti, dovednosti, schopnosti, postoje a hodnoty získané

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola. Schváleno školskou radou. Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014

ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola. Schváleno školskou radou. Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014 , ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola Schváleno školskou radou Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014 1 Obsah strana I. Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech

Více